Page 1

Ârodki ochrony osobistej

Ochrona oczu

1406 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1406))


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce Przy∏bica spawalnicza SPEEDGLAS 9100

9100V

9100X

9100XX

Patrz cz´Êci zapasowe / wyposa˝enie dodatkowe. Dane techniczne Automatyczny filtr spawalniczy Klasa optyczna Czas zaciemniania Czas rozjaÊniania Ochrona przed promieniowaniem UV / IR Pole widzenia Zaciemnienie przed spawaniem Zaciemnienie w czasie spawania Po∏o˝enie bezpieczne Ogniwa s∏oneczne ˚ywotnoÊç baterii

Nr kat. 2439 -60002 -60010 -60028 -60036 -60044 -60051 -60069

9100V 1/1/1/2 0,1 ms (+23 °C) Regulowany przez u˝ytkownika 40 - 1300 ms Stopieƒ zaciemnienia 13 (sta∏e) 45 x 93 mm Stopieƒ zaciemnienia 3 Stopieƒ zaciemnienia 5, 8, 9 - 13 (zmienne) Stopieƒ zaciemnienia 5 Tak 2800 godzin

9100X 1/1/1/2 0,1 ms (+23 °C) Regulowany przez u˝ytkownika 40 - 1300 ms Stopieƒ zaciemnienia 13 (sta∏e) 54 x 107 mm Stopieƒ zaciemnienia 3 Stopieƒ zaciemnienia 5, 8, 9 - 13 (zmienne) Stopieƒ zaciemnienia 5 Tak 2500 godzin

9100XX 1/1/1/2 0,1 ms (+23 °C) Regulowany przez u˝ytkownika 40 - 1300 ms Stopieƒ zaciemnienia 13 (sta∏e) 73 x 107 mm Stopieƒ zaciemnienia 3 Stopieƒ zaciemnienia 5, 8, 9 - 13 (zmienne) Stopieƒ zaciemnienia 5 Nie 2000 godzin

Produkt

Wersja

Waga, g

Nr oryg.

Jedn.

Przy∏bica spawalnicza 9100V SideWindows Przy∏bica spawalnicza 9100X SideWindows Przy∏bica spawalnicza 9100XX SideWindows Przy∏bica spawalnicza 9100 Automatyczny filtr spawalniczy 9100V Automatyczny filtr spawalniczy 9100X Automatyczny filtr spawalniczy 9100XX

Komplet ∏àcznie z filtrem Komplet ∏àcznie z filtrem Komplet ∏àcznie z filtrem Bez filtra Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe

535 545 570 265 150 160 185

H501805 H501815 H501825 H501800 H500005 H500015 H500025

szt szt szt szt szt szt szt

1407 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1407))

Ârodki ochrony osobistej

Przy∏bica spawalnicza SPEEDGLAS 9100 • Skorupa przy∏bicy zapewnia jeszcze lepszà ochron´ uszu i szyi, a tak˝e dobrà równowag´. • Mask´ mo˝na ustawiç w 9 po∏o˝eniach pod ró˝nymi kàtami w zale˝noÊci od pozycji przy pracy. • Odleg∏oÊç mi´dzy maskà a twarzà spawacza mo˝na regulowaç, dzi´ki czemu mask´ mo˝na umieÊciç maksymalnie blisko twarzy. • Ergonomiczne nag∏owie mo˝na regulowaç w zakresie rozmiarów 50 do 64. • Wydychane powietrze jest odprowadzane na zewnàtrz bocznymi kana∏ami s∏u˝àcymi do oddychania. Filtry spawalnicze: Speedglas 9100V: • 7 stopni zaciemnienia. 5 i 8 do spawania gazowego/ci´cia, spawania metodà mikroplazmy i TIG pràdem o niskim nat´˝eniu. 9-13 do wi´kszoÊci pozosta∏ych technik spawania. • Czu∏oÊç mo˝na przestawiaç w 5 ró˝nych po∏o˝eniach w zale˝noÊci od oÊwietlenia zewn´trznego. • Filtr mo˝na zablokowaç w trybie jasnym o stopniu zaciemnienia 3 przy szlifowaniu. • Filtr mo˝na tak˝e zablokowaç w trybie ciemnym. • Mo˝liwe ustawienie funkcji zw∏oki w 7 po∏o˝eniach, jeÊli spawacz chce, by filtr pozosta∏ jakiÊ czas w trybie ciemnym z powodu ˝arzenia si´ spoiny. • Bateria s∏oneczna wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç baterii do oko∏o 2800 godzin. Speedglas 9100X: • Te same funkcje i charakterystyka, co Speedglas 9100V • Dodatkowo pole widzenia wi´ksze o 40%: 54x107 mm • Bateria s∏oneczna wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç baterii do oko∏o 2500 godzin. Speedglas 9100XX: • Te same funkcje i charakterystyka, co Speedglas 9100V i 9100X • Dodatkowo pole widzenia wi´ksze o 30% ni˝ 9100X: 73x107 mm. • ˚ywotnoÊç baterii oko∏o 2000 godzin. ZgodnoÊç z normami EN 379 i EN 175.


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce

Ârodki ochrony osobistej

Cz´Êci zamienne / wyposa˝enie dodatkowe SPEEDGLAS 9100

Patrz przy∏bica spawalnicza SPEEDGLAS 9100.

Nr kat. 2439 -60077 -60085 -60093 -60101 -60119 -60127 -60135 -60143 -60150 -60168 -60176 -60184 -20469 -60192 -60200 -60218 -60226 -01360 -60234 -01303 -01220 -01238 -01246

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Zawiera

Zewn´trzna szybka ochronna do 9100 standardowa Zewn´trzna szybka ochronna do 9100 odporna na zarysowania Zewn´trzna szybka ochronna do 9100 odporna na wysokà temperatur´ Napotnik do 9100 Wewn´trzna szybka ochronna do 9100V 117x50 mm Wewn´trzna szybka ochronna do 9100X 117x61 mm Wewn´trzna szybka ochronna do 9100XX 117x77 mm Wewn´trzna skorupa przy∏bicy z SW bez nag∏owia Srebrna os∏ona przy∏bicy 9100 Nag∏owie wraz z detalami monta˝owymi Mechanizm prowadnic, prawej i lewej Uchwyt na baterie do 9100 Baterie do 9100 Przednia cz´Êç nag∏owia Tylna cz´Êç nag∏owia Os∏ona ciemienia do 9100 z Tecaweld Os∏ona szyi, uszu i karku do 9100 z Tecaweld Kaptur na g∏ow´ i szyj´ z Tecaweld Filtry do okien bocznych w 9100 Szk∏o powi´kszajàce 1,0 raz Szk∏o powi´kszajàce 1,5 raza Szk∏o powi´kszajàce 2,0 razy Szk∏o powi´kszajàce 2,5 raza

H526000 H527000 H527070 H168015 H528005 H528015 H528025 H501890 H532000 H533000 H536000 H531000 H422000 H536100 H536200 H169005 H169010 H169100 H532015 H171020 H171021 H171022 H171023

opak. opak. opak. opak. opak. opak. opak. szt szt szt szt opak. opak. szt szt szt szt szt opak. szt szt szt szt

10 10 10 3 5 5 5

1408 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1408))

