Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 169 167 174 193 214 193 165 154 207 215 227 186 194 215 223 194 222 215 194 151 152 156 158 154 144

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Bloczek ustawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czujniki kraw´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dociski boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏a maszynowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imade∏ka trzpieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏a samocentrujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imaki tokarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kliny do wybijania narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monta˝owy przyrzàd napinajàcy . . . . . . . . . . . . . . Nak∏adki ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzielnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âciski c´gowe spr´˝yste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âciski d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto∏y frezarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âciski spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âciski Êrubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto∏y obrotowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie do uchwytów wiertarskich . . . . . . . . . . . Tuleje chwytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty do frezów czo∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty frezarskie zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty wiertarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 143))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Luna. Uchwyty wiertarskie trójszcz´kowe z kluczem. Uchwyty majà przelotowy gwintowany otwór, umo˝liwiajàcy umieszczenie wkr´tu zabezpieczajàcego przed obluzowaniem przy obrotach zarówno w prawo, jak i w lewo. Rozwarcie mm 1.5-10 1.5-10

Âredn. zewn. mm 34 34

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 49 49

Klucz DIN 6349/4 S1 S1

Chwyt

Nr art.

3⁄8×24 1⁄2×20

20990 -0109 -0208

1.5-13

42

59

S2

1⁄2×20

-0307

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Trójszcz´kowe uchwyty wiertarskie z kluczem. Uchwyt posiada sto˝kowy otwór mocujàcy. Zalecany do elektronarz´dzi. (Trzpienie do uchwytów wiertarskich, patrz str. 152.) Zapasowe klucze, patrz str. 146. Rozmiar mm 0.5-10 1-13 3-16 5-20

Âredn. zewn. mm 34.5 52 49.5 65

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 49 69 75 92

Klucz DIN 6349/4 S2 S3 S3 S4

Chwyt

Nr art.

B 12 B 16 B 18 B 22

20082 -0108 -0207 -0306 -0405

Luna. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Otwory pod klucz hartowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238 lub z gwintowanym otworem mocujàcym. Klucz w za∏àczeniu. * Uchwyty zaznaczone gwiazdkà posiadajà otwór gwintowany przelotowy, umo˝liwiajàcy zabezpieczenie Êrubà przy obrotach zarówno w prawo, jak i w lewo. Zapasowe klucze, patrz str. 146. Trzpienie do uchwytów wiertarskich, patrz str. 152. Rozmiar mm 1.5-10* 1.5-13*

Âredn. zewn. mm 34 42

Zabezp. Êrubowe

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 49 59

Klucz DIN 6349/4 S2 S2

Chwyt

Nr art.

3⁄8×24

20085 -0402 -0709

1⁄2×20

Röhm. Typ Prima. System Jakob. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Otwory na klucz hartowane. Z otworem chwytowym sto˝kowym wg DIN 238, lub gwintowanym. Klucz w za∏àczeniu. * Uchwyty zaznaczone gwiazdkà posiadajà otwór gwintowany przelotowy, umo˝liwiajàcy zabezpieczenie Êrubà przy obrotach zarówno w prawo, jak i w lewo. (Trzpienie chwytowe do uchwytów wiertarskich, patrz str. 152.) Zapasowe klucze, patrz str. 146.

Röhm Prima Nr 6M 6M

Rozwarcie mm 0.5-6.5 0.5-6.5

Âredn. zewn. mm 30 30

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 42.5 43

Masa

Klucz DIN 6349/4 S1 S1

Chwyt

Nr art.

g 125 125

3⁄8×24

0369 -2001 -0302

8 8

0.5-8 0.5-8

34.5 34.5

49.5 50

190 185

S2 S2

3⁄8×24

B 12

-2704 -0401

10 S 10 S

0.8-10 0.8-10

34.5 34.5

49.5 49.5

175 180

S2 S2

3⁄8×24 3⁄8×24*

-2100 -2159

10 S 10 S 10

0.8-10 0.8-10 1-10

34.5 34.5 42.8

49.5 50 63

160 160 365

S2 S2 S2

1⁄2×20*

-2258 -0609 -0500

13 S 13 S 13 S

1.5-13 1.5-13 1.5-13

42.8 42.8 42.8

59 59 59

325 315 315

S2 S2 S2

3⁄8×24

-2308 -2407 -2456

13 S 13 13

1.5-13 1-13 1-13

42.8 52 52

58 68.5 67.5

320 640 620

S2 S3 S3

B 12

-1904 -3009 -0708

B 10

B 12 B 16

1⁄2×20 1⁄2×20*

5⁄8×16

B 16

16 M 16 M 16 16

3-16 3-16 1-16 1-16

50 50 56.5 56.5

68.5 68.5 80 79

620 620 870 840

S3 S3 S3 S3

1⁄2×20

B 18

-2506 -2555 -3108 -0807

20 26

5-20 5-26

65 80

92.5 120

1355 2590

S4 S4

B 22 B 24

-0906 -2605

144 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 144))

B 16

5⁄8×16


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Röhm. Seria L. System Jakob. Uchwyty wiertarskie z kluczem. Uchwyty majà przelotowy gwintowany otwór, s∏u˝àcy do umieszczenia wkr´tu zabezpieczajàcego przed obluzowaniem przy obrotach zarówno w prawo, jak i w lewo. (Trzpienie do uchwytów wiertarskich, patrz str. 152.) Zapasowe klucze, patrz str. 146. Röhm Seria L Nr 10 L 10 L

Rozwarcie mm 0.8-10 0.8-10

Âredn. zewn. mm 33.3 33.3

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 49 49

Masa

Chwyt

Nr art.

g 160 160

Klucz DIN 6349/4 S1 S2

3⁄8×24

2005 -0100 -0209

13 L 13 L

1.5-13 1.5-13

42.5 42.5

59 57

300 300

S2 S2

1⁄2×20

1⁄2×20

B 12

-0407 -0506

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Z chwytem g 1⁄4″ Luna. Do wiertarek/wkr´tarek z chwytem g 1⁄4″. Przystosowany do obu kierunków obrotów. Trójszcz´kowy. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Klucz w za∏àczeniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20993 mm mm

-0106 0.5-6.5 30

Röhm. Typ Prima. Do wiertarek/wkr´tarek z chwytem g 1⁄4″. Przystosowany do obu kierunków obrotów. Trójszcz´kowy. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Klucz w za∏àczeniu. Patrz str. 37. przeglàd elektronarz´dzi z chwytem 1⁄4″ g.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz do uchwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4274 Nr mm mm Nr

-0100 109-6L 0.5-6.5 29.3 S 14

Z chwytem SDS-Plus Röhm. Do wiertarek udarowych z chwytem SDS-Plus. Umo˝liwia mocowanie wierte∏, pog∏´biaczy itp. narz´dzi z chwytem cylindrycznym w wiertarce udarowej. Klucz w za∏àczeniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz do uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4279 Nr mm mm

-0105 HBF-13 2.5-13 42.9 S2A

Uchwyty uniwersalne wiertarsko-gwintownicze Röhm. Uniwersalne uchwyty wiertarsko-gwintownicze do wiertarek stacjonarnych i r´cznych. Przy gwintowaniu umo˝liwiony jest ruch wahad∏owy o maksymalnym kàcie 6°, nastawiany pierÊcieniem. Z gwintowanym otworem do zamocowania. Klucz w za∏àczeniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz do uchwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4278 GBFmm UNF mm

-0106 10 1-10 M 1.6-12 1⁄2×20 33 S2AG

-0205 13 1.5-13 M 1.6-14 1⁄2×20 42.5 S2AG

145 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 145))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Klucze do uchwytów wiertarskich

Wieniec z´baty i klucz Wieniec z´baty

Pokr´tak

Klucz Wieniec z´baty

Trzpieƒ klucza

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Uchwyt wiertarski Trzpieƒ klucza Rozmiar

S1

IloÊç z´bów w kluczu 10

Do 3-szcz´k. uchwytu o rozm.

b1

b2

d2

d3

min.

min.

±0.2

4

Modu∏ m

l1

14

d10

d4 0 -0.2

min.

min.

l5 0 -1

t 0 -0.5

9,1

4

4

45

60

3

0,75

4,5

5

14

6

6

551

80

4

1

6,6

4P

-

-

2,8

6P

6M

8L

3,3

8P

10 M

10 L

3,5

10 P

13 M

13 L

4,5

13 P

16 M

-

5,3

6

17.7

8

6

65

90

4

1,25

8

-

-

6,3

8

20,2

9

7

75

110

6

1,25

10

8M S2 S3

12 12

16 P S4

14

20 P 26 P

7,5

Luna. Do trójszcz´kowych uchwytów wiertarskich.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar DIN 6349/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar L1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20083 mm

-0206 10 S1 6M 35 56

Nr mm mm

-0404 13 S2 13 M 39 80

-0503 16 S3 16 M 45 110

Do trójszcz´kowych uchwytów wiertarskich zgodnych z systemem Jacob. Rozmiary zgodne z DIN 6349/4 i in.

Nr art. . . . . . . Rozmiar . . . . . Do uchwytu . .

0369 -1458 Nr S 14 Röhm 10 L

Opak. . . . . . . .

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storlek DIN 6349/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów Röhm serii P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm serii M/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0369 Nr Nr Nr Nr szt

-1508 S1 P4P6 6M 0 5

146 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 146))

szt

5

-1540 S8 P8JT1 5

-1706 S3 P 13 P 16 16 M 3, 4 5

-1755 S 10 P13JT6 P13JT33 P60JT3 5 -1805 S4 P 20 P 26 1


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Bezkluczowe Luna. Szybkomocujace i samozaciskajace. Trójszcz´kowe. Z ∏o˝yskiem kulkowym. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238 lub z gwintowanym otworem mocujàcym.

20086-0906

20086-1409

Âredn. zewn. mm 44 44 51

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 93 106 106

Masa

Chwyt

Nr art.

g 700 960 960

B 12 B 16 B 16

20086 -0104 -0203 -0302

3-16 3-16 0-6.5

54 54 35

103 103 62.5

1240 1240 265

3⁄8×24

0-8 0-10 1-13

35.8 42.5 46

70.5 82.5 95

0.5-10 0.5-10 1-13

35.8 35.8 42.5

1-13 3-16

42.5 46

B 16 B 18

-0401 -0500 -0609

390 625 890

3⁄8×24 3⁄8×24

-0708 -0807 -0906

70.5 70.5 81.5

370 355 610

3⁄8×24

-1003 -1102 -1201

81.5 95

610 975

1⁄2×20

1⁄2×20

1⁄2×20 3⁄8×24

1⁄2×20

-1300 -1409

Röhm. Model lekki, o kompaktowej budowie. Przeznaczone do wiertarek i wkr´tarek bezprzewodowych. O du˝ej sile zacisku dzi´ki gwintowi o ma∏ym skoku. Szybkomocujàce i samozaciskowe. Trójszcz´kowe. Korpus ca∏y ze stali. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Otwór przelotowy do wkr´ta zabezpieczajàcego, umo˝liwiajàcego prac´ przy obrotach w obu kierunkach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint zamocowania. . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3959

-0104 P 10 3⁄8×24 1-10 42.5 48-60

UNF mm mm mm

-0203 P 10 1⁄2×20 1-10 42.5 48-60

-0252 P 13 3⁄8×24 1.5-13 42.5 58-73

-0302 P 13 1⁄2×20 1.5-13 42.5 58-73

Röhm. Szybkomocujàce i samozaciskowe. Trójszcz´kowe. ¸o˝yskowane kulkowo. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Z otworem chwytowym sto˝kowym zgodnym z DIN 238, lub z mocowaniem gwintowym. (Trzpienie chwytowe do uchwytów wiertarskich patrz str. 152.) Cz´Êci zamienne (z wyjàtkiem modelu S) Röhm Supra Nr 4 6 6

Rozmiar mm 0-4 0-6.5 0-6.5

Âredn. zewn. mm 28 35 35

D∏ugoÊç otwarty mm 48 62.5 62.5

Masa

8 8 8

0-8 0-8 0-8

35.8 35.8 35.8

70.5 70.5 70.5

390 380 345

3⁄8×24

-0603 -0157 -0207

10 S 10 S 10

0.5-10 0.5-10 0-10

35.8 35.8 42.5

70.5 70.5 82.5

370 355 625

3⁄8×24 1⁄2×20 3⁄8×24

-2005 -2104 -0702

10 10

0-10 0-10

42.5 42.5

82.5 82.5

615 605

B 12 B 16

-0256 -0306

13 S 13 S 13 13

1-13 1-13 1-13 1-13

42.5 42.5 46 46

81.5 81.5 95 94

610 610 890 880

3⁄8×24

-2203 -2302 -0801 -0405

16 S 16 16 16

3-16 3-16 3-16 3-16

46 51 51 51

95 97.5 96.5 96.5

975 875 1120 1115

1⁄2×20

Do uchwytu typ (nie dla modelu S) Supra/Spiro 13 16

g 125 265 250

Szcz´ki 3 szt. (zestaw) Nr art. 0373 -1304 -1403

Chwyt

Nr art.

B 10

0373 -0058 -0553 -0108

3⁄8×24

B 12 B 10 B 12

1⁄2×20 1⁄2×20

B 16

5⁄8×16

B 16 B 18

-2401 -0900 -0454 -0504

Prowadniki szcz´k Nr art.

0373 -2450 -2500

147 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 147))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Rozmiar mm 1-10 0-10 1-13


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Bezkluczowe

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Röhm. Szybkomocujàce i samozaciskowe. Trójszcz´kowe. Przydatne do prac serwisowo-naprawczych. Röhm Supra Nr 8L 8L

Rozmiar mm 0-8 0-8

Âredn. zewn. mm 35.8 35.8

D∏ugoÊç w stanie otw. mm 70.5 70.5

Masa

Chwyt

Nr art.

g 390 380

3⁄8×24

14138 -0105 (-0204)

10 L 10 L

0.5-10 0.5-10

35.8 35.8

70.5 70.5

370 355

3⁄8×24

-0303 -0402

13 L 13 L

1-13 1-13

42.5 42.5

81.5 81.5

610 610

3⁄8×24

-0501 -0600

1⁄2×20

1⁄2×20

1⁄2×20

Do wiertarek udarowych

20088-0102 Luna Nr SU 13 SK SU 13 SK SU 10 SK SU 13 SK

20992-0107

Luna. Uchwyty wiertarskie bezpieczne, z mechanicznà blokadà, specjalnie przydatne do wiertarek udarowych. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238 lub z gwintowanym otworem mocujàcym. (Trzpienie do uchwytów wiertarskich, patrz str. 152.)

20088-0300 Rozmiar mm 1-13 1-13 0.5-10 1-13

Âredn. zewn. mm 42.5 41 37 42.5

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 75.3 94 78 74

Chwyt

Nr art.

g 490 500 405 510

B 12 B 16 3⁄8×24 1⁄2×20

20088 -0102 -0201 -0300 -0409

Luna. Uchwyty wiertarskie bezpieczne, z systemem samoblokujàcym, specjalnie przydatne do wiertarek udarowych. O du˝ej sile zacisku. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Z otworem przelotowym, umo˝liwiajàcym zabezpieczenie Êrubà do obrotów zarówno w prawo jak i w lewo. Z tulejà metalowà o zwi´kszonej odpornoÊci na zu˝ycie.

20992-0503

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór mocujàcy gwintowany . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Masa

20992 Nr UNF mm mm mm

-0107 13 1⁄2x20 2-13 43 67-75

-0206 P 10 3⁄8×24 0.8-10 41 54-64

-0305 P 10 1⁄2×20 0.8-10 41 54-64

-0404 P 13 3⁄8×24 1.5-13 43 62-75

-0503 P 13 1⁄2×20 1.5-13 43 62-75

Röhm. Bezpieczne uchwyty wiertarskie z zabezpieczeniem pewnoÊci zacisku promieniowego, szczególnie przydatne do wiertarek udarowych. Du˝a si∏a zacisku. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Otwór przelotowy do wkr´ta zabezpieczajàcego, umo˝liwiajàcego prac´ przy obrotach w obu kierunkach. P 13 SK wyposa˝ony w szcz´ki z w´glików spiekanych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Extra RV . . . . . . . . . . . . . . . Gwint zamocowania . . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3965 UNF mm mm mm

148 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 148))

-0106 P 10 SK 3⁄8×24 1-10 42.8 53.5-65

-0205 P 10 SK 1⁄2×20 1-10 42.8 53.5-65

-0304 P 13 SK 1⁄2×20 1.5-13 42.8 63-78


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Bezkluczowe Do wiertarek udarowych Röhm. Bezpieczne uchwyty wiertarskie z zabezpieczeniem pewnoÊci zacisku promieniowego, szczególnie przydatne do wiertarek udarowych. Du˝a si∏a zacisku. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Otwór przelotowy do wkr´ta zabezpieczajàcego, umo˝liwiajàcego prac´ przy obrotach w obu kierunkach. Z p∏aszczem metalowym dla zwi´kszenia odpornoÊci na zu˝ycie. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Extra RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint zamocowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3882 Nr UNC mm mm mm

-0106 13 1⁄2x20 1.5-13 42.9 63-78

Röhm. Bezpieczne uchwyty wiertarskie z zabezpieczeniem zacisku, szczególnie przydatne do wiertarek udarowych. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Z otworem chwytowym sto˝kowym zgodnym z DIN 238, lub mocowane na gwint. (Trzpienie chwytowe do uchwytów wiertarskich patrz str. 152.)

SK 13 S SK 13 S SK 13 S

Rozwarcie mm 0.5-10 0.5-10 0.5-10 1-13 1-13 1-13

Âredn. diam. mm 37 35.8 37

D∏ugoÊç otwarty mm 78 78 78

42.5 42.5 42.5

74 75.3 80.5

Masa

Chwyt

g 405 405 405

3⁄8×24 1⁄2×20

B 12

1⁄2×20

510 490 500

B 12 B 16

Nr art.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Röhm Supra Nr SK 10 S SK 10 S SK 10 S

0827 -0407 -0506 -0100 -0605 -0209 -0308

Metabo. Bezpieczne uchwyty wiertarskie z zabezpieczeniem zacisku - si∏a zacisku narz´dzia nie obni˝a si´ przy cz´stotliwoÊci do 50000 skoków/min, nawet przy du˝ym obcià˝eniu. Podwójna ochrona przed py∏em. 3-szcz´kowy. Wszystkie powierzchnie zaciskowe, a tak˝e zewn´trzne sà hartowane i szlifowane. ¸o˝yskowany kulkowo. Precyzyjnie prowadzone, szlifowane profilowo szcz´ki. (Trzpienie chwytowe do uchwytów wiertarskich patrz str. 152.) Metabo Futuro Top Nr 805-1/10 805-1/10 805-1/10

Rozwarcie mm 1.5-10 1.5-10 1.5-10

Âredn. zewn. mm 42.8 42.8 42.8

D∏ugoÊç otwarty mm 69 69 69

Masa

805-2/13 805-2/13

0-13 0-13

42.8 42.8

77.5 77.5

0.5 0.5

3⁄8×24

-0304 -0403

805-4 805-4 805-4

3-16 3-16 3-16

50 50 50

101.5 101.5 101.5

1.0 1.0 1.0

5⁄8×16

-0650 -0700 -0809

kg 0.35 0.35 0.35

Chwyt 3⁄8×24 1⁄2×20

B 12

1⁄2×20

B 16 B 18

Nr art. 9087 -0106 -0205 -0254

Uchwyty wiertarskie precyzyjne Luna. Wykonanie precyzyjne z dok∏adnoÊcià osiowoÊci 0.05 mm, do u˝ytku przy wysokich obrotach i do precyzyjnych operacji. Szybkomocujàce. Trójszcz´kowe. Z ∏o˝yskiem kulkowym. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie otworu mocujàcego. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20089 Nr mm mm

-0101 13 1-13 51 B 16

-0200 16 1-16 54 B 18

Röhm. Spiro. Wykonanie precyzyjne, zapewniajàce dok∏adnoÊç promieniowà 0.05 mm. Do prac precyzyjnych i przy wysokich obrotach. Szybkomocujàce. Trójszcz´kowe. ¸o˝yskowane kulkowo. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Z otworem chwytowym sto˝kowym zgodnym z DIN 238. (Trzpienie chwytowe do uchwytów wiertarskich patrz str. 152.) Cz´Êci zamienne patrz str. 147.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Spiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie otworu chwytu . . . . . . .

0828 -0109 Nr 6 mm 0-6.5 mm 35 B 10

-0208 6 0-6.5 35 B 12

-0406 10 0-10 43 B 12

-0604 13 1-13 50 B 16

-0703 16 3-16 55 B 18

149 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 149))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty wiertarskie Uchwyty wiertarskie precyzyjne Röhm. Precyzyjne uchwyty wiertarskie o du˝ej dok∏adnoÊci. Wspó∏osiowoÊç ≤ 0,02 mm. Kompaktowa konstrukcja umo˝liwia u˝ywanie przy wysokich obrotach. Szybkie, mocne i pewne mocowanie przy u˝yciu klucza szeÊciokàtnego trzpieniowego. Uchwyty zgodne z normà 69871 posiadajà centralny kana∏ do ch∏odzenia wodnego, pozosta∏e - nie. Inne rozmiary/chwyty oferowane sà na zapytanie. Chwyt: sto˝ek wg DIN 2080

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, rozwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êciàgajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12697 ISO mm mm mm

-0102 40 1-13 50 80 M 16

-0201 40 2.5-16 50 85.5 M 16

(-0300) 50 1-13 50 83.5 M 24

(-0409) 50 2.5-16 50 89 M 24

Chwyt: sto˝ek wg MAS-BT

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, rozwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êciàgajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12697 BT mm mm mm

(-0508) 40 1-13 50 95.5 M 16

(-0607) 40 2.5-16 50 101 M 16

(-0706) 50 2.5-16 50 112 M 24

12697 ISO mm mm mm

(-0805) 40 1-13 50 87.5 M 16

(-0904) 40 2.5-16 50 93 M 16

(-1001) 50 2.5-16 50 93 M 24

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Chwyt: sto˝ek wg DIN 69871

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, rozwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êciàgajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przyrzàd do wiercenia precyzyjnego U∏atwia wiercenie w mniejszych lub trudno dost´pnych przedmiotach, jak np. p∏ytki obwodów drukowanych. Przyrzàd mocowany jest w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Posuw wykonuje si´ r´cznie, palcami. Powrót wymuszony spr´˝ynà. Bez uchwytu wiertarskiego.

(na rys. z uchwytem)

Przyrzàd do wiercenia precyzyjnego, bez uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . Skok roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu×d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek mocowania w uchwycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez sto˝ka chwytowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1480 mm mm

Uchwyt wiertarski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór chwytowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1480 mm mm mm

mm

-0148 20 12×66 B6 80 -0247 0-3 24 43 B6

Adapter SDS-max - SDS-plus Luna. Oprawka (adapter) do wierte∏ z chwytem SDS-plus, umo˝liwiajàca u˝ycie ich w maszynach z chwytem SDS-max.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do maszyn z chwytem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20037

-0104 SDS-max SDS-plus

¸àcznik Êrubowy Przekszta∏ca gwintowany otwór chwytowy w gwintowany trzpieƒ. Do do∏àczania do wiertarek wyposa˝onych w gwintowany otwór mocujàcy uchwytów wiertarskich równie˝ posiadajàcych taki otwór.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 150))

0374 UNF

-0057 3⁄8×24


Uchwyty - K∏y - Podpórki Trzpienie do uchwytów wiertarskich Zewn´trzne sto˝ki narz´dzi z p∏etwà wg szwedzkiej normy SS 100. (Zasadnicze wymiary zgodne z ISO 296.)

p∏aszczyzna odniesienia

za∏amanie kraw´dzi

Sto˝ek metryczny

D11)

/3 max

Zbie˝noÊç 1:k

P∏etwa c2) min

e max

d3 max

b H13

R max

0 1 2

1:19,212 1:20,047 1:20,02

1°29’27 1°25’43 1°25’50

9,045 12,065 17,78

6,1 9 14

9,2 12,2 18

56,5 62 75

6,5 8,5 10

10,5 13,5 16

6 8,7 13,5

3,9 5,2 6,3

4 5 6

3 4 5 6

1:19,922 1:19,254 1:19,002 1:19,18

1°26’16 1°29’15 1°30’26 1°29’36

23,825 31,267 44,399 63,348

19,1 25,2 36,5 52,4

24,1 31,6 44,7 63,8

94 117,5 149,5 210

13 16 19 27

20 24 29 40

18,5 24,5 35,7 51

7,9 11,9 15,9 19

7 8 10 13

80 100 120

1:20 1:20 1:20

1°25’56 1°25’56 1°25’56

80 100 120

69 87 105

80,4 100,5 120,6

220 260 300

24 28 32

48 58 68

67 85 102

26 32 38

24 30 36

160 200

1:20 1:20

1°25’56 1°25’56

160 200

141 177

160,8 201

380 460

40 48

88 108

138 174

50 62

48 60

1) WartoÊç przybli˝ona, jako wskazówka. 2) c max = e.

Sto˝ki chwytowe trzpieni do uchwytów wiertarskich (wymiary chwytu) wg szwedzkiej normy SS 710 i DIN 238

Oznaczenie sto˝ka

D

d

L

L1

a min.

f

c1)

B 6 B 10 B 12 B 16 B 18 B 22 B 24

6,350 10,095 12,065 15,732 17,780 21,792 23,825

5,850 9,371 11,142 14,533 16,182 19,759 21,290

10 14,5 18,5 24 32 40,5 50,5

13 18 22 28 36 45 55

3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5

0,5 1 1 1,5 1,5 2 2

1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

Zbie˝noÊç

α – 2

Maksymalna Êrednica chwytu. 2) 3 6 10 13 16 20 25

1:20

1°25’56

1:20,047 (Sto˝ek Morse’a 1)

1°25’43

1:20,020 (Sto˝ek Morse’a 2)

1°25’51

1:19,922 (Sto˝ek Morse’a 3)

1°26’16

151 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 151))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Sto˝ek Morse’a

d21)

D

α/2

Oznaczenie rozmiaru


Uchwyty - K∏y - Podpórki Trzpienie do uchwytów wiertarskich Luna. Z chwytem sto˝kowym wg SMS 711. Do do∏àczania uchwytów wiertarskich z otworem chwytowym zgodnym z SS 710 i DIN 239, do obrabiarek ze sto˝kiem Morse’a (MK). W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Oznaczenie sto˝ka trzpienia B 10 B 12 B 16

MK 1 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -0106 86 -0205 89 -0304 97

B 18 B 22 B 24

-0403 -

116 -

MK 2 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -0502 102 -0601 105 -0700 109

MK 3 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -1005 129 -1104 133

116 127 -

-0809 -0908 -

-1203 -1302 -1708

140 146 167

MK 4 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -1401 161

-1500 -1609 -1807

168 175 186

Luna. Z chwytem cylindrycznym. Do do∏àczania uchwytów wiertarskich z otworem chwytowym zgodnym z SS 710 i DIN 238 do frezarek i automatów. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie sto˝ka trzpienia . . . . . Âredn. chwytu×d∏ugoÊç. . . . . . . . . .

20912 -0104 B 10 mm 10×50

-0203 B 12 10×50

-0302 B 16 16×50

-0401 B 16 20×60

-0500 B 18 16×70

Luna. Do mocowania uchwytów wiertarskich ze sto˝kowym otworem chwytowym w obrabiarkach ze sto˝kiem ISO.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy wg. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do uchwytów wiert. . . . . . . . . . . . . . .

20890

-0100 DIN 2080 ISO 30 B 16

-0209 DIN 2080 ISO 40 B 16

Tuleje chwytowe Luna. Cylindryczne, ze sto˝kiem wewn´trznym Morse’a. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Otwór nie przelotowy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . Sto˝ek wewn. . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . .

20916 mm MK mm

-0100 20 1 75

-0209 25 2 100

-0407 32 3 120

-0605 40 4 152

Luna. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Sto˝ki Morse’a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20504 Nr mm szt

-0108 2/1 5-14 1

-0207 3/1 5-14 1

-0306 4/1 5-14 1

-0405 3/2 14.25-23 1

-0504 4/2 14.25-23 1

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20504 Nr mm szt

-0702 4/3 23.25-31.5 1

-0801 5/3 23.25-31.5 8

-0900 5/4 32-50 6

-1007 6/4 32-50 1

-1106 6/5 51-75 1

152 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 152))

-0603 5/2 14.25-23 1


Uchwyty - K∏y - Podpórki Tuleje chwytowe Tuleje przed∏u˝ajàce

Tabela tulej przed∏u˝ajàcych wg szwedzkiej normy SS 100. (W zasadniczych cz´Êciach zgodne z ISO 296)

Sto˝ek Morse’a wewn´trzny

Sto˝ek Morse’a zewn´trzny

d

20505-0107 20505-0206 20505-0305

12.065 17.780 23.825

20505-0404 20505-0503 20505-0602

Sto˝ek wewn´trzny d2 D∏ugoÊç ca∏kowita l2 25.4 145 20 160 20 175

a1

d1

69 84 99

7 9 5

12.065 12.065 12.065

12.065 17.780 23.825

69 84 103

7 9 9

17.780 17.780 17.780

30 30 30

160 175 194

20505-0701 20505-0800 20505-0909

31.267 17.780 23.825

124 84 103

6.5 9 9

17.780 23.825 23.825

30 36 36

215 196 215

20505-1006 20505-1105 20505-1204

31.267 23.825 31.267

128 103 128

10.5 9 10.5

23.825 31.267 31.267

36 48 48

240 240 265

20505-1303 20505-1402 20505-1501

44.399 31.267 44.399

163 128 163

13.5 10.5 13.5

31.267 44.399 44.399

48 63 63

300 300 335

Luna. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Oba sto˝ki Morse’a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn./wewn.. . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . .

20505 Nr mm mm

-0107 1/1 5-14 145

-0206 2/1 5-14 160

-0305 3/1 5-14 175

-0404 1/2 14.25-23 160

-0503 2/2 14.25-23 175

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn./wewn.. . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . .

20505 Nr mm mm

-0602 3/2 14.25-23 194

-0701 4/2 14.25-23 215

-0800 2/3 23.25-31.5 196

-0909 3/3 23.25-31.5 215

-1006 4/3 23.25-31.5 240

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn./wewn.. . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . .

20505 Nr mm mm

-1105 3/4 32-50 240

-1204 4/4 32-50 265

-1303 5/4 32-50 300

-1402 4/5 51-75 300

-1501 5/5 51-75 335

153 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 153))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Sto˝ek zewn´trzny I

LUNA nr kat.


Uchwyty - K∏y - Podpórki Tuleje chwytowe Tuleje redukcyjne Luna. Tuleja umo˝liwiajàca przejÊcie z zewn´trznego sto˝ka ISO na wewn´trzny sto˝ek Morse’a (MK). Chwyt narz´dziowy wg DIN 2080.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . Sto˝ek wewn´trzny . . . . . . . . . . .

20943 ISO

-0107 30 MK 2

-0206 30 MK 3

-0305 40 MK 2

-0404 40 MK 3

Kliny do wybijania narz´dzi Kliny do wierte∏ AMF. Kliny do wybijania narz´dzi z chwytami sto˝kowymi. Wymiary zgodne z normà SMS 98. Ze stali specjalnej, hartowane i oksydowane. DIN 317.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do sto˝ka Morse’a . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0359 Nr mm szt

-0106 0 90 1

-0205 1-2 140 100

-0338 3 190 100

-0353 4 225 50

-0403 5-6 265 1

Automatyczny. Ze spr´˝ynà w uchwycie. W jednym narz´dziu ∏àczy funkcje m∏otka i klina.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do sto˝ka Morse’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0360 Nr mm kg

-0103 1-4 325 1.1

AMF. Do wyjmowania narz´dzi bez u˝ycia m∏otka. PrzyciÊni´cie r´kojeÊci w dó∏ powoduje wypchni´cie narz´dzia ze sto˝ka chwytowego. Ze stali specjalnej, hartowane i oksydowane. Rozmiary 1-3 wyposa˝one w os∏on´ palców.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do sto˝ka Morse’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0362 Nr

-0309 1-3

-0408 4-6

Uchwyty frezarskie zaciskowe

Trzpieƒ chwytowy

Luna. Trzpienie chwytowe do tulei zaciskowych ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Chwyt cylindryczny. Do mocowania w innych uchwytach frezarskich. Do prac wymagajàcych lepszego dost´pu do obrabianego przedmiotu, lub mniejszej Êrednicy uchwytu. Szczelinowane dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujà si´ zarówno elastycznoÊcià jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku.

