Page 1

e l e k t roniczna

NR XVIII•czerwiec•2014

gazeta bcc

gazeta.bcc.org.pl

-

O R Z E C Z AC H N A J WA ż N I E J S Z YC H

o d 1 9 9 1 r.

ISSN 2300 8261

interwencje Bcc s. 2

Pytania do polityków s. 2

punkt widzenia s. 2

komentarz s. 4

psychologia s. 4

Porozumienie w zakresie realizacji obowiązku rozliczania, pomiędzy austriacką kasą urlopową a ZUS.

Bieńkowska, Lewandowski, Rostowski, Kalisz w Lożach regionalnych BCC.

Jerzy Hausner: Kryzys rosyjsko-ukraiński może wzmocnić niektóre sektory polskiej gospodarki.

Większość Polaków twierdzi, że przystąpienie do unijnych struktur przyniosło Polsce korzyści.

Prof. Jerzy Adam Vetulani: Coraz lepiej wiemy, jak zwiększać sprawność funkcji poznawczych.

prof. D. Rosati

prof. S. Gomułka

dr S. Kluza

prof. D. Hübner

Apel Koalicji ProEuro do rządzących

Wyznaczmy datę przyjęcia euro! Tworzy się druga Unia Europejska – złożona z krajów strefy euro (Pakt fiskalny, Unia Bankowa, Europejski Mechanizm Stabilności). Jeżeli Polski nie będzie w tej grupie państw, zostaniemy zepchnięci na margines polityczny i gospodarczy, radykalnie obniży się siła polskiej gospodarki i poziom życia Polaków. Do głosu dochodzą wyłącznie przeciwnicy wejścia do strefy euro. Wzywamy Rząd i Parlament do podjęcia akcji publiczno-edukacyjnej oraz merytorycznej dyskusji o  korzyściach i zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w unii walutowej. Apelujemy o roz-

poczęcie cyklu debat dotyczących sposobu i procesu dochodzenia Polski do strefy euro. Apelujemy do mediów o  podjęcie tej tematyki i rozprawianie się z mitami dotyczącymi zagrożeń spowodowanych byciem w  strefie euro (tj. wzrost cen; spadek siły nabywczej obecnych wynagrodzeń i  emerytur; konieczność przeczekania, aż nasza gospodarka będzie bardzo silna.) Apelujemy do organizacji pozarządowych i  ekspertów o  publiczne zabieranie głosu i naciskanie na jak najszybsze przyjęcie europejskiej waluty. Obecność Polski w strefie euro powinna być strategicznym celem rządzących. Zdaniem BCC: – Należy przedstawić datę wejścia Polski do strefy euro. – Należy przygotować zmiany w Konstytucji, niezbędne w procesie przecho-

twoje pieniądze

Polskie stopy procentowe W otoczeniu niskich stóp procentowych będziemy tkwili dłużej niż mogłoby się wydawać jeszcze kilka miesięcy temu. Polska RPP praktycznie zamknęła drogę do podwyżek stóp procentowych w tym i  pierwszej połowie przyszłego roku. Niebezpiecznie niska inflacja (nieważne, że importowana i wynikająca ze spadków cen żywności) prowokuje wręcz część RPP do dyskusji nad obniżkami stóp procentowych. Ryzyko korygujących obniżek stóp nie jest zaniedbywalne. To, czy do nich dojdzie, zależeć będzie od: 1) kontynuacji ożywienia gospodarczego (usterka w cyklu może skłonić RPP do obniżek); 2) kursu złotego (mocny złoty zwiększy szansę na obniżkę); 3) działań EBC. Nawet jeśli do obniżek stóp nie dojdzie, trzeba

liczyć się z tym, że docelowy (do podwyżek może dojść w II połowie 2015) poziom stóp NBP (i stawek Wibor) będzie znacznie niższy niż wartości historyczne i  prawdopodobnie nie przekroczy 3,25-3,5%. Rynek obecnie nie wycenia zacieśnienia przed końcem 2015 r. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mBank więcej Õ

dzenia do strefy euro i przystąpić do zbudowania zaraz po wyborach parlamentarnych odpowiedniej koalicji dla przegłosowania tych zmian. – Korzyści ekonomiczne, udokumentowane w  dwóch raportach Narodowego Banku Polskiego, pozostają nadal aktualne. Obecność w  strefie euro to przede wszystkim wyraźnie niższe stopy procentowe i  niższe koszty handlowe, także niższy deficyt budżetowy oraz niska inflacja. – Podjęte i  realizowane w  ostatnich latach reformy w strefie euro znacznie poprawiły stabilność tej strefy, więc korzyści związane z  wejściem do niej są teraz większe niż były dotąd, a ryzyka mniejsze. – Państwa należące do strefy euro są głębiej zintegrowane gospodarczo, co stanowi fundament silniejszej współpra-

cy politycznej, w rezultacie mają większy wpływ na decyzje zapadające w Unii Europejskiej. To ekonomiczna i  polityczna polisa ubezpieczeniowa. Ostatnie wydarzenia w relacjach z Federacją Rosyjską udowodniły nam wszystkim dużą wartość takiej polisy. Korzyści z  wejścia do strefy euro dla indywidualnych przedsiębiorców to m.in.: usunięcie płynnego kursu złotego jako źródła wstrząsów w dochodach z eksportu i kosztach importu; eliminacja kosztów wymiany euro na złotówki i  odwrotnie; redukcja sprawozdawczości finansowej; ograniczenie kosztów związanych z  zatrudnianiem doradców finansowych; redukcja czasu związanego z transferem walut; wzrost pewności planowania działalności gospodarczej w oparciu o jednolitą walutę; zwiększony dopływ do Polski kapitału i technologii.

O naszej drodze do euro w czasie konferencji w ramach Kampanii ProEuro w Pałacu Lubomirskich w Warszawie dyskutowali m.in.: prof. Danuta Hübner – posłanka do Parlamentu Europejskiego, prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, prof. Dariusz Rosati – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, prof. Witold Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC Polska, dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych w GGC BCC, przewodniczący KNF, prof. Marek A. Cichocki – dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin. Moderatorem dyskusji był Marek Goliszewski, prezes BCC. więcej Õ

Da

riusz Żuk

Młodzi w Europie – prognoza

Stracone pokolenie vs startup nation 25% młodych Europejczyków pozosta­ je bez pracy, najtrudniej jest w Hiszpanii, Grecji i  Chorwacji, gdzie co druga oso­ ba młoda jest bezrobotna. Na naszych oczach tworzy się „stracone pokolenie”. Jeśli będziemy podążali dalej obecną drogą, będzie tylko gorzej. Czy jesteśmy w  stanie, jako Europa, Polska ten trend zmienić? Powinniśmy uświadomić sobie, że model gospodarek oparty tylko na kor­ poracjach i tworzeniu miejsc pracy przez administrację publiczną nie jest efektyw­ ny. Korporacje nie są już tak innowacyj­ ne, nie mają dużego potencjału rozwoju, proces zmian trwa za długo, a dodatkowo korporacje skupiają się tylko na zysku, a nie na rozwiązywaniu potrzeb i rozwoju. Dlatego przegrywają konkurencję global­ ną i nie rozwijają się tak szybko, by móc

W wersji elektronicznej przeczytasz więcej Õ gazeta.bcc.org.pl

W Lożach BCC:

zatrudniać większą grupę ludzi. Obecnie przyszłość należy do krajów, w których postawiono na system startupowy. Model polega na wspieraniu startujących techno­ logicznych i innowacyjnych firm, a nawet samej przedsiębiorczości na pierwszym etapie edukacji biznesowej. Tak uczynił Izrael, o którym mówi się ‘startup nation’, czy USA. Startupy opierają się w dużym stopniu na energii i pasji twórcy, a dosto­ sowanie do często zmieniających się wa­ runków przebiega szybko. Jeżeli chcemy iść w  tym kierunku, powinniśmy przede wszystkim stworzyć prawny i  instytucjo­ nalny startupowy ekosystem. Potrzebu­ jemy koordynacji działań związanych z przedsiębiorczością po stronie rządowej, przyjęcia zasad mających na celu uprzy­ wilejowanie naukowców w  procesie ko­

mercjalizacji technologii, szerszego wspie­ rania funduszy seedowych, VC i Private Equity zamiast systemu dotacyjnego oraz przekazywania zadań będących obecnie w  kompetencjach rządu, samorządów i firm Skarbu Państwa do instytucji oto­ czenia biznesu i startupów. Potrzebujemy efektywniejszego systemu edukacji, bo obecne szkoły biznesu uczą biznesu tylko z nazwy. Przygotowują do podejmowania pracy etatowej a  nie do tworzenia włas­ nych firm. Brakuje również wykładow­ ców, którzy odnieśli sukces w biznesie. Dariusz Żuk, minister przedsiębiorczości GGC BCC więcej Õ

Gdańsk – o rozwoju infrastruktury w  regionie; Płock – plebiscyt na najważniejsze wydarzenie; Siedlce – z  wiceministrem edukacji o  współpracy przedsiębiorcy-szkoły; Kielce – o  bezzwrotnej pomocy; Wrocław – o  sytuacji na rynkach finansowych; Białystok – prof. Grzegorz Kołodko o ćwierćwieczu transformacji; Opole – warsztaty coachingowe; Marek Goliszewski o szansach dla przedsiębiorców; Poznań – o sukcesji w biznesie; Toruń – Jacek Rostowski o kryzysie ukraińskim; Warszawa – Ryszard Kalisz o europejskiej sieci; wszystko o przyjaznym mieście; Kraków – wojewoda Jerzy Miller o rozwoju regionu; Depesze od członków BCC: ZEC SERVICE sp. z o.o., Hochland Polska, STACO Polska, PCO SA, Wyg International sp. z o.o.


2

GAZETA BCC • XVIII • czerwiec 2014

wydarzenia

system emerytalny po zmianach

Czas na PPE? BCC zorganizowało konferencję: „System emerytalny po zmianach: czy Pracownicze Programy Emerytalne mają szanse na rozwój?”. Konferencję otworzyli Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC oraz dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych oraz moderator dyskusji.

