345 maneres de viure (a) Barcelona

Page 1

Volem, també, que el lector s’introdueixi, des de la realitat augmentada, en nou espais viscuts per nou barcelonins per mostrar altres mirades i reflexions sobre com volem el disseny de la ciutat. Revelamos la belleza oculta de 345 espacios que han participado en el Festival 48h Open House BCN para mostrar a los lectores la manera como el espacio arquitectónico hace posible que sus usuarios disfruten de las rutinas de su día a día. Son espacios que han sido visitados por más de 260.000 personas, donde confluyen paisajes humanos, sociales y urbanos, y que visibilizan la arquitectura de la ciudad como hecho cultural. Queremos, asimismo, que el lector se introduzca, a partir de la realidad aumentada, en nueve espacios vividos por nueve barceloneses para mostrar otras miradas y reflexiones sobre cómo queremos el diseño de la ciudad. We reveal the hidden beauty of 345 places that took part in the 48h Open House BCN Festival, showing readers how architectural space can allow its users to enjoy their everyday routines. They are places that were visited by over 260,000 people, bringing together human, social and urban landscapes, and showcasing the city’s architecture as a cultural phenomenon. We also want the reader to use augmented reality to enter nine spaces lived in by nine Barcelonans to see other viewpoints and reflections of the kind of city design we want.

maneres de viure (a) Barcelona

Són espais que han sigut visitats per més de 260.000 persones, on conflueixen paisatges humans, socials i urbans, i que fan visible l’arquitectura de la ciutat com a fet cultural.

345

Revelem la bellesa oculta de 345 espais que han participat al Festival 48h Open House BCN per mostrar als lectors la manera en què l’espai arquitectònic fa possible que els usuaris gaudeixin de les rutines del seu dia a dia.

345 maneres de viure (a) formas de vivir (en) ways of living (in)

Barcelona


Edita: Ajuntament de Barcelona Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona: Gerardo Pisarello Prados, Josep M. Montaner Martorell, Laura Pérez Castallo, Jordi Campillo Gámez, Joan Llinares Gómez, Marc Andreu Acebal, Águeda Bañón Pérez, José Pérez Freijo, Pilar Roca Viola, Maria Truñó i Salvadó, Anna Giralt Brunet Directora de Comunicació: Águeda Bañón Director d’Imatge i Serveis Editorials: José Pérez Freijo Cap editorial Oriol Guiu Producció Maribel Baños Traduccions i correccions Francesc Soto i Elaine Fradley Direcció d’Imatge i Serveis Editorials Passeig de la Zona Franca, 66 08038 Barcelona tel. 93 402 31 31 barcelona.cat/barcelonallibres Barcelona, febrer de 2017 © de l’edició: Ajuntament de Barcelona © dels textos i les imatges: els autors esmentats

Autor Associació 48h Open House Barcelona

Idea i conceptualització Elisenda Bonet Saumench Coordinació Anna Argelagós Millan Col·laboradors Dortoka disseny, SL / Digital Communication & Events Disseny gràfic Susana de Castro Federico Stempler Manipulació digital de les imatges i producció tècnica Xavi Parejo Agraïments Irene Llorens i Carolina Martínez Natalia Ojeda i Arturo Frediani Guillermo Giráldez i Marta Puvill Pedro García i Manuel Martínez-Fortún Joaquim Matutano Josep M. Julià Fernando Amat Marc Aureli Santos Antoni Vilanova


345 maneres de viure (a) formas de vivir (en) ways of living (in)

Barcelona


Sumari

Sumario / Table of contents Presentació / Presentación / Foreword 1. Espais per viure-hi / Espacios para vivir / Spaces to live in

(p. 7)

(p. 10)

Habitatges privats / Viviendas privadas / Private homes Habitatge i treball / Vivienda y trabajo / Home and work Allotjament temporal / Alojamiento temporal / Temporary accommodation Habitatges de promoció pública / Viviendas de promoción pública / Social housing Conjunts residencials / Conjuntos residenciales / Housing developments

