Page 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตารางการเรียนการสอน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 114 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2555 วัน/เวลา 08.00-09.00 น. 09.00-10.00น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น. จันทร์ 01999021 01355111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I Self study 3(3-0-6) 3(3-0-6) ศร 1 ห้อง 213 ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ 01999211 01175131 Home Room คณิตศาสตร์และ พลศึกษา ว่ายน้ํา อังคาร อาจารย์ประจําชั้น คอมฯ 1(0-2-1) วพบ. นพรัตน์วชิระ 3(2-3-6) สระว่ายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ์ บรรยาย ศร 3 ห้อง 304 พุธ 01998121 01998122 ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 3(3-0-6) ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ พฤหัสบดี 01999211 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน คณิตศาสตร์และ กิจกรรมพฤหัสสัมพันธ์ ชีวิตประจําวัน 3(2-3-6) ปฏิบัติ คอมฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สํานักงานบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 3(2-3-6) บรรยาย ศร 3 ห้อง 304 ศุกร์ 01999021 01998421 01420101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สุนทรียศาสตร์ ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 2(2-0-4) 2(2-0-4) ศร 1 ห้อง 213 ศร 2 ห้อง 201 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หมายเหตุ: อาจารย์ประจําชั้น 1. ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์ (081-8484490) 2. อาจารย์ภานุชนาถ พูสี (087-1075085,089-1149597) ในรายวิชาที่นิสิตเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ ศร หมายถึง ศูนย์เรียนรวม


ตารางการติดต่อในแต่ละรายวิชา สถานที่ ส่งหนังสือ

รายวิชา

วัน/เวลา/สถานที่เรียน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

-วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วันจันทร์ เวลา 08.00-09.30 น.

(01999021) 3(3-0-6)

ห้องเรียน ศร 1 ห้อง 213

-วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจําวัน

วันอังคารเวลา(ภาคบรรยาย) 11.00-12.00 น. ศร 3 ห้อง 304 ,วันพฤหัสบดีเวลา 08.00-10.00น.(ภาคปฏิบัติ) สํานักงาน บริการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 และ(ภาคบรรยาย) เวลา11.00-12.00 น.ศร 3 ห้อง 304

-วิชาพลศึกษา ว่ายน้ํา

วันอังคารเวลา 08.00-10.00น.

(01175131) 1(0-2-1)

สระว่ายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์

-วิชาฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน

วันศุกร์เวลา 13.00-15.00น.

ภาควิชาฟิสิกส์

(01420101) 2(2-0-4)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I

วันจันทร์เวลา 13.00-16.00 น.

อาจารย์ดาว

วพบ. นพรัตน์วชิระ

(01355111) 3(3-0-6)

ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ

089-0542922

ศูนย์บูรณาการ ม.เกษตร

ส่งหนังสือเชิญสอนไปที่ คณะ (01999211) 3(2-3-6)

คุณปนัดดา 080-6319122

อาจารย์ มาลี (เชิญสอน) 089-0311169

หมายเหตุ


สถานที่ ส่งหนังสือ

รายวิชา

วัน/เวลา/สถานที่เรียน

ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์

- วิชาสุนทรียศาสตร์ (01998421) 2(2-0-4)

คณะมนุษยศาสตร์

- วิชาปรัชญาและศาสนา (01998121)

วันพุธเวลา 09.00-11.00 น.

ผศ. โกเมนท์ ชินวงศ์

ภาควิชาปรัชญา

2(2-0-4)

ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ

084-7031213 (เชิญสอน)

- วิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (01998122) 3(3-0-6)

วันพุธเวลา 13.00-16.00 น.

และศาสนา วพบ. นพรัตน์วชิระ

วันศุกร์เวลา 10.00-12.00 น. ศร 2 ห้อง 201

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ

089-4783609 (เชิญสอน)

รอพิจารณาจากผู้บริหาร

หมายเหตุ

114-1semester-55  

Self study ศุกร์ 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศร 1 ห้อง 213 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I 3(3-0-6) ห้อง 401 วพบ.นพรัตน์วชิระ 0199...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you