Kompetenčni center Logins

Page 1


2


KOMPETENČNI CENTER ZA PODROČJE LOGISTIKE IZOBRAŽEVANJA PARTNERJI V PROJEKTU

5 6 8

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. MCPZ - Mednarodni center za prenos znanja d.o.o. ŠTEMPIHAR d.o.o. transport in storitve TRANSPORT FINEC BORUT s.p. TEHNOPROMET ANTON KIMOVEC s.p. HOMAN TRANS d.o.o., Škofja Loka LOTRANS logistika in transport d.o.o. HOEDLMAYR logistika d.o.o. MLIN, d.o.o., Naklo PETRANS d.o.o. JURČIČ & CO., d.o.o. M. KOŽELJ, mednarodni transport, d.o.o. KLU-S TRANSPORT KLUKOVIČ SREČKO s.p. ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d.d. AVTOPREVOZNIŠTVO STELE MATJAŽ d.o.o METRUM posredništvo, trgovina, prevozništvo d.o.o. DARS d.d. BRCE, prevozi in storitve d.o.o. KOBAL TRANSPORTI d.o.o.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UTRINKI

28


»Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.« - John Ruskin

4


KOMPETENCNI CENTER ZA PODROCJE LOGISTIKE Kompetenčni center LOGINS združuje 20 podjetij, ki že vrsto let delujejo na področju cestnega prometa, logistike in transporta. Partnerji v projektu se zavedamo, da je razvoj človeških virov ključnega pomena za konkurenčnost na današnjem hitro spreminjajočem se trgu. Vlaganje v znanje zaposlenih je ključ do višanja kakovosti in konkurenčnosti panoge ter s tem razvoja celotnega gospodarstva kot tudi širše družbe. Kompetenčni center Logins je začel delovati leta 2013, ko je bilo podjetje B&B d.o.o. kot nosilni partner skupaj s konzorcijem 18 partnerskih podjetij izbrano na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015. Projekt se financira v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Med projektom se je s priključitvijo novih podjetij partnerstvo razširilo na 20 podjetij, ki so v aktivnosti projekta vključila preko 1.000 oseb oziroma dobrih 50 % zaposlenih.

Glavni cilji projekta: • zmanjševanje neskladja med trenutnimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence, • višja stopnja razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt, • večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu, • enotni pristop k razvoju kadrov v okviru panoge, kar pomeni bolj transparentno kroženje znanja v okviru panoge, • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev, • stalna izmenjava dobre prakse in izkušenj med partnerji, • dvig prepoznavnosti in ugleda področja logistike in transporta.

Usposabljanja, ki potekajo v okviru projekta, so usmerjena k doseganju zaznanih zahtevanih kompetenc, ki bodo v prihodnje potrebne za razvoj panoge. V sodelovanju s projektnimi partnerji smo razvili kakovosten model kompetenc, v katerem smo opredelili potrebne splošne in specifične kompetence štirih ključnih panožnih profilov (voznik, upravljavec viličarja, vodja voznega parka in disponent), ugotovili dejansko stanje in potrebe ter na podlagi tega pripravili ustrezna izobraževanja.

Število vključitev v izobraževanja: 2082 Število vključitev v notranja izobraževanja: 514

www.logins.si

5


PROGRAMI USPOSABLJANJ ZA VOZNIKE • Trening varne vožnje za voznike avtobusov in tovornih vozil • Trening ekonomične vožnje za voznike avtobusov in tovornih vozil • Spremembe zakona o voznikih in odgovornost prevoznika za ustrezno usposobljenost voznikov v cestnem prometu • Spremembe zakonodaje, varovanje vozil in blaga, komunikacija z nadzornimi organi • Prometna varnost in varnostni mehanizmi • Poznavanja vloge in delovanja posameznih sklopov vozila • Pravilno nameščanje in privezovanje tovora • Nadgradnje vozil, prevoz nevarnega blaga, izredni prevozi in prevoz skupine ter aktualni predpisi glede prevozov • Delovni čas in počitki voznikov • HACCP pri prevozu živil • Osnove samoobrambe • Psihična in fizična priprava voznika na vožnjo • Psihofizična sposobnost voznika, pravilna prehrana, obvladovanje stresa, motivacija • Skrb za zdravje na delovnem mestu • Razvoj mehkih veščin – sodelovanje in komunikacija • Delo z zahtevnimi strankami • Tuji jeziki – angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina

6


PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA UPRAVLJAVCA VILIČARJA • Upravljanje viličarja • Skrb za zdravje na delovnem mestu

PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA VODJE VOZNIH PARKOV IN DISPONENTE • Delo z zahtevnimi strankami • Reševanje konfliktov in vodenje zaposlenih • Planiranje ciljev in komunikacija • Tuji jeziki – angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina • Trženje transportnih storitev • Organizacija dela voznikov v skladu z zakonodajo Evropske komisije o časih vožnje in uporabi tahografa • Smernice za trajnostno upravljanje voznih parkov • Plačilni instrumenti in instrumenti zavarovanja plačil v mednarodnem poslovanju • Kalkulacija stroškov tovornega in avtobusnega prometa • Ekonomična vožnja, organizacija dela in tehnične novosti vozil ter sheme prepoznavanja in nagrajevanja zaposlenih voznikov • HACCP pri prevozu živil • Spremembe zakona o voznikih in odgovornost prevoznika za ustrezno usposobljenost voznikov v cestnem prometu • Razvoj mehkih veščin • Osnove računovodstva v transportni dejavnosti • Iz transportnega podjetja do logista • Vitko obnašanje podjetja – osnova za obstanek na trgu • Uporaba tahografa v cestnem prometu • Tečaj prve pomoči • Tečaj MS Excel • Škodni inženiring prevoznika in špediterja pri cestnem transportu vozil • Strateška revitalizacija podjetja

