Page 1

1  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ ผลของการจัดการความรู้ ทไี่ ด้ จากกิจกรรมการจัดการความรู้ เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัตทิ ดี่ ใี นการเตรียมความพร้ อมของนิสิตเพือ่ การสอบวัดความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพฯของสภาการพยาบาล

องค์ ประกอบ

Input (P)

ขั้นตอน 1.กําหนดโครงสร้าง ของงานเตรี ยมสอบฯ และนโยบายการ พัฒนาระบบการ เตรี ยมความพร้อมฯ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

1.1ผูบ้ ริ หารประกาศนโยบายการ -คณะกรรมการ -โครงสร้างองค์กร สนับสนุนการเตรี ยมความพร้อม บริ หาร

-คณะสั่งแต่งตั้ง

ของนิสิตเพื่อการสอบวัดความรู ้ผู ้

คณะกรรมการวิชาการ

ขอขึ้นทะเบียนฯ 1.2ประชุมทบทวนการจัด โครงการ/แผนงานวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็งโดยกําหนดให้

-ผูอ้ าํ นวยการ -คณะกรรมการ วิชการ

-แผนยุทธศาสตรและ แผนปฏิบตั ิการ ประจําปี

-งานเตรี ยมสอบฯ

การเตรี ยมนิสิตเพื่อการสอบขึ้น ทะเบียนเป็ นประเด็นการจัดการ ความรู ้ Input (P)

2.1พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2.พิจารณา อนุมตั ิ โครงการ

โครงการ/แผนงานและการ จัดสรรงบประมาณ

-ผูอ้ าํ นวยการ -คณะกรรมการ วิชาการ

บันทึกการประชุม คณะกรรมการ วิชาการ


2  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

3.ดําเนินตามกระบวนการจัดการ -คณะกรรมการ -แผนงาน/โครงการ

Process (D)

กิจกรรมการจัดการความรู้

3.ดําเนินการ ตามแผน

ความรู ้ 7 ขั้นตอน ดังนี้

วิชาการ

3.1การบ่ งชี้ความรู้

-งานเตรี ยมสอบฯ

3.1.1ประชุมกรรมการวิชาการ ทบทวนการจัดโครงการ/แผน การจัดการความรู ้ SWOT Analysis เพื่อหาแนวทางพัฒนา ผลการสอบขึ้ทะเบียนฯให้สูงขึ้น 3.1.2จัดกิจกรรมการถอด ความรู ้จากประสบการณ์ของ อาจารย์ภายในวิทยาลัยทั้ง 8 วิชา 3.1.3ถอดบทเรี ยนจากการจัด โครงการการจัดการความรู ้ 3 ปี ย้อนหลัง และผลการวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง/Best practice การ เตรี ยมความพร้อมของสถาบันอื่น 3.1.4จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้กบั รุ่ นพีท่ ี่ประสบ ความสําเร็ จและประชุมถอด บทเรี ยน/After Action Review

และบันทึกสรุ ปผล การดําเนินงานแต่ ละขั้นตอน


3  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

กิจกรรมการจัดการความรู้ 3.1.5ประเมินความรู ้ของนิสิต ก่อนเข้าร่ วมโครงการ 3.16 สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการ สอบขึ้นทะเบียนฯ/ข้อมูลนําเข้า เสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ เพื่อกําหนดแผนและกิจกรรมการ จัดการความรู ้ 3.2 การสร้ างและแสวงหาความรู้ 3.2.1หัวหน้าภาควิชาทั้ง 8 วิชา ออกแบการจัดการความรู ้ให้ สอดคล้องกับ Test Blueprints ของการสอบ 3.2.2 เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจาก ภายในและภายนอกมาระดม สมองและจัดเวที Knowledge Sharing กับสถาบันการศึกษาที่มี ผลการสอบขึ้นทะเบียนอยูใ่ น เกณฑ์ดีและดีมาก 3.2.3ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละ ภาควิชาออกแบบการจัดการ ความรู ้ให้ครบสาระสําคัญของ Blueprints และคัดเลือกข้อสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน


4  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เพื่อวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและ หลังเข้าโครงการ 3.3 การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ รวบรวมความรู ้ตาม Course Design รายวิชาที่สอบ 8 วิชา จัดเป็ นหมวดหมู่ และจัดทํา ฐานข้อมูลเป็ น Knowledge Base 3.4 การประมวลและกลัน่ กรอง ความรู้ 3.4.1คณะกรรมการวิชาการ และหวหน้าภาควิชาการพยาบาล ประชุมกลัน่ กรองความรู ้และ ปรับแผนการจัดการความรู ้เพื่อ พัฒนาผลสอบขึ้นทะเบียนฯ 3.5 การเข้ าถึงความรู้ 3.5.1ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละ ภาควิชาพิจารณาเลือกแนวปฏิบตั ิ และนําไปปฏิบตั ิและนําผลการ ปฏิบตั ิมาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม After Action Review

-สาระทบทวนวิชา ทางการพยาบาล 8 วิชา -คลังข้อสอบ เสมือน


5  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

กิจกรรมการจัดการความรู้ 3.5.2วางแผนจัดตารางการเรี ยน การสอนเสริ มร่ วมกับนิสิต 3.5.3จัดทําคลังข้อสอบเสมือน ทั้ง 8วิชา ทีสามารถให้บริ การแก่ นิสิตได้ทดสอบด้วยตนเองไว้ที่ ห้องสมุด และโปรแกรม ข้อสอบอิเล็กโทรนิกส์ 3.6 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 3.6.1จัดกิจกรรม Knowledge Sharing /After Action Reviewใน กลุ่มวิชาและระหว่างกลุ่มวิชา 3.6.2 จัดกิจกรรม Knowledge Sharing /After Action Reviewใน กลุ่มCoPของอาจารย์และกลุ่ม CoPของนิสิต 3.6.3ส่ งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้กบั สถาบันการศึกษา พยาบาลทั้งในและนอกสังกัด สถาบันพระบรมราชชนกเพือ่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน


6  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

-งานเตรี ยมสอบฯ

รายงานสรุ ปผลการ

3.7การเรียนรู้ 3.7.1นําความรู ้ที่ได้จากการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็ นองความรู ้ใหม่ ในการพัฒนาระบบการเตรี ยม ความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบขึ้น ทะเบียนฯและพัฒนาผลสอบขึ้น ทะเบียนฯของสถาบัน Output (C)

4.ประเมินผลการดําเนินงาน 4.ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินโครงการ

4.1ประเมินผลโครงการตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.2ประเมินตามตัวชี้วดั ความสําเร็ จของโครงการ

CQI (A)

5.1นําข้อมูลผลการดําเนินงานมา -คณะกรรมการ 5.นําผลการ

วิเคราะห์และกําหนดแนว

วิชาการ

ประเมินไป

ทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการ

-งานเตรี ยมสอบฯ

ปรับปรุ ง

ดําเนินงานการจัดการความรู ้การ เตรี ยมความพร้อมของนิสิตเพื่อ การสอบวัดความรู ้ผขู ้ อขึ้น ทะเบียนฯ

-แผนการพัฒนา


7  

องค์ ประกอบ

ขั้นตอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

5.2สรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ ดําเนินการเตรี ยมความพร้อมฯ 5.3นําผลการปฏิบตั ิงานและ ตัวชี้วดั ผลปฏิบตั ิงานที่สาํ คัญไป Benchmark กับสถาบันการศึกษา พยาบาลอื่น 6.เผยแพร่

6.นําวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการ

-คณะกรรมการ

ดําเนินการเตรี ยมความพร้อมฯ

วิชาการ

ไปเผยแพร่

-งานเตรี ยมสอบฯ

6.1ภายในเครื อข่าย 6.2ระหว่างสถาบันนอกสังกัด สบช. 6.3เผยแพร่ บน Web page ของ วิทยาลัย

-แฟ้ มหลักฐาน -Database

km-protocal  

บันทึกการประชุม คณะกรรมการ วิชาการ -คณะกรรมการ วิชาการ 2.1พิ จารณาให้ความเห็นชอบ โครงการ/แผนงานและการ จัดสรรงบประมาณ ขั้นตอน กิจกรรมการจัดกา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you