2 2

10


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce Przy∏bica spawalnicza SPEEDGLAS 9000/9002 Od spawania TIG pràdem o niskim nat´˝eniu do spawania i ci´cia grubego materia∏u. Dzi´ki zakrojonym na szerokà skal´ pracom badawczo-rozwojowym firmie Speedglas uda∏o si´ po∏àczyç charakterystyk´ technicznà przy∏bicy Speedglas 9000Xi stosowanej przy spawaniu TIG pràdem o niskim nat´˝eniu z wielostronnoÊcià i funkcjonalnoÊcià przy∏bic Speedglas typu 9000V i 9000X. W wyniku tego powsta∏a przy∏bica Speedglas 9002. • Wi´cej ni˝ kiedykolwiek mo˝liwoÊci indywidualnych ustawieƒ! • Zaawansowany technicznie detektor pozwoli∏ zwi´kszyç czu∏oÊç maski spawalniczej. Przy∏bica zapewnia niezawodne prze∏àczanie przy ró˝nych technikach spawania, tak˝e w przypadku bardzo szybkich i stabilnych ∏uków spawalniczych. • Czu∏oÊç ustawia si´ w jednym z czterech po∏o˝eƒ. • Doskonale sprawdza si´ w przypadku, gdy ∏uk spawalniczy cz´Êciowo zas∏aniajà rury, w´˝e lub d∏onie spawacza. Filtry: Speedglas 9002V: • Ustawiany stopieƒ zaciemnienia, dzi´ki czemu filtr sprawdza si´ przy wszystkich metodach spawania. • Cztery poziomy czu∏oÊci do wszystkich typów spawania ∏ukowego. Bezkonkurencyjna, jeÊli chodzi o inteligentne prze∏àczanie przy stabilnym spawaniu TIG pràdem o niskim nat´˝eniu (1 A). • Trzy ustawiane poziomy zw∏oki, dzi´ki czemu spawacz mo˝e regulowaç czas przestawienia z zaciemnienia na jego brak. • Pi´ç stopni zaciemnienia. Speedglas 9002X: • Te same funkcje i charakterystyka, co Speedglas 9002V. • Dodatkowo pole widzenia wi´ksze o 45%: 55 x 107 mm. • Dodatkowo ogniwo s∏oneczne przed∏u˝a ˝ywotnoÊç baterii do oko∏o 3000 godzin.

Nr kat. 2439 -40103 -40129 -20204 -20220

9002V 0,1 ms (23 °C) 60-300 ms 13 (sta∏e) 3 9-13 (zmienne) 5-6 44x92 mm 3V 1500 -5 °C -/+ 55 °C -30 °C -/ +70 °C 1/1/1

9002X 0,1 ms (23 °C) 60-300 ms 13 (sta∏e) 3 9-13 (zmienne) 5-6 55x107 mm 3V 3000 -5° -/+ 55 °C -30 °C -/ +70 °C 1/1/1

Produkt

Wersja

Nr oryg.

Jedn.

Filtr spawalniczy 9002V Filtr spawalniczy 9002X Przy∏bica spawalnicza 9000 SideWindows Przy∏bica spawalnicza 9000

Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Bez filtra Bez filtra

H400070 H400080 H401800 H401100

szt szt szt szt

Cz´Êci zamienne / wyposa˝enie dodatkowe SPEEDGLAS 9000

Nr kat. 2439 -20386 -20402 -20436 -20428 -20444 -20469 -20485 -20493

Produkt

Nr oryg.

Oznaczenie szybki

Jedn. Zawiera

Zewn´trzna szybka ochronna standardowa do 9000 Zewn´trzna szybka ochronna odporna na odpryski do 9000 Zewn´trzna szybka ochronna odporna na wysokà temperatur´ do 9000 Wewn´trzna szybka ochronna 42x91 do 9000F/V Wewn´trzna szybka ochronna 53x103 do 9000X Baterie do 9000 Zewn´trzna skorupa przy∏bicy Filtry do SideWindows

H426000 420150 H427000 420100 H427071 420171

opak. 10 opak. 10 opak. 10

H428000 420200 H428010 420210 H422000 H432000 H432015

opak. opak. opak. szt opak.

5 5 2 5

1409 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1409))

Ârodki ochrony osobistej

Dane techniczne 9002 Automatyczny filtr spawalniczy Czas zaciemniania: Czas rozjaÊniania: Ochrona przed promieniowaniem UV/IR Stopieƒ zaciemnienia: Po∏o˝enie jasne. Stopieƒ zaciemnienia: Po∏o˝enie ciemne. Stopieƒ zaciemnienia: Po∏o˝enie bezpieczne. Stopieƒ zaciemnienia: Pole widzenia: Bateria litowa: ˚ywotnoÊç baterii, godziny: Zakres temperatury pracy: Temperatura przechowywania: Klasa optyczna (EN 379):


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce

Ârodki ochrony osobistej

Cz´Êci zamienne / wyposa˝enie dodatkowe SPEEDGLAS

Poni˝sze produkty sà wspólne dla wszystkich modeli przy∏bic Speedglas.

Nr kat. 2439 -01253 -01394 -01337 -01279 -01410 -01196 -01303 -01220 -01238 -01246 -01345 -01352 -01360

Produkt

Orig.nr

Jedn.

Nag∏owie z zestawem monta˝owym Elementy monta˝owe do nag∏owia Napotnik z frotte Napotnik ze skóry Napotnik polarowy Skórzana os∏ona szyi i uszu, 3-cz´Êciowa Szk∏o powi´kszajàce 1,0 raz Szk∏o powi´kszajàce 1,5 raza Szk∏o powi´kszajàce 2,0 razy Szk∏o powi´kszajàce 2,5 raza Os∏ona ciemienia Tecaweld Os∏ona szyi Tecaweld Kaptur Tecaweld

H165010 H166020 H167520 H168000 H168010 H164005 H171020 H171021 H171022 H171023 H164009 H169001 H169100

szt szt szt szt opak. zestaw szt szt szt szt szt szt szt

Zawiera

2 2

SPEEDGLAS SL Przy∏bica spawalnicza Maska: • Wykonana z mocnego i lekkiego materia∏u, który nie wch∏ania wilgoci. • Wa˝y zaledwie 360 g. • Szk∏o spawalnicze automatycznie w∏àcza si´ lub wy∏àcza, gdy si´ zak∏ada lub zdejmuje mask´. • Dzi´ki regulowanemu zapi´ciu spawacz mo˝e przysuwaç mask´ do twarzy lub oddalaç od twarzy. Filtr: • Ustawiany stopieƒ zaciemnienia, dzi´ki czemu filtr sprawdza si´ przy wi´kszoÊci metod spawania. • Cztery poziomy czu∏oÊci do wszystkich typów spawania ∏ukowego. Szczególnie nadaje si´ do spawania pràdem o ma∏ym i Êrednim nat´˝eniu (0,1 – 250 A). • Pi´ç stopni zaciemnienia. ZgodnoÊç z normami EN 379 i EN 175. Filtr spawalniczy Czas zaciemniania: Czas rozjaÊniania: Ochrona przed promieniowaniem UV/IR Po∏o˝enie jasne, stopieƒ zaciemnienia: Po∏o˝enie ciemne, stopieƒ zaciemnienia: Pole widzenia: Baterie litowe: ˚ywotnoÊç baterii, godziny Zakres temperatury pracy: Temperatura przechowywania Klasa optyczna (EN 379):

Nr kat. 2439 -50003 -51001 -52009 -52013 -20428 -20469 -65100 -01337 -01279 -01410

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Maska spawalnicza Speedglas SL ∏àcznie z filtrem Filtr spawalniczy Speedglas SL Zewn´trzna szybka ochronna SL, standardowa Zewn´trzna szybka ochronna SL, odporna na zadrapania Wewn´trzna szybka ochronna 42x91 do 9000 Baterie do 9000 Nag∏owie z zestawem monta˝owym Napotnik z frotte Napotnik ze skóry Napotnik polarowy, 2 szt. w opak.

H701120 H700020 H726000 H727000 H428000 H422000 H705010 H167520 H168000 H168010

szt szt opak. opak. opak. opak. szt szt szt opak.