7


• B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. • MCPZ - Mednarodni center za prenos znanja d.o.o. • ŠTEMPIHAR d.o.o. transport in storitve • ŠTEMPIHAR SLAVKO s.p. • TRANSPORT FINEC BORUT s.p. • TEHNOPROMET ANTON KIMOVEC s.p. • HOMAN TRANS d.o.o., Škofja Loka • LOTRANS logistika in transport d.o.o. • HOEDLMAYR logistika d.o.o. • MLIN, d.o.o., Naklo • PETRANS d.o.o. • JURČIČ & CO., d.o.o. • M. KOŽELJ, mednarodni transport, d.o.o. • KLU-S TRANSPORT KLUKOVIČ SREČKO s.p. • ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d.d. • AVTOPREVOZNIŠTVO STELE MATJAŽ d.o.o • METRUM posredništvo, trgovina, prevozništvo d.o.o. • DARS d.d. • BRCE, prevozi in storitve d.o.o. • KOBAL TRANSPORTI d.o.o.

8

www.stempihar-trans.si

H Ö DL oLg i sM AYR tics Slovenia


B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj T: 04 280 83 00, 080 2111 E: info@bb.si www.bb.si

O NAS V podjetju B&B, d.o.o. že 25 let uspešno delujemo na področju izobraževanja v prometu. Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole s področij logistike, prometa in trajnostnega prometa ter usposabljanja za voznike začetnike in poklicne voznike. Uspešno sledimo trendom v cestnem prometu, transportu, logistiki in ponujamo kakovostne izobraževalne programe, s katerimi pokrivamo aktualne izzive in potrebe v panogi. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti. B&B d.o.o. izvaja javno veljavne programe logistični tehnik, logistično inženirstvo in Varstvo okolja, kjer je poseben poudarek namenjen trajnostnemu prometu. V šoli vožnje B&B usposabljamo kandidate za vse vozniške kategorije. Položaj vodilne šole vožnje na Gorenjskem utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. B&B d.o.o je pooblaščeni center za teoretično in praktično usposabljanje z izpitom za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu. Izvajamo tudi obvezna redna usposabljanja za imetnike kode 95. Izvajamo usposabljanja za upravljavce viličarjev, težko gradbeno mehanizacijo, avtodvigala ter programe za pridobitev NPK vzdrževalec cest/cestni preglednik in NPK sekač/sekačica.

O KOMPETENČNEM CENTRU Podjetje B&B, d.o.o. je v kompetenčnem centru nastopilo v vlogi vlagatelja in nosilnega partnerja projekta. Vodili smo projektno pisarno, ki je skrbela za koordinacijo vseh aktivnosti, povezanih s projektom. Sodelovali smo pri pripravi kompetenčnega modela, na podlagi katerega smo oblikovali izobraževalni načrt zaposlenih v partnerskih podjetjih in izbrali kakovostne izvajalce usposabljanj. Koordinirali smo organizacijo in izvedbo izobraževanj, prevzeli smo skrb za izvedbo in koordinacijo promocije projekta, administrativna dela in redno poročanje Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. Partnerskim podjetjem smo zagotavljali strokovno podporo in s tem okrepili svojo prepoznavnost kot najboljša podpora kadrovskim službam logističnih podjetij in vsem ostalim podjetjem, ki se navezujejo na to panogo. S sodelovanjem v kompetenčnem centru smo dobili priložnost za tesno sodelovanje s podjetji in vpogled v aktualne potrebe po izobraževanjih v panogi. To nam je omogočilo, da se bomo tudi v prihodnje pri oblikovanju izobraževalnih programov hitreje in učinkoviteje prilagodili potrebam podjetij in razmeram na trgu. Kot nosilni partner smo pridobili dragocene izkušnje in reference, s katerimi bomo kot izvajalec izobraževanj k sodelovanju pritegnili nove poslovne partnerje.

VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

9


Mednarodni center za prenos znanja d.o.o. (MCPZ) je izvajalec različnih oblik izobraževanja in usposabljanja, priprav na izpite in izpitov za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter usposabljanj za dodatne strokovne kvalifikacije. Nova izobraževanja in usposabljanja razvijamo skupaj s strokovnjaki in pri tem sledimo razvoju v stroki, zakonodaji in razvoju poslovnih procesov.

10

Z našimi programi pokrivamo različna področja: knjigovodstvo in računovodstvo, vodenje, kadrovsko področje, logistiko in promet, marketing in trženje, področje nepremičnin, izvajamo pa tudi prilagojena interna usposabljanja za posameznega naročnika.