2. Espais per treballar-hi / Espacios para trabajar / Spaces to work in

(p. 60)

Espais privats / Espacios privados / Private spaces Suport al teixit associatiu / Apoyo al tejido asociativo / Supporting associative fabric Espais comercials / Espacios comerciales / Commercial spaces Administració pública / Administración pública / Public administration

3. Espais per aprendre-hi / Espacios para aprender / Spaces to learn in Ensenyament obligatori / Enseñanza obligatoria / Mandatory education Ensenyament superior / Enseñanza superior / Further education Arxius i biblioteques / Archivos y bibliotecas / Archives and libraries

4. Espais per a la socialització / Espacios para la socialización / Spaces for social life (p. 132)

Bars i restaurants / Bares y restaurantes / Bars and restaurants Clubs privats / Clubes privados / Private clubs Equipaments de proximitat / Equipamientos de proximidad / Local amenities Espai públic / Espacio público / Public space

4 SUMARI / SUMARIO / TABLE OF CONTENTS

(p. 100)


5. Espais de lleure / Espacios de ocio / Spaces for leisure

(p. 156)

Esdeveniments / Eventos / Events Monuments / Monumentos / Monuments Museus / Museos / Museums Sales d’exhibició / Salas de exhibición / Galleries Centres esportius / Centros deportivos / Sports centres Equipaments culturals de ciutat / Equipamientos culturales de ciudad / City cultural amenities

6. Espais per a l’espiritualitat / Espacios para la espiritualidad / Spaces for spirituality (p. 202)

7. Espais per a la creativitat i la innovació / Espacios para la creatividad y la innovación / Spaces for creativity and innovation (p. 212)

8. Espais de representació / Espacios de representación / Spaces of representation (p. 222)

Privats / Privados / Private Públics / Públicos / Public

9. Espais de suport - infraestructures / Espacios de apoyo – infraestructuras / Spaces to serve infrastructure (p. 232)

Infraestructures de barri / Infraestructuras de barrio / Local infrastructure Infraestructures de ciutat / Infraestructuras de ciudad / City infrastructure Infraestructures territorials / Infraestructuras territoriales / Territorial infrastructure

Els nostres imprescindibles / Nuestros imprescindibles / Our essentials (p. 254)

Índex / Índice / Index

(p. 262)

Índex per autor / Índice por autor / Index by creator Índex per fotògraf / Índice por fotógrafo / Index by photographer Índex per districte / Índice por distrito / Index by district SUMARI / SUMARIO / TABLE OF CONTENTS 5


Podeu introduir-vos als edificis de les portades d’inici de capítol gràcies a la realitat augmentada i accedir a un contingut extra de nou vídeos de 360º de caràcter immersiu, instal·lant-vos l’App «345 Barcelona». 1r. Descarregueu-vos l’App directament des de l’AppStore o el Google Play. 2n. Escanegeu la foto d’inici de capítol. Podéis introduciros a los edificios de las portadas de inicio de capítulo gracias a la realidad aumentada y acceder a un contenido extra de nueve vídeos de 360º de carácter inmersivo, previa instalación de la App «345 Barcelona». 1.º Descargad la App directamente desde la AppStore o el Google Play. 2.º Escanead la foto de inicio de capítulo.

Use augmented reality to enter the buildings featured on the chapter title pages and enjoy the extra content of nine immersive 360º videos by installing the app “345 Barcelona”: 1. Download the app directly from AppStore or Google Play. 2. Scan the photo at the start of the chapter.


