Page 1

ธรรมนูญหอพักนิสิตหญิง-ชาย ปี การศึกษา 2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

หอพักนิสิตหญิง หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้มีการจัดตั้งหอพักนิสิตหญิง ขึ้นมาเพือ่ อํานวยความสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัย และมีการอยูร่ วมกันอย่างผาสุ ขของนิสิตหญิง ทุกชั้นปี ดังนั้นเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและปลอดภัยยิง่ ขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะทํางาน ขึ้นมา โดยมาจากการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง เพื่อเข้ามาจัดการบริ หารงานภายในหอพักนิสิตหญิงให้ หอพักเป็ นศูนย์ศึกษาอาศัย เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างผาสุ ก

วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4.

เพื่อดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้อยภายในหอพักนิสิตหญิง เพื่อบริ หารจัดการและตรวจสอบความสะอาดเรี ยบร้อยภายในหอพักนิสิตหญิง เพื่อพัฒนาหอพักให้น่าอยูย่ งิ่ ขึ้น เพื่อพัฒนาหอพักเป็ นศูนย์ศึกษาอาศัย เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างผาสุ ข

1. 2. 3. 4. 5. 6.

พิจารณาความประพฤติของนิสิตร่ วมกับอาจารย์ที่ดูแลหอพัก ตรวจสอบความสะอาดเรี ยบร้อยและความเป็ นระเบียบภายในหอพัก จัดการแบ่งหน้าที่ในการทําความสะอาดให้แต่ละชั้นปี จัดการเรื่ องส่ งผ้าซัก – รี ด รับ – ส่ ง เรื่ องซ่อมบํารุ งภายในหอพัก จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของโครงการ Happy home

หน้ าที่

การรับสมัครคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง 1. การเลือกตั้ง (ประธานหอพัก) 2. การแต่งตั้ง (คณะกรรมการหอพัก)

2


ตําแหน่ งคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง 1. ประธานหอพัก ชั้นปี ละ 1 คน หน้าที่ 1. ประธานในการประชุมภายในรุ่ นและระดับวิทยาลัย หมายเหต◌ุ ** การประชุมจะประชุมทุกวันพฤหัสบดีทุกสั ปดาห์ สุดท้ ายของเดือน 2. พิจารณาและมอบหมายงานต่อคณะกรรมการหอพักทั้ง 4 ฝ่ าย ประกอบไปด้วย 1. ฝ่ ายดูแลการเข้า – ออกหอพัก 2. ฝ่ ายสวัสดิการหอพักและความสะอาด 3. ฝ่ ายควบคุมการสวดมนต์ 4. ฝ่ ายการแต่งกาย 3. พิจารณาความผิดนิสิตร่ วมกับคณะกรรมการหอพักทั้ง 4 ฝ่ าย โดยมีเกณฑ์พิจารณาความผิดดังต่อไปนี้ 1.) ในการประชุมทุกครั้งจะสามารถเปิ ดประชุมได้ตอ้ งมีสมาชิก 2/3 ของ สมาชิกทั้งหมดจึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ 2.) รองประธานและคณะกรรมการหอพักลงประชามติ โดยการถือเสี ยง ข้างมากเป็ นส่ วนใหญ่ 3.) ในกรณี ที่ประชามติมีคะแนนทั้ง 2 ฝ่ ายเท่ากัน ให้ประธานหอพักเป็ นผู ้ ออกเสี ยงได้ 4.) ประธานมีอาํ นาจชี้ขาดความผิดได้ 4. บริ หารงานและจัดการหอพัก โดยยึดธรรมนูญหอพักหญิงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 2. รองประธานหอพัก ชั้นปี ละ 1 คน หน้าที่ 1. ดูแลและควบคุมงานทั้ง 4 ฝ่ าย (หน้าที่ของแต่ละฝ่ ายดูรายละเอียดตามข้อ 3 ) 2. ปฏิบตั ิงานแทนประธานหอพักในกรณี ที่ประธานหอพักไม่สามารถทําหน้าที่ได้ 3. กรรมการหอพักประกอบด้ วย 3.1 ฝ่ ายดูแลการเข้ าออกหอพัก ชั้นปี ละ 2 ตําแหน่ง หน้าที่ 1.เป็ นผูร้ ับข้อมูลรายชื่อจากฝ่ ายสวดมนตร์ตอน20.00น.และทําการ ตรวจเช็คผูเ้ ข้า–ออกหอพัก ในช่วงเวลา 20.00 น. ถ้าเกิน 2 ทุ่มถือว่ามาสาย หากเกิดเหตุ ฉุกเฉิ น ต้องโทรแจ้งอาจารย์เวร เมื่อกลับมาแล้วให้มารายงานตัวกับอาจารย์เวรหากไม่ โทรหรื อแจ้ง จะถือว่าขาดหอ 3