Zbigniew Żurek, dr Wojciech Nagel, Marek Bucior O „Znaczeniu PPE w systemie emerytalnym w  Polsce” mówił Marek Bucior, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej. PPE nie rozwijają się i jest wiele przyczyn tej sytuacji. Trzeba głęboko przeanalizować, czy potrzebne są zmiany prawne, wprowadzenie nowego produktu czy też przebudowa systemu. Paweł Sawicki, dyrektor

Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w  Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił prezentację „Rynek PPE: struktura, aktywa, formy, perspektywy wzrostu”. Jak mówił, z PPE nie jest aż tak źle, ale trzeba im bardziej pomóc, by się rozwijały. Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz z  Katedry US SGH przybliżył temat: „Sens zabezpieczenia emerytalnego w  PPE. Komentarz naukowy”. Zwrócił m.in. uwagę na to, że miejsce PPE zależy od otoczenia, czyli od tego, co my i rząd zrobiliśmy. Do tej pory twórcy systemu dodatkowe oszczędzanie traktują marginesowo, a przecież chodziło o system trójfilarowy. Następnie odbył się panel: „Pracownicze Programy Emerytalne 1999-2014: doświadczenia twórców, wyniki badań społecznych, propozycje zmian prawnych”. Wzięli w nim udział: dr hab. Marcin Dyl, prezes Zarządu IZFiA; Przemysław Gawlak, menedżer w  Allianz TUnŻ; Robert Juszczak, prezes Zarządu PrTE „Nowy Świat”; Tomasz Fronczak, dyrektor w TFI PZU SA; Agnieszka Łukawska, dyrektor w Legg Mason TFI SA; Janusz Szreder, prezes Zarządu PrTE TP SA. Konferencja odbyła się w  Pałacu Lubomirskich w Warszawie. więcej Õ

interwencje

Austriacka kasa

Ponad dwa lata temu firmy członkowskie z branży budowlanej, wysyłające pracowników do pracy za granicą, zwróciły się do BCC z prośbą o pomoc w niezwykle istotnej sprawie. Realizując kontrakty na terenie Austrii, firmy są zobligowane przez przepisy austriackie do odprowadzania do austriackiej kasy urlopowej składek od wynagrodzenia za okres urlopu oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, delegowanym tam polskim pracownikom. Firmy takie składki odprowadzały. Austriacka kasa urlopowa, wypłacając należną kwotę za urlop wypoczynkowy bezpośrednio na konto pracownika, miała również odprowadzać odpowiednią kwotę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  Polsce. W  wyniku kontroli okazało się jednak, że składki nie docierały do ZUS, lecz były ulokowane na specjalnym koncie w austriackiej kasie urlopowej. Rodziło to wiele problemów na linii polska firma – ZUS, ponieważ przedsiębiorstwa były obarczane konsekwencjami finansowymi za nieodprowa-

wydarzenie

W Rzeszowie odbyło się spotkanie z  wicepremier Elżbietą Bieńkowską. Tematem była „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020”. W  dyskusji uczestniczyli: wojewoda podkarpacki, marszałek województwa, prezydent miasta, wójtowie i  burmistrzowie miast i  gmin z  Podkarpacia, starostowie, rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej oraz członkowie BCC. Elżbieta Bieńkowska rozpoczęła spotkanie informacją, iż Polska finalizuje obecnie negocjacje dotyczące Umowy Partnerstwa: – Komisja Europejska chce, by podpisanie umowy nastąpiło w ciągu

na

spotkaniu

najbliższych dni. Zapewne Polska będzie pierwszym krajem, który ją podpisze. Wicepremier podkreślała kilka razy, że to będzie ostatni taki budżet. KBM więcej Õ

Dr Jarosław Mulewicz, szef Komisji Europejskiej Konwentu BCC, członek Rady Organizatorów BCC został uhonorowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jarosław Mulewicz był głównym negocjatorem Układu o Stowarzyszeniu Polski  z UE, a  w  latach 2004-2010 członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Odznaczenie otrzymał za wybitne zasługi dla rozwoju i  umacniania integracji europejskiej, za szczególne

Prezydent B. Komorowski, J. Mulewicz. Uroczystość odbyła się w 10. rocznicę wejścia Polski do UE. osiągnięcia w  działalności państwowej i społecznej. więcej Õ

W Pałacu Lubomirskich siedzibie BCC w Warszawie odbyło się spotkanie absolwentów Studiów Menedżerskich MBA. Wszystkich powitał prof. Wojciech Rybowski, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, organizatora studiów. Następnie z wykładem na temat „Krótko- i średniookresowych perspektyw polskiej gospodarki” wystąpił prof. Jerzy Hausner. Mówił o sensie i warunkach interwencjonizmu we współczesnej gospodarce, raporcie „Konkurencyjna Polska – jak awansować w światowej lidze gospodarczej”. Podkreślał, że po 25 latach jest u  nas naprawdę nieźle, ale mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby to, co dobre, się nie skończyło i żebyśmy awansowali do I ligi. Pozytywnym sygnałem jest na pewno wzrost konsumpcji oraz spadek wskaźnika zagrożenia upadłością. Źródło niepokojów należy widzieć m.in. w  poluzowaniu ilościowym dokonanym przez Europejski Bank Centralny, za to kryzys rosyjsko-ukraiński nie ma dla polskiej gospodarki istotnego znaczenia, a wręcz może wzmocnić niektóre sektory. Prof. J. Hausner podkreślał, że w  tej chwili trzeba zrobić wszystko, by nie wpaść w pułapkę średniego wzrostu, jednym z rozwiązań powinno być podnoszenie innowacyjności gospodarki. MD

Prezes BCC z wykładem dla studentów UW Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania UW zaprosił Marka Goliszewskiego do wygłoszenia wykładu. Prezes BCC mówił na temat: „Rozwój gospodarki a szanse absolwentów”. Wykład odbył się w ramach projektu „Ikony sukcesu. Born

Politycy w Lożach dzanie składek za swoich pracowników właśnie do ZUS. BCC interweniowało wielokrotnie i zdecydowanie na wszelkich możliwych szczeblach, m.in. u Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w  centrali ZUS. Nie daliśmy za wygraną, walcząc przez kolejne dwa lata. Z  ogromną satysfakcją przyjmujemy informację, że w  wyniku tych działań, wielu rozmów pomiędzy stroną polską i austriacką, ostatecznie osiągnięto porozumienie w  zakresie realizacji obowiązku rozliczania pomiędzy austriacką kasą urlopową a  ZUS, składek za okresy zaległe oraz w trybie bieżącym.

n Warszawa: Ryszard Kalisz o tym, że Unia Europejska jest siecią. n Toruń: Jan Vincent Rostowski o  kryzysie ukraińskim, realizacji planu budżetu państwa oraz wnioskach do projektu budżetu na 2015 r. n Gdańsk: Janusz Lewandowski o dobrej marce Polski w Unii i przekuwaniu akcesji w sukces gospodarczy. n Kraków: Jerzy Miller o  działaniach władz województwa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, o  poprawie efektywności współpracy administracji z biznesem. n Białystok: Grzegorz Kołodko o ćwierćwieczu transformacji i o tym, co dalej.

„Dobroczyńca Roku” od 17 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady. więcej Õ

a n i s ł a w G oo St

łka

Prognoza dla gospodarki

mu

„Dobroczyńca Roku”, największy i najdłużej działający w  Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, został rozstrzygnięty. Uroczysta gala odbyła się w  hotelu InterContinental w  Warszawie. BCC jest patronem wspierającym konkursu. Anna Potocka-Domin, wiceprezes BCC, brała udział w  pracach konkursowej kapituły.

pprroof .

Nagrody Dobroczyńca Roku 2014 przyznane!

Poprawa koniunktury w Polsce – przyśpieszenie Niemal zerowa inflacja oraz rosnące zatrudnienie z racji bardzo łagodnej zimy spowodowały, że realny fundusz płac ro­ śnie w ostatnich kilku miesiącach wyraź­ nie szybciej niż w ubiegłym roku. To za­ czyna stymulować konsumpcję prywatną. W odróżnieniu od dwóch poprzednich lat, znaczną rolę po stronie popytu odgrywa popyt krajowy. W  sferze realnej najwięk­ sza poprawa ma miejsce w budownictwie oraz przemyśle materiałów budowla­ nych. Pojawiły się prognozy wzrostu PKB w  roku bieżącym na poziomie 3,5-4,0% oraz w roku 2015 na poziomie około 4%. Takie tempo wzrostu nie oznacza jeszcze narastania presji płacowej czy inflacyjnej. Stopy bazowe NBP i WIBOR mogą więc nadal pozostawać na obecnym, stosun­ kowo niskim poziomie przez najbliższe 3-4 kwartały. Ich późniejsze wzrosty będą

Elżbieta Bieńkowska z przedsiębiorcami

Order dla J. Mulewicza

Społecznie zaangażowani

Anna Potocka-Domin, wręcza nagrodę pre­ zesowi Markowi Majowi (SMAY sp. z o.o.)

Prof. Hausner o awansie do I ligi

O funduszach UE z premier Bieńkowską

stopniowe, a realne stopy procentowe będą nawet przez co najmniej rok spadać. Nie oczekiwałbym też szybkiego nara­ stania deficytu handlowego czy deficytu obrotów bieżących. Polscy eksporterzy z  powodzeniem przekierowują część do­ tychczasowego eksportu do Rosji i Ukra­ iny na Bliski i  Daleki Wschód, także do krajów UE. Zainteresowanie polskich przedsiębiorstw eksportem podtrzymu­ je fakt, że złoty utrzymuje się na mocno konkurencyjnym poziomie. Umacnianie kursu złotego jest możliwe, a nawet praw­ dopodobne przez najbliższy rok-dwa lata, ale powinno być łagodne i łatwe do zaab­ sorbowania przez eksporterów. Klimat biznesowy w  skali światowej jest teraz podtrzymywany przez znacz­ ną poprawę koniunktury w  strefie euro, która to strefa odbiegała in minus od

reszty świata. W ubiegłym roku jej PKB skurczyło się o  0,4%. W  kilku krajach spadki były znaczne: 5,4% na Cyprze, 3,9% w Grecji, 1,9% we Włoszech, 1,4% w Portugalii i Finlandii. Ale kilka miesię­ cy temu Irlandia, a  17 maja Portugalia ogłosiły zakończenie, z  powodzeniem, umowy pomocowej zawartej z MFW i UE. W  roku bieżącym oczekuje się wzrostu PKB w sferze euro na poziomie około 1%. Poprawa koniunktury ma objąć także kra­ je Europy Południowej. Dane za pierwsze 4 miesiące roku potwierdzają realność tej prognozy. W  warunkach wzrostu gospo­ darczego powinno być łatwiej krajom stre­ fy euro obniżać deficyt sektora finansów publicznych oraz nagromadzony duży, w wielu krajach zbyt duży, dług publiczny.

to succeed!”, który polega na organizowaniu spotkań z największymi osobistościami ze świata biznesu i motywowaniu młodych ludzi do walki o sukces. więcej Õ

więcej Õ

konwent bcc

Rozmowy o promocji polskiej gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki oraz Tomasz Salomon, naczelnik Wydziału w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki byli gośćmi majoweIlona Antoniszyn- go Konwentu Busi-Klik ness Centre Club.

