Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 796 702 702 505 509 476 474 464 484 467 497 487 761 762 761 784 792 525 618 607 723 581 620 799 665 663 722

Pi∏y r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecinaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecinaki do nakr´tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âciàgacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynki narz´dziowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto∏y warsztatowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce blacharskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce dla elektryków . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce do elementów elektronicznych . . Szczypce p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce do instalacji wodnych . . . . . . . . . . Szczypce do pierÊcieni osadczych. . . . . . . . Szczypce do p∏ytek ceramicznych . . . . . . . . Szczypce wielofunkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce czo∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . Walizki narz´dziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wieszak Êcienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wózki narz´dziowe Teng Tools . . . . . . . . . . Wybijaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycinaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykr´taki do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykr´taki do szpilek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestawy kluczy nasadowych. . . . . . . . . . . . . Zestawy narz´dzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811 764 644 647 512 521 796 710 733 713 692 689 674 697 709 681 688 537 394 524 514 766 763 644 646 566 540

393 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 393))

Narz´dzia r´czne

D∏uta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleszcze kowalskie . . . . . . . . . . . . . . . Kleszcze uniwersalne . . . . . . . . . . . . . Klucze hakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze nastawne . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe z zapadkà. . Klucze p∏askie sta∏e. . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏askie udarowe . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . Klucze Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne . . . Kowad∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸omy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸y˝ki do prostowania blach . . . . . . . . M∏otki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otki bezodrzutowe . . . . . . . . . . . . . . Modu∏y wstawiane . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia 1000 V . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia nasadkowe . . . . . . . . . . . . Narz´dzia samochodowe. . . . . . . . . . Nasadaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki maszynowe . . . . . . . . . . . . . . No˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝yce do blach. . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝yce r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pincety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki z próbnikiem napi´cia Czy zgodne z normami? Aktualnie nie ma w Szwecji specjalnej normy, ani obowiàzku atestacji na jednobiegunowe próbniki napi´cia w rodzaju wkr´taków (1991). Jednak w niektórych krajach sà w∏aÊciwe normy przedmiotowe dotyczàce bezpieczeƒstwa (np. niemiecka VDE). Wkr´taki z próbnikami z atestem VDE z powodzeniem mogà byç u˝ywane w Szwecji. Natomiast na próbniki napi´cia dwubiegunowe na∏o˝ony jest obowiàzek rejestracji (albo dobrowolnej atestacji S), wed∏ug obowiàzujàcych szwedzkich norm bezpieczeƒstwa SS 428 91 06.

Próbniki napi´cia sieciowego Dla zakresu napi´ç 150-250 V. Trzon izolowany. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego. Model 0263-0101 z zaczepem do kieszeni.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0263 mm mm mA mm szt

-0101 60 3 0.39 140 10

-0200 100 4 0.39 180 10

Narz´dzia r´czne

Wera. Ca∏kowicie izolowany wg VDE. Do zakresu napi´ç 150-250 V. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6374 Nr mm mm mA mm szt

-0104 247 60 3 0.5 155 5

Próbniki instalacji samochodowej Teng Tools. Do sprawdzania instalacji elektrycznej w samochodach. Z mosiàdzu. ˚arówka dobrze os∏oni´ta od uszkodzenia. Wyposa˝ony w koƒcówk´ ig∏owà do przek∏uwania izolacji. Z zakr´tkà ochronnà, kabelkiem i zaciskiem krokodylkowym. Niklowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do napi´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. koƒcówki ig∏owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2646 Nr V mm mm mm szt

-0105 9850 6-24 10 120 520 20

Wkr´taki Zarysy najcz´Êciej spotykanych ∏bów Êrub

Naci´cie proste

SzeÊciokàt (gniazdo)

Phillips (gniazdo)

Supadriv*) Torx (gniazdo (gniazdo) 6-kàtne)

Pozidriv*) (gniazdo)

SzeÊciokàt (∏eb)

Ribe (gniazdo)

Kwadrat (gniazdo)

Torx (∏eb 6-kàtny)

Kwadrat (∏eb)

Torx (gniazdo Torq-set z czopem)

XZN (gniazdo Ribe (gniazdo 12-kàtne) CV)

Tri-Wing

Frearson (gniazdo)

*) Do ∏bów Pozidriv i Supadriv u˝ywa si´ tych samych wkr´taków. Jednak gniazdo Supadriv ma inny kàt nachylenia Êcianek i wierzcho∏ek grota wkr´taka wchodzi w gniazdo z pewnym luzem. Dlatego mo˝na zastosowaç wi´kszà wartoÊç momentu obrotowego, nawet gdy wkr´tak jest nieco przechylony, gdy˝ nie wyÊlizguje si´ on ∏atwo z gniazda. Ewentualne zanieczyszczenia gniazda (lakier, kurz itp.) nie oddzia∏ywujà w zbyt du˝ym stopniu na jakoÊç chwytu.

394 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 394))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Naci´cia i gniazda ∏bów wkr´tów maszynowych

Dobór wkr´taków do ró˝nych wkr´tów Wkr´ty maszynowe

Naci´cie proste GruboÊç grotu × szerokoÊç mm

Do wkr´tów metrycznych M

Do wkr´tów zunifikowanych UNC

MCS

MSCS

MFS

MKFS

ULCS

UFS

M 1,6

M 1,6

M 1,6

M 1,6

M2

M2

M2

M2

M 2,5

M 2,5

M 2,5

M 2,5

M3

M3

M3

M3

Nr 5

Nr 5

M 3,5

M 3,5

M 3,5

M 3,5

Nr 6, 8

Nr 6, 8

1,2×6,5

M4

M4

M4

M4

Nr 10, 12

Nr 10, 12

1,2×8

M5

M5

M5

M5

1,6×10

M6

M6

M6

M6

1⁄4

1⁄4

1⁄4

5⁄16, 3⁄8, 1⁄2 5⁄8, 3⁄4

0,4×2,5 0,5×3

(0,5×3,5)

0,6×3,5 (0,6×4) 0,8×4

(0,8×5,5)

1,0×5,5 (1,0×6,5)

M8

M8

M8

M8

2,5×14 (2,5×16)

M 10

M 10

M 10

M 10

5⁄8, 3⁄4

– Nr 5 Nr 6, 8 Nr 10, 12

Narz´dzia r´czne

2,0×12 (2×13)

5⁄16, 3⁄8, 1⁄2

UKFS

5⁄16, 3⁄8, 1⁄2 5⁄8, 3⁄4

Rozmiary w nawiasach dotyczà starszego standardu.

Gniazdo krzy˝owe (Phillips i Pozidriv/Supadriv)

Gniazdo nr

Do wkr´tów metrycznych M

Do wkr´tów zunifikowanych UNC

MRX

MFX

MFKX

URX

UFX

UKFX

0

M 1,6 M2

M 1,6 M2

M 1,6 M2

1

M 2,5 M3

M 2,5 M3

M 2,5 M3

2

M 3,5 M4 M5

M 3,5 M4 M5

M 3,5 M4 M5

Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10

Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10

Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10

3

M6

M6

M6

Nr 12 1⁄4

Nr 12 1⁄4

Nr 12 1⁄4

4

M8 M 10

M8 M 10

M8 M 10

5⁄16

5⁄16

5⁄16

3⁄8

3⁄8

7⁄16

7⁄16

3⁄8 7⁄16

1⁄2

1⁄2

1⁄2

395 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 395))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Naci´cia i gniazda ∏bów wkr´tów do blach i do drewna

(cd. z poprz. strony) Wkr´ty z gwintem walcowanym Do gwintów ST Naci´cie proste

GruboÊç grotu× szerokoÊç mm 0,4×2,5 0,5×3 (0,5×4) 0,6×3,5 (0,6×4) 0,8×4 (0,8×5,5) 1,0×5,5 (1,0×6,5) 1,2×6,5 1,8×8 1,6×8 1,6×10 2×12 (2×13) 2,5×14 (2,5×16)

Do gwintów ST

Gniazdo krzy˝owe CSK CSS

KFSK KFSS

– ST 2 – ST 2.9 ST 3 ST 4.2 ST 4.8 – – ST 5.5 ST 6.3 ST 8 ST 9.5

– ST 2.2 – ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8 – – ST 5.5 ST 6.3 ST 8 ST 9.5

RXK RXS (Phillips i Pozidriv/Supadriv) 0 1 2

KFX KFXS

ST 2.2 ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 ST 8 ST 9.5

3 4

ST 2.2 ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 ST 8 ST 9.5

Wkr´ty do drewna Do wkr´tów DIN

Narz´dzia r´czne

Naci´cie proste

GruboÊç grotu× szerokoÊç mm szerokoÊç

TFS

TKFS

TKS

TFS

TKFS

DIN

DIN

DIN

SMS

SMS

SMS

95

96

(SMS 2830) mm 0,5×3 0,8×3,5 0,8×4 1,0×5,5 1,2×6,5 1,2×8

1,6×8 1,6×10 2×12 2,5×14 Gniazdo krzy˝. (Phillips i Pozidriv/ Supadriv) Do gniazd krzy˝. (SMS 2831)

Do wkr´tów SMS

TKS

97 Âredn. mm 2 2.5 2.7 3 3.5 3.8 4 4.5 – – 5 (5.5)

Nr 2 3 4 5 6 7 8 9 – – 10 (12)

6 – (7) (10)

14 – (16) (24)

Do wkr´tów DIN

1573

1574

Âredn. mm – 2.15

Nr

2.8

4

3.45

6

– 4.15 4.8 5.45 6.15 – 6.8 7.5 –

– 8 10 12 14 – 16 18 –

– 2

Do wkr´tów SMS

TKX

TFX

TKFX

TKX

TFX

TKFX

DIN 7996

DIN 7997

DIN 7995

SMS –

SMS –

SMS –

Nr 0 1 2

3 4

Âredn. mm (2) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 (5.5) 6 (7) (8)

Nr (2) 5 5 6 8 9 10 (12) 14 (16) 18

396 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 396))

Âredn. mm – – 2.8 3.45 4.15 4.8 – 5.45 6.15 6.8 –

Nr – – 4 6 8 10 – 12 14 16 –


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki kàtowe Wera. Stal chromowo-wanadowa. Trzon okràg∏y. P∏aszczyzna jednego grotu le˝y w p∏aszczyênie wkr´taka, druga tworzy z nià kàt prosty. Niklowane. Z chwytem pokrytym tworzywem sztucznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 920A Grub. grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6636

-0108

-0207

-0306

mm mm szt

0.6×4 100 5

1.0×5.5 125 5

1.2×8 150 5

Wera. Do ∏bów z gniazdem Phillips. Stal chromowo-wanadowa. Trzon okràg∏y. Niklowane. Z chwytem pokrytym tworzywem sztucznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0205 919 PH Nr mm szt

-0102 1-2 1-2 125 5

-0201 3-4 3-4 200 5

Narz´dzia r´czne

Wera. Do ∏bów z gniazdem Pozidriv. Trzon okràg∏y. Oksydowane. Z chwytem pokrytym tworzywem sztucznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5311 919 PZ Nr mm szt

-0102 1-2 1-2 125 5

-0201 3-4 3-4 200 5

Wkr´taki precyzyjne Trzon okràg∏y. R´kojeÊç z ˝ó∏tego tworzywa sztucznego z metalowym zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. grotu×szerokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4236 mm mm mm szt

-0107 0.8×3.0 60 50 25

Z izolowanà r´kojeÊcià. R´kojeÊç zawiera wewnàtrz cztery dodatkowe groty ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. grotu×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . .

0214 mm

D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm zest

-0101 0.4×1.5 0.4×2 0.5×2.5 0.5×3 0.5×3.5 150 14 10

397 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 397))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki precyzyjne Wera. Typ Micro. Do naci´ç prostych. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2035 Grub. grotu×szer.. . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0209

-0108

-0207

-0306

-0405

mm mm mm szt

0.25x1.2 40 97 10

0.23x1.5 40 97 10

0.30x1.8 60 97 10

0.40x2.0 60 97 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2035 Grub. grotu×szer.. . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0209

-0504

-0603

-0702

-0801

mm mm mm szt

0.40x2.5 80 97 10

0.50x3.0 80 97 10

0.60x3.5 80 97 10

0.80x4.0 80 97 10

Narz´dzia r´czne

Wera. Typ Micro. Z ochronà ESD. Do naci´ç prostych. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu Black-Point. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà. Wkr´taki ESD w których nie dochodzi do gromadzenia ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1578 A GruboÊç grotu×szerokoÊç . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10800

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1578 A GruboÊç grotu×szerokoÊç . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10800

mm mm mm szt

mm mm mm szt

-0100

-0209

-0308

-0407

0.25x1.2 40 97 5

0.23x1.5 40 97 5

0.30x1.8 60 97 5

0.40x2.0 60 97 5

-0506

-0605

-0704

-0803

0.40x2.5 80 97 5

0.50x3.0 80 97 5

0.60x3.5 80 97 5

0.80x4.0 80 97 5

Wera. Typ Micro. Do wkr´tów z ∏bem typu Philip. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2050 PH Grot krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0213

-0102

-0201

-0300

Nr mm mm szt

PH 00 60 97 10

PH 0 60 97 10

PH 1 80 97 10

Wera. Typ Micro. Z ochronà ESD. Do wkr´tów z gniazdem krzy˝owym typu Philips. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa, dla unikni´cia toczenia si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà. Wkr´taki ESD w których nie dochodzi do gromadzenia ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1550 PH Do gniazd krzy˝owych . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 398))

10802 Nr mm mm szt

-0108

-0207

-0306

00 60 97 5

0 60 97 5

1 80 97 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki precyzyjne Wera. Typ Micro. Do wkr´tów z ∏bem typu Pozidriv. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2055 PZ Do Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0219

-0106

-0205

Nr mm mm szt

PZ 0 60 97 10

PZ 1 80 97 10

Wera. Typ Micro. Z ochronà ESD. Do wkr´tów z ∏bem typu Pozidriv. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa, dla unikni´cia toczenia si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà. Wkr´taki ESD w których nie dochodzi do gromadzenia ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

10798

-0104

-0203

0 60 97 5

1 80 97 5

Nr mm mm szt

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1555 PZ Grot krzy˝owy Pozidriv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. Typ Micro. Do wkr´tów z ∏bem gniazdowym typu Torx. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudnia toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2067 Do ∏bów Torx . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0223 -0100 Nr mm Maks. wymiar gniazda mm mm szt

TX 5 1.42 1.6 40 97 5

-0209

-0308

-0407

-0506

-0605

-0704

TX 6 1.67 2 40 97 5

TX 7 1.99 2.5 60 97 5

TX 8 2.31 2.5 60 97 5

TX 9 2.5 3 60 97 5

TX 10 2.74 3-3.5 60 97 5

TX 15 3.27 3.5-4 60 97 5

Wera. Typ Micro. Z ochronà ESD. Do wkr´tów z ∏bem z gniazdem systemu Torx. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa, dla unikni´cia toczenia si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà. Wkr´taki ESD w których nie dochodzi do gromadzenia ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1567 Do gniazd Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10801

-0109

-0208

-0307

Nr mm M mm mm szt

TX 4 1.25 40 97 5

TX 5 1.42 1.6 40 97 5

TX 6 1.67 2 40 97 5

399 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 399))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki precyzyjne Wera. Typ Micro. Z ochronà ESD. Do wkr´tów z ∏bem z gniazdem systemu Torx (równie˝ do gniazd z czopem centralnym). Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″BlackPoint″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa, dla unikni´cia toczenia si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà. Wkr´taki ESD w których nie dochodzi do gromadzenia ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1567 BO Do gniazd Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda. . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10799

-0103

-0202

-0301

-0400

Nr mm M mm mm szt

TX 7 1.42 2.5 60 97 5

TX 8 1.67 2.5 60 97 5

TX 9 1.99 3 60 97 5

TX 10 2.74 3-3.5 60 97 5

Wera. Typ Micro. Do wkr´tów z ∏bem gniazdowym szeÊciokàtnym. Grot z g∏owiczkà kulowà szeÊciokàtnà, umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°. Trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″Black-Point″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 2052 Rozmiar klucza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0230

-0101

-0200

mm mm mm szt

1.5 60 97 5

2.0 60 97 5

Wera. Typ Micro. Zestaw sk∏adajàcy si´ z szeÊciu wkr´taków do ∏bów z naci´ciem prostym i krzy˝owym Philips. Wkr´taki majà trzon o przekroju okràg∏ym z grotem systemu ″BlackPoint″. Wkl´s∏e czo∏o r´kojeÊci. SzeÊciokàtna powierzchnia chwytowa utrudniajàca toczenie si´ po blacie. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç ze strefà dwukomponentowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç 1 szt. 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 2050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 2050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0249 Nr

-0100 2035/6 A

mm mm mm mm Nr Nr

0.30x1.8 0.40x2.0 0.40x2.5 0.50x3.0 PH 00 PH 0

Teng Tools. Zestaw szeÊciu wkr´taków precyzyjnych. Dostarczany w podstawce/ wieszaku na Êcian

Wkr´taki pojedyncze . . 6894 Teng Tools . . . . . . . . . . . . Nr Z grotem szeÊciokàt . . . . mm Z grotem p∏askim. . . . . . . mm Z grotem Phillips . . . . . . . Nr D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . g Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . szt

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6894 -0105 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MDM706 Zawiera: Wkr´tak MDM713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2.0x40 Wkr´tak MDM714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2.5x40 Wkr´tak MDM715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.0x40 Wkr´tak MDM716 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 00x40 Wkr´tak MDM717 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 0x40 Wkr´tak MDM718 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1x40 -0139 -0162 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 MDM711 MDM712 MDM713 MDM714 MDM715 MDM716 MDM717 MDM718 2.0 2.5 2.0 2.4 3.0 00 0 1 120 120 120 120 120 120 120 120 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10

400 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 400))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki precyzyjne Teng Tools. Zestaw szeÊciu wkr´taków precyzyjnych z grotami typu TX. Dostarczany w podstawce/wieszaku na Êcian´.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki pojedyncze . . . . . . . 10215 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . TXDo wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . M D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

10215 Nr TXmm mm -1008 MDM806 6 2 120 12 10

-0109 MDM706TX 6 7 8 9 10 15 25 120 -1107 -1206 MDM807 MDM808 7 8 2.5 2.5 120 120 12 12 10 10

-1305 MDM809 9 3 120 12 10

-1404 MDM810 10 3-3.5 120 12 10

-1503 MDM815 15 3.5-4 120 12 10

Pojedyncze cz´Êci Teng Tools Nr MDM700 2912512 2912513 2912514 2912520 2912535 2912537 2912539

R´kojeÊç Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny

Groty typ 0.3x2.0 - PH00 0.4x3.0 - PH0 0.5x4.0 - PH1

Nr art. 11812 -0203 -0302 -0401 -0500

Opak. szt 10 10 10 10

Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny

PZ0 - PZ1 TX5 - TX7 TX6 - TX8 TX9 - TX10

-0609 -0708 -0807 -0906

10 10 10 10

Produkt

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw z 8 cz´Êci. Zawiera r´kojeÊç wkr´takowà i 7 dwustronnych trzonów o ró˝nych grotach, d∏ugoÊç 120 mm. Do naci´ç prostych, krzy˝owych i typu Torx. Dostarczany w tworzywowym etui z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalowà oÊkà. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17228 -0109 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TM708 Do naci´ç prostych + krzy˝. . . 0.3x2.0 - PH00, 0.4x3.0 - PH0, 0.5x4.0 - PH1 Do gniazd krzy˝owych. . . . . . . Nr PZ0 - PZ1 Typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX5 - TX7, TX6 - TX8, TX9 - TX10 Liczba zestawów . . . . . . . . . . . szt 5

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 12 wkr´taków precyzyjnych i 4 szczypiec. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10445 -0101 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTMI16 Zawiera: Wkr´tak MDM713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2.0x40 Wkr´tak MDM714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2.4x40 Wkr´tak MDM715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.0x40 Wkr´tak MDM716 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 00x40 Wkr´tak MDM717 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 0x40 Wkr´tak MDM718 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1x40 Wkr´tak MDM806 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 6 Wkr´tak MDM807 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 7 Wkr´tak MDM808 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 8 Wkr´tak MDM809 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 9 Wkr´tak MDM810 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 10 Wkr´tak MDM815 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX 15 C´gi czo∏owe MBM449 d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 114 C´gi boczne MBM441 d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Szczypce p∏askie MBM461 d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Szczypce p∏askie MBM 64 d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 Wymiary pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.65

401 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 401))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Przeglàd wkr´taków

Przeglàd wkr´taków Teng Tools

Wera

Wera

Wera

Wera

Kraftform

SS - IEC

Rocko.Vario

ESD Kraftform

Czarna + czerw. ergonomiczna wielokomponent. r´kojeÊç

Czarna + zielona wielokompoponentowa r´kojeÊç

Czerw. + ˝ó∏ta ergonomiczna wielokompoponent r´kojeÊç Pe∏na izolacja do 1000 V

Czarna + zielona wielokompoponentowa r´kojeÊç

Czarna

Wykonanie

Dla elektryków – – Grot p∏aski

5739/335

6371

9434/81

3231

11751 – – 11752

– – – –

– – – 6373

– 9434/82 – 9434/83,85

– – – –

11753

2876

9434/86

– jw. z przytrzymkà – 6-kàt

– –

– –

– –

– 9434/84

– –

– Torx

9725

9434/87

4988 5023

7212

5739/334

– 7209/10183 7213 7218/7217 10184 7219

6372 0235 0245 7667/2972

– – – –

– – – –

– – – 3253

0253

7223/12828

9774

3264

– jw. krótki – Torx

11193 0407

7670 7079

– –

– –

– 3300

– Torx BO

0407

1142

– Otworów kwadratowych

14390

-

1076

– – – –

jw. trzon izolowany jw. trzon szeÊciok. jw. z przytrzymkà Phillips

– jw. z przytrzymkà

Narz´dzia r´czne

– Pozidriv – Supadriv

Sama r´kojeÊç Do warsztatów – – Grot p∏aski, trzon okr. – – – –

jw. trzon kwadrat. jw. trzon szeÊciok. jw. krótki Phillips

– jw. krótki – Pozidriv – Supadriv

– SzeÊciokàt

Informacja - Wera Lasertip

Wera Lasertip = Wi´ksze bezpieczeƒstwo dzi´ki technice laserowej Groty typu Lasertip wkr´taków marki Wera zapobiegajà wyÊlizgiwaniu si´ ich z gniazda ∏ba Êruby. Dzi´ki obróbce laserowej grot uzyskuje bardziej ″przyczepnà″ powierzchni´ o twardoÊci blisko 1000 Vickersa. Uzyskuje si´ w ten sposób wkr´tak o wielu zaletach.

1. Wi´ksze bezpieczeƒstwo Obni˝one ryzyko wyÊlizgiwanianie si´ wkr´taka oznacza zmniejszenie liczby uszkodzeƒ Êrub i przyleg∏ych powierzchni. Obni˝one ryzyko wyÊlizgiwanianie si´ oznacza równie˝ obni˝enie ryzyka urazów cielesnych.

2. Wi´ksza si∏a Dzi´ki podwy˝szonej przyczepnoÊci mo˝na stosowaç wy˝szà wartoÊç momentu obrotowego.

3. Wy˝sza wydajnoÊç Dzi´ki rzadziej wyst´pujàcym wyÊlizgni´ciom polepsza si´ wydajnoÊç pracy.

402 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 402))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki dla elektryków Wera. Lasertip - Koƒcówka ci´ta laserowo dla precyzyjniejszego dopasowania grotu. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà SS 2830. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 335 Grub.grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5739

-0015

-1013

-0031

-0049

-0072

mm mm mm szt

0.4×2.5 60 81 10

0.5×3 80 81 10

0.6×3.5 100 81 10

0.6×3.5 125 81 10

0.8×4 100 98 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 335 Grub.grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5739

-0080

-0148

-0254

-0270

-0288

mm mm mm szt

0.8×4 150 98 10

0.8×4 300 98 2

1.0×5.5 125 98 10

1.0×5.5 200 98 5

1.0×5.5 300 98 2

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1578 A Grub. grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3231

-0401

-0500

-0609

-0807

mm mm mm szt.

1.0×5.5 200 98 5

1.0×6.0 125 98 10

1.2×6.5 150 98 10

1.2×8.0 175 112 5

Wkr´taki warsztatowe - trzon walcowy

Wera. Lasertip Koƒcówka ci´ta laserowo dla precyzyjniejszego dopasowania grotu. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà SS 2830. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej (Kraftform) wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 334 Grub. grotu×szer.. . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5739

-0205

-0403

-0502

-0601

-0650

-0809

-1005

mm mm mm szt

0.8×5 100 98 10

1.0×6 125 105 10

1.2×6.5 150 105 10

1.2×7 150 105 10

1.2×8 175 112 5

1.6×10 200 112 5

2×12 250 117 2

Wera. Wkr´tak wysokiej jakoÊci wykonany ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów wkr´tak spe∏nia wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Trzon okràg∏y, r´kojeÊç ergonomiczna ze strefami z mi´kkiej gumy. Wszystkie groty wkr´taków zosta∏y poddane obróbce ″Lasertip″, zwi´kszajàcej tarcie pomi´dzy grotem a naci´ciem ∏ba Êruby.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.x szer. koƒca grotu. . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14417 Nr mm mm mm

-0107 3335 0.5x3.0 80 81

-0305 3335 0.8x4.0 100 98

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.x szer. koƒca grotu. . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14417 Nr mm mm mm

-0503 3334 1.2x6.5 150 105

-0602 3334 1.2x8.0 175 112

-0404 3335 1.0x5.5 125 98

403 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 403))

Narz´dzia r´czne

Wera. Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Grot p∏aski typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki warsztatowe - trzon walcowy lub szeÊciokàtny

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Trzon ze stali TT-MV. dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 7212-0033 Teng Tools . . . . . . . . . . Nr MD914 GruboÊç grotu×szer.. . mm 0.4×2.5 Trzon . . . . . . . . . . . . . . . Okràg∏y D∏ug. trzonu . . . . . . . . . mm 50 D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . mm 100 Masa . . . . . . . . . . . . . . g 25 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . szt 10

7212-0058 MD915 0.5×2.5 Okràg∏y 75 100 30 10

7212-0066 MD916 0.6×3.5 Okràg∏y 75 100 60 10

7212-0074 MD917 0.8×4.0 Okràg∏y 100 100 70 10

7212-0108 MD920 0.5x3.0 Okràg∏y 75 100 30 10

7212-0207 MD921 0.5x3.0 Okràg∏y 100 100 30 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 7212-0306 Teng Tools . . . . . . . . . . Nr MD923 GruboÊç grotu×szer.. . mm 1.0×5.5 Trzon . . . . . . . . . . . . . . . Okràg∏y D∏ug. trzonu . . . . . . . . . mm 150 D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . mm 110 Masa . . . . . . . . . . . . . . g 70 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . szt 10

7209-0202 MD932 1.2×6.5 6-kàt 100 120 100 10

7209-0251 MD933 1.2×6.5 6-kàt 150 130 100 10

7209-0277 MD691 1.2×6.5 6-kàt 400 120 180 5

7209-0301 MD934 1.2×8.0 6-kàt 150 140 200 5

7209-0400 MD935 1.6×10.0 6-kàt 200 140 200 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 17776 Teng Tools . . . . . . . . . . . Nr GruboÊç grotu×szer.. . . mm Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . mm D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . mm R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . typ Masa . . . . . . . . . . . . . . . g Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0105 MD914N 0.4x2.5 Okràg∏y 50 96 B 24 10

R´kojeÊç

7209-0103 MD922 1.0×5.5 Okràg∏y 75 105 60 10

Teng Tools. Trzon ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu - gruboÊci koƒcówki do 0.8 mm majà Êcianki grotu równoleg∏e, wi´ksze gruboÊci sà odkuwane. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264. -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 MD915N MD915N1 MD920N MD920N1 MD916N MD916N1 0.5x2.5 0.5x2.5 0.5x3.0 0.5x3.0 0.6x3.5 0.6x3.5 Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y 75 200 75 100 75 100 96 96 96 96 96 96 B B B B B B 24 25 27 31 29 31 10 10 10 10 10 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 17776 -0808 Teng Tools . . . . . . . . . . . Nr MD916N2 GruboÊç grotu×szer.. . . mm 0.6x3.5 Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . mm Okràg∏y D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . mm 150 D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . mm 96 R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . typ B Masa . . . . . . . . . . . . . . . g 38 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0907 MD917N 0.8x4.0 Okràg∏y 100 96 B 31 10

-1004 MD917N1 0.8x4.0 Okràg∏y 400 96 B 41 10

-1103 MD917N2 0.8x4.0 Okràg∏y 150 96 B 38 10

-1152 MD922N 1.0x5.5 Okràg∏y 75 108 C 38 10

-1202 MD923N 1.0x5.5 Okràg∏y 150 108 C 64 10

-1301 MD923N1 1.0x5.5 Okràg∏y 200 108 C 74 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 17776 -1509 Teng Tools . . . . . . . . . . . Nr MD928N1 GruboÊç grotu×szer.. . . mm 1.2x6.5 Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . mm Okràg∏y D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . mm 100 D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . mm 116 R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . typ D Masa . . . . . . . . . . . . . . . g 93 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-1608 MD928N2 1.2x6.5 Okràg∏y 150 116 D 105 10

-1707 MD928N3 1.2x6.5 Okràg∏y 200 116 D 115 10

-1558 MD928N4 1.2x6.5 Okràg∏y 100 108 C 105 10

-1657 MD928N5 1.2x6.5 Okràg∏y 150 108 C 110 10

-1756 MD928N6 1.2x6.5 Okràg∏y 200 108 C 113 10

-2259 MD928N7 1.2x6.5 Okràg∏y 400 108 C 185 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 17776 Teng Tools . . . . . . . . . . . Nr GruboÊç grotu×szer.. . . mm Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . mm D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . mm R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . typ Masa . . . . . . . . . . . . . . . g Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . szt

-1905 MD931N 1.0x5.5 6-kàt 125 108 C 96 10

-2002 MD932N 1.2x6.5 6-kàt 100 116 D 101 10

-2101 MD932N1 1.2x6.5 6-kàt 150 108 D 114 10

-2200 MD932N2 1.2x6.5 6-kàt 400 116 D 181 5

-2309 MD934N 1.2x8.0 6-kàt 150 125 E 156 5

-2408 MD935N 1.6x10.0 6-kàt 200 125 E 226 5

-1806 MD930N 1.6x10 Okràg∏y 200 125 E 231 5

Wkr´taki warsztatowe - trzon kwadratowy Wera. Trzon o przekroju kwadratowym, niklowany. Wymiary zgodne z normà SS 2830. R´kojeÊç wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. Grot p∏aski typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 378 B Grub. grotu×szer. . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6372 mm mm mm szt

-0106 0.8×4 75 98 10

-0205 1.0×5.5 100 98 10

-0304 1.2×6.5 125 105 10

404 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 404))

-0403 1.6×8 150 112 10

-0502 1.6×10 175 112 5

-0650 2.0×12 200 112 5

-0809 2.5×14 225 117 2


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki warsztatowe - trzon szeÊciokàtny Wera. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, mikromatowany, z grotem p∏askim typu ″Black-Point″, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. Trzon osadzony przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem (z wyjàtkiem rozmiaru 0.6x3.5 mm). Z hartowanej, odpr´˝onej stali. SzeÊciokàtny przekrój trzonu umo˝liwia uchwycenie kluczem. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. *) Dwa najwi´ksze wkr´taki majà r´kojeÊci z jednolitego tworzywa.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 932 A Grub. grotu×szer.. . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . Do klucza p∏askiego . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0235

-0106

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

-0700

-0809

mm mm mm mm szt

0.6×3.5 80 4 81 10

0.8×4.5 90 5+8 98 10

1.0×5.5 100 6 + 10 105 10

1.2×7 125 6 + 10 105 10

1.6×9 150 8 + 13 112 10

1.6×10 175 8 + 13 112 5

2.0×12*) 200 10 + 16 117 2

2.5×14*) 250 11 + 16 117 2

*) R´kojeÊç z jednolitego tworzywa.

-0204 MDT934N 1.2x8 150 125 E 5

-0303 MDT935N 1.6x10 200 125 E 5

Teng Tools. Wkr´taki z trzonem przelotowym - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, umo˝liwiajàcym uchwycenie kluczem. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . 10183 -0107 -0206 -0305 Teng Tools . . . . . . . . Nr MDT932 MDT934 MDT935 Grub. grotu x szer.. . mm 1.4x6.0 1.4x8.0 1.4x9.5 D∏ug. trzonu . . . . . . . mm 100 150 200 D∏ug. r´kojeÊci . . . . . mm 120 140 140 Masa . . . . . . . . . . . . . g 120 200 200 Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 10 5 5

Model krótki stubby Teng Tools. Trzon o przekroju okràg∏ym ze stali TT-MV. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.×szer. grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7213 Nr mm mm mm g szt

-0107 MD928 1.2×6.5 38 70 30 10

405 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 405))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Wkr´taki z trzonem ze stali TT-MV PLUS, osadzonym przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. SzeÊciokàtny przekrój trzonu umo˝liwia uchwycenie kluczem w celu zwi´kszenia si∏y pokr´cania. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17784 -0105 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MDT932N GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.2x6.5 D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 116 R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ D Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Model krótki stubby Teng Tools. Trzon okràg∏y ze stali TT-MV PLUS. dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ergonomiczna

17776 Nr mm mm mm typ g szt

r´kojeÊç

-1400 MD928N 1.2x6.5 38 58 A 45 10

Wera. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà SS 2830. R´kojeÊç czarna, z tworzywa sztucznego. Grot typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 336 Grub. grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0245 mm mm mm szt

-0104 1.0×5.5 25 54 5

-0302 1.2×6.5 25 54 5

Krzy˝owe Phillips

Teng Tools. MD 940 i MD 941 z trzonem o przekroju okràg∏ym, pozosta∏e - szeÊciokàtnym, umo˝liwiajàcym uchwycenie kluczem. Trzon ze stali TT-MV. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Nr Do gniazd krzy˝owych . . . . Nr D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . mm D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

7218-0102 MD940 0 75 100 30 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17777 Nr Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17777 Nr Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17777 Nr Nr

mm mm typ g szt

mm mm typ g szt

mm mm typ g szt

-0104 MD940N 0 Okràg∏y 75 96 B 27 10

7217-0103 MD941 1 75 105 60 10

7217-0202 MD952 2 100 120 100 10

7217-0301 MD953 3 150 140 170 5

7217-0400 MD955 4 200 170 170 5

Teng Tools. Z trzonem okràg∏ym lub szeÊciokàtnym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260. -0203 -0401 -0500 -0708 -0807 MD940N1 MD947N1 MD947N2 MD948N1 MD948N2 0 1 1 2 2 Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y Okràg∏y 300 75 150 100 200 96 108 108 116 116 B C C D D 41 29 61 93 115 10 10 10 10 10

-0906 MD948N3 2 Okràg∏y 400 116 D 153 5

-0757 MD948N4 2 Okràg∏y 100 108 C 90 10

-0856 MD948N5 2 Okràg∏y 200 108 C 110 10

-0955 MD948N6 2 Okràg∏y 400 108 C 148 10

-1201 MD952N 2 6-kàt 100 116 D 101 10

-1300 MD952N1 2 6-kàt 400 116 D 181 5

-1409 MD953N 3 6-kàt 150 125 E 159 5

-1508 MD954N 4 6-kàt 200 125 E 231 5

406 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

7217-0251 MD692 2 400 120 180 5

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 406))

-1003 MD949N 3 Okràg∏y 150 125 E 152 5

-1102 MD950N 4 Okràg∏y 200 125 E 261 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Krzy˝owe Wera. Lasertip Koƒcówka ci´ta laserowo dla precyzyjniejszego dopasowania grotu. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà SS-ISO 8764-2. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej (Kraftform) wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. *) Wkr´taki z r´kojeÊcià jednolità szarà

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 350 PH Do gniazda krzy˝. . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7667 Nr mm mm szt

-0108 0 60 81 5

-0207 1 80 98 10

-0231 1 200 98 2

-0306 2 100 105 10

-0330 2 200 105 2

-0348 2 300* 105 2

-0405 3 150 112 5

-0504 4 200 112 2

Wera. Wkr´tak wysokiej jakoÊci wykonany ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów wkr´tak spe∏nia wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Trzon okràg∏y, r´kojeÊç ergonomiczna ze strefami z mi´kkiej gumy. Wszystkie groty wkr´taków zosta∏y poddane obróbce ″Lasertip″, zwi´kszajàcej tarcie pomi´dzy grotem, a naci´ciem ∏ba Êruby.

14418 Nr mm mm

-0106 0 60 81

-0205 1 80 98

-0304 2 100 105

-0403 3 150 112

Teng Tools. Wkr´taki z trzonem przelotowym - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, umo˝liwiajàcym uchwycenie kluczem. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych. . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10184 Nr Nr mm mm g szt

-0106 MDT952 2 100 120 120 10

-0205 MDT953 3 150 140 200 5

Teng Tools. Wkr´taki z trzonem ze stali TT-MV PLUS, osadzonym przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. SzeÊciokàtny przekrój trzonu umo˝liwia uchwycenie kluczem w celu zwi´kszenia si∏y pokr´cania. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17784 -0402 Nr MDT952N Nr 2 mm 100 mm 116 typ D szt 10

-0501 MDT953N 3 150 125 E 5

Wera. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, mikromatowany, z grotem p∏askim typu ″Black-Point″, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. Trzon osadzony przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. Z hartowanej, odpr´˝onej stali. SzeÊciokàtny przekrój trzonu umo˝liwia uchwycenie kluczem. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 917 SPH Do gniazda krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do klucza p∏askiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2972 Nr mm mm mm szt

-0109 1 80 5+8 98 10

-0208 2 100 6 + 10 105 10

-0307 3 150 8 + 13 112 5

407 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 407))

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3350 PH do naci´ç krzy˝.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Krzy˝owe Wera. Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Grot p∏aski typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1550 PH Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3253

-0305

-0404

Nr mm mm szt

1 200 98 2

2 100 98 10

Teng Tools. Model krótki ″stubby″. Trzon o przekroju okràg∏ym ze stali TT-MV. R´kojeÊç o kszta∏cie ergonomicznym z czarnej gumy, z otworem do zawieszania.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7219 Nr Nr mm mm g szt

-0051 MD947 1 38 70 50 10

-0101 MD948 2 38 70 50 10

Teng Tools. Model krótki ″Stubby″. Trzon okràg∏y ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . Skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17777 Nr Nr mm mm typ g szt

-0302 MD947N 1 38 58 A 40 10

-0609 MD948N 2 38 58 A 46 10

Wera. Model krótki ″Stubby″. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà szwedzkà. R´kojeÊç czarna, z tworzywa sztucznego. Grot typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 408))

0253 PHNr mm mm szt

-0103 01 1 25 54 5

-0202 02 2 25 54 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´tak do gniazd krzy˝owych Pozidriv Teng Tools. Z trzonem o przekroju okràg∏ym, z wyjàtkiem MD 972 i MD973, które majà trzon szeÊciokàtny, umo˝liwiajàcy uchwycenie kluczem, oraz namagnesowany grot. Trzon ze stali TT-MV. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm mm g szt

7223-0055 MD960 0 75 100 30 10

7223-0105 MD961 1 75 105 60 10

12828-0104 MD962 1 100 108 51 10

12828-0203 MD964 1 250 108 73 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm mm g szt

7223-0204 MD972 2 100 120 100 10

12828-0302 MD970 2 150 108 93 10

12828-0401 MD971 2 250 108 115 10

7223-0303 MD973 3 150 140 373 5

-0202 MD961N 1 Okràg∏y 75 108 C 29 10

-0301 MD961N1 1 Okràg∏y 250 108 C 73 10

-0509 MD962N 2 Okràg∏y 100 116 D 93 10

-0608 MD962N1 2 Okràg∏y 150 116 D 105 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . . . . . Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0459 MD962N4 2 Okràg∏y 100 108 C 98 10

-0475 MD962N5 3 Okràg∏y 150 108 C 100 10

-0905 MD963N 3 6-kàt 150 125 E 158 5

-1002 MD964N 4 6-kàt 200 125 E 231 5

17778 Nr Nr mm mm typ g szt

-0707 MD962N2 2 6-kàt 100 116 D 101 10

Wera. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany.Lasertip Koƒcówka obrobiona laserowo dla lepszego dopasowania do naci´cia ∏ba. Wymiary zgodne z normà SS-ISO 8764-2. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej (Kraftform) wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego uchwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 355 PZ Do gniazd krzy˝.. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9774 Nr mm mm szt

-0104 0 60 81 10

-0203 1 80 98 10

-0302 2 100 105 10

-0351 2 200 105 2

-0401 3 150 112 5

-0500 4 200 112 2

Wera. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, mikromatowany, z grotem p∏askim typu ″Black-Point″, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. Trzon osadzony przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. Z hartowanej, odpr´˝onej stali. SzeÊciokàtny przekrój trzonu umo˝liwia uchwycenie kluczem. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0165 -0100 -0209 Wera 918 SPZ Do gniazda krzy˝. . . . . Nr 2 3 D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 150 Do klucza p∏askiego. . . . . . . . . . . . . . . . mm 6 + 10 8 + 13 D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 105 112 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 5

409 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 409))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z trzonem okràg∏ym lub szeÊciokàtnym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17778 -0103 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MD960N Do gniazd krzy˝owych . . . . . . . . . Nr 0 Trzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okràg∏y D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . mm 75 D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . mm 96 R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ B Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 27 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´tak do gniazd krzy˝owych Pozidriv Wera. Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Grot typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1555 PZ Do gniazda krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3264

-0203

Nr mm mm szt

2 100 98 10

Narz´dzia r´czne

Wera. Wkr´tak wysokiej jakoÊci wykonany ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów wkr´tak spe∏nia wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Trzon okràg∏y, r´kojeÊç ergonomiczna ze strefami z mi´kkiej gumy. Wszystkie groty wkr´taków zosta∏y poddane obróbce ″Lasertip″, zwi´kszajàcej tarcie pomi´dzy grotem a naci´ciem ∏ba Êruby.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3355 PZ do naci´ç krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14419 Nr mm mm

-0105 0 60 81

-0204 1 80 98

-0303 2 100 105

Teng Tools. Model krótki stubby. Trzon o przekroju okràg∏ym ze stali TT-MV. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11193 Nr Nr mm mm g szt

-0053 MD968 1 38 70 50 10

-0103 MD978 2 38 70 50 10

Teng Tools. Model krótki ″Stubby″. Trzon okràg∏y ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17778 -0400 Nr MD961N2 Nr 1 mm 38 mm 58 typ A g 40 szt 10

-0806 MD962N3 2 38 58 A 45 10

Wera. Model krótki ″Stubby″. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Wymiary zgodne z normà szwedzkà. R´kojeÊç czarna, z tworzywa sztucznego. Grot typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 410))

7670 PZNr mm mm szt

-0103 01 1 25 54 5

-0202 02 2 25 54 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Typu Torx Wera. Do wkr´tów z ∏bami gniazdowymi systemu Torx. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. R´kojeÊç wzmocniona (Kraftform), wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu (wkr´taki z najd∏u˝szym trzonem majà r´kojeÊç z materia∏u jednolitego). Grot typu ″Black-point″, gwarantujàcy du˝à wytrzyma∏oÊç, przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszonego momentu. Informacje nt. systemu Torx patrz str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 367 (1467) . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7079

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 367 (1467) . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7079

mm M mm mm szt

mm M mm mm szt

-0043 TX 6 1.67 2 60 81 10

-0068 TX 7 1.99 2.5 60 81 10

-0084 TX 8 2.31 2.5 60 81 10

-0100 TX 9 2.5 3 60 81 10

-0209 TX 10 2.74 3-3.5 80 81 10

-0407 TX 20 3.86 4-5 100 98 10

-0506 TX 25 4.43 4.5-5 100 98 10

-0605 TX 27 4.99 4.5-6 115 98 10

-0704 TX 30 5.52 6-7 115 98 10

-0803 TX 40 6.65 7-8 130 112 10

-0902 TX 45 7.82 8-10 130 112 10

-0304 TX 20 3.86 4-5 100 98 5

-0403 TX 25 4.43 4.5-5 100 98 5

-0502 TX 27 4.99 4.5-6 115 98 5

-0601 TX 30 5.52 6-7 115 98 5

-0308 TX 15 3.27 3.5-4 80 98 10

Wera. Wkr´taki Torx do gniazd z czopem centralnym. Do wkr´tów z ∏bami gniazdowymi systemu Torx. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. R´kojeÊç wzmocniona (Kraftform), wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. Grot typu ″Blackpoint″, gwarantujàcy du˝à wytrzyma∏oÊç, przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç. Informacje nt. systemu Torx patrz str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 367 BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1142 mm M mm mm szt

-0106 TX 10 2.74 3-3.5 80 81 5

-0205 TX 15 3.27 3.5-4 80 98 5

-0700 TX 40 6.65 7-8 130 112 5

Wera. Wkr´tak wysokiej jakoÊci wykonany ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów wkr´tak spe∏nia wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Trzon okràg∏y, r´kojeÊç ergonomiczna ze strefami z mi´kkiej gumy. Wszystkie groty wkr´taków zosta∏y poddane obróbce ″Lasertip″, zwi´kszajàcej tarcie pomi´dzy grotem, a naci´ciem ∏ba Êruby.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14420 mm M mm mm

-0102 TX 8 2.31 2.5 60 81

-0201 TX 9 2.5 3 60 81

-0300 TX 10 2.74 3-3.5 80 81

-0409 TX 15 3.27 3.5-4 80 98

-0706 TX 27 4.99 4.5-6 115 105

-0805 TX 30 5.52 6-7 115 105

411 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 411))

Narz´dzia r´czne

-0035 TX 5 1.42 1.6 60 81 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Typu Torx Wera . Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Rozmiary TX 10 - TX 30 przeznaczone równie˝ do wkr´tów Torx z czopem centralnym. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. Grot typu ″Black-Point″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V. Informacje nt. systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 1567 Do gniazd Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3300

-0506

-0605

-0704

-0803

-0902

mm M mm mm szt

TX 10 2.74 3-3.5 80 81 10

TX 15 3.27 3.5-4 80 98 10

TX 20 3.86 4-5 100 98 10

TX 25 4.43 4.5-5 100 98 10

TX 30 5.52 6-7 115 98 10

Do gniazd TX i TPX

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do wkr´tów z gniazdami typu TX, oraz TPX z centralnym czopem. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany, ze stali TT-MV, z grotem typu ″Black-Point″ zapewniajàcym d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania. Typ T do Êrub TX Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Torx nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0407 Nr mm M mm mm g szt

-0033 MD606T TX 6 1.70 2 75 100 30 10

-0066 MD607T TX 7 1.99 2.5 75 100 30 10

-0108 MD608T TX 8 2.31 2.5 75 100 30 10

-0207 MD609T TX 9 2.5 3 75 100 30 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0407 -0231 -0249 -0256 -0264 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MD620T MD625T MD627T MD630T Torx nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX 20 TX 25 TX 27 TX 30 Maks. szer. gniazda . . . . . . . . mm 3.86 4.43 4.99 5.52 Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . mm 100 100 100 100 D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . mm 105 120 120 120 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 90 90 90 90 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10 10 Typ TP do Êrub TPX z centralnym czopem Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 0407 -0306 -0405 -0504 -0603 -0652 Teng Tools . . . . . . . . . . . Nr MD610TP MD615TP MD620TP MD625TP MD627TP Torx nr . . . . . . . . . . . . . . TPX 10 TPX 15 TPX 20 TPX 25 TPX 27 Maks. szer. gniazda . . . mm 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . M 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . mm 100 100 100 100 100 D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . mm 105 105 120 120 120 Masa . . . . . . . . . . . . . . . g 60 60 90 90 90 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10 10 10

-0215 MD610T TX 10 2.74 3-3.5 100 105 60 10

-0223 MD615T TX 15 3.27 3.5-4 100 105 60 10

-0272 MD640T TX 40 6.65 7-8 100 120 100 5 -0702 MD630TP TPX 30 5.52 6-7 100 120 90 10

-0801 MD640TP TPX 40 6.65 7-8 100 120 100 5

Teng Tools. Do gniazd typu TX. Z trzonem okràg∏ym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Torx nr. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17779 Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Torx nr. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci. . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17779 Nr

mm M mm mm typ g szt

mm M mm mm typ g szt

-0102 MD906TN TX 6 1.70 2 75 96 B 29 10

-0201 MD907TN TX 7 1.99 2.5 75 96 B 29 10

-0300 MD908TN TX 8 2.31 2.5 75 96 B 29 10

-0409 MD909TN TX 9 2.5 3 75 96 B 29 10

-0508 MD910TN TX 10 2.74 3-3.5 100 108 C 58 10

-0607 MD915TN TX 15 3.27 3.5-4 100 108 C 58 10

-0706 MD920TN TX 20 3.86 4-5 100 108 C 58 10

-0805 MD925TN TX 25 4.43 4.5-5 100 116 D 93 10

-0904 MD927TN TX 27 4.99 4.5-6 100 116 D 94 10

-1001 MD930TN TX 30 5.52 6-7 100 116 D 94 10

-1100 MD940TN TX 40 6.65 7-8 100 116 D 106 5

-1209 MD945TN TX 45 7.82 8-10 125 125 E 237 5

412 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 412))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Do gniazd TX i TPX Teng Tools. Do gniazd typu TPX, z czopem centralnym. Trzon okràg∏y, wykonany ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. Nr art.. . . . . . . . . . . . . 17780 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703 Teng Tools . . . . . . . . Nr MD610TPN MD615TPN MD620TPN MD625TPN MD627TPN MD630TPN MD640TPN Torx nr . . . . . . . . . . . . TPX 10 TPX 15 TPX 20 TPX 25 TPX 27 TPX 30 TPX 40 Maks. szer. gniazda. mm 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 Do Êrub . . . . . . . . . . . M 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 D∏ugoÊç trzonu . . . . . mm 100 100 100 100 100 100 100 D∏ug. r´kojeÊci . . . . . mm 108 108 108 116 116 116 120 R´kojeÊç . . . . . . . . . . typ C C C D D D D Masa . . . . . . . . . . . . . g 58 58 58 94 94 94 105 Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10 10 10 10 5

Do otworów kwadratowych Teng Tools. Do otworów kwadratowych typu Robertson. Trzon niklowany ze stali TT-MV o przekroju okràg∏ym, z grotem o przed∏u˝onej ˝ywotnoÊci ″Black-Point″. Ergonomiczna dwukomponentowa r´kojeÊç z otworem do zawieszania.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14390 -0108 -0207 -0306 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Nr MD801 MD802 MD803 Do otworów kwadratowych Nr 1 2 3 Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . M 6 8 10 Maks. szer. gniazda. . . . . . . mm 2.31 2.74 3.27 D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . mm 100 100 100 D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . mm 120 120 120 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10

Teng Tools. Wkr´tak do gniazd kwadratowych typu Robertson. Z trzonem okràg∏ym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd kwadratowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17783 Nr Nr M mm mm mm typ g szt

-0106 MD801N 1 6 2.31 100 116 D 94 10

-0205 MD802N 2 8 2.74 100 116 D 94 10

-0304 MD803N 3 10 3.27 100 116 D 94 10

Z grotem szeÊciokàtnym

Teng Tools. Trzon okràg∏y ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd szeÊciokàtnych. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17781 Nr mm mm mm typ g szt

-0108 MD7020HN 2 100 96 B 25 10

-0207 MD7025HN 2.5 100 96 B 31 10

-0306 MD7030HN 3 100 96 B 31 10

413 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 413))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Z grotem szeÊciokàtnym

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z szeÊciokàtnà, kuliÊcie uformowanà koƒcówkà grota, umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°. Trzon okràg∏y ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17782 Nr mm mm mm typ g szt

-0107 MD7020HBN 2 100 96 B 26 10

-0206 MD7025HBN 2.5 100 96 B 28 10

-0305 MD7030HBN 3 150 96 B 38 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17782 Nr mm mm mm typ g szt

-0503 MD7050HBN 5 150 116 D 105 10

-0602 MD7060HBN 6 150 116 D 120 10

-0701 MD7080HBN 8 150 125 E 220 5

-0404 MD7040HBN 4 150 108 C 66 10

Wera. Z szeÊciokàtnà, kuliÊcie uformowanà koƒcówkà grota, umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°. Trzon ze stali chromowo-wanadowej, niklowany. R´kojeÊç wzmocniona typu Kraftform, wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Seria milimetrowa Wera 352 (952) Rozm. Opak. klucza 1076 mm szt -0031 2 10 -0056 2.5 10 -0106 3 10 -0205 4 10 -0304 5 10

Seria milimetrowa Wera 354 Rozm. Opak. klucza 1076 mm szt. -1005 2 5 -1104 2.5 10 -1203 3 10 -

Nr art.

-0403 -0502 -0601 -0700

6 8 10 12

Nr art.

-

5 5 5 5

-

-

D∏ug. cz. roboczej 352

D∏ug. cz. roboczej 354

D∏ugoÊç r´kojeÊci

mm 100 100 100 100 100

mm 75 75 75 -

mm 81 81 81 98 105

125 150 150 150

-

105 105 112 117

Przytrzymki do wkr´tów

Wera. Przytrzymka do wkr´tów bez dzia∏ania magnetycznego. Do u˝ytku w warsztatach i w bran˝y elektronicznej. Ze swobodnà tulejkà, u∏atwiajàcà sterowanie wkr´taka lub grotu. Wkr´t zak∏ada si´ do przytrzymki, a t´ nak∏ada si´ na koƒcówk´ wkr´taka. Przytrzymka samoczynnie uwalnia wkr´t w koƒcowej fazie wkr´cania. Od momentu kontaktu z powierzchnià roboczà oba ramiona przytrzymki rozchodzà si´ na boki w miar´ zag∏´biania si´ ∏ba wkr´tu. W przypadku wkr´cania wkr´tu w otworze zag∏´bionym przytrzymka przesuwa si´ po trzonie wkr´taka do góry umo˝liwiajàc umieszczenie wkr´tu nawet w g∏´bokim otworze. Nr 1440/1442 SB przytrzymki przeznaczone do wkr´taków izolowanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic trzonu wkr´taka . . . . . . . . . . .

17301-0208 17301-0109

Do koƒcówek/grotów typu . . . . . . . . . . . . .

414 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 414))

17301 Nr mm

-0109 1440/1442 SB 4.5-6.0 VDE 6.5-8.5 VDE PH/PZ 1+2

-0208 1441 SB 4.5-6.0 PH/PZ 1


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Pokr´t∏a zapadkowe Przegubowe Wera. Zyklop. Mocny uchwyt z zapadkà o drobnym uz´bieniu i g∏owicà przegubowà, ustawianà w 5 po∏o˝eniach. Kàt roboczy ruchu r´kojeÊci jedynie 5-6°. Ma∏a wartoÊç ruchu roboczego umo˝liwia wykonywanie dok∏adnych prac monta˝owych we wszystkich po∏o˝eniach. Mo˝na równie˝ zablokowaç g∏owic´ na wprost, i u˝ywaç uchwytu jako wkr´taka (po do∏àczeniu oprawki nasadkowej i grotu wkr´takowego).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Zyklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15263 Nr cale mm

-0109 8000A 1⁄4 152

-0208 8000B 3⁄8 199

-0307 8000C 1⁄2 277

Nasadki do osadzania grotów Wera. Zyklop. Nasadka z uchwytem szybkomocujàcym do osadzania zwyk∏ych grotów 1⁄4″.

15268 cale cale mm

-0104 1⁄4 1⁄4 37

-0203 3⁄8 1⁄4 44

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt czworokàtny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przed∏u˝acze trzpieniowe Wera. Zyklop. Z za∏amaniem pod kàtem 15°, dla u∏atwienia pracy w ciasnych miejscach. Tulejka r´kojeÊci swobodnie obraca si´ na trzonie przed∏u˝acza, dzi´ki czemu u∏atwia jego trzymanie i przyspiesza dokr´canie i odkr´canie Êrub. Wyposa˝ony w blokad´ ″Flexiblelock system″, umo˝liwiajàcà zablokowanie nasadki na przed∏u˝aczu.

Nr art. . . . . . . Chwyt ❒. . . . . D∏ugoÊç . . . .

15314 cale mm

-0108 1⁄4 75

-0207 1⁄4 150

-0306 3⁄8 125

-0405 3⁄8 200

-0504 1⁄2 125

-0603 1⁄2 250

Wkr´taki do opasek zaciskowych

Wkr´taki do opasek zaciskowych patrz str. 502.

Przyrzàd magnesujàcy Teng Tools. Stosowany do magnesowania grotów wkr´taków aby przytrzymywa∏y wkr´ty, albo te˝ do ich rozmagnesowywania w sytuacjach, gdy przyciàganie mog∏oby przeszkadzaç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6060 Nr mm szt

-0103 MR500 60×30×20 20

415 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 415))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Teng Tools. Zestaw 6 wkr´taków: 3 p∏askie do naci´ç prostych i 3 krzy˝owe do gniazd Phillips. Trzon ze stali TT-MV. Wkr´taki majà r´kojeÊci dwukomponentowe, z otworem do zawieszania. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MD 920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD940PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD941PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD952PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10928 Nr mm mm mm Nr Nr Nr mm kg

-0107 MD906P 0.5x3-75 1.0x5.5-75 1.2x6.5-100 0-75 1-75 2-100 265x142x50 0.42

Teng Tools. Zestaw 6 wkr´taków: 2 p∏askie, 2 krzy˝owe Phillips i 2 krzy˝owe Pozidriv. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw zawiera: Wkr´tak MD916N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD923N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD947N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD948N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD961N PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD962N PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17820 Nr mm mm Nr Nr Nr Nr

-0101 MD906N 0.6x3.5-75 1.0x5.5-150 1-75 2-100 1-75 2-100

Teng Tools. Zestaw 6 wkr´taków do gniazd typu TX. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw zawiera: Wkr´tak MD910TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD915TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD920TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD925TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD930TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD940TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17820 Nr

-0200 MD906N1

Nr Nr Nr Nr Nr Nr

TX10-100 TX15-100 TX20-100 TX25-100 TX30-100 TX40-100

Teng Tools. Zestaw 6 wkr´taków do naci´ç prostych i krzy˝owych Pozidriv. Dostarczany w plastikowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MD920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD960 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD961 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD962 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 416))

13217 Nr mm mm mm Nr Nr Nr mm kg

-0101 MD906PZ 0.6x.2-75 1.0x5.0-75 1.2x6.0-100 0-75 1-75 2-100 265x142x50 0.45


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Teng Tools. Zestaw 7 wkr´taków: p∏askich do naci´ç prostych i krzy˝owych do gniazd Phillips i Pozidriv. Trzon o przekroju okràg∏ym ze stali TT-MV. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. MD920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD940 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD941 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD952 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD972 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3017 Nr mm mm mm Nr Nr Nr Nr mm kg

-0104 TT917 0.5x3.0x75 1.0x5.5x75 1.4x6.5x100 0-75 1-75 2-100 2-100 265x142x50 0.7

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 8 wkr´taków, w tym 2 krótkie typu stubby. Trzon ze stali TT-MV. R´kojeÊci dwukomponentowe, z otworem do zawieszania. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

6897 Nr

-0102 TTX918

mm mm mm mm mm mm Nr Nr mm kg

1.2x6.5x38 0.5x3.0x100 1.0x5.5x150 1.2x6.5x150 1.2x8.0x150 1.6x10x200 2x38 3x150 560x110x40 1.0

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MD928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD948 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MD953 Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw 12 wkr´taków: p∏askie do naci´ç prostych i krzy˝owe do gniazd Phillips i Pozidriv. Trzon o przekroju okràg∏ym ze stali TT-MV. R´kojeÊç o kszta∏cie ergonomicznym z czarnej gumy, z otworem do zawieszania. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. MD921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD940 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD941 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD952 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD948 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD961 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD972 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4425 Nr

-0108 MD912

mm mm mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr Nr Nr kg

0.5x3.0x100 1.0x5.5x75 1.0x5.5x150 1.2x6.5x150 1.4x8.0x150 1.4x6.5x38 0-75 1-75 2-100 2-38 1-75 2-100 1.3

Teng Tools. Zestaw 12 wkr´taków do ró˝nych zarysów gniazd w ∏bach wkr´tów, zarówno naci´ç prostych, jak i krzy˝owych Phillips i Pozidriv. Z trzonem wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponentowe r´kojeÊci z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw zawiera: 1 szt. MD915N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD916N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD917N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD923N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD928N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD930N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD940N PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD947N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD948N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD948N2 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD961N PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD962N PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17821 Nr mm mm mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr Nr Nr

-0100 MD912N 0.5x2.5-75 0.6x3.5-100 0.8x4.0-150 1.0x5.5-150 1.2x6.5-150 1.6x10-200 0-75 1-75 2-100 2-200 1-75 2-100

417 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 417))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Teng Tools. Zestaw 12 wkr´taków do ró˝nych zarysów gniazd w ∏bach wkr´tów, zarówno naci´ç prostych, jak i typu TX, krzy˝owych Phillips i Pozidriv (w tym 3 izolowane, do prac przy napi´ciu 1000 V). Z trzonem wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponentowe r´kojeÊci z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw zawiera: 1 szt. MD916N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD916N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD923N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD920TN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD925TN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD930TN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD947N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD948N1 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD962N PZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MDV820N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MDV822N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MDV842N PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17821 Nr

-0209 MD912N1

mm mm mm Nr Nr Nr Nr Nr Nr mm mm Nr

0.5x3.0x75 0.6x3.5-100 1.0x5.5x150 TX20-100 TX25-100 TX30-100 1-75 2-100 2-100 0.4x2.5-75 0.5x3-100 1-80

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw zawiera 5 wkr´taków do naci´ç prostych i do wkr´tów z gniazdem krzy˝owym Phillips. Trzon przelotowy o przekroju szeÊciokàtnym. R´kojeÊç dwukomponentowa. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.grotu x szer. x d∏ug.cz.rob.. . . . . . .

10213 Nr mm

Gniazdo Phillips x d∏ug.cz.rob. . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm kg

-0101 TTXMDT 1.4x6.5x100 1.4x8x150 1.4x10x200 2x100 3x150 560x110x40 1.27

Teng Tools. Zestaw 8-elementowy, sk∏adajàcy sie z kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, kluczy TX i wkr´taków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Sk∏adane w aluminiowej r´kojeÊci, wyposa˝onej we wk∏ad nylonowy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy/wkr´taków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16267 Nr

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

mm mm

-0103 1477NX 8 456 TX25 TX30 p∏aski 1.0x5.5 PH1 PZ2 10

Teng Tools. Zestaw 5 wkr´taków. Z trzonem o przekroju szeÊciokàtnym, osadzonym przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem, wykonanym ze stali TT-MV. R´kojeÊç o kszta∏cie ergonomicznym, dwukomponentowa. Dostarczany na wieszaku Êciennym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MD932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 418))

15158 Nr

-0107 WRMDT05

mm mm mm Nr Nr

1.2x6.5-100 1.2x8-150 1.6x10-200 PH2-100 PH3-150


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Teng Tools. Zestaw z 10 wkr´takami z grotem p∏askim i grotami krzy˝owymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV i ergonomicznie ukszta∏towanà r´kojeÊcià dwukomponentowà. Dostarczany z wieszakiem Êciennym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Wkr´tak MD921 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD922 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD923 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD933 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD940 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD941 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD952 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD961 . . . . . . . . . . . . . . . . . MD972 . . . . . . . . . . . . . . . . .

12829 Nr

-0103 WRMD10

mm mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr Nr

0.5x3.0-100 1.0x5.5-75 1.0x5.5-150 1.2x6.5-150 1.2x8.0-150 PH0-75 PH1-75 PH2-100 PZ1-75 PZ2-100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki do naci´ç prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14431 Nr mm

Wkr´taki do naci´ç krzy˝owych PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki do naci´ç krzy˝owych PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr

Wkr´tak zapadkowy z grotami wymiennymi. . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr TX

Groty typu TPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd kwadratowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TPX Nr mm

-0109 MD9053 10x200, 8x150, 6.5x150, 6.5x100, 5.5x150, 5.5x75, 4x100, 3x100, 3x75, 6x38 1x75, 2x100, 2x38, 3x150 0x75, 1x75, 2x100, 2x38, 3x150 1.2x5, 1.4x7, PH1, PH2, PZ1, PZ2 0 6, 7, 8, 9, 10, 15x2, 20x2, 27, 30, 40 20, 25, 30 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 8

Wera. Lasertip - groty wkr´taków poddane obróbce laserowej dla lepszego trzymania si´ grotu w naci´ciu ∏ba. Zestawy 6 wkr´taków z niklowanym trzonem. Ze stojakiem na wkr´taki, wykonanym z twardego plastiku.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. Nr 335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 350 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 350 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 355 PZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 355 PZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13261 Nr mm mm Nr Nr Nr Nr

-0106 335/350/355/6 4.0x100 5.5x125 1-80 2-100 1-80 2-100

419 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 419))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw z 53 elementów. Zawiera 19 wkr´taków, wkr´tak zapadkowy do grotów wymiennych z 6 grotami, oraz zestaw 27 grotów wymiennych. Dostarczany w pude∏ku plastikowym z zatrzaskiem.


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy

Wera. Lasertip - groty wkr´taków poddane obróbce laserowej dla lepszego trzymania si´ grotu w naci´ciu ∏ba. Zestawy 6 wkr´taków z niklowanym trzonem. R´kojeÊci typu Kraftform, z tworzywa sztucznego. Ze stojakiem na wkr´taki, wykonanym z twardego plastiku.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. Nr 335 . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 335 . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 335 . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 334 . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 350 PH . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 350 PH . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 355 PZ. . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 355 PZ. . . . . . . . . . . .

2810 Nr mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr

-0204 334/6 0.5×3.0-80 0.8×4.0-100 1.0×5.5-125 1.2×6.5-150 1-80 2-100 -

-0303 334/355/6 0.5×3.0-80 0.8×4.0-100 1.0×5.5-125 1.2×6.5-150 1-80 2-100

Narz´dzia r´czne

Wera. Zestaw 6 wkr´taków z trzonem o przekroju szeÊciokàtnym, umo˝liwiajàcym uchwycenie kluczem. Trzon osadzony przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem. R´kojeÊç wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla zapewnienia jak najlepszego chwytu. Ze stojakiem na wkr´taki, wykonanym z twardego plastiku. Prospekt na ˝yczenie 0235-9990.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. Nr 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 917 SPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 917 SPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3011 Nr mm mm mm mm Nr Nr

-0100 932/6 0.6×3.5-80 0.8×4.5-90 1.0×5.5-100 1.2×7.0-125 1-80 2-100

Wera. Zestaw wkr´taków wysokiej jakoÊci wykonany ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów wkr´tak spe∏nia wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Trzon okràg∏y, r´kojeÊç ergonomiczna ze strefami z mi´kkiej gumy. Wszystkie groty wkr´taków zosta∏y poddane obróbce ″Lasertip″, zwi´kszajàcej tarcie pomi´dzy grotem a naci´ciem ∏ba Êruby.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: 1 wkr´tak 3334. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 wkr´tak 3335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 wkr´tak 3350 PH . . . . . . . . . . . . . . . 1 wkr´tak 3350 PH . . . . . . . . . . . . . . . 1 wkr´tak 3355 PZ . . . . . . . . . . . . . . . 1 wkr´tak 3355 PZ . . . . . . . . . . . . . . .

14421 Nr mm mm Nr Nr Nr Nr

-0101 3334/3350/3355/6 1.2x6.5x150 0.5x3.0x80 1x80 2x100 1x80 2x100

Teng Tools. Zestaw 7 wkr´taków typu TX/TPX (2 zwyk∏ych TX i 5 z otworem Êrodkowym na czop TPX). Do wkr´tów z ∏bami gniazdowymi systemu TX. Trzony niklowane ze stali TT-MD. R´kojeÊci z tworzywa sztucznego, z otworem do zawieszania. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. MD608T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD609T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD610TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD615TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD620TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD625TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. MD630TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 420))

2598 Nr

mm kg

-0103 TT917TX TX 8x75 TX 9x75 TPX 10x100 TPX 15x100 TPX 20x100 TPX 25x100 TPX 30x100 265x142x50 1.15


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Wera. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 6 wkr´taków, pokr´t∏a typu T (z r´kojeÊcià poprzecznà) i z chwytem kwadratowym 1⁄4″, oraz stojaka do wkr´taków. Wkr´taki posiadajà g∏ówk´ przystosowanà do uderzania m∏otkiem i kwadratowe gniazdo chwytowe 1⁄4″, umo˝liwiajàce uchwycenie pokr´t∏em T.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17300 Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ZawartoÊç: 1 szt. 932 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1 szt. 932 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1 szt. 932 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1 szt. 932 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1 szt. 917 SPHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1 szt. 917 SPHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1 szt. pokr´t∏o poprzeczne 410 chwyt ❒ . . . . . cale 1 szt. stojak do wkr´taków. . . . . . . . . . . . . . . . .

-0100 932 S/6 + 410 Rack 0.6x3.5x80 0.8x4.5x100 1.0x5.5x103 1.2x7.0x138 PH 1-90 PH 2-113 1⁄4 x 115

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Torx . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . Do wkr´tów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0174 Nr TX mm M

Narz´dzia r´czne

Wera. Zestaw 6 wkr´taków do wkr´tów z ∏bami gniazdowymi systemu Torx. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. R´kojeÊç wzmocniona, wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. Z oznakowaniem Black-point, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszonego momentu. Informacje nt. systemu Torx patrz str. 497.

-0109 367/6 10 15 20 25 30 40 2.74 3.27 3.86 4.43 5.52 6.65 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 6-7 7-8

Wera. Zestaw 6 wkr´taków typu Torx z funkcjà przytrzymywania. Funkcja przytrzymywania u∏atwia prac´ w ciasnych miejscach. Trzon o przekroju okràg∏ym, niklowany. R´kojeÊç wzmocniona typu Kraftkant, wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów – twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. Z oznakowaniem trzonu ″Black-Point″, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç. Informacje nt. systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wkr´taków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Torx o rozm. . . . . . . . . . . . . . . . .

13264 Nr TX

-0103 367 HF 6 10 15 20 25 30 40

Wera. XXL. Zestaw 12 najcz´Êciej u˝ywanych wkr´taków ogólnego zastosowania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 st 160i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 160i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 350 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 350 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 355 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 355 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 932 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 szt. Stojaki do wkr´taków . . . . . . . . . . . . . . . .

17299 mm mm mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr mm mm

-0103 XXL 0.4x2.5x80 0.6x3.5x100 0.5x3.0x70 1.2x6.5x150 0.8x4.0x100 1.0x5.5x125 1-80 2-100 1-80 2-100 1.0x5.5x100 1.2x7.0x125

421 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 421))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Do prac pod napi´ciem

Urzàdzenia do pracy pod napi´ciem - Narz´dzia r´czne 1000 V pràdu przemiennego i 1500 V pràdu sta∏ego Do prac wykonywanych pod napi´ciem nale˝y podchodziç i najwy˝szà ostro˝noÊcià. Narz´dzia z atestem 1000 V zapewniajà ochron´ osobistà do napi´cia 1000 V pràdu przemiennego, i muszà byç one oznaczone 1000 V i symbolem. Ka˝de pojedyncze narz´dzie jest badane napi´ciem 10 000 V, tzn. dziesi´ciokrotnie wy˝szym ni˝ wartoÊç dopuszczalna wynikajàca z oznaczenia.

Obowiàzujàce normy dotyczàce testowania narz´dzi: IEC 60900, DIN 60900, VDE 0680 ● IEC 60900 jest normà mi´dzynarodowà dotyczàcà badania narz´dzi przeznaczonych do pracy przy urzàdzeniach elektrycznych. ● DIN EN 60900 jest standardem obowiàzujàcym wewnàtrz UE z roku 1995. Najwa˝niejszym postanowieniem tej normy jest obowiàzek indywidualnego testowania ka˝dego narz´dzia pod wzgl´dem izolacji. ● VDE jest niezale˝nà instytucjà zajmujàcà si´ badaniem i zaÊwiadczaniem, ˝e dane narz´dzie spe∏nia normy w zakresie konstrukcji, produkcji i pakowania.

Podczas u˝ywania narz´dzi 1000 V nale˝y zawsze mieç na uwadze poni˝sze zalecenia:

Narz´dzia r´czne

● Z narz´dziem obchodziç si´ ostro˝nie, aby nie uszkodziç izolacji. ● Regularnie kontrolowaç stan izolacji, a przy najmniejszym podejrzeniu co do jej pe∏nej sprawnoÊci nale˝y jà usunàç i nie u˝ywaç narz´dzia do pracy przy urzàdzeniach elektrycznych. ● U˝ywaç tylko narz´dzia o odpowiednim rozmiarze. Zmniejsza si´ w ten sposób ryzyko wyÊlizgni´cia i przypadkowego dotkni´cia cz´Êci b´dàcych pod napi´ciem. ● Pilnowaç, by ˝adne elementy, np. koƒcówka kabelka pomiarowego, nie pozostawa∏y w kontakcie z cz´Êciami b´dàcymi pod napi´ciem. ● Zawsze po u˝yciu narz´dzie oczyÊciç i przechowywaç w suchym miejscu.

Wkr´taki 1000 V Wkr´taki dla elektryków Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Wykonane zgodnie z normà IEC 60900, przeznaczone do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.x szer. koƒca grotu . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11751 Nr mm mm mm g szt

-0107 MDV820 0.4x2.5 75 175 23 10

-0206 MDV822 0.5x3.0 100 200 30 10

-0305 MDV824 0.8x4.0 100 210 55 10

-0404 MDV826 1.0x5.5 125 230 75 10

-0503 MDV828 1.2x6.0 150 98 105 10

Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Trzony majà izolacj´ dwuwarstwowà, o ró˝nych barwach, zak∏adanà przed uformowaniem wtryskowym r´kojeÊci. Ka˝dy wkr´tak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzeda˝y. Wkr´tak jest wykonany zgodnie z normà EN 60900 i przeznaczony jest do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.x szer. koƒca grotu . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17787 Nr mm mm mm typ g szt

-0102 MDV820N 0.4x2.5 75 96 B 49 10

-0201 MDV822N 0.5x3.0 100 96 B 56 10

422 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 422))

-0300 MDV824N 0.8x4.0 100 108 C 60 10

-0409 MDV826N 1.0x5.5 125 108 C 89 10

-0508 MDV828N 1.2x6.5 150 116 D 135 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki 1000 V Wkr´taki dla elektryków Wera. Z izolacjà wg normy SS IEC 900 do pracy pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony). Lasertip - Koƒcówka obrobiona laserowo dla lepszego dopasowania do naci´cia ∏ba. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. SzerokoÊç grotu jest równa Êrednicy izolacji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 160 I Grub. grotu × szer. . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6371

-0107

-0156

-0206

-0305

-0503

mm mm mm szt

0.4×2.5 80 81 10

0.5×3 100 81 10

0.6×3.5 100 81 10

0.8×4.0 100 98 10

1×5.5 125 98 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 160 I Grub. grotu × szer. . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6371

-0602

-0651

-0701

-0800

mm mm mm szt

1.2×6.5 150 112 10

1.2×8.0 175 112 5

1.6×8 200 112 5

1.6×10.0 200 112 5

Do wkr´tów Phillips

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11752 Nr Nr mm mm g szt

-0106 MDV840 0 60 160 24 10

-0205 MDV842 1 80 185 56 10

-0304 MDV844 2 100 225 85 10

-0403 MDV846 3 150 290 155 5

-0200 MDV842N 1 80 108 C 54 10

-0309 MDV844N 2 100 116 D 118 10

-0408 MDV846N 3 150 290 E 177 5

Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Trzony majà izolacj´ dwuwarstwowà, o ró˝nych barwach, zak∏adanà przed uformowaniem wtryskowym r´kojeÊci. Ka˝dy wkr´tak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzeda˝y. Wkr´tak jest wykonany zgodnie z normà EN 60900 i przeznaczony jest do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17788 Nr Nr mm mm typ g szt

-0101 MDV840N 0 60 96 B 49 10

Wera. Z izolacjà wg normy IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony). Lasertip Koƒcówka obrobiona laserowo dla lepszego dopasowania grotu. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 162 I Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6373 Nr mm mm szt

-0097 0 80 81 5

-0105 1 80 98 5

-0204 2 100 105 5

-0303 3 150 112 5

-0402 4 200 112 2

423 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 423))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Wykonane zgodnie z normà IEC 60900, przeznaczone do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki 1000 V Do naci´ç kombinowanych Wkr´tak izolowany, g∏ównie do ∏bów z naci´ciami kombinowanymi prosto-krzy˝owymi PZ2. Wykonany zgodnie z normà IEC 60900 do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do naci´ç kombinowanych. . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14415 mm mm

-0109 proste/PZ2 100 95

Do wkr´tów Pozidrive

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Wykonane zgodnie z normà IEC 60900, przeznaczone do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11753 Nr mm mm mm g szt

-0105 MDV860 0 60 160 24 10

-0204 MDV862 1 80 185 56 10

-0303 MDV864 2 100 185 85 10

-0402 MDV866 3 150 290 156 5

Teng Tools. Wkr´taki izolowane. Trzony majà izolacj´ dwuwarstwowà, o ró˝nych barwach, zak∏adanà przed uformowaniem wtryskowym r´kojeÊci. Ka˝dy wkr´tak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzeda˝y. Wkr´tak jest wykonany zgodnie z normà EN 60900 i przeznaczony jest do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna koƒcówka grotu. Ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd krzy˝owych. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17789 Nr mm mm mm typ g szt

-0100 MDV860N 0 60 96 B 49 10

-0209 MDV862N 1 80 108 C 54 10

-0308 MDV864N 2 100 116 D 118 10

-0407 MDV866N 3 150 125 E 177 5

Wera. Z izolacjà wg normy IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony). Lasertip Koƒcówka obrobiona laserowo dla lepszego dopasowania grotu. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 165 I Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2876 Nr mm mm szt

-0106 0 80 81 5

-0205 1 80 98 5

424 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 424))

-0304 2 100 105 5

-0403 3 150 112 5

-0502 4 200 112 2


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki 1000 V Do gniazd Torx Wera. Z izolacjà wg normy IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony). Trzon z oznaczeniem Black-Point, gwarantujàcym du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 167 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wym. gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9725 mm M mm mm szt

-0401 TX 20 3.86 4-5 80 98 5

-0500 TX 25 4.43 4.5-5 100 105 5

-0609 TX 27 4.99 4.5-6 100 98 5

-0708 TX 30 5.52 6-7 100 105 5

-0807 TX 40 6.65 7-8 130 112 5

Zestawy Teng Tools. Sk∏ada si´ z 7 izolowanych wkr´taków (p∏askich, oraz krzy˝owych Phillips i Pozidriv), wykonanych zgodnie z normà IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dostarczany w plastikowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

11750 Nr mm mm mm Nr Nr Nr Nr mm kg

-0108 TTV907 0.4×2.5×75 0.8x4.0x100 1.0x5.5x125 0-60 1-80 2-100 2-100 265x142x50 0.65

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MDV820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV840 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV842 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV844 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV864 PZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw 6 izolowanych wkr´taków (do naci´ç prostych i krzy˝owych Phillips). Trzony majà izolacj´ dwuwarstwowà, o ró˝nych barwach, zak∏adanà przed uformowaniem wtryskowym r´kojeÊci. Ka˝dy wkr´tak jest dwukomponentowà testowany i certyfikowany. Wkr´taki majà ergonomiczna r´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. Sà wykonane zgodnie z normà EN 60900, przeznaczone do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw zawiera: Wkr´tak MDV820N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV822N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV824N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV826N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV842N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak MDV844N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17820 Nr mm mm mm mm Nr Nr

-0309 MDV906N 0.4×2.5×75 0.5x3.0x100 0.8x4.0x100 1.0x5.5x125 PH1-80 PH2-100

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 18 cz´Êci. Zawiera 13 wkr´taków i 5 szczypiec, wykonanych zgodnie z normà EN 60900, przeznaczonych do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16739 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki z grotem p∏askim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne wzmocnione, d∏ugoÊç . . . . . Kombinerki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce odizolowujàce, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm mm mm mm mm mm kg

-0103 TV18 18 0.4x2.5-75 0.5x3.0-100 1.2x6.5-150 0-60 1-80 2-100 3-150 1-80 2-100 3-150 150 200 200 200 180 466x258x103 4.17

425 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 425))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki 1000 V Zestawy Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 7 izolowanych wkr´taków z grotami p∏askimi, oraz krzy˝owymi typu Phillips i Pozidriv. Wykonane zgodnie z normà IEC 60900, przeznaczone do prac pod napi´ciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Wkr´tak MDV820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV824. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV840 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV842 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV844 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDV864 PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13219 Nr mm mm mm Nr Nr Nr Nr mm kg

-0109 MDV907P 0.4x2.5-75 0.8x4-100 1.0x5.5-125 0-60 1-80 2-100 2-100 265x142x50 0.47

Narz´dzia r´czne

Wera. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 6 wkr´taków i próbnika napi´cia. Z izolacjà wg normy IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 V (przez personel specjalnie przeszkolony). Groty wkr´taków typu Lasertip - poddane obróbce laserowej dla lepszego trzymania si´ grotu w naci´ciu ∏ba. R´kojeÊç typu Kraftform wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla zapewnienia jak najlepszego chwytu. Ze stojakiem na wkr´taki, wykonanym z twardego plastiku.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: 1 szt. Nr 160 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 160 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 160 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 160 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 162 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. Nr 162 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0163 Nr mm mm mm mm PH Nr PH Nr

-0102 160 I/7 0.4×2.5×80 0.6×3.5×100 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 1/80 2/100

Wera. Kraftform Kompakt. Zestaw z 7 cz´Êci wykonanych zgodnie z normà IEC 60900 i DIN EN 60900. Zawiera r´kojeÊç izolowanà VDE (d∏ugoÊç 104 mm) oraz 6 ró˝nych trzonów wkr´takowych izolowanych VDE z ró˝nymi grotami. Dostarczany w pude∏ku narz´dziowym z uchwytem na pas.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç izolowana VDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzony izolowane VDE typu KK 60 i . . . . . . . . . . . . . .

13936 Nr Nr mm

Trzony izolowane VDE typu KK 62 i . . . . . . . . . . . . . .

Nr

-0101 VDE 60 i/7 817 VDE 0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5 PH1, PH2

Wera. Kraftform Kompakt. Zestaw z 18 cz´Êci. Wykonanie zgodnie z normà IEC 60900 i DIN EN 60900. Zawiera r´kojeÊç izolowanà VDE (d∏ugoÊç 154 mm), 12 ró˝nych trzonów wkr´takowych izolowanych VDE z ró˝nymi grotami, 4 trzony KK do szafek rozdzielczych, oraz próbnik napi´cia. Dostarczany w pude∏ku narz´dziowym z zaczepem na pas.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç izolowana VDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzony izolowane VDE typu KK 60 i . . . . . . . . . . . . . .

13937 Nr Nr mm

Trzony izolowane VDE typu KK 62 i . . . . . . . . . . . . . . Trzony izolowane VDE typu KK 65 i . . . . . . . . . . . . . . Trzony izolowane VDE typu KK 62 i . . . . . . . . . . . . . . Trzony izolowane VDE typu KK 65 i . . . . . . . . . . . . . . Trzon izol. VDE typu KK do szafek rozdz. . . . . . . . . . Trzon izol. VDE typu KK do szafek rozdz. . . . . . . . . . Trzon izol. VDE typu KK do szafek rozdz. . . . . . . . . . Trzon izol. VDE typu KK do szafek rozdz. . . . . . . . . .

Nr Nr Nr Nr

426 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 426))

-0100 VDE 60 i/62 i/65 i/18 817 VDE 0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5 PH1, PH2 PZ1, PZ2 PH/S1, PH/S2 PZ/S1, PZ/S2 96 VK 6.3 97 VK 8.1 98 DK 99 FL


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki R´kojeÊç wkr´taka do trzonów dwustronnych Wera. Typ Roko-Vario. R´kojeÊç wkr´taka do trzonów dwustronnych. Wyposa˝ona w 10 mm chwyt do klucza. Zielona r´kojeÊç z tworzywa sztucznego (budowa Kraftform). W wykonaniu ESD, zapobiegajàcym gromadzeniu si´ elektrycznoÊci statycznej. Nie przeznaczona do pracy pod napi´ciem - izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4988 g mm mm szt

4988

-0107 Rocko-Vario 80 6 98 5 4988 ESD

J.w. z ochronà ESD . . . . . . . . . . . . . .

4988

-1006

Narz´dzia r´czne

Wera. Typ Rocko-Vario. R´kojeÊç o budowie wzmocnionej, z kierunkiem pracy w prawo, w lewo i z po∏o˝eniem ustalonym. Ze sprz´g∏em kierunkowym - bez potrzeby zmiany uchwytu, bez mechanizmu zapadkowego, bez ustalonej minimalnej wartoÊci kàta powrotnego, co jest szczególnie przydatne przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Wyposa˝ona w 10 mm chwyt do klucza. Czarna r´kojeÊç z tworzywa sztucznego. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utg. Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Rocko-Vario 96 Chwyt grotu g . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6

Trzony wkr´taków, dwugrotowe Wera. Typ Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z dwoma grotami p∏askimi. Rozmiary grotów ró˝ne.

Nr art. . . . . Wera . . . . . Groty . . . . . Trzon g . . D∏ugoÊç . . Opak. . . . .

9434 Rocko-Vario mm mm mm szt

-0205 81 0.6×4-1.0×6 6 175 5

-0304 81 0.8×5-1.2×7 6 175 5

Wera. Typ Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotem p∏askim na jednym koƒcu, z grotem krzy˝owym Phillips na drugim.

Nr art. . . 9434 -0601 -0700 -0809 Wera . . . Rocko-Vario 82 82 82 Groty . . . Phillips-mm Nr 1-0.6×4 Nr 2-1.0×6 Nr 3-1.2×7 Trzon g mm 6 6 6 D∏ugoÊç . mm 175 175 175 Opak. . . . szt 5 5 5

Wera. Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotem krzy˝owym Phillips na jednym koƒcu i Pozidriv na drugim.

Nr art. . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . Groty . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . Opak.. . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario Phillip-Pozidriv mm mm szt

-1005 83 Nr 2-Nr 2 6 175 5

427 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 427))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Trzony wkr´taków, dwugrotowe

Wera. Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotami do gniazd szeÊciokàtnych. Jeden z grotów ma koƒcówk´ uformowanà kuliÊcie, umo˝liwiajàcà pokr´canie wkr´tu równie˝ przy przechyleniu wkr´taka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot do gniazd szeÊciok.. . . . . . . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario Nr mm mm szt

-1104 84 2.5-2.5 6 175 5

-1203 84 3-3 6 175 5

-1302 84 4-4 6 175 5

-1401 84 5-5 6 175 5

-1500 84 6-6 6 175 5

Wera. Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotami krzy˝owymi typu Phillips. Rozmiary grotów ró˝ne.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . Groty . . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario Phillip mm mm szt

-0403 85 Nr 1-Nr 2 6 175 5

Wera. Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotami krzy˝owymi typu Pozidriv/Supadriv. Rozmiary grotów ró˝ne.

Nr art. . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . Groty . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . Opak.. . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario Pozi-/Supadriv mm mm szt

-0502 86 Nr 1-Nr 2 6 175 5

Wera. Typ Rocko-Vario. Trzony wymienne o przekroju szeÊciokàtnym, z grotami do gniazd typu Torx. Rozmiary grotów ró˝ne. Informacje o wkr´tach z ∏bami typu Torx, patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . Groty . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza. . . . . Trzon g . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario Torx-nr mm mm mm szt

-1609 87 TX 6-TX 8 1.67-2.31 6 175 5

-1708 87 TX 7-TX 9 1.99-2.50 6 175 5

-1807 87 TX 10-TX 15 2.74-3.27 6 175 5

-1906 87 TX 20-TX 25 3.86-4.43 6 175 5

-2003 87 TX 30-TX 40 5.52-6.65 6 175 5

Przed∏u˝acz Wera. Typ Rocko-Vario. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym z 6mm gniazdem szeÊciokàtnym na jednym koƒcu, do przed∏u˝ania trzonów dwugrotowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . . . . . . . Gniazdo g . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

9434 Rocko-Vario mm mm mm szt

-4108 91 6 6 175 2

Trzon do grotów wymiennych, z magnesem Wera. Typ Rocko-Vario. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym z gniazdem g 1⁄4″ do osadzania grotów wymiennych. Z szybkoz∏àczem i silnym magnesem. Pasujàce groty wymienne patrz str. 441.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzon g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo do grotów. . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

428 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 428))

9434 Rocko-Vario mm g mm

-4207 830 6 1⁄4 165


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy Teng Tools. Zestaw z 12 cz´Êci. Zawiera r´kojeÊç wkr´taka oraz 11 dwustronnych trzonów wymiennych z grotem na ka˝dym koƒcu. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Trzon dwustronny . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12865 Nr

mm kg

-0108 TTMD12D 12 PH1 x PH2 p∏aski 4.0 mm x 5.5 mm PH1 x 6.5 mm p∏aski PZ1 x PZ2 TX10 x TX15 TX20 x TX25 TX30 x TX40 szeÊciok. 3 mm x 3 mm szeÊciok. z kulkà szeÊciok. 4 mm x 4 mm szeÊciok. z kulkà szeÊciok. 5 mm x 5 mm szeÊciok. z kulkà szeÊciok. 6 mm x 6 mm szeÊciok. z kulkà 265x142x50 0.25

Teng Tools. Poszczególne cz´Êci do zestawu TTMD12D. Cz´Êç

Groty

R´kojeÊç Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny

PH1 x PH2 0.8x4.0 mm x 1.0x5.5 mm PH3 x p∏aski 1.2x6.5 mm PZ1 x PZ2

Nr art. Opak. 12865 szt -0207 10 -0306 10 -0405 10 -0504 10 -0603 10

TXX1015 TXX2025 TXX3040 HBH0303

Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny Trzon dwustronny

TX10 x TX15 TX20 x TX25 TX30 x TX40 szeÊciok. 3 mm x 3 mm szeÊciok. z kulkà

-0702 -0801 -0900 -1007

10 10 10 10

HBH0404 Trzon dwustronny szeÊciok. 4 mm x 4 mm szeÊciok. z kulkà -1106 HBH0505 Trzon dwustronny szeÊciok. 5 mm x 5 mm szeÊciok. z kulkà -1205 HBH0606 Trzon dwustronny szeÊciok. 6 mm x 6 mm szeÊciok. z kulkà -1304

10 10 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools Nr MD901 PHF0140 PHF0255 PHFT0365 PZZ0102

R´kojeÊç Trzon dwustronny

Wera. Typ Rocko-Vario. Zestaw z 11 cz´Êci. Zawiera r´kojeÊç wkr´taka nr 80, oraz 10 dwustronnych trzonów wymiennych o przekroju szeÊciokàtnym z grotami do ró˝nych rodzajów wkr´tów. Dostarczany w pude∏ku tworzywowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzony z grotami p∏askimi. . . . . . . . . szeÊciok.. . . . . . . . Phillips . . . . . . . . . Pozidriv. . . . . . . . . Torx . . . . . . . . . . . .

3919 Nr Nr mm mm Nr Nr TX

-0103 88/1 80 0.6x4.0 -1.0x6.0, 0.8x5.0-1.2x7.0 4-4, 5-5, 6-6 1-2 1-2 10-15, 20-25, 30-40

R´kojeÊç ze sprz´g∏em prze∏àczanym

Wera. Ergonomicznie ukszta∏towane r´kojeÊci pistoletowe typu Kraftform z prze∏àcznikiem kierunku obrotów na stronie górnej. Nr 98 z gniazdem chwytowym g 1/4″ do osadzania grotów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z gniazdem chwyt. g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z chwytem zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10370 Nr cale cale

-0100 98 1⁄4 -

10370-0100

429 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 429))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki udarowe Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 15 elementów. Kierunek obrotów mo˝na przestawiaç. Wkr´tak posiada trzpieƒ chwytowy ❒1⁄2″, ale wyposa˝ony jest równie˝ w uchwyt umo˝liwiajàcy osadzanie grotów z chwytem g5⁄16″. Ponadto zawiera trzpieƒ przejÊciowy (adapter) g5⁄16″-❒3⁄8″, uchwyt do grotów ❒1⁄2″-g5⁄16″, oraz 12 ró˝nych grotów wkr´takowych. Dostarczany w pude∏ku tworzywowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7266 Nr g-cali mm

Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 6-kàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik przejÊciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm cale

-0103 ID515 5⁄16 1.4×6 1.4×8 2.2×10 1.8×12 1234 4568 1⁄2-3⁄8

Sam zestaw grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7266 Nr

-0202 ID515BIT

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z nastawianiem kierunku obrotów. Wkr´tak posiada trzpieƒ chwytowy ❒1⁄2″, ale wyposa˝ony jest równie˝ w uchwyt umo˝liwiajàcy osadzanie grotów z chwytem g5⁄16″. W sk∏ad zestawu wchodzi uchwyt do grotów oraz dwa groty p∏askie i dwa krzy˝owe typu Philips. Dostarczany w pude∏ku tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0312 Nr g-tum mm Nr

Sam zestaw grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0312 Nr

-0102 ID506 5⁄16 1.4×8 2.2×10 23 -0201 ID506BIT

Wera. Z nastawianiem kierunku obrotów. Wkr´tak posiada chwyt zewn´trzny ❒ 1⁄2″, ale wyposa˝ony jest równie˝ w uchwyt do osadzania grotów z chwytem g 5⁄16″. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzà dwa groty p∏askie i dwa krzy˝owe typu Philips. W skrzynce blaszanej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty: p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krzy˝owe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6422 Nr g cale mm Nr kGm Nm

-0106 2080/4 5⁄16 1.2×6.5 1.6×8 2, 3 8 80

Teng Tools. JakoÊç przemys∏owa. Zestaw zawiera wkr´tak udarowy 1/2″, trzpieƒ do osadzania grotów, adapter g5⁄16″-3⁄8 ″❒, oraz 17 grotów wymiennych. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . Groty TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10210 Nr g cale mm Nr mm TXmm kg

-0104 TTID20 5⁄16 1.4x6 1.4x8 2.2x10 1.8x12 1234 4568 30 40 45 50 55 265x142x50 1.1

Adapter zapas. ❒ 3⁄8″ - g 5⁄16″ . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10210 Nr szt

-0203 980086 10

430 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 430))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki udarowe Wera. Zestaw sk∏adajàcy si´ z wkr´taka udarowego wraz z kompletem grotów wymiennych. W pude∏ku blaszanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera wkr´tak udarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty: p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0291 Nr Nr g cale szt. mm

krzy˝owe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zewn. kwadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm cale

-0404 2200B/12 2200 1⁄2 12 1.4×9 1.6×10 1.5×13 2×13 2.5×163×18 3, 4 10, 12, 14 1⁄2-❒

Nasadki do osadzania grotów Wera. Nasadki z szeÊciokàtnym otworem, pasujàce do osadzania typowych grotów wymiennych. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane.

0293 780 Ccale cale mm szt

-0303 1 1⁄2 1⁄4 35 5

-0402 2 1⁄2 5⁄16 35 5

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groty do wkr´taków udarowych

Wera. Groty do naci´ç prostych. Z ochronà antykorozyjnà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 800/2 S=5⁄16″ g GruboÊç grotu×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z grotem p∏askim

1720

-0106

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

mm mm szt

1.0×5.5 41 10

1.2×6.5 41 10

1.6×8 41 10

1.6×10 41 10

2.0×12 41 10

2.5×14 41 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 2210 S=1⁄2″ g GruboÊç grotu×szerokoÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0299

-0307

-0406

-0505

mm mm szt

1.5×13 55 5

2×13 55 5

2.5×16 55 5

Wera. Groty krzy˝owe do wkr´tów z ∏bem typu Phillips. Chwyt szeÊciokàtny. Z ochronà antykorozyjnà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 851/2 S=5⁄16″ g Do gniazda krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1743

-0109

-0208

-0307

-0406

Nr mm szt

1 32 10

2 32 10

3 32 10

4 38 10

Do gniazd krzy˝.

431 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 431))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty do wkr´taków udarowych Wera. Hex-Plus. Do gniazd szeÊciokàtnych. Specjalny kszta∏t Hex-Plus umo˝liwia przeniesienie na Êrub´ momentu obrotowego wy˝szego o ok. 20%.

Narz´dzia r´czne

Z grotem szeÊciok.

Do gniazd Torx

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 840/2 Z= 5⁄16″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0301

-0105

-0204

-0303

-0402

-0501

mm mm szt

3 30 10

4 30 10

5 30 10

6 30 10

8 30 10

Wera. Groty typu Torx. Do gniazd systemu Torx. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx, patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 867/2 Z =5⁄16″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7261

-0058

-0108

-0207

-0306

-0405

-0504

-0603

mm mm M mm szt

TX 25 4.43 4.5-5 35 10

TX 27 4.99 4.5-5 35 10

TX 30 5.52 6-7 35 10

TX 40 6.65 7-8 35 10

TX 45 7.82 8-10 35 10

TX 50 8.83 10 35 10

TX 55 11.22 12 35 10

Teng Tools. Groty wkr´takowe z chwytem g 5⁄16″. D∏ugoÊç 36 mm.

Nr art. 11648-0104 11648-0203 11648-0302 11648-0401

Teng Tools Nr 910504 910505 910506 910508

Do Êrub z z gniazdem szeÊciok. 4 mm z gniazdem szeÊciok. 5 mm z gniazdem szeÊciok. 6 mm z gniazdem szeÊciok. 8 mm

Opak. szt 10 10 10 10

11648-0500 11648-0609 11648-0708 11648-0807

940006 940008 940010 940012

z naci´ciem prostym 6 mm z naci´ciem prostym 8 mm z naci´ciem prostym 10 mm z naci´ciem prostym 12 mm

10 10 10 10

11648-0906 11648-1003 11648-1102 11648-1201

930001 930002 930003 930004

z gniazdem krzy˝. Phillips Nr 1 z gniazdem krzy˝. Phillips Nr 2 z gniazdem krzy˝. Phillips Nr 3 z gniazdem krzy˝. Phillips Nr 4

10 10 10 10

13223-0103 13223-0202 13223-0301

920001 920002 920003

z gniazdem krzy˝. Pozidriv Nr 1 z gniazdem krzy˝. Pozidriv Nr 2 z gniazdem krzy˝. Pozidriv Nr 3

10 10 10

14987-0107 14987-0206 14987-0305 14987-0404 14987-0503

970030 970040 970045 970050 970055

z gniazdem szeÊciok. Torx TX30 z gniazdem szeÊciok. Torx TX40 z gniazdem szeÊciok. Torx TX45 z gniazdem szeÊciok. Torx TX50 z gniazdem szeÊciok. Torx TX55

10 10 10 10 10

432 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 432))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki z wymiennymi grotami Wera. Krótki wkr´tak z grotami wymiennymi, bez trzonu, ale z oprawkà do grotu z silnym magnesem. Czarna r´kojeÊç typu Kraftform z tworzywa sztucznego.Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4976 Nr g cale mm mm szt

-0101 811/1 1⁄4 54 64 2

J.w. z ochronà ESD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4976

-0200

Teng Tools. Trzon jest zakoƒczony tulejkà z gniazdem szeÊciokàtnym 1⁄4″ zaopatrzonà w magnes przytrzymujàcy zarówno grot, jak i wkr´t. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym ze stali chromowo-wanadowej. R´kojeÊç dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

10024 Nr g cale mm mm szt

-0100 MD900 1⁄4 100 120 5

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. Trzon jest zakoƒczony tulejkà z gniazdem szeÊciokàtnym z wewn´trznym pierÊcieniem przytrzymujàcym grot. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, niklowany. R´kojeÊç typu Kraftform z tworzywa sztucznego. Chroniony od wy∏adowaƒ ESD. Nie dopuszcza do gromadzenia si´ ∏adunków elektrostatycznych. Wkr´taki nie sà przeznaczone do pracy pod napi´ciem, dlatego izolacja r´kojeÊci jest dostateczna tylko przy napi´ciach poni˝ej 50 V. 1⁄4″

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0286 Nr g cale mm mm szt

-0104 810/1 1⁄4 100 112 2

J.w. z ochronà ESD . . . . . . . . . . . . . .

0286

-1003

Teng Tools. Trzon jest zakoƒczony tulejkà z gniazdem szeÊciokàtnym 1⁄4″ zaopatrzonà w magnes przytrzymujàcy zarówno grot, jak i wkr´t. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego, z pojemnikiem na groty. Dostarczany z szeÊcioma grotami, z których dwa sà p∏askie, dwa - typu Phillips i dwa typu Pozidriv.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem. . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7257 Nr g cale mm mm mm Nr Nr zest

-0104 MD907 1⁄4 100 120 1.2×5 1.4×7 12 12 10

433 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 433))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki z wymiennymi grotami Teng Tools. Trzon jest zakoƒczony tulejkà z gniazdem szeÊciokàtnym 1⁄4 ″, zaopatrzonà w magnes przytrzymujàcy zarówno grot, jak i wkr´t. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego, z pojemnikiem na groty. Dostarczany z szeÊcioma grotami do gniazd typu Torx.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej. . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . Groty Torx . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10191 Nr g cale mm mm TXzest

-0107 MD907TX 1⁄4 100 120 10 15 20 25 27 30 10

Wera. Z przytrzymywaniem wkr´tu. Trzon jest zakoƒczony tulejkà z gniazdem szeÊciokàtnym 1⁄4″, z wbudowanym silnym magnesem przytrzymujàcym zarówno grot, jak i wkr´t. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, niklowany. R´kojeÊç typu Kraftform z tworzywa sztucznego. Nr 819/1 Sam wkr´tak. Nr 819/1/6 Komplet z szeÊcioma grotami, p∏askimi i krzy˝owymi, mieszczàcymi si´ wewnàtrz r´kojeÊci. Nr 820/1/6 Komplet z szeÊcioma grotami do gniazd typu Torx, mieszczàcymi si´ wewnàtrz r´kojeÊci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozi/Supadriv. . . . . . . . . . . . . . . Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5740 Nr g cale mm mm mm Nr Nr Nr

-0103 819/1 1⁄4 120 112 -

-0202 819/1/6 1⁄4 120 112 0.8×5.5 1.2×6.5 12 12 -

-0301 820/1/6 1⁄4 120 112 TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX30 TX 40

Wkr´taki zapadkowe z grotami wymiennymi Teng Tools. Wkr´tak zapadkowy z r´kojeÊcià dwukomponentowà i z 6 grotami wymiennymi (2 p∏askie, 2 krzy˝owe Philips i 2 krzy˝owe Pozidriv) umieszczonymi wewnàtrz r´kojeÊci.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14432 Nr mm Nr Nr zest

-0108 MD907R 1.2x5, 1.4x7 1, 2 1, 2 5

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 74 elementów. Zawiera wkr´tak zapadkowy do grotów wymiennych, przed∏u˝nik elastyczny 6″, przed∏u˝nik sta∏y 4″, adapter przejÊciowy zewn. 1⁄4″x1⁄4″ wewn. 6-kàt, adapter przejÊciowy wewn. 1⁄4″x1⁄4″ wewn. 6-kàt, oraz 69 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14403 Nr mm

Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych. . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm Nr

Groty typu TPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr

Groty do gniazd kwadratowych . . . . . . . . Groty krzy˝owe Grabber . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm kg

434 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 434))

-0103 TTMD74 0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0, 1.6x8.0 1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.) 1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.) 2, 3, 4, 5, 6, 8 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 (3 stz.), 25 (3 stz.), 27, 30, 40 10, 15, 20 (2 stz.), 25 (2 stz.), 27, 30, 40 1, 2, 3 2 (3 stz.) 265x142x50 0.74


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Wkr´taki zapadkowe z grotami wymiennymi Teng Tools. Jeden przed∏u˝acz trzpieniowy sztywny i jeden gi´tki do grotów wymiennych g 1⁄4″. Obydwa z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . Teng Tools . . . . Produkt . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . .

14403 Nr mm

-0202 TTMD74-1 przed∏u˝acz trzpieniowy 100

-0301 TTMD74-2 przed∏u˝acz gi´tki 150

TTMD74-1 TTMD74-2

Klucze zapadkowe do grotów wymiennych NKC. Klucz zapadkowy z dwoma uchwytami s∏u˝àcymi do osadzania grotów z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Dla zmiany funkcji z wkr´cania na wykr´canie nale˝y przenieÊç grot do drugiego uchwytu. Chromowany.

5956 cale mm szt.

-0102 g 1⁄4 140 6

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt szeÊciok. do grotów . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Klucz zapadkowy do grotów wymiennych 1⁄4″ i dwunastokàtny klucz oczkowy 8 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z chwytem grotu . . . . . . . . . . . . . . Klucz oczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11834 Nr cale mm mm szt

-0108 1400B 1⁄4″ 8 90 10

Gedore. Klucz zapadkowy z prze∏àcznikiem kierunku pracy. Z szeÊciokàtnym gniazdem chwytowym 1⁄4″ do osadzania grotów, wyposa˝onym w silny magnes. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z uchwytem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3344 Nr cale mm

-0108 671 1⁄4 127

435 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 435))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Przeglàd sposobów mocowania grotów w ró˝nych narz´dziach

Oprawki do grotów Wera – przeglàd Wiertarki

B-D Bosch Fein Holz Her Kress Metabo Skil i in.

Wkr´tarki

AEG Holz Her Metabo

Uchwyt wiert.

AEG Atlas-Copco B-D Bosch Desoutter Fein Hilti Hitachi IngersollRand Kress Makita Rodac Skill

Wiertarki udarowe

Demag Desoutter Fein

AEG Atlas-Copco B-D Fein Holz-Her IngersollRand

Wkr´tarki z gwintem

AEG Baier B-D Bosch Hilti Hitachi Kango

Nr 5

Nr 7

M5 10x32

Nr 14

Narz´dzia r´czne

Uchwyt wiert.

Nr 1

Nr 3

Nr 4 4K=Kort

Oprawki do grotów - ze spr´˝ystà tulejkà prowadzàcà Wera. Wyposa˝one w spr´˝ynujàcà tulejk´, zapewniajàcà centryczne prowadzenie wkr´tu i zapobiegajàcà wyÊlizgiwaniu si´ grota z rowka. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres zastosowaƒ dla wyk. 4 patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 807/4 Z Grub. grotu×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Âred. wewn. tulejki prowadz. . . . . . . . . . . Do ∏ba wkr´tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do ∏ba wkr´tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do ∏ba wkr´tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do ∏ba wkr´tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9411

-0103

-0202

-0301

mm mm MCS MSCS MFS do drewna

0.8×4 4 M3 M3 M3 Nr 6

1.0×5.5 5.5 M 3.5 M 3.5 M 3.5 Nr 8

D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt

90 5

90 5

1.2×8 8 M5 M5 M5 Nr 10 12 14 90 5

Oprawki do grotów - z pierÊcieniem spr´˝ystym Wera. Z wewn´trznym pierÊcieniem spr´˝ystym przytrzymujàcym grot. Gniazdo do osadzania grotów szeÊciokàtne. Oprawka uniwersalna przeznaczona do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub pneumatycznych wkr´tarkach. Istnieje równie˝ w wykonaniu krótkim (model 892). Patrz równie˝ Uchwyty do wkr´tów, str. 759. Zakresy zastosowaƒ ró˝nych wykonaƒ oprawek patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt maszynowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

436 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 436))

0292 890g mm szt

-0106 4/1 1⁄4 4 57 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Uchwyty do grotów - z magnesem Luna. Oprawki do grotów wkr´takowych, z wbudowanym magnesem. W ca∏oÊci ze stali nierdzewnej. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20136 cale mm mm szt

-0104 1⁄4 57 10 5

-1003 1⁄4 150 10 5

Luna. Oprawki szybkomocujàce do grotów wkr´takowych, z wbudowanym magnesem. Tuleja ze stali nierdzewnej. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20135 cale mm mm szt

-0105 1⁄4 60 10 5

-1004 1⁄4 75 10 5

Teng Tools. Z wbudowanym magnesem, przytrzymujàcym zarówno grot, jak i wkr´t. Z chwytem g 1⁄4″, wykonanie 4.

10616 Nr g mm pacz

-0104 ACC50MBH01 1⁄4″ 4 50 10

-0203 ACC70MBH01 1⁄4″ 4 70 10

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt) . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. Z wbudowanym magnesem przytrzymujàcym zarówno grot jak i wkr´t. Oprawki te przeznaczone sà do prac np. przy drewnie, poniewa˝ nie ekranowane pole magnesu mo˝e oddzia∏ywaç na znajdujàce si´ w pobli˝u obiekty o w∏aÊciwoÊciach magnetycznych. Zakresy zastosowaƒ ró˝nych wykonaƒ oprawek patrz str. 436.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt maszynowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9408 893g mm szt

-0355 4/1 K 1⁄4″ 4 50 5

-1007 4/1 K-SB 1⁄4″ 4 50 3

Oprawki do grotów - z magnesem i pierÊcieniem spr´˝ystym

Wera. Z wbudowanym magnesem przytrzymujàcym zarówno grot jak i wkr´t. Oprawki te przeznaczone sà do prac np. przy drewnie, poniewa˝ nie ekranowane pole magnesu mo˝e oddzia∏ywaç na znajdujàce si´ w pobli˝u obiekty o w∏aÊciwoÊciach magnetycznych. Z gniazdem szeÊciokàtnym do osadzania grotów. Oprawki uniwersalne przeznaczone sà do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub pneumatycznych wkr´tarkach (1/1 w wiertarkach). Zakresy zastosowaƒ ró˝nych wykonaƒ oprawek patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt maszynowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9408 899g mm szt

-0207 3/1 3 1⁄4″ 72 5

-0256 4/1 K 4 1⁄4″ 50 5

9408-0256

-0306 4/1 4 1⁄4″ 75 5

-0322 4/1 4 1⁄4″ 100 1

-0348 4/1 4 1⁄4″ 152 1

Oprawki do grotów - z magnesem ekranowanym Luna. Oprawki do grotów wkr´takowych, z wbudowanym magnesem i przytrzymkà wkr´tu. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20137 cale mm mm szt

-0103 1⁄4 80 10 5

-1002 1⁄4 120 10 5

437 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 437))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Oprawki do grotów - z magnesem ekranowanym Wera. Z wbudowanym magnesem przytrzymujàcym zarówno grot jak i wkr´t. Magnes ekranowany jest tulejkà miedzianà przeciw oddzia∏ywaniu na znajdujàce si´ w pobli˝u obiekty o w∏aÊciwoÊciach magnetycznych. Z gniazdem szeÊciokàtnym do osadzania grotów. Uniwersalne oprawki przeznaczone sà do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub pneumatycznych wkr´tarkach. Zakresy zastosowaƒ ró˝nych wykonaƒ oprawek patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt maszynowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5052 891cale mm szt

-0105 4/1 4 1⁄4 74 5

Uchwyty do grotów - szybkomocujàce Luna. Oprawka szybkomocujàca do grotów wkr´takowych, z wbudowanym magnesem i zatrzaskiem kulkowym. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20133 cale mm szt

-0107 1⁄4 50 5

Luna. Oprawka szybkomocujàca do grotów wkr´takowych, z ko∏nierzem. Chwyt g 1⁄4″.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20134 cale mm szt

-0106 1⁄4 65 5

Luna. Z uchwytem szybkomocujàcym z zatrzaskiem kulkowym. Do grotów wkr´takowych z ko∏nierzem i zwyk∏ych. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20134 cale mm szt

-0205 1⁄4 64 5

Teng Tools. Oprawki szybkomocujàce do grotów wkr´takowych. Z wbudowanym magnesem, przytrzymujàcym zarówno grot, jak i wkr´t. Z chwytem 1⁄4g″, wykonanie 4.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10617 Nr

-0103 ACC50CBH01 4 1⁄4 50 10

cale mm pacz

Wera. Oprawka uniwersalna umo˝liwiajàca szybkà wymian´ grotu. SzeÊciokàtny otwór jest rozszerzany poprzez przesuni´cie tulejki zaciskowej, dzi´ki czemu u∏atwione jest osadzanie grotu. Z wbudowanym magnesem przytrzymujàcym zarówno grot, jak i wkr´t. Tulejka stanowi równie˝ ekran dla pola magnetycznego. Z szeÊciokàtnym gniazdem chwytowym do osadzenia szeÊciokàtnego grotu. Oprawki uniwersalne sà przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych i pneumatycznych wkr´tarkach. Zakresy zastosowaƒ ró˝nych wykonaƒ oprawek patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt maszynowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788 895mm cale szt

-0207 4/1 4 77 1⁄4 5

-0306 4/1 K 4 52 1⁄4 5

Wera. Oprawka z uchwytem szybkomocujàcym, w której podczas wymiany grotu uwalniany jest magnes u∏atwiajàcy wymian´ ma∏ych grotów, ponadto posiada ona tulejk´ nowej konstrukcji osadzonà Êlizgowo, umo˝liwiajàcà przytrzymywanie uchwytu w czasie wkr´cania. Dzi´ki temu zmniejsza si´ ryzyko wyskoczenia grotu z naci´cia gniazda i wyrzàdzenia szkód.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Rapidaptor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie (chwyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

438 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 438))

12292 Nr Nr cale mm

-0101 889/4/1 K 4 1⁄4 50


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Uchwyty do grotów - szybkomocujàce Wera. Oprawka z uchwytem szybkomocujàcym, w której podczas wymiany grotu uwalniany jest magnes u∏atwiajàcy wymian´ ma∏ych grotów, ponadto posiada ona osadzonà Êlizgowo tulejk´, umo˝liwiajàcà przytrzymywanie uchwytu palcami podczas wkr´cania/wykr´cania. Oprawka ma zdolnoÊç absorpcji obcià˝eƒ wyst´pujàcych w momencie startu i zatrzymywania. W przypadku u˝ycia grotu typu BiTorsion wyst´puje dodatkowa absorpcja gwa∏townych zmian momentu. ˚ywotnoÊç grotu wyd∏u˝a si´, a praca jest bardziej ∏agodna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja (chwyt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13183 Nr Nr cale mm szt

-0101 897/4R 4 1⁄4 75 5

Wera. Rapidaptor. Oprawka do grotów wkr´takowych, z magnesem pierÊcieniowym i uchwytem szybkomocujàcym. Podczas wymiany grotu magnes jest zwalniany dla u∏atwienia operacji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Rapidaptor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13946 Nr cale mm

-0109 887/4 RR 1⁄4 57

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g (d∏ugoÊç min. 50 mm) . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia r´czne

Przed∏u˝acz do grotów, przydatny do wkr´cania wkr´tów w sufit itp. Osadzona obrotowo tuleja zewn´trzna umo˝liwia przytrzymywanie i kierowanie przed∏u˝acza w czasie pracy. W za∏àczeniu grot Phillips nr 2. D∏ugoÊç u˝ywanego grotu musi wynosiç co najmniej 50 mm.

12306 -0105 1⁄4 cale mm 450

¸àczniki czworokàtne s∏u˝àce do zamocowywania nasadek we wkr´tarkach patrz str. 0000.

Nasadki do osadzania grotów Teng Tools. Z otworem szeÊciokàtnym do typowych grotów wymiennych 1⁄4″ lub5⁄16″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒. . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr cale cale mm g szt

3563-0102 M140060-C 1⁄4 1⁄4 25 20 10

3581-0100 M380060-C 3⁄8 1⁄4 25 32 10

3581-0209 M120060-C 1⁄2 5⁄16 25 88 10

Wera. Nasadki z szeÊciokàtnym otworem, pasujàce do osadzania typowych grotów wymiennych. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0293 -0105 Nr 780 A-1 1⁄4 cale 1⁄4 cale mm 25 szt 5

-0501 780 B-1 3⁄8 1⁄4 30 5

-0600 780 B-2 3⁄8 5⁄16 30 5

-0303 780 C-1 1⁄2 1⁄4 35 5

-0402 780 C-2 1⁄2 5⁄16 35 5

Teng Tools. Z otworem g 10 i 12 mm, do grotów Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . . Do grotów z chwytem g . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10167 Nr cale mm mm g szt

-0057 M380061-C 3⁄8 10 28 32 10

-0107 M120061-C 1⁄2 10 38 56 10

-0206 M120062-C 1⁄2 12 38 62 10

439 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 439))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Przeglàd grotów do wkr´taków Wera

Przeglàd grotów Wera Standard

Bi-Torsion Groty ze strefà ’’Torsion-zon’’ absorbujàcà nadmierny moment, oraz z mniej twardym hartowaniem, dodatkowo powi´kszajàcym absorbcj´ mocy w chwili startu i zatrzymywania.

JakoÊç

Normalna

TZ Wysoka trwa∏oÊç

Zakres zastosowaƒ

Do wi´kszoÊci zastosowaƒ

Wykonanie

BTZ Po∏àczenie trwa∏oÊci i twardoÊci

Do blachowkr´tów Do b. trudnych i wkr. budowlanych. warunków.

BDC Pokrycie koƒcówki grotu diamentem polepsza chwyt, tj. zmniejsza ryzyko wyÊlizgni´cia. Dla b. d∏ugiej ˝ywotnoÊci.

Narz´dzia r´czne

Krótkie - do oprawek

Naci´cie proste

(1/4″)

800/1 Z 13256/25mm 0296/39mm

– –

800/1 TZ 0296/25mm

800/1 BTZ 6065

800/1 T BDC 5806

Krzy˝owe (Phillips)

(1/4″)

851/1 Z 0304

– –

851/TZ 0304

851/1 BTZ 6068

851/1 T BDC 5807

J.w. standard amerykaƒski

(1/4″)

861/1 Z 5153

– –

– –

– –

861/1 DC 10030

Pozidriv Supadriv

(1/4″)

855/1 Z 13254/25mm 0308/25mm

855/1 TZ 0308

855/1 BTZ 6069

855/1 BDC 5810

Tri-wing

(1⁄4″)

875/1 12295

– –

– –

– –

– –

Torq-set

(1⁄4″)

871/1 11872

– –

– –

– –

– –

SzeÊciokàt

(1/4″)

840/1 Z 0300

– –

– –

– –

– –

J.w. z koƒc. kul.

(1/4″)

842/1 Z 6073

– –

– –

– –

– –

Torx

(1/4″)

867/1 Z 13255

– –

867/1 TZ 7076

867/1 BTZ 10072

867/1 T BDC 3366

J.w. z otworem

(1/4″)

867/1 Z BO 2081

– –

– –

– –

– –

Utf. 4 1/4

Utf. 7 11 mm

TZ 1/4

BTZ

BDC

P∏askie bez tulejki prowadz.

800/4 Z 9410

– –

– –

– –

– –

z tulejkà prowadz.

807/4 Z 9411

– –

– –

– –

– –

Gniazdo krzy˝. (Phillips)

851/4 Z 9412

– –

851/4 TZ 9412

– –

851/4 T BDC 5814

– –

– –

– –

– –

– –

Pozidriv/Supadriv

855/4 Z 9414

– –

855/4 TZ 9414

– –

855/4 T BDC 5825

SzeÊciokàt

840/4 Z 9416

– –

– –

– –

– –

Torx

867/4 Z 2907

– –

– –

– –

– –

870/4 0295

870/7 1706

– –

– –

– –

D∏ugie - do osadz. bezpoÊr.

Kwadrat

440 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 440))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty p∏askie Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z naci´ciem prostym. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç x szer. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . .

20122 mm mm opak. pacz

-0100 0.6 x 3.5 25 2 5

-1009 0.6 x 4.5 25 2 5

-2007 0.8 x 5.5 25 2 5

-3005 1.2 x 6.5 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç x szer. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . .

20122 mm mm opak. pacz

-4003 0.6 x 3.5 25 10 3

-5000 0.6 x 4.5 25 10 3

-6008 0.8 x 5.5 25 10 3

-7006 1.2 x 6.5 25 10 3

Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z naci´ciem prostym. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . 10604 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 Teng Tools . . . . . . . . . . Nr FL2506A03 FL2506B03 FL2508A03 FL2508B02 FL2510A03 FL2512A03 FL2516A03 GruboÊç ostrza × szer. mm 0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 1.6x8.0 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 25 25 25 25 25 25 25 IloÊç grotów w . . . . . . . . opak. 3 3 3 3 3 3 3 IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . pacz 10 10 10 10 10 10 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 800/1 Z = 1⁄4″ g Grub. grotu x szer. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13256 mm mm szt

-0103

-0152

-0202

-0301

0.6x4.5 25 10

0.5x6.5 25 10

1.0x5.5 25 10

1.2x8.0 25 10

Wera. Nadajà si´ do wkr´cania blachowkr´tów. 800/1 TZ. Groty skr´tne. Posiadajà stref´ elastycznie skr´tnà, przejmujàcà skoki wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 800/1 TZ = 1⁄4″ g Grub. grotu×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 800/1 Z = 1⁄4″ g Grub. grotu×szerokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800/1 TZ

800/1 Z

0296

-1605

-0417

-0425

-0441

-0656

-0755

mm mm szt

0.5×4 25 10

0.6×4.5 25 10

0.8×5.5 25 10

1.0×5.5 25 10

1.2×6.5 25 10

1.6×8 25 10

0296

-0201

-0300

-0409

-0458

-0706

mm mm szt

0.5×3.0 39 10

0.6×4.5 39 10

0.8×5.5 39 10

1.0×5.5 39 10

1.2×8.0 39 10

Wera. BiTorsion. Posiadajà stref´ skr´tu, bardzo mi´kkà, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 800/1 BTZ Grub. grotu×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6065

-0207

-0306

-0405

mm mm szt

0.8×5.5 25 10

1.0×5.5 25 10

1.2×6.5 25 10

Wera. Typ BiTorsion. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Posiadajà bardzo mi´kkà stref´ skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 800/1 BDC Grub. grotu×szer. . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5806

-0104

-0203

-0302

mm mm szt

0.8×5.5 25 10

1.0×5.5 25 10

1.2×6.5 25 10

441 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 441))

Narz´dzia r´czne

Wera. Standardowe groty do ∏bów z naci´ciami prostymi. Z chwytem g 1⁄4″.


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty p∏askie Groty d∏ugie Teng Tools. Przed∏u˝one groty wkr´takowe do ∏bów z naci´ciem prostym. Przeznaczone do osadzania w narz´dziach mechanicznych wyposa˝onych w chwyt w wykonaniu 4. Pasujàcy chwyt nr 4 do osadzenia we wkr´tarce, patrz str. 436. D∏ugoÊç 50 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ostrza×szer.. . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . . . . IloÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10605 Nr mm opak. pacz

-0107 FL5006A03 0.6x3.5 3 10

-0206 FL5008A3 0.8x4.0 3 10

-0305 FL5008B03 0.8x5.5 3 10

-0404 FL5010A03 1.0x5.5 3 10

-0503 FL5012A03 1.2x6.5 3 10

D∏ugoÊç 70 mm

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. ostrza × szer. . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10605 Nr mm opak. pacz

-1006 FL7006A02 0.6x3.5 2 10

-1105 FL7008A02 0.8x4.0 2 10

-1204 FL7008B02 0.8x5.5 2 10

-1303 FL7010A02 1.0x5.5 2 10

Wera. Szczególnie przydatne do wkr´cania blachowkr´tów. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4, patrz str. 436. Wera 800/4 Z d∏ug. 89 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410 mm szt

-0104 0.5×3 10

-0203 0.6×3.5 10

-0302 0.8×4 10

-0351 0.8×5.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410 mm szt

-0450 1.0×6 10

-0500 1.2×6.5 10

-0609 1.2×8 10

-0708 1.6×8 10

-0401 1.0×5.5 10

Wera 800/4 Z d∏ug. 50 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ostrza × szer. . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410 mm szt

-0955 0.5×3 10

-1003 0.6×3.5 10

-1102 0.8×4 10

-1201 1.0×5.5 10

-1300 1.2×6.5 10

Wera 800/4 Z d∏ug. 70 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410 mm szt

-1904 0.8x4.0 1

-2001 1.0x5.5 10

-2100 1.2x8.0 10

Wera 800/4 Z d∏ug. 152 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410 mm szt

-3009 0.6×3.5 10

-3108 0.8×4.0 10

-3207 1.0×5.5 10

-3306 1.2×6.5 10

Groty krzy˝owe Phillips Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem krzy˝owym Phillips. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20123 Nr mm opak. pacz

-0109 1 25 2 5

-1008 2 25 2 5

-2006 3 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20123 Nr mm opak. pacz

-3004 1 25 10 3

-4002 2 25 10 3

-5009 3 25 10 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20123 Nr mm opak. pacz

-

-6007 2 25 50 3

-

442 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 442))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Phillips Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem typu Phillips. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606 Nr Nr mm opak. pacz

-0106 PH2500103 1 25 3 10

-0205 PH2500203 2 25 3 10

-0304 PH2500303 3 25 3 10

Opak. 10-szt. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606 Nr opak. pacz

-0403 PH2500110 10 10

-0502 PH2500210 10 10

-0601 PH2500310 10 10

Wera . Nr 851/1 TZ. Groty skr´tne. Posiadajà stref´ elastycznie skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″. Nr 851/1 Z. Grot standardowy bez strefy skr´tnej.

0304

-0102

-0201

-0458

Nr cale mm szt

1

2

3

1⁄4

1⁄4

1⁄4

25 10

25 10

25 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/1 Z Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0304

-1001

-1100

-1209

Nr cale mm szt

1 1⁄4 25 10

2 1⁄4 25 10

3 1⁄4 25 10

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/1 TZ Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. Torsion - ze strefà skr´tnà. Groty wysokiej jakoÊci wykonane ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów groty spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3851/1 TS Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14425 Nr mm

-0107 1 25

-0206 2 25

-0305 3 25

Wera. BiTorsion. Posiadajà stref´ skr´tu, bardzo mi´kkà, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/1 BTZ Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6068 Nr mm szt

-0105 1 25 10

-0204 2 25 10

-0303 3 25 10

Wera . Typ BiTorsion. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Posiadajà bardzo mi´kkà stref´ skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/1 BDC Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5807

-0103

-0202

-0301

Nr mm szt

1 25 10

2 25 10

3 25 10

443 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 443))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Luna. Groty z koƒcówkà toczonà na mniejszà Êrednic´. Do wkr´tów z ∏bami z gniazdem krzy˝owym Phillips wg standardu amerykaƒskiego (g∏´bsze gniazdo). Pasujà równie˝ do standardu europejskiego. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phillips gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20124 Nr mm opak. pacz

-0108 2 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20124 mm opak. pacz

-1007 25 10 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20124 mm opak. pacz

-2005 25 50 3

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z podtoczeniem na chwycie. Do gniazd krzy˝owych typu Phillips wg standardu amerykaƒskiego (o mniejszej g∏´bokoÊci). Pasuje równie˝ do wkr´tów wykonanych wg standardu europejskiego. Nadaje si´ do wkr´tów do gipsu. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. 10-szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10628 Nr Nr mm pacz

-0100 GR25002010 2 25 10

Opak. 100-szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10628 Nr Nr mm

-1009 GR250020100 2 25

Wera. Z podtoczeniem na chwycie. Do gniazd krzy˝owych typu Phillips wg standardu amerykaƒskiego (o mniejszej g∏´bokoÊci). Pasuje równie˝ do wkr´tów wykonanych wg standardu europejskiego. Nadaje si´ do wkr´tów do gipsu. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851 1 RZ Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5153 Nr mm szt

-0103 2 25 10

Wera. Z podtoczeniem na chwycie. Z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka. Do gniazd krzy˝owych typu Phillips wg standardu amerykaƒskiego (o mniejszej g∏´bokoÊci). Pasuje równie˝ do wkr´tów wykonanych wg standardu europejskiego. Nadaje si´ m.in. do wkr´tów do gipsu. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazda krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10030 Nr Nr mm szt

-0102 851/1 RDC 2 25 10

Groty d∏ugie Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem krzy˝owym Phillips. Z chwytem g 1⁄4″. D∏ugoÊç 50 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20129 Nr opak. pacz

-0103 2 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20129 Nr opak. pacz

-2000 2 10 3

D∏ugoÊç 150 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20129 Nr opak. szt

-1002 2 1 5

444 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 444))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Phillips Groty d∏ugie Teng Tools. Przed∏u˝one groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem typu Phillips. Z chwytem g 1⁄4″ w wykonaniu 4. D∏ugoÊç 50 mm Pasujàcy chwyt nr 4 do osadzenia we wkr´tarce, patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10607 Nr Nr opak. pacz

-0105 PH5000103 1 3 10

-0204 PH5000203 2 3 10

-0303 PH5000303 3 3 10

D∏ugoÊç 70 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips. . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10607 Nr Nr opak. pacz

-0402 PH7000102 1 2 10

-0501 PH7000202 2 2 10

Wera. Standardowe groty wkr´takowe krzy˝owe typu Phillips o d∏ugoÊci 50 mm. Z chwytem g 1⁄4″.

13253

-0106

-0205

-0304

1 50 10

2 50 10

3 50 10

Nr mm szt

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/1 Z = 1⁄4″ g Do gniazd krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. 851/4 TZ.Groty skr´tne. Posiadajà stref´ elastycznie skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Nr 851/4 Z bez strefy skr´tnej. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436. Wera 851/4 TZ d∏ugoÊç 50 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo krzy˝. PH . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412 Nr szt

-0102 1 10

-0201 2 10

-0300 3 10

9412 Nr szt

-0409 1 10

-0508 2 10

-0607 3 10

9412 Nr szt

-0706 1 10

-0805 2 10

-0854 3 1

Wera 851/4 TZ d∏ugoÊç 70 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo krzy˝. PH . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/4 TZ d∏ugoÊç 89 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo krzy˝. PH . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/4 Z längd 110 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo krzy˝. PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412 Nr szt

-0904 2 10

Wera 851/4 TZ d∏ugoÊç 152 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo krzy˝. PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412 Nr szt

-2009 1 10

-2108 2 10

Wera. Typ BiTorsion. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Posiadajà bardzo mi´kkà stref´ skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 851/4 BDC Gniazdo Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5814

-0104

-0203

-0302

Nr mm szt

1 50 10

2 50 10

3 50 10

445 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 445))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Pozidriv Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem krzy˝owym Pozidriv. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20125 Nr mm opak. pacz

-0107 1 25 2 5

-1006 2 25 2 5

-2004 3 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20125 Nr mm opak. pacz

-3002 1 25 10 3

-4000 2 25 10 3

-5007 3 25 10 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20125 Nr mm opak. pacz

-6005 1 25 50 3

-7003 2 25 50 3

-8001 3 25 50 3

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe krzy˝owe typu Pozidriv. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. opak. 3 szt. . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Pozidriv . . . . . . IloÊç grotów w. . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10608 Nr Nr opak. pacz

-0104 PZ2500103 1 3 10

-0203 PZ2500203 2 3 10

-0302 PZ2500303 3 3 10

Jw. opak. 10 szt.. . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w. . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10608 Nr opak. pacz

-1003 PZ2500110 10 10

-1102 PZ2500210 10 10

-1201 PZ2500310 10 10

Wera. Standardowe groty wkr´takowe krzy˝owe typu Pozidriv. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 Z = 1⁄4″ g Do gniazd Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13254

-0303

Nr mm szt

3 25 10

Wera. Nr 855/1 TZ (rozm. 1-3). Groty skr´tne. Posiadajà stref´ elastycznie skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″. Nr 855/1 Z . Groty standardowe bez strefy skr´tnej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 TZ = 1⁄4″ g Gniazdo Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 Z = 1⁄4″ g Gniazdo Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0308

-0108

-0207

-0256

Nr mm szt

1 25 10

2 25 10

3 25 10

0308

-1007

-1106

-1205

Nr mm szt

1 25 10

2 25 10

3 25 10

Wera. Torsion - ze strefà skr´tnà. Groty wysokiej jakoÊci wykonane ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów groty spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3855/1 TS do gniazd Pozidriv . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14424 Nr mm szt

-0108 1 25 1

-0207 2 25 1

-0306 3 25 10

Wera. Typ BiTorsion. Posiadajà stref´ skr´tu, bardzo mi´kkà, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 BTZ Gniazdo krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

446 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 446))

6069 Nr mm szt

-0104 1 25 10

-0203 2 25 10

-0302 3 25 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Pozidriv Wera. Typ BiTorsion. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Posiadajà bardzo mi´kkà stref´ skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 BDC . . . . . . . . . . . . Gniazdo Pozidriv . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5810

-0108 A 1 25 10

Nr mm szt

-0207 B 2 25 10

-0306 C 3 25 10

Groty d∏ugie Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem krzy˝owym Pozidriv. Z chwytem g 1⁄4″.

20130 Nr opak. pacz

-0100 1 2 5

-1009 2 2 5

-2007 3 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20130 Nr opak. pacz

-4003 1 10 3

-5000 2 10 3

-6008 3 10 3

D∏ugoÊç 150 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20130 Nr opak. szt

-

-3005 2 1 5

-

Narz´dzia r´czne

D∏ugoÊç 50 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Przed∏u˝one groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem typu Pozidriv. Z chwytem g 1⁄4″ w wykonaniu 4. D∏ugoÊç 50 mm Pasujàcy chwyt nr 4 do osadzenia we wkr´tarce, patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Pozidriv . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10609 Nr Nr opak. pacz

-0103 PZ5000103 1 3 10

-0202 PZ5000203 2 3 10

-0301 PZ5000303 3 3 10

D∏ugoÊç 70 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10609 Nr Nr opak. pacz

-0400 PZ7000102 1 2 10

-0509 PZ7000202 2 2 10

Wera. Standardowe groty wkr´takowe krzy˝owe typu Pozidriv o d∏ugoÊci 50 mm. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/1 Z = 1⁄4″ g Do gniazd Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13252 Nr mm szt

-0107

-0206

1 50 10

2 50 10

447 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 447))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty krzy˝owe Pozidriv Groty d∏ugie Wera. 855/4 TZ. Groty skr´tne. Posiadajà stref´ elastycznie skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Nr 855/4 Z bez strefy skr´tnej. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436. Wera 855/4 TZ d∏ugoÊç 50 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Pozidriv . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

9414 Nr szt

-0100 1 10

-0209 2 10

-0308 3 10

9414 Nr szt

-0407 1 10

-0506 2 10

-0605 3 10

Wera 855/4 Z d∏ugoÊç 70 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Pozidriv . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

Wera 855/4 Z d∏ugoÊç 89/110 mm

Nr art. . . . . . . . . . . Pozidriv . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

9414 Nr mm szt

-0704 1 89 10

-0803 2 89 10

-0902 2 110 10

-1009 3 89 10

Wera 855/4 Z d∏ugoÊç 152 mm

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9414 Nr szt

-2007 1 10

-2106 2 10

Wera. Typ BiTorsion. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Posiadajà bardzo mi´kkà stref´ skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Z chwytem g 1⁄4″. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 855/4 BDC Gniazdo Pozidriv. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5825

-0101

-0200

-0309

Nr mm szt

1 50 10

2 50 10

3 50 10

Luna. Groty wkr´takowe krzy˝owe, dwustronne. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20132 Nr Nr mm opak. pacz

-0108 1, 2 65 2 5

-1007 1, 2 65 2 5

-0207 2 25

-0306 3 25

Groty typu Tri-Wing Wera. Groty do Êrub z ∏bami typu Tri-Wing. Z chwytem 1⁄4″ g.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 875/1 . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . .

12295 Nr mm

-0108 1 25

Groty do gniazd Torq-set Wera. Groty do Êrub typu Torq-set. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . Wera 871/1 . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . .

11872 Nr mm szt

-0028 2 25 10

-0044 3 25 10

-0069 4 25 10

-0085 6 25 10

-0101 8 25 10

-0200 10 25 10

Wera. Groty do Êrub typu Torq-set. Z chwytem g 7⁄16″. Przeznaczone do bezpoÊredniego osadzania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 7, patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Wera 871/7 . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

11871 stoÊç mm szt

448 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 448))

(-0102) 1⁄4 35 5

(-0201) 5⁄16 35 5

(-0300) 3⁄8 35 5


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty do gniazd szeÊciokàtnych Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym. Z chwytem g

1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd 6-k. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20126 mm mm opak. pacz

-0106 3 25 2 5

-1005 4 25 2 5

-2003 5 25 2 5

-3001 6 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd 6-k. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20126 mm mm opak. pacz

-4009 3 25 10 3

-5006 4 25 10 3

-6004 5 25 10 3

-7002 6 25 10 3

Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . 10610 -0100 Teng Tools . . . . . . . Nr HEX2500203 Do gniazd 6-kàtn. . mm 2 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . mm 25 IloÊç grotów w . . . . opak. 3 IloÊç . . . . . . . . . . . . . pacz 10

-0209 HEX2500303 3 25 3 10

-0308 HEX2500403 4 25 3 10

-0407 HEX2500503 5 25 3 10

-0506 HEX2500603 6 25 3 10

-0605 HEX2500803 8 25 3 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2107 Do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10186 mm mm mm szt

-0104 5 10 40 100

-0203 6 10 40 100

-0302 7 10 40 100

-0401 8 10 40 100

-0500 9 10 40 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2107 Do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10186 mm mm mm szt

-0609 10 10 40 100

-0708 12 12 40 100

-0807 14 12 40 100

-0906 17 12 40 100

-1003 19 12 40 100

Wera. Typ Hex-Plus. Do gniazd szeÊciokàtnych. Specjalny kszta∏t Hex-Plus umo˝liwia przeniesienie na Êrub´ momentu obrotowego wy˝szego o ok. 20%. Wi´cej informacji o Hex-Plus patrz str. 491.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 840/1 Z = 1⁄4″ g Do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0300

-0056

-0106

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

-0700

mm mm szt

1.5 25 10

2 25 10

2.5 25 10

3 25 10

4 25 10

5 25 10

6 25 10

8 25 10

-0403 3 25

-0502 4 25

Wera. Hex-Plus. Ze strefà skr´tnà. Groty wysokiej jakoÊci wykonane ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów groty spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 3840/1 TS Do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14426 -0106 mm 1.5 mm 25

-0205 2 25

-0304 2.5 25

-0601 5 25

Wera. Do gniazd szeÊciokàtnych. Z kuliÊcie uformowanà koƒcówkà grota, umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr 842/1 Z Do gniazda szeÊciok. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6073 mm mm szt

-0306 4 25 10

-0405 5 25 10

-0504 6 25 10

449 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 449))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do ∏bów z gniazdami szeÊciokàtnymi.


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty do gniazd szeÊciokàtnych Groty d∏ugie Teng Tools. Przed∏u˝one groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym. Z chwytem g 1⁄4″ w wykonaniu 4. D∏ugoÊç 50 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . 10611 -0109 -0208 -0307 -0406 Teng Tools . . . . . . Nr HEX5000403 HEX5000503 HEX5000603 HEX5000803 Do gniazd 6-kàtn.. mm 4 5 6 8 IloÊç grotów w . . . . opak. 3 3 3 3 IloÊç . . . . . . . . . . . . pacz 10 10 10 10 Pasujàcy chwyt nr 4 do osadzenia we wkr´tarce, patrz str. 436.

Teng Tools. Groty wymienne d∏ugie do gniazd szeÊciokàtnych.

10188 mm mm mm szt

-0102 5 10 75 100

-0201 6 10 75 100

-0300 7 10 75 100

-0409 8 10 75 100

-0508 9 10 75 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2108 Do gniazda szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10188 mm mm mm szt

-0607 10 10 75 100

-0706 12 12 75 100

-0805 14 12 75 100

-0904 17 12 75 100

-1001 19 12 75 100

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2108 Do gniazda szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wera. Typ Hex-Plus. Do gniazd szeÊciokàtnych. Specjalny kszta∏t Hex-Plus umo˝liwia przeniesienie na Êrub´ momentu obrotowego wy˝szego o ok. 20%. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 840/4 Z Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9416

-0108

-0207

-0306

-0405

-0504

mm mm szt

3 50 10

4 50 10

5 50 10

6 50 10

8 50 10

Groty typu Torx Wera. Standardowe groty wkr´takowe do gniazd systemu Torx. Gniazdo zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Z chwytem g 1⁄4″. Patrz równie˝ informacje dotyczàce gniazd szeÊciokàtnych typu Torx str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 Z = 1⁄4″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13255

-0104

-0203

-0302

Nr mm szt

TX 7 25 10

TX 8 25 10

TX 9 25 10

Wera . Groty typu Torx. Do gniazd systemu Torx. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego. Ze strefà skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 TZ = 1⁄4″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda. . . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7076

-0020

-0046

-0061

-0087

-0103

-0202

Nr mm M mm szt

TX 5 1.42 1.6 26 10

TX 6 1.70 2 26 10

TX 7 1.99 2.5 26 10

TX 8 2.31 2.5 26 10

TX 9 2.5 3 26 10

TX 10 2.74 3-3.5 26 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 TZ = 1⁄4″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda. . . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7076

-0301

-0400

-0509

-0608

-0707

-0806

Nr mm M mm szt

TX 15 3.27 3.5-4 26 10

TX 20 3.86 4-5 26 10

TX 25 4.43 4.5-5 26 10

TX 27 4.99 4.5-6 26 10

TX 30 5.52 6-7 26 10

TX40 6.65 7-8 26 10

450 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 450))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty typu Torx Wera. Torsion - ze strefà skr´tnà. Groty wysokiej jakoÊci wykonane ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów groty spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 3867/1 TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda. . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14423 Nr mm M mm

-0109 TX 8 2.31 2.5 25

-0208 TX 9 2.5 3 25

-0307 TX 10 2.74 3-3.5 25

-0406 TX 15 3.27 3.5-4 25

-0604 TX 25 4.43 4.5-5 25

Wera. Typ BiTorsion. Ze strefà elastycznie skr´tnà, przejmujàcà nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Do gniazd systemu Torx. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

10072

-0101

-0200

-0309

-0408

-0507

-0606

Nr mm M mm szt

TX 10 2.74 3-3.5 26 10

TX 15 3.27 3.5-4 26 10

TX 20 3.86 4-5 26 10

TX 25 4.43 4.5-5 26 10

TX 30 5.52 6-7 26 10

TX40 6.65 7-8 26 10

Wera. Groty skr´tne z pokryciem diamentowym, wyd∏u˝ajàcym ˝ywotnoÊç i zmniejszajàcym ryzyko wyÊlizgiwania si´ z rowka, umo˝liwiajàcym zarazem stosowanie mniejszych nacisków. Ze strefà skr´tu, która dzi´ki swej elastycznoÊci przejmuje nadmierne wartoÊci momentu obrotowego, nie dopuszczajàc do uszkadzania narz´dzia. Do gniazd systemu Torx. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego. Z chwytem g 1⁄4″. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 3366 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 Wera 867/1 BDC. . . . . . . Nr TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 Maks. wymiar gniazda . . mm 2.74 3.27 3.86 4.43 5.52 6.65 Do wkr´tów . . . . . . . . . . . M 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 6-7 7-8 D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . mm 25 25 25 25 25 25 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10 10 10 10

Wera. Groty typu Torx z otworem. Do gniazd z czopem centralnym. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

D∏ugoÊç 25 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 Z BO . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2081 Nr mm M szt

-0057 TX 10 2.74 3-3.5 10

-0073 TX 15 3.27 3.5-4 10

-0107 TX 20 3.86 4-5 10

-0206 TX 25 4.43 4.5-5 10

-0305 TX 27 4.99 4.5-6 10

-0404 TX 30 5.52 6-7 10

-0503 TX 40 6.65 7-8 10

D∏ugoÊç 70 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 Z BO . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2081 Nr mm M szt

-1006 TX 10 2.74 3-3.5 10

-1105 TX 15 3.27 3.5-4 10

-1204 TX 20 3.86 4-5 10

-1303 TX 25 4.43 4.5-5 10

-1402 TX 27 4.99 4.5-6 10

-1501 TX 30 5.52 6-7 10

-1600 TX 40 6.65 7-8 10

451 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 451))

Narz´dzia r´czne

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/1 BTZ = 1⁄4″ g Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . Do wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty typu Torx Groty d∏ugie Wera. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436. Wi´cej informacji o wkr´tach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

D∏ugoÊç 50 mm . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/4 Z Rozmiar . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . Do wkr´tów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2907 Nr mm M szt

-2006 TX 8 2.31 2.5 10

-2105 TX 10 2.74 3-3.5 10

-2204 TX 15 3.27 3.5-4 10

-2303 TX 20 3.86 4-5 10

-2402 TX 25 4.43 4.5-5 10

-2501 TX 27 4.99 4.5-6 10

-2600 TX 30 5.52 6-7 10

-2709 TX 40 6.65 7-8 10

D∏ugoÊç 70 mm . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/4 Z Rozmiar . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2907 Nr szt

-

-0109 TX 10 10

-0208 TX 15 10

-0307 TX 20 10

-0406 TX 25 10

-0505 TX 27 10

-0604 TX 30 10

-0703 TX 40 10

D∏ugoÊç 89 mm . . . . . . . . . . . . . . Wera 867/4 Z Rozmiar . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2907 Nr szt

-

-3004 TX 10 10

-3103 TX 15 10

-3202 TX 20 10

-3301 TX 25 10

-3400 TX 27 10

-3509 TX 30 10

-3608 TX 40 10

D∏ugoÊç 152 mm . . . . . . . . . . . . . Wera 867/4 Z Rozmiar . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2907 Nr szt

-

-1008 TX 10 10

-1107 TX 15 10

-1206 TX 20 10

-1305 TX 25 10

-1404 TX 27 10

-1503 TX 30 10

-1602 TX 40 10

Groty typu TX

Narz´dzia r´czne

Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem typu Torx. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20128 Nr mm mm m opak. pacz

-0104 TX10 25 2.79 3-3.5 2 5

-0500 TX15 25 3.27 3.5-4 2 5

-1003 TX20 25 3.86 4-4.5 2 5

-1508 TX25 25 4.43 4.5-5 2 5

-2001 TX27 25 4.99 4.5-6 2 5

-2506 TX30 25 5.52 6-7 2 5

-3009 TX40 25 6.65 7-8 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20128 Nr mm opak. pacz

-3504 TX10 25 10 3

-4007 TX15 25 10 3

-4502 TX20 25 10 3

-5004 TX25 25 10 3

-5509 TX27 25 10 3

-6002 TX30 25 10 3

-6507 TX40 25 10 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20128 Nr mm opak. pacz

-7000 TX10 25 50 3

-

-7505 TX20 25 50 3

-8008 TX25 25 50 3

-

-8503 TX30 25 50 3

-

Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym typu TX. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów. . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . .

10612 -0108 Nr TX2500603 Nr TX6 mm 1.70 M 2 mm 25 w opak. 3 pacz 10

-0207 TX2500703 TX7 1.99 2.5 25 3 10

-0306 TX2500803 TX8 2.31 2.5 25 3 10

-0405 TX2500903 TX9 2.50 3 25 3 10

-0504 TX2501003 TX10 2.79 3-3.5 25 3 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów. . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . .

10612 Nr Nr mm M mm w opak. pacz

-0801 TX2502503 TX25 4.43 4.5-5 25 3 10

-0900 TX2502703 TX27 4.99 4.5-6 25 3 10

-1007 TX2503003 TX30 5.52 6-7 25 3 10

-1106 TX250403 TX40 6.65 7-8 25 3 10

-0702 TX250203 TX20 3.86 4-4.5 25 3 10

-0603 TX2501503 TX15 3.27 3.5-4 25 3 10

Teng Tools. Opakowania po 100 szt. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym typu TX. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . .

10969 Nr Nr mm M mm opak.

-0107 TX2501501B TX15 3.27 3.5-4 25 100

-0206 TX2502001B TX20 3.86 4-4.5 25 100

-0305 TX2502501B TX25 4.43 4.5-5 25 100

452 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 452))

-0404 TX2503001B TX30 5.52 6-7 25 100

-0503 TX2504001B TX40 6.65 7-8 25 100


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty typu TX Teng Tools. Do gniazd systemu TX. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2207 . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . Do wkr´tów. . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10187 -0103 Nr TX 20 mm 3.86 M 4-5 mm 10 mm 40 szt 100

-0202 TX 25 4.43 4.5-5 10 40 100

-0301 TX 27 4.99 4.5-6 10 40 100

-0400 TX 30 5.52 6-7 10 40 100

-0509 TX 40 6.65 7-8 10 40 100

-0608 TX 45 7.82 8-10 10 40 100

-0707 TX 50 8.83 10 10 40 100

-0806 TX 55 11.25 12 10 40 100

-0905 TX 60 13.25 14 12 40 100

-1002 TX 70 15.25 16 12 40 100

Luna. Groty wkr´takowe typu TX z otworem. Do gniazd z czopem centralnym. Do wkr´tów z ∏bami z gniazdami szeÊciokàtnymi systemu TX. Ten typ gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20035 Nr mm M mm opak. pacz

-0106 TX10 2.79 3-3.5 25 2 5

-0205 TX15 3.27 3.5-4 25 2 5

-0304 TX20 3.86 4-4.5 25 2 5

-0403 TX25 4.43 4.5-5 25 2 5

-0502 TX27 4.99 4.5-6 25 2 5

-0601 TX30 5.52 6-7 25 2 5

-0700 TX40 6.65 7-8 25 2 5

Jw. opak. 10 szt. . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20035 opak. pacz

-

-

-0809 10 5

-0908 10 5

-

-

-

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w. . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10614 Nr Nr mm M mm opak. pacz

-0106 TPX2501003 TPX10 2.79 3-3.5 25 3 10

-0205 TX2501503 TPX15 3.27 3.5-4 25 3 10

-0304 TPX2502003 TPX20 3.86 4-4.5 25 3 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w. . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10614 Nr Nr mm M mm opak. pacz

-0502 TPX2502703 TPX27 4.99 4.5-6 25 3 10

-0601 TPX2503003 TPX30 5.52 6-7 25 3 10

-0700 TPX2504003 TPX40 6.65 7-8 25 3 10

-0403 TPX2502503 TX 25 4.43 4.5-5 25 3 10

Groty d∏ugie Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem typu Torx. Z chwytem g 1⁄4″. D∏ugoÊç 50 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20131 Nr opak. pacz

-0109 TX10 2 5

-0505 TX20 2 5

-1008 TX25 2 5

-1503 TX30 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20131 Nr opak. pacz

-5504 TX10 10 3

-6007 TX20 10 3

-6502 TX25 10 3

-7005 TX30 10 3

D∏ugoÊç 70 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20131 Nr opak. szt

-2006 TX10 1 5

-2501 TX20 1 5

-3004 TX25 1 5

-3509 TX30 1 5

D∏ugoÊç 150 mm Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20131 Nr opak. szt

-4002 TX10 1 5

-4507 TX20 1 5

-5009 TX25 1 5

-

453 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 453))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Groty wkr´takowe typu TX z otworem. Do gniazd z czopem centralnym. Do wkr´tów z ∏bami z gniazdami szeÊciokàtnymi systemu TX. Z chwytem g 1⁄4″.


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Groty typu TX Groty d∏ugie Teng Tools. Przed∏u˝one groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem szeÊciokàtnym typu TX. Z chwytem g 1⁄4″ w wykonaniu 4. D∏ugoÊç 50 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10613 Nr Nr mm M w opak. pacz

-0107 TX5000803 TX8 2.31 2.5 3 10

-0206 TX5001003 TX10 2.79 3-3.5 3 10

-0305 TX5001503 TX15 3.27 3.5-4 3 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10613 Nr Nr mm M w opak. pacz

-0503 TX5002503 TX25 4.43 4.5-5 3 10

-0602 TX5002703 TX27 4.99 4.5-6 3 10

-0701 TX5003003 TX30 5.52 6-7 3 10

-0404 TX5002003 TX20 3.86 4-4.5 3 10

D∏ugoÊç 70 mm

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10613 -0800 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX7001002 Do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TX10 Maks. rozm. gniazda . . . . . . . . . . mm 2.79 Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 3-3.5 IloÊç grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . w opak. 2 IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pacz 10 Pasujàcy chwyt nr 4 do osadzenia we wkr´tarce, patrz str. 436.

-0909 TX7001502 TX15 3.27 3.5-4 2 10

-1006 TX700202 TX20 3.86 4-4.5 2 10

-1105 TX7002502 TX25 4.43 4.5-5 2 10

Teng Tools. Do gniazd systemu TX. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 2208 . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . Do wkr´tów. . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10189 -0101 Nr TX 20 mm 3.86 M 4-5 mm 10 mm 75 szt 100

-0200 TX 25 4.43 4.5-5 10 75 100

-0309 TX 27 4.99 4.5-6 10 75 100

-0408 TX 30 5.52 6-7 10 75 100

-0507 TX 40 6.65 7-8 10 75 100

-0606 TX 45 7.82 8-10 10 75 100

-0705 TX 50 8.83 10 10 75 100

-0804 TX 55 11.22 12 10 75 100

-0903 TX 60 13.25 14 12 75 100

-1000 TX 70 15.55 16 12 75 100

Groty do gniazd kwadratowych Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów kwadratowym typu Robertson. Z chwytem g 1⁄4″.

z

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20127 Nr mm opak. pacz

-0105 1 25 2 5

-1004 2 25 2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20127 Nr mm opak. pacz

-2002 1 25 10 3

-3000 2 25 10 3

gniazdem

Luna. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem kwadratowym typu Robertson. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd kwadratowych. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szt. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20176 Nr mm opak. pacz

-0097 2 50 2 5

-0105 2 50 2 5

Teng Tools. Standardowe groty wkr´takowe do ∏bów z gniazdem czworokàtnym typu Robertson. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozm. gniazda. . . . . . . . . . . . . Do gniazd czworok.. . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10615 Nr mm Nr M mm w opak. pacz

-0105 ROB2500103 2.31 1 6 25 3 10

454 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 454))

-0204 ROB2500203 2.74 2 8 25 3 10

-0303 ROB2500303 3.27 3 10 25 3 10


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Oprawka z magnesem Kasety z grotami wymiennymi Teng Tools. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ uniwersalnà z magnesem, oraz 6 grotów wymiennych (d∏ugoÊci 25 mm) z chwytem g1⁄4″. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozi-/Supadriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10261 Nr

-0102 BBX7A 7 1.0x5.5 1.2x6.5 12 12 10

mm Nr Nr szt

Teng Tools. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ uniwersalnà z magnesem, oraz 9 grotów wymiennych (d∏ugoÊci 25 mm) z chwytem g1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozi-/Supadriv . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10262 Nr

-0101 BBX10A 10 0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5 123 123 10

mm Nr Nr szt

Narz´dzia r´czne

Wera. Typ Hex-Plus. Minizestaw zawierajàcy oprawk´ uniwersalnà z uchwytem szybkomocujàcym nr 895/4 B, oraz 6 grotów wymiennych Hex-Plus do gniazd szeÊciokàtnych z chwytem g 1⁄4″. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oprawkà uniwersalnà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4337 Nr Nr mm

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt

-0105 8040-6/Z 895/4 B 2 2.5 3 456 10

Teng Tools. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ uniwersalnà z magnesem, oraz 6 grotów wymiennych (d∏ugoÊci 25 mm) z chwytem g1⁄4″ do gniazd typu TX.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10263 Nr

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt

TX

-0100 BBX7TXA 7 10 15 20 25 30 40 10

Oprawki grotów z uchwytem szybkomocujàcym Kasety z grotami wymiennymi Luna. Zestaw 10-elementowy, systemu Torx lub mieszany. Oprawka grotu z uchwytem szybkomocujàcym. Dostarczany w otwieranym etui tworzywowym. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20166

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips (Grabber) . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr Nr Nr szt

TX

-0107 Torx 10, 15, 20 (2), 25 (2) 27, 30, 40 12

-0206 mieszany 20, 25 5.5 2 2 (2) 1, 2, 3 12

455 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 455))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Oprawki grotów z uchwytem szybkomocujàcym

1649-0104

Kasety z grotami wymiennymi Wera. Kaseta plastikowa w formacie kieszonkowym. Zawiera 9 grotów wymiennych wraz z oprawkà. Nr 8100-9/TZ. Z oprawkà 895/4/1K z uchwytem szybkomocujàcym, oraz 3 grotami p∏askimi, 3 grotami Phillip i 3 grotami Pozidriv. Nr 8167-9/Z Torx. BiTorsion. Oprawka 895/4/1K z uchwytem szybkomocujàcym i 9 grotami Torx typu BiTorsion. Oprawka absorbuje chwilowe skoki mocy w momencie startu i zatrzymania. Dalsze z∏agodzenie chwilowego poboru mocy jest mo˝liwe poprzez stosowanie grotów typu BiTorsion. Wyd∏u˝a si´ dzi´ki temu ˝ywotnoÊç grota, oraz uzyskuje si´ bardziej mi´kkà prac. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oprawkà uniwersalnà . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 800/1 TZ p∏askie . . . . . . . . .

1649 Nr

Groty 851/1 TZ Phillips . . . . . . . . . Groty 855/1 TZ Pozidriv . . . . . . . . Groty 867/1 BTZ Torx . . . . . . . . . .

Nr Nr TX-

-0104 8100-9/TZ 895/4 /1K g 1⁄4 0.8×5.5 1.0×5.5 1.2×6.5 123 123 -

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

10

cale mm

-0302 8167-9/TZ Torx 895/4 B g 1⁄4 8 9 10 15 20 25 27 30 40 10

Wera. W formacie kieszonkowym. Kaseta plastikowa z 9 grotami wkr´takowymi i r´kojeÊcià z uchwytem szybkomocujàcym typu Kraftform w miniaturze. Wybór grotów do wykonywania prac precyzyjnych.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx 867/1TZ . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips 851/1 Z . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips 851/1 TZ. . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie 800/1. . . . . . . . . . . . . . . . .

12103 typ TX Nr Nr mm

-0100 Kraftform Kompakt 11 5 6 7 8 9 10 0 1/25 0.5x3.0

Wera. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ z uchwytem szybkomocujàcym, w której podczas wymiany grotu uwalniany jest magnes u∏atwiajàcy wymian´ ma∏ych grotów, ponadto posiada ona osadzonà Êlizgowo tulejk´, umo˝liwiajàcà przytrzymywanie uchwytu palcami podczas wkr´cania/wykr´cania. Oprawka ma zdolnoÊç absorpcji obcià˝eƒ wyst´pujàcych w momencie startu i zatrzymywania. Zestaw zawiera 9 grotów typu BiTorsion do naci´ç prostych i krzy˝owych Phillips i Pozidriv.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13182 Nr Nr mm Nr Nr szt

-0102 8700-9/BTZ 895/4B 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 123 123 10

Wera. Rapidaptor. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ z uchwytem szybkomocujàcym, w której podczas wymiany grotu uwalniany jest magnes u∏atwiajàcy wymian´ ma∏ych grotów, ponadto oprawka posiada tulejk´ nowej konstrukcji osadzonà Êlizgowo, umo˝liwiajàcà przytrzymywanie uchwytu w czasie wkr´cania. Dzi´ki temu zmniejsza si´ ryzyko wyskoczenia grotu z naci´cia gniazda i poczynienia szkód. Ponadto kaseta zawiera 9 ró˝nych grotów z trzonem skr´tnym do naci´ç p∏askich, oraz krzy˝owych Phillips i Pozidriv.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Rapidaptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oprawkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . .

12293 Nr Nr mm Nr Nr

-0100 8600-9/TZ 889/4/1 K 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 123 123

Wera. Rapidaptor. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ do grotów z pierÊcieniem magnetycznym i uchwytem szybkomocujàcym. Podczas wymiany grotu uwalniany jest magnes, u∏atwiajàc wymian´. Zawiera 9 ró˝nych grotów z trzonem skr´tnym do naci´ç p∏askich, oraz krzy˝owych Phillips i Pozidriv.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oprawkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . .

456 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 456))

13878 Nr Nr mm Nr Nr

-0101 8800-9/TZ 887/4 RR 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 123 123


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Oprawki grotów z uchwytem szybkomocujàcym Kasety z grotami wymiennymi Wera. Rapidaptor. Kaseta plastikowa zawierajàca oprawk´ do grotów z magnesem pierÊcieniowym i uchwytem szybkomocujàcym. Podczas wymiany grotu magnes jest zwalniany, co u∏atwia wymian´. Ponadto w kasecie znajduje si´ 9 grotów wysokiej jakoÊci wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów groty spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oprawkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Posidriv . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14428 Nr Nr Nr Nr Nr

-0104 BC 10/9 SB 3888/4/1 K 2 1 (1 szt.), 2 (2 szt.) TX 10, TX 15, TX 20, TX 25; TX 30

Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 6 nasadek szeÊciokàtnych, magnetycznà oprawk´ do grotów - d∏ugoÊç 50 mm, pokr´t∏o zapadkowe, ∏àcznik poÊredni ❒ - 1⁄4″ g, oraz 10 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà. 1⁄4″

16734 Nr mm mm mm PH PZ mm kg zest

-0108 T1419 19 8, 9, 10, 11, 12, 13 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 4, 5, 6 1, 2 1, 2 105x60x32 0.248 10

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 7 nasadek szeÊciokàtnych, magnetycznà oprawk´ do grotów - d∏ugoÊç 50 mm, pokr´t∏o zapadkowe, ∏àcznik poÊredni 1⁄4″ ❒ - 1⁄4″ g, oraz 10 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16735 Nr mm mm TX PH PZ mm kg zest

-0107 T1420 20 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 10, 15, 20 1, 2 1, 2 105x60x32 0.238 10

Zestawy grotów Luna. Zestaw grotów wkr´takowych zawierajàcy 25 elementów, szybkomocujàcà. W praktycznym etui z zaczepem na pas. Chwyt g 1⁄4″

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20139 -0101 Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 Groty krzy˝owe Phillip . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2, 3 Groty krzy˝owe Phillips (z chwytakiem). . . Nr 2 Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2, 3 Groty kwadratowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2 Groty szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3, 4, 5, 6 Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Oprawka szybkomocujàca, d∏uga . . . . . . . . mm 50 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 Jw. opak. 50 szt., nie blistry . . . . . . . . . . . 20139 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

z

oprawkà

-1000 B 2 (3 szt.) 1, 2, 3 (po 3 szt.) 10, 20, 25, 30, (po 3 szt.) 50 10

-0200 50

-

457 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 457))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy grotów Teng Tools. Zestaw zawierajàcy oprawk´ do grotów z uchwytem szybkomocujacym, ∏àcznik poÊredni z gniazdem szeÊciokàtnym, oraz 26 najbardziej popularnych grotów wkr´takowych. Wszystkie groty z chwytem g 1⁄4″. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Pozidriv/Supadriv. . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Grabber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów g 1⁄4″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Adapter szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17239 Nr mm Nr Nr TX TPX Nr mm Nr mm cale szt

-0106 TM028 28 0.6x4 0.8x5.5 1.0x6.5 123 123 10 15 20 25 30 40 20 25 30 123 456 2 (2 szt.) 50 1⁄4″-g-1⁄4″❒ 5

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 29 elementów. Zawiera magnetycznà oprawk´ do grotów - d∏ugoÊç 50 mm, ∏àcznik poÊredni 1⁄4″ ❒ - 1⁄4″ g, odkuwane pokr´t∏o zapadkowe do grotów, oraz 26 najbardziej popularnych grotów wkr´takowych. Wszystkie groty z chwytem g 1⁄4″. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv/Supadriv . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . Groty Grabber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Adapter szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz zapadkowy do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16736 Nr mm Nr Nr TX TPX Nr mm Nr mm cale mm kg

-0106 TM029 29 0.6x4.5 0.8x5.5 1.2x6.5 123 123 10 15 20 25 30 40 20 25 30 1, 2, 3 456 2 (2 st) 50 ❒-1⁄4″-1⁄4″-g g1⁄4″ - 8 mm 105x60x32 0.23

Wera. Zestaw 30 grotów wkr´takowych w kompaktowym, praktycznym pude∏ku plastikowym. Zawiera oprawk´ oraz 30 grotów serii Z.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do naci´ç prostych (po 1 szt.) . . . . . . . . . . Groty do gniazd 6-kàtnych (po 1 szt.) . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips (po 3 szt.) . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv (po 3 szt.) . . . . . . . . . . . Groty do gniazd Torx (po 1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13184 Nr Nr mm mm Nr Nr TXszt

-0100 8200/899-30 Z 899/4/1 0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5 456 123 123 10 15 20 25 30 40 5

Luna. Zestaw grotów wkr´takowych z 31 cz´Êci, z oprawkà magnetycznà. W praktycznym etui z zaczepem na pas. Chwyt g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20140 -0108 Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2 (2 szt.), 3 Groty krzy˝owe Phillips (z chwytakiem) . . . . . . . . . . . . . Nr 2 (2 szt.) Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2 (2 szt.), 3 Groty do gniazd kwadratowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2 Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3, 4, 5, 6 Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 10 (2 szt.), 15, 20 (2 szt.), 25 (2 szt.), 27, 30, 40 Oprawka ze stali nierdzewnej, z magnesem, d∏ugoÊç. mm 57 Podstawka plastikowa na 10 grotów. . . . . . . . . . . . . . . . szt. 3 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

458 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 458))


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy grotów Luna. Zestaw grotów wkr´takowych i wierte∏, sk∏adajàcy si´ z 30 cz´Êci. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie (25 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips (25 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips (z chwytakiem, 25 mm). . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv (25 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd Torx (25 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie (50 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips (50 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv (50 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiert∏a z chwytem takim jak groty . . . . . . . . . . . . . . . . . Pog∏´biacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka magnetyczna do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka szybkomoc. do grotów, z ko∏nierzem. . . . . . Oprawka do grotów, z podtrzymkà wkr´tu . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20141 mm Nr Nr Nr Nr mm Nr Nr mm mm cale/mm cale mm szt

-0107 3.5, 4.5 1, 2, 3 2 (2 st) 123 10, 15, 20, 25, 30, 40 5.5 2 2 2, 2.5, 3, 4, 5 35 1⁄4, 8, 10 1⁄4 75 5

Wera. Z trzonem sztyletowym. Zestaw sk∏ada si´ z 12 grotów, trzonu sztyletowego/oprawki z uchwytem szybkomocujàcym z magnesem. R´kojeÊç typu Kraftform, kompaktowa, z unikalnym trzonem sztyletowym, zapewniajàcym du˝à elastycznoÊç zastosowaƒ: w stanie z∏o˝onym tworzy ma∏owymiarowy wkr´tak, a w stanie roz∏o˝onym - normalnowymiarowy du˝y wkr´tak, albo mo˝na wyjàç ca∏à oprawk´ i zamocowaç jà we wkr´tarce. Dostarczany w pude∏ku z tworzywa sztucznego.

Trzon sztyletowy, wyciàgany

Wera. Kraftform Kompakt 20A. Pojedyncze naciÊni´cie koƒca r´kojeÊci powoduje otwarcie magazynku z 6 grotami zamiennymi. Uchwyt szybkomocujàcy z elementem Rapidaptor mo˝na roz∏o˝yç do utworzenia pe∏nowymiarowego wkr´taka, albo wyjàç ca∏kowicie i osadziç we wkr´tarce mechanicznej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Kraftform Kompakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13159 Nr Nr mm Nr Nr

-0101 20A 818/4/1 1.0x5.5 1.2x6.5 12 12

Wera. Kraftform Kompakt 41. Jest praktycznym zestawem w futerale z mi´kkiej grubej tkaniny. Futera∏ jest zwijany i zapinany na rzepy. Posiada ucha do zawieszenia lub zamocowania na pasku. Zawiera oprawk´ do grotów w kszta∏cie r´kojeÊci wkr´taka typu Kraftform i 10 grotów o d∏ugoÊci 89 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Kraftform Kompakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12294 Nr TXNr Nr

-0109 41 15 20 25 30 123 123

Wera. Typ Kraftform Kompakt 60. Szereg najcz´Êciej u˝ywanych grotów wkr´takowych. Zapakowane w mi´kkim futerale, który mo˝na zwinàç i zapiàç na rzepy. Szlufka do osadzenia na pasie i p´telka do zawieszenia. Zawiera oprawk´ w kszta∏cie r´kojeÊci typu Kraftform i 16 szt. grotów o d∏ugoÊci 89 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Kraftform Kompakt . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak z grotami wymiennymi . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . .

13157 Nr Nr mm Nr Nr Nr mm

-0103 60 816/4/1 1.0x5.5 123 123 TX10 TX 15 TX20 TX25 TX30 3456

459 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 459))

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11897 -0102 Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ Kompakt 50 ZawartoÊç: R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 817/4 Trzon sztyletowy . . . . . . . . . . . . . Nr 897/4/1 Groty do naci´ç prostych . . . . . . mm 0.6x 4.5 1.0x5.5 Groty Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 12 Groty Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 12 Groty Torx (z czopem centr.) . . . TX- 10 15 20 25 30 40


Wkr´taki - Groty wymienne Wkr´taki Zestawy grotów Wera. Zestaw wkr´taki-szczypce. Por´czny zestaw z 14 cz´Êci. Klucz szczypcowy Knipex 180 mm o zakresie rozwarcia 0-35 mm, oraz r´kojeÊç wkr´takowa do grotów Wera z uchwytem szybkomocujàcym wraz z grotami o d∏ugoÊci 89 mm, tworzàca pe∏nowartoÊciowy wkr´tak przemys∏owy. Dostarczany w mocnym brezentowym futerale ze szlufkà do mocowania na pasie.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Klucz szczypcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç wkr´takowa do grotów . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . .

13158 Nr

-0102 00 19 60 S

Nr Nr mm Nr Nr mm

8603-180 816/4/1 0.8x4 1.0x5.5 123 TX20 TX25 TX30 3456

Wera. Zestaw zawierajàcy wkr´tak do grotów wymiennych, oprawk´ szybkomocujàcà (z magnesem) do grotów, oraz 30 grotów. Dostarczany w tworzywowym futerale.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak do grotów wymiennych . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie 800/1 TZ (po 1 szt.) . . . . . . . . . . . Groty Phillip 851/1 TZ (po 3 szt.) . . . . . . . . . . . . Groty Pozidriv 855/1 TZ (po 3 szt.) . . . . . . . . . . Groty Torx 867/1 Z (po 1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciok. 840/1 Z (po 1 szt.) . . . . . . . . . .

10670 Nr szt. Nr Nr mm Nr Nr TXmm

-0107 8500-32 32 816/4 895/4/1K 0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5 123 123 10 15 20 25 30 40 456

Wera. Zestaw zawierajàcy wkr´tak do grotów wymiennych, oprawk´ szybkomocujàcà (z magnesem) do grotów, oraz 30 ró˝nych grotów. Dostarczany w tworzywowym futerale.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Kraftform Kompakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak do grotów wymiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 6-kàtne 840/1 Z BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Snake-Eyes 857/1 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx 867/1 Z BO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10692 Nr szt. Nr Nr mm Nr TX-

Groty Torq-set 871/ 1 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Tri-Wing 875/1 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 4-kàtne 868/1 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr Nr

Wykr´taki do Êrub - przecinaki do nakr´tek patrz str. 0000.

460 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 460))

-0101 71 32 816/4 895/4/1K 2 2.5 3 4 5 6 4 6 8 10 7 8 9 10 15 20 25 30 40 6 8 10 1⁄4″ 123 0123


Klucze Rozmiary kluczy Klucze Dobór rozmiaru do Êruby Âruby ISO (tzn. standardowe) Metryczne (SS-ISO 272)

Zunifikowane (SS-ISO 272)

M6S ∏eb szeÊciok.

