Page 1

00 PORTADA i CONTRAPORTADA.ai 1 03/07/2017 12:41:43

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


credits ocells_PAG1.pdf 1 28/06/2017 8:39:37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Atles dels ocells nidiďŹ cants de Barcelona Atlas de las aves nidiďŹ cantes de Barcelona Barcelona Breeding Bird Atlas


Edita: Ajuntament de Barcelona

Direcció i edició / Dirección y edición / Direction and edition Marc Anton, Sergi Herrando, David Garcia, Xavier Ferrer i Rafael Cebrian

Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello Prados, Josep M. Montaner Martorell. Laura Pérez Castallo, Jordi Campillo Gámez, Marc Andreu Acebal, Águeda Bañón Pérez, José Pérez Freijo, Pilar Roca Viola, Maria Truñó i Salvadó, Anna Giralt Brunet, Bertran Cazorla Rodríguez

Coordinació municipal / Coordinación municipal / Municipal coordination Margarita Parés, Elisenda Francès, Mònica Beneyto

Comissionat d’Ecologia Frederic Ximeno

Coordinació de voluntaris / Coordinación de voluntarios / Volunteer Coordination David Garcia, Marc Anton, Anna Dalmau

Directora de Comunicació Águeda Bañón

Tractament i anàlisi de dades / Tratamiento y análisis de datos / Data management and analyses Marc Anton, David Garcia, Martí Franch, Sergi Herrando

Director d’Imatge i Serveis Editorials José Pérez Freijo

Il·lustracions / Ilustraciones / Illustrations Martí Franch

Models de distribució / Modelos de distribución / Distribution models Dani Villero, Magda Pla, Lluís Brotons

Cap Editorial Oriol Guiu

Models d’abundància / Modelos de abundancia / Abundance models Tomáš Telenský

Producció Maribel Baños

Serveis ecosistèmics / Servicios ecosistémicos / Ecosystem services Sergi Herrando, Lluís Brotons, Marc Anton, Francesc Baró, Margarita Parés, Octavi Borruel, Rafael Cebrian, Tomàs Montalvo i Xavier Ferrer

Distribució M. Àngels Alonso

Assistents en la redacció de fitxes d’espècies / Asistentes en la redacción de las fichas de especies / Assistants in writting species accounts Francesc Llimona, Seán Cahill, Daniel Díaz-Diethelm, Andrea Garmendia (A. rufa, C. gallicus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, S turtur, A. noctua, S. aluco, C. europaeus, U. epops, P. viridis, D. major, G. glandarius, R. ignicapilla, S. cantillans, C. juncidis, L. lutea, T. troglodytes, S. rubicola), Rafael Cebrian i Àlex Mascarell (B. ibis, E. garzetta, A. cinerea), Manolo Garcia-Tarrasón i Xavier Larruy Brusi (L. audouinii), Tomas Montalvo, Jordi Pascual, Joan Carles Senar i Victor Peracho (L. michahellis, C. livia), Sergi Garcia (A. melba, F. tinnunculus, H. rustica, D. urbica), Eduard Durany (F. peregrinus), Joan Carles Senar, Tomas Montalvo, Jordi Pascual i Lluïsa Arroyo (P. krameri, A. mitrata, M. monachus, P. major), Jaume Izquierdo, Javier Quesada i Javi Oliver (S. melanocephala, P. domesticus).

Edició i producció Direcció d’Imatge i Serveis Editorials Passeig de la Zona Franca, 66 08038 Barcelona Tel. 93 402 31 31 barcelona.cat/barcelonallibres © text i figures / texto y figuras / text and figures Institut Català d’Ornitologia © il·lustracions / ilustraciones / illustrations Martí Franch ISBN Edicions de la Universitat de Barcelona: 978-84-9168-023-9 ISBN Ajuntament de Barcelona: 978-84-9156-009-8 DL: B-18.409-2017 Primera edició / Primera edición / First Edition Octubre de 2017 / Octubre de 2017 / October 2017 Tots els drets reservats. Tota forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorit¬zació dels seus titulars, salvant l’excepció prevista per la llei. Todos los derechos reservados. Toda forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. All rights reserved. No form of reproduction, distribution, public communication or transformation of this work may be carried out without the authorization of its copyrights holders, except that foreseen by the law.