Rozmawiano na temat promocji polskich przedsiębiorców zagranicą oraz o możliwościach wsparcia tej promocji przez otoczenie biznesu. Członkowie Konwentu interesowali się szczególnie działalnością WPHI, nowymi metodami wsparcia oraz tym, jak wygląda współpraca pomiędzy poszczególnymi resortami (m.in. MG i MSZ) zajmującymi się promocją naszej gospodarki. więcej Õ

gdybym był premierem... Aleksander Szwarc, członek indywidualny BCC:

Nie chcę być i nie będę premierem. Ale gdybym był, przede wszystkim zrezygnowałbym z  rozbudowy wielkiej energetyki. Kosztowne bloki, elektrownie jądrowe (import!), a  do tego budowa nowej sieci przesyłowej, bo stara jest całkowicie zamortyzowana i „wielkiego prądu” nie wytrzyma. Na dodatek to tworzenie niebezpieczeństwa energetycznego, bo ta infrastruktura narażona jest na sabotaż, zależna od transportu, strajków i katastrof. Trzeba brać przykład z  tych sektorów gospodarki, które rozwijają się najszybciej i  są nośnikiem postępu – informatyka i  telekomunikacja. Nie mają supercentrów i  opierają się na rozproszonych mocach produkcyjnych. To samo trzeba zrobić w  energetyce – biomasa, biogazownie i  małe elektrownie, instalacje prosumenckie itp. Taniej, daje pracę i jest odporne na zakłócenia.

Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert BCC:

Rząd powinien obecnie dopilnować zakończenia prac legislacyjnych w dwóch istotnych dla gospodarki sferach: zamówieniach publicznych i  prawie budowlanym. Od ponad dwóch lat trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Jej zadaniem jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Innymi słowy, ma powstać Kodeks Budowlany,

zastępujący dotychczasowe, wadliwe i rozproszone ustawodawstwo w tym zakresie, i – co ważniejsze – wprowadzić w dotychczasowych przepisach takie zmiany, które znacznie usprawnią proces inwestycyjny (jako przykład można wskazać wyeliminowanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

dr Remigiusz Stanek, radca prawny, ekspert BCC:

Gdybym był premierem zająłbym się natychmiast weryfikacją decyzji administracyjnych wydawanych przez urzędy skarbowe oraz ich zasadnością i częstotliwością postępowań kontrolnych wszczynanych w  stosunku do podmiotów gospodarczych. Przyjrzałbym się projektowanym zmianom w prawie podatkowym dotyczącym klauzuli obejścia prawa oraz systemowi motywacyjnemu w zakresie egzekucji administracyjnej dokonywanej przez urzędników skarbowych. W  kontekście wyżej wymienionych zmian, aby zrównoważyć chęć zwiększania wpływów do budżetu państwa przez urzędy skarbowe, ze świadomością realnej osobistej odpowiedzialności urzędników za pochopne i nieuzasadnione wydawanie decyzji, znowelizowałbym ustawę o  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, doprecyzowując termin „rażącego naruszenia prawa”. Tak aby sąd mógł oprzeć się na określonych prawem przesłankach dając podstawę prawną do egzekwowania osobistej odpowiedzialności. więcej Õ


3

GAZETA BCC • XVIII • czerwiec 2014

depesze Innowacyjny silnik

W Volkswagen Motor Polska odbyło się uroczyste uruchomienie produkcji innowacyjnego silnika wysokoprężnego MDB w  konstrukcji modułowej połączone z otwarciem nowo wybudowanej hali produkcyjnej wraz z  linią obróbki bloków silnika MDB. W  uroczystości wzięli udział: wicepremier,  minister gospodarki Janusz Piechociński, przedstawiciele przedsiębiorstw i władz lokalnych i  regionalnych oraz prezesi zarządów SSE z całej Polski. – Uruchomienie produkcji innowacyjnego silnika MDB jest ważnym krokiem dla zapewnienia przyszłości polkowickiej fabryki. Projektem tym rozszerzamy naszą paletę produktów oraz zwiększamy nasze zdolności produkcyjne – powiedział Christian Bleiel, prezes Zarządu Volkswagen Motor Polska.

czempioni

W Y W I A D

Trudne sytuacje to zastrzyk adrenaliny Rozmowa z Jackiem Migrałą, dyrektorem generalnym, prezesem Zarządu Hochland Polska

Królewskie targi

PCO SA zaprezentowało swoje produkty podczas 10. wystawy oraz konferencji służb specjalnych SOFEX Jordan w Ammanie. Targi odbyły się pod patronatem króla Jordanii Abdullaha II. PCO SA wystawiało swoje produkty w  ramach wspólnego stoiska z  Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Diament Meblarstwa 2014

Fargotex otrzymał prestiżowy tytuł branżowy Diament Meblarstwa 2014 w kategorii materiały tapicerskie, przyznany przez Grupę Meble.pl. Zwycięzcą tegorocznej edycji została plecionka Porto z linii Magic Home Collection.

Pierwszy kwartał

Grupa Pfleiderer Grajewo SA osiągnęła z działalności kontynuowanej w I kw. 2014 r. 396,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost sprzedaży o  12% w  stosunku do I  kw. 2013 r. Zysk EBITDA wzrósł w  omawianym okresie o  67% I  kw./I  kw. do kwoty 42,1 mln zł, zaś zysk operacyjny z działalności kontynuowanej zwiększył się o  105% I  kw./I  kw. do 30,1 mln zł. Grupa zakończyła I kw. 2014 r. zyskiem netto z  działalności kontynuowanej na poziomie 20,3 mln zł, wobec 4,4 mln zł w I kw. 2013 r.

Prestiżowa nagroda

Waldemar Filipowsky, właściciel firmy Filplast, członek Loży Opolskiej BCC został nagrodzony statuetką Złotej Spinki w kategorii biznes. To bardzo prestiżowa, regionalna nagroda przyznawana wybitnym społecznikom, biznesmenom, samorządowcom i ludziom kultury. Od lat otrzymują ją ludzie, którzy wyróżniają się w swoim środowisku, mają bardzo duże osiągnięcia i  ciągle się rozwijają. Filplast jest uznanym w  kraju i  za granicą producentem stolarki okiennej. Firma zatrudnia ponad 250 pracowników, dysponuje 20 tys. mkw. hal produkcyjnych. Jej największe rynki zbytu to: Polska, Niemcy, Czechy.

Najlepsza drukarnia dziełowa

Podczas V Warszawskich Targów Książki przyznane zostały nagrody w XIII Rankingu „Wydawcy wybierają Drukarnie”. Pierwsze miejsce w  rankingu zdobył Opolgraf SA i  otrzymał dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii komunikatywność. Opolska drukarnia już po raz kolejny stanęła na najwyższym podium. więcej Õ Wydawca: Business Centre sp. z o.o. 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10 tel. 22 625 30 37, 22 582 61 61/65 Redakcja: Marzena Denkiewicz – red. naczelna, Małgorzata Pawłowska, Magdalena Szymanek Rada Redakcyjna: Marek Goliszewski, prof. Stanisław Gomułka, Emil Muciński, Krzysztof Ostrowski, Anna Potocka, Reklama: Małgorzata Matulka, Halina Meller-Faber Korekta: Urszula Śmietana Opracowanie graficzne: asp GRAFIK Ewa Pauzewicz Fot: Ryszard Baranowski, archiwa firm Druk: Taurus Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

P R O M O C Y J N Y

– Jakie cechy powinien mieć dobry menedżer? Jest ich kilka, ale najważniejsze to: n Intuicja pozwalająca na podejmowanie decyzji niestandardowych, ryzykownych, wizjonerskich. n Uczciwość , transparentność. n Umiejętność porwania za sobą zespołu dla realizacji wyznaczonych celów. – Co uważa Pan za swój największy sukces biznesowy? – Największe sukcesy biznesowe są jeszcze przede mną.

– Co w trudnych sytuacjach mobilizuje Pana do działania? – Generalnie sytuacje kryzysowe powodują u  mnie dodatkowy zastrzyk adrenaliny, osiągam wyższe obroty, czując się, jakbym wchodził na ring, gdzie chwila nieuwagi grozi nokautem. – Czy jest jakiś złoty środek na poradzenie sobie w trudnych czasach? – Złotego środka nie ma, ale odrobina szczęścia nie zaszkodzi. Innowacja w  przypadku firmy Hochland to jeden z  kluczowych filarów

Seminarium

Bezpieczeństwo na miarę XXI wieku W BCC odbyło się seminarium poświęcone problematyce bezpieczeństwa fizycznego obiektów „Bezpieczny obiekt XXI wieku – techniczne i prawne aspekty nowoczesnych systemów bezpieczeństwa”. Eksperci mówili na temat projektowania, budowy i  funkcjonowania nowoczesnych systemów bezpieczeń-

stwa. Poruszono zagadnienia prawne związane ze stosowaniem w przedsiębiorstwie urządzeń monitoringu wizyjnego i  kontroli dostępu. Seminarium prowadził m.in.: Andrzej Zienkiewicz, wiceprezes Dotcom sp. z o.o. więcej Õ

Peryskop – z prac rządu

CIR informuje BCC n Rząd podjął uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017. n Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” – Aktualizacja 2014/2015. n Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o  spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. n Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o  zmianie ustawy

o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020. n Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw o  zmianie ustaw: ustawy o  wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o  rencie socjalnej i  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. n Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw. kwiecień/maj

naszego sukcesu. W ostatnich kilkunastu miesiącach wprowadziliśmy na rynek wiele nowości, których celem jest rozwój kategorii sera i najbardziej znanych marek: Hochland, Almette i Valbon. Do takich produktów możemy zaliczyć także Piato (ser typu feta do smarowania), sery dojrzewające w  segmencie premium, Hochland twarogowe (twaróg zamknięty w  wygodnej formie plastra i  krążka), czy ostatnio wprowadzone sery pleśniowe oraz linię Almette Fruit. md

Dlaczego napisałem wspomnienia Truchtem przez życie? Żyjemy w czasach szalonego przyspieszenia. Już nie tylko ludzie starzy na to narzekają, ale również i młodzi. Efektem jest to, że coraz mniej ze sobą rozmawiają, komunikując się głównie przez Internet czy telefon. Żyją przyszłością, nie mając czasu na rozmowy z  rodzicami bądź dziadkami o  przeszłości. Przychodzi jednak taki czas w naszym życiu, gdy chcielibyśmy ją poznać. Często bywa już jednak za późno. Ci, co wiedzieli, odeszli. Dlatego warto pisać o sobie, rodzinie i czasach, w których się żyło, które bezpowrotnie uciekają. Wtedy potomni czytając będą mieli szansę ocenić nasze wybory i  postępowania uwarunkowane czasami, w  których ży-

liśmy. Pozwoli im to również na lepszą ocenę własnych dokonań. To też jest ważne, bo każdy chce wiedzieć, czy dokonał czegoś więcej niż jego przodkowie? To wszystko unaocznił mi mój ojciec, zostawiając w spadku swoje wspomnienia, które pozwoliły mi ujrzeć jego zmagania w bardzo trudnych czasach dwóch wojen światowych i  komuny. Dzięki nim mogłem właściwie ocenić jego wybory, decyzje i  osiągnięcia. Stanął przede mną inny człowiek niż ten, którego znałem. Warto jest więc zadać sobie trochę trudu i opisać swoje czasy. Tego nie przeczyta się w  żadnej, nawet najlepiej napisanej historii. Oczywiście piszę dalej…

Hochland Polska sp. z o.o., jeden z liderów rynku serów, należy do Grupy Hochland, której centrala – spółka Hochland SE, mieści się w  Heimenkirch w Niemczech. Grupa Hochland zatrudnia około 4200 pracowników w  ośmiu państwach, osiąga łączne obroty na poziomie 1 mld euro. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji serów, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość produktów. Firma Hochland Polska (utworzona w 1993 r.) posiada trzy zakłady produkcyjne (w  Kaźmierzu pod Poznaniem, Baranowie i  Węgrowie), w  których zatrudnia niemal 1000 pracowników. Hochland specjalizuje się w Polsce w produkcji serów topionych (w  krążkach, plasterkach, bloczkach, kubeczkach), serów kremowych – twarogowych, twarożków, serów żółtych i pleśniowych.