MCPZ je v projektu Logins prevzel vlogo administrativnega partnerja in je bil vključen v delo projektne pisarne, ki je delovala v interesu celotnega partnerstva in zagotavljala nemoteno in izvajanje projekta. Aktivnosti so bile usmerjene v koordinacijo, izvajanje in evalvacijo usposabljanj za ključne kadre kompetenčnega centra, usklajeno s prijavo in kompetenčnim modelom, pa tudi v administrativno-tehnično podporo. S sodelovanjem v projektu smo dobili vpogled v specifiko panoge in specifiko dela, ki je v transportni dejavnosti izrazita, kar je od projektne pisarne zahtevalo iskanje rešitev in prilagajanje izvajanja usposabljanj posameznim partnerjem in njihovim konkretnim potrebam.

MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o. Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana T: 01 292 72 60 E: info@mcpz.si http://mcpz.si

Največjo dodano vrednost predstavlja mreža partnerjev, sodelavcev, prijateljev, ki smo jo razvili v okviru partnerstva in zunaj njega, preko zunanjih sodelavcev in izvajalcev usposabljanj, predvsem pa preko mreže Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ne le na vzporedne kompetenčne centre, pač pa tudi širše.


O NAS Naše glavno področje je opravljanje transportnih storitev. Organiziramo in opravljamo volumenske prevoze, prevoze za avtomobilsko industrijo, klasične prevoze do 25 ton in izredne prevoze. Prevoze opravljamo v Sloveniji in ostalih evropskih državah, z dovolilnicami CEMT pa lahko opravljamo tudi prevoze med tretjimi državami. V transportno - logističnem centru imamo lastno skladišče, kjer omogočamo shranjevanje večjih in manjših pošiljk. Veliko pozornosti posvečamo nenehnemu posodabljanju voznega parka, ki danes šteje blizu trideset vozil. Poslanstvo podjetja je zagotavljanje kvalitetnih transportnih storitev za naše poslovne partnerje doma in v tujini. Število vključitev v usposabljanja: 84. 85 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje. O KOMPETENČNEM CENTRU

S sodelovanjem v kompetenčnem centru smo dobili priložnost intenzivnega vlaganja v izobraževanje zaposlenih. Opažamo, da so zaposleni, ki so se vključili v izobraževanja, pridobili dodatne kompetence in učinkoviteje opravljajo svoje delo. Predvsem lahko izpostavimo napredek na področju ekonomične vožnje in komunikacije pri voznikih, napredek v znanju tujih jezikov pri disponentih in drugih administrativnih delavcih, kar se odraža v lažji in uspešnejši komunikaciji s strankami v tujini ter pridobitev dodatnih znanj s področja računovodstva in aktualnih predpisov. Delavci, ki so se vključili v izobraževanja, kažejo več samoiniciativnosti. V prihodnje bomo izobraževanju kadrov zagotovo namenjali več pozornosti kot pred vključitvijo v kompetenčni center.

ŠTEMPIHAR TRANSPORT Poslovna cona A12, 4208 Šenčur T: 04 201 60 60 E: info@stempihar-trans.si www.stempihar-trans.si

11


O NAS V prevozniškem podjetju Transport Finec Borut s.p. se ukvarjamo s prevozi razsutih tovorov s prikolicami s pomičnim dnom (walking floor) in prekucniki (kiper). Smo podjetje z največ tovrstnimi vozili v Sloveniji in smo specializirani za prevoz odpadnih materialov in volumenskih prevozov. Prevoze opravljamo tako v domačem kot v evropskem cestnem prometu - predvsem v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, Belgiji, na Nizozemskem, Češkem, Madžarskem in Hrvaškem. Vozni park redno obnavljamo in tako sledimo trendom in ekološkim standardom.

O KOMPETENČNEM CENTRU Izobraževanju zaposlenih že od nekdaj namenjamo veliko pozornosti, saj menimo, da je zelo pomembno tako za osebno rast zaposlenih kot tudi za razvoj celotnega podjetja. Zato smo se tudi odločili za sodelovanje v kompetenčnem centru. Največ pozornosti smo namenili usposabljanju voznikov za bolj ekonomičen način vožnje, od česar pričakujemo dolgoročni učinek. Opravili smo tudi

Število vključitev v usposabljanja: 36. 41 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje. TRANSPORT FINEC BORUT s.p. Taborska cesta 32a, 1290 Grosuplje T: 01 43 60 362 E: transport@finec.si www.finec.si

12

delavnico s področja vodenja, komunikacije in reševanja konfliktov, kar se je odrazilo v boljših odnosih med zaposlenimi, boljšemu razumevanju pomena različnih načinov komunikacije in s tem učinkovitejšemu delu v timu. Na splošno opažamo, da so zaradi sodelovanja pri aktivnostih kompetenčnega centra zaposleni bolj samoiniciativni.