1410 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Speedglas SL 0,1 ms (+23 °C) 60 - 250 ms 12 sta∏a 3 8 - 12 (zmienne) 42 x 93 mm 3V 1500 -5 °C / +55 °C -30 °C / +70 °C 1/1/1/2

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1410))


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce

Automatyczna przy∏bica spawalnicza w prostszej wersji dla tych, którzy nie spawajà zbyt cz´sto. Nadaje si´ do spawania MIG/MAG i spawania elektrodà otulonà. ZgodnoÊç z normami EN 379 klasa 1/2/2/3 i EN 175.

Art.nr 2439 -65001 -66009 -65019 -65027 -65035 -65043 -65050 -01451 -65068

Speedglas 100 Czarny 0,1 ms (+23 °C) 100 - 250 ms Stopieƒ zaciemnienia 12 (sta∏y) Stopieƒ zaciemnienia 3 Stopieƒ zaciemnienia 8 - 12 (zmienny) 44 x 93 mm 1500

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Przy∏bica spawalnicza Speedglas 100V Przy∏bica spawalnicza Speedglas 100V BLAZE Przy∏bica spawalnicza Speedglas 100 bez filtra Filtr spawalniczy Speedglas 100V Zewn´trzna szybka ochronna, standardowa do 100V Zewn´trzna szybka ochronna, odporna na zadrapania do 100V Zewn´trzna szybka ochronna, odporna na wysokà temperatur´ do 100V Nag∏owie z zestawem monta˝owym 165015 Uchwyt na szk∏o powi´kszajàce

H751120 H751220 H751100 H750020 H776000 H777000 H777070 H165015 H171017

szt szt szt szt opak. opak. opak. szt szt

Zawiera

10 10 10

Skorupa przy∏bicy SPEEDGLAS 100V

Skorupa przy∏bicy z ró˝nymi motywami, pasuje do SPEEDGLAS 100V. W komplecie przednia i zewn´trzna szyba ochronna. Opcje monta˝u: wybierz skorup´ przy∏bicy, zamów filtr spawalniczy i nag∏owie lub (w przypadku wyboru kasku ochronnego) wymieƒ nag∏owie na Speedyloop do monta˝u w kasku oraz kask ochronny G300 Uvicator z regulacjà pokr´t∏em lub bez.

Nr kat. 2439 -66017 -66025 -66033 -66041 -66058 -66066 -65027 -20428 -01451 -65118

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Skorupa przy∏bicy 100 Chrome Skorupa przy∏bicy 100 Mechanical Skull Skorupa przy∏bicy 100 Tribal Skorupa przy∏bicy 100 Trojan Warrior Skorupa przy∏bicy 100 Acec High Skorupa przy∏bicy 100 Blaze Filtr spawalniczy Speedglas 100V Wewn´trzna szybka ochronna 42x91 Nag∏owie z zestawem monta˝owym TaÊma nag∏owna Speedyloop do monta˝u przy∏bicy

H751490 H751590 H751390 H751690 H751790 H751290 H750020 H428000 H165015 H197134

szt szt szt szt szt szt szt opak. szt szt

Zawiera

5

1411 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1411))

Ârodki ochrony osobistej

Dane techniczne Kolor: Czas zaciemniania: Czas rozjaÊniania: Ochrona przed promieniowaniem UV/IR: Po∏o˝enie jasne, stopieƒ zaciemnienia: Po∏o˝enie ciemne, stopieƒ zaciemnienia: Pole widzenia: ˚ywotnoÊç baterii, godziny:


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce SPEEDGLAS 100V Maska spawalnicza z kaskiem Speedglas 100V – po∏àczenie kasku z maskà spawalniczà: automatyczne szk∏o spawalnicze i kask ochronny Peltor G3000 z sensorem Uvicator. Zapewnia dobrà ochron´ w miejscach, gdzie istnieje du˝e zagro˝enie obra˝eniami g∏owy – na przyk∏ad pod dêwigami i wysuni´tymi elementami konstrukcyjnymi, blisko pracujàcych maszyn, czy na budowie. Kask ma Êwiadectwo CE – tak˝e przy za∏o˝eniu ,,ty∏ na przód”. W celu dopasowania do Speedglas 100 nale˝y odwróciç nag∏owie o 180°. Mocowanie do kasku Speedyloop mo˝na zakupiç oddzielnie do zastosowania w posiadanym Speedglas 100. W komplecie filtr spawalniczy. ZgodnoÊç z normami EN 379 i 175 oraz EN 397

Ârodki ochrony osobistej

Nr kat. 2439 -67007 -65118 -65027 -65035 -65043 -65050 -65068

Produkt

Wersja

Nr oryg.

Jedn. Zawiera

Speedglas 100V z kaskiem ochronnym TaÊma nag∏owna do monta˝u kasku Filtr spawalniczy Speedglas 100V Zewn´trzna szybka ochronna, standardowa do 100V Zewn´trzna szybka ochronna, odporna na zadrapania do 100V odporna na wysokà temperatur´ do 100V Uchwyt do szk∏a powi´kszajàcego

Z filtrem Speedyloop Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe

H783120 H197134 H750020 H776000 H777000 H777070 H171017

szt szt szt opak. 10 opak. 10 opak. 10 szt

Cz´Êci zamienne / wyposa˝enie dodatkowe SPEEDGLAS 100V

Poni˝sze produkty dostosowane sà do Speedglas 100V. Patrz przy∏bica spawalnicza SPEEDGLAS 100V. Patrz skorupa przy∏bicy SPEEDGLAS 100V Patrz maska spawalnicza z kaskiem.

Art.nr 2439 -65027 -65035 -65043 -65050 -20428 -65068 -65118 -01337 -01279 -01410

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Filtr spawalniczy 100V Zewn´trzna szybka ochronna, standardowa Zewn´trzna szybka ochronna, odporna za zadrapania Zewn´trzna szybka ochronna, odporna na wysokà temperatur´ Wewn´trzna szybka ochronna Uchwyt na szk∏o powi´kszajàce Speedeloop do monta˝u kasku Napotnik, frotte Napotnik ze skóry Napotnik z polaru

H750020 H776000 H777000 H777070 H428000 H171017 H197134 H167520 H168000 H168010

szt opak. opak. opak. opak. szt szt szt szt opak.

Zawiera 10 10 10 5 2 2

Obejmuje nast´pujàce elementy: przy∏bica spawalnicza Speedglas 9000 do systemów zaopatrzenia w Êwie˝e powietrze z funkcjà FlexView i zespó∏ wentylatora Adflo z w´˝em powietrznym, wskaênik przep∏ywu, pas, os∏ona przeciwiskrowa, filtr wst´pny, filtr czàstek sta∏ych, bateria i ∏adowarka do baterii. Uwaga! Filtr spawalniczy nale˝y zamawiaç oddzielnie. ZgodnoÊç w odniesieniu do ochrony oczu: EN 379, EN 166, a ochrony dróg oddechowych: EN 175.

Nr kat. 2439 -30229 -40103 -40129 -25013 -25021

Produkt

Wersja

Nr oryg.

Jedn.

Speedglas 9000 FlexView + Adflo Filtr spawalniczy 9002V Filtr spawalniczy 9002X Przy∏bica spawalnicza FlexView SideWindows FA Maska spawalnicza FlexView z kaskiem FA

Bez filtra Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Bez filtra Bez filtra

H446600 H400070 H400080 H442800 H444800

szt szt szt szt szt

1412 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1412))


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce SPEEDGLAS Adflo zestaw akcesoriów Zestaw akcesoriów Adflo zawierajàcy artyku∏y eksploatacyjne, które najcz´Êciej podlegajà wymianie w celu zapewnienia jak najlepszej wygody, widocznoÊci, dzia∏ania i niezawodnoÊci urzàdzenia. Napotnik gwarantujàcy wygod´ i higien´. Uszczelnienie cz´Êci twarzowej zapewniajàce utrzymanie koniecznego nadciÊnienia gwarantujàcego w∏aÊciwà ochron´. Filtr wst´pny podlegajàcy cz´stej wymianie, który nie dopuszcza do filtra czàstek sta∏ych du˝ych czàstek i pozwala utrzymaç odpowiedni czas pracy. Filtr czàstek sta∏ych, który pozwala uniknàç przerwy w pracy i utrzymaç w∏aÊciwy przep∏yw. Zewn´trzna os∏ona z tworzywa sztucznego pozwalajàca uzyskaç mo˝liwie najlepszà widocznoÊç przed, w trakcie i po zakoƒczeniu spawania.