Z punktu widzenia BCC

Eksperci BCC w Sejmie, TK, ministerstwach n Łukasz Bernatowicz i  Dariusz Ziembiński uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji dot. prawa zamówień publicznych, Krzysztof Szubert w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, a Witold Michałek w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju MŚP. n Zbigniew Żurek był obecny na konferencji Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, pt.: „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”. n Krzysztof Szubert reprezentował BCC na gali z  okazji Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014, na spotkaniu w  Ministerstwie Administracji i  Cyfryzacji ws. projektu rozporządzenia aukcyjnego i na XV konferencji Okrągłego Stołu w Sejmie RP, a Sławomir Olejnik na spotkaniu w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Gwarancje dla młodzieży”.

n Zofia Żuk i Anna Maria Dukat wzięły udział w  konferencji w  Senacie RP: „Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych”. n Radosław Płonka uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie praw konsumenta, a Wojciech Warski w  spotkaniu ekspertów MOP, w posiedzeniu Prezydium i posiedzeniu Plenarnym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. n Grzegorz Jakubiec wziął udział w  posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z  zakresu prawa spółdzielczego (NPS). n Mec. Zenon Wasilewski wziął udział w kolejnej turze konsultacji dotyczących pakietu onkologicznego i  kolejkowego. Ministerstwo Zdrowia reprezentował wiceminister Jarosław Neumann i wiceminister Piotr Warczyński.

ludzie sukcesu Dyrektor operacyjny Sodexo Polska

Dlaczego Pan pisze? Andrzej Kubasiewicz, członek Rady Głównej BCC:

Jacek Migrała jest dyrektorem generalnym i prezesem Hochland Polska od listopada 2011 r. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Hochland Polska, w momencie wejścia firmy na rynek polski w latach 90. W kolejnych etapach kariery zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i kierowania w branży dóbr konsumpcyjnych, jako dyrektor generalny takich firm, jak: Bahlsen, Eckes Granini i Chiquita w Polsce. Hochland Polska sp. z o.o. otrzymała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2012, w XXII edycji Konkursu.

Dyrektor Eksploatacji Północ, dyrektor marketingu i komunikacji, członek zarządu Carrefour Polska

Sylwia Müller

Robert Noceń

Od 2008 r. w firmie Sodexo, absolwentka SGH (1995). Pierwsze trzy lata pracowała w  Orbis SA, zajmując się sprzedażą usług hotelowych. Od 2000 r. do 2008  r. pracowała w Tesco sp. z o.o. jako szef działu zakupów korporacyjnych, a  następnie dyrektor operacyjny działu nieruchomości. Od dwóch lat członek Zarządu, a obecnie wiceprezes International Facility Management Association (IFMA POLSKA). Mąż Michael Müller pracuje w  branży retail. Córka Julia, uczennica Liceum Plastycznego. Zainteresowania: tenis, narciarstwo.

Absolwent zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w  Warszawie. Od ponad 15 lat związany z  Carrefour Polska, gdzie odpowiadał za dział marketingu, a następnie – w latach 2002-2005 – kontynuował rozwój zawodowy w  strukturach operacyjnych spółki, pełniąc funkcję dyrektora hipermarketu; współtworzył nowy koncept mini-hipermarketu dyskontowego na potrzeby Grupy Carrefour, w 2006 r. otrzymał za to nominację na stanowisko dyrektora regionalnego. Funkcję tę pełnił do końca 2009 r. Od 2009 r. dyrektor marketingu.


4

GAZETA BCC • XVIII • czerwiec 2014

Mediacje

psychologia

Kapitanie – sięgnij po mediacje! Poprawianie umysłu Pisałem do tej pory, jak bardzo pomocne mogą być mediacje w rozwiązywaniu sporów biznesowych. Tym bardziej, że polski system sądowniczy jest głęboko dysfunkcyjny – według szacunków Banku Światowego (raport Doing Business) prosta nawet sprawa przed sądem potrwa 685 dni… A znamy takie, które zajmują kilka lat. Pytanie, które zadać powinni sobie przedsiębiorcy i  menedżerowie, dotyczy opłacalności całej zabawy. Ile kosztuje procesowanie się, biorąc pod uwagę pieniądze, stracony czas, energię, zmarnowane szanse biznesowe? Ale, choć wiadomo, że mediacje są znacznie korzystniejszą opcją od sądu, Polacy niechętnie po nie sięgają. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości podają, że do mediacji trafia mniej niż jeden promil spraw gospodarczych w sądach polskich (jedynie 846 na 1  026  000). Przyczyną jest być może brak znaczących instytucji w Polsce i w Europie, które mogłyby być łatwo zaakceptowane przez firmy z różnych regionów Polski, czy z różnych krajów (przy transakcjach międzynarodowych). Jest co prawda wiele ośrodków mediacji, brak jednak danych, które mogłyby świadczyć o  ich doświadczeniu w  sporach biznesowych. (Wyraźnie lepiej jest w kwestii arbitrażu: na całym świecie ogólnie akceptowane są sądy arbitrażowe przy izbach gospodarczo-handlowych – w  Polsce KIG, ale i  ta opcja

powinna być znacznie częściej wykorzystywana.) Kolejny problem to koszty transakcyjne mediacji – w przypadku sporów średniej lub niewielkiej wartości, kiedy siedziba obu stron znajduje się poza stolicą, sprowadzanie mediatora z  Warszawy jest mało opłacalne. Aby przełamać te bariery, obniżyć koszty transakcyjne i urealniać dostęp do mediatorów, potrzebna byłaby sieć ogólnopolska z  grupą afiliowanych specjalistów w  regionalnych ośrodkach. Ich cennym uzupełnieniem byłby ośrodek e-mediacji, umożliwiający pracę mediatora dla odległych od siebie podmiotów (np. sukces e-sądu w Lublinie czyni wsparcie miasta dla tego projektu wielce prawdopodobnym). Pożytecznym rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie (po odpowiedniej akcji lobbingowej) rekomendacji władz państwowych na rzecz przyjęcia klauzul mediacyjnych i  arbitrażowych przez agendy i  spółki administracji publicznej. Co jeszcze można zrobić? Co mogłoby sprawić, by kapitanowie polskiej gospodarki chętniej sięgali po mediacje? Ciekaw jestem Państwa opinii… dr Paweł J. Dąbrowski Autor jest konsultantem, trenerem biz­ nesu i mediatorem BCC. Członkowie BCC mają prawo do jednorazowych, bezpłat­ nych konsultacji, kontakt: 0 503 004 277.

z prac komisji

Dwa razy więcej dla ochrony zdrowia

W BCC odbyło się kolejne w  tym roku spotkanie Zespołu ds. konsultacji społecznych pracodawców z  Ministerstwem Zdrowia, z  udziałem dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Michała Kępowicza. Obecni byli przedstawiciele trzech organizacji pracodawców: Pracodawcy RP, PKPP Lewiatan i  BCC. Dyskutowano o  funduszach unijnych dla ochrony zdrowia w  perspektywie 2014-2020. Dyrektor Kępowicz przedstawił przygotowany w związku z nową perspektywą unijną tzw. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument

został zatwierdzony przez Radę Ministrów w marcu br. Przedmiotem rozmów były najważniejsze kierunki wydatkowania środków unijnych i kryteria ich przyznawania. Podpisanie umowy partnerstwa z Unią w tym zakresie przewidziane jest w czerwcu, wtedy będą znane ostateczne warunki i  wysokość środków. Optymistyczna jest wiadomość, że kwota przeznaczona dla ochrony zdrowia będzie co najmniej dwa razy większa niż ta z poprzedniej perspektywy, czyli ponad 2 mld euro. Anna Janczewska-Radwan

Komentarz

Czas podsumowań Kto osiągnął największy sukces gospodarczy w minionym 25-leciu? Kto najskuteczniej budował kapitalizm w  ostatnim ćwierćwieczu? Kto najlepiej wykorzystał polską transformację? Kto był prekursorem wolnego rynku w Polsce? Dla wielu mediów rocznica stała się bardzo dobrym pretekstem do organizowania plebiscytów czy też rankingów przedsiębiorców lub firm, które najmocniej zaznaczyły się w  świadomości Polaków w  ostatnich latach. Organizatorzy tych przedsięwzięć często powtarzali, że ich akcja jest częścią dyskusji, jaka toczy się w naszym kraju, na temat ocen mijającego 25-lecia. Na wielu płaszczyznach spieramy się o  osiągnięcia, ale także o  błędy popełnione w  okresie transformacji, a przed wszystkim o jej koszty. Dla-

tego sporym odzewem cieszy się książka prof. Witolda Kieżuna o patologiach naszej transformacji, a śmierć Mieczysława Wilczka sprawiła, że w  ostatnich tygodniach często powracało pytanie: dlaczego na początku transformacji było więcej wolności gospodarczej niż po 25 latach? Dlaczego nie potrafiliśmy wykorzystać tego, co stworzył kapitalista w  ostatnim socjalistycznym polskim rządzie? Krzysztof Gołata Uniwersytet Ekonomiczny Poznań więcej Õ

czytam, słucham, oglądam Wojciech Gątkiewicz, prezes Zarządu Pfleiderer SA:

Nie mam rytuału „porannej prasy”, choć w dni wolne gazeta jest zaraz po śniadaniu i  kawie. Zaglądam zwłaszcza do działów poświęconych gospodarce i ekonomii. W moje ręce trafia Rzeczpo­ spolita, Parkiet i Puls Biznesu. Wśród tygodników najchętniej sięgam po Politykę, Newsweek i  Forum. Głównie dlatego, że lubię poznawać różne punkty widzenia na globalne i krajowe wydarzenia i cenię przekrojowy profil tych pism. Poruszają one zarówno tematy polityczne, gospodarcze, jak i społeczne i kulturalne. Z chęcią zaglądam też do Harvard Business Review. Coraz częściej, zamiast tradycyjnej prasy, czytuję wydania internetowe.

