Page 1

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 ลําดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย การเผยแพร่ 1. แบบแผนการเรียนรู้และการ อ.สาวิกา ใจบริสุทธิกุล การประชุมวิชาการ เตรียมความพร้อมที่ส่งเสริมการ ระดับชาติ เรื่อง สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต “กําลังคนด้านสุขภาพ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ กับการบริการด้วยหัว ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งบของบัณฑิต ใจความเป็นมนุษย์” หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 2. การติดตามบัณฑิตวิทยาลัย อ.เตือนใจ วัฒนาวนากุล การประชุมวิชาการ พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ ระดับชาติ เรื่อง วชิระ ปีการศึกษา 2551 “กําลังคนด้านสุขภาพ กับการบริการด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์” 3. การรับรู้ลักษณะ สมรรถนะผู้นํา อ.พิมพ์พัฒน์ จันทร์ การประชุมวิชาการ ยุคใหม่และบทบาทผู้นําการ เทียน ระดับชาติ เรื่อง พยาบาลที่คาดหวัง “กําลังคนด้านสุขภาพ กับการบริการด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์” 4. ความพึงพอใจของนิสิตในการ อ.วรรณพร โรจน์สัญญา การประชุมวิชาการ ได้รับบบริการจากวิทยาลัย กุล ระดับชาติ เรื่อง พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ “กําลังคนด้านสุขภาพ วชิระ กับการบริการด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์” 5. การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพ อ.ทิวาวัน คําบันลือ การประชุมวิชาการ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ระดับชาติ เรื่อง กรณีศึกษานิสติ พยาบาลวิทยาลัย “กําลังคนด้านสุขภาพ พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ กับการบริการด้วยหัว วชิระ ใจความเป็นมนุษย์”

วันที่เผยแพร่ 2-4 มิถุนายน 2553

2-4 มิถุนายน 2553

2-4 มิถุนายน 2553

2-4 มิถุนายน 2553

2-4 มิถุนายน 2553

5-2  

2-4 มิถุนายน 2553 อ.ทิวาวัน คําบันลือ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “กํ าลังคนด้านสุขภาพ กับการบริการด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์ ” อ.วรรณพร...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you