Zestaw

Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20902 mm mm mm

-0205 16 20 100 1.0-10.0

Zestawy (trzpieƒ chwytowy z tulejami zaciskowymi) Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20902 -1005 Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . mm 20 D∏ugoÊç chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2.0-10.0 Z tulejami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Liczba tulei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

154 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 154))

-0403 20 20 100 2.0-13.0 -1104 20 20 100 3.0-13.0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 10

-0502 32 25 80 3.0-20.0 -1203 32 25 80 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20 6


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty frezarskie zaciskowe Luna. Uchwyt frezarski zaciskowy ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Ze sto˝kiem Morse’a. Do tulei zaciskowych ER szczelinowanych dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujà si´ zarówno elastycznoÊcià, jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku. Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint trzpienia pociàgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20903 MK mm

Zestawy (uchwyt frezarski i tuleje zaciskowe) Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint trzpienia pociàgowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z tulejami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20903 MK mm mm

-0105 20 2 M 10×1.5 2.0-13.0

-0204 32 3 M 12×1.75 3.0-20.0

-0303 32 4 M 16×2.0 3.0-20.0

-1004 20 2 M 10×1.5 4.0-13.0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 10

-1103 32 3 M 12×1.75 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20

-1202 32 4 M 16×2.0 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20

6

6

Luna. Uchwyty frezarskie ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Ze sto˝kiem maszynowym. Do tulei zaciskowych ER szczelinowanych dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujàcych si´ zarówno elastycznoÊcià, jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku. Zestawy zawierajà tuleje zaciskowe o Êrednicach ró˝niàcych si´ o 1.0 mm (co oznacza, ˝e tuleja o rozmiarze 6 ma zakres rozwarcia ∅ 6-5 mm, 8 ma zakres rozwarcia ∅ 8-7 itd.). Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary/Zakres chwytowy . . . . . . . . . . . . .

20904 DIN 2080 ISO mm

Zestawy (uchwyt frezarski i tuleje zaciskowe) Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 20904 -3405 Rozmiar ER . . . . . . . . . 32 Chwyt maszynowy . . . DIN 2080 ISO 30 Rozmiary . . . . . . . . . . . mm 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 Liczba tulei . . . . . . . . . . 11

Uchwyt frezarski

-0203 32 30 3.0-20.0

-0302 40 30 4.0-26.0

-3603 40 30 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 15

Zestaw

-0906 32 40 3.0-20.0

-3900 32 40 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 11

-1003 40 40 4.0-26.0

-4106 40 40 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 15

Nakr´tki zaciskowe Luna. Nakr´tki zaciskowe do uchwytów frezarskich.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . Nakr´tka . . . . . . . . . . . .

20905 M typ

-0103 16 22×1.5 A

-0202 20 25×1.5 A

-0400 32 40×1.5 B

-0509 40 50×1.5 B

Typ A

Typ B

Klucze do uchwytów frezarskich

Typ A Luna. Pasujà do uchwytów frezarskich Luna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . Klucz . . . . . . . . . . . . . . . .

20906 typ

-0102 16 A

-0201 20 A

-0409 32 B

-0508 40 B

Typ B

155 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 155))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Liczba tulei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw

Uchwyt frezarski


Uchwyty - K∏y - Podpórki Tuleje zaciskowe System ER System ER jest znormalizowanym systemem tulei zaciskowych. Tuleje te wchodzà w sk∏ad wielu rodzajów uchwytów narz´dziowych, jak np. uchwytów frezarskich, trzpieni chwytowych i uchwytów gwintowniczych. Tuleje majà szczelinowanie dwustronne, dzi´ki czemu wykazujà si´ zarówno elastycznoÊcià, jak i du˝ym zakresem rozwieralnoÊci, bez uszczerbku dla precyzji i si∏y zacisku. Tuleje ER sà ca∏kowicie wymienne z innymi uchwytami obróbkowymi, zgodnymi ze standardem ER, jak np. ESX, ECX i RD.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Wymiary wg DIN 6499

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . .

20899

mm mm

mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . .

20899

mm mm

mm mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . .

20899

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . .

20899

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . 20899 Rozmiar ER . . . . . . Ârednica nom. . . . . mm Zakres rozwarcia. . mm

D mm

Dok∏adnoÊç wg DIN 6343

27

6

1.0- 1.4

0.02

31

10

1.5- 2,9

0.02

26

35

16

3.0- 5,9

0.02

ER-32

33

40

25

6.0- 9.9

0.02

ER-40

41

46

40

10.0-17.9

0.03

ER-50

52

60

50 60

18.0-26.9 27.0-34.9

0.03 0.03

TYP

B mm

ER-16

17

ER-20

21

ER-25

Luna. Pojedyncze tuleje zaciskowe ER. -0101 -0200 -0309 -0408 16 16 16 16 1 2 3 4 1.0-0.5 2.0-1.0 3.0-2.0 4.0-3.0

-0507 16 5 5.0-4.0

-0606 16 6 6.0-5.0

-1000 16 10 10.0-9.0

-0705 16 7 7.0-6.0

-0804 16 8 8.0-7.0

-0903 16 9 9.0-8.0

-1109 20 2 2.0-1.0

-1208 20 3 3.0-2.0

-1307 20 4 4.0-3.0

-1406 20 5 5.0-4.0

-1505 20 6 6.0-5.0

-1604 20 7 7.0-6.0

-1703 20 8 8.0-7.0

-1802 20 9 9.0-8.0

-1901 20 10 10.0-9.0

-2008 20 11 11.0-10.0

-2107 20 12 12.0-11.0

-2206 20 13 13.0-12.0

-3808 32 3 3.0-2.0

-3907 32 4 4.0-3.0

-4004 32 5 5.0-4.0

-4103 32 6 6.0-5.0

-4202 32 7 7.0-6.0

-4301 32 8 8.0-7.0

-4400 32 9 9.0-8.0

-4509 32 10 10.0-9.0

-4608 32 11 11.0-10.0

-4707 32 12 12.0-11.0

-4806 32 13 13.0-12.0

-4905 32 14 14.0-13.0

-5001 32 15 15.0-14.0

-5100 32 16 16.0-15.0

-5209 32 17 17.0-16.0

-5308 32 18 18.0-17.0

-5407 32 19 19.0-18.0

-5506 32 20 20.0-19.0

mm mm

mm mm

mm mm

L mm

A mm

-5605 40 5 5.0-4.0

-5704 40 6 6.0-5.0

-5803 40 7 7.0-6.0

-5902 40 8 8.0-7.0

-6009 40 9 9.0-8.0

-6108 40 10 10.0-9.0

-6207 40 11 11.0-10.0

-6306 40 12 12.0-11.0

Nr art. . . . . . . . . . . . 20899 -6405 Rozmiar ER . . . . . . 40 Ârednica nom. . . . . mm 13 Zakres rozwarcia. . mm 13.0-12.0

-6504 40 14 14.0-13.0

-6603 40 15 15.0-14.0

-6702 40 16 16.0-15.0

-6801 40 17 17.0-16.0

-6900 40 18 18.0-17.0

-7007 40 19 19.0-18.0

-7106 40 20 20.0-19.0

Nr art. . . . . . . . . . . . 20899 -7205 Rozmiar ER . . . . . . 40 Ârednica nom. . . . . mm 21 Zakres rozwarcia. . mm 21.0-20.0

-7304 40 22 22.0-21.0

-7403 40 23 23.0-22.0

-7502 40 24 24.0-23.0

-7601 40 25 25.0-24.0

-7700 40 26 26.0-25.0

156 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 156))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Tuleje zaciskowe Luna. Tuleje zaciskowe ER w zestawach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia (skok) . . . . . .

20466 mm

Liczba tulei . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0104 16 1.0-10.0 (1) 10

-0203 20 2.0-13.0 (1) 12

-0401 32 3.0-20.0 (1) 18

-0500 40 4.0-26.0 (1) 23

Trzpienie frezarskie Chwyty narz´dziowe wg szwedzkiej normy SS 312. (Zgodne w odpowiednich cz´Êciach z ISO 297).

DIN 2080

D1

D2 a 10

D3

L1 h 12

ISO 30 ISO 40 ISO 50

∅ 31,75 ∅ 44,45 ∅ 69,85

∅ 17,4 ∅ 25,3 ∅ 39,6

M 12 M 16 M 24

64,4 93,4 126,8

L2 L3 L4 ±0,2 9,6 11,6 15,2

24 32 47

34 43 62

A

B

C

16,2 22,5 35,3

16,2 22,5 35,3

16,1 16,1 25,7

MAS - BT

Chwyt

L – 0,2

L1 ± 0,1

D ± 0,05

D1

D2 – 0,5

D3

A ± 0,2

B ± 0,2

C H 12

BT 40 BT 50

65,4 101,8

27 38

∅ 63 ∅ 100

∅ 44,45 ∅ 69,85

∅ 53 ∅ 85

M 16 M 24

22,5 35,3

22,5 35,3

16,1 25,7

Chwyt

L – 0,2

ISO 7388 / 69871

L1

L2 ± 0,1

D ± 0,05

ISO 40 68,4 35 19,1 ∅ 63,5 ISO 45 82,7 35 19,1 ∅ 82,5 ISO 50 101,75 35 19,1 ∅ 97,45

D1 ∅ 44,5 ∅ 57,40 ∅ 69,85

D2 – 0,5

D3

A B C ± 0,4 ± 0,4 H 12

∅ 44,7 M 16 22,8 ∅ 57,4 M 20 29,1 ∅ 70,7 M 24 35,5

25 16,1 31,3 19,3 37,7 25,7

157 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 157))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Chwyt


Uchwyty - K∏y - Podpórki Uchwyty do frezów czo∏owych

Luna. Uchwyty do frezów czo∏owych. Typ krótki. Chwyt wg DIN 2080. Âredn. chwytu mm 22 27 32 40

ISO 30 Nr art. 20948 -0201 -0300 -0409 -

ISO 40 Nr art. 20941 -0208 -0307 -0406 -

ISO 50 Nr art. 20942 -0207 -0405

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Przyrzàdy monta˝owe Przyrzàd monta˝owy do blokowania/przytrzymywania ró˝nych uchwytów frezarskich przy zak∏adaniu narz´dzi i trzpieni zaciskowych. Pasuje do uchwytów z chwytami ISO lub MAS-BT o rozmiarach 30, 40 i 50 (do ka˝dego rozmiaru indywidualny przyrzàd).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5204 ISO/BT

-0201 40

-0300 50

Uchwyty gwintownicze Röhm. Typ Gema. Uchwyty dwuszcz´kowe do gwintowników, z dodatkowymi szcz´kami zabierakowymi. Centrowanie gwintownika zapewniane jest przez szcz´ki przednie. Dodatkowe szcz´ki s∏u˝à przenoszeniu momentu obrotowego w obu kierunkach. Ze sto˝kowym otworem chwytowym zgodnym z SS 710 i DIN 238. Trzpienie sto˝kowe patrz 20506 str. 152.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników z chwytem ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie otworu chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0838 Gemamm mm

-0206 10 1-10 B 16 75

-0305 13 1-13 B 16 80

-0404 16 1-16 B 18 91

-0503 20 1-19 B 22 110

(-0602) 26 3-26 B 24 134

Klucz do ww. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat o rozm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0838 mm

-0800 5

-0909 6

-0909 6

-1006 7

(-1105) 8

Samonawrotne

Luna. Samonawrotne uchwyty gwintownicze do stosowania w obrabiarkach pionowych o obrotach wrzeciona w prawo. Umo˝liwiajà gwintowanie zarówno otworów przelotowych jak i Êlepych. Z automatycznà zmianà kierunku obrotów w momencie osiàgni´cia zadanej g∏´bokoÊci gwintu. Wyposa˝one w sprz´g∏o cierne o 4 nastawianych wartoÊciach momentu, oraz w spr´˝ynowà kompensacjà zmian si∏ osiowych. Dostarczane z 2 trzpieniami do uchwytów wiertarskich ze sto˝kiem Morse’a nr 3 i 4, oraz 2 tulejami zaciskowymi Rubberflex.

Uchwyty gwintownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe . . . . . . . . . . Do uchwytu gwint. . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . .

20559 mm mm

-0409 JSN 7 15.5 2.5-4.5

Szcz´ki zabierakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20559 Nr M mm obr/min

-0102 JSN 7 2-6 52 200-500 B 16 3i4

MK

-0508 JSN 7 15.5 4.5-6.5 20559

-0607 JSN 12 21 4.5-7.0 -1001 JSN7

158 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 158))

-0706 JSN 12 21 7.5-10.0

-0201 JSN 12 5-12 74 100-300 B 16 3i4 -0805 JSN 20 26.5 7.0-9.0 -1100 JSN12

-0300 JSN 20 8-20 90 50-200 B 22 3i4 -0904 JSN 20 26.5 9.5-14.0 -1209 JSN20


Uchwyty - K∏y - Podpórki K∏y tokarskie Sta∏e Röhm. Ze stali narz´dziowej. Kàt wierzcho∏kowy 60°. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 665 chwyt sto˝k. MK. . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . .

0383 -0106 Nr mm mm

1 12 80

-0205

-0304

-0403

-0502

(-0601)

2 18 100

3 24 125

4 32 160

5 45 200

6 64 270

Röhm. Z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych. Kàt wierzcho∏kowy 60°. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Röhm 667 Chwyt sto˝k. MK . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k.. . . . . . . . . . .

0384

-0105

-0204

-0303

-0402

-0501

(-0600)

Nr mm mm

1 12 80

2 18 100

3 24 125

4 32 160

5 45 200

6 64 270

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Röhm. Ze stali narz´dziowej. Kàt wierzcho∏kowy 60°. Z nakr´tkà s∏u˝àcà do ∏atwego poluzowywania k∏a. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 671 Chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . .

0805

-0304

-0403

-0502

(-0601)

Nr mm mm

3 24 138

4 32 175

5 45 217

6 64 290

Obrotowe Luna. ¸o˝yskowany kulkowo kie∏ tokarski przeznaczony do obróbki l˝ejszych przedmiotów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek mocujàcy Morse’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. korpusu k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç osiowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20991 Nr mm mm mm

-0108 3 50 0.01 148

Röhm. Seria L. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane. Do obróbki l˝ejszych przedmiotów, przy ni˝szych obrotach, np. do obróbki drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek Morse’a chwytu . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . Bicie promieniowe. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . .

2024 Nr mm mm mm

-0107 1 36 0.01 108

-0206 2 45 0.01 128

-0305 3 50 0.01 148

-0404 4 70 0.01 193

Röhm. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°. O ma∏ej Êrednicy, umo˝liwiajàcej stosowanie przy ograniczonym dost´pie. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 600 chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicie promieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802 Nr mm kG mm mm

-0108 2 32 500 0.005 128

-0207 3 34 500 0.005 142

-0306 4 42 600 0.005 177

-0405 5 58 1050 0.01 254

(-0504) 6 80 2000 0.02 353

159 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 159))


Uchwyty - K∏y - Podpórki K∏y tokarskie Obrotowe

Röhm. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°. Do toczenia dok∏adnego i Êrednio dok∏adnego. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 604 H Chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicie promieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0806 Nr mm kG mm mm

-0105 1 36 450 0.005 114

-0204 2 45 450 0.005 129

-0303 3 50 630 0.005 160

-0402 4 70 1650 0.005 205

-0501 5 90 2550 0.005 258

(-0600) 6 105 3300 0.01 334

Röhm. Stabilne ∏o˝yskowanie. Kàt wierzcho∏kowy 60°. Stosowane do podparcia przedmiotów z osiowym otworem przelotowym, lub z normalnym nakie∏kiem. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 627 Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ze st. Morse’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicie promieniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0804 Nr Nr mm kG mm mm

-0107 272 2 42 600 0.01 136

-0206 273 3 56 1000 0.008 173

-0305 274 4 64 1300 0.008 217

-0404 275 5 78 1700 0.008 265

Röhm. Z przed∏u˝onym wierzcho∏kiem dla u∏atwienia dost´pu. Na ∏o˝yskach kulkowych. Szczególnie przydatne do toczenia z kopiowaniem. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane. Kàt wierzcho∏kowy 60°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm 600 VL chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicie promieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2313 Nr mm kG mm mm

-0107 2 32 450 0.008 137

-0206 3 34 450 0.008 155

-0305 4 42 600 0.008 191

-0404 5 58 1050 0.01 248

(-0503) 6 80 2000 0.02 346

Staga. ¸o˝yskowane kulkowo k∏y ostre i rurowe. Kàt wierzcho∏kowy 60°.

Kie∏ tokarski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staga STD chwyt sto˝kowy MK. . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0387 Nr mm kg mm

-0102 1 39 400 113.5

-0201 2 39 400 126

-0300 3 49 600 152

-0409 4 59 800 191

-0508 5 84 1600 255

(-0607) 6 119 2200 340

Staga. Z przed∏u˝onym wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staga FLS chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. nacisk osiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9631 Nr mm kG mm

-0107 2 39 400 135

-0206 3 49 600 162

160 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 160))

-0305 4 59 800 203

-0404 5 84 1600 267

(-0503) 6 119 2200 380


Uchwyty - K∏y - Podpórki K∏y tokarskie Obrotowe Staga. Z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°. (Wierzcho∏ki zamienne nr 0387 pasujà równie˝ do tych k∏ów.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staga HM chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa docisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9630 Nr mm kG mm

-0108 2 39 400 126

-0207 3 49 600 152

-0306 4 59 800 191

-0405 5 84 1600 255

(-0504) 6 119 2200 340

-0402 5 84 1600 267

(-0501) 6 119 2200 380

Staga. Z przed∏u˝onym wierzcho∏kiem. Na ∏o˝yskach kulkowych. Kàt wierzcho∏kowy 60°.

5748 Nr mm kG mm

-0105 2 39 400 135

-0204 3 49 600 162

-0303 4 59 800 203

Staga. Bardzo mocna konstrukcja ∏o˝yskowania. ¸o˝yskowanie igie∏kowe. Kàt wierzcho∏kowy 60°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staga NRL chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk osiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝. promieniowe przy 400 obr/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1371 Nr mm kG kG mm

-0108 3 49 750 165 173

Staga. Akcesoria do k∏ów standardowych, HM i NRL marki Staga. Typ LS. Wierzcho∏ek wymienny. Przeznaczony do osadzenia w kle tokarskim do podpierania rur itp. Ca∏y hartowany i precyzyjnie szlifowany. Typ B. Oprawka do wiert∏a. Przeznaczona do osadzenia w kle tokarskim do szybkiego wiercenia otworów centralnych lub otworów cylindrów, fazowaniu, pog∏´bianiu oraz gwintowaniu przy u˝yciu gwintownika. Ca∏a hartowana i precyzyjnie szlifowana. Zestaw standardowy w etui, sk∏adajàcy si´ z oprawki i trzech tulejek 6.3, 10.0 i 12.5 mm. Tulejki w innych wymiarach do oprawki typu B oferowane na ˝yczenie.

-0207 4 59 1000 425 213

-0306 5 84 2000 600 276

Typ LS

Wierzcho∏ek wymienny, typ LS . . . 0387 -0706 -0805 -0904 -1001 (-1100) Do sto˝ka Morse’a . . . . . . . . . . . . . . . . MK 2 3 4 5 6 Ârednica najw./najmn. . . . . . . . . . . . . . mm 75/12 100/16 124/20 175/22 250/30 Oprawka, typ B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0387 Do sto˝ka Morse’a . . . . . . . . . . . . . . . . MK

(-1209) 2-3

(-1308) 4-5

-

Typ B

Luna. ¸o˝yskowane kulkowo, precyzyjne k∏y tokarskie, dostarczane z siedmioma wierzcho∏kami wymiennymi i Êciàgaczem. Dok∏adnoÊç 0,005 mm. Doskonale nadajà si´ do toczenia mniejszych przedmiotów. Zestaw zawiera 2 wierzcho∏ki standardowe ∅ 13, 1 szt. ∅ 9 L=16, 1 szt. - ∅ 7 L=14, 1 szt. - ∅ 5,5 L=13, 1 szt.- do rur ∅ 12-31, 1szt. - sto˝kowy ∅ 6 (Êrednica wi´ksza), g∏´b.=3 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zewn. Êrednica korpusu . . . . . . . . . . . . .

20649 Nr MK mm

-0104 MLC-6611 2 40

-0203 MLC-6612 3 43

161 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 161))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staga HmS chwyt sto˝k. MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. nacisk osiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Uchwyty - K∏y - Podpórki K∏y tokarskie Obrotowe

Korpus k∏a

Wymienny wierzcho∏ek 60°

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Wierzcho∏ek do rur 60°

Röhm. K∏y tokarskie z wymiennymi wierzcho∏kami, na ∏o˝yskach kulkowych. Korpus k∏a dostarczany jest bez wierzcho∏ków.

Wymienny wierzcho∏ek 60° przed∏u˝ony

Wierzch. ze st. wewn. 60°

Âciàgacz

Korpus k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âr. zewn. obudowy k∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679 614MK mm

-0107 102 2 45

-0206 104 3 50

Wymienny wierzcho∏ek 60° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679 mm mm

-0305 13 16

-0404 17 20

Wymienny wierzcho∏ek 60°, przed∏u˝ony . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679 mm mm

-0503 20 14

-0602 25 18

Wierzcho∏ek do rur 60° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679 mm mm

-0701 13 10-25

-0800 17.5 15-35

Wierzch. ze st. wewn. 60°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwi´ksza Êredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç sto˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679 mm mm

-0909 20 11

-1006 30 16

Âciàgacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1679

-1105

-1204

Obrotowe k∏y tokarskie do rur

Röhm. Kàt wierzcho∏kowy 75° Stabilnie ∏o˝yskowane. S∏u˝à jako sto˝kowy kie∏ tokarski do podtrzymywania przedmiotów z otworem osiowym. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ze st. Morse’a . . . . . . Ârednica obudowy . . . . . . . . Maks. si∏a osiowa. . . . . . . . . Bicie promieniowe . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6840 618Nr mm kg mm kg

-0100 172 2 30×80 950 0.008 1.2

-0159 172a 3 30×80 950 0.008 1.3

-0209 173 3 30×120 1700 0.008 3.6

-0308 173a 4 30×120 1700 0.008 3.9

-0407 174 4 50×170 2600 0.01 8.8

-0506 174a 5 50×170 2600 0.01 9.7

(-0605) 175 5 75×250 5500 0.01 25

(-0704) 175a 6 75×250 5500 0.01 27.7

K∏y tokarskie zabierakowe Röhm. Do toczenia ca∏ej d∏ugoÊci przedmiotu, bez zmiany mocowania. System modu∏owy, z ∏atwà wymianà ró˝nych tarcz zabierakowych i trzpieni Êrodkowych. Hydrauliczna amortyzacja tarcz zabierakowych, oraz mechaniczne zawieszenie spr´˝yste trzpienia Êrodkowego zapewniajà sta∏à w czasie, jednakowà promieniowà si∏´ mocowania. Zestaw podstawowy sk∏ada si´ z 2 tarcz zabierakowych i 2 trzpieni Êrodkowych. (rys. pokazuje sam kie∏)

Tarcze zabierakowe

Trzpienie Êrodkowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Constant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic toczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica korpusu k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zabieraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia Êrodk. . . . . . . . . . . . . . . .

1669 CoA MK mm mm mm mm

-0109 -0208 Do obrotów w prawo 3 4 13-64 13-64 70 70 12 i 32 12 i 32 6 i 16 6 i 16

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Röhm Constant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic toczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica korpusu k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zabieraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia Êrodk. . . . . . . . . . . . . . . .

1669 CoA MK mm mm mm mm

(-0307) (-0406) Do obrotów w lewo 3 4 13-64 13-64 70 70 12 i 32 12 i 32 6 i 16 6 i 16

162 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 162))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Klucze do uchwytów tokarskich Standardowe klucze do uchwytów tokarskich. Pasujà do wi´kszoÊci tokarek. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 0065 -0101 -0200 -0309 -0408 Cz. robocza. ❒ . . . . . . . . mm 6 8 9 10 Do uchwytów o Êredn. . mm 80/85 100/110 125/140 160 D∏ug. trzpienia . . . . . . . . mm 62 75 80 90

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 0065 -0507 Cz. robocza. ❒ . . . . . . . . mm 12 Do uchwytów o Êredn. . mm 250/270 D∏ug. trzpienia . . . . . . . . mm 100

-0705 14 315 110

-0804 17 400 140

Klucze bezpieczne do uchwytów tokarskich

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Uniwersalny klucz do uchwytu tokarskiego. Pasuje do wi´kszoÊci uchwytów. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20081 -0109 -0208 Rozmiar czopu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12 14 Do uchwytów o Êredn. . . . . . . . . . . . mm 250 315 D∏ug. trzonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 110

Pasujà do wi´kszoÊci uchwytów tokarskich. Klucz posiada zamontowanà spr´˝yn´, która po u˝yciu wypycha klucz z otworu. Zapobiega szkodom powstajàcym wskutek pozostawienia przez nieuwag´ klucza w uchwycie. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0068 -0108 -0207 -0306 -0504 Cz. robocza ❒ . . . . . . . . . . mm 9 10 12 14 Do uchwytów o Êredn. . . . mm 125/140 160 250/270 315 D∏ugoÊç trzpienia . . . . . . . mm 80 90 100 110

Ko∏nierze, pó∏wyroby Obrobione wst´pnie ko∏nierze mocujàce, do sto˝ka L.

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . Sto˝ek . . . . . . . . . . . GruboÊç. . . . . . . . . . Grub. ca∏k. . . . . . . .

0049 mm typ mm mm

(-0102) 160 L00 22 54

(-0201) 160 L0 22 63.5

(-0409) 200 L0 25 63.5

(-0508) 200 L1 25 76.2

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . Sto˝ek . . . . . . . . . . . GruboÊç. . . . . . . . . . Grub. ca∏k. . . . . . . .

0049 mm typ mm mm

(-0706) 250 L0 28 63.5

(-0805) 250 L1 28 76.2

(-0904) 315 L0 32 63.5

(-1001) 315 L1 32 76.2

Imaki tokarskie

Luna. Imak szybkomocujàcy do uchwytów tokarskich, umo˝liwiajàcy ∏atwà regulacj´ wysokoÊci i kàta zamocowania. Szybkie i bezpieczne zwalnianie zapewnia ∏atwà wymian´ uchwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20331

-0107 E 20

-0404 B 32

Uchwyty imakowe, boczne . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20331 kwadrat.

-0206 ED20x100

-0503 BD25x120

Uchwyty imakowe, boczne . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20331 okràg∏y

-0305 EH30x100

-0602 BH32x130

mm

20331-0107

20331-0206

163 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 163))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Imaki tokarskie Imaki tokarskie Toolfix Wymiana uchwytu imakowego zajmuje kilka sekund. Konstrukcja zapewnia wysokà stabilnoÊç.

Uchwyt boczny Do no˝y tokarskich, rade∏ek itp.

Wk∏adki przecinakowe, w ró˝nych rozmiarach.

Wk∏adka pryzmatyczna Do no˝y z okràg∏ym trzonkiem.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Uchwyt wytaczad∏owy Do wytaczade∏, wierte∏, rozwiertaków itp.

Wytaczad∏o do osadzania wytaczaków. Tuleja ze sto˝kiem Morse’a Do narz´dzi z chwytem sto˝k. G∏owica

Uchwyt trójkàtny Dla zapewnienia dost´pu przy k∏ach, ko∏nierzach itp.

Uchwyt przecinakowy Do przecinaków o ró˝nych rozmiarach. Ma∏owymiarowy.

Wk∏adka imakowa umo˝liwiajàca stosowanie uchwytów Toolfix w starszych typach imaków 4-kàtnych.

(Detale mogà si´ nieco ró˝niç dla poszczególnych rozmiarów.)

Toolfix: wymiary do zamówienia 1. Podaç przy zamówieniu Detal np. G∏owica Uchwyt boczny Tuleja ze sto˝kiem

Chwyt nr

Rozmiar

2 2 –

∅ 50 – ∅ 40 MK 3

2. Jak dobraç w∏aÊciwy imak W tabeli dot. g∏owicy 0440 znaleêç: a) wys. k∏a tokarki b) wymiar A c) wymiary L1 i L2 z umiejscow. otworu L.

164 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 164))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Imaki tokarskie G∏owica Toolfix. System Malcus. Uniwersalne imaki tokarskie. Stabilne - do wszystkich typów tokarek. Hartowana i szlifowana g∏owica z dwoma gniazdami mocujàcymi dla ró˝nych uchwytów narz´dziowych. Wymiana uchwytu z no˝em zajmuje kilka sekund, dlatego wskazane jest sta∏e osadzenie no˝a w uchwycie, co daje du˝à oszcz´dnoÊç czasu. Precyzja uchwytów bocznych gwarantuje dok∏adnie jednakowe ustawienie narz´dzia, niezale˝nie od rodzaju zastosowanego uchwytu oraz strony, po której nó˝ b´dzie umieszczony.

G∏owica

Przy zamówieniu podaç wymiary lub oznaczenie typu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0440 (-0537) (-0529) (-0545) (-0552) (-0560) (-0578) (-0586) (-0594) Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 0 01 1 2 3 4 45 5 Do wysokoÊci k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100-150 125-175 150-200 175-250 200-300 225-350 250-450 300-500 Wys. k∏a nad suportem (A). . . . . . . . mm 18-32 25-45 28-40 40-45 46-54 55-65 65-75 75-100 Âr. otworu g∏owicy (D) *) . . . . . . . . . . mm 20 20 50 50, 55 55, 60 60, 70 60, 70 80 Maks. wysokoÊç no˝a w uchwycie bocznym (E) . . . . . . . . . mm 25 33 33 33 41 41 41 65 WysokoÊç g∏owicy (H). . . . . . . . . . . . mm 45 68 62 70 90 100 110 130 Wymiar odniesienia g∏owicy (I) . . . . mm 63 88 104 104 120 130 130 155 Usytuowanie otworu (D) L . . . . . . . . mm 38 46 61 61 67 75 75 97 Podwy˝ka ceny przy niestandardowej Êrednicy otw. . . 0440 (-2707)

(-2756)

(-2806)

(-2806)

(-2806)

(-2806)

(-2806)

(-2905)

Do tokarki Colchester Master Student Colchester Triumpf Maximat V10P, S11, Comp 10 Maximat V13

Nr g∏owicy (patrz wy˝ej) 01 2 0 01

Nr art. 0440 (-0040) (-0065) -0107 (-0123)

Somatec BTS 1440 Somatec BKS 1340 Somatec BKS 1640/1860/2080 Somatec STS 1440 Somatec STS 1340 Storebro GK 195, GS 210

01 01 3 01 01 1

(-0321) (-0339) (-0347) (-0367) (-0370) (-0354)

Takang TK 330 Takang TK 380 Takang 1730-1780 Takang CH 17-40, 60, 80

1 2 3 3

(-0271) (-0255) (-0289) (-0297)

Turret RL-1640, RL-1660, TR-1330, TRL-1340 Turret DHL-1330, DHL-1340 Turret NL-1740, NL-1760 Turret THL-1550

01 01 3 2

(-0412) (-0420) (-0438) (-0446)

*) Inne Êrednice otworów - na indywidualne zamówienie.

Uchwyty imakowe boczne

Do ró˝nych no˝ych tokarskich itp. Do g∏owicy Maks. rozmiar no˝a Uchwyty imakowe boczne Wk∏adka do no˝a o wys. poni˝ej 20 mm Pryzma do trzonka okràg∏ego

Uchwyt boczny Nr 0 25 mm Nr art. 0440 -0602

Nr 01 33 mm Nr art. 0440 -0651

Nr 1-2 33 mm Nr art. 0440 -0701

Nr 3-45 41mm Nr art. 0440 -0750

Nr 5-6 65 mm Nr art. 0440 -0776

-0800

-0958 -0909

-0958 -0909

-0958 -0909

-0925

Uchwyty imakowe, trójkàtne

Uchwyt imakowy trójkàtny

Umo˝liwiajàcy bardzo dobry dost´p w pobli˝e k∏a, ko∏nierza itp.