2. ตรวจเช็คการข้าร่ วมกิจกรรม Happy Home 3. ตรวจเช็คผูท้ ี่หนีหอ พร้อมมีอาํ นาจในการลงโทษผูก้ ระทําผิด ดังนี้ ครั้งที่ 1 อุทิศตนช่วยเหลือห้องสมุด 1 วัน และว่ากล่าวตักเตือน ครั้งที่ 2 ทําความสะอาดห้องนํ้าชั้นปี ตนเอง ครั้งที่ 3 ส่ งชื่อให้อาจารย์ประจําหอพัก 4. บันทึกและรวบรวมเอกสารบันทึกข้อความการลา ขาดหอพัก 3.2 ฝ่ ายสวัสดิการหอพักและความสะอาด ชั้นปี ละ 4 ตําแหน่งทํางานร่ วมกัน หน้าที่ 1.ตรวจสอบความสะอาดเรี ยบร้อยและความเป็ นระเบียบภายในหอพัก ในสัปดาห์กิจกรรม Happy Home ช่วงเวลา 12.00 น. 2. รับ – ส่ ง เรื่ องซ่อมบํารุ งภายในหอพัก 3. จัดการเรื่ องส่ งผ้าซัก – รี ด มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 ดูแลติดตามด้านการส่ งผ้าของร้านซักรี ด 3.2 ดําเนินการติดต่อกับทางร้านซักรี ด เมื่อนิสิตมีปัญหาด้านการซักรี ด 4. จัดการแบ่งหน้าที่ในการทําความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกบริ เวณ หอพัก และในช่วงสัปดาห์ Happy Home 5. ติดต่ออาจารย์เวรหรื ออาจารย์ประจําหอพักให้มาตรวจความเรี ยบร้อย ในช่วงเวลา 13.30 น. 6.จัดเวรประจําวันสําหรับทําความสะอาดห้องรับประทานอาหารชั้น 1 และลานเอนกประสงค์ 7.มีอาํ นาจในการลงโทษผูไ้ ม่ทาํ ความสะอาดห้องแยกรับประทานอาหาร ตามตารางเวร และตามบริ เวณที่ได้กาํ หนดไว้ในสัปดาห์ Happy Home 3.4 ฝ่ ายการแต่ งกาย ชั้นปี ละ 2 ตําแหน่ง หน้าที่ 1. ตรวจเช็คการแต่งกายของนิสิต 2. มีอาํ นาจในการลงโทษผูแ้ ต่งกายผิดระเบียบ โดยมีบทลงโทษดังต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนโดยคณะกรรมการหอพัก ครั้งที่ 2 เขียนใบบันทึกข้อความส่ งประธานหอพักและอาจารย์ที่ปรึ กษา ครั้งที่ 3 ยึดชุดแต่งกายนั้นและให้แต่งกายตามที่ทางวิทยาลัยจัดหาไว้ให้ 3.5 ฝ่ ายควบคุมการสวดมนต์ ชั้นปี ละ 2 ตําแหน่ง หน้าที่ 1. ควบคุมการสวดมนตร์ของนิสิต 2. ตรวจเช็คชื่อนิสิตที่เข้าร่ วมสวดมนต์ 4


3. มีอาํ นาจในการตัดสิ นผูข้ าดสวดมนต์ 4. เลขาหอพัก หน้าที่บนั ทึก รวบรวม และสรุ ปข้อมูลการประชุมวิสามัญและสามัญทุกครั้ง 5. เหรัญญิกหอพัก หน้าที่ รับผิดชอบในเรื่ องของการเก็บรวบรวมเงินค่าปรับต่างๆ ที่นิสิต ไม่ปฎิบตั ิตามกําหนดการหอพัก รายได้ 1. สโมสรนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ได้มาจาก ค่าเทอมของนิสิตในแต่ละภาคเรี ยน 2. จัดประมูลเสื้ อผ้า 1 ครั้ง/ภาคเรี ยน ในเวลาหลังสวดมนต์ โดยฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด เป็ นผูจ้ ดั ประมูล แล้วส่ งรายได้ให้แก่เหรัญญิก ประจําหอพักที่จดั ตั้งขึ้น 3. ค่าปรับจากการกระทําความผิดที่บญั ญัติไว้ในธรรมนูญหอพักนิสิตหญิง โดยฝ่ ายคณะกรรมการหอพักทั้ง 10 คน เป็ นผูป้ รับ แล้วส่ งค่าปรับให้แก่เหรัญญิก ประจําหอพักที่จดั ตั้งขึ้น แล้วนําเงินที่ได้เข้าสู่ สวัสดิการหอพัก

5


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

ระเบียบหอพักนิสิตหญิง 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่ า ธรรมนูญหอพักนิสิตหญิง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ 2. นิสิตหญิงทุกคนต้ องปฏิบัตติ ามระเบียบนีอ้ ย่ างเคร่ งครัด 3. การเข้ า-ออกหอพัก ข้ อปฏิบัติ  วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เข้าหอภายในเวลา 20.00 น. เช็คชื่อนิสิตและสวดมนต์ ภายในเวลา 20.00 น. โดยฝ่ ายควบคุมการสวดมนต์และฝ่ ายการเข้าออกหอพัก  วันศุกร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าหอภายในเวลา 21.30 น. เช็คชื่อ นิสิตภายในเวลา 22.00 น. โดยฝ่ ายการเข้าออกหอพัก  ไม่สามารถเข้าหอในเช้าวันจันทร์ได้ * หมายเหตุ หากมีเหตุตอ้ งเข้าพักในเช้าวันจันทร์ตอ้ งเขียนใบบันทึกข้อความส่ งล่วงหน้า โดยมี ลายเซ็นอาจารย์ประจําหอพัก ถ้าลาป่ วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย หากมีเหตุฉุกเฉิ นไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ให้นิสิตโทรศัพท์ไปแจ้งอาจารย์ ประจําหอพัก + ประธานหอพัก + อาจารย์ที่ปรึ กษา ภายหลังจากที่นิสิตกลับเข้าหอแล้ว ต้องเขียนใบบันทึกข้อความส่ งย้อนหลัง โทษทางวินัยมี ๗ สถาน (๑) ว่ากล่าวตักเตือน (๒) ภาคทัณฑ์ (๓) ควบคุมความประพฤติและหรื อบําเพ็ญประโยชน์และหรื อปฏิบตั ิงานเพิม่ เติม (๔) ตัดคะแนนความประพฤติหรื อตัดคะแนนการปฏิบตั ิงาน (๕) ยืดเวลาสําเร็ จการศึกษา (๖) พักการศึกษา (๗) ให้พน้ สภาพจากการเป็ นนักศึกษา 6


