Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 1263 1269 1219 1278 1280 1249 1299 1300 1213 1262 1297 1286 1285 1300 1206 1284 1293 1292 1283 1232 1264 1267 1302 1258 1299 1302 1263 1263 1212 1219 1210 1212 1217

Pneumatyka

Grawerki r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze pneumatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otki pneumatyczne do d∏utowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otki pneumatyczne ig∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia pneumatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzie pneumatyczne do zaginania i perforacji blach Nitownice pistoletowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obróbka spr´˝onego powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piaszczarki odciàgowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilarki do blach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilnikarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecinarka tarczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czne no˝yce mechaniczne do blach. . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝arki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifierki kàtowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifierki mimoÊrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifierki oscylacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifierki taÊmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szybkoz∏àcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiertarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycinarki r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyciskacze tub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyrzynarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycinarki r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiesia odcià˝ajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiesia spr´˝ynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór spustowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawory kulowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiorniki ciÊnieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z∏àczka obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z∏àczki wsuwno-zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1199))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Pneumatyka Ogólne wiadomoÊci o spr´˝onym powietrzu Spr´˝arki jedno- i dwustopniowe. Spr´˝arki jednostopniowe najcz´Êciej sà stosowane do malowania natryskowego, nadmuchiwania i do nap´du narz´dzi pneumatycznych. Spr´˝arki dwustopniowe stosuje si´ tam, gdzie wymagane ciÊnienie powietrza przekracza 8 barów, np. do pompowania du˝ych kó∏ ci´˝arówek. CiÊnienie spr´˝arki podawane jest w barach lub kPa, niezale˝nie od jej rozmiaru. PojemnoÊç przep∏ywowa cylindrów jest wartoÊcià teoretycznà wyliczanà z równania: liczba cylindrów x pole przekroju cylindra x skok t∏oka x pr´dkoÊç obrotowa, i podawana jest w l/s, l/min lub m3/min. WydajnoÊç swobodna jest w∏aÊciwà miarà wydajnoÊci spr´˝arki, oznaczajàcà ile rzeczywiÊcie powietrza mo˝e ona dostarczyç. Podaje si´ w l/s lub l/min. W przypadku spr´˝arek oferowanych przez Lun´ wydajnoÊç ta mierzona jest przy ciÊnieniu 600 kPa (6 bar). SprawnoÊç = stosunek wydajnoÊci do pojemnoÊci przep∏ywowej. UWAGA. Nale˝y pami´taç o rozró˝nianiu wydajnoÊci swobodnej i pojemnoÊci przep∏ywowej cylindrów. Pomieszanie tych poj´ç mo˝e wywo∏aç krytyczne nast´pstwa przy doborze spr´˝arki, poniewa˝ rzeczywista wydajnoÊç mo˝e wynosiç ok. 65% pojemnoÊci przep∏ywowej dla spr´˝arek 1-stopniowych i 75% dla 2-stopniowych. Wspó∏czynnik obcià˝enia. Wynosi on dla spr´˝arek t∏okowych ok. 70%, co oznacza, ˝e spr´˝arka nie powinna byç w ruchu przez okres d∏u˝szy ni˝ 70% ogólnego czasu pracy. Spr´˝arka musi zatem w fazie pracy byç w stanie wytworzyç odpowiednie ciÊnienie, aby podczas fazy spoczynku opad∏o ono nie ni˝ej ni˝ do ustalonej wartoÊci. Dla spr´˝arek Êrubowych wspó∏czynnik obcià˝enia wynosi 100%.

Pneumatyka

Spr´˝arki Êrubowe. Stosowane sà one przede wszystkim tam, gdzie zapotrzebowanie powietrza przekracza 1 m3/min. Instalacja ich jest prostsza ni˝ spr´˝arek t∏okowych, a jednoczeÊnie majà mniej cz´Êci ruchomych i dlatego sà ∏atwiejsze do serwisu i konserwacji. Równie˝ ∏atwiej jest je zintegrowaç w kompletny uk∏ad obróbki spr´˝onego powietrza (osuszanie, filtrowanie i odzyskiwanie ciep∏a). Praca z roz∏adowywaniem zaworowym. Silnik jest stale w∏àczony, a spr´˝arka pracuje na ″biegu ja∏owym″, mówiàc inaczej jest na zmian´ ∏adowana (w okresie spr´˝ania) i roz∏adowywana przez zawór ciÊnieniowy. Agregat pracujàcy ca∏kowicie w tym trybie musi byç roz∏adowany r´cznie przy starcie. Praca w pe∏ni automatyczna. Praca w pe∏ni automatyczna mo˝liwa jest w przypadku agregatów spr´˝arkowych wyposa˝onych w silnik o starcie bezpoÊrednim do 4 kW (5,5 KM). Wy∏àcznik ciÊnieniowy w∏àcza i wy∏àcza silnik, przy odpowiednio dolnej i górnej zadanej wartoÊci ciÊnienia. Automatyka pracy kombinowana elektro-pneumatyczna, tzn. Praca w pe∏ni automatyczna w po∏àczeniu z opóênionym zatrzymaniem, lub z roz∏adowywaniem zaworowym. Z regu∏y stosowana jest w przypadku agregatów spr´˝arkowych wyposa˝onych w silnik w∏àczany metodà gwiazda-trójkàt, tj. o mocy od 5,5 kW (7,5 KM). Wybór jednej lub wi´cej spr´˝arek. W wielu wypadkach spr´˝one powietrze jest równie wa˝ne jak energia elektryczna. Nale˝y dà˝yç do stanu 2 + 1, tj. dwie spr´˝arki pracujàce w systemie automatycznym, zapewniajàce zasilanie zmieniajàcych si´ poziomów poboru powietrza, oraz jedna spr´˝arka w rezerwie. Takie rozwiàzanie oznacza pewnoÊç zasilania, dobrà ekonomi´ pracy oraz rozsàdny poziom kosztów inwestycyjnych. Projektowanie instalacji spr´˝onego powietrza. Instalacje spr´˝onego powietrza winny byç odpowiednio du˝e i pewne w eksploatacji, tak aby nie wyst´powa∏y problemy zwiàzane z nagrzewaniem si´ i kondensacjà. Nale˝y obliczyç pobór powietrza netto, uwzgl´dniajàc stopieƒ wykorzystania maszyn i narz´dzi pneumatycznych, spadki ciÊnieƒ, wycieki, zu˝ywanie si´ itp. Bioràc pod uwag´ przysz∏e zapotrzebowanie nale˝y dobieraç spr´˝arki o wydajnoÊci dwa razy wi´kszej od aktualnego poboru netto. Dobór pomieszczeƒ dla spr´˝arek. Pomieszczenie winno zapewniaç swobod´ konserwacji i serwisu, oraz umo˝liwiaç rozbudow´ instalacji. Czynnikiem najwy˝szej wagi jest dobra wentylacja. Nale˝y zasi´gnàç rady producenta lub dostawcy spr´˝arek, co do ukszta∏towania sieci spr´˝onego powietrza, oraz jej wymiarowania. Stopieƒ wykorzystania maszyn i narz´dzi pneumatycznych. Wiele urzàdzeƒ pneumatycznych w praktyce nigdy nie pracuje w sposób ciàg∏y. Poni˝ej podane sà wspó∏czynniki wykorzystania najcz´Êciej wyst´pujàcych maszyn i narz´dzi pneumatycznych, wynikajàce z doÊwiadczenia. WartoÊci te mogà byç wykorzystywane do obliczania wymaganych wydajnoÊci spr´˝arek.

1200 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1200))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Luna DUO

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20240 Nr

Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika pow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar l dB (A) kW (KM) obr/min mm kg

-0107 3HP/740 K12 1-stopn. 230 1-faz. 16 740 12.3 600 10.0 10 50 75 2.2 (3) 1600 800x380x700 56

* Przy 6 bar.

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. moment roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. moment roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20244 Nr cale mm obr/min Nm ft-lb Nm ft-lb dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s mm kg

-0103 ARS1⁄4″/LD 1⁄4″ M10 280 34 25.2 8-34 5.9-25.2 71 2.32 3⁄8 1⁄4 420 7.0 165 0.53

-0202 ASR3⁄8″//LD 3⁄8″ M10 280 34 25.2 8-34 5.9-25.2 70 2.97 3⁄8 1⁄4 420 7.0 165 0.53

-0301 AR3⁄8″/LD 3⁄8″ M5-M10 240 120 90 15-100 11.2-75 74 0.96 5⁄16 1⁄4 755 12.6 330 1.35

-0400 AR1⁄2″/LD 1⁄2″ M6-M10 240 120 90 15-100 11.2-75 74 0.96 5⁄16 1⁄4 755 12.6 330 1.35

* Przy 6 bar.

1201 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1201))

Pneumatyka

Luna. DUO. Przewoêna, jednostopniowa spr´˝arka t∏okowa bezolejowa, ze zbiornikiem powietrza i nap´dem paskowym. Opatentowana technika wykorzystujàca powietrze w obiegu zamkni´tym. Technika ta powoduje zmniejszenie poboru energii o ok. 30%, znaczne obni˝enie poziomu ha∏asu i wibracji, oraz poprawia Êrodowisko pracy u˝ytkownika. Spr´˝arka wyposa˝ona jest w z∏àcze bliêniacze, s∏u˝àce do do∏àczenia w´˝a podajàcego spr´˝one powietrze oraz w´˝a powrotnego. Powietrze wydmuchiwane z narz´dzia powraca do spr´˝arki i wykorzystywane jest powtórnie. Dzi´ki uk∏adowi zamkni´temu nie wydostaje si´ na zewnàtrz ˝adna mg∏a olejowa, a wi´c do atmosfery pomieszczenia roboczego nie sà wydmuchiwane czàstki zanieczyszczeƒ. Praca spr´˝arki jest ca∏kowicie automatyczna, czyli spr´˝arka w∏àcza si´ i wy∏àcza samoczynnie. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Przeznaczona do u˝ytku przemys∏owego oraz do warsztatów samochodowych, tam gdzie wyst´puje du˝e zapotrzebowanie na spr´˝one powietrze. Wyposa˝ona w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika samoczynne. Dostarczana z silnikiem o ∏agodnym starcie - klasa obudowy IP54, kablem zasilajàcym, prze∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa i manometrem, zaworem regulacyjnym i szybkoz∏àczkami.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Luna DUO

Pneumatyka

20243-0203

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze 20243-0609 wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20243 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIWC3⁄8″TH/LD AIW3⁄8″PC/LD AIW3⁄8″TH/LD AIWC1⁄2″THM/LD AIWC1⁄2″TH/LD 3 3 3 1 1⁄2″ Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . cale ⁄8″ ⁄8″ ⁄8″ ⁄2″ Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . mm M6-M12 M6-M12 M6-M12 M6-M12 M8-M16 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . obr/ 9600 11000 10100 10000 8500 min Maks. moment dokr. (3 stopn.) Nm 250/310/445 160/250/300 220/365/420 280/370/475 490/585/690 Maks. moment dokr. (3 stopn.) ft-lb 186/231/332 120/187/224 164/272/314 209/276/355 366/437/515 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . Nm 515 480 450 565 720 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . ft-lb 384 358 336 422 538 Zalec. moment roboczy . . . . . . Nm 250-400 160-250 220-380 280-400 490-600 Zalec. moment roboczy . . . . . . ft-lb 186-299 119-186 164-284 209-299 366-448 Mechanizm udarowy . . . . . . . . . typ Twin Pin Twin Twin Twin hammer clutch hammer hammer hammer Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . dB (A) 68 70 72 68 69 Wibracje (ISO 15744:1999) . . . m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 3⁄8 3⁄8 3⁄8 3⁄8 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . cale 1⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, l/min 900 550 550 930 1360 wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Pobór powietrza, l/s 15 9.16 9.16 15.5 22.7 wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.2 1.37 1.36 1.2 1.91 Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20243 -0609 -0708 -1003 -1102 -1201 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIW1⁄2″PC/LD AIW1⁄2″TH/LD AIWC3⁄4″TH/LD AIWC3⁄4TH/LD AIW11″TH/LD 1 1 3 3 Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . cale ⁄2″ ⁄2″ ⁄4″ ⁄4 1″ Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . mm M10-M18 M10-M18 M18-M27 M18-M27 M22-M33 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . obr/ 8350 7330 5200 5500 5500 min Maks. moment dokr. (3 stopn.) Nm 500/610/700 500/610/700 405/1010/1215 1080/1390/1560 1080/1390/1560 Maks. moment dokr. (3 stopn.) ft-lb 374/455/523 374/455/523 300/750/900 805/1040/1165 805/1040/1165 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . Nm 720 720 1580 1560 1560 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . ft-lb 538 538 1166 1165 336 Zalec. moment roboczy . . . . . . Nm 500-650 500-650 335-1145 720-1200 750-1200 Zalec. moment roboczy . . . . . . ft-lb 374-486 374-486 250-850 560-900 560-900 Mechanizm udarowy . . . . . . . . . typ Pin Twin Twin Twin Twin clutch hammer hammer hammer hammer Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . dB (A) 68 71 77 72 72 Wibracje (ISO 15744:1999) . . . m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 2.16 2.16 3 3 1 1 1⁄2 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . cale ⁄8 ⁄8 ⁄2 ⁄2 1⁄4 1⁄4 3⁄8 3⁄8 3⁄8 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, l/min 887 887 1300 1400 1400 wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Pobór powietrza, l/s 14.78 14.78 49.9 23.33 23.33 wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.41 2.43 3.15 5.22 5.25 * Przy 6 bar.

1202 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1202))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Luna DUO

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

20245 Nr mm typ obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0102 AD6.5KC/LD 6.5 z kluczem 2800 3⁄8x24 68 0.4 3⁄8 1⁄4 420 7.0 0.6

-0201 AD10KC/LD 10 z kluczem 1800 3⁄8x24 66 0.8 3⁄8 1⁄4 550 9.2 1.3

-0300 AD10QC/LD 10 szybkomoc. 1800 3⁄8x24 66 0.8 3⁄8 1⁄4 550 9.2 1.4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N 81) . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20245 Nr mm typ obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0409 AD13KC/LD 13 z kluczem 800 3⁄8x24 63 0.7 3⁄8 1⁄4 635 10.6 1.6

-0508 AD13QC/LD 13 szybkomoc. 800 3⁄8x24 63 0.7 3⁄8 1⁄4 635 10.6 1.7

-0805 ADS10KC/LD 10 z kluczem 1800 3⁄8x24 66 0.8 3⁄8 1⁄4 550 9.2 1.3

* Przy 6 bar.

20246-0200

20246-0507

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20246 -0101 Nr AD25/LD mm/cale 3 / 6 / 1⁄4 obr/min 25000 dB (A) 69 2 m/s 3.6 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 330 l/s 5.5 W 224 mm 160 kg 0.4

-0200 AD22/LD 3 / 6 / 1⁄4 22000 73 2.5 3⁄8 1⁄4 550 9.2 373 165 0.65

-0309 ADE25/LD 3 / 6 / 1⁄4 25000 70 3.6 3⁄8 1⁄4 330 5.5 224 255 0.7

-0507 AD22-115/LD 3 / 6 / 1⁄4 22000 80 6.9 3⁄8 1⁄4 330 5.5 224 165 0.5

-0606 AD22-90/LD 3 / 6 / 1⁄4 22000 75 2.5 3⁄8 1⁄4 330 5.5 224 165 0.5

Akcesoria: Tulejka zaciskowa 3 mm. . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0504

-0504

-0504

-0504

-0504

Tulejka zaciskowa 6 mm. . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0603

-0603

-0603

-0603

-0603

Tulejka zaciskowa 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0702

-0702

-0702

-0702

-0702

* Przy 6 bar.

1203 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1203))

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N 81) . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Luna DUO

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20246 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do krà˝ków Êciernych . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . dB (A) Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s2 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . cale Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/s Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0705 -0804 AAG115MM/LD AAG125MM/LD Szlifierka kàtowa 115x22 125x22 M 14 M 14 10000 10000 66 66 2.4 2.4 3⁄8 3⁄8 1⁄4 1⁄4 450 450 7.5 7.5 485 485 1.9 1.9

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20246 -1000 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AB20MM/LD Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifierka taÊmowa Do krà˝ków Êciernych . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20x520 Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 16000 Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . dB (A) 67 Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s2 3.1 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/min 740 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/s 12.3 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 478 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.5

-0903 AB6/10MM/LD Szlifierka taÊmowa 6/10x330 18000 66 3.1 3⁄8 1⁄4 630 10.5 330 0.9

-1109 AEX12/LDMM/LG Szlifierka mimoÊrodowa 150 12000 66 2.4 3⁄8 1⁄4 300 5.0 184 0.9

* Przy 6 bar.

20247-0407

20247-0308

Luna. DUO. Narz´dzia pneumatyczne o ergonomicznej r´kojeÊci izolujàcej od zimna oraz redukujàcej wibracje. Mocne, lekkie i dobrze wywa˝one narz´dzia, nale˝àce do systemu Luna DUO.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20247

Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Cz´stotliwoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na min. Poziom ha∏asu (PNEUROP PN 8NTC1). . . . dB (A) Wibracje (ISO 8862 PARTS 1 and 2) . . . . . . m/s2 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . l/s Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0308 Przecinarka tarczowa

-0407 No˝yce do blach

ACO80MM/LD 20000 68 1.6 3⁄8 1⁄4 432 7.2 0.9

AS1.2/LD 66 1.1 3⁄8 1⁄4 383 6.4 0.95

* Przy 6 bar.

1204 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1204))

-0506 M∏otki pneumatyczne do d∏utowania ACH10.2/LD 2900-3100 83 4.98 3⁄8 1⁄4 636 10.6 1.8


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Luna DUO Luna. DUO. Konstrukcja z∏àcza bazuje na dobrze znanym z∏àczu Cejn 320, produkcie charakteryzujàcym si´ przep∏ywnoÊcià klasy premium i minimalnym spadkiem ciÊnienia. Poprzez po∏àczenie dwóch z∏àczy w jeden blok z uniwersalnà tulejkà blokujàcà, z∏àcze bliêniacze obs∏uguje si´ jednà r´kà. Z∏àcza sà zmontowane z ró˝nà wysokoÊcià, co w po∏àczeniu z oznakowaniem barwnym wtyków, eliminuje ryzyko b∏´dnego pod∏àczenia. Z∏àcza serii 320 majà przep∏ywnoÊç 2100 l/min, bardzo ma∏y spadek ciÊnienia oraz funkcje polepszajàce ekonomi´ u˝ytkowania spr´˝onego powietrza. Aerodynamicznie uformowane zawory zwrotne, osadzone w bardzo du˝ych otworach, mi´kkie wn´trze o ∏agodnych kàtach przep∏ywu, spr´˝yny zaworowe umieszczone poza nurtem strumienia, oraz bardzo ma∏a powierzchnia nacisku, to sà cechy konstrukcyjne, które czynià z∏àcza CEJN maksymalnie ekonomicznymi. Dzi´ki wysokiej wartoÊci przep∏ywnoÊci spe∏niajà wymogi wi´kszoÊci aplikacji przemys∏owych i narz´dziowych. Dane techniczne Nominalna Êrednica przep∏ywu: 7.6 mm (5⁄16″) Przep∏ywnoÊç: 2100 l/min. (74.2 CFM) Maks. ciÊnienie robocze: 16 bar (232 PSI) Min. ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar (2030 PSI) Zakres temperatury pracy: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F) Materia∏ z∏àczki: Mosiàdz pokryty cynkiem/stal/cynk/tworzywo sztuczne Materia∏ wtyku: Stal hartowana, cynkowana Si∏a potrzebna do z∏àczenia: 125 N

Nr art. 20241 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601

-0700

-0908

Rozmiar do∏àcz.

Opakowanie

Z∏àcze bliêniacze z do∏àczeniami w´˝a 6.3 mm (1⁄4″) 8 mm (5⁄16″) 8 mm (5⁄16″) 10 mm (3⁄8″) 10 mm (3⁄8″) 13 mm (1⁄2″) Z∏àcze bliêniacze z t∏umieniem odrzutu 6.3 mm (1⁄4″) 8 mm (5⁄16″) 8 mm (5⁄16″) 10 mm (3⁄8″) 10 mm (3⁄8″) 13 mm (1⁄2″) Wtyk Oznaczenie Wtyk krótki 1⁄4″ zewn. ozn. zielone Wtyk d∏ugi 1⁄4″ zewn. ozn. niebieskie Adapter do pistoletów odmuch. i narz´dzi niekompatybilnych z Luna DUO Wtyk niskociÊnieniowy 1⁄4″ wewn. do∏àczany wtykowo

5 5 5

Z∏àcze bliêniacze

Wtyk bliêniaczy

Wtyk

Wtyk

Adapter wtykowy

Luna. DUO. Prosty, zbrojony, olejoodporny wà˝ bliêniaczy z poliuretanu. Wytrzymuje bardzo ci´˝kie warunki pracy. Elastyczny wà˝, na którym nie pozostajà ˝adne Êlady za∏amaƒ. Dla zapewnienia maksymalnej szczelnoÊci przy wspó∏pracy z narz´dziami pneumatycznymi wà˝ bliêniaczy nale˝y u˝ywaç ze z∏àczkami i wtykami Luna Duo. Wà˝ bliêniaczy spiralny z olejoodpornego poliuretanu. Wytrzymuje bardzo ci´˝kie warunki pracy, i zawsze powraca do swego pierwotnego kszta∏tu. Elastyczny wà˝, na którym nie pozostajà ˝adne Êlady za∏amaƒ. Dla zapewnienia maksymalnej szczelnoÊci przy wspó∏pracy z narz´dziami pneumatycznymi wà˝ bliêniaczy nale˝y u˝ywaç ze z∏àczkami i wtykami Luna Duo. Dostarczane bez z∏àczek i wtyków. Zakres temperatury pracy: -20° C - +60° C.

Nr art. 20241 -1005 -1104 -1203 -1302 -1401 -1500 -1609 -1708

Rozmiar wysokociÊn.

Rozmiar niskociÊn.

Prosty zbrojony wà˝ bliêniaczy, PUR, ciÊnienie robocze 12 bar 8x12 mm, nieb. 11x16 mm, ziel. 11x16 mm, nieb. 13x18 mm, ziel. Prosty niezbrojony wà˝ bliêniaczy, PUR, ciÊnienie robocze 10 bar 6.5x10 mm, nieb. 8x12 mm, ziel. 6.5x10 mm, nieb. 8x12 mm, ziel. 6.5x10 mm, nieb. 8x12 mm, ziel. 8x12 mm, nieb. 11x16 mm, ziel. 8x12 mm, nieb. 11x16 mm, ziel. 8x12 mm, nieb. 11x16 mm, ziel.

Pneumatyka

-0809

Rozmiar do∏àcz.

Wà˝ bliêniaczy

Opakowanie

Wà˝ spiralny

2m 4m 6m 2m 4m 6m

Luna. DUO. Poliuretanowy wà˝ prosty bliêniaczy, zbrojony, olejoodporny, ze z∏àczkà i koƒcówkà wtykowà typu Luna DUO. Wytrzymuje bardzo ci´˝kie warunki. Zakres temperatury pracy: -20° C - +60° C.

Nr art. 20241 -2219

Wymiary wysokociÊnieniowy

Wymiary niskociÊnieniowy

Prosty zbrojony wà˝ bliêniaczy, PUR, ciÊn. robocze 12 bar 11x16 mm, zielony

8x12 mm, niebieski

Opakowanie

7,5 m

Wà˝ bliêniaczy

1205 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1205))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki Luna. Przewoêna, jednostopniowa spr´˝arka t∏okowa z nap´dem bezpoÊrednim. Smarowana olejem. Wyposa˝ona w wy∏àcznik przecià˝eniowy, dwie nogi wsporcze i r´kojeÊç z ty∏u zbiornika. Mo˝e byç u˝ywana do prostszych prac serwisowych, przez rzemieÊlników, hydraulików, malarzy itp. Dostarczana z silnikiem elektrycznym o klasie szczelnoÊci obudowy IP 20, kablem gumowanym z wtyczkà, wy∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, dwoma manometrami - do ciÊnienia w zbiorniku i na wyjÊciu, zaworem regulacyjnym oraz dwoma szybkoz∏àczami. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20432 -0105 -0204 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ACD1.5-24 ACD2.0-24 Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . 1-stopn. 1-stopn. Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. 230 1-faz. Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . A 10 10 Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . l/min 170 200 Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . l/s 2.83 7.06 WydajnoÊç biegu ja∏.*. . . . . . . . . . . l/min 120 155 WydajnoÊç biegu ja∏.*. . . . . . . . . . . l/s 2.0 2.58 Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . bar 8 8 Obj´toÊç zbiornika pow. . . . . . . . . l 24 24 Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) 92 92 Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW (KM) 1.1 (1.5) 1.5 (2.0) Obroty bloku spr´˝ark.. . . . . . . . . . obr/min 2850 2850 Wymiary LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . mm 575x270x625 575x270x625 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 21 22 * Przy 6 bar.

Pneumatyka

Luna. Przewoêna, jednostopniowa spr´˝arka t∏okowa z nap´dem bezpoÊrednim. Smarowana olejem. Wyposa˝ona w wy∏àcznik przecià˝eniowy, dwie nogi wsporcze i r´kojeÊç z ty∏u zbiornika. Mo˝e byç wykorzystywana w gara˝ach, warsztatach, przez hydraulików, malarzy itp. Dostarczana z silnikiem elektrycznym o klasie szczelnoÊci obudowy IP 23, kablem gumowanym z wtyczkà, wy∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, dwoma manometrami – do ciÊnienia w zbiorniku i na wyjÊciu, zaworem regulacyjnym oraz dwoma szybkoz∏àczami. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20822 -0103 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ACD2.5-24 Bloki spr´˝arkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-stopn. Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 265 Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/sek 4.4 WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 195 WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/sek 3.3 Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 8 Obj´toÊç zbiornika pow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 24 Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) 79.7 Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW (KM) 1.9 (2.5) Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r/min 2850 Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 570x300x670 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 29 * Przy 6.2 bar

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika pow. . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark.. . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luna. Przewoêne spr´˝arki t∏okowe ze zbiornikiem powietrza i nap´dem paskowym. Do pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Przeznaczone do u˝ytku domowego, a tak˝e do mniejszych warsztatów samochodowych, gdzie wyst´puje du˝e zapotrzebowanie na spr´˝one powietrze. Wyposa˝one w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika r´czne. Dostarczane z silnikiem o klasie szczelnoÊci obudowy IP 23, kablem zasilajàcym z wtyczkà, prze∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, zaworem regulacyjnym oraz szybkoz∏àczem. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076. 20674 -0102 -0201 -0300 Nr ACB3.0-50 ACB4.0-90 ACB5.5-100 K11 K17 K25 1-stopn. 1-stopn. 2-stopn. V 230 1-faz. 400 3-faz. 400 3-faz. A 16 16 20 l/min 308 449 578 l/s 5.13 7.48 9.63 l/min 216 314 462 l/s 3.60 5.23 7.70 bar 9 9 9 l 50 90 100 dB (A) 77 79 74 kW (KM) 2.2 (3) 3 (4) 4 (5.5) obr/min 1400 1400 1400 mm 800x380x700 1000x400x800 1050x400x830 kg 55 75 80

* Przy 6 bar.

1206 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1206))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki Luna. Stacjonarne dwustopniowe spr´˝arki t∏okowe o pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Blok cylindrów z ˝eliwa. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Przeznaczone do wi´kszych warsztatów samochodowych, zak∏adów przemys∏owych, gospodarstw rolnych itp., gdzie wyst´puje du˝e zapotrzebowanie na spr´˝one powietrze. Wyposa˝one w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika automatyczne. Dostarczane ze zbiornikiem spr´˝onego powietrza, prze∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa i manometrem. Bloki spr´˝arkowe K30 - K50 dostarczane standardowo z automatycznym prze∏àcznikiem gwiazda-trójkàt. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy. . . . . . . . . . . . . . . .

20678 Nr

Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika pow. . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar l dB (A) kW (KM) obr/min mm kg

-0108 ACB5.5-150 K25 2-stopn. 400 3-faz. 16 578 9.63 462 7.70 10.5 150 74 4.5 (5.5) 1400 1380x440x950 91

-0207 ACB7.5-200 K30 2-stopn. 400 3-faz. 20 727 12.11 582 12.11 11 200 74 5.5 (7.5) 1000 1420x420x1100 109

-0306 ACB10-270 K50 2-stopn. 400 3-faz. 25 1074 17.90 859 14.31 11 270 76 7.5 (10) 1000 1700x600x1370 186

* Przy 6 bar.

Pneumatyka

Luna. Przewoêna, dwustopniowa spr´˝arka t∏okowa w wykonaniu pionowym. Z wolnoobrotowym nap´dem paskowym. Do pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Przeznaczona do warsztatów samochodowych i innych, gdzie wyst´puje du˝e zapotrzebowanie na spr´˝one powietrze. Wyposa˝ona w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika automatyczne. Dostarczane z kablem gumowanym z wtyczkà, prze∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, zaworem regulacyjnym i szybkoz∏àczem. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20679 Nr

Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.*. . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.*. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika pow.. . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar l dB (A) kW (KM) obr/min mm kg

-0107 ACV5.5-270 K25 2-stopn. 400 3-faz. 20 578 9.63 462 7.70 9 270 74 4.5 (5.5) 1400 600x600x1800 110

* Przy 6 bar.

1207 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1207))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki Bezolejowe Luna. Przewoêna, jednostopniowa spr´˝arka t∏okowa bezolejowa, z nap´dem bezpoÊrednim z silnika. Wyposa˝ona w wy∏àcznik przecià˝eniowy, dwie nogi wsporcze i r´kojeÊç w górnej cz´Êci plastikowej os∏ony silnika. Mo˝e byç u˝ywana do prostszych prac serwisowo-naprawczych przez rzemieÊlników, hydraulików, malarzy itp. Dostarczana z silnikiem elektrycznym o klasie szczelnoÊci obudowy IP 20, kablem gumowanym z wtyczkà, wy∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, dwoma manometrami - do ciÊnienia w zbiorniku i na wyjÊciu, zaworem regulacyjnym oraz jednym szybkoz∏àczem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20431 Nr

Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny). . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.* . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar l dB (A) kW (KM) obr/min mm kg

-0106 ACD1.5-24OL Bezolejowy 1-stopn. 230 1-faz. 10 148 5.23 90 3.18 8 24 94 1.1 (1.5) 2850 575x270x605 21

* Przy 6 bar.

Pneumatyka

Luna. Przewoêna, jednostopniowa spr´˝arka t∏okowa bezolejowa, ze zbiornikiem powietrza i nap´dem bezpoÊrednim z silnika. Mo˝e byç wykorzystywana do malowania natryskowego, czyszczenia odmuchowego, pompowania kó∏ itp. Wyposa˝ona w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika r´czne. Dostarczana z silnikiem o klasie szczelnoÊci obudowy IP 23, kablem gumowanym z wtyczkà, wy∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, zaworem regulacyjnym i szybkoz∏àczem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20677 Nr

Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.*. . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç bez obcià˝.*. . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/sek l/min l/sek bar l dB (A) kW (KM) obr./min mm kg

-0109 ACD2.5-24OL D20 Bezolejowa 1-stopn. 230 1-faz. 10 206 3.43 134 2.23 8 24 75 1.8 (2.5) 1450 620x600x92 43

* Przy 6 bar.

14 bar Luna. Stacjonarna, dwucylindrowa spr´˝arka t∏okowa, dwustopniowa, o pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Cylindry wykonane sà z ˝eliwa, g∏owice z aluminium. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Wyposa˝ona w lampk´ ostrzegawczà, sygnalizujàcà obni˝enie poziomu oleju poni˝ej dopuszczalnego minimum, oraz wartoÊç ciÊnienia poni˝ej 8 bar i powy˝ej 16,5 bar. Dostarczana z automatycznym prze∏àcznikiem gwiazda-trójkàt i zbiornikiem spr´˝onego powietrza. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. 15533 str. 1076.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20657 Nr

Napi´cie zasilania, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny). . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊn. powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar kW (KM) l dB(A)

* Przy 6 bar.

1208 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1208))

(-0103) ACH7.5-300 K30 2-steg 400 3-faz. 25 727 12.11 582 9.70 14 5.5 (7.5) 300 69


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki 14 bar Luna. Przewoêna spr´˝arka dwut∏okowa, dwustopniowa, o pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Cylindry wykonane sà z ˝eliwa, g∏owice z aluminium. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Wyposa˝ona w lampk´ ostrzegawczà, sygnalizujàcà obni˝enie poziomu oleju poni˝ej dopuszczalnego minimum, oraz wartoÊç ciÊnienia poni˝ej 8 bar i powy˝ej 16,5 bar. Dostarczana z kablem w p∏aszczu gumowym. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20658 Nr

Napi´cie zasilania, 50 Hz . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl. . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏.* . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊn. powietrza . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V A l/min l/s l/min l/s bar kW (KM) l dB (A) obr/min mm kg

(-0102) ACH4.0-500 K25-4HP 2-steg 400 3-faz. 16 578 9.63 462 7.70 14 3 (4) 300 74 950 1660x520x1150 157

* Przy 6 bar.

Wyciszone

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilania, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.. . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20659 Nr V A bar l/min l/s l/min l/s kW (KM) l dB(A) mm

Pneumatyka

Luna. Przewoêna spr´˝arka t∏okowa, zamontowana na zbiorniku powietrza, o pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Dostarczana z kablem pokrytym gumà. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076.

-0101 ACS2.5-100 K11 1-stopn. 230 1-faz. 10 10 220 3.66 150 2.45 1.8 (2.5) 100 68 700x600x1100

Luna. Stacjonarne spr´˝arki t∏okowe, z nap´dem paskowym. Wolnoobrotowe. Do pracy ca∏kowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywaniem. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Aby umo˝liwiç w∏àczanie bez ciÊnienia w cylindrach, agregat wyposa˝ony jest w zawór upustowy sterowany prze∏àcznikiem ciÊnieniowym. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego. Wyposa˝one w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przecià˝eniu. Kasowanie bezpiecznika samoczynne. Bez zbiornika na spr´˝one powietrze. Dostarczane z silnikiem - klasa szczelnoÊci obudowy IP23, kablem gumowanym z wtyczkà, prze∏àcznikiem ciÊnieniowym, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, zaworem regulacyjnym i szybkoz∏àczem. Zbiorniki spr´˝onego powietrza, patrz 20660 str. 1210. Olej spr´˝arkowy syntetyczny Luna, patrz nr art. str. 1076.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok spr´˝arkowy . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.*. . . . . . . . . . . Poj. przep∏ywowa cyl.*. . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20084 Nr V A l/min l/s l/min l/s bar dB (A) kW (KM) obr/min mm kg

(-0106) ACS5.5-WO K30 400 3-faz. 16 581 9.68 465 7.75 10 65 4 (5.5) 1000 850x620x1100 168

(-0205) ACS7.5-WO K30 400 3-faz. 16 727 12.11 582 9.70 10 65 5.5 (7.5) 1000 850x620x1100 182

* Przy 6 bar.

1209 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1209))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki Spr´˝arki Êrubowe

Luna. Cichobie˝ne stacjonarne spr´˝arki Êrubowe. Modu∏owa konstrukcja zamontowana na zbiorniku ciÊnieniowym, ze zintegrowanym osuszaczem typu och∏adzanego. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Dzi´ki bezpoÊredniemu nap´dowi cz´Êci spr´˝arkowej z silnika, spr´˝arka jest praktycznie bezobs∏ugowa. Cyfrowe sterowanie pracà spr´˝arki, kierunkiem obrotów silnika oraz w∏àczaniem i wy∏àczaniem och∏adzacza. Dobrze rozbudowany uk∏ad ch∏odzàcy, zapewniajàcy utrzymywanie optymalnej temperatury pracy. Wszystkie przewody powietrzne i olejowe wykonane z materia∏ów odpornych termicznie. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego. ¸atwa i szybka instalacja. Dostarczane ze zbiornikiem na spr´˝one powietrze, och∏adzanym osuszaczem, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem i zaworem kulowym.

20661 Nr V A bar l/min l dB (A) kW (KM) r/min mm kg

Pneumatyka

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bloku spr´˝ark. . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(-0206) ASC7.5-270 400 3-faz. 16 10 670 270 68 5.5 (7.5) 2850 1530x730x1530 250

(-0305) ASC10-270 400 3-faz. 25 10 950 270 68 7.5 (10) 2850 1530x730x1530 280

(-0404) ASC15-270 400 3-faz. 32 10 1450 270 71 11 (15) 2850 1530x730x1530 280

Luna. Cichobie˝ne stacjonarne spr´˝arki Êrubowe. Wykonanie bezpieczne w u˝ytkowaniu, o dobrym wywa˝eniu, skutecznym ch∏odzeniu i wysokiej sprawnoÊci. Dzi´ki bezpoÊredniemu nap´dowi cz´Êci spr´˝arkowej z silnika, spr´˝arka jest praktycznie bezobs∏ugowa. Cyfrowe sterowanie pracà spr´˝arki, kierunkiem obrotów silnika oraz w∏àczaniem i wy∏àczaniem och∏adzacza. Dobrze rozbudowany uk∏ad ch∏odzàcy, zapewniajàcy utrzymywanie optymalnej temperatury pracy. Wszystkie przewody powietrzne i olejowe wykonane z materia∏ów odpornych termicznie. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego. ¸atwa i szybka instalacja. Zaleca si´ zastosowaç osuszacz ch∏odzony i filtr spr´˝onego powietrza 20661 str. 1211. Zbiorniki na spr´˝one powietrze, patrz 20660 na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç biegu ja∏owego . . . . Poziom ha∏asu ok. . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15060 Nr V bar l/min dB (A) kW (KM) mm kg

(-0104) ASC20-WO 400 3-faz. 10 2010 70 15 (20) 1000x760x1400 310

(-0203) ASC25-WO 400 3-faz. 10 2450 73 18.5 (25) 1320x900x1400 365

(-0302) ASC30-WO 400 3-faz. 10 3050 74 22 (30) 1320x900x1400 395

(-0401) ASC40-WO 400 3-faz. 10 4210 75 30 (40) 1320x900x1400 485

Zbiorniki ciÊnieniowe Luna. Zbiornik pionowy i testowane ciÊnieniowo wg obowiàzujàcych norm CE. Malowane podk∏adowo i lakierowane. Dostarczane w komplecie z zestawem armatury, w tym zawór bezpieczeƒstwa, manometr, zawór kulowy, zaÊlepki i zawór spustowy kondensatu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . .

20660 Nr

PojemnoÊç . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . .

l bar G (R) mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . .

20660 Nr

PojemnoÊç . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . .

l bar G (R) mm mm

-6006 CA10011 BAR 100 11 3⁄4 1152 370

(-6105) CA20011 BAR 200 11 1 1570 446

(-6204) CA27011 BAR 270 11 1 1664 500

(-6303) CA50011 BAR 500 11 1 1⁄2 2055 600

(-6402) CA72011 BAR 720 11 1 1⁄2 2030 750

(-6501) CA90-0 11 BAR 900 11 1 1⁄2 2140 800

(-6600) CA200-0 11 BAR 2000 12 2 2485 1100

(-6709) CA10011 BAR 3000 12 2 1⁄2 2980 1200

1210 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1210))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Spr´˝arki Osuszacze ch∏odnicze Luna. Przeznaczone do usuwania wody ze spr´˝onego powietrza na zasadzie prostego procesu och∏adzania. Ârodek ch∏odniczy freon R 134a. Skroplona woda oddzielana jest w wirówce, z której odprowadzana jest poprzez dzia∏ajàcy automatycznie zawór spustowy. Agregat dzia∏a ca∏kowicie automatycznie, wymagajàc dla zapewnienia ciàg∏ej i skutecznej pracy bardzo ma∏o czynnoÊci konserwacyjnych. Automatyczny zawór spustowy wchodzi w sk∏ad urzàdzenia. Osuszacze majà standardowo obudow´ klasy IP 54. Na specjalne zamówienie oferujemy równie˝ wi´ksze modele. W celu uzyskania dok∏adniejszych informacji prosimy o kontakt z firmà Luna. Nr art. . . . . . . . . . . . . . 20661 (-2004) (-2103) (-2202) (-2301) Luna . . . . . . . . . . . . . . Nr AD0.6 AD0.9 AD1.2 AD1.8 3 WydajnoÊç* . . . . . . . . m /min 0.6 0.9 1.2 1.8 3 36 54 72 108 WydajnoÊç* . . . . . . . . m /h Maks. ciÊnienie rob. . bar 16 16 16 16 3⁄8″ 3⁄8″ 1⁄2″ 1⁄2″ Gwint do∏àczeniowy . G (R) Wymiary LxBxH . . . . mm 480x375x530 480x375x530 480x375x530 480x375x530 Masa . . . . . . . . . . . . . kg 30 33 38 40

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 20661 (-2400) (-2509) (-2608) (-2707) Luna . . . . . . . . . . . . . . Nr AD2.2 AD3.0 AD5.2 AD6.5 3 WydajnoÊç* . . . . . . . . m /min 2.2 3.0 5.2 6.5 3 132 180 312 390 WydajnoÊç* . . . . . . . . m /h Maks. ciÊnienie rob. . bar 16 16 16 16 Gwint do∏àczeniowy . G (R) 1″ 1″ 1 1⁄2″ 1 1⁄2″ Wymiary LxBxH . . . . mm 615x375x735 615x375x735 730x465x700 730x465x700 Masa . . . . . . . . . . . . . kg 60 62 92 95

Pneumatyka

Filtry spr´˝onego powietrza

Zainstalowanie filtru w uk∏adzie umo˝liwia obni˝enie zawartoÊci cia∏ obcych w spr´˝onym powietrzu do akceptowanego poziomu, a nawet w razie potrzeby do ca∏kowitego ich wyeliminowania. Filtrowanie powietrza ma pozytywny wp∏yw zarówno na Êrodowisko jak i na u˝ywane narz´dzia. Wyst´pujà trzy typy filtrów. FX009-080A Filtr wychwytujàcy czàstki o rozmiarach powy˝ej 3 mikronów. FX009-080B Filtr wychwytujàcy czàstki o rozmiarach powy˝ej 1 mikrona. FX009-080C Filtr wychwytujàcy czàstki o rozmiarach powy˝ej 0.01 mikrona. W celu uzyskania dok∏adniejszych informacji prosimy o kontakt z firmà Luna. Prospekt na ˝yczenie. Kompletny filtr Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . ZdolnoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Wk∏ad filtru Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompletny filtr Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . ZdolnoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Wk∏ad filtru Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompletny filtr Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . ZdolnoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . Wk∏ad filtru Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12714

(-6009) FX009A 3⁄8″ 3 900 54 16 232

(-6108) FX012A 1⁄2″ 3 1200 72 16 232

(-6207) FX018A 3⁄4″ 3 1800 108 16 232

(-6306) FX030A 1″ 3 3000 181 16 232

(-6405) FX052A 1″ 3 5200 313 16 232

(-6504) FX080A 1 1⁄2 ″ 3 8000 482 16 232

12714

(-6017) FX009A

(-6116) FX012A

(-6215) FX018A

(-6314) FX030A

(-6413) FX052A

(-6512) FX080A

12714

(-7007) FX009B 3⁄8″ 1 900 54 16 232

(-7106) FX012B 1⁄2″ 1 1200 72 16 232

(-7205) FX018B 3⁄4″ 1 1800 108 16 232

(-7304) FX030B 1″ 1 3000 181 16 232

(-7403) FX052B 1″ 1 5200 313 16 232

(-7502) FX080B 1 1⁄2 ″ 1 8000 482 16 232

12714

(-7015) FX009B

(-7114) FX012B

(-7213) FX018B

(-7312) FX030B

(-7411) FX052B

(-7510) FX080B

12714

(-8005) FX009C 3⁄8″ 0.01 900 54 16 232

(-8104) FX012C 1⁄2″ 0.01 1200 72 16 232

(-8203) FX018C 3⁄4″ 0.01 1800 108 16 232

(-8302) FX030C 1″ 0.01 3000 181 16 232

(-8401) FX052C 1″ 0.01 5200 313 16 232

(-8500) FX080C 1 1⁄2 ″ 0.01 8000 482 16 232

(-8013) FX009C

(-8112) FX012C

(-8211) FX018C

(-8310) FX030C

(-8419) FX052C

(-8518) FX080C

G mikronów l/min m3/h bar Psi

G mikron l/min m3/h bar Psi

G mikron l/min m3/h bar Psi

12714

1211 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1211))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Obróbka spr´˝onego powietrza Zawór spustowy OEM. Zawór do spuszczania skroplin z osuszaczy powietrza i spr´˝arek, lub przy przedmuchiwaniu filtrów. ¸atwe nastawianie cyklu pracy za pomocà dwóch potencjometrów. Jednym potencjometrem reguluje si´ odst´p czasowy pomi´dzy kolejnymi otwarciami zaworu, drugim czas trwania spuszczania. ¸atwo instalowany. Przycisk testowy do r´cznego spuszczania skroplin. Zawór mo˝e byç montowany w dowolnym po∏o˝eniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad czasowy Czas powtarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór Gwint do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopuszcz. AP min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres reg. temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7056

-0107

min s V

0.5-45 0.5-10 24-240

G mm

1⁄4

6 11 0.77 0-13 -10 - +80 NBR

°C

Naolejacze powietrza Luna. Montowany na wejÊciu w´˝a zasilajàcego 1⁄4″ narz´dzi pneumatycznych Luna. Wszystkie narz´dzia pneumatyczne , dla ochrony przed rdzà, powinny byç zasilane powietrzem naolejonym.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20571 G (R)

-0106 1⁄4

Z∏àczka obrotowa Luna. Uniwersalne. Obrotowe. Zapobiegajà skr´caniu w´˝y ze spr´˝onym powietrzem. U∏atwiajà poruszanie si´ w ciasnym miejscach. Gniazdko wtykowe do pod∏àczenia manometru. Przystosowane do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego. 20751-0207 dostarczana z manometrem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wewn/zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20751 cale l/min cmf bar

-0108 1⁄4 750 12.50 10

-0207 1⁄4 750 12.50 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wewn/zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20751 cale l/min cmf bar

-0306 3⁄8 1350 22.5 10

-

Wyposa˝enie dodatkowe: Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20751

-0504

-0504

Zawory bezpieczeƒstwa Spr´˝ynowe zawory bezpieczeƒstwa. Mogà byç stosowane do spr´˝onego powietrza i innych nietrujàcych, neutralnych i niepalnych gazów o temperaturze do 180°C. Pomiary przep∏ywnoÊci przeprowadzane przy u˝yciu powietrza sch∏odzonego do ok. 0°C. Inne rozmiary na indywidualne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie wyzwalania. . . . . . . . . . . . . . . . PrzepustowoÊç powietrza maks. . . . . . .

9140 G (R) bar m3/min

-0028 1⁄4 8.5 1.8

-0309 1⁄4 10 2.2

-0036 1⁄4 11 2.2

(-0408) 3⁄8 8 2.2

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie wyzwalania. . . . . . . . . . . . . . . . PrzepustowoÊç powietrza maks. . . . . . .

9140 G (R) bar m3/min

-0044 3⁄8 10 2.2

(-0507) 3⁄8 12 2.5

-0051 1⁄2 8.5 3.8

(-0077) 1⁄2 14 6.2

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie wyzwalania. . . . . . . . . . . . . . . . PrzepustowoÊç powietrza maks. . . . . . .

9140 (-0705) 3⁄4 G (R) bar 10 3 m /min 4.5

1212 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1212))

(-0200) 1 10 27


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Obróbka spr´˝onego powietrza Ogólnie o obróbce powietrza Filtr powietrza Filtr powietrza chroni urzàdzenia przed zak∏óceniami mogàcymi wyniknàç z obecnoÊci zanieczyszczeƒ i wody w przewodach. Automatyczne spuszczanie skroplin przynosi dalsze zmniejszenie kosztów utrzymania urzàdzeƒ i zabezpiecza prawid∏owoÊç ich dzia∏ania. Regulator ciÊnienia Regulator zapewnia utrzymanie sta∏ego poziomu ciÊnienia, dzi´ki czemu maszyny pracujà w stabilnych warunkach dynamicznych i przy utrzymaniu wyrównanych cykli roboczych. Naolejacz mg∏owy Stosuje si´ go przy u˝ywaniu maszyn i narz´dzi wymagajàcych smarowania mieszankà olejowo-powietrznà.

Filtr powietrza Luna. Usuwa ze spr´˝onego powietrza do 96% wody i czàstki sta∏e o rozmiarach powy˝ej 5 mikrometrów, celem zapobiegania korozji i awarii narz´dzi i innych urzàdzeƒ pneumatycznych. Instalowany przed regulatorem i naolejaczem. Wysokie wartoÊci przep∏ywu. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Zalecana przep∏ywnoÊç podana dla ∆p 0,3 bar przy ciÊnieniu zasilajàcym 5 bar. R´czne spuszczanie kondensatu . . . . . . . . . . . . . 20450 -0102 -0201 -0300 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AF1⁄4″ AF3⁄8″ AF1⁄2″ 1⁄4 3⁄8 1⁄2 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Zalec. przep∏yw maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 550 1500 4000 Maks. ciÊnienie wejÊc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 10 10 10 Min. ciÊn. wejÊc. przy spuszcz. automat.. . . . . . . . . bar 1 1 1 3 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 20 45

20450 -0409 Nr AFA1⁄4″

-0508 AFA3⁄8″

-0607 AFA1⁄2″

Akcesoria: Blok ∏àczàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20450

-1001

-1100

-1209

Blok ∏àczàcy z konsolà T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20450

-1605

-1704

-1803

Pneumatyka

Automatyczne spuszczanie kondensatu . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulatory Luna. Do regulacji ciÊnienia powietrza zasilajàcego urzàdzenia pneumatyczne. Bez przep∏ywu wstecznego. Zalecana przep∏ywnoÊç podana dla ∆p 0,3 bar przy ciÊnieniu zasilajàcym 5 bar. Dostarczany z manometrem. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20792 -0109 -0208 -0307 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AR1⁄4″ AR3⁄8″ AR1⁄2″ 1 3 1⁄2 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G ⁄4 ⁄8 Zalec. przep∏yw maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 550 2500 6000 Maks. ciÊnienie wejÊc.. . . . . . . . . . . . . . . . . bar 10 10 10 CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 0.5-8.5 0.5-8.5 0.5-8.5 3 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 20 45 Akcesoria: Blok ∏àczàcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20450

-1001

-1100

-1209

Konsola/Wspornik mocuj.. . . . . . . . . . . .

20450

-1308

-1407

-1506

Blok ∏àczàcy z konsolà T . . . . . . . . . . . . .

20450

-1605

-1704

-1803

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20792

-1008

-1008

-1107

Filtry-regulatory Luna. Po∏àczenie filtru i regulatora. S∏u˝y do utrzymywania sta∏ej wartoÊci ciÊnienia powietrza zasilajàcego urzàdzenia pneumatyczne i jednoczeÊnie do filtrowania powietrza. Usuwa ze spr´˝onego powietrza do 96% wody i czàstki sta∏e o rozmiarach powy˝ej 5 mikrometrów, celem zapobiegania korozji i awarii narz´dzi i innych urzàdzeƒ pneumatycznych. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Instalowany przed ew. naolejaczem. Zalecana przep∏ywnoÊç podana dla ∆p 0,3 bar przy ciÊnieniu zasilajàcym 5 bar. Dostarczany z manometrem. R´czne spuszczanie kondensatu . . . . . . . . . . 20452 -0209 -0308 -0407 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AFR1⁄4″ AFR3⁄8″ AFR1⁄2″ 1⁄4 3⁄8 1⁄2 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Zalec. przep∏yw maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 550 2000 4000 Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 10 10 10 Min. ciÊn. wejÊc. przy spuszcz. automat. . . . . . . bar 1 1 1 CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 0.5-8.5 0.5-8.5 0.5-8.5 3 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 20 45

Automatyczne spuszczanie kondensatu . . . 20452 -0506 -0605 -0100 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AFR1⁄4″A AFR3⁄8″A AFR1⁄2″A Akcesoria: Blok ∏àczàcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20450

-1001

-1100

-1209

Konsola/Wspornik mocuj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20450

-1308

-1407

-1506

Blok ∏àczàcy z konsolà T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20450

-1605

-1704

-1803

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20792

-1008

-1008

-1107

1213 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1213))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Obróbka spr´˝onego powietrza Naolejacze mg∏owe Luna. Do smarowania mg∏owego elementów pneumatyki oraz narz´dzi pneumatycznych w czasie pracy. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Zalecana przep∏ywnoÊç podana dla ∆p 0,3 bar przy ciÊnieniu zasilajàcym 5 bar.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20451 Nr G l/min l/min bar cm3

-0101 AL1⁄4″ 1⁄4 800 15 10 25

-0200 AL3⁄8″ 3⁄8 1700 50 10 50

-0309 AL1⁄2″ 1⁄2 5000 130 10 130

Akcesoria: Blok ∏àczàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20450

-1001

-1100

-1209

Blok ∏àczàcy z konsolà T . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20450

-1605

-1704

-1803

Szk∏o okienka inspekcyjnego . . . . . . . . . . . . .

20451

-1000

-1208

-1208

Zespo∏y F-R-L

Pneumatyka

Luna. Po∏àczenie filtru, regulatora i naolejacza mg∏owego. S∏u˝y do filtrowania i regulacji ciÊnienia spr´˝onego powietrza, oraz smarowania mg∏owego urzàdzeƒ pneumatycznych w czasie pracy. Usuwa ze spr´˝onego powietrza do 96% wody i czàstki sta∏e o rozmiarach powy˝ej 5 mikrometrów. Mo˝e byç dostarczany z r´cznym lub automatycznym spuszczaniem kondensatu z filtra. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Zalecana przep∏ywnoÊç podana dla ∆p 0.3 bar przy ciÊnieniu zasilajàcym 5 bar. Dostarczany z manometrem.

R´czne spuszczanie kondensatu . . . . . . . . . 20453 -0109 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AFRL1⁄4″ 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Zalec. przep∏yw maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 15/550 Maks. ciÊnienie wejÊc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 10 Min. ciÊnienie wejÊc. przy spuszcz. automat. . bar 1 CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 0.5-8.5 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm3 25

20453-0307

-0208 AFRL3⁄8″ 3⁄8 50/2000 10 1 0.5-8.5 50

-0307 AFRL1⁄2″ 1⁄2 130/4000 10 1 0.5-8.5 130

Automatyczne spuszczanie kondensatu . . 20453 -0406 -0505 -0604 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ARFL1⁄4″A AFRL3⁄8″A AFRL1⁄2″A Akcesoria: Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20792

-1008

-1008

-1107

Akcesoria do obróbki spr´˝onego powietrza Luna

20450-1001

20450-1308

20450-1605

20450-1902

20792-1008

20451-1000

Luna. Akcesoria do obróbki spr´˝onego powietrza Luna.

Nr art. Oznaczenie Uchwyt teowy wysuni´ty Uchwyt teowy wysuni´ty Uchwyt teowy wysuni´ty

Pasuje do AF 1⁄4″, AR 1⁄4″, AFR 1⁄4″, AL 1⁄4″ AF 3⁄8″, AR 3⁄8″, AFR 3⁄8″, AL 3⁄8″ AF 1⁄2″, AR 1⁄2″, AFR 1⁄2″, AL 1⁄2″

Typnr Y21-02 Y31-02 Y41-02

20450-1001 20450-1100 20450-1209

Jarzmo teowe Jarzmo teowe Jarzmo teowe

AF 1⁄4″, AR 1⁄4″, AFR 1⁄4″, AL 1⁄4″ AF 3⁄8″, AR 3⁄8″, AFR 3⁄8″, AL 3⁄8″ AF 1⁄2″, AR 1⁄2″, AFR 1⁄2″, AL 1⁄2″

B210T B310T B410T

20450-1308 20450-1407 20450-1506

Uchwyt wysuni´ty, z jarzmem teowym Uchwyt wysuni´ty, z jarzmem teowym Uchwyt wysuni´ty, z jarzmem teowym

AF 1⁄4″, AR 1⁄4″, AFR 1⁄4″, AL 1⁄4″ AF 3⁄8″, AR 3⁄8″, AFR 3⁄8″, AL 3⁄8″ AF 1⁄2″, AR 1⁄2″, AFR 1⁄2″, AL 1⁄2″

Y20T Y30T Y40T

20450-1605 20450-1704 20450-1803

AR 1⁄4″, AFR 1⁄4″ AR 3⁄8″, AFR 3⁄8″ AR 1⁄2″, AFR 1⁄2″

B220 B320 B420

20450-1902 20450-2009 20450-2108

AR 1⁄4″, AR 3⁄8″, AFR 1⁄4″, AFR 3⁄8″ AR 1⁄2″, AFR 1⁄2″

1.5″ 2″

20792-1008 20792-1107

AL 1⁄4″ AL 3⁄8″, AL 1⁄2″

1⁄4″ AL 3⁄8″ - AL 1⁄2″

20451-1000 20451-1208

Kàtownik mocujàcy 20 Kàtownik mocujàcy 20 Kàtownik mocujàcy 20 Manometr 40 mm Manometr 50 mm Klosz kontrolny Klosz kontrolny

1214 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1214))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Obróbka spr´˝onego powietrza Mikrofiltry

Cejn. Zatrzymuje do 99.99% czàstek sta∏ych (0.01 µm). Dla optymalizacji filtracji nale˝y zastosowaç filtr wst´pny 5 µm. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Filtr wst´pny 5µm obni˝a przep∏yw o ok. 15%.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do F/R+L . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç filtracji. . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks. . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . .

11624 Nr typ G l/min cl

(-0102) 19 903 1122 107 0.01 µm 1⁄4 700 7.0

-0201 19 903 5125 112 0.01 µm 1⁄2 1050 12.0

Regulatory Cejn. Do utrzymywania sta∏ej wartoÊci ciÊnienia roboczego podawanego do urzàdzeƒ pneumatycznych. Regulator chroni narz´dzia pneumatyczne od nadmiernego ciÊnienia, które mo˝e przyspieszaç zu˝ycie lub prowadziç do uszkodzenia narz´dzia. Precyzyjna regulacja. Dostarczany bez manometru.

11588 Nr typ G l/min bar bar

-0106 19 903 1202 107 1⁄4 1300 16 0.5-10

-0205 19 903 5205 112 1⁄2 3000 16 0.5-10

-0304 19 903 2209 160 1 13000 16 0.5-12

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do F/R+L . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks. . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . Zakres regulacji. . . . . . . . . . .

Filtry-regulatory Cejn. Po∏àczenie filtru i regulatora. Do utrzymywania sta∏ej wartoÊci ciÊnienia roboczego podawanego do urzàdzeƒ pneumatycznych. Usuwa ze spr´˝onego powietrza do 96% wody i czàstki sta∏e o rozmiarach powy˝ej 25 albo 30 mikrometrów, dla zapobiegania korozji i awarii narz´dzi i innych urzàdzeƒ pneumatycznych. Instalowane przed ew. naolejaczem. Wysokie wartoÊci przep∏ywu. Zbiornik z tworzywa sztucznego z metalowà os∏onà zabezpieczajàcà. Regulator chroni narz´dzia pneumatyczne od nadmiernego ciÊnienia, które mo˝e przyspieszaç zu˝ycie lub prowadziç do uszkodzenia narz´dzia. Precyzyjna regulacja. Dostarczany bez manometru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do F/R+L . . . . . . . . . . ZdolnoÊç filtracji . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks. . . . . . Maks. ciÊnienie wejÊc. . . . . . Zakres regulacji. . . . . . . . . . .

11625 Nr typ G l/min bar bar

-0101 19 903 1402 107 25 µm 1⁄4 1300 16 0.5-10

-0200 19 903 5405 112 25 µm 1⁄2 3000 16 0.5-10

-0309 19 903 2409 160 30 µm 1 13000 16 0.5-12

Naolejacze mg∏owe

Cejn. Naolejacze mg∏owe pasujàce do zespo∏ów F-R-L marki Cejn, modeli 107, 112 i 160. Naolejacz z regu∏y jest montowany jako trzecia jednostka zespo∏u FRL i s∏u˝y do smarowania przep∏ywajàcego powietrza. Dzia∏anie naolejacza rozpoczyna si´ ju˝ od wartoÊci przep∏ywu 20 l/min, a regulacj´ przep∏ywu wykonuje si´ ∏atwo za pomocà pokr´t∏a. Wewn´trzny kompensator zapewnia odpowiednià wartoÊç przep∏ywu, wystarczajàcà dla uzyskania efektu smarowania. Zbiornik oleju, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego mo˝e byç nape∏niany pod ciÊnieniem (modele 112, 160). Naolejacze wyst´pujà w 3 rozmiarach, oraz ∏àcznie w 5 rozmiarach gwintów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do F/R+L . . . . .

11589 Nr typ

-0105 19 903 1302 107

-0204 19 903 5305 112

(-0303) 19 903 2309 160

1215 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1215))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Obróbka spr´˝onego powietrza Zespó∏ filtr-regulator-naolejacz

Pneumatyka

Cejn. Zespó∏ filtr-regulator-naolejacz marki Cejn. Jest ma∏ogabarytowà kombinacjà F-R-L wraz z manometrem. Regulator skonstruowany jest pod kàtem uzyskania jak najmniejszego tarcia mi´dzy cz´Êciami ruchomymi, z wykorzystaniem membrany mieszkowej, dzi´ki temu do prawid∏owej pracy wystarczajàcy jest bardzo ma∏y spadek ciÊnienia (charakterystyka przep∏ywu). Cz´Êç filtrujàca dopuszcza wysokie wartoÊci przep∏ywu, oraz zapewnia bardzo dobre w∏asnoÊci filtrujàce dzi´ki wk∏adowi 25-mikronowemu jako standard. Zamkni´ty w metalu zbiornik poliw´glanowy, z opró˝nianiem pó∏automatycznym (opró˝nia si´ przy ciÊnieniu poni˝ej 1,2 bar) i r´cznym. Naolejanie rozpoczyna si´ przy poborze powietrza 20 l/min, i jest ∏atwo regulowane poprzez znajdujàce si´ u góry pokr´t∏o, które tak˝e mo˝na zablokowaç.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks.. . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw maks.. . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊn. wejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11569 Nr

-0109 19 903 1602 107-F/R+L 1⁄4 1300 21.67 16 10

-0208 19 903 5604 112-F/R+L 3⁄8 2400 40 16 10

-0307 19 903 5605 112-F/R+L 1⁄2 2400 40 16 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11569 Nr

-0356 19 903 1612 107-F/R+B+L

-0364 19 903 5614 112-F/R+B+L

-0372 19 903 5615 112-F/R+B+L

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11569 Nr

-0406 19 903 1622 107-F+R+L

-0505 19 903 5624 112-F+R+L

-0604 19 903 5625 112-F+R+L

G l/min l/s bar bar

Akcesoria do obróbki spr´˝onego powietrza

11590-0102

11571-0204

11571-0402

11572-0104

11570-0106

Wyposa˝enie modu∏ów do obróbki spr´˝onego powietrza.

Nr art. Zestaw monta˝owy do dwóch elementów Zestaw monta˝owy do dwóch elementów Zestaw monta˝owy do dwóch elementów

Cejn Nr 19 903 1500 19 903 5500 19 903 2500

Pasuje do: 107 112 160

11590-0102 11590-0201 (11590-0300)

Zestaw do monta˝u bocznego Zestaw do monta˝u bocznego Zestaw do monta˝u bocznego

19 903 1510 19 903 5510 19 903 2510

107 112 160

11571-0105 11571-0204 (11571-0501)

Zestaw do monta˝u górnego Zestaw do monta˝u górnego

19 903 1511 19 903 5511

107 112

11571-0303 11571-0402

Manometr Êredn. 40mm-12bar Manometr Êredn. 50mm-12bar

19 903 1525 19 903 1520

107, 112 i 160 107, 112 i 160

11572-0104 11572-0203

Filtr powietrza Filtr powietrza

19 903 1112 19 903 5115

107 112

11587-0404 11587-0503

Element filtrujàcy 25 mikr. Element filtrujàcy 25 mikr.

19 903 1540 19 903 5540

107 112

11569-0703 11569-0802

Element filtrujàcy 5 mikr. Element filtrujàcy 5 mikr.

19 903 1541 19 903 5541

107 112

11569-0901 11569-1008

Blok rozdzielczy

19 903 5955

112

11570-0106

1216 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1216))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Z∏àczki wsuwno-zaciskowe OEM Nr

Gwint do∏àcz. G(R)

Do w´˝a ∅ zewn. mm

Nr art.

55905

8850

50050

50020

Pneumatyka

14157 Zawory d∏awiàce/zwrotne, kàtowe, z do∏àczeniem gwint. i wsuwno-zacisk. 55905 4-M5 M5 4 -0101 55905 6-M5 M5 6 -0200 1 1 55905 4- ⁄8″ ⁄8″ 4 -0309 1⁄8″ 55905 6- 1⁄8″ 6 -0408 1⁄8″ 55905 8- 1⁄8″ 8 -0507 1⁄4 55905 6- 1⁄4″ 6 -0606 1⁄4 55905 8- 1⁄4″ 8 -0705 3 3 55905 8- ⁄8″ ⁄8″ 8 -0804 3 3 55905 10- ⁄8″ ⁄8″ 10 -0903 3 3 55905 12- ⁄8″ ⁄8″ 12 -1000 1 1 55905 12- ⁄2″ ⁄2″ 12 -1109 Zawory d∏awiàce/zwrotne, proste, z do∏àczeniem gwintowym. 1⁄8″ 8850 1⁄8″ -1208 1⁄4″ 8850 1⁄4″ -1307 3 3 8850 ⁄8″ ⁄8″ -1406 1 1 8850 ⁄2″ ⁄2″ -1505 Przepust przez przegrod´. 50050N 4-M12x1 M12x1 4 -1703 50050N 6-M14x1 M14x1 6 -1802 50050N 8-M16x1 M16x1 8 -1901 50050N 10-M20x1 M20x1 10 -2008 50050N 12-M22x1 M22x1 12 -2107 Z∏àczki wsuwno-zaciskowe, proste, z gwintem zewn. -2206 50020N 4-M5 M5 4 1⁄8″ 50020N 4-1⁄8″ 4 -2305 1⁄4″ 50020N 4-1⁄4″ 4 -2404 50020N 6-M5 M5 6 -2503 1⁄8″ 50020N 6-1⁄8″ 6 -2602 1⁄4″ 50020N 6-1⁄4″ 6 -2701 3 3 50020N 6- ⁄8″ ⁄8″ 6 -2800 1 1 50020N 6- ⁄2″ ⁄2″ 6 -2909 1 1 50020N 8- ⁄8″ ⁄8″ 8 -3006 1 1 50020N 8- ⁄4″ ⁄4″ 8 -3105 3⁄8″ 50020N 8-3⁄8″ 8 -3204 1⁄4″ 50020N 10-1⁄4″ 10 -3303 3⁄8″ 50020N 10-3⁄8″ 10 -3402 1 1 50020N 10- ⁄2″ ⁄2″ 10 -3501 1 1 50020N 12- ⁄4″ ⁄4″ 12 -3600 3 3 50020N 12- ⁄8″ ⁄8″ 12 -3709 1 1 50020N 12- ⁄2″ ⁄2″ 12 -3808 Z∏àczki wsuwno-zaciskowe, proste, z gwintem wewn. rur. 50030N 4-M5 M5 4 -3907 1⁄8″ 50030N 4-1⁄8″ 4 -4004 1⁄4″ 50030N 4-1⁄4″ 4 -4103 1 1 50030N 6- ⁄8″ ⁄8″ 6 -4202 1 1 50030N 6- ⁄4″ ⁄4″ 6 -4301 1 1 50030N 8- ⁄8″ ⁄8″ 8 -4400 1⁄4″ 50030N 8-1⁄4″ 8 -4509 3⁄8″ 50030N 8-3⁄8″ 8 -4608 1⁄4″ 50030N 10-1⁄4″ 10 -4707 3⁄8″ 50030N 10-3⁄8″ 10 -4806 1 1 50030N 10- ⁄2″ ⁄2″ 10 -4905 3 3 50030N 12- ⁄8″ ⁄8″ 12 -5001 1 1 50030N 12- ⁄2″ ⁄2″ 12 -5100 Podwy˝szone kolanko 90°, z gwintem wewn. 1⁄8″ 50125N 4-1⁄8″ 4 -5308 1⁄8″ 50125N 6-1⁄8″ 6 -5506 1⁄4″ 50125N 6-1⁄4″ 6 -5605 1⁄8″ 50125N 8-1⁄8″ 8 -5704 1 1 50125N 8- ⁄4″ ⁄4″ 8 -5803 1 1 50125N 10- ⁄4″ ⁄4″ 10 -5902 Obrotowe z∏àczki wsuwno-zaciskowe 90°, z gwintem do∏àczeniowym zewn. 55115 4-M5 M5 4 -5910 1⁄8″ 55115 4-1⁄8″ 4 -5928 1⁄4″ 55115 4-1⁄4″ 4 -5936 55115 6-M5 M5 6 -5944 1 1 55115 6- ⁄8″ ⁄8″ 6 -5951 1 1 55115 6- ⁄4″ ⁄4″ 6 -5969 1 1 55115 8- ⁄8″ ⁄8″ 8 -5977 1⁄4″ 55115 8-1⁄4″ 8 -5985 3⁄8″ 55115 8-3⁄8″ 8 -5993 1⁄2″ 55115 8-1⁄2″ 8 -6009 1⁄4″ 55115 10-1⁄4″ 10 -6017 3 3 55115 10- ⁄8″ ⁄8″ 10 -6025 1 1 55115 10- ⁄2″ ⁄2″ 10 -6033 3 3 55115 12- ⁄8″ ⁄8″ 12 -6041 1 1 55115 12- ⁄2″ ⁄2″ 12 -6058

50030

55115

1217 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1217))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Z∏àczki wsuwno-zaciskowe OEM Nr

55040

55130

Pneumatyka

55230

55310

8610

50700

50625

Gwint do∏àcz. G(R)

Âr. wtyku ∅ mm

Do w´˝a ∅ zewn. mm

Nr art.

14157 Z∏àczki przed∏u˝ajàce proste, do ∏àczenia jednakowych ∅. 55040 4 4 -6165 55040 6 6 -6173 55040 8 8 -6181 55040 10 10 -6199 55040 12 12 -6207 Z∏àczki przed∏u˝ajàce proste, Z zaworem zwrotnym. 6062 M5 M5 -6215 1⁄8″ 6062 1⁄8″ -6223 1 1 6062 ⁄4″ ⁄4″ -6231 3 3 6062 ⁄8″ ⁄8″ -6249 1 1 6062 ⁄2″ ⁄2″ -6256 Z∏àczki przed∏u˝ajàce kàtowe, do ∏àczenia jednakowych ∅. 55130 4 4 -6264 55130 6 6 -6272 55130 8 8 -6280 55130 10 10 -6298 55130 12 12 -6306 Z∏àczki obrotowe T, z do∏àczeniem gwint. zewn., do ∏àczenia jednakowych ∅. 1⁄8″ 55215 6-1⁄8″ 6 -6348 1⁄4″ 55215 6-1⁄4″ 6 -6355 1⁄8″ 55215 8-1⁄8″ 8 -6363 1⁄4″ 55215 8-1⁄4″ 8 -6371 3 3 55215 8- ⁄8″ ⁄8″ 8 -6389 1 1 55215 10- ⁄4″ ⁄4″ 10 -6397 3 3 55215 10- ⁄8″ ⁄8″ 10 -6405 1⁄2″ 55215 10-1⁄2″ 10 -6413 3⁄8″ 55215 12-3⁄8″ 12 -6421 Z∏àczki przed∏u˝ajàce T, do ∏àczenia jednakowych ∅. 55230 4 4 -6439 55230 6 6 -6447 55230 8 8 -6454 55230 10 10 -6462 55230 12 12 -6470 Z∏àczki przed∏u˝ajàce Y, do ∏àczenia jednakowych ∅. 55310 4 4 -6538 55310 6 6 -6546 55310 8 8 -6553 50310 10 10 -6561 55310 12 12 -6579 ZaÊlepki do otworów do∏àczeniowych -6587 8610 4 4 8610 6 6 -6595 8610 8 8 -6603 8610 10 10 -6611 8610 12 12 -6629 Z∏àczki redukcyjne do ∏àczenia ró˝nych ∅. 50700N 6-4 6 4 -6637 50700N 8-4 8 4 -6645 50700N 8-6 8 6 -6652 50700N 10-4 10 4 -6660 50700N 10-8 10 8 -6678 50700N 12-8 12 8 -6686 Z∏àczki przed∏u˝ajàce do ∏àczenia jednakowych ∅. 50625 4 4 -6744 50625 6 6 -6751 50625 8 8 -6769 50625 10 10 -6777 50625 12 12 -6785

W´˝e OEM. W´˝e poliuretanowe, np. do z∏àcz wsuwno-zaciskowych. Wà˝ elastyczny, nie tworzàcy p´kni´ç powierzchniowych. Zakres temperatury roboczej -20°C - +60°C. Niebieski. Dostarczany w zwojach 25 m, w opakowaniu wyt∏oczkowym (SB).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊn. robocze* . . . . . . . Maks. ciÊn. robocze* . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14155 mm mm MPa bar m

-0103 4 2.5 0.8 8 25

-0202 6 4 0.8 8 25

-0301 8 5 0.8 8 25

-0400 10 6.5 0.8 8 25

-0509 12 8 0.8 8 25

Obcinak do w´˝y OEM. Obcinak. Do ∏atwego ci´cia poprzecznego w´˝y.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ∅ ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1218 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1218))

14156 Nr mm

-0102 1750 12


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Manometry Standardowe

TECSIS. W obudowie z tworzywa ABS. Do pomiarów i kontroli ciÊnienia powietrza i oleju. Do∏àczenia tylne lub boczne.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie . . . . . . . . . . .

2589 bar G (R) mm

-0104 0-10 1⁄8 40 ty∏

-0120 0-10 1⁄8 40 bok

-0153 0-10 1⁄4 40 ty∏

-0203 0-10 1⁄4 50 ty∏

Do∏àczenie bok

-0302 0-10 1⁄4 63 ty∏

-0401 0-16 1⁄8 40 ty∏

-0500 0-16 1⁄4 50 ty∏

-0609 0-16 1⁄4 50 bok

Do∏àczenie ty∏

-0708 0-16 1⁄4 63 ty∏

-0807 0-16 1⁄4 63 bok

Przemys∏owe Wype∏nione cieczà

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw kab∏àka do. . . . . . . . . . . . . . . monta˝u tablicowego . . . . . . . . . . . .

Do∏àczenie bok

Do∏àczenie ty∏

3441 bar G (R) mm

-0050 0-10 1⁄4 63 bok

-0076 0-16 1⁄4 63 ty∏

-0100 0-16 1⁄4 63 bok

-0209 0-60 1⁄4 63 bok

-0308 0-160 1⁄4 63 bok

-0407 0-250 1⁄4 63 ty∏

-0506 0-250 1⁄4 63 bok

2589

-

-1300

-

-

-

-1300

-

Zawory kulowe Zawory kulowe z korpusem z chromowanego mosiàdzu, z kulà zawierad∏a mosi´˝nà, pokrytà twardym chromem. Uszczelnienie teflonowe. Zakres temperatury pracy -30° +200°C. CiÊnienie maksymalne 3000 kPa (30 kG/cm2).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wewn. . . . . . . . . . . . . . . .

8034 G (R)

-0102 1⁄4

-0201 3⁄8

-0300 1⁄2

Zawory kulowe, np. do g∏ównych ciàgów pneumatyki. Korpus z chromowanego mosiàdzu, kula zawierad∏a mosi´˝na, pokryta twardym chromem. Uszczelnienie teflonowe. Zakres temperatury pracy -30° - +200°C. CiÊnienie maksymalne 3000 kPa (30 kG/cm2).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wewn. . . . . . . . . . . . .

8035 G (R)

-0101 1⁄2

-0200 3⁄4

-0309 1

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wewn. . . . . . . . . . . . .

