Page 1

Taïi sao toâi neân hoïc taïi Hoäi Ñoàng Anh?

Taïi sao?

Chuùng toâi ñöôïc ñaùnh giaù laø Trung Taâm Anh Ngöõ chaát löôïng haøng ñaàu theá giôùi vaø töï haøo vôùi chaát löôïng giaûng daïy Tieáng Anh toát nhaát hieän nay Giaùo vieân taïi Hoäi Ñoàng Anh laø nhöõng ngöôøi baûn ngöõ toát nghieäp ñaïi hoïc, coù nhöõng chöùng chæ giaûng daïy Tieáng Anh uy tín treân theá giôùi vaø tích luõy kinh nghieäm giaûng daïy phong phuù

Giaùo vieân thöôøng xuyeân ñöôïc tham gia caùc khoùa taäp huaán naâng cao chuyeân moân giaûng daïy taïi Hoäi Ñoàng Anh, nhaèm ñaûm baûo raèng baïn luoân nhaän ñöôïc chaát löôïng giaûng daïy Anh ngöõ toát nhaát Chuùng toâi söû duïng nguoàn taøi lieäu Tieáng Anh ña daïng, ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuï theå cuûa caùc hoïc vieân

Giôùi Thieäu Veà Hoäi Ñoàng Anh Hoäi Ñoàng Anh laø toå chöùc quoác teá veà hôïp taùc vaên hoùa vaø giaùo duïc cuûa Vöông Quoác Anh. Muïc ñích cuûa chuùng toâi laø thieát laäp cam keát vaø xaây döïng nieàm tin vôùi Vöông Quoác Anh thoâng qua caùc cô hoäi trao ñoåi kieán thöùc vaø yù töôûng cuûa moïi ngöôøi treân toaøn theá giôùi. Caùc Hoaït Ñoäng Cuûa Chuùng Toâi Chuùng toâi hoaït ñoäng taïi hôn 100 nöôùc treân theá giôùi vaø lieân keát moïi ngöôøi thoâng qua caùc cô hoäi giaùo duïc, caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaø khoa hoïc cuûa Vöông Quoác Anh, nhaèm xaây döïng moái quan heä ñoâi beân cuøng coù lôïi giöõa Vöông Quoác Anh vaø caùc nöôùc treân theá giôùi. Chuùng toâi laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän vaø ñaêng kyù taïi Vöông Quoác Anh laø toå chöùc töø thieän. Vieät Nam laø moät quoác gia troïng yeáu cuûa Hoäi Đoàng Anh ôû khu vöïc Ñoâng AÙ, nôi chuùng toâi gaén keát caùc nhaø laõnh ñaïo vôùi Vöông Quoác Anh ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà öu tieân haøng ñaàu cuûa khu vöïc vaø theá giôùi trong lónh vöïc giaùo duïc, saùng taïo, an ninh khí haäu vaø hoã trôï nhöõng thay ñoåi xaõ hoäi tích cöïc. Vui loøng tham khaûo theâm thoâng tin veà caùc chöông trình vaø dòch vuï cuûa chuùng toâi taïi trang web

Moâi tröôøng hoïc thaân thieän vôùi phöông tieän hoïc taäp hieän ñaïi Trong suoát khoùa hoïc, hoïc vieân ñöôïc söû duïng mieãn phí Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi vôùi nguoàn taøi lieäu töï hoïc phong phuù goàm saùch, ñóa CD, DVDs vaø heä thoáng maïng internet nhaèm naâng cao khaû naêng Tieáng Anh cuûa baïn ngoaøi giôø hoïc treân lôùp

www.britishcouncil.org/vietnam

Vò trí

Giôø laøm vieäc

Chuùng toâi coøn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin vaø dòch vuï ñaêng kyù cho caùc kyø thi quoác teá vaø cô hoäi hoïc taäp taïi Vöông Quoác Anh

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

THINK SUCCESS MAKE IT HAPPEN

Đi

nh

Ti ê

n

Ho

8.30am – 8.30pm

Thöù Baûy – Chuû Nhaät

8.00am – 5.00pm

g

n

M

Đỉ

nh

Du

i

iB

à

Tr ư

ễn D

u

Ha

ng

Nhà Thờ Đức Bà

Nguy

“ British Council can bring you more than you need.” Hien Hanh, EIB class

Đứ

c

Ch

ẩn

ạc

Ng

uy ễn

Th ịM in

h

Kh ai

àn

Thöù Hai – Thöù Saùu

BV Nhi Đồng 2

Th

ắn

g

Ñòa chæ Hoäi Ñoàng Anh 25 Leâ Duaån, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh Tel: +84 (0) 8 3823 2862 Fax: +84 (0) 8 3823 2861 Email: teachingcentre.hcmc@ britishcouncil.org.vn

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

20 Thuïy Khueâ, Taây Hoà, Haø Noäi Tel: +84 (0) 4 3843 6780 Fax: +84 (0) 4 3843 4962 Email: teachingcentre.hn@ britishcouncil.org.vn TIEÁNG ANH TOÁT HÔN, CÔ HOÄI NHIEÀU HÔN

www.britishcouncil.org/vietnam


Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Bạn quan tâm đến những khóa học nào?