Traducció i correcció lingüística / Traducción y corrección lingüística / Translation and linguistic correction Natàlia Pérez, Àngels Ibáñez, Andreu Carretero, Mike Lockwood Linguaserve I.S. S.A Maquetació / Maquetación / Layout Àlex Mascarell Citació recomanada / Cita recomendada / Recommended reference Anton, M., Herrando, S., Garcia, D., Ferrer, X. & Cebrian, R. 2017. Atles dels ocells nidificants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona/ICO/UB/Zoo. Barcelona

Universitat de Barcelona. Dades catalogràfiques Atles dels ocells nidificants de Barcelona = Atlas de las aves nidificantes de Barcelona = Barcelona breeding bird atles

Imprès en paper ecològic

Inclou bibliografia ISBN 978-84-9168-023-9 (Edicions de la Universitat de Barcelona) ISBN 978-84-9156-009-8 (Ajuntament de Barcelona) I. Rodríguez-Franch, Martí, il·lustrador II. Institut Català d’Ornitologia III. Títol paral·lel: Atlas de las aves nidificantes de Barcelona IV. Títol paral·lel: Barcelona breeding bird atles 1. Ocells 2. Barcelona (Catalunya)

Amb la col·laboració de / Con la colaboración de / With the collaboration from

Generalitat de Catalunya


00 INDEX-SUMARI.pdf 2 26/06/2017 7:55:56

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 COLABORADORS.pdf 1 10/07/2017 17:05:27

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 COLABORADORS.pdf 2 10/07/2017 17:05:28

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 COLABORADORS.pdf 3 10/07/2017 17:05:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 COLABORADORS.pdf 4 10/07/2017 17:05:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG AJ.pdf 1 26/06/2017 8:11:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG AJ.pdf 2 26/06/2017 8:11:24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG ZOO.pdf 1 26/06/2017 8:12:57

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG ZOO.pdf 2 26/06/2017 8:12:58

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG UB.pdf 1 26/06/2017 8:12:26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG UB.pdf 2 26/06/2017 8:12:27

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG ICO.pdf 1 26/06/2017 8:11:52

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 PROLEG ICO.pdf 2 26/06/2017 8:11:53

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 AGRAIMENTS.pdf 1 26/06/2017 7:50:09

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 AGRAIMENTS.pdf 2 26/06/2017 7:50:11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 AGRAIMENTS.pdf 3 26/06/2017 7:50:13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 AGRAIMENTS.pdf 4 26/06/2017 7:50:16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 INTRODUCCIO.pdf 1 26/06/2017 7:57:13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 INTRODUCCIO.pdf 2 26/06/2017 7:57:14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 INTRODUCCIO.pdf 3 26/06/2017 7:57:17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 INTRODUCCIO.pdf 4 26/06/2017 7:57:19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 1 26/06/2017 7:58:49

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 2 26/06/2017 7:58:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 3 26/06/2017 7:58:58

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 4 26/06/2017 7:59:02

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 5 26/06/2017 7:59:06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 6 26/06/2017 7:59:09

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 7 26/06/2017 7:59:12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 8 26/06/2017 7:59:15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 9 26/06/2017 7:59:18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 10 26/06/2017 7:59:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 11 26/06/2017 7:59:26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 12 26/06/2017 7:59:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 13 26/06/2017 7:59:33

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 14 26/06/2017 7:59:37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


00 METODOLOGIA.pdf 15 26/06/2017 7:59:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Profile for Barcelona llibres

Atles dels ocells nidificants de Barcelona  

El llibre que teniu a les mans és fruit del treball entusiasta de més de tres-centes persones que han cercat els ocells que crien en tots el...

Atles dels ocells nidificants de Barcelona  

El llibre que teniu a les mans és fruit del treball entusiasta de més de tres-centes persones que han cercat els ocells que crien en tots el...

Profile for bcncat

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded