Page 1

1‐2/2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři,  obchodní  přátelé,  jsem velmi rád, že opět mo‐ hu uvést letošní první vydá‐ ní  našeho  informačního  zpravodaje,  který  je  pro  začátek  této  sezóny  oprav‐ du plný novinek v sor men‐ tu.  Ty  najdete  vlastně  na  každé straně.   V  úvodu  bychom  Vás  chtěli  seznámit  s  nově  vyvinutým  vsakovacím  blokem,  který  má  opro   předchozí  gene‐ raci  mnoho  výhod.  Tou  hlavní je asi opravdu snadné  čištění  a  možnost  inspekce  za použi  kamery.  V dubnu jsme také uvedli na  trh  nový  systém  vnitřní  ka‐ nalizace  AMAXPRO,  který  se  vyznačuje  zlepšenými  mechanickými  i  akus ckými  vlastnostmi.  I  v  sor mentu  inženýrských  sí   došlo  od  dubna  k  zají‐ mavému  rozšíření.  Nově  dodáváme  tvarovky  na  tu‐ po, resp. kolena 90° a 45°, v  dimenzích d 355 a 500 mm.  Jako  každé  jaro  jsme  pro  Vás  i  letos  připravili  ceno‐ vou  akci,  tentokrát  na  lou‐ pací přístroje.   Součás   tohoto  vydání  jsou  dále  informace  o  nových  materiálech  a  cenících  a  také  o  akcích,  kterých  se  naše firma účastnila a účast‐ nit bude.    Aleš Macháček, jednatel  společnos  

NOVINKA 2013 VE VSAKOVÁNÍ— VSAKOVACÍ BLOK GARANTIA EcoBloc Tře generace vsakovacích bloků disponuje vynikajícími technickými vlastnostmi a zajiš‐ ťuje op mální výkon. Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny ze 100%  recyklovatelného  polypropylénu  a  díky  své  konstrukci  mají  tyto  bloky  třikrát  větší  re‐ tenční  objem  než  štěrkové  lože.  Bloky  se  skládají  z  těla,  dna  a  dvou  kusů  zakončení.  Spojují  se  jednoduše  pomocí  spojek  a  lze  z  nich  vyskládat  různé  tvary  a  velikos   vsako‐ vacího  zařízení.  Nový  GARANTIA  EcoBloc byl  navržen  podle  nečastěj‐ ších  požadavků  projek‐ tantů, realizačních firem  i  samotných  investorů  a  proto představuje řešení  skýtající  mnoho  výhod.  Jednou  z  nich  je  velmi  snadné  čištění  a  inspek‐ ce,  které  umožňuje  prá‐ vě  nová  konstrukce  blo‐ ku.  Blok  je  dále  navržen  na  minimální  životnost  50 let a lze ho instalovat  až do hloubky 5 m.   Hospodaření  s  dešťovou  vodou  je  trendem  po‐ sledních  let  a  vyžaduje  ho  i  současná  legisla va.  Systém  GARANTIA  EcoBloc  představuje  tře   generaci  vsakova‐ cích bloků, které zajišťují bezpečné odvodně‐ ní  zpevněných  ploch.  Tento  systém  s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpo‐ malení  odtoku  dešťové  vody,  akumulaci  či  vsakování přímo v místě spadu srážek. 

VÝHODY NOVÉHO BLOKU  Úspora a hospodárnost  Snadná montáž a flexibilita  Univerzální použi  Pevnost, odolnost a dlouhá život‐ nost  Jednoduchá inspekce a čištění  Efek vita skladu i dopravy

NOV I NK

A 20

13

Více informací  najdete  v produktovém  listu  nebo na našich stránkách. Pro Vaše dotazy k  novému  bloku  je  k  dispozici  produktový  manažer nebo infolinka 800 23 24 25.  Podívejte se na video k novému bloku.

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI JIŽ MÁ SVOJI NOVOU NORMU 1. dubna  2013  vešla  v  platnost  dlouho  oče‐ kávaná  tech‐ nická  norma  TNV 75 9011  Hospodaření  se  srážkovými  vodami.  Pro  prostředí  vodního  hospodářství  v  České  re‐

publice je to norma velmi důležitá a přede‐ vším  pro  projektanty  bude  užitečným  ná‐ strojem  pro  návrhy  odvodnění  menších  nemovitos  i velkých urbanizovaných celků.   

Více informací  k  nové  normě  najdete  na  našich webových stránkách, nebo neváhejte  kontaktovat  produktového  manažera  pro  oblast hospodaření s dešťovou vodou.


GLYNWED Zpravodaj 1-2/2013

Stránka 2

VELKÁ JARNÍ AKCE NA LOUPACÍ PŘÍSTROJE

GLYNWED PODPOŘÍ SOUTĚŽ PLYNAŘŮ 23.—27. dubna se v rámci 18.  stavebního  veletrhu  IBF  v  Brně uskuteční 3. ročník mis‐ trovství ČR s mezinárodní účas učňů v oboru mecha‐ nik plynových zařízení.  Tito  učni  skládají  jedny  z  nejpřís‐ nějších  zkoušek  a  nesou  vel‐ kou odpovědnost.   Společnost GLYNWED pod‐ poří soutěž dodávkou mate‐ riálu, technickou asistencí i drobnými cenami.  

NOVÉ NÁVODY PRO MONTÁŽ ELEKTROTVA‐ ROVEK Společnost GLYNWED  vydala  na počátku dubna 2013 nové  návody  pro  montáž  elektro‐ tvarovek  do  dimenze  d  225  i  pro  montáž  elektrotvarovek  velkých dimenzí FRIALEN® XL.   Tyto  návody  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  nebo  u  produktových  manažerů  sor mentu  elektrotvarovek  FRIALEN®.   Podívat se také můžete na montážní videa.

20% na všechny

NOVÝ KATALOG ELEKTROTVAROVEK FRIALEN® A TVAROVEK NA TUPO Společnost GLYNWD s.r.o. vydala 2. rozší‐ řené vydání katalogu k sor mentu elek‐ trotvarovek FRIALEN®, tvarovek na tupo, kanalizačních tvarovek FRIAFIT® a příslu‐ šenství FRIATOOLS®. V novém katalogu byla také aktualizována skladová disponi‐ bilita všech položek Hlavní novinky v sor mentu: Objímka UB d 900 mm, SDR 11 Ta rozšířila  řadu  dimenzí  v  tlakové  řadě  SDR 11. Její montáž se provádí podle nové‐ ho  návodu  pro  montáž  elektrotvarovek  velkých dimenzí FRIALEN® XL.  Redukované T‐kusy elektro Jsou  k  dispozici  v  dimenzích  d  32/20,  63/32,  63/40  a  63/50  mm.  Průběžná  část  elektrotvarovky má odkrytou topnou spirá‐ lu  k  op málnímu  přenosu  tepla,  velkou  hloubku  zasunu ,  široké  svařovací  zóny,  studené zóny na koncích a uprostřed. 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 14. května, Skalský Dvůr XIII. Konference svařování plastů 15. května, Košice Prezentační dny AQUA 16. května, Bánská Bystrica Prezentační dny AQUA 17. května, Bra slava Prezentační dny AQUA 11. června , Hradec Králové Školení GAS Více o akcích na: http://akce.glynwed.cz

Ve spolupráci s výrobním závodem FRIATEC  jsme pro Vás připravili cenovou akci na lou‐ pací přístroje.     Akce  pla   na  všechny  typy  loupacích  pří‐ strojů  v  nabídce  společnos   GLYNWED  ob‐ jednané do konce května a nevztahují se na  ni žádné jiné dodatkové slevy.     Bližší  informace  o  akci  najdete  v  akčním letáku.

Mezipřírubová těsnění Jedná se  o  dva  typy  těsnění— ploché  těsnění  k  lemovému  ná‐ kružku z  materiá‐ lu EPDM a ploché  těsnění  s  ocelo‐ vou  výztuhou  z  materiálu NBR.   Nově  je  také  do‐ dávána  elektro‐ záslepka  MV  i  v  dimenzi d 200 mm.   Ke změnám došlo také v sor mentu kanali‐ začních  tvarovek  FRIAFIT®.  Zde  je  hlavní  novinkou kanalizační sedlová tvarovka ASA‐ VL v dimenzích od d 355 do d 630 mm. Nově  je  v  nabídce  také  přípojka  k  napojení  na  ocelové a betonové kanalizační potrubí ASA‐ MULTI.  

Nový katalog ke stažení.