Khoùa hoïc

Các khóa học Anh Văn của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để giao tiếp tự tin bằng Tiếng Anh. Những khoá học này cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi uy tín quốc tế cũng như những thách thức trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chương Trình Anh Văn Giao Tiếp Quốc Tế (EIC) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIC (Tieáng Anh Toång Quaùt) cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn naâng cao khaû naêng phaùt aâm, trau doài ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng vaø phaùt trieån toaøn dieän nhöõng kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc vaø vieát. Neáu baïn muoán naâng cao khaû naêng giao tieáp toång quaùt, ñaây chính laø khoùa hoïc daønh cho baïn.

Chương Trình Anh Văn Thương Mại Quốc Tế (EIB) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIB (Tieáng Anh Thöông Maïi) cuûa chuùng toâi ñöôïc thieát keá nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng baïn ñang ñi laøm. Khoùa hoïc seõ giuùp baïn chænh söûa phaùt aâm, cuûng coá ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng duøng trong moâi tröôøng kinh doanh. Khoùa hoïc cuõng giuùp baïn töï tin hôn vôùi nhöõng kyõ naêng thöông maïi quan troïng.

Luyện Thi IELTS (32 giờ) Khoùa hoïc seõ höôùng daãn baïn nhöõng kyõ naêng vaø phöông phaùp caàn thieát ñeå chuaån bò cho baïn moät caùch toaøn dieän trong kyø thi IELTS vaø giuùp baïn töï tin phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình trong ngaøy thi. Khoùa hoïc ñöôïc thieát keá daønh cho nhöõng hoïc vieân ôû trình ñoä Intermediate vaø Upper Intermediate, vaø coù döï ñònh tham döï kyø thi IELTS trong voøng 6 thaùng keå töø ngaøy ñaêng kyù hoïc. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn toå chöùc khoùa Luyeän thi IELTS General (16 giôø) vaø khoùa Vieát luaän IELTS Academic (16 giôø). Baïn cuõng seõ coù cô hoäi söû duïng nguoàn taøi lieäu phong phuù taïi Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi ñeå chuaån bò thaät toát cho kyø thi saép tôùi. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc kyø thi IELTS cuûa chuùng toâi, xin vui loøng tham khaûo website cuûa Hoäi Ñoàng Anh hoaëc email theo ñòa chæ ielts.hcmc@ britishcouncil.org.vn.

Caáp ñoä

Cấp độ theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (CEF)

Nhöõng caáp ñoä khoùa hoïc

Mô tả cấp độ

Bạn bắt đầu tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế

Tiếng Anh Thương Mại Quốc Tế

Bạn xây dựng kiến thức cơ bản và nâng cao khả năng ngữ pháp và từ vựng bên cạnh việc phát triển 4 kỹ năng giao tiếp trong các tình huống hằng ngày

• > Kyõ naêng vieát thö tín thöông maïi (Email Writing): Khoùa hoïc seõ giuùp baïn xaây döïng boá cuïc thö tín moät caùch hieäu quaû vaø söû duïng töø vöïng, ngöõ phaùp chính xaùc qua nhöõng baøi thöïc haønh thöïc tieãn vaø nhaän xeùt thöôøng xuyeân cuûa giaùo vieân. • > Kyõ naêng vieát baùo caùo (Report Writing): Baïn seõ coù theå vieát caùc baùo caùo moät caùch roõ raøng, boá cuïc hôïp lyù do naém baét nhöõng yeáu toá taïo neân moät baøi baùo caùo thaønh coâng. • > Kyõ naêng thuyeát trình (Presentation Skills): Nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuûa khoùa hoïc seõ chuaån bò cho baïn söï töï tin vaø nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå thuyeát trình thaønh coâng trong moïi hoaøn caûnh. Kỹ năng nói và phát âm (16 giờ) Khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån khaû naêng nghe, noùi, phaùt aâm chính xaùc vaø löu loaùt, giuùp baïn giao tieáp töï tin trong nhöõng tình huoáng haèng ngaøy, caû trong coâng vieäc vaø ngoaøi xaõ hoäi. Khoùa hoïc naøy daønh cho trình ñoä Pre-Intermediate vaø Intermediate. Chuùng toâi cuõng cung caáp chöông trình ñaøo taïo ñöôïc thieát keá rieâng bieät theo yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp. Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi neáu baïn caàn moät chöông trình hoïc cuï theå.

Các khóa kỹ năng

Những kỳ Quốc tế

Khóa luyện nói và phát âm

Bạn có thể hiểu và sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày. Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng và học cách áp dụng linh hoạt vào những tình huống trong công việc và xã hội

Khóa luyện nói và phát âm

Các Khóa Kỹ Năng (16 giờ) Chuùng toâi coù caùc khoùa hoïc kyõ naêng ngaén haïn vaø chuyeân bieät daønh cho nhöõng baïn ôû trình ñoä töø Intermediate trôû leân. Caùc khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån caùc kyõ naêng chuyeân bieät giuùp baïn coù ñöôïc lôïi theá hôn trong moâi tröôøng kinh doanh hieän ñaïi ngaøy nay.

Các khóa luyện thi IELTS

Bạn đã có thể sử dụng Tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc. Bạn sẽ mở rộng được phạm vi hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ do đó bạn có thể diễn tả một cách lưu loát và tự nhiên.