M 6 SF ∏eb szeÊciok. z ko∏nierzem

SB Êruba ze stali ulepsz.

Gwint Klucze - Nasadki 3,2 3,2 4

M 2,2 M 2,5 M3

4 5 5,5

M 3,5 M4 M 4,5

6 (5,5) 7 7

M5 M6 M7

8 10 11

M8 M 10 M 12

13 16 (17) 18 (19)

M 14 M 16 M 18

21 (22) 24 27

M 20 M 22 M 24

30 34 (32) 36

M 27 M 30 M 33

41 46 50

M 36 M 39 M 42

5 7

8

N

N

N

Gwint UNCUNF

T6S ∏eb (tzw. Êruba francuska)

Gwint N

7 9,5

7 8 11 10 10 13,8 10 12 17,7 13 14 21,6 15 26,6 18

SB Êruba ze stali ulepsz.

19 21 27

30

M6

10

19,05

M8 M 10 M 12

13 16 (17) 18 (19)

15⁄16

23,81

M 16

24

1 1⁄8 1 5⁄16 1 1⁄2

28,58 33,34 38,1

M 20

30

1⁄4

7⁄16

11,11

5⁄16 3⁄8

1⁄2 9⁄16 3⁄4

12,7 14,29 19,05

3⁄4

24

5⁄8

15⁄16

23/81

30 34 (32) 36

3⁄4 7⁄8

18 (19)

1⁄2

1

1 1⁄8 28,58 1 5⁄16 33,34 1 1⁄2 38,1

1 1⁄4

1 7⁄8

47,63

55 60 65

1 1⁄2

2 1⁄4

57,15

M 45 M 48 M 52

70 75 80

1 3⁄4 2

2 5⁄8 3

66,68 76,2

M 56 M 60 M 64

85 90 95

M 68 M 72 M 76

100 105 110

M 80 M 85 M 90

115 120 130

M 95 M 100 M 105

135 145 150

M 110 M 115 M 120 M 125

155 165 170 180

W nawiasach wartoÊci wg starszych standardów (1985). Âruby dla których podano kilka rozmiarów klucza - ró˝nià si´ w zale˝noÊci od producenta.

461 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 461))

Narz´dzia r´czne

M 1,6 M 1,8 M2

Rozmiary kluczy

U6S ∏eb 6-k. szeÊciok.

Âruby do drewna (SS 2020) (DIN 571)


Klucze Rozmiary kluczy Nakr´tki Metryczne

wg szwedzkich norm SS (zgodnych w istotnych wymiarach z odpowiednimi normami DIN) M6M 6-kàtna

ML 6 M 6-kàtna niska

N

N

Narz´dzia r´czne

Gwint M1 M 1,2 M 1,4

2,5 2,5 3,2

M 1.6 M 1,8 M2

3,2 3,2 4

M 2.2 M 2,5 M3

4 5 5,5

M 3,5 M4 M 4,5

5,5 7 7

M5 M6 M7

8 10 11

M8 M 10 M 12

13 13 16 (17) 16 (17) 18 (19) 18 (19)

M 14 M 16 M 18

21 (22) 24 24 27

M 20 M 22 M 24

30 30 34 (32) 36 36

M 27 M 30 M 33

41 46 50

M 36 M 39 M 42

55 60 65

M 45 M 48 M 52

M 6 MF 6-kàtna ko∏nierzowa

N

Nyloc/ Loc-King 6-kàtna z pierÊc. nylon.

MKM 6-kàtna koronowa

MHKM 6-kàtna koronowa wieƒcowa

M 6 HM 6-kàtna ∏àczàca

MHM Ko∏pakowa

N

N

N

N

N

DF

5,5 (6)

8 10

10

13,5

13 17,5 15 (16) 20,5 (17) 18 25,5 (19) 24

21 33,5

7

7

7

7

8 10

8 10

8 10

8 10

13 16 (17) 18 (19)

13 16 18

21 (22) 24

21 24

13 16 18 21 24

(17) (19) (22)

(17) (19)

16 (17) 18 (19)

13 16 18

24

21 24

(22)

30

39

30

30

30

30

30

36

51

36

36

36

36

36

46

41 46 50

41 46 50

55 60 65

55 60 65

70 75 80

70 75 80

70 75 80

M 56 M 60 M 64

85 90 95

85

85

95

95

M 68 M 72 M 76

100 105 110

105

105

M 80 M 85 M 90

115 120 130

115

115

130

130

M 95 M 100 M 105

135 145 150

145

145

M 110 M 115 M 120 M 125

155 165 170 180

46

55

W nawiasach wartoÊci wg starszych standardów (1985).

462 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 462))

(17) (19) (22)


Klucze Rozmiary kluczy Nakr´tki

wg szwedzkich norm SS (zgodnych w istotnych wymiarach z odpowiednimi normami DIN)

Zunifikowane

Gwint UNC – UNF

U6M 6-kàtna

N

1⁄4

7⁄16

5⁄16 3⁄8

1⁄2 9⁄16

7⁄16

11⁄16

1⁄2 9⁄16

3⁄4

7⁄8

N 11,11 12,7 14,29 17,46 19,05

7⁄16

N

Nyloc/ Loc-King 6-kàtna z pierÊc. nylon.

UKM 6-kàtna koronowa

UHKM 6-kàtna koronowa wieƒcowa

U 6 HM 6-kàtna ∏àczàca

N

N

N

N

DF

1⁄2 9⁄16

11,11 12,7 14,29

7⁄16 1⁄2 9⁄16

11,11 14,6 12,7 17,5 14,29 20,6

3⁄4

19,05

3⁄4

19,05 27,2

7⁄16 1⁄2 9⁄16 11⁄16 3⁄4 7⁄8

11,11 12,7 14,29 17,46 19,05 22,23

15⁄16 23,81 15⁄16 23,81 15⁄16 23,81 32,8 15⁄16 23,81 1 1⁄8 28,58 1 1⁄8 28,58 1 1⁄8 28,58 39 1 1⁄8 28,58 1 5⁄16 33,34 1 5⁄16 33,34 1 5⁄16 33,34 45 15⁄16 33,34

1 1 1⁄2 38,1 1 1⁄2 1 1⁄8 1 11⁄16 42,9 1 1 ⁄4 1 7⁄8 47,63 1 7⁄8 3⁄8

U 6 MF 6-kàtna ko∏nierzowa

1⁄16

1 2 1 1⁄2 2 1⁄4 1 3⁄4 2 5⁄8

52,39 57,15 2 1⁄4 66,68

2 3 2 1⁄4 3 3⁄4 1 2 ⁄2 3 3⁄4

76,2 85,73 95,25

2 3⁄4 4 1⁄8 3 4 1⁄2

104,8 114,3

3

38,1

1 1⁄2

38,1

51

1 1⁄2 7⁄8

38,1 47,63

UHM Ko∏pakowa

N 7⁄16

1⁄2 9⁄16

12,7 14,29

9⁄16

14,29

9⁄16

14,29

1⁄2 9⁄16

11,11 12,7 14,29

3⁄4

19,05

3⁄4

19,05

3⁄4

19,05

3⁄4

19,05

15⁄16 1 1⁄8 1 5⁄16

23,81 28,58 33,34

1 1⁄2

38,1

1

7⁄8

47,63

1

57,15

2 1⁄4 57,15 25⁄8 66,68

2 1⁄4 2 5⁄8

57,15 66,68

76,2

3 76,2 3 3⁄8 85,73 3 3 ⁄4 95,25

3 3 3⁄8 3 3⁄4

76,2 85,73 95,25

4 1⁄8 104,8 4 1⁄2 114,3

4 1⁄8 4 1⁄2

104,8 114,3

15⁄16 23,81 15⁄16 23,81 15⁄16 1 1⁄8 28,58 1 1⁄8 28,58 1 1⁄8 1 5⁄16 33,37 1 5⁄16

1 1⁄2

38,1

47,63

1

7⁄8

47,63

2 1⁄4

57,15

1 1⁄2 38,1

1 1⁄2

23,81 28,58 33,34 38,1

Klucze magnetyczne

Gedore. Zestaw sk∏adajàcy si´ ze szczelinomierza, wkr´taka, pilnika magnetycznego i oÊmiu kluczy sta∏ych. Z∏àczone kó∏kiem. Niklowane na po∏ysk.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1026 Nr

-0107 625 M Milimetry 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

463 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 463))

Narz´dzia r´czne

5⁄8 3⁄4

UL 6 M 6-kàtna niska


Klucze Klucze p∏askie sta∏e

Narz´dzia r´czne

Gedore. Jednostronne. Wymiary wg DIN 894. Kàt 15°. Odkuwane ze specjalnej stali i hartowane. Rozmiary 6-38 mm - fosfatyzowane, od 41 mm - stalowo-szare. Rozmiary 10-32 mm z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . 1021 -0102 Gedore 894 Rozmiar klucza . . . mm 6 D∏ugoÊç . . . . . . . . . mm 75 GruboÊç szcz´k . . mm 3.2 Opak. . . . . . . . . . . . szt 10

-0201

-0300

-0409

-0508

-0607

-0706

-0805

-0904

-1001

-1100

-1209

7 80 3.2 10

8 95 3.2 10

9 100 4 10

10 105 4.5 10

11 110 5 10

12 125 5 10

13 130 5.5 10

14 140 5.5 10

15 145 5.5 10

16 155 5.5 10

17 160 6 10

Nr art. . . . . . . . . . . . 1021 -1258 Gedore 894 Rozmiar klucza . . . mm 18 D∏ugoÊç . . . . . . . . . mm 160 GruboÊç szcz´k . . mm 6 Opak. . . . . . . . . . . . szt 10

-1308

-1407

-1506

-1555

-1605

-1704

-1803

-1852

-1902

-1951

-2009

19 170 7 10

22 195 8 10

24 215 9 10

25 215 9 10

27 240 10 10

30 260 11 10

32 275 12 10

34 290 12.5 1

36 305 13 1

38 305 13 1

41 345 14 1

Nr art. . . . . . . . . . . . 1021 -2108 Gedore 894 Rozmiar klucza . . . mm 46 D∏ugoÊç . . . . . . . . . mm 380 GruboÊç szcz´k . . mm 15 Opak. . . . . . . . . . . . szt 1

-2207

-2306

-2405

-2504

-2603

-2702

-2801

-2900

-3007

-3106

-3205

50 415 16 1

55 460 17 1

60 495 18 1

65 530 19 1

70 575 20 1

75 610 21 1

80 645 22 1

85 690 23 1

90 740 25 1

95 740 25 1

100 800 26 1

Teng Tools. Dwustronne. Ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary wg DIN 3110/ISO 3318. Kàt 15°. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymairy

L

H

D1

D2

T

Masa

Opak.

10170 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr 620607 620809 621011 621213

6x7 8x9 10x11 12x13

mm 123 140 156 172

mm 3.7 4.0 5.0 5.5

mm 18.0 22.7 27.1 31.2

mm 15.5 20.4 24.9 29.2

mm 3.7 4.0 5.0 5.5

25 35 50 75

10 10 10 10

-0508 -0607 -0706 -0805

621415 621617 621819 622022

14x15 16x17 18x19 20x22

189 204 221 237

5.9 6.3 6.7 7.1

35.3 38.9 42.8 48.8

33.3 37.1 40.9 44.8

5.9 6.3 6.7 7.1

105 155 190 220

10 10 10 5

-0904 -1001 -1100

622123 622427 620032

21x23 24x27 30x32

247 263 298

7.7 8.1 9.0

50.8 59.1 69.8

46.8 52.8 65.4

7.7 8.1 9.0

245 305 465

5 5 5

Gedore. Dwustronne. Wymiary wg DIN 895. Kàt 15°. Odkuwane ze specjalnej stali i hartowane. Fosfatyzowane do 30×32 mm, stalowo-szare od 30×36 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 895 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1028

-0501

-0972

-1301

-1558

-1608

-1756

mm mm mm szt

8×10 115 4.5 10

10×13 140 5.5 10

12×14 140 5.5 10

14×15 155 5.5 10

13×17 160 6 10

16×17 160 6 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 895 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1028

-1806

-1855

-1905

-2002

-2309

-2358

mm mm mm szt

17×19 170 7 10

18×19 170 7 10

19×22 195 8 10

19×24 205 9 10

24×27 245 10 10

25×28 245 10 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 895 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1028

-2408

-2606

-2804

-3000

-3109

-3307

mm mm mm szt

24×30 220 11 10

30×32 275 12 10

32×36 310 13 1

41×46 380 15 1

46×50 420 16 1

55×60 500 18 1

464 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 464))


Klucze Klucze p∏askie sta∏e Gedore. Dwustronne. Ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówki o zmniejszonej gruboÊci. Wymiary wg DIN 3110. Kàt 15°. Trzon o przekroju owalnym. Chromowane. Szereg metryczny Gedore 6 Nr art. Rozmiar Opak. klucza 1031 mm szt -0100 4×4.5 10 -0209 5×5.5 10 -0407 6×7 10

Nr art. 1032 -

Szereg amerykaƒski Gedore 6 Rozmiar Rozmiar klucza klucza AF mm -

D∏ugoÊç

GruboÊç trzonu

szt -

mm 100 100 122

mm 3.4 3.4 3.7

6.3×7.9 7.9×8.7 7.9×9.5 9.5×11.1

10 10 10 10

122 140 140 157

3.7 4 4 4.5

11.1×12.7 -

10 -

157 172 172 172

4.5 5 5 5

12.7×14.3 14.3×15.9 15.1×17.5 15.9×17.5

10 10 10 10

190 190 205 205

5.5 5.5 6 6

15.9×19.1 19.1×22.2

10 10

222 222 236

6.5 6.5 7

22.2×23.8

10

236 250 250

7 7.5 7.5

Opak.

6×8 8×9 10×11

10 10 10

-0109 -0158 (-0208) -0307

-1306 -1405 -1801 -2007

10×12 10×13 12×13 13×14

10 10 10 10

-0406 -

-2205 -2502

14×15 16×17

10 10

-0505 (-0604) (-0703) -0802

-2700 -2809 -3005

17×19 18×19 19×22

10 10 10

-0901 -1107

-3104 -3302 -3401

20×22 21×23 22×24

10 10 10

(-1404)

-3708 -3807

24×27 24×30

10 10

(-1503) (-1602)

15⁄16×1

15⁄16×11⁄8

23.8×25.4 23.8×28.6

10 10

266 266 280

8 8 8.5

-3906 -4102 -4201

25×28 27×30 27×32

10 10 10

(-1701) (-1800) -

1×11⁄8 11⁄16×11⁄8 -

25.4×28.6 27×28.6 -

10 10 -

280 302 302

8.5 9 9

-4300 -4508 -

30×32 32×36 -

10 1 -

(-2105) (-2204) (-2303) -2501

13⁄16×15⁄16 11⁄4×13⁄8 11⁄4×17⁄16 13⁄8×11⁄2

30.2×33.3 31.8×34.9 31.8×36.5 34.9×38.1

10 1 1 1

302 328 328 328

9 9.4 9.4 9.4

-4607 -4706 -4904

36×41 38×42 46×50

1 1 1

(-2600) -

17⁄16×15⁄8 -

36.5×41.3 -

1 -

360 360 400 450

10 10 10.7 11.6

1⁄4×5⁄16 5⁄16×11⁄32 5⁄16×3⁄8

3⁄8×7⁄16

7⁄16×1⁄2

-

1⁄2×9⁄16

9⁄16×5⁄8 19⁄32×11⁄16 5⁄8×11⁄16 5⁄8×3⁄4

-

3⁄4×7⁄8

7⁄8×15⁄16

Gedore. Dwustronne - ten sam rozmiar z obu stron. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt 15°×85°. Chromowane, g∏ówki szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 8 Rozmiar klucza. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1035

-0106

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

-0700

mm mm mm szt

4 70 3.2 10

4.5 70 3.2 10

5 78 3.2 10

5.5 78 3.2 10

6 78 3.2 10

7 91 3.2 10

8 96 3.2 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 8 Rozmiar klucza. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1035

-0809

-0908

-1005

-1104

-1203

-1302

mm mm mm szt

9 103 3.2 10

10 105 3.2 10

11 116 3.2 10

12 116 3.8 10

13 131 3.8 10

14 131 4 10

Zestawy Teng Tools. Sk∏ada si´ z 8 dwustronnych kluczy p∏askich. Ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówka polerowana. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0390 Nr szt.

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0107 TT6208 8 Metrycny 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 265x142x50 0.8

465 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 465))

Narz´dzia r´czne

-0506 -0803 -1207


Klucze Klucze p∏askie sta∏e Zestawy Teng Tools. Dwustronne klucze p∏askie w zestawie. Ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary wg DIN 3110/ ISO 3318. Chromowane na mat. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

15165 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0108 6211MM 11 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 1.93

mm

Gedore. Zestaw kluczy p∏askich w podstawce blaszanej. Zawiera klucze dwustronne nr 6. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt 15°. Trzon o przekroju owalnym. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . .

1034 Nr

Wymiary podstawki . . . . . . . .

mm

-0107 H6-8 8 Metryczny 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 225×65×54

-0206 H6-12 12 Metryczny 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32 280×110×76

Narz´dzia r´czne

Klucze pazurowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dostarczane przetyczkà do pokr´cania 26 D. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore DS 3114 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przetyczki . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1027

-0056

-0106

-0155

-0205

-0254

-0304

-0353

-0403

mm mm mm szt

13 160 8 5

14 160 8 5

16 200 10 5

17 200 10 5

18 200 12 5

19 200 12 5

21 250 12 5

22 250 12 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore DS 3114 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przetyczki . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1027

-0502

-0601

-0700

-0809

-0908

-1005

-1104

-1203

mm mm mm szt

24 250 14 5

27 250 14 5

30 250 16 5

32 250 16 5

36 315 18 1

41 315 18 1

46 315 20 1

50 315 20 1

z

Teng Tools. Klucze pazurowe, z otworem ❒ 3⁄8″ umo˝liwiajàcym osadzenie na narz´dziach nasadowych, np. na przed∏u˝aczach trzpieniowych i pokr´t∏ach zapadkowych (grzechotkach).

Nr art. 11201 -0103 -0202 -0301 -0400

System metryczny Teng Tools M3865-C Rozmiar mm 10 11 12 13

D∏ugoÊç Opak. szt 10 10 10 10

mm 32.3 34.3 36.2 37.4

-0509 -0608 -0707 -0806

14 15 16 17

10 10 10 10

40.0 41.3 41.3 45.5

-0905 -1002

18 19

10 10

45.5 45.5

Teng Tools. Zestawy sk∏adajàce si´ z 8 kluczy pazurowych nasadzanych. Chromowane na mat. Klucze dostarcza si´ na listwie z uchwytami spr´˝ystymi. Klucze posiadajà otwór ❒ 3⁄8″ umo˝liwiajàcy osadzanie ich na narz´dziach nasadowych, np. na przed∏u˝aczach trzpieniowych i pokr´t∏ach zapadkowych (grzechotkach).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór chwytowy ❒ . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . .

11199 Nr szt. cale mm

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

466 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 466))

-0107 M3808MM 8 3⁄8 10 11 12 13 16 17 18 19 10


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Model krótki Stubby, u∏atwiajàcy dost´p. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. Chromowane.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

11651 -0108 -0207 -0306 -0405

Nr 6005M10 6005M11 6005M12 6005M13

10 11 12 13

mm 95 100 105 110

mm 7.0 7.8 8.2 8.8

mm 5.1 5.9 6.6 6.7

mm 16.2 17.9 19.1 19.3

mm 21.9 23.8 24.7 27.1

mm 3.4 4.0 4.2 5.0

30 42 48 55

10 10 10 10

-0504 -0603 -0702 -0801

6005M14 6005M15 6005M16 6005M17

14 15 16 17

115 120 125 130

9.1 9.2 9.8 10.3

7.4 7.5 8.1 8.3

21.8 22.6 23.6 25.9

28.9 31.1 33.0 36.0

5.1 5.1 5.6 5.6

66 71 87 105

10 10 10 10

-0900 -1007

6005M18 6005M19

18 19

135 140

11.0 11.2

8.7 9.4

27.2 28.7

36.8 38.1

5.8 6.0

118 130

10 10

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

7267 -0052 -0102 -0201 -0300

Nr 6005055 600506 600507 600508

5.5 6 7 8

mm 95 100 110 120

mm 4.1 4.7 5.0 5.5

mm 3.5 4.0 4.0 4.5

mm 8.9 10.1 11.5 12.8

mm 13.6 15.5 17.0 19.2

mm 2.4 2.7 2.8 3.0

12 15 22 23

10 10 10 10

-0409 -0508 -0607 -0706

600509 600510 600511 600512

9 10 11 12

130 140 150 160

5.9 6.5 6.9 7.3

4.5 5.0 5.4 5.5

14.2 15.6 16.9 18.3

21.2 23.2 25.3 27.2

3.3 3.5 3.7 3.9

33 38 50 58

10 10 10 10

-0805 -0904 -1001 -1100

600513 600514 600515 600516

13 14 15 16

170 180 190 200

7.8 8.3 8.6 8.9

5.9 6.2 6.4 6.7

19.7 21.2 22.5 24.0

29.4 31.5 33.2 34.7

4.1 4.4 4.6 4.8

66 88 96 104

10 5 5 5

-1209 -1308 -1407 -1506

600517 600518 600519 600520

17 18 19 20

210 220 230 240

9.3 9.9 10.5 10.9

6.9 7.2 7.4 7.7

25.3 26.8 28.1 29.7

36.5 38.7 40.7 43.1

5.0 5.2 5.4 5.6

124 140 169 174

5 5 5 5

-1605 -1704 -1803 -1902

600521 600522 600523 600524

21 22 23 24

250 260 270 280

11.3 11.5 11.8 12.1

8.0 8.2 8.4 8.7

31.3 32.6 34.2 35.5

44.8 46.9 48.3 50.4

5.7 5.8 5.9 6.0

200 212 242 266

5 5 5 5

-2009 -2108 -2207 -2306

600525 600526 600527 600528

25 26 27 28

290 300 310 320

12.5 12.8 13.1 13.3

8.9 9.2 9.4 9.7

36.9 38.2 39.6 40.9

52.0 53.6 55.7 57.6

6.2 6.4 6.6 6.8

304 358 360 430

5 5 5 5

-2405 -2504 -2603 -2652

600529 600530 600532 600533

29 30 32 33

330 340 360 380

13.5 13.7 14.3 15.0

9.9 10.1 10.4 10.7

42.3 43.7 46.4 48.8

59.7 61.8 65.8 69.2

7.0 7.1 7.3 7.5

440 484 534 563

5 5 5 5

-2686 -2702 -2751 -2801

600534 600536 600538 600541

34 36 38 41

380 410 430 460

15.0 19.2 20.4 21.6

10.7 13.5 15.0 16.0

48.8 53.5 56.0 61.0

69.2 74.0 77.0 84.0

7.5 8.0 9.0 10.0

575 608 637 682

5 5 5 5

-2850 -2900 -2926 -2942

600546 600550 600555 600558

46 50 55 58

500 540 560 600

23.0 24.6 21.5 23.5

17.0 18.0 28.0 30.0

66.0 73.0 86.0 94.0

92.0 102.0 102.0 102.0

11.0 12.0 14.5 16.0

741 801 2800 3900

5 5 2 2

-2959 -2967 -2983

600560 600565 600570

60 65 70

600 680 680

23.5 25.0 25.0

30.0 32.0 32.0

94.0 108.0 108.0

102.0 102.0 102.0

16.0 18.0 18.0

3900 5800 5800

2 3 3

467 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 467))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Mocne, o ma∏ej gruboÊci klucze p∏asko-oczkowe w rozmiarach metrycznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Wykonane zgodnie z DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane na mat.


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Mocne, o ma∏ej gruboÊci klucze p∏asko-oczkowe w rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-molibdenowej. Wykonane wg DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówka szlifowana. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

7267 -3007 -3106 -3205 -3304

Nr 600108 600110 600112 600114

-3403 -3502 -3601 -3700

600116 600118 600120 600122

-3809 -3825 -3833 -3841

600124 600126 600128 600130

3⁄4″ 13⁄16″

-3858 -3866 -3874 -3882

Rozmiar

Rozmiar

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

1⁄4″

6.3 7.9 9.5 11.1

mm 100 120 140 150

mm 4.7 5.5 6.5 6.9

mm 4.0 4.5 5.0 5.4

mm 10.1 12.8 15.6 16.9

mm 15.5 19.2 23.2 25.3

mm 2.7 3.0 3.5 3.7

15 23 38 50

10 10 10 10

12.7 14.3 15.9 17.5

170 180 200 210

7.8 8.3 8.9 9.3

5.9 6.2 6.7 6.9

19.7 21.2 24.0 25.3

29.4 31.5 34.7 36.5

4.1 4.4 4.8 5.0

66 88 104 124

10 5 5 5

15⁄16″

19.1 20.6 22.2 23.8

230 250 260 280

10.5 11.3 11.5 12.1

7.4 8.0 8.2 8.7

28.1 31.3 32.6 35.5

40.7 44.8 46.9 50.4

5.4 5.7 5.8 6.0

169 200 212 266

5 5 5 5

600132 600134 600136 600140

1″ 1 1⁄16″ 1 1⁄8″ 1 1⁄4″

25.4 27 28.6 31.8

290 310 330 360

12.5 13.1 13.3 14.3

8.9 9.4 9.7 10.4

36.9 39.6 40.9 46.4

52.0 55.7 57.6 65.8

6.2 6.6 6.8 7.3

304 360 430 534

5 5 5 5

-3908 -4005 -4104 -4203

600142 600144 600146 600148

1 5⁄16″ 1 3⁄8″ 1 7⁄16″ 1 1⁄2″

33.3 34.9 36.5 38.1

380 410 410 430

15.0 19.2 19.2 20.4

10.7 13.5 13.5 15.0

48.8 53.0 53.0 56.0

69.2 74.0 74.0 77.0

7.5 8.0 8.0 9.0

563 608 608 637

5 5 5 5

-4302 -4401 -4500

600152 600156 600160

1 5⁄8″ 1 3⁄4″ 1 7⁄8″

41.3 44.5 47.6

460 500 540

21.6 23.0 24.6

16.0 17.0 18.0

61.0 66.0 73.0

84.0 92.0 102.0

10.0 11.0 12.0

682 741 801

5 5 5

5⁄16″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″ 5⁄8″

11⁄16″

7⁄8″

468 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 468))


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 10°. Chromowane. G∏ówki szlifowane. Szereg amerykaƒski Gedore 1B Nr art. RozRozOpak. miar miar klucza klucza 1042 AF mm szt 1⁄4 -0107 6.4 10 5⁄16 -0206 7.9 10

Szereg Whitworth’a Gedore 1B Nr art. Do RozOpak. Êrub miar cal. klucza 1043 Whw mm szt -

-0405 -0504 -0603 -0702 -0801

9 10 11 12 13

10 10 10 10 10

-0305 -0404 -0503

-0900 -1007 -1106 -1205 -1304

14 15 16 17 18

10 10 10 10 10

-0602 -0701 -0800

-1403 -1502 -1601 -1700 -1809

19 20 21 22 23

10 10 10 10 10

-0909 -1006 -1105 -

-1908 -2005 -2104 -2203 -2302

24 25 26 27 28

10 10 10 10 1

-1204 -1303 -1402 -

-2401 -2500 -2609 -2658 -2666 -

29 30 32 33 34 -

1 1 1 1 1 -

-2708 -2757 -2807 -2906

36 38 41 46

-3003 -3102 -3201 -3300 -3409 -3508 -3607

9.5 11.1 12.7

10 10 10

-0106 -0205 -0304

14.3 15.9 17.5

10 10 10

-0403 -0502

19.1 20.6 22.2 -

10 10 10 -

-0601 -0700

7⁄16

1 11⁄16 -

23.8 25.4 27 -

10 10 10 -

-0809 -0908

-1501 -1600 -1709 -1808

11⁄8 11⁄4 15⁄16 13⁄8

28.6 31.8 33.3 34.9

1 1 1 1

-1005 -1104 -

1 1 1 1

-1907 -2004 -2103 -2202 -2301

17⁄16 11⁄2 15⁄8 13⁄4 113⁄16

36.5 38.1 41.3 44.5 46.0

1 1 1 1 1

50 55 -

1 1 -

-2400 -2509 -2558 -2574 -2608

17⁄8 2 21⁄16 23⁄16 21⁄4

47.6 50.8 52.4 55.6 57.2

60 65 70 75 80

1 1 1 1 1

(-2707) (-2806) -

23⁄8 27⁄16 -

60.3 61.9 -

3⁄8 7⁄16

1⁄2 9⁄16

5⁄8

11⁄16 3⁄4

13⁄16 7⁄8

15⁄16

1⁄8

D∏ug.

Grub. szcz´k

Grub. oczka

mm 100 100 100 112 125

mm 3.4 3.4 3.4 3.7 4

mm 5 5 5 6 6.5

8.6 11.3 13.3

10 10 10

138 148 158 168 185

4.3 4.7 5 5.3 6

7.5 8.5 9 9.5 10.5

15.2 18

10 10

198 210 220 232 245

6.3 6.7 7 7.5 7.7

11 11.5 12 12.5 13.2

1⁄2

20.8 23.4

10 10

258 270 280 292 305

8 8.5 8.7 9 9.3

13.2 14.5 14.5 14.5 15.5

9⁄16 5⁄8

25.7 27.9

10 1

318 328 340 352 370

9.5 10 10.3 10.5 11

15.5 17.5 17.5 17.5 19.5

3⁄4 -

30.5 33 -

1 1 -

370 390 412 412 412 412

11 11.2 11.8 11.8 11.8 11.8

19.5 19.5 20.5 20.5 20.5 20.5

-

-

-

-

460 460 520 550 550

12.8 13.2 14 15 15

23.5 24.2 25.5 28.5 27.5

1 1 1 1 1

-

-

-

-

550 580 580 620 620

15 16 16 17 17

28.5 29.5 29.5 30.5 30.5

1 1 -

-

-

-

-

660 660 710 760 810 860

18 18 22 24 26 28

32 32 33 35 38 41

3⁄16

1⁄4

5⁄16

3⁄8

-

11⁄16

469 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 469))

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny Gedore 1B Nr art. RozOpak. miar klucza 1041 mm szt -0041 5 10 -0066 5.5 10 -0108 6 10 -0207 7 10 -0306 8 10


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane. G∏ówki szlifowane. Rozmiary metryczne Gedore 7 Rozmiar Opak. klucza 2744 mm szt -0015 3 10 -0023 3.2 10 -0031 3.5 10 -0049 4 10

D∏ugoÊç

Grub. szcz´k

Grub. oczka

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Rozmiary metryczne Gedore 7 Rozmiar Opak. klucza 2744 mm szt -1104 16 10 -1203 17 10

D∏ugoÊç

Grub. szcz´k

Grub. oczka

mm 200 210

mm 5.8 6

mm 10 10.5

Nr art. mm 78 78 78 85

mm 2.8 2.8 2.8 3.2

mm 2.8 2.8 2.8 3.2

-0056 -0064 -0072

4.5 5 5.5

10 10 10

85 92 92

3.2 3.6 3.6

3.2 3.6 3.6

-0106 -0205 -0304 -0403

6 7 8 9

10 10 10 10

100 110 120 130

3.4 3.6 3.8 4

5 5.5 6 6.5

-0502 -0601 -0700 -0809

10 11 12 13

10 10 10 10

140 150 160 170

4.2 4.5 4.8 5

7 7.5 8 8.5

-0908 -1005

14 15

10 10

180 190

5.2 5.5

9 9.5

-1302 -1401 -1500 -1609

18 19 20 21

10 10 10 10

220 230 240 252

6.2 6.5 6.8 7

11 11.5 12 12.5

-1708 -1807 -1906 -2003

22 23 24 25

10 10 10 10

262 270 280 290

7.2 7.6 8 8.2

13 13.5 14 14.5

-2102 -2201 -2300 -2409

26 27 28 29

10 10 1 1

302 310 320 330

8.2 8.5 8.8 8.8

15 15.5 16 16.5

-2508 -2607 -2706

30 32 36

1 1 1

340 360 460

9 9.5 10.5

17 18 20

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Bardzo d∏ugie. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane i polerowane na po∏ysk.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

11649 -0103 -0202 -0301 -0400

Nr 600508 600509 600510 600511

8 9 10 11

mm 148 158 168 188

mm 5.3 6.2 6.4 7.3

mm 4.9 5.0 5.6 5.6

mm 12.6 13.7 15.2 16.7

mm 17.2 19.4 21.7 23.1

mm 3.6 3.8 3.9 4.2

33 40 50 62

10 10 10 10

-0509 -0608 -0707 -0806

600512 600513 600514 600515

12 13 14 15

198 208 228 238

7.9 8.6 9.0 9.9

6.3 6.7 7.4 7.6

17.7 19.8 21.4 22.5

25.3 26.6 29.8 32.4

4.2 4.5 5.0 5.0

77 87 117 142

10 10 10 10

-0905 -1002 -1101 -1200

600516 600517 600518 600519

16 17 18 19

246 266 276 285

10.4 10.5 12.4 12.6

8.2 8.2 9.0 9.1

23.5 25.4 26.6 28.3

32.4 36.0 37.4 39.8

5.2 5.8 5.8 6.1

153 174 215 220

10 10 10 10

Gedore. D∏ugie XL. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane. G∏ówki szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 7XL Rozmiar . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz. . . . . . . . . . . . . . GruboÊç oczka . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5072 mm mm mm mm szt

-0051 8 170 4.5 7 5

-0077 9 180 4.5 7.5 5

-0101 10 190 5 8.5 5

-0200 11 200 5.5 9 5

-0309 12 210 5.5 10 5

-0408 13 225 6 10.5 5

-0507 14 235 6.5 10.8 5

-0606 15 250 7 11.2 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 7XL Rozmiar . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz. . . . . . . . . . . . . . GruboÊç oczka . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5072 mm mm mm mm szt

-0705 17 280 8.5 12.2 5

-0754 18 295 8.5 13.2 5

-0804 19 310 9.5 14.2 5

-0853 21 340 9.5 14.2 5

-0903 22 350 11 16.2 5

-1000 24 400 12 18.2 5

-1109 27 450 13 20.2 1

-1208 30 480 14 21.2 1

470 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 470))

-0655 16 265 7.5 11.8 5


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Zestawy Teng Tools. Model ″Stubby″. Krótkie klucze ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. Dwunastokàtna g∏ówka oczkowa jest odgi´ta o 15°. Chromowane. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10947 Nr szt. mm

-0104 TT6010M 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teng Tools. Sk∏ada si´ z 7 kluczy p∏asko-oczkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . .

6891 Nr szt.

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0108 TTX2032 7 Metryczny 20 21 22 24 27 30 32 2.6

-0207 TTX2640 7 Ameryk. AF 13⁄16 7⁄8 15⁄16 1 11⁄16 11⁄8 11⁄4 2.6

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11743 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg zest

mm

-0108 6510A 10 Metryczne 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 1.1 5

Teng Tools. Trzy zestawy kluczy p∏asko-oczkowych w oprawkach, które mo˝na po∏àczyç w jeden zespó∏. Klucze wykonane sà ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . .

15491 Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . .

15491 Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . .

15491 Nr

mm

mm

mm

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 10 kluczy p∏asko-oczkowych ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. G∏ówka dwunastokàtna jest odchylona o 15°. Obie g∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczane w oprawce, która mo˝e byç umocowana na Êcianie, lub na tablicy narz´dziowej. Z uchwytem do przenoszenia.

6515MMA

-0103 6515MMA 15 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -0202 6512MMA 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 -0301 6507JMMA 7 33 34 36 38 41 46 50

6512MMA

6507JMMA

Teng Tools. Wieszak Êcienny z 12 kluczami p∏asko-oczkowymi. Ze stali chromowowanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczane z wieszakiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . .

12824 Nr mm

-0108 WRSP12 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

471 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 471))


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Zestawy Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczane w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Jako wyposa˝enie dodatkowe - ∏àcznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Nr IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . szt. Rozmiary kluczy . . . . . . . . . mm/cale Wymiary pojemnika LxBxH Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¸àcznik metalowy

¸àcznik metalowy . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . .

2756-0101 5805-0303 TT1236 TT3592 12 8 5 8 9 10 11 12 13 ⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9 5 14 15 16 17 18 19 ⁄16 ⁄8 11⁄16 3⁄4 mm 265x142x50 265x142x50 kg 1.7 0.7

2756 Nr

-0200 600

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. G∏ówka dwunastokàtna jest odchylona o 15°. Chromowane na mat, g∏ówki szlifowane. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Nr Liczba kluczy . . . . Rozmiary kluczy . mm

15316-0106 6510MM 10 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19

15315-0107 6512MM1 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane na mat, z g∏ówkami szlifowanymi. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . .

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . .

15159 Nr mm/cale

15159 Nr mm/cale

-0106 6507JMM 7 Metryczne 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50

-0205 6512MM 12 Metryczne 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

-0304 6515MM 15 Metryczne 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

-0403 6507AF 7 Calowe 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1, 11⁄16, 11⁄8, 11⁄4

-0502 6507JAF 7 Calowe 5 3 1 ⁄16, 1 ⁄8, 17⁄16, 11⁄2, 15⁄8, 13⁄4, 17⁄8

-0601 6509AF 9 Calowe 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary na obu koƒcach. G∏ówki oczkowe dwunastokàtne odgi´te pod kàtem 15°. Chromowane na mat ze szlifowanà g∏ówkà. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . .

16717 Nr mm

472 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 472))

-0109 6517MM 17 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe Zestawy Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. G∏ówka dwunastokàtna jest odchylona o 15°. Chromowane na mat, g∏ówki szlifowane. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

16718 Nr

-0108 6526MM 26 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

mm

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. D∏ugie. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane. Dostarczany w futerale ze sztucznej skóry.

11652 Nr szt.

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

-0107 6059LMP 9 Metryczne 8 10 11 12 13 14 15 17 19 4

mm

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gedore. Zestawy sk∏adajàce si´ z kluczy p∏asko-oczkowych nr 7. Chromowane. G∏ówki szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

5029 Nr szt. mm

Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0105 7-080 8 8 9 10 11 13 14 17 19 0.55

-0204 7-020 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 3.5

Gedore. Zestawy sk∏adajàce si´ z kluczy p∏asko-oczkowych nr 1 B. Chromowane. G∏ówki szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3107 1B szt. mm

-1202 6-32 26 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

473 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 473))


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe z zapadkà

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz na jednym koƒcu wykonany jako oczkowy wygi´ty, a na drugim jako oczkowy 12-kàtny, zapadkowy. Funkcja zapadkowa z prze∏àczanym kierunkiem pracy prawo-lewo. G∏ówka 12-kàtna jest odgi´ta o 15°. Na obu koƒcach ten sam rozmiar. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

10972 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr 600508R 600509R 600510R 600511R

8 9 10 11

mm 140 150 159 165

mm 6.5 6.9 7.3 7.7

mm 4.0 4.4 4.8 5.2

mm 17.0 18.5 20.0 22.0

mm 17.0 19.0 21.0 23.0

mm 2.8 2.7 3.3 3.6

30 30 50 70

10 10 10 10

-0508 -0607 -0706 -0805

600512R 600513R 600514R 600515R

12 13 14 15

172 178 191 200

8.2 8.5 9.0 9.4

5.5 5.8 6.2 6.5

23.0 25.0 27.0 28.0

25.0 27.0 29.0 31.0

3.9 4.0 4.3 4.5

80 100 120 140

10 10 5 5

-0904 -1001 -1100 -1209 -1308

600516R 600517R 600518R 600519R 600522R

16 17 18 19 22

208 226 237 248 290

9.9 10.3 10.7 11.2 13.0

6.8 7.2 7.7 8.2 9.0

30.0 32.0 33.0 34.0 38.4

33.0 36.0 38.0 40.0 45.0

4.7 5.0 5.2 5.5 6.0

170 200 210 220 360

5 5 5 5 5

-1407 -1506 -1605 -1704

600524R 600527R 600530R 600532R

24 27 30 32

323 359 403 425

14.5 15.5 17.0 17.5

9.8 10.5 11.4 12.5

43.6 52.5 58.5 62.5

52.0 56.0 59.0 63.0

6.5 7.7 8.2 8.7

510 640 880 1080

5 5 5 5

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

10972 -2009 -2108 -2207 -2306

Nr 600110R 600112R 600114R 600116R

mm 140 159 165 178

mm 6.5 7.3 7.7 8.5

mm 4.0 4.8 5.2 5.8

mm 17.0 20.0 22.0 25.0

mm 17.0 21.0 23.0 27.0

mm 2.8 3.3 3.6 4.0

30 50 70 100

10 10 10 10

-2405 -2504 -2603 -2702

600118R 600120R 600122R 600124R

191 208 226 248

9.0 9.9 10.3 11.3

6.2 6.8 7.2 8.2

27.0 30.0 32.0 34.0

29.0 33.0 36.0 40.0

4.3 4.7 4.3 5.5

120 170 200 320

5 5 5 5

5⁄16″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″

9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym koƒcu wykonany jako p∏aski, a na drugim jako oczkowy 12-kàtny zapadkowy. Model prosty. Na obu koƒcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

16268 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr 600508RS 600509RS 600510RS 600511RS

8 9 10 11

mm 111 123 131 147

mm 6.8 7.2 7.6 8.0

mm 4.0 4.4 4.8 5.2

mm 17 19 20 21

mm 19.6 20.8 22.0 24.2

mm 2.8 2.9 3.3 3.6

30 41 48 62

10 10 10 10

-0508 -0607 -0706 -0805

600512RS 600513RS 600514RS 600515RS

12 13 14 15

155 164 182 192

8.5 8.9 9.3 9.7

5.5 5.8 6.2 6.5

23 25 27 28

25.7 27.3 30.9 32.4

3.9 4.0 4.3 4.5

78 88 112 123

10 10 5 5

-0904 -1001 -1100 -1209

600516RS 600517RS 600518RS 600519RS

16 17 18 19

202 223 234 246

10.2 10.6 11.0 11.5

6.8 7.2 7.7 8.2

30 32 33 34

34.0 37.7 39.3 40.8

4.7 5.0 5.2 5.5

144 192 207 233

5 5 5 5

474 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 474))


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe z zapadkà NKC. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym koƒcu wykonany jako p∏aski, a na drugim jako oczkowy 6-kàtny zapadkowy. Na obu koƒcach ten sam rozmiar. Kàt odchy∏u osi szcz´k 15°. Proste, wygodne klucze, które nale˝y obróciç dla zmiany kierunku ruchu roboczego prawo-lewo. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Maks. moment. . . . . . . . Âr. zewn. g∏ówki . . . . . . WysokoÊç g∏ówki . . . . .

0969 mm mm Nm mm mm

-0108 8 120 20 15 7

-0207 9 125 30 17 8

-0306 10 130 40 18 8

-0405 11 135 60 20 9

-0504 12 140 70 21 9

-0603 13 145 90 23 9

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Maks. moment. . . . . . . . Âr. zewn. g∏ówki . . . . . . WysokoÊç g∏ówki . . . . .

0969 mm mm Nm mm mm

-0702 14 150 110 24 10

-0801 15 163 140 26 11

-0900 16 165 150 27 12

-1007 17 170 170 30 12

-1106 18 175 180 30 12

-1205 19 185 190 32 12

Teng Tools. Przegubowy klucz p∏asko-oczkowy z zapadkà, wykonany ze stali chromowowanadowej. G∏ówka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. Prosty klucz, wymagajàcy prze∏o˝enia na drugà stron´ dla zmiany kierunku dzia∏ania zapadki. Chromowany na mat. Teng Tools

Wymiary

L

H1

H2

13189 -0055 -0105 -0204 -0303 -0402

Nr 600507RF 600508RF 600509RF 600510RF 600511RF

7 8 9 10 11

mm 127 127 131 136 141

mm 6.8 6.8 7.2 7.6 8.0

-0501 -0600 -0709 -0808

600512RF 600513RF 600514RF 600515RF

12 13 14 15

147 154 160 169

-0907 -1004 -1103 -1202

600516RF 600517RF 600518RF 600519RF

16 17 18 19

179 190 203 215

D1

D2

T

Masa

Opak.

mm mm mm mm 4.0 17 17.6 2.8 4.0 17 17.6 2.8 4.4 19 19.8 2.9 4.8 20 22.0 3.3 5.2 21 24.1 3.6

50 50 50 60 60

10 10 10 10 10

8.5 9.0 9.3 9.7

5.5 5.8 6.2 6.5

23 25 27 28

25.9 27.3 30.6 32.2

3.9 4.0 4.3 4.3

80 100 120 120

10 10 10 10

10.2 10.6 11.0 11.5

6.8 7.2 7.7 8.2

30 32 33 34

33.7 36.6 38.4 40.2

4.7 5.0 5.2 5.5

160 190 190 200

10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Zestawy Teng Tools. Zestaw 8 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, p∏askie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa prze∏àczana do pracy w prawo - w lewo. Jednakowe rozmiary na obu koƒcach. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10973 Nr szt. mm/cale

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT6508R 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.1

-0200 TT6508RAF 8 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 265x142x50 1.1

Teng Tools. Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowowanadowej. Klucz kombinowany, na jednym koƒcu wykonany jako p∏aski, a na drugim jako oczkowy 12-kàtny zapadkowy. Model prosty. Na obu koƒcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16672 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0102 TT6508RS 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.0

Teng Tools. Klucze p∏asko-oczkowe z zapadkà, w zestawie. Model prosty. Klucze kombinowane, p∏askie z jednej strony i oczkowe dwunastokàtne z mechanizmem zapadkowym 72-zàbkowym - z drugiej. Jednakowe rozmiary na obu koƒcach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane w futerale zwijanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16716 Nr szt. mm

-0100 6508RSMM 8 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

475 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 475))


Klucze Klucze p∏asko-oczkowe z zapadkà Zestawy Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, p∏askie z jednego koƒca, natomiast oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiego. G∏ówki oczkowe dwunastokàtne odgi´te pod kàtem 15°. Jednakowe rozmiary na obu koƒcach. Chromowane na mat. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16715 Nr

-0101 6508RMM 8 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

mm

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 8 kluczy przegubowych p∏asko-oczkowych z zapadkà, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. Proste klucze, wymagajàce prze∏o˝enia na drugà stron´ dla zmiany kierunku dzia∏ania zapadki. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13190 Nr

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0102 TT6508RF 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.1

mm

Klucze oczkowe Teng Tools. Bardzo d∏ugi. P∏aski. Dwustronny, z oczkami dwunastokàtnymi o niejednakowych rozmiarach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

A

B

C

D

Masa

Opak.

15161 -0102 -0151 -0201 -0300 -0409

Nr 630810FL 611113FL 631214FL 631719FL 632224FL

8x10 11x13 12x14 17x19 22x24

mm 265 328 328 407 430

mm 12.5 17.8 17.8 23.7 31.3

mm 15.0 20.3 20.3 26.6 34.0

mm 7.5 10.4 10.4 13.0 15.4

mm 8.4 11.3 11.3 14.8 17.7

72 155 157 284 482

10 10 10 10 5

Gedore. P∏askie. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary wg DIN 837. Chromowane. G∏ówki szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 4 Rozmiar klucza . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

1044

-0303

-0501

-0808

-1103

-1608

-1806

-1905

-2002

mm mm mm szt

6×7 98 4.5 10

8×9 113 5.2 10

10×11 130 5.8 10

12×13 148 6.4 10

14×15 160 7.2 10

16×17 170 7.8 10

17×19 185 8.5 10

18×19 185 8.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 4 Rozmiar klucza . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

1044

-2200

-2309

-2408

-2655

-2903

-3208

-3505

-3703

mm mm mm szt

20×22 208 9.4 10

19×24 233 10 10

21×23 233 10 10

24×27 260 10.8 10

25×28 288 11.6 10

30×32 320 12.6 10

36×41 392 15 1

46×50 477 16.5 1

Teng Tools. Rigger-Jigger. Krótki wygi´ty specjalny klucz oczkowy dwunastokàtny. Kszta∏t umo˝liwiajàcy prac´ w trudno dost´pnych miejscach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 476))

10166 Nr mm mm szt

-0108 601013 10x13 120 10


Klucze Klucze oczkowe

Teng Tools. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówki g∏´boko odsadzone pod kàtem 75°. Polerowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wyniaray

L

H1

H2

D1

D2

T

Masa

Opak.

11196 -0100 -0209 -0308 -0407

Nr 630607 630809 631011 631213

6x7 8x9 10x11 12x13

mm 168 183 198 217

mm 5.6 6.6 7.4 8.1

mm 6.3 7.0 7.7 8.4

mm 10.7 13.6 16.6 19.5

mm 12.2 15.1 18.0 20.9

mm 4.1 4.5 4.9 5.4

45 60 100 105

10 10 10 10

-0506 -0605 -0704 -0803

631415 631617 631819 632022

14x15 16x17 18x19 20x22

239 260 292 318

8.8 9.5 10.1 10.9

9.1 9.8 10.4 11.4

22.4 25.3 28.2 31.1

23.7 26.7 29.7 34.0

5.7 6.2 6.6 7.1

145 195 250 320

10 10 10 5

-0902 -1009 -1108

632123 632427 633032

21x23 24x27 30x32

326 329 362

11.2 12.4 14.4

11.6 13.4 15.2

32.6 36.9 45.5

35.5 41.0 48.5

7.6 8.1 9.0

340 475 522

5 5 5

Szereg metryczny Gedore 2 Nr art. Rozmiar Opak. klucza 1046 mm szt -0202 6×7 10 -0400 8×9 10 -0707 10×11 10 -1309 12×13 10

Nr art. 1047 -0300 -

Szereg amerykaƒski Gedore 2 Rozmiar Rozmiar klucza klucza AF mm 3⁄8×7⁄16 9.5×11.1 -

D∏ugoÊç

Grub. g∏ówki

szt 10 -

mm 170 180 195 210

mm 6 7.2 8 9.8

Opak.

-1804 -2000 -2109 -2307

14×15 16×17 17×19 18×19

10 10 10 10

-0508 -0904 -

1⁄2×9⁄16

12.7×14.3 15.9×19.1 -

10 10 -

225 225 245 265 265

10.5 10.8 11.8 12.5 12.8

-2604 -2703 -2802 -3008

20×22 21×23 22×24 24×26

10 10 10 10

-1605

15⁄16×1

23.8×25.4

10

285 305 305 325

13.5 14 14.5 15

-3305 -3404 -

25×28 27×29 -

5 5 -

(-1902) (-2009)

11⁄16×11⁄4 11⁄8×15⁄16

27×31.8 28.6×33.3

5 5

345 370 370 370

15 16 16 16

-3701 -3909 -4006

30×32 32×36 36×41

5 1 1

-

-

-

-

370 400 440

17 18 20

-4105 -4303 -4402

38×42 46×50 55×60

1 1 1

-

-

-

-

440 535 610

20 22.5 25

(-4501) (-4600)

65×70 75×80

1 1

-

-

-

-

685 790

27 30

5⁄8×3⁄4 -

Zestawy

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Wysokie odgi´cie z obu stron o 75°. Chromowane na mat. Dostarczane w futerale narz´dziowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

15164 Nr

Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

mm

-0109 6308MM 8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 1.38

477 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 477))

Narz´dzia r´czne

Gedore. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówki odsadzone. Klucze chromowane, ze szlifowanymi g∏ówkami.


Klucze Klucze oczkowe Zestawy Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838/ISO 3318. Chromowane na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . 6891 Teng Tools . . . . . . . . . . . . Nr IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . szt. Rozmiary kluczy . . . . . . . . mm

-0157 TTX6311 11 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm 560x110x60 kg 2.9

Wym. pojemnika LxBxH . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia r´czne

Gedore. Zawiera klucze oczkowe nr 2. Chromowane. G∏ówki szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . .

5094 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . .

kg

mm

-0105 2-100 10 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×27 30×32 2.6

Do osadzania w trzonach rurowych Gedore. O mocnej budowie. Przeznaczone do pojazdów ci´˝arowych, ciàgników itp. Odsadzone, z dwunastokàtnym oczkiem chwytowym. Dostarczane bez trzonu. (Trzony rurowe patrz nr 1057). Chromowane. Klucze w rozmiarach calowych sà dostarczane na indywidualne zamówienie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 2 A Rozmiar klucza . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy trzon rurowy 2 AR. . . . . . . .

1055 mm mm mm Nr

-0101 24 180 16 0

-0200 27 190 17 0

-0309 30 195 18 0

-0408 32 200 19 1

-0507 36 205 20 1

-0606 41 215 22 1

-0705 46 240 24 2

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 2 A Rozmiar klucza . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy trzon rurowy 2 AR. . . . . . . .

1055 mm mm mm Nr

-0903 55 260 28 2

-1000 60 305 30.5 3

-1109 65 315 33 3

-1208 70 325 35.5 3

(-1307) 75 335 38 3

(-1406) 80 345 40 3

(-1505) 85 355 40 3

-0804 50 250 25.5 2

Trzony rurowe Gedore. Do kluczy oczkowych 1055.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 1057 -0109 -0208 -0307 -0406 Gedore. . . . . . . . . . . . . . 2 AR0 1 2 3 Ârednica . . . . . . . . . . . . mm 19 22 25 30 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 460 610 760 860 Do kluczy oczkowych . mm 24-30 32-41 46-55 60-100

478 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 478))


Klucze Klucze oczkowe zapadkowe

Super Tool. Klucze oczkowe zapadkowe, otwierane. Narz´dzie przeznaczone specjalnie do odkr´cania z∏àcz rurowych lub w´˝y. Idealne do stosowania w miejscach o utrudnionym dost´pie, np. instalacje hydrauliki. W pomys∏owy i ∏atwy sposób klucz jest otwierany i zak∏adany na nakr´tk´ z∏àcza. Przy ruchu roboczym klucz si´ zaciska, przy ruchu powrotnym si´ otwiera i ″skacze″ po nakr´tce, do nast´pnego po∏o˝enia roboczego. Nie trzeba wi´c klucza zdejmowaç dla wykonania nast´pnego ruchu roboczego. Chwyt dwunastokàtny z odkuwki, r´kojeÊç z profilowanej blachy pokryta plastikiem. Zestaw zawierajàcy 7 kluczy dostarczany jest w skrzynce plastikowej.

12779 Nr mm Nm mm mm mm

-0103 RQ10N 10 28 135 24 7.5

-0202 RQ11N 11 36 136 25 7.5

-0301 RQ12N 12 46 137 27 7.5

-0400 RQ13N 13 57 139 28 7.5

-0509 RQ14N 14 69 140 7.5 7.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Super Tool . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . Maks. moment. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Âr.zewn. g∏ówki . . . . . . WysokoÊç g∏ówki . . . .

12779 Nr mm Nm mm mm mm

-0608 RQ16N 16 85 184 33 9.5

-0707 RQ17N 17 121 185 34 9.5

-0806 RQ19N 19 165 188 37 9.5

-0905 RQ20N 20 185 188 41 9.5

-1002 RQ21N 21 205 230 41 13.0

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Super Tool . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . Maks. moment. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Âr.zewn. g∏ówki . . . . . . WysokoÊç g∏ówki . . . .

12779 Nr mm Nm mm mm mm

-1101 RQ22N 22 230 230 41 13.0

-1200 RQ24N 24 285 234 44 13.0

-1408 RQ27N 27 375 240 48 13.0

-1507 RQ30N 30 480 323 54 16.0

-1606 RQ32N 32 550 326 57 16.0

Zestaw w skrzynce plastikowej . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12779

-2000 7 13 17 19 22 24 27 32

mm

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Super Tool . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . Maks. moment. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Âr.zewn. g∏ówki . . . . . . WysokoÊç g∏ówki . . . .

Zestaw

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. G∏ówki odgi´te pod kàtem 25° wzgl´dem korpusu klucza. Z zapadkà prze∏àczajàcà kierunek pracy prawo-lewo. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H

D1

D2

Masa

Opak.

11671 -0104 -0203 -0302

Nr 680608 680709 681013

6x8 7x9 10x13

mm 112 133 163

mm 8.0 8.4 10.2

mm 20.0 21.0 26.0

mm 20.0 23.0 30.0

63 81 149

25 25 25

-0401 -0500 -0609

681214 681719 682122

12x14 17x19 21x22

172 203 235

10.2 11.0 11.4

30.0 37.0 41.0

320 40.0 45.0

169 254 290

25 25 25

Ze stali chromowo-wanadowej. Z zapadkà prze∏àczanà prawolewo. Z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. G∏ówki odsadzone. Niklowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

5963 mm mm szt

-0103 10×12 200 6

-0202 11×13 230 6

-0301 13×17 260 6

-0707 19×21 315 6

-0756 19×22 315 6

-0905 22×24 340 6

utg. 24×27 360 2

utg. 30×32 400 2

479 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 479))


Klucze Klucze oczkowe zapadkowe 16158-0105

Klucze oczkowe zapadkowe, przelotowe, ze szpikulcem na drugim koƒcem r´kojeÊci, majàce zastosowanie np. przy budowie rusztowaƒ.

Klucze oczkowe zapadkowe. . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16158-0204

Narz´dzia r´czne

31 K

1111 -0103

-0303 RN2224 22x24 355 3.77

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Do osadzania wymiennych wk∏adek nasadowych. Nr 31 K. Klucze oczkowe jednokierunkowe (bez wk∏adek). Oksydowane. Nr 31 R. Wk∏adki dwunastokàtne. Polerowane. Nr 31 VR. Wk∏adki z gniazdem kwadratowym. Polerowane.

31 VR

Nr art.

-0204 RN1922 19x22 310 3.70

Linka zabezpieczajàca przed upuszczeniem narz´dzia 16159 -0104 Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AR350PR Do narz´dzia o wadze maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.0 D∏ugoÊç (rozciàgana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 480-2300

16159-0104

31 R

16158 -0105 RN17 mm 17 mm 267 kg 2.73

Klucze jednokierunkowe Gedore 31 K D∏ugoÊç Âredn. zewn. g∏ówki mm mm 150 22.5

GruboÊç. g∏ówki mm 11.5

Wk∏adki Gedore 31 R Nr art. Rozmiar klucza

Wk∏adki Gedore 31 VR Nr art. Rozmiar klucza

1111 -1507 -1606

mm 12 13

1111 (-6001) (-6100) (-6209) (-6308)

mm 8 9 10 11

-0202

205

31

15.5

-1705 -1903 -2000

14 16 17

(-6407) (-6506)

12 14

-0301

255

37

17.5

-2109 -2208 -2406 -2505

18 19 22 23

(-6605) (-6704)

17 19

-0400

305

43.5

18.5

-2604 -2703 -2802 -2901

24 26 27 28

-

-

-0509

400

50.5

19.5

-3008 -3107

30 32

-

-

-0608

500

62.5

21.5

-3305 -3404

36 41

-

-

-0707

635

77

31.5

-3503 -3602

46 50

-

-

-0806

760

90

33.5

-3701 -3909

55 60

-

-

-0905

940

105

36.5

-4006 -4105

65 70

-

-

-1002

960

118

39.5

-4204 -4303

75 80

-

-

(-1028)

1150

133

46

(-4402) (-4501)

85 90

-

-

(-1044)

1400

160

55

(-4600) (-4709) (-4808)

95 100 105

-

-

(-1069)

1500

169

57

(-4907) (-5003)

110 115

480 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 480))


Klucze Klucze oczkowe otwarte

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z szeÊciokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

H

D1

D2

C1

C2

T

Masa

Opak.

10584 -0102 -0201 -0227 -0243 -0268

Nr 641011 641213 641314 641617 641922

10x11 12x13 13x14 16x17 19x22

mm 152.4 178.6 178.6 196.0 207.7

mm 7.9 10.0 13.1 15.1 17.0

mm 21.4 25.0 25.0 29.9 34.2

mm 23.0 27.4 27.4 31.9 38.2

mm 7.0 9.0 14.3 15.4 18.9

mm 8.2 10.3 15.1 17.0 20.0

mm 4.3 5.7 5.7 6.4 7.4

60 113 113 113 113

10 10 10 10 10

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L

H

D1

D2

C1

C2

T

Masa

Opak.

10584 -0300

Nr 661416

7⁄16″x1⁄2″

11.1x12.7

mm 158.8

mm 11.9

mm 23.0

mm 24.3

mm 8.2

mm 9.0

mm 5.5

83

10

*)

Nr art.

Szereg metryczny Gedore 400 Rozmiar klucza

Opak.

Nr art.

5875 -0159 -0209 -0258 -0357

mm 8×10*) 10×11*) 11×13*) 12×14*)

szt 10 10 10 10

5875 -1058 -1157 -1256 -1306

-0456 -0506 -0852

14×17 17×19 22×24

10 10 10

-1405 -1504 -1603

Szereg amerykaƒski Gedore 400 Rozmiar Rozmiar klucza klucza AF mm 5⁄16×3⁄8*) 7.9×9.5 3⁄8×7⁄16*) 9.5×11.1 7⁄16×1⁄2*) 11.1×12.7 *) 1⁄2×9⁄16 12.7×14.3 9⁄16×5⁄8 5⁄8×3⁄4

Oczko szeÊciokàtne.

7⁄8×1

D∏ugoÊç

Grub. g∏ówki

szt 10 10 10 10

mm 140 150 160 170

mm 7 8.5 9 9.5

10 10 10

195 210 250

10.5 12 15

Opak.

14.3×15.9 15.9×19.1 22.2×25.4

Klucze oczkowe wygi´te Gedore. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane. G∏ówki szlifowane. Szereg metryczny Gedore 304 Nr art. RozOpak. miar klucza 1045 mm szt -0104 11×13 10 -0112 13×15 10 -0120 13×17 10 -0153 14×16 10

-0203 -0302 -0351 -0401

14×17 15×17 16×18 19×22

10 10 10 10

Nr art. 1045 -0500 -0609 -0708 -0807

Szereg amerykaƒski Gedore 304 RozRozmiar miar klucza klucza AF mm 7⁄16×1⁄2 11.1×12.7 9⁄16×5⁄8

5⁄8×3⁄4 3⁄4×7⁄8

14.3×15.9 15.9×19.1 19.1×22.2

D∏ugoÊç

Grub. g∏ówki

szt 10 -

mm 150 185 185 185

mm 7-8.5 8.7-10.3 8.7-10.3 8.7-10.3

10 10 10

185 185 230 230

8.7-10.3 8.7-10.3 10-11.5 10-11.5

Opak.

481 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 481))

Narz´dzia r´czne

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z szeÊciokàtnymi lub dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. OÊ otwarcia odchylona o 15°. Niklowane.


Klucze Klucze przeg. kombinowane Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Kombinowane: klucz p∏aski na jednym koƒcu i przegubowy dwunastokàtny nasadowy, na drugim. Ten sam rozmiar kluczy na obu koƒcach. Z otworem na trzpieƒ do pokr´cania. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 534 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do pokr´cania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1060

-0302

-0401

-0500

-0609

-0708

mm mm mm szt

10 175 5 10

11 182 5 10

12 190 5 10

13 201 5 10

14 211 6 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 534 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do pokr´cania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1060

-0807

-0906

-1003

-1102

-1201

mm mm mm szt

15 220 6 10

16 230 6 10

17 244 8 10

18 259 8 10

19 268 8 10

Narz´dzia r´czne

Klucze nasadowe przegubowe

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki zamontowane na Êrubach. Chromowane.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

D1

D2

W

T

Masa

Opak.

7292 -0200 -0309 -0358 -0408

Nr 650809 651011 651013 651213

8x9 10x11 10x13 12x13

mm 192 200 213 218

mm 12.2 15.5 14.5 18.2

mm 13.5 16.9 18.2 19.2

mm 10.0 10.0 12.5 12.5

mm 4.6 4.6 5.0 5.0

95 105 140 150

20 20 20 20

-0507 -0606 -0705

651415 651617 651819

14x15 16x17 18x19

243 275 284

20.5 23.0 25.5

21.7 40.9 26.7

14.0 15.0 16.0

5.8 6.5 7.5

215 300 382

20 20 20

Nr art.

Teng Tools

7292 -1000 -1109 -1208

Nr 621214 611618 612022

Wymiary

Wymiary

L

D1

D2

W

T

Masa

Opak.

3⁄8″x7⁄16″

9.5x11.1 12.7x14.3 15.9x17.5

mm 200 218 275

mm 15.5 18.2 23.0

mm 16.9 19.2 24.2

mm 10.0 12.5 14.0

mm 4.6 5.0 6.5

105 150 300

20 20 20

1⁄2″x9⁄16″ 5⁄8″x11⁄16″

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z 12kàtnymi cienkoÊciennymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Bardzo du˝y kàt przegubu. Chromowane. G∏ówki polerowane. Z otworami na trzpieƒ do pokr´cania.

Nr art. 1065 -0059 -0109 -0208 -0307

Szereg metryczny Gedore 34 Rozmiar Otwór klucza do pokr´c. mm mm mm 6 8×9 6 10×11 6 12×13 8

Opak.

Nr art.

szt 10 10 10 10

1066 -0108 -

Szereg amerykaƒski Gedore 34 Rozmiar Rozmiar klucza klucza AF mm 3⁄8×7⁄16 9.5×11.1 -

D∏ugoÊç Opak. szt 10 -

mm 190 200 205 240

-0604 -0505

14×15 13×17

8 10

10 10

-0207 -

1⁄2×9⁄16

12.7×14.3 -

10 -

245 275

-0802 -0901

16×17 17×19

10 12

10 10

-0306 -0405

19⁄32×11⁄16

15.1×17.5 15.9×19.1

10 10

280 315

-1008 -1107 -1206

18×19 20×22 21×23

12 12 12

10 10 10

-0504 -

-

20.6×22.2 -

10 -

315 350 350

-1305 -1404

24×27 30×32

14 14

5 1

-0603 -

23.8×25.4 -

5 -

410 470

-

5⁄8×3⁄4

13⁄16×7⁄8

-

15⁄16×1

-

482 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 482))


Klucze Klucze nasadowe przegubowe Gedore. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, o niejednakowych rozmiarach. Chromowane. Z otworami na trzpieƒ do pokr´cania. Wi´cej informacji o Êrubach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do ∏bów Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do pokr´cania . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3330 TX 34mm M mm mm szt

-0104 E6×E8 5.74×7.52 5×6 190 6 10

-0203 E10×E12 9.42×11.70 8×10 230 8 10

-0302 E14×E18 12.90×16.70 12×14 265 10 10

-0401 E20×E24 18.39×21.85 16×20 295 12 10

Gedore. Do ∏bów z gniazdem Torx. Ze stali chromowowanadowej. Dwustronne, o niejednakowych rozmiarach. Chromowane. Z otworami na trzpieƒ do pokr´cania. Wi´cej informacji o Êrubach z ∏bami typu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd Torx . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do pokr´cania. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3341 ITX 34mm M mm mm szt

-0101 T15×T20 3.27×3.86 3.5×4(5) 205 6 10

-0200 T25×T27 4.43×4.99 (4.5)5×6 208 6 10

-0309 T30×T40 5.52×6.65 6(7)×8 210 6 10

-0408 T45×T50 7.82×8.83 8×10 244 8 10

-0507 T55×T60 11.55×13.25 12×14 280 10 10

Narz´dzia r´czne

Zestawy Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na Êrubach. Chromowane. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300 Nr szt. mm

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT6506 6 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 265x142x50 1.57

Teng Tools. Wieszak Êcienny z 6 dwustronnymi kluczami nasadowymi przegubowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Z dwunastokàtnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na Êrubach. Chromowane. Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . .

12823 Nr szt. mm

-0109 WRDF06 6 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Klucz przegubowy do grotów i nasadek

Teng Tools. Klucz o wzorze chronionym Bi-Flex. Wyposa˝ony na jednym koƒcu w tulejk´ 1⁄4″ do osadzania grotów wkr´takowych, i w trzpieƒ ❒ 1⁄4″ do nasadek, na drugim koƒcu.

Nr art.

Teng Tools

1558 -0103

Nr 691406

Wymiary

1⁄4″

cale g x 1⁄4″ ❒

L

D1

D2

W

T

Masa

Opak.

mm 196

mm 14.5

mm 14.5

mm 10.0

mm 4.6

102

10

483 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 483))


Klucze Klucze p∏askie udarowe

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Odkuwany ze stali specjalnej. Z krótkim trzonem profilowanym.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

A

B

C

D

L3

H

Masa

Opak.

16074 -0106 -0205 -0304 -0403

Nr 902024 902027 902030 902032

24 27 30 32

mm 178 180 190 190

mm 52.3 55.0 60.4 60.5

mm 14.5 15.5 16.2 16.7

mm 23.4 25.2 30.0 30.5

mm 7.8 8.6 9.5 9.8

mm 107.5 107.5 107.5 108.0

mm 10.2 10.2 15.6 14.8

250 350 500 480

10 10 10 10

-0502 -0601 -0700 -0809

902036 902038 902041 902046

36 38 41 46

214 215 233 252

71.3 72.0 82.4 93.2

17.0 17.3 19.2 20.4

35.0 37.0 39.3 44.2

9.8 9.8 12.0 12.8

118.0 118.0 127.6 135.6

14.9 16.2 18.3 18.8

700 750 900 1300

10 10 10 5

-0908 -1005 -1104 -1203

902050 902055 902060 902065

50 55 60 65

275 295 315 340

104.0 114.4 125.1 138.0

21.3 23.8 26.6 28.8

48.0 54.2 58.8 55.0

13.2 15.3 17.3 17.6

140.8 158.6 166.2 175.0

19.6 24.2 24.8 25.1

1500 1950 2500 3300

5 5 2 2

-1302 -1401 -1500 -1609

902070 902075 902080 902085

70 75 80 85

370 370 397 397

152.7 152.7 175.0 175.0

30.6 31.0 33.2 33.2

69.0 69.0 71.5 71.5

19.0 19.0 19.0 19.0

190.0 190.0 180.0 180.0

32.0 33.4 46.6 46.6

4300 4700 5500 5200

2 2 2 2

-1708 -1807 -1906

902090 902095 902100

90 95 100

444 444 488

191.0 191.3 225.0

34.7 36.3 42.3

80.0 80.0 85.0

19.6 21.0 21.8

190.0 190.0 205.0

51.7 52.2 55.5

7000 6600 10500

1 1 1

Gedore. Ze stali specjalnej. Wymiary wg DIN 133. Stalowo-szare. Inne rozmiary metryczne i calowe dostarczane sà na indywidualne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Gedore 133 Rozmiar . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . .

1025

-0108

-0207

-0306

-0405

-0504

-0603

-0702

mm mm mm

27 180 16.5

30 190 17

32 195 17.5

36 210 18.5

41 225 19.5

46 255 20

50 280 21.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Gedore 133 Rozmiar . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . .

1025

-0801

-0900

-1007

-1106

-1205

-1304

-1403

mm mm mm

55 315 24.5

60 320 24.5

65 350 28

70 370 30

75 400 31.5

80 405 34.5

85 405 34.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Gedore 133 Rozmiar . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . .

1025

-1502

-1601

(-1700)

(-1809)

(-1908)

(-2005)

(-2104)

mm mm mm

90 455 39

95 455 39

100 500 47

105 500 47

110 500 47

115 525 55

120 525 55

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Gedore 133 Rozmiar . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . .

1025

(-2203)

(-2302)

(-2401)

(-2500)

(-2609)

(-2708)

(-2807)

mm mm mm

125 545 50

130 575 55

135 575 55

140 640 60

145 640 60

150 640 60

155 640 60

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Gedore 133 Rozmiar . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz . . . . . . .

1025

(-2906)

(-3003)

(-3102)

(-3201)

mm mm mm

160 715 70

165 715 70

170 715 70

175 715 70

484 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 484))


Klucze Klucze oczkowe udarowe

Teng Tools. Ze stali specjalnej. Z krótkim trzonem profilowanym. Teng Tools

Wymiary

L

A

B

C

D

L3

H

Masa

Opak.

16075 -0105 -0204 -0303 -0402

Nr 903024 903027 903030 902032

24 27 30 32

mm 162 180 190 190

mm 42.8 45.2 50.6 53.7

mm 14.7 15.4 16.2 16.4

mm 24.6 25.0 29.4 31.7

mm 7.9 8.6 9.3 10.0

mm 93.9 107.3 107.3 107.3

mm 9.4 9.4 11.5 12.3

248 260 376 480

10 10 10 10

-0501 -0600 -0709 -0808

903036 902038 902041 903046

36 38 41 46

205 229 230 240

58.3 63.7 63.9 73.5

17.9 19.9 19.9 21.8

35.6 36.9 37.4 43.9

10.5 12.0 12.3 12.5

107.3 130.3 130.3 130.9

13.3 13.3 13.3 14.5

520 660 780 1150

10 10 10 5

-0907 -1004 -1103 -1202

903050 903055 903060 902065

50 55 60 65

255 266 280 298

78.5 85.1 91.7 100.0

23.2 25.0 26.5 27.5

46.3 49.4 52.2 54.0

13.0 15.5 16.5 16.5

134.5 141.2 150.0 150.0

17.0 19.3 22.7 23.2

1070 1350 1650 1890

5 5 5 5

-1301 -1400 -1509 -1608

903070 902075 903080 903085

70 75 80 85

330 330 355 355

109.5 110.0 129.4 129.5

32.8 32.8 37.0 37.3

62.0 62.2 82.3 82.0

20.0 20.0 23.8 23.4

165.0 154.0 170.0 170.0

24.6 24.6 40.0 40.0

2850 2700 3400 4100

2 2 2 2

-1707 -1806 -1905

903090 903095 903100

90 95 100

395 390 420

143.5 144.0 155.0

40.0 37.1 41.6

72.7 72.8 80.0

24.2 20.8 23.6

170.0 165.0 175.0

47.5 47.5 50.0

5200 5100 6700

2 2 1

Gedore. Ze stali specjalnej. Z oczkiem 12-kàtnym. Stalowo-szare. Rozmiary 180-220 mm, a tak˝e calowe dostarczane sà na indywidualne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Gedore 306 Rozmiar . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . .

1058

-0108

-0157

-0306

-0405

-0603

-0702

-0801

mm mm mm

24 160 15

27 185 15.5

30 190 16.5

32 195 16.5

36 205 19.5

38 205 19.5

41 225 20.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . Gedore 306 Rozmiar . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . .

1058

-1007

-1106

-1205

-1304

-1403

-1502

-1601

mm mm mm

46 240 22.5

50 250 23.5

55 270 25

60 270 26

65 290 29

70 315 32.5

75 325 34

Nr art. . . . . . . . . . . . . Gedore 306 Rozmiar . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . .

1058

-1700

-1809

-1908

-2005

-2104

-2203

-2302

mm mm mm

80 345 35

85 365 37

90 400 41.5

95 400 41.5

100 400 41.5

105 435 47.5

110 435 47.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . Gedore 306 Rozmiar . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Grub. g∏ówki . . . . . . .

1058

-2401

(-2500)

(-2609)

(-2708)

(-2807)

(-2906)

(-3003)

mm mm mm

115 435 47.5

120 480 54

125 480 54

130 520 58

135 520 58

140 520 58

145 580 64

485 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 485))

Narz´dzia r´czne

Nr art.


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne Klucze do ró˝nych Êrub i wkr´tów z gniazdem szesciokàtnym (∏eb wpuszczany) wg norm SMS i ISO

MC 6 S Âruba z ∏bem cyl. i gniazdem z gniazdem 6-kàtn.

MF 6 S Âruba z ∏bem wpuszcz. i gniazdem z gniazdem 6-kàtn.

SK 6 SS Wkr´t ustalajàcy z gniazdem 6-kàtn. i czo∏em zag∏´b.

S 6 SS Wkr´t ustalajàcy z gniazdem 6-kàtn. i czo∏em spicz.

Gwint

N

N

N

N

M 1.6 M2 M 2.5

1.5 1.5 2

– – –

(0.7) (0.9) (1.3)

(0.7) (0.9) (1.3)

M3 M4 M5

2.5 3 4

2 2.5 3

1.5 2 2.5

1.5 2 2.5

M6 M8 M 10

5 6 8

4 5 6

3 4 5

3 4 5

M 12 M 14 M 16

10 12 14

8 – 10

6 – 8

6 – 8

M 18 M 20 M 22

14 17 17

– 12 –

– 10 –

– 12 –

M 24 M 26 M 36

19 22 27

– – –

12 – –

12 – –

M 42 M 48 M 56

(32) (36) (41)

– – –

– – –

– – –

M 64 M 72 M 80

(46) (55) (65)

– – –

– – –

– – –

M 90 M 100

(65) (85)

– –

– –

– –

UC 6 S Âruba z ∏bem cyl. i gniazdem 6-kàtnym

UF 6 S Âruba z ∏bem wpuszcz. i gn. 6-kàtn.

USK 6 SS Wkr´t ustalajàcy z gn. 6-kàtn. i czo∏em zag∏´b.

US 6 SS Wkr´t ustalajàcy z gn. 6-kàtn. i czo∏em spicz.

Narz´dzia r´czne

Metryczne

Zunifikowane SS 875 (1988) Gwint 1⁄4

N

UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 UNC

= 4,8 1⁄4 = 6,4 5⁄16 = 7,9

7⁄16

UNC UNC 5⁄8 UNC

3⁄8

3⁄4

5⁄8

1⁄2

UNC UNC 1 UNC ( ) = standard specjalny

7⁄8

3⁄16

3⁄8

1⁄2

3⁄4 3⁄4

= 9,5 = 9,5 = 12,7 = 15,9 = 19,1 = 19,1

N 5⁄32

=4 3⁄16 = 4,8 7⁄32 = 5,6 5⁄16

– = 7,9 – – – –

486 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 486))

N 1⁄8

= 3,2 5⁄32 = 4 3⁄16 = 4,8

1⁄4

– = 6,4 – – – –

N 1⁄8

5⁄32

= 3,2 =4 = 4,8

1⁄4

– = 6,4 –

3⁄16

– – –


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne

Luna. Ze stali chromowo-wanadowej. Koƒce klucza szlifowane. Z oznaczeniem rozmiaru. Czarne. Szereg metryczny Luzem Opak. wyt∏oczk. Nr art. Opak. Nr art. Opak.

Szereg amerykaƒski

Nr art.

D∏ugoÊç mm 34×8 34×10 46×14

20521 -0107 -0206 -0305

szt 10 10 10

20962 -0038 -0061 -0095

szt 100 100 100

20522 -

1.5 2 2.5 3 3.5

52×12 58×12 60×15 65×20 68×22

-0404 -0503 -0602 -0701 -0800

10 10 10 10 10

-0103 -0202 -0301 -0400 -

20 20 20 20 -

4 5 6 7

72×25 80×28 90×32 95×34

-0909 -1006 -1105 -1204

10 10 10 10

-0509 -0608 -0707 -0806

8 9 10 11 12

100×36 106×38 112×40 118×42 125×45

-1303 -1402 -1501 -1600 -1709

10 10 10 5 5

13 14 15 16 17

132×50 140×55 150×57 153×57 160×60

-1808 -1907 -2004 -2103 -2202

18 19 22 27 30 32 36

170×65 175×70 200×80 250×100 290x120 315×125 315×125

-2301 -2400 -2509 -2608 -2657 -2707 -2806

Rozmiar klucza AF -

Rozmiar klucza mm -

D∏ugoÊç

Opak.

mm -

szt -

-0106 -0205 -0304 -0403 -

1⁄16

1.6 2 2.4 3.2 -

46×13 50×14 56×17 60×20 -

10 10 10 10 -

20 20 20 20

-0502 -0601 -0700 -0809 -

5⁄32

4 4.8 5.6 6.4 -

68×24 75×25 81×27 88×30 -

10 10 10 10 -

-0905 -1002 -

20 20 -

-0908 -1005 -1104

5⁄16

8 9.5 12.7

98×34 110×37 125×45

10 10 5

5 5 5 5 5

-

-

-1203 -1302 -

14.3 15.9 -

140×55 153×57 -

5 5 -

5 5 1 1 1 1 1

-

-

-1401 -

19.1 -

175×70 -

5 -

5⁄64 3⁄32 1⁄8

3⁄16 7⁄32 1⁄4

3⁄8

1⁄2

9⁄16 5⁄8

3⁄4

-

Luna. D∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Koƒce klucza szlifowane. Z oznaczeniem rozmiaru. Czarne. Szereg metryczny Opak. Op. wyt∏.

Rozmiar klucza mm 2 2.5 3 4

D∏ugoÊç mm 95×17 110×18 126×20 142×25

20523 -0105 -0204 -0303 -0402

szt 10 10 10 10

5 6 8 10

160×28 180×32 200×36 224×40

-0501 -0600 -0709 -0808

10 10 10 10

Luzem

Opak.

Nr art.

20523 -0907 -1004

szt 20 20

20944 -0106 -

-1103 -1202 -

20 20 -

-0205 -0304 -0403 -0502

Szereg amerykaƒski RozmiarRozmiarD∏ugoÊç klucza klucza AF mm mm 1⁄8 3.2 126×20 3⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄8

4.8 6.4 8 9.5

158×28 178×32 198×36 222×40

Opak. szt 10 10 10 10 10

487 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 487))

Narz´dzia r´czne

Rozmiar klucza mm 0.7 0.9 1.3


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne

Nr art. 11656 -0103 -0202 -0301 -0400

Narz´dzia r´czne

-0509 -0608 -0707

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Z oznaczeniem rozmiarów. Czarne. System metryczny System calowy Teng Tools 3105 Teng Tools 3101 RozD∏ugoÊç Opak. Nr art. RozRozD∏ug. Opak. miar miar miar mm mm szt 11657 AF mm mm szt 0.7 35×8 100 0.9 38×10 100 1.3 41×12 100 1 ⁄16 1.6 44×14 100 1.5 45×14 100 -0102 2 2.5 3

50×16 56×18 63×20

100 100 100

-0201 -0300 -0409 -0508

5⁄64 3⁄32 7⁄64 1⁄8

2 2.4 2.8 3.2

48×15 51×17 54×18 57x19

100 100 100 100

3.6 4 4.8 5.6

60×20 64×21 70×24 76×26

100 100 100 60

6.4 8 9.5

83×28 95×32 108x35

50 30 25

-0806 -0905 -1002 -1101

4 4.5 5 5.5

70×25 75×26 80×28 85×30

100 100 100 60

-0607 -0706 -0805 -0904

9⁄64

-1200 -1309 -1408 -1507

6 7 8 9

90×32 95×34 100×36 106×38

50 40 30 30

-1001 -1100 -1209

1⁄4

-1606 -1705

10 12

112×40 125×45

25 15

-1308 -1407

7⁄16 1⁄2

11.1 12.7

121x38 133×41

20 15

-1804 -1903 -2000

14 17 19

140×56 160×63 180×70

10 5 5

-

-

-

-

-

5⁄32 3⁄16

7⁄32

5⁄16 3⁄8

-

Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli Unikalna konstrukcja kluczy marki Luna z koƒcówkà kulowà charakteryzuje si´ tym, ˝e kula oszlifowana jest p∏aszczyznowo pod kilkoma kàtami. Dzi´ki temu powierzchnia przylegania klucza do gniazda Êruby jest wi´ksza, ni˝ w przypadku szlifowania kulistego sferycznego. Umo˝liwia to u˝ycie wi´kszych wartoÊci momentu bez ryzyka uszkodzenia Êruby lub klucza.

Luna. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Z kuliÊcie uformowanà koƒcówkà na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°. Chromowane. Klucze o rozmiarach 11-19 mm sà chromowane. Zestawy kluczy patrz 20964 str. 493. Roz- D∏ugoÊç Luzem Opak. wyt∏oczk. SB Luzem Nr art. Nr art. Opak Rozmiar- Rozmiar- D∏ugoÊç Nr art. Opak. miar klucza klucza klucza mm mm 20965 20884 szt tum mm mm 20965 szt 1⁄16 1.5 79x16 -0100 -0108 20 1.6 79x15 -1108 50 5⁄64 2 86x17 -0209 -0207 20 2 84x17 -1207 50 3⁄32 -0306 20 2.4 92x17 -1306 50 2.5 94x18 -0308 1⁄8 3 101x20 -0407 -0405 20 3.2 102x20 -1405 50 5 4 110x25 -0506 -0504 20 ⁄32 4 108x25 -1504 50 5 5.5 6 7 8 10

120x28 127x30 133x32 145x34 154x36 172x40

-0605 -0654 -0704 -0803 -0902 -1009

-0603 -0702 -0801 -0900 -1007 -1106

20 1 20 20 20 20

488 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 488))

3⁄16

7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8

4.8 5.6 6.4 8 9.5

118x28 125x30 135x32 152x36 170x40

-1603 -1702 -1801 -1900 -2007

50 50 50 25 25


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Z koƒcówkà w kszta∏cie szeÊciokàtnej kuli na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle o 30°.

Nr art. 12269 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0753 -0803 -0902

Wymiary metryczne Teng Tools 3105BL-C RozD∏ugoÊç miar klucza mm mm 1.5 77x14 2 83x16 2.5 90x18 3 98x20 4 118x28 5 6 7 8 10

80×28 137x32 156x36 156x36 170x40

opak.

Nr art.

szt 50 50 50 50 50

17766 -0107 -0206 -0305 -0404

50 50 40 30 30

-0503 -0602 -0701 -0800 -0909

Wymiary calowe Teng Tools 3101BL-C RozRozD∏ugoÊç miar miar klucza klucza AF mm mm 5⁄64 2.0 82x15 3⁄32 2.4 88x17 1⁄8 3.2 96x19 5⁄32 4 105x21 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8

4.8 5.6 6.4 8 9.5

opak. szt 50 50 50 50

114x24 124x26 135x28 151x32 170x35

50 50 40 30 30

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza Luna TL . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20532 mm mm szt

-0104 1.5 79x16 10

-0203 2.0 95x17 10

-0302 2.5 110x18 10

-0401 3 126x20 10

-0500 4 142x25 10

-0609 5 160x28 10

-0708 6 180x32 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza Luna TL . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20532 mm mm szt

-0807 8 200x36 10

-0906 10 224x40 10

-1003 11 240x43 4

-1102 12 250x45 4

-1201 14 280x55 4

-1300 17 320x60 4

-1409 19 360x70 4

Luna. Szereg BCT. Bardzo d∏ugie klucze trzpieniowe szeÊciokàtne ze stali chromowo-wanadowej. Z kuliÊcie uformowanà koƒcówkà i przytrzymywaniem Êruby na d∏u˝szym koƒcu klucza. SzeÊciokàtna g∏ówka umo˝liwia prac´ nawet przy przechyle o 30°. Chromowane. Rozmiar klucza mm 2.5 3 4

D∏ugoÊç

5 6 8 10

Luzem

Opak. wyt∏oczk. SB Nr art. Opak.