Nr kat. 2439 -30237

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Zestaw akcesoriów Adflo

H830002

szt

Os∏ona szlifierska do SPEEDGLAS Adflo

Nr kat. 2439 -06153 -06161 -06179 -05213 -30195 -30203 -01550 -30021 -30245

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Os∏ona szlifierska PC do wentylatora Adflo Os∏ona zapasowa PC z uszczelnieniem twarzy do wentylatora Folia ochronna do os∏ony szlifierskiej Uszczelnienie twarzy Os∏ona szlifierska - stopieƒ zaciemnienia 5 Os∏ona zapasowa z uszczelnieniem twarzy - stopieƒ zaciemnienia 5 Os∏ona zapasowa octanowa do Adflo Zespó∏ wentylatora Adflo ze zwyk∏à baterià Zespó∏ wentylatora Adflo z baterià HD

H899030 H899040 H899060 H804005 H899035 H899045 H899041 H832030 H832031

szt szt opak. szt szt szt szt szt szt

Zaw.

5

Os∏ona szlifierska do SPEEDGLAS Fresh Air C

UWAGA! Pas z przy∏àczem spr´˝onego powietrza nale˝y zamawiaç oddzielnie. ZgodnoÊç z normà EN 270.

Nr kat. 2439 -21350 -21368 -06179 -05213 -21384

Produkt

Os∏ona szlifierska PC do Fresh-air C - spr´˝one powietrze Os∏ona zapasowa PC z uszczelnieniem do Fresh-air C - spr´˝one powietrze Folia ochronna do os∏ony szlifierskiej Uszczelnienie twarzy Os∏ona zapasowa z uszczelnieniem twarzy, stopieƒ zaciemnienia 5 do Fresh-air C - spr´˝one powietrze -01568 Os∏ona zapasowa octanowa - spr´˝one powietrze -21228 Regulator przep∏ywu i pas do Fresh-air C

Nr kat. Produkt 2439 -26003 Speedglas Constant 11 DIN Fresh-air

Nr oryg.

Jedn.

H442891

szt

Nr oryg.

Jedn. Zaw.

H899130 H899140 H899060 H804005 H899145

szt szt opak. 5 szt szt

H899141 H852015

szt szt

1413 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1413))

Ârodki ochrony osobistej

W celu uzyskania wi´kszej elastycznoÊci przy korzystaniu z systemu doprowadzenia Êwie˝ego powietrza Adflo mo˝na uzupe∏niç system o os∏on´ szlifierskà. 243906153 pasuje do Adflo, a 243921350 pasuje do Fresh-air C. ZgodnoÊç z normà EN 12941, TH2P, TH2A1B1E1P.


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce

Cz´Êci zamienne/akcesoria do przy∏bicy spawalniczej SPEEDGLAS 9000 Fresh-air

Ârodki ochrony osobistej

Nr kat. 2439 -21319 -21566 -21574

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Uszczelnienie twarzy Fresh-Air 9000 Nag∏owie z kana∏em powietrznym Nag∏owie bez kana∏u powietrznego

H434001 H433000 H433060

szt szt szt

Cz´Êci zamienne/akcesoria SPEEDGLAS Fresh-air C W´˝e pneumatyczne dostarczane sà w komplecie z bezpiecznymi z∏àczkami Cejn 342.

Nr kat. 2439 -21228 -21244 -05163 -06732

Produkt

Nr oryg.

Jedn.

Regulator przep∏ywu + pas Fresh-air C Wà˝ powietrzny z t∏umikiem do 9000 Komfortowy pas Fresh-air Wà˝ zasilajàcy 10 m zielony

H852015 H853062 H806000 H854110

szt szt szt szt

Przy∏bica spawalnicza ZEKLER Fusion Zekler Fusion automatycznie sk∏adana przy∏bica spawalnicza. Przy∏bica spawalnicza: Zapewnia optymalnà os∏on´ ca∏ej twarzy – zarówno oczu, jak i uszu oraz szyi. Aerodynamiczny kszta∏t pozwala ∏atwiej odprowadzaç dym wydzielajàcy si´ przy spawaniu. Dzi´ki mi´kkiej, zaokràglonej kraw´dzi wokó∏ ca∏ej przy∏bicy obracanie g∏owy powodujàce uderzenia przy∏bicà w ramiona nie wywo∏uje dyskomfortu. Wygodna regulacja nag∏owia za pomocà pokr´t∏a. Prosta wymiana zewn´trznej i wewn´trznej szyby bez potrzeby wyjmowania filtra spawalniczego. Masa: 430 g ∏àcznie z filtrem spawalniczym. ZgodnoÊç z normà EN 379 i EN 175 Filtr spawalniczy Czas zaciemnienia: Bezstopniowa regulacja opoênienia od ciemnego do jasnego: Ochrona UV/IR. Stopieƒ zaciemnienia: Tryb jasny. Stopieƒ zaciemnienia: Tryb ciemny. Stopieƒ zaciemnienia: Powierzchnia obserwacyjna: èród∏o zasilania: Zakres temperatur: Masa: Klasa optyczna (EN 379):

Nr kat. 3806 -10006 -11004 -12002 -12010 -12044

Zekler Fusion 0,15 ms (+23 °C) 0,2 - 0,8 sek UV15 / IR14 sta∏y 4 zmienny stopieƒ zaciemnienia 9, 10, 11, 12, 13 95x46,5 mm baterie s∏oneczne – niewymienialne od -10 °C do +60 °C 95 g 1/1/1

Wersja

Jedn.

Zawiera

Zestaw ∏àcznie z filtrem Filtr spawalniczy Zewn´trzna szyba ochronna Wewn´trzna szyba ochronna Napotnik

szt szt opak. opak. opak.

10 10 5

1414 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1414))


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce Przy∏bica spawalnicza ZEKLER ADF500 Zekler ADF Przy∏bica spawalnicza samoÊciemniajàca. Przy∏bica: Zapewnia optymalnà os∏on´ ca∏ej twarzy – zarówno oczu, jak i uszu oraz szyi. Aerodynamiczny kszta∏t pozwala ∏atwiej odprowadzaç dym wydzielajàcy si´ przy spawaniu. Dzi´ki mi´kkiej, zaokràglonej kraw´dzi wokó∏ ca∏ej przy∏bicy obracanie g∏owy powodujàce uderzenia przy∏bicà w ramiona nie wywo∏uje dyskomfortu. Wygodna regulacja nag∏owia za pomocà pokr´t∏a. Prosta wymiana zewn´trznej i wewn´trznej szyby bez potrzeby wyjmowania filtra spawalniczego. Lekka – 430 g z filtrem. ZgodnoÊç z normami EN 379 i EN 175 Filtr spawalniczy Czas zaciemniania: Bezstopniowa regulacja opoênienia od ciemnego do jasnego: Ochrona UV/IR. Stopieƒ zaciemnienia: Tryb jasny. Stopieƒ zaciemnienia: Tryb ciemny. Stopieƒ zaciemnienia: Powierzchnia obserwacyjna: èród∏o zasilania: Zakres temperatur: Klasa optyczna (EN 379): Produkt

Jedn.

Zawiera

Przy∏bica spawalnicza Zekler ADF500 Zewn´trzna szyba ochronna Wewn´trzna szyba ochronna Napotnik

szt opak. opak. opak.