Kỹ năng viết Email Kỹ năng viết báo cáo Kỹ năng thuyết trình

Bạn có thể giao tiếp một cách tự tin trong những tình huống khác nhau. Khả năng ngôn ngữ của bạn ngày càng nâng cao và bạn hướng đến việc sử dụng ngữ pháp hoàn hảo.

Ñeå tìm hieåu thoâng tin theâm veà CEF (Common European Framework - Heä thoáng tieâu chuaån Chaâu AÂu), vui loøng tham kha trang Web www.coe.int Chöông trình hoïc theo heä thoáng hoïc phaàn taïi Hoäi Ñoàng Anh

Caùc chöông trình Anh Vaên Giao Tieáp, Anh Vaên Thöông Maïi vaø Khoùa Luyeän Noùi vaø Phaùt AÂm goàm 4 hoïc phaàn cho mo ñoä vaø coù ñoä khoù ngang nhau. Baïn coù theå baét ñaàu hoïc ôû baát kyø hoïc phaàn naøo. Ña soá caùc hoïc vieân caàn hoaøn taát caû 4 hoïc phaàn nhöng cuõng coù vaøi hoïc vieân khoâng phaûi hoïc heát 4 hoïc phaàn ñeå ñöôïc leân ñoä cao hôn. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo trình ñoä Tieáng Anh cuûa töøng hoïc vieân vaø söï tieán boä ñaït ñöôïc trong suoát khoùa hoïc. vieân seõ thaûo luaän vôùi baïn vaø coù nhöõng lôøi khuyeân toát nhaát cho baïn trong buoåi tö vaán rieâng vaøo tuaàn thöù tö cuûa khoùa hoïc.


Bạn quan tâm đến những khóa học nào?

Khoùa hoïc

Các khóa học Anh Văn của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để giao tiếp tự tin bằng Tiếng Anh. Những khoá học này cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi uy tín quốc tế cũng như những thách thức trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chương Trình Anh Văn Giao Tiếp Quốc Tế (EIC) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIC (Tieáng Anh Toång Quaùt) cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn naâng cao khaû naêng phaùt aâm, trau doài ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng vaø phaùt trieån toaøn dieän nhöõng kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc vaø vieát. Neáu baïn muoán naâng cao khaû naêng giao tieáp toång quaùt, ñaây chính laø khoùa hoïc daønh cho baïn.

Chương Trình Anh Văn Thương Mại Quốc Tế (EIB) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIB (Tieáng Anh Thöông Maïi) cuûa chuùng toâi ñöôïc thieát keá nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng baïn ñang ñi laøm. Khoùa hoïc seõ giuùp baïn chænh söûa phaùt aâm, cuûng coá ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng duøng trong moâi tröôøng kinh doanh. Khoùa hoïc cuõng giuùp baïn töï tin hôn vôùi nhöõng kyõ naêng thöông maïi quan troïng.

Luyện Thi IELTS (32 giờ) Khoùa hoïc seõ höôùng daãn baïn nhöõng kyõ naêng vaø phöông phaùp caàn thieát ñeå chuaån bò cho baïn moät caùch toaøn dieän trong kyø thi IELTS vaø giuùp baïn töï tin phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình trong ngaøy thi. Khoùa hoïc ñöôïc thieát keá daønh cho nhöõng hoïc vieân ôû trình ñoä Intermediate vaø Upper Intermediate, vaø coù döï ñònh tham döï kyø thi IELTS trong voøng 6 thaùng keå töø ngaøy ñaêng kyù hoïc. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn toå chöùc khoùa Luyeän thi IELTS General (16 giôø) vaø khoùa Vieát luaän IELTS Academic (16 giôø). Baïn cuõng seõ coù cô hoäi söû duïng nguoàn taøi lieäu phong phuù taïi Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi ñeå chuaån bò thaät toát cho kyø thi saép tôùi. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc kyø thi IELTS cuûa chuùng toâi, xin vui loøng tham khaûo website cuûa Hoäi Ñoàng Anh hoaëc email theo ñòa chæ ielts.hcmc@ britishcouncil.org.vn.

Caáp ñoä

Cấp độ theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (CEF)

Nhöõng caáp ñoä khoùa hoïc

Mô tả cấp độ

Bạn bắt đầu tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế

Tiếng Anh Thương Mại Quốc Tế

Bạn xây dựng kiến thức cơ bản và nâng cao khả năng ngữ pháp và từ vựng bên cạnh việc phát triển 4 kỹ năng giao tiếp trong các tình huống hằng ngày

