Page 1

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม ๑. การรายงานตัวเข้าอบรม และลงทะเบียน ผู้ท่ผี ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นผู้เข้ารับ การอบรมพร้อ มชาระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มการเข้ารับ การอบรมภาคที่ ๑ ภายในวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลา ทีก่ าหนดจะถือว่าสละสิทธิ ์การเข้าอบรม สถานที่ ร ายงานตั ว เข้ า รับ การอบรมและลงทะเบี ย น ที่ ว ิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน ๒ ชัน้ ๓ ห้องธุรการ ๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการอบรม โดยแบ่งจ่าย สาหรับภาคการอบรมที่ ๑ เป็ นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท ๓. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติ ดต่อได้ที่ โครงการหลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล ห้ อ ง ๕๑๒ อาคารเรีย น ๒ ชั น้ ๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โทร. ๐-๒๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๑๘ – ๒๑๘

detail_pn6