Page 1

TIJRK IYE TİCARET SICİL I GAZETESi

3 KA IM 2010 SAYI 7682 (8a)tarafıl•5~

<;a~ fada)

olu~tuflunJan Jc\·nıun

H-~ırlct ı s _ ıu

Merlcz

adrc;uun

Yenı~ ol

M3h

1491!!26.15.1~

mulım

tdrc-,inJe

Kaya J

bulunan

\lllıgına

modOr

tamanıının cnı~ i ııın

'e ~ı.ııe şırket Cihan ·ın da

Alunet

mahalındc

Ozerınc

her husu'lla en genış ,.kilde

mc\cut olduaundan

huıun

re~mı

lıclırtm<ş

hanl..ıdar

'13hı~lar IlC/dınde

... e ."\

munferıdc:n

daıreler

Lc:mı-.ılt:

ıi/JJma

\C

\etlilı kıhnma."ına Jf)..Şırlelle

~~

·.

hısse:-.ını

-lRR~5R.10

dt:Ht::Jen

nnlu Veda ı

TC

Kırtı lo~lu

~0.102010

ıtıban' ı~

modoriO~Onc:

son

bu karurlann Ticaret

M~ınurlu~uııa

ctnrılıncsınc o~

ılan

bırJi~ı ıle l.:ırar

verıldı

Mchnıcı AlıKava Imza '<içuk Uur~uı imza

açılara k

~eç<lnuşıır

Tica r et

Sicili

RaşL.anlığıTlll Tah•un Ötlıf)a\.ı.

r

Cumhun\t:l

lladıınkö\'

l>oJID

CuiM~ır H~ Vıumanlığ.Bda

Yolu

.

lıı:an Mcrkczı ıle sıcıl numarası

"·c Oınaıu \U~arıdn \azılı bulunan ~ırkeun 20.10 2010 ıarıhlı ola~aıı l~rannın

kurul

ınaçözlqmc

l_:t.notcrli~ i ncc

ııı ~ıııo

"-1\1

ve

usarırıının,

tadil

t~tanhul

:n

ton h

ıle nnavlı

lararisrının

ı6910

ve 16'111

~Onclım

ıc-rcıl

kurulu

iL1nı

\C

pa\ NmaiJa 676~ aut\ılı TurL. Tiı.:ard Kanunu huL.uml~rine u'gun nlan1l \C cet\elınin ılam ı· enmı~

mcmurluQumutJ3lı ıJa,anılaraJ..

\t:sıı..ıılara

2() 10.:!010 ilan ulunur

t:mhım.Je

le~il clliiJi~i

Dianeo Öıtiı~akilt'ı' \f u lfak Don aı um ı S a na~ i H Tica re t Anonim Şi r ke ıi ' nin ıo. ıo. ıoıo T arihi nde Ya (ll la n 2009 Yılı Ol aj\au G e nel Ku rul T op l aıııı Tu r ı'" aQJ

Blanco öıurvakJkr Muu:1l Donarunu Sanayı '"~ lıcarct Anonım ~ırkcıı'nın ,;oo9 ''lı Ola~ln Gen.: ı Kurulu 20 10 201 U ııınhındc. Saaı

9 lO d>

s~na\i

k No4 .1

"e

Tıcaret

Rak•nlı~ı

hı .nbııl

Modorıngn·nan

19.ıcı.~oıo tarıh

ll

\e M563 -Ht~ılı \atılan,Ja !!!Ön!\lc:ndirilen Rakttnlık Kum i-.eri Metın

gOtetımıodc

Yône:v

HIJlılllll}tır Toplı:uıuıun

Tork

Kımunu'nun

370.nı;i

tı6rc:

olarak

ılan\17

hi\$Cdarlarca

aıt

hu~u!<ounu

scnna~cye şırket

aı l

vcnı

lıınclcrdcn

scrm&,Cblıtdekı

mOtena!:ııp

pa\ı

ınıL.tnrııu

hallını

llırlıAı

Oy

ıle

J'l..ı'oıı..:ü

Yu-,uf Kenan Oztıryakı. r~h"iın

Oztı~·alı. Atakan ôzti~aı..ı.ı-ı~~n IJJhçıvan. ~Ukran ()ztıryakı, Yi~ıı (>ztıl)akı ve Safa Cahıyır"ın Haklarını

Kulinnınal

ı.Jedıklennı ıuıfa kl a lıe1an cllıler mul..ıt\denın

Ru nedenle ana

Sermave . Hı'-3e f>c:\ir\c:

Senedennın.

·e\1

Tıcaret maOJcsıne

varı l muımı.

bcrh~uıgj bır ıur.lLın

mm

avrıldıkıan

TenılıJ..ı""' N:.jıl ı ı...lı 6"ncı

~ırlctııı hi5sc:lcrı

a-)

hı~sclcnrıı

Lısmı.:-n

taıııınnen

ctmı.:k

tcmlik.

lakdırdc (hıs\C ını

6ncdil..l~

L~mli

hı"i-.ıcd.ttrlara

taahhULlu mcltup ile Bunlar t-.u tekiıli

clnıcJılı.len

Lahul

hı11~lcnnı dı~cr ~ıtrurtakı (ılıtılcnen

kabul One: O'"

lle Karnr Venldı

hı<sc:dar ~rubu) hı.,edarlara

cdebılır

Ycııi Ş<kil

Madde-6Sennay r , H is t Srnetleo rini n tf t \ ·i \.,. ~li r n T f' mlüo. i; 1- Se rrn a ~ f'

Hi

,.t

t

Stnerltrinin Nn 'i

pa~ sahıplcnnc

hı"ıselenni

kı~ınen

satnıaı..