8035 G (R)

(-0408) 11⁄4

(-0507) 11⁄2

(-0606) 2

1219 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1219))

Pneumatyka

TECSIS. Obudowa ze stali nierdzewnej. Do pomiarów i kontroli ciÊnienia w uk∏adach hydrauliki, mycia wysokociÊnieniowego, w pompach itp. Wype∏nione cieczà stabilizujàcà ruch wskazówki. Do∏àczenia boczne lub tylne. Do monta˝u manometru w tablicy wymagane jest do∏àczenie tylne oraz zastosowanie zestawu kab∏àka.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y Luna. Nadaje si´ do wspó∏pracy ze spr´˝arkà przewoênà. Szpula obrotowa 360°. Elastyczny wà˝ poliuretanowy, zachowujàcy prosty kszta∏t równie˝ w stanie ca∏kowicie wyciàgni´tym. Do∏àczenie w´˝a obrotowe 360°, zapobiegajàce jego skr´caniu si´. Mocny ogranicznik koƒcowy zapobiegajàcy uszkodzeniom w´˝a. R´czne zwijanie w´˝a sk∏adanà korbkà. Âruba ustalajàca do blokowania obrotów b´bna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar w´˝a wewn./zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar w´˝a wewn./zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy, zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wys. x szer. x g∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20800 Nr cale mm m bar °C G (R) mm kg

-0109 AHR8x12-30 PU 5⁄16x1⁄2 8.5x12.5 30 17 -5 - +40 1⁄4 355x325x255 9.7

Pneumatyka

Luna. O mocnej konstrukcji z udaroodpornego, utwardzanego tworzywa. Przeznaczony do warsztatów motoryzacyjnych i przemys∏u, gdzie wymagana jest bezawaryjna praca. Zwijaki podnoszà poziom bezpieczeƒstwa pracy, nie dopuszczajàc do plàtaniny w´˝y, prowadzàcej do potkni´ç i wypadków, zapewniajàc jednoczeÊnie przejezdnoÊç warsztatu. Wyposa˝ony we wspornik do monta˝u sufitowego lub Êciennego, u∏atwiajàcy u˝ytkowanie. D∏ugoÊç w´˝a regulowana mechanizmem zapadkowym, który dzia∏a co 0,5 m, i który mo˝na wy∏àczyç, je˝eli funkcja ta nie jest potrzebna. Wà˝ wykonany jest z dwuwarstwowego czarnego poliuretanu. Wà˝ jest gi´tki i odporny na zu˝ycie, oraz nie zwija si´, zachowujàc prostà struktur´ nawet gdy jest ca∏kowicie wyciàgni´ty. Wà˝ przeznaczony jest tylko do spr´˝onego powietrza, nie wolno u˝ywaç go do innych gazów, lub innych mediów. Zakres ruchu w uchwycie 300°. Zakres temperatury -5 do +40° C.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ w´˝a, 2 warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a, wewn/zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a, wewn/zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. Êredn. x gruboÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20581 Nr cale mm m MPa (bar) °C R mm kg

-0104 AHR8x12-7 Poliuretan 5⁄16 x 1⁄2 8 x 12 7 (6 + 1) 12 -5 - +40 1⁄4″ 270 x 125 3.0

Luna. O mocnej konstrukcji z udaroodpornego, utwardzanego tworzywa. Przeznaczony do warsztatów motoryzacyjnych i przemys∏u, gdzie wymagana jest pewnoÊç dzia∏ania. Zwijaki podnoszà poziom bezpieczeƒstwa pracy, nie dopuszczajàc do plàtaniny w´˝y, prowadzàcej do potkni´ç i wypadków, i zapewniajà jednoczeÊnie przejezdnoÊç warsztatu. Wyposa˝ony we wspornik do monta˝u sufitowego lub Êciennego, u∏atwiajàcy u˝ytkowanie. D∏ugoÊç kabla regulowana mechanizmem zapadkowym, który dzia∏a co 0,5 m, i który mo˝na wy∏àczyç, je˝eli funkcja nie jest potrzebna. Wà˝ wykonany jest z dwuwarstwowego czarnego poliuretanu. Jest gi´tki i odporny na zu˝ycie, oraz nie zwija si´, zachowujàc prosty kszta∏t nawet gdy jest ca∏kowicie wyciàgni´ty. Wà˝ przeznaczony jest tylko do spr´˝onego powietrza i zimnej wody, nie wolno u˝ywaç do innych gazów, lub innych mediów. Zakres ruchu w uchwycie 300°. Zakres temperatury -5 do +40° C.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ w´˝a, 2 warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a, wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a, wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1220 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1220))

20839 Nr cale mm m MPa(bar) °C R kg

-0104 AHR10x16-13 Poliuretan 3⁄8 10 13 (12 + 1) 12 -5 - +40 3⁄8 7,0


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y Luna. Przeznaczony do u˝ytku warsztatowego i przemys∏owego. Mocna konstrukcja z udaroodpornego tworzywa. Z wbudowanà r´kojeÊcià, którà w razie potrzeby podnosi si´ do góry. Zakres ruchu w uchwycie 250°. Wà˝ z poliuretanu elastyczny i odporny mechanicznie w ka˝dych warunkach pogodowych, zarówno goràcych jak i zimnych. Wà˝ stale zachowuje prostoliniowoÊç, tzn. nie skr´ca si´ w, nawet w stanie ca∏kowicie rozwini´tym. Wà˝ blokuje si´ po wyciàgni´ciu na dowolnà d∏ugoÊç i puszczeniu, nie trzeba oczekiwaç a˝ zadzia∏a zapadka. Po u˝yciu wà˝ zwija si´ samoczynnie ∏agodnie i bezpiecznie, bez ryzyka ura˝enia kogokolwiek, jak równie˝ uk∏ada si´ równomiernie wewnàtrz obudowy dzi´ki ruchomemu prowadnikowi. Wà˝ przeznaczony jest wy∏àcznie do spr´˝onego powietrza, i nie mo˝e byç u˝ywany do innych gazów lub p∏ynów. Temperatura robocza -5°C / +40°C.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar w´˝a wewn./zewn.. . . . . . . . . . Rozmiar w´˝a wewn./zewn.. . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ doprowadzajàcy powietrze . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary Êredn. x szer. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20804 Nr cale mm m bar m R mm kg

-0105 AHR8x12-14 PU 5⁄16x1⁄2 8x12 13.5 (12.5 + 1.0) Plastik 12 2 1⁄4 310 x 130 5.5

-0204 AHR10x14-16 PU 3⁄8x17⁄32 10x14.5 16 (15 + 1.0) Plastik 12 2 3⁄8 380 x 180 6.4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica w´˝a wewn./zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica w´˝a wewn./zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ doprowadzajàcy powietrze . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica x szer. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20428 Nr cale mm m bar m R mm kg

Nederman. Zwijaki w´˝y H20, H30. Do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Wyposa˝one w ruchomy wspornik i regulowany ogranicznik zwijania w´˝a. D∏ugoÊç rozwini´tego w´˝a ustala si´ za pomocà mechanizmu zapadkowego, który mo˝na w∏àczaç/wy∏àczaç. Doskonale nadajà si´ do profesjonalnych warsztatów, zak∏adów przemys∏owych, jak równie˝ warsztatów domowych. Wykonane z udaroodpornych materia∏ów kompozytowych. Blokada bezpieczeƒstwa podnoszàca poziom bezpieczeƒstwa pracy. W razie potrzeby ∏atwa wymiana w´˝a. Szpula wyposa˝ona obustronnie w ∏o˝yska kulkowe. Poziom recyklingu materia∏ów: 100%.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . Wà˝ pneumat., d∏ugoÊç . . Zakres zastosowaƒ . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15109 Nr cale R mm m MPa(psi) mm kg

-0107 H20-6 30800220 1⁄4 1⁄4 6 12 Spr´˝. powietrze 1.2(175) 170×350×315 3

Pneumatyka

Luna. Nadaje si´ do u˝ytku warsztatowego i przemys∏owego. Walcowany z mocnej blachy. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. W wykonaniu otwartym. Dla wi´kszej wygody u˝ytkowania wyposa˝ony w wychylny wspornik Êcienny. B´ben z centralnym mechanizmem spr´˝ynowym o zwi´kszonej stabilnoÊci, z ustalaniem d∏ugoÊci w´˝a co 0,5 m. Rami´ prowadzàce ustawiane w 4 po∏o˝eniach. OÊka ∏o˝yskowana, dla obni˝enia tarcia i u∏atwienia u˝ytkowania zwijaka. Bardzo mi´kki i elastyczny wà˝ gumowy, do eksploatacji w warunkach pogodowych zarówno goràcych jak i zimnych. Wà˝ zachowuje swà mi´kkà struktur´ i nie splàtuje si´ równie˝ przy ca∏kowitym rozwini´ciu. Wyposa˝ony w mocny ogranicznik gumowy. Prowadnik w´˝a posiada 4 rolki plastikowe, u∏atwiajàce wyciàganie i wciàganie w´˝a, oraz zapewniajàce jego d∏ugà ˝ywotnoÊç. Koƒcówka w´˝a obrotowa. Wà˝ jest przeznaczony tylko do spr´˝onego powietrza, i nie wolno go u˝ywaç do innych gazów lub cieczy. Temperatura robocza -10°C / +40°C.

-0101 AHR10x16-15 Guma 3⁄8x5⁄8 10x16 15 (14 + 1.0) Blacha 20 2 3⁄8 450x165x565 21

15109-0107

-0206 H20-8 30800420 5⁄16 1⁄4 8 8 Spr´˝. powietrze 1.2(175) 170×350×315 3

-0305 H30-12 30800230 5⁄16 1⁄4 8 12 Spr´˝. pow./Woda 1.5(220) 180×400×375 5

15109-0305

-0404 H30-10 30800430 3⁄8 3⁄8 10 10 Spr´˝. pow./Woda 1.5(220) 180×400×375 5

1221 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1221))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y

Pneumatyka

Nederman. Seria 893 Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. Nadaje si´ do warsztatów i do przemys∏u. W wykonaniu otwartym, u∏atwiajàcym oczyszczanie. Przeznaczony do wody lub spr´˝onego powietrza. Jako wyposa˝enie dodatkowe dost´pne pokrywy boczne, jako dodatkowa os∏ona. Prospekt na ˝yczenie 4859-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr cale mm m MPa

-0103 30800693 3⁄8 10 15 1.5

-0202 30800893 1⁄2 12 10 1.5

Wspornik Êcienny, ruchomy. . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5379 nr

Wà˝ zapasowy, Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr m

30333282 15

30333059 10

Zapasowy ogranicznik w´˝a. . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr

-0400 30343541

-0509 30343852

Zapasowy ogranicznik w´˝a. . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr

-

-0608 30343540

-0507 30372407

Nederman. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. Mocna konstrukcja do ci´˝kich warunków pracy. Zwijanie samoczynne pod wp∏ywem spr´˝yny. Wà˝ mo˝e byç zahamowany w dowolnym miejscu d∏ugoÊci. Przeznaczony do spr´˝onego powietrza i wody. 30802283. Do myjni wysokociÊnieniowych. Maks. 150°C. Nie wolno u˝ywaç przy maks. temperaturze i maks. ciÊnieniu jednoczeÊnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a pneumat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5379 Nr cale mm m MPa (bar) mm kg

-0309 30800883 3⁄8 10 15 1.5 (15) 470×490×226 15

-0408 30801083 1⁄2 12 10 1.5 (15) 470×490×226 14

-0606 30802283 3⁄8 10 13 18 (180) 470x490x226 15

Wspornik Êcienny, ruchomy 150° . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5379 Nr

Wà˝ zapasowy, Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr m

30333282 15

30372458 10

30344097 13

Zapasowy ogranicznik w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr

-0400 30343541

-0509 30343852

-0400 30343541

-0507 30372407

Nederman. W wykonaniu nierdzewnym. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. Do stosowania tam, gdzie postawione sà wysokie wymogi co do higieny, np. w przemyÊle spo˝ywczym i farmaceutycznym, lub gdzie priorytetem jest unikni´cie korozji. W wykonaniu otwartym, u∏atwiajàcym oczyszczanie. 4860-0100 dostarczany jest z w´˝em atestowanym do artyku∏ów spo˝ywczych. Jako wyposa˝enie dodatkowe dost´pne pokrywy boczne, jako dodatkowa os∏ona. Prospekt na ˝yczenie 4859-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadaje si´ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . .

4860 Nr cale mm m

Wspornik Êcienny, ruchomy. . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4860 Nr

Wà˝ zapasowy, Nederman. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr m

30371539 15

30371982 10

Zapasowy ogranicznik w´˝a. . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr

-0400 30343541

-0608 30343540

MPa

1222 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1222))

-0209 30803493 3⁄8 10 15 Woda pod wys. ciÊn. 18

-0100 30803293 1⁄2 12 10 Woda, art. spo˝. 1.5

-0308 30372408


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y Nederman. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. W wykonaniu otwartym, u∏atwiajàcym utrzymywanie w czystoÊci. Prowadnica wyjÊcia w´˝a regulowana w zakresie 120°. Si∏a spr´˝yny powrotnej jest ∏atwo regulowana w piaÊcie, a funkcja zapadkowa ∏atwo wy∏àczana. W wyposa˝eniu dodatkowym istnieje ruchomy wspornik Êcienny. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 10724-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadaje si´ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10724 Nr cale m

Wspornik Êcienny ruchomy. . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5379 Nr

Zapas. ogranicznik w´˝a . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4859 Nr

MPa mm kg

-0103 30800689 3⁄8 20 Wody, powietrza 1,5 (15) 476x200x485 12

-0202 30800889 1⁄2 15 Wody, powietrza 1,5 (15) 476x200x485 12

-0507 30372407 -0400 30343541

-0608 30343540

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4838 Nr cale mm m MPa (bar) mm ok. kg

-0109 -0208 30810284 30810484 1⁄2 3⁄4 12 19 20 15 1.5 (15) 1.2 (12) 760×320×550 30 30

-0307 -0505 30810684 30811684 3⁄8 1 25 10 10 25 1.2 (12) 18 (180) 760×320×550 30 30

Wspornik Êcienny, ruchomy 150° . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4838 Nr

Wà˝ zapasowy, Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr m

30371379 20

30371380 15

30371381 10

30344851 25

Zapasowy ogranicznik w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4838 Nr

-0802 30341342

-0604 30344966

-0703 30344967

-0802 30341342

-0406 30321991

Nederman. Nierdzewne zwijaki w´˝y, szczególnie przydatne w zastosowaniach przemys∏owych, gdy postawione sà wysokie wymogi co do odpornoÊci na korozj´ i ∏atwoÊci oczyszczania. B´ben wyposa˝ony w dwie kasety ze spr´˝ynami, osadzony na ∏o˝yskach tocznych. Wszystkie zwijaki dostarczane bez w´˝y.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woda, maks. 90° C . . . . . . . . . . . . . . Woda, wysokociÊn., maks. 150° C Rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10283 (-0106) Nr 30800386 X 1⁄2 cale mm 12

(-0205) 30800186 X 3⁄4 19

(-0304) 30801386 X 3⁄8 10

Wà˝ dystrybucyjny. . . . . . . . . . . . . 10283 (-0403) (-0700) Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 30371898** 30371897** 30371900**** 1 3 3⁄8 Rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale ⁄2 ⁄4 Rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12 19 10 D∏ug. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 25 18 25 Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . MPa (bar) 1,5 (15) 1,5 (15) 18 (180) ** Wà˝ do artyku∏ów spo˝ywczych. Maks. 90° C. *** Wà˝ do artyku∏ów spo˝ywczych. Maks. 60° C. **** Nie wolno stosowaç jednoczeÊnie maks. temperatury i maks. ciÊnienia.

1223 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1223))

Pneumatyka

Nederman. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. Wykonane z materia∏ów odpornych na korozj´. Z mechanizmem zapadkowym bezpiecznym. Nadaje si´ do spr´˝onego powietrza i wody. Do stosowania w przemyÊle spo˝ywczym, papierniczym, warsztatach przemys∏owych itp. Dostarczany z w´˝em gumowym olejoodpornym, z kordem wzmacniajàcym. 811684. Do myjni wysokociÊnieniowych. Maks. 150°C. Nie wolno u˝ywaç przy maks. temperaturze i maks. ciÊnieniu jednoczeÊnie.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y Cejn. Do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Wykonany z niebieskiego udaroodpornego, utwardzanego tworzywa sztucznego. Zawieszenie ruchome w zakresie 300°. Wà˝ z niebieskiego zbrojonego poliuretanu. Zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C. Dostarczany z 2 m w´˝em do∏àczeniowym.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a wewn./zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz., zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0772 Nr mm m bar R mm kg

-50017 19-911-1000 8x12 10 16 1⁄4 316x390x160 5.4

Cejn. Do monta˝u Êciennego. Wykonane z niebieskiego, udaroodpornego tworzywa sztucznego. Zawieszenie ruchome w zakresie 300°. Wà˝ z niebieskiego, zbrojonego poliuretanu. Zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a wewn./zewn. . . . . . . . . D∏ug. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz., zewn. . . . . . . . . . . . . . W za∏àczeniu wà˝ 2 m . . . . . . . . . . . . Wymiary szer.×wys.×grub. . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0772 Nr mm m bar R mm kg

-00178 19 911 5010 6,5x10 9 16 1⁄4 Tak 310x330x112 3.6

-00541 19 911 5020 8x12 7 16 1⁄4 Tak 310x330x112 3,6

-56519 19 911 5100 8x12 16 16 1⁄4 Tak 430x436x112 6,3

-56477 19-911-5120 9,5x13,5 14 12 1⁄4 Tak 430x436x112 6,3

Do Êrodowiska spawalniczego Cejn. Zwijak z w´˝em ze zbrojonego poliuretanu w wersji iskroodpornej. Os∏ona zabezpiecza wà˝ przed przypaleniem lub uszkodzeniem przez iskry pochodzàce ze spawania, lub z narz´dzi skrawajàcych. Do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Zwijak wykonany z niebieskiego, udaroodpornego tworzywa sztucznego. Kàt odchylania 300°. Wà˝ z czarnego zbrojonego poliuretanu. Zakres temperatury od -20°C do +60°C.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a wewn/zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz., zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W za∏àcz. 2 m w´˝a do∏àczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szer. x wys. x grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1224 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1224))

0772 Nr mm m bar R mm kg

-56584 19 911 5125 9,5x13,5 14 12 1⁄4 Tak 430x436x112 6,3


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Zwijaki w´˝y Do wody Cejn. Do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Wykonane z niebieskiego, udaroodpornego tworzywa sztucznego. Zawieszenie ruchome w zakresie 300°. Wà˝ z zielonego, zbrojonego poliuretanu. Zakres temperatury pracy od +5°C do +60°C.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a wewn./zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz., zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szer.×wys.×grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0772 Nr mm m bar R mm kg

-56550 19-911-5140 9,5x13,5 14 9 1⁄4 430x436x112,2 6,3

W´˝e pneumatyczne W´˝e spiralne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 -26603 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 9987 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . R (KR) D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . m 2 Âredn. wewn. . . . . . . . . mm 6,5 Âredn. zewn. . . . . . . . . mm 10

-26652 19 958 9988 1⁄4 4 6,5 10

-26702 19 958 9955 1⁄4 6 6,5 10

-26751 19 958 9958 1⁄4 8 6,5 10

-26801 19 958 9805 3 /8 4 8 12

-26850 19 958 9804 3 /8 6 8 12

Cejn. Wà˝ pneumatyczny przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach. Wà˝ wykonany jest z zielonego poliuretanu estrowego, w wersji odpornej na iskry. Zaleca si´ go u˝ywaç do uk∏adów pneumatycznych lub doprowadzajàcych Êwie˝e powietrze pracujàcych w pobli˝u urzàdzeƒ spawalniczych, poniewa˝ jest odporny na dzia∏anie iskier i nie topi si´ nawet w deszczu iskier. Wszystkie w´˝e o rozmiarze 8,0 x 12 majà certyfikat wg normy EN 12 419 dopuszczajàcy do stosowania w aparaturze oddechowej z filtrem powietrza i maskà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . .

0772 Nr mm mm mm mm bar

-70783 19 958 4020 2,5 2,0 6,5 10 10

-70791 19 958 4040 5,0 4,0 6,5 10 10

-70809 19 958 4060 7,5 6,0 6,5 10 10

-70817 19 958 4080 10 8,0 6,5 10 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . .

0772 Nr mm mm mm mm bar

-70825 19 958 4220 2,5 2,0 8,0 12 10

-70833 19 958 4240 5,0 4,0 8,0 12 10

-70841 19 958 4260 7,5 6,0 8,0 12 10

-70858 19 958 4280 10 8,0 8,0 12 10

1225 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1225))

Pneumatyka

Cejn. Olejoodporny wà˝ poliuretanowy w kszta∏cie spr´˝yny, z koƒcówkami typu StreamLine, zapewniajàcymi najwy˝szà szczelnoÊç. Znosi bardzo trudne warunki i zawsze powraca do pierwotnego kszta∏tu. Wà˝ elastyczny, nie ulegajàcy p´kni´ciom powierzchniowym. Zakres temperatur: -20°C - +60°C.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny W´˝e pneumatyczne W´˝e spiralne Stream-Line

Pneumatyka

Cejn. Olejoodporne w´˝e poliuretanowe w kszta∏cie spr´˝yny. Znoszà bardzo trudne warunki. Na w´˝u nie pozostajà powierzchniowe Êlady zgi´ç. W´˝e mo˝na z bardzo dobrym skutkiem u˝ywaç ze z∏àczami Stream-Line marki Cejn, uzyskujàc maksymalnà szczelnoÊç przy do∏àczaniu do narz´dzi pneumatycznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 -11712 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 5820 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . m 2,5 Âredn. wewn. . . . . . . . . mm 5 Âredn. zewn.. . . . . . . . . mm 8 Maks. ciÊnienie rob. . . bar 10 D∏ugoÊç robocza . . . . . m 2

-11720 19 958 5840 5 5 8 10 4

-25357 19 958 5860 7,5 5 8 10 6

-25506 19 958 5880 10 5 8 10 8

-25407 19 958 6020 2,5 6,5 10 10 2

-11761 19 958 6040 5 6,5 10 10 4

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . . 0772 -25951 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 0877 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-25951 19 958 0877 1⁄4

-25951 19 958 0877 1⁄4

-25951 19 958 0877 1⁄4

-26009 19 958 1077 1⁄4

-26009 19 958 1077 1⁄4

Nieobrotowa . . . . . . . . 0772 -12504 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 0812 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-12504 19 958 0812 1⁄4

-12504 19 958 0812 1⁄4

-12504 19 958 0812 1⁄4

-12553 19 958 1012 1⁄4

-12553 19 958 1012 1⁄4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 -11779 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 6060 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . m 7,5 Âredn. wewn. . . . . . . . . mm 6,5 Âredn. zewn.. . . . . . . . . mm 10 Maks. ciÊnienie rob. . . bar 10 D∏ugoÊç robocza . . . . . m 6

-25555 19 958 6080 10 6,5 10 10 8

-11795 19 958 6220 2,5 8 12 10 2

-11803 19 958 6240 5 8 12 10 4

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . . 0772 -26009 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1077 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-26009 19 958 1077 1⁄4

-26041 19 958 1277 1⁄4

-26058 19 958 1279 3⁄8

Nieobrotowa . . . . . . . . 0772 -12553 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1012 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-12553 19 958 1012 1⁄4

-12579 19 958 1212 1⁄4

-12603 19 958 1214 3⁄8

-12579 19 958 1212 1⁄4

-12603 19 958 1214 3⁄8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . m Âredn. wewn. . . . . . . . . mm Âredn. zewn.. . . . . . . . . mm Maks. ciÊnienie rob. . . bar D∏ugoÊç robocza . . . . . m

-11811 19 958 6260 7,5 8 12 10 6

-25605 19 958 6280 10 8 12 10 8

-25654 19 958 6620 2,5 11 16 10 2

-25704 19 958 6640 5 11 16 10 4

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . . 0772 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-26058 19 958 1279 3⁄8

-26058 19 958 1279 3⁄8

-26108 19 958 1687 1⁄2

-26108 19 958 1687 1⁄2

-25902 19 958 1615 1⁄2

-25902 19 958 1615 1⁄2

Nieobrotowa . . . . . . . . 0772 -12579 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1212 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-12603 19 958 1214 3⁄8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 -25753 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 6660 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . m 7,5 Âredn. wewn. . . . . . . . . mm 11 Âredn. zewn.. . . . . . . . . mm 16 Maks. ciÊnienie rob. . . bar 10 D∏ugoÊç robocza . . . . . m 6

-25803 19 958 6680 10 11 16 10 8

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . . 0772 -26108 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1687 1⁄2 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-26108 19 958 1687 1⁄2

Nieobrotowa . . . . . . . . 0772 -25902 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1615 1⁄2 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-25902 19 958 1615 1⁄2

-12579 19 958 1212 1⁄4

-12603 19 958 1214 3⁄8

1226 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1226))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny W´˝e pneumatyczne Z∏àczki przejÊciowe SB Seria 320 Stream-Line Cejn. Z∏àczki przejÊciowe (adaptery) w opakowaniu wyt∏oczkowym SB do w´˝y poliuretanowych marki Cejn. Zewn´trzny gwint cale

Do w´˝a o Êredn. wewn. mm

1⁄4″

5 6.5 8 8 9.5 9.5

1⁄4″ 1⁄4″

3⁄8″ 1⁄4″ 3⁄8″

Seria 958 Sta∏e Cejn Nr 79 958 0812 79 958 1012 79 958 1212 79 958 1214 79 958 1312 79 958 1314

Nr art. 0772 (-70593) -70601 -70619 (-70627) -70635 -70643

Wà˝ spiralny - okuty Seria 310 - Stream-Line

Âredn. wewn. mm 5.0 5.0 5.0 6.5 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0

Âredn. zewn. mm 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 16 16

D∏ug. rob. m 2 4 6 2 4 6 8 4 6 8 4 6

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9923 19 958 9924 19 958 9925 19 958 9927 19 958 9928 19 958 9929 19 958 9930 19 958 9932 19 958 9933 19 958 9934 19 958 9936 19 958 9937

9872 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808 -0907 -1004 -1103 -1202

Pneumatyka

Cejn. W´˝e w kszta∏cie spr´˝yny, z zamontowanymi z∏àczkami. System zbudowany jest w oparciu o szybkoz∏àcza serii 310 i olejoodporne w´˝e poliuretanowe, zapewniajàc maksymalnà szczelnoÊç, wygod´ obs∏ugi i ˝ywotnoÊç. SzczelnoÊç uzyskiwana jest na sto˝ku z nakr´tkà ko∏nierzowà, dajàc wraz z w´˝em poliuretanowym bezpieczne po∏àczenie bez u˝ycia opasek zaciskowych. W∏aÊciwoÊci: Wysoka wytrzyma∏oÊç na zrywanie oraz bardzo dobra odpornoÊç na zu˝ycie. Wyjàtkowa ˝ywotnoÊç - do 10 razy d∏u˝szy czas u˝ytkowania w porównaniu z konwencjonalnym olejoodpornym w´˝em gumowym. Lekkie - od 0,037 kg/m. Jednowarstwowe, o ciÊnieniu roboczym 10 barów. ¸atwe w zginaniu i zawsze powracajàce do pierwotnego kszta∏tu. Zachowujà elastycznoÊç przez ca∏y okres u˝ytkowania. Wysoka przep∏ywnoÊç przy wyposa˝eniu w z∏àcza serii 320/310.

Seria 310 - Ze z∏àczami bezpiecznymi Cejn. Kompletne olejoodporne, poliuretanowe w´˝e spiralne ze z∏àczkami bezpiecznymi Stream-Line na jednym koƒcu i koƒcówkami wtykowymi - na drugim. Wym. wewn. mm 8 8 8

Wym. zewn. mm 12 12 12

D∏ug. rob. m 4 6 8

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9709 19 958 9710 19 958 9711

9876 -0101 -0200 -0309

1227 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1227))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny W´˝e pneumatyczne Wà˝ spiralny - okuty Seria 320 - Stream-Line Cejn. W´˝e w kszta∏cie spr´˝yny, z zamontowanymi z∏àczami. System zbudowany jest z szybkoz∏àczy serii 320 i olejoodpornych w´˝y poliuretanowych, zapewniajàc maksymalnà szczelnoÊç, wygod´ i ˝ywotnoÊç. SzczelnoÊç uzyskiwana jest na sto˝ku z nakr´tkà ko∏nierzowà, dajàc wraz z w´˝em poliuretanowym bezpieczne po∏àczenie bez u˝ycia opasek zaciskowych. W∏aÊciwoÊci: Wysoka wytrzyma∏oÊç na zrywanie oraz bardzo dobra odpornoÊç na zu˝ycie. Wyjàtkowa ˝ywotnoÊç - do 10 razy d∏u˝szy czas u˝ytkowania w porównaniu z konwencjonalnym olejoodpornym w´˝em gumowym. Lekkie - od 0,037 kg/m. Jednowarstwowe, o ciÊnieniu roboczym 10 barów. ¸atwe w zginaniu i zawsze powracajàce do pierwotnego kszta∏tu. Zachowujà elastycznoÊç przez ca∏y okres u˝ytkowania. Wysoka przep∏ywnoÊç przy wyposa˝eniu w z∏àcza serii 320/310.

Pneumatyka

Âredn. wewn. mm 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Âredn. zewn. mm 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 16 16 16 16

D∏ug. rob. m 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9907 19 958 9903 19 958 9908 19 958 9909 19 958 9910 19 958 9904 19 958 9912 19 958 9913 19 958 9914 19 958 9905 19 958 9915 19 958 9916 19 958 9917 19 958 9906 19 958 9918 19 958 9919

0772 -11993 -12009 -12397 -12405 -56790 -12108 -12116 -12132 -56832 -12207 -12215 -12223 -56873 -12306 -12355 -56915

Seria 320 - Stream-Line ze z∏àczami bezpiecznymi

Cejn. Zmontowane poliuretanowe w´˝e w kszta∏cie spr´˝yny, ze z∏àczkami bezpiecznymi Stream-Line na jednym koƒcu i koƒcówkami wtykowymi - na drugim. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 23, Hansen 3000 i Atlas QIC 8. Wym. wewn. mm 8 8 8

Wym. zewn. mm 12 12 12

D∏ug. rob. mm 4 6 8

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9706 19 958 9707 19 958 9708

0772 -20697 -20713 -20739

Seria 320 - Stream-Line ze z∏àczami bezpiecznymi - Soft-Line

Cejn. Zmontowane poliuretanowe w´˝e spiralne ze z∏àczkami bezpiecznymi Stream-Line serii 320 w wykonaniu Soft-Line i z koƒcówkami wtykowymi. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 25 i Tema 1600. Âredn. wewn. mm 8 8 8

Âredn. zewn. mm 12 12 12

D∏ug. rob. mm 4 6 8

1228 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1228))

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9715 19 958 9716 19 958 9717

0772 -20630 -20655 -20671


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny W´˝e pneumatyczne Wà˝ prosty Cejn. Proste w´˝e poliuretanowe. Znoszà bardzo trudne warunki. Na w´˝u nie pozostajà powierzchniowe Êlady zgi´ç. W´˝e mo˝na z bardzo dobrym skutkiem u˝ywaç ze z∏àczami Stream-Line marki Cejn, uzyskujàc maksymalnà szczelnoÊç przy do∏àczaniu do narz´dzi pneumatycznych. Zakres temperatur: -20°C - +60°C.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . 0772 -25159 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 0802 D∏ug. ca∏k. na szpuli. . m 100 Âredn. wewn. . . . . . . . mm 5 Âredn. zewn.. . . . . . . . mm 8 Maks. ciÊnienie rob.. . bar 10

-25209 19 958 1002 100 6,5 10 10

-25258 19 958 1202 100 8 12 10

-25308 19 958 1602 100 11 16 10

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . 0772 -25951 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 0877

-26009 19 958 1077

-26058 19 958 1279

-26108 19 958 1687

Nieobrotowa . . . . . . . 0772 -12504 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 0812

-12553 19 958 1012

-12603 19 958 1214

-25902 19 958 1615

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0772 -25001 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1000 D∏ug. ca∏k. na szpuli . . m 100 Âredn. wewn. . . . . . . . . mm 6,5 Âredn. zewn.. . . . . . . . . mm 10 Maks. ciÊnienie rob. . . bar 16

-25050 19 958 1200 100 8 12 16

-25068 19 958 1370 50 9,5 13,5 12

Koƒcówka Obrotowa . . . . . . . . . . . 0772 -26009 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1077

-26058 19 958 1279

-26116 19 958 1377

Nieobrotowa . . . . . . . . 0772 -12553 Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19 958 1012 1⁄4 Gwint zewn. . . . . . . . . . cale

-12603 19 958 1214 3⁄8

-25910 19 958 1312 1⁄4

-25076 19 958 1638 50 11 16 12

-25100 19 958 1600 100 11 16 12

-26124 19 958 1379

-26108 19 958 1687

-26108 19 958 1687

-

-25902 19 958 1615 1⁄2

-25902 19 958 1615 1⁄2

Cejn. Kompletnie zmontowane, wzmocnione, olejoodporne w´˝e proste z poliuretanu, ze z∏àczkà i koƒcówkà wtykowà serii 310 StreamLine. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 23, Hansen 3000 oraz Atlas QIC 8. Zakres temperatur: -20° - +60°C. Wym. wewn. mm 8 8 9.5

Wym. zewn. mm 12 12 13

Maks. ciÊn. rob. bar 16 16 16

Robocza d∏ugoÊç m 10 15 20

Cejn

Nr art.

Nr 199 589 308 199 589 309 199 589 310

0772 -81004 -81012 -81020

Seria 310 - Stream-Line ze z∏àczami bezpiecznymi Cejn. Kompletne, wzmocnione, olejoodporne proste w´˝e poliuretanowe, ze z∏àczkà i koƒcówkà wtykowà serii 310 modelu Stream-Line. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 23, Hansen 3000 i Atlas QIC 8. Zakres temperatur: -20° - +60°C. Wym. wewn. mm 8 8 8

Wym. zewn. mm 12 12 12

Maks. ciÊn. rob. bar 16 16 16

D∏ug. rob. m 10 15 20

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9832 19 958 9833 19 958 9822

9917 -0102 -0201 -0300

1229 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1229))

Pneumatyka

Cejn. Proste w´˝e poliuretanowe zbrojone. Znoszà bardzo trudne warunki. Na w´˝u nie pozostajà powierzchniowe Êlady zgi´ç. W´˝e mo˝na z bardzo dobrym skutkiem u˝ywaç ze z∏àczami Stream-Line marki Cejn, uzyskujàc maksymalnà szczelnoÊç przy do∏àczaniu do narz´dzi pneumatycznych. Zakres temperatur: -20° - +60°C. Dostarczane w ca∏ych szpulach.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny W´˝e pneumatyczne Wà˝ prosty Serie 320 Stream-Line Cejn. Kompletnie zmontowane, wzmocnione, olejoodporne w´˝e proste z poliuretanu, ze z∏àczkà i koƒcówkà wtykowà serii 320 StreamLine. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 25 oraz Tema 1600. Zakres temperatur: -20° - +60°C.

Pneumatyka

Wym. wewn. mm 6,5 8 9.5 9.5

Wym. zewn. mm 10 12 13 13

Maks. ciÊn. rob. bar 16 16 16 16

Robocza d∏ugoÊç m 10 10 10 20

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9303 19 958 9304 19 958 9306 19 958 9307

0772 -80006 -80014 -80022 -80030

Cejn. Kompletnie zmontowane, wzmocnione, olejoodporne w´˝e proste z poliuretanu, ze z∏àczkà i koƒcówkà wtykowà serii 320 StreamLine. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 25 i Tema 1600. Zakres temperatur: -20° - +60°C. Wym. wewn. mm 8 8 8

Wym. zewn. mm 12 12 12

Maks. ciÊn. rob. bar 16 16 16

Robocza d∏ug. m 7,5 10 15

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9884 19 958 9829 19 958 9830

0772 -20572 -20598 -20614

Seria 320 - Stream-Line ze z∏àczami bezpiecznymi

Cejn. Kompletnie zmontowane, wzmocnione, olejoodporne w´˝e proste, ze z∏àczkà bezpiecznà Stream-Line na jednym koƒcu i koƒcówkà wtykowà - na drugim. Kompatybilne ze z∏àczami typu Rectus seria 25 i Tema 1600. Zakres temperatur: -20° - +60°C. Wym. wewn. mm 8 8 8

Wym. zewn. mm 12 12 12

Maks. ciÊn. rob. bar 16 16 16

Robocza d∏ug. m 5 10 15

1230 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1230))

Cejn

Nr art.

Nr 19 958 9897 19 958 9898 19 958 9899

0772 -20515 -20531 -20556


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Przeglàd szybkoz∏àczy – kszta∏ty wtyków Seria 141 Nom. Êredn. przep∏ywu: 2,5 mm Rynek: ca∏y Êwiat Seria 220 Nom. Êredn. przep∏ywu: 5,0 mm Rynek: ca∏y Êwiat

Przeglàd szybkoz∏àczy kompatybilnoÊç Przeglàd szybkoz∏àczy ró˝nych marek kompatybilnych ze z∏àczami poszczególnych serii CEJN. Seria CEJN

Produkt kompatybilny

Seria 303 Nom. Êredn. przep∏ywu: 6,5 mm

CEJN 141

oryg. CEJN

Rynek: kraje skandynawskie

CEJN 220

oryg. CEJN

Seria 310 Nom. Êredn. przep∏ywu: 5,3 mm

CEJN 303

Rectus 31 Tema 1300

CEJN 310

ARO 23//23902 Atlas Copco QIC 8 Hansen 3000, Auto Flo 22 Legris 23, 24 Prevost IRM, ISC, JSC-06 Rectus 23, 24 Tema 1400

CEJN 320

Hansen Auto Flo 24 Legris 25, 26 Prevost ESC 07 Rectus 25, 26 Tema 1600

CEJN 342

Rectus 96

Rynek: USA, Norwegia, Francja Seria 320 Nom. Êredn. przep∏ywu: 7,6 mm Rynek: ca∏y Êwiat Seria 342/343 Nom. Êredn. przep∏ywu: 7,4 mm Rynek: ca∏y Êwiat Seria 408 Nom. Êredn. przep∏ywu: 9,5 mm Rynek: kraje skandynawskie Seria 410 Nom. Êredn. przep∏ywu: 10,4 mm

Rectus 96

CEJN 408

Rectus 32, Tema 1800

Seria 442/443 Nom. Êredn. przep∏ywu: 10,4 mm

CEJN 410

Legris 27 Rectus 27 Tema 1700

Rynek: ca∏y Êwiat

CEJN 442

oryg. CEJN

Seria 550 Nom. Êredn. przep∏ywu: 11,0 mm

CEJN 443

oryg. CEJN

Rynek: USA, Norwegia, Francja

CEJN 550

ARO 44// 23904 Hansen 500, 5000 Rectus 37

Pneumatyka

CEJN 343

Rynek: ca∏y Êwiat

1231 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1231))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 220

Cejn. Ârednica przep∏ywu 5,0 mm 600 l/min. Ma∏owymiarowe i wygodne z∏àcza do instalacji spr´˝onego powietrza o niewielkich wymaganiach co do przep∏ywnoÊci. Ma∏e wymiary zewn´trzne w po∏àczeniu z mo˝liwoÊcià obs∏ugi jednà r´kà umo˝liwiajà stosowanie przy utrudnionym dost´pie. W∏aÊciwoÊci: Wysoka przep∏ywnoÊç w stusunku do wymiarów. Ma∏y spadek ciÊnienia. Obs∏uga jednor´czna. Wysoka jakoÊç wykonania, z mosiàdzu. Ma∏e wymiary zabudowy. Kontrola szczelnoÊci i poprawnoÊci dzia∏ania przed wys∏aniem z fabryki. Mo˝liwoÊç stosowania do podciÊnienia. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze: 35 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar. Zakres temperatury pracy: -40°C - +100°C. Materia∏y: Wtyk z∏àcza: stal, hartowana i cynkowana. Cz´Êç przednia z∏àczki: mosiàdz cynkowany. Tulejka zewn´trzna: mosiàdz cynkowany. Kompatybilne ze z∏àczami Rectus seria 21. Seria 220 Szybkoz∏àczka Nr art. 0772

Wykonanie

Pneumatyka

Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 3⁄16″ 1⁄4″ 5⁄16″ Gwint zewn. KR 1⁄8″ KR 1⁄4″ Gwint wewn. R 1⁄8″ R 1⁄4″

Opak. szt.

