Page 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 ลํา ดับ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

จํา นวน นิสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่1 รุ่นที่ 114

ปีที่2 รุ่นที่ 113

ปีที่3 รุ่นที่ 112

1 2

ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ อาจารย์วรรณพร โรจน์สัญญากุล

11

3

อาจารย์กรพินธุ์ วัฒนสุข

11

น.ส.กมลธิชา แจ่มศักดิ์

น.ส.แก้ว ธิติมูล น.ส.จุฑารัตน์ หมื่นเทพ

น.ส.เกศรา เมืองราช น.ส.เกสร ปันใจ

4

ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์

7

น.ส.กรกนก กาญจนประเสริฐ

น.ส.นวภรณ์ ศรีสุภะ

นายจตุพล สุขโภคี

5

ดร.พีระนันท์ จีระยิ่งมงคล

9

น.ส.กัญญารัตน์ พุม่ เงิน

น.ส.ชณัฏฐา ฤกษ์ศรี น.ส.ชญานี เขียวอินทร์

น.ส.จุภาลักษณ์ ชูชัยยะ น.ส.เจนจิรา กุณาหล่าย

6

ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน

10

น.ส.คัคนางค์ ชมชื่น

น.ส.ชลธิชา พาซอ น.ส.ชมัยพร อ่ําประสิทธิ์

น.ส.ชนิกา ชูช่วย น.ส.ชัชฎาภรณ์ ก้อนทอง

7

ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร

4

8

ดร.สุชีวา วิชัยกุล

4

น.ส.คัทลียา เยาวสิทธิ์ น.ส.จุฑารัตน์ วุ่นคง(ลาออก) น.ส.ชนิศา มีสมปลืม้ น.ส.ชลดา ปั้นนาค

น.ส.อภิญญา แสงเศวต นายอรรถกานต์ เยาวสังข์ น.ส.ฮารูณี ขันธสร น.ส.ดวงนภา โพธิ์นิล

น.ส.กนกพร โพธิ์นลิ น.ส.กนกพร ฤกษ์สงเคราะห์ นายมนตรี หัดจรวย น.ส.มลฑญา เกษสีแก้ว

ปีที่4 รุ่นที่ 111 น.ส.กนกพร สมชาติ น.ส.กนกรัตน์ กองพิทักษ์ น.ส.กมลทิพย์ สุวรรณแสง น.ส.กรรณิการ์ ทิพย์กาญจนกุล น.ส.ขนิษฐา บัวหอม น.ส.ขวัญชนก โพธิ์สมัคร น.ส.คนิดา กินะชัย น.ส.จันนภา บุญตั้ง น.ส.จิราภรณ์ สมบัติคํา น.ส.จูน นามสง่า น.ส.ชนิกานต์ นบกลาง น.ส.ชาลินี รุจิศาสตร์ น.ส.ดวงจันทร์ แก้วกัณหา น.ส.ดวงหทัย อินโต น.ส.ทิพย์ขวัญ ขัตโก น.ส.ทิพวรรณ ปักษี น.ส.ธนภรณ์ มะส่าห์

หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต สําหรับ จพช. ปีที่4 รุ่นที่6 นางกันยนา มีสารภี น.ส.กุลิสรา หลวงเจริญ

น.ส.ไข่มุก ประชาราษฎร์ น.ส.จิรัชฌา แก้วพรม

น.ส.ภัทรากุล บุตรอุดม

น.ส.จิราพร วงค์คําอ้าย

น.ส.จุฑามาส สิทธิ นางจุฬาลักษณ์ วาณิชยานันท์

Page 1 of 6


ลํา ดับ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

จํา นวน นิสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่1 รุ่นที่ 114

ปีที่2 รุ่นที่ 113

ปีที่3 รุ่นที่ 112

ปีที่4 รุ่นที่ 111

น.ส.ช่ออุษา อินทร์จันทร์ น.ส.กรองทอง บรรลือเขต

นายมานพ วีระสวัสดิ์ น.ส.รัตนาภรณ์ สมพันธ์

น.ส.สุกมล คู่กระสังข์ น.ส.สุกัญญา ทองคํา น.ส.สุนิษา เบียดขุนทด

9

ดร.กนกวรรณ เวทศิลป์

3

10

ดร.สุนันทา ทองพัฒน์

3

11

ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล

3

12

ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล

3

13

อาจารย์ทิวาวัน คําบรรลือ

11

น.ส.ชลฤดี พุ่มคุ้ม น.ส.ชุติมา เก่งสุวรรณกุล น.ส.ฐิติมา โกมลวานิช น.ส.ณัชธิดา พูลแสวง น.ส.ณัฏฐ์ชญา ทรงวิเชียร น.ส.ณัฐกมล ใบชิต น.ส.ณัฐชยา ปรอดประเสริฐ น.ส.ดวงเดือน เกตุสุนทร น.ส.ดวงรัตน์ พิจารณ์จิตร์ น.ส.ทิพย์วรรณ จักรกรณ์(ลาออก) น.ส.ธัญลักษณ์ ไวยบุรี น.ส.ธันย์ชนก บรรลือโชคชัย น.ส.นงนุช ไกรบํารุง