O NAS Podjetje Tehnopromet Anton Kimovec s.p. je bilo ustanovljeno leta 1994. Ukvarjamo se s prevozom nevarnih snovi, in sicer utekočinjenega kisika, utekočinjenega argona in utekočinjenega dušika. Prevoze opravljamo v Avstrijo, Nemčijo, Italijo, na Slovaško, Hrvaško in Madžarsko. Na željo naročnikov izvajamo tudi druge manjše ali večje prevoze v različne evropske države. Število vključitev v usposabljanja: 30. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje. O KOMPETENČNEM CENTRU Koristi , ki smo jih dobili s kompetenčnim centrom, ocenjujemo kot izvrstne. S tem smo veliko pridobili na usposobljenosti voznikov in vodij voznega parka. Največji napredek smo zaznali pri varnosti v cestnem prometu ter pravilnem izvajanju časov voženj ter počitkov. V podjetju ne prihaja več do neznanja glede spoštovanja zakonodaje in zaposleni vse znanje s pridom uporabljajo vsakodnevno na terenu.

Tehnopromet Anton Kimovec s.p. Zgornji Brnik 109 4207 Cerklje na Gorenjskem T: 04 252 27 28 E: tehnoprom@siol.net

13


O NAS Podjetje Homan trans d.o.o. deluje vse od leta 2002. Osrednje storitve, ki jih nudimo našim naročnikom, so prevoz delnih pošiljk, prevoz kompletnih nakladov, skladiščenje blaga in informiranje o statusu pošiljke. V Nemčijo, na Dansko in v Italijo prevažamo predvsem pohištvo, avto dele, klimatske naprave, belo tehniko, gradbeni material, tekstil in tudi stroje. Število vključitev v usposabljanja: 47. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

HOMAN TRANS, d.o.o. Podpulfrca 8, 4220 Škofja Loka T: 04 512 66 66 E: irma.homan@homan-trans.si

14

O KOMPETENČNEM CENTRU Sodelovanje v KOC Logins ocenjujemo kot zelo pozitivno, saj smo svoje zaposlene dodatno usposobili na nekaterih področjih, na katerih že vrsto let ugotavljamo primanjkljaj kompetenc. S predavanji smo bili zelo zadovoljni. Na strokovnem področju smo pridobili veliko novega znanja s področja aktualne zakonodaje, predpisov o obveznih počitkih in uporabe tahografov. Zelo zadovoljni smo tudi z rezultatom izobraževanj s področja mehkih veščin – komunikacije, sodelovanja in motivacije,

saj opažamo večjo povezanost kolektiva in bolj odprte odnose med sodelavci. Posledično se še bolj zavedamo pomena izobraževanja na delovnem mestu. Sodelovanje v kompetenčnem centru je pripomoglo k izboljšanju pogojev dela, večjemu zadovoljstvu zaposlenih in dvigu njihovih poklicnih kompetenc, s tem pa k boljšemu nastopu in delovanju na domačem in tujem trgu.


O NAS Začetki današnjega podjetja Lotrans d.o.o. segajo v leto 1992. Takratno podjetje Lotrans šped d.o.o. se je ukvarjalo predvsem z organizacijo transporta, carinjenjem, mejno odpravo in carinskim zastopanjem blaga v mednarodnem prometu. V letu 2003 smo se odločili za razširitev svoje dejavnosti tudi na področje logistike in transporta. Danes v podjetju Lotrans logistika in transport d.o.o. organiziramo in opravljamo prevoze po celi Evropi. Skupaj s preverjenimi in poznanimi partnerji smo zanesljiv in kakovosten dobavitelj in organizator prevozov za svoje stranke. Nudimo pretovore, raztovore ter skladiščenje blaga v lastnem skladišču ob vsakem času. Poleg transporta nudimo logistične storitve, organiziramo pa tudi prevoze in dostavo manjših pošiljk od vrat do vrat.

O KOMPETENČNEM CENTRU Z izobraževanji v okviru kompetenčnega centra smo v podjetju Lotrans zelo zadovoljni, saj smo pridobili kar nekaj koristnih novih znanj, izboljšali pa so se tudi odnosi v kolektivu. Zaposleni so usposabljanja sprejeli zelo pozitivno, saj so bili programi izvedeni kakovostno. Upravljavci viličarjev so nadgradili svoje znanje in odpravili nekatere napake, za katere niso vedeli, da jih delajo. Usposabljanje na temo reševanja konfliktov in vodenja se odraža v boljši komunikaciji in boljši dinamiki v kolektivu. Vključevanje zaposlenih v izobraževanja se kaže tudi v večji povezanosti med zaposlenimi in večji pripadnosti podjetju.

Število vključitev v usposabljanja: 46. 88 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

LOTRANS d.o.o. Partizanska cesta 109, 6210 Sežana T: 05 734 16 16 E: info@lotrans.si www.lotrans.si

15


O NAS Podjetje Hoedlmayr logistika d.o.o. je mednarodno logistično podjetje, del skupine Hödlmayr International AG, Avstrija. Ponujamo rešitve za vsako storitveno dejavnost v distribucijski verigi, vse od proizvajalca do prodajalca vozil. Naša glavna dejavnost je logistika, v okviru katere opravljamo storitve transporta vozil, popravila vozil po toči, avtokleparstvo in avtoličarstvo, popravila manjših poškodb na vozilu, predelave, hrambo in zimovanje prikolic, avtodomov, plovil in vozil ter pranje in čiščenje vozil. Kot strokovnjak za globalno logistiko, se na nivoju koncerna ponašamo s 60-letnimi izkušnjami, v Sloveniji pa smo prisotni 20 let.

