Page 1

Nr 3*2013

"Jeg begyndte at læse i den bibel, min dreng har fået af jer. Når jeg læste i den, mærkede jeg Guds varme lys over hele min krop."


FORVENT DET UFORVENTEDE!

AF BRUNO LANGDAHL

3

Det er advents­ og juletid. December er måske den måned i året, der er mest traditionsbundet, næsten rituel, for os. Vi pynter op og planlægger juletiden, som helst skal være, som den plejer at være: Med flæskesteg eller and, risala­ mande, juletræ, gaver... Adventstiden er ventetid og forvent­ ningstid ­ og de fleste af os forventer, at alt følger sit faste spor. Men der er ingen grund til at forvente det forventelige! Det, vi snart skal fejre, handler om noget helt uforventeligt. Om en Gud, som brød ind. Blev til en

lille nyfødt i en landsby i Mellemøsten. Og ændrede historiens gang, så intet mere er helt det samme, og så der er slået hul i horisonten og hvad der ellers adskiller himlen og jorden. Gud bryder stadig ind, og vi kan fortsat ikke rumme Ham og Hans planer i vores forventningers rammer. Det kan du læse om på de næste sider, hvor en af BBS' gode venner Iulia Cociuba fortæller om at planlægge med Gud. Med en stor tak for året, der snart er gået, og ønsket om en glædelig, ikke helt forudsigelig og velsignet jul!


AT PLANLÆGGE MED GUD

AF IULIA COCIUBA. (RED. BRUNO LANGDAHL)

Iulia har sammen med sin mand, Edi, og vennerne Flavia og Tinel stiftet or­

I en periode har BBS været i dialog med folkene bag Jeg kan! om deres

ganisationen Jeg kan!, som BBS følger og støtter. Organisationen rækker ud til børn fra både velfungerende hjem og fra fattige og brudte familier i slu­ mområdet i Hateg.

behov for at finde nye lokaler til de mange aktiviteter.

Det gør de blandt andet ved at arran­ gere lektiehjælpscafé, leg og fritidsak­ tiviteter for børnene, ved at læser bibelhistorier og at hjælper med livs­ fornødenheder og hygiejne. Du kan læse mere om aktiviteterne på bbs­ net.dk/hateg.

E­mailen følger oversat på de næste sider. Vi håber, den vil varme jeres hjerter og sprede eftertænksomme spil om mundvigen, som den har gjort hos os.

Men så en dag modtog vi en e­mail fra Iulia…

4


I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. Ordsprogenes bog 19,21.

5

For otte­ni måneder siden havde vi en perfekt plan for, hvordan vil ville fort­ sætte vores faste aktiviteter med børnene – hvornår vi skulle mødes, hvor lang tid, vi skulle bruge sammen og så videre. Vi havde lagt tid i at lægge strategier, forhandle om lokaler og fin­ de frivillige. Vi havde endda BBS’ løfte om hjælp til at betale huslejen. Når det gælder frivillige organisationer er det vanskeligste, som I nok ved, at få den økonomiske ramme på plads. Og det havde vi!

Vi havde kort sagt styr på det hele, men hver gang vi kunne finde et passende lokale at leje, og vi stort set kun mang­ lede at skrive under på kontrakten, kom der alligevel noget i vejen, der satte en stopper for det. EN SAMTALE MED GUD I slutningen af juni, før vores store børnelejr, talte jeg med Gud. Jeg be­ sluttede at sætte hele arbejdet med at finde et egnet lokale på pause og bad Gud om at give mig et tegn – jeg havde brug for i mit hjerte og sind at være sikker på, at det var Ham, der ledte. Jeg bad om, at han ville give mig et tegn, når skolerne startede op igen i september.

INDKALDELSE TIL BBS' GENERALFORSAMLING 2014 BBS afholder generalforsamling på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens den 15. marts 2013 kl. 13.30. Vi afslutter med aftensmad. På valg i år er Martin Sønderby, Videbæk.


ET OVERRASKENDE MØDE Det blev den 15. september – første skoledag. Jeg var gravid, meget træt og bestemt ikke i topform, men jeg tog med Christa i skole, for at møde hen­ des nye klasselærer. I skolegården blev jeg mødt af en kvinde, jeg på alle må­ der havde lyst til at undgå den dag! Hun er mor til en af de drenge, vi ar­ bejder med, og hun havde presset mig på en helt urimeligt måde, for at tage hendes barn med på sommerlejren. Hun havde endda skrevet i en SMS, at hendes dreng ville begå selvmord, hvis jeg ikke ændrede min beslutning. Vi havde mødt familien første gang for omkring fire år siden. Dengang besøgte vi dem i deres hjem, og vi inviterede dem med til forskellige ting, men på det seneste havde familien vendt os ryggen. Deres barn passede ikke sin skole, han var på vej i uføre og endte med ikke at bestå skoleåret. Det var derfor, han ikke kunne komme med på lejren. Nå, tilbage til skolegården, hvor hun var på vej hen mod mig. I mit stille sind forberedte jeg mig på det værste. ”Iulia, vendt lige et øjeblik”, sagde hun, ”der er noget, jeg skal fortælle dig.” “Det er blevet tydeligt for mig, at vi le­

ver i mørke – at det ikke er, som det skal være”. Hun fortalte, at hun havde det bedre, nu hvor hun tale med mig, og fortsatte: ”Jeg har haft en periode, hvor jeg har været min mand utro. Og jeg har stjålet, så jeg kunne købe make­ up og gøre mig smuk for andre mænd. Min mand bedrog også mig. Han var ligeglad med mig. Men vi kan ikke fortsætte på den måde. UD AF MØRKET Jeg begyndte at læse i den bibel, min dreng har fået af jer. Når jeg læste i den, mærkede jeg Guds varme lys over hele min krop. Min mand begyndte også at læse i bibelen indimellem. Jeg forsøgte at dele det med mennesker omkring mig, men de sagde, at jeg var tosset.” Hun fortsatte sin fortælling i mere end en time, imens andre mødre til de børn, vi arbejder med, sluttede sig til os og lyttede til hendes historie. Min frustration over, at vi ikke har et sted til vores børneaktiviteter for­ svandt på det tidspunkt. Det gik op for mig, hvorfor Gud ønsker, at vi skal væ­ re i børnenes hjem: At vi arbejder sammen med, eller i det mindste møder, børnenes forældre er vigtigere end at vi har vores egne lokaler. Jeg

6


forstod, hvor STOR vores Gud er – større end vores planer og strategier! Jeg var faldet i den fælde, hvor man tænker: ”Jeg skal have den perfekte plan, og jeg skal indfri den!” Men om vi lykkes er ikke bestemt af, at vi knokler, skraber penge sammen, studerer eller arbejder i døgndrift.

7

DET VIL FØLES ANDERLEDES - FORDI DET ER ANDERLEDES Mens jeg så på skæbnerne omkring mig, slog det mig, at det kan være et selvcentreret perspektiv at gøre sig umage. Vi må have Gud med og vide, at vores succes afhænger 100% af ham. Det betyder ikke, at vi kan være dovne. Vi skal handle og være aktive ­ men sammen med Gud og ikke adskilt fra Ham. Sæt Guds vilje før din egen! I sidste ende skal vores plan være Guds plan. Det vil føles anderledes – fordi, det er anderledes. Men prøv det. Det er den eneste måde, der vil sætte dig fri af frygt og bekymring og give dig fuld­ stændig fred.

Mit sidste besøg hos en af familierne var den 4. oktober, dagen før vores søn Eric kom til verdenen. Min datter Christa var inviteret til fødselsdagsfest hos Alina, en pige, som bor i slummen men hos en af de mere velhavende fa­ milier. På billedet kan du se alle de in­ viterede børn. Alle andre end Christa og jeg var fætre eller kusiner til Alina. Børnene tilhører tre familier. Alle fædre er i fængsel. De er en del af om­ rådets prostitutionsmiljø. Det er der­ I n d sæt bi l l ed e for, familien er forholdsvis velhavende.

De fire piger på billedet deltager i vores skoleaktiviteter. Med jeres hjælp og engagement, og Guds vilje kan de træ­ de ud af deres familiers livsstil. Og ja, jeg vil fortsætte med at besøge dem og afholde aktiviteter i deres hjem, også sammen med deres mødre. Med Guds hjælp!


DA MALKEMASKINEN KOM TIL NEGRENI AF MADS SJÆLLAND

I Rumæniens nordøstligste hjørne lig­ ger Botosani amt med ca. 412.000 ind­ byggere. I dette amt finder vi, kun et par kilometer fra grænsen til staten Moldova, landsbyen Negreni. En landsby med ca. 900 indbyggere. I denne landsby findes det største antal af kvæg pr. indbygger i hele Botosani amt; men ingen malkemaskiner. Den sidste halve snes km. til Negreni er grusvej. Hastigheden må ikke blive for høj, da der hele tiden skal være tid til at undvige de største huller og de dybeste hjulspor. Vejen ender i Negre­ ni. I et tidligere nyhedsbrev har vi bedt om hjælp til at finde em malkemaskine. Det har vi fået. Med stor hjælp fra gode venner lykkedes det at finde og sam­ mensætte et godt malkeanlæg.