şc:-kılde-

teın lı k

l umıımen

Yılı

ljırkehn

çalıım•lanndan )Onc:lım

kurulu mura\.ıhın ihra

ilc

0\ Rırlığı lk Knııır YC'ınetim

Semıa)'e

oylamaya

kaıılınadılar)

5-) Üç"' soıe ile gore> 10pmak ozcrc ısırkctın yönetım kuru lu 01elıklennc Tahsın 0zl11}8kı, Sııliı Y i ~i t

Oztıı~alı·ıuıı

n.1ma

):lllll

hı-t-..c:\t: ıl\nlmıştır

hııı\C:Üdr

iki

1.00 rurk

fruhunJan

uluımaklıd<r Şn1 1< kı,

c t ınel

9Cı4

070,00 Turk 1 ırası Y u.,uf Kenan Ö1tı r"\ aL. ı 913 202 . ll ı s sc:' c Kartılık Y13.202.00 rork ı.ır:"ı l ahsuı Ozıı rnkı

IliS<<>< 340.931.00 lnrk Lıı ..ı

Karşılık i\ta~an

atanmalnnna o~ bırlı~ı ıle karar

Oııırnkı

veri ldı

3-lfi.<JJı H""<'c ll.aıJılık 1.10 9.li.Oı> lOrl Lıruı 1 ıgcn BAHÇlVAN 23 ı ~~~~ h" 0\'C k arıılı k ~~~ 140.00 Tork Lır><ı ~~~~rao Oıt<~al;i

21110-~011-:!012

hesap donemlen <le <lg<li olarak göre> 6-)

Y.lpm:ık

şirket nnımkıplı~na

Ozcrc

tcba~mdan

te krar TC

Cihan·ın atanma~ına a1lık

,.e

Ahmet

ıendısiı~

51'

51Xl,OO TOrk Lır•" munt~ıplıl. ücreti fk.lenmc!\ine cı:-r hırlıgııle karur \en Idi .

241 51.1.00

7-) Şirlc:tın YOnt:l ı m Kurulu (h diklerine ~~ilen o~clere h.:tUı

9.Jl1 hı~e\e k.a"'ıhk 9 Torl Lim'i1 Yiğit O.ttir :1Li

Şırket

llıs.sc

·Scrml\(. ve f>e"r

..as

nıuka,d<sınııı

Scnetlennan l'ı:(\'1

\e TeınlıL.i" ha,lılh 6 ' ncı

maddesınin

deJıştınlınesınc 11n ı r

\ Ouctıın

lurul unun

dolirultu:ıunda

teki di

luzırlanan

sC\;lc,mc dcA.işikli~ı olundu !ı..:fk:l lurolun rcyınc 31Z cdıldı ~ırld

\"C

artırması

IOrk TUrl

hı'ls..:dar ), tusS\."""Sını

u ı mak

ıst~ en

J\lcdı~ı tOm i\ UrubwıJoiJ hısscd.ır1ara taahhut1o mıı:ktupla ıcklıf cıındıdır Uunlor bu ıekhfi

hJ

~d.ır.

Lı rası na

l c:mı:ı.ıl

Kahiplerinin hıdunnıaları

edc::n

toplantıda nede nı yle

pa\ ha.tır

Ba.ıkan ,

ht'JKJarlarca \-ıtk.ı Lcl.lif fıLcnne. pa\ ahiplt:ri nden her birinin u.rıırılım hı

~erma)e)"t

. elerderı ık

a1nh11me

u.ıt

\tnı

~ı ri.. et :r.cnnaycc.ırıdeı..ı

hakkını

l

n ("rnıhu. Vahancı

ıra~n

Safi:ı 1.~:!.00

Kdarla ..

TTı

16 S75 hi 'e laııılıl • 16.875.01> 1url Lı ra ı lllaııeo Grnhh & Co KG 6 hıssc1e karşılık 6,00 Turk Lırası lkfik Necdd !Ur~~ u Es kı

scrım,~cyı

ı.c.ıxı.ııno.uu ı ı

o l uı t uran

nrk Lira"

ı.:rmc..1ıldıı:rı

hnsesını Slltmıık ıMe\c:n hı

Bu

lcz

ıakdırde

lonuJa ~-)

ılı:

teı;cıl

ıanhmden

iii; M) ıc;mJı:, kalıuu

dıuresınde

ınrıhııı•

husu.ı.:a

ırıö7le ınedcL.i

uvannea

ünguren Tork

muhtelır

ıoatmuL.

c:n

~eç

kaJ,ır

nit

ılunlur

ilan 1lı 'sc L.upürler

vapılır

ana

rnaddc~ı

bu

i~te~c:n

ıl!}.ılt:nen

!)ımdıkı

1 6(1(1.1M"M"I,f))

Senml\c.. ı·1.000

onrı.Oo

n Genel Kurul

Tarıhı:O.I02010

Sennu~e Artınmına J~liral F.den

Pn'

Sahıplerınuı

J\dı

So\·adı Uın::ını:Yu~uf

Kenan Öztı~akı Ar1ırım

IL

4 ~~

n

Onccııı

p.,,

\.1.ıltarı

Pa\

~lıktarı

171.m

Artırım

Sonrası

'1!~ ıno.ıxı Artırımdtıkı

Mıktar

TaahhOt TL ·4:! IK'~l.lll

Erııgı

hu~u·mndı:t

:mla:t~tmaJıklan

bu ılegen

tuL.dın.k

h ıı·

Adı "oY~dı Ün\'anı:Ta h mt Ozt irnkı Artırım On~t::tı Pa' \1ü.htn

n

hı~"edar

mah

Oc:netım

t ~7

r>u.oo onnısı

Ariinm

n

'il'~"~.ılil Artırımdall

Mı kıor

Tl

Pa\

Tuhhut

\fıL.tan

FHıBı

l~ri.l fı 100

tırkı:tıııc t~pıt enııırler

d-) ll~ıleııcn

hıMıı:dar

de\ır

bu temel \C"IÇeYc-sıııdc J

lellıtinı

tc:tılı~ndcn ıtıbaren

3\

m porunun

luıtla ı\inJe

·1

kabul c-tnıı:Jıru takJırJc:, hiss.c:~ııu satmak ıstc~·cn. ha01-ı tarıh d.ıh.ı o tarıhtc- tlç1Jncl1 lıır . atı~la ıl~ılı mtu...ıkcrdcr~

Adı So\.lldı Ünvaııı.Atakaıı ön ı r,akı Artırım Öncesı Pa' Mıktarı ısı SJıı,oo

n.

Artırım

IL

cınray .ı şahısla

Sonuısı

Pa\

.Mık t arı

.4<)YJJ,ıxı

.hrtırımdıtkı Mıkıar

TL

raahhuı

l:.tıı.Q:ı

ıw.ıoı uı

NJI"a~ılır Hiso;c~ini

c-)

hı~5.cd3f

lıu

şah ı ~l•

ıı.atm:ık

mill.aJ..t:rdcnn

l:ıır

ı• l d<rde

nnhı.miıL ıwnuc.:unu

hi ~~edsr

iltzilent:n

ı.<.;.lcycn

LonuJa OçUneO

anlaıııaı

Adı

hı~~edar

n

olarak Du hal

k.ull3ıtılınaJıJlı

dcYır

tcmlıld~r

ve

ıle

YOncımı

şekilde

9·)

vap ı l:ın

k&) ınan

ırl..clm

Kurulu

dcnrlcrı

AJı

ımtıM

bu

Artırım

IL.

Kurulu

O~derin~ ısirk~ı knnu"'UOH ~ircm ,,ıeri tııZ7.at vc)a hAşL.aJtırı Bdın.a

Ettıgı

~.11

Önı.:esı

Pa~

\fıllan

Pa'

Miktarı

.lHI.OO Soıunsı

3-111.00

Artırımdalı M<lLır ·ı ı,

Adı

n

ra•hhOl 1(17 9W.IW)

"-ııı~ı

'O"\ aJı Lm~uu S.ıta C~ l anr

ı\rtırı~ Onccsı Pa~ ~1ıkları ı~9X74.ıxı

Artırım

edemez

Yonclım

Ta.t~hhüt

Sel, adı Oıı\anı Şulruıı

n._ l~.ı

tabı pa~

MiL.tasn

Ozı ın•!.ı

Yonctım

kanunun hissenin

P~\

Tl 15? 101,00

Artırım

pruplan da hilıııJekı

Sonnı.:-ıı

Arhnmdıü.ı

OçUııco bır ş:ıl.,. s.ıtab ı lır

ı: ı llıssc:dar

Mıkıarı

110 ~.1 l.ıXI

Mikıar

t=ıkdırıJc hıs!.c~ıııı

sntınnl ı.;lı::\en hııu.edar hıs .. elı:nrıı

P•~

ısı s.ıo.ıxı Artırım

l..or"sınJa. ıktı!oap eJeıı tır.ıt

girme hallo.ıııı haizdır

Artırını Once"

n,

g.ruhu bu

\:uılı bı!Jınmı Lalıp eden 4 harts. iljindc ~ü.tlt:)n~\t: hi._~ ... ini almak ıııte) en hhsc:dunn

SC\,.ıdı IJmanıJ ıpcn

H.1hÇ" il n

sruhuna

tJ~ılc:nen

ön gNd U~tı a . :m !:-ayıda de H i hHjblf kısıtlama\ :ı

6deneceklir Au

şnhı.a

artıı r ıl.1n

)Ünctim Lurulunun altıı..:a9ı

.ııos :!013

cd ıl ın<XI<!!J

hı"~lı:nıı dı:!kri

deft~nne

1:4 ·o

c:n geç

Lararllır

bır

gruhu tcklıf cdıl~ıı

lı mı

n

\edir.

teki ır ~(ılurc hı lır

Hih~ini

d<~ıldır

ı~c

kabul

Oçtı n cO

bır

mu\"azaadan arı olarak tamamen whhot cdilnu' \C artan itıMn:n

On..:ekı Scnnayesı·

n

kendı gruhundtt l..ı hı..,'>tx.hmı

Kunılu L:yc~ olm:ık ıçın

400.000,00 lark LırJil ori31Jar

Mtmurl~u l<iıınbui-Y\9?51

ta k dırd..;

ıaın.:ımcn

tarafından

mıktnrını

motenasip

TUrl

l urjılı~

.

• ıı;ıl

Ticuret

r m.ıL.

hild ırccck\ır

ödenmıştır

Lır3sından

huııu~unda~scrmayenın

temasmını

hı'l-.e\e

Culu)ıT

ana

!.Crına~c ının

1 6(KJ.OOO.ll0 1 {)(KJ 000.110

pa}

~4.1

ne(

h~ur Ocrdi tk.Jcnmt:nıl!smt: u" hırlı~ı ıle karar' erildı S-)

bır

ıste\cn

ıt;ındc vıı:y.ı dc~cr tespıtı

J.IO 931

Eskı HadıınkC\'

ı~tclJı~ı

satmal

hı s.eJ~u

A Grubu, Yerlı lJıl\.o:;cdarlar ?0-ı 070 hi~'\C:\ C' l llfl1lıl

Kurulu

ıhradn

kıymetinde

J.OCICJ.UOO ackt

.~7 1 ncı! Maddeı.ı

0\dennın Her bın L.cııdıleri ıle

<..'alayır \-C:

Lırası

bın

Hllynlçckını:cc.

M1h

\C}U

hı:ı,ı..a

H\"8

ıcklıf gOhlrcbılır.