Hoedlmayr logistika d.o.o. Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec T: 01 755 84 00 E: info.slo@hoedlmayr.com www.hoedlmayr.si

16

O KOMPETENČNEM CENTRU V okviru projekta KOC smo se udeležili več izobraževanj, ki so bila bodisi neposredno vezana na področje logistike ali pa so bila usmerjena v splošno izobraževanje zaposlenih. Vsa izobraževanja so bila izvedena zelo kakovostno in nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu. Največji napredek smo opazili na področju prevozniške odgovornosti. Po izvedenem izobraževanju se zaposleni lažje odločajo pri obravnavanju transportnih poškodb. Opažamo, da zaposleni kot rezultat izobraževanj bolj konstruktivno sodelujejo pri reševanju raznih situacij. Z veseljem bi se ponovno odločili za sodelovanje v takšnem oziroma podobnem projektu.

Število vključitev v usposabljanja: 38. 86 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.


MLIN, d.o.o. Podbrezje 3, 4202 Naklo T: 04 530 62 80 E: mlin@siol.net www.mlin-transport.com

O NAS Glavno področje dela je transport vseh vrst pošiljk, od najmanjših do kompletnih kamionskih. Naše podjetje je specializirano predvsem za prevoze delnih pošiljk, ki jih opravljamo v in iz držav članic kakor tudi nečlanic EU. Sledimo predvsem željam svojih strank ter jim nudimo ugodne in kakovostne rešitve. Pri dostavi in prevzemu blaga smo fleksibilni, saj imamo tako kombi kot malo tovorno vozilo z dvižno rampo, tako da lahko pridemo tudi k strankam v manjših in slabše dostopnih predelih. Blago krajši čas lahko shranjujemo tudi v lastnem skladišču. O KOMPETENČNEM CENTRU S sodelovanjem v kompetenčnem centru smo dobili vpogled v nove smernice v transportu in nova znanja, ki jih zaposleni s pridom uporabljajo pri svojem delu, kar se odraža v bolj tekočem, hitrejšem in učinkovitejšem delu. Komunikacija med sodelavci se je izboljšala, zaposleni bolj samostojno iščejo rešitve težav. Odkar smo v kompetenčnem centru, se še bolj zavedamo, da je izobraževanje kadrov zelo pomembno. Sodelovanjem v tem projektu nam je dalo finančno spodbudo, da smo izvedli več izobraževanj.

Število vključitev v usposabljanja: 43. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

17


O NAS Naša glavna dejavnost je mednarodni transport in s tem povezana celovita logistična ponudba. S prevozi pokrivamo celotno zahodno Evropo, s poudarkom na Veliki Britaniji, Irski in državah Beneluxa. Prepeljemo lahko kakršenkoli kosovni tovor ne glede na količino. Vsa vozila v našem voznem parku so opremljena s sistemom sledenja. Naročniki prevoza lahko sami kadarkoli preverijo trenutno lokacijo vozila. Naši glavni cilji so poslovna odličnost, kakovostne storitve, konkurenčne cene in popolna prilagodljivost našim strankam.

O KOMPETENČNEM CENTRU Sodelovanje v projektu KoC Logins ima pozitivne vplive na poslovanje podjetja in počutje zaposlenih. Opažamo večjo strokovnost, samozavest in samoiniciativnost. Vse to ima pozitivne vplive na poslovanje podjetja in kakovost procesa dela. Ni zanemarljiv tudi učinek boljšega počutja zaposlenih, ki ga prinese pridobljeno znanje. Dvig kompetenc je prav tako opazen. Poznavanje pravil, predpisov in postopkov pri delu, ki ga zaposleni opravljajo, dnevno vpliva na hitrost in natančnost dela. Število napak se temu primerno zmanjša, kar pomeni, da se zaposleni ne ukvarjajo več toliko s popŠtevilo vključitev v usposabljanja: 53. ravljanjem lastnih napak in lahko svoj 71 % zaposlenih se je vključilo v najmanj delovni čas izkoristijo bolj produktivno. eno usposabljanje. S sodelovanjem v projektu Koc Logins se je močno povečalo izobraževanje Petrans d.o.o. zaposlenih v podjetju Petrans d.o.o. Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana Izobraževanje lahko predstavlja kar veT: 01 587 30 90 lik finančni zalogaj za majhna in srednja E: info@petrans.si podjetja, zato je pomoč v obliki takega www.petrans.si projekta izjemno dobrodošla.

18


JURČIČ & CO., d.o.o. Poslovna cona A45, 4208 Šenčur T: 04 271 15 00 E: info@jurcic.com www.jurcic.com

O NAS Glavna dejavnost naše družbe je mednarodni transport blaga v cestnem prometu. Razpolagamo z več kot 70 tovornimi vozili, opremljenimi z modernim navigacijskim sistemom. Pri tem približno polovico predstavljajo kiperski volumenski prevozi razsutih tovorov, drugo polovico pa prevozi paletiziranega blaga s polprikloniki. Opravljamo tudi prevoze nevarnega blaga ADR in vseh vrst odpadkov. Glavni del prevoznih storitev opravljamo na tržišču Evropske gospodarske skupnosti, pri čemer predstavljajo največji delež prevozi v Nemčijo, na Dansko, v Avstrijo in Italijo. Razpolagamo tudi z dobro opremljeno mehanično delavnico ter notranjim in zunanjim skladiščem.