Czasu na telewizję pozostaje mało, ale gdy już oglądam to preferuję programy informacyjne, takie jak Wiadomości i serwisy w TVN24. Radio z kolei towarzyszy mi niemal codziennie, głównie w  aucie, podczas drogi do pracy. Zazwyczaj słucham ZET-ki oraz RMF FM – dwóch stacji, które znakomicie łączą dynamiczną informację z  dobrą muzyką. Mam też duży sentyment do Trójki Polskiego Radia, głównie ze względu na niepowtarzalny klimat nadawanych audycji oraz do radia Złote Przeboje. Gdy mam czas wolny, lubię trochę uciec od mediów i  wybrać się na przykład na ciekawą kinową premierę. więcej Õ

Rozmowa z prof. Jerzym Adamem Vetulanim neurobiologiem, farmakologiem i biochemikiem, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Współtworzył hipotezę ß-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Napisał m.in. „Jak usprawnić pamięć, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice”. Rosną wyzwania, jakie otoczenie stawia przed nami i naszym umysłem... Jerzy Vetulani: – Dziś dociera do nas nieporównywalnie większa ilość informacji niż kiedyś. W  ciągu kilku minut jazdy samochodem przez miasto napotykamy sto sytuacji, które musimy zauważyć i odpowiednio na nie zareagować, bo każda jest potencjalnie niebezpieczna. Nowe technologie zapewniają nam dostęp do całej dotychczas zgromadzonej wiedzy. Niebezpieczeństwo wynika z rozbieżności między wyzwaniami

Coraz lepiej wiemy, jak zwiększać sprawność funkcji poznawczych.

technologicznymi a możliwościami starzejącego się mózgu. Można temu zaradzić? – Ważne jest wspomaganie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności mózgu do przebudowy sieci połączeń neuronalnych. Można to uzyskać na trzy sposoby. Poprzez styl życia, czyli odpowiednią dietę i wysiłek fizyczny, poprzez ćwiczenia i  trening umysłu oraz czasem poprzez doraźne wspomaganie umysłu. Dysponujemy coraz większymi technologicznymi środkami zwiększania sprawności funkcji poznawczych. Na czym polega odpowiednia dieta? – Przede wszystkim chodzi o to, żeby dostarczać organizmowi mniej kalorii. Od dawna obserwowano, że głodówki przedłużają życie zwierzętom w  laboratorium. Ale dopiero odkrycie genu długowieczności sir-2 pozwoliło zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ten gen koduje syntezę białka o  nazwie sirtuina. Zapobiega ono zużywaniu

się materiału genetycznego podczas kolejnych podziałów komórek. Aby go aktywować, potrzebny jest NAD, czyli dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, pośredniczący w procesie oddychania komórkowego. Zwykle prawie cały jego zapas jest zużywany podczas spalania glukozy. Jeśli podczas głodówki dostarczamy mniej glukozy, powstaje zapas NAD i  pobudza gen długowieczności, dzięki czemu organizm zostaje odmłodzony, poprawia się pamięć i inne funkcje poznawcze.

„Tabletka dla głowy” – rozmowa z prof. Jerzym Adamem Vetulanim w całości w magazynie Charaktery 6/2014.

VI edycja konkursu

Ambasador Polskiej Gospodarki

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych i jego celem jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców-członków BCC i ich promocja poprzez nagrodzenie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kon-

taktach zagranicznych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać tytuł w następujących kategoriach: „Eksporter”, „Partner firm zagranicznych”, „Marka europejska”, „Kreator rozwiązań XXI wieku”.

BCC ostrzega

Tempo wzrostu zatrudnienia nadal za niskie

Według ostatnich danych GUS przeciętna płaca realna wzrasta najszybciej od kilku lat. W 2012 r. spadła o  0,1% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast w 2013 wzrosła już o 2,5%, a w I kw. 2014 r. nastąpiło przyspieszenie wzrostu do wysokości 3,6% r/r. W dużym stopniu jest to skutek bardzo niskiej ostatnio inflacji. Na tym tle znacznie mniej optymistycznie wyglądają dane GUS dotyczące zatrudnienia w  sektorze przedsiębiorstw. W  kwietniu wyniosło ono 5514,5 tys. i  nie wzrosło od poprzedniego miesiąca. Przyrost od kwietnia 2013 jest minimalny, na poziomie 0,7% i oznacza kontynuację stagnacji zatrudnienia w  tym ważnym sektorze. Prawdopodobną przyczyną jest trwająca od dłuższego czasu obawa przedsiębiorców przed zwiększaniem zatrudnienia ze względu na ciągle zbyt mały wzrost sprzedaży w  stosunku do niewykorzystanego potencjału produkcyjnego, ja-

-

!

kim nadal dysponują przedsiębiorstwa. Inna przyczyna to postępująca modernizacja produkcji, której wynikiem jest w niektórych przypadkach zwalnianie pracowników. Do tego dochodzą inne ryzyka, w  tym geopolityczne związane z  działaniami Rosji – nie skłaniające przedsiębiorców do inwestowania w  celu zwiększania zatrudnienia. Na razie więc, bardzo odległa od rzeczywistości wydaje się opinia ministra pracy i  polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, przedstawiona podczas spotkania z  pracodawcami w  ramach Trójstronnej Komisji w  kwietniu br., że po roku 2020 bezrobocie w Polsce może spaść aż o około 1,5 mln. tj. z obecnych ponad 2 mln. do zaledwie ok. 500 tys. ze względu na silny demograficzny trend zmniejszania się dopływu na rynek nowych osób w wieku produkcyjnym oraz zbyt mały dopływ migrantów zarobkowych do Polski. Witold Michałek

innowacyjność sposób na miejsce w biznesie Wojciech B. Sobieszak jest prezesem firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, producenta płatków śniadaniowych Nestle. Z ramienia Cereal Partners Worldwide zarządza rynkami Europy Centralnej. – Moim zdaniem polska gospodarka ma potencjał, by stać się jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek naszego regionu i  Europy. Ten potencjał głównie tkwi w  ludziach, a  poniekąd wynika z naszej niełatwej historii. Trudne czasy królowania nieefektywnej komunistycznej gospodarki, różnego rodzaju braków i reglamentacji nauczyły Polaków przedsiębiorczości i innowacyjności. Na tle naszych sąsiadów jesteśmy nad wyraz ruchliwi mentalnie i  niepokorni w  dobrym tego słowa znaczeniu. To są

cechy, które – po pierwsze – nas wyróżniają, a po – drugie mogą stanowić – i w wielu przypadkach stanowią – fundament dla innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć. Wyzwaniem jest umiejętne wykorzystanie tego potencjału. Myśmy stali się mistrzami w… oszukiwaniu systemu. Pytanie brzmi, czy nasze mistrzostwo da się wykorzystać w systemie, którego od 25 lat już nie musimy oszukiwać? Czy taki system udało nam się stworzyć? Kluczem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań jest zaangażowanie ludzi. Firmy, które odnoszą największe sukcesy, potrafią korzystać z  pomysłowości liderów, pracowników i przyciągać do siebie twórcze jednostki. więcej Õ

co pani czyta? Grażyna Klajn-Zienkiewicz , prezes Zarządu Dotcom sp. z o.o.: – Książka, z którą się nie rozstaję, to Mały Książę A. de Saint-Exupery'ego. Sekret Lisa „dobrze widzi się tylko sercem” pomaga mi żyć. Ostatnio przeczytałam wspaniałą powieść W. Myśliwskiego Ostatnie rozdanie. To książka filozoficzna, o  ludzkim losie i  przemijaniu. Czytałam ją z zapartym tchem. Teraz ciągle do niej zaglądam. Polecam ją ludziom biznesu. Moją pasją i  jednocześnie

drugą profesją jest coaching. Dużo tu dobrej literatury dla wszystkich: profesjonalistów, rodziców, młodzieży i ludzi biznesu. Rodzicom proponuję książkę Rozmowy z Karolcią, czyli coaching przy herbatcie M. Bennewicza. Bohaterką jest dziewczynka zadająca kłopotliwe pytania. Dla młodych biznesmenów – Wolni i zniewoleni – refleksje o mistycznej sztuce upadków i wzlotów R. Kroola. Treść wzbogacają piękne i intrygujące rysunki P. Loc Hoang Ngoc.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, należy wypełnić ankietę konkursową i odesłać do BCC. Finał konkursu zaplanowany jest na wrzesień bieżącego roku. więcej Õ

ludzie

Z Brukseli

Mec. Łukasz Bernatowicz, ekspert BCC ds. zamówień publicznych, otrzymał z Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. przedsiębiorstw i  przemysłu) podziękowania za uczestnictwo w  seminarium informacyjnym dotyczącym opóźnień w płatnościach.

warto przeczytać Zbankrutowani po polsku Przedsiębiorcy poszkodowani przez państwo nie palą opon. Na razie, bo powoli zaczynają im puszczać nerwy. – To może być ostatni taki pokojowy wiec – mówi Marcin Kołodziejczyk, współzałożyciel ruchu „Niepokonani 2012”. – Jeżeli po raz kolejny ekipa rządząca odpowie milczeniem na nasze postulaty, nie zatrzymam tych ludzi. Oni po prostu wyjdą na ulice i zaczną szukać sprawiedliwości mniej pokojowymi środkami – kwituje. Wprost 19/14 Wpływy z VAT Dochody z podatku rosną u nas tak wolno jak w krajach pogrążonych w głębokim kryzysie. – To właśnie spadek popytu krajowego, niska inflacja, rosnąca skłonność do ukrywania podatków i przenoszenia działalności w szarą strefę były przyczyną spadków w VAT – wyjaśnia prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Czy rząd, który zauważalnie podwyższył stawki VAT i akcyzy nie strzelił sobie w kolano? Rzeczpospolita 13/05/14 Za oszustów płacą przedsiębiorcy Nigdy nie przypuszczałem, że dożyję czasów, w których organy państwa będą tak bardzo wyalienowane od społeczeństwa i  w  tak bezmyślny, a  zarazem wyrafinowany sposób będą szkodziły gospodarce – źródłu utrzymania państwa. Gdy politycy obiecują przedsiębiorcom upraszczanie prawa i  inne ułatwienia prowadzenia biznesu, fiskus z  sądami doprowadzają wykładnię prawa podatkowego do granic absurdu, coraz częściej czyniąc z  przedsiębiorców oszustów. Krótkowzroczna polityka musi budzić dezaprobatę i prędzej czy później doprowadzi do katastrofy finansów publicznych, choć jej pierwsze symptomy obserwujemy już dziś – komentuje Wojciech Serafiński, ekspert BCC. Dziennik Gazeta Prawna 6/05/14


7

GAZETA BCC • XVIII • czerwiec 2014

Depesze

W REGIONACH Z marszałkiem o infrastrukturze i energetyce

nej. Obie największe partie mają system wodzowski, nie rozwiązują problemów kraju, także gospodarczych. W  związku z tym, w kontekście Unii, grozi nam problem „średniego rozwoju”, co w rezultacie doprowadzi do stagnacji. Gość Loży mówił także, że trzeba pamiętać, iż Unia Europejska, jak większość światowych centrów jest zbudowana na zasadzie sieci. Polska jest na jej peryferiach, trzeba zrobić wszystko, by przesunęła się do centrum. Inaczej będziemy mieć nasilające się problemy demograficzne, bo młodzi ludzie będą układać sobie życie w  bogatszych krajach, będziemy ciągle gospodarką usługową. Ryszard Kalisz podkreślał, że trzeba też pamiętać, iż za kilka lat kończy się druga perspektywa budżetowa – należy się zastanowić, co dalej. 