10 10 5

Przy∏bica spawalnicza SUNDSTRÖM SR 590 z filtrem

Przy∏bica spawalnicza SUNDSTRÖM SR 590 Przy∏bica stosowana razem z wentylatorem SR 500 produkcji Sundström lub adapterem zasilania spr´˝onym powietrzem SR 507. Zapewnia optymalnà ochron´ ca∏ej twarzy i odpowiednià równowag´. Mo˝liwoÊç podniesienia filtra spawalniczego na przyk∏ad przy szlifowaniu. Stosowaç z filtrem Zekler Fusion lub szybà spawalniczà o wymiarach 110x90 mm. Mo˝na ∏àczyç z ochronnikami s∏uchu Peltor mocowanymi za pomocà karabiƒczyków na nag∏owiu. ZgodnoÊç z normà EN 12941 TH3 w kombinacji z SR 500. ZgodnoÊç z EN 14594:2005 w kombinacji z SR 507.

Nr kat. 5533-22108 3806-11004 5533-22116 5533-22124 5533-22165

Wersja Przy∏bica spawalnicza SR 590 bez filtra Filtr spawalniczy Zekler Fusion Spawalniczy kaptur ochronny SR 59018 Ochrona karku SR 59020 Uszczelnienie twarzy do SR 590

Jedn. szt szt szt szt szt

1415 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1415))

Ârodki ochrony osobistej

Nr kat. 3806 -15005 -12002 -15104 -12044

Zekler ADF 500 0,25 ms (+23 °C) 0,1 - 1,0 sek Do 16 DIN sta∏y 3, 5 zmienny stopieƒ zaciemnienia 9, 10, 11, 12, 13 97x47,5 mm baterie s∏oneczne – niewymienialne od -5 °C do +55 °C 1/3/3


Ochrona oczu Szk∏a spawalnicze samoÊciemniajàce

Ârodki ochrony osobistej

Przy∏bica spawalnicza SUNDSTRÖM SR 590 z wentylatorem SR 500

SR 500 Wentylator z filtrem Ma∏a masa i anatomiczny kszta∏t wentylatora i paska zapewniajà wysoki komfort. ¸atwa obs∏uga za pomocà tylko jednego przycisku. Dwie pr´dkoÊci przep∏ywu powietrza +175 lub +225 l/min w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony. WartoÊci te sà utrzymywane na sta∏ym poziomie przez ca∏y czas, gdy dzia∏a automatyczna regulacja przep∏ywu, w którà wyposa˝ono wentylator. D∏ugi czas pracy – do 13 godzin przy zastosowaniu szybko ∏adujàcych si´ baterii litowo-jonowych zapewnia bezawaryjne u˝ytkowanie bez niepotrzebnych przerw. Automatyczna regulacja przep∏ywu przeciwdzia∏a zmniejszeniu przep∏ywu w razie zatkania filtra. Samoczynna kalibracja po wyborze cz´Êci twarzowej i filtra. Unikalny system alarmowy – wibracja, sygna∏ akustyczny i Êwietlny w przypadku zaburzeƒ strugi powietrza, zatkania filtra oraz s∏abej baterii. Silnik wentylatora na ∏o˝yskach kulkowych i wywa˝one ko∏o wentylatora zapewniajà bezawaryjnà i d∏ugà prac´. Uk∏ad elektroniczny dopuszczony wg EMC – generuje minimalne promieniowanie elektromagnetyczne, odporny na dzia∏anie pól elektromagnetycznych. Wyjmowana bateria – inteligentna bateria litowo-jonowa pozwalajàca na szybkie ∏adowanie, bez negatywnych efektów pami´ci. ¸atwy w czyszczeniu, mo˝na sp∏ukiwaç. W komplecie: • Wentylator • Standardowa bateria • Pasek skórzany • Adapter filtra, 2 szt. • Os∏ona przeciwiskrowa, 2 szt. • Filtr czàstek sta∏ych P3, 2 szt. • Filtr wst´pny, 10 szt. • Oprawa filtra wst´pnego, 2 szt. • Miernik przep∏ywu • ¸adowarka do baterii • Instrukcja obs∏ugi SR 590 Przy∏bica spawalnicza zapewnia optymalnà ochron´ ca∏ej twarzy i w∏aÊciwà równowag´. Mo˝liwoÊç podniesienia filtra spawalniczego na przyk∏ad przy szlifowaniu. Stosowaç z filtrem Zekler Fusion lub szybà spawalniczà o wymiarach 110x90 mm. Mo˝na ∏àczyç z ochronnikami s∏uchu Peltor mocowanymi za pomocà karabiƒczyków na nag∏owiu. ZgodnoÊç z normà EN 12941 TH3. Przyznany wspó∏czynnik ochrony: 200 Bateria i ∏adowarka O dzia∏aniu wentylatora w praktyce decydujà pojemnoÊç baterii i czas jej ∏adowania. Baterie litowo-jonowe bez negatywnych efektów pami´ci, szybko ∏adujàce si´, wspó∏czynnik samoczynnego roz∏adowania tylko 1% miesi´cznie. Dobrze os∏oni´te, z∏ocone powierzchnie styku – nie ulegajà utlenianiu, zapewniajà prac´ bez zak∏óceƒ. Dost´pne dwa rodzaje baterii. Bateria standardowa (w komplecie z zespo∏em wentylatora) – 14,8 V; 2,2 Ah; czas ∏adowania ok. 1,5 godz. Bateria Heavy-duty o pojemnoÊci o ok. 50% wi´kszej ni˝ wersja standardowa. Taka sama wielkoÊç – 14,8 V; 3,6 Ah. Czas ∏adowania ok. 2 godz. Automatyczna 3-stopniowa ∏adowarka z wyraênym wskaênikiem diodowym pokazujàcym poziom na∏adowania baterii.

Nr kat. 5533-26026 5533-22108 3806-11004 5533-22116 5533-22124 5533-22165 5533-21001 5533-21019 5533-21027 5533-21035 5533-20037 5533-20045 5533-20029 5533-20011

Opis Przy∏bica spawalnicza SR 590 z nawiewem SR 500 Przy∏bica spawalnicza SR 590 bez filtra Filtr spawalniczy Zekler Fusion Spawalniczy kaptur ochronny SR 59018 Ochrona karku SR 59020 Uszczelnienie twarzy do SR 590 Bateria standardowa do SR 500 Bateria wysokowydajna Heavy-Duty do SR 500 ¸adowarka do baterii do SR 500 Stacja do ∏adowania baterii SR 506 do zestawu SR 500 Adapter filtra przeciwpy∏owego do zestawu SR 500 Uchwyt filtra wst´pnego Pas skórzany do SR 500 Torba do SR 500

1416 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1416))

Wersja Zestaw Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe Cz´Êç zamienna Cz´Êç zamienna Wyposa˝enie dodatkowe Cz´Êç zamienna Wyposa˝enie dodatkowe Cz´Êç zamienna Cz´Êç zamienna Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie dodatkowe

Jedn. szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt


Ochrona oczu Przy∏bice i os∏ony spawalnicze

Przy∏bica spawalnicza ALBATROSS 10 Wykonana z ognioodpornego tworzywa, podnoszone szk∏o spawalnicze. Wygodna regulacja nag∏owia za pomocà pokr´t∏a. W po∏o˝eniu podniesionym oczy chroni przezroczysta szyba. Ci´˝ar 370 g. Os∏ona spawalnicza na kask ochronny. Przeznaczona do kasku ochronnego Peltor G2000. Przy∏bica mocowana jest zatrzaskiem bezpoÊrednio na ochronniku s∏uchu lub za poÊrednictwem adaptera P3EV. (466101201) W komplecie szyba spawalnicza o stopniu zaciemnienia 10. Szyba zapasowa – patrz cz´Êç Szyba zapasowa str. 1419. ZgodnoÊç z normà EN 166.

