Page 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รายชื่อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 5 52 คน ชื่อ - สกุล

รหัสประจําตัว 5380230016 5380230024 5380230032 5380230041 5380230059 5380230067 5380230075 5380230083 5380230091 5380230105 5380230113 5380230121 5380230130 5380230148 5380230156 5380230164 5380230172 5380230181 5380230199 5380230202 5380230211 5380230229 5380230237 5380230245 5380230253 5380230261

นางสาว นางสาว นางสาว นาง นางสาว นาย นางสาว นางสาว นาง นางสาว นาย นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นาย นางสาว นางสาว นาย นาง นางสาว นางสาว นาย นาง

กระแต แซ่จิว กฤษณา ลัมมะวิไชย กัลยา อินต๊ะยศ จันทร์ธิมา ศรีคง จิรวดี เตชะ จิรศักดิ์ สื่อสุนทรานนท์ จิราพร เย็นใจ จุฑามาศ ใจกุย ซูเรียตี จันทร์แก้ว ณัฏฐวดี กําลังกล้า ตะวัน สงวนเกียรติ ธิดารัตน์ สมประสิทธิ์ นงลักษณ์ ขวัญเย็น น้ําผึ้ง พ่วงคํามี นิภาพร ศิริคุณ นูรอาซีกิม สาเมาะ ปราณี แสงนาค ปริญญา ดวงแข ปาณิศรา เท้งศิริ พิมพรรณ นนทวงค์ มานิตย์ คงเจริญ มาลี รุ่งฉวี มุกดา ยางอ่อน รภัสภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รังสรรค์ บุตรมาตา รัชฏ์ชญาภรณ์ ธรรมสิทธิ์

ชื่อ - สกุล

รหัสประจําตัว 5380230270 5380230288 5380230296 5380230300 5380230318 5380230326 5380230334 5380230342 5380230351 5380230369 5380230377 5380230385 5380230393 5380230407 5380230415 5380230423 5380230431 5380230440 5380230466 5380230474 5380230482 5380230491 5380230504 5380230512 5380230521 5280230529

นาย นาง นางสาว นางสาว นางสาว นาย นางสาว นางสาว นางสาว นาย นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นาง นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นางสาว นาง

รุ่งโรจน์ ลําดวน วราภรณ์ วัชราภรณ์ วัลญา วิชัย วิไลศักดิ์ ศรุดา ศุภลักษณ์ สรพงศ์ สาวิตรี สาวินี สิริรัตน์ สุจิตรา สุนิสา สุพรพิมล สุพรรณี สุพัตรา สุไลลา เสาวลักษณ์ แสงเดือน หนึ่งฤทัย อัญชสา อารยา

สุขใจ สร้อยคํา ฉลาดจิตร์ พันธุ์รังกา แสงลับ อารับ บุญแจ่ม พิพิทธภัณฑ์ บุญมา คงปันนา มามาตย์ สุขจิตร ปิยะภัทรกุล หงษ์แพง วงศ์ญาติ ภานนท์ ฉิมบรรเทิง ตุ้ยกาศ ดะแซสาเมาะ วงษ์คํา แสวงผล วันเปี้ย แก้ววังสัน พลูคํา

นางสาว ปิยะภรณ์ เรืองจุ้ย นาง อรพรรณ เรืองถิ่น

6/6/2012

jp-5-54  
jp-5-54  

6/6/2012 5280230529 นาง อรพรรณ เรืองถิ่น 5380230521 นางสาวปิยะภรณ์ เรืองจุ้ย 5380230261นาง รัชฏ์ชญาภรณ์ธรรมสิทธิ์

Advertisement