ความผิดทางวินัยแบ่ งเป็ น ๓ ระดับ ดังนี้ (๑) ระดับที่ ๑ เป็ นการประพฤติผดิ ระเบียบวินยั ที่ทาํ ให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อ ตนเองและผูอ้ ื่นเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น (ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย (ข) รบกวนความสงบเรี ยบร้อย ก่อเหตุราํ คาญ (ค) ไม่รักษาระเบียบของวิทยาลัย (ง) สู บบุหรี่ ในวิทยาลัย (จ) ไม่ต้ งั ใจเล่าเรี ยนและไม่กระทําการใด ๆ ตามเวลาที่วิทยาลัยกําหนด (ฉ) ขัดคําสัง่ หรื อหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามคําสั่งของอาจารย์ หรื อผูด้ ูแล นักศึกษา ซึ่งสัง่ โดยหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของวิทยาลัย ทําให้เกิดผลเสี ยหายเล็กน้อย (ช) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (๒) ระดับ ๒ เป็ นการประพฤติผดิ ระเบียบวินยั ที่ทาํ ให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อตนเอง ผูอ้ ื่น วิทยาลัย และวิชาชีพไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น (ก) กระทําความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว ๑ ครั้ง (ข) นําบุคคลอื่นเข้ามาอยูใ่ นหอพัก (ค) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสมั มาคารวะต่ออาจารย์ ผูด้ ูแลนักศึกษา หรื อบุคคลอื่น (ง) มีหนี้สินล้นพ้นตัว (จ) ขัดคําสัง่ หรื อหลีกเหลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอาจารย์หรื อผูด้ ูแล นักศึกษา ซึ่งสัง่ โดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทําให้มีผลเสี ยหาย ไม่ร้ายแรง (ฉ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (๓) ระดับ ๓ เป็ นการประพฤติผดิ ระเบียบวินยั ที่ทาํ ให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อตนเอง ผูอ้ ื่น วิทยาลัย และวิชาชีพอย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น (ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร (ข) ก่อการวิวาท ทํารายร่ างกาย หรื อก่อความไม่สงบเรี ยบร้อย (ค) มีอาวุธครอบครองในวิทยาลัย หรื อแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิ (ง) เล่นการพนัน 7


(จ) ดื่มสุ รา เสพสารเสพติด หรื อของมึนเมาทุกชนิด หรื อมีไว้ในครอบครอง (ฉ) ลักทรัพย์ และหรื อ ฉ้อโกง (ช) ประพฤติผิดในทางชูส้ าว (ซ) ทําลายทรัพย์ของทางราชการ วิทยาลัยหรื อบุคคลอื่น (ฌ) ปลอมแปลงลายมือชื่อผูอ้ ื่น หรื อแก้ไขเอกสาร (ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงาน หรื อขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ (ฎ) ทําความผิดทางอาญา หรื อต้องโทษทางคดีอาญา (ฏ) ขัดคําสัง่ หรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอาจารย์หรื อผูด้ ูแล นักศึกษา ซึ่งสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทําให้มีผลเสี ยหายอย่างร้ายแรง (ฐ) ทุจริ ต เช่น การสอบ การเงิน เป็ นต้น (ฑ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ข้ นการพิจารณาโทษทางความผิดมี ๓ ระดับ ดังนี้ (๑) ระดับ ๑ มี ๔ สถาน คือ (ก) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ข) ภาคทัณฑ์ (ค) ควบคุมความประพฤติและหรื อบําเพ็ญประโยชน์และหรื อปฏิบตั ิงาน เพิ่มเติมไม่เกิน ๒ สัปดาห์ (ง) ในกรณี ที่ปฏิบตั ิท้ งั 3 ข้อ ข้างต้นแล้วพฤติกรรมไม่ดีข้ ึน พิจารณา ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๕ คะแนน หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ (๒) ระดับ ๒ มี ๓ สถาน คือ (ก) ควบคุมความประพฤติและหรื อบําเพ็ญประโยชน์และหรื อปฏิบตั ิงาน เพิ่มเติมไม่ต่าํ กว่า ๒ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑ เดือน (ข)ในกรณี ที่ปฏิบตั ิตามข้อ (ก)แล้วพฤติกรรมไม่ดีข้ ึน ตัดคะแนนความ ประพฤติต้ งั แต่ ๖-๑๕ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ (๓) ระดับ ๓ มี ๔ สถาน คือ (ก) ตัดคะแนนความประพฤติต้ งั แต่ ๑๖ ถึง ๒๐ คะแนน หรื ออยูใ่ นดุลย พินิจของอาจารย์ (ข) ยืดเวลาสําเร็ จการศึกษา ไม่เกิน ๓ เดือน 8


(ค) พักการศึกษา (ง) ให้พน้ สภาพจากการเป็ นนักศึกษา * หมายเหตุ กรณี หนีหอ หมายถึง นิสิตออกจากหอพักโดยพลการณ์ และไม่ได้รับการอนุญาตจาก อาจารย์เวร/อาจารย์หอพัก กรณี ขาดหอ หมายถึง นิสิตไม่เข้าหอพัก และไม่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ โดยไม่ติดต่อขอ อนุญาตอาจารย์เวร/อาจารย์หอพัก ** ใบบันทึกข้อความ ในกรณี ลาหอ ลาป่ วย ลากิจ ต้องมีการลงชื่อรับทราบ จาก อาจารย์ ประจําวิชา (อาจารย์ที่สอนในเวลาที่ตอ้ งการลา) อาจารย์เวรหอพัก อาจารย์ประจําชั้น 4. ระเบียบการแต่ งกาย ชุดนิสิตพยาบาลศาสตร์ ช้ันปี ที่ 1-4 (ชาย) เสื้ อนิสิต - เสื้ อสี ขาว แขนยาวหรื อแขนสั้น ไม่รัดรู ป ผูกเนคไทสี ดาํ ติดเข็ม ส.ว. กางเกงนิสิต - กางเกงสแลคสี ดาํ ขายาว ทรงกระบอก เข็มขัด - สายหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดวิทยาลัย รองเท้า - รองเท้าหนัง หุม้ ส้นสี ดาํ ถุงเท้าสี ดาํ หรื อสี กรมท่า ชุดนิสิตพยาบาลศาสตร์ ช้ันปี ที่ 1 (หญิง) เสื้ อนิสิต - สี ขาว ไม่มีสาบ ไม่รัดรู ป ติดเข็ม ส.ว.และติดติ้งของวิทยาลัย ที่หน้าอกด้านซ้าย กระโปรงนิสิต - กระโปรงทรงเอ สี กรมท่า ความยาวเลยเข่า 2 – 3 นิ้ว ผ่าหลัง - กระโปรงพีช สี ดาํ ความยาวเลยเข่า 2 – 3 นิ้ว เข็มขัด - สายหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดวิทยาลัย รองเท้า - รองเท้าคัชชูสีขาว ถุงเท้าบางสี ขาว เหนือข้อเท้า