Cejn Nr

Seria 220 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

10 220 1002 10 220 1003

-00020 -00038

1 10

10 220 5001 10 220 5002 10 220 5003

-00111 -00129 -00137

10 10 10

10 220 1151 10 220 1152

-00053 -00061

10 10

10 220 5151 10 220 5152

-00152 -00160

10 10

10 220 1201 10 220 1202

-00087 -00095

10 10

10 220 5201 10 220 5202

-00186 -00194

10 10

Seria 303

Cejn. Tulejka zewn´trzna ze stali, korpus z niklowanego mosiàdzu. O wysokiej przep∏ywnoÊci. Z∏àczki obs∏ugiwane sà jednà r´kà , oraz samozamykajàce si´, tzn. z automatycznym zamykaniem przep∏ywu po roz∏àczeniu. Zakres temperatury pracy -20° +100° C.Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 6,5 mm. Seria 303 charakteryzuje si´ przep∏ywnoÊcià 1300 l/min przy ∆p 0.5 bar. Maks. ciÊnienie robocze 16 bar. Kompatybilne z TEMA 1300 i Rectus seria 31. Opis Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 6,5x10 mm 8,0x12 mm 11,0x16 mm Gwint zewn. KR 1⁄4″ KR 3⁄8″ KR 1⁄2″ Gwint wewn. G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Seria 303 Szybkoz∏àczki Nr art. 9272

Opak. szt

Cejn Nr

Seria 303 Wtyki z∏àcza Nr art. 9272

Opak. szt

10 303 1002 10 303 1003 10 303 1004 -

-0101 -0200 -0309 -

10 10 10 -

10 303 5002 10 303 5003 10 303 5004 10 303 5005

-1406 -1505 -1604 -1703

10 10 10 5

10 303 1060 10 303 1062 10 303 1066

-0507 -0606 -0705

1 1 1

10 303 5060 10 303 5062 10 303 5066

-1802 -1901 -2008

1 1 1

10 303 1152 10 303 1154 10 303 1155

-1109 -1208 -1307

10 10 10

10 303 5152 10 303 5154 10 303 5155

-2503 -2602 -2701

10 10 5

10 303 1202 10 303 1204 10 303 1205

-0804 -0903 -1000

10 10 10

10 303 5202 10 303 5204 -

-2107 -2206 -

10 10 -

1232 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1232))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Serie 310

Cejn. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àczki obs∏ugiwane sà jednà r´kà, samoblokujàce oraz samozamykajàce si´, tzn. z automatycznym zamykaniem przep∏ywu po roz∏àczeniu. Z∏àczki Serii 310, w konstrukcji zbli˝one do standardu norweskiego, mogà byç uwa˝ane za uniwersalne, nadajàce si´ do wi´kszoÊci zastosowaƒ w pneumatyce. Seria ta posiada w∏aÊciwoÊci charakterystyczne dla wszystkich wiodàcych produktów marki Cejn, tzn. m.in. niewielkà si∏´ potrzebnà do z∏àczenia i wysokà przep∏ywnoÊç. Konstrukcja i dobór materia∏ów zapewnia wygod´ obs∏ugi, jak i wysokà odpornoÊç na zu˝ycie. Wszystkie gwinty zewn´trzne sà w wykonaniu szczelnym. Zakres temperatury pracy -20° - +100° C. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 5,3 mm. Przep∏ywnoÊç 925 l/min przy ∆p 0.5 bara. Maks. ciÊnienie robocze 16 bar. Kompatybilne z Rectus seria 23, Hansen 3000 oraz Atlas QIC 8. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Wersja

Opak. szt

Cejn Nr

Seria 310 Wtyk z∏àcza Nr art. 8495

Opak. szt

10 310 1002 10 310 1003 10 310 1004 10 310 1005

-5004 -5053 -5103 -5111

10 10 10 10

10 310 5002 10 310 5003 10 310 5004 10 310 5005

-5806 -5855 -5905 -5913

10 10 10 5

10 310 1152 10 310 1154 10 310 1155

-5509 -5608 -5707

10 10 10

10 310 5151 10 310 5152 10 310 5154 10 310 5455 NPT

-6176 -6200 -6309 -6150

10 10 10 5

10 310 1202 10 310 1204 10 310 1205

-5202 -5301 -5400

10 10 10

10 310 5202 10 310 5204 -

-6002 -6101 -

10 10 -

Seria 310 SB Cejn. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àczki obs∏ugiwane sà jednà r´kà, samoblokujàce oraz samozamykajàce si´, tzn. z automatycznym zamykaniem przep∏ywu po roz∏àczeniu. Wszystkie gwinty zewn´trzne sà w wykonaniu szczelnym. Zakres temperatury pracy -20° - +100° C. Przep∏ywnoÊç 925 l/min przy ∆p 0.5 bara. Maks. ciÊnienie robocze 16 bar. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 5,3 mm.Wtyki z∏àcz, z wyjàtkiem StreamLine, dostarczane w opakowaniach po 2 szt.Kompatybilne z Rectus seria 23, Hansen 3000 oraz Atlas QIC 8. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Wersja

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 5.0x8.0 6.5x10 8.0x12 Gwint zewn´trzny R 1⁄8″ R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ Gwint wewn´trzny G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Szybkoz∏àczka

Seria 310 Szybkoz∏àczki Nr art. Cejn Nr 0772

Wtyk z∏àcza

Seria 310 Wtyki z∏àcz Cejn Nr

Nr art. 0772

70 310 1002 70 310 1003 70 310 1004 70 310 1005

-58101 -58200 -58309 -58408

70 310 5002 70 310 5003 70 310 5004 70 310 5005

-59406 -59505 -59604 -59703

70 310 1058 70 310 1060 70 310 1062

-58507 -58606 -58705

70 310 5058 70 310 5060 70 310 5062

-59802 -59901 -60008

70 310 1152 70 310 1154 70 310 1155

-58804 -58903 -59000

70 310 5151 70 310 5152 70 310 5154 -

-60107 -60206 -60305 -

70 310 1202 70 310 1204 70 310 1205

-59109 -59208 -59307

70 310 5202 70 310 5204 -

-60503 -60602 -

1233 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1233))

Pneumatyka

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Gwint zewn´trzny R 1⁄8″ R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ Gwint wewn´trzny G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Seria 310 Szybkoz∏àczka Cejn Nr art. 8495 Nr


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 320

Cejn. Tulejki zewn´trzne ze stali, korpusy z niklowanego mosiàdzu. Dzi´ki du˝ej przep∏ywnoÊci szczególnie przydatne w zasilaniu narz´dzi pneumatycznych o du˝ych wahaniach poboru spr´˝onego powietrza. Dzi´ki temu unika si´ stosowania na stanowisku pracy wielu ró˝nych systemów z∏àcz. Z∏àczki serii 320 sà oryginalnà konstrukcjà firmy CEJN, funkcjonujàcà obecnie jako standard przemys∏owy w Szwecji. Z∏àczki te charakteryzujà si´ jednor´cznà obs∏ugà przy niewielkiej sile potrzebnej do z∏àczenia, oraz szczególnie wysokà przep∏ywnoÊcià. Konstrukcja i dobór materia∏ów zapewniajà du˝à wytrzyma∏oÊç mechanicznà z∏àcza, odpornoÊç na ciÊnienie i niewra˝liwoÊç na wibracje. Maks. zalecane ciÊnienie robocze: 16 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar. Wszystkie gwinty zewn´trzne sà w wykonaniu szczelnym. Zakres temperatury pracy: -20°C - +100°C.Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 7,6 mm. Przep∏ywnoÊç 2100 l/min, przy spadku ciÊnienia 0.5 bar. Kompatybilne ze z∏àczami Rectus seria 25. Opis

Pneumatyka

Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 3⁄16″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 5.0 x 8.0 6.5 x 10.0 8.0 x 12.0 9,5x13,5 11.0 x 16.0 Gwint zewn. KR 1⁄8″ KR 1⁄4″ KR 3⁄8″ KR 1⁄2″ Gwint wewn. G 1⁄8″ G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Seria 320 Szybkoz∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

Cejn Nr

Seria 320 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

10 320 1002 10 320 1003 10 320 1004 10 320 1005

-00210 -00228 -00236 -00244

10 10 10 10

10 320 5001 10 320 5002 10 320 5003 10 320 5004 10 320 5005

-00319 -00327 -00335 -00343 -00491

10 10 10 10 5

10 320 1058 10 320 1060 10 320 1062 10 320 1063 10 320 1066

-56196 -56253 -56311 -56329 -56378

10 10 10 10 10

10 320 5058 10 320 5060 10 320 5062 10 320 5063 10 320 5066

-56436 -00467 -00483 -00533 -00525

1 1 1 1 1

10 320 1152 10 320 1154 10 320 1155

-00251 -00269 -00277

10 10 10

10 320 5151 10 320 5152 10 320 5154 10 320 5155

-00368 -00376 -00384 -00392

10 10 10 5

10 320 1202 10 320 1204 10 320 1205

-00285 -00293 -00517

10 10 10

10 320 5201 10 320 5202 10 320 5204 10 320 5205

-00434 -00475 -00418 -00426

10 10 10 5

1234 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1234))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 320 SB Cejn. Szybkoz∏àcza w opakowaniu wyt∏oczkowym (SB), w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Ma∏a si∏a potrzebna do z∏àczenia. Z∏àczki sà samozamykajàce si´, samoblokujàce, obs∏ugiwane jednà r´kà, z automatycznym uszczelnianiem po roz∏àczeniu, czyli po wyj´ciu cz´Êci wtykowej. Z∏àcza o sprawdzonych, bardzo dobrych w∏asnoÊciach przep∏ywowych, umo˝liwiajàcych zasilanie narz´dzi pneumatycznych du˝ej mocy, i odznaczajàce si´ ma∏ymi spadkami ciÊnienia w systemie. Zakres temperatury pracy -40°C - +100°C. Przep∏ywnoÊç powietrza przy ciÊnieniu wejÊciowym 6 barów - 2100 l / min przy ∆p 0.5 bara. Maks. ciÊnienie robocze 16 bar. Wtyki z∏àcz, z wyjàtkiem Stream-Line, dostarczane w opakowaniach po 2 szt.Kompatybilne ze z∏àczami Rectus seria 25. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Wersja

Wtyk z∏àcza

Seria 320 Szybkoz∏àczka Nr art. Cejn Nr 0772

Seria 320 Wtyk z∏àcza Cejn Nr

Nr art. 0772

70 320 1002 70 320 1003 70 320 1004 70 320 1005

-51213 -51270 -51338 -51395

70 320 5001 70 320 5002 70 320 5003 70 320 5004 70 320 5005

-52054 -52112 -52179 -52237 -52294

70 320 1060 70 320 1062 70 320 1063 70 320 1066

-51510 -51577 -51585 -51635

70 320 5058 70 320 5060 70 320 5062 70 320 5063 70 320 5066

-52351 -52419 -52476 -52484 -52534

70 320 1152 70 320 1154 70 320 1155

-51692 -51759 -51817

70 320 5151 70 320 5152 70 320 5154 70 320 5155

-52591 -52658 -52716 -52773

70 320 1202 70 320 1204 70 320 1205

-51874 -51932 -51999

70 320 5201 70 320 5202 70 320 5204 70 320 5205

-52831 -52898 -52955 -53011

Seria 320 Soft-Line - Os∏onka gumowa Cejn. Os∏onki gumowe - do ochrony wra˝liwych powierzchni. Pasujà do z∏àcz Rectus serii 25. Opis Soft-Line

Seria 320 Szybkoz∏àczki Cejn Nr

Do∏àczenie w´˝a 3⁄8″ Stream-Line 6,5 mm 8 mm

Nr art. 0772

10 320 1086

-00657

10 320 1089 10 320 1090

-00806 -00830

Seria 320 Z∏àcza lekkie

Cejn. Z∏àcza lekkie wykonane z aluminium, o wszystkich parametrach standardowych i zaletach szybkoz∏àczy serii 320. Dzi´ki swej ma∏ej masie zwi´kszajà tylko nieznacznie ca∏kowità mas´ narz´dzia. Sà l˝ejsze o ok. 50% od standardowych z∏àcz serii 320, o ok. 70% od tradycyjnych z∏àcz dost´pnych na rynku. Kompatybilne ze z∏àczami Tema 1600 oraz Rectus 25 i 26. Pasujàce wtyki, patrz seria 320 standard. Prospekt na ˝yczenie 0772-9981.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0772 Nr

Przep∏ywnoÊç przy ∆p 0.5 bar . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . .

l/min bar °C

-70866 10 320 1932 Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 2100 16 -20 - +100

-70874 10 320 1934 Do∏àczenie w´˝a 3⁄8″ 2100 16 -20 - +100

-70890 10 320 1942 Gwint wewn. G 1⁄4″ 2100 16 -20 - +100

-70916 10 320 1962 Stream-Line 8x12 2100 16 -20 - +100

1235 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1235))

Pneumatyka

Do∏àczenie w´˝a 3⁄16″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 5,0x8,0 6,5x10 8,0x12 9,5x13,5 11x16 Gwint zewn´trzny R 1⁄8″ R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ Gwint wewn´trzny G 1⁄8″ G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Szybkoz∏àczka


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 331

Cejn. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àczki sà samozamykajàce si´, obs∏ugiwane jednà r´kà przy z∏àczaniu. Z automatycznym uszczelnianiem po roz∏àczeniu, czyli po wyj´ciu cz´Êci wtykowej. Zakres temperatury pracy -20° – +100° C. Przep∏ywnoÊç 1600 l/min. przy ∆p 0.5 bara. Maks. ciÊnienie robocze 35 bar. Kompatybilne z Atlas QIC 10 i Rectus seria 33. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Serie 331 Szybkoz∏àczki Cejn Nr art. Nr 7496

Pneumatyka

Wersja

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Gwint zewn´trzny G 1⁄8 G 1⁄4″ G 3⁄8″ (R) 1⁄4″ (R) 3⁄8″ (R) 1⁄2″ Gwint wewn´trzny G 1⁄4″

Cejn Nr

Serie 331 Wtyki z∏àcz Nr art. 7496

Opak. szt

10 331 1002 10 331 1003 10 331 1004 10 331 1005

-0105 -0204 -0303 -0402

10 331 5002 10 331 5003 10 331 5004 -

-1103 -1202 -1301 -

10 10 10 -

10 331 1152 10 331 1154 10 331 1155

-0154 -0253 -0352

10 331 5251 10 331 5252 10 331 5254 10 331 5152 10 331 5154 10 331 5155

-1350 -1806 -1905 -2051 -2150 -2259

10 10 10 10 10 10

10 331 1202

-0501

10 331 5202

-1608

10

Seria 408

Cejn. Tulejka zewn´trzna ze stali, korpus z niklowanego mosiàdzu. O wysokiej przep∏ywnoÊci. Dobór materia∏u zapewnia du˝à wytrzyma∏oÊç mechanicznà z∏àcza, odpornoÊç na ciÊnienie i niewra˝liwoÊç na wibracje. Z∏àczki obs∏ugiwane sà jednà r´kà , oraz samozamykajàce si´, tzn. z automatycznym zamykaniem przep∏ywu po roz∏àczeniu. Zakres temperatury pracy -20° +100° C.Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 9,5 mm. Seria 408 charakteryzuje si´ przep∏ywnoÊcià 3450 l/min przy ∆p 0.5 bar. Maks. ciÊnienie robocze 16 bar. Kompatybilne z TEMA 1800 i Rectus serii 32.

Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ 5⁄8″ 3⁄4″ Gwint zewn. KR 1⁄4″ KR 3⁄8″ KR 1⁄2″ KR 3⁄4″ Gwint wewn. G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″ G 3⁄4

Seria 408 Szybkoz∏àczki Nr art. 9272

Opak. szt

Cejn Nr

Seria 408 Wtyki z∏àcz Nr art. 9272

Opak. szt

10 408 1003 10 408 1004 10 408 1005 10 408 1006 10 408 1007

-2800 -2909 -3006 -3105 -3204

10 10 10 10 10

10 408 5003 10 408 5004 10 408 5005 10 408 5006 10 408 5007

-4103 -4202 -4301 -4400 -4509

5 5 5 5 5

10 408 1154 10 408 1155 10 408 1157

-3808 -3907 -4004

10 10 10

10 408 5152 10 408 5154 10 408 5155 10 408 5157

-5001 -5100 -5209 -5308

5 5 5 5

10 408 1204 10 408 1205 10 408 1207

-3402 -3501 -3600

10 10 10

10 408 5202 10 408 5204 10 408 5205 10 408 5207

-4608 -4707 -4806 -4905

5 5 5 5

1236 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1236))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 410

Cejn. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 10,4 mm. 3900 l/min. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àczki serii 410 sà oryginalnà konstrukcjà firmy CEJN, funkcjonujàcà obecnie jako standard przemys∏owy w Szwecji. Z∏àczki charakteryzujà si´ jednor´cznà obs∏ugà, przy niewielkiej sile potrzebnej do z∏àczenia, oraz szczególnie wysokà przep∏ywnoÊcià. Uszczelnienie z∏àcz jest typu mankietowego, zapewniajàce maksymalnà szczelnoÊç. Sà to szybkoz∏àcza o niezwykle wysokiej przepustowoÊci. Przy ciÊnieniu wejÊciowym 6 bar, i przy spadku ciÊnienia tylko 0,5 bara, przep∏ywnoÊç z∏àcz serii 410 wynosi 3900 l/min. Maks. zalecane ciÊnienie robocze: 16 bar. Minimalne ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar. Zakres temperatury pracy: -20°C - +100°C. Kompatybilne ze z∏àczami Rectus serii 27. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Wersja Cejn Nr

Opak. szt.

Cejn Nr

Seria 410 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

10 410 1003 10 410 1004 10 410 1005 10 410 1006 10 410 1007

-00996 -01002 -01010 -01028 -01036

10 10 10 10 10

10 410 5002 10 410 5003 10 410 5004 10 410 5005 10 410 5006 10 410 5007

-01101 -01119 -01127 -01135 -01143 -01150

5 5 5 5 5 5

10 410 1154 10 410 1155 10 410 1157

-01044 -01051 -01069

10 10 10

10 410 5152 10 410 5154 10 410 5155 10 410 5157

-01168 -01176 -01184 -01192

5 5 5 5

10 410 1204 10 410 1205 10 410 1207

-01077 -01085 -01093

10 10 10

10 410 5202 10 410 5204 10 410 5205 10 410 5207

-01200 -01218 -01226 -01234

5 5 5 5

Seria 421

Cejn. Wykonane z mosiàdzu, ale cz´Êç przednia i tulejka zewn´trzna ze stali niklowanej. Z∏àczki sà samozamykajàce si´, obs∏ugiwane jednà r´kà, z uszczelnianiem po roz∏àczeniu, czyli po wyj´ciu cz´Êci wtykowej. Zakres temperatury pracy -20° +100° C. Przep∏ywnoÊç 3250 l/min. przy ∆p 0.5 bar. Maks. ciÊnienie robocze 35 bar. Kompatybilne z Atlas QIC 15 i Rectus seria 34. Serie 421 Szybkoz∏àcza Nr art. Cejn Nr 7496 Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ 5⁄8″ Gwint zewn. G 3⁄8″ G 1⁄2″ (R) 1⁄4″ (R) 3⁄8″ (R) 1⁄2″ Gwint wewn. G (R) 1⁄4″ G (R) 3⁄8″ G 1⁄2″

Serie 421 Wtyki szybkoz∏àczne Cejn Nr art. Nr 7496

Opak. szt

10 421 1004 10 421 1005 10 421 1006

-2002 -2101 -2200

10 421 5002 10 421 5003 10 421 5004 10 421 5005 10 421 5006

-2754 -2853 -2903 -3000 -3109

10 10 10 10 10

10 421 1154 10 421 1155

-2358 -2457

10 421 5254 10 421 5255 10 421 5152 10 421 5154 10 421 5155

-3604 -3703 -3752 -3851 -3950

10 10 10 10 10

10 421 1205

-2408

10 421 5202 10 421 5204 10 421 5205

-3208 -3307 -3406

10 10 10

1237 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1237))

Pneumatyka

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ 5⁄8″ 3⁄4″ Gwint zewn´trzny R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ R 3⁄4″ Gwint wewn´trzny G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″ G 3⁄4″

Seria 410 Szybkoz∏àczka Nr art. 0772


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Serie 550

Cejn. Ârednica pola przep∏ywu 11 mm - 3750 l/min. Przeznaczone do stosowania w narz´dziach pneumatycznych o du˝ych przep∏ywach. Tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Do z∏àczenia potrzebna jest niewielka si∏a, a po roz∏àczeniu wyst´pujà ma∏e opory dla przep∏ywu powietrza. Z∏àcza o sprawdzonych, bardzo dobrych w∏asnoÊciach przep∏ywowych, umo˝liwiajàcych zasilanie narz´dzi pneumatycznych wi´kszej mocy i odznaczajàce si´ ma∏ymi spadkami ciÊnienia. Zakres temperatury pracy: -20°C - +100°C. Przep∏ywnoÊç powietrza przy ciÊnieniu wejÊciowym 6 barów i przy ∆p 0,5 bar. Maks. ciÊnienie robocze 35 bar.

Pneumatyka

Wersja

Do∏àczenie w´˝a 3⁄8″ 1⁄2″ 3⁄4″ Gwint zewn. R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ R 3⁄4″ Gwint wewn. G 3⁄8″ G 1⁄2″ G 3⁄4″

Serie 550 Szybkoz∏àcze Cejn Nr art. Nr 0772

Cejn Nr

Opak. szt.

10 550 1004 10 550 1005 10 550 1007

-70148 -70155 -70163

10 550 5004 10 550 5005 10 550 5007

-70239 -70247 -70254

5 5 5

10 550 1154 10 550 1155 10 550 1157

-70171 -70189 -70197

10 550 5152 10 550 5154 10 550 5155 10 550 5157

-70262 -70270 -70288 -70296

5 5 5 5

10 550 1204 10 550 1205 10 550 1207

-70486 -70213 -70221

10 550 5204 10 550 5205 -

-70304 -70312 -

5 5 -

1238 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Serie 550 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1238))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Z∏àcza bezodrzutowe Serie 310

Cejn. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àcza te zapewniajà szczególne bezpieczeƒstwo obs∏ugi, umo˝liwiajàc jednor´czne z∏àczanie wtykowe, natomiast wymagajà u˝ycia dwóch ràk przy roz∏àczaniu. Roz∏àczanie z∏àczy bezodrzutowych odbywa si´ dwustopniowo, tak by najpierw rozszczelniç z∏àcze i obni˝yç ciÊnienie i w ten sposób zminimalizowaç ryzyko odskoczenia koƒcówki w´˝a i wyrzàdzenia szkód. Niewielkie si∏y potrzebne do z∏àczenia, a tak˝e niski poziom ha∏asu przy roz∏àczaniu, czynià Êrodowisko pracy bezpieczniejszym. Budowa z∏àczek jest w pe∏ni metalowa, zapewniajàca doskona∏e w∏aÊciwoÊci przep∏ywowe, które umo˝liwiajà do∏àczanie narz´dzi pneumatycznych du˝ych mocy, przy zapewnieniu niskich spadków ciÊnienia w systemie. Przep∏ywnoÊç 900 l/min, przy spadku ciÊnienia 0,5 bar. Spe∏niajà normy ISO 4414 i EN 983. Zakres temperatury pracy -20° +100° C. Maks. ciÊnienie robocze 12 bar. Kompatybilne ze z∏àczami Rectus serii 23, Hansen 3000 oraz Atlas QIC 8. Przeglàd ró˝nych systemów szybkoz∏àczy kompatybilnych z poszczególnymi seriami Cejn, patrz str. 1231. Wersja

Opak. szt.

Cejn Nr

Serie 310 Wtyk z∏àcza Nr art.

Opak. szt.

10 310 3002 10 310 3003 10 310 3004 10 310 3005

0947-5005 0947-5104 0947-5203 0947-5302

10 10 10 10

10 310 5002 10 310 5003 10 310 5004 10 310 5005

8495-5806 8495-5855 8495-5905 8495-5913

10 10 10 5

10 310 3060 10 310 3062

7406-0559 7406-0658

1 1

10 310 5058 10 310 5060 10 310 5062

7406-0500 7406-0609 7406-0708

1 1 1

10 310 3152 10 310 3154 10 310 3155

0947-5708 0947-5807 0947-5906

10 10 10

10 310 5151 10 310 5152 10 310 5154 10 310 5455 NPT

8495-6176 8495-6200 8495-6309 8495-6150

10 10 10 5

10 310 3202 10 310 3204 10 310 3205

0947-5401 0947-5500 0947-5609

10 10 10

10 310 5202 10 310 5204 -

8495-6002 8495-6101 -

10 10 -

1239 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1239))

Pneumatyka

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 5.0 x 8.0 6.5 x 10.0 8.0 x 12.0 Gwint zewn´trzny R 1⁄8″ R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ Gwint wewn´trzny G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Serie 310 Z∏àczka bezodrzutowa Nr art. Cejn Nr


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Z∏àcza bezodrzutowe Seria 320

Cejn. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 7,6 mm. Z∏àcza te zapewniajà szczególne bezpieczeƒstwo obs∏ugi, umo˝liwiajàc jednor´czne z∏àczanie wtykowe, natomiast wymagajà u˝ycia dwóch ràk przy roz∏àczaniu. Roz∏àczanie z∏àczy bezodrzutowych odbywa si´ dwustopniowo, aby najpierw rozszczelniç z∏àcze i obni˝yç ciÊnienie i w ten sposób zminimalizowaç ryzyko odskoczenia koƒcówki w´˝a i wyrzàdzenia szkód. Niewielkie si∏y potrzebne do z∏àczenia, a tak˝e niski poziom ha∏asu przy roz∏àczaniu, czynià Êrodowisko pracy bezpieczniejszym. Budowa z∏àczek jest w pe∏ni metalowa, zapewniajàca doskona∏e w∏aÊciwoÊci przep∏ywowe, które umo˝liwiajà do∏àczanie narz´dzi pneumatycznych du˝ych mocy, przy zapewnieniu niskich spadków ciÊnienia w systemie. Przep∏ywnoÊç 1900 l/min, przy spadku ciÊnienia 0,5 bar. Spe∏niajà normy ISO 4414 i EN 983. Zakres temperatury pracy -20° - +80° C. Maks. ciÊnienie robocze 12 bar. Kompatybilne ze z∏àczami Rectus serii 25. Seria 320 Z∏àcze bezodrzutowe Cejn Nr art. Nr 0772

Pneumatyka

Wykonanie

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 6 mm 5⁄16″ 8 mm 3⁄8″ 10 mm 1⁄2″ 13 mm Gwint zewn´trzny R 1⁄8″ R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2 Stream-Line R 1⁄8 R 1⁄4 R 3⁄8 Gwint wewn´trzny G 1⁄4 G 3⁄8 G 1⁄2

Opak. szt.

Cejn Nr

Seria 320 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

10 320 3002 10 320 3003 10 320 3004 10 320 3005

-22016 -22032 -22057 -22073

10 10 10 10

10 320 5002 10 320 5003 10 320 5004 10 320 5005

-00327 -00335 -00343 -00491

10 10 10 5

10 320 3152 10 320 3154 10 320 3155

-22099 -23014 -23030

10 10 10

10 320 5151 10 320 5152 10 320 5154 10 320 5155

-00368 -00376 -00384 -00392

10 10 10 5

10 320 3060 10 320 3152 10 320 3154

-20754 -22099 -23014

1 10 10

-

-

-

10 320 3202 10 320 3204 10 320 3205

-23055 -23071 -23097

10 10 10

10 320 5202 10 320 5204 10 320 5205

-00475 -00418 -00426

10 10 5

1240 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1240))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Z∏àcza bezpieczne Seria 342

Z∏àczka bezpieczna z do∏àcz. do w´˝a

Z∏àczka bezpieczna z gwintem wewn.

Z∏àczka bezpieczna z gwintem zewn.

Wtyk z∏àcza z do∏àcz. do w´˝a

Wtyk z∏àcza z gwintem zewn.

Wtyk z∏àcza z gwintem wewn.

Cejn. Ârednica przep∏ywu 7.4 mm - 1950 l/min. Szybkoz∏àcza, w których tulejka zewn´trzna i korpus wykonane sà ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzi´ki czemu obecnie nie zawierajà szkodliwego dla Êrodowiska chromu 6, a ponadto odznaczajà si´ jeszcze lepszà odpornoÊcià na zu˝ycie i korozj´. Z∏àczki serii 342 nadajà si´ szczególnie do pracy w bardzo trudnych warunkach, gdy z∏àcze cz´sto le˝y na ziemi. Do z∏àczenia potrzebna jest niewielka si∏a, a po roz∏àczeniu wyst´pujà ma∏e opory dla przep∏ywu powietrza. Obs∏uga jednor´czna przy z∏àczaniu, dwur´czna - dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa - przy roz∏àczaniu. Z∏àcza o sprawdzonych, bardzo dobrych w∏asnoÊciach przep∏ywowych, umo˝liwiajàcych zasilanie narz´dzi pneumatycznych wi´kszej mocy, i odznaczajàce si´ ma∏ymi spadkami ciÊnienia. Zakres temperatury pracy -30°C - +100°C. Przep∏ywnoÊç powietrza przy ciÊnieniu wejÊciowym 6 barów i przy ∆p 0,5 bar. Maks. ciÊnienie robocze 35 bar. Nie sà kompatybilne z produktami innych marek. Seria 342 Z∏àczki bezpieczne Cejn Nr art. Nr 0772

Wersja

10 342 1002 10 342 1003 10 342 1004 10 342 1005

-70320 -70338 -70346 -70353

10 342 5004 10 342 5005

-70429 -70437

10 342 1152 10 342 1154 10 342 1155

-70361 -70379 -70387

10 342 5152 10 342 5154 -

-70445 -70452 -

10 342 1202 10 342 1204 10 342 1205

-70395 -70494 -70411

10 342 5202 10 342 5204 -

-70460 -70478 -

Wtyki chronione szybkoz∏àczy Seria 320/410/550

Wtyk z∏àcza 320 z do∏àcz. do w´˝a

Wtyk z∏àcza 320 z gwintem zewn.

Wtyk z∏àcza 320 Streamline

Wtyk z∏àcza 410 z do∏àcz. do w´˝a

Cejn. Wtyki z t∏umieniem odrzutu, dla zapewnienia bezpiecznego roz∏àczania z∏àczy. Gwint zewn´trzny 1⁄4 pokryty jest szybkodzia∏ajàcym Êrodkiem uszczelniajàcym. Cejn 320

Wykonanie Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ 5⁄8″ 3⁄4 Streamline 6,5x10 8x12 Gwint zewn´trzny KR 1⁄4 Cejn 410

Wykonanie Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ 5⁄8″ 3⁄4

Cejn Nr

Nr art. 0772

10 320 8002 10 320 8003 10 320 8004 10 320 8005 -

-26900 -26959 -27007 -27056 -

10 320 8060 10 320 8062

-27106 -27155

10 320 8152

-27254 Cejn 550

Cejn Nr

Nr art. 0772

Cejn Nr

Nr art. 0772

10 410 8004 10 410 8005 10 410 8006 10 410 8007

-27304 -27353 -27403 -27452

10 550 8005 10 550 8007

-27460 -27478

1241 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1241))

Pneumatyka

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Gwint zewn. R 1⁄4″ R 3⁄8″ R 1⁄2″ Gwint wewn. G 1⁄4″ G 3⁄8″ G 1⁄2″

Seria 342 Wtyki szybkoz∏àczne Cejn Nr art. Nr 0772


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Wtyki chronione szybkoz∏àczy Seria 320 SB

Wtyk z∏àcza Stream-Line

Wtyk z∏àcza z do∏àcz. do w´˝a

Cejn. Wtyki z∏àczy z t∏umieniem odrzutu dla zapewnienia bezpieczeƒstwa przy roz∏àczaniu, w opakowaniu wyt∏oczkowym (SB).

Wtyk z∏àcza z gwintem zewn.

Opis

Seria 320

Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Stream-Line 8x12 Gwint zewn. KR 1⁄4 ″

Cejn Nr

Nr art. 0772

70 320 8002 70 320 8003 70 320 8004 70 320 8005

-53078 -53136 -53193 -53250

70 320 8062

-53375

70 320 8152

-53490

Z∏àcza do przyczep

Pneumatyka

Seria 342

Szybkoz∏àczka z gwintem wewn.

Wtyk z∏àcza z gwintem zewn.

Opis

Cejn. Tulejka i wtyk wykonane z hartowanej stali. Przeznaczone do samochodów ci´˝arowych i przyczep. Z∏àcze obs∏ugiwane jest jednà r´kà przy do∏àczaniu, natomiast dwoma r´kami przy roz∏àczaniu - dzi´ki specjalnej konstrukcji, uniemo˝liwiajàcej roz∏àczenie przypadkowe.

Seria 342 Szybkoz∏àczka Cejn Nr

Gwint wewn. M16x1,5 Gwint zewn. M16x1,5

Seria 343 Wtyk z∏àcza

Nr art. 0772

Cejn Nr

Nr art. 0772

10 342 1506

-57368

-

-

-

-

10 342 5556

-57384

Cejn Multi-Link

16927-0089

16927-0303

Cejn. Multi-Link jest dobrze uporzàdkowanym systemem z∏àcz nie wymagajàcym stosowania trójników, kolanek, rozga∏´êników ani innych z∏àczek poÊrednich. Z∏àczki systemu umo˝liwiajà do∏àczanie spr´˝onego powietrza z obu stron. Mo˝na je ∏atwo ∏àczyç ze sobà, dla utworzenia wielowyjÊciowego punktu dystrybucyjnego. Dla zapewnienia maksymalnej elastycznoÊci rozwiàzania ka˝de wyjÊcie mo˝na ustawiç pod dowolnym kàtem w zakresie 180°. Wersja 2 wyjÊcia ze z∏àczem standardowym, do∏àczenie 1⁄2″ 3 wyjÊcia ze z∏àczem standardowym, do∏àczenie 1⁄2″ 2 wyjÊcia ze z∏àczem bezpiecznym, do∏àczenie 1⁄2″ 3 wyjÊcia ze z∏àczem bezpiecznym, do∏àczenie 1⁄2″

Seria 310 Cejn Nr art. Nr 16927 19 902 9922 -0303 19 902 9923 -0402 19 902 9942 -1004 19 902 9943 -1103

1242 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1242))

Seria 320 Cejn Nr art. Nr 16927 19 902 9912 -0089 19 902 9913 -0097 19 902 9932 -0105 19 902 9933 -0204


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Do hydrauliki Szybkoz∏àcze Seria 115 Cejn. Ârednica przep∏ywu 3,0 mm - 1000 bar. 7 l/min. Wysokiej klasy z∏àcza hydrauliczne do wysokich ciÊnieƒ, szczególnie przydatne do podnoÊników i si∏owników hydraulicznych. W∏aÊciwoÊci: Bezrozpryskowe z∏àczanie i roz∏àczanie. Wysoka precyzja wykonania zapewniajàca ∏atwoÊç z∏àczania i roz∏àczania. Ma∏e wymiary zewn´trzne uzyskane dzi´ki zastosowaniu wysokojakoÊciowych materia∏ów. Os∏ona w standardzie. Szeroki asortyment z wieloma sposobami do∏àczania. Wykonanie ze z∏àczkà bezpiecznà i zaworem ochronnym przeciw p´kni´ciu w´˝a. Kontrola jakoÊci i szczelnoÊci przed wys∏aniem z fabryki. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze w stanie z∏àczonym: 1000 bar, w stanie niez∏àczonym z∏àczk´ mo˝na obcià˝aç ciÊnieniem do 1000 bar, natomiast wtyku nie mo˝na obcià˝aç. CiÊnienie próbne: 1500 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 2600 bar. Zakres temperatury pracy: -40°C - +100°C. Materia∏y: Korpus wtyku: stal hartowana i cynkowana. Cz´Êç przednia: stal cynkowana. Tuleja zewn´trzna: stal hartowana i cynkowana. Seria 115 Z∏àczka do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 0772

Opis

Wewn. G 1⁄4 Zewn. G 1⁄4

Seria 115 Wtyk z∏àcza do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 0772

10 115 1202

-07108

10 115 6202

-07140

-

-

10 115 6212

-07165

Serie 116

Wersja

Rozm. wewn. G 1⁄4

Seria 116 Z∏àczka do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 15997 10 116 1202

-0102

15997-0102

15997-0201

Seria 116 Wtyk do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 15997 10 116 6202

-0201

Serie 125 Cejn. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 2,5 mm - 2000 bar. 5,8 l/min. Z∏àcza hydrauliczne wysokiej klasy do wysokich ciÊnieƒ, szczególnie nadajà si´ do Êciàgaczy ∏o˝ysk, dociàgaczy po∏àczeƒ Êrubowych itp. Cechy charakterystyczne: Bezrozpryskowe z∏àczanie i roz∏àczanie. Wysoka precyzja, zapewniajàca ∏atwoÊç z∏àczania i roz∏àczania. Ma∏e wymiary zewn´trzne dzi´ki zastosowaniu materia∏ów o wysokiej jakoÊci. Standardowo kapturek ochronny od zanieczyszczeƒ. Przed wysy∏kà kontrola jakoÊci i szczelnoÊci. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze w stanie z∏àczonym: 2000 bar, w stanie roz∏àczonym z∏àczk´ mo˝na obcià˝aç do 2000 bar, natomiast wtyku nie mo˝na obcià˝aç. Minimalne ciÊnienie rozrywajàce: 4000 bar. Zakres temperatury pracy: -30°C +100°C. Materia∏: Stal, hartowana i cynkowana. Wersja

Rozm. wewn. G 1⁄4

Seria 125 Z∏àczka do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 15998 10 125 1202

-0101

Seria 125 Wtyk do hydrauliki Cejn Nr art. Nr 15998 10 125 6202

15998-0101

15998-0200

-0200

1243 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1243))

Pneumatyka

Cejn. Ârednica Êwiat∏a przep∏ywu 2,5 mm - 1500 bar. 6 l/min. Z∏àcza hydrauliczne wysokiej klasy do wysokich ciÊnieƒ, szczególnie nadajà si´ do si∏owników hydraulicznych, Êciàgaczy ∏o˝ysk, dociàgaczy po∏àczeƒ Êrubowych itp. Cechy charakterystyczne: Bezrozpryskowe z∏àczanie i roz∏àczanie. Wysoka precyzja, zapewniajàca ∏atwoÊç z∏àczania i roz∏àczania. Ma∏e wymiary zewn´trzne dzi´ki zastosowaniu materia∏ów o wysokiej jakoÊci. Standardowo kapturek ochronny od zanieczyszczeƒ. Wyst´pujà równie˝ w wykonaniu z blokadà bezpieczeƒstwa, a tak˝e w wielu wersjach koƒcówek. Przed wysy∏kà kontrola jakoÊci i szczelnoÊci. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze w stanie z∏àczonym: 1500 bar, w stanie roz∏àczonym z∏àczk´ mo˝na obcià˝aç do 1500 bar, natomiast wtyku nie mo˝na obcià˝aç. Minimalne ciÊnienie rozrywajàce: 3000 bar. Zakres temperatury pracy: -30°C +100°C. Materia∏: Stal, hartowana i cynkowana.


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 417 - P∏yny SB

1

2

4

3

5

6

Cejn. W opak. blistrowych SB.

Pneumatyka

Rys. nr

Cejn nr

Gwint G

Do∏àczenie

Przep∏ywnoÊç przy spadku ciÊn. 4 bar l/min

Wykonanie

156 156 226 226

Z∏àczki do do∏àczania i rozga∏´ziania w´˝y 1⁄2″ 1 70 417 1005 3⁄4″ 1 70 417 1007 1⁄2″ 1 70 417 0025 3⁄4″ 1 70 417 0227 Z∏àczki do kranów i rur z gwintem zewn´trznym 2 70 417 0225 wewn. 1⁄2″ 2 70 417 0227 wewn. 3⁄4″ 2 70 417 0522 M22x1 Z∏àczki do kranów i rur z gwintem wewn´trznym 1 3 70 417 0275 zewn. ⁄2″ 3 70 417 0277 zewn. 3⁄4″ Koƒcówki do do∏àczania i przed∏u˝ania w´˝y 1⁄2″ 4 70 417 7005 3⁄8″ 4 70 417 5024 1⁄2″ 4 70 417 5025 3⁄4″ 4 70 417 5027 Koƒcówki do kranów i rur z gwintem zewn´trznym 1 5 70 417 5225 wewn. ⁄2″ 5 70 417 5227 wewn. 3⁄4″ 5 70 417 5522 M22x1 Koƒcówki do kranów i rur z gwintem zewn´trznym 6 70 417 5275 zewn. 1⁄2″ 6 70 417 5277 zewn. 3⁄4″ -

Nr art. 0772

Opak. szt

z zaworem z zaworem bez zaworu bez zaworu

-40307 -40406 -40000 -40059

5 5 5 5

-

bez zaworu bez zaworu bez zaworu

-40125 -40166 -40174

5 5 5

-

bez zaworu bez zaworu

-40232 -40265

5 5

-

z zaworem bez zaworu bez zaworu bez zaworu

-40554 -40455 -40505 -40604

10 10 10 10

-

bez zaworu bez zaworu bez zaworu

-40653 -40703 -40729

10 10 10

-

bez zaworu bez zaworu

-40752 -40802

10 10

Seria 321 P∏yny

Szybkoz∏àczka z gwintem zewn.

Wtyk z∏àcza z gwintem zewn.

Szybkoz∏àczka z gwintem wewn.

Szybkoz∏àczka z do∏àcz. do w´˝a

Wtyk z∏àcza z do∏àcz. do w´˝a

Cejn. Ârednica przep∏ywu 7,4 mm. 78 l wody/min, przy spadku ciÊnienia 4 bary. Obs∏ugiwane jednà r´kà z∏àcza przeznaczone do bardzo du˝ych przep∏ywów. Konstrukcja w ca∏oÊci z niklowanego mosiàdzu umo˝liwia stosowanie do p∏ynów. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze: 35 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar. Zakres temperatury pracy w obudowie standardowej: -20°C - +100°C. Materia∏y: Korpus wtyku: mosiàdz niklowany. Cz´Êç przednia: mosiàdz chromowany. Tuleja zewn´trzna: mosiàdz niklowany. Wykonanie Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 1⁄2″ Gwint zewn. R 1⁄4 R 3⁄8 R 1⁄2 Gwint wewn. G 1⁄4 G 3⁄8 G 1⁄2

Seria 321 Szybkoz∏àcze Nr art. 0772

Opak. szt.

Nr oryg.

Seria 321 Wtyk z∏àcza Nr art. 0772

Opak. szt.

10 321 1002 10 321 1003 10 321 1004 10 321 1005

-07173 -07181 -08130 -08148

10 10 10 10

10 321 5003 10 321 5004 10 321 5005

-07231 (-07249) (-07256)

10 10 10

10 321 1152 10 321 1154 10 321 1155

-08155 -07199 -07207

10 10 10

10 321 5152 10 321 5154 10 321 5155

-08213 -07264 -07272

10 10 10

10 321 1202 10 321 1204 10 321 1205

-08163 -07215 -07223

10 10 10

10 321 5202 -

(-07280) -

10 -

1244 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1244))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Szybkoz∏àcza Seria 322 P∏yny, wysokie ciÊnienie 200 bar Cejn. Ârednica przep∏ywu 7,4 mm - 200 bar, 55 l wody/min. Szczególnie nadajà si´ do wody pod wysokim ciÊnieniem. W∏aÊciwoÊci: Wysoka przepustowoÊç, jednor´czna obs∏uga, wykonanie w ca∏oÊci z metalu zapewniajàce d∏ugà ˝ywotnoÊç, ma∏e wymiary zewn´trzne, wysoka precyzja oraz kontrola szczelnoÊci i prawid∏owoÊci dzia∏ania przed wys∏aniem z fabryki. Szeroki program sposobów do∏àczeƒ, zarówno z zaworami odcinajàcymi, jak i bez nich. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze w stanie z∏àczonym: 200 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 600 bar. Zakres temperatury pracy w obudowie standardowej: -40°C - +100°C. Materia∏y: Korpus wtyku: stal, hartowana i cynkowana. Cz´Êç przednia: mosiàdz chromowany. Tuleja zewn´trzna: stal, hartowana i cynkowana. Artyku∏

Typ

Do∏àcz.