14

อาจารย์ประไพจิตร โสมภีร์

11

น.ส.นภาพร ยนต์กลาง

น.ส.ณรารัตน์ ขันธวิธิ นายณัฐพร หิรัญชัย

น.ส.ณัฐริกา วงษ์หอย น.ส.ธนภรณ์ บินรินทร์

น.ส.ปัทมา ลาภขุนทด น.ส.ปารัชช์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ น.ส.ปารวี คุ้มภัย

15

อาจารย์นิตยา ภังคานนท์

12

น.ส.นฤมล ปานปิ่น

นายณัฐพล แก้วนักค้า น.ส.ดุจศิลา บุญสม

น.ส.ธารารัตน์ กกฝ้าย น.ส.ธิดามาศ อุทธัง

น.ส.พชรพร พิเชฐโสภณ น.ส.พัชรินทร์ วิเศษสุวรรณ์ น.ส.พิริยา วาปีกะ น.ส.อรยา เหล็กทั่ง (110

หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต สําหรับ จพช. ปีที่4 รุ่นที่6

น.ส.ชยาภัสร์ เขียวนิล นายชูศักดิ์ ทิวพงษ์งาม น.ส.ฐิตา สังข์นัครา น.ส.ณัฐชา หมัดอะดัม น.ส.ดลฤทัย ชมพลภักดี น.ส.ต่วนนะ ยูโซะ นางทัศวรรณ์ อุบลโชติ น.ส.ทิพวรรณ์ ใจประเสริฐ น.ส.ธมนต์กานต์ รัตนชมภู น.ส.นภณัฐ ด่อนวุ่น

Page 2 of 6


ลํา ดับ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

จํา นวน นิสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่1 รุ่นที่ 114

ปีที่2 รุ่นที่ 113

ปีที่3 รุ่นที่ 112

ปีที่4 รุ่นที่ 111

หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต สําหรับ จพช. ปีที่4 รุ่นที่6

16

อาจารย์วิภาพร ปิตินพคุณ

9

น.ส.นิศารัตน์ ภาคบุญ น.ส.ปริญญาพร ป้องสีดา

น.ส.เรณู สุภีชะวี

น.ส.นิรมล ผาเวช น.ส.นุสรา เรืองทอง

น.ส.มนัสวรรณ ชาวสามทอง น.ส.สุพินยา ล้ําเลิศ (รุ่น5) น.ส.มัทรี จันทร์วิบูลย์ น.ส.นฤมล กอกอง น.ส.นุชรี สอนอิ่ม

17

อาจารย์สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

12

น.ส.พชรวรรณ พุทธางกูร

น.ส.ดุษฎี แจ้งนุช น.ส.ธนัชชา เลขพันธ์

น.ส.บุษบากร เฉียงเหนือ น.ส.เบญจา รอดทุกข์

18

อาจารย์อัจฉรา สกุนตนิยม

9

น.ส.พรพรรณ สุ่มประเสริฐ

น.ส.ธนิดา เข้มสีขํา น.ส.วรรณวิพา ประสพสม

น.ส.กรรณิการ์ ชลุยรัตน์ น.ส.กิตติส์ ินี สมศรี

น.ส.รัตนา จันแก้ว น.ส.วรรณศิริ ไวยนิยี น.ส.วริทธิ คําบุญเรือง น.ส.วิลาสินี กําลังมาก น.ส.กฤษุมา เอี่ยมใจรักษ์ น.ส.เกตุทิพย์ นิ่มอนงค์

น.ส.นุชจรี ดิษฐลักษณ์ น.ส.นุชนภา กําแพงแก้ว น.ส.ปริณาห์ นาคเงินทอง

น.ส.ลัดดา เฮงศิริ น.ส.วรรณพร กร่างสวัสดิ์ น.ส.วรรณพร ประจันตะเสน น.ส.วรรฤดี สมพาน น.ส.วราภรณ์ รุ่งเจริญ น.ส.เกตุกมล วิเศษ น.ส.ชุติมณฑน์ นวลศรี น.ส.ณัฏฐนิชา ยินดียม