9


ชุดนิสิตพยาบาล

ชุดนิสิตพยาบาลศาสตร์ ช้ันปี ที่ 2,3,4 (หญิง) เสื้ อนิสิต - สี ขาว ไม่มีสาบ ไม่รัดรู ป ติดเข็ม ส.ว.และติดติ้งของวิทยาลัย ที่ หน้าอกด้านซ้าย กระโปรงนิสิต - กระโปรงทรงเอ สี ดาํ ความยาวพอดีเข่า ผ่าหลัง - กระโปรงพีช สี ดาํ ความยาวพอดีเข่า เข็มขัด - สายหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดวิทยาลัย รองเท้า - รองเท้าคัชชูสีดาํ หุม้ ส้น ความสู ง1.5 – 2 นิ้ว หรื อ รองเท้าหุม้ ส้น สี ดาํ ไม่มีลาย ไม่เปิ ดปลายเท้า สุ ภาพ ส้นเตี้ย หรื อไม่มีส้น

10


ชุดพิธีการ

ชุดพิธีการนิสิตหญิง เสื้ อนิสิต

- สี ขาว ไม่มีสาบ ไม่รัดรู ป ติดเข็ม ส.ว.และติดกระดุมเม็ดบน ที่หน้าอกด้านซ้าย กระโปรงนิสิต - กระโปรงทรงเอ สี กรมท่า ความยาวเลยเข่า 2 – 3 นิ้ว ผ่าหลัง เข็มขัด - สายหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดวิทยาลัย รองเท้า - รองเท้าคัชชูสีดาํ หุม้ ส้น ความสู ง1.5 – 2 นิ้ว ถุงน่องสี เนื้อ ทรงผม -ผมยาวให้รวบและรัดพร้อมติดเน็ทให้เรี ยบร้อย กรณี ผมสั้นเก็บผมให้ เรี ยบร้อย ชุดพิธีการนิสิตชาย เสื้ อนิสิต - เสื้ อสี ขาว แขนยาว ไม่รัดรู ป ผูกเนคไทสี กรมท่า ติดเข็ม ส.ว. กางเกงนิสิต - กางเกงสแลคสี กรมท่า ขายาว ทรงกระบอก ไม่รัดรู ป เข็มขัด - สายหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดวิทยาลัย รองเท้า - รองเท้าหนัง หุม้ ส้นสี ดาํ ถุงเท้าสี ดาํ หรื อสี กรมท่า

11


ชุดฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลในหอผูป้ ่ วย

ชุดวอร์ ดพิธีการหญิง หมวก - หมวกพยาบาลสี ขาว มีแถบแสดงชั้นปี เสื้ อ - ชุดเครื่ องแบบสี ฟ้าความยาวอย่างน้อยพอดีเข่า เอี๊ยมเรี ยบสี ขาวความ ยาวต้องคุมชุดสี ฟ้าอย่างน้อย 2 นิ้ว ติดป้ ายชื่อด้านซ้ายระดับอก รองเท้า - รองเท้าสี ขาวหุม้ ส้น สวมถุงน่องสี เนื้อทับด้วยถุงน่องสี ขาว ชุดวอร์ ดพิธีการชายและชุดวอร์ ดปฏิบัตกิ ารชาย เสื้ อ - ชุดเครื่ องแบบสี ขาว ปกฮาวายสี ขาว กระเป๋ า 3 ใบ มีสญ ั ลักษณ์วิทยาลัย ที่กระเป๋ าด้านบนซ้าย ติดป้ ายชื่อที่หน้าอกด้านขวา กางเกง - กางเกงสแลคขายาว สี ดาํ ไม่รัดรู ป รองเท้า - รองเท้าหนังสี ดาํ หุม้ สน ถุงเท้าสี ดาํ หรื อสี กรมท่า ชุดวอร์ ดปฏิบตั ิการหญิง หมวก - หมวกพยาบาลสี ขาว มีแถบแสดงชั้นปี เสื้ อ - ชุดเครื่ องแบบสี ฟ้าความยาวอย่างน้อยพอดีเข่า เอี๊ยมเรี ยบสี ขาวความ ยาวต้องคุมชุดสี ฟ้าอย่างน้อย 2 นิ้ว ติดป้ ายชื่อด้านซ้ายระดับอก 12


รองเท้า

- รองเท้าสี ขาวหุม้ ส้น สวมถุงเท้าสี ขาวบาง เหนือข้อเท้า

ชุดฝึ กปฏิบตั ิการชุมชน

ชุดฝึ กปฏิบัตกิ ารชุมชน (ชาย/หญิง) เสื้ อ - เสื้ อสี ฟ้า กระเป๋ า 3 ใบ มีสญ ั ลักษณ์วิทยาลัยที่กระเป๋ าด้านบนซ้าย ติด ป้ ายชื่อที่หน้าอกด้านขวา กางเกง - สแลคสี ดาํ ขายาว ไม่รัดรู ป รองเท้า - หุม้ ส้นสี ดาํ รองเท้าสี ดาํ (หญิง) รองเท้าหนังหุม้ ส้นสี ดาํ ถุงเท้าสี ดาํ ห้ามมีลวดลาย

13


ชุดพละ

ชุดวอร์ ม/ชุดพละวิทยาลัย เสื้ อ - เสื้ อสี เหลือง/เสื้ อมีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย กางเกง - วอร์มสี ฟ้า/กรมท่า/นํ้าตาลเข้ม/สี ดาํ รองเท้า - รองเท้าผ้าใบสี ขาว และสวมถุงเท้า ชุดไปรเวท เสื้ อ - เสื้ อยืดไม่รัดรู ป มีแขน (สุ ภาพ) กางเกง - กางเกงที่มีความยาวตั้งแต่ครึ่ งหน้าแข้งสี เทา/ดํา/นํ้าเงิน/กรมท่า/นํ้าตาล (ใส่ ไปได้แค่สวนสยามและหน้าโรงพยาบาล)หรื อกระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้า -รองเท้ารัดส้นและรองเท้าหุม้ ส้นใส่ รองเท้าแตะสามารถใส่ ไปได้ถึงตลาด มีนบุรี หมายเหตุ  วันจันทร์ อังคาร พุธและศุกร์ ใส่ ชุดนิสิตในเวลา 08.00 น. – 16.00 น. หลังจาก เวลานี้สามารถสวมชุดวอร์ม/พละได้  วันพฤหัสบดี ใส่ ชุดวอร์มวิทยาลัย/พละได้  วันศุกร์ หลังเวลา 16.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถแต่ง ชุดไปรเวทได้ 14