48h Open House Barcelona Persones, arquitectura i urbanisme

El passadís de casa és un carrer, el menjador és una plaça, els terrats són els parcs, la cuina és... Durant un cap de setmana a l’any, en el marc del Festival 48h Open House BCN, l’espai privat es manifesta i la frontera entre el que és públic i el que és privat es dilueix. En aquesta frontera hi passen coses emocionants: s’intercanvien coneixements, es relaciona tècnica amb estètica i amb temes socials i l’arquitectura esdevé instrument per entendre la ciutat. Si l’arquitectura comença quan els arquitectes marxen de l’obra i l’espai esdevé privat, el festival comença quan els arquitectes tornen a explicar-lo i l’espai esdevé públic. A l’Associació 48h Open House Barcelona treballem per promoure i normalitzar el coneixement de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge com a activitats col·lectives que contribueixen a la definició de la nostra cultura. Des del 2010, fomentem la capacitat de gaudir-ne i compartir els seus valors a través d’experiències arquitectòniques i de la interacció dels seus creadors amb el públic, treballem com a laboratori cultural sobre arquitectura, i reforcem els perfils i rols dels diferents agents que fan ciutat (professionals, creadors, ciutadans) per tal de facilitar la transmissió dels seus coneixements. L’elevada participació d’autors, voluntaris i públic al festival demostra, d’una banda, la voluntat de la ciutadania de formar part d’un esdeveniment cultural d’àmbit metropolità i, de l’altra, el desig d’intervenir-hi com a agents performatius. El diàleg i les sinergies que s’han establert entre arquitectes, voluntaris i el públic durant les sis edicions del festival són, juntament amb l’arquitectura de Barcelona, l’origen d’aquesta publicació. Un llibre que vol ser una abraçada entre les persones i l’arquitectura de la ciutat, una arquitectura que proporciona espais i una ciutadania que els viu. Una nova oportunitat per fer visible l’arquitectura com a fet cultural, per entendre la vida d’una ciutat i la de les persones que hi viuen: 345 edificis on conflueixen els paisatges humans, socials i urbans: les PERSONES, l’ARQUITECTURA i l’URBANISME. El cos del llibre el formen fotografies de tots els espais arquitectònics que han participat al festival classificats segons l’ús actual que en fan els barcelonins, una classificació que vol ajudar el lector a entendre la Barcelona actual. El llibre es complementa amb les vivències dels protagonistes del festival, experiències arquitectòniques virtuals, un resum dels nostres Imprescindibles i una interpretació de la ciutat des del punt de vista dels barcelonins. Les vivències dels protagonistes les trobem a l’inici de cada capítol amb la narració d’històries viscudes al voltant de l’arquitectura, i exemplifiquen la multiplicitat d’agents que participen al festival —més de 5.000 voluntaris i 260.000 visites en sis anys. El lector, gràcies a la realitat augmentada i simulant la vivència d’un visitant, també podrà introduir-se a l’edifici al qual es refereix el protagonista del capítol tot explorant l’espai que mostra la fotografia —escanejant-la amb un dispositiu mòbil— en un vídeo de 360 graus de caràcter immersiu. Pel que fa als Imprescindibles de l’associació, es tracta d’un resum de nou persones, nou obres arquitectòniques i nou projectes d’urbanisme que, al nostre entendre, han contribuït a fer la ciutat que tenim avui. Finalment, el llibre incorpora la visió ciutadana en un pòster amb més de trenta fotografies d’Instagram que els usuaris han compartit a la xarxa amb l’etiqueta #openhousebcn, amb les quals interpreten la ciutat. En definitiva, és un llibre plural com la ciutat, un reconeixement als valors culturals de l’arquitectura i a la seva explicació com a obra col·lectiva de disseny participatiu. Un llibre que recull els nostres valors, que té l’oportunitat de mostrar edificis oblidats, de reconèixer el patrimoni arquitectònic de totes les zones de Barcelona i de reconèixer una arquitectura feta per als usuaris. Elisenda Bonet i Saumench, directora de 48h Open House BCN