• > Kyõ naêng vieát thö tín thöông maïi (Email Writing): Khoùa hoïc seõ giuùp baïn xaây döïng boá cuïc thö tín moät caùch hieäu quaû vaø söû duïng töø vöïng, ngöõ phaùp chính xaùc qua nhöõng baøi thöïc haønh thöïc tieãn vaø nhaän xeùt thöôøng xuyeân cuûa giaùo vieân. • > Kyõ naêng vieát baùo caùo (Report Writing): Baïn seõ coù theå vieát caùc baùo caùo moät caùch roõ raøng, boá cuïc hôïp lyù do naém baét nhöõng yeáu toá taïo neân moät baøi baùo caùo thaønh coâng. • > Kyõ naêng thuyeát trình (Presentation Skills): Nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuûa khoùa hoïc seõ chuaån bò cho baïn söï töï tin vaø nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå thuyeát trình thaønh coâng trong moïi hoaøn caûnh. Kỹ năng nói và phát âm (16 giờ) Khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån khaû naêng nghe, noùi, phaùt aâm chính xaùc vaø löu loaùt, giuùp baïn giao tieáp töï tin trong nhöõng tình huoáng haèng ngaøy, caû trong coâng vieäc vaø ngoaøi xaõ hoäi. Khoùa hoïc naøy daønh cho trình ñoä Pre-Intermediate vaø Intermediate. Chuùng toâi cuõng cung caáp chöông trình ñaøo taïo ñöôïc thieát keá rieâng bieät theo yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp. Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi neáu baïn caàn moät chöông trình hoïc cuï theå.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Các khóa kỹ năng

Những kỳ thi Quốc tế

Khóa luyện nói và phát âm

Só soá trong lôùp laø bao nhieâu?

Caùc lôùp EIB/EIC/IELTS - toái ña laø 18 hoïc vieân Caùc khoùa kyõ naêng - toái ña laø 14 hoïc vieân Caùc lôùp IELTS - toái ña laø 12 hoïc vieân

Soá buoåi hoïc trong tuaàn?

Caùc lôùp IELTS, EIB vaø EIC – 2 buoåi/tuaàn Caùc khoùa kyõ naêng – 1 buoåi/tuaàn

Giôø hoïc cuûa caùc lôùp nhö theá naøo?

10am-12pm/3.15pm-5.15pm/5.45pm-7.45pm 8pm-10pm

Toâi hoïc vaøo nhöõng ngaøy naøo?

Thöù Hai & Thöù Ba/ Thöù Ba & Thöù Naêm/ Thöù Tö & Thöù Saùu

Ñoä tuoåi toái thieåu tham gia lôùp hoïc?

Töø 18 trôû leân

Toâi coù ñöôïc caáp chöùng chæ khoâng?

Taát caû hoïc vieân tham döï treân 75% thôøi löôïng khoùa hoïc seõ nhaän ñöôïc chöùng chæ khoùa hoïc.

Toâi ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá naøo?

Moãi hoïc phaàn ñöôïc thieát keá chöông trình vaø muïc tieâu hoïc taäp khaùc nhau. Giaùo vieân seõ ñaùnh giaù khaû naêng vaø quaù trình hoïc taäp cuûa baïn qua nhöõng nhaän xeùt lieân tuïc suoát khoùa hoïc, vaø döïa vaøo ñoù giaùo vieân seõ cho ñieåm moãi kyõ naêng vaøo cuoái khoùa hoïc.

Bạn có thể hiểu và sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày. Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng và học cách áp dụng linh hoạt vào những tình huống trong công việc và xã hội

Khóa luyện nói và phát âm

Các Khóa Kỹ Năng (16 giờ) Chuùng toâi coù caùc khoùa hoïc kyõ naêng ngaén haïn vaø chuyeân bieät daønh cho nhöõng baïn ôû trình ñoä töø Intermediate trôû leân. Caùc khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån caùc kyõ naêng chuyeân bieät giuùp baïn coù ñöôïc lôïi theá hôn trong moâi tröôøng kinh doanh hieän ñaïi ngaøy nay.

Các khóa luyện thi IELTS

Thoâng Tin Khaùc

Bạn đã có thể sử dụng Tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc. Bạn sẽ mở rộng được phạm vi hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ do đó bạn có thể diễn tả một cách lưu loát và tự nhiên.

Kỹ năng viết Email Kỹ năng viết báo cáo Kỹ năng thuyết trình

Laøm theá naøo ñeå ñaêng kyù khoùa hoïc?

Bạn có thể giao tiếp một cách tự tin trong những tình huống khác nhau. Khả năng ngôn ngữ của bạn ngày càng nâng cao và bạn hướng đến việc sử dụng ngữ pháp hoàn hảo.

Ñeå tìm hieåu thoâng tin theâm veà CEF (Common European Framework - Heä thoáng tieâu chuaån Chaâu AÂu), vui loøng tham khaûo taïi trang Web www.coe.int Chöông trình hoïc theo heä thoáng hoïc phaàn taïi Hoäi Ñoàng Anh Caùc chöông trình Anh Vaên Giao Tieáp, Anh Vaên Thöông Maïi vaø Khoùa Luyeän Noùi vaø Phaùt AÂm goàm 4 hoïc phaàn cho moãi caáp ñoä vaø coù ñoä khoù ngang nhau. Baïn coù theå baét ñaàu hoïc ôû baát kyø hoïc phaàn naøo. Ña soá caùc hoïc vieân caàn hoaøn taát caû 4 hoïc phaàn nhöng cuõng coù vaøi hoïc vieân khoâng phaûi hoïc heát 4 hoïc phaàn ñeå ñöôïc leân trình ñoä cao hôn. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo trình ñoä Tieáng Anh cuûa töøng hoïc vieân vaø söï tieán boä ñaït ñöôïc trong suoát khoùa hoïc. Giaùo vieân seõ thaûo luaän vôùi baïn vaø coù nhöõng lôøi khuyeân toát nhaát cho baïn trong buoåi tö vaán rieâng vaøo tuaàn thöù tö cuûa khoùa hoïc.