Uchwyty imakowe trójkàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do g∏owicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0440 Nr

0

01

-1352 1-2

-1360 3-45

5-6

165 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 165))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

G∏owice dopasowane wymiarowo:


Uchwyty - K∏y - Podpórki Imaki tokarskie Uchwyty imakowe do wytaczade∏

Uchwyt do wytaczad∏a

Do mocowania wytaczade∏.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Do g∏owicy Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 20 mm Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 30 mm Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 32 mm Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 40 mm Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 50 mm Uchwyt do wytaczad∏a ∅ 60 mm

Nr 0 Nr art. 0440 -1402 -

Nr 01 Nr art. 0440 -1451 -1477 -

Nr 1-2 Nr art. 0440 -1501 -1527 -1543 -

Nr 3-45 Nr art. 0440 -1519 -1535 -1550 -1568 -1584

Nr 5-6 Nr art. 0440 -1576 -1592

Wytaczad∏o: 200×∅20 do p∏ytki ∅ 6 mm 400×∅30 do p∏ytki ∅ 10 mm 400×∅32 do p∏ytki ∅ 10 mm 400×∅40 do p∏ytki ∅ 10 mm 500×∅50 do p∏ytki ∅ 10 mm 500×∅60 do p∏ytki ∅ 16 mm

(-1600) -

(-1709) (-1733) -

(-1709) (-1733) (-1741) -

(-1709) (-1733) (-1741) (-1758) (-1766)

(-1758) (-1766)

Sto˝ek Morse’a 2 ∅ 30 Sto˝ek Morse’a 3 ∅ 30 Sto˝ek Morse’a 2 ∅ 32 Sto˝ek Morse’a 3 ∅ 32 Sto˝ek Morse’a 1 ∅ 40 Sto˝ek Morse’a 3 ∅ 40 Sto˝ek Morse’a 4 ∅ 40 Sto˝ek Morse’a 4 ∅ 50 Sto˝ek Morse’a 5 ∅ 50 Sto˝ek Morse’a 4 ∅ 60 Sto˝ek Morse’a 5 ∅ 60

(-2053) -

(-1907) -2004 (-2053) -2103 -

(-1907) -2004 (-2053) -2103 (-2129) -2202 -2228 -

(-1907) -2004 -2103 (-2129) -2202 -2228 -2301 (-2350) (-2384) (-2400)

-2301 (-2350) (-2384) (-2400)

Uchwyty do no˝y przecinaków

Uchwyt do przecinaka

Do mocowania no˝a przecinaka w imaku tokarskim.

Do g∏owicy Do przecinaka Uchwyt: do przecinaka 12 mm do przecinaka 16 i 20 mm do przecinaka 20 i 25 mm do przecinaka 25 mm

Nr 0 12 mm Nr art. 0440

Nr 01 16 i 20 mm Nr art. 0440

Nr 1-2 20 i 25 mm Nr art. 0440

Nr 3-45 20 i 25 mm Nr art. 0440

Nr 5-6 25 mm Nr art. 0440

-1006 -

(-1055) -

-1105 -

-1154 -

(-1204)

Wk∏adka imakowa

Wk∏adka imakowa

Do mocowania uchwytów Toolfix w starszych imakach czworokàtnych.

Wk∏adka imakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cz´Êci chwytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0440

Nr 0 -

Nr 01 -

(-2509) Nr 1-2 30 mm

(-2608) Nr 3-45 30 mm

Nr 5-6 -

Cz´Êci zamienne do ww. Do g∏owicy Âruba imakowa M 12, klucz 16 mm Âruba ustalajàca z nakr´tkà M10×60 Klucz szeÊciokàtny 16 mm Przycisk 38x37.6 mm Przycisk 50x46 Âruba mimoÊrodowa

Nr 0 Nr art.

-

Nr 01 Nr art. 0440 -3002 -3200 -

166 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 166))

Nr 1-2 Nr art. 0440 -3002 -3101 -3200 -3507 (-3309)

Nr 3-45 Nr art. 0440 -3002 -3101 -3200 -3507 -3408

Nr 5-6 Nr art. 0440 -3101 -3200 -3606 -


Uchwyty - K∏y - Podpórki Imaki tokarskie Do tokarek Emco Luna - Toolfix. Do tokarek Emcomat (z otworem 8 mm). Typ uniwersalny, przeznaczony do tokarek o wysokoÊci k∏a poni˝ej 4 cali. Wymiany narz´dzia dokonuje si´ jednym prostym chwytem. Mechanizm szybkiego mocowania jest ca∏kowicie zabezpieczony od wiórów. G∏owica, uchwyt boczny i przyciski mocujàce sà szlifowane. G∏owic´ imaka zak∏ada si´ na Êrub´ mocujàcà suportu. Kompletny imak dostarczany jest z: uchwytem bocznym, uchwytem do przecinaka, uchwytem do wytaczad∏a z pryzmà do okràg∏ego trzonka, oraz opowiednimi kluczami szeÊciokàtnymi 3, 5 i 6 mm. Pasuje do tokarek Emcomat 8.6 i Compact 8. Do tokarek o maks. wysokoÊci k∏a 4″

Imaki tokarskie Nr art. 7337 (-0207) (-0256) (-0272)

7337/00 E kompl. 7337/Unimat 4 kompl. 7337/Compact 5 kompl. G∏owica (z kluczami 6-kàtn.) Elementy pojedyncze: Uchwyt boczny *) Uchwyt do przecinaków, do maks. 12 mm Uchwyt do wytaczad∏a maks. Êredn. trzonka 8 mm

(-0306) -0405 (-0504) (-0603)

*) Max. wysokoÊç no˝a 13 mm.

Do dok∏adnego ustalania po∏o˝enia wrzeciona obrabiarki w stosunku do obrabianego przedmiotu. Czujnik osadzany jest w wirujàcym wrzecionie i zbli˝any do ryski, kraw´dzi lub powierzchni przedmiotu, w stosunku do których ma byç przeprowadzone ustalenie po∏o˝enia. Wirujàcy mimoÊrodowo wierzcho∏ek kontaktowy czujnika popychany jest ustalanà kraw´dzià i usytuowywany tym bardziej centralnie, im bardziej kraw´dê odniesienia zbli˝a si´ do osi wrzeciona. Po osiàgni´ciu pe∏nego centrowania wierzcho∏ek uskakuje w bok w przegubie. Dla kontroli pomiar przeprowadza si´ dwukrotnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie. . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . .

5746 mm mm

-0107 Pojedynczy 9.5 65

Dwustronny

Pojedynczy

-0206 Dwustronny 12.7 85

Limit. Mechaniczny czujnik kraw´dzi. U∏atwia operacj´ dok∏adnego ustalania po∏o˝enia wrzeciona obrabiarki w stosunku do obrabianego przedmiotu lub do sto∏u frezarki albo wiertarki. Czujnik osadzany jest w uchwycie narz´dziowym. Podczas obracania si´ osadzony swobodnie wierzcho∏ek kontaktowy dotyka kraw´dzi przedmiotu ustalajàc w ten sposób ich wzajemnà odleg∏oÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wierzcho∏ka kontaktowego . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17250 mm mm mm mm szt

-0100 10.0 / 4.0 10.0 90 ±0.001 20

Trójwymiarowy. W wykonaniu precyzyjnym, ze wskaênikiem zegarowym, do ustalania punktu odniesienia w uk∏adzie x, y i z (osiowo), w pionie i w poziomie z dok∏adnoÊcià 0.01 mm. Chwyt cylindryczny. Dostarczany z koƒcówkà pomiarowà o d∏ugoÊci 25 mm, z kulkà oÊrednicy 4 mm.

Przyrzàd centrujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10068 mm mm mm

-0107 20 50 113

Koƒcówka z kulkà o Êr. 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10068 mm

-0206 25

Koƒcówka z kulkà o Êr. 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10068 mm

-0305 65

167 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 167))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Czujniki kraw´dzi


Uchwyty - K∏y - Podpórki Czujniki kraw´dzi

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Limit. Elektroniczny czujnik kraw´dzi. U∏atwia operacj´ ustawiania i pozycjonowania wrzeciona frezarki lub wiertarki wzgl´dem obrabianego przedmiotu lub sto∏u obrabiarki. Dioda LED i sygna∏ dêwi´kowy wskazujà moment zetkni´cia si´ z przedmiotem. Precyzyjnie wykonane wrzeciono z kulkà stalowà odchylanà spr´˝ynujàco na boki. Dostarczany z bateriami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kulki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16711 mm mm mm mm

-0105 10.00 20 157 ±0.005 2 x 1.5V LR01

Przyrzàd centrujàcy W wykonaniu precyzyjnym. Ca∏kowicie hartowany i szlifowany. Do stosowania w ró˝nych rodzajach obrabiarek do ustalania po∏o˝enia wrzeciona. Ustalanie mo˝e byç przeprowadzane w stosunku do kraw´dzi, otworu lub ryski itp. Dostarczany z koƒcówkà ig∏owà. Koƒcówka kulkowa

Koƒcówka tarczkowa

Przyrzàd centrujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita z koƒcówkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0365 mm mm szt

-0108 9.5 110 6

Koƒcówka kulkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0365

-0405

Koƒcówka tarczkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0365

-0504

Precyzyjnie wykonany przyrzàd ze wskaênikiem zegarowym do ustalania wspó∏ÊrodkowoÊci cylindrycznych kszta∏tów wewn´trznych i zewn´trznych. Chwyt cylindryczny. Ustala wspó∏ÊrodkowoÊç Êrednic wewn´trznych i zewnetrznych z dok∏adnoÊcià 0.003 mm. Podzia∏ka pomiarowa ustawiana jest tak, by by∏a widoczna dla operatora przy centrowaniu po∏o˝enia obracajàcego si´ przedmiotu. Dostarczana z koƒcówkà o d∏ugoÊci 57 mm, z kulkà o Êrednicy 5 mm.

Przyrzàd centrujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10067 mm mm mm mm mm

-0108 16 48 92 0-125 3/125

Koƒcówka centrujàca, odgi´ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kulki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10067 mm

-0207 5

Koƒcówka centrujàca, prosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kulki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10067 mm

-0306 5

Koƒcówka centrujàca, prosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kulki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10067 mm

(-0405) 2

Noga. Specjalny uchwyt osadzany w uchwycie obrabiarki w celu centralnego ustawienia przedmiotu z u˝yciem czujnika zegarowego. Blokowanie ustawienia za pomocà jednego pokr´t∏a. Dostarczany bez czujnika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13841 -0105 Noga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr NF-1015 D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 107 Koƒcówka centrujàca d∏ugoÊç / Êredn. . . . mm 40 / 8 Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . . . mm 8 Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.345

168 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 168))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Bloczek ustawczy Limit. Bloczek s∏u˝àcy do ustawiania pozycji narz´dzia wzgl´dem obrabianego elementu, albo wzgl´dem sto∏u frezarki lub wiertarki. Czujnik zegarowy sygnalizuje moment dotkni´cia zawieszonej spr´˝ynujàco p∏ytki bloczka. Przy wskazaniu ″0″ odleg∏oÊç wynosi 50 mm. Magnes znajdujàcy si´ w podstawie umo˝liwia u˝ywanie w pozycji pionowej lub poziomej. Bloczek wyposa˝ony jest w mechanizm kalibracyjny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok p∏ytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. x d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15320 mm mm mm mm

-0100 50.00 3 0.01 50 x 50

Ustawiak narz´dzia

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7227

-0200 z magnesem 50 50 600

mm mm g

Cyfrowe przetworniki pozycji

15139-0101

15139-0200

Cyfrowe przetworniki pozycji

Limit. Do ustawiania i pozycjonowania tokarek i frezarek. 15139-0101. Pozycjoner 3-osiowy do frezarek. Posiada m.in. takie funkcje, jak frezowanie krzywoliniowe, kàtowe, kieszeniowe, wycinanie frezem otworów prostoliniowych i okràg∏ych, kompensacj´ odchy∏ki danego narz´dzia itp. Pami´ç na 200 nastaw wartoÊci wspó∏rz´dnych. Kompletny zestaw, w tym rami´ i akcesoria monta˝owe. 5139-0200. Pozycjoner 2-osiowy do tokarek. Posiada m.in. takie funkcje, jak ustawianie promienia/Êrednicy, wymiana narz´dzia, pomiar sto˝kowoÊci. Pami´ç na 200 nastaw wartoÊci wspó∏rz´dnych. Kompletny zestaw, w tym rami´ i akcesoria monta˝owe. Urzàdzenia spe∏niajà dyrektyw´ niskonapi´ciowà 73/23/EEC oraz 89/336/EEC. Liniowe przetworniki pozycji wykonane w technice odczytu fotoelektrycznego. Dostarczane w komplecie z kablem, blachà os∏onowà i akcesoriami monta˝owymi.

Pozycjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeznaczony do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WilgotnoÊç powietrza, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15139 Nr mm mm V °C °C

-0101 DRO-3M frezarek 0,005 ± 0,005 240 0-45 -30 - 70 90% IP53

-0200 DRO-2L tokarek 0,005 ± 0,005 240 0-45 -30 - 70 90% IP53

Przetworniki pozycji . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x grub. (z suwakiem) . . . . . . . . Rozstaw otworów mont. . . . . . . . . . .

15139 mm mm mm mm

-0309 150 290 53x22 274

-0408 200 340 53x22 324

-0507 250 390 53x22 374

-0606 300 440 53x22 424

-0705 400 540 53x22 524

-0804 500 640 53x22 624

-0903 600 740 53x22 724

-1000 700 840 53x22 824

Przetworniki pozycji . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x grub. (z suwakiem) . . . . . . . . Rozstaw otworów mont. . . . . . . . . . .

15139 mm mm mm mm

-1109 800 940 53x22 924

-1208 900 1040 53x22 1024

-1307 1000 1140 53x22 1124

-1406 1200 1350 28x66 1330

-1505 1400 1550 28x66 1530

-1604 1600 1750 28x66 1730

-1703 1800 1950 28x66 1930

-1802 2000 2150 28x66 2130

169 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 169))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Do ∏atwego i szybkiego sprowadzania narz´dzia do ″punktu zerowego″ w obrabiarkach. Hartowany i precyzyjnie szlifowany. Równoleg∏oÊç 0.005 mm. PowtarzalnoÊç 0.005 mm. Wyposa˝ony w sygnalizacyjnà lampk´ diodowà, Êwiecàcà przy styku z metalowym obiektem. Z cz´Êcià górnà spr´˝ynujàcà w zakresie 5 mm, w celu zapobiegania uszkodzeniu narz´dzia. Moment zaÊwiecenia/zgaÊni´cia lampki oznacza, ˝e wierzcho∏ek narz´dzia znajduje si´ w odleg∏oÊci dok∏adnie 50 ±0.0025 mm od obrabianego przedmiotu. Z podstawà magnetycznà, umo˝liwiajàcà monta˝ pionowy i poziomy. Bateria zasilajàca litowa 3 woltowa DR2032.


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki P∏ytki równoleg∏oÊcienne

Tabela tolerancji na p∏ytki równoleg∏oÊcienne wg DIN 7168 Maks. dopuszczalna odchy∏ka w mm dla ró˝nych d∏ugoÊci (Temperatura odniesienia +20°C) D∏ugoÊç w mm Stopieƒ dok∏adnoÊci

0,5–3

3–6

6–30

30–120

120–400

dok∏adne

±0,05

±0,05

±0,1

±0,15

±0,2

±0,3

±0,5

±0,8

Êrednio dok∏adne

±0,1

±0,1

±0,2

±0,3

±0,5

±0,8

±1,2

±2

zgrubne

±0,15

±0,2

±0,5

±0,8

±1,2

±2

±3

±4

±0,5

±1

±1,5

±2

±3

±4

±6

bardzo zgrubne

400–1000 1000–2000 2000–4000

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Tolerancje standardowe ISO wg IT (DIN 7151) Dotyczy m.in. dok∏adnoÊci pomiarowej p∏ytek równoleg∏oÊciennych (pomiar parami). Maks. odchy∏ka w µm dla poszczególnych wymiarów nominalnych.

Wymiar nom. mm 1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120 120-180 180-250 250-315 315-400 400-500

IT 01 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4

0 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6

1 0,8 1 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8

2 1,2 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 9 10

3 2 2,5 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 13 15

4 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20

5 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27

6 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40

7 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63

8 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97

9 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155

10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250

11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400

12 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630

13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970

14 250 300 360 430 520 620 740 870 1000 1150 1300 1400 1550

15 400 480 580 700 840 1000 1200 1400 1600 1850 2100 2300 2500

16 600 750 900 1100 1300 1600 1900 2200 2500 2900 3200 3600 4000

17 – – 1500 1800 2100 2500 3000 3500 4000 4600 5200 5700 6300

18 – – – 2700 3300 3900 4600 5400 6300 7200 8100 8900 9700

Z hartowanej i szlifowanej stali spr´˝ynowej. Podpórki równoleg∏oÊcienne (gruboÊç 0.3 mm), które ze wzgl´du na swój falisty kszta∏t (szerokoÊç 0.35-4.5 mm) zast´pujà ca∏y zestaw typowych p∏ytek równoleg∏oÊciennych. Tolerancja wysokoÊci i równoleg∏oÊci ±0.005 mm. Dostarczane w etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç podpórek (co 2 mm) . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0923 mm mm

-0103 A 9-23 110 8

-0202 B 25-39 110 8

AMF. Kompletny zestaw. Z hartowanej i szlifowanej stali. Tolerancja par IT 5. Tolerancja wysokoÊci ±0.01mm. Nominalna tolerancja wymiarów bazowych wg DIN 2768 Êrednia. Dostarczane w drewnianej skrzynce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Wym. BxH p∏ytek równoleg∏oÊciennych . . .

Masa . . . . . . . . . . . . . . . .

15971 6348Pmm mm

kg

-0102 100 100

-0201 125 125 8x11 8x16 8x21 8x26 8x31

-0300 150 150 8x11 8x16 8x21 8x26 8x31

2x5 2x10 2x15 2x20 3x6 3x11 3x16 3x21 4x7 4x12 4x17 4x22 5x8 5x13 5x18 5x23 6x9 6x14 6x19 6x24 1.25

8x36 1x13 10x18 10x23 10x28 10x33 10x38 12x15 12x20 12x25 12x30 12x35 12x40 14x17 14x22 14x27 14x32 14x37 14x42 3.75

8x36 10x13 10x18 10x23 10x28 10x33 10x38 12x15 12xx20 12x25 12x30 12x35 12x40 14x17 14x22 14x27 14x32 14x37 14x42 7.4

170 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 170))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki P∏ytki równoleg∏oÊcienne Limit. Zestaw 7 par. Szlifowane parami. Ze stali hartowanej do HRC 55-62. Tolerancja równoleg∏oÊci ±0,005 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . 15153 -0102 D∏ugoÊç . . . . . . . . mm 95 Wys. mocowania . mm 10-38 Wymiary . . . . . . . . mm 10x3, 12x3, 14x4, 18x5, 24x5, 30x8, 38x8

-0201 120 10-40 10x8, 15x8, 20x8, 25x8, 30x8, 35x8, 40x8

-0300 200 15-45 15x8, 20x8, 25x8, 30x8, 35x8, 40x8, 45x8

AMF. Kompletny zestaw. Z hartowanej i szlifowanej stali. Tolerancja par IT 5. Tolerancja wymiaru bazowego 0.1-0.2, w zale˝noÊci od wartoÊci wymiaru. Nominalna tolerancja wymiarów bazowych zgodna z DIN 7168 Êrednia. Dostarczane w drewnianym etui.

Masa . . . . . . . . . . . .

9473 6346 Smm

-0108 2.5-25 2.5-45

mm

8×2.5×63 10×3.2×63 12×4×63 16×5×63 20×6.3×63 12×4×100 16×5×100 20×6.3×100 25×8×100 kg 1.25

-0207 4-40 4-72

-0306 8-63 8-113

(-0405) 20-100 20-180

12×4×100 16×5×100 20×6.3×100 25×8×100 25×8×160 32×10×160 40×12×160

25×8×100 32×10×100 40×12×100 50×16×160 63×20×160

63×20×250 80×25×250 100×32×250

3.75

7.4

27.1

AMF. Kompletny zestawy 14 par p∏ytek równoleg∏oÊciennych. Z hartowanej i szlifowanej stali. Tolerancja par IT 5. Tolerancja wymiaru bazowego 0.2-0.3, w zale˝noÊci od wartoÊci wymiaru. Nominalna tolerancja wymiarów bazowych zgodna z DIN 7168 Êrednia. Dostarczane w drewnianym etui z od∏àczanà pokrywà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7407 AMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr WysokoÊci mocowania . . . . . . mm Wymiary p∏ytek . . . . . . . . . . . . . mm

Tolerancja par . . . . . . . . . . . . . . Tolerancja wym.bazowych . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0103 6347 SP 14-50 14×10× 150 16×10×150 18×10×150 20×10×150 22×10×150 24×10×150 26×10×150 28×10×150 30×10×150 32×10×150 35×10×150 40×10×150 45×10×150 50×10×150 0.004 ±0.004 11.4

-0202 6347 V 14-50 14×10×150 16×10×150 18×10×150 *) 20×10×150 22×10×150 24×10×150 *) 26×10×150 28×10×150 30×10×150 *) 32×10×150 35×10×150 40×10×150 **) 45×10×150 50×10×150 **) *) 0.01 **) 0.01 *) ±0.2 **) ±0.3 10.6

Folia metalowa

TaÊmy foliowe z mosiàdzu lub stali, do podk∏adania, ukierunkowywania, regulacji, wyrównywania, instalowania itp. Dostarczane w pude∏kach z tworzywa sztucznego. Zestaw folii mosi´˝nych, 4 rolki 150×1200 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693 -0109 GruboÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.025 0.050 0.075 0.100 Wymiary taÊmy . . . . . . . . . . . . mm 150×1200 Folie mosi´˝ne, w rolkach 150×2500 mm Nr art. . . . . . . 1693 -0208 -0307 -0406 GruboÊç . . . . mm 0.025 0.050 0.075 Tolerancja. . . mm ±0.002 ±0.004 ±0.005

-0505 0.100 ±0.005

-0604 0.150 ±0.006

-0703 0.200 ±0.008

-0802 0.250 ±0.008

-0901 0.300 ±0.008

-1008 0.400 ±0.010

-1107 0.500 ±0.010

Folie stalowe, w rolkach 150×2500 mm Nr art. . . . . . . 1693 -2204 -2303 GruboÊç . . . . mm 0.025 0.050 Tolerancja. . . mm ±0.003 ±0.003

-2501 0.100 ±0.008

-2600 0.150 ±0.010

-2709 0.200 ±0.010

-2808 0.250 ±0.015

-2907 0.300 ±0.015

-3004 0.400 ±0.015

-3103 0.500 ±0.015

-2402 0.075 ±0.008

Folie ze stali nierdzewnej (18 CR, 9 Ni), w rolkach 150×2500 mm Nr art. . . . . . . . . . 1693 -4200 -4507 -4705 -5009 GruboÊç . . . . . . . mm 0.025 0.050 0.075 0.100 Tolerancja . . . . . mm ±0.002 ±0.004 ±0.005 ±0.005

-5207 0.200 ±0.008

-5405 0.300 ±0.008

-5504 0.400 ±0.010

-5603 0.500 ±0.010

171 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 171))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . Wys. mocowania (40 ró˝nych) . . . . . . Wymiary p∏ytek . . .


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki Bloczki oporowe równoleg∏oÊcienne

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Do umieszczania w rowkach teowych. Przede wszystkim do obrabiarek ma∏ych i Êrednich. Z hartowanej i dok∏adnie szlifowanej stali. Tolerancja szerokoÊci rowków teowych H8. Par´ bloczków osadza si´ w rowku i dzi´ki temu zapewnia si´ szybkie umiejscawianie przedmiotu równolegle do sto∏u obrabiarki. Nominalna tolerancja DIN 7168 Êrednia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6350 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Wys.×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9471 mm mm

(-0100) 8 25×100

(-0209) 10 32×100

(-0308) 12 40×100

(-0407) 14 50×100

(-0506) 16 50×160

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6350 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Wys.×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9471 mm mm

(-0605) 18 63×160

(-0704) 20 63×160

(-0803) 22 80×160

(-0902) 24 80×160

(-1009) 28 100×160

Kamienie ustalajàce, mocowane AMF. Wykonanie precyzyjne. Do szybkiego umiejscawiania przyrzàdów mocujàcych itp. równolegle do rowków sto∏u. U˝ywa si´ parami, do standardowych rowków o szerokoÊci 20 mm, do imade∏ lub innych przyrzàdów. Przez wymian´ kamieni mo˝na ∏atwo zastosowaç dany przyrzàd do obrabiarki o innej szerokoÊci rowków. Dostarczane na sztuki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6322 A Szer. rowka - maszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka - przyrzàd moc.. . . . . . . . . . . . . . . . Wys.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór: gwint×g∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8746

(-1000)

-1109

-1208

-1307

-1406

mm mm mm szt

10 20 10×22 M6×10 1

12 20 10×22 M6×10 1

14 20 10×25 M6×16 10

16 20 10×25 M6×16 1

18 20 10×25 M6×16 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6322 A Szer. rowka - maszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka - przyrzàd moc.. . . . . . . . . . . . . . . . Wys.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór: gwint×g∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8746

-1604

(-1703)

(-1802)

(-1901)

mm mm mm

22 20 12×32 M6×16 1

24 20 12×32 M6×16 1

28 20 12×32 M6×16 1

36 20 12×32 M6×16 1

szt

AMF. Wykonanie precyzyjne. Do tych samych zastosowaƒ co 6322A. Szczególnie przydatne je˝eli dane urzàdzenie u˝ywane jest stale w tej samej obrabiarce. Dostarczane na sztuki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6322 B SzerokoÊç rowka . . . . . . . Wys.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . Otwór: gwint×g∏´b. . . . . . .

8747

(-1009)

-1108

-1207

-1306

-1405

(-1504)

-1603

(-1702)

mm mm

10 8×20 M4×10

12 8×20 M5×12

14 10×22 M6×16

16 10×22 M6×16

18 10×22 M6×16

20 10×22 M6×16

22 12×32 M6×16

24 12×32 M6×16

Pojed. sztuki AMF. Wykonanie precyzyjne. Do tych samych zastosowaƒ co AMF 6322A i B. Kamienie te wsuwane sà w prowadnice boczne przyrzàdu po zgrubnym umiejscowieniu na stole. Pozostajà one w rowkach sto∏u przy wymianie przyrzàdu. Dostarczane na sztuki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6323 Szer. rowka - maszyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka - urzàdzenie moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8748

(-1008)

(-1107)

(-1206)

-1305

mm mm mm

10 12 12×20

12 12 28.6×20

12 20 14×32

14 20 14×32

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6323 Szer. rowka - maszyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka - urzàdzenie moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8748

(-1404)

-1503

(-1602)

(-1701)

mm mm mm

16 20 14×32

18 20 14×32

20 20 45.5×32

22 20 50.5×40

172 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 172))


Uchwyty - K∏y - Podpórki O elementach mocujàcych Obróbka na wspó∏czesnych obrabiarkach narz´dziowych stawia du˝e wymagania co do mocowania przedmiotu. Dzi´ki znormalizowanym elementom mocujàcym uzyskuje si´: 1. Mocne i pewne zamocowanie. 2. Wiele mo˝liwoÊci kombinacji mocowania, dla obróbki ró˝nych wielkoÊci i kszta∏tów. 3. Uzyskanie dok∏adnej i szybkiej powtarzalnoÊci ustawienia. 4. Mo˝liwoÊç szybkiej wymiany przedmiotu. 5. Zapewnienie bezpieczeƒstwa pracy. 6. Eliminacj´ mo˝liwoÊci uszkodzenia obrabiarki lub przedmiotu.

Fazowane lub zaokràgl.

Zalecane wymiary zgodnie z normà szwedzkà SMS 596. ISO 299.

Rozmiar B C H A WartoÊç graniczna WartoÊç graniczna WartoÊç graniczna

E

F

G

P

Gwint Êruby z ∏bem teowym

H 121)

Górna

Dolna

Górna

Dolna

Górna

Dolna

maks.

maks.

maks.

5 6 8

11 12,5 16

10 11 14,5

3,5 6 8

3 5 7

10 13 18

8 11 15

1 1 1

0,6 0,6 0,6

1 1 1

20 25 32 25 32 40 32 40 50

M4 M5 M6

10 12 14

18 21 25

16 19 23

8 9 11

7 8 9

21 25 28

17 20 23

1 1 1,6

0,6 0,6 0,6

1 1 1,6

40 50 63 50 63 80 63 80100

M8 M 10 M 12

18 22 28

32 40 50

30 37 46

14 18 22

12 16 20

36 45 56

30 38 48

1,6 1,6 1,6

1 1 1

1,6 2,5 2,5

80100125 100125160 125160200

M 16 M 20 M 24

36 42 48 54

60 72 85 95

56 68 80 90

28 35 40 44

25 32 36 40

71 85 95 106

61 74 84 94

2,5 2,5 2,5 2,5

1 1,6 2 2

2,5 4 6 6

160200250 200250320 250320400 320400500

M 30 M 36 M 42 M 48

1) H8 dla rowka

173 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 173))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Rowki teowe


Uchwyty - K∏y - Podpórki Dociski boczne Dociski boczne, z podstawà p∏askà AMF. Model Mini-Bulle. Do mocowania w rowku teowym. Dzi´ki dzia∏aniu klina zapewnione jest pewne mocowanie do sto∏u obrabiarki przedmiotów nawet o skomplikowanych kszta∏tach. Dostarczane parami, z kluczem szeÊciokàtnym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6492 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç docisku (nad rowkiem) . . . . . . . . . . . . . . . .

8727 mm mm mm

(-0104) 12 52×18 3.5-8.5

-0203 14 55×22 2.5-7.5

-0302 16 68×25 4-11

(-0401) 18 71×28 2-9

(-0500) 22 89×35 5-14

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Dociski boczne, wpuszczane AMF. Model Bulle. Ze stali ulepszonej cieplnie. Proste, o wszechstronnym zastosowaniu. Pasujà do wszystkich typów frezarek, tokarek, strugarek, wiertarek itp. Szczególnie przydatne do obróbki ca∏ych powierzchni górnych przy jednym zamocowaniu materia∏u. Pewnie mocujà przedmiot, gdy˝ dzi´ki swej konstrukcji si∏y mocujàce dzia∏ajà jednoczeÊnie w kierunku Êcian i w dó∏. Nie ma ˝adnych wystajàcych Êrub. Zapewniajà mocowanie pod dowolnym kàtem wzgl´dem rowka. Dostarczane parami.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6490 Do rowków teowych. . . . . . . D∏ug.×szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´t mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1514 mm mm mm kg

(-0106) 12 80×40×20 M 10 1.15

-0205 14 80×40×20 M 12 1.25

-0254 16 80×40×20 M 12 1.33

(-0304) 16 100×50×25 M 14 2.34

-0403 18 100×50×25 M 16 2.54

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6490 Do rowków teowych. . . . . . . D∏ug.×szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´t mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1514 mm mm mm kg

(-0452) 20 100×50×25 M 16 2.66

(-0502) 22 140×78×30 M 20 5.98

(-0601) 24 140×78×30 M 20 6.33

(-0700) 28 140×78×30 M 24 7.06

(-0809) 30 140×78×30 M24 7.58

AMF. Model Maxi-Bulle. Ze stali ulepszonej cieplnie. Stosowane przy wy˝szych wymaganiach co do mocowania. Z dzia∏aniem klinowym, zapewniajàcym maksymalnà si∏´ docisku. Dostarczane parami. Do mocowania do sto∏u stosuje si´ Êruby teowe nr 787 str. 180.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr (szer. rowka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce Êruby (przy szer. rowka). . . . . . . . . . . . . .

8726 6494mm mm

Masa pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg par

(-0055) 10-14 115×40×50 M8×60 (10) M10×80 (12) M12×80 (14)

(-0105) 16-20 150×50×60 M16×100 (16) M16×100 (18) M18×100 (20)

1.59 2

2.94 2

(-0204) 22-36 205×80×75 M20×125 (22) M24×125 (24) M24×125 (28) M24×160 (30) M24×160 (32) M30×200 (36) 7.90 2

Dociski boczne, podporowe

AMF. Model Maxi-Bulle. Ze stali ulepszonej cieplnie. Mogà byç stosowane do frezarek, tokarek, wiertarek itp. Szczególnie przydatne do mocowania wysokich przedmiotów. Do mocowania do sto∏u stosuje si´ Êruby teowe nr 787 str. 180.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce Êruby (przy szer. rowka). . . . . . . . . . . . .

6573 6497mm mm

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0509 12-18 177.5×65×85 M10×80 (12) M12×80(14) M14×100 (16) M16×100 (18) 4.05

174 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 174))

-0608 20-30 226.5×75×100 M18×125 (20) M20×160 (22) M22×160 (24) M24×160 (28) M24×160 (30) 6.8

(-0707) 32-42 262.5×90×120 M24×200 (32) M30×200 (36) M36×200 (42) 11.3


Uchwyty - K∏y - Podpórki Dociski boczne Dociski kompaktowe

Typ BAS-CB

Typ BSP-CB

Cokó∏ BAS-O

Otwór moc. otwarty-zamkn.