Bu scrmave her

Adresi

tekhf

takdırde (hı~~sını

la~ul

""nn"'e"

~ırlctın

Cum h urıYet

Yolu. N~ .1?-l<ı•ntıul

hı:;.:,c:darlnnııdaıı

D Grubu

on-.:ö

Cic:rc:ğince

laldırJc

Cnvaıu BJııılll.:o

Mutfal Donanımı

Sana~ ı \C lıcarc:t Anonım :)ırkcu

hlt:\t."ll lllY•t:dıı.r,

..atmak

dır

(TT K

~ruhuntlal..i

~ırkcun Ö7tın:aLılcr

teklıf etmelıdır

Kanı.r Venldı

Vcn l dı .

is.tı:dığı

satmak l"ikycn

b"s.:d3r ), \1 da UçUncO bir şahısl3n bu konuda bır tcL.Iıf a l dı#ı t.:tkdırde-. hıliscsını Mtmak ısteyen hıs~r~ sa tmak i'iıcdı§.ı tOm hisselerınin

Şırkeun ı UO(I(J(IJOO Ttırl J .inı.ı-ı •·l\mıh on furklıra!'fı

cdılmdtnnc

l"cva

b:ı~ka bır

satmlk \eya

-şckıldc

Imza

Dal..aıılıl KoııııS<ri Mc-tııı YOnC'\ Jmı.1

hısbCdarlunndan

b-) A Grubu bırı

fe•k•lade ihıl\81 niMnık M) nlnut:-ıınu (}) Rirlığı lle ~-) :!lK~)

GDrol Oku>aıı

li<ltıl:ıbılır VC\'D d.cHeOılc:bıhr.

u~~ıtla ~c:nı -,cllı ~atılı ~ulunan

Dırlı~ı

lanı

'nfo taln,·ır 1ınzıı Yazman

}lrtlorla

ht"i:-ıc:lc:nnı

tadıl ınctrunın 1' ııcn

Ra

Tahsın ()tlıT\ulı İmta

ancak bu

belırtılen

maddede

da~ıı<lma\lrak

Yni H\ ı U\eltri

kıırar

~ Toplaıno M<ınuru

hısS<I<nn< Oıı<elılle

vc ihuyotlor

ilc

tuplanlı\11 ~on \cnlı.Jı .

Tt'mliki

H

mttt!Je'iının lh:gı)lınlm~ıne lhıır

lle Karar Vcnldı kıtlan lı

ı mL.aodan

Oı\Hil

alabılme

ongorc:ıı

maddeye ısım•dcn Illaneo vmbh & Co Kv, Refik Necdcı Jork~l!lıı

tAalı~et

lıc,_.,p lanrun ~abuiDnc

~t:nnll~t')C

tUrlU

Hpılan

osonucu

açık oylaınn ııctıcc:~ındc Aı1ırılan

\C

Yaham:ı

her

11-fli swlcrin Jk, ir

Vakı gOrOşmeJc:r

vönelıın

mporu ıle ııııılan yıla aıt dcnetı;i raporu ıle ) ıııc: mczkur '"ıla aıt bılanço ıle kar zarar

hbnbııl"da

Falıh&~azıı. Kaıakol

ltd.re . . ınde .

Yılına

hırlı~ı

fu)dttlanır

lıın ~009

ılfılılı

f!~ncl

taahhul cJilmc'"lı nrtı:ıJ.Iann mu/1f.lereMr-K:

Şırket

sunU u

3-) .2009 Yılı karından kanunı

Me rl..tli-l!<ıltmhul

o. .

Sufa (lüml

Oku.,..Mn·m ~ılmelcnnc: \t: (ienc:l Kurul Tutunaklunnın ım.t.alanmu.o;,ı ıç ı n Uno n hc.,..ctıne ) etkı Yc:riJıne-.,ıııe O). Dirlı~i lle Karar

onra

Tica ret OU\·a m : OLA" CO ÖZTIRYAKILER MUT FAK OO'IANIMI SANA VI VE TICARET A'IO'IIM ŞIRKETI

M.ah

Mc:murluğunu

kc,.nıılcr

ı:369951

Ru)u\.~d.mecc

en ın

ROçh.•n

1-) Y•pılan leklıf li/en no 11ı>an

2-)

\l t nlu rl u~odan

Ti('.-ri

gornşolmcsınc

gondcm

vcrılmcsınc C'l~

tanınan

;.trhın

H:

Verı l dı

(5 A)(l 519093)

kil '\ um a r O'

l ıcarct

Drk

Kanunu·nun :nn·ncı maddcı,ın~ göre Yonctım Kurulu Başkanı Sayın raMin 0ztir}·alJ W3fından

kurulu

I ta n bul

açılabılcccAını

ıoplıınu -ı

>c

Tnplumu

ll-Alınan Sıcıl

Dakanlık

Konııscn toplaııtııuıı kanwıi nısap

tarıhı

\cnlıı.:)ınc

toplantı

bulundu~unun

aııla~ılınası

~ırkelı

hu..~uı;ı

ınurokıbı

Sermayenın tamamı

10-) CiOfkleınJc: lcınu~ultıcs.k ha1ka bır mct.tuu \.ulmı:tdıgından

ıı;tınıl

genel Lurula

~yılmcı;ınc H~

ı;Orc •4iındc

1 riOO 000 add l"'"nd•n 1 riOO 000 adet! ını n de u"Wletcn n lmak lven:

obnd.:

bu

eden

basbnlabılır

venldı .

scrma~

te la bOl

Oneo

-.t:netlı ı;ı\.artılanuv

serına\ csıııc

No<J

~94

odenmedıkçe lıamılıne yazılı h~>se

~k

Çıftlık Cad ~5.l 1 Beykoz hıanbııl Mchrll<-ııılı

ı ıra<ı

Turk

Kanunu· nun

Tica r~t

madde <ndckı rtıçlıan hoiJannı Lullamp kullanma\acaLiannı \e\a ne nı~~~ \oC mıktarinda lull.Hnacuklunnı

Ycruncılıallc Hckımbaıı

TC nolu

1 /;()() fMIO.hO

de

tuplum

-nırmılvnn Allı\luhın Tll"klırn"fı .,

~ışınöıııc.

ol:1ral d

<J ~ırkct dııından

edılen

-sırlı.etın

U/ere,

itıbarcn

ll.ızıltopml KadıkO\-Istııııbul

adr~i

tanzım

hazırun cet,elırun tetlılı nden gurUic~q1:ı

t3.rıhmJı.:u

:!UlU

LOhıOp;ışa

U 1

buJunmadı~ının

hu •emta~c: hı!'>'ie

l.nbulnne.