 ชุดไปรเวทที่อนุญาตให้ใส่ ได้ เฉพาะเสื้ อที่มีแขน กางเกงที่มีความยาวตั้งแต่ครึ่ งหน้า แข้งลงไปถึงเท้าหรื อกระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้ารัดส้นและรองเท้าหุม้ ส้นเท่านั้น  สามารถใส่ รองเท้าแตะหลังเวลา 16.00น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ไปเฉพาะตลาดสวน สยาม บริ เวณหน้าโรงพยาบาลและบริ เวณของวิทยาลัยได้  การติดต่อประสานงานที่อาคารเรี ยน 2 ในเวลาหลังราชการก็ตามต้องแต่งชุดนิสิต ชุดวอร์ม/พละ รองเท้าผ้าใบหุม้ ส้นสี ขาวเท่านั้น  อนุญาตให้นิสิตหญิงใส่ กางเกงขาสั้นได้เฉพาะห้องพักและชั้นที่ตนเองพักอาศัยอยู่ เท่านั้น  กรณี ซอ้ มกีฬาของวิทยาลัย อนุญาตให้นกั กีฬาใส่ กางเกงขาสั้นพอดีเข่าได้เฉพาะเวลา ซ้อมกีฬาเท่านั้น ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ กรรมการหอพักฝ่ ายการแต่งกาย 2 คนในแต่ละชั้นปี และอาจารย์เวรในแต่ละวัน 5. การใช้ นํ้า – ไฟและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า 5.1. ให้ปิดไฟเวลา 24.00 น. ภายในห้องนอน โดยมีหวั หน้าห้องแต่ละห้องเป็ นผูป้ ิ ดไฟ หลังจากนั้นใช้โคมไฟได้ แต่สามารถใช้หอ้ ง Study ได้ตลอดเวลา โดยฝ่ ายสวัสดิการหอพักและ ความสะอาดจะเป็ นผูต้ รวจสอบความเรี ยบร้อย หลังการใช้หอ้ ง Study 5.2. การใช้ลิฟต์  ในวันจันทร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดลิฟต์ในเวลา 06.00 น.- 22.00 น. โดยเปิ ดลิฟต์สลับครั้งละ 1 ตัว 5.3. อนุญาตให้ใช้น้ าํ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงและสามารถซักได้เฉพาะชุดชั้นใน ถุงเท้า ชุดฝึ ก ปฏิบตั ิงาน ไม่เปิ ดนํ้าทิ้งไว้และใช้น้ าํ อย่างประหยัด * หมายเหตุ การเก็บค่านํ้า ค่าไฟ เก็บเหมารวมกับค่าเทอม ในราคา 100 บาท/ภาคเรี ยน 5.4. เมื่อมาสวดมนต์และหลังใช้งานแล้วควรปิ ดไฟและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าให้เรี ยบร้อย ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ ถ้าตรวจพบนิสิตคนใดไม่ปิดไฟหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าในช่วงเวลาสวดมนต์ และในกรณี ที่พบ นิสิตไม่ปิดไฟหลัง24.00น.ในห้องนอน - ครั้งที่ 1 กรรมการหอพักฝ่ ายฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี กล่าวตักเตือน และเสี ยค่าปรับจํานวน 100 บาท ในครั้งแรกที่พบ - ครั้งที่ 2 จ่ายค่าปรับจํานวน 200 บาท โดยนําเงินที่ได้เข้าสวัสดิการหอพัก โดยกรรมการ หอพักฝ่ ายฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ผูค้ วบคุมดูแล 15


** หมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่จ่ายค่าปรับ แจ้งอาจารย์ประจําหอพักทราบ 6. อุปกรณ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า 6.1. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่อนุญาตให้มีได้ ประกอบด้วย 1. พัดลม คนละ 1 ตัว 2. ที่ชารต์แบตโทรศัพท์ คนละ 1 อัน 3. โคมไฟ คนละ 1 ชิ้น 4. โน๊ตบุ๊ค ที่ชาร์จแบตโน๊ตบุ๊ค เครื่ องปริ้ น คนละ 1 เครื่ อง * หมายเหตุ เก็บเหมารวมในค่าเทอมราคา 250 บาท/ภาคเรี ยน 6.2. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ตอ้ งลงทะเบียน ประกอบไปด้วย 1. ไดร์เป่ าผม 2. ที่ชารต์กล้องถ่ายรู ป 3. เครื่ องหนีบผม 4. ที่โรลผม * หมายเหตุ ต้องจ่ายค่าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าส่ วนนี้แยก โดยคิดค่าไฟตามจํานวนวัตต์ของการใช้เป็ น หน่วยจริ ง(การคิดคํานวณจํานวนวัตต์ยดึ ตามการไฟฟ้ าฯ)ในทุกๆ 1 ภาคเรี ยน ซึ่งฝ่ ายสวัสดิการและ ความสะอาดเป็ นผูจ้ ดั เก็บและส่ งให้กบั เหรัญญิกหอพักที่จดั ตั้งขึ้น โดยเงินส่ วนนี้จะเข้าสู่ ระบบ การเงินของวิทยาลัย 6.3.เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่อนุญาตให้มี คือ อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 ผู้กาํ กับควบคุมดูแล - บทลงโทษ กรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี เป็ นผูร้ ับผิดชอบ 1. เมื่อตรวจพบเครื่ องไฟฟ้ าที่ตอ้ งลงทะเบียนแล้วไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 6.2 โดยมี บทลงโทษ ดังนี้ 1.1 ทําการยึดเมื่อพบครั้งแรกโดยฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดหอพัก 1.2 เมื่อต้องการไถ่คืน ต้องจ่ายค่าปรับเป็ น 2 เท่า ของราคาค่าไฟฟ้ าตามจํานวน วัตต์ที่วทิ ยาลัยกําหนด/1ภาคเรี ยน พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าชิ้นนั้นตามข้อ 6.3 *หมายเหตุ กําหนดเวลาในการไถ่คืนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกินกําหนดจะถือว่า อุปกรณ์ไฟฟ้ าชิ้นนั้นเป็ นสมบัติของวิทยาลัย แต่ถา้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าชิ้นนั้นเกินความจําเป็ นที่จะใช้เป็ นสมบัติส่วนกลางของวิทยาลัยฯทาง คณะกรรมการหอพักจะนําอุปกรณ์ไฟฟ้ าชิ้นนั้นไปบริ จาคที่วดั สวนแก้ว 2. เมื่อตรวจพบอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีบทลงโทษดังนี้ เมื่อตรวจพบครั้งที่ 1 มีบทลงโทษ ดังนี้ 16