1. Ñaêng kyù thi kieåm tra trình ñoä (ñaêng kyù tröïc tieáp hoaëc qua ñieän thoaïi) 2. Tham döï buoåi kieåm tra trình ñoä: Baøi kieåm tra khoaûng moät tieáng bao goàm moät baøi traéc nghieäm vaø phoûng vaán vôùi giaùo vieân cuûa Hoäi Ñoàng Anh. Baøi kieåm tra naøy seõ giuùp chuùng toâi tìm ñöôïc khoùa hoïc phuø hôïp nhaát cho baïn

3. Choïn khoùa hoïc: Giaùo vieân seõ thaûo luaän vôùi baïn veà trình ñoä Anh Vaên hieän taïi, muïc ñích hoïc vaø thôøi gian phuø hôïp “ British Council has been a very good place for me to improve my English. I love it here.” Dan Que, EIB class

4. Choïn thôøi gian hoïc: Nhaân vieân dòch vuï khaùch haøng chuùng toâi seõ tö vaán veà lòch hoïc cuï theå cuûa khoùa gaàn nhaát 5. Ñaêng kyù hoïc: Neáu lôùp hoïc coøn choã, baïn seõ ñöôïc ñaêng kyù hoaëc giöõ choã trong lôùp. Keát quaû kieåm tra trình ñoä coù giaù trò trong 6 thaùng. Neáu caùc lôùp ñaõ ñaày, teân baïn seõ ñöôïc ñeå vaøo danh saùch chôø cho khoùa tieáp theo 6. Baét ñaàu khoùa hoïc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi lieäu khaùc cuûa chuùng toâi

nhö laø thö vieän, CD-ROM, websites,... ñeå khoùa hoïc ñaït keát quaû cao nhaát


Bạn quan tâm đến những khóa học nào?

Khoùa hoïc

Các khóa học Anh Văn của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để giao tiếp tự tin bằng Tiếng Anh. Những khoá học này cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi uy tín quốc tế cũng như những thách thức trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chương Trình Anh Văn Giao Tiếp Quốc Tế (EIC) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIC (Tieáng Anh Toång Quaùt) cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn naâng cao khaû naêng phaùt aâm, trau doài ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng vaø phaùt trieån toaøn dieän nhöõng kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc vaø vieát. Neáu baïn muoán naâng cao khaû naêng giao tieáp toång quaùt, ñaây chính laø khoùa hoïc daønh cho baïn.

Chương Trình Anh Văn Thương Mại Quốc Tế (EIB) (32 giờ/module) Khoaù hoïc EIB (Tieáng Anh Thöông Maïi) cuûa chuùng toâi ñöôïc thieát keá nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng baïn ñang ñi laøm. Khoùa hoïc seõ giuùp baïn chænh söûa phaùt aâm, cuûng coá ngöõ phaùp, boå sung voán töø vöïng duøng trong moâi tröôøng kinh doanh. Khoùa hoïc cuõng giuùp baïn töï tin hôn vôùi nhöõng kyõ naêng thöông maïi quan troïng.

Luyện Thi IELTS (32 giờ) Khoùa hoïc seõ höôùng daãn baïn nhöõng kyõ naêng vaø phöông phaùp caàn thieát ñeå chuaån bò cho baïn moät caùch toaøn dieän trong kyø thi IELTS vaø giuùp baïn töï tin phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình trong ngaøy thi. Khoùa hoïc ñöôïc thieát keá daønh cho nhöõng hoïc vieân ôû trình ñoä Intermediate vaø Upper Intermediate, vaø coù döï ñònh tham döï kyø thi IELTS trong voøng 6 thaùng keå töø ngaøy ñaêng kyù hoïc. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn toå chöùc khoùa Luyeän thi IELTS General (16 giôø) vaø khoùa Vieát luaän IELTS Academic (16 giôø). Baïn cuõng seõ coù cô hoäi söû duïng nguoàn taøi lieäu phong phuù taïi Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi ñeå chuaån bò thaät toát cho kyø thi saép tôùi. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc kyø thi IELTS cuûa chuùng toâi, xin vui loøng tham khaûo website cuûa Hoäi Ñoàng Anh hoaëc email theo ñòa chæ ielts.hcmc@ britishcouncil.org.vn.

Caáp ñoä

Cấp độ theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (CEF)

Nhöõng caáp ñoä khoùa hoïc

Mô tả cấp độ

Bạn bắt đầu tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế

Tiếng Anh Thương Mại Quốc Tế

Bạn xây dựng kiến thức cơ bản và nâng cao khả năng ngữ pháp và từ vựng bên cạnh việc phát triển 4 kỹ năng giao tiếp trong các tình huống hằng ngày