Nr art.

Opak.

mm 110x18 126x20 142x25

20516 -0104 -0203 -0302

szt 10 10 10

20516 -0807 -0906

szt 20 20

160x28 180x32 200x36 224x40

-0401 -0500 -0609 -0708

10 10 10 10

-1003 -1102 -

20 20 -

489 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 489))

Narz´dzia r´czne

Luna. Ze stali chromowo-wanadowej. Z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle do 30°. Chromowane.


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne

Luna. Klucze niskoprofilowe, umo˝liwiajàce dobry dost´p w ciasnych miejscach. Ze stali chromowo-wanadowej. Z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle o 30°. Chromowane.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20535 -0101 -0200 -0309 -0408 Rozmiar klucza Luna TT . . . mm 1.5 2 2.5 3 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 79x7.5 95x8.5 110x9 126x10 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20 20 20 20

-0507 4 142x12.5 20

-0606 5 160x14 20

-0705 6 180x16 20

-0804 8 200x18 20

-0903 10 220x20 20

Wera. Hex-Plus. Ze stali chromowo-wanadowej. Pokryte tworzywem sztucznym. Z naniesionym oznaczeniem rozmiaru. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 20°. Specjalnie uformowane powierzchnie robocze Hex-Plus pozwalajà uzyskaç zwi´kszenie momentu przekazywanego na Êrub´ o ok. 20%.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Wera 950 SPKL Rozmiar klucza . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . .

4027

-0100

mm 1.5 mm 90×14 szt 10

-0209

-0308

-0407

-0506

-0605

-0704

-0803

-0902

2.0 100×16 10

2.5 112×19 10

3.0 123×23 10

4.0 137×24 10

5.0 154×27 10

6.0 172×31 10

8.0 195×34 10

10.0 224×40 10

Teng Tools. Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne z poprzecznà r´kojeÊcià.KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°.

Nr art. 10179 -0053 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905

System metryczny Teng Tools 5105 RozOpak. miar mm szt 2.0 10 2.5 10 3 10 4 10 5 10 6 7 8 10 12

10 5 5 5 5

Nr art. 10179 -2000 -2109 -2208 -2307 -2406 -2505 -2604 -

System calowy Teng Tools 5101 RozRozmiar miar cale mm 3⁄32 2.4 1⁄8 3.2 5⁄32 4 3⁄16 4.8 7⁄32 1⁄4 5⁄16

-

490 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 490))

5.6 6.4 8 -

D∏ugoÊç Opak. szt 10 10 10 10

mm 12x100 12x100 12x100 12x100 15x150

10 10 10 -

15x150 15x150 18x190 20x200 20x200


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne Teng Tools. Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6893 Nr szt. mm/cale

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6893 Nr szt. mm/cale

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0106 TTHEX7 7 2.5 3 4 5678 265x142x50 0.72 -0205 TTHEX7AF 7 3⁄32, 1⁄8, 5⁄32, 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 5⁄16 265x142x50 0.72

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . .

12826 Nr szt. mm/cale

-0106 WRHEX07 7 2.5 3 4 5 678

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Wieszaki Êcienne z 7 kluczami trzpieniowymi szeÊciokàtnymi z r´kojeÊcià poprzecznà - metryczne i calowe. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczane z wieszakiem.

-0205 WRHEX07AF 7 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16

Zalety sytemu Hex-Plus

● Pasujà do Êrub z typowymi gniazdami szeÊciokàtnymi. ● Dzi´ki wkl´s∏o-wypuk∏emu ukszta∏towaniu powierzchni roboczych zwi´ksza si´ powierzchnia styku z gniazdem Êruby. Powoduje to oko∏o pi´ciokrotne obni˝enie nacisków jednostkowych narz´dzia na Êrub´ w porównaniu z po∏àczeniem tradycyjnym. ● Kilkukrotnie wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç równie˝ wzgl´dnie mi´kkich Êrub. ● D∏u˝sza jest ˝ywotnoÊç narz´dzia. ● Moment statyczny przekazywany na Êrub´ zwi´ksza si´ o 20%.

Wera. Hex-Plus. Trzpieƒ o przekroju szeÊciokàtnym, niklowany. Czarna, wygodna w chwycie r´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 454 Rozm. klucza . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . R´kojeÊç wys.×szer. . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1300 mm mm mm mm szt

-0104 2 100 27×61 127 5

-0203 2.5 100 27×61 127 5

-0302 3 100 33×70 133 5

-0401 4 150 33×70 183 5

-0500 5 150 44×87 194 5

-0609 6 200 44×87 244 5

-0708 8 200 44×87 244 5

-0807 10 200 44×87 244 5

491 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 491))


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne W zestawach

Luna. Na pierÊcieniu. Osadzone w spr´˝ynkach. Ka˝dy zestaw zawiera 8 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . .

20527

IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0101 Metryczny 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 10

-0200 Calowy 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 10

Narz´dzia r´czne

Luna. Na pierÊcieniu. Osadzone w spr´˝ynkach. Ka˝dy zestaw zawiera 10 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . .

20918

IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0108 Metryczny 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 10 10

-0207 Calowy 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 10

Teng Tools. Zestaw 10 kluczy osadzonych na kó∏ku na spr´˝ynkach. Ze stali chromowowanadowej. Czarne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . .

10582 Nr

IloÊç zestawów. . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0104 1425 mm 1.5 2 2.5 3456 7 8 10 6

-0203 1424 cale 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 6

Luna. Zestaw zawierajàcy 7 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. W plastikowej oprawce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . .

20939 szt.

IloÊç zestawów. . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0103 7 1.5 2 2.5 3456 10

-0202 7 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 1⁄4

10

Luna. Zestaw zawierajàcy 7 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczane w plastikowej oprawce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . .

492 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 492))

20893 szt. mm w opak.

-0107 7 1.5 2 2.5 3 4 5 6 10


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne W zestawach Teng Tools. Zawiera 9 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych. Ze stali chromowowanadowej. Czarne. W rozk∏adanej oprawce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11269 Nr szt. mm

Liczba zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

za opak.

-0102 1479MMR 9 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 10

Teng Tools. Zestawy zawierajàce 7 szeÊciokàtnych kluczy trzpieniowych. Ze stali chromowo-wanadowej. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle. Dostarczane w plastikowej oprawce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . .

10955 Nr szt. mm/cale

IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0103 1475 mm 7 2.5 3 4 5 6 8 10 6

-0202 1474 cale 7 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 6

Narz´dzia r´czne

Luna. Ekstra d∏ugie klucze trzpieniowe szeÊciokàtne, ze stali chromowo-wanadowej, w zestawie 9 sztuk. Rozmiary 2.5-10 mm z podtrzymkà Êruby. Z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli osadzonej sto˝kowo na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle o 30°. Chromowane. Dostarczane w oprawce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . .

20515 Nr szt. mm

Liczba zestawów . . . . . . . .

za opak.

-0105 BCT-S9 9 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 5

Luna. Zestawy zawierajàce po 10 d∏ugich kluczy trzpieniowych do gniazd szeÊciokàtnych. Ze stali chromowo-wanadowej. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczane w plastikowych oprawkach. Pojedyncze klucze w rozmiarach metrycznych patrz str. 488.

Nr art. . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . IloÊç kluczy . . . . . . . Rozmiary kluczy . . .

20964

-0101 Metryczny szt. 10 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 10 IloÊç zestawów . . . . w opak. 5

-0200 Calowy 10 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 5

Teng Tools. Zawiera 9 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, ze stali chromowo-wanadowej. Z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle o 30°. Dostarczane w rozk∏adanej oprawce plastikowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . 11226 -0104 Teng Tools . . . . . . Nr 1479MM System miar . . . . . Metryczne Liczba kluczy . . . . 9 Rozmiary kluczy . . mm/cale 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 Liczba zestawów . w opak. 10

-0203 1479AF Calowe 9 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄323⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 10

493 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 493))


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne W zestawach Teng Tools. Zestaw 9 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, ze stali chromowo-wanadowej. Z koƒcówkà w kszta∏cie ∏amanej kuli osadzonej sto˝kowo na d∏u˝szym koƒcu klucza, umo˝liwiajàcà prac´ nawet przy przechyle o 30°. Dostarczane w rozk∏adanej oprawce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . .

11724 Nr

Liczba zestawów. . . . . . . . .

w opak.

-0101 1479MMA Metryczne 9 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 10 10

mm

Narz´dzia r´czne

Luna. Klucze ze stali chromowo-molibdenowej. Siedem kluczy w chromowanej oprawce, s∏u˝àcej jako r´kojeÊç, osiem d∏ugich kluczy pojedynczych. Dostarczane w blaszanym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze w oprawce . . . . . . . . .

20563 Nr mm

Klucze d∏ugie . . . . . . . . . . . . .

mm

Liczba zestawów . . . . . . . . . .

za opak.

-0106 014-1 1.5 2 2.5 3 456 3456 8 10 12 14 10

Wera. Hex-Plus. Zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych wysokiej jakoÊci wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzi´ki hartowaniu i zastosowaniu odpowiednich materia∏ów klucze spe∏niajà wymagania klasy przemys∏owej, zarówno jeÊli chodzi o wytrzyma∏oÊç i sztywnoÊç, jak i o odpornoÊç na Êcieranie i zu˝ycie. Kulista koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . Rozmiary kluczy . . .

14422 Nr

Rozmiary kluczy . . .

mm

mm

-0100 3950/9 PKL 9 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 50x14, 100x16, 112x18, 126x20, 140x25, 160x28, 180x32, 200x36, 219x40

Teng Tools. Zestaw z 28 cz´Êci. Zawiera dwa zestawy kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, metrycznych i calowych (1479MM i 1479AF), oraz jeden zestaw kluczy typu TX (1479TX), ponadto jeden klucz trzpieniowy szeÊciokàtny 7 mm z kulistà koƒcówkà. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne 1479MM. . . . . . . . . . . . .

12825 Nr szt. mm

Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne 1479AF . . . . . . . . . . . . .

cale

Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny z kulkà. . . . . . . . . . . . . . . . Klucze TX 1479TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm TX

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

494 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 494))

-0107 TTHT28 28 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40 265xx142x50 0.4


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne W zestawach Teng Tools. Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych. Ze stali chromowowanadowej. Czarne. Sk∏adane - w r´kojeÊci wykonanej z aluminium i nylonu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

15147 Nr

-0101 1476NMM Metryczne 7 1.5 2 2.5 3456 10

mm/cale

Liczba zestawów. . . . . . . . . . .

-0200 1476NAF Calowe 7 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 10

Teng Tools. Zestaw 8-elementowy, sk∏adajàcy sie z kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, kluczy TX i wkr´taków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Sk∏adane w aluminiowej r´kojeÊci, wyposa˝onej we wk∏ad nylonowy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy/wkr´taków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16267 Nr

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

mm mm

-0103 1477NX 8 456 TX25 TX30 p∏aski 1.0x5.5 PH1 PZ2 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw rowerowy 11-elementowy. Zawiera poniklowane koƒcówki wkr´takowe (p∏askie, krzy˝owe Phillips, TX i szeÊciokàtne), ∏y˝k´ do opon i narz´dzie do ∏aƒcucha. Chowane w r´kojeÊci z czerwonego aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot krzy˝. Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16264 Nr mm Nr Nr mm szt

-0106 1473 1.0x5.5 2 TX25 2 2.5 3 4 5 6 10

Luna. Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne ze stali chromowo-wanadowej. Sk∏adane - w stalowej oprawce z ok∏adzinami plastikowymi. Rozmiary naniesione na powierzchniach bocznych oprawek. Rozmiary metryczne

Metryczny

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . .

20949 szt. mm

IloÊç zestawów. . . . . . . . . . . .

w opak.

-0101 7 1.5 2 2.5 3 456 10

-0200 6 2.5 3 4 568 10

-0309 6 345 6 8 10 10

Rozmiary calowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20949 szt. calowy

IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0408 7 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32

Calowy

10

495 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 495))


Klucze Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne W zestawach Luna. Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne ze stali chromowo-niklowej. Sk∏adane - w stalowej chromowanej oprawce. Z kab∏àczkiem do zawieszania. Rozmiary metryczne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . .

20528 Nr szt. mm

IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0100 009-1 7 1.5 2 2.5 3456 10

-0209 009-2 6 2.5 3 4 568 10

-0308 009-3 6 345 6 8 10 10

Narz´dzia r´czne

Rozmiary calowe

Kuliste

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . .

20528 Nr szt. cale

IloÊç zestawów. . . . . . . .

w opak.

-0407 009-4 7 1⁄16 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 10

-0506 009-6 6 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 10

-0605 009-5 5 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 10

Luna. Zestaw zawierajàcy 7 szeÊciokàtnych kluczy trzpieniowych. Ze stali chromowowanadowej, sk∏adane w oprawce b´dàcej jednoczeÊnie r´kojeÊcià. Z kuliÊcie uformowanà koƒcówkà na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwiajàcà prac´ przy przechyle do 30°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20528 szt. mm w opak.

-0704 7 2.5 3 4 5 6 8 10 10

Klucze przegubowe

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne - o niejednakowych rozmiarach. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore IN 34 Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0225 mm mm szt

-0108 3x4 198 10

-0207 5x6 202 10

-0306 8x10 235 10

-0405 12x14 270 10

Wkr´taki szeÊciokàtne

Wkr´taki szeÊciokàtne patrz str. 414.

496 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 496))

-0504 17x19 295 10


Klucze Do gniazd Torx ¸by systemu Torx System Torx zapewnia maksymalnà powierzchni´ kontaktowà, zarówno dla gniazd jak i dla chwytów zewn´trznych. Oznacza to szybszy monta˝, ni˝sze koszty warsztatowe, a tak˝e nie uszkadzanie powierzchni chwytowych, zarówno ∏bów jak i innych cz´Êci.

Gniazda Torx (szeÊciokàtne)

Chwyty zewn´trzne Torx (szeÊciokàtne)

Wymiar A mm

Do Êrub metrycznych*)

Do Êrub calowych

Klucz Nr

Wymiar A mm

Do Êrub metrycznych*)

TX 5 TX 6 TX 7

1,42 1,70 1,99

M 1,6 M2 M 2,5

– – –

– – –

– – –

– – –

TX 8 TX 9 TX 10

2,31 2,50 2,74

M 2,5 M3 M 3 – M 3,5

– – ST 2,9 – ST 3,5

– E4 –

– 3,86 –

– M3 –

TX 15 TX 20 TX 25

3,27 3,86 4,43

M 3,5 – M 4 M4–M5 M 4,5 – M 5

– ST 4,2 ST 4,8 – ST 5,5

– E5 E6

– 4,75 5,74

– M4 M5

TX 27 TX 30 TX 40

4,99 5,52 6,65

M 4,5 – M 6 M6–M7 M7–M8

– ST 6,3 –

E7 E8 –

6,78 7,52 –

M6 M6–M7 –

TX 45 TX 50 TX 55

7,82 8,83 11,25

M 8 – M 10 M 10 M 12

– – –

E 10 E 12 E 14

9,42 11,70 12,90

M8 M 10 M 12

– TX 60 –

– 13,25 –

– M 14 –

– – –

E 16 E 18 E 20

14,76 16,70 18,39

M 12 M 14 M 16

Narz´dzia r´czne

Klucz Nr

*) Ró˝ne, w zale˝noÊci od producenta. Pogrubiony druk - spotykane najcz´Êciej.

Wkr´taki Torx

Wkr´taki Torx do Êrub i wkr´tów sytemu Torx patrz str. 411.

Klucze Torx Typu Torx

Wera. Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Oba koƒce frezowane. Czarne. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Wi´cej informacji na temat systemu Torx na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr . . . . . . . . . . . . . . . Klucz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7078 -0044 967- TX 706 Nr TX 6 mm 1.70 Wym. maks. gniazda 2 mm 16×42 szt 5

-0069 TX 707 TX 7 1.99 2.5 16×48 5

-0085 TX 708 TX 8 2.31 2.5 16×48 5

-0101 TX 709 TX 9 2.5 3 16×48 5

-0200 TX 710 TX 10 2.74 3-3.5 17×51 5

-0309 TX 715 TX 15 3.27 3.5-4 18×54 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr . . . . . . . . . . . . . . . Klucz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7078 -0507 967- TX 725 Nr TX 25 mm 4.43 Wym. maks. gniazda 4.5-5 mm 20×60 szt 5

-0606 TX 727 TX 27 4.99 4.5-6 21×64 5

-0705 TX 730 TX 30 5.52 6-7 24×70 5

-0804 TX 740 TX 40 6.65 7-8 26×76 5

-0903 TX 745 TX 45 7.82 8-10 29×83 5

-1000 TX 750 TX 50 8.83 10 32×95 5

-0408 TX 720 TX 20 3.86 4-5 19×57 5

497 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 497))


Klucze Klucze Torx Typu Torx

Narz´dzia r´czne

Wera. Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Pokryte plastikiem. Jeden koniec z wypustami frezowanymi prosto, drugi w kszta∏cie kulistym, umo˝liwiajàcym prac´ przy przechyle do 20° (TX 9 i TX 10 bez koƒcówki kulistej). Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4030 967 SPKLmm Wym. maks. gniazda mm szt

-0105 TX 9 2.5 3 79x16 10

-0204 TX 10 2.74 3-3.5 85x17 10

-0303 TX 15 3.27 3.5-4 90x18 10

-0402 TX 20 3.86 4-5 97x19 10

-0501 TX 25 4.43 4.5-5 104x21 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4030 967 SPKLmm Wym. maks. gniazda mm szt

-0600 TX 27 4.99 4.5-6 112x22 10

-0709 TX 30 5.52 6-7 122x24 10

-0808 TX 40 6.65 7-8 132x27 5

-0907 TX 45 7.82 8-10 143x29 5

-1004 TX 50 8.83 10 156x32 5

Wera. Do gniazd systemu Torx. Koƒcówka robocza uformowana sto˝kowo dla uzyskania najlepszego kontaktu z gniazdem Êruby. Trzon okràg∏y, niklowany. Oznaczenie ″BlackPoint″ gwarantuje du˝à wytrzyma∏oÊç, wysoki moment obrotowy i d∏ugà ˝ywotnoÊç. Czarna r´kojeÊç poprzeczna Rocko, z tworzywa sztucznego. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda. . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej. . . . . . R´kojeÊç wys.×szer. . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1298 467mm Wym. maks. gniazda mm mm mm szt

-0207 TX 7 1.99 2.5 100 27×61 127 5

-0306 TX 8 2.31 2.5 100 27×61 127 5

-0405 TX 9 2.50 3 100 27×61 127 5

-0504 TX 10 2.74 3-3.5 100 27×61 127 5

-0603 TX 15 3.27 3.5-4 100 33×70 133 5

-0702 TX 20 3.86 4-5 100 33×70 133 5

-0801 TX 25 4.43 4.5-5 100 33×70 133 5

Klucze TX

Teng Tools. Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowowanadowej. Oba koƒce frezowane. Czarne. Kszta∏t koƒcówki zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17283 Nr TX mm M mm szt

-0101 320008 8 2.31 2.5 16x80 50

-0200 320009 9 2.50 3 16x83 50

-0309 320010 10 2.74 3-3.5 17x86 50

-0408 320015 15 3.27 3.5-4 18x90 50

-0507 320020 20 3.86 4-5 19x95 50

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17283 Nr TX mm M mm szt

-0705 320027 27 4.99 4.5-6 22x105 50

-0804 320030 30 5.52 6-7 24x114 50

-0903 320040 40 6.65 7-8 26x124 50

-1000 320045 45 7.82 8-10 29x133 50

-1109 320050 50 8.83 10 32x152 30

498 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 498))

-0606 320025 25 4.43 4.5-5 20x100 50


Klucze Klucze TX

Teng Tools. Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowowanadowej. D∏u˝szy koniec z frezowaniem w kszta∏cie kulistym, umo˝liwiajàcym prac´ przy przechyle do 20°. Hartowany do HRC 55-58.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 3200BL Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16698

-0102

-0201

-0300

-0409

-0508

-0607

TX mm M mm szt

8 2.31 2.5 16x80 50

9 2.50 3 16x83 50

10 2.74 3-3.5 17x86 50

15 3.27 3.5-4 18x90 50

20 3.86 4-5 19x95 50

25 4.43 4.5-5 20x100 50

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 3200BL Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. gniazda . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16698

-0706

-0805

-0904

-1001

-1100

27 4.99 4.5-6 22x105 50

30 5.52 6-7 24x114 50

40 6.65 7-8 26x124 50

45 7.82 8-10 29x133 50

50 8.83 10 32x152 30

TX mm M mm szt

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 5200 Klucz Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda. . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX/TPXmm Wym. maks. gniazda mm szt

10180

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools 5200 Klucz Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. maks. gniazda. . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX/TPXmm Wym. maks. gniazda mm szt

10180

-0050

-0100

-0209

-0308

-0407

-0506

9 2.50 3 12x100 10

10 2.74 3-3.5 12x100 10

15 3.27 3.5-4 12x100 10

20 3.86 4-5 12x100 10

25 4.43 4.5-5 15x150 10

27 4.99 4.5-6 15x150 10

-0605

-0704

-0803

-0902

-1009

30 5.52 6-7 15x150 10

40 6.65 7-8 18x190 5

45 7.82 8-10 20x200 5

50 8.83 10 20x200 5

55 11.25 12 20x200 5

Teng Tools. Zestaw 7 kluczy. Na kó∏ku. Ze spr´˝ynkami. Do gniazd systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10583 Nr szt. TX

Do wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt

-0103 1487 7 10 15 20 25 27 30 40 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

499 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 499))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Klucze TX z r´kojeÊcià poprzecznà. Do gniazd systemu Torx. Krótki koniec klucza ma równie˝ otwór do czopa.


Klucze Klucze TX Luna. Ze stali chromo-wanadowej. Do gniazd systemu TX (zestaw TXH-S5 - równie˝ do gniazd z czopem Êrodkowym). Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Czarne. Dostarczane w oprawkach z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20894 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . Nr IloÊç kluczy . . . . . . . . . . szt. Nr klucza . . . . . . . . . . . . TX Wym. maks. gniazda . . mm Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . M Opak. . . . . . . . . . . . . . . . zest

-0106 TXL-5N 5 10 20 25 30 40 2.74 3.86 4.43 5.52 6.65 3-3.5 4-5 4.5-5 6-7 7-8 10

-0205 TXH-S5 5 10 20 25 30 40 2.74 3.86 4.43 5.52 6.65 3-3.5 4-5 4.5-5 6-7 7-8 10

Luna. Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Jeden koniec z frezowaniem prostym, drugi w kszta∏cie kulistym, umo˝liwiajàcym prac´ przy przechyle do 20°. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20416 Nr

Do gniazd o rozmiarach . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

-0105 TXB-S8 8 9 1015 20 25 27 30 40 2.50 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

TX

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 7 kluczy TX z r´kojeÊcià poprzecznà. Do gniazd systemu TX (równie˝ z centralnym czopem). Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pàcujcsym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6892 Nr szt. TX-

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0107 TTTX7 7 10 15 20 25 27 30 40 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3-3.5 3.5-4 4-5 4 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 265x142x50 0.72

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 7 kluczy TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà. Do gniazd systemu TX (krótszy koniec równie˝ do gniazd z czopem centralnym). Dostarczany na wieszaku Êciennym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX/TPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12827 Nr szt. Nr

-0105 WRTX07 7 10 15 20 25 27 30 40

Luna. Do gniazd systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. Sk∏adane - w stalowej oprawce z ok∏adzinami plastikowymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20950 szt. TX-

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

IloÊç zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

-0107 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

Teng Tools. Do ∏bów z gniazdami systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. W sk∏adanej oprawce tworzywowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11660 Nr

Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Liczba zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

TX-

500 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 500))

-0107 1479TX 9 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.31 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 2.5 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10


Klucze Klucze TX Teng Tools. Do gniazd systemu Torx. D∏u˝szy koniec klucza ma kszta∏t kulisty, umo˝liwiajàcy prac´ przy przechyle do 20°. Ze stali chromowo-wanadowej. W sk∏adanym futerale tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16161 Nr

Do gniazd o wymiarach maks. . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Liczba zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w opak.

TX-

-0100 1479TX1 9 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.31 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 2.5 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

Luna. Do gniazd systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Sk∏adane - w stalowej chromowanej oprawce, z kab∏àczkiem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20415 szt. TX-

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt

-0106 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do Êrub z ∏bem gniazdowym systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Sk∏adane - w aluminiowej r´kojeÊci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15148 Nr

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

TX-

-0100 1476NTX 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

Teng Tools. Do gniazd systemu Torx. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Koƒce klucza frezowane w kszta∏cie kulistym, umo˝liwiajàcym prac´ przy przechyle do 20°. Czarne. Sk∏adane w aluminiowej r´kojeÊci, wyposa˝onej we wk∏ad nylonowy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16265 Nr

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

TX-

-0105 1476NTX1 8 9 10 15 20 25 27 30 40 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 10

Wkr´taki nasadowe Teng Tools. Trzon ze stali chromowo-wanadowej. Roboczy otwór chwytowy szeÊciokàtny. Czarna, ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç gumowa z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11268 Nr mm mm mm szt

-0103 MDN405 5 125 245 5

-0202 MDN4055 5.5 125 245 5

-0301 MDN406 6 125 245 5

-0400 MDN407 7 125 245 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . D∏ug. trzonu . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11268 Nr mm mm mm szt

-0608 MDN410 10 125 245 5

-0707 MDN411 11 125 245 5

-0806 MDN412 12 125 245 5

-0905 MDN413 13 125 237 5

-0509 MDN408 8 125 245 5

501 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 501))


Klucze Wkr´taki nasadowe

Wera. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, ze stali chromowowanadowej. Otwór chwytowy szeÊciokàtny. R´kojeÊç wykonana z dwóch ró˝nych materia∏ów - twardego tworzywa sztucznego i wstawek gumowych, dla uzyskania jak najlepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 395 Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7170 mm mm mm szt

-0504 5 125 223 5

-0603 5.5 125 223 5

-0702 6 125 223 5

-0801 7 125 230 5

-0900 8 125 230 5

-1007 9 125 230 5

-1106 10 125 237 5

D∏ugi trzon o przekroju rurowym, ze stali chromowo-wanadowej. Z otworem poprzecznym na trzpieƒ do pokr´cania. Dostarczane bez trzpienia. Otwór chwytowy szeÊciokàtny. Chromowane. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . Otw. do trzpienia . . . . . . . . . .

6968 mm mm mm

-0304 6 220 3.3

-0403 7 220 3.3

-0502 8 220 6.3

-0601 9 220 6.3

-0700 10 230 6.3

-0759 11 230 6.5

-0809 12 230 8.5

-0908 13 230 8.5

Teng Tools. Z trzonem ze stali chromowo-wanadowej. Roboczy otwór chwytowy szeÊciokàtny. Ergonomicznie ukszta∏towana r´kojeÊç dwukomponentowa, usytuowana poprzecznie dla zwi´kszenia si∏y kr´cenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . Rozmiar klucza. . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

13218 Nr mm mm szt

-0100 MDNT405 5 288 5

-0209 MDNT4055 5.5 288 5

-0308 MDNT406 6 288 5

-0407 MDNT407 7 288 5

-0506 MDNT408 8 288 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . Rozmiar klucza. . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

13218 Nr mm mm szt

-0704 MDNT410 10 288 5

-0803 MDNT411 11 288 5

-0902 MDNT412 12 288 5

-1009 MDNT413 13 288 5

-1108 MDNT414 14 288 5

-0605 MDNT409 9 288 5

Zestaw Teng Tools. Zestaw 9 wkr´taków nasadowych z trzonem ze stali TT-MV. Z otworem chwytowym szeÊciokàtnym. Z r´kojeÊcià dwukomponentowà, z otworem do zawieszania. Dostarczany w tworzywowym pojemniku pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . .

11459 Nr mm

D∏ug. ca∏k. wkr´taków . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0102 TTXMDN 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 245 560x110x40 1.6

Wkr´taki do opasek zaciskowych Zestaw sk∏adajàcy si´ z r´kojeÊci wkr´takowej z chwytem ❒ 1⁄4″, gi´tkiego przed∏u˝acza 150 mm z chwytem ❒ 1⁄4″, oraz trzech d∏ugich nasadek 1⁄4″ o rozmiarach 9, 10 i 13 mm. Zestaw jest szczególnie przydatny przy monta˝u mieszaczy produkcji FFM.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4968 -0101 Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 9, 10 och 13 1⁄4 Gi´tki przed∏u˝acz 150 mm, chwyt ❒ . . . . cale 1⁄4 R´kojeÊç wkr´takowa 140 mm, chwyt ❒ . cale

Teng Tools. Z elastycznym trzonem ze spr´˝yny stalowej obciàgni´tej tworzywem. Koƒcówka w kszta∏cie nasadki szeÊciokàtnej - dostosowana do opasek zaciskowych. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza (6-kàt) . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

502 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 502))

11772 Nr mm mm szt

-0102 MD503A 7 270 10


Klucze Wkr´taki nasadowe Wkr´taki do opasek zaciskowych Teng Tools. Z gi´tkim trzpieniem pokrytym tworzywem sztucznym. Dwustronna nasadka z otworami szeÊciokàtnymi, pasujàcymi do opasek zaciskowych do w´˝y. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6818 Nr mm mm szt

-0108 MD503 6i7 260 10

Nasadka zapasowa 6/7 mm . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6118 Nr szt

-0207 MD503RK 10

Wera. Z gi´tkim trzpieniem obciàgni´tym tworzywem. Mo˝na zginaç do 90°. Koƒcówka z otworem szeÊciokàtnym, pasujàcym do opasek zaciskowych do w´˝y. R´kojeÊç dwukomponentowa typu Kraftform.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3142 Nr mm mm szt

-0201 391 7 260 5

Klucze nasadowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . Âr.otw.na trzpieƒ. . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1091 mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . Âr.otw.na trzpieƒ. . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1091 mm mm

szt

szt

-0305 8 100 5 10

-0404 9 100 6 10

-0503 10 100 6 10

-0602 11 120 6 10

-0701 12 120 6 10

-0800 13 120 6 10

-1105 16 140 8 10

-1303 18 140 8 10

-1402 19 140 8 10

-1600 21 160 10 10

-1709 22 160 10 10

-1907 24 160 10 10

-2202 27 180 12 10

-2509 30 180 12 10

-1204 17 140 8 10

Kute z rurki stalowej. Z szeÊciokàtnymi, ró˝nymi otworami chwytowymi na koƒcach. Rozmiary wg DIN 896 B. Bez trzpienia do pokr´cania. Chromowane. Pasujàcy trzpieƒ do pokr´cania, patrz nr art. 1096.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworów pod trzpieƒ. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1092 mm mm mm szt

-0205 6×7 110 5 10

-0304 8×9 110 6 10

-0403 10×11 120 6 10

-0502 12×13 140 8 10

-0601 14×15 140 8 10

-0700 16×17 150 10 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworów pod trzpieƒ. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1092 mm mm mm szt

-0908 20×22 170 12 10

-1005 21×23 170 14 10

-1104 24×26 190 14 10

-1351 27×30 200 16 10

-1401 30×32 200 16 10

-1609 36×41 220 18 10

-0809 18×19 160 12 10

Trzpieƒ do kluczy nasadowych Ze stali chromowo-niklowej. Chromowany.

Nr art. . . . . Ârednica . . D∏ugoÊç. . . Opak. . . . .

1096 -0102 mm 5 mm 125 szt 10

-0201 6 160 10

-0300 8 180 10

-0409 10 200 10

-0508 12 250 10

Klucze nasadowe szeÊciokàtne Gedore. Z szeÊciokàtnym otworem chwytowym. Ze stali chromowo-niklowej. Wygi´te. Chromowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 25 Rozmiar klucza . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7596

(-0104)

(-0401)

-0500

-0609

-0708

(-0807)

(-1003)

mm mm szt

10 160 10

14 215 10

17 250 10

19 280 10

22 315 10

24 345 1

30 420 1

503 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 503))

Narz´dzia r´czne

Z szeÊciokàtnej rurki stalowej. Proste. Bez trzpienia do pokr´cania. Cynkowane.


Klucze Klucze nasadowe czworokàtne

Gedore. Z kwadratowym otworem chwytowym. Ze stali chromowo-niklowej. Wygi´te. Chromowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 25 V Rozmiar klucza. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1099

-0307

-0406

-0505

-0703

-0752

-0802

-0901

mm mm szt

8 150 10

9 160 10

10 175 10

12 215 10

13 230 10

14 240 10

17 280 10

Klucze do kó∏ samochodów ci´˝arowych Gedore. Klucze do kó∏ pojazdów ci´˝arowych. Ze stali specjalnej. SzeÊciokàtne. Chromowane. Drà˝ek poprzeczny do pokr´cania 27 D zamawia si´ oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 -0151 -0201 Gedore 27 Rozm. klucza . mm 30×32 32×38 3 1 3 1 Pasuje równie˝ do . . . . . . . cale 1 ⁄16 × 1 ⁄41 ⁄16×1 ⁄4 11⁄4×11⁄2 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . mm 400 400

Drà˝ek poprzeczny

Drà˝ek poprzeczny 27 D 1104 Âredn. × d∏ugoÊç . . . . . . . . mm

-0300 18x630

Narz´dzia r´czne

Klucze do kó∏ Teng Tools. Z obracanà nasadkà dwustronnà. Rami´ rozciàgane dla zwi´kszenia momentu obrotowego przy odkr´caniu nakr´tek. Ze stali chromowo-niklowej. Nr 7317

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadki ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç przed/po rozciàgni´ciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7317 Nr cale mm mm szt

-0102 1202 1⁄2 17 19 350/550 10

Gedore. Ze stali specjalnej. Do kó∏ samochodów osobowych. O czterech ró˝nych szeÊciokàtnych otworach chwytowych. Lakierowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje równie˝ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6145 Nr mm cale mm szt

-0102 28 PU 17×19×21×11⁄16 -×3⁄4×13⁄16×11⁄16 420 10

Klucz do korków spustowych Gedore. Ze stali hartowanej. Do dziewi´ciu ró˝nych rozmiarów gniazd kwadratowych. Przydatne do pracy ze skrzyniami biegów, obudowami mechanizmów ró˝nicowych, pokrywami zaworów i ∏o˝yskami w wi´kszoÊci pojazdów. Chromowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary g∏ówek kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary g∏ówek kwadr.-zbie˝nych . . . . . . . . . . . . .

1084 Nr mm mm

Wymiary grotu p∏askiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm szt

-0106 299 8.7 9.5 10.5 11.5 13 6.8-8.7 10.5-13 15.2-18 16.5-19 5.5×18 220 10

Klucz do beczek Z g∏ówkami o pi´ciu ró˝nych rozmiarach, pasujàcych do wi´kszoÊci zakr´tek wystepujàcych w beczkach. Cynkowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5136 mm mm

504 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 504))

-0105 16, 18, 28, 36.5, 47 400


Klucze Klucze hakowe Klucze hakowe do ró˝nych typów nakr´tek zabezpieczajàcych

Nakr´tka DIN 1816 (z otworami)

Nakr´tka DIN 1804 (z rowkami)

d2

b

t

IloÊç otworów

d2

d4

t

IloÊç otworów

16 20 25 28 30

4 4 5 5 5

1.5 1.5 2 2 2

4 4 4 4 4

16 20 25 28 30

2.5 2.5 3 3 4

4 4.5 4.5 5 5

4 4 4 4 4

M 16×1.5 M 18×1.5 M 20×1.5 M 22×1.5 M 24×1.5

32 34 36 40 42

5 6 6 6 6

2 2.5 2.5 2.5 2.5

4 4 4 4 4

32 34 36 40 42

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

4 4 4 4 4

M 26×1.5 M 28×1.5 M 30×1.5 M 35×1.5 M 38×1.5

45 50 50 55 58

7 7 7 7 8

3 3 3 3 3.5

4 4 4 4 4

45 50 50 55 58

5 5 5 5 5

6 7 7 7 8

4 4 4 4 4

M 40×1.5 M 42×1.5 M 45×1.5 M 48×1.5 M 50×1.5

62 62 68 75 75

8 8 8 8 8

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

4 4 6 6 6

62 62 68 75 75

6 6 6 6 6

8 8 8 10 10

4 4 6 6 6

M 55×1.5 M 60×1.5 M 65×1.5 M 70×1.5 M 75×1.5

80 90 95 100 110

10 10 10 10 10

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

80 90 95 100 110

6 6 8 8 8

10 10 12 12 12

6 6 6 6 6

M 80×2 M 85×2 M 90×2 M 95×2 M 100×2

115 120 130 135 145

10 10 10 12 12

4 4 4 5 5

6 6 6 6 6

115 120 130 135 145

10 10 10 10 10

12 12 12 12 12

6 6 6 6 6

M 105×2 M 110×2 M 115×2 M 120×2 M 125×2

155 155 165 165 180

12 12 12 12 12

5 5 5 5 5

6 6 6 6 8

155 155 165 165 180

10 10 10 10 10

12 12 15 15 15

6 6 6 6 8

M 130×3 M 140×3 M 150×3 M 160×3 M 170×3

180 195 205 220 230

12 12 12 12 16

5 5 5 5 7

8 8 8 8 8

180 195 205 220 230

10 10 10 10 10

15 15 15 15 15

8 8 8 8 8

Narz´dzia r´czne

Gwint M 6×0.75 M 8×1 M 10×1 M 12×1.5 M 14×1.5

(Nakr´tki zabezpieczajàce wg SMS 487 majà podobne wykonanie, ale ró˝nià si´ wymiarami)

Teng Tools. Klucz hakowy przeznaczony specjalnie do regulacji amortyzatorów motocyklowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastawiany zakres Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13222 Nr mm szt

-0104 HP301 65-70 10

505 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 505))


Klucze Klucze hakowe AMF. Sta∏e. Z hakiem zaczepowym. Do nakr´tek zgodnych z DIN 1804. Ze stali specjalnej. Hartowane i obrabiane powierzchniowo specjalnà technikà galwanizerskà, zapewniajàcà bardzo skutecznà ochron´ przed korozjà w agresywnym Êrodowisku, oraz g∏adkà powierzchni´. Wieksze rozmiary oferowane sà na zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF 1810AD Do Êrednic . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . .

12634

-0108

-0207

-0306

-0405

-0504

-0603

-0702

mm mm

16/20 110

25/28 136

30/32 136

34/36 170

40/42 170

45/50 206

52/55 206

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . AMF 1810AD Do Êrednic . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . .

12634

-0801

-0900

-1007

-1106

-1205

-1304

mm mm

58/62 240

68/75 240

80/90 280

95/100 280

110/115 335

120/130 335

Narz´dzia r´czne

AMF. Sta∏e. Z czopem zaczepowym. Do nakr´tek zgodnych z DIN 1816. Ze stali specjalnej. Hartowane i obrabiane powierzchniowo specjalnà technikà galwanizerskà, zapewniajàcà bardzo skutecznà ochron´ przed korozjà w agresywnym Êrodowisku, oraz g∏adkà powierzchni´. Wieksze rozmiary oferowane sà na zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . AMF 1810BD Do Êrednic . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . .

12635

-0107

-0206

-0305

-0404

-0503

-0602

-0701

mm mm

16/18 110

20/22 110

25/28 136

30/32 136

34/36 170

40/42 170

45/50 206

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . AMF 1810BD Do Êrednic . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . .

12635

-0800

-0909

-1006

-1105

-1204

-1303

mm mm

52/55 206

58/62 240

68/75 240

80/90 280

95/100 280

110/115 335

Gedore. Sta∏e. Z pazurem, do nakr´tek zabezpieczajàcych zgodnych z DIN 1804. Ze stali specjalnej. Fosfatyzowane. Dobór kluczy do poszczególnych rozmiarów nakr´tek patrz str. 505.

Nr art.. . . . . . . . Gedore 40 Do Êredn. . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . .

1119

-0303

-0402

-0501

-0600

-0709

-0808

-0907

-1004

mm mm szt

25/28 135 10

30/32 135 10

34/36 170 10

40/42 170 10

45/50 205 10

52/55 205 10

58/62 240 10

68/75 240 10

Nr art.. . . . . . . . Gedore 40 Do Êredn. . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . .

1119

-1103

-1202

-1301

-1400

-1509

-1608

-1707

-1806

mm mm szt

80/90 280 10

95/100 280 10

110/115 335 1

120/130 335 1

135/145 385 1

155/165 385 1

180/195 465 1

205/220 465 1

Gedore. Sta∏e. Z trzpieniem, do nakr´tek zabezpieczajàcych zgodnych z DIN 1816. Ze stali specjalnej. Fosfatyzowane. Dobór kluczy do poszczególnych rozmiarów nakr´tek patrz str. 505.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 40 Z Do Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzpienia . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1120

-0102

-0151

-0300

-0409

-0508

-0607

mm mm mm szt

16/18 2.5 110 1

20/22 2.5 110 1

25/28 2.9 135 10

30/32 3.9 135 10

34/36 3.9 170 10

40/42 3.9 170 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 40 Z Do Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzpienia . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1120

-0706

-0805

-0904

-1001

-1100

-1209

mm mm mm szt

45/50 4.9 205 10

52/55 4.9 205 10

58/62 4.9 240 10

68/75 5.8 240 10

80/90 5.8 280 10

95/100 7.8 280 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 40 Z Do Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzpienia . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1120

-1308

-1407

-1506

-1605

-1704

-1803

mm mm mm szt

110/115 7.8 335 1

120/130 7.8 335 1

135/145 7.8 385 1

155/165 7.8 385 1

180/195 9.8 465 1

205/220 9.8 465 1

506 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 506))


Klucze Klucze hakowe Teng Tools. Nastawne. Z zaczepem pazurowym do nakr´tek zabezpieczajàcych zgodnych. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Do Êrednic. . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

11202 Nr mm mm g szt

-0102 HP101 19-50 145 122 10

-0201 HP102 32-75 178 234 10

-0300 HP103 50-120 247 447 10

Teng Tools. Nastawny. Ze sta∏ym czopem zaczepowym do nakr´tek zabezpieczajàcych. Ze stali chromowo-wanadowej. Zakresy zastosowaƒ dla poszczególnych rozmiarów, patrz str. 505.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic nakr´tek. . . . . . . . . Âredn. czopu. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11203 Nr mm mm mm g szt

-0101 HP2014 19-50 4 145 122 10

-0200 HP2015 19-50 5 145 122 10

-0309 HP2025 32-75 5 178 227 10

-0408 HP2026 32-75 6 178 227 10

-0507 HP2036 50-120 6 247 451 10

-0606 HP2038 50-120 8 247 451 10

Czop zapasowy . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11203 szt

-1000 1

-1109 1

-1208 5

-1307 1

-1406 1

-1505 1

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 775SC Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1123

-0109

-0208

-0307

-0406

-0505

mm mm szt

20-35 135 50

35-60 175 25

60-90 240 10

90-155 300 10

155-230 420 1

AMF. Nastawny. Z pazurem sta∏ym - do nakr´tek zabezpieczajàcych zgodnych z DIN 1816. Ze stali specjalnej. Hartowany i oksydowany. Dobór kluczy do poszczególnych rozmiarów nakr´tek, patrz str. 505.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 776C Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar pazura . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1124

-0603

-0702

-0801

-0900

-1008

mm mm mm

22-35 3.0 165

35-60 4 205

60-90 5.0 280

95-155 6 335

165-230 10 460

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z: 3 kluczy uniwersalnych hakowych z zaczepem sta∏ym, 3 ramion pod zaczepy wymienne i 2 zaczepów luzem o Êrednicach 6 i 8 mm. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Czopy luzem, patrz 11203.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10212 -0102 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTHP08 Klucze do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19-50 30-75 50-120 Ramiona z zaczepami wymiennymi o Êredn. . . . mm 456 Zaczepy luzem, Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 68 Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.2 Zakres zastosowaƒ dla poszczególnych rozmiarów, patrz str. 505.

Nasadki maszynowe do nakr´tek typu KM patrz nr art. 5194 str. 0000.

507 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 507))

Narz´dzia r´czne

AMF. Nastawny. Z pazurem - do nakr´tek zabezpieczajàcych zgodnych z DIN 1804. Ze stali specjalnej. Hartowany i oksydowany. Dobór kluczy do poszczególnych rozmiarów nakr´tek, patrz str. 505.


Klucze Klucze hakowe AMF. Nastawny. Z dwoma czopami, do nakr´tek zabezpieczajàcych. Ze stali specjalnej. Oksydowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . AMF. . . . . . . . . . . . . . . Do otworów . . . . . . . . Âredn. czopów. . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . .

1122 Nr mm mm mm szt

-0100 758 3 2.9 160 20

-0209 758 4 3.8 160 20

-0308 759 5 4.8 215 10

-0407 759 6 5.8 215 10

-0506 759 8 7.8 215 10

AMF. Nastawne. Z dwoma czopami, do nakr´tek zabezpieczajàcych. Ze stali specjalnej, cynkowanej. Zestaw zawiera pi´ç par czopów wymiennych o ró˝nych Êrednicach. Dostarczane w mocnym futerale.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice czopów . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. futera∏u LxBxH. . . . . . . . . . . . . .

15973 Nr mm mm mm

-0100 758S 1.5 / 2 /2.5 / 3 / 4 8-100 165x87x36

Gedore. Nastawne. Z dwoma trzpieniami, do nakr´tek zabezpieczajàcych. Ze stali chromowo-wanadowej. Fosfatyzowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Gedore 44 Do otworów . . . . . . . . . Âredn. trzpienia . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

2359

-0102

-0201

-0300

-0409

-0508

mm mm mm szt

3 2.9 178 10

4 3.8 178 10

5 4.8 230 10

6 5.8 230 10

8 7.8 230 10

Nastawiany i blokowany w po˝àdanym po∏o˝eniu. Dostarczany z dwoma podwójnymi czopami dla ró˝nych otworów w nakr´tkach zabezpieczajàcych. Klucz wyposa˝ony jest w p∏askà powierzchni´ s∏u˝àcà do luzowania nakr´tki przy pomocy m∏otka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice czopów. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11234 mm mm

-0104 PW-100 5.8-7.5, 7-8 250

AMF. Nastawne. Z czopami sta∏ymi, do nakr´tek zabezpieczajàcych. Ze stali specjalnej, oksydowane, z otworem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 764C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica czopów . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15972

-0101

-0200

-0309

-0408

-0507

mm mm mm

18-40 3 150

18-40 4 150

40-80 4 220

40-80 5 220

40-80 6 220

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMF 764C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica czopów . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15972

-0606

-0705

-0804

-0903

-1000

mm mm mm

80-125 6 295

80-125 7 295

80-125 8 295

125-200 8 405

125-200 10 405

508 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 508))


Klucze Klucze nastawne

Teng Tools. Z podzia∏kà. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. ˚adna cz´Êç ruchomej szcz´ki nie wysuwa si´ poza obrys, dzi´ki czemu ∏atwiejsze jest u˝ywanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie zgodne z ISO 6787-1982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 31171988. JIS B4604-1976. Otwór na koƒcu r´kojeÊci. Fosfatyzowany.

Nr art.

Teng Tools

L

L

10587 -0059 -0109 -0208 -0307

Nr 4001 4002 4003 4004

mm 100 150 200 250

cale 4 6 8 10

17 24 28 33

-0406 -0505 -0604 -0703

4005 4006 4007 4008

300 375 450 600

12 15 18 24

38 50 60 70

Rozwarcie

T

D

ISO Norm

Masa

Opak.

15⁄16″ 1 1⁄8″ 1 1⁄4″

mm 14 19 26 31

mm 31 44 57 68

Nm 33 85 180 320

50 140 260 440

10 10 6 6

1 1⁄2″ 1 15⁄16″ 2 3⁄8″ 2 3⁄4″

32 44 53 62

80 100 122 144

515 920 -

660 1200 2000 3700

6 5 6 1

11⁄16″

10587 Nr

-1037 4001-1

-1156 4002-1

-1255 4003-1

-1354 4004-1

Zestaw cz´Êci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10587 Nr

-2055 4001-RK

-2154 4002-RK

-2253 4003-RK

-2352 4004-RK

Szcz´ka zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10587 Nr

-1453 4005-1

-1552 4006-1

-1651 4007-1

-1750 4008-1

Zestaw cz´Êci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10587 Nr

-2451 4005-RK

-2550 4006-RK

-2659 4007-RK

-2758 4008-RK

Irega. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15° . Zewn´trzne cz´Êci szcz´k zw´˝ajàce si´ - dla u∏atwienia chwytu. Powierzchnia Êlizgowa szcz´ki ruchomej szlifowana, dla zapewnienia ∏agodnego i dok∏adnego ustawiania rozwarcia. Mocna Êruba regulacyjna umo˝liwia szybkà nastaw´. Otwór przy koƒcu trzonka. Fosfatyzowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irega 77 Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9150

-0108

-0207

-0306

-0405

-0504

-0603

-0702

-0801

mm Nm mm szt

13 68 114 12

19 164 159 12

24 305 205 12

29 508 256 12

34 864 308 6

43 1695 384 1

53 2260 460 1

62 2825 610 1

Irega. Z podzia∏kà. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. Zewn´trzne cz´Êci szcz´k zw´˝ajàce si´ - dla u∏atwienia chwytu. Powierzchnia Êlizgowa szcz´ki ruchomej szlifowana, dla zapewnienia ∏agodnego i dok∏adnego ustawiania rozwarcia. Mocna Êruba regulacyjna umo˝liwia szybkà nastaw´. Otwór przy koƒcu trzonka. Fosfatyzowany. Prospekt na ˝yczenie nr art. 2660-9990.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irega 99 Rozwarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2660

-0106

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

-0700

mm Nm mm szt

13 68 114 10

19 164 159 10

24 305 206 10

29 508 257 10

34 864 309 5

43 1695 385 1

53 2260 461 1

Szcz´ka ruchoma . . . . . . . . . . . . . . . .

2660

-

-1104

-

-1302

-

-1500

-1609

Âruba nastawcza, kpl. . . . . . . . . . . . .

2660

-

-2102

-

-2300

-

-2508

-

Irega. Ze stali chromowo-wanadowej, odkuty z jednego kawa∏ka, o kàcie ustawienia szcz´k 15 stopni, z podzia∏kà. Bardzo mocna konstrukcja, ze Êrubà nastawczà z boku. Zw´˝ajàca si´ r´kojeÊç w wykonaniu chromowanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12795 Nr mm mm mm Nm mm kg

-0103 771 78 70 23 3090 750 5.55

509 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 509))

Narz´dzia r´czne

Szcz´ka zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klucze Klucze nastawne

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z podzia∏kà. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. ˚adna cz´Êç ruchomej szcz´ki nie wysuwa si´ poza obrys, dzi´ki czemu ∏atwiejsze jest u˝ywanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Z ergonomicznà, dwukomponentowà r´kojeÊcià. Wykonanie zgodne z ISO 67871982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976. Otwór na koƒcu r´kojeÊci. Fosfatyzowany.

Nr art.

Teng Tools

L

L

Rozwarcie

16037 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr 4002T 4003T 4004T 4005T

mm 157.3 205.9 255.3 306.1

cale 6 8 10 12

24 28 33 38

15⁄16″

1 1⁄8″ 1 1⁄4″ 1 1⁄2″

H

W

ISO Norm

Masa

Opak.

mm 20 26 30.5 34

mm 50 62 72 83

Nm 85 180 320 515

147 250 427 700

10 6 6 6

Irega. Wyposa˝ony w ergonomicznà r´kojeÊç dwukomponentowà (guma-termoplast), zapewniajàcà bezpieczny i pewny chwyt. Z podzia∏kà. Ze stali chromowowanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. Zewn´trzne cz´Êci szcz´k zw´˝ajàce si´ - dla u∏atwienia chwytu. Powierzchnia Êlizgowa szcz´ki ruchomej szlifowana, dla zapewnienia ∏agodnego i dok∏adnego ustawiania rozwarcia. Mocna Êruba regulacyjna umo˝liwia szybkà nastaw´. Otwór przy koƒcu trzonka. Fosfatyzowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irega 99ET Rozwarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10682

Sama r´kojeÊç dwukomponentowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10682

mm Nm mm szt

-0103

-0202

-0301

-0400

19 164 162 6

24 305 209 6

29 508 260 6

34 864 312 6

-0509

-0608

-0707

-0806

Teng Tools. O bardzo du˝ym rozwarciu szcz´k. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. Do operacji wymagajàcych du˝ego rozwarcia, ale niedu˝ego momentu obrotowego. Z ergonomicznà, dwukomponentowà r´kojeÊcià. Wykonanie zgodne z ISO 6787-1982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976. Otwór na koƒcu r´kojeÊci. Fosfatyzowany.

Nr art.

Teng Tools

L

L

16038 -0101

Nr 4003WT

mm 221

cale 8

Szcz´ka zapasowa . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16038 Nr

-1000 4003WT-1

Zestaw cz´Êci zamiennych . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16038 Nr

-2008 4003WTRK

Rozwarcie

38

1 1⁄2″

510 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 510))

H

W

Masa

Opak.

mm 34.1

mm 72.1

260

6


Klucze Klucze nastawne Irega. Klucz nastawny l˝ejszy o 50% od modelu standardowego o takim samym rozwarciu, albo majàcy o 62% wi´ksze rozwarcie w porównaniu z kluczem o podobnej d∏ugoÊci. Z podzia∏kà. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15° . Zw´˝ajàce si´ szcz´ki - dla u∏atwienia dost´pu do Êruby. Ergonomiczna, dwukomponentowa r´kojeÊç, zapewniajàca pewny i mocny chwyt. Fosfatyzowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Irega . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13855 Nr mm Nm mm szt

-0058 SWO 99 34 246 159 6

-0108 SWO 99 39 305 209 6

TOP. Klucz specjalny, z du˝à g∏ówkà i krótkim uchwytem. R´kojeÊç plastikowa.

11233 mm mm

-0105 HY-49 S 12-49 184

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw Teng Tools. Zestaw 4 kluczy nastawnych. Ze stali chromowowanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. Z podzia∏kà. ˚adna cz´Êç ruchomej szcz´ki nie wysuwa si´ poza obrys, dzi´ki czemu ∏atwiejsze jest u˝ywanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Otwór na koƒcu r´kojeÊci. Fosfatyzowany. R´kojeÊç dwukomponentowa. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16673 -0101 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTADJ04 Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . 4 Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . mm 24 28 33 38 D∏ugoÊci kluczy . . . . . . . . . . . . mm 150, 200 (2 szt.), 250 Wymiary pojemnika LxBxH . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.37

Klucze szczypcowe Knipex. Ze szcz´kami Êciskajàcymi równolegle i z szybkim nastawianiem rozwarcia za pomocà przycisku. Ma∏e wymiary g∏ówki zapewniajà pewny chwyt, nawet w trudno dost´pnych miejscach. Powierzchnia szcz´k g∏adka, dzi´ki czemu nadajà si´ do monta˝u armatury bez uszkadzania jej powierzchni. Ruch swobodny szcz´k umo˝liwia u˝ywanie klucza jako szczypiec, bez zmiany ustawienia. Ze stali chromowo-wanadowej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717 -0034 Knipex nr . . . . . . . . . . . . . . . 8603- 150 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 RozwartoÊç, regul. p∏ynna mm 0-27 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6

-0059 180 180 0-35 6

-0109 250 250 0-46 6

-0208 300 300 0-60 6

511 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 511))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Skrzynki narz´dziowe

Teng Tools. Pusta czerwona skrzynka tworzywowa mieszczàca 3 zestawy wstawiane (typu TC o wymiarach 265x142x50 mm). Z zamykaniem zatrzaskowym i sk∏adanym uchwytem. Od spodu wyposa˝ona w przeciwpoÊlizgowe nó˝ki gumowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. zewn. BxDxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11464 Nr mm kg

-0105 TC-3 470x320x65 1.4

Teng Tools. Tworzywowa skrzynka do narz´dzi. Wyposa˝ona w aluminiowà r´kojeÊç do przenoszenia. Z matà gumowà na dnie, oraz nó˝kami gumowymi od spodu. Przeznaczona do wstawiania do górnych skrzynek narz´dziowych Teng Tools. ¸atwa do przenoszenia, do stosowania w chwilowych miejscach pracy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11757 Nr mm mm mm kg

-0101 TCA05 476 202 80 0.5

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z lakierowanej na czerwono blachy stalowej. Wyposa˝ona w wyk∏adzin´ gumowà na dnie, nó˝ki gumowe i 2 wyjmowane podstawki do nasadek wykonane z aluminium, oraz po 30 szt. spr´˝ystych uchwytów do nasadek o rozmiarze chwytu 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3588 Nr mm mm mm kg

-0202 TC450 450 200 200 5.5

Teng Tools. Podstawowy model wÊród skrzynek Teng Tools wysokiej jakoÊci. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 3 ∏o˝yskowane szuflady (wys.: 2 szt. 50 mm, 1 szt. 75 mm). Zamek z 2 kluczami. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu gumowe stopki. Ka˝da szuflada mieÊci 4 pojemniki narz´dziowe TT. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 525.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16682 Nr kg mm mm mm kg

-0100 TC803SV 20 660 307 251 13.8

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 3 zamykane na klucz, ∏o˝yskowane kulkowo szuflady. W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nó˝ki gumowe. Ka˝da szuflada mieÊci 4 pojemniki systemu Teng Tools. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12236 Nr kg mm mm mm mm mm kg

-0100 TC803N 20 569x275x50 569x275x75 660 307 251 13.8

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 3 szuflady ∏o˝yskowane kulkowo i wyjmowany pojemnik górny. Zamkni´cie pokrywy górnej i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 512))

12846 Nr kg mm mm mm mm kg

-0102 TC803NF 20 569x275x75 660 307 374 22


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Skrzynki narz´dziowe Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 4 szuflady ∏o˝yskowane kulkowo. Zamkni´cie pokrywy górnej (obejmujàce równie˝ wyjmowany pojemnik górny) i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nó˝ki gumowe. Ka˝da szuflada mo˝e zmieÊciç 4 pojemniki systemu Teng Tools. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12237 Nr kg mm mm mm mm mm kg

-0109 TC804N 20 576x275x50 576x275x75 660 307 374 21

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 4 ∏o˝yskowane kulkowo szuflady. Posiada zamek szyfrowy. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nó˝ki gumowe. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . Wymiary szuflady (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16744 Nr kg mm mm mm mm mm kg

-0106 TC804LN 40 1216x380x65 1216x380x100 1340 457 440 67

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 5 g∏´bokich, ∏o˝yskowanych szuflad. Ka˝da szuflada mieÊci 4 zestawy typu TT i 1 typu TTX. Wszystkie szuflady i pokrywa górna (zakrywajàca zasobnik górny z wyjmowanym pojemnikiem plastikowym z ràczkà aluminiowà) zamykane na zamek szyfrowy. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Podstawa wyposa˝ona w nó˝ki gumowe. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny). . . . . . . . . . Wymiary szuflady (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12219 Nr kg mm mm mm mm mm kg

-0101 TC805NFX 20 576x410x48.5 576x410x75 660 455 483 44

Teng Tools. Podstawowy model wÊród skrzynek Teng Tools wysokiej jakoÊci. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 6 ∏o˝yskowanych szuflad (wys.: 5 szt. 50 mm, 1 szt. 75 mm). Zamkni´cie pokrywy górnej i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem wyposa˝onym w 2 klucze. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu gumowe stopki. Ka˝da szuflada mieÊci 4 pojemniki narz´dziowe TT. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 525.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Wym. szuflad (3 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflad (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (1 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16262 Nr kg mm mm mm mm mm mm kg

-0108 TC806SV 20 170x275x50 569x275x50 569x275x75 660 307 374 22

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposa˝ona w 6 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo oraz wyjmowany pojemnik tworzywowy górny z ràczkà aluminiowà do przenoszenia. Zamkni´cie pokrywy górnej (obejmujàce równie˝ zdejmowanà górnà skrzynk´) i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12216 Nr kg mm mm mm mm mm mm kg

-0104 TC806NF 20 170x275x50 569x275x50 569x275x75 660 307 374 22

513 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 513))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Szafki narz´dziowe

Teng Tools. Bardzo mocny model przemys∏owy. Z lakierowanej blachy stalowej. Posiada 6 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych zamkiem szyfrowym. Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. Pasujàce pojemniki narz´dziowe, patrz str. 525.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17316 Nr mm mm kg mm kg

-0102 TCWIQ06 576x560x97 576x560x199 200 684x640x812 107

Teng Tools. Bardzo mocny model przemys∏owy. Z lakierowanej blachy stalowej. Posiada 7 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych zamkiem szyfrowym. Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. Pasujàce pojemniki narz´dziowe, patrz str. 525.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17317 Nr mm mm kg mm kg

-0101 TCWIQ07 576x560x97 576x560x199 200 684x640x1008 130

Wózki narz´dziowe Teng Tools Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma osadzonymi obrotowo z hamulcem. Wyposa˝ona w 3 ∏o˝yskowane szuflady i schowek dolny, wszystko zamykane na zamek. W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Wózek narz´dziowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . . Schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345 Nr mm mm kg mm mm mm kg

-0103 TCW803N 572x380x75 572x380x155 25 610x420x250 670x460x760 100 43.4

Zamek górny, kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0327

-0204

Zamek dolny, kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345

-0509

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kó∏kami osadzonymi na sta∏e i dwoma obrotowo z hamulcem. Wyposa˝ony w 4 zamykane, ∏o˝yskowane kulkowo szuflady. W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. Mocna r´kojeÊç do ciàgni´cia wózka. Blat roboczy pokryty wyk∏adzinà z tworzywa ABS. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 525.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie (rozk∏ad równomierny). . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16164 Nr mm mm kg mm mm kg

-0107 TCW804N 576x380x75 576x380x312 25 670x460x777 100 49

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma osadzonymi obrotowo z hamulcem. Wyposa˝ony w 6 ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych szuflad (wysokoÊç: 5 szt. po 75 mm, 1 szt. 150 mm). W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Ka˝da szuflada ma dno wy∏o˝one mikrogumà. Blat roboczy z wyk∏adzinà z tworzywa ABS. Mocna r´kojeÊç chwytowa do ciàgni´cia wózka. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 514))

12217 Nr mm mm kg mm mm kg

-0103 TCW806N 576x380x75 576x380x150 25 670x460x812 100 59


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wózki narz´dziowe Teng Tools Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kó∏kami skr´tnymi. Wyposa˝ony w 6 ∏o˝yskowanych kulkowo szuflad, zamykanych wspólnym zamkiem szyfrowym. Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. Mocna r´kojeÊç do ciàgni´cia wózka. Blat roboczy pokryty wyk∏adzinà z tworzywa ABS, wyposa˝ony w ma∏e przegródki. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 525.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16163 Nr mm mm kg mm mm kg

-0108 TCW806N1 576x380x75 576x380x312 25 670x460x960 100 61.2

Teng Tools. Podstawowy model wÊród wózków Teng Tools wysokiej jakoÊci. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma osadzonymi obrotowo z hamulcem. Wyposa˝ony w 7 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. R´kojeÊç transportowa u∏atwia przemieszczanie wózka. Pasujàce pojemniki narz´dziowe, patrz str. 525.

16263 Nr kg mm mm mm mm kg

-0107 TCW807SV 25 576x380x75 576x380x150 670x460x960 125 61

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma skr´tnymi z hamulcem. Wyposa˝ony w 7 ∏o˝yskowanych szuflad, zamykanych na zamek. W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Na dnie ka˝dej szuflady wyk∏adzina z pianki gumowej. Mocna r´kojeÊç u˝ywana przy przemieszczaniu wózka. Blat roboczy wy∏o˝ony matà wykonanà z ABS. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12218 Nr mm mm kg mm mm kg

-0102 TCW807N 575x380x75 575x380x150 25 670x460x950 125 64

Teng Tools. Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na czerwono, z drewnianà p∏ytà roboczà na górze. Opatentowany system pozwala na wyciàgni´cie tylko jednej szuflady na raz. Wyposa˝ony w 6 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych jednym zamkiem szyfrowym. Bardzo mocna konstrukcja, ze wzmocnieniem pod szufladami. Wszystkie kó∏ka osadzone obrotowo, z hamulcem. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (3 szt.) (maks. obcià˝. 40 kg) . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (1 szt.) (maks. obcià˝. 50 kg) . . . . . . . . . . . . Wym. szuflad (2 szt.) (maks. obcià˝. 60 kg) . . . . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15134 Nr mm mm mm mm mm kg

-0106 TCW806LN 1216x380x65 1216x380x100 1216x380x154 1358x460x770 150 121

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kó∏kami skr´tnymi. Wyposa˝ony w 8 ∏o˝yskowanych szuflad, zamykanych na zamek. W za∏àczeniu zamek szyfrowy. Na dnie ka˝dej szuflady wyk∏adzina z pianki gumowej. Mocna r´kojeÊç u˝ywana przy przemieszczaniu wózka. Blat roboczy wy∏o˝ony matà wykonanà z ABS. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 525.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (7 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12873 Nr mm mm kg mm mm kg

-0108 TCW808N 576x380x75 576x380x154 25 670x460x812 125 61

515 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 515))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wózki narz´dziowe Teng Tools Teng Tools. Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na czerwono, z drewnianà p∏ytà roboczà na górze. Opatentowany system pozwala na wyciàgni´cie tylko jednej szuflady na raz. Wyposa˝ony w 9 szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo, zamykanych jednym zamkiem szyfrowym. Wszystkie kó∏ka osadzone obrotowo, z hamulcem. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (1 szt.) (maks. obcià˝. 40 kg) . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (6 szt.) (maks. obcià˝. 25 kg) . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (2 szt.) (maks. obcià˝. 25 kg) . . . . . . . . . . . . Wymiary wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15135 Nr mm mm mm mm mm kg

-0105 TCW809N 1215x380x124 576x380x75 576x380x154 1358x460x770 150 136

Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kó∏kami osadzonymi obrotowo. Wyposa˝ony w 10 zamykanych, ∏o˝yskowanych kulkowo szuflad (wysokoÊç: 6 szt. po 50 mm, 3 szt. po 75 mm, 1 szt. 150 mm). Ka˝da szuflada wy∏o˝ona mikrogumà. Mocna r´kojeÊç do ciàgni´cia wózka. Blat roboczy pokryty wyk∏adzinà z tworzywa ABS. Pasujàce pojemniki z narz´dziami, patrz str. 528.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (6 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflad (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary szuflady (1 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie szuflady (rozk∏ad równomierny) . . . . . . . . . . Wymiary wózka LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12238 Nr mm mm mm kg mm mm kg

-0108 TCW810N 576x380x50 576x380x75 576x380x150 25 670x460x812 125 69

Wyposa˝enie do wózków i skrzynek Teng Tools. Czerwona tablica narz´dziowa do zawieszania na Êcianie bocznej wózków monterskich Teng Tools. Mo˝e byç równie˝ u˝ywana jako wolno stojàca, poniewa˝ wyposa˝ona jest w podpórk´ oraz uchwyt do przenoszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6994 Nr mm

-0104 TCW-SP 460x640

Zestawy wieszaków do ww.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Wieszaki, iloÊç x typ . . .

6994 TCW-

-0203 HK 10 3x45°, 7x90°

-0252 HK02 10 podwójnych

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Wieszaki, iloÊç x typ . . .

6994 TCW-

-0278 HK20 4x45° pojedynczy, 4x45° podwójny 4x90° pojedynczy, 4 kl. spr´˝., 4 du˝e kl. spr´˝.

-0302 HK45 10x45°

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Wieszaki, iloÊç x typ . . .

6994 TCW-

-0401 HK 90 10x90°

-0500 HK-AIR 10 szt. do narz.pneumat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Wieszaki, iloÊç x typ . . .

6994 TCW-

-0609 HKB 10 du˝ych kl. spr´˝.

-0708 HKS 10 kl. spr´˝.

Typy wieszaków

Teng Tools. ¸àcznik stalowy wià˝àcy skrzynk´ narz´dziowà poÊrednià z wózkiem monterskim na którym stoi. ¸àcznik ma na celu zapobie˝enie wywróceniu si´ skrzynki podczas przemieszczania wózka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 516))

11754 Nr

-0104 TCF01


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wyposa˝enie do wózków i skrzynek

Teng Tools. ¸àcznik stalowy wià˝àcy skrzynk´ narz´dziowà górnà z wózkiem monterskim na którym stoi. ¸àcznik ma na celu zapobie˝enie wywróceniu si´ skrzynki podczas przemieszczania wózka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11755 Nr

-0103 TCF02

Teng Tools. Zamykana szafka boczna z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Do zamontowania na Êciance bocznej wózka monterskiego. W za∏àczeniu elementy monta˝owe i pó∏ka.

11255 Nr mm kg

-0108 TCW-CAB 400x200x500 6.5

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn´trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Pó∏ka z mocowaniem magnetycznym do umieszczenia na bocznej Êciance wózka monterskiego. Mo˝na równie˝ umieÊciç na tablicy narz´dziowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pó∏ek . . . . . . . . . . .

11788 Nr mm

-0104 580C 310x115x31

-0203 580D 210x115x31

Teng Tools. Pó∏ka z szynà magnetycznà, do umieszczenia na Êcianie bocznej wózka narz´dziowego. Mo˝na równie˝ zawieszaç na blaszanej tablicy narz´dziowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16073 Nr mm

-0107 580J 410x90x100

Teng Tools. R´kojeÊç do ciàgni´cia wózków narz´dziowych Teng Tools, pokryta gumà dla zwi´kszenia komfortu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12220 Nr mm

-0108 TCRFH 440x80x90

Teng Tools. R´kojeÊç boczna do górnych i Êrodkowych skrzynek narz´dziowych Teng Tools, pokryta gumà. Sprzedawane parami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12221 Nr

-0107 TCDSH

517 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 517))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wyposa˝enie do wózków i skrzynek Teng Tools. Blat roboczy wykonany z laminowanego drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16095-0705 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TC-TB02 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 672x460x37 Do wózków narz´dziowych . . Nr TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

15136-0104

15136-0104 TC-TB01 1354x462x37 TCW806LN, TCW809N

Teng Tools. Stó∏ boczny i wieszak do papieru, do zamontowania na Êciance bocznej wózków monterskich Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. rolki papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11756 Nr mm mm

-0102 TCA01 370x370 360

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Dywanik gumowy do umieszczania w skrzynkach narz´dziowych, na blacie roboczym, w szufladach wózków monterskich itp. Odporny na oleje i t∏uszcze. Przycina si´ do ˝àdanego formatu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14401-0105

6246 Nr mm szt

14401-0204

-0100 TC-MAT 2000x450x2 6

14401-0303

Teng Tools. Pokrowce z tkaniny nylonowej pasujàce do skrzynek narz´dziowych górnych Teng Tools, zestawów narz´dziowych Mega Master i wózków narz´dziowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . Pasuje do. . . . . . . .

14401 Nr

-0105 TC-Cover skrzynki górne

-0204 TC-Cover1 zestaw TCMM1001N

-0303 TC-WC02 wózki narz´dziowe

Teng Tools. Specjalna mata do umieszczenia na blacie wózków monterskich. Uformowana z 7 niewielkimi przedzia∏ami na ma∏e elementy. Mata chroni równie˝ lakier wózka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11254 Nr mm

-0109 ABS-TOP 670x460

Teng Tools. Cztery czarne Êcianki dzia∏owe do szuflad w skrzynkach Êrodkowych i górnych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

518 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 518))

12224 Nr mm mm

-0104 TCDIVS 570x40x3 270x40x3


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wyposa˝enie do wózków i skrzynek Teng Tools. Cztery czarne Êcianki dzia∏owe do szuflad wózków narz´dziowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12225 Nr mm mm

-0103 TCDIVL 570x40x3 375x40x3

Teng Tools. Szyna magnetyczna s∏u˝àca do trzymania narz´dzi magnetycznych, np. wkr´taków, kluczy itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345 Nr mm szt

-0202 TC-MAG 457x52 12

Teng Tools. Pojemniki do wstawiania, wykonane z tworzywa sztucznego z od∏àczanà pokrywà. Dno wy∏o˝one gàbkà. Zawierajà równie˝ wk∏adki pozwalajàce osadzaç wkr´taki i klucze. Pojemniki mo˝na ∏àczyç ze sobà w szereg. Pasujà do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. TT 01 jest taki sam jak TT 00, lecz wyposa˝ony w przegródki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0416 Nr mm mm mm kg

-0107 TT00 265 142 50 0.24

-0206 TT01 265 142 50 0.29

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Tworzywowy pojemnik pasujàcy do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxDxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10103 Nr mm kg

-0203 TTX00 560x110x40 0.3

Teng Tools. Zapasowa tacka tworzywowa pasujàca do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxDxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10945 Nr mm kg

-0106 TTX01 560x110x10 0.4

Teng Tools. Zestaw 3 zamków z jednym kompletem kluczy. Pasuje do zestawów narz´dziowych TCMM1001N i TCMM715N.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14406 Nr

-0100 TC-LOCK3

Materia∏ na klucze zapasowe, 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14406 Nr

-1009 TC-BKEY

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 5 zamków obs∏ugiwanych tylko jednym kluczem (w za∏àczeniu klucz zapasowy). Wygodny w sytuacji gdy zestaw do przechowywania narz´dzi sk∏ada si´ z wózka, skrzynki Êrodkowej i skrzynki górnej, wszystko zamykane jednym kluczem. Sk∏ada si´ z 3 zamków zwyk∏ych, 2 zamków z szynà i klucza. Pasuje do zabudowy we wszystkich standandardowych wózkach i skrzynkach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11023 Nr

-0109 TC-LOCK5

Teng Tools. Zamki do skrzynek górnych, skrzynek poÊrednich i wózków narz´dziowych. TC-90CLOCK do skrzynek górnych i wózków narz´dziowych TCW803N. TC-180CLOCK do skrzynek poÊrednich i wózków narz´dziowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . .

Nr

16584-0109 TC-90CLOCK

16077-0301 TC-180CLOCK

519 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 519))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wyposa˝enie do wózków i skrzynek Teng Tools. Zestaw 2 kó∏ek z obsadà obrotowà i p∏ytkà mocujàcà. Pasujà do wózków monterskich Teng Tools 3, 5 i 6-szufladowych. Przeznaczone do zastàpienia kó∏ek osadzonych na sta∏e, gdy wyst´puje potrzeba u∏atwionego przemieszczania wózka np. pod blatem sto∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie jednego kó∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11266 Nr mm kg

-0105 TCW-SW 100 80

Teng Tools. Zestaw 4 czarnych kó∏ek, ∏o˝yskowanych kulkowo, z p∏ytkà mocujàcà. 2 sta∏e i 2 osadzone obrotowo, z hamulcem 2-stopniowym. Pasujàcy do wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. x szer. kó∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie 1 kó∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie 4 kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12223 Nr mm kg kg

-0105 TCNBC 125x50 170 500

Narz´dzia r´czne

Wózki monterskie Gedore Gedore. Konstrukcja stalowa. Z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma osadzonymi obrotowo, w tym jedno z hamulcem. Blat roboczy wy∏o˝ony matà gumowà. Cz´Êç górna ruchoma, przy czym podnoszenie/opuszczanie wspomagane jest dwiema spr´˝ynami gazowymi. Przy transporcie winna byç opuszczona. Wi´ksza szuflada usytuowana jest w dolnej cz´Êci wózka. Obcià˝enie w po∏o˝eniu roz∏o˝onym maks. 120 kg, w po∏o˝eniu z∏o˝onym obcià˝enie ca∏kowite 220 kg. Lakierowany na niebiesko.

Cz. górna opuszczona

Cz. górna podniesiona

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxDxH . . . . . . . . . . . Wym. szuflad (3 szt.) . . . . . . . Wym. szuflady (1 szt.) . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4017 Nr mm mm mm kg

-0102 3010 625x400x610-900 480x325x45 480x345x450 36

Gedore. Typ Adjutant. Z blachy stalowej ze wzmocnieniami poprzecznymi. Obie strony ods∏aniane jednoczeÊnie ˝aluzjà metalowà zamykanà na klucz. Z czterema pó∏kami narz´dziowymi, wyposa˝onymi w przegródki, ponadto z jednym obszernym pojemnikiem dolnym. Pó∏ki narz´dziowe, wyciàgane z obu stron, sà ∏o˝yskowane i wyposa˝one w ogranicznik wysuwu. Blat roboczy pokryty tworzywem sztucznym. Z dwoma szeroko rozstawionymi kó∏kami sta∏ymi i dwoma osadzonymi obrotowo, w tym jedno z hamulcem. Lakierowany proszkowo. Niebieski. Nadstawka 1430 z czterema, wyposa˝onymi w przegródki, szufladami zamykanymi na klucz. Blat roboczy pokryty tworzywem sztucznym. Z uchwytami do przenoszenia. Lakierowana proszkowo. Niebieska.

Nadstawka

Wózek monterski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1207 Nr szt. mm mm mm mm kg

-0108 1580 4 478x325x45 625 400 930 40.5

Nadstawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1207 Nr mm mm mm kg

-0207 1430 635 410 295 21

Gedore. Konstrukcja stalowa. Dwa kó∏ka osadzone na sta∏e, dwa obrotowo, w tym jedno z hamulcem. Blat roboczy z tworzywa sztucznego z trzema mniejszymi przegródkami. Uchwyt transportowy - uciàg 500 kg. Wyposa˝ony w 7 ∏o˝yskowanych szuflad. Poni˝ej uchwytu transportowego znajduje si´ przedzia∏ mieszczàcy 4 pojemniki z blachy i tablic´ narz´dziowà. Równie˝ z przodu wózka jest tablica narz´dziowa. Wszystkie szuflady i przedzia∏ boczny zamykane jednoczeÊnie jednym zamkiem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflad (6 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. szuflady (1 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kó∏ek sta∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kó∏ek ruchomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 520))

11039 Nr mm mm mm mm mm kg

-0101 2003 775x435x985 480x400x79 480x400x205 200 125 80


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Sto∏y warsztatowe

System sto∏ów roboczych Nowy system sto∏ów roboczych Teng Tools zosta∏ stworzony z myÊlà o elastycznoÊci zastosowaƒ i o maksymalnym u∏atwieniu pracy. Wykorzystujàc niewielkà liczb´ elementów montowanych na wiele ró˝nych sposobów mo˝na ∏atwo stworzyç optymalne stanowisko pracy. Majàc do dyspozycji jeden lub wi´cej wózków narz´dziowych, nale˝y wybraç pewnà liczb´ pojedynczych elementów lub ich zestawów, do∏o˝yç do tego blat roboczy oraz tablice narz´dziowe, tworzàc w ten sposób stanowisko robocze odpowiadajàce naszym potrzebom. Tablice narz´dziowe mo˝na wyposa˝yç w wieszaki, umo˝liwiajàce umieszczenie na nich narz´dzi lub innych zawieszanych przedmiotów.

Narz´dzia r´czne

Szyld Teng Tools. Szyld do tablicy narz´dziowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16587 -0106 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Nr TC-H01 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 670x60x25x1.2 Do wózków narz´dziowych . Nr TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

-0205 TC-H02 1380x65x25x1.2 TCW806LN, TCW809N

16587-0106

Blaty sto∏ów roboczych Teng Tools. Blat roboczy wykonany z laminowanego drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wózków narz´dziowych . . . . . . . . . . . . .

Nr mm Nr

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wózków narz´dziowych . . . . . . . . . . . . .

Nr mm Nr

16095-0705 TC-TB02 672x460x37 TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N 15136-0104 TC-TB01 1354x462x37 TCW806LN, TCW809N

15136-0104

Tablice narz´dziowe

Teng Tools. Z blachy stalowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16095 -0507 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Nr TC-PA01 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 665x480x1.6 Do wózków narz´dziowych . Nr TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

-0606 TC-PA02 1370x480x1.6 TCW806LN, TCW809N 2

16095-0507

Rampa Êwietlna Teng Tools. Rampa Êwietlna z mocowaniem magnetycznym. Zawiera 80 bia∏ych diod LED. Do umieszczania np. na tablicy narz´dziowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc diod LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strumieƒ Êwietlny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17342 Nr mm V W lm

-0209 589ME 660 230 7.2 2040

521 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 521))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Sto∏y warsztatowe Drà˝ek konstrukcyjny Teng Tools. Drà˝ek konstrukcyjny 16095-0101

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16095 -0101 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . TC-PB01 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20x30x664x1.2 Do wózków narz´dziowych . Nr TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

-0200 TC-FB02 20x30x1342x1.2 TCW806LN, TCW809N

Konsola L Teng Tools. Konsola L do sto∏u roboczego.

Narz´dzia r´czne

16095-0309

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16095 Nr mm szt

-0309 TC-LBK 330x150x2 2

Nogi sto∏u

Teng Tools. Zapasowa para nóg do sto∏u roboczego. Z regulowanymi stopkami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z rury prostokàtnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16095 mm

-0408 TC-LEG 40x80x2.0

16095-0408

Belka konstrukcyjna pionowa

Teng Tools. Pionowa belka konstrukcyjna do monta˝u tablicy narz´dziowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój poprzeczny belki. . . . . . . . . . . . . .

16095-0903

522 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 522))

16095 Nr mm

-0903 TC-UPRR Prawe 25x5x2

-0804 TC-UPRL Lewe 25x5x2


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Sto∏y warsztatowe Zestawy

Teng Tools. Zestawy pasujàce do wózków narz´dziowych TCW806N, TCW807N, TCW808N i TCW810N.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Tablice narz´dziowe . . . . . . Belka pionowa . . . . . . . . . . .

16580 Nr

-0202 TC-S02

-0400 TC-S03AL

-0301 TC-S03AR

2 szt. TC-PA01 1 szt. TC-UPRR 1 szt. TC-UPRL 1 szt. TC-TB02 1 szt. TC-FB01 1 szt. TC-H01 -

2 szt. TC-PA01 1 szt. TC-TB02 1 szt. TC-FB01 1 szt. TC-H01 2 szt. TC-LBK -

2 szt. TC-PA01 1 szt. TC-UPRR 1 szt. TC-TB02 1 szt. TC-FB01 1 szt. TC-H01 2 szt. TC-LBK 1 szt. TC-LEG

2 szt. TC-PA01 1 szt. TC-UPRL 1 szt. TC-TB02 1 szt. TC-FB01 1 szt. TC-H01 2 szt. TC-LBK 1 szt. TC-LEG

Teng Tools. Zestawy pasujàce do wózków narz´dziowych TCW806LN i TCW809N.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Tablice narz´dziowe . . . . . . Belka pionowa . . . . . . . . . . .

16580 Nr

Blat roboczy . . . . . . . . . . . . . Drà˝ek konstrukcyjny . . . . . Szyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsola . . . . . . . . . . . . . . . . . Para nóg . . . . . . . . . . . . . . . .

-0509 TC-SL01

-0608 TC-L02

-0707 TC-SL03AL

-0806 TC-SL3AR

2 szt. TC-PA02 1 szt. TC-UPRR 1 szt. TC-UPRL 1 szt. TC-FB02 1 szt. TC-H02 -

2 szt. TC-PA02 1 szt. TC-TB01 1 szt. TC-FB02 1 szt. TC-H02 2 szt. TC-LBK -

2 szt. TC-PA02 1 szt. TC-UPRL 1 szt. TC-TB01 1 szt. TC-FB02 1 szt. TC-H02 2 szt. TC-LBK 1 szt. TC-LEG

2 szt. TC-PA02 1 szt. TC-UPRR 1 szt. TC-TB01 1 szt. TC-FB02 1 szt. TC-H02 2 szt. TC-LBK 1 szt. TC-LEG

523 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 523))

Narz´dzia r´czne

Blat roboczy . . . . . . . . . . . . . Drà˝ek konstrukcyjny . . . . . Szyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsola . . . . . . . . . . . . . . . . . Para nóg . . . . . . . . . . . . . . . .

-0103 TC-S01


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wieszak Êcienny Zestaw kluczy p∏asko-oczkowych Teng Tools. Wieszak Êcienny z 12 kluczami p∏asko-oczkowymi. Ze stali chromowowanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczane z wieszakiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . .

12824 Nr

-0108 WRSP12 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mm

Zestaw kluczy nasadowych przegubowych

Teng Tools. Wieszak Êcienny z 6 dwustronnymi kluczami nasadowymi przegubowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Z dwunastokàtnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na Êrubach. Chromowane. Dostarczane z wieszakiem.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . .

12823 Nr szt. mm

-0109 WRDF06 6 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Zestawy kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych

Teng Tools. Wieszaki Êcienne z 7 kluczami trzpieniowymi szeÊciokàtnymi z r´kojeÊcià poprzecznà - metryczne i calowe. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . .

12826 Nr szt. mm/cale

-0106 WRHEX07 7 2.5 3 4 5 678

-0205 WRHEX07AF 7 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16

Zestaw kluczy TX/TPX

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 7 kluczy TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà. Do gniazd systemu TX (krótszy koniec równie˝ do gniazd z czopem centralnym). Dostarczany na wieszaku Êciennym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX/TPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12827 Nr szt. Nr

-0105 WRTX07 7 10 15 20 25 27 30 40

Zestaw szczypiec Teng Tools. Wieszak Êcienny zawierajàcy 4 szczypce o r´kojeÊciach dwukomponentowych: nastawne, kombinerki, z ci´ciem bocznym i p∏askie. Dostarczane z wieszakiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Szczypce nastawne 10″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombinerki 7″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce z ci´ciem bocznym 6″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie 8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 524))

12833 Nr Nr Nr Nr Nr

-0107 WRMB04 MB481-10T MB452-7T MB441-6T MB461-8T


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Wieszak Êcienny Zestawy wkr´taków

Teng Tools. Zestaw 5 wkr´taków. Z trzonem o przekroju szeÊciokàtnym, osadzonym przelotowo - z g∏ówkà do uderzania m∏otkiem, wykonanym ze stali TT-MV. R´kojeÊç o kszta∏cie ergonomicznym, dwukomponentowa. Dostarczany na wieszaku Êciennym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wkr´tak MD932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15158 Nr

-0107 WRMDT05

mm mm mm Nr Nr

1.2x6.5-100 1.2x8-150 1.6x10-200 PH2-100 PH3-150

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Wkr´tak MD921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12829 Nr

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw z 10 wkr´takami z grotem p∏askim i grotami krzy˝owymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV i ergonomicznie ukszta∏towanà r´kojeÊcià dwukomponentowà. Dostarczany z wieszakiem Êciennym.

-0103 WRMD10

mm mm mm mm mm Nr Nr Nr Nr Nr

0.5x3.0-100 1.0x5.5-75 1.0x5.5-150 1.2x6.5-150 1.2x8.0-150 PH0-75 PH1-75 PH2-100 PZ1-75 PZ2-100

Zestaw pilników

Teng Tools. Wieszak Êcienny z 5 oprawionymi pilnikami 10″. Dostarczane z wieszakiem Êciennym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Pilnik p∏aski FLFT10, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilnik p∏aski zbie˝ny FLHF10, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilnik pó∏okràg∏y FLHR10, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilnik okràg∏y FLRD10, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilnik trójkàtny FLTR10, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12866 Nr

-0107 WRFL05

mm mm mm mm mm

250 250 250 250 250

Modu∏y wstawiane Zestaw uchwytów spr´˝ystych Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z dwóch aluminiowych listew profilowych do których przymocowuje si´ uchwyty spr´˝yste s∏u˝àce do zak∏adania nasadek. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Dno pojemnika wy∏o˝one gàbkà. Pasuje m.in. do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. listew alum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0389 Nr szt. mm szt. szt. szt. mm kg

-0100 TTALU 32 2x260 10 10 10 265x142x50 0.65

525 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 525))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Pojemniki do wstawiania Teng Tools. Pojemnik do wstawiania, wykonany z tworzywa sztucznego z od∏àczanà pokrywà. Dno wy∏o˝one gàbkà. Zawiera równie˝ wk∏adki pozwalajàce osadzaç wkr´taki i klucze. Pojemniki mo˝na ∏àczyç ze sobà w szereg. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBXH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0416 Nr mm mm mm mm kg

-0107 TT00 265 142 50 265x142x50 0.24

Teng Tools. Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami. Wykonany z tworzywa sztucznego z od∏àczanà pokrywà. Pojemniki mo˝na ∏àczyç ze sobà w szereg. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0416 Nr mm mm mm mm kg

16179-0209

16179-0100

-0206 TT01 265 142 50 265x142x50 0.29

16179-0308

Teng Tools. Pojemniki do wstawiania 2-, 4- lub 6-przedzia∏owe. Wykonane z tworzywa sztucznego, z od∏àczanà pokrywà. Pojemniki mo˝na ∏àczyç ze sobà. Pasujà do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba przedzia∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16179 Nr mm kg

-0100 TT02 2 265x142x50 0.3

-0209 TT03 4 265x142x50 0.3

16180-0206

16180-0107

-0308 TT04 6 265x142x50 0.3

16180-0305

Teng Tools. Pojemniki do wstawiania, posiadajàce 4, 8 lub 16 przedzia∏ów. Wykonane z tworzywa sztucznego, z od∏àczanà pokrywà. Pojemniki mo˝na ∏àczyç ze sobà. Pasujà do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba przedzia∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16180 Nr mm kg

-0107 TTD00 4 260x280x50 0.6

526 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 526))

-0206 TTD01 8 260x280x50 0.6

-0305 TTD02 16 260x280x50 0.6


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Tacki do skrzynek narz´dziowych Teng Tools. Tworzywowy pojemnik pasujàcy do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxDxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10103 Nr mm kg

-0203 TTX00 560x110x40 0.3

Teng Tools. Tworzywowy pojemnik pasujàcy do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxDxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10945 Nr mm kg

-0106 TTX01 560x110x40 0.4

Teng Tools. Plastikowy pojemnik z przegródkami. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

16178 Nr mm kg

-0101 TTX02 4 560x110x40 0.4

-0200 TTX03 8 560x110x40 0.4

16178-0101

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç przegródek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16178-0200

Zestawy narz´dzi Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 9 narz´dzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nó˝ uniwersalny, ramk´ do brzeszczotów, m∏otek tworzywowy, przymiar taÊmowy zwijany, linijk´ stalowà i m∏otek z noskiem kulistym. Dostarczany w pojemniku tworzywowy pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Klucze nastawne, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwersalne, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nó˝ uniwersalny, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramka do brzeszczotów, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek tworzywowy, masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiar taÊmowy, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek z kulistym noskiem, masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10621 Nr mm mm mm mm g m mm g mm kg

-0107 TTPS09 150, 250 250 160 300 670 3 200 550 560x265x40 4.45

Teng Tools. Zestaw warsztatowy zawierajàcy 9 narz´dzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nó˝ uniwersalny, oprawk´ ramkowà do brzeszczotu, m∏otek tworzywowy, przymiar taÊmowy zwijany, linijk´ stalowà i m∏otek warsztatowy. Dostarczany w pojemniku tworzywowy pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Klucze nastawne, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwers., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nó˝ uniwers., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka ramk. do brzeszcz., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek plast., masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiar taÊmowy, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek warszt., masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11706 Nr mm mm mm mm g m mm g mm kg

-0103 TTPS09E 150, 250 250 160 300 670 3 200 800 560x265x40 3.8

527 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 527))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Zestaw kluczy nasadowych. Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. Zawiera 11 nasadek szeÊciokàtnych krótkich i 6 d∏ugich, 11 grotów do wkr´taków, pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, dwa przed∏u˝acze, nasadk´ do grotów wkr´takowych 1⁄4″, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″-1⁄4″, oraz r´kojeÊç wkr´taka z koƒcówkà 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie (11 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0349 Nr

Nasadki d∏ugie (6 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm Nr Nr Nr mm mm kg

mm

-0109 TT1435 35 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 10 12 13 0.8x4 1.2x5.5 12 12 TPX 10 TPX 15 TPX20 56 265x142x50 1.0

Zestaw nasadek z chwytem 3⁄8″ ❒

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 13 nasadek szeÊciokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝acz 75 mm, r´kojeÊç wkr´taka o d∏ug. 250 mm z chwytem ❒ 3⁄8″ z obu stron, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″, oraz nasadk´ do grotów wymiennych 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0352 -0103 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TT3819 System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczny Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nasadki (13 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.0

Nasadki z chwytem ❒ 3⁄8″ w zestawie Teng Tools. Zestaw 16 d∏ugich nasadek z chwytem ❒ 3⁄8″. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (6-kàt) . . . . . . . . . . . . . . . . .

14430 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0100 TT3816 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 265x142x50 1.5

Zestaw nasadek szeÊciokàtnych z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ Teng Tools. Zawiera nasadki szeÊciokàtne z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ - krótkie i d∏ugie. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6861 -0104 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTAF32 System miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calowe IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 32 1 3 7 Nasadki ⁄4″ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale ⁄16 ⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 Nasadki 1⁄4″ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 Nasadki 3⁄8″ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 Nasadki 3⁄8″ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.4

528 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 528))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Nasadki trzpieniowe TX z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″, w zestawie Teng Tools. Zestaw nasadek trzpieniowych sk∏adajàcy si´ z 30 cz´Êci. Zawiera ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″ -1⁄4 ″, przed∏u˝acz 3⁄8 ″ o d∏ugoÊci 75 mm, oraz 28 nasadek przeznaczonych zarówno do ∏bów z gniazdem, jak i z chwytem zewn´trznym systemu TX. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acz, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10214 Nr cale mm TX-

Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TPX-

Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TX 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EEmm kg

-0100 TTTX30 3⁄8-1⁄4 75 10 15 20 25 27 30 40 45 50 10 15 20 25 27 30 40 45 50 10 12 14 16 18 45678 265x142x50 1.1

Zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 35 cz´Êci. Zawiera: 33 nasadki trzpieniowe 1⁄4″ i 3⁄8″, ∏àczniki poÊrednie 1⁄4″-3⁄8″ oraz 3⁄8″- 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

13215 Nr mm Nr Nr Nr

Nasadki wkr´takowe 3⁄8″ z grotem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . .

mm

z grotem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . .

cale

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki wkr´takowe 1⁄4″ z grotem p∏askim. . . . . . . . . . . . . . . . z grotem Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . z grotem Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . z grotem TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0103 TTBS35 35 4 4.5 7 0123 123 10 15 20 25 27 30 40 3 4 5 5.5 6 7 8 10 12 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 265x142x50 1.25

Zestawy pokr´te∏ zapadkowych Teng Tools. Zestaw pokr´t∏a zapadkowego, z prze∏àcznikiem dêwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nak∏adania nasadek. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi przegub uniwersalny i dwa przed∏u˝acze. Wszystkie z chwytem ❒ 1⁄2″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0357 Nr mm mm kg

-0108 TT1205 125, 250 265x142x50 1.1

Teng Tools. Zestaw 3 pokr´te∏ zapadkowych. Pokr´t∏a wyposa˝one sà w mechanizm z 72 z´bami, majà prze∏àczany dêwigienkà kierunek pracy prawo-lewo, a tak˝e przycisk do mocowania i szybkiej wymiany nasadek. Chromowane na mat. R´kojeÊç dwukomponentowa. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12821 Nr cale mm mm kg

-0101 TT7203 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2

142, 211, 257 265x142x50 1.0

529 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 529))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Zestaw nasadek przelotowych, chwyt zewn. szeÊciok. 19 mm Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 16 elementów, przeznaczony przede wszystkim do pokr´cania nakr´tek na Êrubach szpilkowych. Zawiera nasadki z chwytem szeÊciokàtnym zewn´trznym 19 mm, pasujàcym do pokr´t∏a zapadkowego (nasadki majà otwór przelotowy), przed∏u˝nik sta∏y 3″, pokr´t∏o zapadkowe z otworem szeÊciokàtnym 19 mm, ∏àcznik przejÊciowy na 3⁄8″, ∏àcznik z przegubem uniwersalnym, a ponadto nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek, 6-kàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14389 Nr mm mm

Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwarte pokr´t∏o zapadkowe z otw. chwyt. wewn. . . . . . . . ¸àcznik przejÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegub uniwersalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm cale cale mm mm kg

-0101 TTTH16 19 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 75 19 3⁄8 3⁄8 16 och 21 265x142x50 1.35

Zestaw kluczy nasadowych z chwytem ❒ 1⁄2″

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 10 nasadek dwunastokàtnych z chwytem ❒ 1⁄2″ oraz pokr´t∏a przegubowego. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12209 Nr mm

Pokr´t∏o przegubowe z chwytem ❒ 1⁄2″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0103 TT1211 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 250 265x142x50 2.0

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 17 nasadek dwunastokàtnych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . .

0357 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

st mm

-0207 TT1217 Metryczny 17 12-kàtne 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 265x142x50 1.65

-0256 TT1217-6 Metryczny 17 6-kàtne 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 265x142x50 1.65

Teng Tools. Zawiera 12 nasadek z otworem chwytowym 12- lub 6-kàtnym. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi pokr´t∏o zapadkowe z kierunkiem dzia∏ania prze∏àczanym za pomocà dêwigienki, przed∏u˝acze 62 i 150 mm, ∏àcznik przejÊciowy 3⁄8″-1⁄2″ oraz przegub uniwersalny. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . Rodzaj nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (12 szt.). . . . . .

3918 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

530 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 530))

-0104 TT1218 Metryczny 12-kàtna 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 265x142x50 2.15

-0203 TT1218-6 Metryczny 6-kàtna 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 265x142x50 2.15


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Zestaw kluczy nasadowych z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 15 nasadek 12- kàtnych. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0357 N

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0306 TT1215AF ameryk. AF 15 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 13⁄16 7⁄8 15⁄16 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 265x142x50 1.7

szt cale

Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 grotów szeÊciokàtnych (krótkich i d∏ugich), do gniazd szeÊciokàtnych. Ponadto dwie nasadki poÊrednie do osadzania grotów i wkr´tak szeÊciokàtny. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

6885 Nr mm mm mm mm

-0106 TTHEX23 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 1 ❒ ⁄2″ - g 10 mm ❒ 1⁄2″ - g 12 mm 2.0 265x142x50 1.1

mm mm kg

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nasadki trzpieniowe z grotami TX, z chwytem ❒1⁄2″, w zestawie Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 grotów wkr´takowych (krótkich i d∏ugich) do gniazd szeÊciokàtnych systemu TX. Do pracy r´cznej. Ponadto dwie nasadki poÊrednie do osadzania grotów i wkr´tak szeÊciokàtny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . .

6886 Nr

Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . .

TX TX

Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX

-0105 TTTX23 23 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70 1 ❒ ⁄2″ - g 10 mm 1 ❒ ⁄2″ - g 12 mm 2.0 265x142x50 1.1

TX

mm mm kg

Nasadki trzpieniowe, zestaw. Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 15 nasadek z grotami d∏ugoÊci 100 mm: 9 szt. do gniazd wewn. TX, oraz 6 szt. do gniazd wewn. 6-kàtnych, wszystkie z chwytem ❒ 1⁄2″. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do gniazd wewn. TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11889 Nr szt. TX

Nasadki do grotów do gniazd wewn. 6-kàtnych . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0102 TTTXH15 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60 5 6 7 8 10 12 265x142x50 1.4

531 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 531))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Nasadki trzpieniowe typu Ribe i XZN (12-kàtne), z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 15 elementów. Zawiera nasadki trzpieniowe o d∏ugoÊci 100 mm do Êrub z ∏bem gniazdowym typu Ribe i XZN. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe Ribe 100 mm . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe ZXN 100 mm . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14388 Nr Nr Nr mm kg

-0102 TTRS15 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 265x142x50 1.60

Przed∏u˝niki w zestawie Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 6 przed∏u˝ników (chwyt 1⁄4″, 3⁄8″ i przeguby uniwersalne 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″- 1⁄4″, oraz pokr´t∏o z przetyczkà i dwa wkr´taki precyzyjne do gniazd szeÊciokàtnych (2.0 i 2.5 mm). Krótki przed∏u˝nik po w∏o˝eniu w otwór poprzeczny d∏u˝szego s∏u˝y za pokr´t∏o. Jako wyposa˝enie dodatkowe znajduje si´ r´kojeÊç s∏u˝àca do zamontowania na przed∏u˝niku. Oba te sposoby umo˝liwiajà utworzenie pokr´t∏a typu T. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. 1⁄2″),

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6887 -0104 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTXEXT13 Przed∏u˝acze 1⁄4″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . mm 150, 300 Przed∏u˝acze 3⁄8″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . mm 75, 500 Przed∏u˝acze 1⁄2″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . mm 75, 500 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . mm 560x110x40 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.0 Oddzielna r´kojeÊç poprzeczna T-HD . . . 6887 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

-0203 120 32

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy pokr´t∏o zapadkowe z prze∏àczalnà i od∏àczanà g∏owicà zapadkowà, dwa przed∏u˝niki trzpieniowe oraz pokr´t∏o z przetyczkà. Wszystkie cz´Êci wyposa˝one w chwyt 3⁄4″ Dostarczany w tacce pasujàcej do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10153 -0103 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTX3404 Przed∏u˝acze trzpieniowe, d∏ug.3⁄4″ ❒ . . . . mm 200, 400 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . mm 560x110x70 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6.1

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy pokr´t∏o zapadkowe z grzechotkà 72-z´bowà i dêwigienkà do prze∏àczania kierunku pracy, dwa przed∏u˝niki trzpieniowe oraz pokr´t∏o typu T, z przetyczkà. Wszystkie cz´Êci wyposa˝one w chwyt 3⁄4″ oraz mechanizm zabezpieczajàcy nasadk´ przed spadni´ciem. Dostarczany w tacce pasujàcej do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16741 -0109 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTX3404S 3 Przed∏u˝niki trzpieniowe ❒ ⁄4″, d∏ugoÊç . . . mm 200, 400 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . mm 560x110x70 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6.5

Nasadki w zestawach, z chwytem ❒ 3⁄4″ Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera 14 nasadek o rozmiarach metrycznych z szeÊciokàtnym otworem chwytowym. Dostarczany w pojemniku pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10154 Nr mm

Wymiary skrzynki LxBxH . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

532 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 532))

-0102 TTX3414 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 560x110x40 5.5


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Nasadki w zestawach, z chwytem ❒ 3⁄4″ Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera 14 nasadek o rozmiarach calowych z szeÊciokàtnym otworem chwytowym. Dostarczany w pojemniku pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10154 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . Nr Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . cale Wymiary skrzynki LxBxH . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0201 TTX34AF 1 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 15⁄16 13⁄8 17⁄16 11⁄2 15⁄8 13⁄4 17⁄8 mm 560x110x40 kg 5.5 7⁄8 15⁄16

Zestaw kluczy p∏asko-oczkowych Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Jako wyposa˝enie dodatkowe - ∏àcznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia, nr art. 2756-0200.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2756 Nr szt. mm

Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT1236 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 265x142x50 1.7

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Dostarczane w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Jako wyposa˝enie dodatkowe - ∏àcznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia, nr art. 2756-0200.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5805 Nr szt. cale

Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0303 TT3592 8 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 265x142x50 0.7

Teng Tools. Sk∏ada si´ z 7 kluczy p∏asko-oczkowych o rozmiarach metrycznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891 Nr szt.

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0108 TTX2032 7 Metryczny 20 21 22 24 27 30 32 560x110x40 2.6

Teng Tools. Sk∏ada si´ z 7 kluczy p∏asko-oczkowych o rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. G∏ówki szlifowane. Chromowane. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891 Nr szt.

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

cale

-0207 TTX2640 7 Calowy AF 13⁄16 7⁄8 15⁄16 1 11⁄16 11⁄8 11⁄4 560x110x40 2.6

533 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 533))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Zestawy kluczy p∏asko-oczkowych z zapadkà Teng Tools. Zestaw 8 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, p∏askie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa prze∏àczana do pracy w prawo - w lewo. Jednakowe rozmiary na obu koƒcach. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10973 Nr szt. mm/cale

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT6508R 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.1

-0200 TT6508RAF 8 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 265x142x50 1.1

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowowanadowej. Klucz kombinowany, na jednym koƒcu wykonany jako p∏aski, a na drugim jako oczkowy 12-kàtny zapadkowy. Model prosty. Na obu koƒcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16672 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0102 TT6508RS 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.0

Teng Tools. Zestaw 8 kluczy przegubowych p∏asko-oczkowych z zapadkà, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. Proste klucze, wymagajàce prze∏o˝enia na drugà stron´ dla zmiany kierunku dzia∏ania zapadki. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13190 Nr

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0102 TT6508RF 8 8 10 11 12 13 14 17 19 265x142x50 1.1

Zestaw kluczy p∏asko-oczkowych - krótkich Teng Tools. Model Stubby. Krótkie klucze ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu koƒcach. G∏ówka pierÊcieniowa dwunastokàtna, odgi´ta pod kàtem 15°. Chromowane. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10947 Nr szt. mm

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0104 TT6010M 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 265x142x50 1.0

Klucze oczkowe odgi´te w zestawie Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838/ISO 3318. Chromowane na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . 6891 Teng Tools . . . . . . . . . . . . Nr IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . szt. Rozmiary kluczy . . . . . . . . mm Wym. pojemnika LxBxH . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

534 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 534))

-0157 TTX6311 11 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm 560x110x60 kg 2.9


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Klucze p∏askie dwustronne Teng Tools. Sk∏ada si´ z 8 dwustronnych kluczy p∏askich. Ze stali chromowo-wanadowej. G∏ówka polerowana. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0390 Nr szt.

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0107 TT6208 8 Metrycny 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 265x142x50 0.8

mm

Zestaw kluczy przegubowych Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na Êrubach. Chromowane. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300 Nr szt. mm

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT6506 6 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 265x142x50 1.57

Narz´dzia r´czne

Klucze oczkowe odgi´te zapadkowe Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokàtnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. G∏ówki odgi´te pod kàtem 25° wzgl´dem korpusu. Z zapadkà prze∏àczanà prawo-lewo. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11670 Nr szt. mm

Wym. pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0105 TTRORS 6 6×8 7x9 10x13 12x14 17x19 21x22 265x142x50 1.26

Klucze hakowe w zestawie Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z: 3 kluczy uniwersalnych hakowych z zaczepem sta∏ym, 3 ramion pod zaczepy wymienne i 2 zaczepów luzem o Êrednicach 6 i 8 mm. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Czopy luzem, patrz 11203.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10212 -0102 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTHP08 Klucze do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19-50 30-75 50-120 Ramiona z zaczepami wymiennymi o Êredn. . . . . . . . . mm 456 Zaczepy luzem, Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 68 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.2 Zakres zastosowaƒ dla poszczególnych rozmiarów, patrz str. 505.

Zestaw kluczy trzpieniowych, szeÊciokàtnych Teng Tools. Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà. KuliÊcie uformowana koƒcówka na d∏u˝szym koƒcu klucza umo˝liwia prac´ przy przechyle do 30°. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6893 Nr szt. mm/cale

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0106 TTHEX7 7 2.5 3 4 5678 265x142x50 0.72

-0205 TTHEX7AF 7 3⁄32, 1⁄8, 5⁄32, 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 5⁄16 265x142x50 0.72

535 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 535))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne/TX - w zestawie Teng Tools. Zestaw z 28 cz´Êci. Zawiera dwa zestawy kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, metrycznych i calowych (1479MM i 1479AF), oraz jeden zestaw kluczy typu TX (1479TX), ponadto jeden klucz trzpieniowy szeÊciokàtny 7 mm z kulistà koƒcówkà. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne 1479MM. . . . . . . . . . . . .

12825 Nr szt. mm

Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne 1479AF . . . . . . . . . . . . .

cale

Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny z kulkà. . . . . . . . . . . . . . . . Klucze TX 1479TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm TX

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0107 TTHT28 28 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 5⁄64 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40 265xx142x50 0.4

Zestaw kluczy TX

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 7 kluczy TX z r´kojeÊcià poprzecznà. Do gniazd systemu TX (równie˝ z centralnym czopem). Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pàcujcsym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6892 Nr szt. TX-

Wym. maks. gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0107 TTTX7 7 10 15 20 25 27 30 40 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3-3.5 3.5-4 4-5 4 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 265x142x50 0.72

Wkr´taki nasadowe w zestawach Teng Tools. Zawiera 9 wkr´taków nasadowych z trzonem ze stali chromowo-wanadowej. Z otworem chwytowym szeÊciokàtnym. Z czarnà, ergonomicznie ukszta∏towanà r´kojeÊcià gumowà z otworem do zawieszania. Dostarczany w tworzywowym pojemniku pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11459 Nr mm

D∏ug. ca∏k. wkr´taków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0102 TTXMDN 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 245 560x110x40 1.6

Skiftnyckelsats Teng Tools. Zestaw 4 kluczy nastawnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Kàt ustawienia szcz´k 15°. Z podzia∏kà. ˚adna cz´Êç ruchomej szcz´ki nie wysuwa si´ poza obrys, dzi´ki czemu ∏atwiejsze jest u˝ywanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Otwór na koƒcu r´kojeÊci. Fosfatyzowany. R´kojeÊç dwukomponentowa. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16673 Nr mm mm mm kg

-0101 TTADJ04 4 24 28 33 38 150, 200 (2 szt.), 250 265x142x50 1.37

Zestaw wkr´taka dynamometrycznego Teng Tools. Zestaw zawiera wkr´tak dynamometryczny, przed∏u˝acz 1⁄4″ o d∏ugoÊci 100 mm, oprawk´ do grotów, oraz 36 ró˝nych grotów. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak dynamometryczny 1⁄4″-g . . . . . . . Przed∏u˝acz 1⁄4″- ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12250 Nr Nm mm mm Nr Nr TX

Groty Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Grabber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TPX Nr Nr mm mm kg

536 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 536))

-0101 TTSD39 1-5 100 0.5x3 0.6x4.5 0.8x5.5 1.2x6.5 0123 0123 8 9 10 15 20 25 27 30 40 10 15 20 30 40 0123 2 (2 szt) 23456 265x142x50 0.66


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Modu∏y wstawiane Klucz dynamometryczny Teng Tools. Z mechanizmem zapadkowym umo˝liwiajàcym zarówno normalne dokr´canie, jak i kontrol´ koƒcowà wartoÊci momentu. Dzia∏anie w obu kierunkach, prze∏àczane dêwigienkà, ale kontrola wartoÊci momentu tylko przy obrotach w prawo. Wyposa˝ony w skal´ kàtomierza - do dokr´cania. Odczyt w okienku w Nm i funt×stopa. Zabezpieczenie nastawienia. Dok∏adnoÊç ± 4%. Powierzchnia matowiona dla ∏atwiejszego odczytu nastawianej wartoÊci. Podzia∏ka w stopniach do dokr´cania np. zakr´tek itp. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moment obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7319 Nr Nm funt×stopa cale

D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0100 TTX1292 40-210 30-150 465 560x110x40 1.65

Klucze dynamometryczne z momentem sta∏ym

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14386 Nr

Nastawiony moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nm mm mm kg

-0104 TTPSTQ04 4

cale 90, 110, 120, 140 513 570x262x73 5.8

Walizki narz´dziowe

Teng Tools. Nowy model walizki serwisowej z miejscem na 3x3 zestawy TT. Wyposa˝ona w wysuwanà teleskopowo ràczk´, kó∏ka gumowe i zamek szyfrowy. R´kojeÊci do przenoszenia umieszczone na dwóch Êciankach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14407 Nr mm kg

-0109 TC-SC 527x385x197 6.5

537 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 537))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 4 kluczy dynamometrycznych z momentem ustawionym fabrycznie. Wykonane zgodnie z ISO 6789. Dok∏adnoÊç ±4%. Chromowane na mat. W za∏àczeniu oddzielny wieszak Êcienny. Zestaw dostarczany jest w tworzywowym pojemniku typu PS z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Walizki narz´dziowe Walizki serwisowe

Teng Tools. 110-elementowy zestaw narz´dzi w walizce serwisowej TC-SC. Sk∏ada si´ z 9 zestawów TT.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary walizki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia r´czne

ZawartoÊç poszczególnych zasobników Zasobnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie 1/3 0357-0207 TT1217 1/3 2756-0101 TT1236 1/3 10982-0101 TT440-T

14429 Nr mm kg

-0103 SC01 500x400x240 15.75

Opis

Patrz str. 22 25 31

Zestaw 17 nasadek metrycznych 12-kàtnych Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 4 szczypiec 1⁄2″

2/3 2/3 2/3

3017-0104 2598-0103 6893-0106

TT917 TT917TX TTHEX7

Zestaw 4 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciok. z r´kojeÊcià poprzecznà

29 29 28

3/3

0349-0109

TT1435

20

3/3

0352-0103

TT3819

3/3

0357-0108

TT1205

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 1⁄4″, nasadki metryczne krótkie/d∏ugie 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 3⁄8″, nasadki metryczne 5-elementowy zestaw z pokr´t∏em zapadkowym 1⁄2″

21 22

Teng Tools. 232-elementowy zestaw narz´dzi w walizce serwisowej TC-SC. Sk∏ada si´ z 9 zestawów TT.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary walizki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14439 Nr mm kg

-0101 SC02 500x400x240 14.4

ZawartoÊç poszczególnych zasobników Zasobnik Nr art. Teng Tools Opis Oznaczenie 1/3 4428-0105 TT440 Zestaw 4 szczypiec 1/3 10445-0101 TTMI16 16-elementowy zestaw precyzyjnych szczypiec i wkr´taków 1/3 11038-0102 TTCP121 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli

Patrz str. 31 30 39

2/3 2/3 2/3

10946-0105 TTTM03 12843-0105 TTNF12 15144-0104 TTDB28

3 delars inspektionssats Zestaw 12 pilników iglaków Zestaw 28 wierte∏ 1-13 mm

40 42 42

3/3 3/3 3/3

10973-0101 TT6508R 12825-0107 TTHT28 12865-0108 TTMD12D

Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych zapadkowych 28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX 12-elementowy zestaw wkr´taka z wymiennymi trzonami dwustronnymi

26 28 29

538 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 538))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Walizki narz´dziowe Walizki serwisowe

Teng Tools. 84-elementowy zestaw narz´dzi w walizce serwisowej TC-SC. Sk∏ada si´ z 6 zestawów TT oraz zestawu serwisowego SCSP01.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary walizki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14441 Nr mm kg

-0107 SC04 500x400x240 17.66

ZawartoÊç poszczególnych zasobników Zasobnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie 1/3 2756-0101 TT1236 1/3 3017-0104 TT917 1/3 10982-0101 TT440-T

Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec

2/3

14443-0105

TCPS01

6-elem. zestaw serwisowy z m∏otkiem z noskiem kulistym

17

3/3 3/3 3/3

0349-0109 0352-0103 3918-0104

TT1435 TT3819 TT1218

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 1⁄4″, nasadki metryczne 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 3⁄8″, nasadki metryczne 17-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych 1⁄2″

20 21 23

Opis

Patrz str. 25 29 31

Teng Tools. Walizka serwisowa zawierajàca przymiar taÊmowy MT03, pi∏´ ramkowà 701, nó˝ uniwersalny 710, szczypce uniwersalne 401-10, klucz nastawny 4003, oraz m∏otek z noskiem kulowym HMBP16.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14443 Nr mm kg

-0105 SCPS01 540x262x56 2.5

Teng Tools. Walizka serwisowa zawierajàca przymiar taÊmowy MT03, pi∏´ ramkowà 701, nó˝ uniwersalny 710, szczypce uniwersalne 401-10, klucz nastawny 4003, oraz m∏otek z noskiem spiczastym HMEG500.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14444 Nr mm kg

-0104 SCPS01E 540x262x56 2.5

539 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 539))

Narz´dzia r´czne

Zestawy serwisowe


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 9 narz´dzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nó˝ uniwersalny, ramk´ do brzeszczotów, m∏otek tworzywowy, przymiar taÊmowy zwijany, linijk´ stalowà i m∏otek z noskiem kulistym. Dostarczany w pojemniku tworzywowy pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Klucze nastawne, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwersalne, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nó˝ uniwersalny, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramka do brzeszczotów, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek tworzywowy, masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiar taÊmowy, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek z kulistym noskiem, masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10621 Nr mm mm mm mm g m mm g mm kg

-0107 TTPS09 150, 250 250 160 300 670 3 200 550 560x265x40 4.45

Teng Tools. Zestaw warsztatowy zawierajàcy 9 narz´dzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nó˝ uniwersalny, oprawk´ ramkowà do brzeszczotu, m∏otek tworzywowy, przymiar taÊmowy zwijany, linijk´ stalowà i m∏otek warsztatowy. Dostarczany w pojemniku tworzywowy pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Klucze nastawne, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwers., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nó˝ uniwers., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka ramk. do brzeszcz., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek plast., masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiar taÊmowy, d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa, d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M∏otek warszt., masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11706 Nr mm mm mm mm g m mm g mm kg

-0103 TTPS09E 150, 250 250 160 300 670 3 200 800 560x265x40 3.8

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z dwóch szczypiec spawalniczych i dwóch uniwersalnych. Dostarczany w pojemniku tworzywowym pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10623 -0105 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTPSPG ZawartoÊç: Kleszcze spawalnicze 406, d∏ug. . . . . mm 250 Kleszcze spawalnicze 407, d∏ug. . . . . mm 225 Szczypce uniwersalne 408, d∏ug. . . . . mm 200 Szczypce uniwersalne 404, d∏ug. . . . . mm 160 Wymiary skrzynki LxBxH . . . . . . . . . . . mm 560x265x40 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.32

540 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 540))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Zestaw narz´dzi. Dostarczany w skrzynce z 5 pojemnikami. ZawartoÊç: 1 szczypce do monta˝u koƒcówek kablowych czerwonych, niebieskich i ˝ó∏tych, 1 pilnik p∏aski oprawiony, uz´bienie Êrednio grube, 250 mm, 1 szczotka druciana stalowa, 1 m∏otek ma∏y spiczasty, 1 nó˝ z pochwà, 1 miarka sk∏adana 2 m, 1 komplet kluczy z nasadkami (1⁄2″ - 25 cz´Êci), a ponadto jak w tabelce poni˝ej.

6003 mm

Klucze nasadowe przegubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏askie nastawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybijaki, Êredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punktak, Êredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecinak p∏aski, szer.-d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce nastawne, rozwarcie-d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce d∏ugie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombinerki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwers., rozwarcie-d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleszcze do rur o Êredn. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaseta z 19 wiert∏ami ze stali szybk. rozmiary co 0.5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm Nr mm mm mm mm mm mm mm mm mm cale

-0103 10 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 27 30 32 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.5 3 4 5 6 8 14-110 20-155 24-205 1-80 2-100 1.0×5.5-125 1.2×8-175 345678 5 26-200 32-250 160 140 160 30-250 11⁄2

mm kg

1-10 21

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne 1⁄2″-❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw narz´dzi. Obejmuje: komplet kluczy nasadowych 1⁄2″ (25 cz´Êci), 1 próbnik napi´cia 6-24 V, 1 szczotka druciana stalowa, 1 m∏otek spiczasty, 1 m∏otek kulisty, 1 pilnik p∏aski oprawiony, uz´bienie Êrednio grube, 200 mm, 1 pilnik jak poprzednio, ale okrag∏y, 1 miarka sk∏adana 2 m, 1 suwmiarka, 1 nó˝ z pochwà, 1 pobijak cynowy 2 kg, 1 oliwiarka 0.3 l, a ponadto jak w tabelce poni˝ej. Odpowiednie wózki narz´dziowe, i 1207-0108 str. 520.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne 1⁄2-❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6002 mm

Klucze nasadowe przegubowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze nasadowe przegubowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze nastawne, rozwarcie-d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce nastawne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki Pozi/Supadriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm cale mm mm mm mm mm Nr Nr mm

Wkr´taki p∏askie, szer.-d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybijaki, Êredn. wierzcho∏ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punktak, Êredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczelinomierz, 13 p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaseta z 19 wiert∏ami ze stali szybk. rozmiary co 0.5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm

-0104 10 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 27 30 32 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 3⁄8×7⁄16 1⁄2×9⁄16 5⁄8×11⁄16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14-110 20-155 24-205 125 160 160 250 1-80 2-100 1-80 2-100 0.5×3-75 0.6×3.5-100 0.8×3.5-100 1.0×5.5-125 1.2×6.5×150 20-150 26-200 568 3.5 0.05-1.00

mm kg

1-10 16.7

541 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 541))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Zestaw narz´dzi

TCP445

Teng Tools. Zestawy narz´dzi serwisowych zawierajàce po 61 elementów. Dostarczane w tworzywowych skrzynkach narz´dziowych TCP445 i TCP445C.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi zawiera Nr art. Teng Tools Nr 15159-0304 6515MM 7429-0305 1200FRP 7411-0107 M120030 7386-0108 M120020 7386-0256 M120023 3565-0100 M380036 7431-0103 M120510 7431-0202 M120511 7431-0301 M120512 7431-0400 M120513 7431-0509 M120514 7431-0608 M120515 7431-0707 M120516 7431-0806 M120517 7431-0905 M120518 7431-1002 M120519 7431-1200 M120521 7431-1309 M120522 7431-1507 M120524 7431-1804 M120527 7431-2109 M120530 7431-2208 M120532 7212-0066 MD916 7209-0103 MD922 7209-0202 MD932 7218-0102 MD940 7217-0103 MD941 7217-0202 MD952 7223-0055 MD960 12828-0104 MD962 7223-0204 MD972 11751-0305 MDV824 7419-0109 MB452-8 7417-0101 MB481-10 7421-0204 MB442-8 10585-0101 MT03 14414-0100 497 2009-0106 703 2009-0205 703-10 2009-0304 703-27 10588-0108 HMBP16 11826-0108 710N 16039-0100 495 14433-0107 584 3568-0107 582MI 17320-0108 583M

-0107 TC061A TCP445

-0206 TC061C TCP445C

Oznaczenie Zestaw 15 kluczy p∏asko-oczkowych Pokr´t∏o zapadkowe 1⁄2″, wzmocnione w∏óknem szklanym Przegub uniwersalny 1⁄2″ Przed∏u˝nik 1⁄2″, d∏ugoÊç 21⁄2″ Przed∏u˝nik 1⁄2″, d∏ugoÊç 6″ ¸àcznik poÊredni 3⁄8″ x 1⁄2″ Nasadka 1⁄2″ 10 mm Nasadka 1⁄2″ 11 mm Nasadka 1⁄2″ 12 mm Nasadka 1⁄2″ 13 mm Nasadka 1⁄2″ 14 mm Nasadka 1⁄2″ 15 mm Nasadka 1⁄2″ 16 mm Nasadka 1⁄2″ 17 mm Nasadka 1⁄2″ 18 mm Nasadka 1⁄2″ 19 mm Nasadka 1⁄2″ 21 mm Nasadka 1⁄2″ 22 mm Nasadka 1⁄2″ 24 mm Nasadka 1⁄2″ 27 mm Nasadka 1⁄2″ 30 mm Nasadka 1⁄2″ 32 mm Wkr´tak 3.5x75 mm Wkr´tak 5.5x75 mm Wkr´tak 6.5x100 mm Wkr´tak PH0x75 Wkr´tak PH1x75 Wkr´tak PH2x100 Wkr´tak PZ0x75 Wkr´tak PZ1x100 Wkr´tak PZ2x100 Wkr´tak izolowany 4x100 mm Kombinerki wzmocnione, d∏ugoÊç 8″ Szczypce nastawne, d∏ugoÊç 10″ Szczypce z ci´ciem bocznym, wzmocnione, d∏ugoÊç 8″ Przymiar zwijany 3 m, mm/cale No˝yce do prac elektrycznych 51⁄2″ Zestaw pi∏y uniwersalnej, 3-elementowy Brzeszczot uniwersalny do tworzyw szt./drewna, 10 z´bów/cal Brzeszczot uniwersalny do metalu, 24 z´by/cal M∏otek z noskiem kulistym, masa 16 uncji Nó˝ uniwersalny No˝yce do blach z d∏ugimi ostrzami Latarka LED z zaczepem spr´˝ystym 3-elementowy zestaw inspekcyjny Magnetyczna taÊma nadgarstkowa 34 cm

542 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

17337 Nr Nr

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 542))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

TCSB20

Zestaw narz´dzi

TCSB16

TCP445

TCSB

TCP445C

TC540

Teng Tools. Zestawy narz´dzi dla elektryków zawierajàce po 69 elementów. Dostarczane w skrzynce narz´dziowej (TCP445, TCP445C lub TC540), plecaku (TCSB) albo walizce narz´dziowej (TCSB16 lub TCSB20).

17338 Nr Nr Nr Nr

-0106 TC069A TCP445 -

-0205 TC069C TCP445C -

-0304 TC069D TC540 -

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w plecaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w walizce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17338 Nr Nr Nr Nr

-0403 TC069E TCSB -

-0502 TC069F TCSB16

-0601 TC069G TCSB20

Zestaw narz´dzi zawiera Nr art. 10170-0102 10170-0201 10170-0300 10170-0409 16733-0109 11751-0206 11751-0305 11751-0404 11752-0106 11752-0205 11753-0105 11753-0204 11812-0104 11226-0104 7417-0051 14414-0100 9996-0106 9996-0502 9996-0304 9996-0205 5834-0308 12840-0108 12853-0102 13192-0100 17226-0101 14433-0107 17320-0108

Teng Tools Nr 620607 620809 621011 621213 T1423 MDV822 MDV824 MDV826 MDV840 MDV842 MDV860 MDV862 TM708 1479MM MB481-7 497 MBM441 MBM464 MBM461 MBM449 CP51 FLFT10 FLRD10 MT03MM TM149 584 583M

Oznaczenie Klucz p∏aski 6x7 mm Klucz p∏aski 8x9 mm Klucz p∏aski 10x11 mm Klucz p∏aski 12x13 mm 23-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1⁄4″ Wkr´tak izolowany 3x100 mm Wkr´tak izolowany 4x100 mm Wkr´tak izolowany 5.5x125 mm Wkr´tak izolowany PH0x60 Wkr´tak izolowany PH1x80 Wkr´tak izolowany PZ0x60 Wkr´tak izolowany PZ1x80 8-elementowy zestaw wkr´taków precyzyjnych Zestaw 9 kluczy trzpieniowych szeÊciok. Szczypce nastawne 7″ No˝yce do prac elektrycznych, d∏ugoÊç 5 1⁄2″ Szczypce z ci´ciem bocznym, ma∏e, d∏ugoÊç 4 1⁄2″ Szczypce p∏askie z ci´ciem bocznym, ma∏e, d∏ugoÊç 5″ Szczypce p∏askie, ma∏e, d∏ugoÊç 5″ Szczypce z ci´ciem czo∏owym, ma∏e, d∏ugoÊç 4 1⁄2″ Szczypce do koƒcówek kablowych, d∏ugoÊç 9″ Pilnik p∏aski, d∏ugoÊç 10″ Pilnik okràg∏y, d∏ugoÊç 10″ Przymiar zwijany 3 m, mm Zestaw 4 haczyków do o-ringów Lampka LED z zaczepem spr´˝ystym Magnetyczna taÊma nadgarstkowa 34 cm

543 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 543))

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w plecaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w walizce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

TCSB20

Zestaw narz´dzi

17339-0501

17339-0204

17339-0402

17339-0303

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestawy narz´dzi dla elektryków zawierajàce po 84 elementów. Dostarczane w skrzynkach narz´dziowych TCP445, TCP445C, TC54, plecaku TCSB albo walizce narz´dziowej TCSB20.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w plecaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w walizce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17339 Nr Nr Nr Nr

-0105 TC084A TCP445 -

-0204 TC084C TCP445C -

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w plecaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w walizce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17339 Nr Nr Nr Nr

-0402 TC084E TCSB -

-0501 TC084G TCSB20

Zestaw narz´dzi zawiera Nr art. 16733-0109 15316-0106 10170-0102 10170-0201 10170-0300 101700409 11751-0206 11751-0305 11751-0404 11751-0503 11752-0205 11752-0304 117530204 11753-0303 11758-0100 11759-0109 11761-0105 11761-0204 11762-0104 11763-0103 7417-0101 10976-0108 16037-0102 7425-0051 11776-0108 14433-0107 11226-0104 14414-0100 7435-0109 7435-0208 6911-0104 12226-0102 11702-0909 13192-0102 17235-0100 17326-0100 13192-0100 17320-0108

Teng Tools Nr T1423 6510MM 620607 620809 621011 621213 MDV822 MDV824 MDV826 MDV828 MDV842 MDV844 MDV862 MDV864 MBV441-6 MBV442-8 MBV451-7 MBV451-8 MBV461-8 MBV499-7 MB481-10 MB444-8T 4002T 401-7 AT135 584 1479MM 497 701 702 PPS06 SCP01 CC150F MT03MM CAL150D SLA040 ST200B 583M

Oznaczenie 23-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1⁄4″ Zestaw 10 kluczy p∏asko-oczkowych Klucz p∏aski 6x7 mm Klucz p∏aski 8x9 mm Klucz p∏aski 10x11 mm Klucz p∏aski 12x13 mm Wkr´tak izolowany 3x100 mm Wkr´tak izolowany 4x100 mm Wkr´tak izolowany 5.5x125 mm Wkr´tak izolowany 6.5x150 mm Wkr´tak izolowany PH1x80 Wkr´tak izolowany PH2x100 Wkr´tak izolowany PZ2x80 Wkr´tak izolowany PZ2x100 Izolowane szczypce z ci´ciem bocznym 6″ Izolowane szczypce z ci´ciem bocznym, wzmocnione 8″ Izolowane kombinerki 7″ Izolowane kombinerki 8″ Izolowane szczypce p∏askie 8″ Izolowane szczypce odizolowujàce 7″ Szczypce nastawne 10″ No˝yce kablowe 8″ Klucz nastawny z ergonomicznà r´kojeÊcià 6″ Szczypce uniwersalne 7″ Chwytak elastyczny Latarka LED 9-elementowy zestaw kluczy nasadowych szeÊciok. No˝yce do prac elektrycznych 51⁄2″ Pi∏ka ramkowa Brzeszczot do pi∏ki ramk., 24 z´by/cal, 2 szt. Zestaw 6 wybijaków Punktak automatyczny Przecinak 150x18 mm Przymiar zwijany 3 m, mm/cale Suwmiarka cyfrowa 150 mm Poziomnica aluminiowa 40 cm Linijka stalowa 200 mm Magnetyczna taÊma nadgarstkowa 34 cm

544 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

-0303 TC084D TC540 -

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 544))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

TCSB20

Zestaw narz´dzi

17340-0201

17340-0300

Teng Tools. Zestawy narz´dzi serwisowych z∏o˝one z 144 elementów. Dostarczane w skrzynce narz´dziowej TC540, plecaku TCSB lub walizce narz´dziowej TCSB20.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w skrzynce narz´dziowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w plecaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi w walizce narz´dziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw narz´dzi zawiera Nr art.

-0102 TC144D TC540 -

-0201 TC144E TCSB -

-0300 TC144G TCSB20

Oznaczenie Pokr´t∏o zapadkowe 1⁄2″, wzmocnione w∏óknem szklanym Przegub uniwersalny 1⁄2″ Przed∏u˝nik 1⁄2″, d∏ugoÊç 21⁄2″ Przed∏u˝nik 1⁄2″, d∏ugoÊç 6″ ¸àcznik poÊredni 3⁄8″ x 1⁄2″ Nasadka 1⁄2″ 10 mm Nasadka 1⁄2″ 11 mm Nasadka 1⁄2″ 12 mm Nasadka 1⁄2″ 13 mm Nasadka 1⁄2″ 14 mm Nasadka 1⁄2″ 15 mm Nasadka 1⁄2″ 16 mm Nasadka 1⁄2″ 17 mm Nasadka 1⁄2″ 18 mm Nasadka 1⁄2″ 19 mm Nasadka 1⁄2″ 21 mm Nasadka 1⁄2″ 22 mm Nasadka 1⁄2″ 24 mm Nasadka 1⁄2″ 27 mm Nasadka 1⁄2″ 30 mm Nasadka 1⁄2″ 32 mm 36-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1⁄4″ Zestaw 15 kluczy p∏asko-oczkowych Zestaw 28 wierte∏ Zestaw 9 kluczy trzpieniowych szeÊciok. Wkr´tak 3.5x75 mm Wkr´tak 5.5x75 mm Wkr´tak 6.5x100 mm Wkr´tak PH0x75 Wkr´tak PH1x75 Wkr´tak PH2x100 Wkr´tak PZ0x75 Wkr´tak PZ1x100 Wkr´tak PZ2x100 Wkr´tak izolowany 4x100 mm Kombinerki wzmocnione, d∏ugoÊç 8″ Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç 8″ Szczypce nastawne, d∏ugoÊç 10″ Szczypce do nakr´tek, d∏ugoÊç 7″ Szczypce z ci´ciem bocznym, wzmocnione, d∏ugoÊç 6″ Szczypce z ci´ciem bocznym, wzmocnione, d∏ugoÊç 8″ Szczypce uniwersalne, d∏ugoÊç 10″ Przymiar zwijany 3 m, mm/cale Pi∏ka ramkowa Brzeszczot do pi∏ki ramk., 24 z´by/cal, 2 szt. Nó˝ uniwersalny Klucz nastawny z ergonomicznà r´kojeÊcià 10″ Punktak 5x150 mm Zestaw 6 wybijaków M∏otek nylonowo-gumowy 670 g M∏otek z noskiem kulistym, 16 uncji No˝yce do blach z d∏ugimi ostrzami Magnetyczna taÊma nadgarstkowa 34 cm

Narz´dzia r´czne

7429-0305 7411-0107 7386-0108 7386-0256 3565-0100 7431-0103 7431-0202 7431-0301 7431-0400 7431-0509 7431-0608 7431-0707 7431-0806 7431-0905 7431-1002 7431-1200 7431-1309 7431-1507 7431-1804 7431-2109 7431-2208 16729-0105 15159-0304 15162-01401 11226-0104 7212-0066 7209-0103 7209-0202 7218-0102 7217-0103 7217-0202 7223-0055 12828-0104 7223-0204 11751-0305 7419-0109 7423-0103 7417-0101 0770-0305 7421-0170 7421-0204 7452-0101 10585-0101 7435-0109 7435-0208 11826-0108 16037-0300 11702-1204 6911-0104 10581-0105 10588-0108 16039-0100 17320-0108

Teng Tools Nr 1200FRP M120030 M120020 M120023 M380036 M120510 M120511 M120512 M120513 M120514 M120515 M120516 M120517 M120518 M120519 M120521 M120522 M120524 M120527 M120530 M120532 T1436 6515MM DB028 1479MM MD916 MD922 MD932 MD940 MD941 MD952 MD960 MD962 MD972 MDV824 MB452-8 MB461-8 MB481-10 MB488-7 MB442-6 MB442-8 401-10 MT03 701 702 710N 4004T CP05 PPS06 HMSF HMBP16 495 583M

17340 Nr Nr Nr Nr

545 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 545))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Zestaw 187 cz´Êci - zawierajàcy nasadki , klucze do nasadek, klucze p∏askie i oczkowe, oraz groty wymienne do wkr´taków, wszystko w skrzynce narz´dziowej, wykonanej z lakierowanej na czerwono blachy, z matà gumowà na dnie i gumowymi nó˝kami. Wyjmowany pojemnik plastikowy. Nasadki sà umieszczane w uchwytach spr´˝ystych, znajdujàcych si´ na dwóch wyjmowalnych listwach aluminiowych. Narz´dzia wykonane sà ze stali chromowo-niklowej i polerowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciok. 1⁄4″, krótkie (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3588 Nr st mm

Uchwyty spr´˝. do nasadek ................................. Uchwyty spr´˝. do nasadek 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uchwyty spr´˝. do nasadek ⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do wkr´taków z chwytem g 1⁄4″: Groty Torx (8 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciokàtne (7 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Pozidriv (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze zapadkowe (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeguby uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie przed∏u˝ajàce 1⁄4″(2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ przed∏u˝ajàcy 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie przed∏u˝ajàce 1⁄2″ (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie redukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ przejÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty nasadkowe 1⁄4, 3⁄8 (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe (9 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik do kluczy p∏asko-oczkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciok. (3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stz. stz. stz.

-0103 TC187 187 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 6 7 8 10 12 13 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 21 22 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 21 22 24 27 30 32 30 30 30

Nasadki szeÊciok. 1⁄4″, d∏ugie (6 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciok. 3⁄8, krótkie (14 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm

Nasadki 12-kàtn. 1⁄2″, krótkie (16 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

TX mm Nr Nr mm cale cale mm mm mm cale cale cale mm stz. mm kg

8 10 15 20 25 27 30 40 3 4 5 6 7 8 10 12 12 0.8×4.0 1.2×5.5 1.4×7 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4 3⁄8 1⁄2 50 100 150 75 150 3⁄8-1⁄4 1⁄2-3⁄8 3⁄8-1⁄2 g-1⁄4 8 10 11 12 13 14 15 17 19 1 1.5 2 2.5 11

Skrzynka narz´dziowa pusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3588 Nr

-0202 TC450

Narz´dzia r´czne

1⁄4″

546 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 546))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

3572/TC8140NF Teng Tools. Zestaw narz´dzi dla mechanika, w skrzynce narz´dziowej TC806N z blachy stalowej, lakierowanej na czerwono, wyposa˝onej w 6 szuflad i wyjmowany pojemnik górny. Zamykane zamkiem, obejmujàcym jednoczeÊnie pokryw´ i szuflady. Na Êciankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Zestaw TC8131NF zawiera 131 elementów. TC8140NF zawiera 140 elementów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa, z narz´dziami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3572 Nr mm mm mm kg

-0606 TC8131NF 660 305 380 42.6

-0705 TC8140NF 660 305 380 46.4

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 5-elementowy zestaw z pokr´t∏em zapadk. 1⁄2″

Patrz str. 20 21 22 22

5/6 5/6 5/6 5/6

Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

25 29 31 0000

Opis

2756-0101 3017-0104 10982-0101 0389-0100

TT1236 TT917 TT440-T TTALU

Opis

ZawartoÊç poszcz. szuflad zestawu TC8140NF Szuflada Nr art. Teng Tools Nr Oznaczenie 4/6 0349-0109 TT1435 4/6 0352-0103 TT3819 4/6 0357-0207 TT1217 4/6 0357-0108 TT1205

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 5-elementowy zestaw z pokr´t∏em zapadk. 1⁄2″

Patrz str. 20 21 22 22

5/6 5/6 5/6 5/6

2756-0101 3017-0104 10982-0101 0389-0100

TT1236 TT917 TT440-T TTALU

Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

25 29 31 0000

6/6

10621-0107

TTPS09

9-elementowy zestaw narz´dzi

1⁄4″

20

547 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 547))

Narz´dzia r´czne

ZawartoÊç poszcz. szuflad zestawu TC8131NF Szuflada Nr art. Teng Tools Nr Oznaczenie 4/6 0349-0109 TT1435 4/6 0352-0103 TT3819 4/6 0357-0207 TT1217 4/6 0357-0108 TT1205


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 277 narz´dzi. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW807SV BASIC. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16784 Nr kg

-0107 TCMM277SV 277 84

ZawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 1/7 0349-0109 TT1435 35-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1⁄4″ 1/7 0352-0103 TT3819 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 1/7 12209-0103 TT1211 Zestaw 17 nasadek 1⁄2″, d∏ugich 1/7 3918-0104 TT1218 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 1/7 6887-0104 TTXEXT13 13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″

Patrz str. 20 21 22 23 25

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

2756-0101 0390-0107 6893-0106 6892-0107 6891-0108

TT1236 TT6208 TTHEX7 TTTX7 TTX2032

Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. 8-19 mm Zestaw 8 dwustronnych kluczy p∏askich 6-22 mm Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciok. z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych

25 27 28 28 26

3/7 3/7 3/7 3/7

4428-0105 12248-0106 14402-0104 7319-0100

TT440 TTVG05 TTDCT05 TTX1292

Zestaw 4 szczypiec Zestaw 5 szczypiec Zestaw 5 narz´dzi obcinajàcych i przecinajàcych Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z kàtomierzem

31 32 31 33

4/7 4/7 4/7 4/7 4/7

14403-0103 3017-0104 2598-0103 12825-0107 6897-0102

TTMD74 TT917 TT917TX TTHT28 TTX918

74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX Zestaw 28 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX Zestaw 8 wkr´taków

30 29 29 28 30

548 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 548))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Kompletny zestaw 194 narz´dzi. Dostarczany w bardzo mocnym wózku narz´dziowym TCWIQ06. Wózek posiada 6 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo. Z zamkiem szyfrowym.

Pojemnik modu∏owy 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3/6 3/6

Nr art. Teng Tools Nr 0349-0109 TT1435 0352-0103 TT3819 0357-0108 TT1205 0357-0207 TT1217 6887-0104 TTXEXT13 13246-0106 TT9207 14384-0106 TT9120D 10210-0104 TTID20 13247-0105 TT9024 12208-0104 TTX9415 10153-0103 TTX3404 10154-0102 TTX3414

17319 Nr kg

-0109 TCWIQ194 194 153

Oznaczenie 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 5-elementowy zestaw klucza zapadkowego z chwytem 1⁄2″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 13-elementowy zestaw przed∏u˝ników z chwytem 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 7-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1⁄2″ 20-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1⁄2″ DIN 20-elementowy zestaw wkr´taka udarowego 1⁄2″ Zestaw 24 nasadek maszynowych 1⁄4″ och 3⁄8″ Zestaw 15 nasadek maszynowych 3⁄4″, krótkie/d∏ugie, DIN 4-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 3⁄4″ Zestaw 14 nasadek metrycznych 3⁄4″

Patrz str. 20 21 22 22 25 35 35 36 154 36 25 25

549 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 549))

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Zestaw 280 narz´dzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wk∏adem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w skrzynce narz´dziowej TC805NFX.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç pojemników modu∏owych Pojemnik Nr art. Teng Tools modu∏owy Nr 1/5 16168-0103 TTESK86 2/5 16171-0108 TTEMD122 3/5 16175-0104 TTESP31 4/5 16172-0107 TTEMB17 5/5 16681-0101 TTEX23

16679 Nr kg

-0105 TCMME09B 280 69

Oznaczenie

Patrz

86-elementowy zestaw EVA narz´dzi nasadkowych 122-elementowy zestaw EVA wkr´takowy 31-elementowy zestaw EVA kluczy p∏asko-oczkowych 17-elementowy zestaw EVA szczypiec 23-elementowy zestaw EVA, zawierajàcy wkr´taki nasadowe oraz klucze trzpieniowe szeÊciokàtne i TX

str. 0000 0000 0000 0000 0000

Teng Tools. Zestaw 280 narz´dzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wk∏adem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW807N.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools modu∏owy Nr 1/7 16168-0103 TTESK86 2/7 16171-0108 TTEMD122 3/7 16175-0104 TTESP31 4/7 16172-0107 TTEMB17 5/7 16681-0101 TTE23

16680 Nr

Oznaczenie 86-elementowy zestaw EVA narz´dzi nasadkowych 122-elementowy zestaw EVA wkr´taków 31-elementowy zestaw EVA kluczy p∏asko-oczkowych 17-elementowy zestaw EVA szczypiec 23-elementowy zestaw EVA, zawierajàcy wkr´taki nasadowe oraz klucze trzpieniowe szeÊciokàtne i TX

550 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

kg

-0102 TCMME09C 280 89

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 550))

Patrz str. 0000 0000 0000 0000 0000


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Kompletny zestaw 491 narz´dzi. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW807N. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo.

12240 Nr kg

-0104 TCMM491N 491 100

ZawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 1/7 11459-0102 TTXMDN Zestaw 9 wkr´taków nasadowych 1/7 0349-0109 TT1435 35-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych z chwytem 1⁄4″, nasadki krótkie i d∏ugie 1/7 0352-0103 TT3819 19-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych z chwytem 3⁄8″ 1/7 2756-0101 TT1236 Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych 1/7 0390-0107 TT6208 Zestaw 8 dwustronnych kluczy metrycznych p∏askich

Patrz str. 31 20 21 25 27

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

10213-0101 14403-0103 6893-0106 3017-0104 2598-0103

TTXMDT TTMD74 TTHEX7 TT917 TT917TX

Zestaw 5 wkr´taków 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków typu TX/TPX

31 30 28 29 29

3/7 3/7 3/7 3/7 3/7

10103-0203 10982-0101 6922-0101 11038-0102 6892-0107

TTX00 TT440-T TTPC09 TTCP121 TTTX7

TTX Pojemnik wstawiany, z wyk∏adzinà z gumy piankowej Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi 9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli Zestaw 7 kluczy TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà

19 31 40 39 28

4/7 4/7

10945-0106 TTX01 11706-0103 TTPS09E

Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami 9-elementowy zestaw narz´dzi

19 20

5/7 5/7 5/7

6887-0104 TTXEXT13 0357-0207 TT1217-6 0357-0108 TT1205

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ Zestaw 17 nasadek 6-kàtnych metrycznych, z chwytem 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego z chwytem 1⁄2″

25 22 22

6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

6891-0108 6921-0102 0398-0109 0403-0102 0416-0206

Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami Zestaw Êciàgacza 2 w 1 Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierÊcieni osadczych Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami

26 41 38 32 18

TTX2032 TTHR81 TT804 TT474-7 TT01

551 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 551))

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Kompletny zestaw 524 narz´dzi. Dostarczany w bardzo mocnym wózku narz´dziowym TCWIQ07. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo. Z zamkiem szyfrowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojemnik modu∏owy

Nr art. Teng Tools

1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 2/7

0349-0109 13215-0103 0352-0103 14430-0100 6887-0104 6861-0104 10214-0100

Nr TT1435 TTBS35 TT3819 TT3816 TTXEXT13 TTAF32 TTX30

2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7

0357-0108 12209-0103 10153-0103 0357-0207 0357-0306 6885-0106

TT1205 TT1211 TTX3404 TT1217 TT1215AF TTHEX23

3/7 3/7 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 7/7 7/7 7/7 7/7

6886-0105 10154-0102 2756-0101 10973-0101 13190-0102 0390-0107 6891-0108 6893-0106 6892-0107 12825-0107 10212-0102 6891-0157 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10445-0101 6897-0102 10982-0101 14402-0104 12248-0106 10103-0203

TTX23 TTX3414 TT1236 TT6508R TT6508RF TT6208 TTX202 TTHEX7 TTTX7 TTHT28 TTHP08 TTX6311 TT917 TT917TX TTMD74 TTMI16 TTX918 TT440-T TTDC05 TTVG05 TTX00

17321 Nr

Oznaczenie 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych 1⁄4″ i 3⁄8″ 19-elementowy zestaw kluczy nasadowych 3⁄8″ 16-elementowy zestaw kluczy nasadowych 3⁄8″, nasadki d∏ugie 13-elementowy zestaw przed∏u˝ników z chwytem 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 32-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″, rozm. calowe 30-elementowy zestaw kluczy nasadowych TX-, TPX-, TX-E, z chwytem1⁄4″ i 3⁄8″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego/akcesoriów 1⁄2″ 11-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″, d∏ugich 4-elementowy zestaw akcesoriów 3⁄4″ 17-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ 15-elementowy zestaw nasadek 12-kàtnych, 1⁄2″, rozm. calowe 23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych szeÊciokàtnych 1⁄2″, d∏ugoÊç 40 i 75 mm 23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych TX 1⁄2″, d∏ugoÊç 40 i 75 mm 14-elementowy zestaw nasadek 3⁄4″ Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych 8-19 mm Zestaw 8 kluczy oczkowych zapadkowych Zestaw 8 kluczy oczkowych przegubowych Zestaw 8 dwustronnych kluczy p∏askich Zestaw 7 kluczy oczkowych, metrycznych Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciok. z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 28 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX 8-elementowy zestaw kluczy hakowych Zestaw 11 dwustronnych kluczy oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi 16-elementowy zestaw szczypiec i wkr´taków precyzyjnych Zestaw 8 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec z dwukomponentowymi r´kojeÊciami Zestaw 5 narz´dzi obcinajàcych i przecinajàcych Zestaw 5 szczypiec uniwersalnych/spawalniczych Pusty pojemnik wstawiany, z wyk∏adzinà z gumy piankowej

552 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

kg

-0105 TCWIQ524 524 195

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 552))

Patrz str. 20 22 21 21 25 21 21 22 22 25 22 23 24 0000 25 25 26 26 27 26 28 28 28 28 27 29 29 30 30 30 31 31 32 19


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera Pojemnik modu∏owy 0 0 0 0 0 0 0 1/7

Nr art. Teng Tools 12866-0107 12833-0107 12829-0103 12824-0108 12218-0102 6994-0278 16580-0103

Nr WRFL05 WRMB04 WRMD10 WRSP12 TCW807N TCW-HK20 TC-S01

6887-0104 TTXEXT13

1/7 1/7 1/7 1/7

0349-0109 0352-0103 3918-0104 11889-0102

TT1435 TT3819 TT1218 TTTXH15

2/7 2/7 2/7 2/7

10213-0101 14403-0103 2598-0103 6893-0106

TTXMDT TTMD74 TT917TX TTHEX7

2/7

6892-0107 TTTX7

17233 Nr kg

-0102 TCMM545N 545 136.6

Oznaczenie

Patrz

Zestaw 5 pilników na wieszaku Êciennym Zestaw 4 szczypiec na wieszaku Zestaw 10 wkr´taków na wieszaku Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych na wieszaku Wózek narz´dziowy z 7 szufladami Zestaw 20 wieszaków hakowych Tablica narz´dziowa

str. 54 53 54 52 13 45 0000

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników 1⁄4″, 3⁄8″, z chwytem 1⁄2″ 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX lub szeÊciokàtnym, z chwytem 1⁄2″

25 20 21 23 24

Zestaw 5 wkr´taków 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà, 2.5-8 mm Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà

31 30 29 28

31 41 32 38 18

28

3/7 3/7 3/7 3/7 3/7

11459-0102 6921-0102 0403-0102 0398-0109 0416-0206

TTXMDN TTHR81 TT474-7 TT804 TT01

9-elementowy zestaw kluczy nasadowych 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierÊcieni osadczych Zestaw Êciàgacza 2 w 1 Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami

4/7 4/7 4/7 4/7

10103-0203 6922-0101 11038-0102 16719-0107

TTX00 TTPC09 TTCP121 TTTD34

Pojemnik wstawiany TTX, z wyk∏adzinà z gumy piankowej Zestaw 9 przecinaków/wybijaków 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli 34-elementowy zestaw gwintowniczy

19 42 39 0000

5/7 5/7 5/7 5/7

6891-0108 14402-0104 14437-0103 16750-0206

TTX2032 TTDCT05 TTTM08 TTCM05D

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych Zestaw 5 narz´dzi obcinajàcych i przecinajàcych 8-elementowy zestaw narz´dzi chwytakowych z latarkà 5-elementowy zestaw pomiarowy

26 31 40 0000

6/7 6/7

10945-0106 TTX01 11706-0103 TTPS09E

Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami 9-elementowy zestaw narz´dzi

19 20

553 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 553))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw narz´dzi, sk∏adajàcy si´ z 545 elementów, umieszczonych w wózku narz´dziowym TCW807N, wyposa˝onym dodatkowo w zestaw tablicy narz´dziowej TC-S01 i zestaw wieszaków hakowych TCW-HK20. Na tablicy znajduje si´ 4 ró˝nych zestawów narz´dzi wraz z wieszakami Êciennymi.


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Kompletny zestaw 546 narz´dzi. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW808N. Wózek posiada 8 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13173 Nr kg

-0103 TCMM546N 546 116.5

ZawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 1/8 0357-0108 TT1205 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego 1⁄2″ 1/8 0357-0256 TT1217-6 Zestaw 17 nasadek 6-kàtnych 1⁄2″ 1/8 0349-0109 TT1435 35-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1⁄4″, nasadki krótkie i d∏ugie 1/8 0352-0103 TT3819 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych z chwytem 3⁄8″, nasadki metryczne 1/8 6887-0104 TTXEXT13 13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8

0416-0206 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10213-0101

TT01 TT917 TT917TX TTMD74 TTXMDT

3/8 3/8 3/8

0416-0206 TT01 11038-0102 TTCP121 6893-0106 TTHEX7

3/8 3/8

Patrz str. 22 22 20 21 25

Pojemnik wstawiany, z przegródkami Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi Zestaw 5 wkr´taków

18 29 29 30 31 18 39 28

6921-0102 TTHR81 10103-0203 TTX00

Pojemnik wstawiany, z przegródkami 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych metrycznych z r´kojeÊcià poprzecznà 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami Pojemnik wstawiany, z wyk∏adzinà z gumy piankowej

41 19

4/8 4/8 4/8 4/8 4/8

12825-0107 12865-0108 12843-0105 11769-0107 12844-0104

TTHT28 TTMD12D TTNF12 TTSR04 TTXF01

28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX 12-elementowy zestaw wkr´taka z wymiennymi trzonami dwustronnymi Zestaw 12 pilników iglaków 4-elementowy zestaw do skrobania i demonta˝u Zestaw 5 pilników 10″

28 29 42 37 41

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

2756-0101 10982-0101 0403-0102 0390-0107 6891-0108

TT1236 TT440-T TT474-7 TT6208 TTX2032

Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierÊcieni osadczych Zestaw 8 dwustronnych kluczy p∏askich metrycznych Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych

25 31 32 27 26

6/8 6/8 6/8 6/8 6/8

0398-0109 0389-0100 6922-0101 11889-0102 11459-0102

TT804 TTALU TTPC09 TTTXH15 TTXMDN

Zestaw Êciàgacza 2 w 1 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych 9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków Zestaw 15 nasadek trzpieniowych typu TX i szeÊciokàtnymi, z chwytem 1⁄2″ Zestaw 9 wkr´taków nasadowych

7/8 7/8

11706-0103 TTPS09 10945-0106 TTX01

9-elementowy zestaw narz´dzi Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami

554 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 554))

38 0000 42 24 31 20 19


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16678 Nr kg

-0106 TCMMEE09A 530 158

ZawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 0 16176-0103 TTEVG11 Zestaw EVA 11 szczypiec 1/5 16681-0101 TTEX23 23-elementowy zestaw EVA, zawierajàcy wkr´taki nasadowe oraz klucze trzpieniowe szeÊciokàtne i TX 2/5 16172-0107 TTEMB17 17-elementowy zestaw EVA szczypiec 3/5 16174-0105 TTESP37 37-elementowy zestaw EVA kluczy sta∏ych 4/5 16175-0104 TTESP31 31-elementowy zestaw EVA kluczy p∏asko-oczkowych 5/5 16171-0108 TTEMD122 122-elementowy zestaw EVA wkr´taków 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6

16168-0103 16167-0104 16173-0106 16169-0102 16170-0109

TTESK86 TTESK63 TTESK32 TTEISK73 TTEISK33

86-elementowy zestaw EVA narz´dzi nasadkowych 63-elementowy zestaw EVA narz´dzi nasadkowych 32-elementowy zestaw EVA narz´dzi nasadkowych 3⁄4″ 73-elementowy zestaw EVA nasadek maszynowych 33-elementowy zestaw EVA nasadek maszynowych 3⁄4″

Patrz str. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

555 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 555))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Kompletny zestaw 530 narz´dzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wk∏adem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW806N1 i skrzynce narz´dziowej TC805NFX.


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Zestaw narz´dzi, sk∏adajàcy si´ z 569 elementów, roz∏o˝ony w skrzynkach narz´dziowych Teng Tools BASIC: górnej TC806SV i poÊredniej TC803SV, oraz wózku TCW807SV.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16783 Nr kg

556 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 556))

-0108 TCMM569SV 569 130


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi 16783-0108 - zawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik modu∏owy Nr art. Teng Tools Oznaczenie Nr 4/6 14402-0104 TTDC05 Zestaw 5 narz´dzi obcinajàcych i przecinajàcych 4/6 4428-0105 TT440 Zestaw 4 szczypiec 4/6 12248-0106 TTGV05 Zestaw 5 szczypiec Power Grip 5/6 5/6 5/6

6922-0101 TTPC09 11038-0102 TTCP121 16719-0107 TTDTD34

Zestaw 9 przecinaków/wybijaków 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli 34-elementowy zestaw gwintowniczy

6/6

10621-0107 TTPS09

9-elementowy zestaw narz´dzi

1/3 1/3 1/3 1/3

0349-0109 0352-0103 12209-0103 3918-0104

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 11-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″, nasadki d∏ugie 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″

2/3 2/3 2/3

16179-0209 TT03 16179-0308 TT04 16180-0107 TTD00

pusty pojemnik TT z 4 przegródkami pusty pojemnik TT z 6 przegródkami pusty podwójny pojemnik TT z 4 przegródkami

1/7 1/7 1/7

16180-0206 TTD01 16180-0305 TTD02 16178-0200 TTX03

pusty podwójny pojemnik TT z 8 przegródkami pusty podwójny pojemnik TT z 16 przegródkami pusty pojemnik TTX z 8 przegródkami

TT1435 TT3819 TT1211 TT1218

2756-0101 0390-0107 6983-0106 6892-0107 6891-0108

TT1236 TT6208 TTHEX7 TTTX7 TTX2032

Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. 8-19 mm Zestaw 8 dwustronnych kluczy p∏askich Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciok. z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych, metrycznych

3/7 3/7 3/7 3/7 3/7

15144-0104 0416-0107 6921-0102 14437-0103 12844-0104

TTDB28 TT00 TTHR81 TTM08 TTXF05

Zestaw 28 wierte∏ 1-13 mm Pojemnik wstawiany, z wyk∏adzinà z gumy piankowej 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami 8-elementowy zestaw narz´dzi chwytakowych z latarkà Zestaw 5 pilników 10″

4/7 4/7 4/7 4/7 4/7

14403-0103 3017-0104 2598-0103 12825-0107 6897-0102

TTMD74 TT917 TT917TX TTHT28 TT918

74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego i grotów wymiennych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX Zestaw 8 wkr´taków

Narz´dzia r´czne

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

Patrz str.

557 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 557))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Kompletny zestaw 569 narz´dzi do warsztatów przemys∏owych. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW809N. Wózek posiada 9 wyjmowanych szuflad ∏o˝yskowanych kulkowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15133 Nr kg

558 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 558))

-0107 TCMMIND08 569 198


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi 15133-0107 - zawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 2/9 6887-0104 TTEXT13 13-elementowy zestaw przed∏u˝ników 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 2/9 0349-0109 TT1435 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 2/9 0352-0103 TT3819 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 2/9 0357-0108 TT1205 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego 1⁄2″ 2/9 0357-0207 TT1217 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 11270-0109 10982-0101 12248-0106 14402-0104

TT474-9 TT440-T TTVG05 TTDCT05

4/9 4/9

12844-0104 TTXF05 10214-0100 TTTX30

4/9 4/9 4/9

13215-0103 TTBS35 11889-0102 TTTXH15 14388-0102 TTRS15

Zestaw 5 pilników 10″ 30-elementowy zestaw nasadek do Êrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem 1⁄4″ i 3⁄8″ 35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX i szeÊciokàtnym, z chwytem 1⁄2″ Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu Ribe i ZXN, z chwytem

5/9 5/9 5/9 5/9 5/9

6891-0207 6861-0104 0357-0306 5805-0303 14430-0100

TTX2640 TTAF32 TT1215AF TT3592 TT3816

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych, w rozm. calowych 32-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″, krótkie/d∏ugie w rozm. calowych Zestaw 15 nasadek 12-kàtnych, z chwytem 1⁄2″, rozmiary calowe Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. calowe, 5⁄16″ - 3⁄4″ Zestaw 16 nasadek metrycznych, d∏ugich, chwyt 3⁄8″

6/9 6/9 6/9 6/9 6/9

6897-0102 3017-0104 2598-0103 14403-0103 15144-0104

TTX918 TT917 TT917TX TTMD74 TTDB28

Zestaw 8 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi Zestaw 28 wierte∏ 1-13 mm

7/9 7/9 7/9 7/9 7/9

6891-0108 2756-0101 10973-0101 0390-0107 0403-0102

TTX2032 TT1236 TT6508R TT6208 TT474-7

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. 20-32 mm Zestaw 12 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. 8-19 mm Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. 8-19 mm Zestaw 8 dwustronnych kluczy p∏askich 6-22 mm Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierÊcieni osadczych

8/9 8/9 8/9

10153-0103 TTX3404 12825-0107 TTHT28 6893-0106 TTHEX7

8/9 8/9

6892-0107 TTTX7 14437-0103 TTTM08

4-elementowy zestaw narzedzi nasadowych 3⁄4″ 28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych i TX Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà, 2.5-8 mm Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX r´kojeÊcià poprzecznà 8-elementowy zestaw inspekcyjny z latarkà

9/9 9/9 9/9 9/9 9/9

10154-0102 13246-0106 14384-0106 10210-0104 16750-0206

Zestaw 14 nasadek metrycznych z chwytem 3⁄4″ Zestaw 7 nasadek maszynowych z chwytem 3⁄4″ Zestaw 20 nasadek maszynowych 1⁄2″, krótkich/d∏ugich 20-elementowy zestaw wkr´taka udarowego z chwytem 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pomiarowy

TTX3414 TT9207 TT9120D TTID20 TTCM05D

str.

Zestaw 4 szczypiec 9″ do pierÊcieni osadczych Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi Zestaw 5 szczypiec Zestaw 5 narz´dzi obcinajàcych i przecinajàcych

Narz´dzia r´czne

3/9 3/9 3/9 3/9

Patrz

559 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 559))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Typ Mega Master. Zestawy narz´dzi w wózku narz´dziowym TCW807, oraz w skrzynkach narz´dziowych TC803 i TC806F. Zestawy TCMM600 i TCMM479 zawierajà odpowiednio 600 i 479 ró˝nych cz´Êci. TCMM479 zawiera te same narz´dzia co TCMM600, z wyjàtkiem tablicy narz´dziowej i szuflad 4. i 5. wózka, które sà puste. Tablica narz´dziowa boczna zawiera ponadto - 10 wieszaków do narz´dzi, szczypce nastawne 16″, no˝yce dêwigniowe 24″, klucz do rur 18″, klucz nastawny 24″, uchwyt magnetyczny do narz´dzi oraz misk´ magnetycznà. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9480 -0109 -0208 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TCMM600 TCMM479 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 208 161

560 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 560))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi 9480-0109 - zawartoÊç poszczególnych pojemników Nr art. Teng Tools Pojemnik modu∏owy Nr 4/6 0349-0109 TT1435 4/6 0352-0103 TT3819 4/6 0357-0207 TT1217 4/6 0357-0108 TT1205

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego 1⁄2″

5/6 5/6 5/6 5/6

Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

2756-0101 3017-0104 4428-0105 0389-0100

TT1236 TT917 TT440 TTALU

6/6

Oznaczenie

str.

Narz´dzia ogólnou˝ytkowe: 4003, 4005, 401-10, 701, 705, 710, HMBP16, HMSF, MD503, ST200, MT03

1/3 1/3

6887-0104 6897-0102

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ Zestaw 8 wkr´taków Mega Drive

2/3 2/3 2/3

0396-0101 10445-0101 6893-0106

TTOS16 TTMI16 TTHEX7 TTTX7

16-elementowy zestaw narz´dzi do serwisu olejowego 16-elementowy zestaw wkr´taków precyzyjnych Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà

2/3

6892-0107

3/3 3/3 3/3 3/3

0403-0102 2598-0103 6885-0106 6886-0105

TT474-7 TT917TX TTHEX23 TT917TX

Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierÊcieni osadczych Zestaw 7 wkr´taków TT/TPX 23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów 6-kàtnych Zestaw 7 wkr´taków TT/TPX Mega Drive

1/7 1/7 1/7 1/7

6891-0108 0398-0109 6934-0107

TTX2032 TT804 TTSN11

Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw Êciàgacza 2 w 1 11-elementowy zestaw demonta˝owy Narz´dzia ogólnou˝ytkowe: TF30, 1425, 1487, 586, TRC1418, TRC1012, 641011, 641213, 641416, MB499-7, ID506, 9850, BC424, CAL150, SPB20

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

7319-0100 6919-0106 6922-0101 6921-0102 6880-0101

TTX1292 TTTD17 TTPC09 TTHR81 TT9116

Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z r´kojeÊcià przegubowà 1201 17-elementowy zestaw do gwintowania 9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1⁄2″, krótkie/d∏ugie

3/7 3/7

10069-0106 10623-0105

TTXPB3 TTPSPG

Zestaw 3 ∏omów 4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych

4/7 4/7 4/7 4/7 4/7

6891-0207 5805-0303 6861-0104 0357-0306 0389-0100

TTX2640 TT3592 TTAF32 TT1215AF TTALU

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych calowych Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych calowych 32-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″ calowych, krótkich i d∏ugich Zestaw 15 nasadek 12-kàtnych, 1⁄2″, rozmiary calowe 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

10154-0102 10153-0103 10154-0201

TTX3414 TTX3404 TTX34AF

Zestaw 14 nasadek z chwytem 3⁄4″ 4-elementowy zestaw narz´dzi nasadowych 3⁄4″ Zestaw 14 nasadek 3⁄4″, w rozmiarach calowych Zestaw narz´dzi

9480-0208 - zawartoÊç pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools modu∏owy Nr 4/6 0349-0109 TT1435 4/6 0352-0103 TT3819 4/6 0357-0207 TT1217 4/6 0357-0108 TT1205

35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego 1⁄2″

5/6 5/6 5/6 5/6

2756-0101 3017-0104 4428-0105 0389-0100

TT1236 TT917 TT440 TTALU

Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

6/6

10621-0107

TTPS09

9-elementowy zestaw narz´dzi

1/3 1/3

6887-0104 6897-0102

TTXEXT13 TTX918

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ Zestaw 8 wkr´taków Mega Drive

2/3 2/3 2/3

0396-0101 10445-0101 6893-0106

TTOS16 TTMI16 TTHEX7

2/3

6892-0107

TTTX7

16-elementowy zestaw narz´dzi do serwisu olejowego 16-elementowy zestaw wkr´taków precyzyjnych Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà

3/3 3/3 3/3 3/3

0403-0102 2598-0103 6885-0106 6886-0105

TT474-7 TT917TX TTHEX23 TT917TX

Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierÊcieni osadczych Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów 6-kàtnych Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX

1/7 1/7 1/7 1/7

6891-0108 0398-0109 6934-0107

TTX2032 TT804 TTSN11

Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw Êciàgacza 2 w 1 11-elementowy zestaw demonta˝owy Zestaw narz´dzi

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

7319-0100 6919-0106 6922-0101 6921-0102 6880-0101

TTX1292 TTTD17 TTPC09 TTHR81 TT9116

Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z r´kojeÊcià przegubowà 1201 17-elementowy zestaw do gwintowania 9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1⁄2″, krótkie/d∏ugie

3/7 3/7

10069-0106 10623-0105

TTXPB3 TTPSPG

Zestaw 3 ∏omów 4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych

Oznaczenie

Patrz str.

561 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 561))

Narz´dzia r´czne

TTXEXT13 TTX918

5/7 5/7 5/7 Tablica boczna

Patrz


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Typ Mega Master. Zestaw narz´dzi, sk∏adajàcy si´ z 715 elementów. Dostarczany w wózku narz´dziowym TCW810N i skrzynkach narz´dziowych TC806NF i TC803N. W za∏àczeniu element mocujàcy TCF01, s∏u˝àcy do po∏àczenia skrzynki poÊredniej z wózkiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kompletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10624 Nr kg

562 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 562))

-0203 TCMM715N 180


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi 10624-0203 - zawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 4/6 10445-0101 TTMI16 16-elementowy zestaw precyzyjnych szczypiec i wkr´taków 4/6 10210-0104 TTID20 20-elementowy zestaw wkr´taka udarowego z chwytem 1⁄2″ 4/6 6922-0101 TTCP09 9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków 4/6 0416-0206 TT01 Pojemnik wstawiany Teng Tools, z przegródkami 5/6 5/6 5/6 5/6

3017-0104 10982-0101 2598-0103 14403-0103

6/6

10623-0105 TTPSPG

4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych

1/3 1/3 1/3 1/3

0398-0109 10619-0101 6919-0106 10212-0102

TT804 TTNR81 TTTD17 TTHP08

Zestaw Êciàgacza 2 w 1 81-elementowy zestaw zawierajàcy nitonakr´tki i narz´dzie do ich monta˝u 17-elementowy zestaw do gwintowania 8-elementowy zestaw kluczy hakowych

2/3 2/3 2/3 2/3

6893-0106 0403-0102 6892-0107 6921-0102

TTHEX7 TT474-7 TTTX7 TTHR81

Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierÊcieni osadczych Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami

3/3 3/3

TT917 TT440-T TT917TX TTMD74

6891-0157 TTX311 10069-0106 TTXPB3

str.

Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi

Zestaw 11 kluczy oczkowych metrycznych Zestaw 3 ∏omów

6887-0104 0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0108

TTXEXT13 TT1435 TT3819 TT1217 TT1205

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego 1⁄2″

2/10 2/10 2/10 2/10 2/10

7319-0100 6880-0101 6885-0106 0389-0100 6886-0105

TTX1292 TT9116 TTHEX23 TTALU TTTX23

Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z kàtomierzem Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1⁄2″, krótkie/d∏ugie 23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów 6-kàtnych 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych 23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów TX

7/10 7/10 7/10 7/10 7/10

6891-0108 2756-0101 6934-0107 0396-0101 0389-0100

TTX2032 TT1236 TTSN11 TTOS16 TTALU

Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych 11-elementowy zestaw demonta˝owy 16-elementowy zestaw narz´dzi do serwisu olejowego 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych

8/10 8/10

6897-0102 TTX918 10621-0107 TTPS09

Zestaw 8 wkr´taków 9-elementowy zestaw narz´dzi

9/10 9/10 9/10 9/10 9/10

6891-0207 5805-0303 6861-0104 0357-0306 10214-0100

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. calowe Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. calowe 32-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″, krótkie/d∏ugie w rozm. calowych Zestaw 15 nasadek 12-kàtnych, z chwytem 1⁄2″, rozm. calowe 30-elementowy zestaw nasadek do Êrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem 1⁄4″ i 3⁄8″

Narz´dzia r´czne

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

TTX2640 TT3592 TTAF32 TT1215AF TTTX30

Patrz

563 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 563))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi

Narz´dzia r´czne

Zestawy narz´dzi

Teng Tools. Zestaw narz´dzi, sk∏adajàcy si´ z 1001 elementów. Dostarczany w skrzynkach narz´dziowych TC803N i TC806NF, oraz wózku narz´dziowym TCW810N. W za∏àczeniu element mocujàcy TCF01, s∏u˝àcy do po∏àczenia skrzynki poÊredniej z wózkiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12239 Nr kg

564 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 564))

-0107 TCMM1001N 1001 200


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy narz´dzi 12239-0107 - zawartoÊç poszczególnych pojemników Pojemnik Nr art. Teng Tools Oznaczenie modu∏owy Nr 1/6 17228-0109 TM708 8-elementowy zestaw wkr´taków precyzyjnych z wymiennymi trzonami 1/6 11226-0104 1479MM Zestaw 9 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych 1.5-10 mm 1/6 12226-0203 1479AF Zestaw 9 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych 5⁄64″ - 3⁄8″ 1/6 11660-0107 1479TX Zestaw 9 kluczy systemu Torx TX8-TX40 4/6 6893-0106 TTHEX7 Zestaw 7 kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych z r´kojeÊcià poprzecznà 4/6 10619-0101 TTNR81 81-elementowy zestaw zawierajàcy nitonakr´tki i narz´dzie do ich monta˝u 4/6 6892-0107 TTTX7 Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z r´kojeÊcià poprzecznà 4/6 6921-0102 TTHR81 81-elementowy zestaw nitownicy dêwigniowej z nitami 5/6 5/6 5/6 5/6

2756-0101 0389-0100 10946-0105 0390-0107

TT1236 TTALU TTTM03 TT6208

6/6

10621-0107 TTPS09

9-elementowy zestaw narz´dzi

1/3 1/3 1/3 1/3

6922-0101 10210-0104 11769-0107 0416-0107

TTPC09 TTID20 TTRS04 TT00

9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków 20-elementowy zestaw wkr´taka udarowego z chwytem 1⁄2″ 4-elementowy zestaw do skrobania i demonta˝u Pojemnik wstawiany

2/3 2/3 2/3 2/3

10212-0102 7300-0101 10947-0104 5805-0303

TTHP08 TT6506 TT6010M TT3592

8-elementowy zestaw kluczy hakowych Zestaw 6 dwustronnych kluczy metrycznych przegubowych Zestaw 10 kluczy p∏asko-oczkowych krótkich Zestaw 8 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. calowe

3/3 3/3

10069-0106 TTXPB3 6891-0157 TTX6311

Patrz str.