2.1.1 ทําการยึดเมื่อพบครั้งแรกโดยฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดหอพัก 2.1.2 เมื่อต้องการไถ่คืนต้องจ่ายค่าปรับชิ้นละ 100 บาท พร้อมนําอุปกรณ์ชิ้นนั้น กลับบ้าน เมื่อตรวจพบครั้งที่ 2 มีบทลงโทษ ดังนี้ 2.2.1 ทําการยึดเมื่อพบครั้งแรกโดยฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดหอพัก 2.2.2 เมื่อต้องการไถ่คืนต้องจ่ายค่าปรับชิ้นละ 100 บาท และฝ่ ายสวัสดิการหอพัก และความสะอาดจะนําอุปกรณ์ชิ้นนั้นไปบริ จาคที่วดั สวนแก้ว * หมายเหตุ เงินค่าปรับทั้งหมดเข้าสวัสดิการหอพัก 7. ความสะอาด 7.1.จัดเวรให้นิสิตรับผิดชอบทําความสะอาดตามมอบหมายในสัปดาห์ Happy Home ห้ องนอน 7.2 มีการจัดระเบียบและจํากัดปริ มาณของใช้ของนิสิตแต่ละคน ดังนี้ 7.2.1 รองเท้าบนชั้นวางรองเท้า 5 คู่ ประกอบด้วย รองเท้าผ้าใบ, รองเท้านิสิต (รองเท้าหุม้ ส้นหรื อรัดส้น) , รองเท้าฝึ กงาน, รองเท้าคัชชู,รองเท้าแตะ ซึ่งบนชั้นวางรองเท้ามีการ จัดลําดับการวาง ดังนี้ ชั้นบนสุ ด รองเท้านิสิต (รองเท้าหุม้ ส้นหรื อรัดส้น) ชั้นกลาง รองเท้าฝึ กงาน ชั้นล่าง รองเท้าคัชชู ชั้นวางรวม รองเท้าผ้าใบ,รองเท้าแตะ * หมายเหตุ ถ้าวางรองเท้าไม่เป็ นระเบียบ เมื่อคณะกรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการพบเห็นมีสิทธิ์ยดึ รองเท้าไว้ที่กองกลาง และให้เจ้าของรองเท้า มารับคืนได้ในคู่ละ 10 บาท ภายในเวลา 1 สัปดาห์ (ถ้าเกินระยะเวลาที่กาํ หนดไม่มาไถ่คืนจะนํารองเท้าส่ วนนั้นไปบริ จาคแก่ผยู ้ ากไร้ ) 7.2.2 บนเตียงนอน มีสิ่งของได้ 4 ชิ้น ประกอบด้วย หมอน , หมอนข้างหรื อ ตุ๊กตา 1 ตัว , ผ้าห่ม , ผ้าคลุมเตียง 7.2.3 ห้ามวางของใช้บริ เวณใต้เตียงนอน ยกเว้นตะกร้าใส่ เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วและ ตะกร้าที่ใส่ อุปกรณ์อาบนํ้า 7.2.4 ภายในห้องสามารถวาง stopper ได้ 1 กล่อง และชั้นวางหนังสื อ 1 ชั้น 7.2.5 ห้ามแขวนเสื้ อผ้าไว้บริ เวณเตียงนอนและประตูตูเ้ สื้ อผ้าโดยเด็ดขาด *หมายเหตุ ถ้าพบว่า ไม่เป็ นไปตามกําหนดของข้อ 7.2.2 ,7.2.3, 7.2.4 , 7.2.5 มีบทลงโทษ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 กรรมการหอพักฝ่ ายฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี กล่าวตักเตือน และเสี ยค่าปรับจํานวนชิ้นละ 5 บาท ในครั้งแรกที่พบ 17


- ครั้งที่ 2 จ่ายค่าปรับจํานวน 10 บาท โดยนําเงินที่ได้เข้าสวัสดิการหอพัก โดยกรรมการ หอพักฝ่ ายฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ผูค้ วบคุมดูแล - ครั้งที่ 3 ทําการยึด แล้วนําไปบริ จาค 7.3. นิสิตแต่ละชั้นปี ต้องร่ วมโครงการ happy home เดือนละ 1 ครั้ง ห้ องนํา้ – ห้ องส้ วม 7.4. มาตรการการใช้หอ้ งนํ้า – ห้องส้วม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ทางหอพักได้จดั ให้มีถงั ขยะในห้องนํ้า สําหรับทิ้งผ้าอนามัยและกระดาษชําระ 2. จัดให้มีกระดาษชําระและกระดาษห่อผ้าอนามัยประจําวันทุกห้อง 3. ห้ามทิ้งผ้าอนามัยหรื อสิ่ งของลงในโถชักโครกโดยเด็ดขาด * หมายเหตุ ให้แม่บา้ นเป็ นผูน้ าํ ถังขยะในห้องนํ้าทุกชั้นไปทิ้งทุกวัน ส่ วนการจัดซื้อกระดาษชําระ ฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดหอพักเป็ นผูร้ ับผิดชอบ 7.5 ห้ามนําอาหารมารับประทานบนหอพักโดยเด็ดขาด ยกเว้น ชา กาแฟ โอวัลติน นม 7.6. การตากผ้า -ชั้นบนตากเสื้ อ กางเกงขายาว ชุดวอร์ด ชุดห้องคลอด -ชั้นล่างตากกระโปรง ชุดชั้นใน * หมายเหตุ ถ้ามีเสื้ อผ้าหล่นที่พ้นื แล้วไม่มีคนเก็บเป็ นเวลานาน ให้เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ าย สวัสดิการและความสะอาดซึ่งจะทําการตรวจเก็บเสื้ อผ้าไปทิ้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ในช่วงเวลา 21.00 น.-22.00 น. ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ กรณีข้อ 7.1 ครั้งที่ 1 กรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ผูค้ วบคุมดูแล บทลงโทษ ให้ทาํ เวรในครั้งถัดไป ครั้งที่ 2 กรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ผูค้ วบคุมดูแล บทลงโทษ มีการถ่ายรู ปและติดประกาศบนบอร์ดจนกว่าจะปฏิบตั ิตามกฎ ครั้งที่ 3 กรรมการหอพัก 10 คนในแต่ละชั้นปี และอาจารย์หอพักผูค้ วบคุมดูแล บทลงโทษ บําเพ็ญประโยชน์ 8 ชัว่ โมง (เก็บชัว่ โมงได้วนั ละไม่เกิน 2 ชัว่ โมง) กรณีข้อ 7.5 หากตรวจพบว่ ามีนิสิตนําอาหารขึน้ ไปรับประทานบนหอพัก ครั้งที่ 1 กรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ว่ากล่าว ตักเตือน พร้อมเขียนใบบันทึกข้อความ 18