Największy projekt infrastrukturalny w Polsce, polegający na połączeniu portu lotniczego z  nowo budowaną koleją metropolitarną i  inne możliwości rozwoju infrastruktury regionu Pomorza, były tematami kolejnego spotkania Loży Gdańskiej. Jako recenzent, ale jednocześnie autor wielu nowych koncepcji z  zakresu infrastruktury, wystąpił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wystąpienie Janusza Lewandowskiego Jednym ze sztandarowych przykładów dynamicznych zmian w ostatnich latach w regionie jest Port Lotniczy Trójmiasto im. Lecha Wałęsy – i właśnie to lotnisko było współgospodarzem spotkania. Prezes Tomasz Kloskowski zaprezentował najbliższe plany rozwoju lotniska i  prestiżowe rozwiązania Obsługi VIP Service, wychodząc z założenia, że to właśnie przedsiębiorcy są najczęściej podróżującą grupą. Propozycje spotkały się z wielkim zainteresowaniem członków Loży. Komunikacja lotnicza to jedna z form transportu; omówieniu nowych korytarzy transportowych w  regionie, których głównym celem jest skrócenie dojazdu mieszkańców do obszaru metropolitarnego, a co za tym idzie lepsze postrzeganie regionu, marszałek Struk poświęcił znaczną część swojego wystąpienia. Kolejnym znaczącym dla Pomorza tematem poruszonym na spotkaniu, był plan budowy strategii oraz przesłanki podejmowania decyzji energetycznych. Pomorskie aż w 75% korzysta z zakupionej energii, co stwarza duże zagrożenie dla rozwijającego się dynamicznie regionu. Stąd plany nowych inwestycji energetycznych, szczególnie budowy elektrowni atomowej, wykorzystania łupków, budowy elektrowni węglowej Północ, realizacja projektu kawern. W  trakcie dyskusji Marszałek odpowiedział na liczne pytania od przedsiębiorców, dotyczące różnych gałęzi życia gospodarczego. Katarzyna Dobrzyniecka

Ryszard Kalisz, Jerzy Zieliński, Wojciech Rumiak

Z tumskiego wzgórza Loża Płocka była partnerem siódmej edycji plebiscytu „Z  tumskiego wzgórza” organizowanego przez Tygodnik Płocki. W plebiscycie cieszącym się dużą popularnością w regionie płocczanie wybierają najważniejsze i najciekawsze wydarzenia minionego roku. Mieszkańcy jak co roku dysponowali 40 wydarzeniami i imprezami w czterech kategoriach: gospodarka, kultura i  rozrywka, sport i w regionie. Za najważniejsze wydarzenia uznano: wybudowanie i  wyposażenie hali warsztatowej przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w  Płocku, otwarcie Muzeum Żydów Mazowieckich, sukcesy sportowe płocczanki Małgorzaty Gąsowskiej na międzynarodowych zawodach w Turynie, inwestycje w sierpeckim szpitalu.  Kanclerz Loży Płockiej Tomasz Mazur został członkiem kapituły plebiscytu, jako ekspert w kategorii gospodarka, a Loża była fundatorem głównej nagrody dla czytelników w  postaci tygodniowego pobytu dla dwóch osób w jednym z najlepszych ośrodków SPA w Polsce.

Z Ryszardem Kaliszem o sieci

WYDARZENIE

Kanclerz Zofia Żuk, Sławomir Sosnow­ ski, Tadeusz Sławecki, burmistrz Łuko­ wa Dariusz Szustek Przedsiębiorcy zrzeszeni w Loży Siedleckiej, Łukowskiej Radzie Biznesu, władze samorządu lokalnego oraz dyrektorzy łukowskich szkół zawodowych

się w kwietniu br. w  Brukseli. Produkty oceniane są przez międzynarodowe jury, składające się ze 120 najlepszych szefów kuchni i  sommelierów, którzy smakują żywność i napoje na podstawie ślepych testów. Hochland Maasdamer Caracter uzyskał dwie gwiazdki i  tytuł Smak Wybitny, a  Valbon Camembert Oryginalny – trzy gwiazdki i tytuł Smak Wyjątkowy. Umowa dla portu PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 12 maja br. umowę z Wyg International sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności, które wskaże optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski w Gdyni. Zamówienie o wartości prawie 1,4 mln zł netto to ważny krok do poprawy dostępu transportu kolejowego do portu. Studium wykonalności obejmie stację kolejową aktualnie obsługującą Port Gdynia wraz z  infrastrukturą towarzyszącą oraz jej powiązania z siecią kolejową.

Sezon w porcie

W tym sezonie turystycznym do Gdyni zawitają statki wycieczkowe z całego świata. Przybędzie Celebrity Eclipse, statek o długości 317 m. Na pokładach luksusowej jednostki znajdują się m.in. 3 baseny, luksusowe SPA, sklepy i  butiki, restauracje, bary oraz The Lawn Club – 2 tys. m 2 przystrzyżonego trawnika na najwyższym pokładzie, doskonałe miejsce na piknik lub gry na świeżym powietrzu. Do gdyńskich nabrzeży przybiją także: wycieczkowiec Asuka II, AIDAbella, MSC Orchestra oraz Seven Seas Voyager. więcej Õ

Seminarium

Współpraca przedsiębiorców ze szkołami

Aleksander Szwarc, członek indywidualny BCC:

Zwycięzcy konkursu z kanclerzem To­ maszem Mazurem (pierwszy z prawej)

interwencje

Polisa Bezpieczeństwa dla członków BCC W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z  różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków. W ramach naszych działań mają Państwo możliwość uzyskania porad m.in. z zakresu: n prawa finansów publicznych i  zamówień publicznych, prawa obrotu nieruchomościami, prawa podatkowego, prawa ochrony własności intelektualnej (Kancelaria Prawna Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.) n doradztwa podatkowego (Biuro Usług Księgowych „BUK” sp. z o.o. Joanna Bobrowska, Dariusz Bobrowski)

rozpoczęła działalność firma HMS sp. z o.o. Dzięki dynamicznemu rozwojowi spółka szybko zdobyła rynki i pozyskała atrakcyjne zamówienia na dostawę krat. Obecnie współpracuje z partnerami z ponad 24 krajów. Posiada krajowe oraz zagraniczne certyfikaty na swoje wyroby. Wytwarzanie krat pomostowych i  gorące cynkowanie odbywa się zgodnie z  europejskimi standardami technicznymi. Integracja z Grupą Roto zaowocowała m.in. zmianą nazwy na STACO Polska sp. z o.o. w październiku 2008 r. Na targach w Bratysławie W  połowie maja br. PCO SA wzięło udział w  Międzynarodowej Wystawie Uzbrojenia IDEB 2014 w  Bratysławie. Spółka zaprezentowała swoje najnowsze wyroby na  stoisku Polskiego Holdingu Obronnego oraz Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich. Wśród prezentowanych nowości znalazły się m.in: monokular noktowizyjny MU-3M, gogle noktowizyjne PNL-3M oraz celownik termowizyjny SCT RUBIN. Stoisko PCO SA odwiedzili prezydent Republiki Słowacji Ivan Gašparovič oraz minister obrony narodowej Republiki Słowacji Martin Glváč, a także minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek. Wybitny i wyjątkowy smak Hochland Maasdamer Caracter i Valbon Camembert Oryginalny otrzymały nagrodę Superior Taste Award 2014. Finał iTQi Superior Taste Award 2014, organizowany przez Międzynarodowy Instytut Smaku i  Jakości – iTQi, odbył

spotkali się z wiceministrem edukacji narodowej Tadeuszem Sławeckim oraz wicemarszałkiem województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim. Głównym tematem rozmowy była „Współpraca przedsiębiorców ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego – ustawowe zmiany w tym zakresie". Zaproszeni prelegenci mówili o  zagadnieniach dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz o możliwościach współpracy szkół zawodowych z  pracodawcami. Dyskutowano o  dostępnych środkach unijnych, która pozwalają finansowo wesprzeć przedsiębiorców i szkoły. Mariusz Toporowicz

Bezpieczny biznes W Hotelu Qubus w  Krakowie, członkowie Loży Małopolskiej uczestniczyli w  seminarium poświęconym zagadnieniom bezpiecznego prowadzenia biznesu. Przedstawiciele firm współorganizujących spotkanie: Mazars, BZ WBK Faktor, Euler Hermes, Marsh oraz PJ Legal podzielili się swoimi doświadczeniami w  zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych. Przedstawili prezentacje m.in. na temat pozyskiwania finansowania w czasie kryzysu oraz zabezpieczenia przed stratami i brakiem zapłaty. więcej Õ

gdybym był premierem... cd. Dariusz Ossowski/Tygodnik Płocki

Przedsiębiorcy z Loży Warszawskiej gościli Ryszarda Kalisza, posła na Sejm RP, kandydata w  wyborach do Europarlamentu. Dyskutowano na temat: „Unia Europejska a rozwój gospodarczy Polski”. Gości powitał kanclerz Loży Warszawskiej Jerzy Zieliński. Spotkanie odbyło się w  siedzibie Business Centre Club w Warszawie. – W rozmowie o Europie nie sposób nie odnieść się do polskiej polityki, gdzie trwa destrukcyjny spór – podkreślał Ryszard Kalisz. – Debata publiczna nie tworzy wartości, nie ma dyskusji merytorycz-