Z∏àczka Wtyk

gwint zewn. gwint zewn.

R 3⁄8″ sto˝ek 60° R 3⁄8″ sto˝ek 60°

Nr art. 0772 -10136 -00442

Cejn nr 10 322 0254 10 320 5264

Seria 411 - P∏yny

Szybkoz∏àczka z gwintem zewn.

Szybkoz∏àczka z gwintem wewn.

Wtyk z∏àcza z Wtyk z∏àcza z Wtyk z∏àcza z do∏àcz. do w´˝a gwintem zewn. gwintem wewn. Cejn. Ârednica przep∏ywu 10,4 mm. Przep∏ywnoÊç 120 l wody/min. Z∏àcza obs∏ugiwane jednor´cznie, o bardzo du˝ej przepustowoÊci. Konstrukcja w ca∏oÊci z chromowanego mosiàdzu. Dane techniczne: Maks. zalecane ciÊnienie robocze: 35 bar. Min. ciÊnienie rozrywajàce: 140 bar. Zakres temperatury pracy w obudowie standardowej: -30°C - +100°C. Przep∏ywnoÊç przy spadku ciÊnienia 4 bary 156 l/min. Materia∏y: Wtyk: stal, hartowana i cynkowana, lub mosiàdz. Cz´Êç przednia: mosiàdz chromowany. Tuleja zewn´trzna: mosiàdz chromowany. Wykonanie Cejn Nr Do∏àczenie w´˝a 1⁄2″ 3⁄4″ Gwint zewn´trzny R 1⁄2 R 3⁄4 Gwint wewn´trzny G 1⁄2

Seria 411 Szybkoz∏àcze Nr art. 0772

Opak. szt.

Seria 411 Wtyk z∏àcza Cejn Nr art. Nr 0772

10 411 1005 10 411 1007

-09104 -09120

10 10

10 411 5005 10 411 5007

-09203 (-09336)

10 411 1155 -

-09153 -09161

10 10

10 411 5255 10 411 5257

-09237 -09435

10 411 1205

-09179

10

10 411 5205

-09245

1245 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1245))

Pneumatyka

Szybkoz∏àczka z do∏àcz. do w´˝a


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Osprz´t pneumatyczny Z∏àczki Cejn

1

2

7

3

8

4

5

9

6

10

11

Cejn. Z mosiàdzu.

Pneumatyka

Rys.

Cejn nr

Kolanka 90° nr 1 19 900 5371 nr 1 19 900 5372 nr 1 19 900 5374 nr 1 19 900 5375 nr 1 19 900 5379 nr 2 19 900 5382 nr 2 19 900 5384 nr 2 19 900 5385 nr 3 19 900 5361 nr 3 19 900 5362 nr 3 19 900 5364 nr 3 19 900 5365 Z∏àczki rozga∏´êne T nr 4 19 900 5302 nr 4 19 900 5304 nr 4 19 900 5305 nr 4 19 900 5309 nr 5 19 900 5332 nr 5 19 900 5334 nr 5 19 900 5335 nr 6 19 900 5335 nr 6 19 900 5335 nr 6 19 900 5335 Z∏àczki rozga∏´êne Y nr 7 19 900 5916 nr 7 19 900 5912 nr 7 19 900 5902 nr 8 19 900 5920 nr 8 19 900 5921 nr 8 19 900 5925 Z∏àczki proste dwuwkr´tne nr 9 19 900 1211 nr 9 19 900 1212 nr 9 19 900 1214 nr 9 19 900 1215 nr 9 19 900 1224 nr 9 19 900 1225 nr 9 19 900 1227 Nr 9 19 900 1235 nr 9 19 900 1229 Z∏àczki przejÊciowe nr 10 19 900 2202 nr 10 19 900 2214 nr 10 19 900 2225 nr 10 19 900 2237 Z∏àczki redukcyjne nr 11 19 900 3211 nr 11 19 900 3221 nr 11 19 900 3222 nr 11 19 900 3232 nr 11 19 900 3234 nr 11 19 900 3244 nr 11 19 900 3245

Rozm. gwintu G

Rozm. gwintu

0772

Opak. szt

wewn./wewn wewn./wewn wewn./wewn wewn./wewn wewn./wewn wewn./zewn. wewn./zewn. wewn./zewn. zewn./zewn. zewn./zewn. zewn./zewn. zewn./zewn.

-59380 -59489 -59588 -59687 -59786 -59885 -59984 -60081 -60180 -60289 -60388 -60487

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

wewn./wewn./wewn. wewn./wewn./wewn. wewn./wewn./wewn. wewn./wewn./wewn. wewn./wewn./zewn. wewn./wewn./zewn. wewn./wewn./zewn. wewn./zewn./wewn. wewn./zewn./wewn. wewn./zewn./wewn.

-58085 -58184 -58283 -58382 -58788 -58887 -58986 -58481 -58580 -58689

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1⁄2

zewn./zewn./zewn. zewn./zewn./zewn. zewn./zewn./zewn. zewn./zewn./zewn. wewn./zewn./wewn. wewn./zewn./wewn.

-05508 -57038 -05474 -61386 -61485 -61584

5 5 5 5 5 5

x 1⁄8 x1⁄4 1⁄4 x 3⁄8 1⁄4 x 1⁄2 3⁄8 x 3⁄8 3⁄8 x 1⁄2 3⁄8 x 3⁄4 1⁄2 x 1⁄2 1⁄2 x 3⁄4

zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn.

-05235 -05243 -05250 -05268 -05284 -05292 -05300 -05318 -05326

5 5 5 5 5 5 5 5 5

1⁄8 x1⁄4 1⁄4 x 3⁄8

x x 3⁄4

zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn.

-05342 -05359 -05375 -56998

5 5 5 5

x 1⁄8 x 1⁄8 3⁄8 x 1⁄4 1⁄2 x1⁄4 1⁄2 x 3⁄8 3⁄4 x 3⁄8 3⁄4 x 1⁄2

zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn.

-05409 -05417 -05425 -05433 -05441 -05458 -05466

5 5 5 5 5 5 5

1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2

1 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4 3⁄8 1⁄2

1 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4 3⁄8

1⁄4

1⁄4

3⁄8 1⁄2 1⁄4

3⁄8

1⁄2

1246 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nr art.

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1246))


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Osprz´t pneumatyczny Z∏àczki Cejn - blistry (SB)

1

2

7

3

8

4

9

5

6

10

11

Cejn. Z mosiàdzu. Rys. nr

Cejn nr

Rozm. gwintu G

Rozm. gwintu

IloÊç w Opak. SB

Nr art. 0772

wewn./wewn. wewn./wewn. wewn./wewn. wewn./zewn. zewn./zewn. zewn./zewn. zewn./zewn.

2 2 1 2 2 2 1

-60586 -60685 -60784 -60883 -61089 -61188 -61287

1⁄4

wewn./wewn./wewn. wewn./wewn./zewn. wewn./zewn./wewn.

1 1 1

-59083 -59182 -59281

1⁄4 1⁄4

wewn./wewn./wewn. wewn./zewn./wewn.

2 2

-56014 -61683

x 1⁄8 x1⁄4 1⁄4 x 3⁄8 1⁄4 x 1⁄2 3⁄8 x 3⁄8 3⁄8 x 1⁄2 3⁄8 x 3⁄4 1⁄2 x 1⁄2 1⁄2 x 3⁄4

zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn. zewn.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

-54811 -54878 -54936 -54993 -55057 -55115 -55172 -55230 -55297

1⁄8 x1⁄4 3⁄8 x 1⁄2

zewn./wewn. zewn./wewn.

2 2

-55354 -55479

1⁄4 3⁄8

zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn. zewn./wewn.

2 2 2 2 2 2 2

-55594 -55651 -55719 -55776 -55834 -55891 -55958

1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄4 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄4 1⁄4

1⁄4

1⁄4

x 1⁄8 x 1⁄8 x 1⁄4 1⁄2 x1⁄4 1⁄2 x 3⁄8 3⁄4 x 3⁄8 3⁄4 x 1⁄2 3⁄8

1247 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1247))

Pneumatyka

Kolanka 90° 1 79 900 5371 1 79 900 5372 1 79 900 5374 2 79 900 5382 3 79 900 5361 3 79 900 5362 3 79 900 5364 Z∏àczki rozga∏´êne T 4 79 900 5302 5 79 900 5332 6 79 900 5322 Z∏àczki rozga∏´êne Y 7 79 900 5916 8 79 900 5920 Z∏àczki proste dwuwkr´tne 9 79 900 1211 9 79 900 1212 9 79 900 1214 9 79 900 1215 9 79 900 1224 9 79 900 1225 9 79 900 1227 9 79 900 1235 9 79 900 1229 Z∏àczki przejsciowe 10 79 900 2202 10 79 900 2225 Z∏àczki redukcyjne 11 79 900 3211 11 79 900 3221 11 79 900 3222 11 79 900 3232 11 79 900 3234 11 79 900 3244 11 79 900 3245


Spr´˝arki - Osprz´t pneumatyczny Osprz´t pneumatyczny Z∏àczki Cejn

1

2

Cejn. Z cynkowanego mosiàdzu. Nr rys.

Cejn nr

Gwint G

Z∏àczka do∏. cale

Pneumatyka

Z∏àczki do w´˝y - do∏àczeniowe, z gwintem zewn´trznym 1⁄8 1 19 900 0211 1⁄8 1 19 900 0212 1⁄4 1 19 900 0221 1⁄4 1 19 900 0222 1⁄4 1 19 900 0223 1⁄4 1 19 900 0224 1⁄4 1 19 900 0225 3⁄8 1 19 900 0232 3⁄8 1 19 900 0233 3⁄8 1 19 900 0234 3⁄8 1 19900 0235 1 19 900 0242 1 19 900 0243 1 19 900 0244 1 19 900 0245 1 19 900 0246 1 19 900 0247 1 19 900 0255 1 19 900 0256 1 19 900 0257 Z∏àczki do w´˝y - przed∏u˝ajàce 2 19 900 0262 2 19 900 0264 2 19 900 0265

1⁄2

3⁄16 1⁄4 3⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2 1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2

1⁄2

1⁄4 5⁄16

1⁄2

3⁄8

1⁄2

1⁄2

1⁄2

5⁄8

1⁄2

3⁄4

3⁄4

1⁄2

3⁄4

5⁄8

3⁄4

3⁄4

-

-

Nr art.

Do w´˝a o ∅ wewn.

0772

Opak. szt

-

-05011 -05029 -05037 -05045 -05052 -05060 -05078 -05086 -05094 -05102 -05110

10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5

-

-05128 -05136 -05144 -05151 -05169 -05177 -05193 -05201 -05219

5 5 5 5 5 5 5 5 5

1⁄4 3⁄8

-57483 -57582 -57681

5 5 5

1⁄2

Z∏àczki Cejn - blistry (SB) Cejn. Z cynkowanego mosiàdzu. Nr rys.

Cejn nr

Gwint G

Z∏àczka do∏. cale

Do w´˝a o ∅ wewn.

IloÊç w blistrze

Nr art. 0772

1

2

Z∏àczki do w´˝y - do∏àczeniowe, z gwintem zewn´trznym 1⁄8 3⁄16 1 79 900 0211 1⁄8 1⁄4 1 79 900 0212 1⁄4 3⁄16 1 79 900 0221 1 1 1 79 900 0222 ⁄4 ⁄4 1⁄4 5⁄16 1 79 900 0223 1 3 1 79 900 0224 ⁄4 ⁄8 1⁄4 1⁄2 1 79 900 0225 3⁄8 1⁄4 1 79 900 0232 3⁄8 5⁄16 1 79 900 0233 3⁄8 3⁄8 1 79 900 0234 3⁄8 1⁄2 1 79 900 0235 1⁄2 1 79 900 0242 1⁄2 1 79 900 0243 1⁄2 1 79 900 0244 1⁄2 1 79 900 0245 1⁄2 1 79 900 0246 1⁄2 1 79 900 0247 3⁄4 1 79 900 0255 3⁄4 1 79 900 0256 3⁄4 1 79 900 0257 Z∏àczki do w´˝y - przed∏u˝ajàce 2 79 900 0262 2 79 900 0264 2 79 900 0265 -

1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2 5⁄8 3⁄4 1⁄2 5⁄8 3⁄4

1248 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1248))

-

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

-53557 -53615 -53672 -53730 -53797 -53854 -53912 -53979 -54035 -54092 -54159

-

2 2 2 2 2 1 2 1 1

-54217 -54274 -54332 -54399 -54456 -54514 -54639 -54696 -54753

1⁄4 3⁄8

2 2 2

-57780 -57889 -57988

1⁄2


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Manometr kontrolny Luna. Do kontroli ciÊnienia powietrza podawanego ze spr´˝arki do narz´dzia pneumatycznego. 20425-0104 Dostarczany bez szybkoz∏àcza i koƒcówki wtykowej. 20425-0203 Dostarczany standardowo z szybkoz∏àczem i koƒcówkà wtykowà Cejn 320. 20425-0302 Dostarczany standardowo z szybkoz∏àczem i koƒcówkà wtykowà Cejn 310.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca∏kowita d∏ugoÊç/wysokoÊç . . . . . . . . . . Masa kompletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20425 Nr bar mm G (R) mm kg

-0104 ATG 0-10 55 1⁄4 80/120 0.20

-0203 ATG 0-10 55 1⁄4 125/120 0.40

-0302 ATG 0-10 55 1⁄4 125/120 0.40

CiÊnieniomierze do opon

Luna. CiÊnieniomierz przeznaczony przede wszystkim do pomiaru ciÊnienia kó∏ samochodowych. Z manometrem o zakresie od 0.5 bar/7.5 PSI do 3 bar/43 PSI. Bardzo dok∏adny i czytelny. Przycisk do zerowania wyniku pomiaru po odczytaniu. Model d∏ugi, prosty, z rurkà metalowà. Koƒcówka dwustronna. Wyposa˝ony w kó∏ko do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20826 bar PSI mm

-0109 0.5-3 7.5-43 235

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... ......................................

13235 PSI bar kG/cm2

-0109 P 3000 0-100 0-7 0-7

Jw. opakowanie ekspozycyjne 6-szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13235

-0208

Zapasowa bateria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10960

-0304

Pneumatyka

Limit. CiÊnieniomierz cyfrowy do kó∏ samochodowych itp. ¸atwy w u˝yciu. Jeden przycisk, s∏u˝àcy do w∏àczenia oraz wyboru jednostek pomiarowych PSI, bar, kG/cm2 lub kPA. Automatyczne wy∏àczanie po 10 s. Zapasowa bateria 3 V CR2032.

Zestawy do pompowania, z manometrem Luna. Do pompowania kó∏ samochodów osobowych, ci´˝arowych, dostawczych itp. 360° manometr osadzony obrotowo u∏atwia odczyt w ka˝dej sytuacji, równie˝ dla u˝ytkowników prawo- lub lewor´cznych. Manometr wyposa˝ony w szkie∏ko ochronne i gumowy pierÊcieƒ ochronny. Przycisk spustowy dwupozycyjny. Pozycja 1 - upuszczanie powietrza. Pozycja 2 - pompowanie. Ergonomiczna r´kojeÊç. Wyposa˝ony w kó∏ko do zawieszania, usytuowane na w´˝u. Koƒcówka obrotowa, z blokadà. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica manometru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20424 Nr bar mm G (R) mm kg

-0105 AIG-80 0-12 80 1⁄4 265 0.65

Akcesoria: Koƒcówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20424

-1004

* Przy 6 bar

ANI. Zestaw do pompowania kó∏ samochodowych i rowerowych, pi∏ek futbolowych, materaców pneumatycznych, pontonów itp. Powietrze przep∏ywa przez r´kojeÊç i zawór upustowy uruchamiany przyciskiem. Manometr wyposa˝ony jest w szkie∏ko ochronne i os∏on´ z gumy. Zawór sta∏y posiada zacisk mocujàcy. Wykonany z aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6687 bar mm G (R)

-0106 25/A2-D 0-10 40 1⁄4

1249 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1249))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Zestawy do pompowania, z manometrem

ANI. Do kó∏ samochodowych. Manometr wyposa˝ony jest w szkie∏ko ochronne i os∏on´ z gumy. Wykonany z aluminium. Koƒcówka do pompowania posiada do∏àczenie zaciskowe do zaworu ko∏a. Dostarczany w komplecie z w´˝em z koƒcówkà pompujàcà 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026 bar G (R)

-0100 0-12 1⁄4

Cz´Êci zamienne: Os∏ona manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0407

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0209

Wà˝ z koƒcówkà pompujàcà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0308

Koƒcówka do pompowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0506

Pneumatyka

ANI. Do kó∏ samochodowych. Zarówno nape∏nianie, jak i upuszczanie powietrza dokonuje si´ za pomocà dêwigni spustowej. Zgodny z odpowiednimi normami CEE. Manometr wyposa˝ony jest w szkie∏ko ochronne i os∏on´ z gumy. Koƒcówka do pompowania posiada do∏àczenie zaciskowe do zaworu ko∏a. Wykonany z niklowanego aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2056 bar mm G (R)

-0108 25/EUR 60 0-12 63 1⁄4

Cz´Êci zamienne: Os∏ona manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-0506

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-1538

Wà˝ z koƒcówkà pompujàcà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0308

Koƒcówka do pompowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9026

-0506

ANI. Do kó∏ samochodowych. Manometr wyposa˝ony jest w szkie∏ko ochronne i os∏on´ z gumy. Koƒcówka do pompowania posiada do∏àczenie zaciskowe do zaworu ko∏a. Dostarczany z koƒcówkà pompujàcà 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614 bar G (R)

-1504 0-12 1⁄4

Cz´Êci zamienne: Os∏ona manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-0506

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-1538

Wà˝ z koƒcówkà pompujàcà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-1561

Koƒcówka do pompowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8614

-1579

Zestaw koƒcówek

ANI. Koƒcówki pompujàce do zestawu pompowania wyposa˝onego w do∏àczenie zaciskowe zaworu ko∏a. Sà to 4 koƒcówki przeznaczone do pompowania kó∏ rowerowych, pi∏ek futbolowych, materaców pneumatycznych, a tak˝e do oczyszczania wydmuchowego itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç koƒcówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1250 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1250))

6688 szt.

-0105 Set 4 4


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety odmuchowe

Dlaczego stosuje si´ kurtyn´ powietrznà?

Kurtyna powietrzna tworzona jest z dodatkowego strumienia powietrza, zawracajàcego kierunek lecàcych czàstek. W ten sposób u˝ytkownik chroniony jest przed urazem.

Przy oczyszczaniu odmuchowym czàstki cz´sto odrzucane sà do ty∏u, wywo∏ujàc ryzyko urazu oczu i itp.

Pneumatyka

Luna. Pistolet odmuchowy z tworzywa sztucznego z r´kojeÊcià o ergonomicznym chwycie, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. Z uchem do zawieszania, oraz z bezpiecznà – szczelinowà – rurkà wydmuchowà z aluminium, wygi´tà, o d∏ugoÊci 90 mm. P∏ynna regulacja wydmuchu powietrza. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20798-0103

20797 Nr G (R) bar dB (A) l/min l/s mm kg

-0104 ABG-PBP 1⁄4 11 85-90 160 2.7 260 0.1

20798-0202

Luna. Pistolet odmuchowy z aluminium z r´kojeÊcià o ergonomicznym chwycie, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. Z uchem do zawieszania. Z∏àczka doprowadzenia spr´˝onego powietrza obrotowa 360°. Mo˝liwoÊç do∏àczenia z∏àczki doprowadzajàcej od góry, dla u∏atwienia u˝ytkowania, np. na stole warsztatowym. P∏ynna regulacja wyp∏ywu powietrza. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. 20798-0103 z krótkà, nastawianà koƒcówkà wydmuchowà. 20798-0202 z rurkà wydmuchowà metalowà, o d∏ugoÊci 100 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20798 Nr G (R) bar dB (A) l/min l/s mm kg

-0103 ABG-PAN 1⁄4 15 85-90 140 2.3 115 0.24

-0202 AGB-PSP 1⁄4 15 85-90 160 2.7 200 0.24

1251 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1251))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety odmuchowe

20799-0102

20799-0201

Luna. Pistolety odmuchowe z aluminium z r´kojeÊcià o ergonomicznym chwycie, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. P∏ynna regulacja wydmuchu powietrza. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. 20799-0102 z krótkà, nastawianà rurkà wydmuchowà. 20799-0201 z rurkà wydmuchowà metalowà, o d∏ugoÊci 100 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20799 Nr G (R) bar dB (A) l/min l/s mm kg

-0102 ABG-SAN 1⁄4 15 85-90 115 1.9 140 0.2

-0201 AGB-SSP 1⁄4 15 85-90 130 2.2 230 0.2

Pneumatyka

Luna. Sk∏ada si´ z pistoletu odmuchowego, podobnego do 20797-0104 lecz z wymiennymi dyszami. Z ergonomicznym uchwytem, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. Z uchem do zawieszania. P∏ynna regulacja wydmuchu powietrza. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego. Pasuje do wózków narz´dziowych Teng Tools. Zestaw akcesoriów, sk∏adajàcy si´ z 19 cz´Êci, zawiera dysze pasujàce do wszystkich pistoletów odmuchowych. Akcesoria: - po 1 szt.: dysza miedziana, rurka wydmuchowa bezpieczna d∏uga i krótka, dysze gumowe 12 mm, 25 mm i 35 mm, rurka wydmuchowa prosta z regulowanà koƒcówkà, dysza do pompowania kó∏, dysza p∏aska, dysza do pompowania pi∏ek, dysza nylonowa, dysze ig∏owe 30 mm, 60 mm i 100 mm, rurka przed∏u˝ajàca 100 mm, os∏ona przeciwrozpryskowa, dysza bezpieczna i dysza turbo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pistoletów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç dysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20335 Nr G (R) szt. szt. bar dB (A) l/min l/min l/s l/s kg

-0103 ABG-S19 1⁄4 1 19 11 85-90 160 32 5.7 1.1 1.5

Akcesoria Pistolet odmuchowy, tworz. szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza miedziana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka wydmuchowa bezpieczna, krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka wydmuchowa bezpieczna, d∏uga. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza gumowa 1⁄2″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza gumowa 1″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza gumowa 1 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza regulowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza do pompowania kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza p∏aska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza do pompowania pi∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza nylonowa 3″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ig∏owa 13⁄16″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ig∏owa 2-15⁄32″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ig∏owa 4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka przed∏u˝ajàca 4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os∏ona przeciwrozpryskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza bezpieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808

-0507 (-0606) (-0705) (-0804) -0903 -1000 -1109 (-1208) (-1307) (-1406) (-1505) (-1604) (-1703) (-1802) (-1901) -2008 (-2503) (-2602) (-2701)

1252 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1252))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety odmuchowe Luna. Zestaw 3 ró˝nych pistoletów odmuchowych - jeden wykonany z tworzywa sztucznego, jeden metalowy z r´kojeÊcià pistoletowà i jeden metalowy prosty. Z ergonomicznym uchwytem, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. Z uchem do zawieszania. P∏ynna regulacja wydmuchu powietrza. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Zestaw akcesoriów, sk∏adajàcy si´ z 22 cz´Êci, zawierajàcy rurki wydmuchowe pasujàce do wszystkich pistoletów - po jednej sztuce ka˝dego rodzaju: koƒcówka wydmuchowa regulowana krótka, rurka wydmuchowa prosta 100 mm, rurka wydmuchowa prosta 100 mm z regulowanà koƒcówkà, rurka wydmuchowa prosta 325 mm, rurka wydmuchowa prosta 325 mm z regulowanà koƒcówkà, rurka wydmuchowa mosi´˝na, dysza do pi∏ek, dysze ig∏owe 30 mm, 60 mm i 100 mm, rurki wydmuchowe gumowe 12 mm, 25 mm, i 35 mm, dysza rozpraszajàca, rurka wydmuchowa nylonowa 75 mm, rurka wydmuchowa bezpieczna d∏uga i krótka, rurka wydmuchowa teleskopowa 500 mm, dysza do pompowania kó∏, os∏ona przeciwrozbyzgowa, dysza zabezpieczajàca i dysza turbo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pistoletów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba dysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20808 Nr G (R)

-0101 ABG-S 1⁄4 3 19 bar 11-15 dB (A) 85-90 l/min 115-160 l/s 1.9-2.7 kg 0.85

Akcesoria Pistolet odmuchowy, plastik. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka wydmuchowa bezpieczna, krótka . . . . . . Rurka wydmuchowa bezpieczna, d∏uga . . . . . . . Dysza gumowa 1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza gumowa 1″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza gumowa 1 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza do kó∏ samoch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza p∏aska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza do pi∏ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza nylonowa 3″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza nylonowa 13⁄16″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza nylonowa 215⁄32″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ig∏owa 4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza przed∏u˝ajàca 4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza przed∏u˝ajàca 13″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza teleskopowa 20″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza regulowana 4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza regulowana 13″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os∏ona przeciwrozbyzgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza zabezpieczajàca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808 20808

Pneumatyka

-0507 (-0606) (-0705) (-0804) -0903 -1000 -1109 (-1208) (-1307) (-1406) (-1505) (-1604) (-1703) (-1802) (-1901) -2008 (-2107) (-2206) (-2305) (-2404) (-2503) (-2602) (-2701)

Cejn. Zestaw sk∏ada si´ z pistoletu odmuchowego 11 208 0100, ekranu ochronnego 11 208 9955, dyszy z t∏umieniem ha∏asu 11 208 9962 i dyszy gumowej 11 208 9956. Pistolet odmuchowy z tworzywa sztucznego o ergonomicznym kszta∏cie, do obs∏ugi zarówno lewo- jak i prawor´cznej. R´kojeÊç z udaroodpornego tworzywa acetalowego izoluje od zimna, a dzi´ki swej ma∏ej masie jest wyjàtkowo ∏atwo w u˝yciu. Regulowany p∏ynnie wydmuch powietrza o du˝ej sile zapewnia skuteczne oczyszczanie odmuchowe. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16928 Nr G (R) bar dB (A) dB (A) l/min l/s kg

-0104 70 208 1911 3 1⁄4 16 97 C° -20 - +60 500 8.3 1.5

1253 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1253))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety odmuchowe Luna. Pistolet ssàco-odmuchowy. Nowy, unikalny produkt stanowiàcy po∏àczenie odkurzacza i pistoletu odmuchowego. Przydatny do u˝ytku w bran˝y przemys∏owej i motoryzacyjnej, do lokalnego usuwania zanieczyszczeƒ. Obie funkcje sterowane tym samym przyciskiem. Funkcja ssàca - po lekkim wciÊni´ciu przycisku. Funkcja odmuchowa - po mocnym wciÊni´ciu przycisku.

Zapasowa torba

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenia w´˝a, gwint wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, ssanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, odmuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20406 G (R) l/min l/min mm kg

-0107 1⁄4 600 300 340 0.5

Akcesoria Torba na kurz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20406

-0206

Pneumatyka

ANI. Z kurtynà powietrznà. Kurtyna powietrzna nie pozwala, by wydmuchiwane czàstki by∏y odrzucane do ty∏u (patrz rysunek poglàdowy). Wykonany z aluminium, z uchem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8778 G (R) l/min mm kg

-0102 25 AN 1⁄4 900 135 0.15

Zawór kompletny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2138

-1603

ANI. Wykonane z niklowanego aluminium. Z uchem do zawieszania. Model 25/B2. Rurka wydmuchowa z metalu - d∏uga, sztywna. Model 25/B2 ALFA. Rurka wydmuchowa - d∏uga, gi´tka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2054-0209

AP/3

AP/AN

AP/AR

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyposa˝enie Os∏ona gumowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2054 G (R) l/min mm kg

-0209 25/B2 ALFA 1⁄4 550 310 0.2

ANI. Pistolety odmuchowe z r´kojeÊcià plastikowà o wygodnym chwycie. Lekkie. P∏ynna regulacja nat´˝enia wydmuchu. Z uchem do zawieszania. AP/3 - Z wygi´tà rurkà wydmuchowà z lekkiego stopu, d∏. 90 mm. AP/AN - Z kurtynà powietrznà nie pozwalajàcà, by wydmuchiwane czàstki by∏y odrzucane do ty∏u (patrz rysunek poglàdowy). AP/AR - O krótkiej dyszy z t∏umikiem ha∏asu 78 dB(A). Os∏ona gumowa - Pasuje do AP/3. Przeznaczona do zapobiegania uszkodzeniom przez rurk´ wydmuchowà powierzchni wra˝liwych.

10318 G (R) l/min mm kg

-0105 AP/3 1⁄4 360 250 0.08

-0204 AP/AN 1⁄4 380 185 0.08

-0303 AP/AR 1⁄4 380 185 0.1

10318

-0402

-

-

1254 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

-0100 25/B2 1⁄4 550 310 0.25

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1254))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety odmuchowe Seria 208 Cejn. Pistolety odmuchowe o kszta∏cie ergonomicznym, dopasowanym do r´ki zarówno lewej jak i prawej. Udaroodporna r´kojeÊç z tworzywa acetalowego izoluje od zimnego powietrza, a dzi´ki niewielkiej masie jest bardzo wygodna w u˝yciu. Dêwignia spustowa umo˝liwia p∏ynnà regulacj´ wydmuchu - bardzo silnego, zapewniajàcego skuteczne oczyszczanie. Wyposa˝one w ucho do zawieszania. Wystepuje równie˝ wykonanie bezpieczne, z rurkà wydmuchowà Star Tip, z t∏umieniem ha∏asu, zapewniajàce prac´ wg zasad BHP. 11 208 0000 - Bez rurki. 11 208 0100 - Z rurkà sta∏à 90 mm. 11 208 0200 - Z rurkà wymiennà 90 mm. 11 208 3100 - Z rurkà sta∏à 90 mm Star Tip. 11 208 3200 - Z rurkà wymiennà 90 mm Star Tip. 11 208 0300 - Z regulatorem i rurkà wymiennà. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 0772 -69900 Cejn. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 11 208 0000 Pobór powietrza . . . . . . . l/min 1⁄4 Gwint do∏àcz. (wewn.) . . R Maks. ciÊnienie rob. . . . . bar Poziom ha∏asu. . . . . . . . . dB (A) Zakres temp. . . . . . . . . . . °C -

-70007 11 208 0100 500 1⁄4 16 97 -20 - +60

Z regulatorem i rurkà wymiennà

Z rurkà sta∏à

-70031 11 208 0200 500 1⁄4 16 97 -20 - +60

-70015 11 208 3100 190 1⁄4 16 79 -20 - +60

-70049 11 208 3200 190 1⁄4 16 79 -20 - +60

-70023 11 208 0300 250 1⁄4 8 85 -20 - +60

*) Przy 6 bar.

Kompletny zestaw do odmuchiwania

Nr art. . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie . . . . . .

0772 Nr

Pneumatyka

Cejn. Zmontowany - gotowy do u˝ytku. Po∏àczenie elementów z∏àcznych Cejn serii 320 i pistoletu odmuchowego serii 208 z w´˝em poliuretanowym o unikalnych w∏aÊciwoÊciach. D∏ugoÊç robocza 4 m.

-20309 19 958 9901 Streamline+pist. odmuch. 199589901

Wyposa˝enie dodatkowe

Rurka standard. 90 mm

Dysze gumowe 14, 25 i 34 mm

Dysza gumowa

Dysza ejektorowa Os∏ona mechaniczna

Dysza z os∏onà pow.

Gi´tka rurka d∏uga 400 mm

Dysza bocznikowa

Rurka d∏uga 500 mm

Cejn. Akcesoria do pistoletów odmuchowych serii 208. 11 208 0215 - Rurka standardowa 90 mm. 11 208 3215 - Rurka Star Tip 90 mm. 11 208 9956 - Dysza z gumy nitrylowej, o dobrej szczelnoÊci i ochronie. Zdejmowalna. 11 208 9960 - Dysza z gumy nitrylowej, o dobrej szczelnoÊci i ochronie. Trzy wielkoÊci Êrednic 14, 25 i 34 mm. Zdejmowalna. 11 208 9953 - Dysza ejektorowa, zwi´kszajàca przepustowoÊç powietrza. U˝yteczna np. do ch∏odzenia, lub wydmuchiwania trocin. Nie zdejmowalna. 11 208 9951 - Dysza bocznikowa, upuszczajàca powietrze na boki. Zwi´ksza bezpieczeƒstwo, np. przy skierowaniu na skór´. Nie zdejmowalna. 11 208 9954 - Dysza z os∏onà powietrznà, zapobiegajàcà kierowaniu si´ l˝ejszych czàstek sta∏ych lub cieczy, na skutek odbicia, do u˝ytkownika. Dzi´ki ma∏ej Êrednicy zapewniony jest dobry dost´p do ciasnych miejsc. Zdejmowalna. 11 208 9955 - Os∏ona mechaniczna, Êrednica 100 mm. Zapobiega kierowaniu si´ wi´kszych czàstek sta∏ych lub cieczy, na skutek odbicia, do u˝ytkownika. Dzi´ki za∏àczonemu przepustowi z gumy nitrylowej mo˝e byç umieszczana w dowolnym miejscu na rurce. Zdejmowalna. 11 208 0220 - Rurka przed∏u˝ajàca 500 mm, Êrednica 6 mm. Z mosiàdzu. Dla u∏atwienia dojÊcia do miejsc trudno dost´pnych. Zdejmowalna. 11 208 3220 - Rurka przed∏u˝ajàca 500 mm, z koƒcówkà Star Tip, Êrednica 6 mm. Z mosiàdzu. T∏umi ha∏as i u∏atwia dojÊcie do miejsc trudno dost´pnych. Zdejmowalna. 11 208 0222 - Gi´tka rurka przed∏u˝ajàca 400 mm, Êrednica 6 mm. Z miedzi pokrytej tworzywem sztucznym. Mo˝e byç kszta∏towana stosownie do potrzeb, dla u∏atwienia dojÊcia do miejsc trudno dost´pnych. Zdejmowalna.

Nr art. . . Cejn . . . .

0772 Nr

-60115 11 208 0215

-60123 11 208 3215

-70056 11 208 9956

-70064 11 208 9960

-70072 11 208 9953

Nr art. . . Cejn . . . .

0772 Nr

-70098 11 208 9954

-70106 11 208 9955

-70114 11 208 0220

-70122 11 208 3220

-70130 11 208 0222

-70080 11 208 9951

1255 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1255))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolet odmuchowo-rozpylajàcy Do rozpylania p∏ynów pobieranych wprost z beczki albo ze zbiornika. Mo˝na u˝ywaç do rozpuszczalników lakierniczych (np. benzyna lakowa, olej krystaliczny, nysolvin, varnolen, renolin itp.), jak równie˝ do rzadkich olejów itp. Sk∏ada si´ z rozpylaczowego pistoletu z ejektorem, do którego do∏àczony jest wà˝ ssawny ze zbrojonego nylonu, z koƒcówkami szybkoz∏àcznymi. Po od∏àczeniu w´˝a zasysajàcego pistolet mo˝e byç u˝ywany do odmuchiwania. P∏ynna regulacja wydmuchu odbywa si´ z wykorzystaniem wbudowanego wzmacniacza ciÊnienia. Wszystkie cz´Êci wewn´trzne wykonane sà z materia∏ów nierdzewnych. Niklowany. Maks. temp. 80°C. Prospekt na ˝yczenie 3628-9999.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. pistoletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary w´˝a zasysajàcego (stand.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3628 G (R) mm m×cale

-0105 1⁄4 200 2.5×1⁄4

Dysza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakr´tka ustalajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3628 3628

-0501 -0600

Olejarki rozpylaczowe

ANI. Do p∏ynów o ma∏ej g´stoÊci. Z rurkà stalowà i czerwonym zbiornikiem blaszanym. Dzia∏a na zasadzie podciÊnienia. Regulowany zarówno wydatek p∏ynu, jak i kszta∏t strumienia.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)

8614

-1306 26/B-TN 1⁄4 3-10 250 1

G (R) bar l/min l

Przy 600 kPa (6 bar).

ANI. Do p∏ynów o ma∏ej g´stoÊci. Pistolet i zbiornik z niklowanego aluminium. Rurka wewn´trzna stalowa. Dzia∏a na zasadzie podciÊnienia. Regulowany zarówno wydatek p∏ynu, jak i kszta∏t strumienia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2058 G (R) bar l/min l kg

-0106 26/B 1⁄4 3-10 250 1 0.65

ANI. Pistolet natryskowy, z d∏ugà, gi´tkà rurkà stalowà. Przeznaczony do p∏ynów o ma∏ej g´stoÊci. Wyposa˝ony w czerwony zbiornik blaszany. SzerokoÊç strumienia nastawiana za pomocà wewn´trznej dyszy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç dyszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bar l/min l mm mm G (R) kg

-0103 26/B-TN ALFA 3-10 200-500 1 250 4 1⁄4 0.7

Zbiornik zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2138

-0209

*) Przy 600 kPa (6 bar).

1256 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1256))

2515


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Zestawy narz´dzi na spr´˝one powietrze

Pistolet lakierniczy

Zestaw do pompowania

Olejarka rozpylaczowa

Pistolet odmuchowy

Wà˝ zasilajàcy

ANI. Zestaw 1. Sk∏ad: pistolet lakierniczy, olejarka rozpylaczowa, zestaw do pompowania powietrza, pistolet odmuchowy i wà˝ zasilajàcy. Wszystkie urzàdzenia z szybkoz∏àczkami.

9299

-0407 Selena 1

l l/min bar

1.0 200 3,5

l l/min bar

1 250 6-8

bar

0-12

mm

170

m szt

5 8

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pistolet lakierniczy: PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olejarka rozpylaczowa: PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw do pompowania powietrza: Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pistolet odmuchowy: D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ zasilajàcy: D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pistolety natryskowe

ANI. Pistolet natryskowy do zabezpieczania podwozi. Pistolet przystosowany jest do bezpoÊredniego do∏àczania do pojemników ze Êrodkiem zabezpieczajàcym. Z regulowanà dyszà. Dostarczany z dyszà o d∏ugoÊci 500 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1484 bar bar l/min G (R) mm kg

-0102 A/206 8 4-8 250 1⁄4 5 0.5

Dysza krótka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza d∏uga 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza wewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2138 2138 2138 2138

-1207 -3203 -1306 -1405

* Przy 600 kPa (6 bar).

ANI. Przeznaczony do nak∏adania Êrodków zabezpieczajàcych podwozia. Stosowany w warsztatach samochodowych. Wyposa˝ony w zbiornik aluminiowy. Wraz z pistoletem dostarczane sà dysza krótka, oraz dysza zewn´trzna i wewn´trzna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0408 bar bar l/min l G (R) mm kg

-0107 A/207 8 4-8 200 1 1⁄4 6 0.8

Dysza krótka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza d∏uga 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza wewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2138 2138 2138 2138

-1207 -3203 -1306 -1405

* Przy 600 kPa (6 bar).

1257 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1257))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wyciskacze tub CaulkMaster - Cooper Tools. ¸atwe w u˝yciu narz´dzie umo˝liwiajàce wyciskanie wszelkich mas spoinowych i uszczelniajàcych, z tub zarówno plastikowych jak i metalowych. Tub´ zak∏ada si´ w ∏atwy sposób do obudowy i zablokowuje z∏àczem bagnetowym. Patentowany mechanizm umo˝liwia ∏atwe ustalanie iloÊci wyciskanej masy. Przeznaczony do masy o niskiej lub Êredniej lepkoÊci. Nadaje si´ równie dobrze dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Lekki. Dostarczany z w´˝em wyciskowym o d∏ugoÊci 70 mm z koƒcówkà z gwintem zewn. 1⁄4.