ครั้งที่ 2 กรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาด 4 คนในแต่ละชั้นปี ให้เขียนใบ บันทึกข้อความส่ งอาจารย์ประจําหอพัก 8. การใช้ ห้องพระและการสวดมนต์ การสวดมนต์ - ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์เวลา 19.00 น. จะมีฝ่ายบริ หารของวิทยาลัยมาพบปะ กับนิสิตทุกชั้นปี โดยการนัง่ จัดเรี ยงแถวตอนยาว 7 คน แถวตอนลึก 8 คน แยกเป็ นชั้นปี หันหน้าไป ทางห้องพระ และจัดเก้าอี้ให้ฝ่ายบริ หารนัง่ ด้านหน้ากึ่งกลางแถว *หมายเหตุ -ถ้ามีเหตุฉุกเฉิ นให้โทรศัพท์แจ้งกรรมการหอพักฝ่ ายควบคุมการสวดมนต์และอาจารย์เวร/ อาจารย์ประจําหอพักให้รับทราบ พร้อมเขียนใบบันทึกข้อความส่ งภายหลัง -ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นให้เขียนใบบันทึกข้อความส่ งกรรมการหอพักฝ่ ายควบคุมการสวดมนต์และ อาจารย์เวร/อาจารย์ประจําหอพักให้รับทราบ * หมายเหตุ ถ้าไม่แจ้งให้กรรมการหอพักฝ่ ายควบคุมสวดมนต์ทราบ จะถือว่าขาดสวดมนต์ - ขั้นตอนการสวดมนต์ มีดงั นี้ตามลําดับ สวดคาถาชินบัญชร นัง่ สมาธิ และแผ่เมตตา ตั้งแต่เวลา 20.00น. - 20.30น. หลังจากสวดมนต์ รับแจ้งข่าวสารจากอาจารย์ประจําหอพัก และหาก มีข่าวสารจากนิสิตสามารถแจ้งได้หลังจากสวดมนต์ -ในกรณี ที่ไม่สบาย ไม่สามารถลงไปสวดมนต์ที่หอ้ งพระได้ให้แจ้งกับกรรมการหอพักฝ่ าย คุมสวดมนตร์ ของแต่ละชั้นปี ทราบ - การแต่งกายมาสวดมนต์ มีดงั นี้ แต่งกายสุ ภาพ เสื้ อมีแขน กางเกงขายาวเท่านั้น ห้ามใส่ ชุดนอน ชุดนิสิตหรื อชุดคลุม ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ - ถ้าพบนิสิตหญิงหรื อชายไม่ลงมาสวดมนต์เกิน 2 ครั้ง โดยไม่มีสาเหตุจาํ เป็ น แจ้งอาจารย์ ประจําหอพักทราบ กรรมการหอพักฝ่ ายคุมสวดมนตร์ ผูค้ วบคุมดูแล 9. ความปลอดภัย ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้าออกหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรโดยเด็ดขาด ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ 1.เจ้าหน้าดูแลความปลอดภัย 10. มารยาทในการอยู่หอพัก 1. ห้ามนิสิตปี นหอพักโดยเด็ดขาด 2. ห้ามดื่มสุ รายาเสพติดทุกชนิดในหอพักและบริ เวณหอพักโดยเด็ดขาด 3. ห้ามทะเลาะวิวาท และห้ามเล่นการพนัน 4. ห้ามเลี้ยงสัตว์ในหอพักโดยเด็ดขาด 19


5. ห้ามส่ งเสี ยงดังอันก่อให้เกิดความรําคาญและรบกวนผูอ้ ื่น 6. ห้ามส่ งเสี ยงดังขณะขึ้นลงบันได 7. ขึ้นลงบันไดชิดขวา 8. ห้ามวิ่งบนหอพัก 9. ห้ามเทนํ้าหรื อสาดนํ้าลงมาข้างล่าง * หมายเหตุ ถ้าอาจารย์เวร/อาจารย์ประจําหอพักตรวจพบให้เขียนบันทึกข้อความส่ ง * ทางหอพักจะจัดทําป้ ายรณรงค์ในทุกๆชั้น เช่น คําขวัญให้ประหยัดนํ้า เป็ นต้น 11. การตรวจหอพัก/กิจกรรม  กรรมการหอพักฝ่ ายเข้าออกหอพักนิสิตหญิงและชายจะสุ่ มตรวจหอพักโดยสุ่ มตรวจไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรรมการหอพักฝ่ ายเข้าออกหอพักจะเช็คชื่อนิสิตหญิงและชาย ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 22.00 น. โดยทุกสัปดาห์ฝ่ายเข้าออกหอพักจะเป็ นผูส้ รุ ปยอดส่ งให้กบั อาจารย์ประจํา หอพักทราบ  กรรมการหอพักฝ่ ายเข้าออกหอพักจะเช็คชื่อนิสิตหญิงและชาย ในสัปดาห์ Happy Home ครั้งที่ 1 ในช่วงเวลาการทํากิจกรรมภาคเช้า ครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 22.00 น.โดยทุกสัปดาห์ฝ่าย เข้าออกหอพักจะเป็ นผูส้ รุ ปยอดส่ งให้กบั อาจารย์ประจําหอพักทราบ 12. กิจกรรมเด็กรักบ้ าน - กิจกรรม Happy Home จะจัดสัปดาห์ละ1 ชั้นปี /เดือน โดยนิสิตห้ามลาหรื อห้ามขาด ยกเว้ นในกรณีทมี่ เี หตุจาํ เป็ นจริงทีอ่ าจารย์ เวรเห็นสมควรอนุญาตให้ ลา * หมายเหตุ ถ้าไม่ทาํ ตามที่กาํ หนดไว้ มีบทลงโทษ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้เขียนใบบันทึกข้อความส่ งหอพักฝ่ ายเข้าออกหอพัก และให้ทาํ กิจกรรม Happy Home ชดเชยจํานวน 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 ให้เขียนใบบันทึกข้อความส่ งหอพักฝ่ ายเข้าออกหอพัก และฝ่ ายเข้าออกหอพักมี หน้าที่ส่งใบบันทึกข้อความกับอาจารย์เวร/อาจารย์ประจําหอพัก และให้ทาํ กิจกรรม Happy Home ชดเชยจํานวน 2 ครั้ง กิจกรรมทีต่ ้ องทําในแต่ ละวัน มีรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ - เวลา 9.00 – 12.00น.ทําความสะอาดหอพักของตนเองและบริ เวณส่ วนรวมที่ตนเองได้ รับผิดชอบ - เวลา 12.00 – 13.00น. กรรมการหอพักของแต่ละชั้นปี และอาจารย์หอพัก/อาจารย์เวร เป็ น ผูต้ รวจสอบความเรี ยบร้อย โดยประเมินตามแบบประเมินความสะอาด 20