Bessey. System docisków o budowie zwartej, do wszechstronnego u˝ytku przy m.in. wierceniu, frezowaniu, gwintowaniu i obróbce elektroiskrowej. Zajmujà ma∏o miejsca na stole obrabiarki. Zapewniajà szybkie mocowanie z du˝à si∏à docisku, do 10 kN. Z zamocowanà przegubowo aluminiowà p∏ytkà dociskowà. Typ BSP bez p∏ytki dociskowej, ale ze specjalnie ukszta∏towanym ramieniem, zapewniajàcym dobry dost´p. Przy wysokoÊciach dociskania powy˝ej 90, lub odpowiednio 100 mm stosuje si´ coko∏y BAS-O (maks. 10 szt.). Mocowanie do sto∏u za pomocà Êrub M10 lub M12 i nakr´tek teowych 12 lub 14 mm, ewentualnie przez bezpoÊrednie wkr´cenie Êrub w gwintowane otwory. Dostarczane bez klucza, Êrub i nakr´tek teowych.

2809 typ mm mm mm mm

(-0108) BAS-C 9-4 88 40 95×35×78 75 otwarte

(-0207) BAS-C 10-6 97 60 95×35×78 94 otwarte

(-0306) BSP-C 10-6 97 60 95×35×78 94 otwarte

(-0405) BAS-CB 9-4 88 40 95×35×78 75 zamkni´te

(-0504) BAS-CB 10-6 97 60 95×35×78 94 zamkni´te

Cokó∏ BAS-O. . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . .

2809 mm

(-0702) 95×35×78

(-0702) 95×35×78

Klucz BAS-KN. . . . . . . . . . . .

2809

(-0801)

(-0801)

Szcz´ki dociskowe AMF. Szcz´ka dociskowa niska, z dêwignià mimoÊrodowà do szybkiego mocowania przedmiotu. Hartowana i oksydowana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba mocujàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rowka teowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a osiowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a pionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14137 mm kN kN

-0106

-0205

M10 12 9 0.6

M12 14 9 0.6

¸apy dociskowe AMF. ¸apy dociskowe widlaste. Ze stali ulepszonej cieplnie. Fazowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 B Szer. rowka×d∏ug. . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem. . . .

1495

(-0034)

(-0059)

-0109

-0208

-0307

-0455

-0406

-0505

mm mm

6.6×60 19×12 M6

9×80 25×15 M8

11×100 31×20 M 10

14×125 38×25 M 12-14

14×160 38×25 M 12-14

14×200 38×25 M 12-14

18×160 48×30 M 16-18

18×200 48×30 M 16-18

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 B Szer. rowka×d∏ug. . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem. . . .

1495

-1008

-0604

-0703

-0752

(-0778)

-0802

-0901

-0950

mm mm

18×250 48×40 M 16-18

22×200 52×40 M 20-22

22×250 62×40 M 20-22

22×315 62×40 M 20-22

22×500 62×50 M 20-22

26×200 66×40 M 24

26×250 66×40 M24

26×315 66×40 M 24

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 B Szer. rowka×d∏ug. . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem. . . .

1495

-1024

(-1057)

(-1073)

(-1107)

(-1156)

(-1172)

(-1206)

(-1305)

mm mm

26×500 66×50 M 24

33×250 74×50 M 30

33×315 74×50 M 30

33×400 74×50 M 30

33×600 74×50 M 30

33×1000 94×60 M 30

40×400 100×60 M 36

40×600 100×60 M 36

AMF. Proste ∏apy dociskowe. Ze stali ulepszonej cieplnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 Szer. rowka×d∏ug.. . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . .

1503

-0059

-0109

-0208

-0307

-0406

-0505

-0604

mm mm

6.6×50 20×10 M6

9×60 25×12 M8

11×80 30×15 M10

14×100 40×20 M12-14

14×125 40×20 M12-14

18×125 50×25 M16-18

18×160 50×25 M16-18

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 Szer. rowka×d∏ug.. . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . .

1503

-0703

-0802

-0901

(-1008)

(-1107)

(-1206)

mm mm

22×160 60×30 M20-22

22×200 60×30 M20-22

26×200 70×30 M24

26×250 70×35 M24

33×250 80×40 M30

33×315 80×50 M30

175 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 175))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç dociskania . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . Rami´ dociskowe-R . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . .


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Z z´bami schodkowymi. Ze stali ulepszonej cieplnie. Proste. (Pasujàce podpórki 6500 proste, patrz str. 186.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 Z Szer. rowka×d∏ug.. . . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . .

1497

(-0057)

(-0073)

(-0107)

-0156

-0206

(-0255)

mm mm

6.6×50 20×10 M6

6.6×80 20×10 M6

9×60 25×12 M8

9×100 25×12 M8

11×80 30×15 M 10

11×125 30×15 M 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 Z Szer. rowka×d∏ug.. . . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . .

1497

-0305

-0354

-0404

-0453

-0503

(-0602)

mm mm

14×100 40×20 M 12-14

14×160 40×20 M 12-14

18×125 50×25 M 16-18

18×200 50×25 M 16-18

22×160 60×30 M 20-22

26×200 70×30 M 24

AMF. ¸apy dociskowe widlaste. Ze stali ulepszonej cieplnie. Ze Êci´tà ukoÊnie koƒcówkà dociskowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 GN Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . . . . . .

1496

(-0058)

-0108

-0207

-0256

-0306

mm mm

9×100 30×15 M8

11×125 30×20 M10

14×160 40×25 M12-14

14×200 40×25 M12-14

18×200 50×30 M16-18

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 GN Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . . . . . .

1496

-0355

-0405

(-0454)

-0504

(-0603)

mm mm

18×250 50×30 M16-18

22×250 60×40 M20-22

22×315 60×40 M 20-22

26×250 70×40 M24

26×315 70×40 M 24

AMF. ¸apy dociskowe widlaste. Wykuwane. Z walcowà koƒcówkà dociskajàcà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 C Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . Szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . .

6569

-0208

-0307

-0406

-0505

-0604

-0703

mm mm

11×125 30×20 M 10

14×160 40×25 M 12-14

14×200 40×25 M 12-14

18×200 50×30 M 16-18

18×250 50×30 M 16-18

22×250 60×40 M 20-22

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6315 C Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . Szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . .

6569

(-0802)

(-0901)

(-1008)

(-1107)

(-1206)

mm mm

22×315 60×40 M 20-22

26×250 70×40 M 24

26×315 70×40 M 24

33×315 80×50 M 30

33×400 80×50 M 30

AMF. Wygi´te. Ze stali ulepszonej cieplnie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6316 Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . . Szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . . .

1498

(-0205)

-0304

-0403

-0502

-0601

mm mm

11×100 30×15/30 M10

14×125 40×20/40 M12-14

18×125 50×25/50 M16-18

18×160 50×25/50 M16-18

22×160 60×30/60 M20-22

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6316 Szer. rowka×d∏ug. . . . . . . . . . . . Szer.×wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby z gwintem . . . . . . . . . .

1498

-0700

(-0809)

-0908

(-1005)

(-1104)

mm mm

22×200 60×30/60 M20-22

26×200 70×35/70 M24

26×250 70×35/70 M24

33×250 80×40/80 M30

33×315 80×50/100 M30

176 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 176))


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe

AMF. Proste. Ze Êrubà wsporczà i Êrubà do rowków teowych. Ze stali normalizowanej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 V Do rowków teowych . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba wsporcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8717 mm 7876314mm

-0106 10 10 M10×80 11×80 8-32 M 10

-0205 12 12 M12×100 14×100 10-40 M 12

-0304 14 14 M12×100 14×100 10-38 M 12

-0403 16 16 M16×125 18×125 13-48 M 16

J.w. bez Êruby teowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8717

-1005

-1104

-1104

-1203

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6314 V Do rowków teowych . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba wsporcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8717 mm 7876314mm

-0502 18 18 M16×125 18×125 13-48 M 16

-0551 20 20 M20×160 22×160 16-65 M 20

-0601 22 22 M20×160 22×160 16-65 M 20

24+28 26×200 20-83 M 24

J.w. bez Êruby teowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8717

-1203

-1302

-1302

-1401

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6316 V Do rowków teowych . . . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç dociskania . . . . . . . . . Âruba wsporcza . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6316 V Do rowków teowych . . . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç dociskania . . . . . . . . . Âruba wsporcza . . . . . . . . . . . . . .

8719

(-0054)

-0104

-0203

-0302

mm 7876316mm

10 10 M10×80 11×100 22-51 M 10

12 12 M12×100 14×125 28-65 M 12

14 14 M12×100 14×125 28-65 M 12

16 16 M16×125 18×160 36-75 M 16

8719

-0401

(-0450)

(-0500)

mm 7876316mm

18 18 M16×125 18×160 36-75 M 16

20 20 M20×160 22×200 43-92 M 20

22 22 M20×160 22×200 43-92 M 20

AMF. Âruba wsporcza do ∏ap 6314 V i 6316 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 (-0109) AMF 6314 S Gwint×d∏ugoÊç. . . . . . . . . . M 10×39 Âredn. ∏ba wsporczego . . mm 30

-0208

-0307

-0406

(-0505)

M 12×49 36

M 16×55 42

M 20×69 50

M 24×87 60

AMF. Prosta ∏apa dociskowa typu krokodyl z podpórkà. Bezstopniowa regulacja wysokoÊci. Ze Êrubà do rowków teowych. Wykonana z hartowanej stali galwanizowanej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6312V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17525

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6312V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ∏apà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17525

mm mm mm mm

mm mm mm mm

(-0109) 10 10 M10x100 44x115 0-40

-0208 12 12 M12x125 44x115 0-55

-0307 14 14 M12x160 55x150 0-70

-0406 16 16 M16x160 55x150 0-70

-0505 18 18 M16x160 55x150 0-70

(-0604) 20 20 M20x200 62x187 0-80

(-0703) 22 22 M20x250 70x235 0-100

(-0802) 24 24 M24x250 70x235 0-100

177 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 177))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Wygi´te. Ze Êrubà wsporczà i Êrubà do rowków teowych. Ze stali ulepszonej cieplnie.


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Z bezstopniowà regulacjà wysokoÊci. Ze Êrubà do rowków teowych. Wykonane ze stali kutej. Zapewniajà szybkie mocowanie dociskowe przedmiotów o ró˝nej wysokoÊci, zajmujàc niewiele miejsca. Przydatne przy operacjach roboczych ci´cia i stemplowania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rowków teowych. . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ze Êrubà teowà. . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç dociskania . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7284 6321mm mm mm mm kg

J.w. bez Êruby. . . . . . . . . . . . . . . .

7284

-0101 17-12 12 17 125×M12 0-50 1.07

-0200 17-14 14 17 125×M12 0-50 1.08

-0309 17-16 16 17 160×M16 0-75 1.27

-0408 17-18 18 17 160×M16 0-75 1.28

-1000

-0705 21-22 22 21 200×M20 0-85 2.3 -1109

AMF. ¸apy dociskowe do imade∏ maszynowych. Ze stali stopowej, oksydowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szerokoÊci szcz´k . . . . . . . . . . . . LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub mocujàcych . . . . . . . . . . . . . Masa pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15974 mm mm M kg

-0109

-0208

100 78x41x22.5 12, 14, 16 0.325

125/160 78x41x27.5 12, 14, 16 0.342

AMF. Krótkie. Z bezstopniowà regulacjà wysokoÊci. Wykonane ze stali ulepszonej cieplnie. Zapewniajà szybkie mocowanie dociskowe przedmiotów o ró˝nej wysokoÊci, zajmujàc niewiele miejsca. Przydatne przy operacjach roboczych skrawania i wycinania na prasach, bez u˝ywania Êrub teowych. Oksydowane i cynkowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1701 6313 Kmm mm kg

-0109 13 M 12 38×88 0-35 0.275

-0208 18 M 16 56×130 0-55 0.79

-0307 22 M 20 66×140 0-65 1.2

-0406 26 M 24 76×174 0-75 1.7

(-0505) 32 M 30 90×200 0-80 2.77

AMF. D∏ugie. Z bezstopniowà regulacjà wysokoÊci. Wykonane ze stali ulepszonej cieplnie. Zapewniajà szybkie mocowanie dociskowe przedmiotów o ró˝nej wysokoÊci, zajmujàc niewiele miejsca. Przydatne przy operacjach roboczych skrawania i wycinania na prasach, bez u˝ywania Êrub teowych. Oksydowane i cynkowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1740 6313 Lmm mm mm kg

-0102 22 20-22 M 20 66×200 25-50 1.63

(-0201) 26 24-28 M 24 76×232 30-70 2.195

(-0300) 32 36 M 30 90×263 40-75 3.35

Nakr´tki dociskowe, z ramieniem AMF. Ze stali polerowanej. Umieszczane na Êrubie ∏apy dociskowej. U∏atwiajà i przyspieszajà wymian´ obrabianego przedmiotu przy produkcji seryjnej. Gwint hartowany. Otwór przelotowy, umo˝liwiajàcy stosowanie d∏ugich Êrub. W przypadku braku przestrzeni mozliwoÊç regulacji d∏ugoÊci ramienia. Pasujà do ∏ap dociskowych 6314 V, 6316 V i 6321. Rozmiary M 12 i M 16.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 178))

9459 6621mm mm

-0106 M 12 M 12 135 48

-0205 M 16 M 16 151 64


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Âruby dociskowe

Klasy wytrzyma∏oÊci na zrywanie wg DIN 267 (i odpow. ISO) Âruby dociskowe 8:8 (pierwsza cyfra 8) Próbne obcià˝enie minimum 800 N/m2 (druga cyfra 8) Dopuszczalne obcià˝enie (80% powy˝szego) 640 N/m2 10:9 (pierwsza cyfra 10) Próbne obcià˝enie minimum 1000 N/m2 (druga cyfra 9) Dopuszczalne obcià˝enie (90% powy˝szego) 900 N/m2 12:9 (pierwsze cyfry 12) Próbne obcià˝enie minimum 1200 N/m2 (druga cyfra 9) Dopuszczalne obcià˝enie (90% powy˝szego) 1080 N/m2 10

Nakr´tki

Próbne obcià˝enie 1000 N/m2

Âruba dwustronna AMF 6379 Nr art. Opak. 1501 szt (-0028) 1 -0036 50 -0051 50 (-0077) 100 (-0085) 100

Gwint d∏ug. M×mm 6×32 6×40 6×50 6×63 6×80

D∏ug. gwintu mm 16 20 30 40 50

8×40 8×63 8×80 8×100 8×160

20 40 50 63 100

-0101 -0200 -0259 -0309 -0408

100 50 50 50 50

10×50 10×80 10×100 10×125 10×160 10×200

25 50 75 75 100 125

-0507 -0606 -0655 -0705 -0754 -0804

50 50 50 50 50 10

12×50 12×63 12×80 12×100 12×125 12×160 12×200

25 32 50 63 75 100 125

-0853 -0903 -0952 -1000 -1109 -1158 -1208

25 25 50 50 25 25 1

14×63 14×100 14×160 14×200 14×250

32 63 100 125 160

-1307 -1406 -1505 -1554 -1604

25 25 25 1 1

16×63 16×80 16×100 16×125 16×160 16×200 16×250 16×315 16×500

32 50 63 75 100 125 160 180 315

-1653 -1703 -1752 -1802 -1901 -1950 -2008 -2016 -2024

25 25 25 25 25 1 1 1 1

18×80 18×125 18×160 18×200 18×250 18×315

50 75 100 125 150 180

(-2032) -2040 -2073 -2057 -2081 (-2065)

25 1 1 1 1 1

Âruba dwustronna AMF 6379 Nr art. Opak. 1501 szt -2107 1 -2206 1 -2255 1 -2305 1 -2404 1 -2412 1 -2420 1 -2446 1

Gwint d∏ug. M×mm 20×80 20×125 20×160 20×200 20×250 20×315 20×400 20×500

D∏ug. gwintu mm 32 70 100 125 160 200 250 315

22×100 22×160 22×200 22×250 22×315 22×400

45 100 125 160 180 250

(-2479) (-2438) (-2495) (-2453) -2511 (-2461)

1 1 1 1 1 1

24×100 24×125 24×160 24×200 24×250 24×315 24×400 24×500 24×630

45 70 100 125 160 200 250 315 315

-2487 -2529 -2503 -2602 -2701 -2750 -2800 -2909 -3006

1 1 1 1 1 1 1 1 1

27×125 27×200 27×315 27×400 27×500

56 125 200 250 315

(-4202) (-4301) (-4400) (-4509) (-4608)

1 1 1 1 1

30×125 30×200 30×315 30×500 30×700

56 125 200 315 400

(-3105) (-3204) (-3303) (-3402) (-3501)

1 1 1 1 1

36×160 36×200 36×250 36×315 36×400 36×500 36×700

80 125 160 200 250 315 400

(-3600) (-3709) (-3808) (-3857) (-3907) (-4004) (-4103)

1 1 1 1 1 1 1

42×315 42×400 42×500

200 250 315

(-4707) (-4806) (-4905)

1 1 1

179 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 179))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Âruby dwustronne. Ze stali ulepszonej cieplnie. M6-M12 klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 10.9. M14-M42 klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 8.8.


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Âruby do rowków teowych (bez nakr´tki i podk∏adki)

AMF. Odkuwane ze stali ulepszonej cieplnie. Z ∏bem dopasowanym do rowka teowego, z d∏ugim gwintem. Wymiary zgodne z DIN 787. M6-M12 klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 10.9. M14-M42 klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 8.8.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

(z nakr´tkà i podk∏adkà)

Âruba bez nakr´tki i podk∏. Nr art. Opak.

Âruba z nakr´tkà i podk∏. Nr art.

AMF 787 Gwint× d∏ugoÊç mm 6×25 6×40 6×63

D∏ug. gwintu

Do rowków T

mm 15 28 40

mm 6

1504 (-5008) (-5024) (-5057)

szt 1 1 1

1504 -0017 -0025 (-0033)

8×32 8×50 8×80

22 35 50

8

(-5073) -5107 (-5123)

25 25 25

-0041 -0058 -0066

10×40 10×63 10×80 10×100

30 45 50 60

10

-5156 -5172 -7103 -5206

25 25 1 1

-0074 -0108 -8002 -0207

12×50 12×63 12×80 12×100 12×125 12×160 12×200

35 40 55 65 75 100 120

12

-5222 -5255 -5271 -7202 -5305 -7301 -5321

25 25 25 1 1 1 1

-0306 -0355 -0405 -8101 -0504 -8200 -0603

12×50 12×63 12×80 12×100 12×125 12×160 12×200

35 45 55 65 75 100 120

14

-5354 -5370 -5404 -7400 -5420 -5438 -5453

25 25 25 1 25 1 1

-0702 -0751 -0801 -8309 -0900 -1007

14×63 14×80 14×100 14×125 14×160 14×250

45 55 65 75 100 120

16

-5479 -7509 -5503 -7608 -5529 (-5552)

25 1 25 1 1 1

-1106 -8408 -1205 (-8507) -1304 -1403

16×63 16×80 16×100 16×125 16×160 16×200 16×250

45 55 65 85 100 125 150

16

-5578 -5602 -5628 -7707 -5651 -5677 -5701

25 1 10 1 1 1 1

-1502 -1551 -1601 -8606 -1700 -1759 -1809

16×63 16×80 16×100 16×125 16×160 16×200 16×250

45 55 65 85 100 125 150

18

-5727 -5750 -5776 -5784 -5800 -5826 -5859

25 1 10 1 10 1 1

-1908 -1957 -2005 -2104 -2203 -2302

20×80 20×100 20×125 20×160 20×200 20×250 20×315

55 65 85 110 125 150 190

20

-5875 -5883 -5909 -5925 -5958 (-7806) (-5974)

1 1 1 1 1 1 1

-2344 -2328 -2351 -2336 -2369 (-8705) -2377

20×80 20×100 20×125 20×160 20×200 20×250 20×315

55 65 85 110 125 150 190

22

-6006 -6022 -6055 -6071 -6105 -6121 (-6154)

1 1 1 1 1 1 1

-2401 -2450 -2500 -2559 -2609 -2658 -2708

24×100 24×125 24×160 24×200 24×250 24×315 24×400

70 85 110 125 150 190 240

24

(-6170) (-6204) (-6220) (-6253) (-6279) (-7905) (-6303)

1 1 1 1 1 1 1

-2724 (-2732) -2757 -2765 (-2773) (-8804) (-2781)

24×100 24×125 24×160 24×200 24×250 24×315 24×400

70 85 110 125 150 190 240

28

(-6329) (-6352) (-6378) (-6402) (-6428) (-6436) (-6451)

1 1 1 1 1 1 1

-2807 -2856 -2906 -2955 -3003 (-3052) (-3102)

30×125 30×160 30×200 30×250 30×315 30×500

80 110 135 150 200 300

36

(-6477) (-6501) (-6527) (-6550) (-6576) (-6600)

1 1 1 1 1 1

(-3201) (-3300) (-3409) (-3508) (-3607) (-3706)

36×160 36×250 36×400 36×600

100 175 250 340

42

(-6626) (-6659) (-6675) (-6709)

1 1 1 1

(-3805) (-3904) (-4001) (-4100)

42×160 42×250 42×400

100 175 250

48

(-6808) (-6907) (-7004)

1 1 1

(-4209) (-4308) (-4407)

180 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 180))


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Âruby do rowków teowych AMF. Klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 12.9. Odkuwane ze stali ulepszonej cieplnie. Z ∏bem dopasowanym do rowka teowego i z d∏ugim gwintem. Wymiary zgodne z DIN 787.

Nr art. . . . . . . . AMF 787 Do rowków T. . Gwint×d∏ug.. . . D∏ug. gwintu . . Nr art. . . . . . . . AMF 787 Do rowków T. . Gwint×d∏ug.. . . D∏ug. gwintu . . Nr art. . . . . . . . AMF 787 Do rowków T. . Gwint×d∏ug.. . . D∏ug. gwintu . .

Nr art. . . . . . . . AMF 787 Do rowków T. . Gwint×d∏ug.. . . D∏ug. gwintu . .

-0103

-3305

-0202

-3404

-0301

-3503

-0400

-0509

-3602

-0608

mm M×mm mm

12 12×50 35

12 12×63 40

12 12×80 55

12 12×100 65

12 12×125 75

12 12×160 100

12 12×200 120

14 12×50 35

14 12×63 45

14 12×80 55

3471

-3701

-0707

-3800

-0806

-0905

-3909

-1002

-4006

-1101

-4105

14 12×125 75

14 12×160 100

14 12×200 120

16 16×63 45

16 16×80 55

16 16×100 65

16 16×125 85

16 16×160 100

16 16×200 125

-1309

-4204

-1408

-4303

-1507

-4402

-1606

-1705

-1804

18 16×63 45

18 16×80 55

18 16×100 65

18 16×125 85

18 16×160 100

18 16×200 125

18 16×250 150

20 20×80 55

20 20×125 85

-1903

-4600

(-2000)

-2109

-2208

-4709

-2307

-4808

(-2406)

20 20×200 125

20 20×250 150

20 20×315 190

22 20×80 55

22 20×125 85

22 20×160 110

22 20×200 125

22 20×250 150

22 20×315 190

-2604

-4907

-2703

-2802

-2901

-3008

-5003

(-3107)

(-3206)

24 24×160 110

24 24×200 125

24 24×250 150

24 24×400 240

28 24×100 70

28 24×160 110

28 24×200 125

28 24×250 150

28 24×400 240

mm 14 M×mm 12×100 mm 65

3471

-1200

mm 16 M×mm 16×250 mm 150

3471

-4501

mm 20 M×mm 20×160 mm 110

3471

-2505

mm 24 M×mm 24×100 mm 70

AMF. Âruba trapezowa, do rowków teowych, klasa wytrzyma∏oÊci 8.8. Odkuwana ze stali normalizowanej. Z wyfrezowaniem do prowadzenia w rowku i z d∏ugim gwintem. Mo˝liwoÊç monta˝u w rowku zablokowanym dwustronnie. Pasujàce nakr´tki DIN 6330B i podk∏adki DIN 6340.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 797 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . Gwint×d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç gwintu . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 797 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . Gwint×d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç gwintu . . . . . . . . . . . . . . .

15976

-0107

-0206

-0305

-0404

-0503

-0602

mm M×mm mm

14 12×50 35

14 12x80 55

14 12x125 75

18 16x63 45

18 16x100 65

18 16x160 100

15976

-0701

-0800

-0909

-1006

-1105

-1204

mm M×mm mm

22 2x80 55

22 2x125 85

22 2x200 120

28 24x100 70

28 24x125 85

28 24x25 150

Nakr´tki szeÊciokàtne AMF. Ze stali ulepszonej cieplnie. Klasa wytrzyma∏oÊci na zrywanie 10. Nr 6330 B. Nakr´tka standardowa. O p∏askich bokach, do u˝ytku z hartowanymi podk∏adkami 6340. Nr 6331. Nakr´tka ko∏nierzowa. Nr 6334. Nakr´tka przed∏u˝ona. Obie p∏aszczyzny czo∏owe p∏askie ze znormalizowanym fazowaniem. Gwint

Rozmiar klucza

1505

8723

1506

mm 18 24 30 36

Nakr´tka stand. AMF 6330 B Nr art. Opak. 1505 szt -0057 100 -0107 100 -0255 1 -0354 1

Nakr´tka ko∏n. AMF 6331 Nr art. Opak. 8723 szt -0058 50 -0108 50 -0207 50 -0306 25

Nakr´tka przed∏. AMF 6334 Nr art. Opak. 1506 szt -0056 100 -0106 50 -0254 1 -0353 1

M6 M8 M 10 M 12

mm 10 13 16 18

Wys. 6330 B i 6331 mm 9 12 15 18

Wys. 6334

M 14 M 16 M 18

22 24 27

21 24 27

42 48 54

-0404 -0503 -0602

50 50 25

-0405 -0504 -0603

25 25 25

-0403 -0502 -0601

25 25 20

M 20 M 22 M 24 M 30

30 32 36 46

30 33 36 45

60 66 72 90

-0701 -0800 -0909 -1006

25 10 10 1

-0702 -0801 -0900 -1007

25 10 10 1

-0700 (-0809) -0908 -1005

10 10 1 1

M 36 M 42

55 65

63 72

108 126

(-1105) (-1204)

1 1

(-1106) (-1205)

1 1

(-1104) (-1203)

1 1

181 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 181))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . AMF 787 Do rowków T. . Gwint×d∏ug.. . . D∏ug. gwintu . .

3471


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Nakr´tki szybkozaciskowe

15058-0108 Rozm. gwintu

15059-0107 Rozmiar klucza

WysokoÊç

mm 27 34 41

mm 23.4 29.0 34.8

M6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Nakr´tki szybkozaciskowe - u∏atwiajàce monta˝ i oszcz´dzajàce czas, szczególnie w przypadku Êrub o d∏ugich gwintach lub w miejscach o utrudnionym dost´pie. Nr 6331S. Nakr´tka ko∏nierzowa odkuwana ze stali, hartowana. Klasa wytrzyma∏oÊci 10. Nawlec na Êrub´ i zacisnàç wykonujàc 1/2 obrotu. Nr 6332S. Nakr´tka z hartowanej stali, cynkowana. Klasa wytrzyma∏oÊci 6. Nasunàç na Êrub´ z boku i zacisnàç wykonujàc 1/4 1/2 obrotu. Nakr´tka ko∏nierzowa AMF 6331S Nr art. 15058 -0108 -0207 -0306

Rozmiar klucza

WysokoÊç

mm 16.0 19.0 22.0 27.0 34.0 41.0 -

mm 9.0 10.5 12.5 15.0 16.0 22.0 -

Nakr´tka bezko∏nierzowa AMF 6332S Nr art. 15059 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -

Podk∏adki

AMF. Wycinane, p∏asko prasowane i hartowane. Kraw´dzie za∏amane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6340 Do Êruby. . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1507 M mm mm szt

-0055 6 17 3 100

-0105 8 23 4 100

-0204 10 28 4 100

-0303 12 35 5 100

-0402 14 40 5 50

-0501 16 45 6 50

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6340 Do Êruby. . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1507 M mm mm szt

-0709 20 50 6 50

-0808 22 50 8 25

-0907 24 60 8 20

-1004 30 68 10 1

(-1103) 36 80 12 1

(-1202) 42 100 15 1

-0600 18 45 6 50

Podk∏adki sto˝kowe

6319 C

6319 D

AMF. Podk∏adki dociskowe o specjalnych kszta∏tach. Nr 6319 C. Wypuk∏e od do∏u Nr 6319 D. Wkl´s∏oÊç u góry o rozwartoÊci 120°. Podk∏adki poÊrednie. Nr 6319 G. Kraw´dê wewn´trzna sfazowana sto˝kowo pod kàtem 120°. Wymiary zgodne z DIN 6319.

6319 G

Do Êrub z gwintem M6 M8 M10 M12

Âr.wewn. C

Âr.wewn. DiG

Âr.zewn. CiD

Âr.zewn. G

mm 6.4 8.4 10.5 13

mm 7.1 9.6 12 14.2

mm 12 17 21 24

mm 17 24 30 36

M14 M16 M20 M24

15 17 21 25

16.5 19 23.2 28

28 30 36 44

40 44 50 60

-0406 -0505 -0604 -0703

1 100 50 25

-1305 -1404 -1503 -1602

1 50 25 25

(-2303) -2402 -2501 -2600

50 50 25 10

M30 M36 M42

31 37 43

35 42 49

56 68 78

68 80 100

(-0828) (-0844)

10 10

(-1701) (-1800) (-1909)

1 10 10

(-2709) (-2808) (-2907)

25 10 10

Wypuk∏e od do∏u AMF 6319 C Nr art. Opak. 8722 szt (-0059) 100 -0109 100 -0208 100 -0307 100

Wkl´s∏e u góry AMF 6319 D Nr art. Opak. 8722 szt (-0950) 100 -1008 100 -1107 100 -1206 100

Sfazowane wewn. AMF 6319 G Nr art. Opak. 8722 szt (-1958) 25 (-2006) 100 (-2105) 100 -2204 100

Spr´˝ynujàce podtrzymki ∏ap dociskowych ÊciÊni´ta

przedmiot

rozpr´˝ona

AMF. Z mosi´˝nà Êrubà ustalajàcà. Spr´˝yna podtrzymki popycha ∏ap´ do góry, u∏atwiajàc szybkà wymian´ obrabianego przedmiotu.

Nr art. . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . Do Êruby . . . . . . . . . Ârednica wewn.. . . Ârednica zewn. . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . .

9461 6342-

Nr art. . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . Do Êruby . . . . . . . . . Ârednica wewn.. . . Ârednica zewn. . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . .

9461 6342-

182 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 182))

(-0102) 1 M 8-10 10.5 22 30

-0201 2 M 12-14 14.5 26 32

-0409 4 M 20-22 mm 22.5 mm 38 mm 40

(-0508) 5 M 24-27 27.5 45 44

mm mm mm

-0300 3 M 16-18 18.5 32 38


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Nakr´tki teowe

AMF. Pó∏produkty do nakr´tek teowych. Mo˝na z nich wykonywaç nakr´tki ze specjalnymi gwintami. Klasa wytrzyma∏oÊci 10. Wymiary wg DIN 508 (z roku 1956).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 508 R Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006 mm szt

-0059 8 25

(-0109) 10 50

-0208 12 50

-0307 14 50

-0406 16 25

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 508 R Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006 mm szt

-0604 20 25

-0703 22 25

-0802 24 10

-0901 28 1

(-1008) 36 1

-0505 18 25

AMF. Klasa wytrzyma∏oÊci 10. Ze stali ulepszonej cieplnie. Wymiary wg DIN 508 (z roku 1956).