Nr kat. Produkt Wymiary szybki, mm Jedn. Opak. 5180 -00104 Przy∏bica spawalnicza 110x60 szt 12 -00203 Os∏ona spawalnicza do kasku Peltor G2000 110x60 szt 1

Z poliamidu zbrojonego w∏óknem szklanym. W komplecie szk∏o spawalnicze. ZgodnoÊç z normà EN 169. Produkt Nr kat. 2219 -00111 Os∏ona spawalnicza -00301 Kaseta gumowa

Wym. szybki, mm

Zewn´trzne wym. os∏ony szer. x wys, mm

110x60

200x290

Wym. kasety gumowej, mm 110x60

Jedn. szt szt

Przy∏bica spawalnicza lekka Lekki model z formowanego pró˝niowo PCW. Srebrna pow∏oka s∏u˝y lepszemu odbijaniu ciep∏a. Regulowana taÊma na czole i potylicy. Okienko obserwacyjne nad szk∏em spawalniczym. W komplecie szk∏o zgodne z DIN 11. ZgodnoÊç z normà EN 169. TaÊma czo∏owa. Produkt Wym. szybki, Wym. pola widzenia szybki Zewn´trzne wym. os∏ony szer. Waga, g Jedn. Nr kat. mm mm x wys., mm 2219 -00053 Przy∏bica spawalnicza 110x60 105x22 230x260 370 szt

Przy∏bica spawalnicza ZEKLER W130 Z ognioodpornego tworzywa. Podnoszona szyba spawalnicza. Wygodna regulacja nag∏owia za pomocà pokr´t∏a. W po∏o˝eniu podniesionym oczy chroni przezroczysta szyba. Masa 495 g. W komplecie szyba spawalnicza o wymiarach 110x60 mm, stopieƒ zaciemnienia 11. Szyba zapasowa – patrz cz´Êç Szyba zapasowa. ZgodnoÊç z normami EN 166 i EN 175.

Nr kat. 3806 -13000 -12010 -12044

Produkt

Jedn.

Przy∏bica spawalnicza Zekler W130 Wewn´trzna szyba ochronna Opaska antypotowa

szt opak. opak.

1417 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1417))

Ârodki ochrony osobistej

Os∏ona spawalnicza 3517


Ochrona oczu

Ârodki ochrony osobistej

Okulary spawalnicze

Okulary spawalnicze SUNDSTRÖM SR 3 UB Podnoszone, regulowana taÊma nag∏owna. Okulary spawalnicze o stopniu zaciemnienia 5. Przeznaczone do spawania gazowego i twardego lutowania. Mo˝na u˝ywaç razem z okularami optycznymi i/lub ochronnikami s∏uchu. Wzmocnione zawieszenie zamocowania szkie∏, klamra u∏atwia regulacj´ taÊmy. Wyposa˝one w mocne szk∏a w celu zapewnienia wi´kszego bezpieczeƒstwa. Majà os∏ony boczne. ZgodnoÊç z normami prEN 175:1994, EN 166:1995, EN 169:1992. Szk∏a zapasowe – patrz cz´Êç Szk∏a zapasowe.

Nr kat. 5533 -01573 -01581

Produkt

Typ

Jedn.

Okulary spawalnicze Szk∏o z poliw´glanu

SR 3 UB Stopieƒ zaciemnienia 5

szt szt

Opak. 30 10

Okulary spawalnicze SUNDSTRÖM SR 4 UB Podnoszone okulary spawalnicze z ramionami. Okulary spawalnicze o stopniu zaciemnienia 5. Przeznaczone do spawania gazowego i twardego lutowania. Dostarczane z zamontowanymi os∏onami bocznymi (wymóg CE). Ocynkowane, metalowe zauszniki z pow∏okà ze sztucznego tworzywa. Regulowane ramiona umo˝liwiajà indywidualne dopasowanie. ZgodnoÊç z normami prEN 175:1994, EN 166:1995, EN 169:1992. Szk∏a zapasowe – patrz cz´Êç Szk∏a zapasowe.

Nr kat. 5533 -01532 -01581

Produkt

Typ

Jedn.

Okulary spawalnicze Szk∏o z poliw´glanu

SR 4 UB Stopieƒ zaciemnienia 5

szt szt

Opak. 30 10

Okulary spawalnicze ZEKLER 55 Okulary spawalnicze, stopieƒ zaciemnienia 3 lub 5. Nowoczesny, sportowy wyglàd. • Szk∏a z poliw´glanu. • Regulowane ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Regulowany kàt ustawienia szkie∏. • Okulary zapewniajà szerokie pole widzenia i optymalnà ochron´. • Mi´kki nosek. • Filtr spawalniczy 3 lub 5. HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166 klasa 1F oraz EN 169.

Nr kat. 3806 -05089 -05097

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary spawalnicze Okulary spawalnicze

Spawanie 3 DIN Spawanie 5 DIN

szt szt

1418 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1418))

Opak. 6 6


Ochrona oczu Szk∏a zapasowe Szk∏o zapasowe - filtr ZgodnoÊç z normà EN 169. Oznaczenie CE.

Nr kat. 4892 -00501 -00527 -00535 -00550

Wymiary mm

Stopieƒ zaciemnienia

Kolor

Jedn.

105x15,5 110x15,5 100x16 105x22

DIN 3 DIN 3 DIN 3 DIN 3

Zielony Zielony Zielony Zielony

szt szt szt szt

Opak. 25 25 25 25

Szk∏o zapasowe - bezodpryskowe

Nr kat. 4892 -01756

Ârednica mm

Jedn.

50

szt

Opak. 50

Nr kat. 4892 -01509 -01558 -01574

Ârednica mm

Stopieƒ zaciemnienia

Jedn.

50 50 50

DIN 4 A DIN 5 A DIN 6 A

szt szt szt

Opak. 20 20 20

Zapasowe szk∏a spawalnicze, szybki wymienne i szybki z trwa∏ego tworzywa sztucznego

Szk∏a spawalnicze sà zgodne z normà EN 169. Oznaczenie CE. Szk∏a powi´kszajàce dostosowane do 105x50 i 110x60 mm.

Nr kat. 4892 -01103 -00659 -00162 -00493 -00022 -00139 -00287 -00469 -01004 -00709 -00006 -00030 -01038 -00055 -00717 -02507 -00063 -00212 -01053 -00758 -00154 -00485 -00014 -00089 -00238 -00410 -01087 -00782 -02606 -00048 -00097 -00253 -00428 -03000 -03059 -03109

Produkt

Stopieƒ zaciemnienia

Szybka z trwa∏ego tworzywa sztucznego Szybka wymienna Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szybka z trwa∏ego tworzywa sztucznego Szybka wymienna Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szybka z trwa∏ego tworzywa sztucznego Szk∏o spawalnicze Szybka wymienna Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szybka z trwa∏ego tworzywa sztucznego Szybka wymienna Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szybka z trwa∏ego tworzywa sztucznego Szybka wymienna Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o spawalnicze Szk∏o powi´kszajàce Szk∏o powi´kszajàce Szk∏o powi´kszajàce

DIN 7 DIN 8 DIN 9 DIN 10 DIN 11 DIN 12 DIN 9 DIN 10 DIN 10 DIN 9 DIN 10 DIN 11 DIN 7 DIN 8 DIN 9 DIN 10 DIN 11 DIN 12 DIN 7 DIN 9 DIN 10 DIN 11 DIN 12 1,5 raza 2,0 razy 2,5 raza

Âredn. mm

Jedn.

98x75 98x75 98x75 98x75 98x75 98x75 98x75 98x75 105x50 105x50 105x50 105x50 108x51 110x45 110x50 110x50 110x50 110x50 110x60 110x60 110x60 110x60 110x60 110x60 110x60 110x60 110x90 110x90 110x90 110x90 110x90 110x90 110x90 108x51 108x51 108x51

szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

Opak. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1

1419 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1419))

Ârodki ochrony osobistej

Szk∏o zapasowe, spawalnicze ZgodnoÊç z normà EN 169. Oznaczenie CE.