Zestaw 12 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych 8-19 mm 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych 3-elementowy zestaw inspekcyjny Zestaw 8 dwustronnych kluczy metrycznych p∏askich

Zestaw 3 ∏omów Zestaw 11 dwustronnych kluczy metrycznych oczkowych

6887-0104 0357-0108 0349-0109 0352-0103 0357-0207

TTXEXT13 TT1205 TT1435 TT3819 TT1217

13-elementowy zestaw przed∏u˝ników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 5-elementowy zestaw pokr´t∏a zapadkowego z chwytem ❒ 1⁄2″ 35-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄4″ 19-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 3⁄8″ 17-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych 1⁄2″

2/10 2/10 2/10 2/10 2/10

6885-0106 6886-0105 0389-0100 10213-0101 6880-0101

TTTX23 TTHEX23 TTALU TTXMDT TT9116

23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów TX 23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów 6-kàtnych 32-elementowy zestaw uchwytów spr´˝ystych Zestaw 5 wkr´taków Power Thru Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1⁄2″

3/10 3/10 3/10 3/10 3/10

6897-0102 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10445-0101

TTX918 TT917 TT917TX TTMD74 TTMI16

Zestaw 8 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków Zestaw 7 wkr´taków TX/TPX 74-elementowy zestaw wkr´taka zapadkowego z grotami wymiennymi 16-elementowy zestaw do mechaniki precyzyjnej

4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

11270-0109 10982-0101 0403-0102 12252-0101 11842-0108

TTX474-9 TT440-T TT474-7 TT474-5 TTHC03

Zestaw 4 szczypiec 9-calowych do pierÊcieni osadczych Zestaw 4 szczypiec z r´kojeÊciami dwukomponentowymi Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierÊcieni osadczych Zestaw 4 szczypiec 5-calowych do pierÊcieni osadczych Zestaw 3 szczypiec zaciskowych do w´˝y

5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

7319-0100 11749-0102 11038-0102 17871-0109 0416-0206

TTX1292 TTV440 TTCP121 TTV907N TT01

Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z kàtomierzem Zestaw 4 szczypiec, z izolacjà 1000 V 121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli Zestaw 7 szczypiec, z izolacjà 1000 V Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami

6/10 6/10 6/10 6/10 6/10

10945-0106 0398-0109 0396-0101 6934-0107 6919-0106

TTX01 TT804 TTOS16 TTSN11 TTTD17

Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami Zestaw Êciàgacza 2 w 1 16-elementowy zestaw narz´dzi do serwisu olejowego 11-elementowy zestaw demonta˝owy 17-elementowy zestaw do gwintowania

7/10 7/10 7/10

6891-0108 TTX2032 10211-0104 TTX3892 11786-0106 TTXPB3A

Zestaw 7 kluczy metrycznych p∏asko-oczkowych 22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego z chwytem 3⁄8″ Zestaw 3 ∏omów

8/10 8/10

11459-0102 TTXMDN 10623-0105 TTPSPG

Zestaw 9 wkr´taków nasadowych 4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych

9/10 9/10 9/10 9/10 9/10

6891-0207 11889-0102 0357-0306 6861-0104 10214-0100

TTX2640 TTTXH15 TT1215AF TTAF32 TTTX30

Zestaw 7 kluczy p∏asko-oczkowych, rozm. calowe Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX lub szeÊciokàtnym, z chwytem 1⁄2″ 1⁄2″ Zestaw 15 nasadek 12-kàtnych, z chwytem 1⁄2″, rozmiary calowe 2-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″, krótkie/d∏ugie w rozm. calowych 30-elementowy zestaw nasadek do Êrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem 1⁄4″ i 3⁄8″

10/10 10/10 -

10153-0103 10154-0102 11254-0109 1561-0108

TT3404 TTX3414 ABS-TOP 580

4-elementowy zestaw narz´dzi nasadkowych z chwytem 3⁄4″ Zestaw 14 nasadek szeÊciokàtnych z chwytem 3⁄4″ Mata ABS do blatu wózków monterskich Miska magnetyczna

Narz´dzia r´czne

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

565 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 565))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 6 nasadek szeÊciokàtnych, magnetycznà oprawk´ do grotów - d∏ugoÊç 50 mm, pokr´t∏o zapadkowe, ∏àcznik poÊredni 1⁄4″ ❒ - 1⁄4″ g, oraz 10 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16734 Nr mm mm mm PH PZ mm kg zest

-0108 T1419 19 8, 9, 10, 11, 12, 13 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 4, 5, 6 1, 2 1, 2 105x60x32 0.248 10

Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 7 nasadek szeÊciokàtnych, magnetycznà oprawk´ do grotów - d∏ugoÊç 50 mm, pokr´t∏o zapadkowe, ∏àcznik poÊredni 1⁄4″ ❒ - 1⁄4″ g, oraz 10 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16735 Nr mm mm TX PH PZ mm kg zest

-0107 T1420 20 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 10, 15, 20 1, 2 1, 2 105x60x32 0.238 10

Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 9 nasadek szeÊciokàtnych 1⁄4″, przed∏u˝nik 50 mm, oraz pokr´t∏o zapadkowe z mechanizmem 60-zàbkowym. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16732 Nr

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr Nr TX mm kg zest

mm

-0100 T1422 22 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x6.5 12 12 10 15 20 170x90x35 0.448 10

Teng Tools. Typ Mecca Rosso Mini. Wzór zastrze˝ony. JakoÊç przemys∏owa. Zawiera nasadki szeÊciokàtne, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, przed∏u˝acz 75 mm, 8 grotów do wkr´taków. Pokr´t∏o z wieszakiem oczkowym. Dostarczany w czerwonym pude∏ku z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2746 Nr szt. mm

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd 6-kàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr TX mm mm kg

-0104 MR1423 23 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 0.8×4 1.2×5.5 12 15 20 56 160x100x35 0.5

Teng Tools. Zestaw nasadek i grotów wkr´takowych. Zawiera 9 nasadek szeÊciokàtnych 1⁄4″, ∏àcznik poÊredni 1⁄4″ ❒ - 1⁄4″ g, przed∏u˝nik 50 mm, pokr´t∏o zapadkowe, 10 grotów wkr´takowych oraz klucz p∏aski nastawny. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16733 Nr

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm TX Nr Nr mm kg zest

566 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 566))

mm

-0109 T1423 23 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x6.5 10 15 20 12 12 170x90x35 0.421 10


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 24 elementów. Zawiera 10 nasadek szeÊciokàtnych, wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, nasadk´ pod wymienne groty wkr´takowe, przed∏u˝nik 75 mm, przegub uniwersalny, oraz 10 grotów wkr´takowych. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16792 Nr

Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr mm TX mm kg zest

mm

-0107 T1424 24 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 4, 5.5 1, 2 3, 5, 6 10, 15, 20 170x90x35 0.525 10

Teng Tools. Zawiera 11 nasadek szeÊciokàtnych krótkich i 6 d∏ugich, 11 grotów do wkr´taków, pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, dwa przed∏u˝acze, nasadk´ do grotów wkr´takowych 1⁄4″, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″-1⁄4″, oraz r´kojeÊç wkr´taka z koƒcówkà 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

0349 Nr

Nasadki d∏ugie (6 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm Nr Nr Nr mm mm kg

-0109 TT1435 35 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 10 12 13 0.8x4 1.2x5.5 12 12 TPX 10 TPX 15 TPX20 56 265x142x50 1.0

mm

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie (11 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 35 elementów. Zawiera krótkie i d∏ugie nasadki szeÊciokàtne w rozmiarach calowych. Ponadto wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝niki 50 i 100 mm, nasadk´ pod wymienne groty wkr´takowe, czop chwytowy redukcyjny 3⁄8″ x 1⁄4″, trzy klucze trzpieniowe szeÊciokàtne oraz 11 ró˝nych grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne krótkie (9 szt). . . . . . . . . . . .

17247 Nr

Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie (6 szt) . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale TX mm Nr Nr mm mm kg

cale

-0205 T1435AF 35 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 9⁄32, 5⁄16, 11⁄32, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 10, 15, 20 5, 6 1, 2 1, 2 4, 5.5 240x125x38 1.1

Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Wzór zastrze˝ony. JakoÊç przemys∏owa. Zawiera nasadki szeÊciokàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzi nasadka do grotów wkr´takowych g 1⁄4″, nasadka redukcyjna 3⁄8″-1⁄4″, przed∏u˝acze 50 i 100 mm, przegub uniwersalny, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym - dwukierunkowe, oraz trzy klucze trzpieniowe szeÊciokàtne i 11 grotów do wkr´taków. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze. W pokrywie mata narz´dziowa. Na dnie pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5895 -0106 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MR1436 Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Liczba nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozm. nasadek krótkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 Rozm. nasadek d∏ugich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6 7 8 10 12 13 Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 56 Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX 10 15 20 Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.8×4 1.2×5.5 Groty krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 12 Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 12 Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.5 2 2.5 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.9

567 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 567))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. Zawiera nasadki szeÊciokàtne. Ponadto zawiera nasadk´ pod groty g 1⁄4″, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″-1⁄4″, przed∏u˝niki 50 i 100 mm, przegub uniwersalny, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym - dwukierunkowe, oraz 3 klucze trzpieniowe szeÊciokàtne i 11 grotów wkr´takowych. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek krótkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16729 Nr

Rozmiary nasadek d∏ugich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm TX mm Nr Nr mm mm kg

mm

-0105 T1436 36 16 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 6 7 8 10 12 13 56 10 15 20 0.8×4 1.2×5.5 12 12 1.5 2 2.5 240x125x38 0.861

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 60-elementowy, zawierajàcy nasadki szeÊciokàtne - krótkie i d∏ugie, metryczne i calowe. Ponadto zawiera pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, oprawk´ do grotów g 1⁄4″, przed∏u˝niki 50 i 100 mm, r´kojeÊç wkr´takowà, przegub uniwersalny, pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà, oraz 6 ró˝nych grotów wkr´takowych. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z zamkiem bezpiecznym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16726 Nr

Nasadki krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale

Nasadki d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem p∏askim . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm cale mm TX PH mm mm PH PZ TX mm kg

mm

-0108 T1460 60 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 9⁄32, 5⁄16, 11⁄32, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 6 7 8 10 12 13 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 4 5.5 7 10 15 20 25 27 1, 2 5, 6 4, 5.5 1, 2 1; 2 10, 15, 20 369x198x62 1.96

Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 115 mm, przed∏u˝acz 100 mm, pokr´t∏o zapadkowe 2093-U3 lub 2093-U10 przystosowane do pracy dwukierunkowej, trzpieƒ prosty z r´kojeÊcià z tworzywa sztucznego 140 mm, a tak˝e przegub uniwersalny 38 mm.

1132-0157

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . .

szt. szt. (szeÊciok.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . .

1132 Nr szt. szt. (szeÊciok.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

568 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 568))

1132 Nr

-0157 20 EMU-10 Metryczny 16 11 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 0.7 -0207 20 EAU-3 Ameryk. AF 14 9 3⁄167⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 0.7


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″ Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne, nasadki wkr´takowe do naci´ç prostych i do gniazd krzy˝owych Phillips i Pozidriv, oraz nasadki z trzpieniem szeÊciokàtnym. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 115 mm, przed∏u˝acze 55 i 150 mm, przegub uniwersalny, trzpieƒ prosty z r´kojeÊcià, oraz pokr´t∏o zapadkowe 2093-U3 z czopem sta∏ym, przystosowane do pracy dwukierunkowej. Chromowane. Dostarczany w pude∏ku z tworzywa sztucznego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5095

Nasadki wkr´takowe, do naci´ç prostych (28 mm) . . . . . . . . . .

mm

Nasadki wkr´takowe Phillips (28 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozidriv (28 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z trzpieniem szeÊciokàtnym (28 mm) . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Nr mm kg

mm

-0104 20 IMU-3 32 456789 10 11 12 13 14 0.8×4 1×5.5 1.2×6.5 1.6×8 123 123 34568 1.25

Z chwytem ❒ 3⁄8″ Teng Tools. Zestaw kluczy nasadowych nierdzewnych. Zawiera 12 nasadek szeÊciokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe, przed∏u˝niki 75 i 150 mm oraz ∏àcznik poÊredni 3⁄8″ x 1⁄2″. Dostarczany w tworzywowym pude∏ku z zamkiem bezpiecznym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

16752 Nr

¸àcznik poÊredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝niki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokr´t∏o zapadkowe 36-zàbkowe, d∏ugoÊç . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale mm mm mm kg

mm

-0105 TS3816 16 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3⁄8″ - 1⁄2″ 75, 125 204 369x198x62 1.82

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 13 nasadek szeÊciokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝acz 75 mm, r´kojeÊç wkr´taka o d∏ug. 250 mm z chwytem ❒ 3⁄8″ z obu stron, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″, oraz nasadk´ do grotów wymiennych 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki (13 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0352 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0103 TT3819 Metryczny 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 265x142x50 1.0

Teng Tools. Typ Mini Rosso. Wzór zastrze˝ony. JakoÊç przemys∏owa. Zawiera 9 nasadek szeÊciokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, przed∏u˝acz 75 mm, nasadk´ do grotów wkr´takowych g 1⁄4″, 11 grotów do wkr´taków oraz wieszak oczkowy. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2747 Nr

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wieszak oczkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr Nr mm TX szt. kg

mm

-0103 MR3824 24 8 10 11 12 13 14 15 17 19 0.8×4 1.2×5.5 12 12 56 10 15 20 1 0.8

Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 34 cz´Êci. Zawiera nasadki szeÊciokàtne krótkie i d∏ugie, pokr´t∏o zapadkowe wzmocnione w∏óknem szklanym, pokr´t∏o wygi´te przegubowe, nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm, przed∏u˝acze 75 i 150 mm, przegub uniwersalny, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adana r´kojeÊcià. W pokrywie mata narz´dziowa. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15170 Nr

Nasadki d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0101 MR3834 34 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 450x230x55 3.25

569 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 569))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 3⁄8″ Teng Tools. Zestaw 34-elementowy. Zawiera 9 nasadek szeÊciokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, przed∏u˝niki 75 i 150 mm, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ oraz 20 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywkà zatrzaskowà, z zawiasem z metalowà oÊkà. 3⁄8″,

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16731 Nr

¸àcznik redukcyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . Groty 25 mm Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm krzy˝owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm krzy˝owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale mm mm TX PH PZ mm kg

mm

-0101 T3834 34 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 1⁄2″ - 3⁄8″ 3, 4, 5.5 3, 4, 5, 6 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1, 2, 3 1, 2, 3 240x125x38 1.12

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 35 elementów. Zawiera krótkie i d∏ugie nasadki szeÊciokàtne w rozmiarach calowych. Ponadto: wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝niki 50 i 100 mm, nasadk´ pod wymienne groty wkr´takowe, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ x 3⁄8″, nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm, oraz 11 grotów wkr´takowych. Dostarczany w czerwonym plastikowym pude∏ku z zabezpieczajàcym zamkiem plastikowym, sk∏adanà ràczkà i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne krótkie (10 st) . . . . . . . . . . .

17247 Nr

Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie (6 szt). . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciokàtne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale mm TX mm Nr Nr mm mm kg

cale

-0304 T3835AF 35 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 13⁄16, 7⁄8 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 11⁄16, 3⁄4 16, 21 10, 15, 20 5, 6 1,2 4, 5.5 10, 15, 20 369x198x62 2.2

Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Wzór zastrze˝ony. JakoÊç przemys∏owa. Zestaw zawiera 20 nasadek szeÊciokàtnych. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi nasadka do grotów wkr´takowych g 1⁄4″, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ - 3⁄8″, przed∏u˝acze 75 i 150 mm z kulkà, przegub uniwersalny, 2 nasadki do Êwiec zap∏onowych (16 i 21 mm), pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym - dwukierunkowe, oraz 11 grotów do wkr´taków. Dostarczany w czerwonym pude∏ku plastikowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adanà r´kojeÊcià. W pokrywie mata narz´dziowa. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie (14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5900 Nr

Nasadki d∏ugie (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝. Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm Nr Nr TX mm kg

570 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 570))

mm

-0109 MR3839 39 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 22 8 10 12 13 17 19 15.9 (5⁄8) 21 (13⁄16) 0.8×4 1.2×5.5 12 12 10 15 20 56 2.5


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 3⁄8″ Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 39 elementów. Zawiera 14 krótkich i 6 d∏ugich nasadek szeÊciokàtnych, nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm, wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, nasadk´ pod groty wkr´takowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝nik 150 mm, przed∏u˝nik uchylny 75 mm, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ x 3⁄8″ , oraz 11 ró˝nych grotów. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z zabezpieczajàcym zamkiem plastikowym, sk∏adanà ràczkà i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne krótkie . . . . . . . . . . . .

16793 Nr

Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie. . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . Groty szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm Nr Nr mm TX mm kg

mm

-0106 T3839 39 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 8, 10, 12, 13, 17, 19 16, 21 4, 5.5 1, 2 1, 2 5, 6 10, 15, 20 369x198x62 2.465

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16728 Nr

Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty do gniazd szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . Groty TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr Nr mm TX mm

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw kluczy nasadowych/p∏asko-oczkowych sk∏adajàcy si´ z 40 elementów. Zawiera 14 nasadek szeÊciokàtnych. Ponadto zawiera przed∏u˝nik 150 mm, przegub uniwersalny, nasadk´ pod groty g 1⁄4″, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym - dwukierunkowe, oraz 9 kluczy p∏asko-oczkowych i 11 grotów wkr´takowych. Dostarczany w tworzywowym pude∏ku z zamkiem bezpiecznym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

-0106 T3840 40 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 0.8×4, 1.2×5.5 1, 2 1, 2 5 ,6 10, 15, 20 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 369x198x62 2.52

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 48 elementów, zawierajàcy 14 nasadek szeÊciokàtnych, nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm, 14 kluczy p∏asko-oczkowych, 6 wkr´taków, 5 szczypiec, 1 klucz p∏aski nastawny, pokr´t∏o zapadkowe dwukierunkowe, przed∏u˝niki 75 i 150 mm, nasadk´ pod groty oraz ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. nasadek (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . .

16721 Nr

Rozm. nasadek (4 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm

Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombinerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce nastawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz nastawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki, p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale mm mm mm mm mm mm mm Nr mm kg

mm

-0103 T3848 48 16 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 11⁄16 16, 21 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 11⁄16 150 175 200 250 175 200 0.5x3.0, 1.0x5.5, 1.2x6.5 0, 1, 2 466x258x103 6.51

571 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 571))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 3⁄8″ Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne i 12-kàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 160 mm, przed∏u˝acze 125 i 250 mm, pokr´t∏o zapadkowe 3093U10, 200 mm przystosowane do pracy dwukierunkowej, oraz przegub uniwersalny 52 mm. Narz´dzia chromowane ze szlifowanymi g∏owicami. Dostarczany w lakierowanym pude∏ku z blachy.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki (7 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1137 Nr

-0103 D 30 GMU-10 Metryczny 17 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 1.8

(szeÊciok.) (12-kàtn.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki (7 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1137 Nr (szeÊciok.) (12-kàtn.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0202 D 30 GAU-10 Ameryk. AF 17 1⁄4 9⁄32 5⁄1611⁄32 3⁄8 7⁄161⁄2 9⁄16 19⁄32 5⁄8 11⁄16 3⁄4 1.775

Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzà nasadki z trzpieniem szeÊciokàtnym, nasadki wkr´takowe z grotem p∏askim i krzy˝owym Phillips, uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym, przed∏u˝acze 125 i 250 mm, przegub uniwersalny, oraz pokr´t∏o zapadkowe 3093-U3. Dostarczany w lakierowanym pude∏ku z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z trzpieniem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki szeÊciokàtne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2880 Nr szt. mm mm

Nasadki wkr´takowe, grot p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki wkr´takowe, grot Phillips . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr kg

(-0100) 30 IMU-3 25 4568 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 1×5.5 1.2×8 23 2.35

Teng Tools. Zestaw kluczy/narz´dzi nasadowych, zawierajàcy pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, przegub uniwersalny, przed∏u˝niki 75 i 150 mm, nasadk´ do osadzania grotów, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″- 3⁄8″, wkr´tak na groty wymienne, z magnesem, 14 nasadek szeÊciokàtnych, 10 kluczy p∏asko-oczkowych, 6 wkr´taków, 4 szczypce oraz 26 grotów wkr´takowych. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (szeÊciok.) . . . . . . . . . . . .

16720 Nr

Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Wkr´taki z grotem p∏askim . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . Kombinerki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce nastawne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty trzpieniowe TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr mm mm mm mm mm Nr Nr TX

Groty trzpieniowe szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

572 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 572))

mm

-0104 T3867 67 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 0.6×3.2, 1.0×5, 1.4×6.0 0, 1, 2 150 175 200 250 0.8x4, 1.2x5, 1.2x7 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 3, 4, 5, 6, 8, 10 466x258x103 5.44


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 3⁄8″

TM079

TM079E

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 79 elementów. Jest to zestaw serwisowy, który zawiera nast´pujàce narz´dzia nasadkowe 3⁄8″: wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, nasadk´ pod wymienne groty wkr´takowe, przegub uniwersalny, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ x 3⁄8″. Ponadto: wkr´tak do grotów wymiennych z magnesem, latarka LED, przymiar zwijany, nó˝ uniwersalny, teleskopowy szukacz magnetyczny, zestaw haczyków do o-ringów, szczypce uniwersalne, m∏otek stolarski z trzonkiem z rury stalowej lub m∏otek warsztatowy z trzonkiem drewnianym, adapter szeÊciokàtny 1⁄4″ ❒ x 1⁄4″ g, nasadki szeÊciokàtne 3⁄8″, klucze p∏asko-oczkowe, zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych, klucz nastawny, szczypce p∏askie, szczypce z ci´ciem bocznym, kombinerki, szczypce nastawne, wkr´taki oraz 20 grotów wymiennych. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z zabezpieczajàcym zamkiem metalowym, sk∏adanà ràczkà i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

-0207 TM079E 3⁄8 3⁄8 3⁄8 1⁄2 x 3⁄8 1⁄4 584 5 180 630 TM149 500 1⁄4 ❒ x 1⁄4 g 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 6, 7, 8, 10, 11 1.5-6.0 200 150 150 175 175 3.0, 5.5 1, 2 10, 15, 20, 25, 30, 40 20, 25, 30 4, 5.5, 6.5 1. 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 2 (2 szt.) 466x258x103 6.8

573 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 573))

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17336 -0108 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TM079 3⁄8 Pokr´t∏o zapadkowe wzmocn. w∏óknem szklanym. . . . . . . . . . ❒ 3⁄8 Przegub uniwersalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 3⁄8 Przed∏u˝nik 125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1⁄2 x 3⁄8 ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1⁄4 Wkr´tak, do grotów wymiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Latarka LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 584 Przymiar zwijany metryczny, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5 Nó˝ uniwersalny, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 180 Teleskopowy szukacz magnetyczny, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . mm 630 Zestaw haczyków do o-ringów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TM149 M∏otek stolarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uncji 16 M∏otek warsztatowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1⁄4 ❒ x 1⁄4 g Adapter szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Nasadki szeÊciokàtne 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 Klucze p∏asko-oczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6, 7, 8, 10, 11 Zestaw kluczy trzpieniowych szeÊciokàtnych (7 element.) . . . mm 1.5-6.0 Szczypce nastawne o du˝ym rozwarciu, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . mm 200 Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 Szczypce z ci´ciem bocznym, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 Kombinerki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175 Szczypce nastawne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175 Wkr´taki, p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.0, 5.5 Wkr´taki krzy˝owe PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2 Groty typu TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 Groty typu TPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TPX 20, 25, 30 Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4, 5.5, 6.5 Groty krzy˝owe PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1. 2, 3 Groty krzy˝owe PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2, 3 Groty kwadratowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1, 2, 3 Groty szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4, 5, 6 Groty typu Grabber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 2 (2 szt.) Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 466x258x103 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6.8


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″ i 1⁄2″ Gedore. Zestaw zawiera nasadki szeÊciokàtne 1⁄4″ i 1⁄2″. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzà 4 przed∏u˝acze, 2 przeguby uniwersalne, 2 pokr´t∏a zapadkowe, 1 uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym, 1 r´kojeÊç wkr´taka, oraz 17 grotów wymiennych. Dostarczany w lakierowanym pude∏ku z blachy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki 1⁄4″-❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0687 Nr szt mm

Nasadki 1⁄2″-❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Nasadki z grotem szeÊciok .......... Nasadki z grotem szeÊciok 1⁄2″-❒ . . . . . . . . . . Nasadki z grotem p∏askim 1⁄4″-❒ . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem p∏askim 1⁄2″-❒ . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem Phillips 1⁄4″-❒. . . . . . . . . . . . Nasadki z grotem Phillips 1⁄2″-❒. . . . . . . . . . . . Pokr´t∏a zapadkowe, chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . Uchwyt z pokr´t∏em poprz., chwyt ❒ . . . . . . . R´kojeÊç wkr´taka, chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 1⁄4″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 1⁄2″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Przeguby uniwersalne, chwyt ❒ . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm Nr Nr cale cale cale mm mm cale kg

Narz´dzia r´czne

1⁄4″-❒

-0109 19V20 U-10 50 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 2730 3456 7 8 10 12 14 0.8×4 1.0×5.5 1.2×6.5 1.2×8 1.6×10 12 3 1⁄4 (2093 U-3) 1⁄2 (1993 U-10) 1⁄4 (2087) 1⁄4 (2098) 50 o. 100 125 o. 250 1⁄4 o. 1⁄2 5.5

Z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ Teng Tools. Typ Mecca Rosso Jumbo. JakoÊç przemys∏owa. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 101 elementów, sà to m.in. pokr´t∏a zapadkowe, nasadki szeÊciokàtne 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″, groty wkr´takowe wymienne g 1⁄4″, wraz z ró˝nymi narz´dziami nasadkowymi, a tak˝e klucze p∏asko-oczkowe i przegubowe. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adanà r´kojeÊcià, oraz z gumowymi nó˝kami przeciwpoÊlizgowymi.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki 1⁄4″, krótkie (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1⁄4″,

2745 Nr mm

Nasadki d∏ugie (6 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki 3⁄8″ (14 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm

Nasadki 1⁄2″ (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych. . . . . . . . . . . . . . . . Pokr´t∏a zapadkowe (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 50 i 75 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 75 i 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 65 i 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeguby uniwersalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki pod groty wkr´takowe 1⁄4″-g . . . . . . . . . . Wkr´tak do grotów wymiennych . . . . . . . . . . . . . . . ¸àczniki przejÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àczniki redukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze p∏asko-oczkowe (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . .

mm

PierÊcieƒ do kluczy oczkowych . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze przegubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty z chwytem g 1⁄4 Groty TX (8 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 12-kàtne (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Phillips (4 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty Pozidriv (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 6-kàtne (6 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 6-kàtne (7 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt. mm TX M mm Nr Nr mm cale

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

574 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 574))

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ g ❒ ❒ mm

-0105 MR101 101 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 6 7 8 10 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 19 24 27 30 32 3⁄8-16 mm, 1⁄2-21 mm 1⁄4, 3⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2 1⁄4, 3⁄8 1⁄4 3⁄8-1⁄2 3⁄8-1⁄4, 1⁄2-3⁄8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 10×11 12×13 14×15 8 10 15 20 25 27 30 40 56 0.8×4 1.2×5.5 1.2×7 0123 123 3 4 5 6 8 10 1⁄8 9⁄64 6⁄32 3⁄16 7⁄321⁄4 3⁄8 6.5


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ Teng Tools. Zestaw narz´dzi sk∏adajàcy si´ ze 106 elementów. Zawiera nasadki szeÊciokàtne krótkie 1⁄4″ i 3⁄8″, nasadki szeÊciokàtne d∏ugie 1⁄4″, nasadki do Êwiec zap∏onowych 3⁄8″, nasadki dwunastokàtne krótkie 1⁄2″, pokr´t∏a zapadkowe, przeguby uniwersalne, przed∏u˝niki, nasadki do osadzania grotów, przed∏u˝niki, klucz bi-flex, wkr´tak na groty wymienne, ∏àczniki poÊrednie, klucze przegubowe dwustronne, klucze p∏askooczkowe, pierÊcieƒ do zawieszania kluczy p∏asko-oczkowych, klucz nastawny i groty wkr´takowe g 1⁄4″ - d∏ugoÊç 25 mm. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16722 -0102 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TM106 Liczba elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . mm 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 1⁄4″, d∏ugie . . . . . . . . . mm 6, 7, 8, 10, 12, 13 Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 1 Nasadki 12-k. z chwytem ❒ ⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . mm 19, 24, 27, 30, 32 Nasadki do Êwiec zap∏onowych z chw. ❒ 3⁄8″ . . mm 16, 21 1⁄4″ och 3⁄8″ Pokr´t∏a zapadkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1 Przeguby uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ ⁄4″ och 3⁄8″ 1⁄4″ Przed∏u˝niki 50 i 75 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 3⁄8″ Przed∏u˝niki 75 i 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1⁄2″ Przed∏u˝niki 63 i 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 3⁄8″ - 1⁄2″ ¸acznik poÊredni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 3 1 ¸àczniki redukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ ⁄8″ - ⁄4″ , 1⁄2″ - 3⁄8″ 1⁄4″ Pokr´t∏a wkr´takowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1⁄4″ och 3⁄8″ Nasadki do osadzania grotów . . . . . . . . . . . . . . . ❒ 1⁄4″ g - 1⁄4″ ❒ Klucz Bi-flex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1⁄4″ g Wkr´tak do grotów wymiennych . . . . . . . . . . . . . 1⁄2″ G∏owiczka przegubowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Klucze przegubowe dwustronne . . . . . . . . . . . . . mm 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 Klucze p∏asko-oczkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PierÊcieƒ do kluczy p∏asko-oczkowych . . . . . . . szt. 1 Klucz nastawny, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 250 Groty 1⁄4″ p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0x4, 0.8x5.5, 1.2x7 Groty 1⁄4″ Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 Groty 1⁄4″ Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TPX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1 Groty ⁄4″ krzy˝owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PH 0, 1, 2, 3 Groty 1⁄4″ krzy˝owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PZ 1, 2, 3 1 Groty ⁄4″ szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3, 4, 5, 6, 8, 10 1 Groty ⁄4″ Ribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 5, 6 Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 466x258x103 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7.85

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ ze 111 elementów. Zawiera nasadki krótkie 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ , nasadki d∏ugie 3⁄8″, narz´dzia nasadkowe z ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″, oraz groty wkr´takowe 1⁄4″ i 5⁄16″. Dostarczany w tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16723 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . mm Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 1⁄4″. . . . . . . . . . . . . . . cale 3 Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ⁄8″. . . . . . . . . . . . . . . mm Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 3⁄8″. . . . . . . . . . . . . . . cale Nasadki 6-k. d∏ugie z chwytem ❒ 3⁄8″. . . . . . . . . mm Nasadki 6-k. d∏ugie z chwytem ❒ 3⁄8″. . . . . . . . . cale Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 1⁄2″. . . . . . . . . . . . . . . mm Nasadki 6-k. z chwytem ❒ 1⁄2″. . . . . . . . . . . . . . . cale 3 Nasadki do Êwiec zap∏onowych z chw. ⁄8″. . . . mm Nasadki do osadz. grotów g 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . ❒ Przed∏u˝nik elastyczny 150 mm. . . . . . . . . . . . . ❒ Przed∏u˝niki 50 i 100 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Przed∏u˝niki 75 i 150 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Przed∏u˝niki 63 i 250 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Pokr´t∏a wkr´takowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Tarczki zapadkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Przeguby uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ ¸àczniki przejÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà . . . . . . . . . . . ❒ Pokr´t∏a zapadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Groty 1⁄4″ szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Groty 1⁄4″ szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1 Groty ⁄4″ TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX Groty 1⁄4″ p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1 Groty ⁄4″ PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Groty 1⁄4″ PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Groty 5⁄16″ TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0101 TM111 111 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 9⁄32, 3⁄8, 7⁄16 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 11⁄16, 3⁄4, 13⁄16, 7⁄8 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 11⁄16, 3⁄4, 13⁄16, 7⁄8 17, 24, 27, 32 11⁄16, 3⁄4, 13⁄16, 7⁄8, 1, 13⁄16 16, 21 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″ 1⁄4″ 1⁄4″ 3⁄8″ 1⁄2″ 1⁄4″ i 3⁄8″ 3⁄8″ i 1⁄2″ 1⁄4″ i 3⁄8″ 1⁄4″-3⁄8″ i 3⁄8″-1⁄2″ 1⁄2″-3⁄8″ 1⁄4″ 1⁄4″, 3⁄8″, 1⁄2″ 3, 4, 5, 6, 7, 10 1⁄8, 9⁄64, 5⁄32, 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16 10, 15, 20, 25, 30, 40 4.0, 5.5, 7.0 1, 2, 3 1, 2, 3 45, 50 466x258x103 8.1

575 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 575))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Zestaw pokr´t∏a zapadkowego, z prze∏àcznikiem dêwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nak∏adania nasadek. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi przegub uniwersalny i dwa przed∏u˝niki. Zestawy nasadek zawierajace 17 albo 15 nasadek dwunastokàtnych. Zestawy dostarczane w pojemnikach tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasujà do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. 0357-0108

Zestaw pokr´t∏a zapadkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝niki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0357 Nr mm kg

-0108 TT1205 125, 250 1.1

Zestawy nasadek . 0357 Teng Tools . . . . . . . . Nr System miar . . . . . . . Liczba elementów . . Rozmiary . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . mm/cale 0357-0207 Wymiary pojemnika Masa . . . . . . . . . . . . .

-0207 -0256 -0306 TT1217 TT1217-6 TT1215AF Metryczny Metryczny Ameryk. AF 17 17 15 12-kàtne 6-kàtne 12-kàtne 3 7 ⁄8 ⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 11⁄16 13⁄16 7⁄8 15⁄16 21 22 24 27 30 32 21 22 24 27 30 32 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 mm 265x142x50 265x142x50 265x142x50 kg 1.65 1.65 1.7

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zawiera 12 nasadek z otworem chwytowym 12- lub 6-kàtnym. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi pokr´t∏o zapadkowe z kierunkiem dzia∏ania prze∏àczanym za pomocà dêwigienki, przed∏u˝acze 62 i 150 mm, ∏àcznik przejÊciowy 3⁄8″-1⁄2″ oraz przegub uniwersalny. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . Rodzaj nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (12 szt.). . . . . .

3918 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0104 TT1218 Metryczny 12-kàtna 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 265x142x50 2.15

mm

-0203 TT1218-6 Metryczny 6-kàtna 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 265x142x50 2.15

Teng Tools. Nierdzewny zestaw 18-elementowy. Zawiera 12 nasadek szeÊciokàtnych krótkich, 3 nasadki szeÊciokàtne d∏ugie, pokr´t∏o zapadkowe z mechanizmem 36zàbkowym, przed∏u˝nik 125 mm, oraz ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″ x 3⁄8″.Dostarczany w tworzywowym pude∏ku z zamkiem bezpiecznym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16751 Nr

Nasadki d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokr´t∏o zapadkowe 36-zàbkowe, d∏ugoÊç . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm cale mm mm mm kg

mm

-0106 TS1218 18 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 17, 19, 21 1⁄2″ - 3⁄8″ 125 266 369x198x62 3.28

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 elementów. Zawiera 15 nasadek dwunastokokàtnych w rozmiarach calowych. Ponadto: wzmocnione w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe, przegub uniwersalny, przed∏u˝niki 63 i 150 mm, oraz ∏àcznik chwytowy przejÊciowy 1⁄2″ x 3⁄8″. Dostarczany w czerwonym plastikowym pude∏ku z zabezpieczajàcym zamkiem tworzywowym, sk∏adanà ràczkà i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki dwunastokàtne (15 szt) . . . . .

17247 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

cale

576 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 576))

-0106 T1220AF 20 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1, 11⁄16, 11⁄8, 13⁄16, 11⁄4 369x198x62 3.0


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Wzór zastrze˝ony. JakoÊç przemys∏owa. Zestaw zawiera nasadki dwunastokàtne i szeÊciokàtne. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzà dwa przed∏u˝acze (d∏ugoÊç 63 i 150 mm), przegub uniwersalny, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″, oraz pokr´t∏o zapadkowe-dwukierunkowe wzmocnione w∏óknem szklanym. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adana r´kojeÊcià. W pokrywie mata narz´dziowa. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . .

0539 Nr

mm/cale

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0109 MR1221 Metryczny 12-kàt

-0182 MR1221-6 Metryczny 6-kàt

21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 2.95

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roboczy otwór chwytowy . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16724 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestawy sk∏adajàce si´ z 21 elementów. Zawierajà nasadki dwunastokàtne lub, odpowiednio, szeÊciokàtne. ZawartoÊç: 2 przed∏u˝niki (63 i 150 mm), przegub uniwersalny, ∏àcznik redukcyjny 1⁄2″-3⁄8″ oraz zbrojone w∏óknem szklanym pokr´t∏o zapadkowe o dzia∏aniu dwukierunkowym. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

-0100 -0209 T1221 T1221-6 21 21 12-kàt 6-kàt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21, 22, 24, 27, 30, 32 369x198x62 3.1

Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne i 12-kàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzà przed∏u˝acze 125 i 250 mm, uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym, przegub uniwersalny, oraz pokr´t∏o zapadkowe 3093U-10 z dêwigienkowym prze∏àcznikiem kierunku dzia∏ania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . Otwór chwytowy. . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . .

9703 Nr szt

Masa . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

mm

-0100 19 FMU-10 19 6-kàtn. 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 4.67

-0209 D19 WMU-10 24 12-kàtn. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 5.15

Gedore. Zawiera nasadki szeÊciokàtne i 12-kàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzi pokr´t∏o korbowe 410 mm, uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 290 mm, przed∏u˝acze 125 i 250 mm, pokr´t∏o zapadkowe-dwukierunkowe 1993-U2 270 mm, oraz przegub uniwersalny 71 mm. D 19 TAU-10 Zawiera nasadki 12-kàtne. Chromowane. Dostarczany w lakierowanym pude∏ku z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . . . . . .

4340

IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . .

st st mm/cali

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0209 D 19 TAU-10 Ameryk. AF 12-kàtn. 25 19 5⁄16 3⁄8 13⁄32 7⁄16 1⁄2 9⁄16 19⁄32 5⁄8 11⁄16 3⁄4 25⁄32 13⁄16 7⁄8 15⁄16 1 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 5.6

577 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 577))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄2″ Gedore. Zawiera nasadki 6- albo 12-kàtne. Ponadto w sk∏ad wchodzi pokr´t∏o korbowe 410 mm, uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 290 mm, przed∏u˝acze 125 i 250 mm, pokr´t∏o zapadkowe 1993-U2 270 mm o dzia∏aniu dwukierunkowym, oraz przegub uniwersalny 71 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . .

16097 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

mm

-0109 19 TMU-3 25 6-kàt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 5.6

-0208 D 19 TMU-3 25 12-kàt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 5.6

Narz´dzia r´czne

Gedore. Zawiera nasadki 12-kàtne, a tak˝e nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne, nasadki wkr´takowe do naci´ç prostych i krzy˝owych. Ponadto w sk∏ad zestawu wchodzi pokr´t∏o zapadkowe 1993-U10 270 mm, przed∏u˝acze 125 i 250 mm, oraz przegub uniwersalny. Dostarczany w lakierowanym pude∏ku z blachy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (12 szt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9977 Nr (12-kàtn.)

Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Nasadki wkr´takowe, grot p∏aski. . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki wkr´takowe, grot krzy˝. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr kg

-0109 D19-IMU-10 Metryczny 27 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 5678 10 12 14 1.2×8 1.6×10 23 4.4

Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 31 nast´pujàcych cz´Êci: 9 nasadek z grotami wkr´takowymi TX d∏ugimi i 9 z krótkimi, 9 nasadek typu TX-E, pokr´t∏o zapadkowe, przed∏u˝acz 125 mm, ∏àcznik przejÊciowy 3⁄8″- 1⁄2″ i przegub uniwersalny. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adana r´kojeÊcià. W pokrywie pude∏ka mata narz´dziowa. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki z grotami TX, d∏ug. 55 mm. . . . . . . . . . . . . . . . .

13211 Nr

Nasadki z grotami TX, d∏ug. 100 mm . . . . . . . . . . . . . . .

TX

Nasadki TX-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

Wymiary pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

TX

-0107 MR1231 31 20 25 27 30 40 45 50 55 60 20 25 27 30 40 45 50 55 60 10 11 12 14 16 18 20 22 24 450x230x55 3.8

Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 37 cz´Êci. Zawiera nasadki szeÊciokàtne - krótkie i d∏ugie, metryczne i calowe, pokr´t∏o zapadkowe wzmocnione w∏óknem szklanym, nasadki do Êwiec zap∏onowych 16 i 21 mm, przed∏u˝acze 63, 125 i 250 mm, przegub uniwersalny, pokr´t∏o przegubowe o d∏ugoÊci 425 mm, pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà, ∏àcznik poÊredni 3⁄8″-1⁄2″ oraz tarczk´ zapadkowà. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adana r´kojeÊcià. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . .

15169 Nr

Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

578 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 578))

mm

-0104 MR1237 37 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 27 32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 19⁄32 11⁄16 3⁄4 25⁄32 13⁄16 7⁄8 1 13⁄16 550x280x60 6.66


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Seria Mecca Rosso. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 51 nast´pujàcych cz´Êci: 16 nasadek krótkich i 4 d∏ugie, 3 nasadki do Êwiec zap∏onowych, 3 nasadki do Êrub kó∏, pokr´t∏o zapadkowe, przed∏u˝acz 150 mm, ∏àcznik przejÊciowy 3⁄8″- 1⁄2″, klucz dynamometryczny 40-200 Nm, wkr´tak udarowy 1⁄2″, ∏àcznik szeÊciokàtny, nasadka do grotów wkr´takowych 5⁄16″, oraz 17 grotów do wkr´taka udarowego. Dostarczany w czerwonym pude∏ku tworzywowym o zastrze˝onym wzorze, z zamkni´ciem zatrzaskowym i sk∏adana r´kojeÊcià. W pokrywie pude∏ka mata narz´dziowa. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13214 Nr mm

Nasadki d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êwiec zap∏onowych . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz dynamometryczny, chwyt ❒ 1⁄2″ . . . . . . . . . . Wkr´tak udarowy, chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik przejÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka do grotów wkr´takowych 1⁄2″ ❒. . . . . . . . Groty 5⁄16″ p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 5⁄16″ szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 5⁄16″ krzy˝. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 5⁄16″ do gniazd TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm Nm cale cale cale mm mm Nr TX mm kg

-0104 MR1251 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 10 13 18 24 16 18 21 17 19 21 40-200 1⁄2 5⁄16″ g - 3⁄8″ ❒ 5⁄16″ g 6 8 10 12 4568 1234 30 40 45 50 55 550x280x60 7.91

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 68-elementowy. Zawiera 16 nasadek dwunastokàtnych, pokr´t∏o zapadkowe zbrojone w∏óknem szklanym, przegub uniwersalny, ∏àcznik poÊredni 3⁄8″ - 1⁄2″, przed∏u˝niki 63 i 150 mm, wkr´tak na groty wymienne, z magnesem, 10 kluczy p∏askooczkowych, 6 wkr´taków, 4 szczypce oraz 26 grotów wkr´takowych 1⁄4″ bits. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie (16 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

16758 Nr mm

Klucze p∏asko-oczkowe (10 szt.). . . . . . . . . .

mm

Wkr´taki, p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´taki krzy˝owe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce tnàce boczne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . Kombinerki, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce p∏askie, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Szczypce nastawne, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm, trzpieniowe TX . . . . . . . . . . . .

mm PH mm mm mm mm TX

Groty 25 mm, p∏askie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty 25 mm, trzpieniowe szeÊciok.. . . . . . . Groty 25 mm, krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . Groty 25 mm, krzy˝owe Pozidriv. . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm Nr Nr mm kg

-0109 T1268 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 0.5x3, 1.0x5.5, 1.2x6.5 0, 1, 2, 3 150 75 200 250 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x7 3, 4, 5, 6, 8, 10 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 466x258x103 6.72

Z chwytem ❒ 3⁄4″ Gedore. Zawiera 10 nasadek 12-kàtnych. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 500 mm, dwa przed∏u˝acze 200 mm i 400 mm, oraz pokr´t∏o zapadkowedwukierunkowe 3293-U2 510 mm. Chromowane. Dostarczany w lakierowanej skrzynce z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (10 szt.) . . . . . . . . . . . . .

1146 Nr szt. (12-kàtn.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ok. kg

-0102 D 32 EMU-2 Metryczny 14 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 10.5

579 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 579))


Skrzynki narz´dziowe - Zestawy narz´dzi Zestawy kluczy nasadowych Z chwytem ❒ 3⁄4″ Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 14 nasadek szeÊciokàtnych ze stali chromowowanadowej. Ponadto w sk∏ad wchodzà pokr´t∏o z uchwytem poprzecznym 450 mm, dwa przed∏u˝niki 200 i 400 mm oraz pokr´t∏o zapadkowe 500 mm z przyciskiem szybkiego uwalniania nasadki. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16738 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm

-0104 T3418-6 18 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 580x325x96 14.19

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw 22-elementowy. Zawiera pokr´t∏o zapadkowe z przyciskiem szybkiego uwalniania nasadki, przed∏u˝niki o d∏ugoÊci 100, 200 i 400 mm, pokr´t∏o z uchwytem poprzecznym, 8 nasadek szeÊciokàtnych metrycznych, 9 nasadek dwunastokàtnych calowych. Wszystkie cz´Êci posiadajà mechanizm zabezpieczajàcy, pewnie mocujàcy nasadk´. Dostarczany w czerwonym tworzywowym pude∏ku z bezpiecznym zamkiem metalowym, sk∏adanà r´kojeÊcià i zawiasem z metalowà oÊkà. Od spodu pude∏ka gumowe nó˝ki przeciwpoÊlizgowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (8 szt.) . . . . . . . . . . . . . . .

16737 Nr

Rozmiary nasadek (9 szt.) . . . . . . . . . . . . . . .

cale

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0105 T3422S 22 19, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 50 7⁄8, 1, 11⁄8, 13⁄16, 15⁄16, 11⁄2, 15⁄8, 113⁄16, 2 580x325x96 15.1

mm

Z chwytem ❒ 1″ Teng Tools. Zawiera nasadki 12-kàtne ze stali chromowo-wanadowej. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 560 mm, dwa przed∏u˝acze 200 mm i 400 mm, oraz pokr´t∏o zapadkowe 550 mm. Chromowane na mat. Dostarczany w lakierowanej skrzynce z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. nasadek (10 szt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7353 Nr st mm

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0107 M1115MM 15 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 28

Gedore. Zawiera 10 nasadek 12-kàtnych. Ponadto w sk∏ad wchodzi uchwyt z pokr´t∏em poprzecznym 640 mm, przed∏u˝acze 205 mm i 405 mm, oraz pokr´t∏o zapadkowe o dzia∏aniu dwukierunkowym, ale z wyjmowalnym trzpieniem 62 mm. Chromowane. Dostarczany w lakierowanej skrzynce z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. nasadek (10 szt) . . . . . . . . . . . . . .

(12-kàtn.)

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ok. kg

580 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 580))

1147 Nr

-0101 D21-E-MU-10 Metryczny 14 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 31.6


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. Krótkie, metryczne nasadki szeÊciokàtne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 25 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

2567 -0100 -0159 -0209 -0258

Nr M140504-C M1405045-C M140505-C M1405055-C

4 4.5 5 5.5

mm 25 25 25 25

mm 3.6 3.6 4.2 4.2

mm 6.9 7.5 8.1 8.8

mm 12.0 12.0 12.0 12.0

10 12 12 12

10 10 10 10

-0308 -0407 -0506 -0605

M140506-C M140507-C M140508-C M140509-C

6 7 8 9

25 25 25 25

4.8 4.0 4.0 4.5

9.4 10.9 12.0 13.2

12.0 12.0 12.0 13.2

12 13 13 18

10 10 10 10

-0704 -0803 -0902 -1009

M140510-C M140511-C M140512-C M140513-C

10 11 12 13

25 25 25 25

6.0 6.0 7.0 7.5

14.7 16.0 16.9 17.7

14.7 16.0 16.9 17.7

19 22 25 28

10 10 10 10

Teng Tools. Nasadki calowe, z szeÊciokàtnym otworem roboczym. Ze stali chromowomolibdenowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 25 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725. Teng Tools

6980 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506

Nr M140106-C M140107-C M140108-C M140109-C M140110-C

-0605 -0704 -0803 -0902

M140111-C M140112-C M140114-C M140116-C

Rozmiar

Rozmiar

3⁄16″

4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 8.7 9.5 11.1 12.7

7⁄32″ 1⁄4″

9⁄32″ 5⁄16″ 11⁄32″ 3⁄8″

7⁄16″ 1⁄2″

L

T

Masa

Opak.

mm mm mm mm 25 3.6 8.0 12.0 25 4.2 8.8 12.0 25 4.8 10.0 12.0 25 4.0 10.9 12.0 25 4.0 12.0 12.0

12 12 12 13 13

10 10 10 10 10

25 25 25 25

18 19 22 28

10 10 10 10

4.5 4.5 6.0 7.2

D1

13.2 14.7 16.0 17.7

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. SzeÊciokàtne dwunastokàtne. Chromowane i polerowane na po∏ysk.

D2

13.2 14.4 16.0 17.7

Narz´dzia r´czne

Nr art.

oraz 1148-1149

6809

Szereg metryczny Gedore 20 6-kàtn. Gedore D 20 12-kàtn. Nr art. Opak. Nr art. Opak.

Nr art.

mm 4 4.5 5 5.5

1148 -0100 -0209 -0308 -0407

szt. 10 10 10 10

6809 -

szt. -

1149 -0109 -0208

6 7 8 9

-0506 -0605 -0704 -0803

10 10 10 10

-0109 -0208

10 10

-0307 -0406 -0505 -0604

10 11 12

-0902 -1009 -1108

10 10 10

-0307 -0406 -0505

10 10 10

-0703 -0802 -

3⁄8 7⁄16

13 14

-1207 -1306

10 10

-0604 -0703

10 10

-0901 -1008

Rozmiar

Szereg amerykaƒski Gedore 20 6-kàtn. RozRozOpak. miar miar AF mm szt. 3⁄16 4.8 10 7⁄32 5.6 10 1⁄4 9⁄32

6.4 7.1 7.9 8.7

10 10 10 10

-

9.5 11.1 -

10 10 -

1⁄2 9⁄16

12.7 14.3

10 10

5⁄16 11⁄32

Teng Tools. Zestaw 12 nasadek z otworem chwytowym szeÊciokàtnym. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na listwie ze spr´˝ystymi uchwytami.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11707 Nr szt. mm

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

-0102 M1412 12 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 10

581 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 581))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ Teng Tools. D∏ugie, metryczne nasadki szeÊciokàtne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 49.5 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

3562 -0038 -0061 -0095 -0103

Nr M140604-C M140605-C M1406055-C M140606-C

4 5 5.5 6

mm 49.5 49.5 49.5 49.5

mm 5.0 5.5 5.5 6.5

mm 8.0 8.0 8.8 9.4

mm 11.8 11.8 11.8 11.8

23 25 26 26

10 10 10 10

-0202 -0301 -0350 -0400

M140607-C M140608-C M140609-C M140610-C

7 8 9 10

49.5 49.5 49.5 49.5

10.5 10.5 11.5 13.0

10.9 11.8 12.8 14.5

11.8 11.8 12.8 14.5

27 30 37 38

10 10 10 10

-0459 -0509 -0608

M140116-C M140612-C M140113-C

11 12 13

49.5 49.5 49.5

14.0 15.0 17.0

15.6 16.6 17.6

15.6 16.6 17.6

28 38 48

10 10 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki calowe, z szeÊciokàtnym otworem roboczym, d∏ugie. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 49.5 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

6989 -0101 -0150 -0200 -0259 -0309

Nr M140206-C M140207-C M140208-C M140209-C M140210-C

-0358 -0408 -0507 -0606

M140211-C M140212-C M140214-C M140216-C

Rozmiar

Rozmiar

3⁄16″

4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 8.7 9.5 11.1 12.7

7⁄32″ 1⁄4″ 9⁄32″ 5⁄16″ 11⁄32″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″

L

T

D1

Masa

Opak.

mm mm mm mm 49.5 5.0 8.0 11.8 49.5 5.5 8.8 11.8 49.5 6.5 10.0 11.8 49.5 5.5 8.8 11.8 49.5 10.5 11.8 11.8

24 26 27 26 30

10 10 10 10 10

49.5 49.5 49.5 49.5

34 37 44 48

10 10 10 10

11.5 12.5 14.5 16.5

D2

12.8 14.5 15.8 17.6

11.8 14.5 15.8 17.6

Gedore. D∏ugie ze stali chromowo-wanadowej. SzeÊciokàtne. Chromowane i polerowane na po∏ysk.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 20 L Rozmiar . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0689 -0057 mm 4 mm 50 szt 10

-0073 4.5 50 10

-0107 5 50 10

-0206 5.5 50 10

-0305 6 50 10

-0404 7 50 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore 20 L Rozmiar . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0689 -0503 mm 8 mm 50 szt 10

-0602 9 50 10

-0701 10 50 10

-0800 11 50 10

-0909 12 50 10

-1006 13 50 10

Teng Tools. Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i polerowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7309 Nr mm

D∏ugoÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm s

-0102 M1407 4567 8 9 10 12 13 50 10

Nasadki wkr´takowe

Teng Tools. Do naci´ç prostych. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Szer.

GruboÊç

L1

L2

D

Masa

Opak.

6828 -0106 -0205 -0304

Nr M141404-C M1414055-C M141302-C

mm 4.0 5.5 7.0

0.76 0.99 1.40

mm 32.0 32.0 32.0

mm 15.0 15.0 15.0

mm 12.0 12.0 12.0

13 13 14

10 10 10

582 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 582))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ Nasadki wkr´takowe

Teng Tools. Do naci´ç krzy˝owych Phillips. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

6826 -0058 -0108 -0207 -0306

Nr M141300-C M141301-C M141302-C M141303-C

PH0 PH1 PH2 PH3

mm 32.0 32.0 32.0 32.0

mm 15.0 15.0 15.0 15.0

mm 12.0 12.0 12.0 12.0

13 13 13 13

10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do naci´ç krzy˝owych Pozidriv. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

6835 -0107 -0206 -0305

Nr M141601-C M141602-C M141603-C

PZ1 PZ2 PZ3

mm 32.0 32.0 32.0

mm 15.0 15.0 15.0

mm 12.0 12.0 12.0

13 13 13

10 10 10

Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne Gedore. Nasadki wkr´takowe do gniazd szeÊciokàtnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . .

5167 IN 20mm mm

-0107 3 3 28

-0206 4 4 28

-0305 5 5 28

-0404 6 6 28

-0503 8 8 28

Nasadki Torx Gedore. Do gniazd wg systemu Torx. Ze stali chromowowanadowej. Niklowane. Grot oksydowany. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2315 -0105 ITX20- T 9 mm 2.5 Maks. wymiar gniazda 3 mm 30.5 szt 10

-0204 T 10 2.74 3-3.5 30.5 10

-0303 T 15 3.27 3.5-4 30.5 10

-0402 T 20 3.86 4-5 30.5 10

-0501 T 25 4.43 4.5-5 30.5 10

-0600 T 27 4.99 4.5-6 30.5 10

-0709 T 30 5.52 6-7 30.5 10

-0808 T 40 6.65 7-8 30.5 10

Gedore. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu Torx. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7262 TX20Emm Maks. wymiar gniazda mm szt

-0107 4 3.86 3 25 10

-0206 5 4.75 4 25 10

-0305 6 5.74 5 25 10

-0404 7 6.22 6 25 10

-0503 8 7.52 6-7 25 10

-0602 10 9.42 8 25 10

583 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 583))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ Nasadki TX Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu TX. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

10185 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

Nr M140704-C M140705-C M140706-C M140707-C M140708-C

E4 E5 E6 E7 E8

3.86 4.75 5.74 6.22 7.52

L

T

D1

D2

mm mm mm mm 23.1 3.5 12.0 12.0 24.8 4.5 12.0 12.0 24.8 4.5 12.0 12.0 24.8 5.6 12.0 12.0 24.8 6.0 12.0 12.0

Masa

Opak.

7 8 9 10 10

10 10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do gniazd wg systemu TX. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

11206 -0108 -0207 -0306 -0405

Nr M141210T-C M141215T-C M141220T-C M141225T-C

Nr TX10 TX15 TX20 TX25

2.5 3.0 3.5 4.5

mm 32.0 32.0 32.0 32.0

mm 15.0 15.0 15.0 15.0

mm 12.0 12.0 12.0 12.0

13 13 13 13

10 10 10 10

-0504 -0603 -0702

M141227T-C M141230T-C M141240T-C

TX27 TX30 TX40

5.0 5.5 6.5

32.0 32.0 32.0

15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0

14 14 14

10 10 10

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy nasadki do gniazd wg systemu TX. Dostarczane na listwie ze spr´˝ystymi uchwytami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11709 Nr szt. TX-

Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

-0209 M1408TX 7 10 15 20 25 27 30 40 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 5-6 6-7 7-8 10

Teng Tools. Zestaw zawiera 1 nasadk´ pod groty wkr´takowe z chwytem g 1⁄4″ oraz 9 grotów TPX do gniazd zgodnych z systemem TX (równie˝ do gniazd z czopem Êrodkowym).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty TPX 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16091 Nr TPX

Nasadka pod groty wkr´takowe g . . . . . . . . . . . . . . . .

cale

-0105 M1410T5 10 15 20 25 27 30 40 45 50 1⁄4

Nasadki do osadzania grotów Teng Tools. Z otworem szeÊciokàtnym do typowych grotów wymiennych 1⁄4″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 584))

3563 Nr cale mm g szt

-0102 M140060-C 1⁄4 25 20 10


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ Nasadki do osadzania grotów Wera. Z otworem szeÊciokàtnym do typowych grotów wymiennych. Ze stali chromowowanadowej. Niklowane. Pasujàce groty patrz str. 441. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0293 Nr cale mm szt

-0105 780 A-1 1⁄4 25 5

Z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ Teng Tools. Zawiera nasadki szeÊciokàtne z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ - krótkie i d∏ugie. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki 1⁄4″ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6861 Nr

Nasadki 1⁄4″ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale

Nasadki 3⁄8″ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki 3⁄8″ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale cale mm kg

-0104 TTAF32 Calowe 32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 265x142x50 1.4

szt. cale

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 35 cz´Êci. Zawiera: 33 nasadki trzpieniowe 1⁄4″ i 3⁄8″, ∏àczniki poÊrednie 1⁄4″-3⁄8″ oraz 3⁄8″- 1⁄4″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki wkr´takowe 1⁄4″ z grotem p∏askim. . . . . . . . . . . . . . . . z grotem Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . z grotem Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . z grotem TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13215 Nr mm Nr Nr Nr

Nasadki wkr´takowe 3⁄8″ z grotem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . .

mm

z grotem szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . .

cale

Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0103 TTBS35 35 4 4.5 7 0123 123 10 15 20 25 27 30 40 3 4 5 5.5 6 7 8 10 12 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄32 1⁄4 5⁄16 3⁄8 265x142x50 1.25

Nasadki TX Teng Tools. Krótkie nasadki TX z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar (chwyt 1⁄4″) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar (chwyt 3⁄8″) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0485 Nr TX-E TX-E szt

-0103 M3814 45678 10 12 14 16 18 10

Teng Tools. Zestaw nasadek trzpieniowych sk∏adajàcy si´ z 30 cz´Êci. Zawiera ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″ -1⁄4 ″, przed∏u˝acz 3⁄8 ″ o d∏ugoÊci 75 mm, oraz 28 nasadek przeznaczonych zarówno do ∏bów z gniazdem, jak i z chwytem zewn´trznym systemu TX. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acz, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10214 Nr cale mm TX-

Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TPX-

Nasadki TX 3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TX 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EEmm kg

-0100 TTTX30 3⁄8-1⁄4 75 10 15 20 25 27 30 40 45 50 10 15 20 25 27 30 40 45 50 10 12 14 16 18 45678 265x142x50 1.1

585 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 585))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄4″ i 1⁄2″ Gedore. Zestaw nasadek wkr´takowych przeznaczonych zarówno do ∏bów z gniazdem, jak i z chwytem zewn´trznym systemu Torx. Nasadki wykonane sà ze stali chromowowanadowej. Niklowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do gniazd . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6799 Nr szt. ITX 20-

Nasadki do gniazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do gniazd . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITX 19ITX 19 L-

Nasadki do ∏bów z chw. zewn. . . . . . . . . Nasadki do ∏bów z chw. zewn. . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX 20TX 19kg

-0101 19 TX 20 34 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 E4 E5 E6 E7 E8 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24 3.19

Z chwytem ❒ 3⁄8″

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Metryczne nasadki szeÊciokàtne. Ze stali Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

chromowo-wanadowej.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

2621 -0054 -0104 -0203 -0302

Nr M380507-C M380508-C M380509-C M380510-C

7 8 9 10

mm 25.7 25.7 25.7 25.7

mm 4.0 4.5 5.0 5.0

mm 10.8 12.0 13.1 14.7

mm 17.1 17.1 17.1 17.1

21 25 26 26

10 10 10 10

-0401 -0500 -0609 -0708

M380511-C M380512-C M380513-C M380514-C

11 12 13 14

25.7 25.7 25.7 25.7

7.0 7.0 7.0 9.0

16.0 17.1 18.3 19.5

17.1 17.1 18.3 19.5

26 29 32 40

10 10 10 10

-0807 -0906 -1003 -1102

M380515-C M380516-C M380517-C M380518-C

15 16 17 18

25.7 29.0 29.0 29.0

10.0 10.0 10.0 15.5

20.4 22.1 23.3 24.2

20.4 22.1 23.3 20.0

43 43 50 56

10 10 10 10

-1201 -1300 -1409 -1508

M380519-C M380520-C M380521-C M380522-C

19 20 21 22

29.0 29.0 29.0 29.0

15.5 15.5 15.5 15.5

25.7 26.7 27.7 29.8

21.0 22.0 23.0 24.0

64 71 78 82

10 10 10 10

Teng Tools. Nasadki calowe, z szeÊciokàtnym otworem roboczym. Ze stali chromowomolibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

6995 -0103 -0202 -0301 -0400

Nr M380110-C M380112-C M380114-C M380116-C

-0509 -0608 -0707 -0806

M380118-C M380120-C M380122-C M380124-C

-0905 -1002

M380126-C M380128-C

Rozmiar

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

5⁄16″

7.9 9.5 11.1 12.7

mm 25.7 25.7 25.7 25.7

mm 4.5 5.0 7.0 7.0

mm 11.7 14.2 16.3 18.3

mm 17.1 17.1 17.1 18.3

23 24 26 34

10 10 10 10

14.3 14.3 14.3 19.1

25.7 9.0 19.5 19.5 29.0 10.0 22.1 22.1 29.0 10.0 24.2 20.0 29.0 12.0 25.7 21.0

38 46 50 60

10 10 10 10

20.6 22.2

29.0 13.0 27.7 23.0 29.0 13.0 29.5 24.0

60 68

10 10

3⁄8″

7⁄16″ 1⁄2″

9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″

13⁄16″ 7⁄8″

586 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 586))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane. Nr 30 posiada otwór szeÊciokàtny. Nr D 30 posiada otwór dwunastokàtny.

D 30

30 Szereg amerykaƒski Nr 30 6-kàtn. RozNr art. Opak. miar mm 1151 szt 6.4 -0054 10 7.1 -0062 10 7.9 -0070 10 8.7 -0088 10 9.5 -0104 10

mm 6 7 8 9 -

1150 -0105 -0204 -0303 -0402 -

szt 10 10 10 10 -

1152 -

szt -

Rozmiar AF 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8

10 11 12 13 14

-0501 -0600 -0709 -0808 -0907

10 10 10 10 10

-0053 -0103 -0202 -0301 -0400

10 10 10 10 10

-

-

-

-

15 16 17 18

-1004 -1103 -1202 -1301

10 10 10 10

-0509 -0608 -0707 -0806

10 10 10 10

-

-

-

-

19 20 21 22

-1400 -1509 -1608 -1707

10 10 10 10

-0905 -1002 -1101 -1200

10 10 10 10

-

-

-

-

Teng Tools. Ze stali nierdzewnej. Nasadki szeÊciokàtne, metryczne.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

16260 -0100 -0209 -0308 -0407

Nr MS380508-C MS380509-C MS380510-C MS380511-C

8 9 10 11

mm 26.0 26.0 26.0 26.0

mm 6.0 6.0 6.0 7.0

mm 12.1 13.0 14.6 16.0

mm 16.8 16.8 16.8 16.8

22 22 23 25

5 5 5 5

-0506 -0605 -0704 -0803

MS380512-C MS380513-C MS380514-C MS380515-C

12 13 14 15

26.0 26.0 26.0 26.0

7.4 7.4 10.5 11.5

16.8 18.0 19.2 20.5

16.5 17.5 17.8 18.0

24 28 29 30

5 5 5 5

-0902 -1009 -1108 -1207

MS380516-C MS380517-C MS380518-C MS380519-C

16 17 18 19

29.0 29.0 29.0 29.0

13.0 13.0 13.0 13.5

21.8 23.0 24.2 25.4

18.5 19.0 20.0 21.0

41 44 47 54

5 5 5 5

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 12 nierdzewnych nasadek szeÊciokàtnych i dwóch nierdzewnych przed∏u˝aczy. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . .

16256 Nr mm

Przed∏u˝acze, d∏ugoÊç . . . . .

mm

-0106 MS3814 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75 125

Teng Tools. Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, z otworem chwytowym szeÊciokàtnym. Chromowane na mat. Dostarczane na listwie ze spr´˝ystymi uchwytami.

Nr art. . . . . . . . . Teng Tools . . . . Rozmiary . . . . . .

11666 Nr mm

Opak. . . . . . . . . .

zest

-0101 M3816 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10

587 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 587))

Narz´dzia r´czne

Rozmiar

Szereg metryczny Nr 30 6-kàtn. Nr D 30 12-kàtn. Nr art. Opak. Nr art. Opak.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

3586 -0055 -0105 -0154 -0204

Nr M380607-C M380608-C M380609-C M380610-C

7 8 9 10

mm 45.5 45.5 45.5 45.5

mm 10.0 12.0 14.0 15.0

mm 10.8 12.0 13.1 14.7

mm 16.5 16.5 16.5 16.5

40 50 55 60

10 10 10 10

-0253 -0303 -0402 -0451

M380611-C M380612-C M380613-C M380614-C

11 12 13 14

45.5 45.5 45.5 50.0

17.0 18.0 18.0 18.0

16.5 17.1 18.5 19.5

16.5 17.1 18.5 19.5

70 75 85 95

10 10 10 10

-0477 -0493 -0501 -0550

M380615-C M380616-C M380617-C M380618-C

15 16 17 18

53.0 53.0 56.0 56.0

20.0 20.0 20.0 20.0

20.4 22.0 23.3 24.2

20.4 22.0 23.3 23.0

100 105 120 125

10 10 10 10

-0600 -0709 -0808 -0907

M380619-C M380620-C M380621-C M380622-C

19 20 21 22

56.0 63.5 63.5 63.5

20.0 22.0 22.0 22.0

25.7 26.8 27.7 29.5

24.0 25.0 26.0 27.0

130 140 165 165

10 10 10 10

Teng Tools. Nasadki calowe, z szeÊciokàtnym otworem chwytowym, d∏ugie. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

6997 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507

Nr M380212-C M380214-C M380216-C M380218-C M380220-C

-0606 -0705 -0804 -0903

M380222-C M380224-C M380226-C M380228-C

Rozmiar

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

3⁄8″

9.5 11.1 12.7 14.3 15.9

mm 45.5 45.5 45.5 50.0 53.0

mm 15.0 17.0 18.0 18.0 20.0

mm 14.2 16.5 18.5 19.5 22.0

mm 16.5 16.5 18.5 19.5 22.0

43 50 62 72 97

10 10 10 10 10

17.5 19.1 20.6 22.2

56.0 56.0 63.5 63.5

22.0 22.0 22.0 22.0

24.2 25.7 27.7 29.5

24.2 25.7 27.7 29.5

125 130 140 165

10 10 10 10

7⁄16″ 1⁄2″

9⁄16″ 5⁄8″

11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

Teng Tools. Nasadki szeÊciokàtne d∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7316 Nr mm

D∏ugoÊç nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm zest

-0103 M3807 10 12 13 14 15 17 19 45-65 10

Teng Tools. Zestaw 16 d∏ugich nasadek z chwytem ❒ 3⁄8″. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek (6-kàt) . . . . . . . . . . . . . . . . .

14430 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

588 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 588))

mm

-0100 TT3816 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 265x142x50 1.5


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″ Gedore. Nasadki dwunastokàtne, d∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i polerowane na po∏ysk.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore D 30 L Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

0707

-0055

-0105

-0204

-0303

-0402

mm mm szt

10 63.5 10

12 63.5 10

13 63.5 10

14 63.5 10

15 63.5 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore D 30 L Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

0707

-0501

-0600

-0709

-0808

mm mm szt

16 63.5 10

17 63.5 10

18 63.5 10

19 63.5 10

Nasadki do Êwiec zap∏onowych

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . .

3982 Nr

-0105 M380040-C

Rozmiary . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

mm mm g szt

16 64 100 10

Z przegubem

-0121 M380041-C Z przegubem 16 85 117 10

-0154 M380042-C

-0204 M380046-C

18 70 130 10

21 70 160 10

-0303 M380047-C Z przegubem 21 91 169 10

Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne

Teng Tools. Krótkie, metryczne nasadki z trzpieniem szeÊciokàtnym. D∏ugoÊç 49.5 mm. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Nr art. Teng Tools Wymiary L1 L2 D Masa Opak.

10207 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505

Nr M381503-C M381504-C M381505-C M3815055-C M381506-C

3 4 5 5.5 6

mm 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

mm 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

mm 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38 38

10 10 10 10 10

-0604 -0703 -0802 -0901

M381507-C M381508-C M381510-C M381512-C

7 8 10 12

49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 22.0

40 44 52 56

10 10 10 10

Teng Tools. Nasadki calowe trzpieniowe szeÊciokàtne, krótkie. D∏ugoÊç 49.5 mm. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

11482 -0103 -0202 -0301 -0400

Nr M381103-C M381104-C M381105-C M381106-C

-0509 -0608 -0707 -0806

M381107-C M381108-C M381110-C M381112-C

Rozmiar

Rozmiar

L1

L2

D

Masa

Opak.

3⁄32″

2.4 3.2 4.0 4.8

mm 49.5 49.5 49.5 49.5

mm 23.0 23.0 23.0 23.0

mm 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38

10 10 10 10

5.6 6.4 7.9 9.5

49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 44 44

10 10 10 10

1⁄8″

5⁄32″ 3⁄16″ 7⁄32″ 1⁄4″

5⁄16″ 3⁄8″

589 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 589))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. SzeÊciokàtne, z wk∏adem gumowym. Posiadajà zewn´trzny chwyt szeÊciokàtny 24 mm do uchwycenia kluczem (nie dotyczy modeli z przegubem). Chromowane na mat.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″ Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne Gedore. Do gniazd szeÊciokàtnych. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i polerowane.

Nr art. . . . . . . . . . . Gedore-nr. . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

9421 IN 30mm mm szt

-0101 4 4 47 10

-0200 5 5 47 10

-0309 6 6 47 10

-0408 8 8 47 10

-0507 10 10 49 10

Gedore. D∏ugie nasadki trzpieniowe do gniazd szeÊciokàtnych. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . .

11728 IN 30 Lmm mm

-0107 5 5 95

-0206 6 6 95

-0305 7 7 95

-0404 8 8 95

-0503 10 10 95

Teng Tools. Zestaw 9 nasadek ze stali chromowo-wanadowej do gniazd szeÊciokàtnych. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . Rozmiary . . . . . . .

6883 Nr mm/cale

Opak. . . . . . . . . . .

zest

-0108 M3812 3 4 5 5.5 6 7 8 10 12 6

-0207 M3811M3811 3⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄83⁄32 1⁄8 5⁄32 3⁄16 7⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄8 6

Nasadki Torx Gedore. Do gniazd wg systemu Torx. Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2325 ITX30mm Maks. wymiar gniazda mm szt

-0400 T 20 3.86 4-5 49 10

-0509 T 25 4.43 4.5-5 49 10

-0608 T 27 4.99 4.5-6 49 10

-0707 T 30 5.52 6-7 49 10

-0806 T 40 6.65 7-8 49 10

-0905 T 45 7.82 8-10 49 10

-1002 T 50 8.83 10 49 10

Gedore. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu Torx. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wym. gniazda . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2329 TX30E mm Maks. wym. gniazda mm szt

590 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 590))

-0208 5 4.75 4 28 10

-0307 6 5.74 5 28 10

-0406 7 6.78 6 28 10

-0505 8 7.52 6-7 28 10


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″ Nasadki TX Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd wg systemu TX. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat. Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

10208 -0108 -0207 -0306 -0405

Nr M381210T-C M381215T-C M381220T-C M381225T-C

Nr TX10 TX15 TX20 TX25

2.5 3.0 3.5 4.5

mm 49.5 49.5 49.5 49.5

mm 23.0 23.0 23.0 23.0

mm 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38

10 10 10 10

-0504 -0603 -0702 -0801 -0900

M381227T-C M381230T-C M381240T-C M381245T-C M381250T-C

TP27 TX30 TX40 TX45 TX50

5.0 5.5 6.5 7.5 8.8

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38 38

10 10 10 10 10

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd wg systemu TX (równie˝ z czopem Êrodkowym). Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat. Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

10209 -0107 -0206 -0305 -0404

Nr M381210-C M381215-C M381220-C M381225-C

Nr TPX10 TPX15 TPX20 TPX25

2.5 3.0 3.5 4.5

mm 49.5 49.5 49.5 49.5

mm 23.0 23.0 23.0 23.0

mm 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38

10 10 10 10

-0503 -0602 -0701 -0800 -0909

M381227-C M381230-C M381240-C M381245-C M381250-C

TPX27 TPX30 TPX40 TPX45 TPX50

5.0 5.5 6.5 7.5 8.8

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

38 38 38 38 38

10 10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy jednà nasadk´ do grotów z chwytem g 1⁄4″, oraz 6 grotów Torx do gniazd zgodnych z systemem TX.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka 3⁄8″-❒ do grotów . . . . . . . . . . Groty Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7369 Nr cale TX M zest

-0109 1486 g 1⁄4″ 10 15 20 25 30 40 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 6-7 7-8 10

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 9 nasadek trzpieniowych do gniazd TPX zgodnych z systemem Torx (równie˝ do gniazd z czopem Êrodkowym). Do pracy r´cznej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki TPX . . . . . . . . . . . . . . . . .

6884 Nr TPX-

Maks.wym.gniazda . . . . . . . . . . . .

mm

Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zest

-0107 M3813TPX 10 15 20 25 27 30 40 45 50 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 7.82 8.83 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 8-10 10 6

591 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 591))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄8″

Narz´dzia r´czne

Nasadki TX Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 9 nasadek trzpieniowych do gniazd zgodnych z systemem TX. Do pracy r´cznej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10218 -0106 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr M3813TX Nasadki TX . . . . . . . . . . . . . . . . . TX10 15 20 25 27 30 40 45 50 Maks.wym.gniazda. . . . . . . . . . . mm 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 7.82 8.83 Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 8-10 10 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zest 6

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu TX. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

10169 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

Nr M380710-C M380712-C M380714-C M380716-C M380718-C

Nr E10 E12 E14 E16 E18

9.42 11.17 12.90 14.76 16.70

L

T

D1

D2

mm mm mm mm 28.0 7.2 17.0 18 28.0 7.7 17.0 18 28.0 9.6 17.8 18 28.0 10.8 20.0 20 28.0 12.0 22.1 22

Masa

Opak.

25 25 30 35 40

10 10 10 10 10

Nasadki do osadzania grotów Teng Tools. Z otworem szeÊciokàtnym do typowych grotów wymiennych 1⁄4″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3581 Nr cale mm szt

-0100 M380060-C 1⁄4 28 10

Wera. Z otworem szeÊciokàtnym do typowych grotów wymiennych 1⁄4″. Ze stali chromowowanadowej. Niklowane. Pasujàce groty patrz str. 441.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 592))

0293 780 Bcale mm szt

-0501 1 1⁄4 30 5

-0600 2 5⁄16 30 5


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″

Przy stosowaniu wkr´tarek mechanicznych, u˝ywaj zawsze specjalnych nasadek wzmocnionych!

Teng Tools. Metryczne nasadki szeÊciokàtne. Ze stali Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

chromowo-wanadowej.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

7431 -3008 -3107 -0103 -3305

Nr M1205106-C M1205116-C M1205126-C M1205136-C

10 11 12 13

mm 38.0 38.0 38.0 38.0

mm 10.0 10.0 10.0 10.0

mm 15.5 16.7 18.0 19.2

mm 21.8 21.8 21.8 21.8

47 49 51 52

10 10 10 10

-3404 -3503 -3602 -3701

M1205146-C M1205156-C M1205166-C M1205176-C

14 15 16 17

38.0 38.0 38.0 38.0

10.0 14.0 14.3 14.3

20.5 21.7 22.5 24.2

21.8 23.3 23.3 23.0

52 53 62 80

10 10 10 10

-3800 -3909 -4006 -4105

M1205186-C M1205196-C M1205206-C M1205216-C

18 19 20 21

38.0 38.0 38.0 38.0

15.3 16.7 17.3 18.0

24.7 26.3 27.7 28.8

23.0 24.0 25.0 25.0

82 88 96 104

10 10 10 10

-4204 -4303 -4402 -4501

M1205226-C M1205236-C M1205246-C M1205256-C

22 23 24 25

40.0 40.0 40.0 40.0

18.0 18.0 18.0 20.0

29.8 30.8 31.8 33.4

26.0 27.0 27.0 28.0

113 120 126 136

10 10 10 10

-4600 -4709 -4808 -4907

M1205266-C M1205276-C M1205286-C M1205296-C

26 27 28 29

40.0 43.0 43.0 43.0

20.0 20.0 20.0 20.0

34.8 35.8 37.8 38.8

29.0 30.0 31.0 32.0

140 166 172 180

10 10 10 10

-5003 -5102 -2307 -5201

M1205306-C M1205326-C M1205336-C M1205346-C

30 32 33 34

43.0 43.0 45.5 45.5

20.0 22.0 23.5 23.5

39.8 41.8 42.8 43.8

33.0 35.0 35.0 35.0

191 222 235 254

10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Teng Tools. Nasadki dwunastokàtne metryczne. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 49.5 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

7431 -0038 -0061 -0103 -0202

Nr M120508-C M120509-C M120510-C M120511-C

8 9 10 11

mm 38.0 38.0 38.0 38.0

mm 9.0 10.0 10.0 10.0

mm 13.0 14.5 15.5 16.7

mm 21.8 21.8 21.8 21.8

43 45 47 49

10 10 10 10

-0301 -0400 -0509 -0608

M120512-C M120513-C M120514-C M120515-C

12 13 14 15

38.0 38.0 38.0 38.0

10.0 10.0 10.0 14.0

18.0 19.2 20.5 21.7

21.8 21.8 21.8 23.3

51 52 52 53

10 10 10 10

-0707 -0806 -0905 -1002

M120516-C M120517-C M120518-C M120519-C

16 17 18 19

38.0 38.0 38.0 38.0

14.3 15.3 16.7 17.3

22.5 24.2 24.7 26.3

23.3 23.0 23.0 24.0

62 80 82 88

10 10 10 10

-1101 -1200 -1309 -1408

M120520-C M120521-C M120522-C M120523-C

20 21 22 23

38.0 38.0 40.0 40.0

18.0 18.0 18.0 18.0

27.7 28.8 29.0 30.8

25.0 25.0 26.0 27.0

96 104 113 120

10 10 10 10

-1507 -1556 -1655 -1804

M120524-C M120525-C M120526-C M120527-C

24 25 26 27

40.0 40.0 40.0 43.0

20.0 20.0 20.0 20.0

31.8 33.4 34.8 35.8

27.0 28.0 29.0 30.0

126 136 140 166

10 10 10 10

-1754 -1853 -2109 -2208 -2257

M120528-C M120529-C M120530-C M120532-C M120534-C

28 29 30 32 34

43.0 43.0 43.0 43.0 45.5

20.0 20.0 22.0 23.0 23.0

37.8 38.8 39.8 41.8 43.8

31.0 32.0 33.0 35.0 35.0

172 180 191 212 223

10 10 10 10 10

593 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 593))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki dwunastokàtne calowe. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. D∏ugoÊç 49.5 mm. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

D 19

Nr art.

Teng Tools

7431 -5508 -5607 -5706 -5805

Nr M120112-C M120114-C M120116-C M120118-C

-6001 -6100 -6209 -6407

M120120-C M120122-C M120124-C M120126-C

5⁄8″ 11⁄16″

-6506 -6605 -6704 -6803

M120128-C M120130-C M120132-C M120134-C

-6902 -7009 -7108

M120136-C M120138-C M120140-C

Rozmiar

Rozmiar

3⁄8″

9.5 11.1 12.7 14.3

D2

Masa

Opak.

mm mm mm 38.0 9.0 14.7 38.0 9.0 17.0 38.0 10.0 19.0 38.0 12.5 20.8

mm 21.8 21.8 21.8 21.8

46 50 52 55

10 10 10 10

15.9 17.5 19.1 20.6

38.0 38.0 38.0 38.0

14.3 14.3 20.0 20.0

23.3 24.7 26.3 28.8

22.5 23.0 24.0 28.8

62 72 76 80

10 10 10 10

7⁄8″ 15⁄16″

1″ 1 1⁄16″

22.2 23.8 25.4 27

40.0 40.0 43.0 43.0

21.0 21.0 21.0 23.0

29.8 31.8 33.4 35.8

29.8 27.0 28.0 30.0

95 110 120 145

10 10 10 10

1 1⁄8″ 1 3⁄16″ 1 1⁄4″

28.6 30.2 31.8

43.0 23.0 37.8 31.0 43.0 23.0 39.8 33.0 43.0 23.0 41.8 35.0

150 190 205

10 10 10

7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″

3⁄4″

13⁄16″

T

D1

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane. Nr 19 ma otwór szeÊciokàtny. Nr D 19 ma otwór dwunastokàtny.