Presentació 7


48h Open House Barcelona Personas, arquirtectura y urbanismo

El pasillo de casa es una calle, el comedor es una plaza, las azoteas son los parques, la cocina es… Durante un fin de semana al año, en el marco del Festival 48h Open House BCN, el espacio privado se manifiesta y la frontera entre lo público y lo privado se diluye. En esta frontera suceden cosas emocionantes: se intercambian conocimientos, se relaciona técnica con estética y con temas sociales, y la arquitectura se convierte en instrumento para comprender la ciudad. Si la arquitectura empieza cuando los arquitectos se marchan de la obra y el espacio se vuelve privado, el festival empieza cuando los arquitectos regresan para explicarlo y el espacio se vuelve público. En la Asociación 48h Open House BCN trabajamos para promover y normalizar el conocimiento de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje como actividades colectivas que contribuyen a la definición de nuestra cultura. Desde 2010, fomentamos la capacidad de disfrutar y compartir sus valores a partir de experiencias arquitectónicas y de la interacción de sus creadores con el público, trabajamos como laboratorio cultural sobre arquitectura, y reforzamos los perfiles y roles de los distintos agentes que construyen la ciudad (profesionales, creadores, ciudadanos) con el fin de facilitar la transmisión de sus conocimientos. La elevada participación de autores, voluntarios y público en el festival demuestra, por un lado, la voluntad de la ciudadanía de formar parte de un acontecimiento cultural de ciudad y, por el otro, el deseo de intervenir en ella como agentes performativos. El diálogo y las sinergias que se han establecido entre arquitectos, voluntarios y el público durante las seis ediciones del festival son, junto con la arquitectura de Barcelona, el origen de esta publicación. El presente libro nace con la voluntad de trabar un vínculo entre las personas y la arquitectura de la ciudad, una arquitectura que proporciona espacios y una ciudadanía que los vive. Es una nueva oportunidad para hacer visible la arquitectura como hecho cultural, para comprender la vida de una ciudad y la de las personas que viven en ella: 345 edificios en los que confluyen los espacios humanos, sociales y urbanos: las PERSONAS, la ARQUITECTURA y el URBANISMO. El cuerpo del libro está formado por fotografías de todos los espacios arquitectónicos que han participado en el festival, clasificados según su uso actual por parte de los barceloneses, clasificación que quiere ayudar al lector a entender la Barcelona de hoy. El libro se complementa con las vivencias de los protagonistas del festival, experiencias arquitectónicas virtuales, un resumen de nuestros Imprescindibles y una interpretación de la ciudad desde el punto de vista de los barceloneses. Las vivencias de los protagonistas se encuentran en el inicio de cada capítulo con la narración de historias vividas en torno a la arquitectura, y ejemplifican la multiplicidad de agentes que participan en el festival —más de 5.000 voluntarios y 260.000 visitas en seis años. El lector, gracias a la realidad aumentada y simulando la vivencia de un visitante, también podrá introducirse al edificio al que hace referencia el protagonista del capítulo y explorar el espacio que muestra la fotografía —escaneándola con un dispositivo móvil— en un vídeo de 360 grados de carácter inmersivo. Por lo que respecta a los Imprescindibles de la asociación, se trata de un resumen de nueve personas, nueve obras arquitectónicas y nueve proyectos de urbanismo que, a nuestro entender, han contribuido a construir la ciudad que tenemos hoy. Por último, el libro incorpora la visión ciudadana en un póster con más de treinta fotografías de Instagram que los usuarios han compartido en la red con la etiqueta #openhousebcn, con las que interpretan la ciudad. En definitiva, se trata de un libro plural como la ciudad, un reconocimiento a los valores culturales de la arquitectura y a su explicación como obra colectiva de diseño participativo; un libro que recopila nuestros valores, que tiene la oportunidad de mostrar edificios olvidados, de reconocer el patrimonio arquitectónico de todas las zonas de Barcelona y de reconocer una arquitectura realizada para los usuarios. Elisenda Bonet i Saumench, directora de 48h Open House BCN

