Page 1

No˝yce gilotynowe Z nap´dem r´cznym

ze stojakiem Luna. Wykonane z odlewu. Spr´˝ynujàcy ogranicznik szerokoÊci materia∏u, z mechanizmem blokady, jest nastawiany w zakresie 5-500 mm za pomocà korbki. Stó∏ posiada podzia∏k´, przesuwanà szyn´ prowadnicy oraz prowadnic´ kàtowà. No˝yce wyposa˝one sà w os∏on´ ochronnà palców, zgodnie z zaleceniami szwedzkiego urz´du ochrony pracy (oddzielna os∏ona do starszych modeli no˝yc dostarczana jest na indywidualne zamówienie). Jeden koniec os∏ony jest przymocowany na sta∏e do sto∏u a drugi za pomocà wyjmowanego ko∏ka, dzi´ki czemu mo˝liwe jest ci´cie blach d∏u˝szych ni˝ stó∏. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje stojak oraz zamek blokujàcy rami´ robocze w dolnym po∏o˝eniu. (przydatny np. w warsztatach szkolnych itp.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ci´ta gruboÊç blachy stalowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria do rozmiarów

4086 Nr mm mm mm mm kg

-0306 MGH 1020 brak 1020 1.5 580 1130 350

MGH 1020 Nr art. 4086 -0603 (-0900) (-1007) (-1106) (-1205) (-1403)

Stojak Nó˝ górny Nó˝ dolny Blokada ramienia roboczego Dociskacz blachy Os∏ona ochrony palców

-0355 MGH 1270 jest 1270 1.5 560 1380 400 MGH 1270 Nr art. 4086 (-0959) (-1056) (-1304) (-1502)

1

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1))


No˝yce gilotynowe z nap´dem mechanicznym

Luna. No˝yce gilotynowe z nap´dem mechanicznym, o mocnej, ca∏kowicie spawanej, konstrukcji. Nap´d z silnika standardowego z hamulcem elektromagnetycznym przekazywany jest poprzez przek∏adni´ ∏aƒcuchowà na wa∏ g∏ówny. Wa∏ pociàga belk´ no˝owà w kierunku materia∏u poprzez dwa mocne mechanizmy mimoÊrodowe. Doskona∏a jakoÊç ci´cia jest zapewniona dzi´ki dok∏adnemu ustawieniu p∏aszczyzn no˝y, wysokiej jakoÊci no˝y, oraz automatycznie dzia∏ajàcemu dociskaczowi blachy z pokryciem gumowym. Sà to doskona∏e no˝yce przeznaczone do warunków produkcyjnych, o wygodnej w obs∏udze konstrukcji sto∏owej, du˝ej szybkoÊci ci´cia, optymalnej wartoÊci kàta ci´cia i cichej pracy. Dostarczane z silnikiem o jednej pr´dkoÊci i klasie szczelnoÊci IP 54, wy∏àcznikiem ochronnym wyzwalanym przy zaniku napi´cia, ogranicznikiem tylnym arkusza - nastawianym pokr´t∏em - z licznikiem podajàcym wymiar w mm, oÊwietleniem linii ci´cia, przenoÊnym wy∏àcznikiem no˝nym 24 V, przed∏u˝eniem sto∏u 600 mm, regulowanymi nó˝kami, prowadnicà kàtowà oraz sterowanà elektrycznie os∏onà bezpieczeƒstwa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba ci´ç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogranicznik tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prowadnica kàtowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na min mm mm mm mm mm mm mm mm dB (A) V V

Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW A V kg

2

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 2))

20833 Nr mm mm

-0100 MSM 1250/3 Silnik el. 1275 3.0 2.0° 35 930 330 860 1500 550 1100 635 270 77 24 230/400 3-faz 50 Hz 2.2 8 220 760

(-0209) MSM 2000/2 Silnik el. 2025 2.0 1.75° 38 930 330 870 2250 560 1130 640 270 77 24 230/400 3-faz 50 Hz 2.2 8 220 990


Gi´tarki kraw´dziowe Z nap´dem r´cznym

20837-0106 Luna. ¸atwe w obs∏udze, lekkie maszyny z nap´dem r´cznym do gi´cia cienkich blach. Wyst´pujà z trzema rodzajami pryzmy górnej, dla ró˝nych profili: Typ MFH-S: Z szynà segmentowanà, do wykonywania skrzynek i profili specjalnych. Podstaw´ mo˝na bez trudnoÊci od∏àczyç dla u∏atwienia transportu, a tak˝e do monta˝u sto∏owego. Szyna zaokràglona nie mo˝e byç wykorzystywana w tym typie maszyny. Typ MFH-H: Do wykonywania g∏´bokich kana∏ów oraz wàskich profili.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . Kàt gi´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie pryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝yna odcià˝ajàca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝yce rolkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20837 Nr

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . Kàt gi´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie pryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝yna odcià˝ajàca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝yce rolkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20837 Nr

mm mm mm mm mm mm kg

mm mm mm mm mm mm kg

-0106 MFH 700S Z nap. r´czn. 650 1.5 93° 42 860 5 10 1070 78 -

-0205 MFH 700H Z nap. r´czn. 650 1.8 93° 35 860 510 1040 69 -

-0304 MFH 700L Z nap. r´czn. 650 2.0 135° 38 860 510 1000 65 -

-0403 MFH 1000S Z nap. r´czn. 1050 1.25 93° 35 1260 510 1070 111 -

-0601 MFH 1000L Z nap. r´czn. 1050 1.25 135° 40 1260 510 1000 89 (11155-3004)

-0700 MFH 1300S Z nap. r´czn. 1350 1.20 93° 35 1560 510 1070 135 -

(-0809) MFH 1300H Z nap. r´czn. 1350 1.20 93° 35 1560 510 1040 115 -

-0908 MFH 1300L Z nap. r´czn. 1350 1.20 135° 28 1560 510 1000 jest 108 (20837-1005)

-0502 MFH 1000H Z nap. r´czn. 1050 1.25 93° 42 1260 510 1040 98 -

3

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 3))


Gi´tarki kraw´dziowe Z obs∏ugà no˝nà

Luna. Mocne maszyny, specjalnie skonstruowane do u˝ytku profesjonalnego. Kompaktowa, ca∏kowicie spawana konstrukcja o bardzo wysokiej jakoÊci, wyró˝nia si´ przede wszystkim ergonomicznà obs∏ugà i minimalnym zakresem czynnoÊci konserwacyjnych. Posiadajà obs∏ugiwanà no˝nie belkà dociskowà, dzi´ki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa˝ obie r´ce sà wolne do wk∏adania materia∏u. Po bokach belek dolnej, dociskowej i zaginajàcej znajdujà si´ 25 mm przeÊwity, umo˝liwiajàce gi´cie profili z zagi´tymi do góry bokami. Maszyny wyposa˝one sà standardowo w spr´˝yny odcià˝ajàce belk´ zaginajàcà, co zapewnia doskona∏e i bezproblemowe gi´cie. Posiadajà segmentowy wzornik ostry, do gi´cia profili skrzynkowych o maksymalnej wysokoÊci kraw´dzi 26 mm. Standardowo dostarczane z wzornikiem wk∏adanym 15 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nap´d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zaginania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝yny odcià˝ajàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20838 Nr

Przymiar tylny 80-545 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 4))

kg

-0105 MFF 2S No˝ny 1020 2.5 135° 48 1348 850 1175 sà 285

-0204 MFF 3S No˝ny 1270 2.0 135° 48 1598 900 1175 sà 330

11150

(-1003)

(-1003)

mm mm mm mm mm mm


Gi´tarki kraw´dziowe Z obs∏ugà no˝nà

20853-0105 Luna. Mocne maszyny, specjalnie skonstruowane do u˝ytku profesjonalnego. Kompaktowa, ca∏kowicie spawana konstrukcja o bardzo wysokiej jakoÊci, wyró˝nia si´ przede wszystkim ergonomicznà obs∏ugà i minimalnym zakresem czynnoÊci konserwacyjnych. Po bokach belek dolnej, dociskowej i zaginajàcej znajdujà si´ 25 mm przeÊwity, umo˝liwiajàce gi´cie profili z zagi´tymi do góry bokami. Posiadajà obs∏ugiwanà no˝nie belkà dociskowà, dzi´ki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa˝ obie r´ce sà wolne do wk∏adania materia∏u. B´dàcy na wyposa˝eniu segmentowy wzornik ostry umo˝liwia gi´cie profili skrzynkowych o maksymalnej wysokoÊci kraw´dzi: 62 mm w modelu MFF-6S, i 74 mm w modelu MFF-7S/MFF-8S. Maszyny wyposa˝one sà standardowo w spr´˝yny odcià˝ajàce belk´ zaginajàcà, co zapewnia doskona∏e i bezproblemowe gi´cie, ponadto w ogranicznik kàtowy na wózku, oraz wzornik wk∏adany 20 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nap´d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zaginania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝yny odcià˝ajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20853 Nr mm mm mm mm mm mm kg

-0105 MFF 6S No˝ny 1500 2.0 135° 52 2375 680 1150 sà 484

-0204 MFF 7S No˝ny 2020 1.5 135° 52 2565 560 1265 sà 572

(-0303) MFF 8S No˝ny 2520 1.25 135° 52 3070 560 1265 sà 660

5

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 5))


Gi´tarki kraw´dziowe Z obs∏ugà no˝nà

20854-0104 Luna. Gi´tarki kraw´dziowe z dzielonymi segmentowo belkami dociskowà, dolnà i zaginajàcà, do wyginania w przeciwnych kierunkach, co oznacza, ˝e istnieje olbrzymia liczba mo˝liwoÊci wyginania profili specjalnych. Posiada mocnà, ca∏kowicie spawanà konstrukcj´, z obs∏ugiwanà no˝nie belkà dociskowà, dzi´ki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa˝ obie r´ce sà wolne do wk∏adania materia∏u. Modu∏y segmentowe mo˝na ∏àczyç na dowolnà d∏ugoÊç od 25 mm do pe∏nej d∏ugoÊci, co 5 mm. Standardowo dostarczane z ogranicznikiem kàtowym na belce zaginajàcej i spr´˝ynami odcià˝ajàcymi belk´ zaginajàcà, co zapewnia doskona∏e i bezproblemowe gi´cie, przy ∏atwej obs∏udze i maksymalnym obcià˝eniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nap´d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zaginania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie belek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr´˝yny odcià˝ajàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 6))

20854 Nr mm mm mm mm mm mm kg

-0104 MFF 2 3SH No˝ny 1020 2.5 150° 45 1348 850 1250 sà 385

-0203 MFF 3 3SH No˝ny 1270 2.0 150° 45 1598 900 1250 sà 415


Gi´tarki walcowe Z nap´dem r´cznym

Z podstawà

Luna. W wykonaniu asymetrycznym. Zarówno ko∏o z´bate przek∏adni, jak i nap´d walca umieszczone sà na lewej Êcianie bocznej, co umo˝liwia stosowanie obrotu roboczego zawsze w prawo, niezale˝nie od tego czy prze∏o˝enie jest stosowane, czy nie. Walec górny jest ∏atwo odchylany w celu zdj´cia gotowej rury. Walec dolny ustawia si´ za pomocà pokr´t∏a z prawej strony maszyny. Drugie pokr´t∏o z prawej strony umo˝liwia ∏atwe - z wykorzystaniem przek∏adni Êlimakowej - ustawienia walca zwijajàcego. Walec dolny i zwijajàcy posiadajà cztery ró˝ne rowki, s∏u˝àce do wwijania wk∏adek drutowych. Walec zwijajàcy mo˝e byç ustawiany skoÊnie - dla zwijania sto˝ków. Rozmiar 6/15 - bez prze∏o˝enia. Pozosta∏e rozmiary posiadajà przek∏adni´ z´batà, która mo˝na ∏atwo - jednym ruchem - wy∏àczyç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przek∏adnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego i dolnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca tylnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8905 MBEmm mm mm mm kg

-0058 615 H brak 675 1.5 50 55 90

-0108 1010 H jest 1020 1 50 55 115

(-4100) 1012 H jest 1020 1.2 55 55 125

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8905

-0173

-0207

-0207

7

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 7))


Gi´tarki walcowe Z nap´dem r´cznym

Luna. Wyposa˝one w trzy beczkowate walce. Walec górny jest odchylany, aby umo˝liwiç ∏atwe zdj´cie blachy po wygi´ciu. Walec dolny ustawiany jest za pomocà pokr´t∏a z prawej strony maszyny. Walec tylny ustawia si´ za pomocà dêwigni i wymiennego wycinka ko∏a z´batego. Walec ten mo˝e byç równie˝ ustawiany skoÊnie - dla zwijania sto˝ków. Walce dolny i tylny posiadajà cztery ró˝ne rowki, s∏u˝àce do wwijania wk∏adek drutowych. Maszyny wyposa˝one sà w walce ukszta∏towane beczkowato, i mogà byç dostarczane z podstawà wykonanà z rur stalowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego i dolnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca tylnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4132 MBKmm mm mm mm kg

-0102 620 H 675 2 60 65 140

-0201 1015 H 1020 1.5 60 65 175

-0300 1212 H 1270 1.25 60 65 215

Podstawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4132

-0458

-0508

-0607

8

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 8))


Gi´tarki walcowe Z nap´dem r´cznym

Luna. Maszyna o prostej i stabilnej konstrukcji. Walce ustawione sà symetrycznie, i wszystkie w wykonaniu nagniatanym. Walce dolne osadzone sà w ∏o˝yskach na sta∏e, natomiast walec górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub, równie˝ skoÊnie - dla zwijania sto˝ków. Jedno z jarzm bocznych jest odchylane, umo˝liwiajàc zdj´cie gotowego przedmiotu. Wyposa˝enie do zwijania sto˝kowego pasuje do wszystkich rozmiarów. Wyposa˝enie to mo˝e byç zamówione tylko wraz z maszynà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . Âredn. walca górnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walców dolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263 MBSmm mm mm mm kg

-0104 1035 H 1025 3.5 90 80 295

(-0203) 1050 H 1020 5 100 90 410

(-0302) 1060 H 1020 6 110 100 460

-0609 1230 H 1275 3 90 80 330

(-0708) 1240 H 1270 4 100 90 450

(-0807) 1250 H 1270 5 110 100 510

(-1102) 1525 H 1525 2.5 90 80 365

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . Âredn. walca górnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walców dolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263 MBSmm mm mm mm kg

(-1300) 1540 H 1520 4 110 100 560

(-1607) 1715 H 1770 1.5 90 80 400

(-1706) 1725 H 1770 2.5 100 90 530

(-1805) 1730 H 1770 3 110 100 610

(-2100) 2010 H 2020 1 90 80 435

(-2209) 2015 H 2020 1.5 100 90 570

(-2308) 2020 H 2020 2 110 100 660

Wyposa˝enie dodatkowe Wyposa˝enie do zwijania sto˝kowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263

(-1201) 1535 H 1525 3.5 100 90 490

(-2605)

9

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 9))


Gi´tarki walcowe Mechaniczne

Luna. Walce umieszczone asymetrycznie, a walec górny ∏atwo odchylany dla zdj´cia gotowego elementu. Walec dolny ustawiany za pomocà pokr´t∏a z prawej strony. Drugie pokr´t∏o po prawej stronie umo˝liwia ∏atwe ustawianie walca gnàcego poprzez przek∏adni´ Êlimakowà. Walec dolny i gnàcy wyposa˝one sà w cztery ró˝ne rowki umo˝liwiajàce zwijanie rur z wk∏adem drutowym. Dostarczane w komplecie z silnikiem 230/400 V 3-faz., przyciskiem awaryjnym, wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, podstawà dolnà oraz no˝nym prze∏àcznikiem kierunku biegu maszyny. Pr´dkoÊç robocza 5,5 m/min. Wyposa˝enie elektryczne o klasie szczelnoÊci obudowy IP 54.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego i dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca tylnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç posuwu materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 10))

8905 MBFmm mm mm mm m/min V kW kg

(-4209) 615 M 675 1.5 50 55 5,4-5,9 400 3-faz. 0.37 170

(-4308) 1010 M 1020 1 50 55 5,4-5,9 400 3-faz. 0.37 205

(-4407) 1012 M 1020 1.2 55 55 5,4-5,9 400 3-faz. 0.37 245


Gi´tarki walcowe Mechaniczne

Luna. Nap´d silnikiem elektrycznym z przek∏adnià Êlimakowà. Walce umieszczone asymetrycznie, beczkowate, zapewniajà wykonywanie gi´ç dok∏adnie powtarzalnych. Walec górny bardzo ∏atwo odchylany dla zdj´cia gotowej rury. Ustawianie walca tylnego za pomocà dêwigni, walca dolnego za pomocà pokr´t∏a. Walce dolne i tylne wyposa˝one sà w cztery ró˝ne rowki umo˝liwiajàce zawijanie rur z wk∏adem drutowym. Ponadto walec tylny mo˝e byç ustawiany skoÊnie, do gi´cia sto˝kowego. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. 50 Hz, przyciskiem awaryjnym, wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, podstawà dolnà oraz no˝nym prze∏àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi´ciem 24 V. Pr´dkoÊç robocza 5.5 m/min. Wyposa˝enie elektryczne o klasie szczelnoÊci obudowy IP 54. Inne d∏ugoÊci robocze ni˝ podane w tabeli oferowane sà na specjalne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walców górnego i dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca tylnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4135 MBLmm mm mm mm kW kg

(-0109) 620 M 675 2 60 65 0.5 180

(-0208) 1015 M 1010 1.5 60 65 0.5 215

(-0307) 1212 M 1260 1.25 60 65 0.5 255

Sterowanie cz´stotliwoÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4135

(-0604)

(-0604)

(-0604)

11

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 11))


Gi´tarki walcowe Mechaniczne

Suwak

Nap´d mech. walca gnàcego z wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa i silnikiem z hamulcem

Wyposa˝enie do gi´cia sto˝kowego

12

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 12))


Gi´tarki walcowe Mechaniczne Luna. Nowoczesna maszyna o ∏atwej obs∏udze. Walce umieszczone asymetrycznie - wszystkie beczkowate - zapewniajà wykonywanie dok∏adnie powtarzalnych gi´ç zwijanych. Nap´d walca górnego i dolnego silnikiem z przek∏adnià Êlimakowà. Walec górny bardzo ∏atwo odchylany dla zdj´cia gotowej rury. Wszystkie walce osadzone na ∏o˝yskach ig∏owych. Ustawianie walca dolnego i gnàcego dokonuje si´ pokr´t∏ami r´cznymi, poprzez przek∏adnie Êlimakowe. Pr´dkoÊç robocza 4.5 m/min. Dostarczana w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa obudowy IP 54, no˝nym prze∏àcznikiem kierunku obrotów zasilanym napi´ciem 24 V, przyciskiem awaryjnym, wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, oraz z podzia∏kami do ustawiania walca gnàcego. Na zamówienie maszyny mogà mieç wyposa˝enie specjalne (patrz tabela). Wyposa˝enie do gi´cia sto˝kowego (wraz z suwakiem). Mechaniczne ustawianie walca gnàcego oraz walca dolnego, panel sterowania przenoÊny, sterowanie cz´stotliwoÊciowe z cyfrowym wskaênikiem ustawienia walca gnàcego (przy gi´ciu sto˝kowym potrzebne 2 szt.) oraz cyfrowe wskazanie ustawienia walca dolnego. Walce hartowane i szlifowane, lub powlekane adiprenem oferowane na specjalne zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica walców . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266 MBRmm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica walców . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266 MBRmm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica walców . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266 MBRmm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica walców . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266 MBRmm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica walców . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266 MBRmm

mm mm kW kg

mm mm kW kg

mm mm kW kg

mm mm kW kg

mm mm kW kg

(-0127) 1025 M 1040

(-0143) 1220 M 1290

(-0168) 1515 M 1540

(-0184) 2010 M 2040

(-0010) 1030 M 1040

(-0028) 1225 M 1290

(-0036) 1520 M 1540

2.5 80 0,75 400

2 80 0,75 440

1.5 80 0,75 480

1 80 0,75 560

3 90 0,75 440

2.5 90 0,75 490

2 90 0,75 530

(-0044) 2015 M 2040

(-0051) 1040 M 1040

(-0069) 1235 M 1290

(-0077) 1530 M 1540

(-0085) 2020 M 2040

(-0093) 2510 M 2540

(-0101) 1050 M 1040

1.5 90 0,75 625

4 100 1,1 665

3.5 100 1,1 725

3 100 1,1 785

2 100 1,1 905

1 100 1,1 1025

5 110 1,1 700

(-0200) 1245 M 1290

(-0309) 1540 M 1540

(-0507) 2025 M 2040

(-0549) 2515 M 2540

(-1208) 1055 M 1040

(-1307) 1250 M 1290

(-1406) 1545 M 1540

4.5 110 1,1 770

4 110 1,1 840

2.5 110 1,1 975

1.5 110 1,1 1110

5.5 120 1,1 745

5 120 1,1 825

4.5 120 1,1 905

(-1505) 2030 M 2040

(-1554) 2520 M 2540

(-1604) 1060 M 1040

(-1703) 1255 M 1290

(-1802) 1550 M 1540

(-1901) 2035 M 2040

(-1950) 2525 M 2540

3 120 1,1 1060

2 120 1,1 1225

6 130 2,2 960

5.5 130 2,2 1055

5 130 2,2 1140

3.5 130 2,2 1320

2.5 130 2,2 1500

(-2008) 1065 M 1040

(-2107) 1260 M 1290

(-2206) 1555 M 1540

(-2305) 2040 M 2040

(-2404) 2530 M 2540

6.5 140 2,2 1015

6 140 2,2 1120

5.5 140 2,2 1220

4 140 2,2 1425

3 140 2,2 1630

Akcesoria Wyposa˝enie do gi´cia sto˝kowego: Ustawianie skoÊne walca gnàcego, suwak i pokr´t∏o z licznikiem. Ustawianie skoÊne walca dolnego 80-140 mm Wskaênik cyfrowy 8266 na oÊ walca gnàcego i/lub dolnego Pokr´t∏o z licznikiem 8266 Ustawianie silnikiem walców gnàcych 80-90 mm Ustawianie silnikiem walców gnàcych 100-110/120 mm Ustawianie silnikiem walców gnàcych 130-140 mm Ustawianie silnikiem walców gnàcych 80-90 mm Ustawianie silnikiem walców gnàcych 100-140 mm Stojak pod∏ogowy do przenoÊnego panelu sterowania PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego lub dolnego PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego + dolnego Sterowanie cz´stotliwoÊciowe, walce 80-90 mm Sterowanie cz´stotliwoÊciowe, walce 100-120 mm Sterowanie cz´stotliwoÊciowe, walce 130-140 mm

8266 (-0606) (-4715) (-4723) (-4780) (-0804) (-0903) (-3006) (-3055) (-4004) (-5001) (-5100) (-5209) (-4301) (-4400) (-4509)

13

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 13))


Gi´tarki walcowe Mechaniczne

Luna. Maszyny proste i stabilne. Walce sà umieszczone symetrycznie i wszystkie sà beczkowate. Walec dolny jest osadzony w ∏o˝yskach na sta∏e, natomiast górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub pociàgowych, umo˝liwiajàcych ustawienie skoÊne, do zwijania sto˝kowego. Jeden kab∏àk boczny jest odchylany w celu umo˝liwienia wyj´cia zwini´tego arkusza. Nap´d dwóch walców dolnych dokonywany jest poprzez przek∏adni´ paskowà i ko∏a z´bate. Pr´dkoÊç robocza 6 m/min. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa szczelnoÊci IP 54, no˝nym prze∏àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi´ciem 24 V, oraz przyciskiem awaryjnym i wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà. Wyposa˝enie do gi´cia sto˝kowego mo˝e byç zamawiane tylko razem z maszynà. Prospekt na ˝yczenie 9999-4279.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika 900 obr/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264 MBTmm mm mm mm kW kg

(-0103) 1035 M 1020 3.5 90 80 0.75 310

(-0202) 1050 M 1020 5 100 90 1.1 430

(-0301) 1060 M 1020 6 110 100 1.1 480

(-0400) 1070 M 1020 7 120 110 1.5 670

(-0509) 1080 M 1020 8 130 120 1.5 725

(-0608) 1230 M 1270 3 90 80 0.75 345

(-0707) 1240 M 1270 4 100 90 1.1 470

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika 900 obr/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264 MBTmm mm mm mm kW kg

(-0806) 1250 M 1270 5 110 100 1.1 530

(-0905) 1260 M 1270 6 120 110 1.5 730

(-1002) 1270 M 1270 7 130 120 1.5 795

(-1101) 1525 M 1525 2.5 90 80 0.75 380

(-1200) 1535 M 1525 3.5 100 90 1.1 510

(-1309) 1540 M 1525 4 110 100 1.1 580

(-1408) 1550 M 1525 5 120 110 1.5 790

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika 900 obr/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264 MBTmm mm mm mm kW kg

(-1507) 1560 M 1525 6 130 120 1.5 865

(-1606) 1715 M 1770 1.5 90 80 0.75 415

(-1705) 1725 M 1770 2.5 100 90 1.1 550

(-1804) 1730 M 1770 3 110 100 1.1 630

(-1903) 1740 M 1770 4 120 110 1.5 850

(-2000) 1750 M 1770 5 130 120 1.5 935

(-2109) 2010 M 2020 1 90 80 0.75 450

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . Âredn. walca górnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. walca dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika 900 obr/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264 MBTmm mm mm mm kW kg

(-2208) 2015 M 2020 1.5 100 90 1.1 590

(-2307) 2020 M 2020 2 110 100 1.1 680

(-2406) 2030 M 2020 3 120 110 1.5 910

(-2505) 2040 M 2020 4 130 120 1.5 1005

(-2604) 2510 M 2520 1 110 100 1.1 780

(-2703) 2515 M 2520 1.5 120 110 1.5 1030

(-2802) 2520 M 2520 2 130 120 1.5 1145

Opcja Wyposa˝enie do gi´cia sto˝kowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 14))

8263

(-2605)


Wiertarki sto∏owe i kolumnowe

14798-0106

14798-0304

14798-0403

Ferax. Obs∏ugiwane r´cznie wiertarki sto∏owe i kolumnowe z nap´dem pasowym. Do warsztatów i l˝ejszego przemys∏u. Pasowa przek∏adnia zmiany pr´dkoÊci, 3-ramienna dêwignia posuwu pionowego wrzeciona. Regulacja wysokoÊci sto∏u wzd∏u˝ listwy z´batej, przechy∏ blatu w zakresie 45°-0°-45° z wykorzystaniem podzia∏ki kàtowej, ponadto mo˝liwoÊç odchylania sto∏u na boki. Wrzeciono ∏o˝yskowane kulkowo. Nastawianie g∏´bokoÊci wiercenia z wykorzystaniem podzia∏ki. Krzy˝ laserowy do dok∏adnego wyznaczania punktu wiercenia. Os∏ona ochronna wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem, o regulowanej wysokoÊci usytuowania. Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiert∏a i kluczami trzpieniowymi szeÊciokàtnymi, silnikiem o sta∏ej pr´dkoÊci i klasie szczelnoÊci IP 44, 3-˝y∏owym kablem zasilajàcym oraz wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç oÊ wrzeciona-kolumna. . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odleg∏oÊç koniec wrzec.-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç koniec wrzec.-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . Maks. odleg∏oÊç koniec wrzec.-p∏yta podst. . . . . . . . . . . . . Obrobiona p∏aszcz. podstawy . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14798 Nr

-0106 16 DB Sto∏owa R´czna 16 2 80 12 180-2740 70

-0205 16 DF Kolumnowa R´czna 16 2 80 12 180-2740 70

-0304 20 DB Sto∏owa R´czna 20 2 80 12 180-2740 70

-0403 20 DF Kolumnowa R´czna 20 2 80 12 180-2740 70

-0502 25 DF3 Kolumnowa R´czna 25 3 120 12 110-2880 95

mm

170

170

195

195

255

mm

465

770

340

735

625

mm mm mm mm

103 300 15 -

103 300 15 -

101 305x305 15 140

101 305x305 15 140

170 475x425 15 100

mm mm mm mm V

710 200x200 15 130 230 1-faz. 50 Hz 0,55 1065 55

1260 200x200 15 130 230 1-faz. 50 Hz 0,55 1610 60

635 200x200 15 130 230 1-faz. 50 Hz 0,55 1065 79

1235 200x200 15 130 230 1-faz. 50 Hz 0,55 1635 85

1200 410x330 16 245 230/400 3-faz. 50 Hz 1,1 1680 144

mm MK mm szt. obr/min mm

kW mm kg

15

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 15))


Wiertarki sto∏owe i kolumnowe Luna. Wiertarki z p∏ynnà regulacjà pr´dkoÊci obrotowej i wyÊwietlaczem pokazujàcym aktualnà wartoÊç obrotów. Stó∏ przechylany w zakresie 45°. Przeznaczone dla rzemieÊlników i do mniejszych warsztatów przemys∏owych. Dostarczane z uchwytem szybkomocujàcym, os∏onà uchwytu i wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa zwalniajàcym przy zaniku zasilania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20652 -0108 -0207 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MD20BV MD20FV Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto∏owa Kolumnowa Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czna R´czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . mm 20 20 Sto˝ek wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK 3 3 Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 85 85 Obroty wrzeciona (reg. p∏ynna) . . . . . . . . . . obr/min 290-1900 290-1900 Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 80 80 Odleg∏oÊç oÊ wrzeciona-kolumna. . . . . . . . mm 190 190 Maks. odl. koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . mm 450 680 Min. odl. koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . mm 80 80 Wymiary sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 350x250 350x250 Szer. rowków T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12 12 Maks. odl. koniec wrzec.-p∏yta podstawy . mm 630 1220 P∏aszczyzna rob. podstawy, obrobiona . . . mm 550x350 550x350 Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ). . . . . . . . . . . . . . mm 15 65 Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. 50 Hz 230 1-faz. 50 Hz Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 2.25 2.25 WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1060 1650 Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 17 17 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 96 105

Akcesoria:

20652-0207

Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie rozwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie rozwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie rozwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba teowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm g mm mm mm mm g mm mm mm mm g

20086-0203 0-10 44 106 B 16 960 20086-0302 1-13 51 106 B 16 960 20086-0401 3-16 54 103 B 16 1240 20940-0100 1504-0306

Laserowy wskaênik krzy˝owy

Luna. Laserowy wskaênik krzy˝owy - uniwersalne urzàdzenie pomocnicze, pasujàce do wi´kszoÊci dost´pnych na rynku wiertarek stacjonarnych. Dzi´ki unikalnej mo˝liwoÊci ustawienia kàta magnetycznej podstawy g∏owiczek laserowych punkt Êrodka krzy˝a zawsze wypada na osi wrzeciona. Dzi´ki mocowaniu magnetycznemu do monta˝u wskaênika nie potrzeba ˝adnych narz´dzi. Laserowy wskaênik krzy˝owy zasilany jest z 2 baterii. W∏àcza si´ go przyciskiem, natomiast wy∏àczanie nast´puje automatycznie po ok. 1 min. Dostarczany bez baterii.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 16))

20407

-0106


Wiertarki sto∏owe i kolumnowe Z posuwem samoczynnym lub bez

Luna. Jedna wiertarka sto∏owa i dwie kolumnowe, osadzone na mocnej kolumnie stalowej. G∏owica wiertarki i rami´ sto∏u mogà byç przekr´cane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gór´ i w dó∏ wzd∏u˝ listwy z´batej. Nap´d podawany jest poprzez przek∏adni´ z´batà z ko∏ami o skoÊnych z´bach wykonanych ze stali i materia∏u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i ∏atwe nastawianie jednej z 8 pr´dkoÊci roboczych w skrzynce przek∏adniowej. Maszyna posiada wy∏àcznik nadmiarowy zwalniany przy zaniku napi´cia i wy∏àcznik awaryjny - o klasie szczelnoÊci IP 41, prostokàtny stó∏ z rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym, oraz os∏on´ wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem. MD 30 jest wyposa˝ona w cyfrowy miernik g∏´bokoÊci wiercenia. MD 40 jest wyposa˝ona standardowo w mechanicznà, smarowanà olejem skrzynk´ przek∏adniowà posuwu roboczego i ruchu nawrotnego, wybijak narz´dzia oraz elektrycznà os∏on´ wiert∏a. MD 30 dostarczana jest z uchwytem szybkomocujàcym 3-16 mm z trzpieniem MK3, wybijakiem narz´dzia, cyfrowym miernikiem g∏´bokoÊci wiercenia, tulejami redukcyjnymi MK3-MK2 i MK3-MK1. MD 40 dostarczana z uchwytem szybkomocujàcym 1-16 mm z trzpieniem MK4, tulejami redukcyjnymi MK4-MK3 i MK 4-MK2. Pasujàce uchwyty wiertarskie patrz 20082-, 20990 str. 0000. Pasujàce trzpienie do uchwytów wiertarskich patrz 20506- str. 0000. Pasujàce uchwyty gwintownicze patrz 20559- str. 0000.

Wiertarka standardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odleg∏oÊç koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koniec wrzeciona-p∏yta podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czop sto∏u ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20714 Nr

obr/min mm mm mm mm mm mm mm mm dB (A) V

P∏aszczyzna robocza obrobiona, podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kW A kg

mm M MK mm

-0104 MD30B Sto∏owa R´czna 25 16 3 130 8 105-2900 100 255 584/80 14 140 76 400 3-faz. 50 Hz 14 0.65/0.9 1,8/2,3 130

20714-0203

-0203 MD30F Kolumnowa R´czna 25 16 3 130 8 105-2900 100 255 915/0 584/80 500x350 60 14 140 76 400 3-faz. 50 Hz 0,65/0,9 1,8/2,3 170

-0302 MD40F Kolumnowa Posuw mech. 35 18 4 150 8 75-3010 127 320 820/140 1150/980 500x350 60 14 180 76 400 3-faz. 50 Hz 1,4/2,0 3,7/4,3 300

Akcesoria: Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w stanie rozwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba teowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm g

20086-0203 0-10 44 106 B 16 960 20940-0100 1504-0702

20086-0302 1-13 51 106 B 16 960 20940-0100 1504-0702

20086-0401 3-16 54 103 B 16 1240 20940-0100 1504-0702

17

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 17))


Wiertarki sto∏owe i kolumnowe Z posuwem samoczynnym lub bez

7978-0201

0878-0207

Arboga. ¸atwe w obs∏udze wiertarki pionowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej. G∏owica wiertarki i rami´ sto∏u mogà byç przekr´cane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gór´ i w dó∏ wzd∏u˝ listwy z´batej. Nap´d podawany jest poprzez przek∏adni´ z´batà z ko∏ami o skoÊnych z´bach wykonanych ze stali i materia∏u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i ∏atwe ustawianie jednej z 8 pr´dkoÊci roboczych w skrzyni przek∏adniowej. Dostarczane w komplecie z wy∏àcznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napi´cia i wy∏àcznikiem awaryjnym - o klasie szczelnoÊci IP 41, z wbudowanym klinem dla u∏atwienia wymiany narz´dzia, prostokàtnym sto∏em z rowkami teowymi i rowkiem dookolnym, oraz z os∏onà wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem. Seria A 3008 z r´cznym prze∏àcznikiem kierunku obrotów i obrobionà p∏ytà podstawy. A 2608 T przeznaczona do pracy w pomieszczeniach wymagajàcych wy˝szej klasy ochrony, np. w pomieszczeniach obróbki drewna. A 2608 M, A 3008 M sà wyposa˝one w przek∏adni´ posuwu mechanicznego z ochronà przecià˝eniowà, dzia∏ajàcà przy zbyt mocnym nacisku wiert∏a. Wiertarki wyst´pujà równie˝ w wersji wielowrzecionowej. Oferta na ˝àdanie. *Wyposa˝enie, które musi byç zamontowane u producenta przed dostawà. **Wyposa˝enie standardowe.

Wiertarka standardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7978-0201 Arboga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr A 2608 Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumnowa Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25 Gwintowanie, rozm. do M 16 (maks. 4 gwinty/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK 3 Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 135 Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zakres pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 105-2900 Liczba posuwów wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci posuwów wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm/obr. Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odl. koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czop sto∏u ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odl. koniec wrzeciona-podstawa . . . . . . . . . . P∏aszczyzna rob. podstawy, obrobiona. . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrabiarka z dodatkowym wyposa˝eniem zamontowanym fabrycznie*. . . . . . . . Akcesoria: Gwintowana koƒcówka wrzeciona*. . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja wrzeciona do g∏owicy wielowrzecionowej* . . Armatura do p∏ynu ch∏odz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczna zmiana kier. obrotów* . . . . . . . . . . . . . . Zmiana kier. obrotów nogà*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana kier. obrotów nogà*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie robocze, halogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os∏ona wiert∏a** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czny prze∏àcznik kierunku obrotów* . . . . . . . . . . . .

MAGENTA

YELLOW

BLACK

7978-0409 A 2608 M Kolumnowa Posuw mech. 25 16

0878-0207 A 3008 Kolumnowa R´czna 30 16

0878-0306 A 3008 M Kolumnowa Posuw mech. 30 16

3 135 8 105-2900 -

3 150 8 75-3010 105 320

3 150 8 75-3010 4 0,10-0,15-0,2 2-0,30 105 320

mm mm

100 255

100 255

3 135 8 105-2900 3 0, 10-0, 15-0, 30 100 255

mm

915/0

915/0

915/0

890/130

890/130

500 x 400 60 14 140 76 400 3-faz. 50 Hz 0,65/0,9 1,8/2,3 180

500 x 400 60 14 140 76 400 3-faz. 50 Hz 0,75/0,95 2,5/3,2 180

500 x 400 60 14 140 76 400 3-faz. 50 Hz 0,65/0,9 1,8/2,3 180

500 x 400 60 14 180 1235/1015 400 x 420 14 210 76 400 3-faz. 50 Hz 0,9/1,2 2,5/2,9 235

500 x 400 60 14 180 1235/1015 400 x 420 14 210 76 400 3-faz. 50 Hz 0,9/1,2 2,5/2,9 260

(7978-0250) (7978-0359)

(7978-0458)

(0878-0256)

(0878-0355)

(7978-1209) (7978-1308) -1407 (7978-1506) (7978-1605) (7978-1704) (-1803) 230/24 -2001 (-2100)

(7978-1209) (7978-1308) -1407 (7978-1506) (7978-1605) (7978-1704) (-1803) 230/24 -2001 (-2100)

(0878-1106) (0878-1205) -1407 (0878-1304) (0878-1403) (0878-1502) (-1803) 230/24 -2001 -

(0878-1106) (0878-1254) -1407 (0878-1304) (0878-1403) (0878-1502) (-1803) 230/24 -2001 -

mm mm mm mm mm mm mm mm dB (A) V kW A kg

7978

7978 V 7978 7978

18

CYAN

7978-0300 A 2608 T Kolumnowa R´czna 25 16

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 18))

(7978-1209) (7978-1308) -1407 (7978-1506) (7978-1605) (7978-1704) (-1803) 230/24 -2001 (-2100)


Wiertarki sto∏owe i kolumnowe Z posuwem samoczynnym lub bez

7978-0102 Arboga. ¸atwe w obs∏udze wiertarki sto∏owe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej. G∏owica wiertarki i rami´ sto∏u mogà byç przekr´cane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gór´ i w dó∏ wzd∏u˝ listwy z´batej. Nap´d podawany jest poprzez przek∏adni´ z´batà z ko∏ami o skoÊnych z´bach wykonanych ze stali i materia∏u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i ∏atwe ustawianie jednej z 8 pr´dkoÊci roboczych w skrzyni przek∏adniowej. Dostarczane w komplecie z wy∏àcznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napi´cia i wy∏àcznikiem awaryjnym - klasa szczelnoÊci IP 41, tak˝e z wbudowanym klinem dla u∏atwienia wymiany narz´dzia, prostokàtnym sto∏em z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym, oraz z os∏onà wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem. A 2608 B i A 3008 B wiertarki sto∏owe, z obrobionà p∏ytà podstawy z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym. Wiertarki wyst´pujà równie˝ w wersji wielowrzecionowej. Oferta na ˝àdanie. *Wyposa˝enie, które musi byç zamontowane u producenta przed dostawà. ** Wyposa˝enie standardowe.

Wiertarka standardowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arboga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odleg∏oÊç koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czop sto∏u ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. koniec wrzeciona-podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏aszczyzna rob. podstawy, obrobiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrabiarka z dodatkowym wyposa˝eniem zamontowanym fabrycznie* . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Nagwintowany koniec wrzeciona* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja wrzeciona do g∏owicy wielowrzecionowej* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armatura p∏ynu ch∏odz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczna zmiana kier. obrotów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana kier. obrotów nogà* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy∏àcznik no˝ny Start/Stop*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie robocze, halogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os∏ona wiert∏a** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czny prze∏àcznik kier. obrotów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm M MK mm obr/min mm/obr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm dB (A) V kW A kg

7978

7978 V 7978 7978

7978-0102 A 2608 B Sto∏owa R´czna 25 16 3 135 8 105-2900 100 255 14 140 584/80 340x400 14 130 76 400 3-faz. 50 Hz 0,65/0,9 1,8/2,3 130 (7978-0151)

(0878-0108) A 3008 B Sto∏owa R´czna 30 16 3 150 8 75-3010 105 320 585/265 400 x 420 14 210 76 400 3-faz. 50 Hz 0,9/1,2 2,5/2,9 175 (0878-0157)

(7978-1209) (7978-1308) -1407 (7978-1506) (7978-1605) (7978-1704) (-1803) 230/24 -2001 (-2100)

(0878-1106) (0878-1205) -1407 (0878-1304) (0878-1403) (0878-1502) (-1803) 230/24 -2001 -

19

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 19))


Wiertarki kolumnowe Z posuwem samoczynnym lub bez

Arboga. ¸atwe w obs∏udze wiertarki kolumnowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej. Rami´ sto∏u mo˝e byç przekr´cane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gór´ i w dó∏ wzd∏u˝ listwy z´batej. Nap´d podawany jest poprzez przek∏adni´ z´batà z ko∏ami o skoÊnych z´bach wykonanych ze stali i materia∏u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i potrzebujàcych minimum serwisu. Szybkie i ∏atwe ustawianie jednej z 8 pr´dkoÊci roboczych w skrzyni przek∏adniowej. Dostarczane w komplecie z wy∏àcznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napi´cia i wy∏àcznikiem awaryjnym - o klasie szczelnoÊci IP 41, z wbudowanym klinem dla u∏atwienia wymiany narz´dzia, prostokàtnym sto∏em z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym, oraz z os∏onà wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem. A 4008 wiertarki ze sta∏à g∏owicà i sto∏em nie przekr´canym. Dost´pne w wersjach z obrotami wy˝szymi lub ni˝szymi. A 4008 M posiada przek∏adni´ posuwu mechanicznego, wyposa˝onà w urzàdzenie przecià˝eniowe od∏àczajàce nap´d przy zbyt du˝ym nacisku wiert∏a. A 4008 ELM wyposa˝ona w sprz´g∏o elektromagnetyczne sterowane przyciskiem zamontowanym w dêwigni posuwu r´cznego. Urzàdzenie przecià˝eniowe od∏àcza nap´d przy zbyt du˝ym nacisku wiert∏a. Standardowo wyposa˝ona w urzàdzenie automatycznie prze∏àczajàce kierunek obrotów przy gwintowaniu. *Wyposa˝enie, które musi byç zamontowane u producenta przed dostawà.

9824-0104

Wiertarka standardowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arboga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min). . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9824 Nr mm M MK mm obr/min

Liczba posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm/obr. Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Maks./min. odleg∏oÊç koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . mm Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Maks. odl. koniec wrzeciona-podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm P∏aszczyzna rob. podstawy, obrobiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Obrabiarka z dodatkowym wyposa˝eniem zamontowanym fabrycznie* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9824 Akcesoria: Koƒcówka wrzeciona gwintowana z nakr´tkà mocuj.* . . . Tuleja wrzeciona z podwójn. spr´˝ynami do g∏owicy wielowrzecionowej* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armatura p∏ynu ch∏odz., kompl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczna zmiana kier. obrotów*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy∏àcznik no˝ny Start/Stop*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie robocze, halogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dêwignia 3-ramienna do opuszczania narz´dzia . . . . . . . . Urzàdzenie do obracania sto∏u 500x400 mm . . . . . . . . . . . . P∏yta poÊrednia do sto∏u wspó∏rz´dnoÊciowego . . . . . . . .

MAGENTA

YELLOW

BLACK

(-0203) A 4008 M Kolumnowa Z posuwem 40 24 4 190 8 90-135-200-300440-670-980-1500 4 0,10-0,16-0,24-0,33 140 330 830/215 500x400 14 180 1210 500x485 14 210 76 230/400 3-faz. 50 Hz 2,2 9,3/5,3 310

(-0302) A 4008 ELM Kolumnowa Z posuwem 40 24 4 190 8 90-135-200-300440-670-980-1500 4 0,10-0,16-0,23-0,33 140 330 830/215 500x400 14 180 1210 500x485 14 210 76 230/400 3-faz. 50 Hz 2,2 9,3/5,3 310

(-0153)

(-0252)

(-0351)

9824

(-1102)

(-1102)

(-1102)

9824 7978 9824 9824 7978 V 9824 9824 9824

(-1201) -1407 (-1300) (-1409) (-1803) 230/24 (-1508) (-1607) (-1706)

(-1201) -1407 (-1300) (-1409) (-1803) 230/24 (-1508) (-1607) (-1706)

(-1201) -1407 (-1300) (-1409) (-1803) 230/24 (-1508) (-1607) (-1706)

20

CYAN

(-0104) A 4008 Kolumnowa R´czna 40 24 4 190 8 90-135-200-300440-670-980-1500 140 330 830/215 500x400 14 180 1210 500x485 14 210 76 230/400 3-faz. 50 Hz 2,2 9,3/5,3 300

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 20))


Wiertarki kolumnowe Z posuwem samoczynnym

Arboga. ¸atwe w obs∏udze wiertarki kolumnowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej. G∏owica wiertarki i rami´ sto∏u mogà byç przekr´cane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gór´ i w dó∏ wzd∏u˝ listwy z´batej. Nap´d podawany jest poprzez przek∏adni´ z´batà z ko∏ami o skoÊnych z´bach wykonanych ze stali i materia∏u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i ∏atwe ustawianie jednej z 8 pr´dkoÊci roboczych w skrzyni przek∏adniowej. Dostarczane w komplecie z wy∏àcznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napi´cia i wy∏àcznikiem awaryjnym, w klasie ochronnej obudowy IP 41, z wbudowanym klinem dla u∏atwienia wymiany narz´dzia, prostokàtnym sto∏em z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym, oraz z os∏onà wiert∏a z mikrowy∏àcznikiem. A 3808 M posiada skrzynk´ przek∏adniowà posuwu, wyposa˝onà w urzàdzenie przecià˝eniowe od∏àczajàce nap´d przy zbyt du˝ym nacisku wiert∏a. A 3808 ELM wyposa˝ona w sprz´g∏o elektromagnetyczne sterowane przyciskiem zamontowanym w dêwigni posuwu r´cznego. Urzàdzenie przecià˝eniowe od∏àcza nap´d przy zbyt du˝ym nacisku wiert∏a. Standardowo wyposa˝ona w urzàdzenie automatycznie prze∏àczajàce kierunek obrotów przy gwintowaniu. *Wyposa˝enie, które musi byç zamontowane u producenta przed dostawà.

Wiertarka standardowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arboga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odleg∏oÊç koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czop sto∏u ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks./min. odl. koniec wrzeciona-podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏aszczyzna robocza podstawy, obrobiona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrabiarka z dodatkowym wyposa˝eniem zamontowanym fabrycznie* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Koƒcówka wrzeciona gwintowana z nakr´tkà mocuj.* . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja wrzeciona z podwójn. spr´˝ynami do g∏owicy wielowrzecionowej* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armatura p∏ynu ch∏odz., kompl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczna zmiana kier. obrotów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana kier. obrotów nogà* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy∏àcznik no˝ny Start/Stop*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie robocze, halogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2486 Nr

2486-0207

(-0108) A 3808 M Kolumnowa Z posuwem 35 16 4 150 8 75-160-265440-535-8901490-3010 4 0,10-0,15-0,22-0,30 127 320 920/0 500x400 60 14 180 1250/1080 400x420 14 210 76 400 3-faz. 50 Hz 1,4/2,0 3,4/4,3 290

(-0207) A 3808 ELM Kolumnowa Z posuwem 35 16 4 150 8 75-160-265440-535-8901490-3010 4 0,10-0,15-0,22-0,30 127 320 920/0 500x400 60 14 180 1250/1080 400x420 14 210 76 400 3-faz. 50 Hz 1,4/2,0 3,4/4,3 290

2486

(-0157)

(-0256)

2486

(-1106)

(-1106)

2486 7978 2486 2486 2486 7978 V

(-1205) -1407 (-1304) (-1403) (-1502) (-1803) 24/130

(-1205) -1407 (-1304) (-1403) (-1502) (-1803) 24/130

mm M MK mm szt. obr/min

mm/obr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm dB (A) V kW A kg

21

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 21))


Wiertarki magnetyczne

Luna. Wiertarki magnetyczne z g∏owicà ruchomà (góra-dó∏), do wykonywania otworów w stali konstrukcyjnej przy u˝yciu wierte∏ koronowych lub kr´tych. Wyposa˝ona w 200 ml pojemnik p∏ynu ch∏odzàco-smarujàcego, podawanego automatycznie w czasie pracy na wiert∏o. Czujnik magnetyczny zapobiega w∏àczeniu wiertarki w przypadku pod∏o˝a o zbyt ma∏ej gruboÊci lub niemagnetycznego. Maszyna dostarczana jest z ruchomà os∏onà bezpieczeƒstwa i ∏aƒcuchem zabezpieczajàcym. Pasujàce wiert∏a koronowe, patrz 16655 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona, bez obcià˝.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç min./maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka wrzeciona w po∏. górnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy magnetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania elektromagnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x d∏ug. x szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Adapter do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weldon 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 22))

20433 Luna Weldon mm obr/min mm mm mm kN mm mm V kW A mm kg

20433 gwint

-0104 MMD 35 R´czna 19,05 109 450 421/548 103/231 164x80x48 15 50 35 230 1.1 4.8 308x280x100 11.9 -2001

1⁄2″x20

-0203 MMD 50 R´czna 19,05 109 300/450 445/560 88/210 164x80x48 15 50 50 230 1.2 5.2 342x280x115 12.4 -2001

1⁄2″x20


Wiert∏a rdzeniowe

HSS/HSS-Co

P∏ytki skrawajàce z w´glików spiekanych

Uchwyt MK

Wiert∏a rdzeniowe do wiertarek magnetycznych/kolumnowych. Pasujà do wszystkich wiertarek akceptujàcych uchwyt z trzonkiem 19 mm z p∏ytkà mocujàcà (Weldon). Uchwyt do wierte∏ rdzeniowych 12-60 mm z trzonkiem chwytowym 19 mm z p∏ytkà mocujàcà. Z chwytem MK i ch∏odzeniem wewn´trznym. Ârednica mm 12 13 14

P∏ytki skrawajàce P∏ytki skrawajàce HSS HSS HSS-Co HSS-Co z w´glików spiekanych z w´glików spiekanych G∏´b. wierc. 25 mm G∏´b. wierc. 50 mm G∏´b. wierc. 25 mm G∏´b. wierc. 50 mm G∏´b. wierc. 35 mm G∏´b. wierc. 50 mm Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. 16655 16656 13932 13933 16696 16697 -0103 -0102 -0105 -0104 -0202 -0201 -0204 -0104 -0203 -0301 -0300 -0303 -0203 -0302 -0103

15 16 17 18 19

-0400 -0509 -0608 -0707 -0806

-0409 -0508 -0607 -0706 -0805

-0402 -0501 -0600 -0709 -

-0401 -0601 -

-0401 -0500 -0609 -0708 -0807

-0202 -0301 -0400 -0509 -0608

20 21 22 23 24

-0905 -1002 -1101 -1200 -1309

-0904 -1001 -1100 -1209 -1308

-0907 -1103 -1301

-0700 -0908 -

-0906 -1003 -1102 -1201 -1300

-0707 -0806 -0905 -1002 -1101

25 26 27 28 29

-1408 -1507 -1606 -1705 -1804

-1407 -1506 -1605 -1704 -1803

-1400 -1509 -1707 -

-1102 -1201 -

-1409 -1508 -1607 -1706 -1805

-1200 -1309 -1408 -1507 -1606

30 31 32 33 34

-1903 -2000 -2109 -2208 -2307

-1902 -2009 -2108 -2207 -2306

-1905 -2101 -2309

-1409 -1508 -

-1904 -2001 -2100 -2209 -2308

-1705 -1804 -1903 -2000 -2109

35 36 37 38 39

-2406 -2505 -2604 -2703 -2802

-2405 -2504 -2603 -2702 -2801

-2408 -

-

-2407 (-2506) (-2605) (-2704) (-2803)

-2208 -2307 -2406 -2505 -2604

40 41 42 43 44

-2901 -3008 -3107 -3206 -3305

-2900 -3007 -3106 -3205 -3304

-2705 -

-

(-2902) (-3009) (-3108) (-3207) (-3306)

-2703 -2802 -2901 -3008 -3107

45 46 47 48 49

-3404 -3503 -3602 -3701 -3800

-3403 -3502 -3601 -3700 -3809

-

-

(-3405) (-3504) (-3603) (-3702) (-3801)

-3206 -3305 -3404 -3503 -3602

50 51 52 53 54

-3909 -

-3908 -

-

-

(-3900) -

-3701 (-3800) (-3909) (-4006) (-4105)

55 56 57 58 59 60

-

-

-

-

-

-4204 (-4303) (-4402) (-4501) (-4600) (-4709)

Wyrzutnik . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ rdzeniowych . . . . . . Do g∏´b. wierc. . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic wierte∏ . . . . . . . . . . . Wyrzutnik . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ rdzeniowych . . . . . . Do g∏´b. wierc. . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic wierte∏ . . . . . . . . . . .

mm mm

16655-8007 HSS 25 12-14

16655-8106 HSS 25 15-51

16656-8006 HSS 50 12-14

16656-8105 HSS 50 15-51

mm mm

16696-8008 W´gl.sp. 35 12-17

16696-8107 W´gl.sp. 35 18-50

16697-8007 W´gl.sp. 50 14-17

16697-8106 W´gl.sp. 50 18-60

3913

-8201 MK 2

Uchwyt MK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3913-8003 HSS-Co 25 12-40

3913-8102 HSS-Co 50 15-32

-8300 MK 3

23

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 23))


Przecinarki tarczowe Do stali

20651-0208 Luna. Przecinarki z pi∏à tarczowà, o zwartej budowie i wszechstronnym zastosowaniu. G∏owica przecinajàca ∏atwo nastawiana do ci´cia skoÊnego, do 45° w lewo i w prawo. Elektryczna pompa ch∏odzàca ze zbiornikiem ch∏odziwa w modelu MCC 250 wbudowana w podstaw´ maszyny. Model MCC 315 posiada standardowo oddzielny zbiornik ch∏odziwa i podstaw´. Przek∏adnia Êlimakowa pracuje w kàpieli olejowej. Os∏ona pi∏y po∏àczona z g∏owicà ∏àcznikiem. Mocowanie materia∏u po obu stronach tarczy, a tak˝e szybkie mocowanie w imadle. Wyposa˝one w silnik o dwóch pr´dkoÊciach - klasa ochronna obudowy IP 44, pomp´ p∏ynu ch∏odzàcego z oddzielnym wy∏àcznikiem, ogranicznik d∏ugoÊci, podpor´ materia∏u i podstaw´. Dostarczane bez pi∏y tarczowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy pi∏y, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina materia∏ pe∏ny o Êredn. maks., przy 90° (45°) . . . . . . . . . Przecina rur´ o Êredn. maks., przy 90° (45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina rur´ kwadrat. maks., przy 90° (45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina rur´ prostok. maks., przy 90° (45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skos ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o r´czne, rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiornik ch∏odziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z podstawà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary z podstawà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Podstawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20651 Nr mm mm mm mm mm mm mm obr/min m/min V V kW A V kW A l kg mm

-0091 MCC 250 R´czna 250 32 30 (30) 75 (65) 65 (58) 90x50 (70x50) 45°-0°-45° 100 45 35.3 24 230 1-faz. 50 Hz 0.75 6.76 230 1-faz. 50 Hz 0.076 0.8 2 brak 130 960x935x1573

-0109 MCC 250 R´czna 250 32 30 (30) 75 (65) 65 (58) 90x50 (70x50) 45°-0°-45° 100 45/90 35.3/70.6 24 400 3-faz. 50 Hz 0.75/0.9 1.6/2.2 400 1-faz. 50 Hz 0.07 0.2 2 brak 130 960x935x1573

-0406

-0406

20651

Akcesoria

MCC 250 Ârednica mm 250 250 250

Pi∏a tarczowa, podzia∏ka 3 mm Pi∏a tarczowa, podzia∏ka 5 mm Pi∏a tarczowa, podzia∏ka 8 mm P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid Bio Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio Olej przek∏adniowy Combioil 68 Olej przek∏adniowy Combioil 68 Bio

24

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 24))

7111-3807 7111-3906 7111-4003 15550-0200 15551-0209 15555-0106 15535-0101 15536-0100

-0208 MCC 315 R´czna 315 32 50 (50) 100 (90) 90 (80) 115x70 (85x70) 45°-0°-45° 120 44/88 43.5/87 24 400 3-faz. 50 Hz 1.3/1.9 3.5/4.2 400 3-faz. 50/60 Hz 0.095 0.2/0.16 5 jest 175 1020x990x1830 MCC 315

Ârednica mm 315 315 315

7111-5000 7111-5109 7111-5208 15550-0200 15551-0209 15555-0106 15535-0101 15536-0100


Przecinarki ramowe

Luna. Pi∏a mechaniczna ramowa. Ruch pionowy ramy prowadzony przez dwie szlifowane p∏yty boczne. Elementy sterujàce pi∏y umieszczone z boku, przycisk zatrzymywania dzia∏a automatycznie po skoƒczeniu pi∏owania. Szybkie podnoszenie ramy pi∏y do ˝àdanej wysokoÊci. Pompa ch∏odziwa startuje automatycznie. Nacisk brzeszczotu hydrauliczny, nastawiany p∏ynnie. Skos ci´cia do 45° ustawiany w imadle. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 54. Dostarczany z brzeszczotem maszynowym. Inne rozmiary i napi´cia zasilania oferowane sà na indywidualne zapytanie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar brzeszczotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnie przekrój okràg∏y do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnie przekrój kwadrat. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnie przekrój prostok. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skos ci´cia maks. 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20653 Nr mm mm mm mm mm na min V kW kW kg mm

-0107 MH 280 Pó∏automat. 450x32x1.6x O8.3 280 250x250 280x250 130 R´czne 80-100-120 400 3-faz 50 Hz 1.5 0.12 520 1470x850x1100

25

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 25))


Przecinarki taÊmowe

Ferax. R´cznie sterowana przecinarka do metalu o pr´dkoÊci regulowanej potencjometrem. Kab∏àk ∏atwo nastawiany do ci´cia ukoÊnego, z blokadà mechanicznà. Imad∏o r´czne. Pi∏a taÊmowa prowadzona na ∏o˝yskach tocznych. Przecinarka dostarczana z ogranicznikiem d∏ugoÊci

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina materia∏ walcowy o Êredn. do, 90°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina materia∏ prostok. o wym. do, 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina materia∏ walcowy o Êredn. do, 45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przecina materia∏ prostok. o wym. do, 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16529 Nr mm mm mm mm mm m/min V W kg

-0107 85-BS R´czna 1325x13x0.65 85 85x105 70 65x75 R´czne 65 230 1-faz., 50-60 HZ 1000 17.5

20097-0101 Luna. Przecinarki taÊmowe w wersji pó∏automatycznej. Wyposa˝one w nastawiany ogranicznik d∏ugoÊci. Maszyna pó∏automatyczna dzia∏a w ten sposób, ˝e kab∏àk pi∏y podnoszony jest r´cznie, a nast´pnie zaworem regulacyjnym ustawia si´ pr´dkoÊç samoczynnego posuwu w dó∏. Kab∏àk pilarki mo˝na ∏atwo ustawiç do ci´cia skoÊnego i zablokowaç mechanicznie w danej pozycji. Imad∏o r´czne szybkozaciskowe. TaÊma pi∏y prowadzona jest za pomocà prowadników z w´glików spiekanych i ∏o˝ysk tocznych. Dostarczane z silnikiem o klasie szczelnoÊci IP 54, elektrycznà pompà ch∏odziwa, brzeszczotem taÊmowym i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przekrój okràg∏y, skos 90/45/60 . . . . . . Maks. przekrój prostok., skos 90/45/60 . . . . . Skos ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: PrzenoÊnik rolkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrzenoÊnik rolkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20097 Nr mm mm mm m/min V V kW A W kg