O KOMPETENČNEM CENTRU K projektu smo pristopili v želji po povečanju vlaganja v razvoj človeških virov in s tem razvoju svoje konkurenčne prednosti. Zavedamo se pomena izobraževanja, ki smo ga v podjetju občasno organizirali že pred vstopom v kompetenčni center, sodelovanje v KOC Logins pa nam je s finančnega vidika omogočilo, da smo zaposlene vključili v kar nekaj koristnih usposabljanj, kot je na primer trening varne vožnje. Kot rezultat izobraževanj v okviru kompetenčnega centra smo zaznali dvig kompetenc voznikov s področja varne vožnje in znanja predpisov v cestnem prometu.

Število vključitev v usposabljanja: 239. 80 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

19


O NAS Glavna dejavnost podjetja je mednarodni transport in celovita logistična ponudba. S prevozi pokrivamo celotno zahodno Evropo, s poudarkom na Nemčiji, Nizozemski, Belgiji in tudi Italiji ter Sloveniji. Glavno področje dela je prevoz in organizacija prevoza blaga, glavni produkt so storitve prevoza in organizacije prevoza. Opravljamo tudi storitve skladiščenja, odpreme blaga, sledenja pošiljkam ter informiranja strank o statusu pošiljke. Odlikujejo nas točnost, zanesljivost, prilagodljivost in strokovnost. Število vključitev v usposabljanja: 94. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

M. KOŽELJ d.o.o. Šolska ulica 2 4220 Škofja Loka T: 04 506 16 00 E: info@mkozelj.si www.mkozelj.si

20

O KOMPETENČNEM CENTRU Koristi izobraževanj v okviru kompetenčnega centra so zelo pozitivno vplivale na naše podjetje, saj smo veliko znanj, pridobljenih na usposabljanjih, prenesli v prakso. Izvedli smo izobraževanja, na katera sicer najverjetneje ne bi šli. V okviru projekta sta zaposleni v administrativnem oddelku pridobili poglobljeno znanje s področja računovodstva, kar nam je omogočilo, da smo prevzeli samostojno vodenje računovodstva, zmanjšali stroške in dobili večji pregled nad poslovanjem. Vozniki so opravili trening ekonomične vožnje, od česar si dolgoročno obetamo prihranke pri gorivu. Pri večini zaposlenih je sodelovanje v usposabljanjih prispevalo tudi k večji motivaciji. Tudi v prihodnje bi želeli sodelovati v takšnem ali podobnem projektu, saj bi to vsekakor še pripomoglo k uspešnosti poslovanja.


O NAS Začetki prevozništva segajo v leto 1975. Naše glavno področje dela je opravljanje transportnih storitev in logistika. Organiziramo mednarodne kamionske prevoze blaga, z možnostjo odpreme delnih (zbirnih) ali kompletnih pošiljk. Organiziramo izredne prevoze blaga, pridobivamo dovoljenja in izvajamo spremstva za izredne prevoze. Ukvarjamo se predvsem z izrednimi prevozi, katerih dimenzije močno presegajo dovoljene. Svoje kapacitete in znanje nudimo že vrsto let predvsem na relaciji Slovenija – zahodna Evropa. Naše poslovanje temelji na kakovosti in varnosti opravljenih prevozov, pri čemer ne pozabimo na upoštevanje dogovorjenih rokov dostav in prevzemov blaga. Zavedamo se, da je kvaliteta poslovanja pogojena tudi s sodobno opremljenimi ekološkimi vozili, zato vozni park redno posodabljamo.

O KOMPETENČNEM CENTRU Za sodelovanje v kompetenčnem centru smo se odločili zaradi možnosti pridobitve novih znanj in izkušenj predvsem na področju varne in ekonomične vožnje. Naše voznike smo vključili v omenjeni usposabljanji in z rezultati smo zadovoljni. Zaposleni so izobraževanja dobro sprejeli in pridobljeno znanje preizkušajo v praksi. Nadgradili so vozniške kompetence, kar bo prispevalo k večji varnosti in bolj ekonomični vožnji. Izobraževanja so dobro vplivala tudi na odnose v podjetju, zaposleni so o opravljenih usposabljanjih veliko komunicirali med seboj.

KLU-S TRANSPORT KLUKOVIČ SREČKO s.p. Zgoša 4, 4275 Begunje na Gorenjskem T: 04 530 72 50 E: klus@telemach.net www.klus-yacht-transport.com

Število vključitev v usposabljanja: 17. 72 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

21


ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d. Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj T: 04 20 13 100 E: info@alpetour.si www.alpetour.si

O NAS Alpetour – Potovalna agencija, d.d. je s svojo osnovno dejavnostjo medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa največji prevoznik na območju Gorenjske. Naše poslanstvo je zagotavljanje varnega, točnega, sodobnega ter potnikom in okolju prijaznega javnega prevoza. Opravljamo tudi občasne prevoze, ki vključujejo prevoze, naročene s strani domačih in tujih agencij, ter prevoze vnaprej organiziranih skupin in skupin, sestavljenih iz naključno zainteresiranih posameznikov. V lastnih servisnih obratih skrbimo za vzdrževanje svojih ter za popravila in vzdrževanje drugih težkih cestnih vozil. Imamo tudi delavnico za tahografe, v sklopu katere opravljamo instalacijo, aktiviranje, kontrolo in popravilo tahografov. Število vključitev v usposabljanja: 573. 71 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