1499 -0055 mm 8 M6 szt 100

-0105 10 M8 100

-0204 12 M10 50

-0253 14 M10 50

-0303 14 M12 50

-0329 16 M10 25

-0352 16 M12 25

-0402 16 M14 25

-0428 18 M10 25

-0436 18 M12 25

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 508 Do rowków T . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499 -0451 mm 18 M14 szt 25

-0501 18 M16 50

-0550 20 M16 25

-0600 20 M18 25

-0709 22 M20 25

-0758 24 M20 10

-0808 24 M22 10

-0907 28 M24 1

-0956 36 M24 1

-1004 36 M30 1

AMF. Wyd∏u˝ona. Ze stali ulepszonej cieplnie. Klasa wytrzyma∏oÊci 10.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 508 L Do rowków T . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9460 -0103 mm 8 M6 mm 26 szt 50

-0202 10 M8 30 50

-0301 12 M 10 36 50

-0400 14 M 12 44 25

-0509 16 M 14 50 1

-0608 18 M 16 56 10

(-0707) 20 M 18 64 10

-0806 22 M 20 70 1

(-0905) 28 M 24 88 1

AMF. Rombowa. Ze stali ulepszonej cieplnie. Klasa wytrzyma∏oÊci 10.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF 510 Do nakr´tek T . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

8720

-0101

-0200

-0309

-0408

-0507

mm

12 M10 50

14 M12 50

16 M14 25

18 M16 25

20 M16 25

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF 510 Do nakr´tek T . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

8720

-0606

-0705

-0804

(-0903)

mm

20 M18 25

22 M20 25

28 M24 1

36 M30 1

szt

szt

Przyrzàd do czyszczenia rowków teowych AMF. Przeznaczony do oczyszczania rowków teowych w obrabiarkach narz´dziowych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6485 Do rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1517 mm szt

-0103 14-20 100

Listwy ochronne do rowków teowych AMF. Z profili aluminiowych. ¸atwo przycina si´ do ˝àdanego wymiaru pi∏à o drobnych z´bach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6486 Do rowków teowych . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10143 mm mm

(-0106) 12 1000

-0205 14 1000

(-0304) 16 1000

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6486 Do rowków teowych . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10143 mm mm

-0403 18 1000

-0502 20 1000

(-0601) 22 1000

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6486 Do rowków teowych . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10143 mm mm

-0700 24 1000

(-0809) 28 1000

(-0908) 36 1000

183 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 183))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 508 Do rowków T . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Zestawy Êrub dociskowych

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Do teowych rowków mocujàcych. Wszystkie cz´Êci wykonane sà ze stali ulepszonej cieplnie. Wytrzyma∏oÊç na zrywanie ok. 100 kG/mm2. Zawierajà nast´pujàce elementy: 787, 6379, 508, 6330B, 6334, 6319C + G i 6340. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508 -0054 -0104 -0203 AMF 6520 Do rowków T . . . . . . . mm 101) 121) 14 Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 10 12 12 IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 42 42 46 Nr 787, d∏ugoÊci. . . . . . . . . . . . . . . mm 40/63/100 50/80/125 50/80 Nr 6379, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . mm 50/80/ 63/100/ 63/100/ 200 200 125/200 Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.1 3.2 3.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6520 Do rowków T . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 787, d∏ugoÊci. . . . . . . . . . . . . . . Nr 6379, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . .

1508 mm M szt. mm mm

Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . .

kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6520 Do rowków T . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 787, d∏ugoÊci. . . . . . . . . . . . . . . Nr 6379, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . .

1508 mm M szt. mm mm

Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0302 16 14 46 63/100 63/100/ 160/250 5.4

-0351 161) 16 42 63/100/160 80/125/250 7.4

-0401 18 16 46 63/100 80/125/ 160/250 7.4

(-0450) 202) 18 50 80/125/ 200/315 11.0

-0500 22 20 46 80/125 80/125/ 200/315 13.5

(-0609) 28 24 46 100/160 100/160/ 250/400 23.6

1)

Bez nakr´tki teowej 508. 2) Rozmiar 20 zawiera zamiast Êrub teowych 787 dalsze 4 szt. Êrub dwustronnych 125 mm i 2 szt. 80 mm, wraz z nakr´tkami 508.

Zestawy elementów mocujàcych

AMF. Z tworzywa kompozytowego PBT. Zestaw elementów mocujàcych z 55 cz´Êci, do ustawiania i mocowania l˝ejszych przedmiotów. Np. do urzàdzeƒ pomiarowych lub grawerskich.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub dociskowych . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2258 65356535 ABSkg

(-0104) 06 06 1.7

(-0302) 10 10 1.77

AMF. Podstawowy asortyment najcz´Êciej u˝ywanych elementów s∏u˝àcych do mocowania przedmiotów do sto∏ów obrabiarkowych wyposa˝onych w rowki teowe. Dostarczane w kartonach transportowych przyjaznych dla Êrodowiska.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸apy dociskowe (iloÊç) . . . . . . . . . . . . . .

2801 6532szt. 6314 Z-

Podpórki (iloÊç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruby do rowków T (iloÊç) . . . . . . . . . . .

6500 E787-

Âruby mocujàce (iloÊç) . . . . . . . . . . . . . .

6379-

Nakr´tki szeÊciok. (iloÊç) . . . . . . . . . . . . Podk∏adki (iloÊç). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakr´tki przed∏u˝one (iloÊç) . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6330 B63406334kg

-0106 M 12×14 38 14×100(2) 14×160(2) 2(4) 3(4) M 12×14×50(2) M 12×14×80(4) M 12×14×125(4) M 12×100(2) M 12(6) M 12(6) M 12(2) 10.0

184 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 184))

-0155 M 14×16 40 14×100(2) 14×160(2) 2(4) 3(4) M 14×16×63(2) M 14×16×100(4) M 14×16×160(4) M 14×100(2) M 14×160(2) M 14(6) M 14(6) M 14(2) 11.1

-0205 M 16×18 44 18×125(2) 18×200(2) 2(4) 3(4) M 16×18×63(2) M 16×18×80(4) M 16×18×160(4) M 16×125(4) M 16×200(2) M 16(6) M 16(6) M 16(4) 15.2


Uchwyty - K∏y - Podpórki ¸apy dociskowe Zestawy elementów mocujàcych

AMF. Wybór elementów mocujàcych do obrabiarek narz´dziowych z teowymi rowkami mocujàcymi. Dostarczane w drewnianym etui.

1516 mm szt.

(-0039) 10 M 10 73

mm

nr 1(4) nr 2 (4) nr 3 (2 szt.) 11×80 M 10×100 M 10×63 M 10×40 M 10×80 M 10 M 10 M 10 12 17×17 355×270×47

-0054 -0104 12 14 M 12 65 66 nr 2 nr 3 14×100 M 12×125 M 12×80 M 12×50 M 12×100 M 12 M 12 M 12 12/14 14-20 19×19 460×330×50

-0153 16

-0203 18 M 16 66

nr 2 nr 3 18×125 M 16×160 M 16×100 M 16×65 M 16×125 M 16 M 16 M 16 16/18 14-20 24x24 510x415x50

AMF. Wybór elementów mocujàcych do obrabiarek narz´dziowych z teowymi rowkami mocujàcymi. Dostarczane w drewnianym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9465 AMF 6531 Do rowków T . . . . . . . . . . . . . mm Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 6314 Z . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podtrzymki spr´˝. do ∏ap 6342 . . . . . . 4 Êruby dwustronne 6379 . . . . . . . . . . . . 4 nakr´tki przed∏u˝. 6334 . . . . . . . . . . . . 6 nakr´tek szeÊciok. 6330 B . . . . . . . . . . 6 podk∏adek specj. 6319 G . . . . . . . . . . . 1 przyrz.do czyszcz.rowków 6485 . . . . . 1 klucz p∏asko-oczkowy . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6531 Do rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ∏apy dociskowe 6314 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podtrzymki spr´˝. do ∏ap 6342 . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby dwustronne 6379. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Êrub teowych 508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 nakr´tki przed∏u˝. 6334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 nakr´tek szeÊciok. 6330 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 podk∏adek specj. 6319 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 przyrz.do czyszcz.rowków 6485 . . . . . . . . . . . . . 1 klucz p∏asko-oczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(-0108) 10 M 10 47

-0207 -0306 12 14 M 12 43 44

nr 1 (4) nr 2 (4) nr 3 (2 szt.) 11×80 M10×100 M10×63 nr 1 M10×80 M 10 M 10 M 10 17×17 350×225×47

nr 2 nr 3 14×100 M12×125 M12×80 nr 2 M12×100 M 12 M 12 M 12 14-20 19×19 359×333×57

9465 mm

mm

-0405 -0504 16 18 M 16 44

(-0603) -0702 20 22 M 20 46

(-0801) 24 M 20 54

nr 2 nr 3 18×125 M16×160 M16×100 nr 3 M16×125

nr 2 nr 3 22×160 M20×200 M20×125 nr 4 M20×125

M16 M16 M16 14-20 24×24 390×415×55

M20 M20 M20 22-32 30×30 480×528×60

nr 2 nr 3 22×160 nr 4 M20×200 4 szt. M20×125 M20×24 M20 M20 M20 22-32 30×30 480×528×60

185 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 185))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6530 Do rowków teowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 podpórki 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ∏apy docisk. 6314 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby teowe 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Êruby teowe 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Êruby dwustronne 6379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 nakr´tek szeÊciok. 6330 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 podk∏adek specj. 6319 G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 nakr´tki przed∏u˝. 6334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 dociski boczne wpuszcz. 6490. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 przyrz.do czyszcz.rowków 6485 . . . . . . . . . . . . . . . 1 klucz p∏asko-oczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki AMF. Uniwersalne. Schodkowe. Ze stali ulepszonej cieplnie. Dostarczane na sztuki. (Pasuje do ∏ap dociskowych nr 6314 Z.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. ∏àczna (2 podpórki) . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1509 6500 Emm mm

-0400 1 22-51 33×19×38

-0509 2 39-107 66×35.5×70

-0608 3 71-208 131×68×135

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Kompletny zestaw w drewnianym etui wzmocnionym blachà. Zawiera podpórki nr 6500.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ∏àczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Nr 6500/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6500/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6500/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1510 mm par par par kg

-0100 6500 H 22-208 4 4 2 8.4

AMF. Bezstopniowa regulacja wysokoÊci. Ze stali ulepszonej cieplnie. SkoÊne uz´bienie schodkowe. Cz´Êci dolne mo˝na ∏aczyç z górnymi w dowolnej kombinacji. ¸àczne wysokoÊci podpierania w ró˝nych kombinacjach, jak ni˝ej:

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . Wykonanie. . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . .

1511 6326kg

-0109 -0208 A B cz. dolna 0.85 2.3

-0406 -0505 K G cz. górna 0.2 0.5

Cz. dolna

Cz. górna

WysokoÊç

Cz. dolna

Cz. górna

WysokoÊç

A+ A+

K G

25-45 mm 45-65 mm

B+ B+

K G

65-85 mm 85-105 mm

AMF. Podpórki schodkowe po∏àczone spr´˝ynà. Ze stali ulepszonej cieplnie. Regulacja wysokoÊci w zakresie 37-107 mm. Dostarczane na sztuki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ∏àczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1872 6501mm mm

-0102 2 37-107 65×36×60

AMF. Podpórka typu schodkowego z wewn´trznym po∏àczeniem przy u˝yciu spr´˝yn, z magnesami. Ze stali hartowanej. Regulacja wysokoÊci w zakresie 37-107 mm. Dostarczane na sztuki. Si∏a przyciàgania 4 magnesów = 380 N, 2 magnesów = 280 N.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 186))

17524 6501Mmm mm kg

-0100 2 37-107 65×36×60 0.98


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki Podpórki regulowane AMF. Podpórki w formie niewielkich podnoÊników Êrubowych ze stali normalizowanej. Z p∏askà powierzchnià noÊnà. Gwint trapezowy samohamowny. Âruba z podk∏adkà ustalajàcà. Wk∏adki górne 6440-6443 pasujà do tych podpórek, z wyjàtkiem rozmiaru 50. Uchwyt pionowy dostarczany na indywidualne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6400 Maks. wysokoÊç . . . . . . . . Min. wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. g∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. korpusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1520 mm mm mm mm mm kg kg

-0108 50 38 31 31 20 1500 0.19

-0157 52 42 50 50 30 6000 0.55

-0207 70 50 50 50 30 6000 0.62

-0306 100 70 50 50 30 6000 0.90

-0405 140 100 65 70 40 10000 2.64

(-0439) 200 140 80 100 65 35000 6.9

-0454 210 140 70 80 50 17000 4.6

(-0462) 280 190 110 140 80 60000 19.0

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6400M Maks. wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . Min. wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. g∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. korpusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17526 mm mm mm mm mm kg kg

-0108 62 52 50 50 30 6000 0.7

-0207 80 60 50 50 30 6000 0.77

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Podpórki w formie niewielkich podnoÊników Êrubowych ze stali normalizowanej, lakierowanej, ze stopà magnetycznà. Przystosowane do pracy w poziomie i w pionie. Z p∏askà powierzchnià noÊnà. Gwint trapezowy samohamowny. Âruba z podk∏adkà ustalajàcà.

-0306 110 80 50 50 30 6000 1.05

AMF. Z szeÊciokàtnà nakr´tkà zabezpieczajàcà. Ze stali normalizowanej. G∏ówka oksydowana. Do podpórek tych pasujà wk∏adki górne 6440-6443.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6430 Maks. wysokoÊç . . . . . . . Min. wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy. . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8731 mm mm mm kg kg

-0108 140 100 75×110 6000 1.75

-0207 200 140 75×110 6000 2.2

-0306 320 200 90×160 4000 3.8

-0405 550 320 90×160 2500 4.85

AMF. Podpórka wsporczo-regulacyjna. Podobne dzia∏anie jak nr 6400, ale z mo˝liwoÊcià ∏àczenia z innymi podpórkami. Z pomocà p∏ytki centrujàcej nr 6442 mo˝na u˝yç do rozbudowy podpórek AMF nr 6400 i 6430. Do podpórek pasujà wk∏adki górne 6440-6443.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z trzpieniem cylindrycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. korpusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1751 6415mm mm mm kg kg

(-0108) 75 55-75 12 50 3000 0.68

(-0207) 115 75-115 12 50 3000 0.88

Wk∏adki górne AMF. Wk∏adki górne o ró˝nych kszta∏tach. Pasujà do ró˝nych podpórek AMF (z wyjàtkiem 6400-50). Ârednica centrujàcego czopa 12 mm. Nr 6440 - wk∏adka o powierzchni kulistej. Nr 6441 - wk∏adka pryzmatyczna. Nr 6442 - p∏ytka centrujàca. S∏u˝y jako element poÊredni przy ∏àczeniu kilku podpórek ze sobà. Nr 6443 - wk∏adka ustalajàca. Mo˝e s∏u˝yç jako element poÊredni przy ∏àczeniu kilku podpórek ze sobà. Równie˝ do wspó∏pracy z ∏apà dociskowà przy mocowaniach sta∏ych. Nr 6445 - wk∏adka z kulkà Êlizgowà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzpienia . . . . . . . . . . . .

1520 Nr mm mm

-0504 6440 35 -

-0603 6441 45 -

6440 (wypuk∏a)

6441 (pryzmatyczna)

-0702 6442 45 -

(-0801) 6443 63 14

6442 (p∏ytka centrujàca)

6443 (wk∏adka ustalajàca)

(-0900) 6443 78 25

(-1007) 6445 45 -

187 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 187))


Uchwyty - K∏y - Podpórki Podpórki Podpórki podnoÊnikowe AMF. Model ″Herkules″. U∏atwia podnoszenie ci´˝kich przedmiotów obrabianych. WysokoÊç uniesienia oszlifowanej sferycznie cz´Êci górnej mo˝e byç ustawiana z dok∏adnoÊcià 0.1 mm za pomocà pokr´t∏a. Ze stali oksydowanej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres wys. podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wk∏adki górnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9063 6460mm mm mm kN kg

(-0104) 63 50-63 63×40 37 40 1.3

(-0203) 125 100-125 125×115 37 100 8.6

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

PodnoÊnik Êrubowy AMF. PodnoÊnik Êrubowy z kulà obrotowà. S∏u˝y jako podpora punktowa. Z hartowanej i polerowanej stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 6420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14136

-0107

kN mm kg

30 56-70 0.95

Aparat rozmagnesowujàcy Bakker Madava. Do likwidowania magnetyzmu szczàtkowego w przedmiotach uprzednio mocowanych na sto∏ach magnetycznych. Rozmagnesowywany przedmiot przesuwa si´ ponad górnà p∏aszczyznà aparatu odpowiednià do potrzeb iloÊç razy. Zasilany z sieci 230 V 50 Hz. Wyposa˝ony w lampk´ sygnalizacyjnà i kabel pod∏àczeniowy z wtyczkà z uziemieniem. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 1521-9991.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1524 Nr V VA mm mm mm

-0104 70.102 230 45 210 150 120

Kàtowniki mocujàce Sta∏e

Luna. Otwarte. Z ˝eliwa odpr´˝onego. Obrobione z dok∏adnoÊcià co do równoleg∏oÊci i prostopad∏oÊci ±0.025 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

20878 mm mm mm kg

188 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 188))

-0106 150 115 125 3

-0205 200 125 150 5

-0304 300 200 225 20


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Imad∏a maszynowe Luna. Z ˝eliwa. Z niehartowanymi klockami szcz´kowymi z rowkiem wzd∏u˝ górnej kraw´dzi, ponadto szcz´ka sta∏a ma rowek pryzmatyczny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocka docisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc.. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20872 mm mm mm mm kg

-0102 85 30 70 113 3.3

-0201 100 30 95 124 4.0

-0300 120 37 105 148 6.6

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Z ˝eliwa. Imad∏o maszynowe 3-pozycyjne, które ma oszlifowane na g∏adko 3 powierzchnie, umo˝liwiajàce mocowanie w pozycji le˝àcej, pionowej lub poziomej. Szcz´ka sta∏a ma wyci´cie pryzmatyczne zarówno pionowe jak i poziome.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20648 mm mm mm mm kg

-0105 100 30 70 123 5

Z mo˝liwoÊcià szybkiego przesuwania szcz´ki ruchomej. Z lekkiego metalu. Âruba i pryzmatyczne klocki ze stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20910 mm mm mm mm kg

-0106 63 25 65 80 0.8

-0205 80 25 80 95 0.9

Demanders. Z ˝eliwa. Z niehartowanymi klockami szcz´kowymi z rowkiem wzd∏u˝ górnej kraw´dzi. Szcz´ka sta∏a ma ponadto rowek pryzmatyczny.

Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1465 mm mm mm mm kg

-0105 95 38 125 127 8.9

-0204 130 38 168 162 13.8

-0501 150 38 168 182 16.3

Zapasowe klocki szcz´kowe . . . . . . . . . . . . . .

1465

-0303

-0402

-0600

189 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 189))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Imad∏a maszynowe

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Demanders. Pneumatyczne. Z ˝eliwa. Z niehartowanymi klockami szcz´kowymi z rowkiem wzd∏u˝ górnej kraw´dzi, ponadto szcz´ki sta∏e majà rowek pryzmatyczny. Pneumatyczne dosuwanie i odsuwanie szcz´ki ruchomej. Szcz´ka ruchoma mo˝e byç szybko ustawiana wst´pnie w po˝àdanym po∏o˝eniu za pomocà dwóch nakr´tek znajdujàcych si´ na gwintowanej cz´Êci t∏oczyska. Do∏àczenie w´˝a spr´˝onego powietrza poprzez króciec o Êredn. zewn. 8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku (przy 600 kPa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8728 Nr mm mm mm mm kN mm kg kg

-0103 95 L 95 38 100 5 3 127 11 12

-0400 130 L 130 38 135 5 3 162 16 18

Zawór no˝ny z w´˝em 1.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8728

-0202

Zawór r´czny z w´˝em 1.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8728

-0301

Luna. Z ˝eliwa. Obrotowe i przechylne. Naniesione podzia∏ki zarówno do obrotu, jak i do przechy∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przechy∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20901 mm mm mm ° ° kg

-0107 125 45 95 0-90 360 25

Luna. Z ˝eliwa o wysokiej wytrzyma∏oÊci. Z g∏adkimi, hartowanymi i szlifowanymi klockami szcz´kowymi. Z zakrytà Êrubà pociàgowà. Dostarczane z obrotowà p∏ytà podstawy, wyposa˝onà w podzia∏k´ 360°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20322 Nr mm mm mm kg

-0108 MMV 1-50 50 25 50 3.6

Luna. Z ˝eliwa o wysokiej wytrzyma∏oÊci, z hartowanymi, szlifowanymi klockami szcz´kowymi. Z zakrytà Êrubà pociàgowà. Obrotowe i przechylne, z podzia∏kami zarówno do obrotu, jak i do przechy∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przechy∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 190))

20323 Nr mm mm mm kg

-0107 MMV 2-50 50 25 50 0-90° 360° 3.9

-0206 MMV 2-100 100 38 100 0-90° 360° 19


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Imad∏a maszynowe Luna. Z ˝eliwa. Z g∏adkimi, hartowanymi i szlifowanymi klockami szcz´kowymi z wàskimi rowkami. Âruba os∏oni´ta. Dostarczane z obrotowà p∏ytà podstawy, z podzia∏kà 360°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940 mm mm mm kg

-0100 100 36 80 9.5

-0209 125 40 100 16.0

-0308 160 52 125 33.0

-0407 200 63 160 45.0

Klocki pryzmatyczne . . . . . . . . . . . . . .

20940

-0506

-0605

-0704

-0803

Klocki g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940

-0902

-1009

-1108

-1207

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Precyzyjne imad∏o maszynowe do mocowania przedmiotu podczas dok∏adnej obróbki. Mo˝e byç u˝ywane przy frezowaniu, szlifowaniu, a tak˝e przy operacjach pomiarowych i kontrolnych. Ze stali. Ca∏e hartowane (HRC 58) i precyzyjnie szlifowane. Dok∏adnoÊç kàtowa 0.005 mm/100 mm. W ruchomej szcz´ce wyszlifowany jest rowek pryzmatyczny. Mo˝na montowaç do sto∏u z 4 ró˝nych stron. Âruba pociàgowa z gwintem trapezowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20951 mm mm mm mm kg

-0403 50 25 65 155 3.0

-0502 63 32 85 176 3.8

-0601 88 40 125 250 11.0

Röhm. Imad∏o precyzyjne, wykonane ze stali narz´dziowej stopowej, hartowanej i precyzyjnie szlifowanej. Do wykonawstwa narz´dzi, szlifowania, frezowania, grawerowania, oraz do prac pomiarowych i kontrolnych. Z wyszlifowanym rowkiem pryzmatycznym w szcz´ce ruchomej. Dostarczane w pude∏ku drewnianym. PL-G zaciskane za pomocà Êruby pociàgowej. PL-S i PLF majà system zaciskania z regulacjà dok∏adnà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç kàtowa . . . . . . . . . . . . . . Równoleg∏oÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç kàtowa . . . . . . . . . . . . . . Równoleg∏oÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç kàtowa . . . . . . . . . . . . . . Równoleg∏oÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15979 mm mm mm mm/100mm mm/100mm mm kg

15979 mm mm mm mm/100mm mm/100mm mm kg

15979 mm mm mm mm/100mm mm/100mm mm kg

-0104 PL-60G 60 25 31 0.005 0.002 90 1.6

-0203 PL-70G 70 30 80 0.005 0.002 160 4.0

(-0302) PL-90G 90 40 120 0.005 0.002 210 7.6

-0401 PLF-0 50 24 75 0.005 0.005 135 1.4

-0500 PLF-1 73 35 100 0.005 0.005 190 4.1

-0609 PLF-2 100 45 125 0.005 0.005 240 7.3

-0708 PL-70S 70 30 80 0.005 0.002 160 3.0

-0807 PL-90S 90 40 120 0.005 0.002 210 5.8

(-0906) PL-120S 120 40 120 0.005 0.002 280 13.5

15979-0104

15979-0401

15979-0708

191 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 191))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Imad∏a maszynowe

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Imad∏o precyzyjne. Przeznaczone do obróbki precyzyjnej, przede wszystkim do wielooperacyjnych frezarek i szlifierek. Mo˝liwe jest zamocowanie do szeÊcianów, podstaw lub sto∏ów. Badzo du˝y zakres rozwarcia. Niewielka waga.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20907 mm mm mm kN kg

-0101 125 40 150 30 12.7

-0200 150 50 200 49 25.6

-0309 200 65 300 98 64.0

Klocki szcz´k standard.. . . . . . . . . . . . . . .

20907

-0408

-0507

-0606

Klocki szcz´k rade∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20907

-0705

-0804

-0903

Luna. Hydrauliczne imad∏a maszynowe z ˝eliwa. Przeznaczone m.in. do obrabiarek CNC. Dzi´ki zastosowaniu systemu wspomagania Gyra uzyskuje si´ du˝à si∏´ zacisku przy u˝yciu niewielkiej si∏y r´ki. Âruba pociàgowa ca∏kowicie zakryta dla zapewnienia ochrony przed wiórami i kurzem. Szybkie i pewne mocowanie przedmiotu przy ∏atwoÊci obs∏ugi. Przestawianie imad∏a w jedno z trzech po∏o˝eƒ, dla ró˝nych zakresów rozwarcia szcz´k. Dok∏adnoÊç 0.02 mm. Dostarczane z obrotowà p∏ytà podstawy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. klocków szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, z korbkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20530 Nr mm mm mm mm kN kg

-0106 VH-5 127 46 208 670 45 45

-0205 VH-6 150 51 300 800 50 64

Röhm . Imad∏o maszynowe z ˝eliwa, z zaciskaniem samocentrujàcym. Szczególnie dobrze nadaje si´ do konwencjonalnych wiertarek i frezarek. Âruba pociàgowa zakryta dla ochrony od wiórów i brudu. Budowa lekka, zapewniajàca ∏atwoÊç u˝ytkowania i szybkoÊç zaciskania. Mo˝na zamontowaç na p∏ycie obrotowej. Dostarczany z nak∏adkami typu SGN, które sà g∏adkie z jednej strony a rowkowane z drugiej, oraz z korbà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15980 UZmm mm mm mm mm kN kg

-0101 2 113 31.6 110 93.5 358 15 12.4

-0200 3 135 39.6 140 106 408 22 19

-0309 4 160 49.6 180 124.5 495 24 31

P∏yta obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15980

(-2008)

(-2107)

(-2206)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15980 UZmm mm mm mm mm kN kg

(-0408) 5 200 62.6 300 142.5 655 25 52

(-0507) 6 250 62.6 400 148.5 767 28 71

P∏yta obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15980

(-2305)

(-2404)

192 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 192))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Imad∏a maszynowe Röhm. Kompaktowe imad∏o sterowane numerycznie, z korpusem wykonanym z jednego bloku stalowego, oraz hartowanymi, szlifowanymi, szcz´kami stopniowymi. Wszystkie powierzchnie prowadzàce sà hartowane i szlifowane. Przeznaczone do stosowania w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dok∏adna os∏ona nie pozwala na przedostawanie si´ wiórów do wn´trza korpusu. Gwintowana Êruba pociàgowa, z r´cznym ustawianiem wst´pnym wartoÊci si∏y zacisku. Mechaniczne wspomaganie si∏y zaciskania (RKE-92 L posiada wspomaganie mechaniczno-hydrauliczne). Szcz´ki sà odwracane, a szcz´ka ruchoma mo˝e byç ustawiana w jednej z dwóch pozycji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez korby . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15981 RKEmm mm mm mm mm kN kg

(-0100) 92L 92 32 0-138/71-208 112 330 25 15

(-0209) 125L 125 40 0-216/97-312 140 463 40 41

(-0308) 160L 160 50 0-320/131-451 165 618 60 79

(-0407) 200L 200 60 0-315/131-451 175 618 60 85

Wyposa˝enie Demanders Nr MS 125 MS 160 MS 200 Do MS125 160 200 Do

Klocek szer. mm 125 160 200

Klocek wys. mm 39 49 55

Rozwarcie mm 130 160 260

Si∏a za cisku*) kN 30 35-40 35-40

Klocki pryzmatyczne (2) Nr art. 1472 -0809 -0908 -1005

Masa brutto kg 18 33 58

Imad∏o Nr art. 1472 -0106 -0205 -0304

Klocki standardowe (2) Nr art. 1472 -1021 -1047 -1062

¸apy dociskowe ze Êrubami Do rowków teowych 1472 mm -1104 14 -1203 18 -1302 18

Ogranicznik d∏ugoÊci Nr art.

Nr art. MS125 160 200

Masa netto kg 17 31 54

1472 -1708 -1708 -1708

*) Nie si∏a maksymalna, lecz uzyskiwana przy normalnym zaciskaniu r´cznym.

Imad∏a samocentrujàce Luna. Z ˝eliwa. Szlifowane i hartowane wk∏adki stalowe szcz´k ruchomych. Odwracalny blok wsporczy, pe∏niàcy funkcj´ trzeciej szcz´ki, ma po dwu stronach rowki pryzmatyczne o ró˝nych g∏´bokoÊciach. Regulowany ogranicznik umo˝liwia uzyskanie powtarzalnego ustawienia przedmiotu przy pracy seryjnej. Dwie p∏aszczyzny podstawy pozwalajà na zamocowanie imad∏a w poziomie lub w pionie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy wi´kszej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy mniejszej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876 mm mm mm mm mm kg

-0108 100 10-80 205×220 205×135 135 20

193 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 193))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Demanders. Z ˝eliwa meehanite. Z hartowanymi, ca∏kowicie szlifowanymi, g∏adkimi klockami szcz´kowymi. Boki sà szlifowane równolegle z tolerancjà 0.02 mm, jak równie˝ pod kàtem prostym do p∏aszczyzny podstawy, co umo˝liwia monta˝ zarówno w pozycji p∏askiej, jak i bocznej. Po bokach odlane rowki do mocowania za pomocà ∏ap dociskowych. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´pujà: obrotowa podstawa z naniesionà podzia∏kà 0-180°, ogranicznik d∏ugoÊci, pryzmatyczne klocki szcz´kowe do mocowania okràg∏ych przedmiotów. Imad∏a z wyfrezowaniami do klocków rowkowych dostarczane sà na indywidualne zamówienie.


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Stó∏ sinusowy

15978-0105

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Röhm. P∏yta sinusowa ustalana w jednej p∏aszczyênie w zakresie 0°-45°. Dok∏adnoÊç prostopad∏oÊci 0,005mm, a równoleg∏oÊci 0,002mm. Ustalanie po∏o˝enia przy pomocy Êruby regulacyjnej. SW-R z otworami indeksujàcymi z gwintem M6. Rozstaw otworów 25mm. SW-M z p∏ytà magnetycznà. P∏yta magnetyczna aktywowana za pomocà dêwigni.

15975-0204

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty BxL . . . . . . . . . . . Kàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolerancja kàta 45° . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SWmm ° kg

(15978-0105) 150R 150x150 0-45 ±15 11.3

(15975-0204) 150M 150x150 0-45 ±15 12.0

Podzielnice Z uchwytem 3-szcz´kowym. Ustawienie od poziomego - 0 stopni, do pionowego 90 stopni. Dostarczane w komplecie z konikiem i trzema tarczami podzia∏owymi: tarcza 1. z 15-20 otworami, tarcza 2. z 21-33 otworami, tarcza 3. z 37-49 otworami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç Êrodka nad sto∏em. . . . . . . . . . . . . . . . Otwór przelotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczelina prowadzàca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3923 mm mm mm mm kg

-0107 127 100 18 16 24

-0206 153 128 20 16 30

Sto∏y obrotowe Sto∏y obrotowe do pracy poziomej i pionowej. Do wiertarek i frezarek. Do operacji podzia∏owych w poziomie i w pionie. Ze sto˝kiem Êrodkowym. Stó∏ wykonany z ˝eliwa meehanite.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. Êrodka, w poz. stojàcej . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek Êrodkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka teowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3925 mm mm MK mm kg

-0105 200 135 3 14 4 30

-0204 350 195 4 16 6 100

Sto∏y frezarskie Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy Z nap´dem r´cznym Wyposa˝ony w 2 rowki teowe wzd∏u˝ ca∏ej d∏ugoÊci. Powierzchnie odniesienia sto∏u sà p∏asko szlifowane, a ruch w kierunkach X i Y odbywa si´ po prowadnicach trapezowych. P∏yta podstawy posiada wybrania pod ∏apy dociskowe, oraz 4 otwory mocujàce. Stó∏, wraz z odpowiednim ∏àcznikiem i kolumnà frezarskà, mo˝e stworzyç mniejszà wiertarko-frezark´ do prac precyzyjnych.

2295-0158

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowek teowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków teowych. . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . P∏yta podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwory mocujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw otw. mocujàcych . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 194))

2295 mm mm mm mm mm szt. mm mm mm mm mm kg

(-0158) 225 XY R´czna 225x100 75 135 100 1,75/r 2 8 65 100x100 7 68 9

-0307 400 XY R´czna 400x100 75 200 100 1,75/r 2 8 65 100x100 8 68 30


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Sto∏y frezarskie Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy Z nap´dem r´cznym Luna. Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy wykonany z ˝eliwa, z trzema rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym. Posuw wzd∏u˝ny - z dwiema korbkami - posiada ∏atwo nastawiany ogranicznik i wyraênà podzia∏k´. Szlifowane prowadnice z klinami regulacyjnymi w obu kierunkach posuwu, oraz szlifowana powierzchnia sto∏u. Podzia∏ki z wyraênymi dzia∏kami co 0.02 mm. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20311 -0101 -0200 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MCT 430 MCT 600 D∏ugoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . mm 430 600 SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . mm 240 240 Szer. rowków teowych . . . . . . . . mm 12 12 Rozstaw rowków teowych (c-c). mm 72 72 Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . mm 230 400 Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . mm 150 150 WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . mm 152 152 Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 48 56 Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 50 58

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Demanders. Ze specjalnego ˝eliwa. Z trzema rowkami teowymi. Górna powierzchnia sto∏u ma gwarantowanà równoleg∏oÊç p∏aszczyznowà 0.03 mm. RozdzielczoÊç podzia∏ek 0.1 mm. Skok Êrub posuwów wzd∏u˝nego i poprzecznego wynosi 2 mm/obrót. Kó∏ko r´czne posuwu wzd∏u˝nego znajduje si´ z lewej strony. Mo˝e byç do∏àczany za pomocà standardowych elementów mocujàcych do wiertarek, tak˝e do stojaków wiertarek r´cznych; mo˝e byç równie˝ wykorzystany w roli dodatkowych saƒ we frezarkach. Przyk∏ady zastosowaƒ: operacje frezowania, wiercenia i szlifowania. Bez rowka olejowego. Prospekt na ˝yczenie 1533-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków teowych (c-c) . . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1533 mm mm mm mm mm mm mm kg

-0103 300 160 10 50 180 100 80 14.5

Demanders. Z ˝eliwa wysokiej klasy. Precyzyjnie szlifowane zarówno prowadnice jak i powierzchnia sto∏u. Z dookolnym rowkiem olejowym. Blokady ka˝dego z dwu posuwów. Âruby pociàgowe posuwów sà osadzone na ∏o˝yskach oporowych. Zarówno posuw wzd∏u˝ny jaki i poprzeczny posiadajà ∏atwo nastawiane ograniczniki ruchu. Kliny regulacyjne w obu kierunkach. Wyraêne podzia∏ki o rozdzielczoÊci 0.05 mm; na zamówienie stó∏ mo˝e byç dostarczony z podzia∏kami o rozdzielczoÊci 1⁄64 cala. Kó∏ko r´czne posuwu wzd∏u˝nego znajduje si´ z lewej strony, a z prawej strony mo˝na do∏àczyç nap´d mechaniczny. (Na zamówienie stó∏ mo˝e byç dostarczony z kó∏kiem r´cznym z prawej strony). Prospekt na ˝yczenie 1536-9994.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536 -0308 Demanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr FB 101 D∏ugoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 450 SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 242 Szer. rowków teowych . . . . . . . . . . . mm 14 Rozstaw rowków teowych (c-c). . . . mm 60 Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . mm 275 Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . mm 155 WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 51 Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 60

-0407 FB 102 584 242 14 60 415 155 125 60 70

Centrum 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 8733

-0304

-0304

Centrum 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . 8733

-0502

-0502

195 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 195))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Sto∏y frezarskie Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Z nap´dem r´cznym Demanders. Z ˝eliwa wysokiej klasy. Precyzyjnie szlifowany. Z trzema rowkami teowymi i rowkiem dookolnym. Stabilne wykonanie ze wzmocnieniami zarówno samego sto∏u, jak podstawy poÊredniej i dolnej. Kliny regulacyjne w obu kierunkach. Wyposa˝ony w blokad´ ka˝dego z posuwów. Âruby pociàgowe posuwów sà osadzone na ∏o˝yskach oporowych. Zarówno posuw wzd∏u˝ny jak i poprzeczny posiadajà ∏atwo nastawiane ograniczniki ruchu. Prospekt na ˝yczenie 1536-9994. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków teowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków teowych (c-c) . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8739 Nr mm mm mm mm mm mm mm kg kg

-0100 FB 501 650 270 14 70 450 250 140 90 100

Centrum 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8739

(-0308)

Centrum 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

(-0601)

Centrum 125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

(-0809)

Z nap´dem mechanicznym Demanders. Podstawowà cz´Êç stanowi stó∏ frezarski 1536 wyposa˝ony dodatkowo w mechaniczny posuw wzd∏u˝ny, nap´dzany silnikiem elektrycznym z przek∏adnià. Nap´d posuwu jest przenoszony przez sprz´g∏o cierne. Przek∏adnia umo˝liwia uzyskanie 6 pr´dkoÊci posuwu w dwóch grupach, jak równie˝ mo˝e byç od∏àczona dla realizowania nap´du r´cznego. Silnik 3-faz. 230400 V. Prospekt na ˝yczenie 1536-9994.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka teowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków teowych (c-c) . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733 Nr mm mm mm mm mm mm mm W kg kg

(-0106) FB 402 584 240 14 60 365 155 125 110 64 80

Centrum 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

-0304

Centrum 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

-0502

Demanders. Z ˝eliwa wysokiej klasy. Precyzyjnie szlifowany. Z trzema rowkami teowymi i rowkiem dookolnym. Stabilne wykonanie ze wzmocnieniami zarówno samego sto∏u, jak podstawy poÊredniej i dolnej. Mo˝liwoÊç osadzenia klinów w obu kierunkach. Posiada blokad´ ka˝dego z posuwów. Prospekt na ˝yczenie 1536-9994.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowka teowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków teowych (c-c) . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8739 Nr mm mm mm mm mm mm mm W kg kg

(-0209) 502 650 270 14 70 440 250 140 60 94 105

Centrum 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8739

(-0308)

Centrum 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

(-0601)

Centrum 125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8733

(-0809)

196 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 196))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce

AMF. Docisk kombinowany zacisk i blokada uzyskiwane w jednym ruchu. Kierunek dzia∏ania pionowy i poziomy, p∏yta mocujàca pozioma. Samoblokujàcy. R´kojeÊç ergonomiczna, pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku pionowego maks. . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku poziomego maks.. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç nacisku w poziomie. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17527 6860N N mm mm mm kg

-0107 1 1000 1000 150 25-32 20.5 0.33

-0206 2 2000 2000 219 30-40 28 1.5

-0305 3 3000 3000 270 40-50 34 2.3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . Wys. dociskania (zamkni´ty) . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490 -0039 -0054 -0070 -0104 -0203 -0252 -0302 68000 1 2 3 4 5 6 kG 50-70 60-110 80-120 120-250 170-300 300-500 340-550 N 500-700 600-1100 800-1200 1200-2500 1700-3000 3000-5000 3400-5500 mm 49 61 78 112 141 195 231 mm 18 19 23 33 42.5 56 81 25×M 4 30×M 5 35×M 6 45×M 8 65×M 8 80×M 12 110×M 12 kg 0.06 0.11 0.17 0.41 0.63 1.48 2.20

J.w. ze stali nierdzewnej. . . . . 1490 AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800NI-

-1003 0

-1102 1

-1201 2

-1300 3

-1409 4

-

-

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania pionowy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. Samoblokujàcy. Cynkowany na czarny mat, z czarnym pokryciem plastikowym r´kojeÊci. Do stosowania w sytuacji, gdy nie sà po˝àdane refleksy Êwietlne, np. przy pomiarach optycznych zamocowanych detali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. docisku (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17528 6800BkG N mm mm mm kg

(-0106) 0 50-70 500-700 49 18 32xM4 0.06

(-0205) 1 60-110 600-1100 61 19 38xM5 0.11

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. docisku (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17528 6800BkG N mm mm mm kg

(-0304) 2 80-120 800-1200 78 23 45xM6 0.18

(-0403) 3 120-250 1200-2500 112 33 58xM8 0.41

AMF. Odpowiednik modelu 6800, ale z silnym mechanizmem blokujàcym, uniemo˝liwiajàcym samoczynne otwarcie np. przy silnych wibracjach lub innych niekorzystnych oddzia∏ywaniach na obrabiany przedmiot. Blokada zarówno w po∏o˝eniu zamkni´tym jak i otwartym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1959 6800 SkG N mm mm kg

-0108 3 140-250 1400-2500 112 33 45×M 8 0.47

-0207 4 200-300 2000-3000 141 42.5 65×M 8 0.69

197 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 197))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania pionowy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. Samoblokujàce. RekojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. Typu NI- w wykonaniu nierdzewnym, przeznaczone do zastosowaƒ w przemyÊle chemicznym, spo˝ywczym, w warunkach morskich itp. Antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania poziomy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. Samoblokujàce. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. WielkoÊci 0-4 równie˝ w wykonaniu nierdzewnym, tj. antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Jw. ze stali nierdzewnej . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6566 -0052 68300 kG 25-40 N 250-400 mm 14.5 mm 23 mm 79 25×M 4 kg 0.04 6566 6830NI-

-0359 0

-0078 1 80-110 800-1100 19 30 120 30×M 5 0.11

-0102 2 100-120 1000-1200 24 45 162 35×M 6 0.19

-0151 3 180-250 1800-2500 32 48.5 206 45×M 8 0.32

-0201 4 200-300 2000-3000 45 75 281 65×M 8 0.70

-0250 5 300-500 3000-5000 46 71 321 65×M 8 1.08

-0458 1

-0557 2

-0656 3

-0755 4

-

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania pionowy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. Samoblokujàcy. Cynkowany na czarny mat, z czarnym pokryciem plastikowym r´kojeÊci. Do stosowania w sytuacji, gdy nie sà po˝àdane refleksy Êwietlne, np. przy pomiarach optycznych zamocowanych detali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17529 6830BkG N mm mm mm kg

(-0105) 0 30-40 300-400 24.5 33 79 32xM4 0.04

(-0204) 1 80-110 800-1100 31.5 43 119 38xM5 0.11

(-0303) 2 100-120 1000-1200 40 61 161 45xM6 0.19

(-0402) 3 180-250 1800-2500 49 65 206 58xM8 0.32

AMF. Odpowiednik modelu 6830, ale z silnym mechanizmem blokujàcym, uniemo˝liwiajàcym samoczynne otwarcie np. przy silnych wibracjach lub innych niekorzystnych oddzia∏ywaniach na obrabiany przedmiot. Blokada zarówno w po∏o˝eniu zamkni´tym jak i otwartym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1899 6830 SkG N mm mm mm kg

-0093 3 180-250 1800-2500 32 49 206 45×M8 0.39

-0101 4 200-300 2000-3000 44 74 293 65×M 8 0.8

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania i p∏aszczyzna mocowania pionowe. Samoblokujàce. RekojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8776 6832kG N mm mm mm kg

-0039 0 25-40 250-400 24.5 33 79 25×M 4 0.04

-0054 1 80-110 800-1100 31.5 43 119 30×M 5 0.11

-0104 2 100-120 1000-1200 40 61 161 35×M 6 0.19

198 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 198))

-0153 3 180-250 1800-2500 49 65 206 45×M 8 0.32

-0203 4 200-300 2000-3000 66.5 97 282 65×M 8 0.70

(-0302) 5 300-500 3000-5000 65 92 321 65×M 8 1.08


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania pionowy, p∏yta mocujàca pionowa. Samoblokujàcy. Cynkowany na czarny mat, z czarnym pokryciem plastikowym r´kojeÊci. Do stosowania w sytuacji, gdy nie sà po˝àdane refleksy Êwietlne, np. przy pomiarach optycznych zamocowanych detali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17530 6832BkG N mm mm mm

(-0102) 1 80-110 800-1100 32 43 119 38×M 5 0.11

kg

(-0201) 2 100-120 1000-1200 40 61 161 45×M 6 0.19

(-0300) 3 180-250 1800-2500 49 65 206 58×M 8 0.32

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1885 6832 SkG N mm mm mm

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Odpowiednik modelu 6832, ale z silnym mechanizmem blokujàcym, uniemo˝liwiajàcym samoczynne otwarcie np. przy silnych wibracjach lub innych niekorzystnych oddzia∏ywaniach na obrabiany przedmiot. Blokada zarówno w po∏o˝eniu zamkni´tym jak i otwartym.

-0107 4 200-300 2000-3000 66 96 281 65×M 8 0.80

kg

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania i p∏aszczyzna mocowania pionowe. Samoblokujàce. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku. . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku. . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8777 6833kG N mm mm mm kg

-0103 2 100-120 1000-1200 74 162 89 35×M 6 0.25

-0202 3 180-250 1800-2500 71 206 86 45×M 8 0.39

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania i p∏aszczyzna mocowania pionowe. Samoblokujàce. RekojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . Maks.si∏a docisku . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . Âruba dociskowa. . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8702 6802kG N mm mm mm kg

-0038 1 80-110 800-1100 29 61 108 30×M 5 0.11

-0053 2 100-120 1000-1200 38 78 144 35×M 6 0.18

-0103 3 140-250 1400-2500 48 112 200 45×M 8 0.41

-0202 4 200-300 2000-3000 65 141 244 65×M 8 0.63

-0301 5 300-500 3000-5000 77 195 302 80×M 12 1.48

(-0400) 6 350-550 3500-5500 117 231 366 110×M12 2.20

199 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 199))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce AMF. Odpowiednik modelu 6802, ale z silnym mechanizmem blokujàcym, uniemo˝liwiajàcym samoczynne otwarcie np. przy silnych wibracjach lub innych niekorzystnych oddzia∏ywaniach na obrabiany przedmiot. Blokada zarówno w po∏o˝eniu zamkni´tym jak i otwartym.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1939 6802 SkG N mm mm mm

-0095 2 100-120 1000-1200 38 78 144 35×M6 0.18

kg

-0103 3 140-250 1400-2500 48 112 200 45×M 8 0.47

(-0202) 4 200-300 2000-3000 65 141 244 65×M 8 0.69

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Kierunek dzia∏ania pionowy, p∏yta mocujàca pionowa, kàtowa. Samoblokujàcy. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. Rozmiar 2 wyst´puje równie˝ w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8703 6803kG N mm mm mm

Jw. ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8703 6803NI

kg

-0052 1 80-110 800-1100 47 60 132 30×M 5 0.125

-0102 2 100-120 1000-1200 61 78 180 35×M 6 0.22

-0201 3 140-250 1400-2500 71 112 243 45×M 8 0.40

-0409 4 200-300 2000-3000 102 140 280 65×M 8 0.65

-

-0300 2

-

-

AMF. Wykonanie wzmocnione. Dzia∏a na zasadzie mechanizmu przegubowego. Kierunek docisku pionowy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. Do u˝ytkowania przy du˝ych obcià˝eniach w warunkach ciàg∏ych. R´kojeÊç pokryta plastikiem. Oksydowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . D∏ug. ca∏k. (otwarty). . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11904 -0095 6811P2 kG 250 N 2500N N 25 mm 50 x M 6 mm 85 mm 130 kg 0.32

-0103 4 500 5000 44 80 x M 12 148 215 1.25

-0202 6 600 6000 65 110 x M 12 182 265 2.13

(-0301) 8 1200 12000 71 110 x M 12 228 305 4.05

AMF. Wykonanie wzmocnione. Dzia∏a na zasadzie mechanizmu przegubowego. Kierunek docisku pionowy, p∏aszczyzna mocowania pionowa. Do u˝ytkowania przy znacznych obcià˝eniach w warunkach ciàg∏ych. R´kojeÊç pokryta plastikiem. Oksydowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku maks. . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (zamkni´ty) . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. (otwarty) . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11905 6812PkG N mm mm mm kg

200 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 200))

(-0052) 2 250 2500 50 85 145 0.32

(-0102) 4 1000 10000 62 150 234 1.32

(-0201) 6 1200 12000 87 182 288 2.12

(-0300) 8 2000 20000 106 228 340 4.06


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Napinacze do zamkni´ç AMF. O dzia∏aniu przegubowym. Z poziomo dzia∏ajàcym zaczepem dociàgajàcym zamkni´cie. Podstawa mocujàca pozioma. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. Z napinaczem AMF nr 6847 wspó∏pracuje hak zaczepowy nr 6847 G, który przymocowany jest do obiektu dociàganego, np. pokrywy. Typu NI- w wykonaniu nierdzewnym, przeznaczone do zastosowaƒ w przemyÊle chemicznym, spo˝ywczym, w warunkach morskich itp. Antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.

7279 6847kG N mm mm mm kg

-0058 1 200 2000 8 33 148 0.10

-0108 3 300 3000 12 36 242 0.27

-0207 5 500 5000 14 70 320 0.85

J.w. ze stali nierdzewnej. . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7279 6847NI-

-1007 1

-1106 3

-1205 5

Haki zaczepowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworów moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7279 6847Gmm mm mm

-0256 1 31×41 4.5 22.5

-0306 3 40×46 5.5 23

(-0405) 5 55×88 11 49

J.w. ze stali nierdzewnej. . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7279 6847NI-

-1304 1

-1403 3

-1502 5

6847

6847 G

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Napinacze do zamkni´ç . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ciàgni´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do haka ciàgn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMF. Z poziomo dzia∏ajàcym jarzmem dociàgajàcym zamkni´cie. Podstawa mocujàca pozioma. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. W komplecie z hakiem zaczepowym. Typu NI- w wykonaniu nierdzewnym, przeznaczone do zastosowaƒ w przemyÊle chemicznym, spo˝ywczym, w warunkach morskich itp. Antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulowana d∏ugoÊç ciàgn. . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0971 6848 HkG N mm mm mm kg

-0104 2 160 1600 32 47 156 0.12

-0203 3 320 3200 42 70 210 0.33

-0302 4 700 7000 55 92 270 0.81

J.w. ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0971 6848 HNI-

-1003 2

-1102 3

-1201 4

AMF. Z pionowo dzia∏ajàcym jarzmem dociàgajàcym. Podstawa mocujàca pozioma. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane. W komplecie z uchem zaczepowym. Równie˝ w wykonaniu nierdzewnym, tj. antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a ciàgnàca maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regul. d∏ugoÊç dociàg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0957 6848 VkG N mm mm mm kg

-0102 2 160 1600 26 47 90 0.13

-0201 3 320 3200 28 70 127 0.34

-0300 4 700 7000 36 92 150 0.81

Jw. ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0957 6848 VNI-

-0409 2

-0508 3

-0607 4

201 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 201))


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Napinacze do zamkni´ç AMF. Napinacz do zamkni´ç w wykonaniu wzmocnionym, o poziomym kierunku napinania. Korpus z ˝eliwa ciàgliwego. Hak zaczepowy odlewany ze staliwa. Jarzmo ze stali hartowanej, oksydowane. W komplecie z hakiem zaczepowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulowana d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do jarzma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0983 6849 PHkg N mm mm mm kg

(-0100) 4 1500 15000 62 26 200 2.83

(-0209) 5 2700 27000 80 32 255 4.02

Napinacze dwustronnego dzia∏ania

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. O d∏ugim skoku. Poziome dzia∏anie dociskajàce/ciàgnàce. R´kojeÊç mo˝e byç obrócona pod dowolnym kàtem w stosunku do powierzchni podstawy. Cynkowane. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . RozwartoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç docisku/naciàgu . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12190 6840kG N mm mm mm kg

-0104 1 100 1000 20 15 20xM4 0.100

-0203 2 200 2000 26 20 25xM6 0.245

-0302 3 250 2500 32 25 35xM8 0.330

-0401 5 450 4500 40 30 50xM12 0.7

AMF. O du˝ym skoku, w wykonaniu krótkim. Poziome dzia∏anie dociskajàce/ciàgnàce. Cynkowane. Ergonomiczna r´kojeÊç pokryta olejoodpornym tworzywem sztucznym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . . . . . . RozwartoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12192 6844kG N mm mm mm kg szt

-0102 2 100 1000 21 70 25xM6 0.13 1

(-0201) 3 250 2500 40 110 35xM8 0.32 10

-0300 5 400 4000 67 175 50xM12 1.2 1

Jw. ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12192 6844NI-

-0409 2

-0508 3

-0607 5

AMF. O du˝ym skoku. Z poziomym kierunkiem si∏y ciàgnàcej/naciskajàcej i poziomà p∏ytà mocujàcà. P∏yt´ mocujàcà mo˝na zdemontowaç, a rami´ napinajace od∏àczone od p∏yty zamocowaç do dowolnego urzàdzenia mocujàcego, obiektu mocowanego itp. Cynkowane. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Typu NI- w wykonaniu nierdzewnym, przeznaczone do zastosowaƒ w przemyÊle chemicznym, spo˝ywczym, w warunkach morskich itp. Antymagnetyczne, odporne na korozj´ i kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku/ciàgnàca . . . . Maks. si∏a nacisku/ciàgnàca . . . . Skok roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. nacisku-ciàgni´cia . . . . . . . Âruba dociskowa. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8706 -0034 -0059 -0075 -0109 -0208 68410 1 2 3 5 kG 80 100 200 250 450 N 800 1000 2000 2500 4500 mm 16 20 26 32 40 mm 12 15 20 25 30 mm 20×M4 20×M4 25xM6 35×M8 50×M12 kg 0.07 0.125 0.245 0.445 0.88

J.w. ze stali nierdzewnej . . . . . . 8706 (-1008) AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6841NI0

202 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 202))

-

-

-1107 3

-


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Napinacze dwustronnego dzia∏ania

AMF. O du˝ym skoku roboczym. Kierunek docisku/naciàgu poziomy, p∏aszczyzna mocowania pozioma. P∏yt´ mocujàcà mo˝na od∏àczyç i zamontowaç samo rami´ z mechanizmem roboczym do ró˝nych przyrzàdów mocujàcych itp. Cynkowany na czarny mat, z czarnym pokryciem plastikowym r´kojeÊci. Do stosowania w sytuacji, gdy nie sà po˝àdane refleksy Êwietlne, np. przy pomiarach optycznych zamocowanych detali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku/naciàgu . . . . . . . . . . . . . . . . . RozwartoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç docisku/naciàgu. . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17531 6841BkG N mm mm mm kg

(-0101) 1 100 1000 20 15 20×M4 0.125

(-0200) 2 200 2000 26 20 25xM6 0.245

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku/ciàgnàca . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku/ciàgnàca . . . . . . . . . . . Skok roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. nacisku/ciàgni´cia . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8707 6842kG N mm mm mm kg

-0108 3 400 4000 32 30 35×M8 0.54

-0207 5 1000 10000 40 38 50×M12 1.12

-0306 7 2500 25000 50 55 50×M12 2.84

Pneumatyczne

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Si∏a docisku pionowa. Kierunek aktywacji oraz p∏yta mocujàca - poziome.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku, w gór´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku, w gór´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku, w dó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a docisku, w dó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*) na skok w 2 kier. . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia docisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7280 6820FkG N kG N l mm mm

*) Przy 600 kPa (6 bar).

kg

-0147 1 80-110 800-1100 20-30 200-300 0.08 22 175 30×M 5 0.61

-0246 2 100-120 1000-1200 70-100 700-1000 0.26 27 200 35×M 6 0.87

AMF. Docisk o poziomym kierunku pracy, dociskajàco-ciàgnàcy. Ze Êrubà dociskowà i kapturkiem ochronnym. Si∏ownik z dwiema z∏àczkami z gwintem G (R) 1⁄8, do w´˝a o Êrednicy wewn. 4 mm.

*

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*) na skok w 2 kier. . . . . . . . . Wys. do Êruby docisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´t mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

) Przy 600 kPa (6 bar).

1175 6850kG N mm l mm mm mm kg

(-0106) 3 400 4000 20 0.8 32.5 328 35×M 8 1.80

(-0205) 5 1000 10000 32 2.2 41 437 50×M 12 3.40

(-0304) 7 2500 25000 40 4.5 59 533 50×M 12 7.68

(-0345) 3 140-250 1400-2500 65-110 650-1100 0.35 36 260 45×M 8 1.16

-0444 4 200-300 2000-3000 150-220 1500-2200 0.80 45.0 315 65×M 8 1.9

6850/3

6850/5 i 7

203 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 203))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. O du˝ym skoku. Z poziomym kierunkiem si∏y ciàgnàcej/naciskajàcej i poziomà p∏ytà mocujàcà. Korpus napinacza z ˝eliwa kowalnego. R´kojeÊç pokryta tworzywem sztucznym. Cynkowane.


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Pneumatyczne

AMF. Dzia∏anie przegubowe. Z si∏ownikiem i p∏ytà mocujàcà montowanymi pionowo. Mo˝na równie˝ montowaç poziomo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a nacisku do góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a nacisku do góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a nacisku do do∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a nacisku do do∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*) na skok w 2 kier. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do ramienia napin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15977 6821FkG N kG N l mm kg

(-0106) 2 100-120 1000-1200 70-100 700-1000 0.26 65 35x m6 0.80

(-0205) 3 140-250 1400-2500 30-110 600-1100 0.35 72 45xM8 1.10

(-0304) 4 200-300 2000-3000 150-220 1500-2200 0.80 100 65xM8 1.6

*

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

) Przy 600 kPa (6 bar).

Ramiona dwupunktowe

AMF. Z dwiema Êrubami dociskowymi i kapturkiem ochronnym. Montuje si´ do docisku szybkomocujàcego z ramieniem dzielonym w sytuacji, gdy potrzebne jest mocowanie dociskowe dwupunktowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw punktów docisk. . . . . . . SzerokoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . Âruby dociskowe . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy docisk Nr 6800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 6832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8716 6895mm mm rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar

-0024 0 18-60 70 25×M 4

-0040 1 22-72 85 30×M 5

-0065 2 28-85 100 35×M 6

-0107 3 34-100 120 45×M 8

-0206 4 40-125 150 65×M 8

-0305 5 40-125 150 65×M 8

-0404 6 54-200 240 80×M 12

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5

5/6 5/6 -

Âruby dociskowe AMF. Przegubowa, kulista, rowkowana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç gwintu . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12191 7110DFXmm mm mm

-0103 12xM12 12 30 20

(-0202) 16xM16 16 43 30

AMF. Z koƒcem kulistym, nastawne i rowkowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozn. AMF. . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. gwintu . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . .

12197 7110DHXmm mm

204 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 204))

-0107 12xM12 35 50.7

(-0206) 16xM16 40 60.7


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Âruby dociskowe AMF. Odlewane. Hartowane. Rozmiary Êrub 0-3 z nakr´tkà szeÊciokàtnà i kszta∏towà podk∏adkà z blachy. Rozmiary 4-7 dodatkowo z nakr´tkà do rowka teowego. Pasujà do docisków szybkomocujàcych (z dzielonym ramieniem) o odpowiadajàcych rozmiarach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . Z nakr´tkà teowà . . . . . . . . . . . .

9456 (-0802) -0109 -0208 68900/0 0 1 25×M 4 25×M 4 30×M 5 508-

-0307 2 35×M 6 -

-0406 3 45×M 8 -

Jw. ze stali nierdzewnej. . . . . 9456 (-1008) (-1107) (-1206) AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6890NI0/0 0 1

(-1305) 2

(-1404) 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa . . . . . . . . . . . . Z nakr´tkà teowà . . . . . . . . . . . .

9456 -0505 (-0604) (-0703) (-0901) 68904 5 6 7 65×M 8 65×M8 80×M 12 110×M 12 508- 10-M8 10-M8 14-M12 14 MR

Jw. ze stali nierdzewnej. . . . . 9456 -1503 AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6890NI4

-

-

-

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy docisk Nr 6800 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6830 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6832 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6833 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6802 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6803 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6811 A . . . . . . . . . . . . Nr 6841 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6842 . . . . . . . . . . . . . . Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . AMF-nr . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy docisk Nr 6800 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6830 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6832 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6833 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6802 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6803 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6811 A . . . . . . . . . . . . Nr 6841 . . . . . . . . . . . . . . Nr 6842 . . . . . . . . . . . . . .

1427 6894-

-0102 32×M 4

-0201 38×M 5

-1001 35×M 6

-0300 45×M 6

-1100 60×M 6

-0409 48×M 8

0 0 0 0+1 -

1 1 1 1 1 -

2 2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 2 -

3 3

1427 6894-

-1209 58×M 8

-0508 63×M 8

-0607 78×M 8

-0706 70×M 12

(-0805) 100×M 12

(-0904) 130×M 12

rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar

3+4 3 + 4 +5 3+4+5 3 3+4 3 3 3

3 3 3 3 3 3 -

4 4+5 4+5 4 -

5 5+7

5 5 4 -

6 6 6 -

rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar

Âruby dociskowe przegubowe

AMF. Przechylane w przegubie o ok. 10%. Miedziowane. Rozmiary Êrub 0-3 z nakr´tkà szeÊciokàtnà i kszta∏towà podk∏adkà z blachy. Rozmiary 4-6 dodatkowo z nakr´tkà do rowka teowego. Pasujà do docisków szybkomocujàcych (z dzielonym ramieniem) o odpowiadajàcych rozmiarach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF nr. . . . . . . . . . . . . . Âruba dociskowa. . . . . Z nakr´tkà teowà. . . . .

8708 6891mm 508-

(-0040) 1 34×M5 -

-0057 2 50×M6 -

-0107 3 75×M8 -

(-0206) 4 75×M8 10-M8

-0305 6 100×M12 14-M12

205 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 205))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Z wulkanizowanà, elastycznà g∏owicà. Hartowane. Cynkowane. Bez nakr´tek i podk∏adek.


Imad∏a maszynowe - Dociski szybkomocujàce Dociski szybkomocujàce Kapturki ochronne

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

AMF. Z gumy olejoodpornej. Umieszczane na ∏bie Êruby dociskowej przy mocowaniu przedmiotów o delikatnej powierzchni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . .

8715 6893-

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . .

8715 6893-

mm mm

mm mm

-0058 0 M4 11 8.5

-0108 1 M5 12.5 10

-0207 2 M6 15 12

-0405 6 M 12 26 20

-0504 6 M 12 26 20

(-0603) 8 M 16 33 27

-0306 3+4 M8 19 15

Dociski dêwigniowe Teng Tools. Samozaciskowy, ze zwalnianiem za pomocà dêwigni nie przyszczypujàcej palców. Przegubowa koƒcówka dociskowa. Niklowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwory mocujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12832 Nr mm mm mm g szt

-0108 410P 230 65 4.0 580 5

Luna. Lakierowany proszkiem epoksydowym, samozaciskowy, z ∏atwym zwalnianiem za pomocà dêwigni nie przyszczypujàcej palców. Przegubowe nak∏adki zaciskowe pozwalajà Êciskaç równie˝ perforowane cz´Êci. 5 otworów w p∏ycie podstawy, s∏u˝àcych do zamocowania w rowkach maszynowych, lub do przykr´cenia na sta∏e do sto∏u roboczego Pasujàce Êruby teowe 12 mm, patrz 1504 str. 180.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20490 Nr mm mm mm g

-0104 222-12-LU 300 0-100 70 880

Bessey. Mocowany Êrubà do sto∏u obrabiarki. Z bezstopniowà regulacjà wysokoÊci. Obracany wokó∏ Êruby mocujacej. P∏ytka dociskowa na przegubie. Samoblokujacy. Zwalnianie za pomocà przycisku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç dociskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu do Êruby moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 206))

0099 Nr mm mm N mm kg

-0101 BS 2 N 200 100 3500 10.5 1.35


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Si∏a przyciàgania magnesu Informacje dotyczàce zdolnoÊci przyciàgania magnesów podane w tym katalogu majà jedynie charakter orientacyjnych wskazówek. ZdolnoÊci te zale˝à zarówno od samych magnesów, jak równie˝ od materia∏u przyciàganego i jakoÊci powierzchni przylegania. Podawane wartoÊci sà wa˝ne tylko dla stali hartowanej o odpowiednim przekroju (tak by mieÊci∏y si´ linie si∏ pola magnetycznego magnesu), a tak˝e o p∏askiej i g∏adkiej powierzchni styku. Odpowiedni przekrój oznacza, ˝e równy jest co najmniej po∏owie przekroju samego magnesu. Odleg∏oÊç przyciàgania podana jest przy za∏o˝eniu, ˝e magnes znajduje si´ nad Êrodkiem przyciàganego obiektu, ˝e podnoszenie jest pionowe i ˝e przyspieszenie nie jest na tyle du˝e, by mia∏o wp∏yw na wynik pomiaru.

Chwytaki

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pazurków. . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

1629 szt. mm szt

-0108 69-150 Gi´tki 3 350 12

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Sk∏ada si´ z gi´tkiego lub sztywnego trzonu z niemagnetycznymi pazurkami chwytnymi, sterowanymi ze spr´˝ynujàcej r´kojeÊci. Do przytrzymywania lub podnoszenia ma∏ych obiektów, takich jak wkr´ty lub nakr´tki, w miejscach z utrudnionym dost´pem.

-0207 69-151 Gi´tki 3 500 12

Teng Tools. Sk∏ada si´ z gi´tkiej linki z niemagnetycznymi pazurami, sterowanymi ze spr´˝ynujàcego uchwytu. Do mocowania lub chwytania ma∏ych obiektów, jak Êrubki lub nakr´tki, w miejscach o utrudnionym dost´pie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pazurów . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11776 Nr szt. mm szt

-0108 AT135 4 600 12

Chwytaki magnetyczne Teng Tools. Przyrzàd teleskopowy z lusterkiem inspekcyjnym, silnym magnesem i rysikiem. Wyposa˝ony w spr´˝ynujàcy zaczep do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, w stanie rozciàgni´tym . . . . . . . . Ârednica lusterka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3568 Nr mm mm mm szt

-0107 5820MI 570 32 6 20

Teng Tools. Teleskopowy chwytak z silnym magnesem. Do wyciàgania magnetycznych obiektów z trudno dost´pnych miejsc. Z plastikowà r´kojeÊcià.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w stanie z∏o˝onym . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w stanie rozciàgn.. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11679 Nr mm mm mm szt

-0106 SD501 7 160 550 50

Teng Tools. Teleskopowy chwytak magnetyczny z zaczepem do kieszeni. Magnes wychwytuje magnetyczne elementy z trudno dost´pnych miejsc.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie rozciàgni´tym . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11229 Nr mm mm szt

-0101 581TMP 12 850 20

207 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 207))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Chwytaki magnetyczne Teng Tools. Po∏àczenie chwytaka magnetycznego i pisaka. Po odkr´ceniu magnesu chwytak mo˝na u˝ywaç do pisania. R´kojeÊç z pi´cioma wyciàganymi cz∏onami. Magnes u∏atwia wyciàganie detali posiadajàcych w∏aÊciwoÊci magnetyczne z miejsc trudno dost´pnych. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, z∏o˝ony . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, rozciàgni´ty . . . . . . . . . . . . Ârednica magnesu. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0420 Nr mm mm mm szt

-0101 5850MP 135 540 6 50

Teng Tools. Gi´tka, nastawna latarka, umo˝liwiajàca oÊwietlenie trudno dost´pnych miejsc. Z magnesem. Dostarczana bez baterii. Pasujàce baterie 2 szt. R6.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci gi´tkiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6906 Nr mm mm mm g szt

-0101 586 595 400 10 750 12

Miska magnetyczna

Teng Tools. Miska ze stali nierdzewnej z magnesem zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzaç lakieru. Do Êrub, nakr´tek, podk∏adek itp. Mo˝e byç u˝ywana równie dobrze w pozycji bocznej, jak i przekr´cona do góry dnem. Wspania∏a pomoc przy pracy pod samochodem itp.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica miski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1561 Nr mm

-0108 580 150

Teng Tools. Miska ze stali nierdzewnej z magnesem zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzaç lakieru. Do Êrub, nakr´tek, podk∏adek itp. Mo˝e byç u˝ywana równie dobrze w pozycji bocznej, jak i przekr´cona do góry dnem. Wspania∏a pomoc przy pracy pod samochodem itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11847 Nr mm

-0103 580A 320x150x70

Sta∏e Magnes w kszta∏cie podkowy, o du˝ej sile przyciàgania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw biegunów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8617 mm mm mm g szt

-0107 125 42 8×19 360 6

Eclipse. Magnes neodymowy, niklowany powierzchniowo, o bardzo du˝ej sile przyciàgania w stosunku do swych wymiarów, do stosowania w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni. Wytrzymuje temperatury robocze do 100°. Pakowane w tubie plastikowej umieszczonej w torebce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica x gruboÊç . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . Masa opak. ok. . . . . . . . . . . .

17635 Nr mm ok. N g

-0106 N801RS 4x2 5.6 8

-0205 N802RS 4x3 6 10

-0304 N805RS 5x3 9 12

-0403 N807RS 6x3 1.2 12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica x gruboÊç . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . Masa opak. ok. . . . . . . . . . . .

17635 Nr mm ok. N g

-0601 N812RS 10x3 1.7 26

-0700 N814RS 15x3 2.7 20

-0809 N815RS 20x3 3.5 28

-0908 N818RS 25x10x5 (bloczek) 3.8 26

208 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 208))

-0502 N809RS 8x4 1.8 22


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Sta∏e Eclipse. Magnes neodymowy, w p∏aszczu aluminiowym, o bardzo du˝ej sile przyciàgania. Wytrzymuje temperatury robocze do 100°. Posiada gwintowany otwór. Przeznaczony do wykorzystania kontaktowego, dzi´ki czemu mo˝liwe jest uzyskiwanie takiej samej lub wi´kszej si∏y przyciàgania przez magnes o mniejszych wymiarach ni˝ konwencjonalny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17636 Nr mm mm ok. N

-0105 NH025 12.7 11.6 20 M5 10 10

g szt

-0204 NH065 16 15.6 50 M6 18 10

-0303 NH240 25 25 150 M6 70 5

Eclipse. Magnesy ceramiczne w p∏aszczu stalowym, o du˝ej sile przyciàgania. U˝yteczne w wielu zastosowaniach, np. w przyrzàdach mocujàcych itp. Temperatury robocze do 100°.

17637 Nr mm mm ok. N g szt

-0104 E700 10 4.5 0.4 40 20

-0203 E701 13 4.5 1.0 60 20

-0302 E702 16 4.5 1.8 90 20

-0401 E703 20 6 3.0 100 10

-0500 E704 25 7 4.0 190 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17637 Nr mm mm ok. N g szt

-0609 E705 32 7 8.0 300 5

-0708 E706 40 8 12.5 275 5

-0807 E707 50 10 22 500 5

-0906 E708 63 14 35 230 1

-1003 E709 80 18 60 900 1

Eclipse. Magnesy ferrytowe z obudowà cynkowanà, o du˝ej sile przyciàgania. Wytrzymujà temperatury do 100°. Nadajà si´ do zabudowy, a tak˝e do pociàgania lub mocowania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3451 -0107 Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr E860RB Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 WysokoÊç, z trzpieniem . . . mm 11.5 Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . M 3 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5 Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . ok. N 3 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0206 E861RB 13 12 3 5 5 7 10

-0305 E862RB 16 12 3 5 10 8 10

-0404 E863RB 20 13 3 5 25 12 10

-0503 E864RB 25 15 4 6 40 19 10

-0602 E865RB 32 15 4 6 70 31 10

-0701 E866RB 36 16 4 6 80 49 10

-0800 E867RB 40 18 5 8 100 55 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3451 -0909 Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr E868RB Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . mm 47 WysokoÊç, z trzpieniem . . . mm 16.5 Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . M 4 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . ok. N 150 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 87 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-1006 E869 50 22 6 10 200 105 1

-1105 E870 57 18.5 4 10 250 172 1

-1204 E871 63 30 8 14 260 230 1

-1303 E872 80 34 10 14 450 470 1

-1402 E873 90 40 10 15 600 480 1

-1501 E874 100 42 12 17 700 920 1

-1600 125 125 50 14 20 1100 1700 1

Eclipse. Magnes samarowo-kobaltowy w p∏aszczu stalowym, o bardzo du˝ej sile przyciàgania. Wytrzymuje temperatury robocze do 200°. Parametry jak wy˝ej, ale bez gwintu

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu. . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania. . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17639 Nr mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu. . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania. . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17639 Nr mm mm

Nr art. . . Eclipse. . Opak. . . .

17639 -0904 Nr E760 szt 20

ok. N g szt

ok. N g szt

-1001 E761 20

-1100 E762 20

-0102 E770 6 4.5 M3 5 20 20

-0201 E771 8 4.5 M3 11 30 20

-0300 E772 10 4.5 M3 12 50 20

-0404 E773 13 4.5 M3 40 90 20

-0508 E774 16 4.5 M4 60 130 20

-0607 E775 20 6 M4 90 150 10

-0706 E776 25 7 M4 150 220 10

-0805 E777 32 7 M5 220 200 5

-1209 E763 20

-1308 E764 20

-1407 E765 10

-1506 E766 10

-1605 E767 10

209 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 209))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Sta∏e Eclipse. Magnes wykonany z alnico, w stalowym p∏aszczu, wytrzymujàcy temperatury robocze do 400°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17638 Nr mm mm ok. N g szt

-0103 E730 6 10 2 2 20

-0202 E731 8 12 3 4 20

-0301 E732 10 16 5 9 20

-0400 E733 13 18 10 17 20

-0509 E734 16 20 15 29 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17638 Nr mm mm ok. N g szt

-0608 E735 20 25 35 57 5

-0707 E736 25 30 80 110 5

-0806 E737 32 35 150 200 2

-0905 E738 40 45 200 420 2

-1002 E739 50 50 350 720 1

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Eclipse. Magnes samarowo-kobaltowy, w p∏aszczu mosi´˝nym, o ekstremalnej sile przyciàgania. Wytrzymuje temperatury robocze do 200°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania. . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17640 Nr mm mm ok. N g szt

-0109 E750 6 20 8 4 20

-0208 E751 8 20 22 7 20

-0307 E752 10 20 40 11 20

-0406 E753 13 20 60 19 20

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania. . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17640 Nr mm mm ok. N g szt

-0505 E754 16 20 125 29 10

-0604 E755 20 25 230 57 5

-0703 E756 25 35 400 128 2

-0802 E757 32 40 600 228 2

Eclipse. Cylindryczne magnesy pr´towe do zastosowaƒ badawczych i ogólnych. Mo˝na ∏àczyç wiele magnesów do uzyskania po˝àdanej d∏ugoÊci.

Nr art.. . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

1290 Nr mm mm g para

-2706 E808RB 4 10 1.7 1

-2805 E809RB 5 10 1.8 1

-2904 E810RB 6 10 2.0 1

Nr art.. . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

1290 Nr mm mm g para

-3001 E805RB 6 20 4.0 5

-3100 E806RB 8 24 8.0 5

-3209 E807RB 10 30 16.0 5

Eclipse. Prostopad∏oÊcienne magnesy pr´towe, które mogà byç stosowane np. jako nadajniki czujników elektromagnetycznych. Nie sà przeznaczone do podnoszenia przedmiotów lub mocowania.

Nr art. . . . . . Eclipse. . . . . Przekrój . . . . D∏ugoÊç . . . Masa . . . . . .

1291 Nr mm mm g

-2002 E844RB 10x5 20 7.5

-2101 E845RB 12.5x5 40 21

-2200 E846RB 15x5 60 56

-2309 E842RB 15x10 50 70

-2408 E843RB 15x10 75 98

Eclipse. Silny magnes kubkowy z alniko. Mi´kki cylinder, który ∏atwo poddaje si´ obróbce wg indywidualnych potrzeb.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1285 Nr mm mm mm ok. N g szt

-0103 826RB 7.5 19 3.5 30 14 10

-0202 827RB 8.7 29 4.7 50 50 10

-0301 828RB 11.1 38 4.7 144 100 5

Eclipse. Ze stopu alniko. Mo˝na stosowaç do konstrukcji mierników wskazówkowych, kolektorów magnetycznych, jako uchwyty do narz´dzi itp. Mocuje si´ na niemagnetycznym pod∏o˝u za pomocà niemagnetycznych Êrub.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . Si∏a przyciàgania. . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

1286 Nr mm mm mm ok. N g szt

-0102 E821RB 9.5 12.7 4 7 10 10

210 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 210))

-0201 E822RB 12.7 19.0 5.5 19 28 10

-0300 E823RB 15.9 25.4 5.5 34 56 10

-0409 E824RB 25 32.5 8 66 113 10

-0508 E825RB 19.1 22.2 4 30 113 10


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Sta∏e Eclipse. Ceramiczne magnesy w p∏aszczu stalowym, z przelotowym, gwintowanym otworem. Nadajà si´ do wbudowania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12270 Nr mm mm

-0107 E 780 50 10 M8 150 165

ok. N g

-0206 E 781 80 18 M 10 400 560

Eclipse. Z gwintowanym otworem. Silny magnes kubkowy z alniko. Mi´kki cylinder, który ∏atwo poddaje si´ obróbce wg indywidualnych potrzeb.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . Gwint otworu . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

1287 -0051 Nr 829RB mm 15.1 mm 9.5 M3 ok. N 10 g 10 szt 10

-0077 830RB 15.9 12.7 M4 20 20 10

-0101 831RB 16.0 17.5 M6 25 28 10

-0200 832RB 19.0 20.5 M6 41 47 10

-0309 833RB 25.0 27.0 M6 68 100 10

-0408 834RB 30.0 35.0 M6 190 198 2

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw biegunów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1283 Nr mm mm mm ok. N g szt

-0105 E801RB 11 10 7×7.9 11 10 10

Eclipse. Ze stopu ″alniko″. Jest przede wszystkim ma∏ym magnesem inspekcyjnym. Ze wzgl´du na swà du˝à, jak na ma∏e rozmiary, si∏´ przyciàgania, mo˝e byç, po zawieszeniu np. na kawa∏ku drutu, bardzo przydatny do wy∏awiania ma∏ych obiektów metalowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw biegunów . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1284 Nr mm mm mm ok. N g szt

-0104 E802RB 25 6 8x8 24 28 10

-0203 E803RB 33 9 16x10 40 28 1

Eclipse. Ze stopu ″alniko″. O najwi´kszej sile przyciàgania w stosunku do masy w∏asnej. Mo˝e byç stosowany do podnoszenia i sortowania cz´Êci metalowych, jak równie˝ jako g∏ówny element przytrzymywaczy drzwiowych, przekaêników i in.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw biegunów . . . . . . Przekrój . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1288 mm mm mm mm mm ok. N g szt

-0159 811RB 20 15 7.5×20 4 45 60 10

-0209 812RB 25.4 19.0 9.5×25.4 5 90 120 5

-0308 813RB 29.5 22.2 11.1×28.6 5.8 118 180 5

-0357 817 39.2 32 14×61.5 350 800 1

-0407 814 35 28 11.0×44.0 7.9 235 370 1

-0506 815 41 40 15×57 9.5 370 710 1

-0605 816 54 48 15×82 10.5 470 1450 1

Eclipse. Silny magnes ze stopu alniko, zamkni´ty w mi´kkim korpusie ze stali w´glowej. Ze Êrubà do od∏àczania magnesu od przedmiotu, która mo˝e równie˝ s∏u˝yç za uchwyt. Przydatne do stosowania w konstrukcjach przytrzymywaczy spawalniczych, produkcyjnych itp. Inne wielkoÊci dostarczane na indywidualne zamówienie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1289 Nr mm mm ok. N kg

-0109 E939 44.5 44.5 200 0.6

-0208 E940 50 55 270 1.0

Eclipse. TaÊma magnetyczna. Mi´kka i gi´tka, minimalny promieƒ zgi´cia 75 mm. Mo˝e byç obrabiana za pomocà wiert∏a, no˝a itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spód samoprzylepny . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1299 Nr m mm mm

-0107 FM 670 Nie 10 9.5 3

-0206 FM 663 Tak 30 12.7 1.5

-0305 FM 664 Tak 30 20 1.5

-0404 FM 665 Tak 30 25 1.5

211 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 211))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Eclipse. Ze stopu ″alniko″. Ma∏y magnes, o takich samych dobrych w∏aÊciwoÊciach jak powy˝ej.


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Sta∏e Eclipse. Magnetyczne oprawki mo˝na u˝ywaç w wielu sytuacjach, np. do umieszczania etykiet z opisem na pó∏kach, szafkach, drzwiach w biurach, warsztatach, fabrykach, magazynach, gara˝ach itp. Mocne solidne wykonanie. Dostarczane w komplecie z bia∏ymi etykietami i plastikowà folià ochronnà. FM676/B, FM677B i FM683BH sà dostarczane w pude∏kach po 50 szt. gotowych oprawek o d∏ugoÊci 100 mm, natomiast FM676C i FM677C dostarczane sà w rolkach o d∏ugoÊci 50 m, z których mo˝na odcinaç oprawki o ˝àdanej d∏ugoÊci.

Nr art. . . . . . . . 17663 -0309 Eclipse . . . . . . Nr FM676/B WysokoÊç . . . mm 25 D∏ugoÊç . . . . . 100 mm IloÊç w opak. . szt. 50 Opak.. . . . . . . . szt 1

-0408 FM677/B 30 100 mm 50 1

-0507 FM683/BH 35 100 mm 5 w torebce 1

(-0101) FM676C 25 Rolka 50 m 1 10

(-0200) FM677C 30 Rolka 50 m 1 10

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Eclipse. Sk∏ada si´ z dwóch p∏askich, ustawionych pod kàtem prostym bloków z magnesami, po∏àczonych bocznym ∏àcznikiem, dzi´ki któremu bloki mo˝na ustawiaç wzajemnie pod dowolnym kàtem. Przydatne jako przytrzymywacze podczas spawania itp. Mo˝na równie˝ u˝ywaç ka˝dy osobno.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary bloków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1294 Nr mm mm g

-0102 920 Pair 60x25x29 128 620

Eclipse. O p∏askich, dok∏adnie obrobionych powierzchniach. Powierzchnie skoÊne tworzà kàt prosty. S∏u˝y jako przytrzymywacz przy spawaniu itp. Typ rurowy ma wzd∏u˝ powierzchni skoÊnych wyfrezowane pryzmatyczne rowki o kàcie 90°, przydatne m.in. przy spawaniu rur.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1297 Nr mm mm mm kg

-0109 923 Prosty 152 44.5 41 1.36

(-0208) 924 Rurowy 152 44.5 41 1.2

Eclipse. Blok magnetyczny do przytrzymywania blach i rur pod kàtem 180°, 90°, 75°, 60°, 45° lub 30°, np. przy spawaniu albo przy pracach monta˝owych. Blok ma trzy otwory o Êrednicy 5 mm, które u∏atwiajà wbudowanie lub zawieszenie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9448 Nr mm N kg szt

-0100 E951 96×64 150 0.3 10

Teng Tools. Blok magnetyczny do przytrzymywania blach i rur podczas spawania, prac monta˝owych itp., pod kàtem 90° i 45°. Przeznaczony zarówno do przedmiotów p∏askich, jak i okrag∏ych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç (najwi´ksza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3730 Nr mm mm ok. N g szt

-0100 MH75 120 82 27 300 12

-0209 MH90 160 100 27 700 12

Eclipse. Bloki magnetyczne s∏u˝àce do stabilnego ustawiania blach, rur, kszta∏towników stalowych itp. pod kàtem dok∏adnie 90°. Magnesy osadzone sà w materiale niemagnetycznym dla zredukowania obszaru dzia∏ania si∏ wytwarzanych przez pole rozproszone ∏uku. E973 wyposa˝ony jest w dêwigni´ u∏atwiajàcà w sposób mechaniczny od∏àczanie magnesu.

E971

E973

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12231 -0105 -0204 -0303 Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr E971 E972 E973 Si∏a przyciàgania jednej strony . N 400 750 2000 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 140 225 300 WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . mm 140 225 300 SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 35 22 35 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.4 2.2 4.7

212 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 212))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Magnesy Sta∏e Teng Tools. Panel z szeÊcioma magnesami sta∏ymi. Ka˝dy magnes mo˝e utrzymaç do 450 g. Mo˝e byç montowany na Êcianie, jak równie˝ w skrzynkach narz´dziowych Teng Tools i wózkach monterskich.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345 Nr mm szt

-0202 TC-MAG 457x52 12

Kàtownik magnetyczny Eclipse. Nastawny kàtownik magnetyczny s∏u˝àcy jako pomoc przy pracach spawalniczych lub innych monta˝owych. Nastawianie kàta w zakresie 25° - 280°. Dla u∏atwienia nastawów wyposa˝ony w oznaczenia 90°, 60°, 45° i 30°.

12232 Nr mm ok. N kg

-0104 E952 195x200x11 200 0.49

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania jednej strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pryzmy traserskie Eclipse. Sk∏ada si´ z dwóch bloków magnetycznych, po∏àczonych dwoma bocznymi ∏àcznikami. Bloki majà p∏askà i pryzmatycznà powierzchni´ przylgowà, mo˝na wi´c je do∏àczaç np. do rur. ¸àczniki bloków sà ∏atwo regulowane, dzi´ki czemu bloki mo˝na ustawiaç wzajemnie pod dowolnym kàtem. Przydatne jako przytrzymywacze podczas wiercenia, frezowania itp. Z pokr´t∏em w∏àczajàcym i wy∏àczajàcym przyciàganie magnetyczne.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania - powierzchnia p∏aska . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania - powierzchnia pryzmat. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12233 Nr mm N N kg

-0103 922 206x51x63.5 1130 1040 3.17

Pojedynczy blok pryzmat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12233 Nr mm kg

-0202 922 SU 63.5x51x63.5 1.48

Z wy∏àcznikiem Eclipse. Przeznaczony do przytrzymywania przedmiotów podczas spawania, wiercenia itp. Boki tworzà ró˝ne kàty wzgl´dem siebie. Du˝a si∏a przyciàgania, aktywowana poprzez przestawienie pokr´t∏a prze∏àcznika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. trzymana Êrednica: z pe∏nà si∏à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z ograniczonà si∏à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1301 Nr mm kg

(-0103) E925 108×108×140 6.5

mm mm

75 150

Magnetyczne uchwyty do blach Eclipse. Uchwyty do blach, doskona∏e do ∏atwego i wygodnego przenoszenia zesztaplowanych blach bez ryzyka zranienia ràk. Zwalnianie si∏y przyciàgania magnesu mimoÊrodowo, za pomocà r´kojeÊci. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4321 Nr N mm kg szt

-0103 E964 500 118x118 2.8 2

213 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 213))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Imade∏ka trzpieniowe Z tulejkà zaciskowà i otworem przelotowym wzd∏u˝nym. Rade∏kowane. 1304-0308

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

1304

-0100 31 0-1.0 75 6

mm mm szt

-0209 162 B 0.8-1.6 90 6

-0308 162 C 1.3-3.2 95 6

Imad∏a r´czne Gedore. Odkuwane, ze szcz´kami hartowanymi, pryzmatycznymi. Zgodne z DIN 6498. Galwanizowana spr´˝yna. Chromowane.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 500 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16569 mm mm mm kg

-0108 100 36 18 0.28

-0207 130 42 25 0.53

-0306 160 52 30 0.91

Gedore. Bardzo mocne. Z kluczem. Odkuwane ze stali. Chromowane. Szcz´ki b∏yszczàce, podk∏adka mosi´˝na.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 503 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15670 mm mm mm kg

-0105 180 55 35 1.40

Klamry do klejenia Luna. Zbrojona, dwukomponentowa klamra zaciskowa z silnà spr´˝ynà. Dostarczane po 2 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . .

20145 mm mm

-0053 65 20

-0103 85 30

-0202 115 40

-0301 175 60

-0400 210 75

Z bia∏ego drewna bukowego z powierzchniami Êciskowymi pokrytymi korkiem. Szyna stalowa. Dêwignia zaciskowa o dzia∏aniu mimoÊrodowym. Dodatkowa klamra umo˝liwia u˝ycie narz´dzia do przyklejania listew kraw´dziowych itp.

Klamra kraw´dziowa

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvingman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1359 Nr mm mm

Klamra naro˝nikowa, nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1359

-0104 211 200 110

-0203 411 400 110 -0500

Âciski do ram Bessey. Do klejenia i innych operacji wymagajàcych ÊciÊni´cia czworokàtnych lub nieregularnie ukszta∏towanych przedmiotów. Cztery do∏àczone naro˝niki dostosowujà kàt rozchylenia do przedmiotu (60-180°). TaÊma blokuje si´ samoczynnie przy zaciàganiu. Z korbkà do szybkiego zwini´cia taÊmy po u˝yciu.

Âciski do ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie Êciskajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4200 Nr m mm kp szt

-0109 BAN-700 7 25 80 5

Zapasowy zestaw naro˝ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç naro˝ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4200 Nr szt. szt

(-0208) BVE 4 5

214 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 214))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Monta˝owy przyrzàd napinajàcy Bessey. TaÊma napinajàca z dwiema p∏ytkami zaczepowymi, w tym jedna ze Êrubà dystansowà. Stosuje si´ m.in. przy uk∏adaniu pod∏óg z p∏yt laminowanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç taÊmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9821 Nr m mm

-0107 SVH-400 4 25

Âciski c´gowe spr´˝yste

Bessey. Elastyczny Êcisk spr´˝ysty. Jedna szcz´ka jest przesuwna, stosownie do ˝àdanej szerokoÊci rozwarcia. Oznacza to, ˝e si∏a zacisku nie zale˝y od rozmiaru obejmowanego przedmiotu. Szcz´ki przegubowe. R´kojeÊci ergonomiczne dwukomponentowe.

12774 Nr mm mm

(-0108) XV3-50 60 37

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . .

-0207 XV5-100 100 50

Âciski Êrubowe

Bessey. Âciski o szcz´kach równoleg∏ych. Ze stali. Hartowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz. . . . . . . . . . . .

1314 Nr mm mm

-0108 PA 28 28 50

-0256 PA 55 55 75

(-0306) PA 70 70 100

(-0405) PA 105 105 135

Ze stali. Z zamocowanymi przegubowo szcz´kami, z których jedna posiada rowek. Âciska równolegle lub nieregularnie, dostosowujàc si´ do kszta∏tu przedmiotu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. robocza (otwarty- zamkni´ty) . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1315 mm mm szt

-0057 25 13-13 12

-0107 50 15-22 6

-0206 75 25-40 6

Typu lekkiego. Z profilowanej szyny stalowej. Âruba Êciskajàca niklowana. Lakierowane na zielono.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1318 Nr mm mm szt

-0104 2 50 25 12

-0203 21⁄2 63 63 12

-0302 3 76 38 12

Kute ze stali. Z p∏ytkà dociskowà na przegubie kulistym. Z przesuwnym trzpieniem do pokr´cania i g∏ówkà szeÊciokàtnà. Czarne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1321 mm mm kg szt

-0109 28 26 0.22 10

-0208 52 35 0.44 10

-0307 77 46 0.8 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1321 mm mm kg szt

-0505 128 66 1.9 5

-0604 153 76 2.7 2

-0703 203 95 4.3 2

-0406 103 56 1.28 5

215 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 215))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe Bessey. Wykonany z ˝eliwa. Bardzo mocny - si∏a Êcisku do 20 kN. Pokr´t∏o w postaci poprzecznego trzpienia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êcisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16245 Nr mm mm kN kg

-0100 M101 100 70 12 1.8

-0209 M103 150 120 17 3.7

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êcisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16245 Nr mm mm kN kg

(-0407) M105 250 200 20 8.5

(-0506) M106 300 220 20 10.5

-0308 M104 200 160 20 5.7

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nierdzewne. Ze stali. Z p∏ytkà dociskowà na przegubie kulowym. Trzpieƒ do pokr´cania przesuwny. U˝ywane np. przy spawaniu aluminium, gdzie pole magnetyczne wytwarzane przez przep∏yw pràdu mo˝e wywo∏aç unoszàco-opadajàcy ruch Êcisku, je˝eli jest on wykonany z materia∏u magnetycznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2854 mm mm szt

-0102 25 26 6

-0201 50 36 6

-0300 75 46 6

-0409 100 56 6

Luna. Âciski jednor´czne z szybkim ustawianiem wst´pnym. Szyna ze stali. Klocki szcz´kowe chronione plastikiem. Szcz´ka sta∏a mo˝e byç odwrócona, umo˝liwiajàc Êciskanie albo rozpieranie. Si∏a Êcisku ok. 150 kG.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . . . . .

20857 mm mm

-0101 150 85

-0200 300 85

-0309 450 85

-0408 600 85

Bessey. Âciski jednor´czne z beznarz´dziowym prze∏àczaniem kierunku Êciskania/ rozpierania, dzi´ki mechanizmowi w szcz´ce ruchomej. Si∏a Êcisku ok. 200 kG. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16689 EZS mm mm mm mm kg

-0103 15-8 150 360 80 19x6 0.69

-0202 30-8 300 510 80 19x6 0.80

-0301 45-8 450 660 80 19x6 0.91

Luna. Odlewane z ˝eliwa ciàg∏ego. Szyna ze stali cynkowanej po∏yskowo. Mocna Êruba z gwintem p∏askim, oksydowana, z p∏ytkà dociskowà osadzonà na przegubie kulowym. R´kojeÊç drewniana.

Nr art.

Opak.

kg 0.45 0.75 1.12 1.67

20952 -0105 -0204 -0303 -0402

szt 10 10 10 10

Zapas. p∏ytki docisk. Nr art. 20952 -2002 -2101 -2200 -2200

30×8 35×9

1.60 2.14

-0501 -0600

10 10

-2200 -2309

140 175

35×9 35×9

2.35 2.74

-0709 -0808

5 5

-2309 -2309

500 500

120 175

30×8 35×9

2.03 2.05

-0907 -1004

10 5

-2309 -2309

800 1000

120 175

30×8 35×9

2.50 4.00

-1103 -1202

5 5

-2200 -2309

Rozwarcie

G∏´b. robocza

Szyna wym.

Masa

mm 120 150 200 250

mm 60 80 100 120

mm 20×5 25×6 30×8 30×8

300 300

120 140

400 400

216 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 216))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe

1331

Zabezpieczenie przeciwpoÊlizgowe

1332

Bessey. Odlewane z ˝eliwa ciàg∏ego. Szyna ciàgniona, profilowana. Powierzchnia chwytowa falista, wzmocniona. Âruba oksydowana. Modele 10-40 majà ponadto szyn´ ocynkowanà po∏yskowo i p∏ytk´ dociskowà chronionà tworzywem sztucznym. Typ TG. Z r´kojeÊcià drewnianà. Typ TG-KN. Z przetyczkà stalowà. Z przetyczkà stal. Bessey Nr art. Opak. Nr 1332 szt TG16K -0304 10

G∏´b. robocza mm 50 60 80

Szyna wym. mm 15×5 20×5 25×6

Masa

200 250 300 400

100 120 140 175

27×7 29×9 32×10 32×10

1.10 1.60 2.00 2.60

TG20 TG25 TG30 TG40

-0404 -0503 -0602 -0701

10 10 10 5

TG20K TG25K TG30K TG40K

-0403 -0502 -0601 -0700

10 10 10 5

500 600 1000

120 120 120

35×11 35×11 35×11

2.70 3.00 4.00

TGK50 TGK60 TGK100

-0800 -0909 -1105

5 5 5

TGK50K -

(-0908) -

5 -

1250 1500

120 120

35×11 35×11

4.70 5.30

TGK125 TGK150

-1204 -1303

5 5

-

-

-

kg 0.25 0.40 0.70

Teng Tools. Z profilowanà szynà. P∏ytka dociskowa na przegubie kulowym. Z przechylanà r´kojeÊcià dwukomponentowà, umo˝liwiajàcà przy∏o˝enie wi´kszej si∏y dokr´cania i odkr´cania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12837 -0103 -0202 -0301 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr CMF16T CMF20T CMF25T Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 160 200 250 G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 80 100 120 Przekrój szyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 16.5x7.5 19.5x9.5 22x10.5 Maks. si∏a Êcisku (przy rozwarciu 150 mm) . . . . Nm 2500 4000 5500 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.575 1.017 1.330 Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12837 -0509 -0400 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr CMF35T CMF30T Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300 300 G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 140 Przekrój szyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19.5x9.5 25x12 Maks. si∏a Êcisku (przy rozwarciu 150 mm) . . . . Nm 4000 6500 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.962 1.962

Teng Tools. Z profilowanà szynà ze stali. P∏ytka dociskowa na przegubie kulowym. Cynkowany. Z przetyczkà stalowà do pokr´cania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12836 -0104 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr CMF16 Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 160 G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 80 Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 16.5x7.5 Maks. si∏a Êcisku (przy rozwarciu 150 mm) . . . . Nm 2500 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.483

-0203 CMF20 200 100 19.5x9.5 4000 0.900

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12836 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Maks. si∏a Êcisku (przy rozwarciu 150 mm) . . . . Nm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0401 CMF30 300 140 25x12 6500 1.809

-0500 CMF35 300 120 25x12 7500 1.705

-0302 CMF25 250 120 22x10.5 5500 1.213

217 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 217))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Z r´kojeÊcià drewn. Nr art. Opak. Bessey Nr 1331 szt TG10 -0107 10 -0206 10 TG12 TG16 -0305 10

Rozwarcie mm 100 120 160


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe

Bessey. Z g∏´bokà przestrzenià roboczà. Odlewane z ˝eliwa ciàg∏ego. Szyna ciàgniona, profilowana. Powierzchnia chwytowa falista, wzmocniona. P∏ytka dociskowa osadzona na przegubie kulowym. Z przetyczkà stalowà do pokr´cania.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1335 TGN mm mm mm kg szt

-0202 60T-50K 600 500 45×12 9.5 2

-0301 80T-30K 800 300 45×12 7.3 2

Bessey. Ca∏e ze stali. Z profilowanà szynà. P∏ytka dociskowa na przegubie kulowym. Cynkowana po∏yskowo. Typ GZ z r´kojeÊcià drewnianà. Typ GZ-K z przetyczkà stalowà.