-0101 MBH 150 r´czna 1735 x 13 x 0,9 150/125/70 150x180/150x125/70x65 0°-45°-60° R´czne 65 24 230 1-fas 50 Hz 0,37 1,6 50 Za∏àcz. 78

-0200 MBH 170 pó∏automat. 2080 x 20 x 0,9 170/125/140x210/100x125/0°-45° R´czne 40/80 400 3-faz. 50 Hz 0,75 1,4 0,05 Za∏àcz. 157

-0309 MBH 225 pó∏automat. 2480 x 27 x 0,9 225/160/100 245x180/160x160/100x100 0°-45°-60° R´czne 40/80 400 3-faz. 50 Hz 1,1 2,0 0,05 Za∏àcz. 200

-0507 -0705

-0507 -0705

-0507 -0705

20097 20097

26

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 26))


Przecinarki taÊmowe Pionowe

20144-0203 Luna. Pilarki taÊmowe pionowe, przeznaczone dla przemys∏u, rzemios∏a, szkó∏ itp. Podstawa o sztywnej konstrukcji spawanej. Kó∏ka prowadzàce pokryte gumà, osadzone na ∏o˝yskach kulkowych. Kó∏ko górne posiada regulacj´ wysokoÊci, umo˝liwiajàcà regulacj´ napr´˝enia taÊmy pi∏y. Kó∏ko dolne wyposa˝one w szczotk´ czyszczàcà. Prowadnice taÊmy ponad i poni˝ej sto∏u posiadajà ok∏adziny wykonane z w´glików spiekanych, oraz majà regulacj´ wysokoÊci po∏o˝enia. Stó∏ z ˝eliwa, o nastawianym pochyleniu w zakresie 15° (w 4 kierunkach), wyposa˝ony w rowek do prowadnicy skoÊnej. Dostarczane z przyrzàdem do zgrzewania taÊmy, Êciernicà do obróbki taÊmy po zgrzaniu, no˝ycami do ci´cia taÊmy, wbudowanà szczotkà do oczyszczania brzeszczotu i kó∏ek, oÊwietleniem, instrukcjà obs∏ugi, narz´dziami, os∏onà taÊmy, mikroprze∏àcznikiem drzwiczek, kó∏kiem nap´dowym i prowadzàcym, pokrywà zgrzewarki i pokrywà Êciernicy. Maszyny mogà byç dostarczone w innych rozmiarach, oraz z samoczynnym posuwem hydraulicznym sto∏u, a tak˝e z innymi pr´dkoÊciami. Oferta na ˝yczenie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. taÊmy, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. taÊma - obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20144 Nr mm mm mm mm mm

-0104 MBS 36V R´czna 2870 16 355 230 500x400

(-0203) MBS 40V R´czna 3285 16 410 300 600×500

15° 20-90 230/400 3-faz. 50 Hz 0.75 2.4 250

15° 15-55 96-390 230/400 3-faz. 50 Hz 1.5 2.4 440

(-0302) MBS 60V R´czna 3950 16 600 300 600×500 220×500 15° 15-55 96-390 230/400 3-faz. 50 Hz 1.5 2.4 700

Przechylanie sto∏u (w 4 kier.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç ci´cia (reg. p∏ynna) Zakres I . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç ci´cia (reg. p∏ynna) Zakres II . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m/min m/min V

Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgrzewarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW KVA kg

Prowadnica kàtowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20144

-0401

-0401

-0401

Prowadnica równoleg∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20144

-0500

-0500

-0500

Wyposae˝nie opcjonalne: TaÊma pi∏y, w rolkach po 30 m 13x0.9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta ch∏odzàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MBS 36V 3871-0752

MBS 40V 3871-0752

MBS 60V 3871-0752

5926-14614

5926-14614

5926-14614

27

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 27))


Szlifierki taÊmowe Do metalu

20533-0202 Luna. Mocna szlifierka do zgrubnej i dok∏adnej obróbki metali. Zamkni´ta konstrukcja mo˝e byç uzupe∏niona skutecznym odciàgiem. Umieszczona jest na podstawie metalowej i mo˝e byç przechylana, stosownie do potrzeb. Samoregulujàcy si´ napinacz taÊmy. Dostarczane w komplecie z silnikiem o jednej pr´dkoÊci i klasie szczelnoÊci IP 54, wy∏àcznikiem wyzwalanym przy zaniku napi´cia, prowadnicà kàtowà i ekranem ochronnym. Silnik wentylatora - o jednej pr´dkoÊci i klasie szczelnoÊci IP 54. Reservdelar till Bandslipmaskin Luna MBG75 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u szlifierskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ko∏a kontaktowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20533 Nr

-0202 MBG75 R´czna 75×2000 75×530 75×200 34 88 230/400 3-faz. 3.0 6.7 1000×500×1010 85

-0301 MBG150 R´czna 150×2000 150×530 150×200 34 88 230/400 3-faz. 3.0 6.7 1000×560×1010 105

mm mm mm m/s dB (A) V kW A mm kg

Akcesoria Odciàg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20533 V

-0509 230/400 3-faz. 50 Hz 0.55 1.2 10

-0509 230/400 3-faz. 50 Hz 0.55 1.2 10

Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW A kg

Podk∏ad grafitowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20533 mm

-0608 75x570

-0707 150x570

Torba na py∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20533

-0806

-0806

P∏yta kontaktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6920

-0350

-0608

Ekran ochronny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11230

-6303

-6402

Wyposae˝nie opcjonalne: TaÊmy Êcierne ziarno 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

MBG 75 -7407

MBG 150 -9205

TaÊmy Êcierne ziarno 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7506

-9254

TaÊmy Êcierne ziarno 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7605

-

TaÊmy Êcierne ziarno 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7704

-9353

TaÊmy Êcierne ziarno 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7803

-9403

TaÊmy Êcierne ziarno 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-8009

-

28

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 28))


Szlifierki taÊmowe Do metalu Luna. Szlifierka do zgrubnej i dok∏adnej obróbki metali. Konstrukcja zamkni´ta. Szlifierka osadzona jest na metalowej podstawie i mo˝e byç przechylana pod dowolnym ˝àdanym kàtem. Napinacz taÊmy samoregulujàcy. Dostarczana w komplecie z silnikiem o jednej pr´dkoÊci i klasie szczelnoÊci IP 54, wy∏àcznikiem wyzwalanym przy zaniku napi´cia, oddzielnym wy∏àcznikiem awaryjnym, hamulcem silnika, przyk∏adnià kàtowà i ekranem ochronnym oczu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy Êciernej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u szlifierskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty kontaktowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy Êciernej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20429 Nr mm mm mm m/s dB (A) V kW A mm kg

-0100 MBS75 R´czna 75×2000 75×530 75×200 29 89 230 1-faz. 50 Hz 3.0 6.7 1000×500×1010 80

Wyposae˝nie opcjonalne: TaÊmy Êcierne ziarno 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

MBS75 -7407

TaÊmy Êcierne ziarno 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7506

TaÊmy Êcierne ziarno 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7605

TaÊmy Êcierne ziarno 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7704

TaÊmy Êcierne ziarno 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-7803

TaÊmy Êcierne ziarno 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14476

-8009

Luna. Mocne szlifierki taÊmowe do zgrubnej i dok∏adnej obróbki metali. Konstrukcja typu zamkni´tego. Umieszczona na podstawie metalowej. Samoregulujàcy si´ napinacz taÊmy. Dostarczane w komplecie z silnikiem o jednej pr´dkoÊci w klasie szczelnoÊci IP 54, wy∏àcznikiem zabezpieczajàcym zwalnianym przy zaniku napi´cia, prowadnicà kàtowà i hamulcem silnika. Oddzielny wy∏àcznik awaryjny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u szlifierskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20325 Nr mm m/s dB (A) V kW A mm kg

-0105 MBSS100 R´czna 100x1220 19 87 230 1-faz. 1.5 6.7 650x400x960 44

29

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 29))


Szlifierki sto∏owe

20727-0109

20727-0208

20727-0307

Stojak

Wrzeciono sto˝kowe Ekran przezroczysty Luna. Do prac szlifierskich w rzemioÊle i drobnym przemyÊle. Wrzeciono ∏o˝yskowane kulkowo. Zamkni´te os∏ony Êciernic i podnoszone przezroczyste ekrany. Silnik i pozosta∏e wyposa˝enie elektryczne - klasa szczelnoÊci IP 54. Dostarczane ze Êciernicami/taÊmà Êciernà i regulowanà podpórkà szlifowanego przedmiotu, oraz kablem zasilajàcym o d∏ugoÊci 1,5 m.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostarcz. ze Êciernicà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw Êciernic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç do osi wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727 Nr mm obr/min mm mm mm V

-0109 MB 150 150x20x32 3000 282 140 230 1-faz. 50 Hz 0.5 1.7 15

-0208 MB 200 200x25x32 3000 315 140 230 1-faz. 50 Hz 0.75 1.3 19

-0307 MB 200B 200x25x32 3000 50x800 230 1-faz. 50 Hz 0.75 1.3 21

Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW A kg

Akcesoria Stojak kolumnowy do szlifierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1008

-1008

-1008

Wrzeciono sto˝kowe, strona prawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1107

-1107

-1107

Wrzeciono sto˝kowe, strona lewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1206

-1206

-1206

Tarcza polerska 150x20x6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1305

-1305

-1305

Tarcza polerska 200x20x6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1404

-1404

-1404

Ekran polerski z króçcem do odciàgu (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1602

-1602

-1602

Ekran polerski z króçcem do odciàgu (L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1701

-1701

-1701

Ekran przezroczysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1800

-1800

-1800

Szczotka stalowa 150x20x32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-1909

-

-

Szczotka stalowa 200x32x32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20727

-

-2006

-2006

Dobór akcesoriów: Âciernica 150x20x32 / 200x25x32 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MB 150 14503-1308

MB 200 14503-4203

MB 200B 14503-4906

Âciernica do prac dok∏adnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14505-4904

14505-6859

-

Âciernica do prac zwyk∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14505-5000

14505-7105

14503-5408

Âciernica do w´glików spiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14507-2500

14507-4407

-

Obciàgacze do Êciernic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3171-0106

3171-0106

3171-0106

TaÊma szlifierska, ziarno 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

14475-0106

TaÊma szlifierska, ziarno 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-

TaÊma szlifierska, ziarno 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

14475-0304

30

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 30))


Szlifierki sto∏owe

20181-0405 Luna. Szlifierki sto∏owe do l˝ejszych prac szlifierskich w przemyÊle i w domu. Wrzeciono ∏o˝yskowane kulkowo. Zamkni´te os∏ony Êciernic i ruchome ekrany przezroczyste. Silnik i pozosta∏e wyposa˝enie elektryczne - klasa szczelnoÊci IP 23. Dostarczane ze Êciernicami i regulowanymi podpórkami, oraz kablem zasilajàcym o d∏ugoÊci 1,5 m. Model MSG 200 BH posiada po prawej stronie agregat z taÊmà szlifierskà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostarcz. ze Êciernicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostarcz. z taÊmà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw Êciernic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç do osi wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw otworów szer. x g∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20181 Nr mm mm obr/min mm mm mm V W A kg

-0108 MSG 150 H 150x25x32 2950 330 125 200x130 230 1-faz. 50 Hz 520 2 16

-0207 MSG 200 H 200x32x32 2950 370 140 250x160 230 1-faz. 50 Hz 900 4 28

-0405 MSG 250 H 250x32x32 2950 385 150 250x160 400 3-faz. 50 Hz 900 1.3 32

Postument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20181 mm kg

-0504 800 14

-0504 800 14

-0504 800 14

Dobór akcesoriów: Âciernice do szlifowania zgrubnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14503

MSG 150 H -1704

MSG 200 H -4203

MSG 250 H -4906

Âciernice do szlifowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14505

-4904

-6859

-

Âciernice do ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14505-5000

14505-7105

14503-5408

Âciernice proste do w´glików spiekanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14507

-2500

-4407

-

Obciàgacze do Êciernic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3171

-0106

-0106

-0106

TaÊmy Êcierne ziarno 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-

TaÊmy Êcierne ziarno 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-

TaÊmy Êcierne ziarno 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-

31

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 31))


Wiertarko-frezarki

32

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 32))


Wiertarko-frezarki Luna. Wiertarko-frezarka z przek∏adnià pasowà. Szczególnie przydatna do wytwarzania narz´dzi lub prototypów, poniewa˝ wiercenie i frezowanie mo˝e byç wykonane przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Wrzeciono wiertarskie mo˝e byç opuszczane szybko - za pomocà dêwigni posuwu wspó∏pracujàcej bezpoÊrednio z listwà z´batà, albo precyzyjnie - za pomocà pokr´t∏a posuwu dok∏adnego. Szybkie mocowanie narz´dzia za pomocà gwintowanego trzpienia. Maszyna posiada uk∏ad p∏ynnej regulacji obrotów. Dostarczana z silnikiem, uk∏adem ochronnym silnika i wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie p∏askie, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie czo∏owe, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. koniec wrzeciona-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20865 Nr mm mm mm M MK mm obr/min mm mm mm mm V A kW kg

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20865

-0101 MDM 250 Sto∏owa R´czna 25 50 25 12 3 70 100-1750 350 550x160 300 160 230 1-faz. 50 Hz 1.0 165 -0507

Akcesoria: Zestaw uchwytów frezarskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wa∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów frezarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kliny do wybijania narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki równoleg∏oÊcienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20903 mm 20899 mm 4512 mm 6547 mm mm 6554 mm 20502 mm 20504 MK 0362 0373 mm 20506 13912 20559 M 20559 M 10744 M 20940 15153 15555

MDM 250 -1103 5-20 -3808 3.0-2.0 -0904 6 -0858 12 16 -0106 40 -0100 16 -0207 3/1 -0309 -0306 0-10 -1104 B 16 -0100 1-10 -0102 2-6 -0201 5-12 -0208 3-6, 8, 10, 12 -0100 -1209 -0106

33

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 33))


Wiertarko-frezarki

34

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 34))


Wiertarko-frezarki Wiertarko-frezarka ze sterowaniem inwerterowym. Przydatna np. do wytwarzania narz´dzi lub prototypów, gdy˝ wiercenie i frezowanie mo˝e byç wykonane przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Wrzeciono wiertarskie mo˝e byç opuszczane szybko - za pomocà dêwigni posuwu wspó∏pracujàcej bezpoÊrednio z listwà z´batà, albo precyzyjnie - za pomocà pokr´t∏a posuwu dok∏adnego. Mocowanie narz´dzia za pomocà gwintowanego trzpienia. Pr´dkoÊç obrotowa regulowana jest poprzez uk∏ad inwerterowy, zapewniajàcy precyzyjnà regulacj´ obrotów, przy czym odpowiednia moc zapewniona jest w pe∏nym zakresie obrotów, od najni˝szych do najwy˝szych, a ponadto maszyna mo˝e byç zasilana z sieci 1-fazowej 230 V, chocia˝ posiada zwyk∏y silnik 3-fazowy. Dostarczana z uk∏adem ochronnym silnika i wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie p∏askie, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie czo∏owe, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. koniec wrzeciona-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny (X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny (Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21128 Nr mm mm mm M MK mm szt. obr/min mm mm mm mm mm V kW kg

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad ch∏odzenia cieczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20865 21128

-0102 MDM 30 IV Sto∏owa R´czna 30 75 16 16 3 130 12 150-2500 95 500 730x210 370 170 230 1-faz. 50 Hz 2.1 242 -0507 -0417

Akcesoria: Zestaw uchwytów frezarskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do frezów czo∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów frezarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klin do wybijania narz´dzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki równoleg∏oÊcienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtownik mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm MK mm

M M M

20903-1103 5-20 20899-3808 3.0-2.0 4512-0904 6 6547-0858 12 20728-0108 16 6554-0106 40 20502-0100 16 20504-0207 3/1 0362-0309 0373-0306 0-10 20506-1104 B 16 13912-0100 1-10 20559-0102 2-6 20559-0201 5-12 10744-0208 3-6, 8, 10, 12 20940-0100 20967-0108 9713-0207 20878-0106 15555-0106

MDM-30 IV 20899-3907 4.0-3.0 4512-1407 8 6547-1054 14 20948-0102 22 6554-0205 40 20502-0209 22 20504-0405 3/2 0373-0405 1-13 20506-1203 B 18 13912-0209 1-13 20559-0201 5-12 -

20899-4004 5.0-4.0 4512-1902 10 6547-1302 16 6554-0106 40 0373-0504 3-16 -

35

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 35))


Wiertarko-frezarki

Luna. Uniwersalna wiertarko-frezarka ze skrzynkà przek∏adniowà. Przydatna np. do wytwarzania narz´dzi lub prototypów, poniewa˝ wiercenie i frezowanie mo˝e byç wykonane przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Wrzeciono wiertarskie mo˝e byç opuszczane szybko - za pomocà dêwigni posuwu wspó∏pracujàcej bezpoÊrednio z listwà z´batà, albo precyzyjnie - za pomocà pokr´t∏a posuwu dok∏adnego. Mocowanie narz´dzia za pomocà gwintowanego trzpienia. 20457-0204 posiada sto˝ek wrzeciona ISO 30. G∏owica wiertarska obracana w zakresie 0-45° w obie strony. Dostarczana z silnikiem o jednej pr´dkoÊci, uk∏adem ochronnym silnika i wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia. Limit cyfrowy uk∏ad pomiarowy, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali, Êr. otw. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie p∏askie, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p oÊ wrzec.-kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. koniec wrzeciona-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odl.koniec wrzeciona-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 36))

20457 Nr mm mm M mm szt. obr/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm V kW A kg

20457

-0105 MDM-400 Sto∏owa R´czna 40 76 19 MK 3 130 6 50-1250 75 255 470 110 730x210 500 270 14 56 400 3-faz. 50 Hz 1,5 290

-0204 MDM-401 Sto∏owa R´czna 40 76 19 ISO 30 130 6 50-1250 75 255 470 110 730x210 500 270 14 56 400 3-faz. 50 Hz 1,5 290

-2002

-2002


Wiertarko-frezarki Akcesoria: Zestaw uchwytów frezarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do frezów czo∏owych ISO 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do frezów czo∏owych ISO 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez p∏aszczyznowy z p∏ytkami ostrzowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów frezarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez p∏aszczyznowy z p∏ytkami ostrzowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki do frezów walcowo-czo∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów frezarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez p∏aszczyznowy z p∏ytkami ostrzowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki do frezów walcowo-czo∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja redukcyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja redukcyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kliny do wybijania narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki równoleg∏oÊcienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtownik mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzielnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68 Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodek do czyszczenia uk∏adu Systclean 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

4512 mm 4512 mm 4512 mm 6547 mm 6547 mm 6547 mm 20948 mm 20948 mm 6554 mm 13853 mm 20502 mm 6554 mm 13853 mm 10298 20502 mm 6554 mm 13853 mm 10298 20502 20943 ISO/MK 20943 ISO/MK 20504 MK 20504 MK 20504 MK 0362 0373 mm 0373 mm 0373 mm 13912 20559 M 10744 M 20530 20940 15153 20878 3923 15535 15536 15550 15551 15555 15554

MDM-400 20903-1103 5-20 MK 3 -0904 6 -1407 8 -1902 10 -0858 12 -1054 14 -1302 16 -0106 40 (-0100) 32 -0100 -0108 2/1 -0207 3/1 -0405 3/2 -0309 -0306 0-10 -0405 1-13 -0454 3-16 20506-1104 B 16 -0100 1-10 -0102 2-6 -0208 3-6, 8, 10, 12 -0106 -0100 -1209 -0106 -0107 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206

MDM-401 20904-3603 4-26 ISO 30 -0904 6 -1407 8 -1902 10 -0858 12 -1054 14 -1302 16 -0201 22 -0300 27 -0106 40 (-0100) 32 -0209 22 (-0205) 50 (-0308) 50 (-0703) -0209 27 -0403 80 (-0506) 80 (-0703) -0308 -0107 30/2 -0206 30/3 -0108 2/1 -0207 3/1 -0405 3/2 -0309 -0306 0-10 -0405 1-13 -0454 3-16 20890-0100 B 16 -0209 1-13 -0201 5-12 -0208 3-6, 8, 10, 12 -0106 -0100 -1209 -0106 -0107 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206

37

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 37))


Frezarko-wiertarka Z mechanicznym posuwem wzd∏u˝nym

Luna. Maszyna uniwersalna frezarko-wiertarka. Przydatna do prac serwisowo-naprawczych, nauki zawodu itp., gdzie wiercenie i frezowanie mo˝e byç wykonane przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Wrzeciono wiertarskie mo˝e byç opuszczane szybko - za pomocà dêwigni posuwu wspó∏pracujàcej bezpoÊrednio z listwà z´batà, albo precyzyjnie - za pomocà pokr´t∏a posuwu dok∏adnego. Mocowanie narz´dzia za pomocà trzpienia z gwintem M12. G∏owica wiertarska przechylana w zakresie 90° w obie strony. Dobrà stabilnoÊç g∏owicy i sto∏u zapewniajà prowadnice pryzmatyczne. Dostarczana w komplecie z nap´dem mechanicznym posuwu wzd∏u˝nego, ˝eliwnà podstawà, centralnym smarowaniem, silnikiem o dwóch pr´dkoÊciach, wy∏àcznikiem ochronnym silnika zwalnianym przy zaniku napi´cia, kompletnym uk∏adem ch∏odzenia cieczowego i automatycznà zmianà kierunku obrotów z wykorzystaniem przetwornika po∏o˝enia. Limit cyfrowy uk∏ad pomiarowy, patrz str. 0000.

38

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 38))


Frezarko-wiertarka Z mechanicznym posuwem wzd∏u˝nym Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiercenie w stali do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie p∏aszczyznowe do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie czo∏owe do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowanie do (maks. 4 szt./min). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç oÊ wrzeciona-kolumna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odl. koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odl. koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pionowy, g∏owica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rowka teowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z opakowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20885 Nr

-0107 MMD 500 ¸o˝owa 32 102 32 16 30 120 12 50-2500 250 295 460 110 820x240 450 350 350 15 64 400 3-faz. 50 Hz 1,5 3,8/3,6 650 690 1040x980x1880

mm mm mm M ISO mm szt. obr/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm V kW A kg kg mm

Akcesoria: Zestaw uchwytów frezarskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt do frezów czo∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja redukcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kliny do wybijania narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt gwintowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏o maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki równoleg∏oÊcienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzielnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Gearoil EP 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodek do czyszczenia uk∏adu Systclean 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynka z wyswietlaczem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ki liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ki liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ki liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20904 mm 20948 mm 20943 ISO/MK 20504 MK 0362 0373 mm 20890 13912 20559 M 10744 M 20530 15153 3923 15555 15550 15537 15554 15139 15139 mm 15139 mm 15139 mm

16 -0107 30/2

MMD 500 -3603 4-26 -0201 -0300 22 27 -0206 30/3 -0108

2/1

-0306 0-10 -0100 1-10 -0102 2-6

-0309 -0405 1-13 -0100 B 16

-0454 3-16 -0209 1-13 -0201 5-12

-0208 3-6, 8, 10, 12 -0106 -1209 -0107 -0106 -0200 -0208 -0206 -0101 -0309 150 -0804 500 -0705 400

39

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 39))


Frezarki Frezarki narz´dziowe

Na rys. MM 3000

Luna. Maszyna uniwersalna frezarko-wiertarka. Rami´ górne z g∏owicà wiertarskà mo˝e byç obracane w zakresie 90° w obie strony, oraz w zakresie 45° do przodu i do ty∏u. Przek∏adnia wariatorowa posiada wzmocnione ko∏o pasowe z samosmarujàcym ∏o˝yskiem bràzowym przesuwane na chromowanym wa∏ku. Prze∏àczany kierunek obrotów silnika g∏owicy. Wzmocnione smarowanie mechanizmów posuwu osiowego, tulei wrzeciona i przek∏adni spowalniajàcej. Odsprz´glana dêwignia posuwu r´cznego. Maszyny wyposa˝one sà w prowadnice pryzmatyczne, zapewniajàce dobrà stabilnoÊç suwaka i sto∏u. Dostarczana z zawieszonym, ruchomym, niskonapi´ciowym panelem sterujàcym, elektronicznie sterowanym posuwem wzd∏u˝nym o nastawianej p∏ynnie wartoÊci posuwu, funkcjà szybkiego posuwu, centralnym smarowaniem, uk∏adem ch∏odzenia cieczowego, rynienkà na wióry, uk∏adem elektrycznym zgodnym z normami CE, ogranicznikiem mikrometrycznym do nastawiania g∏ebokoÊci roboczej. Limit cyfrowy uk∏ad pomiarowy, patrz str. 0000.

40

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 40))


Frezarki Frezarki narz´dziowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci posuwów wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç oÊ wrzeciona-kolumna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç koniec wrzeciona-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowek teowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków T (oÊ-oÊ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik g∏ówny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie robocze sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20892 Nr

mm/obr. mm mm mm szt. mm mm mm mm mm V kW kg kg

Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw pionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pneum. mocowanie narz´dzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20892 20892 20892

ISO mm 2 obr/min obr/min

-0108 MM 3000 Uniwersalne 30 127 Reg. p∏ynna Niskie 60-500 Wysokie 500-4200 3 0.038-0.076-0.203 140-528 64-498 254×1270 3 16 57 790 406 406 230/400 3-faz. 50 Hz 2.25 300 1200

-0207 MM 3001 Uniwersalne 40 127 Reg. p∏ynna Niskie 70-500 Wysokie 500-3600 3 0.038-0.076-0.203 140-528 40-498 254×1270 3 16 890 406 406 230/400 3-faz. 50 Hz 3.75 350 1600

-0306 -0405 -0504

-0306 -0405 -0504

Akcesoria: Akcesoria Zestaw uchwytów frezarskich P∏ytki do frezów walcowo-czo∏owych Tuleja redukcyjna Tuleja redukcyjna Tuleja chwytowa Tuleja chwytowa Tuleja chwytowa Kliny do wybijania narz´dzi Uchwyt wiertarski Uchwyt wiertarski Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego Zestaw wierte∏ Uchwyt gwintowniczy Zestaw gwintowników Imad∏o maszynowe P∏ytki równoleg∏oÊcienne Kàtownik mocujàcy G∏owica podzia∏owa Pasta do skrawania P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Olej przek∏adniowy Pulpit z wyÊwietlaczem Liniowy przetwornik pozycji Liniowy przetwornik pozycji Liniowy przetwornik pozycji

Rozmiar mm 4-26 ISO30 / MK2 ISO30 / MK3 MK 2/1 MK 3/1 MK 3/2 0-10 1-13 B 16 1-10 M 2-6 M 3-12 200

MM 3000 Chwyt mm 20904-3603 ISO 30 (10298-0703) 20943-0107 20943-0206 20504-0108 20504-0207 20504-0405 0362-0309 0373-0306 0373-0405 20890-0100 ISO 30 13912-0100 20559-0102 B 16 10744-0208 20530-0106 15153-1209 20878-0205 3923-0206 15555-0106 15550-0200 15537-0208

150 500 800

15139-0101 15139-0309 15139-0804 15139-1109

Opak. szt 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 3 1 1 1 1

Rozmiar mm 4-26 ISO40 / MK2 ISO40 / MK3 MK 4/2 MK 4/3 1-13 3-16 B16 1-13 M 5-12 M 3-12 200

150 500 900

MM 3001 Chwyt mm ISO 40 20904-4106 (10298-0703) 20943-0305 20943-0404 20504-0504 20504-0702 0362-0408 0373-0405 0373-0454 ISO 40 20890-0209 13912-0209 B 16 20559-0201 10744-0208 20530-0106 15153-1209 20878-0205 3923-0206 15555-0106 15550-0200 15537-0208

15139-0101 15139-0309 15139-0804 15139-1208

Opak. szt 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 3 1 1 1 1

41

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 41))


Tokarki do metalu Tokarki suportowe

Na rys. MLF 1022

Na rys. ML 510 Na rys. ML 714

Luna. ML 510. Ma∏a tokarka suportowa przydatna do wykonywania prototypów, dla Êlusarzy narz´dziowych, oraz do prac serwisowonaprawczych. Do obróbki metali, tworzyw sztucznych itp. Wzmocnione, sztywne ∏o˝e z pryzmatycznà prowadnicà zapewnia dok∏adne prowadzenie saƒ wzd∏u˝nych i konika. P∏ynna zmiana pr´dkoÊci obrotowej. Sanie poprzeczne wyposa˝one w rowki teowe umo˝liwiajàce zamocowanie ró˝nych narz´dzi. Dostarczana z silnikiem o jednej pr´dkoÊci - klasa szczelnoÊci IP 44, oraz os∏onà uchwytu tokarskiego z mikroprze∏àcznikiem. Automatyczny posuw wzd∏u˝ny, tylna os∏ona przeciwrozbryzgowà, podwójny imak do narz´dzi 13 mm, uchwyt tokarski ze szcz´kami 2x3 ∅ 80 mm, k∏y sta∏e MK1 i MK2 oraz ko∏nierz poÊredni ML 714. Tokarka suportowa przydatna do wykonywania prototypów, dla Êlusarzy narz´dziowych, do warsztatów precyzyjnych oraz do prac serwisowo-naprawczych. Do obróbki metali, tworzyw sztucznych itp. Wzmocnione, sztywne ∏o˝e z pryzmatycznà prowadnicà zapewnia dok∏adne prowadzenie saƒ wzd∏u˝nych i konika. Wrzeciono g∏ówne osadzone w mocnych, precyzyjnych ∏o˝yskach kulkowych. P∏ynna, wariatorowa regulacja pr´dkoÊci obrotowej. Dostarczana z silnikiem o jednej pr´dkoÊci - klasa szczelnoÊci IP 54, uchwytem tokarskim ∅ 80 mm ze szcz´kami 2x3 i ko∏nierzem poÊrednim, z k∏ami sta∏ymi, poczwórnym imakiem do narz´dzi 15 mm. Cyfrowe wskazanie pr´dkoÊci obrotowej, przesuni´cia poprzecznego i pod∏u˝nego suportu. MLF 1022. Mocna obrabiarka warsztatowa przydatna dla Êlusarzy narz´dziowych, do warsztatów mechaniki precyzyjnej, szkó∏, warsztatów samochodowych, a tak˝e dla amatorów i do prac serwisowo-naprawczych. Doskona∏a do wykonywania skomplikowanych detali, oraz produkcji pojedynczej lub seryjnej ma∏ych elementów. Wzmocnione, sztywne ∏o˝e z pryzmatycznà prowadnicà zapewnia dok∏adne prowadzenie saƒ wzd∏u˝nych i konika. Wrzeciono g∏ówne osadzone w mocnych, precyzyjnych ∏o˝yskach wa∏eczkowych. Przek∏adnia z´bato-pasowa daje pewne przeniesienie nap´du z g∏owicy do wrzeciona. Zmiana pr´dkoÊci obrotowej poprzez przek∏adni´ pasowà. Sanie poprzeczne wyposa˝one w dwa rowki teowe umo˝liwiajàce zamocowanie ró˝nych narz´dzi. Dostarczana z silnikiem o jednej pr´dkoÊci - klasa szczelnoÊci IP 54, uchwytem tokarskim ∅ 125 mm ze szcz´kami 2x3, suportem obracanym w zakresie 360°, k∏ami sta∏ymi, imakiem do 4 narz´dzi 20 mm, przek∏adnià zmiany pr´dkoÊci i os∏onà uchwytu.

42

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 42))


Tokarki do metalu Tokarki suportowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn toczenia, nad ∏o˝em . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu we wrzecionie . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek we wrzecionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek w tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . Zakres pr´dkoÊci obr. wrzeciona. . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok suportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zespó∏ frezarski Maks. Êredn. wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. frezu palcowego . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. frezu czo∏owego . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona niska . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona wysoka . . . . . . . . . . . . Rowek teowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt szcz´kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarcza tokarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podtrzymka sta∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podtrzymka ruchoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanie poprzeczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw uchwytu szybkomocujàcego. . . . . . . Zestaw no˝y tokarskich 11 szt. . . . . . . . . . . . . Zabieraki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20650 Nr

-0100 ML 510 Sto∏owa 250 70 140 9 2 1 Reg. p∏ynna 100-2000 2 0.05-0.10 60 5 0.5-0.7-0.8-1.0-1.25

-0209 ML 714 Sto∏owa 350 90 180 20 3 2 Reg. p∏ynna 100-3000 2 0.10-0.20 65 55 10 0.4-2.0

zw./cal dB (A) V kW A kg

5 16-18-19-20-24 70 230 1-faz. 50 Hz 0.15 22

8 12-52 230 1-faz. 50 Hz 0.35 44

-0308 MLF 1022 Sto∏owa 550 125 250 20 3 2 6 125-210-420-620-1000-2000 2 0.10-0.20 100 50 12 0.4-0.5-0.6-0.70.8-1.0-1.25-1.5 1.75-2-2.5-3 8 10-11-14-19-20-22-40-44 72,3 230 1-faz. 50 Hz 0.55 145

mm mm mm MK obr/min obr/min mm ∅

-

-

13 16 30 3 0-1100 0-2500 12 -25 - +45

-1199 -1157 -1058 -1124 -1090 -1025 (-0902) -1173 -1017

-1199 -1140 -1041 -1082 -1009 -1173 -1017

-1181 -1132 -1033 -1108 -1074 (-2361) -1165 -

mm mm mm mm MK MK obr/min szt. mm/obr. mm mm mm

20650 20650 20650 20650 20650 20650 20650 20650 20650

Akcesoria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kie∏ tokarski obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klin do wybijania narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiert∏o nakie∏kowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do toczenia zewn´trznego, chwyt standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do toczenia wewn´trznego, chwyt standard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawki do przecinaków z p∏ytkami, chwyt standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki skrawajàce z w´glików spiekanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrza zapasowe, chwyt standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20504 MK 0362 20506 mm 0373 mm 0016 mm 13912 mm 9567 9573 10296 10297 16233

ML 510 0806-0105 -0304 B 16 -0306 0-10 -0051 1 -0100 1-10 -0105 -0107 -0807

ML 714 20649-0104 -0108 2/1 -0309 -0700 B 16 -0306 0-10 -0101 1.6 -0100 1-10 -0204 -0107 -1003

MLF 1022 20649-0104 -0108 2/1 -0309 -0700 B 16 -0306 0-10 -0200 2 -0100 1-10 -0303 -0206 -0101 -0159 -1300

20903 mm 20899 mm 4512 mm 6547 mm mm 6554 mm 20504 MK 15555

-3808 3.0-2.0 -0904 6 -0858 12 -0207 3/1 -0106

-3907 4.0-3.0 -1407 8 -1054 14 -0405 3/2 -0106

-1103 5-20 -4004 5.0-4.0 -1902 10 -1302 16 16 -0106 40 -

Akcesoria frezarskie: Zestaw uchwytów frezarskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 3-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez palcowy 4-ostrzowy, ostrza g∏adkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez czo∏owy, ostrza g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 43))


Tokarki do metalu Tokarki suportowe

Na rys. ML 1440

Luna. Zgrabna, nowoczesna i ∏atwa w u˝ytkowaniu tokarka suportowa, przydatna do prac naprawczo-serwisowych i do celów szkoleniowych. Obrabiarka standardowo posiada hartowane i szlifowane ∏o˝e z wybraniem, podstaw´, obs∏ugiwany no˝nie hamulec wrzeciona, hartowane i szlifowane nap´dowe ko∏o z´bate w przek∏adni, skrzynia Nortona na mm/cale. Wyposa˝ona w silnik o 1 pr´dkoÊci, os∏on´ uchwytu tokarskiego z mikroprze∏àcznikiem, oÊwietlenie halogenowe, tylnà os∏on´ przeciwrozpryskowà, wyjmowane korytko na wióry, kompletne wyposa˝enie do p∏ynu ch∏odzàcego, uchwyt 3-szcz´kowy ∅ 160 mm ze szcz´kami 2x3, tarcz´ uchwytowà ∅ 200 mm, tarcz´ tokarskà ∅ 300 mm, tulej´ zaciskowà, k∏y sta∏e, imak szybkomocujàcy z uchwytem bocznym do toczenia wewn´trznego i zewn´trznego, wskaênik gwintowania, podtrzymk´ sta∏à i ruchomà, skrzyni´ przek∏adniowà i zestaw narz´dzi. Szafka elektryczna z kablem 1,5 m umo˝liwiajàcym jej demonta˝, gdy maszyna ma byç ustawiona przy Êcianie. Limit cyfrowy uk∏ad pomiarowy, patrz str. 0000.

44

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 44))


Tokarki do metalu Tokarki suportowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia ponad ∏o˝em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia ponad saniami poprz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia w wybraniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wybrania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ∏o˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór wzd∏u˝ny wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek w tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok tulei konika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20758 Nr mm mm mm mm mm mm mm mm Camlock MK MK mm mm obr/min

-0101 ML 1330 Pod∏og. Suport 750 165 330 200 476 149 187 38 D1-4 5 3 95 32 8 70, 115, 190, 300, 460. 755, 1255, 2000 20 0,067-1,019 160 68 20 0,018-0,275 27 0,45-10 36 80-3,5 81 110 230/400 3-faz. 50 Hz 1.5 6,3/3,7 24 0,04 0,48/0,25 Spawane 590 690 1720x750x1400

-0200 ML 1440 Pod∏og. Suport 1000 180 360 215 506 149 187 38 D1-4 5 3 95 32 8 70, 115, 190, 300, 460. 755, 1255, 2000 20 0,067-1,019 160 68 20 0,018-0,275 27 0,45-10 36 80-3,5 81 110 230/400 3-faz. 50 Hz 1.5 6,3/3,7 24 0,04 0,48/0,25 Spawane 620 720 1920x750x1400

Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok saƒ poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok suportu górnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt. mm/obr. mm mm szt. mm/obr. szt. mm szt. zw./cal dB (A) V V

Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z opakowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary opakowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW A V kW A

Jw. na statki morskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy, silnik g∏ówny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy, pompa ch∏odzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20758 V A A

-

-5209 440 3-faz. 60 Hz 1.5 0.04

Akcesoria: Do imaka szybkomocujàcego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka boczna do no˝a maks. 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20758

-0309

-0309

Oprawka boczna do no˝a maks. ∅ 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20758

-0408

-0408

kg kg mm

Akcesoria:

Kie∏ tokarski obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuleja chwytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek trzpienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiert∏o nakie∏kowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do toczenia zewn´trznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do toczenia wewn´trznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki wieloostrzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka no˝owa przecinakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki skrawajàce z w´glików spiekanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawki do narz´dzi tokarskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝e tokarskie, pó∏wyroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68 Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodek do czyszczenia uk∏adu Systclean 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulpit z wyÊwietlaczem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ki liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ki liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20649 20504 MK 20506 0373 mm 0016 mm 13912 mm 2170 13929 2203 10296 10297 16233 15535 15536 15550 15551 15555 15554 15139 15139 mm 15139 mm

ML 1330 -0104 -0108 2/1 -0700 B 16 -0306 0-10 -0101 1.6 -0100 1-10 -0109 -0100 -0159 -0101 -0159 5569-0101 -0609 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206 -0200 -1109 800 -0408 200

ML 1440 -0104 -0108 2/1 -0700 B 16 -0306 0-10 -0200 2 -0100 1-10 -0109 -0100 -0159 -0101 -0159 9567-0105 -0609 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206 -0200 -1307 1000 -0408 200

45

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 45))


Tokarki do metalu Tokarki suportowe

Luna. Zgrabna, stabilna tokarka suportowa, przydatna np. do prac naprawczo-serwisowych i do celów szkoleniowych. Obrabiarka posiada hartowane i szlifowane ∏o˝e z wybraniem, wykonane z ˝eliwa o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci, zapewniajàcej wysokà stabilnoÊç, obs∏ugiwany no˝nie hamulec wrzeciona, sprz´g∏o zabezpieczajàce przed przecià˝eniem posuwu. Wyposa˝ona w silnik o 1 pr´dkoÊci, os∏on´ uchwytu tokarskiego z mikroprze∏àcznikiem, oÊwietlenie halogenowe, tylnà os∏on´ przeciwrozpryskowà, cyfrowy zespó∏ pomiarowy, kompletne wyposa˝enie do p∏ynu ch∏odzàcego, uchwyt 3-szcz´kowy, tulej´ zaciskowà, k∏y sta∏e, imak szybkomocujàcy, wskaênik gwintowania, podtrzymk´ sta∏à i zestaw narz´dzi. Limit cyfrowy uk∏ad pomiarowy, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20758 -0606 -0705 -0804 (-0903) Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr ML 1660 ML 1840 ML 1860 ML 1880 Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod∏og. Pod∏og. Pod∏og. Pod∏og. Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suport. Suport. Suport. Suport. Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1500 1000 1500 2000 WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 165 215 215 215 Ârednica toczenia ponad ∏o˝em . . . . . . . . mm 410 460 460 460 Ârednica toczenia ponad saniami poprz. . mm 250 290 290 290 Ârednica toczenia w wybraniu . . . . . . . . . . mm 660 700 700 700 SzerokoÊç wybrania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 200 200 200 200 Âredn. otworu wzd∏. wrzeciona . . . . . . . . . mm 80 80 80 80 Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK 7 7 7 7 Sto˝ek w tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK 4 5 5 5 Skok tulei konika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 130 130 130 130 Ârednica tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 75 75 75 75 Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . 12 12 12 12 Zakres pr´dkoÊci obr. wrzeciona. . . . . . . . obr/min 25 - 1800 25-1800 25-1800 25-1800 Skok saƒ poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . mm 230 230 230 230 Skok suportu górnego . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 100 100 100 Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 24 24 24 24 Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 5.5 5.5 5.5 5.5 Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . kW 0.04 0.09 0.09 0.09 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2630 2635 2835 3055 Akcesoria: .............................................................. Kie∏ tokarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olej przek∏adniowy Combioil 68 Bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Cutfluid Bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta do gwint. i skrawania Unipaste Bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodek do czyszczenia uk∏adu Systclean 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 46))

9630 15535 15536 15550 15551 15555 15554

ML 1660 -0405 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206

ML 1840 -0405 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206

ML 1860 -0405 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206

ML 1880 -0405 -0101 -0100 -0200 -0209 -0106 -0206


Tokarki do metalu Tokarki suportowe

Takang. Mocna, solidna i stabilna tokarka suportowa nadajàca si´ do zaawansowanych prac produkcyjnych i serwisowo-naprawczych, oraz do celów szkoleniowych. Maszyna posiada hartowane indukcyjnie i szlifowane ∏o˝e z wybraniem, wykonane z ˝eliwa o du˝ej wytrzyma∏oÊci zapewniajàcego wysokà stabilnoÊç, aktywowany no˝nie hamulec wrzeciona, hartowanà i szlifowanà przek∏adni´ nap´dowà, precyzyjnie szlifowane wrzeciono ∏o˝yskowane 3-punktowo, automatyczne smarowanie wrzeciennika, sprz´g∏o bezpieczeƒstwa zapobiegajàce przecià˝eniu posuwu. Wyposa˝ona w silnik o 1 pr´dkoÊci, g∏ówny wy∏àcznik zasilania z kluczem, os∏on´ uchwytu tokarskiego z mikroprze∏àcznikiem, robocze oÊwietlenie halogenowe, tylnà os∏on´ przeciwrozpryskowà, kompletne wyposa˝enie do p∏ynu ch∏odzàcego, uchwyt szcz´kowy, tulej´ zaciskowà, k∏y sta∏e, imak czworokàtny, miernik do gwintów, podtrzymk´ sta∏à i zestaw narz´dzi. Jako wyposa˝enie dodatkowe mo˝na zamówiç: tarcz´ tokarskà ∅ 350 mm, tarcz´ zabierakowà ∅ 300 mm, tylny uchwyt narz´dziowy, mikrometryczny wy∏àcznik kraƒcowy do posuwu wzd∏u˝nego, 4-pozycyjny wy∏àcznik posuwu wzd∏u˝nego, mikrometryczny wy∏àcznik kraƒcowy do posuwu poprzecznego, podtrzymk´ ruchomà, przyrzàd do toczenia sto˝kowego oraz hydrauliczny przyrzàd kopiujàcy. Limit - cyfrowy przyrzàd odmierzajàcy, cena monta˝u na zapytanie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia ponad ∏o˝em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia ponad saniami poprz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia w wybraniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ∏o˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór wzd∏u˝ny wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok tulei konika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok suportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0775 Nr mm mm mm mm mm mm mm Cam-lock MK MK mm mm liczba obr/min mm/obr. mm mm mm/obr. mm zw./cal V

-0201 CH 1740 Pod∏og. Suport. 1000 215 430 245 660 300 58 D1-6 6 4 150 58 12 50-1800 0,05-0,70 220 180 0,025-0,35 22 0,5-0,7 36 56-4 230/400 3-faz. 50 Hz 3,7 0.09 1500

-0300 CH 1760 Pod∏og. Suport. 1500 215 430 245 660 300 58 D1-6 6 4 150 58 12 50-1800 0,05-0,70 220 180 0,025-0,35 22 0,5-0,7 36 56-4 230/400 3-faz. 50 Hz 3,7 0.09 1700

(-0409) CH 1780 Pod∏og. Suport. 2000 215 430 245 660 300 58 D1-6 6 4 150 58 12 50-1800 0,05-0,70 220 180 0,025-0,35 22 0,5-0,7 36 56-4 230/400 3-faz. 50 Hz 3,7 0.09 1900

Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa p∏ynu ch∏odzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW kW kg

Jw. na obiekty morskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0775 V

(-0508) 440V 3-faz. 60 Hz

-

-

Akcesoria: Tarcza tokarska ∅ 350 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarcza zabierakowa ∅ 300 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt narz´dziowy tylny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zderzak mikrometryczny, posuwu wzd∏.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zderzak mikrometryczny, posuwu poprz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podtrzymka ruchoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0775 0775 0775 0775 0775 0775

-1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1605

-1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1605

-1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1605

* inne rodzaje gwintów wyst´pujà jako standard.

47

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 47))


Prasy warsztatowe R´czne/Pneumatyczne

Luna. Prasy warsztatowe wolnostojàce. Przeznaczone do warsztatów naprawczych i serwisowych. Zespó∏ naciskowy wyposa˝ony jest w Êrub´ regulacyjnà, umo˝liwiajàcà szybsze dosuni´cie go do przedmiotu. Dostarczane z blokami p∏asko-pryzmatycznymi (2 szt.) i manometrem. 20711-0107 z pompà r´cznà 1-stopniowà. 20711-0206 z pompà r´cznà 2-stopniowà. 20711-0305 z pompà r´cznà 2-stopniowà, podnoÊnikiem sto∏u i ruchomà g∏owicà. 20711-0404 z pompà pneumatycznà obs∏ugiwanà r´cznie i pompà r´cznà, z podnoÊnikiem sto∏u oraz ruchomà g∏owicà. Akcesoria: Zestaw do stempli g∏owica, zawierajàcy stemple ∅ mm 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba regulacyjna, d∏ugoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç skoku ze Êrubà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica regulowana w prowadnicach bocznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odst´p zespó∏ naciskowy - stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odst´p zespó∏ naciskowy - stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewn. wymiar ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20711 Nr

-0206 MW 30FH Pod∏og. 300 30 120 75 195 -

-0305 MW 50FH Pod∏og. 500 50 120 75 195 250

-0404 MW 50FP Pod∏og. 500 50 120 75 195 250

mm mm mm mm mm mm kg

450 150 500 120 940 605 77

630 180 550 120 1750 670 137

615 165 710 145 1810 880 239

615 165 710 145 1810 880 245

Zestaw stempli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20534

-1001

-1100

-1100

-1100

Zestaw uszczelniajàcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20534

-1209

-1308

-

-

48

CYAN

kN ton mm mm mm mm

-0107 MW 15BH Sto∏owa 150 15 95 75 170 -

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 48))


Prasy warsztatowe R´czne/Pneumatyczne

16873-0109

16873-0307

Compac. Prasy warsztatowe o bardzo du˝ym skoku, z pompà r´cznà, przeznaczone do u˝ytku profesjonalnego. HP 20, HP25, HP40, HP50, HP60, HP70 standardowo majà cylinder wyjmowany. HP20 i HP 25 posiadajà pneumatyczny szybki posuw t∏oka do przodu i jego powrót. HP40, HP50, HP60, HP70 i HP100 wyposa˝one sà w pomp´ roboczà 2-stopniowà i powrót pneumatyczny. HP40, HP50, HP60, HP70 wyposa˝one w korb´, umo˝liwiajàcà ∏atwà regulacj´ wysokoÊci sto∏u. HP100. Do podnoszenia i opuszczania sto∏u u˝ywa si´ ∏aƒcuchów mocowanych do t∏oka. HP 20, HP 25 i HP 100 mogà byç zamawiane z korbà, umo˝liwiajàcà ∏atwà regulacj´ wysokoÊci sto∏u. Dostarczane z dwiema masywnymi pryzmami. Odpowiedni olej hydrauliczny, patrz 15541 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dêwignik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Zestaw stempli (∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30) . . . . . . .

16873 Nr kN ton mm mm mm mm mm mm mm mm l kg

2853

-0109 HP 20 Pod∏og. 200 20 240 830 0 600 140 1850 880 520 2.25 144 Nie

-0208 HP 25 Pod∏og. 250 25 240 830 0 600 140 1850 880 520 2.25 147 Nie

-0307 HP 40 Pod∏og. 400 40 300 840 0 840 200 1830 1350 620 4 315 Tak

(-0406) HP 50 Pod∏og. 500 50 300 840 0 840 200 1830 1350 620 4 315 Tak

-0505 HP 60 Pod∏og. 600 60 300 850 0 1000 255 1980 1540 680 5 620 Tak

-0521 HP 70 Pod∏og. 700 70 300 850 0 1000 255 1980 1540 680 6 620 Tak

(-0604) HP 100 Pod∏og. 1000 100 320 900 0 1025 300 2150 1620 860 6 910 nie

-0558

-0558

(-0616)

(-0616)

-0707

-0707

-0723

49

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 49))


Prasy warsztatowe Prasy mechaniczne z si∏ownikiem jednostronnym

17594-0105 Compac. Prasy z nap´dem elektrycznym, wyposa˝one w si∏ownik jednostronnego dzia∏ania, przeznaczone dla u˝ytkowników profesjonalnych. Dêwignik szybkiego i bezpiecznego podnoszenia i opuszczania sto∏u. Bardzo d∏ugi skok. Rama i stó∏ roboczy ca∏kowicie spawane i lakierowane proszkowo. P∏ynna regulacja si∏y nacisku z dok∏adnoÊcià +-5%. Zespó∏ pompy mo˝e byç przechylony o 90 stopni w przypadku pracy z d∏ugimi elementami. Standardowo wyposa˝one w dwie masywne pryzmy i manometr z podzia∏kà w tonach i kN.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç t∏oka, ciÊn. niskie, szybki posuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç t∏oka, ciÊn. wysokie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17594 Nr

Silnik hydrauliki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Zestaw stempli (∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 50))

kW kg

(-0105) EP 40 Pod∏og. 400 40 300 840 0 9 840 200 1830 1450 15 230/400 3-faz. 50 Hz 2.2 345

(-0204) EP 60 Pod∏og. 600 60 300 850 0 10 5 1000 255 1980 1760 18 230/400 3-faz. 50 Hz 2.2 670

2853

-0558

-0707

kN ton mm mm mm mm/s mm/s mm mm mm mm l V


Prasy warsztatowe Prasy mechaniczne z si∏ownikiem dwustronnym

Compac. Prasy z nap´dem elektrycznym, wyposa˝one w si∏ownik dwustronnego dzia∏ania, przeznaczone dla u˝ytkowników profesjonalnych. Wyposa˝one w ko∏nierz do monta˝u narz´dzi. Dêwignik szybkiego i bezpiecznego podnoszenia i opuszczania sto∏u (w EP 100 D jako opcja). Bardzo d∏ugi skok. Rama i stó∏ roboczy ca∏kowicie spawane i lakierowane proszkowo. P∏ynna regulacja si∏y nacisku z dok∏adnoÊcià +-5%. Zespó∏ pompy mo˝e byç przechylony o 90 stopni w przypadku pracy z d∏ugimi elementami (nie w EP100 D). Standardowo wyposa˝one w dwie masywne pryzmy i manometr z podzia∏kà w tonach i kN. EP 100-D - podnoszenie sto∏u za pomocà ∏aƒcuchów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç t∏oka, ciÊn. niskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç t∏oka, ciÊn. wysokie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uciàg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç koniec t∏oka-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17595 Nr

kW kg

(-0104) EP40 D Pod∏og. 400 40 300 9 6 810 0 840 200 1940 1450 620 15 400 3-faz. 50 Hz 2.2 355

(-0203) EP60 D Pod∏og. 600 60 300 10 5 6 820 0 1000 255 1980 1640 680 18 400 3-faz. 50 Hz 2.2 717

(-0302) EP100 D Pod∏og. 1000 100 320 10 1.4 4 900 0 1025 300 2150 1620 860 27 400 3-faz. 50 Hz 2.2 910

Silnik hydrauliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw stempli (∅ 25, 35, 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2853

(-0806)

-0707

-0707

kN ton mm mm/s mm/s ton mm mm mm mm mm mm mm l V

51

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 51))


Uchwyty wiertarskie Luna. Uchwyty wiertarskie trójszcz´kowe z kluczem. Uchwyty majà przelotowy gwintowany otwór, umo˝liwiajàcy umieszczenie wkr´tu zabezpieczajàcego przed obluzowaniem przy obrotach zarówno w prawo, jak i w lewo. Rozwarcie mm 1.5-10 1.5-10

Âredn. zewn. mm 34 34

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 49 49

Klucz DIN 6349/4 S1 S1

Chwyt

Nr art.

3⁄8×24 1⁄2×20

20990 -0109 -0208

1.5-13

42

59

S2

1⁄2×20

-0307

Bezkluczowe Luna. Szybkomocujace i samozaciskajace. Trójszcz´kowe. Z ∏o˝yskiem kulkowym. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238 lub z gwintowanym otworem mocujàcym.

20086-0906

20086-1409

20088-0102

Rozmiar mm 1-10 0-10 1-13

Âredn. zewn. mm 44 44 51

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 93 106 106

Masa

Chwyt

Nr art.

g 700 960 960

B 12 B 16 B 16

20086 -0104 -0203 -0302

3-16 3-16 0-6.5

54 54 35

103 103 62.5

1240 1240 265

3⁄8×24

0-8 0-10 1-13

35.8 42.5 46

70.5 82.5 95

0.5-10 0.5-10 1-13

35.8 35.8 42.5

1-13 3-16

42.5 46

-0401 -0500 -0609

390 625 890

3⁄8×24

-0708 -0807 -0906

70.5 70.5 81.5

370 355 610

3⁄8×24

81.5 95

610 975

1⁄2×20

3⁄8×24 1⁄2×20

1⁄2×20 3⁄8×24

1⁄2×20

-1003 -1102 -1201 -1300 -1409

Luna. Uchwyty wiertarskie bezpieczne, z mechanicznà blokadà, specjalnie przydatne do wiertarek udarowych. Trójszcz´kowe. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238 lub z gwintowanym otworem mocujàcym. (Trzpienie do uchwytów wiertarskich, patrz str. 0000.) Luna

20088-0300

B 16 B 18

Nr SU 13 SK SU 13 SK SU 10 SK SU 13 SK

Rozmiar mm 1-13 1-13 0.5-10 1-13

Âredn. zewn. mm 42.5 41 37 42.5

D∏ugoÊç w stanie rozw. mm 75.3 94 78 74

Masa

Chwyt

Nr art.

g 490 500 405 510

B 12 B 16 3⁄8×24 1⁄2×20

20088 -0102 -0201 -0300 -0409

Uchwyty wiertarskie precyzyjne Luna. Wykonanie precyzyjne z dok∏adnoÊcià osiowoÊci 0.05 mm, do u˝ytku przy wysokich obrotach i do precyzyjnych operacji. Szybkomocujàce. Trójszcz´kowe. Z ∏o˝yskiem kulkowym. Szcz´ki hartowane i szlifowane. Ze sto˝kowym otworem mocujàcym wg DIN 238.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie otworu mocujàcego. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 52))

20089 Nr mm mm

-0101 13 1-13 51 B 16

-0200 16 1-16 54 B 18


Trzpienie do uchwytów wiertarskich Luna. Z chwytem sto˝kowym wg SMS 711. Do do∏àczania uchwytów wiertarskich z otworem chwytowym zgodnym z SS 710 i DIN 239, do obrabiarek ze sto˝kiem Morse’a (MK). W ca∏oÊci hartowane i szlifowane. Oznaczenie sto˝ka trzpienia B 10 B 12 B 16

MK 1 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -0106 86 -0205 89 -0304 97

MK 2 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -0502 102 -0601 105 -0700 109

MK 3 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -1005 129 -1104 133

MK 4 Nr art. D∏ug. ca∏k. 20506 mm -1401 161

B 18 B 22 B 24

-0403 -

-0809 -0908 -

-1203 -1302 -1708

-1500 -1609 -1807

116 -

116 127 -

140 146 167

168 175 186

Luna. Z chwytem cylindrycznym. Do do∏àczania uchwytów wiertarskich z otworem chwytowym zgodnym z SS 710 i DIN 238 do frezarek i automatów. W ca∏oÊci hartowane i szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie sto˝ka trzpienia . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu×d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . .

20912 mm

-0104 B 10 10×50

-0203 B 12 10×50

-0302 B 16 16×50

-0401 B 16 20×60

-0500 B 18 16×70

Luna. Do mocowania uchwytów wiertarskich ze sto˝kowym otworem chwytowym w obrabiarkach ze

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy wg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt do uchwytów wiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20890

-0100 DIN 2080 ISO 30 B 16

-0209 DIN 2080 ISO 40 B 16

Tuleje chwytowe Luna. Cylindryczne, ze sto˝kiem wewn´trznym Morse’a. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Otwór nie przelotowy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek wewn. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20916 mm MK mm

-0100 20 1 75

-0209 25 2 100

-0407 32 3 120

-0605 40 4 152

Luna. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Sto˝ki Morse’a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20504 Nr mm szt

-0108 2/1 5-14 1

-0207 3/1 5-14 1

-0306 4/1 5-14 1

-0405 3/2 14.25-23 1

-0504 4/2 14.25-23 1

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn´trzny/wewn´trzny . . . . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20504 Nr mm szt

-0702 4/3 23.25-31.5 1

-0801 5/3 23.25-31.5 8

-0900 5/4 32-50 6

-1007 6/4 32-50 1

-1106 6/5 51-75 1

-0603 5/2 14.25-23 1

Tuleje przed∏u˝ajàce Luna. Wykonanie precyzyjne. Hartowane w ca∏oÊci. Szlifowane wewn´trznie i zewn´trznie. Oba sto˝ki Morse’a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn./wewn. . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . .

20505 Nr mm mm

-0107 1/1 5-14 145

-0206 2/1 5-14 160

-0305 3/1 5-14 175

-0404 1/2 14.25-23 160

-0503 2/2 14.25-23 175

-0602 3/2 14.25-23 194

-0701 4/2 14.25-23 215

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek zewn./wewn. . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . .

20505 Nr mm mm

-0909 3/3 23.25-31.5 215

-1006 4/3 23.25-31.5 240

-1105 3/4 32-50 240

-1204 4/4 32-50 265

-1303 5/4 32-50 300

-1402 4/5 51-75 300

-1501 5/5 51-75 335

-0800 2/3 23.25-31.5 196

Tuleje redukcyjne Luna. Tuleja umo˝liwiajàca przejÊcie z zewn´trznego sto˝ka ISO na wewn´trzny sto˝ek Morse’a (MK). Chwyt narz´dziowy wg DIN 2080.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . Sto˝ek wewn´trzny . . . . . . . . . . .

20943 ISO

-0107 30 MK 2

-0206 30 MK 3

-0305 40 MK 2

-0404 40 MK 3

53

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 53))


Uchwyty tokarskie Obrotowe Luna. ¸o˝yskowany

kulkowo

kie∏

tokarski

przeznaczony

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek mocujàcy Morse’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. korpusu k∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç osiowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do

obróbki

20991 Nr mm mm mm

l˝ejszych

-0108 3 50 0.01 148

Sta∏e Luna. Kie∏ tokarski sta∏y, do obróbki l˝ejszych elementów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek chwytowy Morse’a. . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . .

20326 Nr Nr mm

-0104 ALC-1691 0 70

-0203 ALC-1692 1 80

-0302 ALC-1693 2 100

-0401 ALC-1694 3 125

-0500 ALC-1695 4 160

-0609 ALC-1696 5 200

-0708 ALC-1697 6 270

Uchwyty frezarskie zaciskowe

Trzpieƒ chwytowy

Luna. Trzpienie chwytowe do tulei zaciskowych ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Chwyt cylindryczny. Do mocowania w innych uchwytach frezarskich. Do prac wymagajàcych lepszego dost´pu do obrabianego przedmiotu, lub mniejszej Êrednicy uchwytu. Szczelinowane dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujà si´ zarówno elastycznoÊcià jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku. Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . D∏ugoÊç chwytu. . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . .

Zestaw

Uchwyt frezarski

20902

MAGENTA

YELLOW

BLACK

-0502 32 25 80 3.0-20.0 -1203 32 25 80 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20 6

Luna. Uchwyt frezarski zaciskowy ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Ze sto˝kiem Morse’a. Do tulei zaciskowych ER szczelinowanych dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujà si´ zarówno elastycznoÊcià, jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku.

20903 MK mm

-0105 20 2 M 10×1.5 2.0-13.0

Zestawy (uchwyt frezarski i tuleje zaciskowe) Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20903 -1004 Rozmiar ER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chwyt maszynowy. . . . . . . . . . . . . . . . MK 2 Gwint trzpienia pociàgowego . . . . . . M 10×1.5 Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4.0-13.0 Z tulejami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Liczba tulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

54

CYAN

mm mm mm

-0403 20 20 100 2.0-13.0

Zestawy (trzpieƒ chwytowy z tulejami zaciskowymi) Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20902 -1005 -1104 Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . 16 20 Chwyt cylindryczny . . . . . . mm 20 20 D∏ugoÊç chwytu . . . . . . . . . mm 100 100 Zakres rozwarcia. . . . . . . . mm 2.0-10.0 3.0-13.0 Z tulejami . . . . . . . . . . . . . . mm 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 9, 10, 11, 12, 13 Liczba tulei . . . . . . . . . . . . . 8 10

Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint trzpienia pociàgowego . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw

-0205 16 20 100 1.0-10.0

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 54))

-0204 32 3 M 12×1.75 3.0-20.0

-0303 32 4 M 16×2.0 3.0-20.0

-1103 32 3 M 12×1.75 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20

-1202 32 4 M 16×2.0 5.0-20.0 6, 8, 10, 12, 16, 20

6

6


Uchwyty frezarskie zaciskowe Uchwyt frezarski

Luna. Uchwyty frezarskie ER. Do mocowania narz´dzi takich jak frezy palcowe, wiert∏a kr´te i narz´dzia gwintownicze z chwytem cylindrycznym (tak˝e z p∏askim polem zabierakowym). Ze sto˝kiem maszynowym. Do tulei zaciskowych ER szczelinowanych dwustronnie, dzi´ki czemu wykazujàcych si´ zarówno elastycznoÊcià, jak i du˝ym zakresem rozwarcia. Odznaczajà si´ wysokà precyzjà i du˝à si∏à zacisku. Zestawy zawierajà tuleje zaciskowe o Êrednicach ró˝niàcych si´ o 1.0 mm (co oznacza, ˝e tuleja o rozmiarze 6 ma zakres rozwarcia ∅ 6-5 mm, 8 ma zakres rozwarcia ∅ 8-7 itd.). Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary/Zakres chwytowy. . . . . . . . . . .

20904 DIN 2080 ISO mm

Pojedyncze trzpienie chwytowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary/Zakres chwytowy. . . . . . . . . . .

20904 DIN 2080 ISO mm

Zestawy (uchwyt frezarski i tuleje zaciskowe) Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20904 Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . Chwyt maszynowy . . . . . . DIN 2080 ISO Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . mm Liczba tulei . . . . . . . . . . . . .

-0203 32 30 3.0-20.0

-0302 40 30 4.0-26.0

-0906 32 40 3.0-20.0

-1003 40 40 4.0-26.0

-3405 32 30 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 11

Zestaw

-3603 40 30 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 15

-3900 32 40 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 11

-4106 40 40 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 15

Nakr´tki zaciskowe

Luna. Nakr´tki zaciskowe do uchwytów frezarskich.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakr´tka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ A

20905 M typ

-0103 16 22×1.5 A

-0202 20 25×1.5 A

Typ B

-0400 32 40×1.5 B

-0509 40 50×1.5 B

-0409 32 B

-0508 40 B

Klucze do uchwytów frezarskich

Typ A

Typ B

Luna. Pasujà do uchwytów frezarskich Luna.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20906 typ

-0102 16 A

-0201 20 A

55

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 55))


Uchwyty do frezów czo∏owych Luna. Uchwyty do frezów czo∏owych. Typ krótki. Chwyt wg DIN 2080. Âredn. chwytu mm 22 27 32 40

ISO 30 Nr art. 20948 -0201 -0300 -0409 -

ISO 40 Nr art. 20941 -0208 -0307 -0406 -

ISO 50 Nr art. 20942 -0207 -0405

Uchwyty gwintownicze Samonawrotne Luna. Samonawrotne uchwyty gwintownicze do stosowania w obrabiarkach pionowych o obrotach wrzeciona w prawo. Umo˝liwiajà gwintowanie zarówno otworów przelotowych jak i Êlepych. Z automatycznà zmianà kierunku obrotów w momencie osiàgni´cia zadanej g∏´bokoÊci gwintu. Wyposa˝one w sprz´g∏o cierne o 4 nastawianych wartoÊciach momentu, oraz w spr´˝ynowà kompensacjà zmian si∏ osiowych. Dostarczane z 2 trzpieniami do uchwytów wiertarskich ze sto˝kiem Morse’a nr 3 i 4, oraz 2 tulejami zaciskowymi Rubberflex.

Uchwyty gwintownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpieƒ do uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . Tuleje zaciskowe . . . . . . Do uchwytu gwint. . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . .

20559 mm mm

-0409 JSN 7 15.5 2.5-4.5

20559 Nr M mm obr/min MK

-0508 JSN 7 15.5 4.5-6.5

Szcz´ki zabierakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0102 JSN 7 2-6 52 200-500 B 16 3i4

20559

-0607 JSN 12 21 4.5-7.0 -1001 JSN7

-0201 JSN 12 5-12 74 100-300 B 16 3i4

-0706 JSN 12 21 7.5-10.0

-0300 JSN 20 8-20 90 50-200 B 22 3i4

-0805 JSN 20 26.5 7.0-9.0

-1100 JSN12

-0904 JSN 20 26.5 9.5-14.0 -1209 JSN20

Uchwyty tokarskie Obrotowe Luna. ¸o˝yskowane kulkowo, precyzyjne k∏y tokarskie, dostarczane z siedmioma wierzcho∏kami wymiennymi i Êciàgaczem. Dok∏adnoÊç 0,005 mm. Doskonale nadajà si´ do toczenia mniejszych przedmiotów. Zestaw zawiera 2 wierzcho∏ki standardowe ∅ 13, 1 szt. ∅ 9 L=16, 1 szt. - ∅ 7 L=14, 1 szt. - ∅ 5,5 L=13, 1 szt.- do rur ∅ 12-31, 1szt. - sto˝kowy ∅ 6 (Êrednica wi´ksza), g∏´b.=3 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zewn. Êrednica korpusu . . . . . . . . . . . . .

56

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 56))

20649 Nr MK mm

-0104 MLC-6611 2 40

-0203 MLC-6612 3 43


Tuleje zaciskowe

Luna. Pojedyncze tuleje zaciskowe ER.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . .

20899

-1109 20 2 2.0-1.0

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . .

20899

-1703 20 8 8.0-7.0

mm mm

mm mm

mm mm

mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . .

20899

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . Zakres rozwarcia . . . .

20899

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . Zakres rozwarcia . . . .

20899

mm mm

mm mm

mm mm

-0309 16 3 3.0-2.0

-0408 16 4 4.0-3.0

-0507 16 5 5.0-4.0

-0606 16 6 6.0-5.0

-0705 16 7 7.0-6.0

-0804 16 8 8.0-7.0

-0903 16 9 9.0-8.0

-1000 16 10 10.0-9.0

-1208 20 3 3.0-2.0

-1307 20 4 4.0-3.0

-1406 20 5 5.0-4.0

-1505 20 6 6.0-5.0

-1604 20 7 7.0-6.0

-1802 20 9 9.0-8.0

-1901 20 10 10.0-9.0

-2008 20 11 11.0-10.0

-2107 20 12 12.0-11.0

-2206 20 13 13.0-12.0

-3907 32 4 4.0-3.0

-4004 32 5 5.0-4.0

-4103 32 6 6.0-5.0

-4202 32 7 7.0-6.0

-4301 32 8 8.0-7.0

-4400 32 9 9.0-8.0

-4509 32 10 10.0-9.0

-4608 32 11 11.0-10.0

-4707 32 12 12.0-11.0

-4806 32 13 13.0-12.0

-4905 32 14 14.0-13.0

-5001 32 15 15.0-14.0

-5100 32 16 16.0-15.0

-5209 32 17 17.0-16.0

-5308 32 18 18.0-17.0

-5407 32 19 19.0-18.0

-5506 32 20 20.0-19.0

mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . Ârednica nom.. . . . . . . Zakres rozwarcia . . . .

-0200 16 2 2.0-1.0

-3808 32 3 3.0-2.0

mm mm

mm mm

-0101 16 1 1.0-0.5

-5605 40 5 5.0-4.0

-5704 40 6 6.0-5.0

-5803 40 7 7.0-6.0

-5902 40 8 8.0-7.0

-6009 40 9 9.0-8.0

-6108 40 10 10.0-9.0

-6207 40 11 11.0-10.0

-6306 40 12 12.0-11.0

-6405 40 13 13.0-12.0

-6504 40 14 14.0-13.0

-6603 40 15 15.0-14.0

-6702 40 16 16.0-15.0

-6801 40 17 17.0-16.0

-6900 40 18 18.0-17.0

-7007 40 19 19.0-18.0

-7106 40 20 20.0-19.0

-7205 40 21 21.0-20.0

-7304 40 22 22.0-21.0

-7403 40 23 23.0-22.0

-7502 40 24 24.0-23.0

-7601 40 25 25.0-24.0

-7700 40 26 26.0-25.0

Luna. Tuleje zaciskowe ER w zestawach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia (skok). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba tulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20466 mm

-0104 16 1.0-10.0 (1) 10

-0203 20 2.0-13.0 (1) 12

-0401 32 3.0-20.0 (1) 18

57

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 57))


Klucze do uchwytów tokarskich Luna. Uniwersalny klucz do uchwytu tokarskiego. Pasuje do wi´kszoÊci uchwytów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar czopu ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do uchwytów o Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20081 mm mm mm

-0109 12 250 100

-0208 14 315 110

Obciàgacze do Êciernic

Luna. Obciàgacze do Êciernic. Stabilna konstrukcja odlana z metalu.

Obciàgacze do Êciernic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Sama rolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20329 Nr mm mm

-0101 AWD-0973 32 235

-0200 AWD-0974 38 260

-0309 AWD-0975 60 315

20329 Nr

-0408 AWD-0976

-0507 AWD-0977

-0606 AWD-0978

Imaki tokarskie

20331-0107

20331-0206

Luna. Imak szybkomocujàcy do uchwytów tokarskich, umo˝liwiajàcy ∏atwà regulacj´ wysokoÊci i kàta zamocowania. Szybkie i bezpieczne zwalnianie zapewnia ∏atwà wymian´

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20331

Uchwyty imakowe, boczne . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty imakowe, boczne . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 58))

-0107 E 20

-0404 B 32

20331 kwadrat.

-0206 ED20x100

-0503 BD25x120

20331 okràg∏y

-0305 EH30x100

-0602 BH32x130

mm


Czujnik kraw´dzi

Limit. Mechaniczny czujnik kraw´dzi. U∏atwia operacj´ dok∏adnego ustalania po∏o˝enia wrzeciona obrabiarki w stosunku do obrabianego przedmiotu lub do sto∏u frezarki albo wiertarki. Czujnik osadzany jest w uchwycie narz´dziowym. Podczas obracania si´ osadzony swobodnie wierzcho∏ek kontaktowy dotyka kraw´dzi przedmiotu ustalajàc w ten sposób ich wzajemnà odleg∏oÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wierzcho∏ka kontaktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17250 mm mm mm mm szt

-0100 10.0 / 4.0 10.0 90 ±0.001 20

Limit. Elektroniczny czujnik kraw´dzi. U∏atwia operacj´ ustawiania i pozycjonowania wrzeciona frezarki lub wiertarki wzgl´dem obrabianego przedmiotu lub sto∏u obrabiarki. Dioda LED i sygna∏ dêwi´kowy wskazujà moment zetkni´cia si´ z przedmiotem. Precyzyjnie wykonane wrzeciono z kulkà stalowà odchylanà spr´˝ynujàco na boki. Dostarczany z bateriami.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kulki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16711 mm mm mm mm

-0105 10.00 20 157 ±0.005 2 x 1.5V LR01

Bloczek ustawczy Limit. Bloczek s∏u˝àcy do ustawiania pozycji narz´dzia wzgl´dem obrabianego elementu, albo wzgl´dem sto∏u frezarki lub wiertarki. Czujnik zegarowy sygnalizuje moment dotkni´cia zawieszonej spr´˝ynujàco p∏ytki bloczka. Przy wskazaniu ″0″ odleg∏oÊç wynosi 50 mm. Magnes znajdujàcy si´ w podstawie umo˝liwia u˝ywanie w pozycji pionowej lub poziomej. Bloczek wyposa˝ony jest w mechanizm kalibracyjny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok p∏ytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. x d∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15320 mm mm mm mm

-0100 50.00 3 0.01 50 x 50

P∏ytki równoleg∏oÊcienne Limit. Zestaw 8 par. Szlifowane parami. Ze stali hartowanej do HRC 55-62. Tolerancja równoleg∏oÊci ±0,005 mm.

Nr art.. . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . GruboÊç . . . . . . WysokoÊç . . . .

15153 mm mm mm

-1001 120 8 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38

-1100 160 8 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38

-1209 200 8 12, 22, 25, 28, 32, 36, 38, 43

59

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 59))


Kàtowniki mocujàce Sta∏e Luna. Otwarte. Z ˝eliwa odpr´˝onego. Obrobione z dok∏adnoÊcià co do równoleg∏oÊci i prostopad∏oÊci ±0.025 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

20878 mm mm mm kg

-0106 150 115 125 3

-0205 200 125 150 5

-0304 300 200 225 20

Imad∏a maszynowe Luna. Z ˝eliwa. Z niehartowanymi klockami szcz´kowymi z rowkiem wzd∏u˝ górnej kraw´dzi, ponadto szcz´ka sta∏a ma rowek pryzmatyczny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocka docisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc.. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20872 mm mm mm mm kg

-0102 85 30 70 113 3.3

-0201 100 30 95 124 4.0

-0300 120 37 105 148 6.6

Luna. Z ˝eliwa. Imad∏o maszynowe 3-pozycyjne, które ma oszlifowane na g∏adko 3 powierzchnie, umo˝liwiajàce mocowanie w pozycji le˝àcej, pionowej lub poziomej. Szcz´ka sta∏a ma wyci´cie pryzmatyczne zarówno pionowe jak i poziome.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20648 mm mm mm mm kg

-0105 100 30 70 123 5

Luna. Z ˝eliwa. Obrotowe i przechylne. Naniesione podzia∏ki zarówno do obrotu, jak i do przechy∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przechy∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20901 mm mm mm ° ° kg

-0107 125 45 95 0-90 360 25

Luna. Z ˝eliwa. Z g∏adkimi, hartowanymi i szlifowanymi klockami szcz´kowymi z wàskimi rowkami. Âruba os∏oni´ta. Dostarczane z obrotowà p∏ytà podstawy, z podzia∏kà 360°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940 mm mm mm kg

-0100 100 36 80 9.5

-0209 125 40 100 16.0

-0308 160 52 125 33.0

-0407 200 63 160 45.0

Klocki pryzmatyczne . . . . . . . . . . . . . .

20940

-0506

-0605

-0704

-0803

Klocki g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940

-0902

-1009

-1108

-1207

Luna. Imad∏o precyzyjne. Przeznaczone do obróbki precyzyjnej, przede wszystkim do wielooperacyjnych frezarek i szlifierek. Mo˝liwe jest zamocowanie do szeÊcianów, podstaw lub sto∏ów. Badzo du˝y zakres rozwarcia. Niewielka waga.

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAGENTA

YELLOW

BLACK

-0101 125 40 150 30 12.7

-0200 150 50 200 49 25.6

-0309 200 65 300 98 64.0

Klocki szcz´k standard.. . . . . . . . . . . . . . .

20907

-0408

-0507

-0606

Klocki szcz´k rade∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20907

-0705

-0804

-0903

60

CYAN

20907 mm mm mm kN kg

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 60))


Imad∏a maszynowe Luna. Hydrauliczne imad∏a maszynowe z ˝eliwa. Przeznaczone m.in. do obrabiarek CNC. Dzi´ki zastosowaniu systemu wspomagania Gyra uzyskuje si´ du˝à si∏´ zacisku przy u˝yciu niewielkiej si∏y r´ki. Âruba pociàgowa ca∏kowicie zakryta dla zapewnienia ochrony przed wiórami i kurzem. Szybkie i pewne mocowanie przedmiotu przy ∏atwoÊci obs∏ugi. Przestawianie imad∏a w jedno z trzech po∏o˝eƒ, dla ró˝nych zakresów rozwarcia szcz´k. Dok∏adnoÊç 0.02 mm. Dostarczane z obrotowà p∏ytà podstawy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. klocków szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. klocków szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, z korbkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a Êciskania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20530 Nr mm mm mm mm kN kg

-0106 VH-5 127 46 208 670 45 45

-0205 VH-6 150 51 300 800 50 64

Dociski dêwigniowe Luna. Lakierowany proszkiem epoksydowym, samozaciskowy, z ∏atwym zwalnianiem za pomocà dêwigni nie przyszczypujàcej palców. Przegubowe nak∏adki zaciskowe pozwalajà Êciskaç równie˝ perforowane cz´Êci. 5 otworów w p∏ycie podstawy, s∏u˝àcych do zamocowania w rowkach maszynowych, lub do przykr´cenia na sta∏e do sto∏u roboczego Pasujàce Êruby teowe 12 mm, patrz 1504 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç rozwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20490 Nr mm mm mm g

-0104 222-12-LU 300 0-100 70 880

Imad∏a sto∏owe Luna. Z ˝eliwa. Hartowane klocki szcz´k i kowade∏ko. Âruba ca∏kowicie zakryta, z gwintem trapezowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k . . . Szer. rozwarcia . . . . . . G∏´b. rozwarcia. . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . .

20168 -0100 Nr MV63S mm 63 mm 75 mm 51 kg 3.1

-0209 MV80S 80 80 49 3.2

-0308 MV100S 100 100 53 4.3

-0407 MV125S 125 125 74 7.3

-0506 MV150S 150 150 89 11

Luna. Odkuwane ze stali, dla zagwarantowania najwy˝szych wymagaƒ wytrzyma∏oÊciowych. Klocki szcz´kowe hartowane. Kowade∏ko. Regulacja luzu na prowadnicy, zapewniajàca doskona∏à p∏ynnoÊç ruchu post´powego. Âruba ca∏kowicie zakryta, z gwintem trapezowym. Wyposa˝enie zamawiane dodatkowo: p∏yta obrotowa i

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20423 -0601 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MV100EX SzerokoÊç szcz´k . . . . . . . . . . mm 100 Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 100 G∏´b. rozwarcia . . . . . . . . . . . . mm 68 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7.5

-0700 MV125EX 125 125 83 10.9

-0809 MV150EX 150 150 101 15.8

-0908 MV175EX 175 175 120 19

P∏yta obrotowa . . . . . . . . . . . 20423

-1005

-1104

-1203

-1302

Klocki szcz´kowe do rur . . 20423

-1401

-1500

-1609

-1708

Imad∏a samocentrujàce Luna. Z ˝eliwa. Szlifowane i hartowane wk∏adki stalowe szcz´k ruchomych. Odwracalny blok wsporczy, pe∏niàcy funkcj´ trzeciej szcz´ki, ma po dwu stronach rowki pryzmatyczne o ró˝nych g∏´bokoÊciach. Regulowany ogranicznik umo˝liwia uzyskanie powtarzalnego ustawienia przedmiotu przy pracy seryjnej. Dwie p∏aszczyzny podstawy pozwalajà na zamocowanie imad∏a w poziomie lub w pionie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy wi´kszej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy mniejszej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw c-c wyci´ç moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876 mm mm mm mm mm kg

-0108 100 10-80 205×220 205×135 135 20

61

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 61))


Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy Luna. Stó∏ wspó∏rz´dnoÊciowy wykonany z ˝eliwa, z trzema rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym. Posuw wzd∏u˝ny - z dwiema korbkami - posiada ∏atwo nastawiany ogranicznik i wyraênà podzia∏k´. Szlifowane prowadnice z klinami regulacyjnymi w obu kierunkach posuwu, oraz szlifowana powierzchnia sto∏u. Podzia∏ki z wyraênymi dzia∏kami co 0.02 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rowków teowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw rowków teowych (c-c). . . . . . . . . . . . . . Posuw wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuw poprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20311 Nr mm mm mm mm mm mm mm kg kg

-0101 MCT 430 430 240 12 72 230 150 152 48 50

-0200 MCT 600 600 240 12 72 400 150 152 56 58

Cyfrowe przetworniki pozycji

Cyfrowe przetworniki pozycji

15139-0101

15139-0200

Limit. Do ustawiania i pozycjonowania tokarek i frezarek. 15139-0101. Pozycjoner 3-osiowy do frezarek. Posiada m.in. takie funkcje, jak frezowanie krzywoliniowe, kàtowe, kieszeniowe, wycinanie frezem otworów prostoliniowych i okràg∏ych, kompensacj´ odchy∏ki danego narz´dzia itp. Pami´ç na 200 nastaw wartoÊci wspó∏rz´dnych. Kompletny zestaw, w tym rami´ i akcesoria monta˝owe. 5139-0200. Pozycjoner 2-osiowy do tokarek. Posiada m.in. takie funkcje, jak ustawianie promienia/Êrednicy, wymiana narz´dzia, pomiar sto˝kowoÊci. Pami´ç na 200 nastaw wartoÊci wspó∏rz´dnych. Kompletny zestaw, w tym rami´ i akcesoria monta˝owe. Urzàdzenia spe∏niajà dyrektyw´ niskonapi´ciowà 73/23/EEC oraz 89/336/EEC. Liniowe przetworniki pozycji wykonane w technice odczytu fotoelektrycznego. Dostarczane w komplecie z kablem, blachà os∏onowà i akcesoriami monta˝owymi.

Pozycjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeznaczony do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WilgotnoÊç powietrza, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm V °C °C

-0101 DRO-3M frezarek 0,005 ± 0,005 240 0-45 -30 - 70 90% IP53

-0200 DRO-2L tokarek 0,005 ± 0,005 240 0-45 -30 - 70 90% IP53

Przetworniki pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x grub. (z suwakiem) . . . . . . . . . . . . Rozstaw otworów mont.. . . . . . . . . . . . . . .

15139 mm mm mm mm

-0309 150 290 53x22 274

-0408 200 340 53x22 324

-0507 250 390 53x22 374

-0606 300 440 53x22 424

-0705 400 540 53x22 524

-0804 500 640 53x22 624

-0903 600 740 53x22 724

-1000 700 840 53x22 824

Przetworniki pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. x grub. (z suwakiem) . . . . . . . . . . . . Rozstaw otworów mont.. . . . . . . . . . . . . . .

15139 mm mm mm mm

-1109 800 940 53x22 924

-1208 900 1040 53x22 1024

-1307 1000 1140 53x22 1124

-1406 1200 1350 28x66 1330

-1505 1400 1550 28x66 1530

-1604 1600 1750 28x66 1730

-1703 1800 1950 28x66 1930

-1802 2000 2150 28x66 2130

62

CYAN

15139 Nr

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 62))


P∏yny ch∏odzàco-smarujàce Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej/produktu chemicznego MSDS Przy sprzeda˝y u˝ytkownikom profesjonalnym produktów chemicznych stanowiàcych zagro˝enie dla zdrowia lub Êrodowiska, lub substancji majàcych ustalone wartoÊci graniczne st´˝eƒ w powietrzu, wymagane jest dostarczenie 16-punktowego zestawu informacji, w postaci tzw. Karty charakterystyki produktu chemicznego (MSDS), przy czym zgodnie z instrukcjà dotyczàcà nadzoru substancji chemicznych KIFS 1998:8 nale˝y tego dokonaç nie póêniej ni˝ przy pierwszej dostawie. Je˝eli nabywca wyrazi zgod´, informacje te mo˝na dostarczyç drogà elektronicznà. Luna zapewnia swoim klientom dost´p do tych informacji poprzez Internet, na stronach toolstore.se i luna.se (dla Polski: toolstore.pl i lunapolska.pl).

Luna. CUTFLUID BIO Zakres zastosowaƒ. Rozcieƒczany wodà, przezroczysty p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy w rodzaju mikroemulsji, bazujàcy na olejach roÊlinnych, do stosowania przy normalnych obróbkach maszynowych, np. toczeniu, frezowaniu, wierceniu, ci´ciu, gwintowaniu i szlifowaniu takich materia∏ów jak ˝eliwo, stal zwyk∏a, stal nierdzewna, metale kolorowe i stopy aluminium. W∏aÊciwoÊci. CUTFLUID BIO ma silne w∏asnoÊci ochrony mikrobiologicznej. Zalety. CUTFLUID BIO jest opracowany pod kàtem jak najlepszej ochrony Êrodowiska, jednak przy zapewnieniu jak najmniejszego zu˝ycia narz´dzia. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15551 Nr

-0100 CUTFLUID BIO-3L 3l Pojemnik

-0209 CUTFLUID BIO-5L 5l Pojemnik

Luna. CUTFLUID Rozcieƒczany wodà p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy, nadajàcy si´ do wi´kszoÊci normalnych operacji obróbki maszynowej i szlifowania stali wysoko- i niskostopowych, aluminium i miedzi. W∏aÊciwoÊci. Przy obróbce skrawaniem metali p∏yn ten ch∏odzi, obni˝a tarcie i chroni przed korozjà. Je˝eli wymagane jest g∏ównie ch∏odzenie nale˝y u˝ywaç emulsji lub roztworów wodnych. CUTFLUID jest stabilnym biologicznie, tworzàcym emulsj´ p∏ynem ch∏odzàco-smarujàcym z dodatkami obni˝ajàcymi zu˝ycie i wzmacniajàcymi warstewk´ powierzchniowà. P∏yn ma zdolnoÊç separacji wycieków oleju. Dzi´ki wysokiej stabilnoÊci biologicznej ma d∏u˝szà ˝ywotnoÊç i dzi´ki temu obni˝a koszty eksploatacji. Zalety. P∏yn tworzy stabilnà emulsj´ smarujàcà, dobrze chroniàcà przed korozjà, oraz ma zdolnoÊç separacji wycieków oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15550 Nr

-0101 CUTFLUID-3L 3l Pojemnik

-0200 CUTFLUID-5L 5l Pojemnik

63

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 63))


Olej do prowadnic / uk∏adów smarowania Luna. COMBIOIL 68 Zakres zastosowaƒ. Zalecany do obrabiarek i innych maszyn, gdzie wyst´pujà ruchy wzd∏u˝ne cz´Êci maszyn. Olej mo˝e byç równie˝ u˝ywany w uk∏adach smarowania ∏o˝ysk i kó∏ z´batych. COMBIOIL 68 jest szczególnie zalecany do tych maszyn, w których uk∏ad smarowania po∏àczony jest z uk∏adem hydraulicznym, a tak˝e do wind hydraulicznych i podnoÊników kolumnowych. W∏aÊciwoÊci. COMBIOIL 68 bazuje na jasnych, wysokorafinowanych olejach parafinowych, oraz ulepszony jest starannie dodanymi dodatkami. Dodatki te nadajà mu przede wszystkim bardzo dobre w∏asnoÊci przeciwemulgacyjne. Ponadto zapobiega si´ zjawisku utykania. Olej odznacza si´ dobra stabilnoÊcià termicznà, dobrym przyleganiem, oraz zapobiega zu˝yciu i korozji. Zalety. Jednà z wa˝niejszych cech wymaganych od olejów do prowadnic jest nie zmywanie ich przez p∏yny ch∏odzàco-smarujàce bazujàce na wodzie (nie ∏àczenie si´ z wodà). Te w∏aÊciwoÊci przeciwemulgacyjne sà szczególnie dobre w przypadku oleju Combioil. Przy smarowaniu obrabiarek narz´dziowych jest ponadto bardzo wa˝ne, by ruch Êlizgowy sto∏u roboczego odbywa∏ si´ równomiernie, bez skoków, aby uzyskaç wysokà jakoÊç powierzchni obrabianego elementu. Nierównomierny posuw, tzw. stick-slip (Êlizg z utykaniem), wyst´puje na prowadnicach przy ma∏ych pr´dkoÊciach przesuwu z du˝ymi naciskami. Olej Combioil 68 zosta∏ opracowany pod kàtem spe∏niania wymagaƒ przemys∏u maszynowego na dobrej jakoÊci olej do prowadnic i uk∏adów smarowania. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15535 Nr

-0101 COMBIOIL-5L 5l Pojemnik

-0200 COMBIOIL-10L 10 l Pojemnik

Luna. COMBIOIL 68 BIO Zakres zastosowaƒ. Olej pochodzenia roÊlinnego, do prowadnic. Zalecany do smarowania cz´Êci przesuwnych w obrabiarkach, w których u˝ywany jest p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy pochodzenia roÊlinnego. Nie nale˝y u˝ywaç do maszyn w których jako p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy stosuje si´ mieszanin´ wodnà. W∏aÊciwoÊci. COMBIOIL 68 BIO bazuje na olejach roÊlinnych, i jest przeznaczony do smarowania prowadnic, oraz do u˝ytku w uk∏adach centralnego smarowania maszyn. Zalety. COMBIOIL 68 BIO zawiera komponenty zapobiegajàce nierównomiernoÊci ruchu Êlizgowego, czyli skokom (tzw. stick slip). Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

15536 Nr

-0100 COMBIOIL 68 BIO-5L 5l Pojemnik

-0209 COMBIOIL 68 BIO-10L 10 l Pojemnik

Ârodek do czyszczenia uk∏adu Luna. SYSTCLEAN 1 Zakres zastosowaƒ. Jest to Êrodek do czyszczenia uk∏adów ch∏odzenia, w których wykorzystuje si´ emulsje i mieszaniny wodne p∏ynów ch∏odzàco-smarujàcych. Produkt stosuje si´ przy okazji wymiany p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzàcym. Wa˝ne jest, by przed zalaniem nowego p∏ynu uk∏ad zosta∏ dok∏adnie oczyszczony. Ma to na celu maksymalne wyd∏u˝enie okresu eksploatacji nowego p∏ynu. Zalety:Ârodek SYSTCLEAN 1 skutecznie oczyszcza uk∏ad ch∏odzenia. Produkt niszczy grzyby i bakterie, oraz usuwa osady. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15554 Nr

64

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 64))

-0206 SYSTCLEAN 1-5L 5l Pojemnik


Armatura do p∏ynu ch∏odzàcego System 1⁄4″ Ariana. Armatura z tworzywa sztucznego do p∏ynu ch∏odzàcego. Wykonana w postaci dowolnie ∏àczonych elementów. Nastawialna. Mo˝e byç u˝ywana do doprowadzania p∏ynów ch∏odzàcych i wspomagajàcych skrawanie, lub do odmuchu narz´dzia. Zestaw przewodu 0351-3504 sk∏ada si´ z 20-segmentowego gi´tkiego przewodu o d∏ugoÊci ok. 280 mm, dyszy 1.6 mm, dyszy 3.2 mm, dyszy 6.4 mm, dyszy p∏askiej 24 mm oraz z∏àczek do do∏àczania przewodu 1⁄8″ zewn. oraz 1⁄4″ zewn. Zestaw ch∏odzenia bocznego 0351-3603 sk∏ada si´ z 14 segmentów ch∏odzenia bocznego, kapturków koƒcowych, z∏àczki rozga∏´ênej Y.

