Page 1

รายชื่อผูอบรม โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รุนที่ 3 ประจำปงบประมาณ 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู 1

นายไพโรจน

จิโรจนวงศ

2

นายอุเทน

เพ็ชรสุก

3

นายธรรม

พิศวาส

4

นายเดชชัย

สินเจริญ

5

นายธรรมนูญ

ปองเศรา

6

นายจงกล

โกษาแสง

7

นายโสตถิ

บุญยิ่งยง

8

นายวิชัย

งามกาละ

9

นายนาวี

อนันตสลุง

10

นายมานพ

นุชศิริ

11

นายเศรษฐพัศ

อุดมพิบูลภัทร

12

นายอภิชาติ

ตันอุด

13

นายอุดร

บริรักษ

14

นายกิตติศักดิ์

งาวทาสม

15

นายปติ

ขัดทาน

16

นายณรงคฤทธิ์

งาวทาสม

รพ.สต.บานเกริ่นกฐิน ต.บานชี อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี รพ.สต.ทามะนาว ต. อ. จ.ลพบุรี รพ.สต.วังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สต.บางขวัญ ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สต.ทาไข ต.ทาไข อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สต.บานหัวกระบัง ต.บานสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี รพ.สต.บานดอนโฆ ต.หนองบัว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร รพ.สต.บานทุงอินทรีย ต. อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร รพ.สต.บานบอพุ ต.บอพุ อ.ทาใหม จ.จันทบุรี รพ.สต.ทุงเบญจา ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี รพ.สต.บานดอนชัย ต.ยางคราม กิ่งอ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม รพ.สต.บานปาเหมือด ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม รพ.สต.บานแมฮัก ต.หนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม รพ.สต.บานสันหลวง ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลำปาง รพ.สต.แมปุ ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลำปาง รพ.สต.บานหวยเรียน ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลำปาง


รายชื่อผูอบรม โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รุนที่ 3 ประจำปงบประมาณ 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 17 นายสมจิตร ประสงคสุข รพ.สต.ดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 18 นายสมชาย พันธเจริญ รพ.สต.วัดบางขันแตก ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 19 นายสุรเชษฐ พันลา รพ.สต.บานนาจาน ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 20 นายอนุสรณ หนูชู รพ.สต.บานโคกหาร ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 21 นายณัติตพงศ สัมฤทธิ์ รพ.สต.บานบางเบา ต.เกาะชางใต อ.เกาะชาง จ.ตราด 22 นายเชษฐา มีความดี รพ.สต.บานชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23 นายผดุง พวงแกว รพ.สต.บานกะกอง ต. อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสัเกษ 24 นายมาณพ รักษา รพ.สต.บานปลาซิว ต.หนองใหญ อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 25 นายเทวินทร เศรษฐศิโรตม รพ.สต.คลองดาน ต. อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 26 นายเทวัญ ศรีไล รพ.สต.บางบอ ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 27 นายนพรุจ ธำรงรัฐกุล รพ.สต.บานรมเกลา ๔ คีรีราษฏร ต. อ.พกพระ จ.ตาก 28 นายสถาพร อนเขียว รพ.สต.บางกระบือ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี 29 นายรุงศักดิ์ จอสกุล รพ.สต.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 30 นายเชื้อ กะสี รพ.สต.ระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 31 นายสุดใจ เทือกตาถา รพ.สต.ปงไฮ ต. อ. จ.บึงกาฬ 32 นายจำนงค พุทธสอน รพ.สต.บานจูด ต. อ. จ.ลำปาง 33 นางบุญเหลือ ดีอน รพ.สต.คอทราย ต. อ.เมือง จ.สิงหบุรี


รายชื่อผูอบรม โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รุนที่ 3 ประจำปงบประมาณ 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 34 นางรีนา โตะเจะ รพ.สต.บานควล ต. อ. จ.สตูล 35 นางวิภารัตน พุทธวันท รพ.สต.บานกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 36 นางนงนาฏ จวรรณะ รพ.สต.บานแมกุเหนือ ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก 37 นางประภา โพธิ์สุวรรณ รพ.สต.บานหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 38 นางณัฏฐหทัย แสงพงษนภา รพ.สต.บางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 39 นางภาณี เนตรสังข รพ.สต.บานศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40 นางพัชรินทร คำหนัก รพ.สต.เกาะแกว ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 41 นางกัญจนอมร วิจิตรปฐมกุล รพ.สต.บานขาม ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 42 นางบุญเลี้ยง แกวไกรสร รพ.สต.บานหัวโพน ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 43 นางปยฉัตร บัวแกว รพ.สต.บานโนนสมประสงค ต. อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 44 นางธาริณี ตายเมือง รพ.สต.ตะกุดไร ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 45 นางรัตนาภรณ เอี่ยมสุข รพ.สต.บานหนองปลาดุก ต. อ. จ.ลพบุรี 46 นางสาววัชรีย ชินวงศ รพ.สต.บานทุงครก ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่ 47 นางรัตนา แสนไชย รพ.สต.บานทาดอกแกว ต.ทาจำปา อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48 นางทองสาย ใจคำ รพ.สต.บานปาไคร ต.หนองหลม อ.หางฉัตร จ.ลำปาง

listnamesotor  

รุนที่ 3 ประจำปงบประมาณ 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำ...