Dibuixem Drawing Barcelona

Page 1


1

Dibuixem Barcelona Drawing Barcelona

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 1

13/1/21 22:39


Primera edició / First edition, Barcelona 2021 Edita / Published by: Ajuntament de Barcelona i Urban Sketchers Barcelona Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona / Editorial and Publishing Council of the City of Barcelona: Jordi Martí Grau, Joan Subirats Humet, Marc Andreu Acebal, Gemma Arau Ceballos, Águeda Bañón Pérez, Marta Clari Padrós, Núria Costa Galobart, Laura Pérez Castaño, Jordi Rabassa Massons, Joan Ramon Riera Alemany, Pilar Roca Viola, Edgar Rovira Sebastià i Anna Giralt Brunet. Directora de Comunicació / Communication Director: Águeda Bañón Directora de Serveis Editorials / Editorial Services Director: Núria Costa Galobart Cap editorial / Editor in Chief: Oriol Guiu Producció / Editorial Production: Maribel Baños Distribució / Distribution and Sales: M. Àngels Alonso Edició i producció / Publication and Production: Direcció de Serveis Editorials Passeig de la Zona Franca, 66 08038 Barcelona tel. 93 402 31 31 barcelona.cat/barcelonallibres © de l’edició / for the edition: Ajuntament de Barcelona © de les il·lustracions i textos / for the illustrations and texts: Urban Sketchers Barcelona urbansketchersbarcelona.blogspot.com © de la traducció a l’anglès / for the English translation: Chris Lloyd ISBN 978-84-9156-315-0 D.L. B.20815-2020 Imprès en paper ecològic / Printed on environmentally-friendly paper

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 2

Curadoria / Curated by: Marieke Bielas (Brava Büro), Urban Sketchers Barcelona (Jaume Jané, Lapin, Toni Santiago, Swasky) Disseny / Design: Marieke Bielas (Brava Büro) Il·lustració de coberta / Cover illustration: Núria Galbe Il·lustracions de contracoberta / Back cover illustrations: Mercè Darbra (Casa Batllò) i Raúl Deamo (nena dibuixant/ girl drawing) Realització editorial / Editorial production: Naono, SL Tractament d’imatge / Image Processing: Xavi Parejo Correcció del català / Catalan proofreading: Hèctor Cesena Traducció a l’anglès / English translation: Chris Lloyd

13/1/21 22:39


Dibuixem Drawing

BARCELONA DE LA MUNTANYA AL MAR

FROM THE HILL TOPS TO THE SEA

Urban Sketchers Barcelona

UR BAN SKETCH E RS BARCE LONA

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 3

13/1/21 22:39


Sumari Contents Sarrià - Sant Gervasi 14-23

de

la

m

Sants-Montjuïc 128-139

un

ta

ny

a…

fr

om

Horta-Guinardó th

e m o u n ta i n …

24-39

Les Corts 118-127

Gràcia

104-117

Ciutat Vella 140-189

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 4

13/1/21 22:39


Dibuixants urbans: els nous exploradors Urban Sketchers: the New Explorers

6

Manifest d’Urban Sketchers Urban Sketchers manifesto

10

Recorregut Route

12 191

Índex alfabètic de sketchers Alphabetical index of sketchers

Nou Barris 40-51

Sant Andreu 52-61

L’Eixample 78-103

Sant Martí 62-77

… al

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 5

mar

…t o

the se a

13/1/21 22:39


6

Dibuixants urbans: els nous exploradors

i fr ancesc

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 6

muñoz

13/1/21 22:39


7

Entre les primeres imatges de viatges que ens han arribat hi trobem esbossos i pintures d’artistes, mariners i viatgers que anotaven les seves observacions. Sempre m’han fascinat aquests testimonis que, a través de la mirada de l’autor, ens permeten descobrir, segles més tard, l’emoció que aquest sentia davant del que li era desconegut. A mesura que s’anaven dibuixant, aquelles terres llunyanes esdevenien més familiars per a qui no les havia vist mai. El dibuix té la gran virtut d’explicar el que delinea. Traslladar la realitat al paper ens obliga a entendre el que veiem. La il·lustració és un llenguatge universal, una eina de comunicació excepcional. L’sketcher català Gabi Campanario, il·lustrador i periodista del The Seattle Times i fundador l’any 2007 del moviment Urban Sketchers (www. urbansketchers.org), n’era molt conscient quan va decidir obrir un blog col·lectiu que mostrés el món dibuix a dibuix. Vaig tenir l’honor de figurar entre els trenta primers corresponsals, repartits pels cinc continents, que va tenir aquest blog. Jo feia un any i mig que vivia a Barcelona i sovint dibuixava a les meves llibretes. Sense saber massa bé per on començar, l’1 de novembre de 2008 vaig penjar un primer dibuix. Era la façana de la Casa Batlló. Un dia després, ja hi havia trenta dibuixos d’artistes del món sencer: la peripècia havia començat. Dotze anys més tard, hi ha milers de dibuixants repartits en grups locals. Entre els més dinàmics hi tenim els Urban Sketchers de Portugal, Hong Kong, Singapur, Chicago… i Barcelona. Els sketchers barcelonins destaquen mundialment per diverses raons. Probablement, hi tenen a veure els orígens de Gabi Campanario que, tot i acabar instal·lat a Seattle, va néixer i va créixer a l’Hospitalet de Llobregat. I també, el fet que Barcelona resulti molt inspiradora per als artistes, ja sigui per la

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 7

Urban Sketchers: the New Explorers The first travel images to reach us include the sketches and paintings by artists, sailors and travellers who recorded their observations. I’ve always been fascinated by these accounts that, centuries later and through the perspective of their authors, allow us to discover the emotion they felt at the time when contemplating the unknown. As they were being drawn, these distant lands became more familiar to all those who had never seen them. The sketch has the formidable virtue of explaining what it outlines. Putting reality on paper makes us understand what we are seeing. Illustration is a universal language, an outstanding tool of communication. Catalan sketcher Gabi Campanario, illustrator and journalist on The Seattle Times and founder of the Urban Sketchers movement (www.urbansketchers. org) in 2007, was fully aware of this when he decided to start a group blog to show the world sketch by sketch. I had the honour of being among the first thirty correspondents on this blog, spread across the five continents. I had been living in Barcelona for eighteen months and often drawing in my notebooks. With no clear idea of where to begin, I posted my first sketch on 1 November 2008. It was the façade of Casa Batlló. Within a day, there were thirty sketches by artists from all over the world: the journey had begun. Twelve years later, there are thousands of sketchers, divided into local groups. The most dynamic include the Urban Sketchers of Portugal, Hong Kong, Singapore, Chicago… and Barcelona. There are several reasons why the sketchers of Barcelona stand out internationally. It’s probably partly to do with the origins of Gabi Campanario, who was born and grew up in L’Hospitalet de Llobregat although he finally settled in Seattle. Or the fact that Barcelona is a great source of

13/1/21 22:39


8

dibuix ants urbans : el s nous explor adors urban sketchers : the new explorers

seva arquitectura o pel clima i la llum especial que té. Però, sens dubte, Urban Sketchers Barcelona també li deu molt a la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, que ha donat a conèixer i ha celebrat cada un dels seus barris a través de Carnet de voyage, una col·lecció única que reuneix més de trenta títols o llibretes de viatge, dibuixades a peu de carrer per sketchers de la ciutat.

inspiration for artists, due to its architecture, and its very special climate and light. But, undoubtedly, Urban Sketchers Barcelona also owes a great deal to Barcelona City Council’s initiative of promoting and celebrating every one of its neighbourhoods through a unique collection, Carnet de Voyage, with over thirty sketch guides, drawn right in the street by sketchers from the city.

A l’era digital, ens asseiem In the age of all things digital, L’any 2013, va tenir lloc a Barcelona a dibuixar i a contemplar we sit down for an hour to el IV Simposi Internacional d’Urban la senzillesa de tot sketch and contemplate the Sketching gràcies a l’empenta d’un allò que ens envolta. simplicity of our surroundings. grup local d’sketchers que van fer realitat aquest esdeveniment, amb el suport de l’organització mundial d’Urban Sketchers In 2013, the Council organised the 4th International Urban Sketching Symposium, thanks to the i el valuós suport de l’Ajuntament de Barcelona. initiative of a group of local sketchers who made Van reunir-se més de quatre-cents sketchers, this event possible, with the support of the professionals i aficionats de totes les edats. Sens Urban Sketchers worldwide organization and the dubte, aquell simposi va inspirar molts dels invaluable support of Barcelona City Council. dibuixants que han participat en aquest llibre. Over four hundred professional and amateur Ara que ja queden menys territoris desconeguts per dibuixar, els Urban Sketchers sortim a retratar el nostre carrer, el nostre racó preferit, els veïns, i dediquem temps a mirar, interactuar i viure la quotidianitat a través dels nostres quaderns. A l’era digital i de la immediatesa, ens asseiem a dibuixar i a contemplar la senzillesa de tot allò que ens envolta. I ho compartim. Aquest llibre és una celebració de la varietat d’estils de dibuix i us convida a descobrir Barcelona amb una nova mirada. O, més ben dit, amb més de cent mirades diferents. Bon voyage! Lapin Membre fundador d’Urban Sketchers Barcelona

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 8

sketchers of all ages attended. This event undoubtedly inspired many of the sketchers who have participated in this book. Now that there are fewer unknown territories left to draw, we Urban Sketchers go out to portray our street, our favourite spot, our neighbours, and we take the time to look, to interact and to experience the everyday through our sketchbooks. In the age of immediacy and all things digital, we sit down for an hour to sketch and contemplate the simplicity of our surroundings. And we share it. With this book we celebrate the variety of drawing styles and invite you to discover Barcelona from a fresh perspective; or, rather, from over a hundred different perspectives. Bon voyage! Lapin Founder member of Urban Sketchers Barcelona

13/1/21 22:39


9

i javier

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 9

garcía

13/1/21 22:39


10

Manifest d’Urban Sketchers Urban Sketchers manifesto

1

2

Dibuixem in situ, a cobert o a l’aire lliure, capturant directament el que observem.

Els nostres dibuixos expliquen la història del nostre entorn i dels llocs on vivim i on viatgem.

We draw on location, indoors or out, capturing what we see from direct observation.

Our drawings tell the story of our surroundings, the places we live and where we travel.

i albert

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 10

navarro

13/1/21 22:39


11

3

4

Quan dibuixem, documentem un lloc i un moment determinats.

Som fidels a les escenes que presenciem. We are truthful to the scenes we witness.

Our drawings are a record of time and place.

5

6

Ens ajudem mútuament i dibuixem en grup.

Compartim els nostres dibuixos a internet.

We support each other and draw together.

We share our drawings online.

7 Celebrem la diversitat d’estils de dibuix i utilitzem qualsevol tipus d’eines i suport. We use any kind of media and cherish our individual styles.

8 Mostrem el món, dibuix a dibuix. We show the world, one drawing at a time.

D0_INTRO-m2-t_Xavi.indd 11

13/1/21 22:39


Recorregut Route

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 12

13/1/21 18:24


i carmen

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 13

torres

13/1/21 18:24


Sarrià - Sant Gervasi

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 14

13/1/21 18:24


D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 15

13/1/21 18:24


16

sarrià

-

i r aúl

sant gervasi

deamo

Parc de Collserola

Carretera de les Aigües

f swask y

Vallvidrera, parc de Collserola

Masia Vil·la Joana

Vil·la Joana farmhouse

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 16

13/1/21 18:24


17

Å núria

galbe

Parc de Collserola

Tibidabo

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 17

13/1/21 18:24


18

sarrià

-

sant gervasi

i núria

parés

Avinguda del Tibidabo

La falda de la muntanya The foot of the mountain

i núria

parés

Avinguda del Tibidabo

El Tramvia Blau i la Casa Roviralta The Tramvia Blau and Casa Roviralta

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 18

13/1/21 18:25


19

i enrique

ferr ando

Parc de Collserola

Cavallets del Tibidabo

The merry-go-round on Tibidabo

D1_SARRIA-m2-t_Xavi.indd 19

13/1/21 18:25