• > Kyõ naêng vieát thö tín thöông maïi (Email Writing): Khoùa hoïc seõ giuùp baïn xaây döïng boá cuïc thö tín moät caùch hieäu quaû vaø söû duïng töø vöïng, ngöõ phaùp chính xaùc qua nhöõng baøi thöïc haønh thöïc tieãn vaø nhaän xeùt thöôøng xuyeân cuûa giaùo vieân. • > Kyõ naêng vieát baùo caùo (Report Writing): Baïn seõ coù theå vieát caùc baùo caùo moät caùch roõ raøng, boá cuïc hôïp lyù do naém baét nhöõng yeáu toá taïo neân moät baøi baùo caùo thaønh coâng. • > Kyõ naêng thuyeát trình (Presentation Skills): Nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuûa khoùa hoïc seõ chuaån bò cho baïn söï töï tin vaø nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå thuyeát trình thaønh coâng trong moïi hoaøn caûnh. Kỹ năng nói và phát âm (16 giờ) Khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån khaû naêng nghe, noùi, phaùt aâm chính xaùc vaø löu loaùt, giuùp baïn giao tieáp töï tin trong nhöõng tình huoáng haèng ngaøy, caû trong coâng vieäc vaø ngoaøi xaõ hoäi. Khoùa hoïc naøy daønh cho trình ñoä Pre-Intermediate vaø Intermediate. Chuùng toâi cuõng cung caáp chöông trình ñaøo taïo ñöôïc thieát keá rieâng bieät theo yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp. Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi neáu baïn caàn moät chöông trình hoïc cuï theå.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Các khóa kỹ năng

Những kỳ thi Quốc tế

Khóa luyện nói và phát âm

Só soá trong lôùp laø bao nhieâu?

Caùc lôùp EIB/EIC/IELTS - toái ña laø 18 hoïc vieân Caùc khoùa kyõ naêng - toái ña laø 14 hoïc vieân Caùc lôùp IELTS - toái ña laø 12 hoïc vieân

Soá buoåi hoïc trong tuaàn?

Caùc lôùp IELTS, EIB vaø EIC – 2 buoåi/tuaàn Caùc khoùa kyõ naêng – 1 buoåi/tuaàn

Giôø hoïc cuûa caùc lôùp nhö theá naøo?

10am-12pm/3.15pm-5.15pm/5.45pm-7.45pm 8pm-10pm

Toâi hoïc vaøo nhöõng ngaøy naøo?

Thöù Hai & Thöù Ba/ Thöù Ba & Thöù Naêm/ Thöù Tö & Thöù Saùu

Ñoä tuoåi toái thieåu tham gia lôùp hoïc?

Töø 18 trôû leân

Toâi coù ñöôïc caáp chöùng chæ khoâng?

Taát caû hoïc vieân tham döï treân 75% thôøi löôïng khoùa hoïc seõ nhaän ñöôïc chöùng chæ khoùa hoïc.

Toâi ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá naøo?

Moãi hoïc phaàn ñöôïc thieát keá chöông trình vaø muïc tieâu hoïc taäp khaùc nhau. Giaùo vieân seõ ñaùnh giaù khaû naêng vaø quaù trình hoïc taäp cuûa baïn qua nhöõng nhaän xeùt lieân tuïc suoát khoùa hoïc, vaø döïa vaøo ñoù giaùo vieân seõ cho ñieåm moãi kyõ naêng vaøo cuoái khoùa hoïc.

Bạn có thể hiểu và sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày. Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng và học cách áp dụng linh hoạt vào những tình huống trong công việc và xã hội

Khóa luyện nói và phát âm

Các Khóa Kỹ Năng (16 giờ) Chuùng toâi coù caùc khoùa hoïc kyõ naêng ngaén haïn vaø chuyeân bieät daønh cho nhöõng baïn ôû trình ñoä töø Intermediate trôû leân. Caùc khoùa hoïc naøy nhaèm phaùt trieån caùc kyõ naêng chuyeân bieät giuùp baïn coù ñöôïc lôïi theá hôn trong moâi tröôøng kinh doanh hieän ñaïi ngaøy nay.

Các khóa luyện thi IELTS

Thoâng Tin Khaùc

Bạn đã có thể sử dụng Tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc. Bạn sẽ mở rộng được phạm vi hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ do đó bạn có thể diễn tả một cách lưu loát và tự nhiên.

Kỹ năng viết Email Kỹ năng viết báo cáo Kỹ năng thuyết trình

Laøm theá naøo ñeå ñaêng kyù khoùa hoïc?

Bạn có thể giao tiếp một cách tự tin trong những tình huống khác nhau. Khả năng ngôn ngữ của bạn ngày càng nâng cao và bạn hướng đến việc sử dụng ngữ pháp hoàn hảo.

Ñeå tìm hieåu thoâng tin theâm veà CEF (Common European Framework - Heä thoáng tieâu chuaån Chaâu AÂu), vui loøng tham khaûo taïi trang Web www.coe.int Chöông trình hoïc theo heä thoáng hoïc phaàn taïi Hoäi Ñoàng Anh Caùc chöông trình Anh Vaên Giao Tieáp, Anh Vaên Thöông Maïi vaø Khoùa Luyeän Noùi vaø Phaùt AÂm goàm 4 hoïc phaàn cho moãi caáp ñoä vaø coù ñoä khoù ngang nhau. Baïn coù theå baét ñaàu hoïc ôû baát kyø hoïc phaàn naøo. Ña soá caùc hoïc vieân caàn hoaøn taát caû 4 hoïc phaàn nhöng cuõng coù vaøi hoïc vieân khoâng phaûi hoïc heát 4 hoïc phaàn ñeå ñöôïc leân trình ñoä cao hôn. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo trình ñoä Tieáng Anh cuûa töøng hoïc vieân vaø söï tieán boä ñaït ñöôïc trong suoát khoùa hoïc. Giaùo vieân seõ thaûo luaän vôùi baïn vaø coù nhöõng lôøi khuyeân toát nhaát cho baïn trong buoåi tö vaán rieâng vaøo tuaàn thöù tö cuûa khoùa hoïc.