19

Rozmiar

Szereg metryczny Nr 19- 6-kàtne Nr D 19- 12-kàtne Nr art. Opak. Nr art. Opak.

mm 8 9 10 11

1156 -0109 -0208 -0307 -0406

szt 10 10 10 10

1158 -0107 -0206 -0305 -0404

szt 10 10 10 10

12 13 14 15 16

-0505 -0604 -0703 -0802 -0901

10 10 10 10 10

-0503 -0602 -0701 -0800 -0909

10 10 10 10 10

17 18 19 20 21

-1008 -1107 -1206 -1305 -1404

10 10 10 10 10

-1006 -1105 -1204 -1303 -1402

10 10 10 10 10

11⁄16

22 23 24 25 26

-1503 -1602 -1701 -1800 -1909

10 10 10 10 10

-1501 -1600 -1709 -1808 -1907

10 10 10 10 10

7⁄8 15⁄16

27 28 29 30 32 33 34

-2006 -2105 -2204 -2303 -2402 -2501

10 10 10 10 10 10

-2004 -2103 -2202 -2301 -2400 -2509 -

10 10 10 10 10 10 -

Szereg amerykaƒski Nr D 19- 12-kàtne Roz- RozNr art. Opak. miar miar AF mm 1159 szt 5⁄16 7.9 -0106 10 11⁄32 8.7 -0205 10 3⁄8 9.5 -0304 10 13⁄32 10.3 -0403 10 7⁄16 11.1 -0502 10 12.7 14.3 15.1 15.9

-0601 -0700 -0809 -0908

10 10 10 10

17.5 19.1 19.8 20.6

-1005 -1104 -1203 -1302

10 10 10 10

1 -

22.2 23.8 25.4 -

-1401 -1500 -1609 -

10 10 10 -

11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 -

27 28.6 30.2 31.8 -

-1708 -1807 -1906 -2003 -

10 10 10 10 -

1⁄2 9⁄16 19⁄32 5⁄8

3⁄4 25⁄32 13⁄16 -

594 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

L

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 594))

Do Êrub W 3⁄16 1⁄4

5⁄16

3⁄8

7⁄16

1⁄2

9⁄16 5⁄8

3⁄4 -

Szereg Whitworth’a Nr D 19- 12-kàtne RozNr art. Opak. miar mm 1160 szt 11.3 -0202 10 13.3 15.2 -

-0301 -0400 -

10 10 -

18 20.8

-0509 -0608

10 10

23.4 25.7

-0707 -0806

10 10

27.9 33 -

-0905 -1101 -

10 10 -


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Ze stali nierdzewnej. Nasadki szeÊciokàtne, metryczne.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

16258 -0104 -0203 -0302 -0401

Nr MS1205106-C MS1205116-C MS1205126-C MS1205136-C

10 11 12 13

mm 38.5 38.5 38.5 38.5

mm 10.0 10.0 10.0 10.0

mm 15.5 16.7 18.0 19.2

mm 21.5 21.5 21.5 21.5

50 51 51 53

5 5 5 5

-0500 -0609 -0708 -0807

MS1205146-C MS1205156-C MS1205166-C MS1205176-C

14 15 16 17

38.5 38.5 38.5 38.5

10.0 13.0 13.0 13.0

20.5 21.1 22.5 24.2

21.5 21.6 23.0 23.0

55 55 65 75

5 5 5 5

-0906 -1003 -1102 -1201

MS1205186-C MS1205196-C MS1205216-C MS1205246-C

18 19 21 24

38.5 38.5 39.5 39.5

13.0 16.7 18.0 18.0

25.5 26.0 27.4 31.5

23.5 24.0 24.0 26.0

83 76 76 102

5 5 5 5

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki d∏ugie - 79 mm. SzeÊciokàtne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normà 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

2573 -2009 -2108 -2207 -2306

Nr M1206136-C M1206146-C M1206156-C M1206166-C

13 14 15 16

mm 79.0 79.0 79.0 79.0

mm 21.0 25.0 28.0 31.0

mm 19.2 20.5 21.5 22.5

mm 22.0 22.0 22.0 23.3

135 135 135 150

10 10 10 10

-2405 -2504 -2603 -2702

M1206176-C M1206186-C M1206196-C M1206146-C

17 18 19 24

79.0 79.0 79.0 79.0

34.0 34.0 34.0 34.0

24.2 25.4 26.7 31.8

24.2 25.4 26.7 28.5

155 165 190 240

10 10 10 10

Teng Tools. Nasadki dwunastokàtne d∏ugie. D∏ugoÊç 79 mm. Ze stali chromowomolibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normà DIN 3124/ISO 2725.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

2573 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr M120610-C M120611-C M120612-C M120613-C

10 11 12 13

mm 79.0 79.0 79.0 79.0

mm 17.0 18.0 19.0 21.0

mm 15.5 16.7 18.0 19.2

mm 22.0 22.0 22.0 22.0

125 130 135 135

10 10 10 10

-0508 -0607 -0706 -0805

M120614-C M120615-C M120616-C M120617-C

14 15 16 17

79.0 79.0 79.0 79.0

25.0 28.0 31.0 24.0

20.5 21.5 22.5 24.2

22.0 22.0 23.3 24.2

135 135 150 155

10 10 10 10

-0904 -1001 -1100 -1209

M120618-C M120619-C M120620-C M120621-C

18 19 20 21

79.0 79.0 79.0 79.0

34.0 34.0 34.0 34.0

25.4 26.7 27.8 27.8

25.4 26.7 27.8 27.8

165 190 195 200

10 10 10 10

-1308 -1407 -1506 -1605

M120622-C M120624-C M120627-C M120630-C

22 24 27 30

79.0 79.0 79.0 79.0

34.0 34.0 34.0 34.0

29.8 31.8 35.8 39.8

29.8 28.5 32.0 35.0

230 240 280 360

10 10 10 10

-1704 -1803

M120632-C M120636-C

32 36

79.0 79.0

34.0 34.0

41.3 46.0

36.5 41.0

380 390

10 10

595 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 595))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Gedore. D∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwunastokàtne. Rozmiary 16, 18 i 21 mm posiadajà otwór poprzeczny 8 mm do przetkni´cia trzpienia. D∏ugoÊç 82 mm. Chromowane i szlifowane.

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny Gedore D 19 L Nr art. RozOpak. miar 1161 mm szt -0029 10 10 -0045 12 10 -0052 13 10 -0102 14 10

Nr art. 1162 -0101 -0200

-0151 -0177 -0201 -0250

15 16 17 18

10 10 10 10

-0309 -0408 -

-0300 -0409 -0458 -0508

19 21 22 24

10 10 10 10

-0507 -0606 -0705 -0804

-0706 -0805 -0904

27 30 32

10 10 10

-

Szereg amerykaƒski Gedore D 19 L RozRozmiar miar AF mm 1⁄2 12.7 9⁄16 14.3 -

Opak. szt 10 10

15.9 17.5 -

10 10 -

7⁄8 15⁄16

19.1 20.6 22.2 23.8

10 10 10 10

-

-

-

5⁄8 11⁄16

3⁄4 13⁄16

Teng Tools. Ze stali nierdzewnej. Nasadki szeÊciokàtne, metryczne, d∏ugie.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

16582 -0101 -0200 -0309

Nr MS1206176-C MS1206196-C MS1206216-C

17 19 21

mm 79 79 79

mm 33 33 33

mm 24.2 26.5 27.5

mm 24.2 26.5 27.5

149 183 187

5 5 5

Teng Tools. D∏ugie nasadki dwunastokàtne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7310 Nr mm

D∏ugoÊç nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm zest

-0109 M1207 13 14 15 17 19 21 22 24 80 5

Teng Tools. Zestaw 8 d∏ugich nasadek szeÊciokàtnych. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10171 Nr mm

D∏ugoÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm zest

596 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 596))

-0101 M1208-6 13 14 15 16 17 18 19 24 80 5


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 3 nierdzewnych nasadek szeÊciokàtnych d∏ugich. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16257 Nr mm

-0105 MS1203 17 19 21

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 12 nierdzewnych nasadek szeÊciokàtnych i 1 nierdzewnego przed∏u˝acza. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16255 Nr mm

Przed∏u˝acz trzpieniowy . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

-0107 MS1213 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 75

Teng Tools. Zestaw 15 nasadek dwunastokàtnych ze stali chromowo-wanadowej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi, przystosowanej do mocowania na Êcianie. Chromowane na mat.

Opak. . . . . . . . . . . .

2813 Nr mm/cale

-0102 M1215MM 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 6

zest

-0201 M1215AF

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . .

3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 13⁄16 7⁄8 15⁄16

11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 6

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 10 nasadek dwunastokàtnych z chwytem ❒ 1⁄2″ oraz pokr´t∏a przegubowego. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12209 Nr mm

Pokr´t∏o przegubowe z chwytem ❒ 1⁄2″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0103 TT1211 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 250 265x142x50 2.0

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 17 nasadek dwunastokàtnych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System miar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek. . . . . . . . . . . . .

0357 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

st mm

-0207 TT1217 Metryczny 17 12-kàtne 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 265x142x50 1.65

-0256 TT1217-6 Metryczny 17 6-kàtne 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 265x142x50 1.65

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 15 nasadek 12- kàtnych. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0357 N

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

szt cale

-0306 TT1215AF ameryk. AF 15 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 13⁄16 7⁄8 15⁄16 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 265x142x50 1.7

597 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 597))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki do Êwiec zap∏onowych Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. SzeÊciokàtne, z wk∏adem gumowym. Chromowane na mat. Posiadajà zewn´trzny chwyt szeÊciokàtny 24 mm do uchwycenia kluczem. Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

6979 Nr mm mm szt

-0103 M120040-C 16 70 10

-0202 M120042-C 18 70 10

-0301 M120046-C 21 70 10

Nasadki wkr´takowe

Narz´dzia r´czne

Gedore. Z grotem p∏askim. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1163 IS 19mm mm szt

-0027 8 1.2×8 60 10

-0043 10 1.6×10 60 10

-0068 12 2×12 60 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç grotu×szer. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1163 IS 19mm mm szt

-0100 14 2.5×14 60 10

-0209 16 2.5×16 60 10

-0308 18 2.5×18 60 10

Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne

Teng Tools. Krótkie nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

6820 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500

Nr M121505-C M121506-C M121507-C M121508-C M121509-C

5 6 7 8 9

mm 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

mm 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

52 54 60 62 66

10 10 10 10 10

-0609 -0708 -0807 -0906

M121510-C M121512-C M121514-C M121517-C

10 12 14 17

55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0

72 80 96 154

10 10 10 10

Gedore. Krótkie nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowowanadowej. Chromowane i szlifowane. D∏ugoÊç ca∏kowita 60 mm. Szereg metryczny Gedore IN 19 Nr art. RozOpak. miar 1165 mm szt -0058 4 10 -0108 5 10 -0207 6 10

Nr art. 1166 -0107 -0206 -0305

Szereg amerykaƒski Gedore IN 19 RozRozmiar miar AF mm 3⁄16 4.8 7⁄32 5.6 1⁄4 6.4

-0306 -0405 -0504 -0603

7 8 9 10

10 10 10 10

-0404 -0503 -0602

9⁄32

-0702 -0801 -0900 -1007

12 14 17 19

10 10 10 10

-0701 -0800 -0909 -

1⁄2 9⁄16

598 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 598))

5⁄16

3⁄8

5⁄8

-

Opak. szt 10 10 10

7.1 7.9 9.5

10 10 10

12.7 14.3 15.9 -

10 10 10 -


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne

Teng Tools. D∏ugie nasadki trzpieniowe do gniazd szeÊciokàtnych. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

11745 -0106 -0205 -0304

Nr M122505-C M122506-C M122507-C

5 6 7

mm 100.0 100.0 100.0

mm 65.5 65.5 65.5

mm 22.0 22.0 22.0

60 60 80

10 10 10

-0403 -0502 -0601

M122508-C M122510-C M122512-C

8 10 12

100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0

80 100 120

10 10 10

Gedore. D∏ugie nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowowanadowej. Chromowane i szlifowane. Do wkr´tów i Êrub z ∏bem z gniazdem szeÊciokàtnym.

6008

-0025

-0033

-0058

-0066

-0082

-0074

mm mm szt

5 90 10

5 180 10

6 90 10

6 140 10

6 160 10

7 100 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore IN 19L Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

6008

-0108

-0157

-0207

-0306

-0405

mm mm szt

8 90 10

8 120 10

10 140 10

12 140 10

14 140 10

Gedore. D∏ugie nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne, o kuliÊcie ukszta∏towanej koƒcówce. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowowanadowej. Chromowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6803 IN 19 LKmm mm szt

-0105 6-140 6 140 10

-0204 7-140 7 140 10

-0303 8-140 8 140 10

-0402 10-140 10 140 10

-0501 12-140 12 140 10

Teng Tools. Zestaw 9 nasadek trzpieniowych szeÊciokàtnych. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1907 Nr mm

Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg zest

-0101 M1212 56789 10 12 14 17 0.8 6

Teng Tools. Zestaw 6 nasadek do gniazd szeÊciokàtnych, o d∏ugoÊci 100 mm. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11891 Nr mm kg zest

-0108 M1211 5 6 7 8 10 12 0.52 10

599 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 599))

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore IN 19L Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 grotów szeÊciokàtnych (krótkich i d∏ugich), do gniazd szeÊciokàtnych. Ponadto dwie nasadki poÊrednie do osadzania grotów i wkr´tak szeÊciokàtny. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6885 Nr mm mm mm mm

-0106 TTHEX23 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 ❒ 1⁄2″ - g 10 mm ❒ 1⁄2″ - g 12 mm 2.0 265x142x50 1.1

mm mm kg

Narz´dzia r´czne

Gedore. Zestaw nasadek trzpieniowych szeÊciokàtnych. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe szeÊciokàtne . . . . . . . . .

9422 Nr

-0100 IN 19-PM Metryczny 56789 10 12 14 17 1.3

Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe szeÊciok. . . . . . . . . . . .

9422 Nr IN 19-

Nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IN 19 L-

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0209 IN 19-PA Ameryk. AF 3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 3⁄8 1⁄2 9⁄16 5⁄8 1.3

-0308 IN 19 LKM Metryczny 56789 10 12 14 17 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140 2.7

Nasadki Torx Gedore. Do gniazd wg systemu Torx. Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7263 ITX19mm M mm szt

-0106 T 20 3.86 4-5 55 10

-0205 T 25 4.43 4.5-5 55 10

-0304 T 27 4.99 4.5-6 55 10

-0403 T 30 5.52 6-7 55 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7263 ITX19mm M mm szt

-0601 T 45 7.82 8-10 55 10

-0700 T 50 8.83 10 55 10

-0809 T 55 11.22 12 55 10

-0908 T 60 13.25 14 55 10

-0502 T 40 6.65 7-8 55 10

Gedore. Do gniazd systemu Torx (równie˝ z czopem Êrodkowym). Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6807 INX 19 Bmm M mm szt

-0101 T20 3.86 4-5 55 10

-0200 T25 4.43 4.5-5 55 10

-0309 T27 4.99 4.5-6 55 10

-0408 T30 5.52 6-7 55 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6807 INX 19 Bmm M mm szt

-0606 T45 7.82 8-10 55 10

-0705 T50 8.83 10 55 10

-0804 T55 11.22 12 55 10

-0903 T60 13.25 14 55 10

600 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 600))

-0507 T40 6.65 7-8 55 10


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki Torx Gedore. Nasadki d∏ugie do gniazd systemu Torx (równie˝ z czopem Êrodkowym). Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2149 ITX19Lmm M mm szt

-0107 T 20 3.86 4-5 100 10

-0206 T 25 4.43 4.5-5 100 10

-0305 T 27 4.99 4.5-6 100 10

-0404 T 30 5.52 6-7 100 10

-0503 T 40 6.65 7-8 100 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2149 ITX19Lmm M mm szt

-0602 T 45 7.82 8-10 100 10

-0701 T 50 8.83 10 100 10

-0800 T 55 11.22 12 100 10

-0909 T 60 13.25 14 100 10

-1006 T 70 15.55 16 100 10

Gedore. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu Torx. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

7264 TX 19mm M mm szt

-0105 E 10 9.42 8 38 10

-0204 E 12 11.17 10 38 10

-0303 E 14 12.90 12 38 10

-0402 E 16 14.76 12 38 10

-0501 E 18 16.70 14 40 10

-0600 E 20 18.39 16 40 10

-0709 E 24 22.16 18-20 41.5 10

Gedore. Do gniazd zgodnych z systemem Torx. Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Zestaw zawiera 9 krótkich nasadek ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Dostarczany w pude∏ku z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera nasadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2669 Nr ITX19-

D∏ugoÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0107 ITX19PM 20 25 27 30 40 45 50 55 60 55 1.07

Gedore. Do gniazd zgodnych z systemem Torx. Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Zestaw zawiera 9 krótkich i 9 d∏ugich nasadek ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Dostarczany w pude∏ku z blachy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie 55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2667 Nr ITX19-

Nasadki d∏ugie 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITX19L-

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0109 ITX19LKP 20 25 27 30 40 45 50 55 60 20 25 27 30 40 45 50 55 60 2.7

Gedore. Zawiera nasadki zarówno do gniazd, jak i do chwytów zewn´trznych sytemu Torx. Nasadki wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Dostarczane w pude∏ku z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do gniazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4041 ITX 19ITX 19-

Nasadki do ∏bów z chw. zewn. . . . . . . . . . . . .

TX 19-

Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

-0102 TX 017 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 1.9

601 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 601))

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki TX Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd wewn´trznych. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu. Do pracy r´cznej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

11740 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507

Nr M121220T-C M121225T-C M121227T-C M121230T-C M121240T-C

Nr TX20 TX25 TP27 TX30 TX40

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

mm 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

mm 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

60 60 60 60 60

10 10 10 10 10

-0606 -0705 -0804 -0903

M121245T-C M121250T-C M121255T-C M121260T-C

TX45 TX50 TX55 TX60

7.5 8.8 11.1 13.1

55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0

68 68 68 68

10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Do gniazd systemu TX (równie˝ z czopem Êrodkowym). Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

6825 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505

Nr M121220-C M121225-C M121227-C M121230-C M121240-C

Nr TPX20 TPX25 TPX27 TPX30 TPX40

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

mm 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

mm 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

60 60 60 60 68

10 10 10 10 10

-0604 -0703 -0802 -0901

M121245-C M121250-C M121255-C M121260-C

TPX45 TPX50 TPX55 TPX60

7.5 8.8 11.1 13.1

55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0

60 68 68 68

10 10 10 10

Teng Tools. D∏ugie nasadki do gniazd wewn´trznych. Do pracy r´cznej. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

11744 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602

Nr M121220T-C M121225T-C M121227T-C M121230T-C M121240T-C M121245T-C

Nr TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5

mm 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

mm 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

60 60 60 60 60 80

10 10 10 10 10 10

-0701 -0800 -0909 -1006

M121250T-C M121255T-C M121260T-C M121270T-C

TX50 TX55 TX60 TX70

8.8 11.1 13.1 15.5

100.0 100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0 22.0

100 100 100 100

10 10 10 10

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 15 nasadek z grotami d∏ugoÊci 100 mm: 9 szt. do gniazd wewn. TX, oraz 6 szt. do gniazd wewn. 6-kàtnych, wszystkie z chwytem ❒ 1⁄2″. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do gniazd wewn. TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11889 Nr szt. TX

Nasadki do grotów do gniazd wewn. 6-kàtnych . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

602 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 602))

-0102 TTTXH15 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60 5 6 7 8 10 12 265x142x50 1.4


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki TX Teng Tools. Zestaw 9 nasadek do Êrub z ∏bami trzpieniowymi systemu TX. Dostarczane na listwie ze spr´˝ystymi uchwytami. Chromowane na mat. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç nasadek. . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . .

11661 Nr szt.

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg zest

-0104 M1210 9 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 1.07 10

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy jednà nasadk´ do grotów z chwytem g 5⁄16″, oraz trzy groty TX do gniazd zgodnych z systemem TX. Do pracy r´cznej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka 1⁄2″-❒ do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7370 Nr cale TX M szt

-0106 1488 g 5⁄16 45 50 55 8-10 10 12 10

Teng Tools. Zestawy sk∏adajàce si´ z 9 nasadek trzpieniowych do gniazd zgodnych z systemem TX (M1213TPX równie˝ do gniazd z czopem Êrodkowym). Do pracy r´cznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami spr´˝ystymi.

3819 Nr Nr

Masa zestawu . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

kg zest

-0054 M1213TX 20 25 27 30 40 45 50 55 60 0.6 6

-0104 M 1213 TPX 20 25 27 30 40 45 50 55 60 0.6 6

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . Do gniazd TX . . . . . . . . . .

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 grotów wkr´takowych (krótkich i d∏ugich) do gniazd szeÊciokàtnych systemu TX. Do pracy r´cznej. Ponadto dwie nasadki poÊrednie do osadzania grotów i wkr´tak szeÊciokàtny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . .

6886 Nr

Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 40 mm . . . . . . . . . . . . . . Grot z chwytem g 10 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . .

TX TX

Grot z chwytem g 12 mm, d∏ug. 75 mm . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadka poÊrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX

TX

mm mm kg

-0105 TTTX23 23 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70 1 ❒ ⁄2″ - g 10 mm 1 ❒ ⁄2″ - g 12 mm 2.0 265x142x50 1.1

Teng Tools. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym wg systemu TX. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowowanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

11207 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503

Nr M120710-C M120711-C M120712-C M120714-C M120716-C

Nr E10 E11 E12 E14 E16

9.3 9.7 10.8 12.8 14.6

-0602 -0701 -0800 -0909

M120718-C M120720-C M120722-C M120724-C

E18 E20 E22 E24

16.6 18.4 20.3 21.9

L

T

D2

Masa

Opak.

mm mm mm 37.8 9.5 13.1 37.8 9.5 14.1 37.8 9.5 14.9 37.8 12.3 16.7 37.8 13.0 19.1

mm 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

39 42 43 44 49

10 10 10 10 10

37.8 37.8 37.8 37.8

23.5 23.5 26.1 28.0

52 60 82 102

10 10 10 10

13.0 13.0 16.1 16.4

D1

20.9 23.7 26.1 28.0

Nasadki trzpieniowe 12-kàtne Gedore. Do Êrub typu XZN. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Groty oksydowane.

Nr art. . . . . . . . Gedore . . . . . . Do Êrub . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . Opak.. . . . . . . .

1167 INX 19M mm szt

-0106 5 5 55 10

-0205 6 6 55 10

-0304 8 8 55 10

-0502 10 10 55 10

-0601 12 12 55 10

603 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 603))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki trzpieniowe 12-kàtne

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki trzpieniowe o d∏ugoÊci 100 mm do Êrub z ∏bem gniazdowym typu XZN. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

14400 -0106 -0205 -0304 -0353

Nr M122805-C M122806-C M122808-C M122809-C

Nr 05 06 08 09

04 06 08 09

mm 100.0 100.0 100.0 100.0

mm 65.5 65.5 65.5 65.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0

70 70 70 70

10 10 10 10

-0403 -0502 -0601 -0700

M122810-C M122812-C M122814-C M122816-C

10 12 14 16

10 12 14 16

100.0 100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0 22.0

90 110 130 160

10 10 10 10

Gedore. Nasadki trzpieniowe d∏ugie do Êrub typu XZN. Do pracy r´cznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Groty oksydowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

5723 INX 19L M mm szt

-0104 6 6 100 10

-0203 8 8 100 10

-0302 10 10 100 10

-0401 12 12 100 10

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 15 elementów. Zawiera nasadki trzpieniowe o d∏ugoÊci 100 mm do Êrub z ∏bem gniazdowym typu Ribe i XZN. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe Ribe 100 mm . . . . . . . . . . Nasadki trzpieniowe ZXN 100 mm . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14388 Nr Nr Nr mm kg

-0102 TTRS15 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 265x142x50 1.60

Nasadki trzpieniowe Ribe

Teng Tools. Nasadki trzpieniowe d∏ugie do Êrub z ∏bem gniazdowym typu Ribe. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L1

L2

D

Masa

Opak.

14399 -0109 -0208 -0307 -0406 -0455

Nr M122704-C M122705-C M122706-C M122708-C M122709-C

Nr 04 05 06 08 09

04 05 06 08 09

mm 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

mm 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5

mm 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

70 70 70 70 89

10 10 10 10 10

-0505 -0604 -0703 -0802

M122710-C M122711-C M122712-C M122713-C

10 11 12 13

10 11 12 13

100.0 100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0 22.0

90 100 110 120

10 10 10 10

604 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 604))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1⁄2″ Nasadki do osadzania grotów Wera. Nasadki szeÊciokàtne do osadzania typowych grotów wkr´takowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Niklowane. Pasujàce groty patrz str. 441.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do grotów g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0293 780 Ccale mm szt

-0303 1 1⁄4 35 5

-0402 2 5⁄16 35 5

Z chwytem ❒ 3⁄4″ Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Z roboczym otworem chwytowym szeÊciokàtnym. Chromowane i chromowane na mat. Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

3620 -0103 -0202 -0301 -0400

Nr M3405196-C M3405216-C M3405226-C M3405246-C

19 21 22 24

mm 50.0 50.0 50.0 51.0

mm 14 14 14 16

mm 29.2 31.2 32.2 34.2

mm 33 33 36 36

180 180 220 230

-0459 -0509 -0608 -0707

M3405266-C M3405276-C M3405306-C M3405326-C

26 27 30 32

52.0 52.0 54.0 56.0

16 22 24 26

37.0 38.0 42.0 44.0

36 36 36 36

240 240 260 310

-0806 -0905 -1002 -1101

M3405336-C M3405346-C M3405366-C M3405386-C

33 34 36 38

56.0 56.0 58.0 60.0

26 26 28 28

46.0 47.0 50.0 52.0

36 36 38 38

330 350 430 500

-1200 -1309 -1408

M3405416-C M3405466-C M3405506-C

41 46 50

64.0 68.0 72.0

30 34 36

56.0 62.0 68.0

40 42 42

570 690 830

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Teng Tools. Nasadki dwunastokàtne calowe. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane i chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

11493 -0100 -0209 -0308 -0407

Nr M340124-C M340128-C M340130-C M340132-C

-0506 -0605 -0704 -0803

Rozmiar

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

3⁄4″

7⁄8″ 15⁄16″

1″

19.1 22.2 23.8 25.4

mm 50.0 51.0 51.0 51.0

mm 14.0 18.1 18.1 24.0

mm 29.2 32.2 34.5 37.0

mm 33.0 36.0 36.0 36.0

180 195 200 200

M340134-C M340136-C M340138-C M340140-C

1 1⁄16″ 1 1⁄8″ 1 3⁄16″ 1 1⁄4″

27 28.6 30.2 31.8

51.0 51.0 53.0 55.0

24.0 24.3 25.2 28.0

38.3 40.0 42.0 44.0

36.0 36.0 36.0 36.0

200 230 260 275

-0902 -1009 -1108 -1207

M340142-C M340144-C M340146-C M340148-C

1 5⁄16″ 1 3⁄8″ 1 7⁄16″ 1 1⁄2″

33.3 34.9 36.5 38.1

55.0 57.0 57.0 60.0

28.0 29.7 29.7 31.1

46.0 48.0 50.0 52.1

36.0 38.0 38.0 38.0

300 360 380 440

-1306 -1405 -1504 -1603 -1702

M340152-C M340156-C M340158-C M340160-C M340164-C

1 5⁄8″ 1 3⁄4″ 1 13⁄16″ 1 7⁄8″ 2″

41.3 44.5 46.1 47.6 50.8

63.0 65.0 67.0 69.0 71.0

33.7 33.7 35.7 37.2 38.6

56.1 60.0 62.0 64.0 68.2

40.0 40.0 42.0 42.0 42.0

515 610 635 690 755

605 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 605))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 3⁄4″

Narz´dzia r´czne

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwunastokàtne. Zabezpieczane ko∏kiem poprzecznym. Chromowane. Szereg metryczny Gedore D 32 Nr art. Rozmiar 1168 mm -0055 19 -0071 21 -0105 22 -0204 24 -

Szereg amerykaƒski Gedore D 32 Nr art. Rozmiar 1169 AF 7 -0104 ⁄8 15⁄16 -0203 -0302 1

Rozmiar mm 22.2 23.8 25.4

-0303 -0402 -0501 -0600

27 29 30 32

-0401 -0500 -0609

11⁄16 11⁄8 11⁄4

27 28.6 31.8

-0659 -0709 -0808

33 36 38

-0708 -0807 (-0906) -1003

15⁄16 13⁄8 17⁄16 11⁄2

33.3 34.9 36.5 38.1

-0907 -1004

41 46

-1102 -1201 -1300 -1409

15⁄8 111⁄16 13⁄4 113⁄16

41.3 42.9 44.5 46

-1103 -1202 -1301

50 55 60

-1508 -1607 -

17⁄8 2 -

47.6 50.8 -

Gedore. Nasadki do gniazd szeÊciokàtnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

1157 IN 32mm mm szt

-0108 14 14 80 10

-0207 17 17 80 10

-0306 19 19 80 10

-0405 22 22 80 10

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera 14 nasadek szeÊciokàtnych. Dostarczany w wyt∏oczce pasujàcej do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10154 Nr mm/cale

Wymiary wyt∏oczki. . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0102 TTX3414 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 560x110x40 5.5

-0201 TTX34AF 7⁄8 15⁄16 1 11⁄16 11⁄8 13⁄16 11⁄4 15⁄16 13⁄8 17⁄16 11⁄2 15⁄8 13⁄4 17⁄8 560x110x40 5.5

Z chwytem ❒ 1″ Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwunastokàtne. Chromowane na mat.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

11484 -0101 -0200 -0309 -0408

Nr M110536 M110541 M110546 M110550

36 41 46 50

mm 65.3 70.2 74.5 75.3

mm 31.2 33.8 37.5 38.1

mm 51.0 57.1 64.6 69.9

mm 45.2 45.2 49.4 55.2

440 550 810 995

-0507 -0606 -0705 -0804

M110555 M110558 M110560 M110565

55 58 60 65

80.0 80.0 84.0 87.3

40.0 40.0 41.0 46.2

76.2 79.2 82.1 88.0

57.3 57.3 57.3 57.3

1160 1250 1410 1540

-0903 -1000 -1109

M110570 M110575 M110580

70 75 80

93.4 96.1 103.6

51.5 51.5 55.3

94.0 94.0 105.0

68.1 68.1 68.1

2020 2020 2500

606 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 606))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki Z chwytem ❒ 1″ Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Dwunastokàtne. Zabezpieczane ko∏kiem poprzecznym. Chromowane. Szereg metryczny Gedore D 21 Nr art. Rozmiar 1171 mm -0100 36 -0209 41

Szereg amerykaƒski Gedore D 21 Nr art. Rozmiar 1172 AF (-0109) 17⁄16 (-0208) 11⁄2 (-0307) 15⁄8

Rozmiar mm 36.5 38.1 41.3

-0308 -0407 -

46 50 -

(-0505) (-0604) (-0703) (-0802)

113⁄16 17⁄8 2 21⁄16

46 47.6 50.8 52.4

-0506 -0605 -

55 60 -

(-0901) (-1008) (-1107) (-1206)

23⁄16 21⁄4 23⁄8 27⁄16

55.6 57.2 60.3 61.9

-0704 -0803 -

65 70 -

(-1305) -1404 (-1503) (-1602)

29⁄16 25⁄8 23⁄4 213⁄16

65.1 66.7 69.9 71.4

-0902 -1009

75 80

(-1701) (-1800) (-1909)

215⁄16 3 31⁄8

74.6 76.2 79.4

Pokr´t∏a zapadkowe Z trzpieniem przesuwnym Gedore. Z przesuwnym dwustronnym trzpieniem chwytowym do nasadek. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒. . . . . . . . . . IloÊç z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1174 Nr cale szt. mm szt

-0107 2093Z/94 1⁄4 40 127 5

-0206 3093Z/94 3⁄8 36 200 5

-0305 1993Z/94 1⁄2 52 270 5

-0404 3293Z/94 3⁄4 36 510 1

-0503 2193Z/94 1 40 720 1

Z trzpieniem chwytowym sta∏ym Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Z pokr´t∏em usytuowanym poprzecznie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13209 Nr cale mm mm g szt

-0101 1400M 1⁄4 45 29 76 90 10

Teng Tools. Pokr´t∏a zapadkowe wzmocnione w∏óknem szklanym, z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Lekkie i mocne. Mechanizm zapadkowy 45-zàbkowy, czyli kàt post´pu 8 stopni. Kierunek pracy prawo-lewo prze∏àczany dêwigienkà. Z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej wymiany nasadek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7429 Nr cale mm g szt

-0107 1400FRP 1⁄4 45 150 96 5

-0206 3800FRP 3⁄8 45 200 227 5

-0305 1200FRP 1⁄2 45 255 358 5

Zestaw naprawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7429 Nr zest

-1006 1400FRPK 10

-1105 3800FRPK 10

-1204 1200FRPK 10

Zestaw naprawczy (model skrzynkowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7372 Nr zest

-2050 1400NRK 10

-2159 3800NRK 10

-2209 1200NRK 10

607 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 607))

Narz´dzia r´czne

Narz´dzia nasadkowe


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏a zapadkowe Z trzpieniem chwytowym sta∏ym Teng Tools. Pokr´t∏o zapadkowe nierdzewne z mechanizmem 36-zàbkowym. Kierunek pracy prze∏àczany dêwigienkà. Przycisk do blokowania oraz szybkiego zwalniania/zdejmowania nasadek. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16759 -0108 -0207 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MS3800 MS1200 3⁄8 1⁄2 Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 204 266 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 424 900 Zestaw naprawczy . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16759 Nr

-1106 MS3800RK

-1205 MS1200RK

Narz´dzia r´czne

Gedore. Z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Z aluminium. Ze wzgl´du na swà ma∏à mas´ pokr´t∏o jest szczególnie przydatne do pracy w pozycjach niewygodnych i m´czàcych. Kierunek pracy prawo-lewo prze∏àczany dêwigienkà. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2353 -0108 Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 Alu 10 1⁄2 Rozmiar uchwytu❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 32 D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 270 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 350 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5

U3

U10

U10T

U2

Gedore. Z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Kierunek pracy prawo-lewo prze∏àczany dêwigienkà. Chromowane. U10-U10L prze∏àczane dêwigienkà. U10T z zag∏´bionà dêwigienkà prze∏àczania kierunku. U2-U3 prze∏àczane tarczkà. Wieniec z´baty zapadki ma 52 lub 72 z´by. Pokr´t∏a zapadkowe 3293-U3 i 2193-U10 majà od∏àczany trzon rurowy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 1176 Gedore nr. . . . . . . . . . Rozmiar uchwytu ❒ . cale IloÊç z´bów . . . . . . . . szt. D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . szt

-0105 2093 U3 1⁄4 72 127 5

-0154 -0204 -0238 -0261 2093 U10 3093 U3 3093 U10 1993 U10T 1⁄4 3⁄8 3⁄8 1⁄2 24 72 32 32 127 200 200 250 5 5 5 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 1176 -0279 Gedore nr. . . . . . . . . . 1993 U10L 1⁄2 Rozmiar uchwytu ❒ . cale IloÊç z´bów . . . . . . . . szt. 32 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . mm 350 Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 5 Zapadka kpl. . . . . . Pasuje do. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

1177

Zapadka kpl. . . . . . Pasuje do. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

1177

zest

zest

-0303 1993 U3 1⁄2 72 270 5

-0402 3293 U2 3⁄4 52 510 1

-0451 3293-U3 3⁄4 72 620 1

-0203 2093-U3 1

(-0302) 2093-U10 1

-0351 3093-U3 1

-0575 1993-U3 1

-0609 3293-U2 1

(-0708) 3293-U3 1

-0501 2193 U10 1 20 810 1 -0401 1993-U10 5

Teng Tools. Ze sta∏ym trzpieniem chwytowym. Ze stali chromowo-wanadowej. Mechanizm zapadkowy 72-zàbkowy, czyli kàt post´pu 5 stopni. Z dêwigienkà prze∏àczajàcà kierunek pracy prawo-lewo. Przycisk do blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Ma∏ogabarytowe narz´dzie umo˝liwiajàce prac´ w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Chromowane na mat. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

11739 Nr cale

Zestaw naprawczy . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

11739 Nr zest

mm g szt

-0104 1400-72 1⁄4 72 142 90 10

-0203 3800-72 3⁄8 72 211 260 10

-0302 1200-72 1⁄2 72 257 470 10

-1052 1400-72RK-1 10

-1151 3800-72RK-1 10

-1250 1200-72RK-1 10

608 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 608))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏a zapadkowe Z trzpieniem chwytowym sta∏ym Teng Tools. Ze sta∏ym czopem chwytowym. Ze stali chromowowanadowej. Mechanizm zapadkowy 60-zàbkowy, czyli kàt post´pu 6 stopni. Prze∏àczany kierunek obrotów prawolewo za pomocà dêwigienki. Wyposa˝ony w przycisk do szybkiego blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Wszystkie cz´Êci g∏owicy zapadkowej mo˝na ∏atwo wymieniç. Klucz zapadkowy umo˝liwiajàcy prac´ w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Chromowany na mat. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16070 Nr cale

Zestaw naprawczy . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16070 Nr szt

mm g szt

-0100 1400-60T 1⁄4 60 150 104 1

-0209 3800-60T 3⁄8 60 203 256 10

-0308 1200-60T 1⁄2 60 255 402 1

-1009 1400-60TRK 1

-1108 3800-60TRK 10

-1207 1200-60TRK 10

Gedore. Z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Ze stali chromowo-wanadowej. Z prze∏àcznikiem kierunku pokr´cania: prawo-lewo. Przycisk do blokowania-uwalniania nasadki. Chromowane. R´kojeÊç dwukomponentowa.

11320 Nr cale szt. mm g

-0109 1993 U-20 1⁄2 60 270 350

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Oddzielna g∏owica zapadkowa z trzpieniem chwytowym sta∏ym i dêwigienkà prze∏àczajàcà kierunek pracy prawo-lewo. U˝ywana wraz z trzpieniem przed∏u˝ajàcym M110020.

G∏owica zapadkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11684 Nr cale kg

-0109 M110010 1 1.74

Trzpieƒ przed∏u˝ajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11684 Nr mm szt

-0208 M110020 550 4

G∏owica zapadkowa

Trzpieƒ przed∏u˝ajàcy

M3400-3

Teng Tools. Ze stali chromowowanadowej. Mocna klucze zapadkowe 3⁄4″ i 1″, z od∏àczanà g∏ówkà. Kierunek pracy prawolewo prze∏àczany dêwigienkà. Nr M3400 z przyciskiem do szybkiej wymiany nasadek - M1100 bez przycisku do szybkiej wymiany nasadek. R´kojeÊç rade∏kowana. Chromowane na mat.

M1100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7372 Nr cale mm g szt

-0401 M3400-3 3⁄4 500 2570 3

-0500 M1100 1 660 4410 3

Zestaw naprawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7372 Nr

-1300 3400-3RK

-1409 1100RK

Zestaw naprawczy (model skrzynkowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7372 Nr

-2308 M3400-3RK (40 z´bów)

-2407 M1100RK (24 z´by)

609 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 609))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏a zapadkowe Z trzpieniem chwytowym sta∏ym Teng Tools. JakoÊç przemys∏owa. Mechanizm zapadkowy 72z´bowy. Z dêwigienkà prze∏àczajàcà kierunek pracy prawolewo, oraz przyciskiem do blokowania oraz zwalniania/ zdejmowania nasadek. Nr 14382. R´kojeÊç czarna. Nr 14381. R´kojeÊç rade∏kowana z od∏àczanà g∏ówkà.

14382-0108

14381-0109

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . Nr Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . cale Liczba z´bów. . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . kg Opak.. . . . . . . . . . . . . . . szt Zestaw naprawczy . . Teng Tools . . . . . . . . . .

14382-0108 M3400-72 3⁄4 72 505 2.00 3

14381-0109 M1100-72 1 72 800 4.06 2

14382-1007 Nr M3400-72RK

14381-1008 M1100-72RK

Teng Tools. Zestaw 3 pokr´te∏ zapadkowych. Pokr´t∏a wyposa˝one sà w mechanizm z 72 z´bami, majà prze∏àczany dêwigienkà kierunek pracy prawo-lewo, a tak˝e przycisk do mocowania i szybkiej wymiany nasadek. Chromowane na mat. R´kojeÊç dwukomponentowa. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Narz´dzia r´czne

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12821 Nr cale mm mm kg

-0101 TT7203 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2

142, 211, 257 265x142x50 1.0

Teng Tools. D∏ugie pokr´t∏o zapadkowe z mechanizmem 60-z´bowym. Z dêwigienkà prze∏àczajàcà kierunek pracy prawo-lewo, oraz przyciskiem do blokowania oraz zwalniania/ zdejmowania nasadek. R´kojeÊç dwukomponentowa. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14383 Nr cale mm kg szt

-0107 1200L 1⁄2 60 432 0.8 5

Wera. Koloss. Pokr´t∏o zapadkowe dwukierunkowe, które mo˝na u˝ywaç jako m∏otka. Do du˝ych obcià˝eƒ - 600 Nm. Mechanizm zapadkowy z podwójnà zapadkà i kàtem powrotu 6°. Udary nie majà szkodliwego wp∏ywu na funkcjonowanie zapadki. Powierzchnie udarowe wyposa˝one w ochrony z materia∏u elastycznego, zapobiegajàcego uszkodzeniom powierzchni roboczych. Mocna r´kojeÊç dwukomponentowa osadzona na rurze zapobiega przenoszeniu wibracji. Chwyt w r´kojeÊci pod przed∏u˝nik, dla dodatkowego zwi´kszenia momentu obrotowego. Dostarczane z gumowà nak∏adkà ochronnà, zak∏adanà na cz´Êç udarowà, oraz z zaczepem na pas do zawieszania pokr´t∏a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Koloss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17288 Nr cale mm

-0106 8002 C 1⁄2 341

Wera. Koloss. Przed∏u˝nik do pokr´te∏ zapadkowych Koloss. Do zwi´kszania momentu obrotowego. Wyposa˝ony w r´kojeÊç wielokomponentowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Koloss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17297 Nr mm

-0105 8780 C 341

Wera. Koloss. Element centrujàcy wykonany z hartowanej stali chromowo-molibdenowej. U˝ywany z pokr´t∏ami zapadkowymi Koloss do prostowania i centrowania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Koloss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz´Êci zbie˝nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

610 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 610))

17298 Nr mm mm

-0104 8791 C 85 135


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏a zapadkowe Przegubowe Teng Tools. Przegubowy. Ze sta∏ym czopem chwytowym. Mechanizm zapadkowy 60zàbkowy, czyli kàt post´pu 6 stopni. Prze∏àczany kierunek obrotów prawo-lewo. Wyposa˝ony w przycisk do szybkiego blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Chromowany na mat. R´kojeÊç dwukomponentowa. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11806 Nr cale

Zestaw naprawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11806 Nr zest

-0102 1200F 1⁄2 60 432 0.85 5

mm kg szt

-0201 1200FRK 10

Gedore. Przegubowe. Z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Kierunek pracy prawo-lewo prze∏àczany dêwigienkà. R´kojeÊç okràg∏a. Chromowane. G∏owica zapadkowa ustawiana w zakresie 180° z blokadà co 30°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar uchwytu ❒. . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5134 cale szt. mm szt

-0057 3093-GU 3 3⁄8 72 275 5

-0107 1993-GU 3 1⁄2 72 275 5

Narz´dzia r´czne

Wera. Zyklop. Mocny uchwyt z zapadkà o drobnym uz´bieniu i g∏owicà przegubowà, ustawianà w 5 po∏o˝eniach. Kàt roboczy ruchu r´kojeÊci jedynie 5-6°. Ma∏a wartoÊç ruchu roboczego umo˝liwia wykonywanie dok∏adnych prac monta˝owych we wszystkich po∏o˝eniach. Mo˝na równie˝ zablokowaç g∏owic´ na wprost, i u˝ywaç uchwytu jako wkr´taka (po do∏àczeniu oprawki nasadkowej i grotu wkr´takowego).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera Zyklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15263 Nr cale mm

-0109 8000A 1⁄4 152

-0208 8000B 3⁄8 199

-0307 8000C 1⁄2 277

Trzpienie chwytowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Do pokr´te∏ zapadkowych. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar uchwytu❒ . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1178 cale mm szt

-0103 2094 1⁄4 20 10

-0202 3094 3⁄8 28.5 10

-0301 1994 1⁄2 36.5 10

-0400 3294 3⁄4 51.5 1

-0509 2194 1 68 1

Tarczka zapadkowa Gedore. Do stosowania w miejscach, gdzie nie mo˝na zastosowaç zwyk∏ych pokr´te∏ zapadkowych. Szczególnie u˝yteczna do wspó∏pracy z przed∏u˝aczem 2090-12, nr art. 1186-0178 i trzpieniem chwytowym 2094, nr art. 1178-0103.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. x wysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10369 Nr cale mm

-0103 2093 HR 1⁄4 27x20

¸àczniki redukcyjne Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Nr M380035-C i M120036-C z otworem poprzecznym do pokr´cania przy pomocy przed∏u˝acza. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . Z otworem poprzecznym. . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3564 Nr cale cale mm g szt

-0101 M380035-C 3⁄8 1⁄4 tak 30 20 10

-0200 M120036-C 1⁄2 3⁄8 tak 40 55 10

-0309 M340086-C 3⁄4 1⁄2 nie 40 52 1

611 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 611))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe ¸àczniki redukcyjne Teng Tools. Nierdzewny. Z otworem poprzecznym umo˝liwiajàcym pokr´canie za pomocà przed∏u˝nika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16760 Nr cale cale g szt

-0204 M120036-C 1⁄2 3⁄8 55 5

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒. . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1179

-0102 3020 3⁄8 1⁄4 29 10

cale cale mm szt

-0201 1930 1⁄2 3⁄8 40 10

-0300 3219 3⁄4 1⁄2 57 1

-0409 2132 1 3⁄4 75 1

¸àczniki przejÊciowe

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Nr M380036-C i M110030 z otworem poprzecznym do pokr´cania przy pomocy przed∏u˝acza. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . Z otworem poprzecznym . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3565 Nr cale cale mm g szt

-0050 M140036-C 1⁄4 3⁄8 nie 25 4 10

-0100 M380036-C 3⁄8 1⁄2 tak 40 45 10

-0209 M120037-C 1⁄2 3⁄4 nie 39.5 55 10

-0308 M340085-C 3⁄4 1 nie 62 370 1

-0407 M110030 1 1 tak 82 620 1

Teng Tools. Nierdzewny. Z otworem poprzecznym umo˝liwiajàcym pokr´canie za pomocà przed∏u˝nika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16760 Nr cale cale g szt

-0105 MS380036-C 3⁄8 1⁄2 45 5

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wewn. ❒ . . . . . . . . . . . Chwyt zewn. ❒. . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1180

-0109 2030 1⁄4 3⁄8 26 10

cale cale mm szt

-0208 3019 3⁄8 1⁄2 36 10

-0307 1932 1⁄2 3⁄4 45 10

-0406 3221 3⁄4 1 61 1

Pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Typ S z mechanizmem mocujàcym nasadk´.

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . .

3587 Nr cale mm g szt

-0104 M140050-C 1⁄4 105 40 10

-0153 M380050-C 3⁄8 170 122 10

-0179 M120050-C 1⁄2 243 300 10

-0203 M340050-C 3⁄4 450 1400 5

-0302 M340050S-C 3⁄4 450 1400 5

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1181 Nr cale mm szt

-0108 2087 1⁄4 115 10

612 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 612))

-0207 3087 3⁄8 160 10

-0306 1987 1⁄2 290 10

-0405 3287 3⁄4 500 1

-0504 2187 1 700 1


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany. Przegub z chwytem ❒ 1⁄2″ do osadzania nasadek i innych narz´dzi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349 Nr cale mm

-0103 1998 1⁄2 460

Pokr´t∏a fajkowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1182

-0107 3081 3⁄8 180 10

cale mm szt

-0206 1981 K 1⁄2 220 10

Pokr´t∏a przegubowe

M120010 Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane. R´kojeÊç dwukomponentowa. Typ S z mechanizmem mocujàcym nasadk´.

1201

7398 Nr cale mm g szt

-0104 M120010-C 1⁄2 250 492 10

-0203 1201 1⁄2 425 894 10

-0252 1201A 1⁄2 600 1198 5

-0302 M340070-C 3⁄4 475 1880 5

-0401 M340070S-C 3⁄4 475 1880 5

Trzpieƒ chwytowy zapas. . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7398 Nr szt

-

-1003 1201RK 10

-1052 1201ARK 10

-

-

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Model wygi´ty. R´kojeÊç dwukomponentowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15280 Nr cale mm szt

-0108 M380010A-C 3⁄8 250 10

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1183 -0106 2097 1⁄4 cale mm 150 szt 10

Trzpieƒ chwytowy zapas. . . . . . . .

1183

-0205 3096 3⁄8 247 10

-0304 1996 1⁄2 255 10

-0403 1997 1⁄2 380 10

-0502 3296 3⁄4 547 1

-

-1005

-1005

-

-

Pokr´t∏a wykorbione Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. R´kojeÊç plastikowa.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

11204 Nr cale mm g szt

-0100 M380011-C 3⁄8 380 310 10

-0209 M120011-C 1⁄2 420 585 10

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane. R´kojeÊç gumowa.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1184 Nr cale mm

-0303 1985 1⁄2 410

613 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 613))

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Przed∏u˝niki trzpieniowe Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0679 Nr cale mm g szt

-0109 M140020-C 1⁄4 50 22 10

-0158 M140023-C 1⁄4 75 35 10

-0208 M140021-C 1⁄4 100 46 10

-0307 M140022-C 1⁄4 150 65 10

-0356 M140024-C 1⁄4 300 126 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0679 Nr cale mm g szt

-0406 M380020-C 3⁄8 75 75 10

-0455 M380023-C 3⁄8 125 120 10

-0505 M380021-C 3⁄8 150 145 10

-0604 M380022-C 3⁄8 250 242 10

-0703 M380024-C 3⁄8 500 506 10

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Typ S z mechanizmem mocujàcym nasadk´.

Nr art. . . . . . 7386 -0108 Teng Tools . Nr M120020-C 1⁄2 Chwyt ❒ . . . cale D∏ugoÊç . . . mm 60 Masa . . . . . . g 105 Opak.. . . . . . szt 10

-0207 M120021-C 1⁄2 125 222 10

-0256 M120023-C 1⁄2 150 240 10

-0306 M120022-C 1⁄2 250 420 10

-0355 M120024-C 1⁄2 500 855 10

-0405 M340020-C 3⁄4 100 400 1

Nr art. . . . . . 7386 -0504 Teng Tools . Nr M340021-C 3⁄4 Chwyt ❒ . . . cale D∏ugoÊç . . . mm 200 Masa . . . . . . g 750 Opak.. . . . . . szt 1

-0553 M340021S-C 3⁄4 200 700 1

-0603 M340022-C 3⁄4 400 1400 5

-0652 M340022S-C 3⁄4 400 1400 5

-0702 M110040 1 200 1350 1

-0801 M110050 1 400 2400 5

-0454 M340020S-C 3⁄4 100 450 1

Teng Tools. Ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

Nr cale mm g szt

16261-0109 MS380020-C 3⁄8 75 72 5

16261-0208 MS380023-C 3⁄8 125 118 5

16259-0103 MS120021-C 1⁄2 125 209 5

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1185 Nr cale mm szt

-0104 2090/2 1⁄4 55 10

-0203 3090/3 3⁄8 76 10

-0302 3090/5 3⁄8 125 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1185 Nr cale mm szt

-0500 1990/5 1⁄2 125 10

-0609 3290/8 3⁄4 200 1

-0708 2190/8 1 205 1

-0401 1990/3 1⁄2 76 10

Gedore. Bardzo d∏ugie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . Gedore. . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . .

1186 Nr cale mm szt

-0103 2090/4 1⁄4 100 10

-0152 2090/6 1⁄4 150 10

-0178 209012 1⁄4 300 1

-0202 3090/10 3⁄8 250 10

Nr art. . . . . . . . Gedore. . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . .

1186 Nr cale mm szt

-0251 3090/12 3⁄8 305 10

-0301 1990/10 1⁄2 250 10

-0400 3290/16 3⁄4 400 1

-0509 2190/16 1 405 1

614 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 614))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Przed∏u˝niki trzpieniowe Teng Tools. Chwyt wyjÊciowy jest tak uformowany, by nasadka mog∏a byç osadzona przegubowo dla uzyskania lepszej dost´pnoÊci. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . .

0110 Nr cale mm g szt

-1708 M380020W-C 3⁄8 75 63 10

-1807 M380021W-C 3⁄8 150 145 10

-1906 M380022W-C 3⁄8 250 234 10

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . .

0110 Nr cale mm g szt

-2003 M120020W-C 1⁄2 75 105 10

-2102 M120021-C 1⁄2 150 222 10

-2201 M120022W-C 1⁄2 250 420 10

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy pokr´t∏o zapadkowe z prze∏àczalnà i od∏àczanà g∏owicà zapadkowà, dwa przed∏u˝niki trzpieniowe oraz pokr´t∏o z przetyczkà. Wszystkie cz´Êci wyposa˝one w chwyt 3⁄4″ Dostarczany w tacce pasujàcej do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze trzpieniowe, d∏ug.3⁄4″ ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10153 Nr mm mm kg

-0103 TTX3404 200, 400 560x110x70 6.1

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy pokr´t∏o zapadkowe z grzechotkà 72-z´bowà i dêwigienkà do prze∏àczania kierunku pracy, dwa przed∏u˝niki trzpieniowe oraz pokr´t∏o typu T, z przetyczkà. Wszystkie cz´Êci wyposa˝one w chwyt 3⁄4″ oraz mechanizm zabezpieczajàcy nasadk´ przed spadni´ciem. Dostarczany w tacce pasujàcej do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝niki trzpieniowe ❒ 3⁄4″, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16741 Nr mm mm kg

-0109 TTX3404S 200, 400 560x110x70 6.5

Teng Tools. Zestaw zawierajàcy 6 przed∏u˝ników (chwyt 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″), przeguby uniwersalne 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″- 1⁄4″, oraz pokr´t∏o z przetyczkà i dwa wkr´taki precyzyjne do gniazd szeÊciokàtnych (2.0 i 2.5 mm). Krótki przed∏u˝nik po w∏o˝eniu w otwór poprzeczny d∏u˝szego s∏u˝y za pokr´t∏o. Jako wyposa˝enie dodatkowe znajduje si´ r´kojeÊç s∏u˝àca do zamontowania na przed∏u˝niku. Oba te sposoby umo˝liwiajà utworzenie pokr´t∏a typu T. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 1⁄4″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 3⁄8″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze 1⁄2″, d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6887 Nr mm mm mm mm kg

-0104 TTXEXT13 150, 300 75, 500 75, 500 560x110x40 2.0

Oddzielna r´kojeÊç poprzeczna T-HD . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6887 mm g

-0203 120 32

Pokr´t∏a wkr´takowe Teng Tools. Z gi´tkim trzonem.Chwyt kwadratowy 1⁄4″ umo˝liwiajàcy osadzanie nasadek do grotów, a ta˝e zwyk∏ych nasadek. Czarna r´kojeÊç z tworzywa sztucznego posiada szeÊciokàtny chwyt zewn´trzny, umo˝liwiajàcy pokr´canie kluczem. Tylko do pracy w prawo (dopuszczalne obcià˝enie 5 Nm).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0018 Nr cale mm g szt

-0109 MD514 1⁄4 260 100 10

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Z chwytem ″-❒ do nasadek i innych narz´dzi. R´kojeÊç posiada gniazdo chwytowe ″-❒ do do∏àczenia np. pokr´t∏a z przetyczkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3486 Nr cale mm g szt

-0106 M140015-C 1⁄4 150 80 10

615 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 615))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Pokr´t∏a wkr´takowe Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Z chwytem kwadratowym 1⁄4″ do nasadek. Czarna r´kojeÊç z tworzywa sztucznego posiada szeÊciokàtny chwyt zewn´trzny, umo˝liwiajàcy pokr´canie kluczem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2871 Nr cale mm szt

-0101 2098 1⁄4 140 10

Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Z chwytem ❒ 3⁄8″ umo˝liwiajàcym osadzanie nasadek i innych narz´dzi. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego dwucz´Êciowa. R´kojeÊç posiada gniazdo chwytowe 3⁄8″-❒ do do∏àczenia np. pokr´t∏a z przetyczkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0305 Nr cale mm g szt

-0101 PT3810R 3⁄8 250 302 10

Przed∏u˝niki gi´tkie Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Cz´Êç gi´tka pokryta plastikiem. Chwyty, zarówno wewnetrzny, jak i zewn´trzny, kwadratowe. Tylko do pracy w prawo, dopuszczalne obcià˝enie 5 Nm.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2996 Nr cale mm g szt

-0101 M140038-C 1⁄4 150 26 10

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany, z g∏owicà polerowanà na po∏ysk. Tylko do pracy w prawo, dopuszczalne obcià˝enie 5 Nm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1187 Nr cale mm szt

-0102 2088 1⁄4 120 10

G∏owiczka przegubowa Teng Tools. G∏owiczka przegubowa ze stali chromowo-wanadowej. Chromowana na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3585 Nr cale mm g szt

-0106 M120080-C 1⁄2 70 188 10

Przeguby uniwersalne Teng Tools. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 7411 -0057 Teng Tools . . . . . . . . . Nr M140030-C 1⁄4 Rozmiar chwytu ❒ . . cale Masa . . . . . . . . . . . . . . g 25 Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0073 M380030-C 3⁄8 65 10

-0107 M120030-C 1⁄2 165 10

-0206 M340030-C 3⁄4 570 1

Gedore. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1189 Nr cale mm szt

-0100 2095 1⁄4 38 10

-0209 3095 3⁄8 52 10

-0308 1995 1⁄2 70 10

-0407 3295 3⁄4 106 1

-0506 2195 1 141 1

Zestaw uchwytów spr´˝ystych Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z dwóch aluminiowych listew profilowych do których przymocowuje si´ uchwyty spr´˝yste s∏u˝àce do zak∏adania nasadek. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Dno pojemnika wy∏o˝one gàbkà. Pasuje m.in. do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. listew alum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.3⁄8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchwytów spr´˝.1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

616 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 616))

0389 Nr szt. mm szt. szt. szt. mm kg

-0100 TTALU 32 2x260 10 10 10 265x142x50 0.65


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia nasadkowe Podstawka listwowa Teng Tools. Aluminiowa listwa profilowa do zawieszenia na Êcianie, która po uzupe∏nieniu o odpowiednie uchwyty spr´˝yste s∏u˝y do przechowywania nasadek 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″.

Profil aluminiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2893 mm szt

Uchwyty spr´˝yste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do nasadek z chwytem ❒ . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç uchw. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2893 cale opak.

Profil aluminiowy. . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2893 Nr m szt.

-0105 430 30 -0204 1⁄4 10

-0303 3⁄8 10

-0154 ALU 1000-1 1 1

(Na rys. z uchwytami)

-0402 1⁄2 10

-0170 ALU1000-4 1 4

Profil aluminiowy 4-rz´dowy, z uchwytami spr´˝ystymi i 2 uchwytami transp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty spr´˝. (po 10 ka˝d. rozm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2905 Nr mm cale

-0101 ALU450 450 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2

¸àczniki czworokàtne Teng Tools. Do do∏àczania zwyk∏ych nasadek maszynowych itp. Przeznaczone do osadzania w narz´dziach mechanicznych wyposa˝onych w chwyt w wykonaniu 4.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . Wykonanie chwytu. . . . Chwyt czworokàtny . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . .

10618 Nr g cale ❒ cale mm pacz

-0102 ACCSDA1414 4-1⁄4 1⁄4 50 10

-0201 ACCSDA1438 4-1⁄4 3⁄8 50 10

-0300 ACCSDA1412 4-1⁄4 1⁄2 50 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 870/4 Rozm. . . . . . . . . . . . . . . Chwyt (wykonanie) . . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie ∏àcznika . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0295

-0103 1⁄4-50 4-1⁄4 1⁄4 50 5

g cale ❒ cale mm szt

-0202

1706 mm g mm ❒ cale mm szt

4-1⁄4 1⁄4 100 5

-0104 3⁄8-75 7-11 3⁄8 75 5

do

-0301 3⁄8-50 4-1⁄4 3⁄8 50 5

1⁄4-100

Wera. Do osadzania zwyk∏ych nasadek maszynowych itp. Przeznaczone bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 7. Zakres stosowania dla wyk. 7 patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wera 870/7 Rozm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ∏àcznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie ∏àcznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia r´czne

Wera. Do osadzania zwyk∏ych nasadek maszynowych itp. Przeznaczone bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436.

do

-0203 1⁄2-75 7-11 1⁄2 75 5

Momento. Do osadzania zwyk∏ych nasadek maszynowych itp. Przeznaczone do bezpoÊredniego mocowania we wkr´tarce z chwytem w wykonaniu 4. Zakres stosowania dla wyk. 4 patrz str. 436.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu. . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie ∏àcznika . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . .

2362 Nr cale ❒ cale mm

-0057 0-024 g 1⁄4 1⁄4 51

(-0206) 0-034 g 1⁄4 1⁄4 76

(-0305) 0-044 g 1⁄4 1⁄4 102

(-0404) 0-064 g 1⁄4 1⁄4 152

-0073 1-024 g 1⁄4 3⁄8 51

(-0503) 1-034 g 1⁄4 3⁄8 76

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu. . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie ∏àcznika . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . .

2362 Nr cale ❒ cale mm

(-0602) 1-044 g 1⁄4 3⁄8 102

(-0701) 1-064 g 1⁄4 3⁄8 152

-0107 4-024 g 1⁄4 1⁄2 51

(-0800) 4-034 g 1⁄4 1⁄2 76

(-1006) 4-044 g 1⁄4 1⁄2 102

(-0909) 4-036 g 7⁄16 1⁄2 76

¸àczniki przejÊciowe szeÊciokàtne Teng Tools. ¸àczniki przejÊciowe szeÊciokàtne mocowane w uchwycie wiertarskim, z zewn´trznym chwytem ❒ po drugiej stronie - pod nasadki.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt czworokàtny . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11711 Nr g-cale ❒-cale g szt

-0106 M140037 1⁄4 1⁄4 3 100

-0205 M380037 1⁄4 3⁄8 14 10

617 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 617))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Narz´dzia 1000 V Urzàdzenia do pracy pod napi´ciem - Narz´dzia r´czne 1000 V pràdu przemiennego i 1500 V pràdu sta∏ego Do prac wykonywanych pod napi´ciem nale˝y podchodziç i najwy˝szà ostro˝noÊcià. Narz´dzia z atestem 1000 V zapewniajà ochron´ osobistà do napi´cia 1000 V pràdu przemiennego, i muszà byç one oznaczone 1000 V i symbolem. Ka˝de pojedyncze narz´dzie jest badane napi´ciem 10 000 V, tzn. dziesi´ciokrotnie wy˝szym ni˝ wartoÊç dopuszczalna wynikajàca z oznaczenia.

Obowiàzujàce normy dotyczàce testowania narz´dzi: IEC 60900, DIN 60900, VDE 0680 ● IEC 60900 jest normà mi´dzynarodowà dotyczàcà badania narz´dzi przeznaczonych do pracy przy urzàdzeniach elektrycznych. ● DIN EN 60900 jest standardem obowiàzujàcym wewnàtrz UE z roku 1995. Najwa˝niejszym postanowieniem tej normy jest obowiàzek indywidualnego testowania ka˝dego narz´dzia pod wzgl´dem izolacji. ● VDE jest niezale˝nà instytucjà zajmujàcà si´ badaniem i zaÊwiadczaniem, ˝e dane narz´dzie spe∏nia normy w zakresie konstrukcji, produkcji i pakowania.

Podczas u˝ywania narz´dzi 1000 V nale˝y zawsze mieç na uwadze poni˝sze zalecenia:

Narz´dzia r´czne

● Z narz´dziem obchodziç si´ ostro˝nie, aby nie uszkodziç izolacji. ● Regularnie kontrolowaç stan izolacji, a przy najmniejszym podejrzeniu co do jej pe∏nej sprawnoÊci nale˝y jà usunàç i nie u˝ywaç narz´dzia do pracy przy urzàdzeniach elektrycznych. ● U˝ywaç tylko narz´dzia o odpowiednim rozmiarze. Zmniejsza si´ w ten sposób ryzyko wyÊlizgni´cia i przypadkowego dotkni´cia cz´Êci b´dàcych pod napi´ciem. ● Pilnowaç, by ˝adne elementy, np. koƒcówka kabelka pomiarowego, nie pozostawa∏y w kontakcie z cz´Êciami b´dàcymi pod napi´ciem. ● Zawsze po u˝yciu narz´dzie oczyÊciç i przechowywaç w suchym miejscu.

Klucze oczkowe Gedore. Z izolacjà wg IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 volt (przez uprawniony personel). Jednostronne. Dwunastokàtne. Mocno odsadzone. Ze stali chromowowanadowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore SS IEC 2E Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0731

-0055

-0105

-0204

-0303

-0402

-0501

-0600

-0709

mm mm szt

8 170 5

9 170 5

10 170 5

11 180 5

12 190 5

13 200 5

14 200 5

15 200 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore SS IEC 2E Rozmiar klucza . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0731

-0808

-0907

(-1004)

(-1103)

(-1202)

(-1301)

(-1400)

mm mm szt

17 220 5

19 240 5

22 260 5

24 270 5

27 300 5

30 300 5

32 300 5

Pokr´t∏o zapadkowe Z trzpieniem chwytowym sta∏ym Gedore. Z izolacjà wg IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 volt (przez uprawniony personel). Z trzpieniem chwytowym sta∏ym. Prze∏àczanie kierunku pracy prawo-lewo za pomocà tarczki. Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pracy nasadk´ lub przed∏u˝acz mo˝na trwale zamocowaç. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0733 Nr cale szt. mm szt

-0103 SS IEC 1993 U 1⁄2 32 270 5

Pokr´t∏o poprzeczne z przetyczkà Gedore. Z izolacjà wg IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 volt (przez uprawniony personel). Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pracy nasadk´ mo˝na zamocowaç przy u˝yciu wkr´tu z ∏bem gniazdowym szeÊciokàtnym. Ze stali chromowo-wanadowej. Dostarczany z kluczem trzpieniowym szeÊciokàtnym. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 -0102 Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr SS IEC 1988 1⁄2 Rozmiar chwytu ❒. . . . . . . . . . . . . . cale D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 200 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5

Przed∏u˝acze trzpieniowe Gedore. Z izolacjà wg IEC 60900 do pracy pod napi´ciem do 1000 volt (przez uprawniony personel). Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pracy nasadk´ mo˝na zamocowaç przy u˝yciu wkr´tu z ∏bem gniazdowym szeÊciokàtnym. Ze stali chromowo-wanadowej. Dostarczany z kluczem trzpieniowym szeÊciokàtnym. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0735 -0101 -0200 Gedore . . . . . . . . . . . . . Nr SS IEC 1990-5 SS IEC 1990-10 1⁄2 1⁄2 Rozmiar chwytu ❒ . . . cale D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . mm 125 250 Opak. . . . . . . . . . . . . . . szt 5 5

618 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 618))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe O narz´dziach nasadowych maszynowych Narz´dzia nasadowe maszynowe sà zawsze czarne, dla odró˝nienia od nasadek przeznaczonych do pracy r´cznej, które najcz´Êciej sà chromowane. Narz´dzia nasadowe maszynowe sà przeznaczone do przykr´cania Êrub i nakr´tek za pomocà wkr´tarek o nap´dzie pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym. Dlatego sà one znacznie mocniejsze w porównaniu z odpowiadajàcymi im narz´dziami nasadowymi przeznaczonymi do pracy r´cznej. Tolerancje sà w´˝sze a zu˝ycie mniejsze, dlatego ryzyko wystàpowania zmian wartoÊci momentu obrotowego wywo∏anych luzem pomi´dzy wkr´tarkà a narz´dziem nasadowym jest bardzo ma∏e. U˝ywanie do wkr´tarek nasadek chromowanych mo˝e byç przyczynà powa˝nych szkód. ¸uski powierzchniowej warstwy chromowej mogà zraniç r´ce lub oczy. Bezpieczeƒstwo pracy wymaga, by do wkr´tarek mechanicznych by∏y u˝ywane tylko nasadki maszynowe czarne, tj. bez ˝adnej dodatkowej warstwy powierzchniowej. Zabezpieczanie maszynowych narz´dzi nasadowych W wielu wkr´tarkach, dla zabezpieczenia pewnoÊci osadzenia nasadki, wymagane jest stosowanie ko∏ka blokujàcego lub pierÊcienia gumowego. Dlatego nasadki maszynowe wyposa˝one sà w poprzeczny otwór przelotowy pod ko∏ek lub rowek na pierÊcieƒ gumowy.

Nasadki maszynowe (impact) do wkr´tarek ISO 2725-2 DIN 3129 WejÊcie otworu chwytnego BS 7794 winno byç zag∏´bione lub AMSE B107.2 Otwór chwytny o Kraw´dzie zewn´trzne sfazowane dla u∏atwienia wprowadzenia ∏ba winny byç za∏amane i bez podwy˝szonej precyzji. Êruby lub nakr´tki. ostrych naro˝y. Otwór chwytny i otwór pod czop nap´dowy wkr´tarki sà usytuowane poÊrodku i w jednej linii Powierzchnie winny byç wolne od defektów majàcych wp∏yw na w∏asnoÊci u˝ytkowe.

Ârednice zewn´trzne cz´Êci chwytnej sà dobrane tak, by zapewniaç wytrzyma∏oÊç i dobry dost´p.

Nasadki maszynowe winny posiadaç otwór przelotowy.

Nasadki maszynowe winny posiadaç pog∏´bione dno.

Rowek pod pierÊcieƒ gumowy

Otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy

Kraw´dzie zewn´trzne winnybyç za∏amane i bez ostrych naro˝y.

Kwadratowe Precyzyjny otwór do czopy czopu nap´dowego nap´dowe wkr´tarek ISO 1174-2 DIN 3121 BS 7794 AMSE B107.2

Ârednice zewn´trzne cz´Êci nap´dowej sà dobrane tak, by móc przenosiç moment z wkr´tarek wszystkich typów

619 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 619))

Narz´dzia r´czne

Czym wyró˝niajà si´ nasadki maszynowe Momento


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Z chwytem ❒ 1⁄4″

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Nasadki maszynowe cienkoÊcienne. Ze specjalnej stali chromowowanadowej. SzeÊciokàtne. Czarne. ANSI.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

13243 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505

Nr 960506-C 960507-C 960508-C 960507-C 960513-C

6 7 8 10 13

mm 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

mm 10 11 11 12.5 12.0

mm 9.5 11.0 12.0 14.0 18.0

mm 12.0 12.0 12.0 14.0 18.0

20 20 20 30 30

10 10 10 10 10

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. Szereg metryczny ″Momento 0″ - d∏ug. standard. RozNr art. D∏ugoÊç miar mm 6742 mm 4 (-0109) 25 4.5 (-0208) 25 5 -0307 25 5.5 (-0406) 25 6 7 8 9

-0505 -0604 -0703 -0802

25 25 25 25

10 11 12 13 14

-0901 -1008 -1107 -1206 -1305

25 25 25 25 25

Szereg amerykaƒski ″Momento 0″ - d∏ug. standard. RozRozNr art. D∏ugoÊç miar miar AF mm 6742 mm 3⁄16 4.7 (-1404) 25 1⁄4

5⁄16

3⁄8 7⁄16 1⁄2

-

6.4 7.9 -

-1503 (-1602) -

25 25 -

9.5 11.1 12.7 -

-1701 (-1800) (-1909) -

25 25 25 -

Z chwytem ❒ 3⁄8″.

Teng Tools. Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Czarne.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

11483 -0102 -0201 -0300 -0409

Nr 980508-C 980510-C 980511-C 980512-C

8 10 11 12

mm 30.0 30.0 30.0 30.0

mm 8.0 8.0 9.0 9.0

mm 12.5 15.0 17.0 19.0

mm 19.0 19.0 19.0 19.0

33 34 37 40

10 10 10 10

-0508 -0607 -0656 -0706

980513-C 980514-C 980515-C 980516-C

13 14 15 16

30.0 30.0 30.0 30.0

9.0 9.0 11.0 11.0

19.0 20.0 22.0 24.0

19.0 20.0 22.0 24.0

41 41 64 64

10 10 10 10

-0805 -0904

980517-C 980519-C

17 19

30.0 30.0

11.0 11.0

24.0 26.0

24.0 26.0

64 72

10 10

620 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 620))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 3⁄8″. Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach. Szereg metryczny ″Momento 1″ - d∏ug.standard. ″Momento 1″ - d∏ugie RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar mm 5973 mm 5977 mm -0101 34 6 7 -0200 34 -0309 34 -0305 57 8 9 -0408 34 -

Szereg amerykaƒski Momento 1 - d∏ug.standard. Roz- Roz- Nr art. D∏ugoÊç miar miar AF mm 5973 mm 1⁄4 6.4 -1406 34 -

10 11 12 13

-0507 -0606 -0705 -0804

34 34 34 34

-0503 -0602 -0701 -0800

57 57 57 57

3⁄8 7⁄16

14 15 16 17

-0903 -1000 -1059 -1109

34 34 34 34

(-2004) -1105 -1204

57 57 57

9⁄16

18 19* 21 22 24

-1208 -1307 -1356 (-1471) (-1489)

34 34 34 34 34

-1303 -1402 -

57 57 -

1⁄2

3⁄4*

-

9.5 11.1 12.7 -

-1604 -1703 -1802 -

34 34 34 -

14.3 -

-1901 -

34 -

19 -

-1307 -

34 -

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. D∏ugie nasadki maszynowe ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Czarne.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

Opak.

11486 -0109 -0208 -0307

Nr 980608-C 980610-C 980611-C

8 10 11

mm 65.0 65.0 65.0

mm 12.0 25.0 25.0

mm 12.5 15.0 17.0

mm 19.0 19.0 19.0

95 89 87

10 10 10

-0406 -0505 -0604

980612-C 980613-C 980614-C

12 13 14

65.0 65.0 65.0

25.0 25.0 25.0

19.0 19.0 20.0

19.0 19.0 20.0

85 80 87

10 10 10

-0703 -0802 -0901

980616-C 980617-C 980619-C

16 17 19

65.0 65.0 65.0

25.0 25.0 25.0

24.0 24.0 26.0

24.0 24.0 26.0

144 130 143

10 10 10

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. CienkoÊcienne. Z szeÊciokàtnym roboczym otworem chwytowym. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach. System metryczny ″Momento 1″ - d∏ug. standard. Momento T1 L - d∏ugie RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar mm 11331 mm 11331 mm (-0049) 34 7 8 -0056 34 (-0973) 57 9 (-0064) 34 10 -0106 34 (-1005) 57 11 -0205 34 (-1054) 57 12 -0304 34 (-1104) 57 13 -0403 34 -1203 57 14 15 16 17 18 19*

-0502 -0601 (-0700) (-0809) (-0908) (-0957)

34 34 34 34 34 34

(-1302) (-1351) (-1401) (-1500) (-1609)

57 57 57 57 57

621 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 621))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe

Teng Tools. Nasadkowe groty maszynowe do gniazd szeÊciokàtnych. Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Obsada nasadkowa grotu posiada otwór pod ko∏ek, jak równie˝ rowek pod pierÊcieƒ, które mocujà grot na kwadratowym czopie chwytowym narz´dzia. Czarne.

Nr art. Teng Tools Wymiary L1

D1

Masa PierÊcienie

Ko∏ki

Opak.

Nr 981504-C 981505-C 981506-C 981507-C

4 5 6 7

mm 52 52 52 52

mm 20.8 20.8 20.8 20.8

55 57 60 63

gumowe O935202 O935202 O935202 O935202

zabezpieczajàce P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

-0501 -0600 -0709

981508-C 981510-C 981512-C

8 10 12

52 20.8 52 20.8 52 20.8

67 74 85

O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320

10 10 10

Narz´dzia r´czne

15143 -0105 -0204 -0303 -0402

Z chwytem ❒ 1⁄2″

Teng Tools. Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek, który zabezpiecza po∏àczenie nasadki z kwadratowym trzpieniem narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

Opak.

10178 -0021 -0039 -0062 -0096

Nr 920508-C 920510-C 920511-C 920512-C

8 10 11 12

mm 38.0 38.0 38.0 38.0

mm 9.0 12.0 12.0 12.0

mm 15.0 17.5 18.7 20.0

mm 25.0 25.0 25.0 25.0

90 90 90 90

gumowe O935202 O935202 O935202 O935202

zabezpieczajàce P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

-0104 -0153 -0203 -0302

920513-C 920514-C 920515-C 920516-C

13 14 15 16

38.0 38.0 38.0 38.0

12.0 12.0 12.0 12.0

21.0 22.5 23.7 25.0

25.0 25.0 30.0 30.0

90 90 130 130

O935202 O935202 O93525 O93525

P90320 P90320 P90324 P90324

10 10 10 10

-0401 -0500 -0609 -0633

920517-C 920518-C 920519-C 920520-C

17 18 19 20

38.0 38.0 38.0 38.0

13.0 13.0 13.0 13.0

26.0 27.5 28.7 32.0

30.0 30.0 30.0 30.0

130 130 130 130

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-0658 -0708 -0757 -0807

920521-C 920522-C 920523-C 920524-C

21 22 23 24

38.0 38.0 38.0 45.0

13.0 13.0 13.0 20.0

30.0 32.0 32.0 35.0

30.0 30.0 30.0 30.0

130 130 130 130

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-0815 -0823 -0831 -0849

920525-C 920526-C 920527-C 920528-C

25 26 27 28

45.0 50.0 50.0 50.0

20.0 22.0 22.0 22.0

36.0 38.0 38.7 40.0

30.0 30.0 30.0 30.0

160 170 210 210

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-0856 -0864 -0872

920529-C 920530-C 920532-C

29 30 32

50.0 50.0 50.0

22.0 22.0 28.0

40.0 42.0 44.0

30.0 30.0 30.0

210 220 260

O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324

10 10 10

622 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 622))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Teng Tools. Nasadki maszynowe calowe, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art. Teng Tools Rozmiar Rozmiar 11487 -0108 -0207 -0306 -0405

Nr 920114-C 920116-C 920118-C 920120-C

-0504 -0603 -0702 -0801

920122-C 920124-C 920126-C 920128-C

11⁄16″

920130-C 920132-C 920136-C

15⁄16″

-0900 -1007 -1106

7⁄16″ 1⁄2″

9⁄16″ 5⁄8″

3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

1″ 1 1⁄8″

L

T

D1

D2 Masa PierÊcieƒ

Ko∏ek

Opak.

11.1 12.7 14.3 15.9

mm 38.0 38.0 38.0 38.0

mm 12.0 12.0 12.0 12.0

mm 18.0 20.0 22.0 25.0

mm 22.0 22.0 24.0 25.0

70 70 70 80

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

17.5 19 20.6 22.2

38.0 38.0 38.0 38.0

13.0 13.0 13.0 13.0

26.0 28.0 30.0 32.0

26.0 28.0 30.0 32.0

90 110 120 140

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

23.8 25.4 28.6

38.0 13.0 34.0 34.0 38.0 14.0 36.0 36.0 40.0 16.0 40.0 38.0

160 180 200

O93530 P90328 O93532 P90328 O93532 P90328

10 10 10

Teng Tools. Nasadki maszynowe d∏ugie, rozmiary metryczne, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN. L

T

D1

D2 Masa PierÊcieƒ

Ko∏ek

Opak.

10178 -0930 -0963 -0997 -1003

Nr 920610-C 920611-C 920612-C 920613-C

10 11 12 13

mm 78.0 78.0 78.0 78.0

mm 14.0 14.0 14.0 14.0

mm 17.5 18.7 20.0 21.0

mm 25.0 25.0 25.0 25.0

180 180 180 180

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

-1052 -1102 -1201 -1300

920614-C 920615-C 920616-C 920617-C

13 15 16 17

78.0 78.0 78.0 78.0

17.0 17.0 17.0 17.0

22.5 23.7 25.0 26.0

25.0 30.0 30.0 30.0

180 210 210 240

O935202 O93525 O93525 O93525

P90320 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-1409 -1508 -1557 -1607

920618-C 920619-C 920621-C 920622-C

18 19 21 22

78.0 78.0 78.0 78.0

17.0 19.0 24.0 24.0

27.5 28.7 30.0 32.0

30.0 30.0 30.0 30.0

260 260 260 240

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-1706 -1805 -1904 -2001

920624-C 920627-C 920628-C 920629-C

24 27 28 29

78.0 78.0 78.0 78.0

24.0 54.0 54.0 54.0

35.0 38.7 40.0 40.0

30.0 30.0 30.0 30.0

270 400 400 400

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

-2100 -2209 -2308 -2407

920630-C 920632-C 920635-C 920636-C

30 32 35 36

78.0 78.0 90.0 90.0

54.0 54.0 22.0 24.0

42.0 44.0 49.5 50.5

30.0 30.0 30.0 30.0

400 500 500 500

O93525 O93525 O93525 O93525

P90324 P90324 P90324 P90324

10 10 10 10

Narz´dzia r´czne

Nr art. Teng Tools Rozmiar

Teng Tools. Nasadki maszynowe d∏ugie, rozmiary calowe, ze stali specjalnej chromowomolibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art. Teng Tools Rozmiar Rozmiar 11487 -2005 -2104 -2203 -2302

Nr 920214-C 920216-C 920218-C 920220-C

-2401 -2500 -2609 -2708

920222-C 920224-C 920226-C 920228-C

11⁄16″

-2807 -2906 -3003 -3102

920230-C 920232-C 920242-C 920248-C

15⁄16″

7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″ 5⁄8″

3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

1″ 15⁄16″ 1 1⁄2″

L

T

D1

D2 Masa PierÊcieƒ

Ko∏ek

Opak.

11.1 12.7 14.3 15.9

mm 78.0 78.0 78.0 78.0

mm 14.0 14.0 17.0 17.0

mm 18.0 20.0 22.0 24.0

mm 22.0 22.0 24.0 24.0

140 140 170 170

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

17.5 19 20.6 22.2

78.0 78.0 78.0 78.0

17.0 19.0 24.0 24.0

26.0 28.0 30.0 32.0

26.0 28.0 30.0 32.0

180 220 230 280

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

23.8 25.4 33.3 38.0

78.0 78.0 78.0 78.0

24.0 24.0 54.0 54.0

34.0 36.0 45.0 52.5

34.0 36.0 38.0 38.0

310 350 500 500

O93530 O93532 O93534 O93534

P90328 P90328 P90332 P90332

10 10 10 10

623 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 623))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 1⁄2″

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach.

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny ″Momento 4″ - d∏ug. standard. ″Momento 4 L″ - d∏ugie RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar 5941 mm 5942 mm mm 10 -0100 38 -0109 82 11 -0209 38 -0208 82 -0308 38 -0307 82 12 13 -0407 38 -0406 82 14 -0506 38 -0505 82

Szereg amerykaƒski ″Momento 4″ - d∏ug. standard. ″Momento 4 L″ - d∏ugie Roz- Roz- Nr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar miar AF mm 5941 mm 5942 mm 3⁄8 9.5 -2007 38 (-1602) 82 7⁄16 11.1 -2106 38 (-1701) 82 1⁄2 12.7 -2205 38 -1800 82 9⁄16 14.3 -2304 38 (-1909) 82

15 16 17 18 19*

-0605 -0654 -0704 -0803 -0902

38 38 38 38 38

-0604 -0653 -0703 -0802 -0901

82 82 82 82 82

-

15.9 17.5 19

-2403 -2502 -0902

38 38 38

(-2006) -2105 -0901

82 82 82

21 22 23 24

-1009 -1108 -1207 -1306

38 38 38 40

-1008 -1107 -1206 -1305

82 82 82 82

13⁄16

15⁄16

20.6 22.2 23.8

-2700 -2809 -2908

38 38 40

-2303 (-2402) -2501

82 82 82

26 27* 28 29 30* 32

(-1355) -1405 -1504 (-1538) -1603 -1702

40 45 45 45 50 50

-1404 -1503 -1545 -1586

82 82 82 82

1 11⁄16* 11⁄8 3 1 ⁄16* 11⁄4

25.4 27 28.6 30 31.8

-3005 -1405 -3203 -1603 -3302

40 45 45 50 50

(-2600) -1404 -2808 -1545 -

82 82 82 82 -

5⁄8 11⁄16

-

3⁄4*

7⁄8

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. CienkoÊcienne. Z szeÊciokàtnym roboczym otworem chwytowym. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach.

Rozmiar mm 8 9 10 11

System metryczny ″Momento T4″ - d∏ug. standard. Ârednica Nr art. zewn. 11332 mm 13 -0014 14.3 -0022 15.5 -0105 -0204 16.7

mm 38 38 38 38

12 13 14 15

18 19.2 20.5 21.7

-0303 -0402 -0501 -0600

38 38 38 38

16 17 18 19*

23 24.2 25.5 26.7

-0709 -0808 -0907 -1004

38 38 38 38

20 21 22 23 24

27.9 29.2 30.5 31.8 33

-1103 -1202 -1301 (-1350) -1400

38 38 38 38 40

25 26 27* 28 29

34.1 35 36.7 37.9 39.3

(-1509) (-1608) (-1707) (-1806) (-1905)

40 40 45 45 45

30* 32

40.5 43

(-2002) (-2101)

50 50

624 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

D∏ugoÊç

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 624))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Nasadkowe groty maszynowe, do gniazd szeÊciokàtnych. Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Obsada nasadkowa grotu posiada otwór pod ko∏ek, jak równie˝ rowek pod pierÊcieƒ, które mocujà grot na kwadratowym czopie chwytowym narz´dzia. Czarne.

Nr art. Teng Tools Wymiary L1

D1 Masa PierÊcienie

15142 -0106 -0205 -0304 -0403

Nr 921505-C 921506-C 921508-C 921510-C

5 6 8 10

mm 78 78 78 78

mm 25 25 25 25

81 86 100 114

-0502 -0601 -0700 -0809

921512-C 921514-C 921517-C 921519-C

12 14 17 19

78 78 78 78

25 25 25 25

132 155 191 216

Ko∏ki

Opak.

gumowe O935202 O935202 O935202 O935202

zabezpieczajàce P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

10 10 10 10

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

Wymiary

L

D1

D2

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

Opak.

12814 -0100 -0209 -0308 -0407

Nr 921210TX-C 921215TX-C 921220TX-C 921225TX-C

Nr TX10 TX15 TX20 TX25

2.5 3.0 3.5 4.5

mm 78 78 78 78

mm 6.5 6.5 6.5 6.5

mm 25 25 25 25

73 74 74 74

gumowe O935202 O935202 O935202 O935202

zabezpieczajàce P90320 P90320 P90320 P90320

5 5 5 5

-0506 -0605 -0704 -0803

921227TX-C 921230TX-C 921240TX-C 921245TX-C

TX27 TX30 TX40 TX45

5.0 5.5 6.5 7.5

78 78 78 78

6.5 6.5 8 9

25 25 25 25

78 79 86 93

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

5 5 5 5

-0902 -1009 -1108 -1207

921250TX-C 921255TX-C 921260TX-C 921270TX-C

TX50 TX55 TX60 TX70

8.8 11.1 13.1 15.5

78 78 78 78

10 12 14 16

25 25 25 25

98 109 122 148

O935202 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320

5 5 5 5

Teng Tools. Ze stali chromowomolibdenowej. Do nakr´tek kó∏. Wyposa˝one w tulejk´ chroniàcà przed uszkodzeniem aluminiowych felg.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

11835 Nr mm mm szt

-0107 920517N 17 85 5

-0206 920519N 19 85 5

-0305 920521N 21 85 5

Teng Tools. Zestaw 3 nasadek wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej. Do nakr´tek kó∏. Wyposa˝one w tulejk´ chroniàcà przed uszkodzeniem aluminiowych obr´czy kó∏.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11887 Nr mm mm szt

-0104 9203N 17, 19, 21 85 10

625 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 625))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Groty maszynowe ze stali chromowo-wanadowej do gniazd typu TX. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 1⁄2″

15949-0101

15949-0408

15949-0705

Narz´dzia r´czne

″Momento 4 LDRP″ Nasadki d∏ugie, z tulejà ochronnà RozNr art. D∏ugoÊç miar mm 15949 mm 17 -0101 82 19* -0200 82 21 -0309 82

Momento. Nasadka maszynowa, z nieruchomà si´ tulejà ochronnà. Przydatna np. do dokr´cania/odkr´cania Êrub kó∏ samochodowych. Nie uszkadza felg. Ze stali szwedzkiej wysokiej jakoÊci. Z szeÊciokàtnym otworem chwytowym do ∏ba Êruby. Oksydowane na czarno. Wymienna tuleja ochronna. * Tuleja jest oznakowana w mm i calach. ″Momento 4 LDRP-1″ Sama tuleja stalowa Nr art. D∏ugoÊç

15949 -0408 -0507 -0606

″Momento 4 LDRP-1″ Sama tuleja ochronna Nr art.

