Page 1

ปฏิทินกิจกรรม ป 2556 วัน/เดือน/ป

โครงการ/กิจกรรม

16 มกราคม 56 26 ม.ค.-2ก.พ 56 2 ก.พ.56 4-6 มี.ค.56 14 มี.ค.56

ปจฉิมนิเทศ ม.เกษตรศาสตร งานเกษตรแหงชาติ ป56 สักการะสามบูรพาจารย ปจฉิมนิเทศ นิสิตรุนที่ 111 พิธีสาเร็จการศึกษา “คืนบัณฑิตสูแผนดิน รุนที่ 111”

10 เม.ย.56

นพรัตนวชิระสืบสานสงกรานตไทย

29 เม.ย.56

รดน้ําขอพรที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร /สบช.

18-19 พ.ค.56 20-23พ.ค.56 27 พ.ค.56 27 พ.ค.56 30 พ.ค.56 30-31 พ.ค.56 1 มิ.ย. 56

โครงการสัมมนานิสิต เตรียมความพรอม สรางสายสัมพันธอุนใจนพรัตน วชิระ วันเปดภาคเรียน ของวิทยาลัยในสังกัด สบช. Open House BCNNV บัณฑิตยุคใหม ปจฉิมนิเทศ จพช.รุนที่ 6 คืนสูเหยา นพรัตนวชิระ

5 มิ.ย. 56

ทําบุญวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

ผูรับผิดชอบ ม.เกษตรศาสตร นิสิตทุกชั้นป ม.เกษตรศาสตร/นิสิตชั้นปที่2 งานปจฉิมนิเทศ/นิสิตชั้นปที่4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานพัฒนานิสิต นิสิตชั้นปที่ 2 สโมสรนิสิต ม.เกษตรศาสตร งานปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ สโมสรนิสิต/ศิษยเกา วพบ. นพรัตนวชิระ สโมสรนิสิต/ศิษยเกา วพบ.นพรัตน วชิระ


วัน/เดือน/ป 6 มิ.ย.56

โครงการ/กิจกรรม

10 มิย.56 11-14 มิ.ย.56 27 มิ.ย.56

พิธีสาเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุนที่ 6 พิธีมอบลูกเปนศิษย นิสิตชั้นปที่ 1 รุนที่ 115 สูรมราชพฤกษ/บายศรีสูขวัญ Fleshy No Drink For life ออมกอดนนทรี นพรัตนวชิระไหวครู/ประดับหมวกและเข็มชั้นป

1-5 ก.ค.56

เกษตรศาสตรไหวครู

13 ก.ค. 56 14 ก.ค.56 30 ก.ค.56 4 สค. 56 22 ก.ค.56

งานฉลองบัณฑิต/ราตรีราชพฤกษ ซอมยอยพิธีรับปริญญา ซอมใหญพิธีรับปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทําบุญวันอาสาฬหบูชา

23 ก.ค.56 12 ส.ค.56

ทําบุญเวียนเทียนวันเขาพรรษา วันแมแหงชาติ

13-16 สค.56 22 ต.ค.56

วันแมแหงชาติ BCNNV วันพยาบาลแหงชาติ

17 พ.ย.56

สืบสานประเพณีลอยกระทง ม.เกษตรศาสตร / เขตคันนายาว พิธีประดับหมวก เข็มชั้นป และประทีปปณิธาน

21 พ.ย.56 5 ธ.ค.56 26 ธค.56

กระทรวงสาธารณสุข/เขตคันนายาว/รพ.นพรัตนราชานี

วันพอแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข / เขตคันนายาว / รพ.นพรัตนราชธานี กีฬาสัมพันธ วันปใหม 2014

ผูรับผิดชอบ งานกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิต ม.เกษตรศาสตร งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ สโมสรนิสิต งานกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต งานกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต ม.เกษตรศาสตร/งานกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ นิสิตชั้นปที่ 4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิต

event_2556-update17_04_56  
event_2556-update17_04_56  
Advertisement