22

O KOMPETENČNEM CENTRU Z realizacijo projekta smo zelo zadovoljni. Rezultati določenih usposabljanj bodo vidni v prihodnosti, saj določena izobraževanja temeljijo na vsakodnevnem praktičnem delovanju (ekonomična vožnja) in rezultatov ni moč vrednotiti takoj. Rezultati so vidni npr. pri uporabi računalniškega programa Excel, zaposleni hitreje obdelujejo podatke ter s svojim znanjem pomagajo sodelavcem, ki se tečaja niso udeležili. Dodatna izobraževanja predstavljajo bonus v delovnem procesu, zato so vedno dobrodošla in dajo doprinos na več ravneh. V podjetju že vseskozi namenjamo velik poudarek izobraževanju, saj zaposleni potrebujejo nenehno nadgrajevanje svojih znanj, zato se bomo tudi v prihodnosti udeleževali usposabljanj. Seveda bi se z veseljem ponovno udeležili podobnega projekta, saj s tovrstnimi izobraževanji pridobivamo dodatna znanja in kompetence ter finančno prihranimo.


Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o. Praprotna polica 32 4207 Cerklje na Gorenjskem T: 04 281 85 12 E: info@transport-stele.si www.transport-stele.si

O NAS Podjetje Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2007 z osnovno dejavnostjo prevozi v domačem in mednarodnem transportu. Opravljamo cestne prevoze navadnega blaga in prevoze razsutega tovora. Naše storitve prevozov opravljamo po celotni Evropi, najpogosteje pa po Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, Švici, Nizozemski, Belgiji Franciji in Hrvaški. Po potrebi pa lahko tudi vozimo po drugih delih našega kontinenta. Naše poslanstvo je zadovoljevanje potreb po logističnih in transportnih storitvah v popolno zadovoljstvo naročnikov in vseh poslovnih partnerjev, ob tem pa hkrati na družbeno odgovoren način ustvarjati vrednost za vse vpletene deležnike. O KOMPETENČNEM CENTRU Koristi, ki smo jih v projektu KOC Logins pridobili, se kažejo tako na osebnostni kot poslovni ravni. Zaposleni so med seboj bolj povezani, manj konfliktni, več je medsebojne pomoči in sodelovanja, prav tako pa se je izboljšala komunikacija s strankami. Pri zaposlenih opažamo znatne spremembe, delo med njimi je bolj povezano, pridobljeno znanje vnašajo v vsakodnevno delo in prepoznavajo pozitivne plati uvajanja znanja na njihovem področju. Vsekakor smo z vključitvijo zaposlenih v izobraževanja opazili, da je to zelo dobra naložba za podjetje, zato se bomo v prihodnje za izobraževanja odločali v večji meri kot pred kompetenčnim centrom.

Število vključitev v usposabljanja: 72. 90 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

23


O NAS Podjetje Metrum d. o. o. deluje od leta 2004. Osrednje storitve, ki jih nudimo svojim naročnikom, so prevoz delnih oz. zbirnih pošiljk ter prevoz kompletnih nakladov. Prevoze opravljamo po Nemčiji, Belgiji, Nizozemski in Veliki Britaniji, občasno tudi v Francijo, na Češko in Hrvaško. Število vključitev v usposabljanja: 8. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje. O KOMPETENČNEM CENTRU V današnjem svetu hitrih sprememb na področju prometa in predpisov, ki to področje urejajo, je pomembno, da se stalno izobražujemo, saj le tako lahko zagotavljamo kvalitetno opravljene storitve, ki predstavljajo konkurenčno prednost. S sodelovanjem v kompetenčnem centru smo dobili možnost vključitve v izobraževanja z aktualnih področij in tako pridobili dodatna znanja, ki jih s pridom uporabljamo. Predvsem smo veliko pridobili na področju varne vožnje, aktualne zakonodaje o uporabi tahografov in počitkih mobilnih delavcev ter tehničnih lastnosti vozil.

METRUM d.o.o. Cesta na Brdo 55, 4000 Kranj T: 031 444 390 E: metrum.si@gmail.com

24


O NAS Ključna naloga 1.251 zaposlenih v DARS d.d. je stalna skrb za optimalno in varno upravljanje z avtocestnim omrežjem v Republiki Sloveniji. Naše storitve obsegajo upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja, zagotavljanje varnega in pretočnega odvijanja prometa, nadzor in vodenje prometa, cestninjenje vozil ter organizacija obnov in gradnja novih avtocest. Naše poslanstvo je uresničevati državne avtocestne programe, upravljati avtocestno omrežje ter nuditi kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih cest. Vizija družbe je postati vodilna, poslovno odprta, uspešna in tržno naravnana gospodarska družba za upravljanje sodobnih infrastrukturnih omrežij v skladu s pričakovanji uporabnikov.