1. Ñaêng kyù thi kieåm tra trình ñoä (ñaêng kyù tröïc tieáp hoaëc qua ñieän thoaïi) 2. Tham döï buoåi kieåm tra trình ñoä: Baøi kieåm tra khoaûng moät tieáng bao goàm moät baøi traéc nghieäm vaø phoûng vaán vôùi giaùo vieân cuûa Hoäi Ñoàng Anh. Baøi kieåm tra naøy seõ giuùp chuùng toâi tìm ñöôïc khoùa hoïc phuø hôïp nhaát cho baïn

3. Choïn khoùa hoïc: Giaùo vieân seõ thaûo luaän vôùi baïn veà trình ñoä Anh Vaên hieän taïi, muïc ñích hoïc vaø thôøi gian phuø hôïp “ British Council has been a very good place for me to improve my English. I love it here.” Dan Que, EIB class

4. Choïn thôøi gian hoïc: Nhaân vieân dòch vuï khaùch haøng chuùng toâi seõ tö vaán veà lòch hoïc cuï theå cuûa khoùa gaàn nhaát 5. Ñaêng kyù hoïc: Neáu lôùp hoïc coøn choã, baïn seõ ñöôïc ñaêng kyù hoaëc giöõ choã trong lôùp. Keát quaû kieåm tra trình ñoä coù giaù trò trong 6 thaùng. Neáu caùc lôùp ñaõ ñaày, teân baïn seõ ñöôïc ñeå vaøo danh saùch chôø cho khoùa tieáp theo 6. Baét ñaàu khoùa hoïc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi lieäu khaùc cuûa chuùng toâi

nhö laø thö vieän, CD-ROM, websites,... ñeå khoùa hoïc ñaït keát quaû cao nhaát


Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Taïi sao toâi neân hoïc taïi Hoäi Ñoàng Anh?

Taïi sao?

Chuùng toâi ñöôïc ñaùnh giaù laø Trung Taâm Anh Ngöõ chaát löôïng haøng ñaàu theá giôùi vaø töï haøo vôùi chaát löôïng giaûng daïy Tieáng Anh toát nhaát hieän nay Giaùo vieân taïi Hoäi Ñoàng Anh laø nhöõng ngöôøi baûn ngöõ toát nghieäp ñaïi hoïc, coù nhöõng chöùng chæ giaûng daïy Tieáng Anh uy tín treân theá giôùi vaø tích luõy kinh nghieäm giaûng daïy phong phuù

Giaùo vieân thöôøng xuyeân ñöôïc tham gia caùc khoùa taäp huaán naâng cao chuyeân moân giaûng daïy taïi Hoäi Ñoàng Anh, nhaèm ñaûm baûo raèng baïn luoân nhaän ñöôïc chaát löôïng giaûng daïy Anh ngöõ toát nhaát Chuùng toâi söû duïng nguoàn taøi lieäu Tieáng Anh ña daïng, ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuï theå cuûa caùc hoïc vieân

Giôùi Thieäu Veà Hoäi Ñoàng Anh

Hoäi Ñoàng Anh laø toå chöùc quoác teá veà cuûa chuùng toâi laø thieát laäp cam keát va trao ñoåi kieán thöùc vaø yù töôûng cuûa moïi Caùc Hoaït Ñoäng Cuûa Chuùng Toâi

Chuùng toâi hoaït ñoäng taïi hôn 100 nöô duïc, caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaø khoa h cuøng coù lôïi giöõa Vöông Quoác Anh va vaø ñaêng kyù taïi Vöông Quoác Anh laø to

Vieät Nam laø moät quoác gia troïng yeáu c nhaø laõnh ñaïo vôùi Vöông Quoác Anh ñe giôùi trong lónh vöïc giaùo duïc, saùng taïo, Vui loøng tham khaûo theâm thoâng tin

Moâi tröôøng hoïc thaân thieän vôùi phöông tieän hoïc taäp hieän ñaïi Trong suoát khoùa hoïc, hoïc vieân ñöôïc söû duïng mieãn phí Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi vôùi nguoàn taøi lieäu töï hoïc phong phuù goàm saùch, ñóa CD, DVDs vaø heä thoáng maïng internet nhaèm naâng cao khaû naêng Tieáng Anh cuûa baïn ngoaøi giôø hoïc treân lôùp

www

Vò trí

Chuùng toâi coøn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin vaø dòch vuï ñaêng kyù cho caùc kyø thi quoác teá vaø cô hoäi hoïc taäp taïi Vöông Quoác Anh

Đi

nh

Ti ê

n

Ho

g

in h

Kh

ai

àn

ịM

ạc

Đỉ

nh

Ch

Du

i

ẩn

Ng uy ễn

Th

n

M

iB

à

Tr ư

ễn D

u

Ha

ng

Nhà Thờ Đức Bà

Nguy

“ British Council can bring you more than you need.” Hien Hanh, EIB class

BV Nhi Đồng 2

Đứ


Taïi sao toâi neân hoïc taïi Hoäi Ñoàng Anh?