SAYFA 653

~nraiı

P.a~

\lııtarı

n.~ l .l.SU.!XI hrtırımd•kı Mıkı•r

\e bu nc'"ı ı~ l ı::n )tıpıın ~irkdlere Ue mlak nltıhilmderi \t::

Taahlıııı

Eıtı~ı

Tl;! !3.619,fll

~apm:ılan Jığc:r

ı')lt:mlerı

lıu~uı. u nda

eııctlc ı ı

Kımunu'nun

halınde

maJOelen

Turl 1 \e

3~

AJı

Sn~ adı·l'!manı. Yiğit

\apab ı lmelc:n

Artırını

Tıcaret

.:ı.:ıs~ncı Ilin

n

Önı:e•.u

ı ırrıı,rııı

Pa'

Mıktan


T ÜRK İYE TİCARET SICİLI GAZETESi

SAYFA 654 (B.•)tarafı 6'\.l

~ayt-.d• 1

Artırım

Sonra•n Pa, TL 9131.00 J\rtırımdJb.ı Mılbr ·ıL

4

·ı

aahhUt

Miktan Lt1ı~i

~62.00

Mildur HO yın Kadır Erbıl'c de .. B.. gnıbu ımza yetlninın

Ad ı

So\adı f'nnnı:Bfııı nco

Şırlct1n

1-) Tl~; ~ıl !\Urt: ıle ~rl.d ununını ıhlı\u edc:n ~ i rt..eı I..W?eı-.ı ullında

ulağımi.i~ıu

ı\ nırım

Oncc\ ı

Pa~

.Mi ktarı

c;;onracu Pa\ MiLtan

A nınm

11

Fui~i

cu pcniş

AnınındaLı

Taahhüt

rrtığı

TL:J.OO

roplaın

Artırım

Oncc\ı

Pa)' Miktarı

ı 6UI.ı~~ı.oo

Artının ıL

J

Sonrası

Pa\

Mı ktan

ı••1 ooıo.uo

:\nırımdakı

Mcmurlujlu

rıczdındc tescıl

J aahhtıt

l:.tti~i

t•sdıl ~lunur

sırkOlcnn

hu'>u~Jiarı

tanzam

ihtı\'3

eden

cdilnıcsınc.

Bla nr u Ö1liQ ul..iler 1ulfıııl.. Donanım ı Sona) i \ e Tic a ı·~t An onim Şlı - keti Yönet im Kurulu Kaı--au

ııchm

K urul u

Bl a ıı co Ö1 ti ı~aki l cı· \fulfa l.: Don a nun ı Sa n n~ i '\ C TicnıY I A. Ş. Yönetim Kurulu K a raı ı

!.lınır -ıanlu

Kararın

Ml'tn i

bu

gun

1irlcl

HL

Alı)ul.ı,:elma.:t:.

Metni

HL:!fll(ı

tArıhınde

yapılan

~ılı

Ot:ığan G~nel Kurul liç \-ll ~urc ilc l\.urulu 'O~ı:lılr..lımne olan u\eh:r bu gun yırlet

merLc:tinden

Şirletıın ı nn

1-)

fstanbul Cumhuri)t:l Mtth

yapılan

yeni

çalışma~ı

l-l ... irL.elımı/ln. Yüncum Kırulu ria~l.anlı~ınıı l..tanhurda. IXııl~. LcHııt. ,aka\IIJı Sol.

buJunm.aludır

l'o Z-1> 1

\'C

adr~,ın,.k ınulınL ·ı

C (TC Kimlil Tahsııı

nedcni,le

nezdinde

tcscıl

ılAn cdılıncsınc

3-) Bu

da

vergı

c.laırc:sı müdürhılJen ıle n:~mı \t:

Otel l..urum \erilınc=\lnt:.

O)

bırlığı

l..urulu~lant

\'C

ile lantr

bilgi

\-erildı .

w

No3~5168150-110ı l!Osevııı Nadır Oeııcl

MOdDr

~-)

Uç vıl so re ıle YOnctım Un~kaııı

Tahsııı

'/\.,. grubu ımza \etkısının, Yonctım !\.urulu Ch.-sı "\ala Cal3yır , Yonctım Kurulu ,... yesı YıAır Oıtıryaki lJe Genel Oztın:ılo..i·yc

1nv.a

hıs...edarlar

.St:nT\H\c"i

ra\ l:.l.'lılmı~tır Ortagın

Adı:Aixlull•h

l'm1t

hnl..nnlıl.

Koını~n

Sa\ ın

Fatıııa

Tura·uın p.özetı ııuııde )'Bpı lı nıŞlır

r

. . . non

ı

ıl ansız

ınadde-:,ıııe

370

ol3rak

"arıtlmuı

top13ııtJda:Huırun

bu

lctL:ıkııxk:n.