16713

16712

-0046 30T-20K 300 200 35×11 3.2 5

Z r´kojeÊcià drewnianà Bessey Nr art. Opak. Nr 16712 szt GZ10 -0104 10 GZ12 -0203 10 GZ16 -0302 10 GZ20 -0401 10

Z przetyczkà poprz. (stal.) Bessey Nr art. Opak. Nr 16713 szt GZ16K -0103 10 GZ20K -0202 10

P∏ytki dociskowe Nr art. 20952 -2002 -2002 -2101 -2200

Rozmiar mm 100 120 160 200

G∏´b. robocza mm 50 60 80 100

Szyna wymiary mm 11.5×5.7 13.5×6.5 16×7.5 19.5×9.5

Masa

250 300 400 500

120 140 120 120

22×10.5 25×12 25×12 25×12

1.30 1.90 2.00 2.20

GZ25 GZ30 GZ40 GZ50

-0500 -0609 -0708 -0807

10 10 10 5

GZ25K GZ30K GZ40K GZ50K

-0301 -0400 -0509 -0608

10 10 10 5

-2200 -2309 -2309 -2309

600 800 1000 1250

120 120 120 120

25×12 27×13 27×13 27×13

2.40 3.00 3.50 4.10

GZ60 GZ80 GZ100 GZ125

-0906 -1003 -1102 -1201

5 5 5 5

GZ60K GZ100K -

-0707 -0806 -

5 5 -

-2309 -2309 -2309 -

kg 0.20 0.30 0.50 0.85

14449

14448 Rozwarcie mm 200 300

G∏´b. robocza mm 100 140

Bessey. Omega. Z opatentowanym wygi´ciem w kszta∏cie Omega, zwi´kszajàcym si∏´ Êcisku i pewnoÊç trzymania przy wibracjach. Ca∏e ze stali. Si∏a Êcisku do 5000 N. Wymienne p∏ytki dociskowe. GMZ. Z r´kojeÊcià dwukomponentowà. GMZ-K. Z pokr´t∏em poprzecznym w postaci stalowego trzpienia.

Wymiary szyny mm 19.5x9.5 25x12

Masa kg 0.83 1.79

GMZ Bessey Nr GM20Z-2K -

218 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 218))

Nr art. 14448 -0209 -

GMZ-K Bessey Nr GM20Z-K GM30Z-K

Nr art. 14449 -0208 -0505


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe

Bessey. Âcisk Êrubowy w kszta∏cie U, z ocynkowanà szynà profilowà. Specjane ukszta∏towanie Êcisku umo˝liwia stosowanie go wewnàtrz kszta∏towników profilowych itp. Âruba zaciskowa z gwintem trapezowym i pokr´t∏em poprzecznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç wygi´cia U (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç regulacji Êruby (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a Êcisku (przy rozwarciu 80 mm) . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11455 Nr mm mm mm mm mm N kg

-0106 GU 25-12-6 ZK 250 120 60 60 22x10.5 4000 1.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b kszta∏tu U (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie Êcisku Êrubowego (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a Êcisku (przy rozw. 150 mm) . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10669 Nr mm mm mm mm mm N kg

-0100 SGU 30-14-10 300 140 100 130 30x15 12000 3.8

Bessey. Ca∏kowicie ze stali. Z szynà profilowanà. Krà˝ek dociskowy na przegubie kulistym. Z przetyczkà stalowà do pokr´cania.

Âcisk Êrubowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16714 Nr mm mm mm kG kg szt

-0102 SL20M 200 120 27×13 850 1.8 5

-0201 SL25M 250 120 27×13 850 2.1 5

-0300 SL30M 300 120 27×13 850 2.2 5

-0409 SL40M 400 120 27×13 850 2.3 5

-0508 SL50M 500 120 27×13 850 2.5 5

-0607 SL60M 600 120 27×13 850 2.8 5

Zapas. krà˝ek dociskowy . . . . . . . . . . .

1330

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

Bessey. O du˝ej sile Êcisku (1200 kG). Krà˝ek dociskowy na przegubie kulistym. Stabilna konstrukcja. Wykonane ze stali hartowanej. Cynkowane po∏yskowo. Z przetyczkà stalowà do pokr´cania.

Âcisk Êrubowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8284 Nr mm mm mm kg szt

-0109 SG 25M 250 120 30×15 2.5 5

-0208 SG 30M 300 140 30×15 2.9 5

-0356 SG 50M 500 120 30×15 3.4 5

-0505 SG 80M 800 120 30×15 4.4 5

-0604 SG 100M 1000 120 30×15 4.9 5

-0802 SG 150M 1500 120 30×15 6.5 5

Zapas. krà˝ek dociskowy . . . . . . . .

1330

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

219 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 219))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Bessey. Âcisk Êrubowy w kszta∏cie litery U, z cynkowanà szynà profilowà. Ukszta∏towanie Êcisku umo˝liwia stosowanie go np. do wn´trza g∏´bszych profili itp. Stopka dociskowa osadzona jest na przegubie kulistym, wahliwie w zakresie 35°. Âruba Êciskowa o gwincie trapezowym wyposa˝ona jest w poprzecznà r´kojeÊç pokr´t∏a.


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe

Bessey. O bardzo du˝ej sile Êcisku (2200 kG). Stabilna konstrukcja. Krà˝ek dociskowy na przegubie kulistym. Wykonane ze stali hartowanej. Cynkowane po∏yskowo. Z przetyczkà stalowà do pokr´cania. Âruba zakoƒczona g∏ówkà szeÊciokàtnà, umo˝liwiajàcà pokr´canie kluczem.

Âcisk Êrubowy . . . . . . . . . . . . . 9522 -0109 Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr STB 30M Rozwarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300 G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . mm 175 Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . mm 40×20 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5.7 Zapas. krà˝ek dociskowy . . . 1330

-1007

-0208 STB 40M 400 175 40×20 5.7

-0307 STB 50M 500 175 40×20 6.4

-0406 STB 60M 600 175 40×20 6.8

-0505 STB 80M 800 175 40×20 7.8

-0604 STB 100M 1000 175 40×20 8.8

-0802 STB 150M 1500 175 40×20 11.6

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

-1007

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

URKO. Super Extra. Âciskanie odbywa si´ poprzez mechanizm ∏o˝yskowany kulkowo, dzi´ki czemu operacja jest bardzo ∏atwa. Mo˝na u˝ytkowaç na zewnàtrz, jak równie˝ w Êrodowiskach agresywnych. Du˝a odpornoÊç na zabrudzenia. Z pokr´t∏em w postaci poprzecznej przetyczki.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia. . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . .

17281 mm mm mm

-0103 300 120 35x8

-0202 400 120 35x8

-0301 600 120 35x8

-0400 800 120 35x8

-0509 1000 120 35x8

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia. . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . .

17281 mm mm mm

-0608 1200 120 35x8

-0707 1500 120 35x8

-0806 1800 120 35x8

-0905 2000 120 35x8

-1002 300 140 40x10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia. . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . .

17281 mm mm mm

-1101 400 140 40x10

-1200 600 140 40x10

-1309 800 140 40x10

-1408 1000 140 40x10

Szcz´ki do elementów okràg∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17281

-1507

URKO. Hydrauliczny mechanizm zwi´ksza si∏´ Êcisku 10-12 razy. Niewielka si∏a nacisku r´kà daje du˝à si∏´ zaciÊni´cia. Maks. si∏a Êcisku 9000 N.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rozwarcia. . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . .

17282 (-0102) mm 300 mm 120 mm 35x8

(-0201) 400 120 35x8

(-0300) 600 120 35x8

(-0409) 800 120 35x8

(-0508) 1000 120 35x8

Bessey. O maksymalnie wysokiej sile Êcisku (3500 kG). Z zabezpieczajàcym klinem na szynie. Stabilna konstrukcja. Wykonane ze stali hartowanej. Cynkowane po∏yskowo. Z przetyczkà stalowà do okr´cania. Âruba zakoƒczona g∏ówkà szeÊciokàtnà, umo˝liwiajàcà pokr´canie kluczem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9523 STBSmm mm mm kg

-0108 30 300 200 50×25 10.1

-0207 50 500 200 50×25 11.8

(-0306) 100 1000 200 50×25 15.3

Bessey. Szybkozaciskajàce, z wykorzystaniem mechanizmu mimoÊrodowego aktywowanego dêwignià. Âciski sà bardzo lekkie - szcz´ka sta∏a wykonana z magnezu, ruchoma odlewana. Rami´ napinajàce wykonane z poliamidu zbrojonego w∏óknem szklanym, zaciskajàce w kilku stopniach, zwalniane za pomocà przycisku. Szcz´ka sta∏a posiada rowek pryzmatyczny i wyposa˝ona jest w nak∏adk´ poliamidowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . Przekrój szyny. . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11454 KLImm mm mm kg

-0107 12 120 80 20x5 0.26

220 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 220))

-0206 16 160 80 20x5 0.29

-0305 20 200 80 20x5 0.32

(-0404) 25 250 80 20x5 0.355


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski Êrubowe

Bessey. Szybkozaciskowe dzi´ki mechanizmowi mimoÊrodowemu umieszczonemu w ramieniu szcz´ki ruchomej. Zarówno zaciskanie, jak i zwalnianie dokonywane jest za pomocà jednego prostego chwytu. Wykonane ca∏kowicie ze stali, z profilowanà, po∏yskowo cynkowanà szynà. P∏ytka dociskowa osadzona przegubowo. R´kojeÊç prosta, lakierowana, wykonana ze stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Bessey nr . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . Przekrój szyny. . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

1338 Gmm mm mm kg szt

-0100 12-H 120 60 13.5×6.5 0.50 10

-0209 16-H 160 80 16×7.5 0.60 10

-0308 20-H 200 100 19.5×9.5 1.10 10

-0407 25-H 250 120 25×10.5 1.50 10

-0506 30-H 300 140 25×12 2.30 10

-0605 40-H 400 120 25×12 2.40 10

-0704 50-H 500 120 25×12 2.60 5

-0803 60-H 600 120 25×12 2.80 5

(-1009) 100-H 1000 120 27×13 4.00 5

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Âciski kraw´dziowe

Bessey. Przeznaczone do stosowania podczas przyklejania listew na kraw´dziach p∏yt wiórowych itp. Jarzmo z cynkowanej stali narz´dziowej. P∏ytki dociskowe z tworzywa sztucznego. Do pokr´cania Êrub r´kojeÊç drewniana oraz przetyczki stalowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica p∏ytek dociskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2309 Nr mm mm mm kg szt

-0103 KT8-3 80 80 38 2.4 5

Bessey. Âcisk z obs∏ugà jednor´cznà, naciskajàcy jednoczeÊnie na trzy p∏aszczyzny. Rama z aluminium. R´kojeÊç o ergonomicznym kszta∏cie. Przeznaczony do stosowania podczas przyklejania listew na kraw´dziach p∏yt wiórowych itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç robocza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1074 Nr mm mm kg

-0108 EKT-55 10-55 0-45 0.85

Âcisk pomocniczy

Bessey. Przeznaczony do stosowania wraz ze zwyk∏ym Êciskiem. Z ruchomà p∏ytkà dociskowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç gwintu Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1342 Nr mm

-0104 KT 5-1 80

221 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 221))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski spawalnicze

Ze Êrubà z nak∏adkà

Z podpórkà sta∏à

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Super Setter. G∏owice zacisków luzem, do zak∏adania na zamontowanà lub obci´tà rur´ kwadratowà, do wykorzystania jako przyrzàd monta˝owy, albo do zamocowaniu przedmiotu, który ma byç np. spawany. Koniec Êruby jest szeÊciokàtny, dla umo˝liwienia dokr´cenia przy pomocy klucza p∏askiego sta∏ego lub nastawnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Super Setter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujà do rur kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335 Nr mm mm mm kg

-0102 FCWS 210 25 100 122 0.8

-0201 FCWP 210 25 100 0.8

-0300 FCWS 410 40 100 130 1.3

Nak∏adka z rowkiem pryzmat. do monta˝u naro˝y . . . . . . . . . . . . .

11335

-

-

-2009

Âruba z pokr´t∏em, wyd∏u˝ona 180 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335

-

-

-2207

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Super Setter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujà do rur kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335 Nr mm mm mm kg

-0409 FCWP 410 40 100 1.3

-0508 FCWS 415 40 150 130 1.6

-0607 FCWP 415 40 150 1.6

Nak∏adka z rowkiem pryzmat. do monta˝u naro˝y . . . . . . . . . . . . .

11335

-2108

-2009

-2108

Âruba z pokr´t∏em, wyd∏u˝ona 180 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335

-2207

-2207

-2207

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Super Setter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujà do rur kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335 Nr mm mm mm kg

-0706 FCWS 420 40 200 130 1.9

-0805 FCWP 420 40 200 1.9

Nak∏adka z rowkiem pryzmat. do monta˝u naro˝y . . . . . . . . . . . . .

11335

-2009

-2108

Âruba z pokr´t∏em, wyd∏u˝ona 180 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11335

-2207

-2207

Bessey. Odlewane z ˝eliwa. Cynkowane. Do przytrzymywania kszta∏towników, rur itp. pod kàtem dok∏adnie 90°. Zarówno klocek dociskowy, jak i podparcie Êruby osadzone sà przegubowo, dzi´ki temu mo˝na pewnie zamocowaç materia∏y o ró˝nych rozmiarach poprzecznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie, jednostronne. . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4229 Nr mm mm mm kg

-0106 WSM 9 2×90 60 35 4.5

(-0205) WSM 12 2×120 100/rura 120 61 8.2

Bessey. Odlewane z ˝eliwa. Cynkowane. Ustawiane pod kàtem 5-180°. Do uchwycenia kszta∏towników, rur itp. pod dok∏adnie okreÊlonym kàtem. Âruby zaciskowe ze stopu miedzianego z gwintem trapezowym. Klocki dociskowe osadzone przegubowo.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocka dociskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. klocka (przestrzeƒ wewn. 65 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 222))

0046 Nr mm mm mm kg

(-0105) SM 10 Set 5-180° 2×100 35 124 9.6


Magnesy - Âciski - Imad∏a Âciski d∏ugie Âciski do klejenia Szyna z cynkowanej galwanicznie stali spr´˝ynowej. Obs∏uga szcz´ki przesuwnej jednor´czna dzi´ki zaciskowi mimoÊrodowemu. R´kojeÊç do pokr´cania Êruby przegubowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry Êciskania SzerokoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êcisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11307 mm mm kg

-0106 650 38×5 2

-0205 1000 38×5 2.5

mm mm kp

1100 0-120 800

1250 0-120 800

Szcz´ka przesuwna kpl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11307

-0403

-

P∏ytka docisk. ze Êrubà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11307

-0304

-0502

Âruba z r´kojeÊcià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11307

-0601

-0601

Dodatkowe listwy ochronne, 4szt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11307

-0700

-

11307-0304

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Luna. Szyna ze stali o du˝ej wytrzyma∏oÊci, cynkowanej galwanicznie, z podwójnym uz´bieniem. Obs∏uga szcz´ki ruchomej jednor´czna dzi´ki zaciskowi mimoÊrodowemu, dzia∏ajàcemu na szyn´ od góry i od do∏u. Przegubowa r´kojeÊç do pokr´cania Êruby, która ponadto wyposa˝ona jest w ∏eb szeÊciokàtny, umo˝liwiajàcy bardzo silne dokr´cenie. Obie szcz´ki wyposa˝one w nak∏adki plastikowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . Przekrój szyny . . . . . . . Maks. si∏a zacisku . . . .

20757 -0102 mm 650 mm 40 x 5 N 10000

-0201 1000 40 x 5 10000

-0300 1500 40 x 5 10000

-0409 2000 40 x 5 10000

-0508 2500 40 x 5 10000

-0607 3000 40 x 5 10000

Bessey. Typ Uniklamp. O du˝ych, g∏adkich powierzchniach roboczych szcz´k wykonanych z poliamidu zbrojonego w∏óknem szklanym, zawsze Êciskajàcych równolegle. Mechanizm Êciskajàcy przestawiany dla uzyskania rozpychania lub rozciàgania. Cynkowana po∏yskowo, profilowana szyna stalowa. Âruba zaciskowa z gwintem trapezowym. R´kojeÊç drewniana, ukszta∏towana ergonomicznie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey-nr . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie wewn. . . . . . . . Rozwarcie zewn. . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia . . . . Przekrój szyny . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11453 (-0108) UK16 mm 160 mm 172-270 mm 80 mm 20x5 kg 0.6

-0207 30 300 172-415 80 20x5 0.7

(-0306) 60 600 172-720 80 20x5 0.93

Z teownika. Szcz´ka ruchoma jest mocowana przetyczkà w otworach szyny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary teownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1354 mm mm kg

-0109 1000 40×40×5 5.5

-0307 1500 40×40×5 6.8

(-0505) 2100 40×40×5 8.5

223 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 223))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Imad∏a Âcisk imad∏owy

Bessey. Po∏àczenie Êcisku Êrubowego i imad∏a w jednym narz´dziu. Szcz´ki pryzmatyczne z poliamidu zbrojonego w∏óknem szklanym. Cynkowana Êruba o gwincie trapezowym. R´kojeÊç z drewna. Po zdemontowaniu szyn prowadzàcych mo˝liwe jest mocowanie przedmiotów o nierównoleg∏ych p∏aszczyznach bocznych. Dostarczana w komplecie z dwoma zaciskami mocujàcymi.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1913 Nr mm mm mm kg szt

-0103 S-10 90 110 20 0.85 10

Imad∏a sto∏owe Ze stali kutej. Ca∏kowicie spawane. Z klockami szcz´k z hartowanej stali. Âruba os∏oni´ta. Z kowade∏kiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç robocza . . . . . . . . . . . . Wymiary kowade∏ka . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1429 mm mm mm mm kg

-0407 100 100 55 100×70 5.0

-0506 125 115 60 115×80 6.5

-0605 150 150 65 115×100 8.5

Luna. Z ˝eliwa. Hartowane klocki szcz´k i kowade∏ko. Âruba ca∏kowicie zakryta, z gwintem trapezowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . Szer. rozwarcia . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . .

20168 -0100 Nr MV63S mm 63 mm 75 mm 51 kg 3.1

-0209 MV80S 80 80 49 3.2

-0308 MV100S 100 100 53 4.3

-0407 MV125S 125 125 74 7.3

-0506 MV150S 150 150 89 11

Ridgid. Imad∏o Rapidor. Odkuwane ze stali. Z du˝ym kowade∏kiem. Funkcja szybkiego przesuwu szcz´k umo˝liwia ∏atwe i szybkie ustawienie ˝àdanego rozwarcia. P∏yta podstawy obrotowa w zakresie 360°, jako opcja.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowade∏ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16004 mm mm mm mm kg

-0101 120 120 80 75 x 75 10

Obrotowa podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16004

-1000

224 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 224))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Imad∏a Imad∏a sto∏owe Peddinghaus. Typ Junior. Odkuwane ze stali. Z du˝ym kowade∏kiem. Szlifowane, z ca∏kowicie zakrytà Êrubà o podwójnym gwincie trapezowym.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowade∏ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2555 mm mm mm kg

-0104 120 130 75×70 10

-0203 140 180 95×85 18

Obrotowa podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2555

-0302

-0401

Peddinghaus. Typ Superior. Odkuwane ze stali. Ze sta∏ymi, szerokimi klockami szcz´kowymi do rur, znajdujàcymi si´ pod klockami p∏askimi. Szlifowane, z ca∏kowicie zakrytà Êrubà o podwójnym gwincie trapezowym. Z kowade∏kiem.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie, dla rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowade∏ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9870 mm mm cale mm mm kg

-0107 120 150 3⁄8-3 80 75×70 10

-0206 140 200 1⁄2-31⁄2 95 95×90 18

-0305 160 225 1⁄2-4 120 120×110 25

P∏yta obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9870

-0404

-0602

-0602

Zapasowa Êruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1433

(-4304)

-4403

(-4502)

Trzpieƒ przetyczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1433

-5509

-5608

-5707

Ogranicznik gumowy (20 szt.) . . . . . . . . . . .

1433

-5103

-5202

-5301

Do szcz´k o szerokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yta obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm 9870

115 -

135 -0404

150 -0602

Zapasowa Êruba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1433

(-4205)

(-4304)

-4403

Trzpieƒ przetyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1433

-5400

-5509

-5608

Ogranicznik gumowy (20 szt.) . . . . . . . . . . . .

1433

-5004

-5103

-5202

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Cz´Êci do starszego typu

Peddinghaus. Typ Matador. Odkuwane ze stali. Z podzia∏kà i du˝ym kowade∏kiem. Szlifowane, z ca∏kowicie zakrytà Êrubà o podwójnym gwincie trapezowym. Cz´Êç ruchoma jest zdejmowana - nie dotyczy rozmiaru 100 mm. Rozmiary 120-180 mm wyposa˝one sà w tulejk´ usytuowanà pod szcz´kami, przeznaczonà do szybkiego monta˝u wymienionych poni˝ej klocków odchylanych. 1 ) w za∏àczeniu 1 szt. 2) w za∏àczeniu 2 szt.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 -0179 SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . mm 100 Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Kowade∏ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 65×60 G∏´b. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . mm 65 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6

-0203 120 150 75×70 80 10

-0302 -0401 -0500 140 160 180 200 225 225 95×90 120×110 120×110 95 120 120 18 25 26

P∏yta obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . 1433 -1102

-1201

-1300

-1300

-1300

-

-1706

-1805

-1904

-2001

Klocki pryzmatyczne . . . . . . . . . 1433

-

-2209

-2308

-2407

-

Klocki rurowe1. . . . . . . . . . . . . . . . 1433 Do rur o Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale

-

-3207 1⁄8-4

-3306 1⁄8-5

-3405 1⁄8-6

-3504 1⁄8-7

-4106

-

-

-

-4403

(-4502)

(-4502)

2

Klocki plastikowe . . . . . . . . . . . . 1433 1

Zacisk mocujàcy . . . . . . . . . . . . . 1433 -4007

Zapasowa Êruba . . . . . . . . . . . . . . 1433 (-4205) (-4304)

(-4551)

(-4551)

Trzpieƒ przetyczki . . . . . . . . . . . . 1433 -5400

Zapasowy zespó∏ nakr´tki. . . . . 1433 (-4254) (-4353) (-4452) -5509

-5608

-5707

-5707

Ogranicznik gumowy (20 szt.) . 1433 -5004

-5103

-5202

-5301

-5301

Dodatkowe klocki sà odchylane

Klocek pryzmatyczny

Zacisk mocujàcy

225 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 225))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Imad∏a Imad∏a sto∏owe Luna. Odkuwane ze stali, dla zagwarantowania najwy˝szych wymagaƒ wytrzyma∏oÊciowych. Klocki szcz´kowe hartowane. Kowade∏ko. Regulacja luzu na prowadnicy, zapewniajàca doskona∏à p∏ynnoÊç ruchu post´powego. Âruba ca∏kowicie zakryta, z gwintem trapezowym. Wyposa˝enie zamawiane dodatkowo: p∏yta obrotowa i klocki szcz´kowe do rur.

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20423 -0601 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MV100EX SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . mm 100 Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 100 G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 68 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7.5

-0700 MV125EX 125 125 83 10.9

-0809 MV150EX 150 150 101 15.8

-0908 MV175EX 175 175 120 19

P∏yta obrotowa . . . . . . . . . . . 20423

-1005

-1104

-1203

-1302

Klocki szcz´kowe do rur . . 20423

-1401

-1500

-1609

-1708

Peddinghaus. Typ Matador Multi Plus. Odkuwane matrycowo ze stali. Z kowade∏kiem. Szlifowane, z ca∏kowicie zakrytà Êrubà o podwójnym gwincie trapezowym. Mo˝e byç u˝ywane jako zwyk∏e imad∏o, ale równie˝ do gi´cia nierdzewnych rur o gruboÊci Êcianek 1,5 mm i p∏askowników. Dostarczane z 3 wzornikami do gi´cia rur 15, 18 i 22 mm, oraz wzornikiem do gi´cia p∏askowników.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowade∏ko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do p∏askowników o grub. maks. . . . . . . . Do rur ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzorniki. . . . . Wymiary . . . . .

12008 mm

-0908 12

12008 mm mm mm mm mm kg

-1005 15

-0056 120 150 75 x 70 5 15-18-22 20 -1104 18

-0106 160 225 120 x 110 6 15-18-22-28 40 -1203 22

-1302 28

Regulatory wysokoÊci imad∏a

Peddinghaus. Przeznaczone do regulacji ustawienia imade∏ Matador/ Superior na odpowiedniej wysokoÊci nad blatem. Regulacja jest bezstopniowa, a mocowanie dokonywane jest jednym prostym ruchem dêwigni. Przestawienie wysokoÊci nie wymaga wysi∏ku, poniewa˝ ci´˝ar imad∏a równowa˝ony jest amortyzatorem gazowym. Regulator umo˝liwia równie˝ obracanie imad∏a o 360° bez koniecznoÊci instalowania obrotowej podstawy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peddinghaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do Superior/Matador, o szer. szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji wysokoÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8039 Nr mm mm kg

(-0057) 10323 100 300 15

-0107 10324 120 300 15

-0206 10325 140 300 15

-0404 10335 180 300 15

Imad∏o z zaciskiem mocujàcym do sto∏u

Imad∏o uniwersalne, ustawiane w dowolnym kierunku. Sk∏ada si´ z cz´Êci dolnej, mocowanej zaciskowo do blatu, oraz z cz´Êci górnej, tj. imad∏a mocowanego na przegubie kulistym. Dzi´ki przegubowi imad∏o mo˝na przekr´caç i pochylaç dowolnie wg. potrzeb. Ustalanie po∏o˝enia dokonywane jest b∏yskawicznie, za pomocà dêwigni z mimoÊrodem. Klocki szcz´k g∏adkie. Ca∏oÊç lakierowana. Cz´Êç górna z aluminiowymi klockami szcz´kowymi obracanymi o 360°. Trzy strony klocka w wykonaniu pryzmatycznym, jedna rade∏kowana. Montuje si´ ∏atwo na cz´Êci dolnej.

Cz´Êç górna

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1425 mm mm mm kg

-0104 46 35 50 2.0

-0203 80 52 100 5.8

Oddzielna cz´Êç górna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1425

-0302

-

226 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 226))


Magnesy - Âciski - Imad∏a Nak∏adki ochronne Nak∏adki na szcz´ki

Jakie nak∏adki wybraç Udarowe Wybijanie Nitowanie Gi´cie Stemplowanie Montowanie

Obróbka Ci´cie pi∏à Obr. pilnikiem Szlifowanie Wiercenie Gwintowanie

7568 1443

7568 1443 7525

Rodzaje prac Obróbka wykaƒcz. Polerowanie Cyzelowanie Grawerowanie

Znakowanie Rysowanie Trasowanie Punktowanie

1445 7525 4869

7568 1443

7568

1443+1445, 1443+7525

1445 7525

1443+1445, 1443+7525

7565+1445 7565+7525

7568 7526 3)

7526 1445

7568 7526

7568 7526

7568+1445 7526

7526 1445

7568+1445 7526

7526

4869 7525 1445

4869 7525 1445

Cechy przedmiotu P∏askie

Klinowe 1) Cylindryczne

7568

Sto˝kowe 1) Kruche

Goràcy 2)

1444

1444

1444

1444

Grawerowane

7525 7526 1445

7525 7526 1445

7525 7526 1445

7525 7526 1445

7525 7526 1445

Polerowane

4869 7525 1445

4869 7525 1445

4869 7525 1445

7526 7525 4869

7526 7525 4869

1)

Przy niewielkiej zbie˝noÊci przedmiot mo˝na skutecznie zamocowaç przy u˝yciu jednej nak∏adki aluminiowej, a drugiej gumowej lub poliuretanowej. Nak∏adki fibrowe mogà byç u˝ywane przy lutowaniu mi´kkim, jak równie˝ przy ostro˝nym lutowaniu lutowiem srebrowym. Nie odprowadzajà ciep∏a tak dobrze jak nak∏adki aluminiowe. 3) Przy gwintowaniu przedmiotów walcowych cz´sto okazuje si´ korzystnym zamocowanie przedmiotu mi´dzy nak∏adkà aluminiowà o kszta∏cie pryzmatycznym, a rade∏kowanà powierzchnià szcz´ki imad∏a. Wówczas nak∏adka pryzmatyczna utrzymuje pozycj´ przedmiotu, a szcz´ka imad∏a zapobiega jego obrotowi. 2)

Magnefix. Z niebieskiego poliuretanu. Na zewn´trznej stronie znajdujà si´ dwa wpuszczane magnesy, które utrzymujà nak∏adki na miejscu równie˝ podczas wymiany mocowanego przedmiotu. Mogà byç u˝ywane do imade∏ sto∏owych i maszynowych. Nr 7525. Powierzchnia chwytna poliuretanowa z wzorem zàbkowanym. Nr 7526. Powierzchnia chwytna poliuretanowa z rowkami pryzmatycznymi, do mocowania poziomego lub pionowego. Prospekt na ˝yczenie 1443-9996. Do szcz´k o szerokoÊci mm 100-115 120-125 150-160

7525 Zàbkowane Nr art. 7525 -0100 -0209 -0308

7526 Pryzmatyczne Nr art. 7526 -0109 -0208 -0307

7525

7526

227 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 227))

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Monta˝ - pierÊcieni - przetyczek - ∏o˝ysk - ko∏ków ustalaj. - ko∏ków mocuj. Dociàganie/ odkr´canie Êrub/nakr´tek


Magnesy - Âciski - Imad∏a Nak∏adki ochronne

Uchwyty i narz´dzia mocujàce

Nak∏adki na szcz´ki

1443

1444

7568

10904

Magnefix. Z aluminium, z powierzchnià chwytowà w ró˝nych wykonaniach. Na odwrotnej stronie znajdujà si´ dwa wpuszczane magnesy, które utrzymujà nak∏adki na szcz´kach podczas wymiany mocowanego przedmiotu. Mogà byç u˝ywane do imade∏ sto∏owych i maszynowych. Nr 1443. Powierzchnia chwytna z aluminium, rowkowana. Nr 1444. Powierzchnia chwytna z fibry (twardej). Nr 7568. Powierzchnia chwytna z aluminium, pryzmatyczna, do mocowania poziomego i pionowego. Nr 10904. Specjalne nak∏adki aluminiowe oprawkowe z 3 magnesami. Z wybraniem pod uchwyt frezarski o rozmiarze ISO 30 lub 40, sà pomocne przy wymianie frezu. Prospekt na ˝yczenie 1443-9996. Do szcz´k o szerokoÊci mm 100-115 120-125 135-140 150-160

1443 Aluminiowe Nr art. 1443 -0102 -0201 -0409 -0458

1444 Fibrowe Nr art. 1444 -0101 -0200 -0408 -0457

7568 Pryzmatyczne Nr art. 7568 -0108 -0207 -0405 -0454

10904 Oprawkowe Nr art. 10904 -0105 -

Magnefix. Zestawy 4 par nak∏adek ochronnych do imade∏ - 2 pary z niebieskiego poliuretanu i 2 pary z aluminium. Wszystkie z wbudowanym magnesem. Do u˝ytku zarówno w imad∏ach sto∏owych jak i maszynowych. W sk∏ad zestawu wchodzà nast´pujàce typy nak∏adek: Nr 7525: Powierzchnia robocza z poliuretanu z wzorem waflowym. Nr 7526: Powierzchnia robocza z poliuretanu z pryzmatycznym rowkiem poziomym i pionowym. Nr 7568: Powierzchnia robocza z aluminium z pryzmatycznym rowkiem poziomym i pionowym. Nr 1443: Powierzchnia robocza z aluminium z rowkowaniem poziomym. Dostarczane w futerale tekstylnym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 228))

12105 mm

-0207 125

-0306 150

Uchwyty i narzędzia mocujące  
Uchwyty i narzędzia mocujące  

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: Spis treÊci CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG...

Advertisement