Zestaw przewodu ch∏odziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0351

Zestaw ch∏odzenia bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0351

Pojedyncze elementy

cale

cale Oryg. nr

-3504 0219000-1 1⁄4 -3603 0219000 1⁄4 Nr 0351 Nr art.

Przewód ch∏odziwa 1⁄4″, ok. 280 mm, 20 segmentów

nr 0211000-1

0351-0104

IloÊç w opak. 1

Przewód ch∏odziwa 1⁄4″, rulle 25 m, 1847 segmentów Dysza 1⁄4″, ∅ = 1.6 mm Dysza 1⁄4″, ∅ = 3.2 mm Dysza 1⁄4″, ∅ = 6.4 mm Dysza p∏aska 1⁄4″, szer. 24 mm Dysza p∏aska 1⁄4″, szer. 30 mm

0211025-1 0211100-4 0211101-4 0211102-4 0211200-2 0211201-2

(0351-0203) 0351-0302 0351-0401 0351-0500 0351-0609 0351-0708

1 4 4 4 2 2

Z∏àczka rozg. Y 1⁄4″

0211300-2

0351-0807

2

Zespó∏ dysz bocznych 1⁄4″ 14 segmentów, z kapturkami

0211414-1

0351-0906

1

Kapturki koƒcowe 1⁄4″ Zawór regul. na przewód ch∏odz.

0211500 0211600-2

0351-1003 0351-1102

2 2

Z∏àczka do∏àcz. przewodu 1⁄4″, 1⁄8 zewn. Z∏àczka do∏àcz. przewodu 1⁄4″, 1⁄4 zewn.

0211700-4 0211701-4

0351-1508 0351-1607

4 4

Z∏àczka kàtowa 1⁄4″

0212200-2

0351-1706

2

Z∏àczka rozg. T 1⁄4″

0212300-2

0351-1805

2

Konsola 1⁄4″

0212400-1

0351-1904

2

Blok rozg. T, metal. 1⁄4″

0212502-2

0351-2001

1

Blok rozdzielczy, alum. 1 × 3⁄8″ - 4 × 1⁄4″

0212501-1

0351-2209

1

Zawór kulowy, metal. 1⁄4″

0212503-2

0351-2308

1

Z∏àczka dwuwkr. D 1⁄4″

0212504-2

0351-2407

2

Koƒcówka w´˝a 10 mm, 1⁄4″ zewn.

021205-2

0351-2605

2

Z∏àczka redukcyjna 1⁄4″ - 1⁄8″ ZaÊlepka, 1⁄8″ zewn.

0212506-2 0212507-2

0351-2704 0351-2803

2 2

Narz´dzia monta˝owe

0218000-1

0351-3702

1

65

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 65))


Armatura do p∏ynu ch∏odzàcego System 3⁄8″

Ariana. Armatura z tworzywa sztucznego do p∏ynu ch∏odzàcego. Wykonana w postaci dowolnie ∏àczonych elementów. Nastawialna. Mo˝e byç u˝ywana do doprowadzania p∏ynów ch∏odzàcych i wspomagajàcych skrawanie, albo Êrodków ch∏odzàcych lub odmuchujàcych narz´dzie. Zestaw przewodu 0381-2500 sk∏ada si´ z 16-segmentowego gi´tkiego przewodu o d∏ugoÊci ok. 280 mm, dyszy 6.4 mm, dyszy 9.5 mm, dyszy 12.7 mm, dyszy p∏askiej 32 mm, oraz z∏àczek do do∏àczania przewodu 3⁄8″ zewn. i 1⁄2″ zewn.

Zestaw przewodu ch∏odziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojedyncze elementy

MAGENTA

YELLOW

cale Oryg.

-2500 0229000 3⁄8 Nr 0381 Nr art.

Przewód ch∏odziwa 3⁄8″, ok. 280 mm, 16 segmentów Przewód ch∏odziwa 3⁄8″, zwój 15.24 m, 884 segmentów

nr 0221000 0221015

0381-0108 (0381-0207)

IloÊç w opak. 1 1

Dysza 3⁄8″, ∅ = 6.4 mm Dysza 3⁄8″, ∅ = 9.5 mm Dysza 3⁄8″, ∅ = 12.7 mm Dysza p∏aska 3⁄8″, szer. 32 mm

0221100 0221101 0221102 0221200

0381-0306 0381-0405 0381-0504 0381-0603

4 4 4 2

Zawór regul. 3⁄8″ zewn. Zawór regul. 3⁄8″ wewn.

0221600 0221601

0381-0702 0381-0801

2 2

Z∏àczka do∏àczania przewodu 3⁄8″, 3⁄8″ zewn. Z∏àczka do∏àczania przewodu 3⁄8″, 1⁄2″ zewn.

0221700 0221701

0381-0900

4 4

Blok rozg. T, metal. 3⁄8″

0123000

0381-1007 0381-1106

Blok rozdzielczy, alum. 1 × 1⁄2″ - 4 × 3⁄8″

0123200

0381-1304

1

Zawór kulowy, metal. 3⁄8″

0124000

0381-1403

1

Z∏àczka dwuwkr. D 3⁄8″

0124100

0381-1502

2

Króciec do w´˝a 3⁄8″

0124300

0381-1601

2

Z∏àczka redukc. dwuwkr. 3⁄8″ - 1⁄4″

0124400

0381-1700

2

Narz´dzie monta˝owe

0228000

0381-2609

1

66

CYAN

0381

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 66))

1


Przerzynarki tarczowe ukoÊnice

Ferax. Pilarka tarczowa ukoÊnica, z przesuwnà g∏owicà umo˝liwiajàcà przerzynanie szerszych sztuk materia∏u. G∏owica z tarczà pi∏y zamontowana jest na prowadnicy ∏o˝yskowanej kulkowo, posiada funkcj´ przechy∏u w zakresie do 45° w lewo, oraz wyposa˝ona jest we wskaênik laserowy, w którym promieƒ wyraênie wyznacza lini´ ci´cia, a tak˝e posiada rozsuwanà przyk∏adni´ oporowà. Stó∏ i ruchomy talerz roboczy wykonane z odlewów aluminiowych, talerz obracany w prawo i w lewo, z ustalonymi pozycjami co 15°. Pilarka dostarczana jest z pi∏à tarczowà z w´glików spiekanych, torbà na trociny i zaciskiem mocujàcym. Pasujàce pi∏y tarczowe 20577-2403.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pi∏y tarczowej x Êr. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastawianie skosu pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przechy∏ w lewo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przekrój materia∏u, 0° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45/45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19144 Nr mm mm mm mm obr/min kW V kg

-0106 FMS 205 205x30 45° -0-45° 45° 260x60 180x60 180x30 (lewo) 5500 1.3 230 1-faz. 50Hz 12

Luna. Pilarka tarczowa ukoÊnica, z przesuwnà g∏owicà, dzi´ki czemu mo˝liwe jest przerzynanie szerszych sztuk materia∏u, z wi´kszà dok∏adnoÊcià i stabilnoÊcià. Pilarka posiada cichobie˝ny, bezobs∏ugowy silnik indukcyjny z hamulcem i ∏agodnym startem. Solidny blat aluminiowy osadzony ∏o˝yskowo na aluminiowej p∏ycie podstawy - obracany w prawo 46° i w lewo 46°, ponadto g∏owica pi∏y przechylana w lewo w zakresie do 45°. Pi∏a tarczowa chroniona powracajàcà automatycznie os∏onà wykonanà z aluminium. Dostarczana z pi∏à tarczowà z w´glików spiekanych oraz zaciskiem do mocowania materia∏u. Pasujàce pi∏y tarczowe, patrz n-ry artyku∏ów serii 20577 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica pi∏y tarczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przechy∏u pi∏y tarczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skos ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustalone po∏o˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. g∏´bokoÊç pi∏owania 90°/45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç pi∏owania 90°/45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21261 Nr mm mm mm mm obr/min kW V kg

-0109 BMS 250M 250x30 0°-45° 45° -0-45° 0.15°, 22.5°, 30°, 45° 82/25 340/240 5500 2 230-1 50Hz 20

Akcesoria: Pi∏y tarczowe, z w´glików spiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu, wzgl. wk∏adki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rzazu/gruboÊç tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifowanie z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm

20577-2908 250 30/20 24 2.8/2.0 15 Przemienne

20577-3005 250 30/20 40 2.8/2.0 10 Przemienne

67

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 67))


Przerzynarki tarczowe ukoÊnice

17641-0108

17641-0207

Ferax. Pilarki tarczowe ukoÊnice, z przesuwnà g∏owicà umo˝liwiajàcà przerzynanie szerszych sztuk materia∏u. G∏owica z tarczà pi∏y zamontowana jest na prowadnicy ∏o˝yskowanej kulkowo, posiada funkcj´ przechy∏u w zakresie do 45° w lewo i w prawo, oraz wyposa˝ona jest w podwójny wskaênik laserowy, w którym dwa równoleg∏e promienie wyraênie wyznaczajà miejsce ci´cia, a tak˝e posiada rozsuwanà przyk∏adni´ oporowà. Stó∏ i tarcza ruchomego blatu wykonane z odlewów aluminiowych, obracane w prawo i w lewo z ustalonymi pozycjami co 15°. Dostarczana z pi∏à tarczowà z w´glików spiekanych, torbà na trociny i zaciskiem mocujàcym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar pi∏y tarczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastawianie przechy∏u pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przekrój materia∏u, 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ucios prawo/lewo 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przechy∏ pi∏y 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica sto∏u ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 68))

17641 Nr mm mm mm mm mm obr/min W V kg

-0108 FMS 250 250x30 45° -0-45° 340x82 240x82 340x50 (lewo) 285 5500 2000 230 20

-0207 FMS 305 305x30 45° -0-45° 340x105 240x105 340x55 (lewo) 290 4500 2000 230 23


Pilarki tarczowe

Ferax. Mocna pilarka tarczowa sto∏owa, z podstawà o mocnej konstrukcji z blachy stalowej i sto∏em z odlewu aluminiowego z rowkiem do linia∏u uciosowego (blaty dodatkowe – z mocnej blachy stalowej.) Tarcza pi∏y posiada regulacj´ wysokoÊci i przechy∏u do ci´cia skoÊnego w zakresie 45° przy u˝yciu 2 oddzielnych Êrub pociàgowych. Prowadnica wzd∏u˝na mo˝e byç ustawiona w dowolnym miejscu na stole (w∏àczajàc blat dodatkowy), zarówno na prawo jak i na lewo od pi∏y. Wyloty trocin sà gotowe do pod∏àczenia odciàgów, zarówno króciec przy os∏onie pi∏y, jak i wylot rozga∏´ziony u do∏u. Dostarczana w komplecie z silnikiem 1-faz. 230 V, wy∏àcznikiem przecià˝eniowym, z wyzwalaniem przy zaniku napi´cia, linia∏em uciosowym, prowadnicà wzd∏u˝nà, pi∏à tarczowà z w´glików spiekanych oraz drà˝kiem popychajàcym. W wyposa˝eniu standardowym znajdujà si´ równie˝ 3 blaty dodatkowe (lewy + prawy + tylny) oraz podstawa z nogami. Pasujàce pi∏y tarczowe, patrz 20577 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u, z blatami dodatk. BxL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica pi∏y × otwór Êrodk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. g∏´bokoÊç pi∏owania 90°/45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec wydmuchowy ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12646 Nr mm mm mm obr/min mm mm kW V kg

-0104 FCS 250 950x940 890 250×30/15.9 4500 80/55 100/63 1.5 230 1-faz. 26

Ferax. FCS 250 P. Precyzyjna pilarka tarczowa z funkcjà ciàgni´cia (slidefunktion). Stó∏ maszyny ˝eliwny, z 2 rowkami do linia∏u uciosowego (po obu stronach pi∏y). Podstawa z mocnej blachy stalowej. Tarcza pi∏y z regulacjà wysokoÊci oraz przechy∏u do 45° za pomocà pokr´te∏ nastawczych. Funkcja ciàgni´cia umo˝liwia wykonywanie precyzyjnych przeci´ç poprzecznych równie˝ d∏ugich sztuk materia∏u (poniewa˝ materia∏ le˝y bez ruchu). Prowadnica równoleg∏a wykonana z profilowej szyny aluminiowej, blokowana za pomocà wygodnego mechanizmu zaciskowego. Stó∏ ruchomy z profilu aluminiowego, osadzony na szlifowanej precyzyjnie prowadnicy o przekroju okràg∏ym –podparcie od do∏u z wykorzystaniem wychylnego ramienia. Belka ogranicznika poprzecznego z funkcjà teleskopowà oraz podzia∏kà milimetrowà - nastawiana w zakresie 90-45°. Maszyna jest przygotowana do do∏àczenia odciàgu wiórów. Dostarczana w komplecie z silnikiem 1- lub 3-fazowym, stycznikiem wyzwalanym przy zaniku napi´cia, hamulcem silnika, pi∏à tarczowà z w´glików spiekanych, linia∏em uciosowym, drà˝kiem popychajàcym, sto∏em ruchomym i podstawà. Pasujàce pi∏y tarczowe, patrz 20577 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pi∏owania 90°/45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica tarczy x otwór Êrodk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przechy∏u tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. skok sto∏u z funkcjà ciàgni´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. skok sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u, z podstawà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àczenia odciàgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika 230/400 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kompl. maszyny (wraz ze sto∏em) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12895 Nr mm mm obr/min mm mm mm mm V kW kg

-0102

-0201 FCS 250 P 80/42 250x30 90° - 45° 4000 200 1250 850 100

230 1-faz.

400 3-faz. 2.0/2.2 182

69

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 69))


Pilarki tarczowe

Luna. Stabilna pilarka tarczowa ze sto∏em ruchomym. Konstrukcja podstawy z mocnych blach stalowych, a stó∏ z aluminium. Pilarka wyposa˝ona jest w nastawnà szyn´ oporowà i prowadnic´ wzd∏u˝nà, funkcj´ przechy∏u 0-45°, podstaw´ na nogach z du˝ymi kó∏kami u∏atwiajàcymi transport, oraz cichobie˝ny silnik indukcyjny z uk∏adem hamulcowym. Klasa ochronna obudowy IP54. Pasujàce pi∏y tarczowe, patrz 20577 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u BxL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ ruchomy BxL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok wzd∏u˝ny sto∏u ruchomego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szerokoÊç pi∏owania przy prowadnicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pi∏y x Êr. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. g∏´bokoÊç pi∏owania 90°/45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do odciàgu ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20843 Nr mm mm mm mm mm mm obr/min mm mm V kW kg

-0108 BCS 315 800x350 1000x300 855 580 610 315x30 2860 73/49 100 230 1-faz. 50 Hz 2,2 68

-0207 BCS 315 800x350 1000x300 855 580 610 315 x 30 2860 73/49 100 400 3-faz. 50 Hz 2,2 68

Akcesoria: Tarcze pi∏ obrotowych, z w´glików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu, wzgl. wk∏adki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rzazu/gruboÊç tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifowanie z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 70))

mm mm mm

20577-3807 315 30 30 3.2/2.2 22 Przemienne

20577-3906 315 30 48 2.8/1.9 22 Przemienne


Pilarki tarczowe

Luna. Pilarka tarczowa dok∏adna, z urzàdzeniem podcinajàcym. Podstawa o mocnej stalowej konstrukcji. Stó∏ pilarki ˝eliwny, z aluminiowymi, ∏o˝yskowanymi kulkowo sankami, ∏o˝em z profilu stalowego, nastawnà prowadnicà i wychylnym ramieniem wsporczym. Regulacja wysokoÊci ustawienia tarczy pi∏y poprzez Êrub´ pociàgowà wspó∏pracujàcà z segmentem z´batym, ponadto nastawiana do ci´cia uciosowego pod kàtem 45°. Maks. ruch wzd∏u˝ny 155 cm. Klasa szczelnoÊci IP54. Dostarczana z ruchomym sto∏em, urzàdzeniem podcinajàcym, klinem rozszczepiajàcym, os∏onà tarczy pi∏y, silnikiem 400 V z wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia, oraz 2 pi∏ami tarczowymi z w´glików spiekanych: 254 mm (1 szt.) i 80 mm (1 szt.). Pasujàca pi∏a tarczowa, patrz 20577 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç ci´cia z podcinaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. pi∏owania z prowadnicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. pi∏y tarczowej x Êr. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. pi∏y podcinajàcej x Êr. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç pi∏owania 90°, pi∏a 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç pi∏owania 45°, pi∏a 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przechy∏u pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. pi∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do odciàgu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20007 Nr mm mm mm mm mm mm mm obr/min mm V kW kg

-0100 BCS 250P 790 x 1480 1400 1260 254 x 30 80 x 20 78 (108) 54 (76) 90° - 45° 4000 30/100 400 3-faz. 50 Hz 2.2 315

Akcesoria: Tarcze pi∏ obrotowych, z w´glików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu, wzgl. wk∏adki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rzazu/gruboÊç tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifowanie z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm

20577-3104 254 30/25/20 40 2.8/2.0 10 Przemienne

20577-3203 250 30/20 60 2.8/2.0 10 Przemienne

71

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 71))


Pi∏y uniwersalne

Luna. Bardzo stabilna i mocna pilarka tarczowa do ci´cia poprzecznego i wzd∏u˝nego, ze sto∏em wykonanym z grubej cynkowanej blachy i z podstawà lakierowanà proszkowo. Zespó∏ pi∏y podwójnie ∏o˝yskowany, z oddzielnà regulacjà przechy∏u (w zakresie 90-45°) i wysokoÊci pi∏owania przy pomocy Êrub pociàgowych. Prowadnica równoleg∏a przemieszczana na ca∏ej szerokoÊci sto∏u, z mocnym zaciskiem mimoÊrodowym. Maszyn´ ∏atwo si´ przewozi dzi´ki odk∏adanej r´kojeÊci oraz kó∏kom jezdnym. Stó∏ ruchomy, wyposa˝ony w linia∏ uciosowy i prowadnic´, porusza si´ na regulowanych rolkach po szynie. Gotowe wyprowadzenie do pod∏àczenia odciàgu trocin. Dzi´ki sk∏adanym nogom ∏atwo przemieniana w jednostk´ przewoênà. Dostarczana z silnikiem o klasie szczelnoÊci IP54, wyposa˝onym w wy∏àcznik przecià˝eniowy i hamulec. Stycznik wyzwalany przy zaniku napi´cia, zamykana pokrywa, ruchomy stó∏, tylny blat przed∏u˝ajàcy, pi∏a tarczowa z w´glików spiekanych, podstawowe klucze. (UWAGA! Przekrój ˝y∏ kabla zasilajàcego min. 1,5 mm). Pilarka dostarczana jest w komplecie w stanie zmontowanym - nie sà zamontowane tylko klin rozszczepiajàcy i stó∏ ruchomy. Akcesoria: Blat dodatkowy z blachy stalowej 800x500 mm, montowany z prawej strony sto∏u maszyny. Dostarczana z szynà prowadnicy i podzia∏kà w milimetrach. Pasujàca pi∏a tarczowa, patrz 20577 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u (bez/z przed∏u˝eniem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç pi∏y przy 90/45°(nastawiana Êrubà pociàgowà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przechy∏ tarczy pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do odciàgu (okràg∏y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. ci´cia wzd∏u˝ przyk∏adnicy, bez blatu bocznego/z blatem . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica pi∏y x Êr. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ ruchomy: Wk∏adka przed tarczà pi∏y 90-25 mm, wys. ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20439 Nr mm mm mm ° mm mm mm mm V kW obr/min A kg

Blat dodatkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20439

-0108

-0207 BCS 315 B 810 1600x550/800x550 90/60 90-47 100 300/850 315x30 600-670 230 1-faz. 50 Hz 400 3-faz. 50 Hz 1.6 2.0 2800 2800 10 (zw∏oczny) 10 (zw∏oczny) 50 50 -1007

Akcesoria: Tarcze pi∏ obrotowych, z w´glików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu, wzgl. wk∏adki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rzazu/gruboÊç tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifowanie z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 72))

mm mm mm

20577-3807 315 30 30 3.2/2.2 22 Przemienne

20577-3906 315 30 48 2.8/1.9 22 Przemienne


¸uparki mechaniczne do drewna

12003-0101

Ferax. Hydrauliczne ∏uparki do drewna, typu sto∏owego, o mocnej konstrukcji. Z silnikiem stojàcym, sytuujàcym punkt ci´˝koÊci bezpoÊrednio nad ko∏ami. Posuw roboczy do przodu za pomocà mechanizmu hydraulicznego, powrót z wykorzystaniem spr´˝yny. Hartowany klin roz∏upujàcy. R´kojeÊç i du˝e kó∏ka u∏atwiajàce przemieszczanie. Akcesoria: Klin krzy˝owy do roz∏upywania k∏ody na cztery cz´Êci. Dostarczane z kó∏kami jezdnymi i r´kojeÊcià.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. nacisk klina roz∏upujàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ∏upanej k∏ody maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica k∏ody maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas roz∏upywania (ruch roboczy+powrót). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12003 Nr ton mm mm s kW V mm kg

-0101 BVK-370 5 350 300 9.0 1,5 230 1-faz. 955x220x480 45

-0200 BVK-520 5 500 300 13 1,5 230 1-faz. 1200x220x480 50

Klin krzy˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12003

-2008

-2008

73

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 73))


Pilarki tarczowe dok∏adne

Luna. Pilarka tarczowa z podcinakiem, przeznaczona do profesjonalnego u˝ytku. Podstawa o ci´˝kiej konstrukcji stalowej. ˚eliwny stó∏ roboczy ze zintegrowanym aluminiowym sto∏em ruchomym, wyposa˝ony w blat dodatkowy z kszta∏townika stalowego, przyk∏adni´ oporowà z odk∏adanym ogranicznikiem, wykorzystywanym przy ci´ciu seryjnym na wymiar, oraz zacisk mocujàcy. Pi∏a tarczowa mo˝e byç podnoszona lub opuszczana przy u˝yciu korbki, ponadto przechylana do ci´cia uciosowego pod kàtem do 45°, odczytywanym na wyraênej podzia∏ce. Pilarka wyposa˝ona jest w urzàdzenie podcinajàce z w∏asnym silnikiem, u˝ywane przy ci´ciu p∏yt laminowanych. Po wymontowaniu podcinaka mo˝na u˝ywaç pi∏y tarczowej o Êrednicy do 355 mm, co umo˝liwia przecinanie materia∏ów o wi´kszej gruboÊci. Maksymalna d∏ugoÊç ci´cia dok∏adnego 2230 mm, a szerokoÊç z wykorzystaniem prowadnicy 1250 mm. Dostarczana ze sto∏em ruchomym, urzàdzeniem podcinajàcym, prowadnicà ci´cia wzd∏u˝nego z mikroregulacjà, podnoszonà os∏onà pi∏y g∏ównej, króçcem 120 mm do do∏àczenia odciàgu trocin, silnikiem 3-faz. 400 V o klasie szczelnoÊci IP 54, stycznikiem z zabezpieczeniem przecià˝eniowym i zwalnianiem przy zaniku napi´cia. Pasujàce pi∏y tarczowe, patrz 20577 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ ruchomy wzd∏u˝ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç ci´cia z podcinaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. szer. pi∏owania z prowadnicà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. pi∏y tarczowej × Êr. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. pi∏y podcinajàcej × Êr. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç pi∏owania 90°, pi∏a 305 mm (355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç pi∏owania 45°, pi∏a 305 mm (355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przechy∏u pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P´dkoÊç obr. pi∏y podcinajàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika pi∏y podcinajàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do odciàgu, stojak/kaptur nad pi∏à ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20394 Nr mm mm mm mm mm mm mm mm obr/min obr/min kW mm V kW kg

-0200 BPS 305-1600 548x896 1600x315 1250 305x30 120×20 90 (115) 64 (70) 90°-45° 4000 8000 0.75 120/60 400 3-faz. 3.75 498

-0101 BPS 305-2200 548x896 2200x360 2230 1250 305x30 120×20 90 (115) 64 (70) 90°-45° 4000 8000 0.75 120/60 400 3-faz. 3.75 501

Akcesoria: Pi∏y tarczowe z w´gl. spiekanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu, wzgl. wk∏adki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rzazu/gruboÊç tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlifowanie z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 74))

mm mm mm

20577-3609 300 30 60 2.8/1.9 22 Przemienne

20577-3708 305 30 60 2.8/1.9 -5 Przemienne


Wyrzynarki

Ferax. Wyrzynarka z p∏ynnà regulacjà pr´dkoÊci, do ci´cia takich materia∏ów jak drewno, tworzywa sztuczne i metale lekkie, np. aluminium. Odlewany korpus osadzony na mocnej podstawie. Stó∏ roboczy z aluminium, o regulowanym przechyle w zakresie do 45°. ¸atwa i szybka wymiana brzeszczotów - mogà byç u˝ywane z ko∏kiem i bez. Z odmuchem i dyszà odsysajàcà. Dostarczane z silnikiem 230 V, wy∏àcznikiem z samoczynnym zwalnianiem przy zaniku napi´cia i brzeszczotem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. g∏´b. pi∏owania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç pi∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19143 Nr mm mm mm skoków/min mm mm W kg

-0107 FKS 406 170 50 124 40-1600 15 640x310x350 120 12

Luna. Wyrzynarka o dwóch pr´dkoÊciach, do drewna, tworzyw sztucznych i metali lekkich. Ca∏y korpus maszyny (z ramieniem i podstawà) z mocnego odlewu ˝eliwnego. Stó∏ roboczy przechylany w zakresie 45°. Funkcja szybkiego napinania zapewnia bardzo szybkà wymian´ brzeszczotu. Stosuje si´ brzeszczoty bezko∏kowe. Z odmuchem i dyszà odsysajàcà. Dostarczana z silnikiem, IP54, wy∏àcznikiem zwalniajàcym przy zaniku napi´cia, brzeszczotem oraz dwoma zapasowymi klockami zaciskowymi. Pasujàce brzeszczoty 2336 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç brzeszczot-rami´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. g∏´b. pi∏owania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç robocza (2 pr´dkoÊci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L × B × H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20697 Nr mm mm mm skoków/min mm mm V kW kg

Wk∏adka sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20697

-0105 BSS 460 460 65 130 700/1400 20 620 x 285 x 310 230 1-faz. 50 Hz 0.12 28 -2002

Akcesoria: Brzeszczoty do wyrzynarek konturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç brzeszczotów w blistrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm na cm

2336-0100 1.5 130 5 12

2336-0209 2 130 4 12

2336-0308 3 130 3 12

75

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 75))


Pilarki taÊmowe Model pod∏ogowy

Ferax. Pilarki taÊmowe o mocnej, spawanej konstrukcji stalowej. Przek∏adnia paskowa o dwu pr´dkoÊciach. Nadaje si´ do materia∏ów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Ko∏a wywa˝one, z bie˝nikiem gumowym, osadzone na py∏oszczelnych ∏o˝yskach kulkowych. Ko∏o górne, napinane spr´˝ynà, z automatycznà regulacjà biegu taÊmy pi∏y, realizuje zarówno napr´˝enie jak i pozycjonowanie taÊmy. Ko∏o dolne wyposa˝one w szczotk´. Stó∏ z ˝eliwa, przechylany w zakresie 45°, posiada rowek prowadzàcy do przyk∏adni uciosowej. Prowadniki taÊmy wyposa˝one sà w 2 krà˝ki prowadzàce i 1 wsporczy, zarówno nad jak i pod sto∏em. Przygotowane do do∏àczenia odciàgu trocin. Dostarczane z silnikiem elektrycznym 1-faz. 230 V, mikroprze∏àcznikiem, uk∏adem wy∏àczania przy zaniku napi´cia, prowadnicà wzd∏u˝nà, przyk∏adnià uciosowà oraz podstawà pod∏ogowà. Pasujàce pi∏y taÊmowe, patrz 20957 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç pi∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç brzeszczot-korpus masz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary blatu sto∏u BxL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àcz. odciàgu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç pi∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 76))

15966 Nr mm mm mm mm mm W V mm m/s kg

-0109 FBS 315 315 2240 160 306 480x400 750 230 1-faz. 100 6/13 60


Pilarki taÊmowe Model pod∏ogowy

20003

20004

20005

Luna. Pilarki taÊmowe o spawanej konstrukcji stalowej, o dwu pr´dkoÊciach. Nadajà si´ do drewna i tworzyw sztucznych. Ko∏a prowadzàce taÊm´ sà ˝eliwne, wywa˝one, z bie˝nikiem gumowym, osadzone na py∏oszczelnych ∏o˝yskach kulkowych. Ko∏o górne, napinane spr´˝ynà. Stó∏ z ˝eliwa przechylany, wyposa˝ony w rowek prowadzàcy do przyk∏adni uciosowej. Modele 315 i 350 dostarczane z oddzielnà podstawà, a model 500 w wersji pod∏ogowej. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 54. Dostarczane z przyk∏adnià uciosowà. Pasujàce pi∏y taÊmowe, patrz 20998 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç pi∏y taÊmowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç pi∏y taÊmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç pi∏owania . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç pi∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç pi∏a-korpus masz. . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary blatu sto∏u BxL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àczenia odciàgu . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm mm mm mm m/min mm mm mm V kW kg