19

อาจารย์สุรัตนา ทศนุต

9

นายพลกฤษณ์ ต่ายสอาด

20

อาจารย์ปวีณา มีขนอน

9

น.ส.พิมพ์วิภา อุณาพันธ์ น.ส.พิมพิศา หวานชะเอม

11

น.ส.พิศตะวัน จันทร์โสภา

21

อาจารย์นันทิยา ปรีชาเสถียร

น.ส.ปรียาพร เตชะ น.ส.ปารตี อิ่มสุวรรณ์

น.ส.สุพัตรา กอมนชัย นายสุรศักดิ์ ทะขัด น.ส.สุรีพร บัวศรี น.ส.สุรียร์ ตั น์ คนสิน น.ส.หทัยดาว ทองเปลว น.ส.ธัญญารัตน์ ศรสิทธิ์ น.ส.นริศรา อนันท์

นายประดิษฐ ดีเพ็ง น.ส.ปรียานุช บัวแก้ว นางพจนีย์ แท่งทอง น.ส.พรทิพย์ 'ใบใหญ่ น.ส.พรรัตน์ พิมมะรัตน์ นางพัชรินทร์ อารีย์ นางมนทิรา ทองย้อย นางมยุรี โพธิ์ใบงาม

นายยุทธภูมิ เพชรอุดมพร น.ส.รุ่งธิวา ภูมิลา น.ส.รุ่งอรุณ ธรรมใจ

    Page 3 of 6


ลํา ดับ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

จํา นวน นิสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่1 รุ่นที่ 114

ปีที่2 รุ่นที่ 113

22

อาจารย์เตือนใจ วัฒนาวนากุล

9

นายรฤก ศรีฤกษ์ น.ส.วรรณาภา วสันต์ทอง

น.ส.ปาลพัชร์ บัวขจร น.ส.พัชรินทร์ ขาวเนตร

23

อาจารย์สุกิจ ทองพิลา

6

น.ส.วรัญญา คุ้มเงิน น.ส.วราภรณ์ จูปรางค์

น.ส.พิมพ์ชนก เสงี่ยมสุนทร น.ส.กิตติญา รื่นกลิน่

24

อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต

11

น.ส.วโรชา เรืองเดช น.ส.สุณิสา อุ้มญาติ

น.ส.พิสมัย อารมสุข น.ส.ภัทรวิสติ รา ผาสุข

25

อาจารย์นิตติยา น้อยสีภูมิ

11

นายวันชนะ คําผ่อง

น.ส.เมตตา แจ่มจิตร์ น.ส.เมทินี เนื่องดิถี

26

อาจารย์รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์

11

น.ส.วิภาวัน ป้องกันภัย น.ส.พัชชา สุขแสง

น.ส.รัตนขวัญ จันทกลม น.ส.รัตนาวดี แก้วล้วน

ปีที่3 รุ่นที่ 112 น.ส.สุจีพร เทียนอุบล น.ส.สุดธิดา ธุวสิน น.ส.สุนสิ า ศรีเฟื่อง น.ส.สุพรรษา แพลูกอินทร์ น.ส.สุภัทรา รัตนวงษา น.ส.หยาดพิรุณ สิทธิพิทักษ์ น.ส.วิชชุดาภรณ์ แทนไธสง น.ส.วิไลวรรณ ไวยเนตร น.ส.วิสิฏฐา พันธุ์เอี่ยม

ปีที่4 รุ่นที่ 111

หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต สําหรับ จพช. ปีที่4 รุ่นที่6

น.ส.นฤมล แซ่ล่าย น.ส.นัสนีน ปาทาน

น.ส.อภิญญา สิมมาโคตร น.ส.อภิรดี ภูลายดอก น.ส.อภิรมณ์ฤดี มีทะโจล

นายวงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา น.ส.วนิดา แสงเขียว

นายวีรวัฒน์ สัจจกุล น.ส.ศรัญญา จุมปา น.ส.ศิมาภรณ์ ตระทอง น.ส.ณัฐณิชา ทาทะลักษณ์ น.ส.ณัฐนันท์ อัญญโพธิ์ นายณัฐปคัลภ์ อุปถัมภ์

น.ส.อรพิชญ์ นิ่มน้อย นายอัครเดช ดาเดช

นางวรรณวิมล จุลเขตต์ น.ส.วาสนา ทั่งทอง น.ส.วาสนา เที่ยงธรรม นางวาสนา ประระทัง น.ส.วิจิตรา อุตยะราช นายวิชาญ กาลเขว้า