Pneumatyka

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç tuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10927 bar G (R) l kg

-0108 TPG 100 4.8 1⁄4 0.3 3.4

ANI. Pneumatyczny wyciskacz tub. Do masy spoinowej, silikonu, kleju, Êrodków uszczelniajàcych itp., dostarczanych w tubach. U˝yteczny do wype∏niania wiekszych p´kni´ç, szczelin spoinowych i in.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze. . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar tuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0410 kPa (bar) kPa (bar) G (R) l kg

-0103 1000 (10) 300-600 (3-6) 1⁄4 0.3 0.7

ANI. Unikalne narz´dzie umo˝liwiajàce wyciskanie wszelkich jednosk∏adnikowych mas spoinowych i uszczelniajàcych, z tub zarówno plastikowych jak i metalowych, a tak˝e z torebek luzem. Wyciskana masa mo˝e mieç ró˝nà szerokoÊç i ró˝ne wykoƒczenie powierzchni. Patentowany t∏ok teleskopowy wyciska mas´ bez kontaktowania si´ jej z powietrzem. Szybko dzia∏ajàcy system upustowy powietrza zapobiega zjawisku wyp∏ywania masy po zwolnieniu dêwigni spustowej. CiÊnienie wyciskajàce regulowane jest przez mikrometryczny regulator ciÊnienia, który zapewnia jednolity i sta∏y wyp∏yw po˝àdanej iloÊci masy. Regulator umo˝liwia nak∏adanie mas o ró˝nych lepkoÊciach i strukturach, np. Êrodka uszczelniajàcego do okien samochodowych. Wyciskacz nie musi byç czyszczony po ka˝dym u˝yciu. Standardowo wyciskacz dostarczany jest z 3 ró˝nymi dyszami wylotowymi. Mo˝e równie˝ wyciskaç mas´ z torebek o wielkoÊci 360 i 400 ml.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç tuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç torebek . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1258 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1258))

4423 kPa (bar) kPa (bar) G (R) l ml kg

-0209 SAM/2002 1000 (10) 300-800 (3-8) 1⁄4 0.310 310/360/400 1.3


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety malarskie Dolnossàcy - do serwisu

ANI. Pistolet lakierniczy dolnossàcy, z regulacjà rozwartoÊci sto˝ka natrysku i wydatku farby. Z do∏àczeniem do w´˝a 6 mm. Zestaw dyszy zawiera dysz´ wewn´trznà, dysz´ zewn´trznà i iglic´. Dostarczany ze zbiornikiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wydatek farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. natrysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9299

-0704 Selena 1 3,5-4 170 0.25 150 1.5 1⁄4 1 1

bar l/min l/min mm mm G (R) l kg

* Dotyczy dyszy standardowej.

Nr art. 9299 -0803 -0902 -1009

Akcesoria: Zestaw dyszy 1.2 mm Zestaw dyszy 1.5 mm Zestaw dyszy 1.8 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymag. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wydatek farby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. natrysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7586 l l/min bar l/min mm mm G (R) kg

Pneumatyka

Zamykany, dolnossàcy pistolet lakierniczy o niskim zu˝yciu powietrza. Doskona∏y do poprawek. Regulacja rozwartoÊci sto˝ka natrysku i wydatku farby. Zestaw dyszy zawiera dysz´ wewn´trznà, dysz´ zewn´trznà i iglic´. Dostarczany ze zbiornikiem.

-0106 S-710 0.7 90 3 0.13 1.3 150 1⁄4 0.8 Nr art. 7586 -0304 -0403 -0502 -0601 -1807

Akcesoria: Zestaw dyszy 1.0 mm Zestaw dyszy 1.3 mm Zestaw dyszy 1.5 mm Zestaw dyszy 1.8 mm Dodatkowy zbiornik do farby 0.7 l * Dotyczy dyszy standardowej.

Ze zbiornikiem górnym - do serwisu

ANI. Pistolet lakierniczy zamykany, z górnym zbiornikiem na farb´, co oznacza, ˝e wywiera ona pewne ciÊnienie, wspomagajàce dzia∏anie ssàce dyszy. Dostarczany ze zbiornikiem z nylonu. Zestaw dyszy sk∏ada si´ z dyszy i iglicy.

Pistolet lakierniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza natryskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Zbiornik 0.1 l Zbiornik 0.5 l Zestaw dyszy 0.5 mm Zestaw dyszy 0.7 mm Zestaw dyszy 1.0 mm

8614 l mm G (R)

-2304 0.25 0.5 1⁄4 Nr art. 8614 -1207 -1256 -1603 -1801 -1900

1259 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1259))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety malarskie Ze zbiornikiem górnym - do serwisu Pistolet malarski z górnym zbiornikiem farby. Wygodny w u˝yciu, lekki, o kszta∏cie ergonomicznym. Cichy. Posiada Êruby regulacyjne do nastawiania szerokoÊci natrysku, wydatku farby i ciÊnienia. Nadaje si´ do wykonywania poprawek i lakierowania niedu˝ych powierzchni. Dostarczane z 0,13-litrowym zbiornikiem na farb´ wykonanym z tworzywa sztucznego. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane ciÊn. powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wydatek farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. natrysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a, zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11524

-0103 S106T/J-12G 155 2.0-3.5 170 1.2 120 1⁄4 0.76

l/min bar ml/min. mm mm G (R) kg

Pistolet malarski z górnym zbiornikiem farby. Wygodny w u˝yciu, lekki, o kszta∏cie ergonomicznym. Cichy. Posiada Êruby regulacyjne do nastawiania szerokoÊci natrysku, wydatku farby i ciÊnienia. Nadaje si´ do lakierowania du˝ych powierzchni metalowych, drewnianych, plastikowych itp. Dostarczane z 0,6-litrowym zbiornikiem na farb´ wykonanym z tworzywa sztucznego.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane ciÊn. powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wydatek farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. natrysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a, zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523 l/min bar ml/min. mm mm G (R) kg

-0104 S106-1G 185 3.5-5.0 255 1.4 250 1⁄4 0.76

Ze zbiornikiem górnym - do produkcji

Luna. Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem farby, z regulacjà szerokoÊci natrysku, wydatku lakieru i ciÊnienia. Ergonomiczny uchwyt. Cichy. O du˝ej wydajnoÊci. Doprowadzenie spr´˝onego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego. Nadaje si´ do lakierowania pojazdów i ∏odzi, przemys∏owego nak∏adania lakieru na powierzchniach metalowych, drewnianych i plastikowych, do nak∏adania warstw powierzchniowych, podk∏adowych, antykorozyjnych itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20802 -0107 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ASG1.0T Dysza farby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 2.6-3.0 Maks. wydatek farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml/min 250 Maks. szer. natrysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 245 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . l/min 300 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . l/min 45 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . l/s 10.6 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . l/s 1.6 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0.6 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.5 Akcesoria: Zbiornik na farb´ plastik. 0.6 l . . . . . . . . . .

20802

-1501

-0206 ASG1.3T 1.3 2.6-3.0 250 245 1⁄4 300 45 10.6 1.6 0.6 0.5

-0305 ASG1.5T 1.5 2.6-3.0 250 245 1⁄4 300 45 10.6 1.6 0.6 0.5

-0404 ASG1.8T 1.8 2.6-3.0 250 245 1⁄4 300 45 10.6 1.6 0.6 0.5

-0503 ASG2.0T 2.0 2.6-3.0 250 245 1⁄4 300 45 10.6 1.6 0.6 0.5

-0602 ASG2.5T 2.5 2.6-3.0 250 245 1⁄4 300 45 10.6 1.6 0.6 0.5

-1501

-1501

-1501

-1501

-1501

Komplet dysza-iglica . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20801

-1007

-1106

-1205

-1304

-1403

-1502

Filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20802

-2004

-2004

-2004

-2004

-2004

-2004

* Przy 3.0 bar.

1260 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1260))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pistolety malarskie Dolnossàce - do produkcji

Luna. Pistolet lakierniczy dolnossàcy, z regulacjà szerokoÊci natrysku, wydatku lakieru i ciÊnienia. Ergonomiczny uchwyt. Cichy. O du˝ej wydajnoÊci. Doprowadzenie spr´˝onego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego. Nadaje si´ do lakierowania pojazdów i ∏odzi, przemys∏owego nak∏adania lakieru na powierzchniach metalowych, drewnianych i plastikowych, do nak∏adania warstw powierzchniowych, podk∏adowych, antykorozyjnych itp.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20801 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ASG1.0B ASG1.3B ASG1.5B ASG1.8B ASG2.0B ASG2.5B ASG3.0B Dysza farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar 2.6-3.0 2.6-3.0 2.6-3.0 2.6-3.0 2.6-3.0 2.6-3.0 2.6-3.0 Maks. wydatek farby . . . . . . . . . . . . . . . . ml/min 220 220 220 220 220 220 220 Maks. szer. natrysku . . . . . . . . . . . . . . . . mm 245 245 245 245 245 245 245 1 1 1 1 1 1 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) ⁄4 ⁄4 ⁄4 ⁄4 ⁄4 ⁄4 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. l/min 306 306 306 306 306 306 306 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . l/min 46 46 46 46 46 46 46 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. l/s 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . l/s 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . l 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 Akcesoria: Zbiornik na farb´ aluminium 1 l. . . . . 20801

-1510

-1510

-1510

-1510

-1510

-1510

-1510

Komplet dysza-iglica . . . . . . . . . . . . . . 20801

-1007

-1106

-1205

-1304

-1403

-1502

-1601

Filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20801

-2005

-2005

-2005

-2005

-2005

-2005

-2005

* Przy 3.0 bar.

Pneumatyka

Piaszczarki pistoletowe

ANI. Do usuwania farby, rdzy i brudu z powierzchni roboczych, oraz do przygotowywania powierzchni pod warstw´ okrywowà. Mo˝e byç u˝ywana do metalu, szk∏a, tworzyw sztucznych, ceramiki, drewna itp. Ziarno piaskownicze, patrz 9602 str. 1262.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kPa (bar) kPa (bar) l/min G (R) l mm kg

9299

-0605 A/211 MA 1200 (12) 600-1200 (6-12) 170 1⁄4 1 4.5 0.8

Dysza wewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . .

9299

-1108

Dysza zewn´trzna. . . . . . . . . . . . . . . . .

9299

-1207

ANI. Do usuwania farby, rdzy i brudu z powierzchni roboczych, oraz do przygotowywania powierzchni pod warstw´ okrywowà. Mo˝e byç u˝ywana do metalu, szk∏a, tworzyw sztucznych, ceramiki, drewna itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9742 bar bar l/min l/s G (R) m mm kg

-0103 A/209 10 6-8 500 8.3 1⁄4 1.2 6 1.3

Dysza zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9742

-0202

Dysza wewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9742

-0301

* Przy 600 kPa (6 bar).

1261 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1261))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Piaskarka punktowa Zestaw Luna. Bardzo skuteczna w przypadku ma∏ych ognisk rdzy. Ergonomiczna r´kojeÊç. Z∏àczka doprowadzajàca powietrze obrotowa. Mo˝liwoÊç pracy w pomieszczeniach zamkni´tych i otwartych. Cyrkulacja ziarna roboczego. Ma∏y pobór spr´˝onego powietrza. Pasuje do wózków narz´dziowych Teng Tools. Dostarczana z czterema ró˝nymi dyszami i szablonem. Mo˝e pracowaç z krzemianem glinu i tlenkiem glinu. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. maks. rozmiar ziaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20871 Nr bar l/min l/s mm G (R) dB (A) kg

-0103 ASSB-S 10 340 5.66 0.5 1⁄4 90 0.8

Zestaw dysz 4 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20871

-1002

Szablon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20871

-1101

Torba filtracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20871

-1200

*) Przy 6.2 bar

Piaszczarki odciàgowe

Pneumatyka

Umo˝liwia prowadzenie piaskowania w pomieszczeniu zamkni´tym. Odciàga skutecznie py∏ i grubsze czàstki ze strefy piaskowania. Oczyszczanie powietrza do 99%. Grubsze czàstki kierowane sà do separatora, a drobny kurz wychwytywany jest przez filtr. Ziarno robocze powraca do zbiornika piaszczarki, i mo˝e byç u˝ywane powtórnie, a˝ do zu˝ycia lub utraty w∏aÊciwoÊci Êciernych. Przydatna w mniejszych warsztatach, zak∏adach szklarskich, dla rzemieÊlników itp. Dostarczana z pistoletem piaskarskim z w´˝em, zbiornikiem zamontowanym na wózku, filtrem oraz ssawà szczotkowà. Opowiedni Êrodek do piaskowania - krzemian glinu, patrz 9602 na aktualnej stronie. Prospekt na ˝yczenie 4584-9999.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç (ziarno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez ziarna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4584 Nr l/min kW dB m l mm kg

-0105 70750070 550 1 76 2.5 6 400×340×1050 15 Nr art. 4584 -0204 -0303

Akcesoria: Filtr Nr 70366200 Ssawa szczotkowa Nr 70101402 * Przy 600 kPa (6 bar).

Ziarno do piaskowania Ziarno do piaskowania w pojemnikach z zakr´canà pokrywkà. Krzemian glinu do usuwania rdzy, farby i ∏usek zgorzelinowych, a tak˝e do obróbki powierzchniowej fasad budynków, piaskowania szk∏a itp. (UWAGA nie nadaje si´ do u˝ytku w kabinach piaskowniczych). ˚u˝el miedziany - ziarno ostrokàtne, do piaskowania swobodnego. Krótka ˝ywotnoÊç. Do ogólnego oczyszczania i piaskowania farby, rdzy, belek, blach, ∏odzi, felg samochodowych itp. (UWAGA nie nadaje si´ do u˝ytku w kabinach piaskowniczych). Tlenek glinu - twarde i ostre ziarno. Dobra ˝ywotnoÊç. Wysoka wydajnoÊç. Do stosowania przed lakierowaniem, metalizacjà itp., gdy wymagana jest wi´ksza szorstkoÊç powierzchni. Kulki szklane - ziarno ∏agodne, dajàce g∏adkà powierzchni´ o matowym po∏ysku. U˝ywane przede wszystkim do metali lekkich i stali nierdzewnej, do oczyszczania, wyg∏adzania kraw´dzi, dekorowania itp. Nie skrawa powierzchni obrabianego przedmiotu, tylko usuwa zanieczyszczenia. Piasek Êcierny 1 - mo˝na u˝ywaç tylko do obróbki hydroÊciernej (z wodà), ze wzgl´du na wysokà zawartoÊç kurzu. (UWAGA nie nadaje si´ do u˝ytku w kabinach piaskowniczych) Piasek Êcierny 2 - naturalny Êrodek piaskowniczy, o bardzo szybkim dzia∏aniu Êciernym i niskim poziomie kurzenia. Nadaje si´ zarówno do piaskowania swobodnego, jak i w kabinach. Wysoka g´stoÊç ziaren ogranicza rozrzut materia∏u na boki, znacznie redukujàc iloÊç odpadów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynnik piaskujàcy . . . . . . . . . . . . .

9602

WielkoÊç ziaren. . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç pojemnika . . . . . . . . . . . Masa z opakowaniem . . . . . . . . . . . Zalec. ciÊnienie robocze . . . . . . . . .

mm l kg bar

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynnik piaskujàcy . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç ziaren. . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç pojemnika . . . . . . . . . . . Masa z opakowaniem . . . . . . . . . . . Zalec. ciÊnienie robocze . . . . . . . . .

-0300

-0706 krzemian glinu 0.2-0.5

5 8 6-7

20 26 6-7

9602

-0607 kulki szklane

-0805 piasek Êcierny 1

mm l kg bar

0.25-0.42 5 8.5 1-4

0.0-0.3 25 6-7

1262 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1262))

-0409 ˝u˝el miedziowy 0.2-1.0 5 11.5 7-8

-0904 piasek Êcierny 2 almandite 0.2-0.6 25 7-8

-0508 tlenek glinu 0.2-0.4 5 10 6-7


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Zawiesia odcià˝ajàce Zawiesia spr´˝ynowe Nederman. Do podwieszania r´cznych narz´dzi pneumatycznych i elektrycznych. Si∏´ unoszàcà spr´˝yny reguluje si´ za pomocà zewn´trznego pokr´t∏a. Hak do zawieszania narz´dzia - obrotowy 360°. Konstrukcja bezobs∏ugowa. Obudowa kompozytowa. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 8196-9990.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks., nastawiane . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks., nastawiane . . . . . . . . . . D∏ugoÊç linki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z hakiem i uchwytem . . . . . . . . . . . Wys.x Szer.x G∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8196 Nr kG N m mm mm

-0056 30800110 0.5-0.9 5-9 1.6 263 120x100x60

-0106 30800210 0.9-1.8 9-18 1.6 263 120x100x60

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks., nastawiane . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks., nastawiane . . . . . . . . . . D∏ugoÊç linki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z hakiem i uchwytem . . . . . . . . . . . Wys.x Szer.x G∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8196 Nr kG N m mm mm

-0155 30800310 1.8-2.7 18-27 2 327 170x136x72

-0205 30800410 2.7-3.6 27-36 2 327 170x136x72

800210

800410

Narz´dzia pneumatyczne Grawerki r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç skoków, regulowana do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20794 Nr bar na min dB (A) m/s2 G (R) l/min l/s mm mm mm kg

-0107 AEP13 6 13000 90 2.5 1⁄4 30 0.5 138 17.3 17.3 0.22

Rylec zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20794

-0503

Pneumatyka

Luna. Z rylcem z w´glików spiekanych. Do grawerowania, oczyszczania i wyklepywania na zimno. Wydmuch powietrza do przodu. Korpus stalowy z rade∏kowanà cz´Êcià chwytowà i prze∏àcznikiem start/stop. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Grawerka jest stosunkowo ma∏o wra˝liwa na zanieczyszczenia powietrza i wymaga minimum smarowania. Dzi´ki wysokiej cz´stotliwoÊci pracy i niskiemu poziomowi wibracji nadaje si´ do pracy w ró˝nych materia∏ach, od twardej stali do mi´kkiego plastiku. Dostarczana z do∏àczeniem w´˝a obrotowym 360° i z w´˝em o d∏ugoÊci 1,5 m.

* Przy 6.2 bar.

Yokota. Grawerka r´czna z rysikiem z w´glików spiekanych. Do grawerowania, d∏utowania, oczyszczania, wyklepywania itp. Grawerka stosunkowo ma∏o wra˝liwa na zanieczyszczenia powietrza, nie wymaga jego smarowania. Dzi´ki wysokiej cz´stotliwoÊci pracy i niskiemu poziomowi wibracji nadaje sie do pracy w ró˝nych materia∏ach, od twardej stali do mi´kiego plastiku. Dostarczana z do∏àczeniem w´˝a z gwintem zewn´trznym i z w´˝em o d∏ugoÊci 2.4 m.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków, regulowana do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0267 Nr kPa (bar) na min dB (A) m/s2 G (R) l/min l/s kg

Rysik grawerski zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0267

-0107 RRI-9010 600 (6) 36000 62 0.7 1⁄4 30 0.5 0.25 -0206

1263 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1263))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wiertarki Luna. Ma∏a, lekka i por´czna wiertarka, wyjàtkowo wygodna w u˝yciu. Dobrze nadaje si´ do prac serwisowo-naprawczych poniewa˝ ∏atwo jà wprowadziç w miejsca o ograniczonej przestrzeni. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca zarówno od zimna jak i wibracji. Wylot powietrza przez r´kojeÊç. Do∏àczenie powietrza obrotowe w zakresie 360°. Jeden kierunek obrotów. Dostarczana z kluczem do uchwytu. Klucz zapasowy, patrz 0369-1508 str. 146.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20638 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0107 AD6.5KC 6.5 2800 3⁄8×24 84 0.4 3⁄8 1⁄4 420 84 7.0 1.4 136.3 35.5 141.8 0.6

Pneumatyka

* Przy 6,2 bar

20639-0106

20639-0205

Luna. Model pistoletowy, ze zmianà kierunku obrotów. Przeznaczona do prac konserwacyjnych i serwisowych. Bezstopniowy przycisk uruchamiajàcy zapewnia ∏atwà regulacj´ obrotów. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Do obs∏ugi zarówno prawo- jak i lewor´cznej. Ze zmianà kierunku obrotów. 20639-0106 dostarczana z uchwytem wiertarskim z kluczem. 20639-0205 dostarczana z uchwytem wiertarskim szybkomocujàcym. Klucz zapasowy, patrz 0369-1607 str. 146.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20639 Nr mm typ obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg szt

Uchwyt boczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20640

* Przy 6.2 bar.

1264 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1264))

-0106 AD10KC 10 z kluczem 1800 3⁄8×24 86 0.4 3⁄8 1⁄4 550 110 9.2 1.8 187 162.7 42 1.3 5

-0205 AD10QC 10 szybkomoc. 1800 3⁄8×24 86 0.4 3⁄8 1⁄4 550 110 9.2 1.8 189.3 162.7 45 1.4 5

-1002

-1002


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wiertarki

20640-0103

20640-0202

Luna. Model pistoletowy, ze zmianà kierunku obrotów. Przydatna do prac konserwacyjnych i serwisowych. Bezstopniowy przycisk uruchamiajàcy zapewnia ∏atwà regulacj´ obrotów. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Z uchwytem bocznym. 20640-0103 dostarczana z uchwytem wiertarskim z kluczem. 20640-0202 dostarczana z uchwytem wiertarskim szybkomocujàcym. Klucz zapasowy, patrz 0369-1607 str. 146.

20640 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

Akcesoria: Uchwyt boczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20640

-0103 AD13KC 13 800 3⁄8×24 79 0.7 3⁄8 1⁄4 635 127 10.6 2.1 217 162.7 43.6 1.6

-0202 AD13QC 13 800 3⁄8×24 79 0.7 3⁄8 1⁄4 635 127 10.6 2.1 220 162.7 43.6 1.7

-1002

-1002

* Przy 6.2 bar.

Yokota. Pistoletowa. Wysokoobrotowa. Nadaje si´ do wiercenia w aluminium, miedzi etc. Przeznaczona do u˝ytku przemys∏owego w systemie pracy ciàg∏ej. Ma∏owymiarowa, ∏atwa w u˝ytkowaniu. Powietrze uchodzi poprzez r´kojeÊç wyposa˝onà w t∏umik. Dostarczana z kluczem do uchwytu wiertarskiego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozm. wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0916 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

-0102 RRI-2006 6.5 5000 3⁄8×24 78 3 5⁄16 1⁄4 648 10.8 210 0.65

Yokota. Pistoletowa. Przydatna do prac serwisowych. Wygodny chwyt. UjÊcie powietrza poprzez r´kojeÊç. Dostarczana z kluczem do uchwytu wiertarskiego. Klucz zapasowy patrz 0369-1458 str. 146.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2421 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0106 MD-10L 10 2300 3⁄8×24 73 1.30 5⁄16 1⁄4 480 8 0.9

* Przy 600 kPa (6 bar).

1265 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1265))

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wiertarki

2437-0108

Yokota. Pistoletowe. Przeznaczone do u˝ytku przemys∏owego w systemie pracy ciàg∏ej. Przycisk uruchamiajàcy dwustopniowy. Ma∏owymiarowe, ∏atwe w u˝ytkowaniu. Powietrze uchodzi poprzez r´kojeÊç wyposa˝onà w t∏umik. Wszystkie dostarczane z uchwytem szybkomocujàcym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do wiert∏a maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2437 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

(-0108) YRD-6N BK 8 2800 3⁄8×24 76 3.0 5⁄16 1⁄4 500 8.3 330 0.9

-0207 YRD-8N BK 10 1900 3⁄8×24 75 3.0 5⁄16 1⁄4 600 10.0 380 1.3

-0306 YRD-13N BK 13 700 1⁄2×20 79 0.80 3⁄8 1⁄4 800 13.3 500 1.6

* Przy 600 kPa (6 bar).

Pneumatyka

Luna. Model prosty, z dêwignià uruchamiajàca w r´kojeÊci. Do obs∏ugi prawo- i lewor´cznej. P∏ynna regulacja pr´dkoÊci. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca zarówno od zimna jak i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Bez zmiany kierunku obrotów. Z uchwytem szybkomocujàcym, umo˝liwiajàcym szybkà wymian´ wiert∏a i z uchwytem bocznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20810 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

Akcesoria: Uchwyt boczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20810

* Przy 6.2 bar.

-0107 ADS10KC 10 1800 3⁄8x24 82 0.8 3⁄8 1⁄4 550 110 9.2 1.8 236.7 66.1 45 1.3 -0503

Wiertarki kàtowe Yokota. Model kàtowy. Do u˝ytku przemys∏owego w systemie pracy ciàg∏ej. Kierunek obrotów prze∏àczany. Z uruchamianiem bezstopniowym za pomocà przycisku dêwigniowego i wydmuchem powietrza do ty∏u. Przydatna m.in. w miejscach o ograniczonym dost´pie. Dostarczana z kluczem do uchwytu wiertarskiego. Klucz zapasowy, patrz 0369-1458 str. 146.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do wiert∏a maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. g∏owicy kàtowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. A (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. B (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

1266 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1266))

2814 Nr mm obr/min UNF dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s mm mm mm kg

-0101 ED-3312 10 1900 3⁄8×24 77 2.33 3⁄8 1⁄4 500 8.3 90 19 90 0.9


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wkr´tarki Luna. Model prosty, ze zmianà kierunku obrotów. Do∏àczenie w´˝a spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. R´kojeÊç ergonomiczna, izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wyposa˝ona w sprz´g∏o k∏owe oraz ucho do zawieszania. Startuje automatycznie przy dociÊni´ciu do ∏ba wkr´tu. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego. Dostarczana z 3 spr´˝ynami dla ró˝nych momentów obrotowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem g (wyk. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obrotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20028 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm kg

-0105 ASDS6-11 1⁄4 6 1100 0.4-4.5 84 0.5 3⁄8 1⁄4 565 113 9.4 1.9 144 26 0.7

* Przy 6.2 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem g (wyk. 4) . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obrotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002) . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x Êrednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20261 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0101 ASDS6-10 1⁄4 M6 1000 0.7-5.88 74 <1.2 1⁄4 1⁄4 280 56 4.66 0.93 208x34 235 269 0.5

20261-0101

Pneumatyka

Luna. Model prosty, ze zmianà kierunku obrotów, z uchwytem pod groty wymienne szeÊciokàtne 1/4″. Szybkie i ∏atwe zewn´trzne nastawianie momentu. Do∏àczenie w´˝a spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. R´kojeÊç ergonomiczna, izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wyposa˝ona w patentowe sprz´g∏o k∏owe oraz ucho do zawieszania. Startuje automatycznie przy dociÊni´ciu do ∏ba wkr´tu. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego. 20261-0101 Dostarczana standardowo z uchem do zawieszania i 5 nasadkami o ró˝nych kolorach, u∏atwiajàcymi ustawianie momentu. 20261-0200 Dostarczana standardowo z uchem do zawieszania, tulejkà regulacji momentu i 5 nasadkami o ró˝nych kolorach, u∏atwiajàcymi ustawianie momentu.

-0200 ASDS7-6 1⁄4 M7 550 1.47-9.31 72 <1.2 1⁄4 1⁄4 550 110 9.17 1.83 215x42 42 50 0.8

* Przy 6.2 bar.

Luna. Model pistoletowy, ze zmianà kierunku obrotów. R´kojeÊç ergonomiczna, izolujàca od zimna i wibracji. P∏ynna regulacja obrotów. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wyposa˝ona w sprz´g∏o k∏owe, zwalniane przy osiàgni´ciu pe∏nej wartoÊci momentu. Mo˝liwa regulacja z zewnàtrz. Przy odkr´caniu Êrub sprz´g∏o k∏owe nie dzia∏a, czyli u˝ywana jest pe∏na wartoÊç momentu. Startuje automatycznie przy dociÊni´ciu do ∏ba wkr´tu, je˝eli trzymany jest wciÊni´ty przycisk startowy. Do warsztatów samochodowych i innych. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego. Dostarczana z 3 spr´˝ynami do ró˝nych wartoÊci momentu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem g (wyk. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20775 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0100 ASD6-800 1⁄4 6 800 1.1-14.6 82 0.7 3⁄8 1⁄4 555 111 9.3 1.9 211.3 162.7 42 0.95

* Przy 6.2 bar.

1267 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1267))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wkr´tarki

20262-0100

Luna. Model pistoletowy, ze zmianà kierunku obrotów, z uchwytem pod groty wymienne szeÊciokàtne 1/4″. Szybkie i ∏atwe zewn´trzne nastawianie momentu. Do∏àczenie w´˝a spr´˝onego powietrza obrotowe 360°. R´kojeÊç ergonomiczna, izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wyposa˝ona w patentowe sprz´g∏o k∏owe, zwalniane w chwili osiàgni´cia ˝àdanej wartoÊci momentu. Ponadto posiada 3 ró˝ne doprowadzenia powietrza, do ró˝nych zastosowaƒ. Startuje automatycznie przy dociÊni´ciu do ∏ba wkr´tu, je˝eli trzymany jest wciÊni´ty przycisk startowy. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego. 20262-0100 Dostarczana standardowo z uchem do zawieszania i 5 nasadkami o ró˝nych kolorach, u∏atwiajàcymi ustawianie momentu. 20262-0209 Dostarczana standardowo z uchem do zawieszania, tulejkà regulacji momentu i 5 nasadkami o ró˝nych kolorach, u∏atwiajàcymi ustawianie momentu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem g (wyk. 4). . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002) . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . D∏ugoÊç x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20262 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0100 ASDP6-10 1⁄4 M6 1000 0.7-5.88 74 <1.2 1⁄4 1⁄4 280 56 4.66 0.93 190x150 217 202 44.5 0.6

-0209 ASDP7-6 1⁄4 M7.8 550 2.94-10.78 78 <1.2 1⁄4 1⁄4 550 110 9.17 1.83 220x150 188 196 37.5 1.0

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

15928-0106

Yokota. Wkr´tarki. Pistoletowe, z r´kojeÊcià typu P, ze zmianà kierunku obrotów. Wyposa˝one w regulowane sprz´g∏o odskokowe. Mocne narz´dzia, dobrze nadajàce si´ do ciàg∏ej pracy w warunkach przemys∏owych. R´kojeÊç gumowa, izolujàca od zimna. Do wyboru trzy kierunki wydmuchu powietrza: do góry, do ty∏u lub poprzez r´kojeÊç. Bardzo dobrze wywa˝one i ergonomicznie ukszta∏towane. Startujà automatycznie po przystawieniu do ∏ba Êruby, je˝eli przycisk uruchamiajàcy jest wciÊni´ty.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obrotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem g (typ 4). . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15928 Nr Nm obr/min cale dB (A) m/s2 cale NPT l/min l/s mm kg

-0106 RRI-0529AOT 0.5-2.9 1700 1⁄4 83 <2.5 3⁄8 1⁄4 310 6.3 208 0.9

1268 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1268))

-0205 RRI-0345AOT 0.3-4.5 1100 1⁄4 83 <2.5 3⁄8 1⁄4 310 6.3 213 0.9

-0304 RRI-0251AOT 0.2-5.1 550 1⁄4 83 <2.5 3⁄8 1⁄4 310 6.3 208 0.9


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Luna. Klucz pneumatyczny wysokiej jakoÊci o dzia∏aniu udarowym, ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatny w bran˝y motoryzacyjnej, dzi´ki wysokiej wartoÊci momentu dokr´cajàcego i odkr´cajàcego. Moment dokr´cajàcy o trzech prze∏àczanych wartoÊciach. Wykonany z aluminium. Model pistoletowy, z wylotem powietrza poprzez r´kojeÊç, z mo˝liwoÊcià do∏àczenia w´˝a odprowadzajàcego. Posiada przycisk w∏àczajàcy dêwigniowy o dzia∏aniu p∏ynnym, oraz pe∏noobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Wygodny dla u˝ytkownika uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w r´kojeÊç, zapewniajàcy wygod´ i izolujàcy od zimna oraz redukujàcy wibracje. Narz´dzia sà tak wywa˝one, aby jak najbardziej t∏umiç wibracje przy wysokiej sile udaru. 20568-0101 Z mechanizmem udarowym Pin Clutch. 20568-0200 Z mechanizmem udarowym Twin Hammer. 20568 -0101 Nr AIW3⁄8″PC 3⁄8 cale mm M6-M12 obr/min 9000 Nm 110/190/225 ft-lb 83/140/165 Nm 480 ft-lb 358 typ Pin clutch dB (A) 92.4 m/s2 2.75 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 550 l/min 82.5 l/s 9.16 l/s 1.37 mm 158.7 mm 59.6 mm 189.3 kg 1.37

-0200 AIW3⁄8″TH 3⁄8 M6-M12 9000 120/200/240 88/149/175 450 336 Twin hammer 92.8 4.31 3⁄8 1⁄4 550 82.5 9.16 1.37 151.3 59.6 189.3 1.36

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 15744:1999) . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Przy 6.2 bar.

Luna. Wykonanie wyciszone. Obudowa kompozytowa. Ma∏a masa. Ergonomiczny uchwyt z gumy wpuszczonej w r´kojeÊç, zapewniajàcy wygod´ i izolujàcy od zimna oraz redukujàcy wibracje. Z∏àczka w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze obrotowa w zakresie 360°. Dzia∏anie dwukierunkowe - 3 stopnie si∏y dokr´cania i 2 odkr´cania. Wydmuch przez r´kojeÊç, skierowany od u˝ytkownika. W∏àcznik p∏ynny. Mechanizm udarowy Twin Hammer, zapewniajàcy jednoczeÊnie du˝à wartoÊç momentu i wywa˝ony udar. Przeznaczony do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002) . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8662-7:1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*. . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*. . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15044 Nr cale mm obr/min Nm ft-lb Nm ft-lb typ dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0105 AIWC3⁄8″TH 3⁄8 M6-M12 8000 170/240/340 125/175/250 360 265 Twin Hammer 93.5 4.18 3⁄8 1⁄4 900 135 15 2.3 148.2 63.7 178.3 1.2

* Przy 6.2 bar.

1269 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1269))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Luna. Klucz pneumatyczny wysokiej jakoÊci o dzia∏aniu udarowym, ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatny do ró˝nych prac w bran˝y motoryzacyjnej, dzi´ki wysokiej wartoÊci momentu dokr´cajàcego i odkr´cajàcego. Moment dokr´cajàcy o trzech prze∏àczanych wartoÊciach. Wykonany z aluminium. Model pistoletowy, z wylotem powietrza poprzez r´kojeÊç. Posiada przycisk w∏àczajàcy o dzia∏aniu p∏ynnym, oraz pe∏noobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Wygodny dla u˝ytkownika uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w r´kojeÊç, zapewniajàcy wygod´ i izolujàcy od zimna oraz redukujàcy wibracje. Narz´dzia sà tak wywa˝one, aby jak najlepiej t∏umiç wibracje przy du˝ej sile udaru. Kwadratowy chwyt pod nasadki maszynowe z zabezpieczeniem pierÊcieniowym. 15045-0104 - mechanizm udarowy Pin Clutch. 15045-0203 - mechanizm Twin Hammer, o bardziej wywa˝onym udarze.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment dokr´c. (3 stopnie) . . . . . . . . Maks. moment dokr´c. (3 stopnie) . . . . . . . . Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 15744:1999) . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15045 -0104 Nr AIW1⁄2″PC 1⁄2 cale mm M10-M18 obr/min 6900 Nm 375/500/625 ft-lb 276/368/460 Nm 640 ft-lb 473 typ Pin Clutch dB (A) 95.4 m/s2 3.15 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 887 l/min 133 l/s 14.78 l/s 2.21 mm 200.5 mm 75.7 mm 194.0 kg 2.41

-0203 AIW1⁄2″TH 1⁄2 M10-M18 6900 380/505/630 280/370/465 645 477 Twin Hammer 98.6 4.31 3⁄8 1⁄4 887 133 14.78 2.21 199.0 75.7 194.0 2.43

* Przy 6.2 bar.

Luna. Klucz pneumatyczny wysokiej jakoÊci o dzia∏aniu udarowym, ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatny w bran˝y motoryzacyjnej, dzi´ki wysokiej wartoÊci momentu dokr´cajàcego i odkr´cajàcego. Moment dokr´cajàcy o trzech, prze∏àczanych wartoÊciach. Wykonany z magnezu i aluminium. Model pistoletowy z wylotem powietrza poprzez r´kojeÊç. Posiada przycisk dêwigniowy o dzia∏aniu p∏ynnym, oraz pe∏noobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Wygodny dla u˝ytkownika uchwyt z gumy wpuszczonej w r´kojeÊç, zapewniajàcy wygod´ i izolujàcy od zimna oraz redukujàcy wibracje. Narz´dzia sà tak wywa˝one, aby jak najbardziej t∏umiç wibracje przy wysokiej sile udaru. Dostarczany w plastikowej skrzynce z 9 nasadkami typu maszynowego, 3 nasadkami maszynowymi przed∏u˝onymi z ochronà plastikowà, oraz przed∏u˝nikiem i naolejaczem mg∏owym. 20456-0056 mechanizm udarowy Pin Clutch. 20456-0106 mechanizm udarowy Twin Hammer o wywa˝onym dzia∏aniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20456 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Chwyt pod nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Rozmiary nasadek standardowych. . . . . . mm Rozmiary nasadek przed∏u˝onych . . . . . . mm D∏ugoÊç przed∏u˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Do Êrub maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min Maks. moment dokr´c. (3 stopnie) . . . . . . Nm Maks. moment dokr´c. (3 stopnie) . . . . . . ft-lb Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft-lb Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . . . . . . . . . . dB (A) Wibracje (ISO 15744:1999) . . . . . . . . . . . . m/s2 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . cale Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . l/s Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . l/s Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0056 AIW1⁄2″PC-S 1⁄2 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 17, 19, 21 125 M10-M18 6900 375/500/625 276/368/460 640 473 Pin Clutch 95.4 3.15 3⁄8 1⁄4 887 133 14.78 2.21 200.5 75.7 194.0 2.41

* Przy 6.2 bar.

1270 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1270))

-0106 AIW1⁄2″TH-S 1⁄2 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 17, 19, 21 125 M10-M18 6900 380/505/630 280/370/465 645 477 Twin Hammer 98.6 4.31 3⁄8 1⁄4 887 133 14.78 2.21 199.0 75.7 194.0 2.43


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Luna. W wykonaniu cichym. Obudowa silnika z materia∏ów kompozytowych. Lekki. Ergonomiczny uchwyt gumowy, izolujàcy równie˝ od zimna i wibracji. Do∏àczenie w´˝a wejÊciowego obrotowe 360°. Ze zmianà kierunku obrotów - 3 pr´dkoÊci do przodu i 2 do ty∏u. Wylot powietrza przez r´kojeÊç, skierowany od u˝ytkownika. Bezstopniowy przycisk uruchamiajàcy. Mechanizm Twin Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wywa˝enie przy pracy udarowej. Przystosowany do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego. 20734-0100 model Mini z chwytem 1⁄2″, lekki i por´czny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment dokr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . Maks. moment dokr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . Maks. moment odkr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002). . . . . Wibracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20734 -0100 Nr AIWC1⁄2″THM 1⁄2 cale mm M6-M12 obr/min 8000 Nm 170/240/340 ft-lb 125/175/250 Nm 360 ft-lb 365 typ Twin hammer dB (A) 93.5 < 2.5 m/s2 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 900 l/min 135 l/s 15.0 l/s 2.3 mm 148.2 mm 63.7 mm 178.3 kg 1.20

-0209 AIWC1⁄2″TH 1⁄2 M8-M16 6400 325/435/670 240/320/495 705 520 Twin hammer 85.8 < 2.5 3⁄8 1⁄4 1360 204 22.7 3.4 148.2 63.7 178.3 1.91

* Przy 6.2 bar.