8 Torsdag den 24. oktober 2013 blev der for første gang nogensinde, malket kø­ er med en malkemaskine i Negreni. Det var et stort øjeblik, såvel for os, som for familien. ”Ceremonien” blev ikke bare overværet af bondemanden og hans familie, men også præsten (Stefan Moisuc), hans kone og datteren Claudia, der var vores tolk, var til stede.


denne nymalkede, fede, lunkne mælk.

9

Jens Åge Nielsen, der var min ledsager, instruerer og fortæller glad og gerne om hvordan malkemaskinen betjenes og vedligeholdes. Køerne modtog me­ kaniseringen med ophøjet ro og vær­ dighed. Ikke en eneste gang blev der løftet et ben til ”forsvar” mod de ”nye angreb”.

Da vi er færdige med malkningen viser bondemandens kone, mor til otte børn og trofast ”malkepige” i utallige år, sine hænder med opsvulmede fingre.

For nu at være sikker på, at køernes yvere er tømt for mælk, malker bon­ demandens kone de sidste dråber ud med hånden.

”Jeg er så taknemmelig for, at jeg ikke skal malke mere, mine håndled og fin­ gre gør ondt”, siger hun.

Og dråberne bliver til en kærkommen gave til Claudia, der elsker at drikke

I mit stille sind kunne jeg bare sige, ”tak kære Gud at jeg også fik denne oplevelse og tak for venner der har væ­ ret med til at gøre dette muligt.”


EN HJÆLPENDE HÅND TIL STEFAN MOISUC AF MADS SJÆLLAND

De fleste af vore venner vil være be­ kendt med, at BBS har samarbejdet med Stefan Moisuc i mere end 20 år. I alle disse år, har vore givere sørget for, at vi har kunnet lønne Stefan og har kunnet give økonomisk støtte til flere af hans aktiviteter.

får bygget i den tid jeg har samarbejdet med BBS”. Her i det fjerneste hjørne af Rumænien har Stefan ”plantet” fem nye menighe­ der i løbet af godt 20 år. Endnu en gang fyldes mit sind af taknemlighed til Gud og til gode venner som har været med til at gøre dette muligt. Stefan har i al den tid, vi har kendt ham, boet i en lejlighed på fjerde sal i Botosani, ”hovedstaden” i det amt, hvor han udøver sin præstegerning og ”planter” nye menigheder.

Da vi besøgte Stefan i oktober måned, tog han os med til en landsby. Her vi­ ser han os en ny kirkebygning, hvor alt det indvendige stadig mangler. Stefan fortæller: ”Dette er den femte kirke jeg

For mange år siden købte Stefan ca. 1 hektar jord i landsbyen Hudum, der ligger nogle få kilometer udenfor Bo­ tosani. Her har han bygget et dejligt stort beboelseshus og et udhus, hvor

10


der er plads til et par grise og forskel­ ligt fjerkræ.

hjælp til at få etableret et centralvar­ meanlæg.

Stefan har sammen med sin kone med flid og dygtighed dyrket og tilplantet jorden omkring huset, således at det såvel om sommeren som om vinteren er blevet til et ”spisekammer” for hele familien og for dyrene i udhuset.

I tillid til, at der er venner, der hjælper os med økonomien, har vi sagt ja til denne opgave, og vi regner med, at et team fra BBS i sensommeren 2014 vil sørge for, at Stefans hus kan varmes op.

Af praktiske og økonomiske grunde har familien aldrig boet i huset i vinter­ halvåret. Fra lejligheden inde i byen, kunne børnene selv gå til og fra skolen, og der blev ingen ventetider og trans­ portudgifter. 11 Huset i Hudum har været for vanske­ ligt og for dyrt at varme op, og der er kun kakkelovn i et par af rummene. I løbet af de sidste par år er ydervægge­ ne blevet isoleret og forsynet med termovinduer. Den sidste af børnene, Luxi, har i in­ deværende år afsluttet gymnasiet i Bo­ tosani og er flyttet til Ias for at få en højere uddannelse. Stefan og hans kone har nu et ønske om at flytte fra lejligheden og tage per­ manent ophold i huset i Hudum; men det kræver at huset forsynes med et varmeanlæg. Stefan har bedt BBS om

Gode venner har allerede hjulpet os et stykke på vej. De fleste af radiatorerne samt en 1500 liter akkumuleringstank var med i lasten i oktober. Et stort so­ lidt fastbrændselsfyr er også klar til at blive bragt derned. Der mangler en hel del endnu, f.eks. materialer til opførelse af fyrrum og skorsten, isolering af husets loft, rør, radiatorventiler etc. For mig er det en hjertesag, at vi kan række en hjælpende hånd til Stefan og hans kone. En anerkendelse for deres utrættelighed i evangeliets tjeneste.