Taïi sao?

Chuùng toâi ñöôïc ñaùnh giaù laø Trung Taâm Anh Ngöõ chaát löôïng haøng ñaàu theá giôùi vaø töï haøo vôùi chaát löôïng giaûng daïy Tieáng Anh toát nhaát hieän nay Giaùo vieân taïi Hoäi Ñoàng Anh laø nhöõng ngöôøi baûn ngöõ toát nghieäp ñaïi hoïc, coù nhöõng chöùng chæ giaûng daïy Tieáng Anh uy tín treân theá giôùi vaø tích luõy kinh nghieäm giaûng daïy phong phuù

Giaùo vieân thöôøng xuyeân ñöôïc tham gia caùc khoùa taäp huaán naâng cao chuyeân moân giaûng daïy taïi Hoäi Ñoàng Anh, nhaèm ñaûm baûo raèng baïn luoân nhaän ñöôïc chaát löôïng giaûng daïy Anh ngöõ toát nhaát Chuùng toâi söû duïng nguoàn taøi lieäu Tieáng Anh ña daïng, ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuï theå cuûa caùc hoïc vieân

Giôùi Thieäu Veà Hoäi Ñoàng Anh Hoäi Ñoàng Anh laø toå chöùc quoác teá veà hôïp taùc vaên hoùa vaø giaùo duïc cuûa Vöông Quoác Anh. Muïc ñích cuûa chuùng toâi laø thieát laäp cam keát vaø xaây döïng nieàm tin vôùi Vöông Quoác Anh thoâng qua caùc cô hoäi trao ñoåi kieán thöùc vaø yù töôûng cuûa moïi ngöôøi treân toaøn theá giôùi. Caùc Hoaït Ñoäng Cuûa Chuùng Toâi Chuùng toâi hoaït ñoäng taïi hôn 100 nöôùc treân theá giôùi vaø lieân keát moïi ngöôøi thoâng qua caùc cô hoäi giaùo duïc, caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaø khoa hoïc cuûa Vöông Quoác Anh, nhaèm xaây döïng moái quan heä ñoâi beân cuøng coù lôïi giöõa Vöông Quoác Anh vaø caùc nöôùc treân theá giôùi. Chuùng toâi laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän vaø ñaêng kyù taïi Vöông Quoác Anh laø toå chöùc töø thieän. Vieät Nam laø moät quoác gia troïng yeáu cuûa Hoäi Đoàng Anh ôû khu vöïc Ñoâng AÙ, nôi chuùng toâi gaén keát caùc nhaø laõnh ñaïo vôùi Vöông Quoác Anh ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà öu tieân haøng ñaàu cuûa khu vöïc vaø theá giôùi trong lónh vöïc giaùo duïc, saùng taïo, an ninh khí haäu vaø hoã trôï nhöõng thay ñoåi xaõ hoäi tích cöïc. Vui loøng tham khaûo theâm thoâng tin veà caùc chöông trình vaø dòch vuï cuûa chuùng toâi taïi trang web

Moâi tröôøng hoïc thaân thieän vôùi phöông tieän hoïc taäp hieän ñaïi Trong suoát khoùa hoïc, hoïc vieân ñöôïc söû duïng mieãn phí Trung Taâm Thoâng Tin cuûa chuùng toâi vôùi nguoàn taøi lieäu töï hoïc phong phuù goàm saùch, ñóa CD, DVDs vaø heä thoáng maïng internet nhaèm naâng cao khaû naêng Tieáng Anh cuûa baïn ngoaøi giôø hoïc treân lôùp

www.britishcouncil.org/vietnam

Vò trí

Giôø laøm vieäc

Chuùng toâi coøn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin vaø dòch vuï ñaêng kyù cho caùc kyø thi quoác teá vaø cô hoäi hoïc taäp taïi Vöông Quoác Anh

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

THINK SUCCESS MAKE IT HAPPEN

Đi

nh

Ti ê

n

Ho

8.30am – 8.30pm

Thöù Baûy – Chuû Nhaät

8.00am – 5.00pm

g

n

M

Đỉ

nh

Du

i

iB

à

Tr ư

ễn D

u

Ha

ng

Nhà Thờ Đức Bà

Nguy

“ British Council can bring you more than you need.” Hien Hanh, EIB class

Đứ

c

Ch

ẩn

ạc

Ng

uy ễn

Th ịM in

h

Kh ai

àn

Thöù Hai – Thöù Saùu

BV Nhi Đồng 2

Th

ắn

g

Ñòa chæ Hoäi Ñoàng Anh 25 Leâ Duaån, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh Tel: +84 (0) 8 3823 2862 Fax: +84 (0) 8 3823 2861 Email: teachingcentre.hcmc@ britishcouncil.org.vn

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

20 Thuïy Khueâ, Taây Hoà, Haø Noäi Tel: +84 (0) 4 3843 6780 Fax: +84 (0) 4 3843 4962 Email: teachingcentre.hn@ britishcouncil.org.vn TIEÁNG ANH TOÁT HÔN, CÔ HOÄI NHIEÀU HÔN

www.britishcouncil.org/vietnam

VIE_HCMC_Brochure_LearnEng_EnglishForAdults_Vietnamese  

English for Adults brochure BC HCMC in Vietnamese

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you