20003-0104 BBS 315 315 2370 6 - 19 200 380/820 305 480 x 400 100 230 1-faz. 50 Hz 0.75 75

20004-0103 BBS 350 350 2630 6 - 19 235 380/820 345 548 x 400 100 230 1-faz. 50 Hz 1.13 90

20005-0102 BBS 500 475 3607 6 - 25 285 460/980 465 630 x 480 100 400 3-faz. 50 Hz 1.5 175

20003-9006

20004-9005

-

Zestaw kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akcesoria: Pi∏y taÊmowe do taÊmówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y taÊmowe do taÊmówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y taÊmowe do taÊmówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y taÊmowe do taÊmówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm mm

BBS 315 20998-0663 6 2370 20998-1596 10 2370 20998-2495 16 2370 -

BBS 350 20098-0713 6 2630 20098-1638 10 2630 20098-2511 16 2630 20098-2990 19 2630

BBS 500 20098-0920 6 3607 20098-1844 10 3607 20098-2719 16 3607 20098-3030 19 3607

77

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 77))


Strugarki uniwersalne

12894-0509

Ferax. Podstawa z mocnej blachy stalowej. Stó∏ roboczy ˝eliwny. Wyrówniarka. Stó∏ podajàcy regulowany, gruboÊç warstwy struganej do 5 mm. Prowadnica z profilowej szyny aluminiowej - przechylana w zakresie do 45°. D∏ugi stó∏ ze zintegrowanà pokrywà z króçcem wylotowym wiórów. Stó∏ jest sk∏adany na czas strugania gruboÊciowego. GruboÊciówka. D∏ugi stó∏, osadzony na centralnej kolumnie. Regulacja gruboÊci strugania za pomocà pokr´t∏a. Zintegrowany ogranicznik odbijania oraz ogranicznik gruboÊci wióra. Posuw automatyczny - wy∏àczany przy struganiu wyrównujàcym. Dostarczana z pe∏nym wyposa˝eniem elektrycznym (1- lub 3-faz.) i zestawem narz´dzi. Strugarka jest przygotowana do do∏àczenia odciàgu wiórów poprzez króciec o Êrednicy 100 mm. Pasujàce pi∏y no˝e se 20913 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. sto∏u - wyrówniarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. sto∏u - gruboÊciówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç strugania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. materia∏u do strug. gruboÊciow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. wióra przy strug. wyrówn./gruboÊc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç posuwu materia∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wa∏u no˝owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba no˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 78))

12894 Nr mm mm mm mm mm m/min mm obr/min mm V kW kg

-0301 FHM 260 1085 600 250 180 5/2,5 6,2 75 3 3750 820 230 1-faz. 2.0 150

-0400 FHM 260 1085 600 250 180 5/2,5 6,2 75 3 3750 820 400 3-faz. 2.0 150

-0608 FHM 310E 1285 600 310 180 5/2.5 8 75 3 4000 825 400 3-faz. 2.2 179


Strugarki uniwersalne

Luna. Strugarka uniwersalna wyrówniarko-gruboÊciówka. Do ustawienia na pod∏odze. Korpus i stó∏ wykonane z odlewu aluminiowego z rowkowanym sto∏em z ˝ebrami (cichsza praca). Dobrze wywa˝ony wa∏ no˝owy. Maszyna przystosowana jest do do∏àczenia odciàgu wiórów (wyrówniarka i gruboÊciówka) o Êredn. 100 mm. Wyrówniarka Przedni stó∏ strugarski jest ustawiany indywidualnie na ró˝nà gruboÊç wióra (poprzez Êrub´ pociàgowà). Przyk∏adnia prowadzàca wyrówniarki, wykonana z profilu aluminiowego - nastawiana w zakresie 90°-45°. GruboÊciówka Mocny stó∏ z odlewu, przesuwany w gór´ i w dó∏ za pomocà 4 Êrub pociàgowych. Zintegrowany kaptur odciàgowy wiórów, z regulacjà wysokoÊci. Samoczynny posuw materia∏u, z zabezpieczeniem przeciwodbiciowym. Dostarczana w komplecie z silnikiem, wy∏àcznikiem wyzwalanym przy zaniku napi´cia, 2 obracanymi no˝ami dwustronnymi, nastawnym ogranicznikiem wyrówniarki, kapturem do odciàgu wiórów, stojakiem pod∏ogowym i instrukcjà obs∏ugi. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 54. Dla ∏atwiejszego przemieszczania maszyny istnieje, jako wyposa˝enie dodatkowe, rama z kó∏kami o regulowanej wysokoÊci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u - wyrówniarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u - gruboÊciówka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. strugania wyrówn./ grub.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. materia∏u przy strug. grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. wióra wyrówn./grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç posuwu materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wa∏u no˝owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba no˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wa∏u no˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20556 Nr mm mm mm mm mm mm m/min mm obr/min V kW kg

Rama z kó∏kami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20556

-0105

-0204 BPT-260 A 1000 400 840 260 / 255 155 3/3 5 63 2 6500

230 1-faz. 50 Hz 2.0

400 3-faz. 50 Hz 2.2 66

-0303

Akcesoria: No˝e, stal stopowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sztyft ch∏odzàco-smarujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm Nr g

20556-0709 260 5926-14614 14601 400

79

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 79))


Strugarki uniwersalne

Luna. Strugarka uniwersalna, z d∏ugim sto∏em strugania wyrównujàcego wykonanym z ˝eliwa. Maszyna posiada mocnà prowadnic´, przechylanà w zakresie 45°. Oba sto∏y otwierajà si´ jednoczeÊnie, dzi´ki czemu szybko mo˝na przestawiç rodzaj strugania: gruboÊciowe lub wyrównujàce. Dêwignie do szybkiego ustawiania sto∏u podajàcego i odbierajàcego materia∏. Walce podajàce mo˝na wy∏àczyç. Dostarczana z trzema no˝ami ze stali szybkotnàcej HSS, precyzyjnà przyk∏adnià, os∏onà wa∏u no˝owego, wylotem wiórów 100 mm, oraz wy∏àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi´cia.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u - wyrówniarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sto∏u - gruboÊciówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. strugania wyrówn./ grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. materia∏u przy strug. grub. . . . . . . . . . . . . . . Maks. grub. wióra wyrówn./grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç posuwu materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wa∏u no˝owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba no˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary no˝a L x B x T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wa∏u no˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm obr/min V kW kg

Rama z kó∏kami jezdnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20841

Nr mm mm mm mm mm mm m/min mm

21098-0306 BPT 260 S 1120 540 850 260 225 3/4.5 5.5 70 3 260 x 25 x 3 5500 400 3-faz. 50 Hz 1.7 170

20841-0100 BPT 310 S 1400 540 850 310 225 3/4.5 7 70 3 310 x 25 x 3 5300 400 3-faz. 50 Hz 2.2 250

21098-0207 BPT 410 S 1660 850 850 407 225 3/4.5 7 70 3 410 x 25 x 3 5500 400 3-faz. 50 Hz 3.0 315

-

-0506

-

BPT 310 S 20913-0855 310 25 3 20098-3453 310 25 3 5926-14614 14601 400

BPT 410 S 20098-1416 410 25 3 20098-4014 410 25 3 5926-14614 14601 400

Akcesoria: No˝e, stal stopowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝e, w´gliki spiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sztyft ch∏odzàco-smarujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm Nr g

80

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 80))

BPT 260S 20913-0517 260 25 3 20913-3115 260 25 3 5926-14614 14601 400


Frezarki Luna. Model sto∏owy. Do u˝ytku w po∏àczeniu z frezarkà górnowrzecionowà lub wyrzynarkà. Stabilna konstrukcja. Nogi z gi´tych kàtowników. Pasuje do wi´kszoÊci maszyn wyst´pujàcych na rynku. Dostarczany z indywidualnie nastawianà przyk∏adnià, z uchwytem dolnym i bocznym, króçcem odciàgowym ∅ 60 mm, wy∏àcznikiem z automatykà wyzwalania przy zaniku napi´cia - klasa szczelnoÊci IP 54, oraz Êrubami monta˝owymi. Stojak pod∏ogowy przeznaczony do sto∏u frezarskiego FB-600. Ustawiane dwie wysokoÊci robocze: 85 lub 90 cm. P∏yta mocujàca (2 szt.) mocowana do p∏yty Êlizgowej frezarki górnowrzecionowej. U˝ywana, gdy nie mogà byç stosowane p∏yty mocujàce kolumn frezarki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary blatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20895 Nr mm mm kg

-0105 BRT 600 650×500 350 14

Akcesoria: Adapter do wyrzynarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20895

-0204

Stojak pod∏ogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20895

-0303

P∏yta mocujàca, du˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20895

-0402

Pod∏ogowym

Luna. Frezarki o 4 pr´dkoÊciach nastawianych poprzez przek∏adni´ pasowà. Podstawa z blachy stalowej, stó∏ z mocnego ˝eliwa. WysokoÊç wrzeciona ustawiana za pomocà pokr´t∏a z blokadà. Dostarczana z uk∏adem zabezpieczajàcym silnika IP54, regulowanà przyk∏adnià i g∏owicà frezarskà. Wyposa˝ona w króciec o Êrednicy 100 mm do do∏àczenia odciàgu wiórów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20463 -0107 -0206 -0305 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr BSM-40 BSM-40 BSM-40T Pr´dkoÊç obr. silnika . . . . . . obr/min 2800 2800 2800 Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . mm 480x690 480x690 640x710 WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . mm 900 900 900 Âredn. wrzeciona . . . . . . . . . mm 30 30 30 Ruch wrzeciona w poziomie mm 100 100 100 Przechy∏ wrzeciona. . . . . . . . ° -5° - +30° Pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . obr/min 1800 / 3000 / 6000 / 9000 Maks. Êrednica frezu . . . . . . mm 200 200 200 Âredn. do∏àczenia odciàgu . mm 100 100 100 Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. 50 Hz 400 3-faz. 50 Hz 400 3-faz. 50 Hz Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . kW 2.0 2.8 2.8 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 148 148 170 Akcesoria: Stó∏ ruchomy . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . Zakres ruchu sto∏u . . . . . . . .

20463 mm mm

-0404 500 x 480 1200

-0404 500 x 480 1200

-0404 500 x 480 1200

Akcesoria: ¸o˝ysko kulkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw kopiujàcy, 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniwersalna g∏owica frezowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy bez no˝y/z no˝ami . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania g∏owicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezy sk∏adane uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy frezowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania g∏owicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

12002-0102 55 30 20851-0107 85, 90, 93, 95, 100 20500-0102 88/93 40 30 20582-0103 112 40 30

Akcesoria do obrabiarek do drewna Posuw mechaniczny Luna. G∏owica posuwu mechanicznego mo˝e byç obracana wokó∏ kolumny, której podstaw´ mocuje si´ wprost do blatu sto∏u roboczego maszyny. Pasuje do wi´kszoÊci mniejszych maszyn do obróbki drewna, jak np. pilarki tarczowe lub frezarki. U˝yteczna do operacji wykonywanych w du˝ych seriach. Tego rodzaju prace wykonuje si´ znacznie bezpieczniej z wykorzystaniem posuwu mechanicznego Luna. Dostarczany z silnikiem o klasie ochronnej IP 54.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba rolek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. rolki ∅ × szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok spr´˝ysty rolki maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊci posuwu (do przodu/wstecz) . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20113 Nr mm mm m/min V kW kg

-0101 BFE 32 3 80×30 12 5/6.5/8/11 230 1-faz. 50 Hz 0.18 33

81

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 81))


Tokarki do drewna Ferax. Stabilne tokarki do drewna z ∏o˝em ˝eliwnym. Wrzeciennik obracany w zakresie 360° i ustalany w czterech pozycjach, co umo˝liwia toczenie przedmiotów o du˝ych Êrednicach. P∏ynna mechaniczna regulacja pr´dkoÊci obrotowej. Dostarczane z k∏em nap´dowym, tarczà tokarskà, podstawkà no˝owà, ∏o˝yskowanym kulkowo k∏em wsporczym i stojakiem pod∏ogowym. FTS-1100 z szafkà narz´dziowà.

10320-0101

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊci obrot. wrzeciona (10 wartoÊci ustalonych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10320 Nr mm mm MK M

-0200 FTS-1100 185 1070 2 33x3,5

obr/min V kW kg

500-2000 230 1-faz. 0.74 92

Luna. Tokarka do drewna z elektronicznà regulacjà pr´dkoÊci obrotowej w 6 podzakresach, wyznaczanych przez przek∏adni´ pasowà, oraz z obrotowym wrzeciennikiem. Postawa i ∏o˝e stalowe, o stabilnej, spawanej konstrukcji. Wrzeciono z otworem przelotowym o Êrednicy 12 mm, ze sto˝kiem Morse’a oraz gwintem zewn´trznym do zamocowania uchwytu, tarczy tokarskiej itp. Du˝a podstawka no˝owa, o szer. 250 mm, obrotowa, z regulacjà wysokoÊci i przesuwana wzd∏u˝ ∏o˝a. Tokarka dostarczana jest z silnikiem, podstawkà no˝owà 250 mm, wypychaczem do k∏ów, k∏em sta∏ym, kolcowym, tarczà tokarskà i k∏em obrotowym. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 54. Pasujàca os∏ona ochronna, patrz 14160-0106 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia nad ∏o˝em . . . . . . . . . . . . . . . Otwór przelotowy wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek we wrzecionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek w koniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch osiowy tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20165 Nr mm mm mm mm M MK MK mm obr/min V kW kg

-0108 BWL 950 950 260 520 12 33x3.5 2 2 100 6 50-3850 230 1-faz. 50 Hz 1.1 134

Luna. Tokarka do drewna z ∏o˝em ˝eliwnym i blokadà wrzeciona, model sto∏owy. Dostarczana z k∏em zabierakowym, podstawkà no˝owà, ∏o˝yskowanym kulkowo k∏em wsporczym, drà˝kiem wypychajàcym oraz stojakiem pod∏ogowym. Klasa szczelnoÊci IP54.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç k∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica toczenia nad ∏o˝em . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór przelotowy wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek we wrzecionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sto˝ek w koniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok osiowy tulei konika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . Zakres pr´dkoÊci obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 82))

20011 Nr mm mm mm mm M MK MK mm obr/min V kW kg

-0104 BWL 406 406 152 305 9.5 33 x 3.5 2 2 60 6 360-3250 230 1-faz. 50 Hz 0.37 48


Tokarki do drewna Akcesoria do tokarek Zestaw no˝y tokarskich do drewna ze stali szybkotnàcej HSS. Zawiera 6 no˝y: ˝∏obaki (d∏uta wkl´s∏e) 13, 13, 26 mm, d∏uta p∏askie 20, 28 mm oraz wy˝∏abiak 5 mm. Dostarczany w drewnianym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç no˝y . . . . . . . . . . . . . Stal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10713 szt.

-0106 6 HSS

-0205 6 w´gl. spiek.

Luna. Uchwyt czaszowy do wrzeciona M33/M24 z 4 centrowanymi szcz´kami segmentowymi, do mocowania wewn´trznego i zewn´trznego, np. przy toczeniu czasz itp. Dostarczany z wk∏adkà Êrubowà, adapterem (M24x3, M33x3,5) oraz kluczami zaciskowymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba szcz´k (segmentów) . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk wewn. min.- maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk zewn. min.- maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. zamoc. materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint osadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20524 mm szt. mm mm mm mm

-0104 100 4 54-79 43-69 17 M24x3 / M33x3,5

Luna. Uchwyt czaszowy do osadzenia na wrzecionie o gwincie M33/M24, z 4 samocentrujàcymi klockami szcz´kowymi do wewn´trznego i zewn´trznego mocowania materia∏u, np. przy toczeniu powierzchni czaszowych. Dostarczany z adapterem M33 / M24 i odpowiednimi kluczami trzpieniowymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç klocków szcz´kowych . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk wewn. min.- maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk zewn. min.- maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint osadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20525 mm szt. mm mm

-0103 125 4 90-120 70-100 M24x3 / M33x3,5

Luna. Tarcza uchwytowa do osadzenia na wrzecionie o gwincie M33/M24, z czterema indywidualnie nastawianymi klockami szcz´kowymi do mocowania wewn´trznego i zewn´trznego. Dostarczana z adapterem M33 / M24 i odpowiednim kluczem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç szcz´k (segmentów) . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk wewn. min.- maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk zewn. min.- maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint osadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20526 mm szt. mm mm

-0102 150 4 120-160 25-130 M24x3 / M33x3,5

83

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 83))


D∏utarko-wietarki

Luna. Maszyna kombinowana d∏utarko-wietarka. Do wykonywania otworów czworokàtnych (bez potrzeby zaokràglania czopów). Mocna konstrukcja z ˝eliwa oraz szeroka p∏yta podstawy gwarantujà stabilnoÊç pracy. G∏owica d∏utujàco-wiercàca podnoszona i opuszczana wzd∏u˝ z´batki, nastawiany zderzak na prowadnicy g∏´bokoÊci, nastawiany docisk materia∏u i ogranicznik g∏´bokoÊci. Dostarczana standardowo z silnikiem 1-faz. 230V, uchwytem wiertarskim do wierte∏ maks. 12 mm i d∏utem maszynowym 1⁄2″. Pasujàce d∏uta maszynowe z wiert∏em, patrz 20362 str. 0000. Prospekt na ˝yczenie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozm. d∏uta masz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odst´p ogranicznik-d∏uto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odst´p tuleja d∏uta-stó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u LxB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20643 Nr mm mm mm mm mm mm obr/min V W mm kg

-0100 BMO 75 1-13 12 76 75 120 340x145 2800 230 1-faz. 50 Hz 370 780 25

Luna. Maszyna kombinowana d∏utarko-wietarka. Do wykonywania otworów czworokàtnych (bez potrzeby zaokràglania czopów). G∏owica d∏utujàco-wiercàca podnoszona i opuszczana wzd∏u˝ z´batki, stó∏ ustawiany wzd∏u˝ i w g∏àb. Nastawiany zderzak d∏ugoÊci, dwa dociski dolne i jeden boczny. Dostarczana standardowo z uchwytem wiertarskim 16 mm i podstawà szafkowà. Pasujàce d∏uta maszynowe z wiert∏em, patrz 20362 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt wiertarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏uta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odst´p tuleja d∏uta-prowadnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. odst´p tuleja d∏uta-stó∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u L x B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok sto∏u wzd∏u˝ny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok sto∏u poprzeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa, z podstawà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 84))

20010 Nr mm mm mm mm mm mm mm mm obr/min V kW mm kg

-0105 BMO 210 3-16 6-24 210 140 210 400 x 150 170 140 2800 230 1-faz. 50 Hz 1.1 1720 124


Szlifierki tarczowe

Luna. Szlifierka tarczowa do drewna. Stó∏ szlifierski ˝eliwny, z ustawianym poprzez z´batk´ nachyleniem w zakresie 90°-45°, wyposa˝ony w przyk∏adni´ ukoÊnà. Posiada tarcz´ szlifierskà wykonanà z aluminium. Krà˝ki z papieru Êciernego mocowane na rzepy. Wyposa˝ona w r´czny hamulec tarczy. Króciec do do∏àczenia w´˝a odsysajàcego py∏ 57 mm. Klasa szczelnoÊci IP 54. Pasujàce krà˝ki z papieru Êciernego, patrz 0654 str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç sto∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20009 Nr mm mm mm obr/min V kW kg

-0108 BDS 300 305 435x165 245 1420 230 1-faz. 50 Hz 0.74 33

Akcesoria: Krà˝ki Êcierne z mocowaniem rzepowym . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZiarnistoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm K(P) szt.

0654-0108 300 60 3

0654-0207 300 80 3

0654-0306 300 100 3

0654-0405 300 120 3

85

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 85))


Szlifierki taÊmowo-tarczowe

Luna. Szlifierka uniwersalna taÊmowo-tarczowa do drewna. Stó∏ szlifierski u˝ywany przy szlifowaniu tarczowym, nastawny (45°) z prowadnicà kàtowà. Cz´Êç taÊmowa szlifierki ustawiana p∏ynnie pod kàtem, a˝ do pionu, ponadto wyposa˝ona w opor´ wzd∏u˝nà, przechylanà w zakresie 45° (do czyszczenia i ukosowania kraw´dzi), oraz opor´ koƒcowà. Napr´˝enie taÊmy i nastawienia realizowane w ∏atwy sposób za pomocà pokr´t∏a regulacyjnego. Dostarczana ze sto∏em szlifierskim, prowadnicà kàtowà, oporà wzd∏u˝nà oraz oporà koƒcowà. Przygotowana do do∏àczenia odciàgu o Êredn. 63 mm, klasa szczelnoÊci IP 44. Pasujàce taÊmy Êcierne, patrz 15256 str. 0000. Pasujàce krà˝ki Êcierne, patrz 3188 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20519 Nr mm m/s mm obr/min V kW kg

-0101 BBD 100 100×915 8 150 2850 230 1-faz. 50 Hz 0.44 20

Akcesoria: Krà˝ki Êcierne papierowe. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZiarnistoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gatunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TaÊma Êcierna p∏ócienna . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt. mm szt.

3188-1105 150 40 H 231 25 15256-1007 100x915 50 2

86

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 86))

3188-1204 150 60 H 231 25 15256-1106 100x915 80 2

3188-1303 150 100 H 231 25 15256-1205 100x915 120 2

3188-1352 150 180 H 231 25 -


Szlifierki taÊmowo-tarczowe

Luna. Szlifierka uniwersalna taÊmowo-tarczowa. Mocna konstrukcja z ˝eliwnà podstawà, zapewniajàcà stabilnà prac´. Belka szlifierska, wy∏o˝ona matà grafitowà, mo˝e byç p∏ynnie ustawiana pod kàtem, a˝ do pionu. Szybkie napr´˝anie taÊmy Êciernej, z automatycznym przywracaniem napr´˝enia. ¸atwa regulacja boczna taÊmy. Stó∏ przy tarczy szlifierskiej ustawiany w zakresie 90-45°, wyposa˝ony w linia∏ uciosowy. Tarcza przystosowana do mocowania krà˝ków samoprzylepnych. Szlifierka jest przystosowana do do∏àczenia odciàgu py∏u. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 44. Dostarczana z wy∏àcznikiem zwalniajàcym przy zaniku napi´cia, aluminiowym sto∏em szlifierskim z ogranicznikiem, linia∏em uciosowym oraz taÊmà Êciernà. Pasujace krà˝ki Êcierne, patrz 3188 str. 0000. Pasujace taÊmy Êcierne, patrz 15256 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary taÊmy B x L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy szlifierskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. tarczy szlifierskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stó∏ szlifierski (przy tarczy) B x L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àcz. odciàgu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20645 Nr mm m/s mm obr/min mm mm V kW kg

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20645

-0108 BBD 150 150 x 1220 8.6 250 1440 200 x 355 63 230 1-faz. 50 Hz 0.8 47 -0504

Akcesoria: Krà˝ki Êcierne papierowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gatunek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TaÊma Êcierna papierowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt. mm szt.

3188-0040 250 60 H 231 5 15257-0701 150x1220 50 2

3188-0065 250 100 H 231 5 15257-0800 150x1220 80 2

15257-0909 150x1220 120 2

87

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 87))


Szlifierki taÊmowo-tarczowe

Luna. Oscylacyjna polerka kraw´dziowa i p∏aszczyznowa do u˝ytku profesjonalnego. Belk´ polerskà mo˝na p∏ynnie przechylaç pod kàtem do 90° wzgl´dem sto∏u - przy ustawieniu prostopad∏ym polerowanie p∏askie. Posiada regulacj´ napr´˝enia taÊmy z mechanizmem szybkiego zwalniania, regulacj´ ustawienia bocznego, mat´ grafitowà i ogranicznik koƒcowy. Z nastawianym sto∏em polerowania czo∏owego. Rolka polerska beczkowata, z aluminium. Dostarczana z prowadnicà ukoÊnà, taÊmà polerskà, ogranicznikiem koƒcowym, króçcem do do∏àczenia uk∏adu odciàgowego i matà grafitowà na belce polerskiej. Gotowa do do∏àczenia do urzàdzenia odciàgowego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç szlifowanego przedmiotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u szlifierskiego sta∏ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u koƒcowego (przechylny do 45° ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do odciàgu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21260 Nr mm mm m/s mm mm mm mm kW V mm

-0100 BBS 2500 900 150x2515 16 950 840x303 80 300x250 1.5 400 3-faz. 100

Akcesoria: TaÊma Êcierna papierowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt.

88

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 88))

15257-1600 150x2515 50 2

15257-1709 150x2515 80 2

15257-1808 150x2515 120 2


Szlifierki taÊmowe Do drewna

Luna. Stabilna szlifierka taÊmowa w wersji pod∏ogowej. ¸atwe napinanie taÊmy za pomocà dêwigni, a regulacja boczna biegu taÊmy za pomocà pokr´t∏a. Belka szlifierska, wyposa˝ona w podk∏ad grafitowy, mo˝e byç ustawiana pod kàtem wzgl´dem sto∏u szlifierskiego bezstopniowo, a˝ do 90°.Stó∏ przedni ma ponadto regulowanà wysokoÊç, dla umo˝liwienia wykorzystania taÊmy Êciernej na ca∏ej szerokoÊci. Klasa szczelnoÊci obudowy IP54. Dostarczana z dwoma blatami aluminiowymi, z których oba mogà byç przechylane w zakresie 0-45°, przyk∏adnià ukoÊnà, taÊmà Êciernà, króçcem do odciàgu i podstawà. Pasujàce taÊmy Êcierne, patrz 15257 str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç szlifowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar taÊmy Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u przedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sto∏u bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica rolki Êciernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec odciàgowy ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20558 Nr mm mm m/s mm mm mm mm mm V kW kg

-0103

-0202 BBS 2000 790 150x2000 13 800 790x220 510x220 70 100

230 1-faz. 50 Hz

400 3-faz. 50 Hz 1,5 86

Akcesoria: TaÊma Êcierna papierowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt.

15257-1006 150x2000 50 2

15257-1105 150x2000 80 2

15257-1204 150x2000 120 2

89

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 89))


Odciàgi wiórów

Luna. Stabilne odciàgi o kompaktowej konstrukcji, pasujàce do wszystkich maszyn typu Luna, w tym w szczególnoÊci do strugarek o szerokoÊci do 260 mm. ¸atwo transportowane do danej maszyny, dzi´ki podstawie wyposa˝onej w kó∏ka jezdne i wysuwanej r´kojeÊci. Wióry zbierane w jednorazowym worku plastikowym. Wymiana worka ∏atwa, dzi´ki mocowaniu taÊmà z szybkim zapi´ciem napinajàcym. Pierwotna Êrednica wlotu 100 mm. Standardowo dostarczane z wentylatorem beziskrowym, podstawà jezdnà, workiem filtrujàcym i workiem na wióry. Silnik 230 V 1-faz. IP54. ( KSS 85 IP44 ), wy∏àcznikiem start-stop, oraz kablem zasilajàcym 1.5 m. (KSS 85 dostarczany ponadto ze ssawà pod∏ogowà). Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20960 -0105 Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr BDC 85 Wymiary B×D×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 380×845×1500 850 WydajnoÊç odciàgowa (przep∏yw swobodny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3/h Do∏àczenie ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 0.55 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 33

Worek filtrujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20959

-0108

Worki plastikowe na wióry 60 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8236 opak.

-1601 25

90

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 90))


Odciàgi wiórów Do obrabiarek do drewna

Luna. Odciàgi wiórów przeznaczone do obrabiarek do drewna z króçcem do∏àczeniowym 125/100 mm, strugarek o szerokoÊci do 350 mm. Wentylator obudowany, z dobrze wywa˝onà turbinà. Do∏àczenie rurociàgu ssawnego ∅ 2x100 mm. Worek do wiórów - z tworzywa sztucznego, natomiast worek filtrujàcy z tkaniny. Szybka i ∏atwa wymiana dzi´ki zastosowaniu opasujàcej taÊmy z napinaczem b∏yskawicznym. Worek do wiórów spoczywa na p∏ycie podstawy, wyposa˝onej w 4 kó∏ka. Dostarczane ze stojakiem na kó∏kach, obudowà filtru, workiem do wiórów, rozga∏´ênikiem rurowym ∅ 2x100 mm, wy∏àcznikiem wyzwalanym przy zaniku napi´cia - klasa szczelnoÊci IP 54. (UWAGA. Przekrój ˝y∏y w ew. przed∏u˝aczu minimum 1,5 mm2.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary B×D×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç worka na wióry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç ssania, przep∏yw swobodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dk. powietrza na wlocie pojed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wlotu pojed./po rozdzieleniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20550 Nr mm l m3/h m/s mm dB(A) V kW kg

-0200 BDC 240 850×560×1950 120 2100 31 1 x 125/100 x 2 84 230 1-faz. 50 Hz 1.5 51

-0309 BDC 240 850×560×1950 120 2100 31 1 x 125/100 x 2 84 400 3-faz. 50 Hz 1.5 51

Akcesoria: Worki do wiórów, plastik. 120 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8236 opak.

-1056 10

-1056 10

Kaptur filtrujàcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20550

-1000

-1000

91

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 91))


Odciàgi wiórów Do obrabiarek do drewna

Luna. Odciàg wiórów z dwoma workami zbiorczymi. Nadaje si´ do obrabiarek do drewna posiadajàcych króciec do∏àczeniowy do odprowadzania wiórów 125/100 mm i strugarek o szerokoÊci do 400 mm. Trzy wloty ssawne 100 mm, albo jeden wlot 150 mm. Odciàg jest ∏atwo przemieszczany dzi´ki wyposa˝eniu p∏yty podstawy w kó∏ka jezdne. Odciàg wyposa˝ony jest w plastikowe worki na wióry, oraz tekstylne worki filtrujàce. Dostarczany z podstawà na kó∏kach, rozga∏´ênikiem rurowym 3x100 mm, wy∏àcznikiem z wyzwalaniem przy zaniku napi´cia - klasa szczelnoÊci IP54.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ wlotu pojed./rozdzielonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wentylatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç worków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç ssania, przep∏yw swobodny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20856 Nr mm mm l m3/h mm dB(A) V kW kg

-0102 BDC 300 1x150/3x100 305 430 3000 1460x720x2160 85 400 3-faz. 50 Hz 2.2 59

Worki do wiórów, z tworz. szt. 160 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaptury filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8236 opak. 20550

-1700 10 -1000

Luna. Odciàg wiórów z dwoma workami zbiorczymi. Nadaje si´ do obrabiarek do drewna posiadajàcych króciec do∏àczeniowy do odprowadzania wiórów 125/100 mm, i do strugarek o szerokoÊci do 400 mm. Trzy wloty ssawne 100 mm, albo jeden wlot 150 mm. Odciàg jest ∏atwo przemieszczany dzi´ki wyposa˝eniu p∏yty podstawy w kó∏ka jezdne. Odciàg wyposa˝ony jest w plastikowe worki na wióry, oraz tekstylne worki filtrujàce. Dostarczany z podstawà na kó∏kach, rozga∏´ênikiem rurowym 3x100 mm, wy∏àcznikiem zwalniajàcym przy zaniku napi´cia - klasa szczelnoÊci IP54.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ wlotu pojed./potrójnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wentylatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç worków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç ssania, przep∏yw swobodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21259 Nr mm mm l m3/h mm dB(A) V kW kg

-0103 BDC 5000 1x150/3x100 305 430 5000 1460x720x2160 85 400 3-faz. 50 Hz 2.2 59

Akcesoria: Worki na wióry, z tworzywa szt. 160 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 92))

szt.