Dyplom od wicepremiera Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, 16 maja br., gościła w ZEC SERVICE sp. z o.o. Razem z prezesem i  wiceprezesem Urzędu Dozoru Technicznego oraz dyrektorem oddziału wrocławskiego UDT zapoznała się z zakresem i skalą działalności spółki. Podczas wizyty Ilona Antoniszyn-Klik i Mieczysław Borowski, prezes UDT – w imieniu wicepremiera Janusza Piechocińskiego – wręczyli prezesowi ZEC SERVICE Wiesławowi Dreko dyplom w  uznaniu efektywnej współpracy w  obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki. Nowość z morelami Do rodziny serów Valbon dołączy nowy smak, Valbon Camembert z  morelami. Rodzina Valbon produkowana przez firmę Hochland Polska jest ofertą premium w rozsądnej cenie, skierowaną do koneserów sera pleśniowego. Wyjątkowość oferty podkreślają opakowania premium. Sery Valbon – zainspirowane oryginalną, francuską recepturą – produkowane są od 2000 r. w Polsce – w zakładzie produkcyjnym Hochland Polska w Baranowie k. Ostrołęki, jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego w Polsce. 25 lat na rynku Firma STACO Polska obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. W  maju 1989 r. na rynku producentów elementów konstrukcji stalowych

n ochrony znaków towarowych, transakcji i przekształceń spółek kapitałowych, obsługi powierniczej polskich i zagranicznych struktur przeznaczonych do zarządzania wielopokoleniowymi majątkami prywatnymi (Kancelaria Prawna Kunachowicz & Co. sp.j.) n prawa handlowego cywilnego, prawa konkurencji i  przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, stosunków pracowniczych, prawa wspólnotowego oraz Światowej Organizacji Handlu (Kancelaria Prawnicza Piontek i Wspólnicy sp.k.). Realizacją „Polisy Bezpieczeństwa BCC” we współpracy z wymienionymi kancelariami zajmuje się dyrektor Biura Interwencji Krzysztof Ostrowski: tel. 22 582 61 12 e-mail: instytut@bcc.org.pl więcej Õ

Nie chcę być i nie będę premierem. Ale gdybym był, przede wszystkim zrezygnował bym z  rozbudowy wielkiej energetyki. Kosztowne bloki, elektrownie jądrowe (import!), a  do tego budowa nowej sieci przesyłowej, bo stara jest całkowicie zamortyzowana i  „wielkiego prądu” nie wytrzyma. Na dodatek to tworzenie niebezpieczeństwa energetycznego, bo ta infrastruktura narażona jest na sabotaż, zależna od transportu, strajków i katastrof. Trzeba brać przykład z  tych sektorów gospodarki, które rozwijają się najszybciej i  są nośnikiem postępu – informatyka i  telekomunikacja. Nie mają supercentrów i  opierają się na rozproszonych mocach produkcyjnych. To samo trzeba zrobić w  energetyce – biomasa, biogazownie i  małe elektrownie, instalacje prosumenckie itp. Taniej, daje pracę i jest odporne na zakłócenia. Zadbałbym o to, żeby na peronach kolejowych tablice z  nazwami miejscowości były umieszczone prostopadle do pociągu, a  nie równolegle. Każdy pasażer mógłby je przeczytać, nie tylko ci których wagony zatrzymują sie naprzeciw.

Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert BCC:

Rząd powinien obecnie dopilnować zakończenia prac legislacyjnych w dwóch istotnych dla gospodarki sferach: zamó-

wieniach publicznych i prawie budowlanym. Od ponad dwóch lat trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Jej zadaniem jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w  zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Innymi słowy, ma powstać Kodeks Budowlany, zastępujący dotychczasowe, wadliwe i  rozproszone ustawodawstwo w tym zakresie, i – co ważniejsze – wprowadzić w  dotychczasowych przepisach takie zmiany, które znacznie usprawnią proces inwestycyjny (jako przykład można wskazać wyeliminowanie decyzji o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu). Druga kwestia to nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W świetle problemów z jej stosowaniem w poprzedniej perspektywie budżetowej UE należy w taki sposób znowelizować Pzp, aby uniknąć tych błędów i efektywniej wydawać środki unijne z nowego budżetu.

dr Remigiusz Stanek, radca prawny, ekspert BCC:

Równolegle z problemami związanymi bezpośrednio z  prowadzoną działalnością gospodarczą (np. pozyskanie kontrahentów), przedsiębiorcy borykają się z problemami związanymi z otoczeniem biznesowym. Jednym z nich są nieustanne zmiany przepisów podatkowych, a także ich nadinterpretacje dokonywane przez organy skarbowe. Nieprecyzyj-

ne przepisy i związany z tym szeroki luz decyzyjny urzędników prowadzą do tego, że niejednokrotnie kwestionowane są nawet takie działania przedsiębiorców, które odpowiadają brzmieniu przepisu podatkowego. Zrozumiała jest dbałość państwa o  źródło dochodów budżetowych, tnie może ona jednak odbywać się kosztem podatników, niezależnie od branży, w której działają. Gdybym był premierem, zająłbym się natychmiast weryfikacją decyzji administracyjnych wydawanych przez urzędy skarbowe oraz zasadnością i  częstotliwością postępowań kontrolnych wszczynanych w  stosunku do podmiotów gospodarczych. Przyjrzałbym się projektowanym zmianom w  prawie podatkowym dotyczącym klauzuli obejścia prawa oraz systemowi motywacyjnemu w  zakresie egzekucji administracyjnej dokonywanej przez urzędników skarbowych. W kontekście wyżej wymienionych zmian, aby zrównoważyć chęć zwiększania wpływów do budżetu państwa przez urzędy skarbowe ze świadomością realnej osobistej odpowiedzialności urzędników za pochopne i  nieuzasadnione wydawanie decyzji, znowelizowałbym ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, doprecyzowując termin „rażącego naruszenia prawa”. Tak aby sąd mógł oprzeć się na określonych prawem przesłankach dając podstawę prawną do egzekwowania osobistej odpowiedzialności.


8

GAZETA BCC • XVIII • czerwiec 2014

Jak poprawić efektywność – administracja z biznesem W Domu Polonii odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej, którego gościem był Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Dyskutowano o  problemach ograniczeń w funkcjonowaniu firm oraz działaniach wojewody na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, w tym poprawy efektywności współpracy administracji z biznesem. Kanclerz Marek Piwowarczyk omówił najważniejsze bariery w rozwoju przedsiębiorczości m.in.: wysokie pozapłacowe koszty pracy, wpływ minimalnego wynagrodzenia, trudności w pozyskiwaniu kapitału czy zatory płatnicze. Skrytykował również mankamenty wymiaru sprawiedliwości, takie jak przewlekłość postępowań czy niestabilność prawa, a także omówił problemy związane z interpretacją prawa zamówień publicznych. Przedstawił bariery lokalne pojawiające się na styku przedsiębiorca-urzędnik, związane z  planami zagospodarowania przestrzennego, zamówieniami publicznymi, planami rozwoju gospodarczego gmin itp. Za każdym z tych działań stoi człowiek i dlatego tak ważne jest, aby zarówno świadomy urzędnik, jak i świado-

Jerzy Miller, Marek Piwowarczyk my pracodawca wiedzieli, co leży w zakresie ich obowiązków. Jerzy Miller ustosunkował się do problemów poruszonych przez kanclerza. Zwrócił uwagę na dialog konkurencyjny, który uważa za podstawową formułę poprzedzającą realizację zamówienia publicznego. Podkreślił, że w  działaniach administracji nie jest ważna szybkość, liczy się efektywność, zwłaszcza w  sferze zamówień publicznych. Sceptycznie odniósł się do realnej możliwości ograniczenia kosztów pracy, przede

wszystkim zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Omówił problemy związane z pozyskiwaniem środków finansowych oraz prawem pracy. Podkreślił, że prawo staje się coraz bardziej stabilne, co korzystnie wpływa na plany rozwojowe firm. Sporą część wypowiedzi poświecił uwarunkowaniom lokalnym wynikającym z działań urzędników, a  także zagadnieniom kontroli prowadzonych w  firmach przez powołaną do tego administrację (konsultacje z pracodawcami, w zakresie standaryzacji wymagań Inspekcji Sanitarnej). Na koniec zauważył, że bardzo ważna w działaniach administracji jest dyskusja z przedsiębiorcami, która ma znaczenie praktyczne np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w  zamówieniach publicznych; wyraził zainteresowanie kolejnymi merytorycznymi spotkaniami z przedsiębiorcami.

W REGIONACH Z nagrodami, organizacyjnie

Spotkanie Loży Świętokrzyskiej otworzył kanclerz Andrzej Mochoń. Przedstawił przybyłych gości i oddał głos prezesowi Zarządu Stanisławowi Rupniewskiemu, który zaprezentował Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON sp. z o.o. Następnie kanclerz wręczył Mirosławowi Lubarskiemu, wiceprezesowi Zarządu firmy Polskie Składy Budowlane, Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Sekretarz Loży Marek Staniak zapoznał członków z  pismem, jakie wpłynęło z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, które dotyczy możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

VSA

Spotkanie członków Loży Dolnośląskiej dotyczyło przede wszystkim sytuacji, jaka miała ostatnio miejsce na rynkach finansowych w kontekście Volume Spread Analysis (VSA). Problem omówił Rafał Glinicki, ekspert VSA; podczas prezentacji posłużył się wieloma przykładami z  rynku surowców, walut, a  także naszej rodzimej GPW, gdzie wielu inwestorów poszukuje okazji do inwestycji. Szczególnie te ostatnie przykłady wzbudziły wśród przedsiębiorców bardzo duże zainteresowanie i wywołały dyskusję. Rafał Glinicki jako prezes firmy VSA TRADER przedstawił również koncepcję jej rozwoju. Z rąk wiceprezesa Zarządu BCC, kanclerza Loży Marka Worona Rafał Glinicki otrzymał Rekomendację Business Centre Club dla swojej firmy oraz insygnia Partnera Loży.

wszystkim opłaciło. Korzystamy z tego wszyscy, nawet pesymistycznie początkowo nastawieni rolnicy. Polska jest krajem przewidywalnym, budzącym zaufanie. Jednak kapitalizm, który mamy różni się od „książkowego” i wielu nie może się z tym pogodzić. Nie wykorzystaliśmy całego potencjału. Gdyby zostało zrealizowane to, co planowały wszystkie rządy, mielibyśmy znacznie większy dochód. W  ostatnim okresie produkcja na świecie rośnie szybciej niż w  Polsce. W  zbyt wielkim stopniu uzależniliśmy się od gospodarki Niemiec. Bezwzględnie trzeba tworzyć lepsze warunki do rozwoju naszych przedsiębiorstw. Dużo uwagi na spotkaniu poświęcono obecnej sytuacji na Ukrainie. kż

Na własnej skórze

W ramach majowego Międzynarodowego Tygodnia Coachingu, realizowanego przez ICF Polska Komitet Lokalny Opole, Loża Opolska zorganizowała w  siedzibie firmy EL12 warsztaty coachingowe. Tematem przewodnim był „Balans między życiem zawodowym i prywatnym”. Podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość „doświadczenia” coachingu i  znalezienia swojej własnej drogi w osiągnięciu punktu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, aby w pełni spełniać się na obu polach. Spotkanie prowadziła Joanna Mazurek, psycholog biznesu, Coach ICF, członek BCC. Marek Wołyński

Nagrody dla wolontariuszy

Aneta Domżalska, Julia Bartkowska i  wolontariusze Fundacji Gajusz zostali laureatami konkursu Barwy Wolontariatu. W  pracach kapituły wziął udział Piotr Onikki-Górski, dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC.