(A)Grulıu llıs>eA'nı

(TI,):

lu&ocsındcn ıoocı

(.. ll)) TL lıL sernıaye ,·e tekaPul eden ::: 000 adt:l hıı-."esın ı n ıt'!ı:tlelcn ulıııal.. tu.ere ıo p lam .:!.000 adet hı~o;.c . . ının ınınamının C oplaniıda tcmsal edihlı81nın \-c tMı) lt:4.;c gı.."f'Cl La nun \C gcrc:l..~ .tna sOJictnıcJc: ün!!!tırulcn u'igan luplan lı nı s;ıhının oıere

anla~ılıoa,ı

olduBun un

OIC\CUI

toplantı

vönetıın

tarafınJan

(Al Grubu (TL):30.000 (Al Grubu

Hı>>C

NakJı

nc;ılanl..

jottinJcımn

Çi"cıo~lu"nun

K:ıtı p lı~< Mıkaıl

Yıldınm·ın scçılmcsırıı: ıle

karar

ov

(i\ ı Grubu Hıs«-Hı • Adcdı 60 tl:l) !i ruhu Hıssc N•kdı O 1 )

ımzalanması

içın

dıun hc~cune

)t:llı \enlmt'lınc "" hırlı~1 ıle

Orubu Hıs.c-llıso,c Adcdı

r.ermaye .. irun

1 _(l(l(ı flrN)- TL dt:n ·1 ~~~HKKı ·TL )C çıkarlıimaM ilc ilgili goru~me oı;ıldı C1c,rU'jmelt:r aıcınw•.:uoJa

kahul

~nna\-e

artınınının

ı;dilıne'iint:.~

000 aJt:ı l. abuJ n\ u ilc

Yönc:hm Kurulu Oru:knnı

\;arar

Safa

t'::lla\ır ımza

Madde 6

ı:.,c

~ırkct"in scmuıycsı

istanbul

Ticartt

Sicili

'\ttmw · lulı!Uoda n S icil .'\um a r a.ı, ı :726859

Tka•·tt Cn"am : OPT TEKSTIL TURIZM ll'ıSAAr SA~AY1 VE TICARET Ai'ıONI'III ŞIRKETI Tinı ri \1r rL. rLı hı anbul TcL!!Iıllont

A 19

Orta~ın

Adı Alxlull•h

Üm ıl

(A) Gruhu Hı""e A\nı (11.)

RlcıL

E-,c:nlcr N 46 K __1

4 (J()(JOto

TL Cilört ıruiH>n I"Drk Lırası)' d ır Şırkcl scrmaycsı bchcnmn nom ı ml de~eri '\IKI -(BeşyOZ) TOrk l ım ı ı ol :ın 1UO (~1lz) ad cd ı (,\) Grubu ,7.900 (Ycdıbınd~lUL\ OZ) ededı (B) Grubu.olm• l uıere luplam 8 noo (- c l. tL~ın) udct

hi"'M:)C

bnlunmuşlur

(A) Gruhu llı"c Nuldı (Tl ı-

her tnrlo rntı\'azMdnn a r ı ıp.;k.ıld~ nıılden ve tıımıııncn lH"hhüt edilmi) olup CA) ' " ffi) grubu hi~"" -,c-nellcrıne aıt olan 1.000.000 (Oırmilyon)TI 'n ı n

gruhu

Adcdı

4) GOndemde gMijlllecek b••b hir ~un u ~almu.Jı ğımlıın lnplanlı) a U}bırlıgııle "'Un \t:nlı.Jı. Sana)ı

Tıı.:arcl

\C

Hw.Lanlı8ı

fa lmu Tunı lm1a Dı van lla~kıını

Abdullah Onut Çl\ıcıu~lu lınzıı

Toplanı tTLı Hı:...!'oot:-Hh'e

O ruhu

(A)

O~ Tcıpla~ıc ı

Nn~ıhoıı Çı\ıci~lulııı7a

AdcJı

([Jı

Grubu Hme Nakdı (IL) _ı 95000J (ll) Grubu Hı ·-Hıs« Adcdı (ll ).7\I()IJ !oplam- l"o pl aın (IL)) 95\) IKHI lopl:ım Hı ss< 1\dcdı 7.'}()()

Ka tıp Mı koi! Y ıldının lnııa ~Jrlı:cun

Cnvanı Ort

furizın. Inşaat.

Sana) ı ve

J cl.'>tıl, ·ııcarc1

Anonım ~ırkch ~ ırkelin /\dr~.;. t rck.ıttılkı:nı

OrLıgın Ad ı

H•san A k<u (A) Gruhu !h e A'nı (ll ı·

A

19 Blok No ·lG l:..'oCıılcı lstanhul Sı c ıl

Ticaret Mt:murlu@: u htanhul

lA) mı·

I ll ı-. .. ~

Grubu

s ooo

Nakdı

Oneekı ScrınRYcsı·J.OOcı.INK I OO

TL

(i\) Gru hu Hı< -.e Tup lam !Tl ):SOOO (A ı (ırubu Hısse-Hı. sc: Ad<dı · 10 (n 1Grubu ı h"-"' 'nkdı (11 )

Şımdı lı. i

St:mu&\-t:!'ol ·1 O<KI ouUOO

n,

Gend ı.:unıl Tanln:~l 10 21110 Şirl.c:tin Artınmına l~tırak Eden

(H) (i ruhu

Hıs..,c:·Hı KSC AJ~J ı

(Tl) l"o pl aııı

en. ı 5 Ol H)

Ortıı~ın Ad ı NaFJhmı ÇI\ ıcıo~u (A)Orubu Ili>>< A ' ni (IL).