Ochrona oczu Okulary ochronne Okulary ochronne ZEKLER 55 Nowoczesny, sportowy wyglàd. Szk∏a z poliw´glanu. Ochrona przed promieniowaniem UV. Regulowane ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. Regulowany kàt szkie∏. Mi´kki nosek. Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏ty, szarym i I/O (Indoor/Outdoor). Szare i I/O = UV400 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare i I/O – tak˝e z normà EN 172.

Ârodki ochrony osobistej

Nr kat. 3806 -00551 -00569 -00577 -05071 -05022 -05030 -05063 -00403

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary Okulary Okulary Okulary Okulary Worek z mikrofibry

Bezbarwne HC ˚ó∏te HC Szare HC Bezbarwne HC/AF ˚ó∏te HC/AF Szare HC/AF I/O HC/AF

szt szt szt szt szt szt szt szt

Opak. 6 6 6 6 6 6 6 1

Okulary ochronne ZEKLER 45 Sportowy wyglàd. • Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Regulowane ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Mi´kki nosek. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym, szarym lub pomaraƒczowym. • Szare = UV400 • Obszar zastosowaƒ: szk∏a pomaraƒczowe i ˝ó∏te zapewniajà wyraêne kontury, co jest przydatne np. przy pracach typu inspekcyjnego. HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e, ˝ó∏te i pomaraƒczowe – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -00452 -00460 -00478 -00486 -00403

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary Okulary Worek z mikrofibry

Bezbarwne HC ˚ó∏te HC Szare HC/AF Pomaraƒczowe HC/AF

szt szt szt szt szt

Opak. 6 6 6 6 1

Okulary ochronne ZEKLER 75 Okulary ochronne o sportowym wyglàdzie • Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub szarym. • Szare = UV400 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -00705 -00718 -00726

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC ˚ó∏te HC Szare HC

szt szt szt

1420 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1420))

Opak. 6 6 6


Ochrona oczu Okulary ochronne Okulary ochronne ZEKLER 80

• Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • W komplecie regulowana taÊma oraz odejmowane ramiona. • Z taÊmà mo˝na u˝ywaç razem z ochronnikami s∏uchu. • Szk∏a w kolorze bia∏ym lub szarym. • Szare = UV400 HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -00833 -00841

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary

Bezbarwne HC/AF Szare HC/AF

szt szt

Opak. 6 6

Ârodki ochrony osobistej

Okulary ochronne ZEKLER 70 Nowoczesny, sportowy wyglàd. • Szk∏a z poliw´glanu. •Metalowa oprawa ze spr´˝ynujàcymi, plastycznymi i wy∏o˝onymi ramionami zapewniajàcymi najwy˝szy komfort. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, szarym i lustrzane niebieskie. • Szare i lustrzane niebieskie = UV400 HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare i niebieskie lustrzane – tak˝e z normà EN 172.

Nr art. 3806 -05261 -05279 -05287

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC/AF Szare HC/AF Niebieskie HC/AF

szt szt szt

Opak. 6 6 6

Okulary ochronne/do czytania ZEKLER 55 dwuogniskowe Okulary ochronne/ do czytania; 4 warianty mocy szkie∏, dwuogniskowe. • Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Regulowane ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Regulowany kàt ustawienia szkie∏. • Mi´kki nosek. • Szk∏a optyczne plus, szlif dwuogniskowy, o mocy +1,0/+1,5/+2,0/+2,5 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F oraz EN 170.

Nr kat. 3806 -05105 -05154 -05204 -05253

Produkt

Szk∏a

Moc

Jedn.

Okulary Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC Bezbarwne HC Bezbarwne HC Bezbarwne HC

+1,0 +1,5 +2,0 +2,5

szt szt szt szt

Opak. 6 6 6 6

1421 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1421))


Ochrona oczu Okulary ochronne Okulary ochronne ZEKLER 30 • Szk∏a z poliw´glanu. • Pe∏ne, kryjàce os∏ony boczne. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub szarym. • Szare = UV400 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FT. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -00304 -00312 -00320 -00502 -00510

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC/AF ˚ó∏te HC/AF Szare HC/AF Bezbarwne HC ˚ó∏te HC

szt szt szt szt szt

Opak. 12 12 12 12 12

Ârodki ochrony osobistej

Okulary ochronne ZEKLER 31 • Szk∏a z poliw´glanu. • Pe∏ne, kryjàce os∏ony boczne. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Mi´kki nosek. • Mi´kkie koƒcówki ramion. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub srebrne lustrzane. • Srebrne lustrzane=UV400 HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Srebrne lustrzane – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -04504 -04512 -04520

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC/AF ˚ó∏te HC/AF Srebrne, lustrzane HC/AF

szt szt szt

Opak. 12 12 12

Okulary ochronne ZEKLER 15 • Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Model bezoprawowy. • Regulowany kàt ustawienia szkie∏. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub bràzowym. • Bràzowe = UV400 HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a bràzowe – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -20005 -20013 -20021

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC/AF ˚ó∏te HC/AF Bràzowe HC/AF

szt szt szt

Opak. 12 12 12

Okulary ochronne ZEKLER 33 Okulary ochronne z bezbarwnego poliw´glanu. • Zapewniajà szerokie pole widzenia i wyposa˝one sà w pe∏ne os∏ony boczne z wentylacjà. • Mo˝na nosiç na zwyk∏e okulary optyczne. • Ochrona przed promieniowaniem UV. Obszar zastosowaƒ: przydatne przy przeglàdach. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FT, oraz EN 170.

Nr kat. 3806 -00338 -00346

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary

Bezbarwne ˚ó∏te

szt szt

1422 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1422))

Opak. 12 12


Ochrona oczu Okulary ochronne Okulary ochronne ZEKLER 25 • Szk∏a z poliw´glanu. • Regulowane ramiona zapewniajà du˝à wygod´. • Tak˝e kàt ustawienia szkie∏ jest regulowany. • Jednocz´Êciowa os∏ona boczna. • Mo˝na nosiç na zwyk∏e okulary optyczne. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub szarym. • Szare = UV400 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -00213 -00221 -00239 -00403

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary Worek z mikrofibry

Bezbarwne HC ˚ó∏te HC Szare HC/AF

szt szt szt szt

Opak. 6 6 6 1

Ârodki ochrony osobistej

Okulary ochronne ZEKLER 255 Specjalnie przystosowane do ma∏ej g∏owy. Nowoczesny, sportowy wyglàd. • Szk∏a z poliw´glanu. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Regulowane ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Regulowany kàt ustawienia szkie∏. • Mi´kki nosek. • Szk∏a w kolorze bia∏ym, ˝ó∏tym lub szarym. • Szare = UV400 HC = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FH. Szk∏a bia∏e i ˝ó∏te – tak˝e z normà EN 170. Szk∏a szare – tak˝e z normà EN 172.

Nr kat. 3806 -50408 -50416 -50424

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary Okulary Okulary

Bezbarwne HC ˚ó∏te HC Szare HC

szt szt szt

Opak. 6 6 6

Okulary ochronne ZEKLER 235 Specjalnie przystosowane do ma∏ej g∏owy • Szk∏a z poliw´glanu. • Pe∏ne, kryjàce os∏ony boczne. • Ochrona przed promieniowaniem UV. • Bezbarwne szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FH, oraz EN 170.

