Page 1

สมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ นพรัตนวชิระ ๖๘๓ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทร ๐๒-๕๔๐๖๕๐๐-๓ ตอ ๒๔๙ โทรสาร ๐๒-๕๔๐-๖๕๑๗

ที่ ส.น.ว. ๐๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธงานคืนสูเหยา เรียน นายทะเบียนประจําจังหวัด สมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ นพรัตนวชิระ จะจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๕๕ และงานคืนสูเหยา “กิน เมาส เลาความหลัง” ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการนี้ สมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ นพรัตนวชิระ จึงขอแจงใหทราบดังนี้ 1. ขอเชิญนายทะเบียนประจําจังหวัด และผูชวยนายทะเบียน เขารวมประชุม โดยพรอมเพรียงกัน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น.ณ หองสมาคมศิษยเกาฯ อาคาร ๒ ชัน้ ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ (สําหรับคาพาหนะเดินทางเฉพาะนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียน เบิกจากสมาคมศิษยเกาฯ ตามความเปนจริง ทั้งนี้ทางสมาคมศิษยเกาฯขอสงวนสิทธิ์การเดินทางโดยทางบิน) สําหรับที่พักสมาคมศิษยเกาฯ ไดจัดที่พักไวให ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ และกรุณาแจงจํานวนผูเขาพัก ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 2. ขอความกรุณาประชาสัมพันธศิษยเกาฯ ทุกรุน ของแตละจังหวัด เขารวมงาน เลี้ยงคืนสูเหยา “กิน เมาส เลาความหลัง” จัดในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต เวลา ๑๘.๐๐๒๒.๐๐น. (กําหนดการไดแนบมาพรอมกันนี้) ณ หอประชุมโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ถนนรามอินทรา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งราคาโตะละ ๔,๐๐๐ บาท (จํานวน ๘ ทาน) มีกิจกรรมดังตอไปนี้ • ชมการแสดงของนิสิตปจจุบัน • พบกับนักดนตรีวัยใสจากนิสิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชช นนีนพรัตนวชิระ • เชิญทุกทานรวมเปนเกียรติรับเปนนักรองรับเชิญ รําวง ลีลาศ • กิจกรรมแจกรางวัลหนางานอีกมากมาย สามารถสั่งจองโตะไดที่ คุณจันทรคํา เลาหะวิไลย โทร. ๐๘๑-๙๑๔-๘๐๕๘,

คุณภาสกร คุมสุภา โทร ๐๘๓-๘๓๖-๕๑๐๙ และนายทะเบียนประจําจังหวัดทุกแหง หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ Email: sasitornk55@gmail.com (อาจารย ศศิธร


2  

กันกา โทร ๐๘๑-๙๑๕๑๙๓๙) 3. ขอใหนายทะเบียน และศิษยเกาสงรายชื่อศิษยเกาที่มีผลงานดีเดน ดาน วิชาการ และดานบริการสังคม เพื่อคัดเลือกศิษยเกาดีเดน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 4. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอเชิญรวมทําบุญเลี้ยงพระเชากับทางวิทยาลัยฯ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาของวิทยาลัยฯ คณะสมาคมฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือรวมใจจากพวกเราชาวศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภนพ รัตนวชิระ ทุกรุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ (นางจันทรคํา เลาหะวิไลย) นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลผดุงครรคนพรัตนวชิระ

bcnnv-party  

๖๘๓ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทร ๐๒-๕๔๐๖๕๐๐-๓ ตอ ๒๔๙ โทรสาร ๐๒-๕๔๐-๖๕๑๗ สมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ น...

Advertisement