(Al !i ruhu (!L)-S 000 <Al Gnıt-u ( IL).:S.I#J

No ldı

c

Hi~hc

Top lam

Adı

So ... aı.Jı

tınvanı

I-Abdullah

Cm ı ı

Arnnın SoıırJI>ı 3.9SO.WO 00 /\rtınııtda k ı

raahhut l:tti~1 rL _ı,ti()(JJ~~u~ı

1'3\

Mıltan

Adı Sn)ad ı Ün•·anı·2-Nagıhan ~'i\' I Cıo~Jıı

· 1\dcdı lll tB ı Onıbu Hisse Nakdı (TL)

(H) Clruhu Hi.i.'t!-Hi!i'-C Atlt: Jı

1Tl). fı ,plu.m- Topl.!m

T"rlıt.m Hi~

Pa~ Sahıptennın

(,.'i\·ıciop.lu Artırım Onccsı 9KOJK.)(J 00

l h"t Adedı 10

Artırım ôncc'iı SJI(K) !KI A rtırım Srınra...,ı

ArbnmJa l..i Taahhül Ftliği 11 ·

S.IKII I lXI

Pa\

Miklım

(U ı~ ıırıo AJı

Adt:t.li 10

Sel\. adı lJm-Hnı .l-Ha~n

Alsu

dd4

taınaulı

artıralan

hi~~ ))enc:ılcrinin

Iluı

Nal.:Jı

c:

(1\l Onı b u ll"sc !oplam ( IL) 5.000 (/\ı !irubu Hıso,c-1!1SSC Adcdı lll !B 1Grubu Hıssc. oldı (TL).

!H) Orubu Hıssc-Hıssc Adcdı !TL). T0plam- Toplam (TI.ı S IliM) fı•pl•m Hı e Adcdı !O

Artı n m Oncc ... ı· S.(('()J)(ı

Arnnın Sunreı.ı

(DJ

hix,...:lerin

Taahhut TL: -

5JWt0 oıı

Adı

Ortn!ın Ad ı [mıne

rttip.c

Pa~

Mıl.:tan

So~adı Um·3m-4-Emınc

Aksu Artırım

()ncc ..ı 5.CXKUWI

Arnnın

SonraM s.ıoı.oı.ı

/\rurımdakı

Tuhhut ENi~ı TL---AJı

Şirket

sermıı ' esı

odeııını)tir.Du

Husc-Hıs"'ı.:

1op lam ( lLJ 4 IMKI.!KI()

Tcnı...ıkı:-.ı

(A) Gruhu tTL)5.000

Serm aye

531!743)

l"oplonı-

ArbnıııJakı

(T C.Kıntlık No 28885923~521 Yi~n Özn"·al.ı lnlZ>

A_ı(l

(B) <irubu

Naldı

Çı,·h.:ıolılu

(Al Grubu llı..e A\lu (TL)·-

{',c

(5

T~plam Hıoıse Adedı:60

Ytııi ş• J.U :

cİT.I<..ınılıl. ı>o 284862~7MI4)

llı<>c

(U) Grubu (IL):3.950.UOO

l"oplonı Hı"'c Adcdı HIXKı

Orta~ ın Ad ı Mıl.ıııl YıiJırıın

\Crı l dı

ıT C.Kınılık No 28516186862!

1-lısı.c-Ht>-.:

Grubu

IN~)

r0plam- Toplam (TI.): V)

!A) (ınıhuJlJ,-.:-IIı

Şırket

3)

(/\)

([L)7'~~)

<Hı

bırlı,Aı

\'Cnldı

Toplam

Top lam

!IL).11WUO

Toplanı-To ~l aın

!) Utvaıı Uajkanlı ~ı ıı:ı 1\~du ll ah

Tııpl•m Hı"'" Ad•-dı. 10

Adcdı:IOO

Ili• ·e

kurulu

~oroşol ı ı"'C"Sınc F,tçılmışıır

(RJ C1ruhu Hı-,:!'IC:·lJı~..,e Adc:Jı (11):---Toplam-Top l•m (11.1:5 IHl

(A) Orubu lti•se lop l anı50.1~JO

eden :! 000

ı;c rmaycı;ınc ıckabOl

adet

~ı r kct

CA) Grubu Hı.o;c-Hı -c Adcdı 10 (B) Grubu Hı;,;e akdı (1L):-

ÇI\ ıcı<~ lu

a;u~ıdalı tnı;ımı.Je Ucfı'1tırilnıe!'IUlC

olnrol.

3t3ıUI13!ıoıf13,

Kurulu

Ttjh,..ın Oltıl)alı

~erıl-.ı

hulunmaHm f,ı.anhul"ı.Ja. Thıl..ırl.h\ Oosıııi.O\, flor\·a. Lc\lnl. Sol.. Hanımdı Apl f'.:n: 1-A.Riul... T) -~ aJrc: . . ını..h: muLım (TC Kımlıl

ıçerısınde_ ('odenecektır

a111:...ınc.la a~ğıda bchruldıgı ~k1IJe

\'azılanyla p.orc\'lcndırılcn

!.arar \tn l dı

hu;u'llıtn dolayı

atanınnsına.

aHıı.:ıı.ıırL.c:t

say ı lı

6-19~~

\e

:!) Ge nel lurul tutanaklannın

:!-) K e} thetın İ !lım bul Ticaret 'ıc i li Mcnnırlu~u

HO) Olçckıııccc_ ı odob.ı l'obh. Hor> Sol lcpclcııt. to adr~sındc mukım , TC 1ctıa.ındaıı ( J L Kımlık o --~'i;9:!::l:!5:!' "\at3 Cai3\U ıle lsunbul'da, Bakırköy, Yc1ılk~' Hava.ı Muıatfer ErdOnın.>z k l'c.ı .l6- 1-D 1 1 udn::ıoı n Jı: mul..ım. TC TcJ>a.,ından (TC KimtiL ı> n 2~~86287814) Yı~u C>.ttınalı'mn ı .,e Yön~lım Kumlu C) cl eri ol aral-. go re\ i fa

nbuı- do

etmdı:nne ,

ol.ıtgımil,lü genel Lurul tnphmlısı 11 10 2010 tarıhınde .... ı ll 00 de l•tanhul F'i<nlcr_ Tck>lıllcn t A 19 Al ol. Nu 4t),' ı.lt:li adrt:!'oole ~ru.ı\ ı \C Ticaret l'lal..anlıpı lı.ıt..mbul ll Sana'' ve Tıcnr<t MoJDr!DfD.nDn

Ümıt (,:1\-ıcı~lu nun O" lopla~ ıcılı~ına Nogıhan

pcrc~ıncc.

l>tanbuL UD•Okçel.mece, Cumhumct Mah Esl.i H.ldımkO' Yolu Sok No.:ıı l:l şciJi ru :ılm;ı

mcr~ı:11nJ~ \uplanıı.rul.

