Page 1

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2556 วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

16 มกราคม 56 26 ม.ค.-2ก.พ 56 2 ก.พ.56 4-6 มี.ค.56 14 มี.ค.56

ปัจฉิมนิเทศ ม.เกษตรศาสตร์ งานเกษตรแห่งชาติ ปี56 สักการะสามบูรพาจารย์ ปัจฉิมนิเทศ นิสิตรุ่นที่ 111 พิธีสาเร็จการศึกษา “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน รุ่นที่ 111”

11 เม.ย.56 18 เม.ย.56 18-19 พ.ค.56 20-23พ.ค.56 20-23พ.ค.56 30-31 พ.ค.56 3 มิ.ย.56 8 มิ.ย. 56 5 มิ.ย. 56

ผู้รับผิดชอบ

ม.เกษตรศาสตร์ นิสิตทุกชั้นปี ม.เกษตรศาสตร์/นิสิตชั้นปีที่2 งานปัจฉิมนิเทศ/นิสิตชั้นปีที่4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต นพรัตน์วชิระสืบสานสงกรานต์ไทย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต รดน้ําขอพรที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /สบช. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต โครงการสัมมนานิสิต งานพัฒนานิสิต เตรียมความพร้อม สร้างสายสัมพันธ์อุ่นใจนพรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 วชิระ บัณฑิตยุคใหม่ ม.เกษตรศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศ จพช.รุ่นที่ 6 งานปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ Open House BCNNV สโมสรนิสิต คืนสู่เหย้า นพรัตน์วชิระ สโมสรนิสิต/ศิษย์เก่า วพบ. นพรัตน์วชิระ ทําบุญวันสถาปนาวิทยาลัยฯ สโมสรนิสิต/ศิษย์เก่า วพบ.นพรัตน์ วชิระ


วัน/เดือน/ปี 6 มิ.ย.56

10 มิย.56 11-14 มิ.ย.56 27 มิ.ย.56

โครงการ/กิจกรรม พิธีสาเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 6 พิธีมอบลูกเป็นศิษย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 115 สู่ร่มราชพฤกษ์/บายศรีสู่ขวัญ Fleshy No Drink For life อ้อมกอดนนทรี นพรัตน์วชิระไหว้ครู/ประดับหมวกและเข็มชั้นปี

1-5 ก.ค.56

เกษตรศาสตร์ไหว้ครู

12 ก.ค. 56 13-14 ก.ค.56 30 กค 56 4 ส.ค.56 22 ก.ค.56 23 ก.ค.56 12 ส.ค.56

งานฉลองบัณฑิต/ราตรีราชพฤกษ์ ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่พิธีรบั ปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทําบุญวันอาสาฬหบูชา ทําบุญเวียนเทียนวันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข/เขตคันนายาว/รพ.นพรัตนราชานี

13-16 สค.56 22 ต.ค.56

วันแม่แห่งชาติ BCNNV วันพยาบาลแห่งชาติ

17 พ.ย.56

สืบสานประเพณีลอยกระทง ม.เกษตรศาสตร์ / เขตคันนายาว พิธีประดับหมวก เข็มชั้นปี และประทีปปณิธาน

21 พ.ย.56 5 ธ.ค.56 26 ธค.56

วันพ่อแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข / เขตคันนายาว กีฬาสัมพันธ์ วันปีใหม่ 2014

ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ สโมสรนิสิต งานกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต งานกิจการนิสิต/ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ นิสิตชั้นปีที่ 4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สโมสรนิสิต งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิต

calendar2556-update  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you