8 Presentación


48h Open House Barcelona People, architecture and urban design

The passage of a house is a street, the dining room is a square, the terraces are parks, the kitchen is... For one weekend a year, as part of the 48h Open House BCN Festival, private space shows itself, and the boundary between what is public and what is private is dissolved. Exciting things happen at this borderline: knowledge is exchanged, technology meets aesthetics and social issues, and architecture becomes a means for understanding the city. Just as architecture starts when the architects leave the site and the space becomes private, this Festival starts when the architects come back to talk about it, and the space becomes public. At Associació 48h Open House Barcelona, we work to promote and normalize knowledge about architecture, urbanism and landscape as collective activities that go to define our culture. Since 2010, we’ve been encouraging people to enjoy them and to share their values by organizing architectural experiences and facilitating the interaction of their creators with the public, working as a cultural architecture laboratory, and strengthening the profiles and roles of the various agents involved in creating the city (professionals, creators and city residents) to help convey their knowledge. The high level of participation in the Festival of architects, volunteers and public is proof of citizens’ willingness to be part of a cultural event at the metropolitan scale and their interest in intervening as performative agents. The dialogue and synergies created between architects, volunteers and the public over the Festival’s six editions are, together with the architecture of Barcelona, the germ of this publication. A book that aspires to be an embrace between the city’s people and its architecture, an architecture that provides spaces, and the city people who bring those spaces alive. A new opportunity to showcase architecture as a cultural phenomenon, to understand the life of a city and of the people who live there: 345 buildings that channel human, social and urban landscapes: PEOPLE, ARCHITECTURE and URBAN DESIGN. The main body of the book is made up of photographs of all the spaces that have taken part in the Festival, classified according to their current use by the city’s people, to help readers understand present-day Barcelona. The book is complemented by the experiences of people involved with the Festival, virtual architecture experiences, a summary of our Fundamentals and an interpretation of the city from the viewpoint of Barcelonans themselves. Each chapter opens with a person involved in the Festival telling their own architecture-related story, as an example of the many different types of agents taking part—over 5,000 volunteers and 260,000 visits in six years. The reader, thanks to the augmented reality that simulates the experience of a visitor, can also enter the building in question and explore the space shown in the photograph in an immersive video by scanning it with a mobile device. Then the Association’s Fundamentals are a summary of nine people, nine works of architecture and nine urban design projects which we think have contributed to producing the city we have today. Finally, the book includes the viewpoint of city people in a poster with over 30 Instagram photos that users have shared on the Internet with the tag #openhousebcn, offering their interpretation of the city. All in all, it is a book that is plural, like the city, an acknowledgement of the cultural values of architecture and its explanation as a collective work of participatory design—a book that represents our values, that takes the opportunity to present overlooked buildings, to distinguish the architecture heritage of every area of Barcelona, and to recognise an architecture that is made for its users. Elisenda Bonet i Saumench, 48H Open House BCN director

Foreword 9


10 Habitages privats


1.

ESPAIS PER VIURE-HI

ESPACIOS PARA VIVIR SPACES TO LIVE IN

«Vaig conèixer la Carolina en una cua de l’Open House; jo anava amb els meus dos fills Hug i Marcel i li vaig demanar si em podia cuidar el petit mentre preguntava als voluntaris quan tardaríem a entrar. Vàrem entaular una bonica conversa sobre l’arquitectura. Un mes després li trucava perquè m’assessorés per a la rehabilitació d’un àtic que havia trobat. La resta van ser vuit mesos de treball comú definint el que volíem i adaptant-nos al pressupost. Era el primer projecte de l’estudi d’arquitectura de la Carolina i el meu primer com a interiorista. L’octubre del 2013 vam presentar el pis a l’Open House.» Irene Llorens i Carolina Martínez, públic del Festival

