Page 1

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2556 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ง ต่อ ไปนี้ เรี ยกว่า “ส านัก งานปลั ดกระทรวง” มีค วาม ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ๑. หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จานวน ๒ ตัว ๒. หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ ตัว ๓. หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน ๑ ตัว ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์การศึกษา ๑.๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผล การปฏิบัติ จานวน ๒ หน้า ๑.๑.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ หน้า ๑.๑.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจ ฉัยโรคและช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน ๕ หน้า ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย ๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน (๑) หลักประกันซอง (๒) หลักประกันสัญญา ๑.๖ บทนิยาม (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติ...


-๒๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (๑) ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ มี อาชี พขายพั สดุ ที่ ประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทาง อิเล็กทรอนิกส์ (๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ (๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรื อ ต้องไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม (๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น (๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ (๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่ นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้า ร่วมค้าฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝุายใดเป็น นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) (๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒...


-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แค็ตตาล็อกและแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จานวน ๓ ชุด (๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาให้ชัดเจน ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วัน ยืนยัน ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ ส่งมอบไม่เกิน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๔.๔ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งส่ ง แค็ ต ตาล็ อ กและแบบรู ป และรายการละเอี ย ด คุณลักษณะเฉพาะของหุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ หุ่นฝึกการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน และหุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ไปพร้อมเอกสารส่วน ที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สานักงานปลัดกระทรวง จะยึดไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แค็ ต ตาล็ อ ก ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งน าต้ น ฉบั บ มาให้ ค ณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควรตรวจดูร่ างสั ญ ญา รายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์...


-๔๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2556” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ณ สถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๔ ชั้น ๘ ดังนี้ (๑) หุ่ นฝึ กช่ วยชี วิตผู้ ใหญ่ ชนิ ดครึ่ งตัวพร้อมสั ญญาณแสดงผลการปฏิบั ติ จ านวน ๒ ตั ว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. (๒) หุ่นฝึกการพยาบาลขัน้ พื้นฐาน จานวน ๒ ตัว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๑๐ น. (๓) หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ๑ ตัว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๒๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๒๐ น. เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่ รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ ข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้ว ย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ ป ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิ ทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่ างเป็ นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะ เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสานักงานปลัดกระทรวง จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ ทางอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หาก...


-5หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ งจนไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั่นทราบ คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจด าเนิ น การใดๆ ระหว่ า ง การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น ดังนี้ (๒.๑) ราคาสูงสุดของหุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จานวน ๒ ตัว จะต้องเริ่มต้นที่ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (๒.๒) ราคาสูงสุดของหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ ตัว จะต้องเริ่มต้นที่ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (๒.๓) ราคาสูงสุดของหุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง จานวน ๑ ตัว จะต้องเริ่มต้นที่ ๓,๓๒๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา ทีเ่ สนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ ดังนี้ (๖.๑) หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จะต้องเสนอลด ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวด ราคาฯ (๑๙๐,๐๐๐- บาท) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (๖.๒) หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ (๓๘๐,๐๐๐.- บาท) และการเสนอ ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว (6.3) หุน่ จาลอง...


-6(๖.๓) หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ (๓,๓๒๕,๐๐๐.- บาท) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด (๘) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ดังนี้ (๙.๑) หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จานวน ๒ ตัว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จากัด ๘๘/๘๘ หมู่ ๒ อาคารเอ็นวี แพลนเน็ต ชั้น ๔ ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (๙.๒) หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ ตัว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จากัด ๘๘/๘๘ หมู่ ๒ อาคารเอ็นวี แพลนเน็ต ชั้น ๔ ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (๙.๓) หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ๑ ตัว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จากัด ๘๘/๘๘ หมู่ ๒ อาคารเอ็นวี แพลนเน็ต ชั้น ๔ ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็ บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ๕. หลักประกันซอง ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องวางหลั กประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุม ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ดังนี้ (ก) รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จานวน ๒ ตัว ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นจานวนเงิน ๙,๕๐๐.-บาท (เก้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) (ข) รายการหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ ตัว ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่น ซองข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นจานวนเงิน ๑๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ค) รายการหุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน ๑ ตัว ต้องวางหลั ก ประกัน ซองพร้ อ มกับ การยื่นซองข้ อ เสนอด้านเทคนิค เป็น จานวนเงิน ๑๖๖,๒๕๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกัน...


-7โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ๕.๑ เงินสด ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ ๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๑) ๕.๔ หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนั งสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ ๑.๕ (๑) ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามข้อนี้ สานักงานปลัดกระทรวง จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้า ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่ อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้น จากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ เสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง อิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานปลัดกระทรวง เท่านั้น ๖.๓ สานักงานปลัดกระทรวง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานปลัดกระทรวง (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ที่เป็น สาระสาคัญ หรือมีผ ลทาให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรีย บแก่ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่น ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือสานักงานปลัดกระทรวง มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จ จริ งอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกั บผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ ส านักงานปลัดกระทรวง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 6.5 สานัก...


-8๖.๕ สานักงานปลัดกระทรวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่ จะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ น ส าคั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ขอ งส านั ก งาน ปลัดกระทรวง เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานปลัดกระทรวง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิ ทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด้ วยวิ ธี ก ารทาง อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคาที่ก ระทาการอัน เป็ น การขัด ขวางการแข่ งขั นราคาอย่ างเป็น ธรรม ตามข้อ ๑.๖ ส านัก งาน ปลัดกระทรวง มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสานักงานปลัดกระทรวง จะพิจารณา ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ๗. การทาสัญญาซื้อขาย ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ช นะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่ง มอบสิ ่ง ของได้ค รบถ้ว นภายใน ๕ วัน ทาการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ ส านักงาน ปลัดกระทรวง อาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนั งสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ สานักงานปลัดกระทรวง เห็นว่าไม่สมควร จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทา สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ ๑.๔ กับสานักงานปลัดกระทรวงเจ้าของงบประมาณโดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้สานักงานปลัดกระทรวง ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ (๓) หนั งสื อค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน ดังระบุ ใน ข้อ ๑.๕ (๒) (๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๕ (๒) (5) พันธบัตร...


-9(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว ๘. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน ๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของ สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ดังนี้ ๙.๑ หุ่นช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัด จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ ๙.๒ หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ ๙.๓ หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ ทั้งนี้ โดยผู้ ขายต้องรี บจั ดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อสานักงานปลัดกระทรวง ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น ๑๐.๒ เมื่อสานักงานปลัดกระทรวง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และ ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนา สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ (๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้ง แต่วัน ที่ผู้ ข ายสั่ ง หรือ ซื้อ ขายของจากต่ างประเทศ เว้ นแต่เ ป็นของที่รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด (๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อที่ มี สิ ท ธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 10.3 ผู้ประสงค์...


-10๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสานักงานปลัดกระทรวง แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สานักงานปลัดกระทรวง จะริบหลักประกันซอง จานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสานักงานปลัดกระทรวง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สานักงานปลัดกระทรวง จะริบหลักประกัน ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๑๐.๕ สานักงานปลัดกระทรวง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ๑๑. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 เมษายน 2556

anouce-robot-bcnnv-2013  
anouce-robot-bcnnv-2013  
Advertisement