Page 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ กาหนดการรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2556 นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี่ ที่ 1 รุ่ นที่ 115 วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เตรียมความพร้ อม “สู่ ร่มราชพฤกษ์ ” นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี่ ที่ 1 รุ่ นที่ 115 08.30-12.00 นิสิตใหม่หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณั ฑิต ชั้นปี ที่ 1 รุ่ นที่ 115 ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณหน้าร้านสวัสดิการ อาคารหอพักชั้น 1 13.00-16.00 อบรมการรับมืออัคคีภยั ที่อาคารเรี ยน2 ชั้น 4 16.00-17.00 เคารพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัย 17.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย 20.00-22.00 แนะนาการอยูร่ ่ วมกันและการเข้าที่พกั วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 Open House BCNNV 07.00-07.30 ออกกาลังกายร่ วมกันที่ ลานนพรัตน์รมณี ย ์ 07.30-09.00 รับประทานอาหารเช้า ปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว 09.00-12.00 เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 สอนกฎระเบียบหอพัก 15.00-18.00 รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00-20.00 เข้าร่ วมกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 “city tour” 06.30-07.00 ออกกาลังกายร่ วมกันที่ ลานนพรัตน์รมณี ย ์ 07.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า ปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว 09.00-11.00 เข้าร่ วมกิจกรรม “พี่ร้องน้องเต้น” 11.00-12.00 รับประทานอาหารกลางวัน


12.00-13.00 13.00-18.00

เข้าร่ วมกิจกรรมเลือกชมรม แนะนาวิทยาลัย เข้าร่ วมกิจกรรม city tour

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ก้ าวแรกบัณฑิตยุคใหม่ นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 05.00-07.00 น. ออกเดินทางไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรถที่วทิ ยาลัยฯ จัดหาให้ 07.00-08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 08.00-17.00 น. เข้าร่ วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ 17.00-18.00 น. เดินทางกลับวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 กิจกรรมวัดชุ ดนิสิต และร่ วมเตรี ยมงานวันคืนสู่ เหย้ า 08.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า 09.00-12.00 วัดชุดนิสิต ชุดพละ 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-18.00 ร่ วมกันเตรี ยมงานวันคืนสู่ เหย้า วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556 กิจกรรมวันคืนสู่ เหย้ าวิทยาลัย ครบรอบ 83 ปี นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2556 “Freshy no drink anything for fun” นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 06.15-07.00 ออกกาลังกาย บริ เวณลานรมณี ย ์ 07.00-08.45 ปฏิบตั ิกิจวัตรส่ วนตัว 08.50 ลงทะเบียน ณ ห้อง 401 อาคารเรี ยน 09.00-10.00 เข้าร่ วมกิจกรรมภาคเช้า - กิจกรรมนันทนาการ - บรรยายให้ความรู้หวั ข้อเรื่ อง “รู ้เท่าทันกลยุทธ์บริ ษทั น้ าเมา กลวิธีชนะใจวัยโจ๋ ” 10.00-10.10 พักรับประทานอาหารว่าง 10.10-11.50 เข้าร่ วมกิจกรรมภาคบ่าย -กิจกรรมถอดบทเรี ยน


-แสดงละครสะท้อนอบายมุข 11.50-13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. ร่ วมกิจกรรมเดินรณรงค์ นอกพื้นที่ ณ. -ตลาดมีน -ตลาดสวนสยาม -รพ . นพรัตน์ราชธานี วันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ.2556 กิจกรรมซ้ อมพิธีมอบลูกเป็ นศิษย์ นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัย,ซ้ อมใหญ่ พธิ ีมอบลูกเป็ นศิษย์ นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 06.00-09.00 กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 83 ปี 09.00-13.00 รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 13.00-18.00 ซ้อมใหญ่พิธีมอบลูกเป็ นศิษย์

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556(เช้ า) พิธีมอบลูกเป็ นศิษย์ นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 12.30-13.30 น. ลงทะเบียน ไหว้พระพุทธชินสี ห์ เยีย่ มชมหอประวัติศาสตร์ สักการะสมเด็จย่า 13.40-14.00 น. นิสิตทุกชั้นปี พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 8 14.00-14.15 น. ประธานในพิธีมาถึง เริ่ มขบวนอันเชิญตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัย ร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน 14.15-15.15 น. รับฟังธรรมเทศนา 15.15-16.15 น. พิธีมอบลูกเป็ นศิษย์ 16.15-16.45 น. ประธานขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตและนิสิตทุกคน แนะนาสโมสรนิสิต


16.45-17.15 น. ผูป้ กครองพบคณาจารย์ หมายเหตุ นิสิตพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่1 รุ่ น 115 แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนเข้าร่ วมพิธีการ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556(เย็น) กิจกรรมวัดแววความเป็ นพยาบาล นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 16.30 น. นิสิตชั้นปี ที่ 1 รุ่ น 115 ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอ้ งสบายชั้น 3 17.00 น. นิสิตทุกชั้นปี พร้อมกันที่ห้องประชุมอาคารเรี ยนชั้น 8 เข้าร่ วมกิจกรรมวัดแววความเป็ นพยาบาล วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556(เช้ า) Walk really : Freshy for fun นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 รอบเช้า 06.00-08.00 ลงทะเบียน / ร่ วมรับประทานอาหาร 08.00 -11.30 ร่ วมกิจกรรมตามฐาน 11.30- 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน รอบบ่าย 13.00- 15.00 ร่ วมกิจกรรมตามฐาน 15.00 -16.00 สรุ ปกิจกรรม Walk really : Freshy really day 16.00 -17.30 รับประทานที่บริ เวณลานรมณี ย ์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556 พิธีบายศรีส่ ู ขวัญและ Fantasy Music Party นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 19.00-19.15 ประธานกล่าวเปิ ดงาน 19.15 – 19.30 การแสดงราบายศรี สู่ขวัญ 19.30 – 20.30 พิธีบายศรี สู่ขวัญ 20.30 -21.00 เริ่ มกิจกรรม “ Fantasy Music Party ” 22.00 ประธานกล่าวปิ ดงาน


วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556โครงการอ้อมกอดนนทรีย์ นิสิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชั้ นปี ที่ 1 รุ่ น 115 09.30-19.00 เข้าร่ วมกิจกรรม 19.00 เดินทางกลับวิทยาลัย หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความหมาะสม วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 เปิ ดภาคเรียนที่ 1


new_program_freshy_2556