Nr kat. 3806 -50200

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary

Bezbarwne HC/AF

szt

Opak. 12

Okulary ochronne ZEKLER 201 Specjalnie przystosowane do ma∏ej g∏owy. Przeciws∏oneczne okulary ochronne o sportowym charakterze i nowoczesnym wyglàdzie. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV400). • Mi´kki nosek zapewnia maksymalnà wygod´. • Mi´kkie, wy∏o˝one gumà koƒcówki ramion zapewniajà maksymalnà wygod´. • Szare szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FH, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -50002

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary

Szare HC/AF

szt

Opak. 6

1423 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1423))


Ochrona oczu Okulary ochronne Okulary ochronne ZEKLER Z101 Przeciws∏oneczne okulary ochronne o sportowym charakterze i nowoczesnym wyglàdzie. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV400). • Mi´kki nosek zapewnia maksymalnà wygod´. • Mi´kkie, wy∏o˝one gumà koƒcówki ramion zapewniajà maksymalnà wygod´. • Szare szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1FT, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -70026 -70018

Produkt

Szk∏a

Oprawki

Jedn.

Okulary Okulary

Szare HC/AF Szare HC/AF

Czerwone metalowe/czarne Niebieskie w paski/czarne

szt szt

Ârodki ochrony osobistej

Okulary ochronne ZEKLER Z104 Okulary ochronne o sportowym charakterze i nowoczesnym wyglàdzie. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV 400). • Mi´kki i regulowany nosek zapewnia maksymalnà wygod´. • Ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Szare szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -70091

Produkt

Szk∏a

Oprawki

Jedn.

Okulary

Szare HC/AF

Czarne/Pomaraƒczowe

szt

Okulary ochronne ZEKLER Z104 z polaryzacyjnymi szk∏ami Przeciws∏oneczne okulary ochronne o sportowym charakterze i nowoczesnym wyglàdzie z polaryzacyjnymi szk∏ami. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV 400). • Mi´kki i regulowany nosek zapewnia maksymalnà wygod´. • Ramiona z mieszanki twardego i mi´kkiego tworzywa. • Szare szk∏a, polaryzacyjne. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -70117

Produkt

Szk∏a

Oprawki

Jedn.

Okulary

Polaryzacyjne HC/AF

Czarne

szt

Opak. 6

Okulary ochronne ZEKLER Z105R Modne okulary przeciws∏oneczne z przezroczystà oprawkà. Oficjalny model Cresto/Guide Racing Team. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV 400). • Lustrzane, srebrne szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -70158

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary

Srebrne lustrzane HC/AF

szt

Opak.

Okulary ochronne ZEKLER 106 Przeciws∏oneczne okulary ochronne o nowoczesnym wyglàdzie z szarymi szk∏ami. • Szk∏a z poliw´glanu. • Poch∏aniajà 100% promieniowania UV (UV 400). • Szare szk∏a. HC/AF = szk∏o zabezpieczone przed zarysowaniem i parowaniem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1F, oraz EN 172.

Nr kat. 3806 -70141

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Okulary

Szare

szt

1424 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1424))

6


Ochrona oczu Gogle ochronne Gogle ZEKLER 90 Wymienne, nieparujàce i nierysujàce si´ szk∏a octanowe lub z poliw´glanu. • Szkielet wykonany PCW – dopasowuje si´ do kszta∏tu twarzy, dobrze przylega. • Regulowana wentylacja. • Mo˝na u˝ywaç ze Êrodkami ochrony dróg oddechowych. • Regulowana taÊma ze Êciàgaczem. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1. (PC) BT, (AC) FT

Nr kat. 3806 -00908 -00916 -00924 -00932

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Gogle Gogle Szk∏a zapasowe Szk∏a zapasowe

HC/AF PC HC/AF AC HC/AF PC HC/AF AC

szt szt szt szt

Opak. 1 10 1 60

Nr kat. 3806 -00940

Produkt

Sszk∏a

Jedn.

Gogle

Bezbarwne HC/AF

szt

Ârodki ochrony osobistej

Gogle ZEKLER 95 • Nieparujàce szk∏a z poliw´glanu. • Wentylowany szkielet. • Mi´kka, wygodna kraw´dê uszczelniajàca, dopasowujàca si´ do konturów twarzy. • Regulowana taÊma ze Êciàgaczem. • Dodatkowe przetestowanie: ochrona przed kroplami cieczy (3), gruboziarnistym py∏em (4) i odpornoÊç na parowanie (N). ZgodnoÊç z normà EN166, klasa 1BT34, oraz EN 170.

Gogle ZEKLER 44 • Nieparujàcy, neutralny optycznie wizjer z poliw´glanu. • Szkielet wykonany przydymionego PCW – dopasowuje si´ do kszta∏tu twarzy, dobrze przylega. • 6 zakrytych zaworów. • Regulowane nag∏owie w postaci taÊmy ze Êciàgaczem. • Mo˝na nosiç na okularach korekcyjnych. • Dodatkowe testowanie na ochron´ przed kroplami cieczy (3) i gruboziarnistym py∏em (4). ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1B.

Nr kat. 3806 -00445

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Gogle

HC/AF PC

szt

Opak. 100

Gogle ZEKLER 88 • Nieparujàcy, neutralny optycznie wizjer z poliw´glanu. • Szkielet wykonany przydymionego PCW – dopasowuje si´ do kszta∏tu twarzy, dobrze przylega. • 2 zakryte zawory. • Regulowane nag∏owie w postaci taÊmy ze Êciàgaczem. • Mo˝na nosiç na okularach korekcyjnych. • Dodatkowe testowanie na ochron´ przed kroplami cieczy (3) i gruboziarnistym py∏em (4). ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1B.

Nr kat. 3806 -00882 -00890

Produkt

Szk∏a

Jedn.

Gogle Szk∏o zapasowe

Bezbarwne Bezbarwne

szt szt

1425 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1425))


Ochrona oczu Akcesoria do okularów Twardy futera∏ ZEKLER na okulary

Nr kat. 3806 -00767

Produkt

Kolor

Jedn.

Twardy futera∏ z zaczepem do paska

Czarny

szt

Opak. 10

Mi´kki futera∏ ZEKLER na okulary

Ârodki ochrony osobistej

Nr kat. 3806 -00775

Produkt

Jedn.

Mi´kki futera∏

szt

Opak. 10

Twardy futera∏ ZEKLER z filcowym wykoƒczeniem wn´trza

Nr kat. Produkt 3806 -00783 Twardy futera∏ z filcowym wykoƒczeniem wn´trza

Jedn. szt

Opak. 10

Twardy futera∏ ZEKLER na gogle Twardy futera∏ z haczykiem i uchwytem do paska.

Nr kat. 3806 -00817

Produkt

Jedn.

Opak.

Twardy futera∏ z uchwytem do paska

szt

48

Produkt

Jedn.

Opak.

Uniwersalny i regulowany sznurek Regulowany sznurek z p´tlà

szt szt

Sznurek do zawieszania okularów ZEKLER Pasuje do wszystkich modeli Zekler.

Nr kat. 3806 -00791 -00809

12 12

Inne Êrodki ochrony oczu Os∏ony twarzy Os∏ona twarzy ZEKLER 10 Szeroka os∏ona z poliw´glanu zakrywajàca ca∏à twarz. Nag∏owie i os∏ona czo∏owa wykonane z odpornego na uderzenia poliw´glanu. Nag∏owie regulowane pokr´t∏em, co umo˝liwia ∏atwe dopasowanie wielkoÊci. Podnoszona maska ma wzmocnione kraw´dzie wzmocnione lekkich metali. TaÊma naczo∏owa z weluru poch∏ania pot i zapewnia maksymalnà wygod´. ¸atwa wymiana maski. ZgodnoÊç z normà EN 166, klasa 1B.

Nr kat. 3806 -01005 -01013

Produkt

Jedn.

Os∏ona twarzy kompletna Os∏ona twarzy PC

szt szt

1426 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1426))

Opak. 16 35

/zekler  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/zekler.pdf

Advertisement