DA MIKAEL OG FAR BYGGEDE BADEVÆRELSE

12 AF MIKAEL (MED LIDT HJÆLP FRA ANDERS BRUUN RASMUSSEN)

Hej! Jeg hedder Mikael og er 2 år gammel. I efterårsferien var jeg i Ru­ mænien sammen med min far og min gode ven Bruno. Vi skulle ned og bygge et badeværelse til en familie som vi lærte at kende sid­ ste år, og som vi også besøgte i sommerferien da jeg var dernede og holde ferie. Turen derned var lang, men jeg synes også det var rigtig hyggeligt. Vi opleve­ de mange ting på turen og faktisk sov vi også bag i bilen en enkelt nat, hvilket

var en meget stor oplevelse. Det var en rigtig fin bil vi kørte i, vi havde nemlig lånt en stor blå varebil af en mand der hedder Mads Sjælland.


13

Da vi kom til Rumænien gik vi hurtigt i gang med at bygge badeværelset. Heldigvis var der allerede støbt et fun­ dament, og da Bruno og far havde snydt lidt ved at bygge væg­elementer­ ne hjemmefra, havde vi næsten fær­ digbygget badeværelset da vi tog hjem igen efter tre dage.

Efter at vi er kommet hjem igen har vi fået et brev fra familiens nabo der

Det hjalp også meget at vi fik hjælp af to flinke mænd der hedder Poul og Knud. De snakkede lidt sjovt, men min far siger at det var fordi de kom fra noget der hedder Sjælland.

den første sne er faldet og det virkeligt er blevet koldt.

hedder Iulia. Hun skriver at de nu kan bruge badeværelset, og de er meget glade for det. Jeg er også glad for at de nu ikke mere behøver at gå ud igennem hønsegården for at komme på toilet. Især nu hvor


NU ER JULEPAKKERNE PÅ VEJ TIL RUMÆNIEN

AF BRUNO LANGDAHL

Det er med stor taknemmelighed, vi kan fortælle, at der i år samlet næsten 60.000 kr. ind til julepakker til Ru­ mænien. Samtidig er mange med stor opfindsomhed gået på indkøb og har sammensat en spændende julepakke. De ca. 120 julepakker, vi har modtaget, er i skrivende stund på vej til Rumænien. Lørdag den 7. december 2013 blev lastbilen, som foruden julepakkerne indeholder, tøj, hospitalsudstyr, kørestole, legetøj, senge, borde og meget andet, pakket og sendt godt afsted fra Videbæk med kurs mod Rumænien.

14


MÅLSÆTNING Foreningen Broder til Broder Støtte ønsker, ud fra et kristent livs­ og menneskesyn, at række en hjælpende hånd til mennesker i Ru­ mænien.

NYHEDSBREV

BBS PÅ NETTET Hjemmeside: bbsnet.dk Facebook: facebook.com/b2bsupport

MEDLEMSKAB

Vi modtager gerne adresser (mailadres­ ser) på nye abon­ nenter der ønsker at få tilsendt BBS’s nyhedsbrev. Send gerne navn og adresse til: bbsnyhedsbrev@gmail.com

Tegn dig som medlem af BBS og vær med til at bakke op om og leve med i BBS’ engagement i Ru­ mænien. Enkeltpersoner: kr. 50,00. Ægtepar: kr. 75,00

Tilmelding online: bbsnet.dk/nyhedsbrev

Indmeldelse online: bbsnet.dk/medlem

KONTAKT & BESTYRELSE

GAVER TIL BBS’ ARBEJDE

Broder til Broder Støtte c/o Mads Sjælland, Høgelsbjerg 11, 6200 Aabenraa

Indbetaling via netbank: Indbetalingskort, vælg kortart: 73 og angiv kreditornummer : 81 82 21 74

Tlf. 74 62 66 11 / mobil: 30 11 46 34 E­mail: mads.sjaelland@webspeed.dk

Fradragsret: BBS er medlem af Dansk Missionsråd derfor er gaver fradragsberettiget. Ønsker du fradrag, skal du ved indbetaling opgive dit CPR nr. Dansk Missionsråd indberetter dit samlede gavebidrag til Skat. (Der er fuld fradrag for gaver op til kr.14.500)

Bestyrelsen Mads Sjælland (formand), Aabenraa Martin Sønderby, Videbæk Anders B. Rasmussen, Horsens Knud Enggaard Sørensen, Roskilde Bruno Langdahl, Horsens

Kvittering for gaver udsendes én gang årligt. Når en givers samlede gavebeløb er indberettet til Skat, sendes der også en kvittering til giveren (ca. januar / februar).

BBS Nyhedsbrev nr. 3 2013  
BBS Nyhedsbrev nr. 3 2013  

Brother to Brother Supports nyhedsbrev. Se mere på bbsnet.dk.

Advertisement