Page 1

1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ บันทึกการสัมภาษณและพิจารณาใหทุนการศึกษาแกนิสิต ครั้งที2่ / ปการศึกษา 2555 เพื่อมอบแกนิสิตในงานพิธรี ับหมวกและประดับเข็มชั้นป วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 วันที่สัมภาษณและพิจารณา 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 – 20.45 น. คณะกรรมการสัมภาษณและพิจารณา 1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนิสิต ประธาน 2. อ.สิริลักษณ ศรีเศวต อาจารยประจําชั้นปที่ 4 กรรมการ 3. อ.สิรินันท เจริญผล อาจารยประจําชั้นปที่ 3 กรรมการ 4. อ.เกตุนรินทร บุญคลาย อาจารยประจําชั้นปที่ 1 กรรมการ 5. นส.อภิรดี ภูลายดอก ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 4 กรรมการ 6. นายณัฐปคัลภ อุปถัมภ ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 3 กรรมการ 7. นส.พัชรินทร ขาวเนตร ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 2 กรรมการ 8. นส.สุดารัตน กรองทอง ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1 กรรมการ 9. วาที่ร.ต.หญิงรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ หัวหนางานทุนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ผลการสัมภาษณและพิจารณา จําแนกตามลักษณะของทุนการศึกษาดังนี้ ทุนการศึกษาที่คณะกรรมการเปนผูพิจารณา 1. ประเภททุนจากหนวยงานตางๆ 1.1 ทุนสมเด็จยา๙๐ เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา ตอเนื่อง 4 ป ปละ 8,000 บาท พิจารณาจากผูที่ ความประพฤติดี กําลังศึกษาอยูชั้นปที่1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร มีสติปญญาดี ขยันหมั่นเพียรในการเรียน จํานวน 1 ทุน ไดแก 1.นางสาวพิมพวิภา อุณาพันธ นิสิตชั้นปที่1 1.2 ทุนสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีความประพฤติเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ มีผลการเรียนดี และปฏิบัติงานดี จํานวน 2 ทุนทุนละ 20,000 บาท ไดแก 1.นางสาวพัชรินทร ขาวเนตร นิสิตชั้นปที่2 2.นางสาวปาลพัชร บัวขจร นิสิตชั้นปที่2 1.3 ทุนบริษัท

เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาตอเนื่องจนจบการศึกษา


2

พิจารณาจากผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีความประพฤติดี ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มีจิตอาสาในการใหบริการแกสังคม และมีภาวะผูนํา สมควรเปนแบบอยาง จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นายสันติภาพ ปนเงิน นิสิตชั้นปที่ 1 2. ประเภททุนจากบุคคล 2.1 ทุน ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากผูที่ความประพฤติดี ใฝเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นางสาวขวัญตา ติวงค นิสิตชั้นปที่ 3 2.2 ทุนดร.พนิต เข็มทอง เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา แบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา พิจารณา จากผูที่ความประพฤติดี ใฝเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นางสาวรัตนขวัญ จันทกลม นิสิตชั้นปที่ 2 2.3 ทุนคุณนงลักษณ ศรีสวางและคุณสุภาวดี สุวรรณแสง เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา แบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากผูท ี่ความประพฤติดี ใฝเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นายอาทิตย เอยไฉน นิสิตชั้นปที่ 1 2.4 ทุน อาจารย ชํานาญ ทองไพรวัลย เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา แบบตอเนื่องจนสําเร็จ การศึกษา พิจารณาจากผูที่ความประพฤติดี ใฝเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นางสาวมณฑญา เกษสีแกว นิสิตชั้นปที่ 3 2.5 คุณนวมินทร เผือดโพธิ์ เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากผูทคี่ วามประพฤติดี ใฝเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ไดแก 1.นางสาวธีราวรรษ ไชยงาม นิสิตชั้นปที่ 4


3

สรุป เฉพาะในสวนของทุนการศึกษาทีค่ ณะกรรมการเปนผูสัมภาษณและพิจารณา ในภาพรวม มีผูสมัครเขารับทุนการศึกษาครั้งที2่ /2555 จํานวนทั้งสิ้น 12 คน พิจารณาใหไดรับทุนทั้งหมดจํานวน 6 ทุน หมายเหตุ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาครั้งนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับทุนจากทุนการศึกษาใหเปลาแบบไมตอเนื่อง เปลี่ยนเปนการใหทุนการศึกษาแบตอเนื่องจนจบการศึกษาทั้งหมดโดยในกรณีที่ทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน วยงานที่มอบใหนิสิตเปนแบบไมตอเนื่องแตนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษาใหใชเงินทุนราชพฤกษของวิทยาลัยพยาบ าลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ เปนเงินทุนอุดหนุนใหแทนจนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่กําหนด และในกรณีที่นิสิตผูไดรับทุนการศึกษา มีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามีอํานาจเพิกถอนสิทธิการไดรับทุนของนิสิตทันที วาที่ร.ต.หญิงรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ หัวหนางานทุนการศึกษาและผูบันทึกผลการพิจารณา 14 พฤศจิกายน 2555

scholarship2012-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you