- เวลา 13.00 – 16.00น. นิสิตดูแลจัดการตนเอง วันอาทิตย์ - เวลา 09.00 – 16.00 น. ทําโครงการจิตอาสาที่แต่ละชั้นปี จัดทําขึ้นที่มีประโยชน์แก่ตนเอง และวิทยาลัย รวมทั้งให้ประโยชน์แก่สังคม บริเวณส่ วนรวมทีแ่ ต่ ละชั้นปี รับผิดชอบมีรายละเอียดดังนี้ นิสิตชั้นปี ที่ 1 ชั้น 1 อาคารหอพักทั้งหมดและห้อง Study ชั้น 3 นิสิตชั้นปี ที่ 2 ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล ชั้น 2และห้องStudy ชั้น6 นิสิตชั้นปี ที่ 3 ห้องพระ ชั้น 4 และห้อง Study ชั้น 5 นิสิตชั้นปี ที่ 4 ชั้นดาดฟ้ า ผู้กาํ กับควบคุมดูแล/บทลงโทษ กรณีนิสิตทีไ่ ม่ ร่วมกิจกรรม Happy Home 1.กรรมการหอพักฝ่ าย การเข้า-ออกหอพัก 2 คนในแต่ละชั้นปี ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา ครั้งที่ 2 บําเพ็ญประโยชน์ 1 ชัว่ โมง ครั้งที่ 3 รายงานผูป้ กครองให้ทราบ 13.ด้ านสวัสดิการหอพัก 1. ในกรณี ผา้ หาย ให้สอบถามที่ร้านซักรี ดก่อน ถ้าไม่พบให้แจ้งกรรมการหอพักภายในชั้นปี ตรวจสอบ 2. ทางคณะกรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดจะทําการสํารวจความคิดเห็นของ นิสิตแต่ละชั้นปี ในวันอังคารของสั ปดาห์ สุดท้ ายของทุกๆเดือน เกี่ยวกับร้านซักรี ดว่าควร ปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร แล้วทางกรรมการหอพักฝ่ ายสวัสดิการและความสะอาดจะเป็ นผู ้ สรุ ปและนําความคิดเห็นส่ วนนี้ไปส่ งให้กบั ร้านซักรี ด 3. ในการส่ งผ้าแต่ละครั้งนิสิตแต่ละคนต้องเขียนรหัสตนเองให้ชดั เจน และตรวจเช็คชุดที่ ตนเองส่ งซักทุกครั้ง ในแบบฟอร์มที่ทางคณะกรรมการหอพักได้จดั ทําไว้ โดยส่ งไว้ใน กล่องแสดงความคิดเห็นด้านหน้าห้องผ้า เพื่อป้ องกันเรื่ องผ้าสู ญหาย 14. กฎปฏิบตั ิของเทรน์เนอร์ คุณสมบัติของเทรนเนอร์ 1. เป็ นแบบอย่างที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหอพัก 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีเหตุผล 4. เป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 5. ยุติธรรม เป็ นกลาง 21


หน้าที่ของเทรน์เนอร์ 1. เป็ นผูส้ อนกิริยามารยาท 2. ผูฝ้ ึ กบุคลิกภาพ 3. ผูค้ วบคุมพฤติกรรมของรุ่ นน้อง 4. มีอาํ นาจในการตักเตือนน้ อง เมือ่ ทําผิด กฎระเบียบของเทรน์ เนอร์ 1. สามารถเรียกพบน้ องได้ 3 ครั้งต่ อสั ปดาห์ 2. เวลาในการเรี ยกพบน้องต้องไม่เกิน 23.00 น. หากเกิน 23.00 น.ต้องรายงานอาจารย์เวร หมายเหตุ หากพบว่ามีการเรี ยกน้องเกินเวลาที่กาํ หนดมีบทลงโทษ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนโดยหอพัก ครั้งที่2 ว่ากล่าวตักเตือนโดยรุ่ นพีแ่ ละเขียนใบบันทึกข้อความส่ งให้อาจารย์ประจํา หอพักหรื ออาจารย์เวร ครั้งที่ 3 เขียนใบบันทึกข้อความ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.2556

22


คณะกรรมการวินยั และหอพัก

กรรมการหอพักชั้นปี ที่1............................................................. กรรมการหอพักชั้นปี ที่2............................................................. กรรมการหอพักชั้นปี ที่3............................................................. กรรมการหอพักชั้นปี ที่4............................................................. อุปนายกสโมสนนิสิตฝ่ ายหอพัก................................................ นายกสโมสรนิสิต....................................................................... อาจารย์ผดู ้ ูแลหอพัก.................................................................... รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกิจการนิสิต.................................................

23

pent2555-edit-by-susheewa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you