O KOMPETENČNEM CENTRU DARS je s sodelovanjem v projektu pridobil učinkovito podporo za razvoj ključnih kompetenc tistih zaposlenih, katerih delo je neposredno povezano z logistiko in transportom. Zaposlenim, ki skrbijo za učinkovit podporni sistem transportni in logistični dejavnosti v smislu zagotavljanja varnega in pretočnega prometa, je bilo omogočeno pridobivanje kakovostnih znanj, ki so nedvomno razširila njihova spoznanja in izboljšala kompetentnost za opravljanje dela. Ugotavljamo, da usposabljanja v okviru Koc Logins pozitivno vplivajo na odnos in kakovost pri delu. Izobraževanja so se pri zaposlenih odrazila predvsem v obliki višje motiviranosti, medsebojnega sodelovanja in večje samostojnosti ter suverenosti pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo pri delu.

DARS že ves čas namenja veliko pozornosti izobraževanju zaposlenih, seveda pa se pri tem srečuje z določenimi ovirami. Sodelovanje v kompetenčnem centru nam je zelo pomagalo pri zmanjšanju finančnih ovir. V prihodnje bomo še naprej dajali izobraževanju ustrezen poudarek, pri čemer nam bodo v pomoč pridobljene izkušnje in nove povezave za izmenjavo znanja in izkušenj.

DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje T: 01 300 99 00 E: info@dars.si www.dars.si

Število vključitev v usposabljanja: 458. 35 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.

25


Brce d.o.o. Laze 22, 4000 Kranj T: 04 233 51 49 E: info@prevozi-brce.si www.prevozi-brce.si

O NAS Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1999. Osnovne storitve so bile prevozi in selitve po Sloveniji, ki smo jih opravljali s kombiji in priklopniki. Kmalu smo se usmerili na tuje trge po Evropi in se specializirali za mednarodni transport manjših in časovno omejenih pošiljk z lahkimi dostavnimi vozili (kombi vozila). Vozimo po celotni Evropi in državah na Balkanu. Letno prepeljemo okoli 17.000 pošiljk. Z nenehnim posodabljanjem voznega parka, ki je v povprečju star dve leti, skrbimo za zanesljivo opravljen prevoz . Vsa vozila so opremljena z komunikacijsko navigacijskimi napravami. Podjetje ima na skupni lokaciji pisarniške prostore, servisne prostore, skladišče in parkirišče. O KOMPETENČNEM CENTRU Z vključenostjo v KOC Logins in sodelovanjem pri izobraževalnih projektih smo nadgradili znanje in dvignili nivo kompetenc na področjih, za katera smo mislili, da jih dodobra obvladamo. Napredek se vidi v naši logistični pisarni, kjer se je učenje tujih jezikov že obrestovalo in pridobljeno znanje tudi uporabljamo. Zaradi boljšega znanja tujih jezikov se lepše predstavimo svojim tujim poslovnim partnerjem. Vozniki so z udeležbo na treningu varne vožnje in izobraževanju o varnem pritrjevanju tovora pridobili ogromno znanja. Zaradi udeležbe pričakujemo v letošnjem letu zmanjšanje poškodb vozil in poškodb tovora.

26

Število vključitev v usposabljanja: 80. 100 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje.


Kobal transporti d.o.o. Trtnikova ulica 11, 1260 Ljubljana Polje T: 01 549 11 64 E: info@kobaltransporti.si www.kobaltransporti.si

O NAS Naše podjetje je specializirano za notranji promet, tako da so naša vozila vsakodnevno prisotna na vseh koncih Slovenije. Izvajamo prevoze zmrznjenega blaga, hlajenega blaga ter blaga brez kontroliranega temperaturnega režima. S ponjavami izvajamo tudi mednarodne prevoze po celotni Evropi. Vsakodnevno s preko 60 različnimi tovornimi vozili oskrbujemo slovenski in evropski trg. Vsa naša vozila so opremljena z napravami GPS, kar omogoča neprestano sledljivost tovora. Poleg tega so nekatera vozila opremljena še s termografi, kar omogoča sledljivost nad temperaturnim režimom tovora ter izpis temperaturne zgodovine. Število vključitev v usposabljanja: 125. 85 % zaposlenih se je vključilo v najmanj eno usposabljanje. O KOMPETENČNEM CENTRU Izobraževanja so zaposleni sprejeli pozitivno, predavatelji so vsebine predstavljali na zanimiv način, zato se nam je zdel celoten projekt zelo zanimiv. Izobraževanja so zaposlenih sprva vzeli kot neko nujno zlo, vendar se je mnenje po prvem predavanju hitro spremenilo in sedaj imajo definitvino bolj pozitiven odnos do izobraževanj. Menimo, da izobraževanja prispevajo k bolj pozitivnemu vzdušju zaposlenih, saj so se na koncu že kar sami menili, kdo bi šel na katero predavanje in s kom, da bo skupina bolj sproščena. Vsekakor se bomo potrudili in v prihodnje namenili večji poudarek izobraževanju zaposlenih. V našem podjetju imamo pozitiven odnos do izobraževanja kadrov in menimo, da so ga s tem projektom pridobili tudi zaposleni.

2729


30


31


Publikacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

32