15949 -0705 -0804 -0903

mm 82 82 82

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. Z otworem roboczym kwadratowym, u˝ywane np. do zakr´tek w studzienkach pod∏ogowych. Oksydowane na czarno.

Nr art. . . . . . . . . . Momento . . . . . . Rozmiar ❒ . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . .

2795 4-4Kmm mm

-0104 1⁄2″ 15 50

-0203 1⁄2″ 17 50

(-0252) 1⁄2″ 18 50

-0302 1⁄2″ 19 50

Nr art. . . . . . . . . . Momento . . . . . . Rozmiar ❒ . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . .

2795 4-4Kmm mm

(-0344) 1⁄2″ 21 50

(-0369) 1⁄2″ 22 50

(-0385) 1⁄2″ 24 50

-0401 1⁄2″ 1⁄2″ 50

(-0328) 1⁄2″ 20 50

Momento. Nasadki maszynowe Torx ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. Do ∏bów z chwytem zewn´trznym systemu Torx. Kszta∏t gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Wi´cej informacji na temat systemu Torx patrz str. 497.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6158 4mm M mm

(-0106) E 10 9.42 8 38

(-0205) E 12 11.17 10 38

-0304 E 14 12.90 12 38

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar gniazda . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6158 4mm M mm

-0403 E 16 14.76 12 38

-0502 E 18 16.70 14 38

-0601 E 20 18.39 16 38

626 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 626))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 3⁄4″

Teng Tools. Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, s∏u˝àcy do zamocowania nasadki na kwadratowym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN. Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

11488 -0107 -0156 -0172 -0198

Nr 940519-C 940521-C 940522-C 940523-C

19 21 22 23

mm 51 51 51 51

mm 14 14 14 14

mm 32.5 35.0 36.0 37.5

mm 44.0 44.0 44.0 44.0

247 250 250 255

gumowe O9503636 O95036 O95036 O95036

zabezpieczajàce P90435 P90435 P90435 P90435

-0206 -0305 -0404 -0503

940524-C 940527-C 940528-C 940530-C

24 27 28 30

51 53 53 53

14 20 20 20

39.0 42.5 44.0 46.0

44.0 44.0 44.0 44.0

255 270 300 310

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

-0602 -0701 -0800 -0909

940532-C 940533-C 940534-C 940536-C

32 33 34 36

57 57 57 57

21 21 21 21

48.5 50.0 51.0 53.5

44.0 44.0 44.0 44.0

330 395 420 455

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

-1006 -1055 -1105 -1204

940538-C 940540-C 940541-C 940546-C

38 40 41 46

57 58 58 62

21 22 22 25

56.0 58.5 60.0 66.0

44.0 44.0 44.0 44.0

465 530 610 775

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

Narz´dzia r´czne

Nr art.

Teng Tools. Nasadki maszynowe d∏ugie, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcieƒ

Ko∏ek

11489 -0106 -0155 -0171 -0197

Nr 940619-C 940621-C 940622-C 940623-C

19 21 22 23

mm 90 90 90 90

mm 26 26 26 26

mm 32.5 35 36 37.5

mm 44 44 44 44

595 633 633 633

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

-0205 -0304 -0403 -0502

940624-C 940627-C 940630-C 940632-C

24 27 30 32

90 90 90 90

26 28 28 28

38.5 42.5 46 48.5

44 44 44 44

640 680 720 870

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

-0601 -0700 -0809 -0908

940633-C 940634-C 940636-C 940638-C

33 34 36 38

90 90 90 90

30 30 30 34

50 51 53.5 56

44 44 44 44

860 810 830 920

O95036 O95036 O95036 O95036

P90435 P90435 P90435 P90435

-1005 -1104

940641-C 940646-C

41 46

90 90

34 34

60 66

44 44

790 900

O95036 O95036

P90435 P90435

627 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 627))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 3⁄4″

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach.

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny ″Momento 2″ - d∏ug.standard. ″Momento 2 L″ - d∏ugie RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar mm 5943 mm 5944 mm 16 -0033 50 (-0032) 100 17 -0058 50 -0057 100 -0108 50 (-0107) 100 18 19* -0157 50 -0156 100 (-0173) 50 20 21 -0207 50 -0206 100 22 -0256 50 (-0255) 100 23 24 26 27* 28

-0306 -0355 -0389 -0405 -0454

50 50 54 54 54

(-0305) -0354 (-0198) -0404 -0453

100 100 100 100 100

29 30* 32 33 34

-0462 -0504 -0553 -0603 -0652

54 54 56 56 56

-0503 -0552 -0602 -0651

100 100 100 100

35* 36 37 38* 41 42

(-0678) -0702 -0751 -2559 -0850 -0900

56 56 58 58 63 63

(-0677) -0701 -0750 -2202 -0859 (-0909)

43* 46* 47 50 55 60

-2658 -0959 -1007 -1205 (-1304) (-1403)

63 63 70 70 70 80

(-2400) -0958 (-0974) (-0982) -

Szereg amerykaƒski ″Momento 2″ - d∏ug.standard. ″Momento 2 L″ - d∏ugie Roz- Roz- Nr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar miar AF mm 5943 mm 5944 mm 5⁄8 15.8 (-1957) 50 (-1006) 100 11⁄16 17.5 50 (-1105) 100 3⁄4* 19 -0157 50 -0156 100 13⁄16 20.6 -2104 50 (-1303) 100 7⁄8 22.2 -2153 50 (-1402) 100

-

23.8 25.4 27 -

-2203 -2252 -0405 -

50 50 54 -

-1501 -1600 -0404 -

100 100 100 -

11⁄8 13⁄16* 11⁄4 15⁄16 -

28.6 30 31.8 33.3 -

-2351 -0504 -2401 -2450 -

54 54 56 56 -

-1808 -0503 (-1907) -2004 -

100 100 100 100 -

100 100 100 100 100 100

13⁄8 17⁄16 11⁄2* 19⁄16 15⁄8 -

35 36.5 38 39.7 41.3 -

(-0678) -2500 -2559 -2609 -

56 58 58 58 -

(-2103) -2202 (-2350) (-2301) -

100 100 100 100 -

100 100 100 100 -

111⁄16* 13⁄4 113⁄16* 17⁄8 2 -

43 44.5 46 47.9 50.8 -

-2658 (-2807) -0959 -2757 (-2773) -

63 63 63 70 70 -

(-2400) -0958 (-2608) (-2707) -

100 100 100 100 -

15⁄16

1 11⁄16*

Teng Tools. Nasadka maszynowa ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd szeÊciokàtnych.

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L1

D1

T

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

Opak.

14398 -0100 -0209 -0308

Nr 941519-C 941522-C 941524-C

19 22 24

mm 90 90 90

mm 44 44 44

mm 20.0 22.5 22.5

600 600 600

gumowe O93536 O93536 O93536

zabezpieczajàce P90435 P90435 P90435

10 10 10

628 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 628))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 1″

Teng Tools. Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. CienkoÊcienne, d∏ugie nasadki szeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na kwadratowym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.nr

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

11491 -0102 -0201 -0250 -0300

Nr 910624 910627 910628 910630

24 27 28 30

mm 80 80 80 80

mm 24 26 26 30

mm 38 43 43 46

mm 54 54 54 54

830 895 900 945

gumowe O97045 O90545 O97045 O97045

zabezpieczajàce P90545 P90545 P90545 P90545

-0409 -0508 -0607

910632 910533 910636

32 33 36

80 80 80

30 30 32

48 49 53

54 54 54

935 980 870

O97045 O97045 O97045

P90545 P90545 P90545

Nr art.

Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcienie

Ko∏ki

11490 -0103 -0202 -0301 -0400

Nr 910524 910527 910530 910532

24 27 30 32

mm 58 60 62 63

mm 17 19 22 22

mm 41 45 49 52

mm 54 54 54 54

640 645 680 700

gumowe O97045 O97045 O97045 O97045

zabezpieczajàce P90545 P90543 P90545 P90545

-0509 -0608 -0707 -0806

910533 910534 910536 910538

33 34 36 38

63 63 66 66

22 22 22 22

53 54 56 59

54 54 54 54

700 690 700 750

O97045 O97045 O97045 O97045

P90545 P90545 P90545 P90545

-0905 -1002 -1101 -1200

910541 910546 910550 910555

41 46 50 55

68 72 76 84

24 26 28 36

63 69 74 80

54 54 54 54

850 1005 1220 1470

O97045 O97045 O97045 O93546

P90545 P90545 P90545 P90545

-1309 -1408 -1507 -1606

910560 910565 910570 910575

60 65 70 75

88 92 96 102

38 38 40 45

86 92 99 105

54 54 54 60

1610 1890 2355 2455

O97045 O97045 O97045 O97051

P90545 P90545 P90545 P90551

-1705 -1804 -1903 -2000

910580 910585 910590 910595

80 85 90 95

102 100 105 105

45 52 55 55

111 109 119 130

60 86 86 54

3750 4750 6000 6500

O97051 O910075 O910075 O97045

P90675 P90675 P90675 P90545

Teng Tools. Nasadki maszynowe d∏ugie, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.

Teng Tools

Rozmiar

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcieƒ

Ko∏ek

11492 -0101 -0200 -0309 -0408

Nr 910627R 910630R 910632R 910633R

27 30 32 33

mm 108 108 100 100

mm 30 30 50 50

mm 46 49 52 52

mm 54 54 54 54

990 1040 1060 1070

O97045 O97045 O97045 O97045

P90545 P90545 P90545 P90545

629 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 629))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Standard DIN.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 1″ Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach.

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny Szereg amerykaƒski ″Momento 9″ - d∏ug.standard. ″Momento 9 L″ - d∏ugie ″Momento 9″ - d∏ug.standard. Momento 9 L - d∏ugie RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç RozNr art. D∏ugoÊç Nr art. D∏ugoÊç miar miar miar mm 5945 mm 5946 mm AF mm 5945 mm 5946 mm (-0031) 59 21 7⁄8 22 -0056 59 22.2 (-0023) 59 -0106 59 (-0105) 100 23 15⁄16 24 -0155 59 -0154 100 23.8 (-2003) 59 (-1905) 100 26 (-0171) 59 1 25.4 -2052 59 (-2002) 100 27* -0205 59 -0204 100 11⁄16* 27 -0205 59 -0204 100 28 -0254 61 -0303 100 29 30* 32 33 34

-0270 -0353 -0403 -0452 -0502

61 61 61 61 61

-0352 -0402 -0451 -0501

100 100 100 100

11⁄8 28.6 -2151 13⁄16* 30 -0353 11⁄4 31.8 -2201 15⁄16 33.3 -2250 -

61 61 61 61 -

-0352 (-2309) -2408 -

100 100 100 -

35* 36 37 38* 41 42 43* -

-0536 -0551 -0601 -0627 -0650 -0700 -2458 -

65 65 65 65 70 70 70 -

-2457 -0600 (-0709) -0758 -0808 (-0857) (-2804) -

100 100 100 100 100 100 100 -

13⁄8* 17⁄16 11⁄2* 15⁄16 15⁄8 11 1 ⁄16* 13⁄4

35 36.5 38 39.7 41.3 43 44.4

-0536 (-2300) -0627 -2409 -2458 (-2474)

65 65 65 70 70 70

-2457 (-2507) -0758 (-2754) (-2705) (-2804) (-2853)

100 100 100 100 100 100 115

46* 47 48 50 52 55

-0759 -0809 (-0833) -0858 -0908 -0957

75 75 75 80 80 83

-0907 -0956 -1004 (-1103) -1202

115 115 115 115 125

113⁄16* 17⁄8 1 5⁄16 2 21⁄16 21⁄8 23⁄16

46 47.6 49.3 50.8 52.4 54.0 55.6

-0759 -2557 (-2573) -2607 (-2656) (-2672) -2706

75 75 75 80 80 83 83

-0907 (-3000) (-3059) (-3109) (-3208) (-3257) (-3307)

115 115 115 115 115 125 125

56 60 65* -

-1005 -1054 -1104 -

83 83 86 -

(-1301) -1400 -1509 -

125 125 135 -

21⁄4 25⁄16 23⁄8 27⁄16 21⁄2 29⁄16* 25⁄8 2 11⁄16

57.2 58.8 60.3 62.0 63.5 65 66.7 68.3

-2755 (-2771) (-2805) (-2847) -1104 -2854 (-2879)

83 83 83 86 86 86 86

-3406 (-3455) (-3505) (-3547) (-3554) -1509 (-3604) (-3703)

125 125 125 135 135 135 135 135

70* 75 -

-1153 -1203 -

86 86 -

-1608 (-1707) -

135 135 -

23⁄4* 2 13⁄16 2 13⁄16 2 15⁄16 3 31⁄16

70 71.5 73.1 74.7 76.2 77.8

-1153 (-1179) (-1187) (-1195) -2953 (-2979)

86 86 86 86 86 86

-1608 -

135 -

80 85 90

-1252 -1302 -1351

90 90 100

(-1806) -

140 -

31⁄8 31⁄4 33⁄8 31⁄2

79.4 82.6 85.8 88.9

(-3001) (-3100) (-3209) (-3308)

90 90 90 90

-

-

95* 100

-1401 -1500

100 100

-

-

33⁄4* 95 -1401 37⁄8 98.5 (-3506)

100 100

-

-

Z chwytem ❒ 11⁄2″

Momento. Inne rozmiary i d∏ugoÊci, nietypowe nasadki, lub z innymi otworami chwytowymi, a tak˝e narz´dzia nasadowe dostosowane do specjalnych potrzeb oferowane sà na indywidualne zamówienie, patrz str. 631.

630 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 630))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 11⁄2″

Teng Tools. Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. SzeÊciokàtne. Nasadki wyposa˝one sà w otwór pod ko∏ek zabezpieczajàcy, który mocuje pewnie nasadk´ na czworokàtnym chwycie narz´dzia. Czarne. Teng Tools

Wymiary

L

T

D1

D2

Masa

PierÊcieƒ

Ko∏ek

Opak.

17284 -0100 -0209 -0308 -0407

Nr 912041 912046 912050 912055

41 46 50 55

mm 69.0 75.0 80.0 86.0

mm 86.0 86.0 86.0 86.0

mm 28.0 30.0 32.0 32.0

mm 80.0 84.0 87.0 90.0

1800 2000 2400 2600

O910075 O910075 O910075 O910075

P90675 P90675 P90675 P90675

4 4 4 4

-0506 -0605 -0704 -0803

912060 912065 912070 912075

60 65 70 75

91.0 97.0 104.0 110.0

86.0 86.0 86.0 86.0

35.0 40.0 45.0 48.0

95.0 105.0 105.0 110.0

2870 3230 3670 4000

O910075 O910075 O910075 O910075

P90675 P90675 P90675 P90675

4 4 3 3

-0902 -1009 -1108 -1207

912080 912085 912090 912095

80 85 90 95

116.0 123.0 129.0 136.0

86.0 86.0 86.0 127.0

52.0 54.0 58.0 62.0

110.0 110.0 112.0 112.0

4300 4600 5100 7700

O910075 O910075 O910075 O9100115

P90675 P90675 P90675 P906110

2 2 2 -

-1306 -1405 -1504 -1603

912100 912105 912110 912115

100 105 110 115

142.0 148.0 154.0 161.0

127.0 127.0 127.0 127.0

64.0 66.0 70.0 72.0

115.0 120.0 124.0 128.0

8200 8600 9100 10300

O9100115 O9100115 O9100115 O9100115

P906110 P906110 P906110 P906110

-

-1702 -1801 -1900

912120 912125 912130

120 125 130

167.0 173.0 180.0

127.0 127.0 127.0

77.0 77.0 77.0

132.0 136.0 140.0

11500 12500 13500

O9100115 O9100115 O9100115

P906110 P906110 P906110

1

Zestawy

Przyk∏ady ró˝nych otworów chwytnych i nietypowych nasadek produkcji Momento

631 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 631))

Narz´dzia r´czne

Nr art.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Z chwytem ❒ 11⁄2″

Momento. Ze szwedzkiej stali wysokiej jakoÊci. SzeÊciokàtne. Oksydowane na czarno. D∏ugie (5L) dostarczane na indywidualne zamówienie. * Nasadki z oznaczeniem w mm i calach.

Narz´dzia r´czne

Szereg metryczny ″Momento 5″ - d∏ug.standard. RozNr art. D∏ugoÊç miar mm 6518 mm 35* (-0077) 80 36 (-0085) 84 (-0093) 84 38* (-0010) 84 41 (-0028) 84 42 43* 46* 47 48

(-0119) -0036 (-0044) (-0051)

84 87 87 87

50 52 55 56

(-0101) (-0200) -0309 (-0358)

90 90 95 95

60 -

-0408 -

95 -

65* 70* -

-0507 -0606 -

100 110 -

75 80

-0705 -0804

110 110

Szereg amerykaƒski Szereg metryczny ″Momento 5″ - d∏ug.standard. ″Momento 5″ - d∏ug.standard. Roz- Roz- Nr art. D∏ugoÊç RozNr art. D∏ugoÊç miar miar miar AF mm 6518 mm mm 6518 mm 13⁄8* 35 (-0077) 80 11⁄2* 38 (-0093) 84 5 1 ⁄8 41.3 (-0069) 84 85 -0903 120 90 (-1000) 120 11 1 ⁄16* 43 (-0119) 84 13⁄4 44.5 (-0127) 87 95* (-1109) 130 113⁄16* 46 -0036 87 17⁄8 47.6 (-0135) 87 100 (-1208) 130 115⁄16 49.3 (-0143) 90 (-1307) 130 105* 2 50.8 (-1901) 90 21⁄16 52.4 (-2008) 87 21⁄8 54.0 (-2057) 90 23⁄16 55.6 (-2107) 95 110 (-1505) 140 115 (-1604) 140 1 2 ⁄4 57.2 (-2206) 95 5 2 ⁄16 58.8 (-2255) 95 120 (-1703) 140 23⁄8 60.3 (-2305) 95 125 (-1802) 140 27⁄16* 62.0 (-2354) 100 21⁄2 63.5 (-2370) 100 130 (-1810) 150 29⁄16* 65 -0507 100 5 2 ⁄8 66.7 (-2404) 105 211⁄16 68.3 (-2453) 105 135 (-1836) 150 3 2 ⁄4* 70 -0606 110 140 (-1851) 150 213⁄16 71.5 (-2479) 110 145 (-1869) 150 27⁄8 73.1 (-2487) 110 215⁄16 74.7 (-2495) 110 150 (-1885) 150 3 76.2 (-2602) 110 1 3 ⁄16 77.8 (-2651) 110 155 (-1893) 150 1 3 ⁄8 79.4 (-2701) 110

Szereg amerykaƒski ″Momento 5″ - d∏ug.standard. Roz- Roz- Nr art. D∏ugoÊç miar miar AF mm 6518 mm

(-2750) (-2800) (-2859) (-2834) (-2875)

120 120 120 120 120

33⁄4* 95 (-1109) 37⁄8 98.5 (-2883) 315⁄16 100.1 (-2909) 4 101.6 (-2958) 41⁄8* 105 (-1307)

130 130 130 130 130

33⁄16 31⁄4 33⁄8 31⁄2 35⁄8

80.1 82.5 85.7 88.9 92.1

43⁄16 41⁄4 43⁄8 41⁄2 45⁄8

106.4 108.0 111.2 114.3 117.5

(-2974) (-2982) (-3120) (-3105) (-3154)

130 130 140 140 140

43⁄4 47⁄8 5 51⁄8 53⁄16

120.6 123.9 127.0 130.2 131.8

(-3204) (-3303) (-3402) (-3501) (-3600)

140 140 150 150 150

51⁄4 53⁄8 51⁄2 59⁄16 53⁄4

133.4 136.6 139.7 141.3 146.1

(-3709) (-3808) (-3907) (-4004) (-4103)

150 150 150 150 150

57⁄8 149.3 (-4202) 6 152.4 (-4301) 61⁄8 155.6 (-4400)

150 150 150

Zestawy Teng Tools. Zestaw nasadek maszynowych, sk∏adajàcy si´ z 24 cz´Êci. Zawiera: 5 nasadek krótkich 1⁄4″, 9 nasadek krótkich 3⁄8″, 9 nasadek d∏ugich 3⁄8″ oraz ∏àcznik poÊredni 3⁄8″-1⁄4″. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie, z chwytem ❒ 1⁄4″ . . . . . . . . . Nasadki krótkie, z chwytem ❒ 3⁄8″ . . . . . . . . . Nasadki d∏ugie, z chwytem ❒ 3⁄8″. . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13247 Nr mm mm mm cale mm kg

-0105 TT9024 6 7 8 10 13 8 10 11 12 13 14 16 17 19 8 10 11 12 13 14 16 17 19 3⁄8-1⁄4 265x142x50 1.07

Teng Tools. Zestawy nasadek szeÊciokàtnych d∏ugich. Dostarczane na szynie zatrzaskowej. ANSI.

11496-0107

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek . . . . . . . . . . Chwyt ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. nasadek . . . . . . . . . .

11496 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

cale mm

-0107 9386 8 3⁄8 8 10 11 13 14 16 17 19 1.1

-0206 9126 10 1⁄2 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 2.6

Teng Tools. Zestaw sk∏ada si´ z szeÊciokàtnych nasadek maszynowych. Dostarczany na szynie ze spr´˝ystym zaczepem. ANSI.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba nasadek. . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . .

7524 Nr

Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg

cale mm

632 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 632))

-0101 9381 8 3⁄8 8 10 11 13 14 16 17 19 0.5

-0200 9121 10 1⁄2 10 11 13 14 17 19 21 22 24 1.3


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Zestawy Teng Tools. Zestaw zawiera 16 nasadek do wkr´tarek - krótkich i d∏ugich. Standard ANSI. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki krótkie, rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6880 Nr cale mm

Nasadki d∏ugie, rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0101 TT9116 1⁄2 13 15 16 17 18 19 22 24 13 15 16 17 18 19 22 24 265x142x50 2.2

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 16 nasadek maszynowych wg norm DIN - krótkich i d∏ugich, oraz 2 ko∏ków zabezpieczajàcych i 2 o-ringów. Dostarczany w plastikowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek krótkich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14384 Nr cale mm

Rozmiary nasadek d∏ugich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Ko∏ki zabezpieczajàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O-ringi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm kg

-0106 TT9120D 1⁄2 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 20x3.5, 25x3.5 3x20, 3x24 265x142x50 3.2

Narz´dzia r´czne

Momento. Zestawy zawierajàce nasadki maszynowe d∏ugie (zestaw 15274-0205 z d∏ugimi nasadkami maszynowymi cienkoÊciennymi) i przed∏u˝nik. Wykonanie ze stali wysokiej jakoÊci. Nasadki majà otwór szeÊciokàtny. Oksydowane na czarno. Dostarczane w mocnej walizeczce plastikowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç nasadek . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . .

15274 Nr cale mm mm

Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0106 LPSS 441 1⁄2 82 10 13 14 15 17 19 21 24 125 2.65

-0205 LTPSS 441 1⁄2 82 10 13 14 15 17 19 21 24 125 2.39

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 7 narz´dzi nasadowych maszynowych, wykonanych wg norm DIN. Zawiera: 3 przed∏u˝niki, przegub uniwersalny, oraz ∏àczniki przejÊciowe - 2 powi´kszajàce i 1 redukcyjny. Dostarczany w plastikowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝niki, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegub uniwersalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àczniki przejÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13246 Nr mm cale cale cale mm kg

-0106 TT9207 75,125, 250 1⁄2 1⁄2-3⁄4, 3⁄8-1⁄2 1⁄2-3⁄8 265x142x50 1.05

Teng Tools. Zestaw 13 narz´dzi nasadowych maszynowych zgodnych z normà ANSI. Narz´dzie posiada zabezpieczenie kulkowe po stronie nasadki, natomiast w pierÊcieƒ z ko∏kiem po stronie maszyny. Zawiera 3 przed∏u˝niki, przegub uniwersalny, 2 ∏àczniki przejÊciowe zwi´kszajàce, 1 ∏àcznik redukcyjny, 3 pierÊcienie zabezpieczajàce i 3 ko∏ki zabezpieczajàce. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed∏u˝acze trzpieniowe, d∏ugoÊç . . . . . . . . . Przegub uniwersalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àczniki przejÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PierÊcienie zabezpieczajàce . . . . . . . . . . . . . . . Ko∏ki zabezpieczajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16068 Nr mm cale cale cale mm mm mm kg

-0104 TT9207A 18 1⁄2 1⁄2-3⁄4, 3⁄8-1⁄2 1⁄2-3⁄8 19x2.4, 20.2x3.5, 28x3.5 2.5x18, 3x20, 3x28 265x142x50 1.15

633 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 633))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki maszynowe Zestawy

Momento. Zestawy zawierajàce nasadki maszynowe i przed∏u˝nik (zestaw 14409-0255 ponadto przegub uniwersalny). Wykonanie ze stali szwedzkiej wysokiej jakoÊci. Nasadki majà otwór szeÊciokàtny. Oksydowane na czarno. Nr 14409-0107 posiada nasadki cienkoÊcienne. 14409-0107 Dostarczane w mocnej walizeczce plastikowej. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14409 -0107 -0206 -0255 -0305 Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TPSS 441 PSS 441 PSS 441 UK PSS 221 1⁄2 1⁄2 1⁄2 3⁄4 Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale 1⁄2 Przegub uniwersalny z chwytem ❒ . . . . . . cale Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 10 12 13 15 16 19 21 22 23 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 17 18 19 21 22 24 26 27 28 18 19 20 21 22 21 22 24 27 30 24 27 30 29 30 32 33 23 24 27 30 36 38 41 Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 125 125 175 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.48 2.63 2.67 2.48

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Zestaw nasadek maszynowych 3⁄4″ - 8 krótkich i 7 d∏ugich, zgodnych ze standardem DIN. Dostarczany w pude∏ku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12208 -0104 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTX9415 3⁄4 Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Nasadki krótkie, rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19 24 27 28 30 32 34 36 Nasadki d∏ugie, rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19 24 27 30 32 33 36 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 560x110x60 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 9.0

Teng Tools. Zestaw z 16 elementów. Zawiera 9 nasadek maszynowych z chwytem ❒ 3⁄4″ zgodnych z normà DIN, przed∏u˝nik 175 mm, 3 pierÊcienie zabezpieczajàce i 3 ko∏ki zabezpieczajàce. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16069 -0103 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTD9416 3⁄4″ Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❒ Nasadki maszynowe, rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 19 24 27 30 32 33 34 36 38 Przed∏u˝acz trzpieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175 PierÊcienie zabezpieczajàce 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 38.0x3.5 Ko∏ki zabezpieczajàce 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4.0x37 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 280x280x50 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 13.0

Teng Tools. JakoÊç przemys∏owa. Zestaw zawiera wkr´tak udarowy 1/2″, trzpieƒ do osadzania grotów, adapter g5⁄16″-3⁄8 ″❒, oraz 17 grotów wymiennych. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10210 -0104 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TTID20 5⁄16 Do grotów z chwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . g cale Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.4x6 1.4x8 2.2x10 1.8x12 Groty krzy˝owe Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . Nr 1234 Groty do gniazd szeÊciok. . . . . . . . . . . . . . mm 4568 Groty TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TX30 40 45 50 55 Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . mm 265x142x50 Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.1

Adapter zapas. ❒ 3⁄8″ - g 5⁄16″ . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10210 Nr szt

-0203 980086 10

Teng Tools. Zestaw 15 nasadek maszynowych trzpieniowych do Êrub z ∏bem z gniazdem szeÊciokàtnym. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15141 Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Nasadki trzpieniowe z chwytem ❒ 3⁄8″, rozmiar . . . . mm Nasadki trzpieniowe z chwytem ❒ 1⁄2″, rozmiar . . . . mm Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

634 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 634))

-0107 TT9015HX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 265x142x50 1.492


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki do nakr´tek KM Nakr´tki zabezpieczajàce (KM) wg SS-ISO 2982

4 rowki d

Gwinty

d2

5H

1)

b

h

Rozmiar KM = Nakr´tka do ∏o˝ysk tocznych

M

10×0.75 12×1 15×1

18 22 25

3 3 4

2 2 2

KM 0 KM 1 KM 2

17 20 22

M

17×1 20×1 22×1

28 32 34

4 4 4

2 2 2

KM 3 KM 4 KM/22

25 28 30

M

25×1.5 28×1.5 30×1.5

38 42 45

5 5 5

2 2 2

KM 5 KM/28 KM 6

32 35 40

M

32×1.5 35×1.5 40×1.5

48 52 58

5 5 6

2 2 2.5

KM/32 KM 7 KM 8

45 50 55

M

45×1.5 50×1.5 55×2

65 70 75

6 6 7

2.5 2.5 3

KM 9 KM 10 KM 11

60 65 70

M

60×2 65×2 70×2

80 85 92

7 7 8

3 3 3.5

KM 12 KM 13 KM 14

75 80 85

M

75×2 80×2 85×2

98 105 110

8 8 8

3.5 3.5 3.5

KM 15 KM 16 KM 17

90 95 100

M

90×2 95×2 100×2

120 125 130

10 10 10

4 4 4

KM 18 KM 19 KM 20

105 110 115

M 105×2 110×2 115×2

140 145 150

12 12 12

5 5 5

KM 21 KM 22 KM 23

120 125 130

M 120×2 125×2 130×2

155 160 165

12 12 12

5 5 5

KM 24 KM 25 KM 26

135 140 145

M 135×2 140×2 145×2

175 180 190

14 14 14

6 6 6

KM 27 KM 28 KM 29

150 155 160

M 150×2 155×3 160×3

195 200 210

14 16 16

6 7 7

KM 30 KM 31 KM 32

165 170 180

M 165×3 170×3 180×3

210 220 230

16 16 18

7 7 8

KM 33 KM 34 KM 36

190 200

M 190×3 200×3

240 250

18 18

8 8

KM 38 KM 40

Narz´dzia r´czne

10 12 15

ISO 2982 – 1972 - norma zast´pujàca SMS 487, SMS 488.

635 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 635))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Nasadki do nakr´tek KM Z chwytem ❒ 1⁄2″ Momento. Do wkr´cania i wykr´cania nakr´tek typu KM s∏u˝àcych do zabezpieczania ∏o˝ysk tocznych. Otwór roboczy nasadki ma cztery wyst´py pasujàce do wybraƒ w nakr´tce. Do stosowania w pokr´t∏ach zapadkowych, albo w kluczach pneumatycznych lub dynamometrycznych. Oksydowane na czarno. Do nakr´tek o Êredn. mm 25 28 32

Âr. wewn. nasadki mm 25.2 28.2 32.2

D∏ugoÊç

Nr art.

4-KM″ 2 3 4

mm 82 82 82

4987 -0207 -0306 -0405

5 6 7 8

38 45 52 58

38.2 45.2 52.2 58.3

82 82 82 82

-0504 -0603 -0702 -0801

″Momento

Z chwytem ❒ 3⁄4″ Momento. Do wkr´cania i wykr´cania nakr´tek typu KM s∏u˝àcych do zabezpieczania ∏o˝ysk tocznych. Otwór roboczy nasadki ma cztery wyst´py pasujàce do wybraƒ w nakr´tce. Do stosowania w pokr´t∏ach zapadkowych, albo w kluczach pneumatycznych lub dynamometrycznych. Oksydowane na czarno. Âr. wewn. nasadki mm 65.4 70.4 75.4

D∏ugoÊç

Nr art.

2-KM″ 9 10 11

Do nakr´tek o Êredn. mm 65 70 75

mm 90 90 90

5194 -0104 -0203 -0302

12 13

80 85

80.4 85.4

90 90

-0401 -0500

Narz´dzia r´czne

″Momento

Z chwytem ❒ 1″ Momento. Do wkr´cania i wykr´cania nakr´tek typu KM s∏u˝àcych do zabezpieczania ∏o˝ysk tocznych. Otwór roboczy nasadki ma cztery wyst´py pasujàce do wybraƒ w nakr´tce. Do stosowania w pokr´t∏ach zapadkowych, albo w kluczach pneumatycznych lub dynamometrycznych. Oksydowane na czarno. Âr. wewn. nasadki mm 92.4 98.4 105.5 110.5

D∏ugoÊç

Nr art.

9-KM″ 14 15 16 17

Do nakr´tek o Êredn. mm 92 98 105 118

mm 110 110 110 110

4781 -0155 (-0254) (-0304) (-0403)

18 19 20

120 125 130

120.5 125.5 130.5

110 110 110

(-0502) (-0601) (-0700)

″Momento

Nasadki z przegubem kulowym Z chwytem ❒ 1⁄2″ Momento. SzeÊciokàtne. Do trudno dost´pnych Êrub i nakr´tek. Nieroz∏àczalny przegub kulowy zapewnia elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo pracy. Cz´Êç nasadkowa mo˝e ustawiaç si´ pod ˝àdanym kàtem (do 30° wzgl´dem osi obrotu). Oksydowane na czarno. Rozmiar mm 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24

Momento US-4 d∏. standard. Nr art. D∏ugoÊç 5197 mm -0101 70 (-0200) 70 (-0309) 70 -0408 70 -0507 70

-0606 -0705 (-0804) (-0853) (-0879)

70 70 70 70 70

636 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 636))

Momento US-4L d∏ugie Nr art. D∏ugoÊç 5197 mm (-0754) 150 (-0770) 150 (-0788) 150 (-0903) 150 (-0952) 150

(-1000) (-1109) (-1208) (-1307) (-1406)

150 150 150 150 150


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Klucze nasadowe z trzonem skr´tnym Dobór nasadki z trzonem skr´tnym do modelu samochodu

Nasadka z trzonem skr´tnym 4-19-90 NmC 4-19-110 NmC 4-17-120 NmC 4-19-140 NmC 4-17-110 NmC 4-19-140 NmC 4-19-120 NmC 4-19-90 NmC 4-19-90 NmC 4-19-170 NmC 4-19-90 NmC 4-19-110 NmC 4-21-110 NmC 4-19-140 NmC 4-22-100 NmC 4-21-110 NmC 4-21-110 NmC 4-21-110 NmC 4-17-110 NmC 4-17-110 NmC 4-17-130 NmC 4-17-150 NmC 4-17-110 NmC 4-17-110 NmC 4-21-110 NmC 4-21-110 NmC 4-17-110 NmC 4-19-90 NmC 4-19-140 NmC 4-19-90 NmC 4-19-90 NmC 4-19-110 NmC

Marka i model Renault Megane Renault Scenic Rover 25, 45 Rover 75 Saab Seat Alhambra Seat Arosa Seat Cordoba Seat Ibiza Seat Leon Seat Toledo Skoda Felicia Skoda Octavia Skoda Superb Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Beetle Volkswagen Bora Volkswagen Caddy Volkswagen Golf Volkswagen Lupo Volkswagen Passat Volkswagen Polo Volkswagen Sharan Volvo S40 Volvo S60 Volvo S80 Volvo V50 Volvo V70 Volvo XC70 Volvo XC90

Nasadka z trzonem skr´tnym 4-19-110 NmC 4-19-140 NmC 4-19-110 NmC 4-19-125 NmC 4-17-110 NmC 4-17-170 NmC 4-17-110 NmC 4-17-120 NmC 4-17-120 NmC 4-17-120 NmC 4-17-120 NmC 4-17-110 NmC 4-17-120 NmC 4-17-120 NmC 4-19-90 NmC 4-19-90 NmC 4-21-110 NmC 4-17-120 NmC 4-17-110 NmC 4-17-110 NmC 4-17-120 NmC 4-17-110 NmC 4-17-120 NmC 4-17-120 NmC 4-19-170 NmC 4-19-90 NmC 4-19-140 NmC 4-19-140 NmC 4-19-90 NmC 4-19-140 NmC 4-19-140 NmC 4-19-140 NmC

(Tabela obejmuje najbardziej popularne modele poszczególnych marek. Nale˝y porównaç z ksià˝kà serwisowà pojazdu.)

Powody stosowania nasadek z trzonem skr´tnym Przy produkcji samochodu dobrze wywa˝one ko∏a przykr´ca si´ przy pomocy wkr´tarek wielowrzecionowych ze ÊciÊle okreÊlonym momentem. Obr´cze kó∏ wykonane sà z blachy stalowej o stosunkowo ma∏ej gruboÊci, lub z aluminium. Otwory pod Êruby sà zwykle sto˝kowe dla zapewnienia centrycznoÊci mocowania ko∏a. Je˝eli moment dokr´cajàcy jest za wysoki, otwór mo˝e ulec deformacji, a centrycznoÊç zostaç utracona. B´ben hamulcowy mo˝e ulec przekrzywieniu. W warsztatach serwisowych jest praktycznie niemo˝liwe dokr´cenie Êrub kó∏ samochodowych z najwy˝szà precyzjà, pos∏ugujàc si´ zwyk∏ym kluczem udarowym. Szybkà i ∏atwo dost´pnà metodà pozwalajàcà osiàgnàç odpowiednià dok∏adnoÊç jest zastosowanie nasadki z trzonem skr´tnym, osadzonej w pneumatycznym kluczu udarowym z chwytem 1⁄2″ (220-320 Nm).

Sposób dzia∏ania nasadki z trzonem skr´tnym Normalnie klucz udarowy przekazuje wysoki moment obrotowy na ∏eb danego ∏àcznika Êrubowego, tj. na Êrub´ lub nakr´tk´ ko∏a samochodowego. Natomiast d∏ugi i przew´˝ony trzon nasadki z trzonem skr´tnym, dzi´ki spr´˝ystoÊci skr´tnej, pozwala na ograniczenie momentu dokr´cajàcego. W chwili osiàgni´cia w∏aÊciwej wartoÊci momentu koƒcówka robocza nasadki oraz wkr´cana Êruba wstrzymujà ruch obrotowy. Koƒcówka nap´dowa w dalszym ciàgu jest obracana o pewien kàt przy ka˝dym uderzeniu klucza pneumatycznego, ale d∏ugi trzon spr´˝ynuje i powoduje jej powrót pomi´dzy uderzeniami. Dlatego nasadki te dzia∏ajà prawid∏owo tylko we wspó∏pracy z pneumatycznym kluczem udarowym o momencie ograniczonym do 220-320 Nm i nie mogà byç u˝ywane do pracy r´cznej. Rzeczywista wartoÊç momentu dokr´cania zale˝y od stanu klucza udarowego i od wartoÊci ciÊnienia zasilajàcego. Nale˝y wi´c regularnie przeprowadzaç kontrol´ przy pomocy klucza dynamometrycznego.

637 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 637))

Narz´dzia r´czne

Marka i model Alfa Romeo 147, 166 Alfa Romeo 156 Audi BMW X5 BMW inne Chrysler Jeep, PT Cruiser Chrysler Voyager Citroën Fiat Ford Galaxy Ford inne Honda Hyundai Jaguar S-type Jaguar X-type Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz A-class Mercedes-Benz C-class Mercedes-Benz E-class Mercedes-Benz M-class Mercedes-Benz CLK Mercedes-Benz SLK Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Clio Renault Kangoo Renault Laguna


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Klucze nasadowe z trzonem skr´tnym Z chwytem ❒ 1⁄2″ Teng Tools. Trzony skr´tne. Do dokr´cania Êrub kó∏ pojazdów przy u˝yciu klucza udarowego. Z chwilà osiàgni´cia ˝àdanej wartoÊci momentu koƒcówka robocza klucza zatrzymuje si´, natomiast koƒcówka po stronie nap´du spr´˝ynuje przy ka˝dym udarze. Zmniejsza si´ ryzyko uszkodzenia Êrub lub deformacji felg.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do momentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z chwytem kwadratowym . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy ko∏ek zabezp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàcy pierÊcieƒ zabezp. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17251 Nr Nm cale Nr Nr mm szt

-0109 923090 90 1⁄2 P90320 O935202 200 10

-0208 923110 110 1⁄2 P90320 O935202 200 10

-0307 923120 120 1⁄2 P90320 O935202 200 10

-0406 923140 140 1⁄2 P90320 O935202 200 10

Momento. Klucze nasadowe z trzonem skr´tnym. Do przykr´cania Êrub kó∏ samochodowych kluczem udarowym. W chwili osiàgni´cia w∏aÊciwej wartoÊci momentu koƒcówka robocza wstrzymuje ruch, podczas gdy koƒcówka nap´dowa wykonuje pomi´dzy uderzeniami ruch spr´˝ysto-zwrotny. Zmniejsza si´ ryzyko uszkodzenia Êrub i deformacji obr´czy. Dobór w∏aÊciwego klucza, patrz dane techniczne samochodu.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 4984 Momento nr . . . . . . . . 4Rozmiar . . . . . . . . . . . mm WartoÊç momentu . . Nm Âr.zewn.klucza . . . . . mm D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . mm Kod barwny . . . . . . . .

(-0127) 17-75 NmC 17 75 26.5 220 -

(-0143) 17-95 NmC 17 95 26.5 220 -

-0150 17-110 NmC 17 110 26.5 220 Czerw.

-0173 17-120 NmC 17 120 26.5 220 Bia∏y

(-0192) 19-75 NmC 19 75 29 220 -

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 4984 -0309 Momento nr . . . . . . . . 4- 19-110 NmC Rozmiar . . . . . . . . . . . mm 19 WartoÊç momentu . . Nm 110 Âr.zewn.klucza . . . . . mm 29 D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . mm 220 Kod barwny . . . . . . . . Nieb.

(-0333) 19-120 NmC 19 120 29.5 220 -

-0358 19-140 NmC 19 140 31 220 Szary

(-0382) 21-80 NmC 21 80 31 220 -

-0408 21-110 NmC 21 110 31 220 J. bràz

-0200 19-90 NmC 19 90 29 220 ˚ó∏ty

Teng Tools. Zestaw trzonów skr´tnych i nasadek do Êrub kó∏. Do dokr´cania Êrub kó∏ samochodów osobowych. Z chwilà osiàgni´cia ˝àdanej wartoÊci momentu koƒcówka robocza klucza zatrzymuje si´, natomiast koƒcówka po stronie nap´du spr´˝ynuje przy ka˝dym udarze. Zmniejsza si´ ryzyko uszkodzenia Êrub lub deformacji felg. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzony skr´tne 1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasadki do Êrub kó∏ 1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik chwytowy poÊredni . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17247 Nr Nm mm cale mm kg

-0403 TTTS08 90, 110, 120, 140 17, 19, 21 3/8 x 1/2 265x142x50 1.958

Momento. Klucze nasadowe z trzonem skr´tnym w zestawach. Do przykr´cania Êrub kó∏ samochodowych kluczem udarowym. W chwili osiàgni´cia w∏aÊciwej wartoÊci momentu koƒcówka robocza wstrzymuje ruch, podczas gdy koƒcówka nap´dowa wykonuje pomi´dzy uderzeniami ruch spr´˝ysto-zwrotny. Zmniejsza si´ ryzyko uszkodzenia Êrub i deformacji obr´czy. Dostarczane z konsolà Êciennà. Dobór w∏aÊciwego klucza, patrz dane techniczne samochodu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . .

2483 Nr

-0408 TSS 44:5 4-17-110 NmC 4-19-90 NmC 4-19-110 NmC 4-19-140 NmC 4-21-110 NmC

-0507 TSS 44:6 4-17-110 NmC 4-17-120 NmC 4-19-90 NmC 4-19-110 NmC 4-19-140 NmC 4-21-110 NmC

Yokota. Zestaw 3 nasadek maszynowych z ograniczeniem momentu do 100 Nm, do monta˝u kó∏ samochodowych. Nasadka nie ma ograniczenia momentu przy odkr´caniu ko∏a. Nasadki zapobiegajà zerwaniu gwintu przy dokr´caniu i mogà byç u˝ywane we wszystkich kluczach udarowych 1⁄2″. O narz´dziach nasadowych maszynowych str. 619.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary nasadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moment maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

638 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 638))

15962 Nr mm mm Nm

-0103 RR-100/SET 17, 19, 21 100 100


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Wyposa˝enie do nasadek maszynowych Oprawki do wk∏adek szeÊciokàtnych Momento. Przeznaczone do wkr´tarek udarowych. Z gniazdem kwadratowym pasujàcym do trzpienia nap´dowego wkr´tarki, oraz z otworem szeÊciokàtnym do osadzania wk∏adek szeÊciokàtnych 6568. Momento Nr H1-1⁄4 H1-7⁄16

Chwyt nap´d. ❒ cale 3⁄8 3⁄8

Otwór do wk∏adki 6-kàtn. cale 1⁄4 7⁄16

1⁄2

7⁄16

1⁄2

7⁄8

5⁄8

7⁄8

H4-7⁄16 H4-7⁄8 H8-7⁄8 H2-7⁄8 H9-7⁄8 H9-11⁄4 H5-11⁄4 H5-13⁄4

3⁄4

7⁄8

1 1 11⁄2 11⁄2

7⁄8

Nr art.

(Na rys. H 4)

6567 (-0028) (-0044) -0101 -0150 (-0200) -0309

(Na rys. H 2 lub H 5)

-0408 -0507 (-0606) (-0705)

11⁄4 11⁄4 13⁄4

Przed∏u˝acze trzpieniowe Chwyt ❒ cale 1⁄4 1⁄4

D∏ugoÊç

Rodzaj

Nr art.

mm 51 152

zabezp. Ko∏ek Ko∏ek

5948 (-0012) (-0020)

EB 11-3 EB 11-6

3⁄8

76 152

Ko∏ek Ko∏ek

-0046 -0087

EB 44-2 EB 44-5 EB 44-10

1⁄2

51 127 254

Ko∏ek Ko∏ek Ko∏ek

-0095 -0103 -0202

EB 88-6 EB 88-10

5⁄8

152 254

Ko∏ek Ko∏ek

(-0244) (-0228)

EB 22-4 EB 22-7 EB 22-10 EB 22-13

3⁄4

3⁄4

102 178 254 330

Otwór Otwór Otwór Otwór

-0301 -0400 -0509 -0608

EB 99-4 EB 99-7 EB 99-10 EB 99-13 EB 99-15

1 1 1 1 1

102 178 254 330 381

Otwór Otwór Otwór Otwór Otwór

-0707 -0806 -0905 -1002 -1101

EB 55-7 EB 55-10 EB 55-13 EB 55-15

11⁄2 11⁄2 11⁄2 11⁄2

178 254 330 381

Otwór Otwór Otwór Otwór

(-1200) (-1309) (-1408) (-1507)

EB 66-7 EB 66-10 EB 66-13 EB 66-15

21⁄2 21⁄2 21⁄2 21⁄2

178 254 330 381

Otwór Otwór Otwór Otwór

(-1556) (-1606) (-1705) (-1804)

Momento Nr EB 00-2 EB 00-6

3⁄8

1⁄2 1⁄2

5⁄8

3⁄4 3⁄4

Narz´dzia r´czne

Momento. Ze stali stopowej wysokiej jakoÊci. Oksydowane na czarno.

639 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 639))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Wyposa˝enie do nasadek maszynowych Wk∏adki trzpieniowe szeÊciokàtne Momento. Do pokr´cania wkr´tów i Êrub z ∏bami gniazdowymi szeÊciokàtnymi. Wk∏adk´ zamocowuje si´ w oprawce za pomocà ostro zakoƒczonego wkr´tu, wchodzàcego w naci´cie V znajdujàce si´ w naro˝ach wk∏adki. Przeznaczone do osadzania w oprawkach 6567 str. 639. Szereg metryczny Rozmiar (A) mm 5 6 8 10 12 14 17 19 22 24

Do oprawek H4-7⁄16 z chwytem 6-kàtnym 7⁄16″ (B) Nr art. Momento D∏. ca∏k. Nr mm 6568 7⁄16-6 28 (-0050) 7⁄16-6 28 -0100 7⁄16-8 28 -0209 7⁄16-10 28 -0308 7⁄16-12 28 -0407 7⁄16-14 28 -0506 -

Do oprawek H4-7⁄8, H8-7⁄8, H2-7⁄8 i H9-7⁄8 z chwytem 6-kàtnym 7⁄8″ (B) Momento D∏. ca∏k. Nr art. Nr mm 6568 7⁄8-10 44 (-2056) 7⁄8-12 44 -2106 7⁄8-14 44 -2205 7⁄8-17 44 -2304 7⁄8-19 44 -2403 7⁄8-22 -2502 44 7⁄8-24 44 -2601

Szereg calowy Rozmiar (A)

Narz´dzia r´czne

mm 24 27 30 32 33 36 41 50 Rozmiar (A) cale 1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2 9⁄16 5⁄8 3⁄4 13⁄16 7⁄8 1 Rozmiar (A) cale 1 11⁄16 11⁄8 11⁄4 13⁄8 11⁄2 15⁄8

Do oprawek H9-11⁄4 i H5-11⁄4 z chwytem 6-kàtnym 11⁄4″ (B) Nr art. Momento D∏. ca∏k. Nr mm 6568 11⁄4-24 60 (-0134) 11⁄4-27 60 -0159 11⁄4-30 60 -0258 11⁄4-32 60 -0357 11⁄4-33 -

60 -

(-0456) -

Do oprawek H4-7⁄16 z chwytem 6-kàtnym 7⁄16″ (B) Nr art. Momento D∏. ca∏k. Nr mm 6568 7⁄16-1⁄4 -3104 28 7⁄16-5⁄16 -3203 28 7⁄16-3⁄8 -3302 28 7⁄16-1⁄2 -3401 28 -

-

13⁄4-36 3 1 ⁄4-41 13⁄4-50

80 80 80

(-0555) (-0654) (-0852)

Do oprawek H4-7⁄8, H8-7⁄8, H2-7⁄8 i H9-7⁄8 z chwytem 6-kàtnym 7⁄8″ (B) Momento D∏. ca∏k. Nr art. Nr mm 6568 7⁄8-1⁄2 (-5109) 44 7⁄8-9⁄16 (-5208) 44 7⁄8-5⁄8 -5307 44 7⁄8-3⁄4 -5406 44 7⁄8-13⁄16 -5505 44 7⁄8-7⁄8 -5604 44 7⁄8-1 (-5703) 44

Do oprawek H9-11⁄4 i H5-11⁄4 z chwytem 6-kàtnym 11⁄4″ (B) Nr art. Momento D∏. ca∏k. Nr mm 6568 11⁄4-1 60 (-6008) 11⁄4-11⁄16 60 (-6107) 11⁄4-11⁄8 60 (-6206) 11⁄4-11⁄4 60 (-6404) -

Do oprawek H5-13⁄4 z chwytem 6-kàtnym 13⁄4″ (B) Momento D∏. ca∏k. Nr art. Nr mm 6568 -

-

Do oprawek H5-13⁄4 z chwytem 6-kàtnym 13⁄4″ (B) Momento D∏. ca∏k. Nr art. Nr mm 6568 13⁄4-13⁄8 13⁄4-11⁄2 13⁄4-15⁄8

80 80 80

(-6602) (-6701) (-6800)

Zestaw Momento. Zestaw wk∏adek trzpieniowych szeÊciokàtnych oraz oprawek do nich. Do pokr´cania Êrub z ∏bami wyposa˝onymi w gniazda szeÊciokàtne o rozmiarach metrycznych i calowych. Oprawka posiada otwór kwadratowy pasujàcy do czopa chwytowego narz´dzi nasadowych, oraz otwór chwytowy szeÊciokàtny do osadzenia wk∏adki trzpieniowej. Oksydowane na czarno. Dostarczane w mocnej walizeczce tworzywowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawki do wk∏adek szeÊciokàtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwory chwytowe oprawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wk∏adki trzpieniowe z chwytem g 7⁄16″ . . . . . . . . . . . . . . . Wk∏adki trzpieniowe z chwytem g 7⁄16″ . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 640))

15273 Nr Nr cale mm cale kg

-0107 IPSS 441 H4-7⁄16 ❒ 1⁄2 - g 7⁄16 5 6 8 10 12 14 1⁄4 3⁄8 1⁄2 0.41


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Wyposa˝enie do nasadek maszynowych Przeguby uniwersalne Momento. Ze stali stopowej wysokiej jakoÊci. Kàt przechy∏u maks. 30° wzgl´dem osi klucza udarowego. Oksydowane na czarno. Momento Nr UK 00 UK 11 UK 44 UK 22 UK 99 UK 55 UK 66

Chwyt nap´d. ❒ cale 1⁄4 3⁄8 1⁄2

D∏ug. ca∏k.

Rodzaj

Nr art.

mm 42 60 76

zabezp. Ko∏ek Ko∏ek Ko∏ek

5949 -0037 -0052 -0102

3⁄4

89 112 162 280

Otwór Otwór Otwór Otwór

-0201 -0300 (-0409) (-0508)

1 11⁄2 21⁄2

UK 00-UK 44

UK 22-UK 66

¸àczniki, przed∏u˝niki itp.

Nr art.

Teng Tools

11669-0058 11669-0850 11669-0108 11669-0207 10210-0203 11669-0405 11669-0504 11669-0603 11669-0702

Nr 980020-C 980035-C 980036-C 980060-C 980086-C 920020-C 920021-C 920023-C 920030-C

11669-0801 11669-0900 11669-1007 11669-1106 11669-1205 11669-1304 11669-1403 11669-1502

920036-C 920037-C 920060-C 940022-C 940030-C 940037-C 940085-C 910086

Chwyt

Element

Ko∏ek

Opak.

Przed∏u˝nik 75 mm ¸àcznik poÊredni 3⁄8″-1⁄4″ ¸àcznik poÊredni 3⁄8″-1⁄2″ Nasadka maszynowa 1⁄4″ ¸àcznik poÊredni 3⁄8″❒ - 5⁄16″g Przed∏u˝nik 75 mm Przed∏u˝nik 125 mm Przed∏u˝nik 250 mm Przegub uniwersalny

PierÊcieƒ zabezp. O92416 O92419 O92419 O935202 O935202 O935202 O93528

zabezp. P902515 P902518 P902518 P90320 P90320 P90320 P90328

szt 10 10 10 10 10 10 10 10 10

¸àcznik poÊredni 1⁄2″-3⁄8″ ¸àcznik poÊredni 1⁄2″-3⁄4″ Nasadka do grotów 5⁄16″ Przed∏u˝nik 175 mm Przegub uniwersalny ¸àcznik poÊredni 3⁄4″-1⁄2″ ¸àcznik poÊredni 3⁄4″-1″ ¸àcznik poÊredni 1″-3⁄4″

O935202 O935202 O95036 O93538 O95036 O95036 O93546

P90320 P90320 P90435 P90437 P90435 P90435 P90545

10 10 10 10 1 1 1 1

❒ 3⁄8″ 3⁄8″ 3⁄8″ 3⁄8″ 3⁄8″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 3⁄4″ 3⁄4″ 3⁄4″ 3⁄4″

1″

Teng Tools. Elementy do ∏àczenia ró˝nych narz´dzi nasadkowych maszynowych. Standard ANSI. Wyposa˝one w zabezpieczenie w postaci pierÊcienia z ko∏kiem po stronie maszyny. Zabezpieczenie kulkowe po stronie nasadki.

Nr art.

Teng Tools

Chwyt

16094-0102

Nr 980036A-C

3⁄8″

11669-0835 16072-0108 16072-0207 16072-0306 16072-0405 16072-0504

920036A-C 920020A-C 920021A-C 920023A-C 920030A-C 920037A-C

1⁄2″

Element

Ko∏ek

Opak.

¸àcznik poÊredni 3⁄8″-1⁄2″

PierÊcieƒ zabezp. O92416

zabezp. P902515

szt 1

¸àcznik poÊredni 1⁄2″-3⁄8″ Przed∏u˝nik 75 mm Przed∏u˝nik 125 mm Przed∏u˝nik 250 mm Przegub uniwersalny ¸àcznik poÊredni 1⁄2″-3⁄4″

O935202 O935202 O935202 O935202 O93528 O935202

P90320 P90320 P90320 P90320 P90328 P90320

10 10 10 10 10 10

1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″ 1⁄2″

641 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 641))

Narz´dzia r´czne

Teng Tools. Elementy do ∏àczenia ró˝nych narz´dzi nasadkowych maszynowych. Standard DIN.


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Wyposa˝enie do nasadek maszynowych ¸àczniki przejÊciowe Momento. Do zwi´kszania lub zmniejszania kwadratowego trzpienia chwytowego. Oksydowane na czarno. Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç przy przechodzeniu na mniejszy rozmiar trzpienia. Ze wzgl´du na to, ˝e moment obrotowy klucza udarowego mo˝e byç za wysoki dla trzpienia o mniejszym rozmiarze, nie udziela si´ ˝adnej gwarancji. Momento

Chwyt

Chwyt

Nr PA 01 PA 10

❒-wewn. cale 1⁄4 3⁄8

❒-zewn. cale 3⁄8 1⁄4

PA 14 PA 41 PA 48

3⁄8

1⁄2

1⁄2

5⁄8

PA 42 PA 84 PA 82

1⁄2

3⁄4

5⁄8

3⁄4

PA 24 PA 28

3⁄4

1⁄2

5⁄8

3⁄4

3⁄8

1⁄2

1⁄2 5⁄8

D∏ug. ca∏k.

Rodzaj typ

Nr art.

Momento

Chwyt

Chwyt

D∏ug. ca∏k.

Rodzaj typ

❒-zewn. cale 1 3⁄4

mm 65 75

Otwór Otwór

5947 -0906 -1003

Nr art.

mm 28 31

Ko∏ek Ko∏ek

5947 (-0021) (-0047)

Nr PA 29 PA 92

❒-wewn. cale 3⁄4 1

35 39 43

Ko∏ek Ko∏ek Ko∏ek

-0104 -0203 -0302

48 49 54

Otwór Ko∏ek Otwór

PA 93 PA 95 PA 39 PA 35

1 1 11⁄4 11⁄4

11⁄4 11⁄2 1 11⁄2

82 85 84 95

Otwór Otwór Otwór Otwór

(-1102) -1201 -1300 (-1409)

-0401 -0500 -0609

57 57

Ko∏ek Ko∏ek

-0708 -0807

PA 59 PA 53 PA 56 PA 65

11⁄2 11⁄2 11⁄2 21⁄2

1 11⁄4 21⁄2 11⁄2

100 108 120 130

Otwór Otwór Otwór Otwór

-1508 (-1607) (-1706) -1805

Wk∏adki redukcyjne

Narz´dzia r´czne

Momento. Ma∏owymiarowe wk∏adki redukcyjne o zmniejszonej do minimum wysokoÊci. Przeznaczone do nasadek maszynowych. Charakteryzujà si´ zwi´kszonà wytrzyma∏oÊcià, jako ˝e majà pe∏ne dno zamiast przelotowego otworu kwadratowego. Wk∏adka przytrzymywana jest w gnieêdzie nasadki przy pomocy magnesu. Zestaw

2995-1001

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat wewn. . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat zewn.. . . . . . . . . . . . . . .

2995 IPAcale cale

-0201 01 1⁄4 3⁄8

-0300 14 3⁄8 1⁄2

-0409 42 1⁄2 3⁄4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento nr . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat wewn. . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat zewn.. . . . . . . . . . . . . . .

2995 IPAcale cale

-0508 29 3⁄4 1

-0607 95 1 11⁄2

(-0706) 56 11⁄2 21⁄2

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera wk∏adki . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadrat zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2995 Nr IPAcale cale

-1001 IPAS:1 14 42 29 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1⁄2 3⁄4 1

(-1100) IPAS:2 01 14 42 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄8 1⁄2 3⁄4

PierÊcienie zabezpieczajàce Momento. Po∏àczenie O-ringa z ko∏kiem zabezpieczajàcym. Z poliuretanu, ko∏ek z rdzeniem stalowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento Ret-Ring . . . . . . . . Pasuje do nasadek . . . . . . . . przed∏u˝. . . . . . . . . przeg.uniw.. . . . . . ∏. przejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5507 Nr Nr EB UK PA

-0205 10032 S 2(16-50)2(16-65) 24 28 29

-0353 10008 S 9(19-52) 99 99 92 93 95

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento Ret-Ring . . . . . . . . Pasuje do nasadek . . . . . . . . przed∏u˝. . . . . . . . . przeg.uniw.. . . . . . ∏. przejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5507 Nr Nr EB UK PA

-0809 10020 S 5(35-90) 59 53 56

-1005 10025 S 5(95-155) 55(12-15) -

-0379 10019 S 9(75-100) 35 39

Ko∏ki zabezpieczajàce Teng Tools. Do zabezpieczania nasadek maszynowych, osadzonych na trzpieniach chwytowych wyposa˝onych w przelotowy otwór poprzeczny.

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . Âredn.×d∏ug. . . . Opak. . . . . . . . . .

11675 Nr mm szt

-0050 P902515 2.5x15 10

-0084 P902518 2.5x18 10

-0100 P90320 3x20 10

-0209 P90324 3x24 10

-0308 P90328 3x28 10

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . Âredn.×d∏ug. . . . Opak. . . . . . . . . .

11675 Nr mm szt

-0357 P90332 3x32 10

-0373 P90433 4x33 1

-0381 P90435 4x35 1

-0407 P90437 4x37 10

-0456 P90445 4x45 1

Nr art. . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . Âredn.×d∏ug. . . . Opak. . . . . . . . . .

11675 Nr mm szt

-0506 P90543 5x43 10

-0555 P90545 5x45 1

-0571 P90551 5x51 1

-0605 P90675 6x75 10

-0704 P906110 6x110 1

642 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 642))


Nasadki - Narz´dzia nasadowe Wyposa˝enie do nasadek maszynowych Ko∏ki zabezpieczajàce Momento. Do zabezpieczania nasadek i innych narz´dzi, osadzonych na przewierconym poprzecznie kwadratowym trzpieniu chwytowym narz´dzia wkr´cajàcego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3110 Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Âredn.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . mm Pasuje do nasadek . . . . . . . . Nr przed∏u˝aczy . . . . EB przegubów uniw. . UK ∏àczn. przejÊc. . . . . . . . . . . . . PA

-1009 P-10 1.5×10 0(4-14) 0 00 01

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3110 -1504 Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr P-34 Âredn.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . mm 4×34 Pasuje do nasadek . . . . . . . . Nr 4(32-36) 2(16-65) przed∏u˝aczy . . . . EB 22 przegubów uniw. . UK 22 ∏àczn. przejÊc. . . . . . . . . . . . . PA 24 28 29 Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3110 Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Âredn.×d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . mm Pasuje do nasadek . . . . . . . . Nr przed∏u˝aczy . . . . EB przegubów uniw. . UK ∏àczn. przejÊc. . . . . . . . . . . . . PA

(-1850) P-90 6×90 5(95-155) 56

-1108 P-16 3×16 1(6-19) 11 11 10 14

-1207 P-20 4×20 1(21) 4(10-14)1(21-24) 4(10-14) 44 44 41

-1306 -1405 P-25 P-30 4×25 4×30 4(15-30) 8(14-36) 88 48 42 84 82

-1603 P-45 5×45 9(19-52) 99 99 92

(-1652) P-54 5×54 9(55-70) 93 95 39

-1702 -1801 P-65 P-74 5×65 6×75 9(75-100) 5(35-90) 55 55 35 59

-1959 P-145 8×145 6(120-255) -

(-2106) P-210 12×210 12(180-255) -

Teng Tools. Do zabezpieczania nasadek maszynowych, osadzonych na trzpieniach chwytowych wyposa˝onych w przelotowy otwór poprzeczny pod ko∏ek zabezpieczajàcy. Uniemo˝liwia wypadni´cie ko∏ka z otworu.

Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Âredn.x grub.. . . . Opak. . . . . . . . . . .

11674 Nr mm szt

-0051 O92416 16.0x2.4 10

-0085 O92419 19.0x2.4 10

-0101 O935202 20.2x3.5 10

-0200 O93525 25.0x3.5 10

-0309 O93528 28.0x3.5 10

-0333 O93530 30.0x3.5 10

-0358 O93532 32.0x3.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Âredn.x grub.. . . . Opak. . . . . . . . . . .

11674 Nr mm szt

-0382 O93534 34.0x3.5 10

-0390 O93534 34.0x5.0 1

-0416 O95036 36.0x5.0 1

-0408 O93538 38.0x3.5 10

-0432 O97043 43.0x7.0 1

-0440 O97045 45.0x7.0 1

-0507 O93546 46.0x3.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . Âredn.x grub.. . . . Opak. . . . . . . . . . .

11674 Nr mm szt

-0556 O95046 46.0x5.0 1

-0606 O93548 48.0x3.5 10

-0655 O97051 51.0x7.0 1

-0705 O970055 75.0x5.7 10

-0804 O910075 75.0x10.0 1

-0903 O9100115 115.0x10.0 1

Momento. Do przytrzymywania zabezpieczajàcych ko∏ków poprzecznych przed wypadni´ciem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.×Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . przed∏u˝aczy . . . . . . . . . . . . przegubów uniw.. . . . . . . . . ∏àczn. przejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3112 Nr mm Nr EB UK PA

-1007 R-9 2.5×9 0(4-14) -

-1106 R-13 3.5×13 1(5-12) -

-1205 R-16 3.5×16 1(13-20) -

-1304 R-22 3.5×22 1(21) 11 11 14

-1403 R-19 4×19 4(4-14) -

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub.×Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do nasadek. . . . . . . . . . . . . . . . przed∏u˝aczy . . . . . . . . . . . . przegubów uniw.. . . . . . . . . ∏àczn. przejÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3112 Nr mm Nr EB UK PA

-1601 0-28 4×28 8 -

-1700 R-34 4×34 4(32) -

-1809 R-36 5×36 2 22 22 24 28 29

-1908 R-45 7×45 9(17-70) 99 92 93 95

-2005 R-68 7×68 9(75-100) 35 39

-1502 R-24 4×24 4(15-30) 44 44 41 42 48

643 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 643))

Narz´dzia r´czne

PierÊcienie gumowe


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Przecinaki do nakr´tek Teng Tools. Zestaw dwóch przecinaków do nakr´tek. Do ∏atwego rozcinania mocno zardzewia∏ych nakr´tek, bez uszkadzania gwintu Êruby.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do nakr´tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11695 Nr mm M zest

-0106 NS02 5-20 14-27 2.5-12 8-18 10

Do ∏atwego rozcinania mocno skorodowanych nakr´tek, bez uszkadzania Êruby i gwintu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór wewn´trzny . . . . . Do nakr´tek . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

7577 -0107 mm 9-12 Przecinaki do nakr´tek 7 szt 6

Kompletny zestaw . . . .

-0206 12-16 8 6

7577

-0305 16-22 10-14 6

-0404 22-27 14-18 6

-0503

Hydrauliczny Gedore. Hydrauliczny przecinak do nakr´tek, umo˝liwia ∏atwe usuni´cie zardzewia∏ej nakr´tki bez uszkadzania Êruby ani gwintu. Rozcina nakr´tki o twardoÊci do klasy 10.

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozcina nakr´tki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozcina nakr´tki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11418 Nr mm M ton kg

-0102 1.26/1 HYD 7-22 4-14 5 0.7

Wykr´taki do Êrub Wykr´tak Wiert∏o specjalne

Tulejka centrujàca

Ridgid. Typ Lon Grip. Bez zbie˝noÊci, o jednakowej Êrednicy chwytu i cz´Êci roboczej. Wykr´tak wbijany jest do otworu nawierconego w tkwiàcym fragmencie u∏amanej Êruby. Kraw´dzie wykr´taka wcinajà si´ w Êciany otworu i Êruba mo˝e byç wykr´cona po w∏asnym gwincie. Gwint wewn´trzny otworu pozostaje nie uszkodzony. Do mniejszych rozmiarów Êrub przeznaczona jest specjalna tulejka centrujàca, u˝ywana w czasie wykonywania nawiertu. Sposób u˝ycia: 1. W u∏amanym fragmencie Êruby nawierciç otwór. 2. Otwór rozwierciç do w∏aÊciwego rozmiaru. 3. Wbiç wykr´tak w otwór. Nasunàç na wykr´tak szeÊciokàtny element chwytowy. Wykr´ciç u∏amanà Êrub´ po w∏asnym gwincie. 4. Je˝eli u∏amany fragment Êruby tkwi poni˝ej kraw´dzi otworu nale˝y u˝yç tulejki centrujàcej.

Wykr´taki Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid-nr . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . W∏aÊciwe wiert∏o . . . . . . . Maks. g∏´b.. . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

0502 Lon-Grip cale cale cale szt

-0102 1 1⁄4 1⁄8 1 6

-0201 2 5⁄16 3⁄16 1 1

-0300 3 3⁄8 1⁄4 1 1

-0409 4 7⁄16 5⁄16 1 6

-0508 5 1⁄2-9⁄16 11⁄32 1 6

-0607 6 5⁄8 7⁄16 2 1

-0706 7 3⁄4 1⁄2 2 1

-0805 8 7⁄8-1 5⁄8 3 1

Wiert∏o specjalne Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Do wykr´taka . . . . . . . . . .

0502 cale Nr 0502 Wykr´tak

-0904 1⁄8 1

-1001 3⁄16 2

-1100 1⁄4 3

-1209 5⁄16 4

-1308 11⁄32 5

-1407 7⁄16 6

-1506 1⁄2 7

-1605 5⁄8 8

Tulejka centrujàca Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . 0502 -1704 -1803 -1902 -2009 -2108 -2207 -2306 -2405 -2504 -2603 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . Nr 0502 Wiert∏o specjalne 921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 Do wykr´taka . . . . . . . . Nr 1 2 3 1⁄8 3⁄16 1⁄4 Âredn. wewn. (wiert∏o) cale 5⁄16 11⁄32 3⁄8 13⁄32 7⁄16 15⁄32 1⁄2 17⁄32 9⁄16 Âredn. zewn.. . . . . . . . . cale 9⁄32 D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . cale 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16 13⁄16

Ridgid. Kompletny zestaw w etui tworzywowym, zawierajàcy ww. wykr´taki Êrub Lon Grip z odpowiednimi wiert∏ami i tulejkami centrujàcymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç wykr´taków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera wykr´taki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç tulejek centrujàcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 644))

0507 Nr szt. Nr szt. cale

-0107 10 5 1, 2, 3, 4, 5 10 1⁄4-1⁄2


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Wykr´taki do Êrub Z naci´ciem lewoskr´tnym. Do ∏atwego wykr´cania z∏amanych Êrub prawoskr´tnych. Wykr´tak wprowadzany jest do otworu nawierconego w tkwiàcym fragmencie u∏amanej Êruby, po czym Êruba wykr´cana jest po jej w∏asnym gwincie. Gwint otworu pozostaje nie uszkodzony. Nadajà si´ równie˝ do wyciàgania rurek. W opakowaniu wyt∏oczkowym SB.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najw. Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiednie wiert∏o . . . . . . . . . .

6261

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najw. Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiednie wiert∏o . . . . . . . . . .

6261

mm mm M cale mm

mm mm M cale mm

-0100 1 3.6 50 3-6 1⁄8-1⁄4 1.8

-0209 2 4.9 57 6-8 1⁄4-5⁄16 2.6

-0308 3 6.5 64 8-11 5⁄16-7⁄16 3.7

-0407 4 8.8 71 11-14 7⁄16-9⁄16 5.5

-0506 5 11 78 14-18 9⁄16-3⁄4 7

-0605 6 15 85 18-45 3⁄4-1 10.3

-0704 7 19 92 24-33 1-13⁄8 13.7

-0803 8 24 100 33-45 13⁄8-13⁄4 18.6

Teng Tools. Wykr´taki pojedyncze. Do usuwania urwanych Êrub, rur i sworzni. Chwyt kwadratowy. Hartowanie do HRC 50-52.

15146 Nr mm g szt

-0102 SEL01S 3 (1⁄8″) 13 10

-0201 SEL02S 4 (3⁄16″) 22 10

-0300 SEL03S 5 (15⁄64″) 36 10

-0409 SEL04S 7 (5⁄16″) 52 10

-0508 SEL05S 9 (3⁄8″) 148 10

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . Teng Tools . . . . Do otworów . . . Masa . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

Zestawy sk∏adajace si´ z 5, 6 lub 8 wykr´taków. Dostarczane w pude∏ku plastikowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç wykr´taków . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0503 szt.

-0101 1-5 5 M 3-18 (1⁄8-3⁄4)

-0200 1-6 6 M 3-24 (1⁄8-1)

-0309 1-8 8 M 3-45 (1⁄8-13⁄4)

Teng Tools. Zestaw 5 wykr´taków z naci´ciem lewoskr´tnym. Do usuwania urwanych Êrub. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç wykr´taków . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11693 Nr szt. mm zest

-0108 SE05 5 M 6 - M 20 2.8 3.5 4.0 6.35 7.5 10

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 5 wykr´taków. Do szybkiego i ∏atwego usuwania urwanych Êrub, rur i sworzni. Chwyt kwadratowy. Hartowanie do HRC 50-52. Dostarczany w tworzywowym etui z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalowà oÊkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do nawierconych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17227 Nr mm szt

-0100 TMSE05S 3, 4, 5, 7, 9 5

645 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 645))


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Wykr´taki do szpilek Teng Tools. Do wkr´cania i wykr´cania gwintowanych trzpieni (szpilek). U∏o˝yskowany mimoÊrodowo rade∏kowany krà˝ek dociska chwytany gwint do wewn´trznego rowkowania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szpilek o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11697 Nr mm cale

-0104 2300 6-19 1⁄2

Gedore. Do wkr´cania i wykr´cania szpilek gwintowanych. Ze stali. Osadzony mimoÊrodowo krà˝ek rade∏kowany chwyta szpilk´ przez dociÊni´cie jej do rowkowanego wybrania. Niklowane.

Narz´dzia r´czne

11421-0404

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szpilek o Êredn. . . . . . . . . . . . Chwyt pod klucz . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11421 1.28mm mm kg

-0107 1 6-13 19 0.2

-0206 2 8-19 19 0.3

-0305 3 19-25 19 0.4

-0404 4 5-26 19 0.6

Teng Tools. Do pokr´cania zarówno w prawo jak i w lewo. Z szeÊciokàtnym chwytem pod klucz, oraz z gniazdem chwytowym ❒ 1⁄2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 11696 -0105 Teng Tools . . . . . . . . . Nr ST120506-C Do szpilek o Êredn. . . mm 6 1⁄2 Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . cale Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0204 ST12508-C 8 1⁄2 10

-0303 ST12510-C 10 1⁄2 10

-0402 ST12512-C 12 1⁄2 10

Zestaw naprawczy . 11696 -1004 -1103 -1202 -1301 Teng Tools . . . . . . . . . Nr ST120506RK ST12508RK ST12510RK ST12512RK Opak. . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10 10

Do wykr´cania zarówno w lewo, jak i w prawo. Przelotowa tulejka, w której wystajàcà cz´Êç szpilki chwytajà trzy rolki. Wyposa˝one w szeÊciokàtny chwyt zewn´trzny dla klucza, oraz gniazdo chwytowe ❒ 1⁄2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szpilek o Êredn. . . . . . . . . . . Chwyt dla klucza g . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒ . . . . . . . .

5162 mm mm cale

-0102 4478/6 6 21 1⁄2

-0201 4480/8 8 21 1⁄2

-0300 4482/10 10 21 1⁄2

-0409 4485/12 12 21 1⁄2

Zestaw Zestaw wykr´taków do szpilek. Dostarczany w pude∏ku blaszanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szpilek o Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt dla klucza g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdo chwytowe ❒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

646 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 646))

5162 mm mm cale

-1001 4713 M 6 8 10 12 21 1⁄2


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Zestaw demonta˝owy Teng Tools. Zestaw z 11 cz´Êci, zawierajàcy 5 wykr´taków do Êrub, 4 wykr´taki do szpilek oraz 2 przecinaki do nakr´tek. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Wykr´taki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykr´taki do szpilek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecinaki do nakr´tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6934 Nr

-0107 TTSN11

cale mm mm mm kg

7⁄64 9⁄64 5⁄32 1⁄4 19⁄64

6 8 10 12 5-20 14-27 265x142x50 1.3

Âciàgacze Dwuramienne Gedore. Âciàgacze zacisków. Nadajà si´ do szybkiego Êciàgania zacisków akumulatorowych, ma∏ych ∏o˝ysk, kó∏ek z´batych itp. Bardzo przydatne w serwisach akumulatorowych i przy naprawach ma∏ych silników elektrycznych. Ramiona zaciskajà si´ samoczynnie na Êciàganym elemencie, nie dopuszczajàc do zeÊlizgni´cia.

11449 1.12mm mm

Ramiona, para . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11449 1.12-

mm mm mm ton kg

-0105 02 60 40 M 10x1.5x60 10 5 2 0.5 0.1

-0204 01 60 60 M 10x1.5x80 10 5 2 0.5 0.2

(-1004) 040

(-1103) 060

Narz´dzia r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug.. . . . . . . . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gedore. Z dwoma ramionami dwuprzegubowymi, o chwycie wewn´trznym. Nadajà si´ do szybkiego Êciàgania zacisków akumulatorowych, ma∏ych ∏o˝ysk itp. Przydatne w serwisach akumulatorowych i przy naprawach ma∏ych silników elektrycznych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11450 Nr mm mm kg mm mm mm mm ton kg

-0101 1.12/0 70 80 M 12x1.5x110 14 14 8 2 1 0.4

Ramiona, para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11450 Nr

(-1109) 1.12/0-080

Gedore. Wyposa˝ony w dwa ramiona o regulowanej d∏ugoÊci. Umo˝liwia chwyt wewn´trzny i zewn´trzny. O bardzo mocnej konstrukcji, do Êciàgania m.in. kó∏ pasowych, kó∏ z´batych i ∏o˝ysk.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11414 -0106 Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140 Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 90 G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 100 Gwint Êruby x d∏ug. . . . . . . . . . M 12x1.5x110 Chwyt na Êrubie pod klucz . . mm 14 Szer. pazura. . . . . . . . . . . . . . . mm 14 G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . mm 9 Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . mm 2 Maks. si∏a nacisku. . . . . . . . . . ton 1 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.5 Si∏ownik hydrauliczny . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . .

3686 1.06-

Ramiona, para . . . . . . . . . . . . 11414 Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14-

-0205 1 130 140 M 14x1.5x140 17 18 11 2 2 0.8

-0304 2 200 200 M 18x1.5x200 19 25 16 3 5 2.1

-0403 3 250 260 G 1⁄2x250 24 32 18 3.5 8 4.3

-0502 4 280 390 G 1⁄2x250 24 32 20 3.5 8 5.1

-0601 5 420 480 G 1⁄2x350 24 32 20 3.5 8 5.8

-

-

-

-2704 HSP 1

-2704 HSP 1

-2704 HSP 1

(-1005) 100

(-1104) 140

(-1203) 210

(-1302) 260

(-1401) 390

(-1500) 480

647 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 647))


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Âciàgacze Dwuramienne Gedore. Z odchylanymi ramionami. Specjalna konstrukcja powoduje automatyczne zaciskanie ramion na Êciàganym elemencie, zapobiegajàc zeÊlizgiwaniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug.. . . . . . . . . . . Chwyt pod klucz na Êrubie . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a Êcisku . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11426 1.18mm mm mm mm mm mm ton kg

-0102 1 110 110 M 14x1.5x163 17 17 18 5 2 1.0

-0201 2 160 140 M 18x1.5x215 14 0.9 20 6.5 3 1.9

-0300 3 200 160 G 1⁄2x282 17 22 22 7.5 5 2.3

Narz´dzia r´czne

Gedore. Bardzo mocny model do przemys∏u i rolnictwa, z si∏à nacisku do 8 ton. Mo˝liwe jest wyposa˝enie w Êrubowy si∏ownik hydrauliczny, u∏atwiajàcy prac´ przy du˝ych naciskach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz . . . . . . . . . . . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11416 1.16mm mm

-0104 1 280 300 G 1 x 360 36 32 19 3 8 10.0

-0203 2 420 420 G 1 x 500 36 32 22 3 8 11.2

Si∏ownik hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3686 1.06-

-2902 HSP 3

-2902 HSP 3

Âruba oryginalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3686 1.

(-2654) 3306360

-2670 3306500

Ramiona, para. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11416 1.16-

(-1003) 300

(-1102) 420

mm mm mm mm ton kg

Gedore. Bardzo mocny model do przemys∏u i rolnictwa, z si∏à nacisku do 8 ton. Wyposa˝ony w Êrubowy si∏ownik hydrauliczny. Przeznaczony do stosowania np. w wi´kszych maszynach budowlanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz. . . . . . . . . . . . . . . . Szer. pazura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a nacisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11417 1.16mm mm mm mm mm mm ton kg

(-0103) 1-HSP 3 280 190 HSP 3 36 32 19 3 8 9.3

-0202 2-HSP-3 420 310 HSP 3 36 32 22 3 8 11.3

Ramiona, para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11416 1.16-

(-1003) 300

(-1102) 420

Gedore. Do Êciàgania ma∏ych ∏o˝ysk itp. Wyposa˝ony w Êrub´ zaciskajàcà ramiona na Êciàganym elemencie i nie dopuszczajàcà do ich zeÊlizgni´cia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug.. . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a Êcisku . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11428 1.20mm mm

Si∏ownik hydrauliczny . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3686 1.06-

mm mm mm mm ton kg

-0100 1 70 85 M 18x1.5x115 19 22 12 3 5 1.2

-0209 2 90 100 M 18x1.5x130 19 24 15 3 5 1.8

-0308 3 150 140 G 5⁄8x175 24 30 18 3.5 7.5 3.3

-

-

-2704 HSP 1

648 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 648))


Wykr´taki do Êrub - Âciàgacze Âciàgacze Dwuramienne Gedore. Odkuwane ze stali. Kszta∏t ramion umo˝liwia demonta˝ elementów znajdujàcych si´ w miejscach o bardzo utrudnionym dost´pie. Ramiona sà po jednej stronie zakoƒczone w formie ostrza i mogà byç obracane dla uzyskania chwytu wewn´trznego, lub zewn´trznego. Poprzez ustawianà obejm´ zaciskowà ramiona zaciskane sà mocno na Êciàganym elemencie. Szczególnie przydatne np. do demonta˝u wpuszczanych ∏o˝ysk osiowych lub kulkowych. Âciàgacz wszechstronnego zastosowania, o szerokich mo˝liwoÊciach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby x d∏ug.. . . . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz . . . . . . Szer. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. si∏a Êcisku. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11429 1.22mm mm mm mm mm mm ton kg

-0109 1 110 170 M 18x1.5x200 19 25 14 3.5 5 2.1

-0208 2 160 260 G 5⁄8x350 24 25 14 3.5 7.5 4.1

-0307 3 160 325 G 5⁄8x350 24 25 14 3.5 7.5 4.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozwartoÊç (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki Êruby (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10622 mm mm mm mm kg

-0106 AB-0 10-25 40 1.0 4 0.2

-0205 AB-1 19-35 50 1.0 6 0.3

-0304 AB-2 24-55 100 1.2 8 0.7

-0403 AB-3 35-80 160 1.5 12 1.9

Âciàgacz z pazurami o ma∏ej gruboÊci (2 mm), u∏atwiajàcymi dost´p do ciasnych miejsc. Szczególnie przydatny np. do Êciàgania kó∏ z´batych. Ramiona mo˝na przesuwaç wzd∏u˝ jarzma, mo˝na równie˝ zamocowaç je w ˝àdanym po∏o˝eniu za pomocà Êrub. G∏ówka Êruby szeÊciokàtna, pod klucz 17 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç pazura (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. Êruby (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10626 mm mm mm mm kg

-0102 ABT-90 30-90 88 2.0 16 0.5

Teng Tools. Do szybkiego demonta˝u kó∏ pasowych, kó∏ek, ∏o˝ysk itp. Odkuwany ze stali. Ramiona sà umieszczone przesuwnie na jarzmie, a tak˝e mo˝na je przekr´caç do chwytania od wewnàtrz lub od zewnàtrz. Dodatkowe pazury oraz Êrubowy si∏ownik hydrauliczny mogà byç dostarczane na zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozwartoÊç wewn. . . . . . . . . . . . RozwartoÊç zewn. . . . . . . . . . . . G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . Gwint Êruby pociàgowej . . . . . . D∏ugoÊç Êruby . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt na Êrubie pod klucz . . . . G∏´b. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. pazura . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14393 Nr mm mm mm mm mm mm mm kg

-0105 SP1410 90 140 100 M14x1.5 140 17 12 3.0 1.1

-0204 SP1810 130 180 100 M14x1.5 140 17 12 3.0 1.3

-0303 SP2215 160 220 150 M20x2 210 22 18 3.5 3.2

-0402 SP2615 200 260 150 M20x2 210 22 18 3.5 3.6

-0501 SP3320 250 330 200 M26x2 280 27 28 6.5 7.8

649 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 649))

Narz´dzia r´czne

Âciàgacz mini. Do Êciàgania ma∏ych ∏o˝ysk w samochodach, elektronarz´dziach i urzàdzeniach gospodarstwa domowego.