Page 1

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ รายการคาใชจายสําหรับการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเปนการสนับสนุนการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบกับระเบียน คาใชจายในการทําวิจัย และผลงานวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมบริหารวิทยาลัยฯ ไดเห็นชอบการกําหนด หลักเกณฑและแนวทางของการเบิกคาใชจายสําหรับการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ดังตอไปนี้ คาตอบแทน ลําดับ รายการ ๑ คาตอบแทนผูชวยเก็บขอมูลการวิจัย ๒

คาตอบแทนผูใหขอมูล

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา

คาจางจัดทําคูมือ/สื่อ/อุปกรณในการทดลอง

คาจางถอดเทปงาน

คาจางพิมพ -เครื่องมือ -รายงานวิจัยและ/หรือ บทความวิจัยเพื่อลง วารสาร คาจางบันทึกขอมูล(สําหรับวิจัยเชิงปริมาณ)

๗ ๘ ๙

คาจางวิเคราะหขอมูล (สําหรับเชิงปริมาณ) t-tese,anova คาแปลรายงานวิจัยจากภาษาไทยเปน ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในเวที นานาชาติ หรือเผยแพรในวารสารตางประเทศ

จํานวนเงิน (บาท) ตามจริง แตไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง ตามจริง แตไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง ตามจริง แตไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท/เรื่อง ตามจริง แตไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง ตามจริง แตไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง คาพิมพหนาและแกไข หนาละไมเกิน ๒๕ บาท ตามจริง แตไมเกิน ชุดละ ๑๐ บาท ตามจริง แตไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง หนาละไมเกิน ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ: การเบิกจายคาตอบแทนสามารถเบิกจายใหไดเฉพาะบุคคลภายนอกเทานั้น

หมายเหตุ สําหรับการเก็บขอมูลภายนอก วิทยาลัย หลักฐาน ใบสําคัญรับเงิน สําหรับกลุมตัวอยางภายนอก วิทยาลัย หลักฐานใบสําคัญรับเงิน

เบิกจายตามอัตราคาตอบแทน วิทยากร สําหรับการวิจัยเชิง/กึ่งทดลอง สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใหระบุจํานวนหนาในแตละ รายการใหชัดเจน

ประมาณละ ๑๐ สตางค สําหรับการวิเคราะหสถิติขั้นสูง โดยผูที่มีความรูทางสถิติ -ผูแปลตองผูเปนมีความเชี่ยวชาญ ทางภาษาอังกฤษ -การแปลบทคัดยอโดยอาจารย ของวิทยาลัยไมสามารถเบิกจายได ใหนับเปนภาระงาน


คาใชสอย ลําดับ รายการ ๑ คาใชจายในการเดินทางไปทบทวนวรรณกรรมและ การไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คาพาหนะ คาที่พัก คา เบี้ยเลี้ยง ใหใชระเบียบการเดินทางไปราชการไมเกิน เรื่องละ ๓ ครั้งๆ ละไมเกิน ๒ คน โดยมีการระบุใน โครงการวิจัย ๒ คาใชจายในการเดินทางไปเก็บขอมูล ใหคํานวณโดย ใชอัตราคารถ “ขนสง” หรือตามอัตราที่จางเหมาโดย พิจารณาจากระยะทาง ๓ คาถายเอกสาร -การทบทวนวรรณกรรม -เครื่องมือวิจัย -รายงานวิจัย ๔ คาจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรม -คาอาหาร -คาตอบแทนวิทยากร ๕ คาจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยปกสีขาวตัวหนังสือสี ทอง ๖ คาโทรศัพทติดตอประสานงาน

จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ วิทยาลัยกําหนด -ขออนุมัติตามระเบียบการไป ราชการ

ตามอัตราราชการ

๐.๕๐ บาท/หนา

การจางเหมาตองดําเนินการขอ อนุมัติการจางเหมากอน ดําเนินการ ระบุรายละเอียดในโครงการวิจัย

ตามอัตราราชการ

ระบุรายละเอียดในโครงการวิจัย

๒๐๐ บาท/เลม ไมเกิน ๔๐ เลม เรื่องละไมเกิน ๑,๐๐๐บาท

หรือตามจริงหากทางราชการ ปรับเปลี่ยนราคา -กําหนดเหมาจายในโครงรางวิจัย

คาวัสดุ ลําดับ รายการ ๑ คาวัสดุ หรืออุปกรณเพื่อการวิจัย

ดวงตาไปรษณียยากรสําหรับการเก็บขอมูลทาง ไปรษณียและสําหรับการสงรายงานวิจัยเพื่อการ เผยแพร

จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ ตามที่ใชจริง ระบุรายการในโครงรางใหชัดเจน โดยตรวจสอบรายการและราคา วัสดุ อุปกรณไดที่งานพัสดุ ตามที่ใชจริงสง ระบุรายละเอียดในโครงการวิจัย เผยแพรไมเกิน ๓๐ เลม

หมายเหตุ หมีกพิมพเบิกไมได

หมายเหตุ: การระบุรายการและราคาวัสดุและคาใชสอยตางๆที่ไมแนใจหรือนอกเหนือไปจากรายการดังกลาวนี้ นักวิจัย กรุณาสอบถามกับฝายวิจัยฯ เพื่อปรึกษากับเจาหนาที่พัสดุกอนเขียนโครงการและทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง


แนวทางการเบิกคาใชจายสําหรับการดําเนินการวิจัย ๑. ในการจัดทําโครงรางการวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดรายการคาใชจายตางๆ ใหชัดเจน เพื่อเสนอขออนุมัติ ดําเนินการจากผูอํานวยการ โดยผานการตรวจสอบรายการคาใชจายจากงานการเงิน ๒. เมื่อโครงการวิจัยไดรับอนุมัติแลว ผูวิจัยดําเนินการตามแผนการทําวิจัย และขอใหดําเนินการเบิกจายเงิน ดังนี้ ๒.๑ การเบิกจายเงินสําหรับงานวิจัยที่ใชงบประมาณของวิทยาลัยและมีแผนดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ ภายใน ๑ ป ขอใหดําเนินการเบิกจาย ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ๓๐% เมื่อการถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งที่ ๒ ๓๐% เมื่อเขียนรายงานวิจัย ครั้งที่ ๓ ๔๐% จายเมื่อจัดทําตนฉบับ (Manuscript) สงตีพิมพเผยแพรในวารสารและไดรับ การตอบรับแลวโดยใหแนบสําเนาการตอบรับจากวารสารประกอบการเบิกจาย ๒.๒ การเบิกจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทนการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติ เบิกจายไดเรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท ในวารสารระดับนานาชาติ เบิกจายไดเรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ เบิกจายใหครบตามแผน ในปงบประมาณตอมา ๓. ขั้นตอนการเบิกจายเงิน ๓.๑ ผูทําวิจัยบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามรายการในโครงรางการวิจัย โดยผานฝายวิจัย และการจัดการความรู พรอมแนบโครงรางวิจัย ๓.๒ ผูว ิจัยประสานงานกับงานพัสดุเพื่อการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามที่ไดรับอนุมัติ และเสนอหลักฐาน การใชจายเงิน ๓.๓ เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยทําบันทึกอนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการจัดซื้อ จัดจาง พรอมแนบหลักฐานการใชจายเงินของแตละรายการ

r_money  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you