«Conocí a Carolina en una cola del Open House; yo iba con mis dos hijos Hug y Marcel y le pedí si se podía cuidar del pequeño mientras preguntaba a los voluntarios cuánto tardaríamos en entrar. Entablamos una bonita conversación acerca de la arquitectura. Un mes después la llamaba para que me asesorase para la rehabilitación de un ático que había encontrado. El resto fueron ocho meses de trabajo común definiendo lo que queríamos y adaptándonos al presupuesto. Era el primer proyecto del estudio de arquitectura de Carolina y mi primero como interiorista. En octubre de 2013 presentamos el piso en el Open House.» Irene Llorens y Carolina Martínez, público del Festival

‘‘I met Carolina when I was queuing at Open House; I was there with my two boys, Hug and Marcel, and I asked her if she would look after the youngest while I went to ask the volunteers how long the wait would be. We struck up a great conversation about architecture. A month later, I rang her for advice about remodelling a flat I’d found. What came next was eight months of joint work on defining what we wanted and adapting it to the budget. It was the first project for Carolina’s architecture studio and my first as interior designer. In October 2013, we presented the flat at Open House.’’ Irene Llorens and Carolina Martínez, Festival public

Fotografia i vídeo 360º realitzats a l’HABITATGE DE SANT ANTONI Fotografía y video 360º realizados en la VIVIENDA DE SANT ANTONI Photo taken and 360º video made at the DWELLING IN SANT ANTONI

Vídeo 360º: entra a l’espai escanejant la imatge Video 360º: escanear la imagen para acceder al espacio 360º video: scan the image to enter the space 11


#1. Habitatge a la Dreta de l’Eixample Vivienda en la Dreta de l’Eixample / Dwelling in the Dreta de l’Eixample

C. de Pau Claris SG2 Arquitectura, 2006-2007

12 Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes


#2. Habitatge a la Dreta de l’Eixample Vivienda en la Dreta de l’Eixample / Dwelling in the Dreta de l’Eixample

C. de València 1895; TheHallStudio, 2014

Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes 13


14 Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes

C. de Mallorca Josep Llobet Arquitectes, 2005

Vivienda en la Dreta de l’Eixample / Dwelling in the Dreta de l’Eixample

C. de Villarroel Lola Domènech, 2013

Vivienda en Sant Antoni / Dwelling in Sant Antoni

#4. Habitatge a Sant Antoni

C. de València Agustí Costa, 2010

C. de Girona Rosell Bernárdez Arquitectes, 2010

#6. Habitatge a la Dreta de l’Eixample

#3. Habitatge a la Sagrada Família Vivienda en la Sagrada Familia / Dwelling in Sagrada Família

#5. Habitatge a la Dreta de l’Eixample Vivienda en la Dreta de l’Eixample / Dwelling in the Dreta de l’Eixample


Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes 15

Pl. de la Virreina Michele & Miquel, 2000-2002

#7. Apartament a la Vila de Gràcia Apartamento en la Vila de Gràcia / Apartment in Vila de Gràcia


#8. Casa «La Nau» del Poblenou / La Nau House in Poblenou

C. de Lope de Vega Carol Iborra Arquitectura, 1999

16 Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes


#9. Habitatge a Sant Antoni Vivienda en Sant Antoni / Dwelling in Sant Antoni

C. de Manso, 66 Josep Azuara, Ariadna Cumellas, 2014

Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes 17


#10. Apartament «Juan» a la Vila de Gràcia Apartamento «Juan» en la Vila de Gràcia / Juan - apartment in Vila de Gràcia

C. Gran de Gràcia Vora Arquitectura, 2011

18 Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes


#11. Habitatge a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Vivienda en Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera / Dwelling in Sant Pere, Santa Caterina and La Ribera

C. de Sant Pere Més Alt Josep Llobet Arquitectes, 2010-2011

Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes 19


20 Habitages privats / Viviendas privadas / Private homes

Vivienda CP en Vilapicina y Torre Llobeta / CP dwelling in Vilapicina and Torre Llobeta

C. de Pardo Alventosa-Morell Arquitectes, 2014

#12. Habitatge CP a Vilapicina i Torre Llobeta