Pneumatyka

Luna. Model wyciszony. Obudowa silnika z materia∏ów kompozytowych. Lekki. Ergonomiczny uchwyt pokryty gumà, chroniàcà jednoczeÊnie od zimna i wibracji. Z∏àczka w´˝a obrotowa w zakresie 360°. Ze zmianà kierunku obrotów - 3 pr´dkoÊci do przodu, 2 do ty∏u. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç, w kierunku od u˝ytkownika. Przycisk w∏àczajàcy o dzia∏aniu bezstopniowym. Mechanizm udarowy typu Twin Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wywa˝enie zarówno przy dokr´caniu, jak i przy odkr´caniu. Czop chwytowy kwadratowy, umo˝liwiajàcy stosowanie pierÊcienia zabezpieczajàcego w przypadku u˝ywania nasadek maszynowych. Przeznaczony do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego. Dostarczany w plastikowej walizce z 9 nasadkami typu maszynowego, 3 d∏ugimi nasadkami maszynowymi z tulejà ochronnà, oraz przed∏u˝nikiem i naolejaczem mg∏owym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20750 -0109 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIWC1⁄2″TH-S 1⁄2 Chwyt pod nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Rozmiary nasadek standardowych . . . mm 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Rozmiary nasadek przed∏u˝onych . . . mm 17, 19, 21 D∏ugoÊç przed∏u˝nika. . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm M8 - M16 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 6400 Moment dokr. (3 stopnie) . . . . . . . . . . . Nm 325/435/670 Moment dokr. (3 stopnie) . . . . . . . . . . . ft-lb 240/320/495 Moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 705 Moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft-lb 520 Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . typ Twin Hammer Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002) dB (A) 98.5 Wibracje (ISO 8662-7:1977). . . . . . . . . m/s2 4.31 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* l/min 1360 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . l/min 204 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* l/s 22.7 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . l/s 3.4 Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 148.2 Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 63.7 Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 178.3 Masa klucza pneum. . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.91 * Przy 6.2 bar.

1271 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1271))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Luna. Klucz pneumatyczny wysokiej jakoÊci o dzia∏aniu udarowym, ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatny w bran˝y motoryzacyjnej, dzi´ki wysokiej wartoÊci momentu dokr´cajàcego i odkr´cajàcego. Moment dokr´cajàcy o trzech, prze∏àczanych wartoÊciach. Wykonany z magnezu i aluminium. Model pistoletowy z wylotem powietrza poprzez r´kojeÊç, z mo˝liwoÊcià do∏àczenia w´˝a wydmuchowego. Posiada przycisk dêwigniowy o dzia∏aniu p∏ynnym, oraz pe∏noobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Wygodny dla u˝ytkownika uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w r´kojeÊç, zapewniajàcy wygod´ i izolujàcy od zimna oraz redukujàcy wibracje. Narz´dzia sà tak wywa˝one, aby jak najbardziej t∏umiç wibracje przy wysokiej sile udaru. AIW3⁄4″TH Chwyt kwadratowy z mocowaniem pierÊcieniowym nasadek maszynowych. AIW1″TH Chwyt kwadratowy z otworem do mocowania nasadek maszynowych przetyczkà.

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20569 -0100 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIW3⁄4″TH 3⁄4 Chwyt do nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm M18-M27 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 5000 Maks. moment dokr´c. (3 stopnie). . . . . . Nm 960/1260/1490 Maks. moment dokr´c. (3 stopnie). . . . . . stopaxfunt 710/930/1100 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 1515 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . stopaxfunt 1121 Mechanizm udarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . typ Twin Hammer Poziom ha∏asu (ISO 8662-7). . . . . . . . . . . dB (A) 97.9 Wibracje (ISO 15744:1999). . . . . . . . . . . . m/s2 3.22 1⁄2 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . cale 3⁄8 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . l/min 1400 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . l/min 210 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . l/s 23.33 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . l/s 3.50 Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm 211 Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm 90 Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . mm 233 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5.22

-0209 AIW1″TH 1 M22-M33 5000 960/1260/1490 710/930/1100 1515 1121 Twin Hammer 97.9 3.22 1⁄2 3⁄8 1400 210 23.33 3.50 211 90 233 5.25

*) Przy 6.2 bar.

Luna. Wykonanie wyciszone. Korpus silnika z materia∏u kompozytowego. Lekki. Ergonomiczna r´kojeÊç - izoluje od zimna i obni˝a wibracje. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Ze zmianà kierunku obrotów - 3 stopnie do przodu i 2 do ty∏u. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç, w kierunku od u˝ytkownika. Przycisk uruchamiajàcy bezstopniowy. Mechanizm udarowy typu Twin Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wywa˝enie, zarówno przy dokr´caniu, jak i przy odkr´caniu. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20793 -0108 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIWC3⁄4″TH 3⁄4 Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm M18 - M27 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 5000 Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 620/1040/1400 Moment obr. (3-stopn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ft-lb 460/770/1030 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 1460 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft-lb 1080 Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ Twin hammer Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002) . . . . dB (A) 99.8 Wibracje (ISO 8662-7:1997) . . . . . . . . . . . . m/s2 7.21 1⁄2 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . cale 3⁄8 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/min 1300 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*. . . . . l/min 195 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/s 21.7 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*. . . . . l/s 3.2 Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 203 Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 90 Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 233 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3.15 * Przy 6.2 bar.

1272 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1272))

-0207 AIWC1″TH 1 M22 - M33 5000 620/1040/1400 460/770/1030 1460 1080 Twin hammer 99.8 7.21 1⁄2 3⁄8 1300 195 21.7 3.2 203 90 233 3.51


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Luna. Bardzo silny i skuteczny w dzia∏aniu klucz pneumatyczny z podwójnym mechanizmem udarowym i wyd∏u˝onym do 180 mm trzonem chwytowym pod nasadk´. Ze zmianà kierunku obrotów - 3 stopnie do przodu i 3 do ty∏u. Korpus ze stopu magnezowo-aluminiowego, z gumowymi ok∏adzinami po obu stronach. Mechanizm udarowy typu Twin Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wywa˝enie, zarówno przy dokr´caniu, jak i przy odkr´caniu. Bardzo przydatny w bran˝y motoryzacyjnej dzi´ki wysokiej wartoÊci momentu w obu kierunkach i du˝ej sile udaru. Model prosty, z jednym dodatkowym uchwytem bocznym. Przycisk uruchamiajàcy os∏oni´ty. Wydmuch powietrza do przodu.

20321-0208

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20321 -0109 -0208 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AIW3⁄4″TH-6 AIW1″TH-6 3⁄4 Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1 Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm M18-M27 M22-M33 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 5000 5000 Maks. moment dokr. (stopieƒ 3.) . . . . . Nm 870/1300/1740/2170 870/1300/1740/2170 Maks. moment dokr. (stopieƒ 3.) . . . . . ft-lb 640/960/1280/1600 640/960/1280/1600 Moment (stopieƒ 3.) . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 2170 2170 Moment (stopieƒ 3.) . . . . . . . . . . . . . . . . ft-lb 1600 1600 Mechanizm udarowy . . . . . . . . . . . . . . . typ Twin hammer Twin hammer Poziom ha∏asu (ISO 15744:2002) . . . . dB (A) 102 102 Wibracje (ISO 8662-7:1997). . . . . . . . . m/s2 9.3 9.3 3⁄4 3⁄4 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . cale 1 1⁄2 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) ⁄2 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* l/min 1580 1580 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . l/min 237 237 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* l/s 26.3 26.3 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . l/s 3.9 3.9 Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 473 473 Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 173 173 Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 189 189 Wymiar D (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . mm 97 97 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 189 189 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6.3 6.4 * Przy 6.2 bar.

Pneumatyka

Yokota. Klucz pneumatyczny z podwójnym mechanizmem udarowym i ograniczeniem momentu przy dokr´caniu. Korpus silnika/r´kojeÊç wykonane z materia∏u kompozytowego. Bardzo dobrze wyt∏umiony wydmuch powietrza poprzez r´kojeÊç. Doprowadzenie powietrza obrotowe 360°. Ergonomiczna konstrukcja r´kojeÊci i przycisku uruchamiajàcego. Moment dokr´cajàcy regulowany p∏ynnie, moment odkr´cajàcy bez regulacji. ¸atwa, jednor´czna zmiana kierunku obrotów. Przeznaczony do bran˝y motoryzacyjnej i przemys∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrot.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CAGI/ANSI S12.41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 8662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15960 Nr cale M obr/min Nm Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s kg

-0105 RRI-18T 1⁄2 16 7000 100 815 83 4.8 1⁄2 1⁄4 492 74 8.2 1.2 1.8

*) Przy 6.2 bar/620 kPa

Yokota. Klucz pneumatyczny z podwójnym mechanizmem udarowym. Korpus silnika/ r´kojeÊç wykonane z materia∏u kompozytowego. Bardzo dobrze wyt∏umiony wydmuch powietrza poprzez r´kojeÊç. Doprowadzenie powietrza obrotowe 360°. Ergonomiczna konstrukcja r´kojeÊci i przycisku uruchamiajàcego. Moment dokr´cajàcy regulowany p∏ynnie, moment odkr´cajàcy bez regulacji. ¸atwa, jednor´czna zmiana kierunku obrotów z ty∏u i z przodu klucza. Przeznaczony do bran˝y motoryzacyjnej i przemys∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15961 -0104 -0203 -0302 -0401 Yokota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr RRI-16 RRI-16 RRI-18 RRI-24 3⁄8 1⁄2 1⁄2 3⁄4 Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 12 12 16 24 Obroty bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 9000 9000 7000 6000 Maks. moment obrot.* . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 340 405 815 1625 Maks. moment odkr. (NBT). . . . . . . . . . . . . Nm 370 440 960 1700 Poziom ha∏asu (CAGI/ANSI S12.41) . . . . dB (A) 83 83 83 90 Wibracje (wg ISO 8662) . . . . . . . . . . . . . . . m/s2 4.6 4.6 4.8 4.8 3⁄8 3⁄8 1⁄2 1⁄2 Min. rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 1⁄4 1⁄4 3⁄8 Gwint do∏. wewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/min 300 300 492 546 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . l/min 45 45 74 82 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . l/s 5 5 8.2 9.1 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . l/s 2.1 2.1 2.7 2.7 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.2 1.2 1.8 3.4 *) Przy 6.2 bar

1273 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1273))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Yokota. Wysokiej jakoÊci udarowe klucze pneumatyczne z podwójnym mechanizmem udarowym, zmianà kierunku obrotów, o niskich wibracjach. Lekkie, dobrze wywa˝one, o ma∏ych wymiarach. Model pistoletowy z wydmuchem poprzez r´kojeÊç. Przydatne m.in. w bran˝y motoryzacyjnej i w warsztatach samochodowych. O du˝ej sile udaru. Zarówno moment dokr´cajàcy, jak i odkr´cajàcy mogà byç regulowane. MI-16HE Dostarczany z r´kojeÊcià gumowà i czterostopniowym regulatorem w dolnej cz´Êci r´kojeÊci. MI-17HE Dostarczany z r´kojeÊcià gumowà, uchem do zawieszania i czterostopniowym regulatorem w tylnej cz´Êci obudowy. Pasujàce nasadki maszynowe, patrz str. 621. MI-16HEG

MI-17HEG

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11019 -0105 Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MI-16HE 3⁄8 Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 6600 Maks. moment dokr´c. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 270 Maks. moment odkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 310 Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . dB (A) 87 Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . m/s2 4.6 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . l/min 510 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . l/min 76.5 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . l/s 8.5 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . l/s 1.3 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.5

-0204 MI-16HE 1⁄2 6600 310 355 87 4.6 3⁄8 1⁄4 510 76.5 8.5 1.3 1.5

-0303 MI-17HEG 1⁄2 5500 600 650 88 9 3⁄8 1⁄4 500 75 8.3 1.2 2.6

Pneumatyka

* Przy 6 bar.

Yokota. Wysokiej jakoÊci, udarowe klucze do Êrub, ze zmianà kierunku obrotów i o ma∏ych wibracjach. Model pistoletowy, z wydmuchem powietrza poprzez r´kojeÊç z zamontowanym t∏umikiem obni˝ajàcym poziom ha∏asu. Przeznaczone do u˝ytku w warunkach przemys∏owych, zarówno do po∏àczeƒ s∏abo jak i mocno dokr´canych. O silnym udarze i wysokiej nastawianej wartoÊci momentu. Wyposa˝one w ucho do zawieszania. Pasujàce nasadki maszynowe, patrz str. 621.

7979-0200

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7979 Nr cale obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s kg

-0200 MI-1600 (R) 1⁄2 7000 420 80 9.0 3⁄8 1⁄4 500 75 8.3 1.2 2.6

-0408 MI-20P 3⁄4 5000 1000 82 4.0 1⁄2 3⁄8 575 86 9.6 1.4 3.9

* Przy 6 bar.

11978-0203

Ingersoll-Rand. Klucz pneumatyczny z podwójnym mechanizmem udarowym. Obudowa silnika i r´kojeÊç wykonane z materia∏ów kompozytowych, korpus mechanizmu udarowego wykonany z tytanu. Bardzo dobrze wyt∏umiony wydmuch powietrza poprzez r´kojeÊç. Doprowadzenie powietrza obrotowe 360°. Ergonomiczna konstrukcja r´kojeÊci i uchwytu dociskajàcego. Moment dokr´cajàcy nastawiany 4-stopniowo (4=moment maks., pozosta∏e stopnie - bez zdefiniowanej wartoÊci). Moment odkr´cajàcy bez regulacji (maksymalny). ¸atwe w obs∏udze przyciski zmiany kierunku obrotów w Êciance bocznej. Przeznaczony do bran˝y motoryzacyjnej i przemys∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingersoll-Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrot.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr´cajàcy (NBT) . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CAGI/ANSI S12.41) . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 8662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏. wewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11978 Nr cale M obr/min Nm Nm dB (A) m/s2 cale G(R) l/min l/min l/s l/s kg

-0112 2115 QTIMAX 3⁄8 16 15000 312 407 89.7 3.1 3⁄8 1⁄4 848 113 14.1 2.0 1.1

*) Przy 6.2 bar/620 kPa

1274 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1274))

-0120 2125 QTIMAX 1⁄2 16 15000 340 450 89.7 3.1 3⁄8 1⁄4 848 113 14.1 2.0 1.1

-0203 2135 QTIMAX 1⁄2 M16 9800 1054 1486 86 5.3 3⁄8 1⁄4 1065 142 17.8 2.7 1.8


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne Udarowe Ingersoll-Rand. Wysokiej jakoÊci udarowy klucz pneumatyczny ze zintegrowanym podwójnym mechanizmem udarowym. Wykonany z materia∏ów kompozytowych, dzi´ki czemu jest lekki i izolujàcy od zimna. Model pistoletowy, z t∏umikiem ha∏asu i wydmuchem poprzez r´kojeÊç. Bardzo przydatny m.in. w sektorze samochodowym, dzi´ki wysokiemu momentowi dokr´cajàcemu i odkr´cajàcemu, oraz du˝ej sile udaru. Z wydmuchem przez r´kojeÊç. Czterostopniowy prze∏àcznik nastawiania wartoÊci momentu, oraz prze∏àcznik kierunku obrotów obs∏ugiwany jednà r´kà. Do∏àczenie powietrza przez z∏àczk´ obrotowà 360°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingersoll-Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment dokr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment odkr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg ISO 8662). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10656 Nr cale

-0105 2141S-EU 3⁄4 M27 7250 1700 1700 102.9 5.9 1⁄2 3⁄8 1400 210 23.33 3.5 3.1

obr/min Nm (kGm) Nm (kGm) dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s kg

10656-0105

*) Przy 6 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingersoll-Rand . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10492 Nr szt

-1002 115-LBK1 Zestaw 1

Pneumatyka

Ingersoll-Rand. Zestaw 115LBK1 przeznaczony jest do smarowania pneumatycznych wykonanych z kompozytu i tytanu. W sk∏ad zestawu wchodzà: smar 80 g, olej 0,12 l oraz strzykawka do smaru.

kluczy

-1101 115-4T-6 Tuba 6

2473-0103

2473-0202

Yokota. Wysokiej jakoÊci udarowe klucze do Êrub, ze zmianà kierunku obrotów, o niskim poziomie ha∏asu i o ma∏ych wibracjach. Przeznaczone do u˝ytku w warunkach przemys∏owych, zarówno do po∏àczeƒ s∏abo jak i mocno dokr´canych. O silnym udarze i wysokiej nastawianej wartoÊci momentu. EI-3800P (R) Model pistoletowy, z uchem do zawieszania. EI-3800EL (R) Model prosty, z przed∏u˝onym trzpieniem chwytowym do nasadki, i z wewn´trznym przyciskiem uruchamiajàcym. Pasujàce nasadki maszynowe, patrz 5945 str. 630.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2473 Nr cale obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s kg

-0103 MI-3800P (R) 1 4500 2100 83 8.0 1⁄2 1⁄2 900 135 15 2.2 9.3

-0202 MI-3800EL (R) 1 4500 2000 84 8.0 1⁄2 1⁄2 900 135 15 2.2 9.9

* Przy 600 kPa (6 bar).

1275 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1275))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne kàtowe Model krótki Luna. Z ergonomicznà r´kojeÊcià gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji. Wylot powietrza przez r´kojeÊç, skierowany w kierunku od u˝ytkownika. Do∏àczenie w´˝a wejÊciowego obrotowe 360°. Ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo u˝yteczny w ciasnych miejscach. Przycisk, dla wi´kszej wygody, o konstrukcji wpuszczonej. Przystosowany do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego. Stalowy, z przek∏adnià planetarnà. Chwyt kwadratowy, pó∏kulisty, umo˝liwiajàcy szybkie osadzanie nasadek maszynowych. ARS3⁄8″ posiada przycisk do szybkiego osadzania i zdejmowania nasadek. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecane do∏àcz. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20733 Nr cale mm obr/min Nm ft-lb dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0101 ARS1⁄4″ 1⁄4 M10 225 34 25.2 89.1 2.32 3⁄8 1⁄4 420 63 7.0 1.1 165 178.2 ∅ 39.4 48.3 0.53

-0200 ARS3⁄8″ 3⁄8 M10 250 34 25.2 89.1 2.32 3⁄8 1⁄4 420 63 7.0 1.1 165 178.2 ∅ 39.4 48.3 0.53

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

O dzia∏aniu ciàg∏ym Yokota. Model w formie pokr´t∏a zapadkowego do nasadek, w wykonaniu krótkim. Mocny, o zwartej budowie i o bardzo dobrej dost´pnoÊci. Z g∏owicà nasadkowà ulepszonà cieplnie i pokrytà gumà, oraz z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym. Moment roboczy dostarczany w sposób ciàg∏y. Wydmuch powietrza do ty∏u. Pasujàce nasadki maszynowe, patrz 5941 str. 624.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11020 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s mm kg

-0102 MR-2209 3⁄8 10 220 28 81 2.7 3⁄8 1⁄4 300 5.0 170 0.5

* Przy 6 bar.

Yokota. Model w formie pokr´t∏a zapadkowego do nasadek. Z przyciskiem uruchamiajàcym dêwigniowym. Ze zmianà kierunku obrotów. Moment roboczy dostarczany w sposób ciàg∏y. Wydmuch powietrza do przodu. Pasujàce nasadki maszynowe patrz 5941 str. 624.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadki ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Przy 6 bar.

1276 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1276))

10325 Nr cale Nm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s mm kg

-0106 MR-2310B 3⁄8 80 175 85 2,5 3⁄8 1⁄4 360 6.0 255 1.2

-0205 MR-2410B 1⁄2 80 175 81 2,5 3⁄8 1⁄4 360 6,0 255 1.2


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Klucze pneumatyczne kàtowe O dzia∏aniu zapadkowym Luna. Odporny na zu˝ycie i silny klucz pneumatyczny o dzia∏aniu ciàg∏ym, w formie r´kojeÊci grzechotkowej. Ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatny przy ró˝norodnych pracach w bran˝y motoryzacyjnej itp. Wykonany ze stali, z wygodnà r´kojeÊcià izolowanà od zimna oraz redukujàcà wibracje. Wyposa˝ony w urzàdzenie wydmuchowe nastawiane w zakresie 360°, równie˝ w pe∏nobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Z przyciskiem uruchamiajàcym wpuszczonym w r´kojeÊç. Kwadratowy chwyt pod nasadki maszynowe - z zatrzaskiem kulkowym. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 15744:1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20572 Nr cale mm obr/min Nm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0105 AR3⁄8″ 3⁄8 M5-M8 144 120 95.5 3.0 5⁄16 1⁄4 755 113 12.6 1.9 330 327.1 ∅ 45 47.2 1.35

20572-0204

-0204 AR1⁄2″ 1⁄2 M6-M10 144 120 95.5 3.0 5⁄16 1⁄4 755 113 12.6 1.9 330 327.1 ∅ 45 47.2 1.35

* Przy 6.3 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek d∏ugich . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç przed∏u˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie chwytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (ISO 8662-7) . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 15744:1999) . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz.100% * . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz.15% * . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz.100% * . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz.15% * . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20573 Nr cale mm mm mm cale mm obr/min Nm ft-lb dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm kg kg

-0104 AR3⁄8″-S 3⁄8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 75 3⁄8-1⁄4, 3⁄8-1⁄2 M5-M8 240 120 90 92 3.5 5⁄16 1⁄4 755 113 12.6 1.9 330 1.35 3.3

Pneumatyka

Luna. Odporne na zu˝ycie i silne klucze pneumatyczne o dzia∏aniu ciàg∏ym, w formie klucza grzechotkowego. Ze zmianà kierunku obrotów. Bardzo przydatne przy ró˝norodnych pracach w bran˝y motoryzacyjnej itp. Wykonane ze stali, z ergonomicznà r´kojeÊcià izolujàcà od zimna i redukujàcà wibracje. Wyposa˝one w urzàdzenie wydmuchowe nastawiane w zakresie 360°, jak równie˝ w pe∏nobrotowà z∏àczk´ w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze, co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ narz´dziem. Z przyciskiem dêwigniowym wpuszczonym w r´kojeÊç. Zestaw 3⁄8″ - dostarczany z 9 nasadkami typu maszynowego, przed∏u˝nikiem, adapterem 3⁄8″ na 1⁄2″, naolejaczem mg∏owym oraz 10 ml oleju do narz´dzi pneumatycznych. Zestaw 1⁄2″ - dostarczany z 7 nasadkami typu maszynowego, przed∏u˝nikiem, przegubem uniwersalnym, naolejaczem mg∏owym oraz 10 ml oleju do narz´dzi pneumatycznych. Kwadratowy chwyt pod nasadki - z zatrzaskiem kulkowym.

20573-0104

-0203 AR1⁄2″-S 1⁄2 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 75 1⁄2-3⁄8 M6-M10 240 120 90 92 3.5 5⁄16 1⁄4 755 113 12.6 1.9 330 1.35 3.3

* Przy 6.2 bar.

1277 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1277))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne M∏otki pneumatyczne do d∏utowania

Luna. Wygodny w u˝yciu m∏otek pneumatyczny w obudowie pistoletowej. Z mo˝liwoÊcià osadzania d∏ut o chwycie zarówno okràg∏ym, jak i szeÊciokàtnym. Przycisk uruchamiajàcy, regulujàcy p∏ynnie cz´stotliwoÊç pracy wbudowany ergonomicznie w r´kojeÊç. R´kojeÊç z patentowanà redukcjà wstrzàsów - obni˝a wibracje i izoluje od zimnego powietrza. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przeznaczony do warsztatów samochodowych i mechanicznych. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt narz´dzia g / ❍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg BS EN 15744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8662-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20774 Nr mm na min mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

Spr´˝yna trzymajàca d∏uto (standard) Uchwyt szybkomocujàcy G∏owica ig∏owa kompl. 19 igie∏/Êr. 3 mm

Nr art. 20774 -0507 -0606 -0655

D∏uta 7’’ - z chwytem okràg∏ym Zestaw d∏ut - z chwytem okràg∏ym (10 szt.) D∏uto spiczaste D∏uto p∏askie 21 mm D∏uto p∏askie 35 mm D∏uto do zgrzein punktowych D∏uto kraw´dziowe D∏uto do ci´cia

-1000 -1109 -1208 -1307 -1406 -1505 -1604

D∏uta 7’’ - z chwytem szeÊciokàtnym Zestaw d∏ut - z chwytem szeÊciokàtnym (10 szt.) D∏uto spiczaste D∏uto p∏askie 21 mm D∏uto p∏askie 35 mm D∏uto do zgrzein punktowych D∏uto kraw´dziowe D∏uto do ci´cia

-1703 -1802 -1901 -2008 -2107 -2206 -2305

Pneumatyka

Akcesoria Zestaw d∏ut D∏uto spiczaste

D∏uto p∏askie 21 mm

D∏uto p∏askie 35 mm

D∏uto do zgrzein punktowych

D∏uto kraw´dziowe

D∏uto do ci´cia

-0101 ACH10.2 10.2 2900-3100 67 102.8 4.98 3⁄8 1⁄4 636 127 10.6 2.1 212 217.6 56.3 175.1 1.8

* Przy 6.2 bar.

Luna. Model pistoletowy. Z mo˝liwoÊcià osadzania d∏ut o chwycie zarówno okràg∏ym, jak i szeÊciokàtnym. Przycisk uruchamiajàcy, regulujàcy p∏ynnie cz´stotliwoÊç pracy, wbudowany ergonomicznie w r´kojeÊç. R´kojeÊç z patentowanà redukcjà wstrzàsów - obni˝a wibracje i izoluje od zimnego powietrza. P∏ynna regulacja powietrza. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przeznaczony do warsztatów samochodowych i mechanicznych. W sk∏ad zestawu wchodzà: m∏otek pneumatyczny, 15 d∏ut (7 z chwytem szeÊciokàtnym, 8 z chwytem okràg∏ym), uchwyt szybkomocujàcy, spr´˝yna trzymajàca d∏uto i naolejacz powietrza.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt narz´dzia g / ❍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (BS EN 15744) . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8662-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa narz´dzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Przy 6,2 bar

1278 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1278))

20807 Nr mm na min mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm kg

-0102 ACH10.2-S 10.2 2900-3100 67 102.8 4.98 3⁄8 1⁄4 636 127 10.6 2.1 212 1.8


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne M∏otki pneumatyczne do d∏utowania Yokota. Przeznaczony do prac renowacyjnych przy wszelkich materia∏ach, jak stal, ˝eliwo, beton itp. Wysoka cz´stotliwoÊç udarów. Ergonomicznie ukszta∏towany przycisk uruchamiajàcy. Dla u˝ytkowników zarówno prawo- jak i lewor´cznych. Dostarczany z podtrzymkà d∏uta.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt narz´dzia g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17650 Nr mm na min mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0106 RRH-2000 11x40 5000 42 88 8.0 3⁄8 1⁄4 504 8.4 1.5

Akcesoria: D∏uto p∏askie 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto p∏askie 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto p∏askie wygi´te 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto p∏askie 45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto spiczaste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17650 17650 17650 17650 17650

6-kàt -1005 -1104 -1203 -1302 -1401

* Przy 6 bar.

Yokota. Z t∏umikiem drgaƒ - wibracje wynikajàce ze skoków d∏uta redukowane sà o 90%. Przeznaczony do intensywnego d∏utowania ró˝nych materia∏ów, jak stal, ˝eliwo, beton itp. Z przyciskiem uruchamiajàcym zewn´trznym. Dostarczany z podtrzymkà d∏uta.

4481 Nr mm na min mm dB (A) m/s2 mm l/min l/s kg

-0109 RRI-4021/3 10.5 4500 30 88 3.5 10 300 3.5 2.2

D∏uto tnàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4481

-1008

D∏uto p∏askie 35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4481

-1107

D∏uto spiczaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4481

-1206

Pneumatyka

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt narz´dzia g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç skoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

Yokota. Bezwibracyjne - generujà du˝à si∏´ udarów, z jednoczesnym t∏umieniem w 90% wibracji przenoszonych na r´kojeÊç. Przeznaczone do silnego d∏utowania, przede wszystkim betonu, asfaltu, kamienia itp. Z dêwignià uruchamiajàcà usytuowanà na zewnàtrz. Wyposa˝one w sprz´g∏o k∏owe. RRI-4612K VL z chwytem szeÊciokàtnym. RRI-4612R VL z chwytem okràg∏ym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt pod narz´dzie . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary chwytu narz´dzia. . . . . . . . . . . Liczba skoków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17651 Nr mm mm na min mm dB (A) m/s2 mm l/min l/s kg

-0105 RRI-4612K VL szeÊciok. 22x82 1290 170 105 3.8 5/8 996 16.6 12

-0204 RRI-4612R VL okràg∏y 25x75 1290 170 105 3.8 5/8 996 16.6 12

Akcesoria: D∏uto p∏askie 28 mm . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17651 mm

-1004 450

-

D∏uto p∏askie 24 mm . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17651 mm

-

-1103 425

D∏uto spiczaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17651 mm

-1202 450

-

D∏uto spiczaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17651 mm

-

-1301 425

17651-0105

* Przy 6 bar.

1279 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1279))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne M∏otki pneumatyczne ig∏owe Yokota. Model prosty. Przeznaczony do usuwania l˝ejszych zanieczyszczeƒ ze spoin spawalniczych, powierzchni betonowych itp. Z wydmuchem skierowanym do przodu, dzi´ki czemu obszar roboczy oczyszczany jest z odpadów. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym i uchwytem szybkomocujàcym. O wysokiej cz´stotliwoÊci udarów. Dostarczany z d∏utem odgi´tym 25 mm. D∏uto odgi´te D∏uto p∏askie

G∏owica ig∏owa

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3375 Nr na min mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0100 F-25 4000 22 91 12.0 3⁄8 1⁄4 360 6.0 1.8

* Przy 6 bar.

Akcesoria: D∏uto odgi´te 19 mm D∏uto odgi´te 25 mm D∏uto odgi´te 35 mm D∏uto p∏askie 19 mm D∏uto p∏askie 35 mm G∏owica ig∏owa kompletna Zestaw igie∏ (19 szt.)

Nr art. 3375-0209 3375-0308 3375-0407 3375-0506 3375-0605 3894-0201 3379-0304

Pneumatyka

Cz´Êci zamienne do 3375-0100 str. 0000.

Luna. Model prosty, przeznaczony do wyrównywania i oczyszczania powierzchni. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym i z∏àczkà w´˝a obracanà w zakresie 360°. Wydmuch skierowany do przodu. Przystosowany do profesjonalnego u˝ytku na platformach wiertniczych, jednostkach morskich, w warsztatach samochodowych i mechanicznych, do usuwania farby, rdzy, wyrównywania spawów i betonu. W zestawie m∏otek pneumatyczny i 3 d∏uta.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744) . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1 i EN 28662-5+A1) . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20024 -0109 Nr ACHS-S na min 4400 mm 33 dB (A) 100.5 2 m/s 2.7 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 360 l/min 72 l/s 6.0 l/s 1.2 mm 340 kg 1.5

Akcesoria D∏uto p∏askie 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20023

-1009

D∏uto kàtowe 35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20023

-1108

D∏uto spiczaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20023

-1207

G∏owica ig∏owa kompletna . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20023

-1306

Zestaw igie∏ 3mm / 12 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20023

-1405

* Przy 6 bar.

1280 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1280))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne M∏otki pneumatyczne ig∏owe Luna. Model prosty, przeznaczony do oczyszczania i renowacji powierzchni. Szczególnie przydatny do obróbki powierzchni nieregularnych, poniewa˝ ig∏y dostosowujà swoje po∏o˝enie do kszta∏tu powierzchni. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym i z∏àczkà w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wydmuch skierowany do przodu. Przystosowany do profesjonalnego u˝ytku na platformach wiertniczych, jednostkach morskich, w warsztatach samochodowych i mechanicznych, do usuwania farby, rdzy, wyrównywania spawów i betonu. W zestawie m∏otek pneumatyczny, g∏owica ig∏owa i 3 d∏uta.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20023 -0100 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ACHN19-S Liczba skoków* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na min 4400 Liczba igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 33 Ârednica x d∏ugoÊç ig∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3x180 Poziom ha∏asu - d∏uto/ig∏y (EN ISO 15744) . . . . . . . . . . dB (A) 100.5/90.1 Wibracje - d∏uto/ig∏y (EN 28662-1 & EN 28662-5+A1) . m/s2 2.7/1.6 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . l/min 360 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . l/min 72 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . l/s 6.0 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . l/s 1.2 D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 400 Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 353 Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 70 Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 230 Wymiar D (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 67 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.7

* Przy 6 bar.

20023 20023 20023 20023 20023

-1009 -1108 -1207 -1306 -1405

Pneumatyka

Akcesoria D∏uto p∏askie 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto kàtowe 35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uto spiczaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica ig∏owa kompletna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw igie∏ 3 mm / 19 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M∏otki pneumatyczne ig∏owe Luna. Model prosty, przeznaczony do oczyszczania i renowacji powierzchni. Szczególnie przydatny do obróbki powierzchni nieregularnych, poniewa˝ ig∏y dostosowujà swoje po∏o˝enie do kszta∏tu powierzchni. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym i z∏àczkà w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wydmuch skierowany do przodu. Przystosowany do profesjonalnego u˝ytku w warsztatach samochodowych i mechanicznych, do usuwania farby i rdzy. Dostarczany z kompletnà g∏owicà ig∏owà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica ig∏y x d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1 & EN 28662-5+A1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 20%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria G∏owica ig∏owa kompletna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw igie∏ 3 mm / 12 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

20025 Nr na min mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm mm kg

-0108 ANS12 2800 12 24 3x126 88.7 3.8 3⁄8 1⁄4 300 60 5.0 1.0 305 430 84 321 67 1.1

20025 20025

-1007 -1106

1281 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1281))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne M∏otki pneumatyczne ig∏owe Yokota. Model prosty. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeƒ powierzchniowych. Nadaje si´ do obróbki powierzchni nierównych, poniewa˝ poszczególne ig∏y dostosowujà si´ do ka˝dego kszta∏tu. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym. Dostarczany z kompletnà g∏owicà ig∏owà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç skoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3894 Nr na min szt. mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0102 F-25N 4000 19 22 3 87 10.0 3⁄8 1⁄4 360 6 2.3

G∏owica ig∏owa kompletna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw igie∏ 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3894 3379

-0201 -0304

* Przy 6 bar.

Pneumatyka

Yokota. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeƒ powierzchniowych. Nadaje si´ do obróbki nierównych powierzchni, poniewa˝ poszczególne ig∏y dostosowujà si´ do ka˝dego kszta∏tu. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym. Wysoka cz´stotliwoÊç uderzeƒ. Dostarczany z zestawem hartowanych igie∏ stalowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . Zalec. Êr. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. pneum.. . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10480 Nr na min szt. mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

Zestaw igie∏ 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3379

* Przy 6 bar.

-0107 RRI-4006 3000 19 34 3 90 17 3⁄8 1⁄4 156 2.6 2.6

-0206 RRI-4007 2200 28 39 3 91 12 3⁄8 1⁄4 198 3.3 4.3

-0304

-0403

Yokota. Niskowibracyjny m∏otek ig∏owy. Obni˝one ryzyko urazu tzw. ″bia∏ych palców″. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeƒ powierzchniowych. Nadaje si´ do obróbki nierównych powierzchni, poniewa˝ poszczególne ig∏y dostosowujà si´ do ka˝dego kszta∏tu. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym. Wysoka cz´stotliwoÊç uderzeƒ. Dostarczany z zestawem hartowanych igie∏ stalowych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba igie∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. igie∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10482 Nr na min

Zestaw igie∏ 3 mm . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

1282 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1282))

mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0055 RRI-4006 VL 2400 19 34 3 90 2.7 3⁄8 1⁄4 114 1.9 2.7

-0105 RRI-4007 VL 3000 28 30.5 3 95 1.9 3⁄8 1⁄4 156 2.6 3.4

3379

-0304

-0403


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki taÊmowe

20773-0102

20773-0201

Luna. R´kojeÊç osadzona obrotowo (360°) wzgl´dem roboczego ramienia szlifierskiego. Z∏àczka doprowadzenia powietrza obrotowa w zakresie 360°. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç, izolujàca od zimna i wibracji. Wylot powietrza do ty∏u, poprzez t∏umik ha∏asu. Nadaje si´ do u˝ytku w trudno dost´pnych miejscach, jak np. przestrzenie wewn´trzne lub naro˝niki. Do obróbki metalu, tworzyw sztucznych i drewna. Dêwignia uruchamiajàca typu bezpiecznego. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. 20773-0102 dostarczana z ramieniem roboczym do taÊm Êciernych o szerokoÊci 6 i 10 mm, oraz z 4 taÊmami. 20773-0201 dostarczana z ramieniem roboczym do taÊm Êciernych o szerokoÊci 20 mm, oraz z 2 taÊmami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca taÊma Êcierna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20773 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0102 AB6/10 6/10 x 330 18 000 82 3.1 3⁄8 1⁄4 630 315 10.5 5.3 285 404 113 120 0.9

-0201 AB20 20 x 520 16 000 84 3.1 3⁄8 1⁄4 740 370 12.3 6.2 355 329 84 104 1.5

* Przy 6.2 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do taÊmy Êciernej. . . . . . . . . . . . . . . . Obroty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5756 -0104 Nr RRG-3617K mm 6/10×330 obr/min 16000 dB (A) 80 m/s2 0.60 5⁄16 cale 1⁄4 G (R) l/min 400 l/s 6.7 kg 0.75

-0203 RRG-3621 20×520 16000 79 2.50 5⁄16 1⁄4 520 8.7 1.4

Pneumatyka

Yokota. Przydatne do szlifowania w miejscach o utrudnionym dost´pie, zarówno stali, jak i aluminium, tworzyw sztucznych i drewna. R´kojeÊç jest osadzona obrotowo (360°) wzgl´dem ramienia roboczego. Z przyciskiem uruchamiajàcym typu bezpiecznego. Wydmuch powietrza do ty∏u, poprzez t∏umik ha∏asu. RRG-3617K dostarczana z rolkami trakcyjnymi do taÊm Êciernych o szerokoÊci 6 i 10 mm, oraz z czterema taÊmami. RRG-3621 dostarczana z rolkami do taÊm Êciernych o szerokoÊci 20 mm, oraz z dwiema taÊmami. RRG-3630 dostarczana z rolkami do taÊm Êciernych o szerokoÊci 30 mm, oraz z dwiema taÊmami.

5756-0203

-0302 RRG-3630 30×540 12000 79 2.0 3⁄8 1⁄4 620 10.3 2.2

* Przy 6 bar.

1283 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1283))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki tarczowe do krà˝ków fibrowych Luna. Szlifierka ze zmianà kierunku obrotów, w wykonaniu pionowym. Nadaje si´ do usuwania rdzy i szlifowania spoin spawalniczych w przemyÊle motoryzacyjnym. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Zmiana kierunku obrotów. P∏ynna regulacja obrotów przyciskiem uruchamiajàcym. Dostarczana z 2 dyskami pod krà˝ki Êcierne fibrowe 115 i 125 mm, oraz uchwytem wsporczym. Pasujàce krà˝ki Êcierne fibrowe patrz str. 326.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do krà˝ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20256 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

Akcesoria: Dysk pod krà˝ek 115 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysk pod krà˝ek 125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20256 20256

-0108 AHSS-16 115/125 M12x1.5 16000 97 1.95 3⁄8 1⁄4 420 84 7.0 3.5 448 144x176 144 162.7 133.9 1.3 -1007 -1106

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

Yokota. Model pionowy. Lekka szlifierka o dwu pr´dkoÊciach obrotowych. Przeznaczona do krà˝ków Êciernych fibrowych. Dostarczana z dodatkowà r´kojeÊcià bocznà i dyskiem pod krà˝ki 115 mm. Pasujàce krà˝ki fibrowe, patrz str. 326.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do krà˝ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3467 Nr mm UNF obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

Dysk pod krà˝ki 115 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0191

-0109 HS 4 115/125×22 7⁄16 - 20 8000/12000 79 2.0 3⁄8 1⁄4 550 9.2 480 1.1 -3045

* Przy 6 bar.

Szlifierki kàtowe Luna. Przeznaczona do tarcz Êciernych odsadzonych i tarcz tnàcych prostych. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca od zimna i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Z os∏onà przeciwod∏amkowà, nastawianà w 9 po∏o˝eniach. Uchwyt boczny z t∏umieniem wibracji. PierÊcieƒ dociskowy M14 umo˝liwiajàcy wymian´ tarczy roboczej r´kà, bez u˝ycia narz´dzi, wyst´puje jako wyposa˝enie dodatkowe. Blokada wrzeciona. Standardowo szlifierka jest dostarczana z jednà tarczà Êciernà odsadzonà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do tarcz Êciernych odsadzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: PierÊcieƒ dociskowy M14 beznarz´dziowy. . . . . . . . * Przy 6.2 bar.