น.ส.ยุพา สมภาค น.ส.รัตติยา มากเพ็งมี

27

อาจารย์พิภพ ดีแพ

7

น.ส.ศุภกร ภูไ่ หม น.ส.ศุภรดา ธีระเดชชูศักดิ์

น.ส.เรณุการ์ คงโพธิ์ ชัญญานุช ประทีปแก้ว

น.ส.ขวัญตา ติวงค์ น.ส.จงรักษ์ สุภารส

น.ส.ภาลัดดา สุวรรณพันธุ์ น.ส.มนัญญา แสงสุวรรณ

28

อาจารย์ศศิธร กันกา

12

น.ส.สมัญญา สมภักดี น.ส. แคทรียา ปัญญาคุณ

น.ส.ศิรริ ัตน์ มีสมบัติ น.ส.สตรีพร หิรัญรัตน์ นางสาวอุซมา มาคาม

น.ส.อาซียะ ดอเลาะ น.ส.อุษณีย์ โสวรรณะ น.ส.ปภัสสรา สุทธนู น.ส.ปาริฉัตร ประธง

นายศราวุฒิ อมรกิจศาล น.ส.ศศิวิมล บัวบาน

นางสุนิษา ดีศรี นางอโณทัย ใจสว่าง

Page 4 of 6


ลํา ดับ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

จํา นวน นิสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่1 รุ่นที่ 114

ปีที่2 รุ่นที่ 113

ปีที่3 รุ่นที่ 112

ปีที่4 รุ่นที่ 111

หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต สําหรับ จพช. ปีที่4 รุ่นที่6

นายสันติภาพ ปั้นเงิน นายสิทธิชัย จันทรวิรุช น.ส.สุจิรา พูลทองคํา

29

อาจารย์ธิดาวรรณ ไชยมณี

3

30

อาจารย์สาวิกา ใจบริสุทธิกุล

12

31

อาจารย์สิรินันท์ เจริญผล

12

น.ส.สุดารัตน์ กรองทอง

น.ส.วิภาวี สุขเกษม น.ส.ศรัญยา พงษ์นาวี

32

อาจารย์เกตุนรินทร์ บุญคล้าย

11

น.ส.สุดารัตน์ สําเภาคล้ายมีศลิ ป์

นายสําลิต เรืองสุรีย์ น.ส.สุกัญญา ฤกษ์วิรี

น.ส.กัญญาภัค กองเนตร

33

อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน

4

น.ส.หงษ์ฟ้า นิ่มชนะสิทธิ์ น.ส.อรนุช บุญเพ็ง

น.ส.สุทธิรตั น์ ขาวสําลี น.ส.แสงระวี บัวสด

34

อาจารย์แคททรียา แก้วเกิด

4

นายอาทิตย์ เอ่ยไฉน น.ส.อารีรัตน์ บูชาบุตร

นายอรรถวิทย์ อรรถมาลี น.ส.อาภารัตน์ ผลหมู่

35

อาจารย์ผ่องพรรณ ภะโว

น.ส.ยุวดี ห้วยทราย น.ส.ศิรินันท์ ทิพประมวล น.ส.เนตนารินทร์ วงศ์ษา น.ส.บุศรา นาคํา น.ส.พัชราภรณ์ จันอินตา น.ส.ฟาติมา หะยีบือราเฮง น.ส.อรธิชา คํานวนเดช น.ส.อัญชิสา ศรีทองสุข

นายศักดา มีขอบทอง น.ส.ศิริเนตร ศรชัย น.ส.ศิริวรรณ จันทศร น.ส.สร้อยนภา ใหมพรหม

น.ส.วิภาพรรณ เถาน้อย น.ส.ศรัญญา อินทรส น.ส.ศศิธร พุ่มสวัสดิ์

น.ส.รัตนพร สุขกลิน่ น.ส.วิไลวรรณ์ ภิรมย์

น.ส.สิทราพร โพธิ์ระย้า นางสิริญยา ปรัชญาภูวดล น.ส.สุธิษา สังขเศวต

น.ส.อรจิตร อภัยศรี น.ส.ธีราวรรษ ไชยงาม น.ส.อุบลวรรณ มหาวัฒนปรีชา น.ส.อรวรรณ ผอบนาค

Page 5 of 6


36

อาจารย์กัญชิตา เสริมสินสิริ

หมายเหตุ 1.ปีการศึกษา 2555 อาจารย์เนตรนภา ปรียาณุรักษ์, อาจารย์อารีย์ แสงรัศมี, อาจารย์กิติพงษ์ พินิจพันธ์ และ อาจารย์สุทธาทิพย์ ทุมมี ศึกษาต่อ 2. อาจารย์ภานุชนาถ พูสี และ อาจารย์จุฑาทิพย์ พันธุอ่อน ลาออก

หมายเหตุ

ลา

อาจารย์วรรณพร เกษียณ แบ่งนิสิตใหม่ อาจารย์ อาจารย์สาวิกา ใจบริสุทธิกุล ลาออกแบ่งนิสิตใหม่ นิสิต ปี 1 ลาออก 2 คน 1. น.ส. จุฑารัตน์ วุ่นคง น.ส.ทิพย์วรรณ จักรกรณ์

Page 6 of 6

advicy-update56  
advicy-update56  
Advertisement