8236-1700 10


Akcesoria do odciàgów wiórów Wk∏ad filtrujàcy Luna. Wk∏ady filtrujàce do odciàgów wszelkich typów, z wyjàtkiem odciàgania na mokro. Mo˝na u˝ywaç do odciàgania py∏u z p∏yt gipsowych, materia∏ów w∏óknistych, szlifierek taÊmowych, wyrobów wapienniczych, pigmentów koloryzujàcych, wyrobów celulozowych, trocin i py∏ów drzewnych, py∏ów lakierniczych itp. Wk∏ad zak∏ada si´ do odciàgu zamiast pokrywy filtru. Wk∏ady pasujà odpowiednio do urzàdzeƒ odciàgowych o Êrednicy 370 mm np. BDC 85, oraz 490 mm - np. BDC120/240.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20844 Nr mm mm kg

-0206 BMF 490 490 625 9

Z∏àcza redukcyjne rur, w´˝e ssawne itp. Luna. Z∏àcza rurowe redukcyjne i proste – wykonane z blachy stalowej, zasuwy i z∏àcza odga∏´êne – z twardego tworzywa sztucznego. W´˝e ssawne wykonane sà z tworzywa sztucznego ze spiralà. Luna. Zasuw´ ∏àczy si´ ze z∏àczem odga∏´ênym za pomocà krótkiego odcinka w´˝a. Z∏àcze redukcyjne Ârednica mm Zewn. 100-63 Zewn.

Z∏àcze redukcyjne Nr art. 8632 -0108

Zewn. 125-100 Zewn. Zewn. 160-100 Zewn. Zewn. 160-125 Zewn. Zewn. 200-100 Zewn. Zewn. 200-125 Zewn.

-0207 -0306 -0405 -0454 -0504

Wstawka przed∏u˝ajàca w´˝a Ârednica

Z∏àcze redukcyjne

Z∏àcze przed∏u˝ajàce Nr art. 8236 -0801

mm Zewn. 100

Z∏àcze odga∏´êne Ârednica Do∏àczenie pierw. wewn./do∏àczenia odga∏. zewn. mm 45° 1x100 / 2x100 45° 1x125 / 2x125 90° 1x125 / 2x100 90° 1x125 / 2x125

Zasuwa (twardy plastik) Âredn. zewn. z obu stron mm 100 125

Z∏àcze przed∏u˝ajàce

Z∏àcze odga∏´êne Nr art. 20562 -0107 -0206 -0305 -0404

Z∏àcze odga∏´êne 45°

Zasuwa Nr art. 20562 -0503 -0602

Zasuwa

W´˝e ssawne Âredn.×d∏ug. mm 63×2000 100x2500 100×3000 100×25000 (ca∏y zwój) 125×3000

Wà˝ ssawny Nr art.

7571-0251 20994-0105 8236-0405 8236-1403 7344-1008

Wà˝ ssawny

93

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 93))


Akcesoria do obrabiarek do drewna Podpora materia∏u Podpora rolkowa do obróbki drewna

Luna. Podpora rolkowa z rolkami ustawianymi pod kàtem. Przydatna do obróbki materia∏u o przekroju okràg∏ym lub prostokàtnym (u∏o˝onym diagonalnie).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç ca∏kowita rolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20157 mm mm kg kg

-0108 710-1150 390 45 5

Luna. Urzàdzenie pomocnicze przede wszystkim do strugarek wyrówniarek i grubiarek, pilarek tarczowych i frezarek. Z ∏o˝yskowanà rolkà na mocnym stojaku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç rolki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20158 mm mm kg kg

-0107 680-1130 400 80 7

Luna. Uniwersalna, rolkowo-kulowa podpora materia∏u do strugarek, pilarek tarczowych i frezarek, z obracalnà g∏owicà wsporczà (jedno po∏o˝enie - rolka, drugie po∏o˝enie - kule). Blokada nastawionej wysokoÊci za pomocà peda∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç podparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20159 mm mm kg kg

-0106 680-1130 400 80 7

Stó∏ rolkowy Luna. Stó∏ rolkowy: uniwersalne wyposa˝enie pomocnicze przy obróbce d∏ugich i ci´˝kich materia∏ów. Z regulacjà wysokoÊci i 9 rolkami. Pasuje do wszystkich maszyn o wysokoÊci roboczej sto∏u w zakresie 660-1090 mm.

ArtnrNr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolki ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba rolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20160 mm mm mm szt

-0103 1600x460 660-1090 58 9

Podstawa

Luna. Stabilna konstrukcja stalowa. Chromowana na ˝ó∏to. Blat o zagi´tych kraw´dziach. Nogi z gi´tych kàtowników 100×100 mm, z kraw´dzià prowadzàcà. Wycinane otwory w nogach s∏u˝àce do regulacji wysokoÊci (co 50 mm), jak równie˝ do mocowania do pod∏o˝a, albo mocowania kó∏ek lub stóp. Szczególnie nadajà si´ do takich maszyn, jak pilarki tarczowe, pilarki taÊmowe, strugarki, wiertarki, szlifierki taÊmowe i in.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç sto∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç, regulowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 94))

20161 mm mm kg

-0102 SS41-66 650×500 410-660 20


Akcesoria do obrabiarek do drewna Sto∏y do przerzynarek tarczowych

Luna. Uniwersalny stó∏ do przerzynarek tarczowych poprzeczno-uciosowych. Wykonany z kszta∏towników aluminiowych, ze sk∏adanymi nogami. Wyposa˝ony w dwie podpory rolkowe z ogranicznikami, wyciàgane na boki i regulowane co do wysokoÊci, a tak˝e w dwa zaciski do szybkiego mocowania przerzynarki do belki sto∏u. Dostarczany ze Êrubami do mocowania przerzynarki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç, bez zacisków szybkomocujàcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci podpór rolkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20252 Nr mm mm mm mm kg

-0094 BSB 2000 780 760 1000/2000 85-185 14

-0102 BSB 3800 780 670 1665/3800 85-185 17

Zapasowe zaciski szybkomocujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapasowe zaciski szybkomocujàce 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatk. podpora do ramienia przed∏u˝.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20252 20252 20252

-1001 -1203 -1100

-1001 -1203 -1100

Luna. Stó∏ dwufunkcyjny. Stabilny stó∏ roboczy na sk∏adanej podstawie, ∏atwo sk∏adany do postaci praktycznego wózka na du˝ych kó∏kach. W ka˝dym z wyciàganych ramion przed∏u˝ajàcych posiada nog´ podporowà, którà mo˝na opuÊciç zapewniajàc dodatkowà stabilnoÊç przy obróbce ci´˝kich elementów. Stó∏ mo˝na sk∏adaç bez demontowania przerzynarki. Dostarczany z dwoma zaciskami s∏u˝àcymi do mocowania przerzynarki tarczowej poprzeczno-uciosowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç, bez zacisków szybkomocujàcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20390 Nr mm mm mm kg

-0105 BSB 2600 825 530 1040/2580 20

Zapasowe zaciski szybkomocujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapasowe zaciski szybkomocujàce 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20252 20252

-1001 -1203

Wiert∏a do zawiasów Luna. Dwuostrzowe wiert∏o z w´glików spiekanych - z wierzcho∏kiem centralnym. Chwyt cylindryczny.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20862 mm mm mm

-0104 26 8 60

-0203 30 8 60

-0302 35 8 60

95

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 95))


Frezy do drewna Wiert∏a frezowe Luna. Ze stali narz´dziowej. Z dwoma prostymi ostrzami. Chwyt cylindryczny o d∏ugoÊci 50

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . .

20867 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . .

20867 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . .

20867 mm

-0109 6 Prawy

mm mm mm

-0208 6 Lewy

-0307 8 Prawy

35 105 13

45 115 13

-0505 10 Prawy

mm mm mm

-0604 10 Lewy

-0703 12 Prawy

50 125 13

-0802 12 Lewy 60 135 13

-0901 14 Prawy

mm mm mm

-0406 8 Lewy

-1008 14 Lewy

-1107 16 Prawy

70 145 13

-1206 16 Lewy 75 155 13

Frezy szczelinowe Luna. Z w´glików spiekanych z ostrzami wst´pnymi. Do wykonywania rowków, mniejszych wpustów, prostych zag∏´bieƒ (kilkoma z∏o˝onymi frezami, z pierÊcieniami poÊrednimi), mniejszych wypustów do ∏àczenia oraz szczelin.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Szer. skrawania. . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . .

20686 mm mm mm r/min

-0108 4 120 30 10000

-0207 6 120 30 10000

-0306 8 120 30 10000

-0405 10 120 30 10000

-0504 12 120 30 10000

Luna. Frez podwójny, nastawny , z ostrzami z w´glików spiekanych. Nastawianie szerokoÊci przy wykorzystaniu pierÊcieni poÊrednich (2 + 2 ostrza).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja szerokoÊci skrawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pr´dk. obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20688 mm mm mm obr./min

-0106 4-8 120 30 10000

Frezy zespo∏owe do z∏àcz wpustowych Luna. Z w´glików spiekanych. Frez zespo∏owy podwójny, do wykonywania po∏àczeƒ wypustowych (2 + 2 ostrza). Zespó∏ sk∏ada si´ z dwóch frezów, które dzi´ki wykorzystaniu za∏àczonych pierÊcieni poÊrednich, umo˝liwiajà wykonywanie wpustów o szerokoÊci nastawianej w zakresie 8-16 mm. Te same frezy wykorzystywane sà do wykonywania wypustów o szerokoÊci nastawianej, poprzez u˝ycie pierÊcieni poÊrednich, w zakresie 8-16 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç wypustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20698 mm mm mm mm obr./min

-0104 160 8-16 45 30 8000

-0203 200 8-16 65 30 7000

Frezy do fazowania kraw´dzi

Luna. Dwuostrzowy frez z w´glików spiekanych o kàcie 45°. Do fazowania kraw´dzi prostych i krzywoliniowych. Mo˝e wspó∏pracowaç z krà˝kiem kopiujàcym 90 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 96))

20685 mm mm mm obr./min

-0109 15 45° 120 30 10000


Frezy do drewna Frezy zaokràglajàce Luna. Dwuostrzowy frez z w´glików spiekanych. Do zaokràglania kraw´dzi prostych i krzywoliniowych. Mo˝e wspó∏pracowaç z krà˝kiem kopiujàcym 90 mm, 80 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . .

20689 mm mm mm obr./min

-0105 5 100 30 12000

-0204 10 110 30 12000

Frezy zespo∏owe antyprofilowe

Luna. Z ostrzami z w´glików spiekanych. Do frezowania drzwiczek szafek i drzwi. Dzi´ki specjalnej konstrukcji narz´dzia nie jest potrzebne stosowanie pierÊcieni poÊrednich. Narz´dzie wykonuje ca∏y profil. Oznacza to, ˝e d∏ugoÊç wypustu i g∏´bokoÊç rowka sà zawsze prawid∏owe, bez koniecznoÊci korygowania. Nie wyst´puje potrzeba regulacji wysokoÊci wrzeciona podczas frezowania wypustów, a nast´pnie odpowiadajàcych im wpustów. Wszystkie te wymiary narzuca narz´dzie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wypustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç wypustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gruboÊci materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20690 mm mm mm mm mm obr./min

-0102 116 13 5 18.5-22 30 10000

Frez zespo∏owy do profili drzwiowych

Luna. Z ostrzami z w´glików spiekanych. Frez zespo∏owy do obróbki zarówno fryzu, jak i antyprofilu. Narz´dzie umo˝liwia wykonywanie zarówno drzwiczek do szafek, jak i drzwi. Do frezowania antyprofilu do drzwi potrzebny równie˝ nastawny frez wpustowy do wykonania rowka wpustu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç frezu profilowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç frezu wpustowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20691 mm mm mm mm obr./min

-0101 160 17 5+5 30 8000

Frezy profilowe do wype∏nieƒ drzwiowych

Luna. Frez dwuostrzowy z w´glików spiekanych. Do wykonywania fryzów w wype∏nieniach drzwiowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar fryzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pochylenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20687 mm mm mm mm obr./min

-0107 160 8 55 5° 30 8000

-0206 160 55 5° 30 8000

20687-0107

20687-0206

97

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 97))


Frezy do drewna PierÊcienie poÊrednie

Luna. Stosuje si´ jako przek∏adki dystansowe dla uzyskania w∏aÊciwej szerokoÊci rowka przy u˝ywaniu ró˝nych frezów i zespo∏ów frezowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.× wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20855 mm mm

-0103 58x30 0.1

-0202 58x30 0.2

-0301 58x30 0.5

-0400 58x30 1.0

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.× wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20855 mm mm

-0509 58x30 2.0

-0608 58x30 5.0

-0707 58x30 10.0

-0806 58x30 20.0

Krà˝ki kopiujàce (krà˝ki prowadzàce)

20851

12002

Luna. ¸o˝ysko kulkowe. Tworzy komplet z wymiennymi krà˝kami kopiujàcymi o ró˝nych Êrednicach. U˝ywane przy frezowaniu z szablonem. Równie˝ zestaw, sk∏adajàcy si´ z 5 krà˝ków kopiujàcych o ró˝nych rozmiarach.

¸o˝ysko kulkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12002 mm mm

-0102 55 30

Krà˝ki kopiujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 -0305 mm 85 mm 12 mm 55

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

-0107 85, 90,93,95,100

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

-0206 105,110,115,120,125

-0404 90 12 55

98

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 98))

-0503 93 12 55

-0602 95 12 55

-0701 100 12 55

-0800 105 12 55

-0909 110 12 55

-1006 115 12 55

-1105 120 12 55

-1204 125 12 55


Frezy do drewna Uniwersalne g∏owice frezowe

Luna. Uniwersalna g∏owica frezowa z lekkiego stopu, z dwoma ko∏kami ustalajàcymi, zapewniajàcymi szybkie i dok∏adne zak∏adanie no˝y profilowych. G∏owica jest przeznaczona do no˝y profilowych bez ograniczników gruboÊci wióra, i jest dozwolona do stosowania w maszynach z posuwem mechanicznym (MEC). G∏owica przystosowana jest do ∏àczenia w zespo∏y z wykorzystaniem ko∏ków ustalajàcych. Dostarczana z parà no˝y do profili z∏àczowych i kluczem trzpieniowym szeÊciokàtnym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy bez no˝y/z no˝ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20500 mm mm mm

-0102 88/93 40 30

Uniwersalne g∏owice frezowe

Frezy sk∏adane uniwersalne (MAN)

Luna. Uniwersalna g∏owica frezowa z lekkiego stopu, z ogranicznikami posuwu. No˝e profilowe zak∏adane sà na ko∏ki ustalajàce, dotyczy to pary no˝y skrawajàcych i pary wk∏adek ograniczania posuwu. G∏owica jest dopuszczona do pracy z posuwem r´cznym. Zestaw g∏owicy dostarczany jest w opakowaniu kartonowym, zawierajàcym oprócz g∏owicy po dwa no˝e walcowe, no˝e do po∏àczeƒ klejonych, no˝e do wpustów 6 mm, no˝e do wypustów 6 mm, no˝e zaokràglajàce, no˝e gzymsowe, no˝e antyprofilowe, wraz z odpowiadajàcymi im wk∏adkami ograniczania posuwu (no˝e nr 00, 16, 17, 22, 77, 97, 100).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiednia pr´dkoÊç obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20582 mm mm mm obr./min

-0103 112 40 30 5800-9000

99

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 99))


Frezy do drewna Uniwersalne g∏owice frezowe

Set 1S

00

01

03

04

05

08

09

11

13

14

15

16

17

19

20

21

22

24

25

28

29

31

43

48

52

81

82

65

87

66

96

70

97

74

98

75

99

76

100

77

80

112

124

Luna. No˝e profilowe z hartowanej stali w´glowej o wysokoÊci 40 mm i gruboÊci 4 mm. Profil oznaczony jako 4x40 jest to nieoszlifowany materia∏, z którego mo˝na wykonaç nó˝ o dowolnym profilu o wysokoÊci 40 mm i g∏´bokoÊci 15 mm. Ogranicznik gruboÊci wióra (S) tworzy par´ z no˝em roboczym, jest to wk∏adka osadzona odwrotnie w g∏owicy i wpuszczona o 1mm g∏´biej (dotyczy g∏owic z oznaczeniem MAN). Ogranicznik gruboÊci wióra zmniejsza ryzyko pracy skokowej oraz mo˝liwoÊç odrzutu. G∏owica MAN jest dopuszczona do pracy z posuwem r´cznym. Wszystkie no˝e dostarczane sà parami. Profil Nr 4x40 00 01 03 04 05 08 09 11

Zapas. nó˝ profilowy Nr art. 20501 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903

Profil Nr 4x40S 00S 01S 03S 04S 05S 08S 09S 11S

Ogranicznik gruboÊci wióra Nr art. 20945 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808 -0907

13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 28 29

-1000 -1109 -1208 -1307 -1406 -1505 -1604 -1703 -1802 -1901 -2008 -2107 -2206

13S 14S 15S 16S 17S 19S 20S 21S 22S 24S 25S 28S 29S

-1004 -1103 -1202 -1301 -1400 -1509 -1608 -1707 -1806 -1905 -2002 -2101 -2200

31

-2305

31S

-2309

Profil

Profil

Nr 43 48 52 65 66 70

Zapas. nó˝ profilowy Nr art. 20501 -2404 -2503 -2602 -2701 -2800 -2909

Nr 43S 48S 52S 65S 66S 70S

Ogranicznik gruboÊci wióra Nr art. 20945 -2408 -2507 -2606 -2705 -2804 -2903

74 75 76 77 80 81 82 87

-3006 -3105 -3204 -3303 -3402 -3501 -3600 -3709

74S 75S 76S 77S 80S 81S 82S 87S

-3000 -3109 -3208 -3307 -3406 -3505 -3604 -3703

96 97 98 99 100 112 124 Set 1

-3808 -3907 -4004 -4103 -4202 -4301 -4400 -4509

96S 97S 98S 99S 100S 112S 124S Set 1S

-3802 -3901 -4008 -4107 -4206 -4305 -4404 -4503

Przystawki d∏utownicze Luna. Do zamontowania w wiertarce r´cznej zamocowanej w statywie, lub w wiertarce sto∏owej. Z otworem mocujàcym ∅ 58 lub 55-66 mm. Obrabiany materia∏ drewniany musi byç zamocowany w imadle maszynowym, dla unikni´cia unoszenia go w fazie ruchu powrotnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do d∏uta masz. z chwytem ∅ . . . . . . . . . . . . . . . .

100

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 100))

20828 mm mm

-0206 wiertarki sto∏owej ∅ 58, 55-66 19


No˝e do strugarek

Luna. No˝e ze stali szybkotnàcej i z w´glików spiekanych, do bezpoÊredniego u˝ytku w strugarkach stacjonarnych. Pasuje

D∏ugoÊç

SzerokoÊç

GruboÊç

Stal szybkotnàca Nr art. IloÊç no˝y 20913 /zestaw -0103 2 -0202 2 -0301 3 -0400 2 -0459 3

W´gliki spiekane Nr art. IloÊç no˝y 20913 /zestaw (-2703) 2 (-2802) 2 -2901 3 -3008 2 -3057 3

do maszyny Luna Z 40 Emco Star 3000 Luna Z 50 Luna W 59, L38-250 Proofy BHM 260, Ferax FHM 260

mm 155 180 210 250 250

mm 16 20 19 25 30

mm 3 2,5 3 3 3

Emco Woodworker MH26/Emco King Emco 2000, B 20, 6231 K Inca 343.190 Luna BPT 260S, C 26 Genius Lab 260 Emco Woodworker MH30/B 30 Luna KRP-30 Luna K-30, Mini Max FS 30, Lab 30, Lab 300 N, CU 300K Proofy WHM 310 / Luna BPT 310 S Proofy BHM 310, Ferax FHM 310 Luna W 64, H 31, L 38/310 L 38/310 Luna KRP -35, Mini Max FS 350, Mini Max CU 350 K Luna KRP -40, Luna PH-40 Luna BPT 410S Luna KRP-41 Luna W 69, L 39 Top Master FS 410 Mini Max FS41/CU 410 K Formula F 1 Luna RH/PH-50 Top Master FS 515 Formula SP 1 Top Master DT 530 Luna RH 53 Top Master AD/PS Luna PH 63

260 260 260 260 260 300 300

25 25 25 25 30 25 25

3 3 3 3 3 3 3

-0509 -0509 -0509 -0517 (-1002) -0608 -0707

2 2 2 3 3 2 3

-3107 -3107 -3107 (-3115) (-3602) -3206 (-3305)

2 2 2 3 3 2 3

300 310 310 310 310

30 25 30 30 30

3 3 3 3 3

-0806 -0855 -0905 -1101 -1200

3 3 4 2 3

-3404 -3453 (-3503) -3701 -

3 3 4 2 -

350 400 410 410 410 410 410 410 500 515 520 530 530 630 630

30 30 25 30 30 30 30 35 35 30 35 30 35 30 35

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1309 -1408 -1416 (-1507) -1606 -1705 -1804 -1903 -2000 -2109 -2208 (-2307) (-2406) -2502 -2604

3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(-3909) (-4006) (-4014) -4105 (-4204) (-4303) (-4402) (-4501) (-4600) (-4709) (-4808) (-4907) (-5003) (-5102) (-5201)

3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Odwracalne

No˝e do strugarek Luna. Pasujà do strugarek stacjonarnych. *) U˝ywa si´ z oprawkà. Pasuje

D∏ugoÊç

do maszyny Woody HM 160 Luna BPT 260A *) Emco Woodworker MH26/Emco King Proofy HM 280

mm 160 260 260 280

Stopowa stal narz´dziowa Nr art.

20162-0101 20556-0709 20162-0507 20911-0105

Stal szybkotnàca

Nr art. 20162 -0200 -0804

101

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 101))


Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do drewna Luna. Cienkie. O bardzo wysokiej jakoÊci, z z´bami szlifowanymi profilowo. Hartowane wierzcho∏ki z´bów. Profil specjalny do pi∏owania mi´kkich metali, p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, a tak˝e drewna bukowego, d´bowego i innych gatunków twardego drewna. Z hartowanej taÊmy stalowej. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. rozprowadzone i po∏àczone w pierÊcieƒ. Rozprowadzenie typu lewo-prawo. D∏ugoÊç

Seria

mm 1350 1430 1500 1780 1815 1840 1870 2120 2225 2240 2296

61P 81P 62P 64P 65P 70P -

Szer. 6 mm x 0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108

Szer. 10 mm x0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -1207 -1306 -1405 -1504 -1603 -1702 -1801 -1900 -2007 -2106 -2205

Szer. 16 mm x0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -2254 -2304 -2403 -2502 -2601 -2700 -2809 -2908 -3005

Luna. Pi∏y taÊmowe z hartowanymi wierzcho∏kami z´bów przeznaczone do drewna litego, ale mo˝na równie˝ u˝ywaç do l˝ejszych przeci´ç mi´kkich metali, do p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, d´bowego i innych twardych gatunków drewna. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. naprostowane, po∏àczone w pierÊcieƒ i z z´bami rozwartymi. Inne rozmiary oferowane na zamówienie indywidualne. UWAGA: minimalna iloÊç 3 szt. danego rozmiaru. Pi∏y taÊmowe o wi´kszej szerokoÊci, patrz str. 0000. D∏ugoÊç

GruboÊç

MAGENTA

YELLOW

BLACK

Szer. 4 mm

Szer. 6 mm

Szer. 10 mm

Nr art. 20998 -0259 -0275 -0309 -0325 -0374 -0408 -0424 -0457 -0473 -0507 -0523 -0556 -0572 -0606 -0622 -0655 -0663 -0671 -0705 -0713 -0721 -

Nr art. 20998 -1174 -1208 -1224 -1257 -1273 -1307 -1323 -1356 -1372 -1406 -1422 -1455 -1471 -1505 -1521 -1554 -1570 -1596 -1604 -1620 -1638 -1653 -

-0754 -0770 -0804 -0820 -0853 -0879 -0903 -0911 -0920 -0929 -0952 -0978 -1000 -1026 -1059 -1075 -1109 -1125 -1158 -

-1679 -1703 -1729 -1752 -1778 -1802 -1828 -1836 -1844 -1851 -1877 -1901 -1927 -1950 -1976 -2008 -2024 -2057 -2073 -2107

mm 1350 1400 1430 1500 1500 1510 1650 1710 1815 1870 1870 1900 2000 2100 2120 2170 2121 2190 2190 2240 2296 2360 2370 2470 2490 2630 2650 2650

mm 0.36 0.36 0.65 0.36 0.65 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.65 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.65 0.65 0.63 0.63 0.36 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.36 0.65

mm 4.0 4.0 1.8 4.0 1.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.8 1.8 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 1.8

Nr art. 20998 -0101 -0127 -0150 -0200 -

2810 2950 3090 3150 3350 3360 3410 3500 3607 3634 3650 3720 3900 4000 4100 4240 4590 4800 5020 5700

0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

-

102

CYAN

Rozstaw z´bów

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 102))


Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do drewna

Luna. Pi∏y taÊmowe z hartowanymi wierzcho∏kami z´bów przeznaczone do drewna litego, ale mo˝na równie˝ u˝ywaç do l˝ejszych przeci´ç mi´kkich metali, do p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, d´bowego i innych twardych gatunków drewna. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. naprostowane, po∏àczone w pierÊcieƒ i z z´bami rozwiedzionymi. Inne rozmiary oferowane na zamówienie indywidualne. UWAGA: minimalna iloÊç 3 szt. danego rozmiaru. D∏ugoÊç

GruboÊç

Rozstaw z´bów

Szer. 16 mm

Szer. 19 mm

Szer. 25 mm

mm 1350 1500 1650 1710 1870 2000 2100 2120 2170 2190 2240 2296 2360 2370 2470 2630 2490 2650

mm 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.63 0.81 0.36 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.36

mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0

Nr art. 20998 -2123 -2156 -2172 -2206 -2222 -2271 -2305 -2321 -2354 -2370 -2404 -2420 -2453 -2495 -2479 -2511 -2503 -2529

Nr art. 20998 -2990 -

Nr art. 20998 -

2810 2950 3090 3150 3350 3360 3410 3607 3634 3500 3650 3720 3900 4000 4100 4240 4590 4800 5020 5700

0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

-2552 -2578 -2602 -2628 -2651 -2677 -2701 -2719 -2727 -2735 -2750 -2776 -2800 -2826 -2859 -2875 -2909 -2925 -2958 -2974

-3022 -3030 -3055 -3063 -3071 -3105 -3121 -3154 -3170 -3204 -3221 -3253 -3279 -3303

-3329 -3352 -

103

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 103))


Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do drewna

Luna. Pi∏y tarczowe z uz´bieniem z w´glików spiekanych, do ci´cia poprzecznego i wzd∏u˝nego wszelkich gatunków drewna i p∏yt. Hartowana tarcza pi∏y, a tak˝e wysoka jakoÊç wykonania, gwarantujà spe∏nianie wymogów profesjonalnego u˝ytkowania. Pi∏y mo˝na wielokrotnie ostrzyç. Âredn.

Liczba z´bów

mm 125 130 140 152 152

Otwór Êrodk./ wk∏adka mm 20/16/13 20/16/13 20/16/13 20/16/15/13 30

155 160 160 165 165 165 165

16 16 16 18 18

Kàt przedni ° 15 15 15 15 15

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

20577 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506

20/16/12/7 20/16 20/16 30/20 30/20 16 16

18 18 30 18 30 18 30

2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

15 15 10 15 10 15 10

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108 -1207

170 180 180 184 184 185 190

30 30/20 30/20 30/20/16 16 30/20/16 20/16

20 24 40 24 40 40 24

2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

15 15 10 15 10 10 15

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-1306 -1405 -1504 -1603 -1702 -1801 -1900

190 190 200 200 204

30/20/16 30/20/16 30/25/15 30/25/15 30

24 40 24 40 24

2.4/1.6 2.4/1.6 2.6/1.8 2.6/1.8 2.6/1.7

15 10 15 10 22

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2007 -2106 -2205 -2304 -2403

210 216 216 235 250 250 254 250

35/30/25/20 30 30 35/30/25 30/20 30/20 30/25/20 30/20

24 50 24 40 24 40 40 60

2.6/1.8 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0

15 -5 10 10 15 10 10 10

Przemienne Trapezowe Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2502 -2601 -2700 -2809 -2908 -3005 -3104 -3203

300 300 300 300 305 315 315 350 350 350 400 400 400

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 36 48 60 60 30 48 36 42 56 40 48 64

3.2/2.2 2.8/1.9 2.8/1.9 2.8/1.9 2.8/1.9 3.2/2.2 2.8/1.9 3.2/2.5 3.2/2.2 3.2/2.2 3.2/2.5 3.2/2.2 3.2/2.2

22 22 22 22 -5 22 22 22 22 22 22 22 22

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-3302 -3401 -3500 -3609 -3708 -3807 -3906 -4003 -4102 -4201 -4300 -4409 -4508

ÂredOtwór Liczba Szer.rzazu/ nica Êrodkowy z´bów grub.tarczy mm mm mm Pi∏y tarczowe bardzo cienkie, do pilarek akumulatorowych 136 10 24 1.6/1.0 165 20 24 1.6/1.0

104

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 104))

Szlifowanie z´ba

Nr art.

Szer.rzazu/ grub.tarczy mm 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

Kàt przedni °

Szlifowanie z´ba

15 15

Przemienne Przemienne

Nr art. 20577 -5059 -5109

Maskinkatalog+PO+2012  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/Maskinkatalog+PO+2012.pdf

Maskinkatalog+PO+2012  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/Maskinkatalog+PO+2012.pdf

Advertisement