1284 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1284))

20777 -0108 Nr AAG115 mm 115x22 M 14 obr/min 10000 dB (A) 82 m/s2 2.4 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 450 l/min 225 l/s 7.5 l/s 3.8 W 560 mm 251.5 mm 101.1 mm 134 kg 1.9 20777

-0504

-0207 AAG125 125x22 M 14 10000 82 2.4 3⁄8 1⁄4 450 225 7.5 3.8 560 251.5 101.1 140.2 1.9 -0504


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki kàtowe Yokota. Szlifierki kàtowe w wersji turbo. Przeznaczone do tarcz Êciernych odsadzonych oraz tarcz tnàcych prostych. Z os∏onà przeciwod∏amkowà, dêwignià uruchamiajàcà typu bezpiecznego i regulatorem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do tarcz Êciernych odsadz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona, wewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15959 Nr mm PT obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

* Przy 6 bar.

-0108 RRI-GT50F 125×6×22 M14 12200 86 <2.5 1⁄2 3⁄8 1800 30 2.2 1.8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do tarcz Êciernych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona, wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

4604 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

4604-0101

-0101 TAG-50MLH 125×6×22 M14 12000 83 4.0 3⁄8 3⁄8 650 10.8 550 1.8

-0200 TAG-700 QJL 180×6×22 8500 82 2.60 1⁄2 3⁄8 1000 16.6 1100 3.1

4604-0200

-0309 TAG-900 QJC 230×6×22 6500 82 3.60 1⁄2 3⁄8 1000 16.6 1100 3.1

Przecinarka tarczowa Luna. Przeznaczona do tarcz tnàcych prostych. Ze zmianà kierunku obrotów, umo˝liwiajàcà prac´ zarówno prawo- jak i lewor´cznà, a tak˝e lepszà kontrol´ kierunku wyrzucania iskier. Dêwignia uruchamiajàca wbudowana ergonomicznie w r´kojeÊç, izolujàcà od zimna i od wibracji. Dêwignia typu bezpiecznego. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Posiada przeciwod∏amkowà os∏on´ tarczy tnàcej, oraz regulacj´ obrotów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do tarcz tnàcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-måttenhet (se skiss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-måttenhet (se skiss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-måttenhet (se skiss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6,2 bar

20029 Nr mm UNC obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0104 ACO80-R 80x2x10 3⁄8 - 24 16000 98 0.5 3⁄8 1⁄4 432 173 7.2 2.9 148.2 45.5 44 0.9

1285 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1285))

Pneumatyka

Yokota. Model kàtowy. Przeznaczone do tarcz Êciernych odsadzonych i tarcz tnàcych. Z os∏onà przeciwod∏amkowà, przyciskiem uruchamiajàcym typu bezpiecznego i regulatorem.


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Przecinarka tarczowa Luna. Przeznaczona do tarcz tnàcych prostych. Dêwignia uruchamiajàca wbudowana ergonomicznie w r´kojeÊç, izolujàcà od zimna i od wibracji. Dêwignia typu bezpiecznego. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Posiada przeciwod∏amkowà os∏on´ tarczy tnàcej, oraz regulacj´ obrotów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do tarcz tnàcych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20778 Nr mm UNC obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0107 ACO80 80x2x10 3⁄8 - 24 20 000 85 1.6 3⁄8 1⁄4 432 173 7.2 2.9 204.2 66.1 89.8 0.9

* Przy 6.2 bar.

Pilnikarki

Pneumatyka

Luna. Model prosty, rozmiar mikro, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Wysokoobrotowa. Do trzpieni o Êrednicy 3 mm. Posiada p∏ynnà regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracanà w zakresie 360°. ¸atwa w u˝ytkowaniu. Dostarczana standardowo z tulejkà zaciskowà 3 mm, w´˝em zasilajàcym 1,5 m oraz w´˝em wydmuchowym 0,3 m.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do maks. Êrednicy trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (PNEUROP PN8NTC1) . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8862). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20740 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20740

-0102 ADH54 3 54000 78 2.0 5⁄16 1⁄4 160 64 2.7 1.1 137 123 15.5 15.5 0.2

-0201 ADGH70 3 70000 81 2.0 5⁄16 1⁄4 160 64 2.7 1.1 137 123 15.5 15.5 0.2

-0508

-0508

* Przy 6.2 bar.

Yokota. Pilnikarka wysokoobrotowa w kszta∏cie pisaka. Bardzo dobrze wywa˝ona. Zbudowana na trzech ∏o˝yskach, dzi´ki temu uzyskano przed∏u˝onà ˝ywotnoÊç. Przeznaczona do osadzania frezów wysokoobrotowych, s∏u˝àcych do precyzyjnej obróbki metalu, ceramiki, tworzyw sztucznych, drewna itp. Wydmuch powietrza skierowany do ty∏u. P∏ynne ustawianie obrotów za pomocà Êruby regulacyjnej. Dostarczana w plastikowym pude∏ku ze zmontowanym przewodem z w´˝a poliuretanowego o d∏ugoÊci 1.4 m, w´˝em wydmuchowym o d∏ugoÊci 0.3 m, tulejkà zaciskowà i plastikowà oliwiarkà. Pasujàce frezy wysokoobrotowe, patrz 3126 str. 248.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN/ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. Êr. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. pneum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) Przy 6 bar.

1286 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1286))

11241 Nr mm obr./min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s mm kg

-0105 RR-3007 3 70000 79 1.5 1⁄4 1⁄4 96 1.6 135 0.35


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Luna. Model prosty, rozmiar mini, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracajàcà si´ w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. ¸atwa w u˝ytkowaniu w ciasnych miejscach. Dostarczana z tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20737 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736 20736 20736

-0107 ADG25 3 / 6 / 1⁄4 25000 83 3.6 3⁄8 1⁄4 330 132 5.5 2.2 224 160 163 39 60 0.4 -0504 -0603 -0702

* Przy 6.2 bar.

Pneumatyka

Luna. Model prosty, rozmiar mini, w zestawie, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracanà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i zapewniajàcà komfort pracy. Dostarczana z 5 Êciernicami z trzpieniem 3 mm, 5 Êciernicami z trzpieniem 6 mm, tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm oraz 1⁄4″, naolejaczem powietrza i 2 kluczami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa pilnikarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20739 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 1⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736 20736 20736

-0105 ADG25-S 3 / 6 / 1⁄4 25000 86 3.6 3⁄8 1⁄4 330 132 5.5 2.2 224 160 163 39 60 0.4 -0504 -0603 -0702

* Przy 6,2 bar

1287 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1287))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Luna. Model prosty, rozmiar midi, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. ¸atwa w u˝ytkowaniu w ciasnych miejscach. Dostarczana z tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

-0108 ADG22 3 / 6 / 1⁄4 22000 91.0 2.5 3⁄8 1⁄4 550 220 9.2 3.7 373 165 188.2 66.1 45 0.65

Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0504

Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0603

Tulejka zaciskowa 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0702

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

Luna. Model prosty, w rozmiarze maxi, typ ″High-power″, do osadzania frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Bardzo silne narz´dzie do ci´˝szych operacji. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej oraz z∏àczk´ do w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i zapewniajàcà wygod´ pracy. Dostarczana standardowo z 3 tulejkami zaciskowymi: 3 i 6 mm oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002)) . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 1⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6.2 bar.

1288 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1288))

20026 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg 20026 20026 20026

-0107 ADG20-HP 3 /6 / 1⁄4″ 20000 85 1.2 3⁄8 1⁄4 320 128 5.3 2.1 750 208 210.5 43.6 70.7 1.0 -0503 -0602 -0701


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Luna. Model prosty, rozmiar mini z przed∏u˝onym wrzecionem, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. ¸atwa w u˝ytkowaniu w ciasnych miejscach. Dostarczana z tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 1⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20742 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg 20736 20736 20736

-0100 ADGE25 3 / 6 / 1⁄4 25000 88.0 3.6 3⁄8 1⁄4 330 132 5.5 2.2 224 255 261 39 60 0.7 -0504 -0603 -0702

* Przy 6.2 bar.

Pneumatyka

Luna. Model prosty, wyd∏u˝ony, ″high power″ (″du˝ej mocy″), do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Bardzo silne narz´dzie, do zastosowaƒ gdzie wymagana jest du˝a moc. Do trzpieni o Êrednicach 3, 6 i 8 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracajàcà si´ w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. Dostarczana standardowo z tulejkami zaciskowymi 3, 6 i 8 mm, oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002). . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (IEN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20250 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka zaciskowa 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20026 20026 20026 20026

-0104 ADGE18-HP 3 / 6 / 8 / 1⁄4 18000 90 0.4 3⁄8 1⁄4 320 128 5.3 2.1 750 330 338 43.6 70.3 1.1 -0503 -0602 -0651 -0701

* Przy 6.2 bar.

1289 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1289))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Yokota. Model prosty. Przeznaczona do frezów trzpieniowych wysokoobrotowych (pilników obrotowych). Wydmuch powietrza do ty∏u. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu i wy∏àczajàcy si´ samoczynnie po zwolnieniu nacisku. Pasujàce frezy wysokoobrotowe, patrz str. 249.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do trzpienia o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2781 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

Obsada do tulejki zaciskowej 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .

2455

-0100 MG-7206B 6 22000 85 2 3⁄8 1⁄4 300 5 0.56 -0303

Pneumatyka

* Przy 6 bar.

2455-0105

Yokota. Model prosty. Przeznaczona do frezów trzpieniowych wysokoobrotowych (pilników obrotowych). Wydmuch powietrza do ty∏u. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, i wy∏àczajàcy si´ samoczynnie po zwolnieniu nacisku. Wyposa˝ona standardowo w tulejk´ zaciskowà do trzpienia o Êrednicy 6 mm. Pasujàce frezy wysokoobrotowe, patrz str. 249.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do trzpienia ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2455 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W kg

Obsada do tulejki zaciskowej 3 mm . . . . . . . . . . . .

2455

-0105 MG-OA 6 25000 78 5.0 3⁄8 1⁄4 370 6.2 240 0.4

-0204 MG-OC 6 33000 78 3.0 3⁄8 1⁄4 180 3.0 130 0.4

-0303

-0303

* Przy 6 bar.

17699-0109

Yokota. Model przemys∏owy prosty. Do frezów trzpieniowych wysokoobrotowych (pilników obrotowych). Wydmuch powietrza do ty∏u przez elastycznà rurk´, d∏ugoÊci 2 m, która jednoczeÊnie t∏umi ha∏as wydmuchu. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, i wy∏àczajàcy si´ samoczynnie po zwolnieniu nacisku. Cz´Êç chwytowa pokryta gumà, izolujàcà od zimna i t∏umiàcà wibracje. Oferowane trzy modele pilnikarek ró˝nià si´ d∏ugoÊcià: RRI-3425-215 mm RRI-3425L-310 mm RRI-3425EL-390 mm Standardowo dostarczane z w´˝em wydmuchowym i tulejkà zaciskowà do frezów o trzpieniach chwytowych 3 i 6 mm. Pasujàce frezy wysokoobrotowe, patrz str. 249.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do trzpienia ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17699 -0109 Nr RRI-3425 mm 3/6 obr/min 25000 dB (A) 80.2 m/s2 2.0 3⁄8 cale 1⁄4 G (R) l/min 738 l/s 12.3 W 500 kg 0.8

* Przy 6 bar.

1290 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1290))

-0208 RRI-3425L 3/6 20000 80.2 2.5 3⁄8 1⁄4 738 12.3 500 0.8

-0307 RRI-3425EL 3/6 20000 80.6 2.5 3⁄8 1⁄4 738 12.3 500 0.95


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Pilnikarki kàtowe Luna. Model kàtowy 90°, rozmiar mini, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracanà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. ¸atwa w u˝ytkowaniu w ciasnych miejscach. Dostarczana z tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20738 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm kg 20736

-0504

Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0603

20736

-0702

Tulejka zaciskowa * Przy 6,2 bar

1⁄4″

.............................

-0106 ADG22-90 3 / 6 / 1⁄4 22000 93 2.5 3⁄8 1⁄4 330 132 5.5 2.2 224 165 9.5 75 0.5

Pneumatyka

Luna. Model kàtowy 90°, typ ″High-power″, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Bardzo mocne elektronarz´dzie do pracy z du˝ym obcià˝eniem. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obracanà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i zapewniajàcà komfort pracy. Dostarczana standardowo z 3 tulejkami zaciskowymi: 3 i 6 mm oraz 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO15744:2002) . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20027 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg

-0106 ADG12-90HP 3 / 6 / 1⁄4″ 12000 89 1.7 3⁄8 1⁄4 320 128 5.3 2.1 750 232 240.3 43.6 81.0 1.0

20026

-0503

Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20026

-0602

Tulejka zaciskowa 1⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20026

-0701

* Przy 6.2 bar.

1291 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1291))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilnikarki Pilnikarki kàtowe Luna. Model kàtowy 115°, rozmiar mini, do frezów wysokoobrotowych (pilników obrotowych) i Êciernic trzpieniowych. Do trzpieni o Êrednicach 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Posiada wydmuch powietrza do ty∏u, przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej, oraz z∏àczk´ do w´˝a obrotowà w zakresie 360°. Wyposa˝ona w ergonomicznà r´kojeÊç gumowà, izolujàcà od zimna i wibracji, oraz zapewniajàcà komfort pracy. ¸atwa w u˝ytkowaniu w ciasnych miejscach. Dostarczana z tulejkami zaciskowymi 3 i 6 mm, oraz 1⁄4″. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Tulejka zaciskowa 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20741 Nr mm/cale obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s W mm mm mm mm kg 20736

-0504

Tulejka zaciskowa 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0603

20736

-0702

Tulejka zaciskowa

1⁄4″

............................

-0101 ADG22-115 3 / 6 / 1⁄4 22000 100 6.9 3⁄8 1⁄4 330 132 5.5 2.2 224 165 200 39 79 0.5

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

Yokota. Model kàtowy. Przeznaczona do Êciernic i frezów trzpieniowych wysokoobrotowych (pilników obrotowych). Ma∏e, kompaktowe narz´dzie umo˝liwiajàce dotarcie do trudnodost´pnych miejsc. Wysokoobrotowa, z t∏umieniem ha∏asu i wibracji. Pasujàce frezy wysokoobrotowe, patrz 7295 str. 247.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do trzpienia ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. A (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. B (patrz rys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2906 Nr mm obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s W mm mm kg

Tulejka zaciskowa 3 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20736

-0100 MG-7236B 6 20000 85 2.0 3⁄8 1⁄4 460 7.7 200 9.5 73 0.4 -0504

* Przy 6 bar.

Szlifierki oscylacyjne Yokota. Obs∏ugiwana jednà r´kà. Z dêwigniowym przyciskiem uruchamiajàcym. Do szlifowania wykaƒczajàcego powierzchni p∏askich. Narz´dzie nieco ci´˝sze, umo˝liwiajàce osiàgni´cie lepszego efektu przy u˝yciu mniejszej si∏y. Wyposa˝ona w spr´˝ynujàce klamry do szybkiego mocowania arkusza Êciernego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce arkusze Êcierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplituda oscylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) Przy 6 bar.

1292 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1292))

10319 Nr mm mm obr/min mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0104 MS-230 90×170 93×230 13000 6 81 3,5 3⁄8 1⁄4 318 5,3 2,1


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki mimoÊrodowe

20248-0109

20248-0208

20248-0307

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20248 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Wymiary p∏yty roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Pasujàce arkusze Êcierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min Przemieszczenie mimoÊrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Poziom ha∏asu (EN IS0 15744:2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) Wibracje (ISO 8662-8:1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s2 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Akcesoria: P∏yta 130x80 z mocowaniem rzepowym ark. Êciernych. . . . . . Wà˝ ssàcy 1.75 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torba na py∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arkusz Êcierny ziarno 60 (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkusz Êcierny ziarno 80 (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkusz Êcierny ziarno 120 (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkusz Êcierny ziarno 180 (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkusz Êcierny ziarno 240 (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0109 AOG130 130x80 133x80 10000 2.5 78 3.0 3⁄8 1⁄4 510 255 8.5 4.3 168x80x92 168 105 80 0.68

-0208 AOG130DB 130x80 133x80 10000 2.5 83 3.0 3⁄8 1⁄4 510 255 8.5 4.3 220x80x92 220 105 80 0.72

-0307 AOG130CV 130x80 133x80 10000 2.5 78 3.0 3⁄8 1⁄4 510 255 8.5 4.3 205x80x92 205 105 80 0.73

-1008 -

-1107 -0707 -0806

-1107 -

493235-1666 493235-1667 493235-1668 493235-1669 493235-1670

493235-1666 493235-1667 493235-1668 493235-1669 493235-1670

493235-1666 493235-1667 493235-1668 493235-1669 493235-1670

20248 20749 20749

* Przy 6.2 bar.

1293 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1293))

Pneumatyka

Luna. ¸atwe w u˝yciu i wydajne szlifierki krà˝kowe, o ruchu oscylacyjnym. Obs∏ugiwane jednà r´kà. Do krà˝ków Êciernych papierowych z mocowaniem rzepowym. Wylot powietrza do ty∏u, poprzez t∏umik ha∏asu. Do∏àczenie w´˝a obrotowe 360°. P∏ynna regulacja obrotów. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Ergonomiczna obudowa silnika wykonana z materia∏ów kompozytowych, izolujàca od zimna. Dla wygody, podczas pracy dêwigienka uruchamiajàca wsuwa si´ w obudow´. 20248-0109 Bez odsysania py∏u. Dostarczana z p∏ytà do mocowania rzepowego arkuszy Êciernych. 20248-0208 Z odsysaniem py∏u. Dostarczana z p∏ytà do mocowania rzepowego arkuszy Êciernych, oraz w´˝em ssàcym i torbà na py∏. 20248-0307 Z pod∏àczeniem do centralnej instalacji odciàgowej. Dostarczana z p∏ytà do mocowania rzepowego arkuszy Êciernych. Pasujàce arkusze Êcierne, patrz 20104 str. 330.


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki mimoÊrodowe

20749-0103

20749-0202

20749-0301

Pneumatyka

Luna. ¸atwe w u˝yciu i wydajne szlifierki krà˝kowe, o ruchu rotacyjno-mimoÊrodowym. Obs∏ugiwane jednà r´kà. Do krà˝ków Êciernych papierowych z mocowaniem rzepowym. Wylot powietrza do ty∏u, poprzez t∏umik ha∏asu. Do∏àczenie w´˝a obrotowe 360°. P∏ynna regulacja obrotów. Przeznaczona do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Ergonomiczna obudowa silnika wykonana z materia∏ów kompozytowych, izolujàca od zimna. Podczas pracy dêwignia uruchamiajàca wsuwa si´ w obudow´. 20749-0103 Bez odsysania py∏u. Dostarczana z dyskiem pod krà˝ki Êcierne z mocowaniem rzepowym. 20749-0202 Z odsysaniem py∏u. Dostarczana z dyskiem pod krà˝ki Êcierne z mocowaniem rzepowym, oraz w´˝em ssàcym i torbà na py∏. 20479-0301 Z pod∏àczeniem do centralnej instalacji odciàgowej. Dostarczana z dyskiem pod krà˝ki Êcierne z mocowaniem rzepowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica dysku pod krà˝ki Êcierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona, wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przemieszczenie mimoÊrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN IS0 15744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (ISO 8662-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20749 Nr mm obr/min UNF mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

Akcesoria: Dysk pod krà˝ki Êcierne 150 mm z moc. rzepowym . . . . . . . . . . . . . . Dysk pod krà˝ki Êcierne 150 mm samoprzylepne . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ ssàcy 1.75 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torba na py∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20749 20749 20749 20749

* Przy 6.2 bar.

1294 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1294))

-0103 AEX12 150 12000 5/16x24 5 82 2.4 3⁄8 1⁄4 300 150 5.0 2.5 167 148 106 0.9

-0202 AEX12DB 150 12000 5/16x24 5 82 2.4 3⁄8 1⁄4 300 150 5.0 2.5 230 148 106 0.9

-0301 AEX12CV 150 12000 5/16x24 5 82 2.4 3⁄8 1⁄4 300 150 5.0 2.5 195 148 106 0.9

-0509 -0608 -

-0509 -0608 -0707 -0806

-0509 -0608 -


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki mimoÊrodowe Luna. Obs∏ugiwana jednà r´kà szlifierka rotacyjna z ruchem mimoÊrodowym, eliminujàcym tworzenie si´ na obrabianej powierzchni tzw. ró˝yczek. Przeznaczona do szlifowania metalu, drewna tworzyw sztucznych itp. Dla u˝ytkowników zarówno prawo- jak i lewor´cznych. Wykonana z udaroodpornego kompozytu, z g∏owicà pokrytà gumà. Ergonomiczna, dobrze wywa˝ona, zapewniajàca ∏atwoÊç u˝ytkowania. Wbudowany regulator mocy dla uzyskania maksymalnej skutecznoÊci operacji. Krótka os∏ona zapewnia dobre pole widzenia i kontrol´ szlifowanej powierzchni. Z∏àczka doprowadzenia spr´˝onego powietrza obrotowa w zakresie 360°. ¸atwa regulacja obrotów. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç do ty∏u. Standardowo dostarczana z dyskiem do mocowania rzepowego krà˝ków Êciernych. 20319-0103 Bez wyposa˝enia do odprowadzania py∏u. 20319-0202 Z wyposa˝eniem do odprowadzania py∏u. Dostarczana z w´˝em ssawnym i torbà na py∏. 20319-0301 Z do∏àczeniem do centralnego systemu odciàgowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20319 -0103 -0202 -0301 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AMS12 AMS12DB AMS12CV Ârednica dysku pod krà˝ek Êcierny . . . . . . . mm 75 75 75 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 12000 12000 12000 Przemieszczenie mimoÊrodowe . . . . . . . . . . mm 5 5 5 Poziom ha∏asu (EN IS0 15744:2002) . . . . . . dB (A) 75 83 75 2 Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s 2.5 2.5 2.5 3⁄8 3⁄8 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 1⁄4 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . l/min 420 420 420 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . l/min 210 210 210 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . l/s 14.8 14.8 14.8 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . l/s 7.4 7.4 7.4 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 180 180 180 D∏ugoÊç x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 143x100 196x100 180x100 Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 143 196 180 Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 100 100 Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 81 81 81 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.62 0.65 0.65

20319

-1002

-1002

-1002

Krà˝ek z papieru Êciernego, ziarno 50. . .

20319

-1101

-1101

-1101

Krà˝ek z papieru Êciernego, ziarno 80. . .

20319

-1200

-1200

-1200

Krà˝ek z papieru Êciernego, ziarno 120 .

20319

-1309

-1309

-1309

* Przy 6.2 bar.

20319-0301

Pneumatyka

Akcesoria: Dysk pod krà˝ki Êcierne 76 mm z moc. rzepowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20319-0202

Luna. Szlifierka z przek∏adnià, obs∏ugiwana dwur´cznie, z ruchem mimoÊrodowym zapobiegajàcym tworzeniu si´ na obrabianej powierzchni tzw. ró˝yczek. Dla osób zarówno prawo- jak i lewor´cznych. Wykonana z udaroodpornego kompozytu, z g∏owicà pokrytà gumà. Posiada wbudowany regulator si∏y dla uzyskania maksymalnej skutecznoÊci operacji. Dobrze wywa˝ona, zapewniajàca ∏atwoÊç i wygod´ u˝ytkowania. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe w zakresie 360°. ¸atwa regulacja obrotów. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç do ty∏u. Z przyciskiem uruchamiajàcym typu bezpiecznego. Dostarczana z dyskiem do mocowania rzepowego krà˝ków Êciernych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20254 -0100 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ASEX15-9 Ârednica dysku pod krà˝ek Êcierny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 900 Przemieszczenie mimoÊrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5 Poziom ha∏asu (EN IS0 15744:2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) 85 2 Wibracje (EN ISO 8662-8:1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s 7.0 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 624 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 312 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s 10.4 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s 5.2 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 336 D∏ugoÊç x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 290x140 Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 287 Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 140 Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 148 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.8 Akcesoria: Dysk pod krà˝ek Êcierny 150 mm, z mocowaniem rzepowym. .

* Przy 6.2 bar.

20254

-1009

1295 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1295))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Szlifierki mimoÊrodowe Luna. Szlifierka z przek∏adnià, obs∏ugiwana dwur´cznie, z ruchem mimoÊrodowym zapobiegajàcym tworzeniu si´ na obrabianej powierzchni tzw. ró˝yczek. Do∏àczana do centralnej instalacji odciàgowej. Wykonana z udaroodpornego kompozytu, z g∏owicà pokrytà gumà. Posiada wbudowany regulator si∏y dla uzyskania maksymalnej skutecznoÊci operacji. Dobrze wywa˝ona, zapewniajàca ∏atwoÊç i wygod´ u˝ytkowania. Do∏àczenie spr´˝onego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Dla osób zarówno prawo- jak i lewor´cznych. ¸atwa regulacja obrotów. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç do ty∏u. Z przyciskiem uruchamiajàcym typu bezpiecznego. Dostarczana z dyskiem do mocowania rzepowego krà˝ków Êciernych, oraz elementami do∏àczeniowymi do instalacji odciàgowej py∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20255 -0109 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr AEX20-9 Ârednica dysku pod krà˝ek Êcierny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 200 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 900 Przemieszczenie mimoÊrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5 Poziom ha∏asu (EN IS0 15744:2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) 85 2 6.3 Wibracje (EN ISO 8662-8:1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s 3⁄8 Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄4 Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) Ârednica do∏àczenia odciàgu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 624 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min 312 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s 10.4 Pobór powietrza, wsp. wykorz. 50%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/s 5.2 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 336 D∏ugoÊç x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 320x140 Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 312 Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 139.1 Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 231.6 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.0 Akcesoria: Dysk pod krà˝ek Êcierny 200 mm, z mocowaniem rzepowym . . .

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

20255

-1008

Szlifierki taÊmowe Yokota. Model kàtowy. Przeznaczona do obrotowych szczotek stalowych. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego, zapobiegajàcy przypadkowemu w∏àczeniu, wy∏àczajàcy si´ samoczynnie po zwolnieniu nacisku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozmiar szczotki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Przy 6 bar.

1296 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1296))

7191 Nr mm M obr/min dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/s kg

-0103 RRB-280 80 14 x 2 8000 80 9.0 3⁄8 1⁄4 576 9.6 1.5


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilarki do blach Luna. Model mikro. Wydajna pilarka skokowa wszechstronnego zastosowania. Mo˝e byç u˝ywana do ci´cia ró˝nych materia∏ów jak blacha stalowa, aluminium, miedê, tworzywa sztuczne, drewno itp. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca zarówno od zimna jak i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wà˝ wydmuchowy t∏umiàcy ha∏as i odprowadzajàcy powietrze od miejsca przecinania materia∏u. Z regulowanà podporà brzeszczotu. Mo˝e byç u˝ywana z u∏amanym brzeszczotem typu ramkowego. Wyposa˝ona w dêwigni´ uruchamiajàcà typu bezpiecznego, oraz obrotowà z∏àczk´ w´˝a. Dostarczana z 3 brzeszczotami - 18, 24 i 32 z´by/cal.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanej stali do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego aluminium do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego drewna do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (PNEUROP PN8NTC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8862 PARTS 1 och 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa w∏asna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20868 Nr mm na min. mm mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0108 ASM2.0 5 7500 2.0 3.4 4.0 87 6.6 5⁄16 1⁄4 280 112 4.7 1.9 175 385 61.5 33.4 0.44

Akcesoria Brzeszczot do metalu, 14 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0305

Brzeszczot do metalu, 18 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0404

20869

-0503

20869

-0602

Pneumatyka

Brzeszczot do metalu, 24 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . Brzeszczot do metalu, 32 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . * Przy 6.2 bar.

Luna. Mocna pilarka skokowa, do pi∏owania w ci´˝szych warunkach. Mo˝e byç u˝ywana do ci´cia ró˝nych materia∏ów, jak blacha stalowa, aluminium, miedê, tworzywa sztuczne, drewno itp. Ergonomiczna r´kojeÊç, izolujàca zarówno od zimna jak i wibracji. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Wà˝ wydmuchowy t∏umiàcy ha∏as i odprowadzajàcy powietrze od miejsca przecinania materia∏u. Z regulowanà podporà brzeszczotu. P∏ynna regulacja cz´stotliwoÊci pracy. Mo˝e byç u˝ywana z u∏amanym brzeszczotem typu ramkowego. Wyposa˝ona w dêwigni´ uruchamiajàcà typu bezpiecznego oraz obrotowà z∏àczk´ w´˝a. Dostarczana z 3 brzeszczotami - 18, 24 i 32 z´by/cal.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanej stali do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego aluminium do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego drewna do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (PNEUROP PN8NTC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8862 PARTS 1 och 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa w∏asna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20869 Nr mm na min. mm mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0107 ASL3.0 10 5000 3.0 4.0 5.0 91 6.6 5⁄16 1⁄4 280 112 4.7 1.9 230 873 69 44.7 0.96

Akcesoria Brzeszczot do metalu, 14 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0305

Brzeszczot do metalu, 18 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0404

Brzeszczot do metalu, 24 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0503

Brzeszczot do metalu, 32 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

-0602

* Przy 6.2 bar.

1297 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1297))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Pilarki do blach

Pneumatyka

Luna. Mocna pilarka przemys∏owa , dajàca czystà i równà lini´ ci´cia. Obni˝one wibracje. Doprowadzenie w´˝a spr´˝onego powietrza poprzez z∏àczk´ obrotowà w zakresie 360°, u∏atwiajàcà pos∏ugiwanie si´ pilarkà. Z przyciskiem uruchamiajàcym typu bezpiecznego. Mo˝e byç u˝ywana do wielu materia∏ów, jak elementy metalowe, blacha, w∏ókno szklane, miedê, sklejka, tworzywa sztuczne itp. Bardzo skuteczna równie˝ w miejscach o utrudnionym dost´pie. Standardowo dostarczana w walizce plastikowej, w zestawie z dodatkowym uchwytem bocznym mocowanym z lewej lub prawej strony, naolejaczem mg∏owym, kluczem trzpieniowym szeÊciokàtnym, tubkà oleju do narz´dzi pneumatycznych, oraz z brzeszczotami o uz´bieniach - 6 z/cal, 8/12 z/cal i 18 z/cal, po 2 szt. ka˝dy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanej stali do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego aluminium do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pi∏owanego drewna do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Brzeszczot do metalu, 6 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brzeszczot do metalu, 8/12 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brzeszczot do metalu, 18 z´bów/cal (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Przy 6.2 bar.

1298 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1298))

20260 Nr mm na min. mm mm mm dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0102 ASI-10 45 1200 10 12 20 87.1 3.0 3⁄8 1⁄4 325 130 5.4 2.2 460 457 150 2.82


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wyrzynarka Yokota. Do wyrzynania w ró˝nych materia∏ach, jak stal, aluminium, miedê, tworzywa sztuczne, drewno itp. P∏yt´ prowadzàcà mo˝na ustawiç pod kàtem 0-45° w dwu kierunkach. Dostarczana z brzeszczotem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (wg DIN 45635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (wg NEN-ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przecinana grub. stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4878 Nr na min dB (A) m/s2 mm mm mm G (R) cale l/min l/s W kg

-0100 RRI-8100 2400 80 2 10 20 60 1⁄4 3⁄8 780 13 400 1.5

* Przy 6 bar.

Narz´dzie pneumatyczne do zaginania i perforacji blach

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç blachy stalowej do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç blachy alumin. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak∏adka - A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak∏adka - B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak∏adka - C (max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20022 Nr mm mm mm mm mm bar dB (A) m/s2 cale G (R) l/skok l/skok mm mm mm mm kg

Pneumatyka

Luna. Kombinowane narz´dzie pneumatyczne umo˝liwiajàce ∏àczenie blach na zak∏adk´ i wycinanie otworów. Dzi´ki zastosowaniu systemu pneumatyczno-hydraulicznego narz´dzie pracuje cicho i bez wibracji. G∏owica robocza jest obrotowa w zakresie 360°, dzi´ki czemu mo˝liwe jest prawid∏owe ustawienie narz´dzia przy zaginaniu blachy w taki sposób, by zapobiec napr´˝eniom bocznym. Tworzy równà zak∏adk´, dok∏adnie napinajàc blach´ znajdujàcà si´ na wierzchu.

-0101 APFT-1.2 1.2 2.0 12 5 8 6.2 88.3 0.95 3⁄8 1⁄4 0.5 0.2 260 245 55 95 1.3

* Przy 6.2 bar.

1299 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1299))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Nitownice pistoletowe Luna. Nitownica pistoletowa hydro-pneumatyczna. Ergonomiczna linia. Uchwyt z materia∏u kompozytowego, przyjazny dla u˝ytkownika, z wygodnà dêwignià uruchamiajàcà. Wà˝ doprowadzony wewn´trznie dla ∏atwiejszego u˝ytkowania nitownicy. Wbudowany t∏umik ha∏asu. Wydmuch powietrza do przodu. Dostarczana z 2 koƒcówkami (4,0 i 4,8 mm), zbiornikiem na odpady, gumowym chwytakiem odpadów oraz dwoma kluczami p∏askimi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do nitów aluminiowych i stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odsysacz odpadów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (EN ISO 15744:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (EN 28662-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20259 Nr mm mm bar dB (A) mm/S2 cale G (R) 1/skok 1/skok mm mm mm mm kg

-0105 ARGC17 4.0-4.8 z 17 6.2 80 2.5 3⁄8 1⁄4 0.3 0.12 270x100 312 275 109 1.76

Akcesoria Koƒcówka 4.0 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20259

-1202

Koƒcówka 4.8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20259

-1301

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

R´czne no˝yce mechaniczne do blach

Luna. Lekkie i proste w budowie no˝yce do blach, w formie pistoletowej. Dêwignia uruchamiajàca wbudowana ergonomicznie w r´kojeÊç izolowanà od zimna i od wibracji. P∏ynna regulacja pr´dkoÊci. Do∏àczenie w´˝a obrotowe w zakresie 360°. Wydmuch powietrza przez r´kojeÊç. Przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego w warsztatach. Nadajà si´ do ci´cia cienkich blach stalowych i aluminiowych (nie karbowanych). G∏owica tnàca obrotowa w zakresie 360°, dzi´ki czemu mo˝e przyjmowaç najbardziej wygodnà i skutecznà pozycj´ roboczà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnà blach´ stalowà do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnà blach´ alum. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (CEN/TC 255 N81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 5349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20776 Nr mm mm dB (A) mm cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm kg

-0109 AS1.2 1.2 1.6 82 1.1 3⁄8 1⁄4 383 153 6.4 2.6 217.2 159.7 45 0.95

Akcesoria: Zapasowa g∏owica tnàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20776

-0505

* Przy 6.2 bar.

1300 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1300))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne R´czne no˝yce mechaniczne do blach TRUMPF. Z wygi´tà p∏ytà prowadzàcà. Ostrza wykonane sà w formie p∏ytek wymiennych, a wi´c nie podlegajà ostrzeniu. Oba ostrza majà p∏ytki 4-stronne. No˝yce sà tak ukszta∏towane, ˝e zapewniajà dobrà widocznoÊç miejsca ci´cia, dzi´ki czemu ci´cie wzd∏u˝ naniesionej linii nie sprawia problemów. Silnik pneumatyczny posiada zewn´trznà obudow´ izolacyjnà oraz filtr wydmuchowy. Dostarczane z kluczami i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRUMPF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 400 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 600 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 800 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy alum. 250 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najmniejszy promieƒ skr´tu ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. Êredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9608 Nr mm mm mm mm m/min mm kPa (bar) cale G (R) l/min kg

Ostrze górne/dolne 126471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6252 szt.

-0106 Trutool S 160 1.6 1.2 1.0 2.0 7 15 600 (6) 3⁄8 1⁄4 400 1.5 -0895 2

Do starszego modelu S 160-3

Nr art. 9608-0205 6252-0895

Zapasowe ostrze górne 044501 Zapasowe ostrze dolne 12647, w opak. 2 szt. * Przy 6 bar.

Pneumatyka

TRUMPF. Z wygi´tà p∏ytà prowadzàcà. Ostrza wykonane sà w formie p∏ytek wymiennych, a wi´c nie podlegajà ostrzeniu. Oba ostrza majà p∏ytki 4-stronne, ∏atwo obracalne. No˝yce sà tak ukszta∏towane, ˝e zapewniajà dobrà widocznoÊç miejsca ci´cia, dzi´ki czemu ci´cie wzd∏u˝ naniesionej linii nie sprawia problemów. Silnik pneumatyczny posiada zewn´trznà obudow´ izolacyjnà oraz filtr wydmuchowy. Dostarczane z kluczami i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRUMPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 400 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 600 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 800 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy alum. 250 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najmn. promieƒ skr´tu ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. Êredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6734 Nr mm mm mm mm m/min mm kPa (bar) cale G (R) l/min kg

P∏ytka tnàca górna i dolna 1264341 . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6734 szt.

-0208 Trutool S 250 2.5 2.0 1.5 3.0 3 20 600 (6) 3⁄8 1⁄4 400 2 -0406 10

* Przy 6 bar.

1301 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1301))


Narz´dzia i maszyny pneumatyczne Narz´dzia pneumatyczne Wycinarki r´czne Luna. Z ergonomicznym uchwytem gumowym, izolujàcym od zimna i wibracji. Wylot powietrza skierowany do ty∏u. Do∏àczenie w´˝a obrotowe 360°. Dla zwi´kszenia komfortu r´kojeÊç wykonana z plastiku. P∏ynna regulacja pr´dkoÊci. Przystosowana do profesjonalnego u˝ytku warsztatowego. Regulacja ustawienia matrycy w zakresie 45°. Przeznaczona do cienkiej blachy stalowej, aluminium itp. Nadaje si´ równie˝ do blachy falistej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy aluminiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (PNEURPO PN8NTC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wibracje (ISO 8862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecany rozmiar w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza, wsp. wykorz. 40%* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C (patrz szkic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20735 Nr mm mm mm na min. dB (A) m/s2 cale G (R) l/min l/min l/s l/s mm mm mm mm kg

-0109 AN1.6 4.5 1.6 1.6 3500 90 4.3 3⁄8 1⁄4 690 276 11.5 4.6 200 201.8 104.5 45 0.95

Akcesoria: Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20735 20735

-0406 -0505

Pneumatyka

* Przy 6.2 bar.

TRUMPF. Do cienkich blach. Umo˝liwia wycinanie w miejscach trudnodost´pnych, powierzchni gi´tych, np. blach trapezowanych lub falistych. Ponadto mo˝e obrabiaç rury o promieniu zwini´cia co najmniej 15 mm. Dzi´ki du˝ej d∏ugoÊci trzonu stempla odznacza si´ przed∏u˝onà ˝ywotnoÊcià. G∏owica wycinajàca mo˝e byç ∏atwo przestawiana co 5°, dzi´ki czemu mo˝liwe jest wycinanie wszelkich otworów. G∏owica robocza posiada uchwyt szybkomocujàcy, u∏atwiajàcy wymian´ narz´dzia. Narz´dzie pasuje zarówno do PN 200-2 jak i PN 161-2, i mo˝e byç zamawiane oddzielnie. Silnik pneumatyczny posiada zewn´trznà obudow´ izolacyjnà oraz filtr wydmuchowy. Dostarczana z kluczami i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRUMPF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 400 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 600 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy stal. 800 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy alum. 250 N/mm2 . . . . . . . . . . . . . . Maks. pr´dkoÊç wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najmniejszy promieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. Êredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Zapasowy stempel 004433 Zapasowa matryca 088495 do blach falistych Zapasowa matryca 088508

1)

Przy 6 bar.

1302 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1302))

6732 Nr mm mm mm mm m/min mm ∅ mm kPa (bar) cale G (R) l/min l/s kg

-0309 Trutool N 200 2.0 1.5 1.0 2.5 1.3 4 8 600 (6) 3⁄8 1⁄4 800 13.3 1.9 Nr art. 6731-0300 6252-0911 6731-0508

pneumatyka  
pneumatyka  

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: Spis treÊci CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG...

Advertisement