Şırleı

.,.

aıt

yazısı

numaralama

Ozunakı"rwı

Yılına

hu-ıkunı AhJ ullah Omıl Çl\ıl"m~lu

Ynnelım

Ko.:. 5162861!6~)

An<"~nıın

Ticaret :wıo

F'il.i Hadım\.()\ Yolu.. No:J9 olan mcrle7 adre~ı nupıl..çcL.mece lklcdı\-csı' nııı 31.05.20l0 tonh \e M.34 6 UÜY .O 04-:!7220~ >m lı

Toplanlı ında

khasındun

ve

Şirl.eıı·nın

toplam 1 000 OOJ.OO -ı Ork Lır:ılık

HOI:u:ısı ~ırkctimızın

tııp l anaruk ,

Ka rarın

Sanayı

Kararın

ŞırLclın Yönetım Kurulu O\ deri

20.10 2010

lnıa.ı,

OPT Tek•hl. Turizm

cchclının

K.3f:ınn HOJa-.ası.Şirlctin Ne ~ekilde ·ı cm sıl \C Uzam Ldılccc~ı

Vbıl'm

:!6. 10.2010 tarıhınde

·o:54 K.ırar Tanlu ~0.102010

Merkez Adrc. ı ndc BUvtıkçckmccc Bclcdi\C" Tarafından Yapılan De~ışıllıj!ının TeSGıt ve Ilanı Hk

Kıınır No53

l

\·e

O .PT Ttb ti~ Tuı iı m, in afl C, i Yt Ticart-t Ano nim Şirk• ti ' n in 21. 10.2010 T arihin<lt Yapılan 2010 Yılı Ol ago nOuO Gt ntl Kurul T oplAnti Tut a n a~

istinaden

Oaşh;anı

Ks1C \e fm,..a

ıı.;

en

\·e:,ıkalara

t~ıl cdildijiııl.ıtn olunur

ıstenılen

A..v.ır

Tatblın Ö.tlH)Ukı lm~.a

:-tLanmı~

olarak

da\aııılarnk

geç

ıtıbaren

tanlunden

(lL):

Tahsin Ôztı"·akı Imza Yönetım K undu Bıışkanı CT C. Kımlık Nu:Zl!5162R61!62) <\allı Cala)lr fnv.a (\e (T C.KınılıL Ncr:?l!AA592~252) Yı8ıt OttıT)alı lmt.a (\c CT. C. Kımlık No:1Jl.18628781-1)

Bltmco 0Lll["\ alıler MuUitl Oonammı Sana) i·,., TiCMrel AS

:0()1)

U\ guıı

~0. 10.2010 t anluııde

Yulamhılı bılgllenn doğrulugu

:!IJ

676.:! 'li) ı lı Türk f..:anunu hul..tımlc:rıne

Tıcurt:l

3 KASIM 2010 SAYI 7682

tamamı ıc'ltıl

ilanı

Saııa)

M1lbr TL.I 41MJ O!XI,I~)

Y

cchdınin

pn

Sonra•n Pa\ Miltan

ı;_ııo

ıL

\'C ılıarn

Oy bırlığı ıle korar venldı.

Artırım

Mıkbr

temsil

,.~ ılanına.

_l_()()

n

bır ~lde

\-c

·l-) K~ th etııı lstruıbul TicaKt

5-) Hu Pn Mil..tan

ılıını

ve

ıııeıııurluiluınuzdalı

\C

tarıhlı

l..ımtnnın

unu...,illlı:'ime lı.ıı.lil t.a...:.ınsının tı.-:~ıl

ımzaları ıle ~ırı..ctın

Turluıli u

Oncc~ı

~1 !0.~010

ı!'oolc:nmı~ cılmalla

her hususta

numara!\! \.ıtZılı bulunan

genel \.urul

Münferiden . . . R.. gruhu ımt-a hcrhuntn ıl.. ısının I!\C MDşterel.eıı va1 edeceklerı

"ıc i lı

S(•"MJı L"mam:Rdil

Artırım

11

Taahhuı

TL -; S75.00

AJt Na;Jot

)"C' I lılısırun

cdılme!ınc.

lt.X75Jlll ArtınmJaki

Mılııır

ımza

prubu

~etL.ıl i lcrınJt:n

TL ~ ••• 1.00

~ukıında

ve On\am

\t:riJrne..,ını:.

""'A" Ombh & to ı-..~

Ticuı Mcrk:czı ıle sıcil

Pa\

~ktarı

SO\uJı1Inumı S·Mil-..ıtil

Yı l dın m

Ak'\11

lA) Grubu H ı "'c A " u (TL):

Artı n m (>ıu.:csı S.Oot'l

INI

A rtın m SonraM S.OnO ftl (A) Grubu (Tl )·S 1~10 (A ı Grubu (Tl) 5 ()(/()

Hı!-~'e

NalJı

Artı nmJakı Taalıhut

ll ıs-<

Top lam

TL

f'H ı ılı

Pa~

:\ofıktan

blanc  
blanc  

ticaret sicil

Advertisement