Page 1

Sorting Algorithm Time Complexity -³µÌ N àÆ ÄH ¯ (200xxxxx) 2009 10 ¸ 5

I. ̵ L ³

|

// àŽ - µ Ì– P // (¾ // /proc/cpuinfo ¸ /proc/meminfo // è CPU h Main memoryµÌ L³

II. Selection Sort 1.µÌ ³½ // selectionSort() ØæV main()µÌ ½ ³ ò // selectionSort() ̵L // main() ̵L ¬ô // selectionSort() ü/† „Ô ¡ ¶- Ÿ ` €‰ ‘ 2.µ-̳½

|H

ò

àN 1. ̵ ³½… // (*) ̵ ³½ // ̵½\ , x ˜ö // ð ) x µ Ì L³ ¸ ˜Ë

1µÌ

³

d

yµÌ ³ (ð ), y µ Ì

ï¦ ¶ ½ ³ (sec)

selection sort-¶³

B’

Èìì

Ô „

³-

.

III. Quick Sort 1.µÌ ³½ // quickSort() è Í main()µÌ ½ ³ ò // main() ̵L À“ . // quickSort() ̵L ð , medianLeft() hœì )8 quick sortµ -Ì ½.

quickInsertion() Ü µ

VL

m

È (̵ -

L


2.µ-Ì µÌ

quick sort-¶³

B’

PÅ 2 µ - L …

.

report_form  
report_form  

Sorting Algorithm Time Complexity // àŽ - Ì µ- – P // ( ¾ // /proc/cpuinfo ¸ /proc/meminfo // è CPU h Main memory Ì µ ³ L Ì µ - ³ à NÆ...