Warsztatowo o zmianie

Rafał Glinicki, Marek Woron

Ćwierćwiecze transformacji

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Białymstoku z prof. dr hab. Grzegorzem Kołodko pt. „Ćwierćwiecze transformacji – i co dalej?”. W Polsce transformacja miała łagodniejszy przebieg niż w  bardziej ortodoksyjnych gospodarkach socjalistycznych, podobnie było na Węgrzech – mówił gość spotkania. –  Nasi politycy dojrzeli do transformacji, czego nie można powiedzieć o Bułgarii, Słowacji czy Ukrainie. Mieliśmy otwartą drogę do zmian, lecz Unia narzucała nam schematy i zadania do rozwiązania. Bez wątpienia Polskę dużo kosztowało członkostwo, lecz to się

-

innowacyjność sposób na miejsce w biznesie cd.

WydarzeniE

Loża Wielkopolska spotkaniem dotyczącym sukcesji w biznesie rozpoczęła nowy cykl warsztatowych spotkań wielkopolskich przedsiębiorców. Podczas każdego z  nich uczestnicy biorą udział we wprowadzającym do tematu głównego warsztacie, aby później rozmawiać, wymieniać się własnymi doświadczeniami związanymi z  daną tematyką. Podczas pierwszej części spotkania Tomasz Sierszchuła, trener biznesu przeprowadził z uczestnikami warsztat pt. „Czy naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Jeśli tak, to jaki to ma wpływ na wprowadzanie zmian w organizacjach?”. W głównej prezentacji przedsiębiorcy zapoznali się tematyką sukcesji w  biznesie. Na pytania dotyczące ciągłości prowadzonej działalności, zabezpieczenia sukcesorów, zarządzania aktywami

oraz aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych sukcesji odpowiadali eksperci kancelarii prawnej Sommerrey & Furmaga, spółki doradztwa podatkowego TPA Horwath, brokera ubezpieczeniowego Saga Brokres oraz firmy EFIX Dom Maklerski.

Rostowski na Pomorzu i Kujawach

Jacek Rostowski, były minister finansów i wicepremier polskiego rządu, spotkał się z  prezesami największych firm regionu, zrzeszonych w  Loży Toruńskiej. Mówił o kryzysie ukraińskim, zbliżających się wyborach do Europarlamentu, realizacji planu budżetu państwa oraz wnioskach do projektu budżetu na 2015 r. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu RP oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojciech B. Sobieszak jest prezesem firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, producenta płatków śniadaniowych Nestle. Z ramienia Cereal Partners Worldwide zarządza rynkami Europy Centralnej. – Moim zdaniem polska gospodarka ma potencjał, by stać się jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek naszego regionu i  Europy. Ten potencjał głównie tkwi w  ludziach, a  poniekąd wynika z naszej niełatwej historii. Trudne czasy królowania nieefektywnej komunistycznej gospodarki, różnego rodzaju braków i reglamentacji nauczyły Polaków przedsiębiorczości i  innowacyjności. Na tle naszych sąsiadów jesteśmy nad wyraz ruchliwi mentalnie i niepokorni w dobrym tego słowa znaczeniu. To są cechy, które – po pierwsze – nas wyróżniają, a po drugie – mogą stanowić – i w wielu przypadkach stanowią – fundament dla innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć. Wyzwaniem jest umiejętne wykorzystanie tego potencjału. Myśmy stali się mistrzami w… oszukiwaniu systemu. Pytanie brzmi, czy nasze mistrzostwo da się wykorzystać w  systemie, którego od 25 lat już nie musimy oszukiwać? Czy taki system udało nam się stworzyć? Kluczem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań jest zaangażowanie ludzi. Firmy, które odnoszą największe sukcesy, potrafią korzystać z  pomysłowości liderów, pracowników i przyciągać do siebie twórcze jednostki. Jak to robić? Najprościej można by powiedzieć, że wystarczy pozwolić im działać i  zaszczepić bakcyla ciągłego doskonalenia. Gdy tylko pracownicy doświadczą, ile zależy od ich pomysłowości, potrafią zaskoczyć swoją fantazją. Ludzka kreatywność jest największym zasobem. Jedynie ludzie – maszyn tej sztuki jeszcze nie nauczyliśmy – potrafią wymyślać nowe idee, które społeczeń-

wydarzenie

O co powalczy dziś BCC

Andrzej Lepich, Marek Wołyński, Ma­ rek Goliszewski

Spotkanie z Jackiem Rostowskim

O przyjaznym mieście

W czasie spotkania Loży Warszawskiej dyskutowano na temat: „Miasto przyjazne przedsiębiorcy to miasto przyjazne dla mieszkańca”. Gośćmi byli przedstawiciele Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej: dr hab. Lech Królikowski i dr inż. Maciej Białecki. Dr hab. Lech Królikowski przedstawił prezentację „O niezbędnych kierunkach rozwoju Warszawy”. Poruszył m.in. kwestię ustroju miasta, który reguluje ustawa z 15 marca 2002 r. o  ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jego zdaniem, nie ma równowagi między poszczególnymi władzami, głos decydujący ma władza wykonawcza. Miasto decyduje praktycznie o  wszystkim, rady dzielnic mają ograniczone uprawnienia, dzielnice niewiele mogą. Dr inż. Maciej Białecki mówił o „Marketingu miejsca i przyjaznych urzędach”. Jak podkreślił, nie ma jednej spójnej wizji rozwoju Warszawy, kolejne ekipy przygotowują własne, nie ma żadnej ciągłości. Ten brak jest dojmujący. Nie ma też aktualnej strategii rozwoju miasta. Priorytetami Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej są m.in.: partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób inwestycji miejskich; uregulowanie pod względem prawnym i  planistycznym wszystkich nieruchomości w mieście.

stwu i firmom potrzebne są do ciągłego rozwoju. Jest tu potrzebna otwartość ze strony liderów, czy wręcz inspiracja, ale też akceptacja tego, że poszukiwanie nowych rozwiązań niesie ze sobą ryzyko, na przykład błędu. Szybko zakończy swą przygodę z  biznesem przedsiębiorca, który jest zakochany w  swoim produkcie. Kiedy firma przestaje być twórcza i uważa, że osiągnęła doskonałość i musi tylko produkować, już po niej. Karol Darwin powiedział, że przetrwają nie gatunki najsilniejsze, ale te, które potrafią się przystosować. Ta reguła doskonale sprawdza się w biznesie, a kluczem do znalezienia swojego miejsca w  nowych warunkach gospodarczych jest właśnie innowacyjność i  poszukiwanie nowych idei oraz wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania. Nie uważam, że problemem polskiej gospodarki jest korzystanie z  wypracowanych gdzie indziej technologii. Błędem byłoby wywarzanie otwartych drzwi i  wymyślanie czegoś, co już ktoś inny stworzył. Naszym atutem jest to, że te nowe technologie wykorzystujemy o  wiele efektywniej niż robią to inni. Szeroko opisywany był przypadek koncernu samochodowego, który przeniósł montaż jednego z  modeli z  Polski do Włoch. Okazało się, że Polacy, mając do dyspozycji tę samą technologię, są efektywniejsi, m.in. dzięki ciągłym usprawnieniom, które wdrażali. Osobnym problemem jest instytucjonalne wspieranie innowacyjności. To dobrze, że inwestujemy, pochodzące m.in. z  Unii Europejskiej, środki finansowe na wdrażanie innowacyjnych pomysłów i  ściślejsze wiązanie biznesu z  nauką. Uwolnienie oraz  wykorzystanie naszej kreatywności i  przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu. Inaczej staniemy się krajem, który może konkurować tylko „taniością” siły roboczej.

„Najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w 2014 r. oraz wynikające z nich główne zadania Loży Opolskiej oraz BCC” to temat spotkania prezesa BCC Marka Goliszewskiego z przedsiębiorcami – członkami Loży Opolskiej. Prezes potwierdził, że rok 2014 zapowiada się lepiej dla polskiej gospodarki. Jest szansa na wzrost gospodarczy na poziomie 3%, a inflacja nie powinna być większa niż 2%. Zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z sytuacji demograficznej. Stawia to pod znakiem zapytania bezpieczeństwo emerytalne Polaków. Marek Goliszewski podkreślił, ze BCC

w ciągu nadchodzących lat będzie przede wszystkim monitorować i  wywierać wpływ na rząd, aby doprowadzić do obniżenia pozapłacowych kosztów zatrudnienia. Chodzi również o  ścisłą kontrolę wydatkowania środków publicznych, a także odroczenia konieczności zapłaty składek ZUS tym firmom, które nie generują przychodu. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy mówili m.in. o  braku reprezentacji politycznej przedsiębiorców w  sytuacji, kiedy w  Sejmie i  Senacie rodzą się i  kształtują ważne ustawy ograniczające wolność gospodarczą, o  wadliwym systemie przetargów publicznych, o  problemach związanych z delegowaniem pracowników do pracy przy inwestycjach poza granicami Polski oraz wielu innych problemach z prowadzeniem firm. Po dyskusji z  przedsiębiorcami Marek Goliszewski spotkał się z  marszałkiem województwa Andrzejem Bułą, deklarując chęć współpracy na polu możliwych wspólnych projektów oraz wsparcie przez BCC lokalnych inicjatyw na rzecz przedsiębiorców.

Z punktu widzenia BCC

Przeciw wprowadzaniu depozytu Mając na uwadze ogromne znacznie dla gospodarki Polski obszarów szeroko rozumianej cyfryzacji, innowacyjności oraz budowy społeczeństwa informacyjnego, BCC pragnie zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą wprowadzanie instytucji depozytu do projektów opracowywanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – m.in. w  bardzo istotnym projekcie konsultacji dotyczącym tzw. aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z 19 lipca 2013 r. Analizując projekt, z  zadowoleniem zauważyliśmy, że widoczną intencją ustawodawcy jest takie uregulowanie procedury aukcyjnej, aby wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowane równe prawa, a  ich obowiązki były jasne. Procedura prowadząca do rezerwacji częstotliwości, a  więc dobra

wyjątkowo rzadkiego, musi gwarantować jej przejrzystość na każdym etapie, również po to, aby ostateczna decyzja rezerwacyjna nie podlegała podważeniu na skutek odwołań uczestników, których prawa zostały naruszone. Z niepokojem odnotowaliśmy fakt, że w treści projektu pozostały, budzące od samego początku niepokoje, regulacje dotyczące depozytu. Z  niejasnych dla BCC powodów minister wprowadził w  zmienianym akcie tę instytucję, a  obecnie planuje ją utrzymać w projekcie. W ślad za innym głosami na rynku, apelujemy zatem do Pana Ministra o rezygnację w projekcie z przepisów dotyczących depozytu. Krzysztof Szubert, ekspert BCC,  minister ds. cyfryzacji GGC BCC więcej Õ

Gazeta BCC - czerwiec 2014  

Gazeta BCC nr 18, czerwiec 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you