ZAJÍMAVÉ ROZŠÍŘENÍ DIMENZÍ TVAROVEK NA TUPO Od dubna 2013 náš výrobní závod význam‐ ně rozšířil výrobu tvarovek na tupo o nové  dimenze kolen. Nově jsou dodávána kolena 90° a 45° v dimenzích d 355 a 500 mm v SDR 17 i SDR 11.  Od tře ho čtvrtle  2013  budou tato kolena také k dispozici v dimen‐ zích d 400 a 450 mm.   Použi   vstřikovaných  kolen  velkých  dimenzí  namísto  ohýbaných  bezešvých  oblouků  tak  může  výrazně  přispět  k  zlev‐ nění  realizované  stavby.  Ceny  a  objednací  čísla na vyžádání.   

Více informací a ceny získáte u našich produk‐ tových manaže‐ rů.

d 35 5 NOV a 500 m INKA m 2013


GLYNWED Zpravodaj 1-2/2013

Stránka 3

AMAXPRO – NOVÝ MODERNÍ A PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ KANALIZACE Tento nový  systém  vnitřní  kanalizace  využívá  třívrstvé  konstrukce  trubek  se  zlepšenými  mechanickými  i  akus cký‐ mi vlastnostmi. Odolný systém je mož‐ ný instalovat i při teplotách do – 10°C  a současně odolává také vysokým tep‐ lotám tekoucího odpadu (až do + 90°C,  krátkodobě  až  95°C)  a chemickým  lát‐ kám v odpadní vodě. Bílá vnitřní vrstva  umožňuje  snadnou  kontrolu  kvality  provedené  práce  a  rychlou  lokalizaci  případných ucpávek. Prak cké měřítko  na  trubkách  usnadňuje  montáž  insta‐ lovaných úseků rozvodů.  Leták ke stažení

NOVÉ CENÍKY NA SOR‐ TIMENT SANITY Od 1. 4. 2013 jsou v platnos   nové  ceníky  na  sor ment  sanity.  Nové  ceníky  se  týkají  odhlučněného  odpadního  systému,  výrobků  Abusa‐ nitair,  sifonů  SAS  Nicoll           a  také  náhradních  dílů  pro  moduly FRIAFIX a FRIASET.  

NOV I NK

A 20

13

Více informací  na  našich  webových  stránkách nebo na info@glynwed.cz 

Ceníky jsou  k  dispozici  na  www nebo u našich obchod‐ ních zástupců.  http://cenik.glynwed.cz 

PLASTOVÉ OKAPY—NEDOCENĚNÉ, ALE VELMI UŽITEČNÉ Se vzrůstající  výkupní  cenou  barev‐ ných kovů a bohužel, také v souvislos   s  probíhající  hospodářskou  krizí,  musí  lidé při výběru okapů řešit stále častěji  možné  riziko  zcizení,  především  té  čás   okapového  systému,  který  je  přístupný ze země pro nenechavé ruce  zlodějů ‐ sběračů kovů. Řešení pomocí  různých  plastových  trubek,  které  nej‐ sou  pro  tento  účel  určené,  je  velmi  časté.  Když  však  pomineme  este cký  dojem, je nutno vzít v potaz také fakt,  že  plastové  trubní  systémy  určené  do  země  nebo  do  vnitřních  čás   staveb  nejsou obohaceny o adi va, zajišťující  UV  stabilitu  a  dlouhodobou  odolnost  v exteriéru. Řešením může být plasto‐

vý okapový  systém  MARLEY  vyráběný  ze  směsi  plastu  na  bázi  PVC,  která  povětrnostním  podmínkám  velmi  dobře  odolává.  Jeho  životnost  je  cca  50 let a záruka je 10 let. Plastové oka‐ py mají jistě několik montážních speci‐ fik v porovnání s okapy kovovými, ale  především mají také řadu výhod, mezi  které  patří  mj.  dlouholetá  barevná  stálost  i  celková  odolnost  na  povětr‐ nos  a, což je v poslední době čím dál  zajímavější,  absolutní  neatrak vnost  pro  zloděje  kovů.  Nahradit  ukradené  měděné  okapové  svody  tmavě  hně‐ dým  plastovým  svodem  Marley  je  myšlenka,  kterou  už  řada  lidí  u  nás  objevila. Tmavě hnědá barva plastové‐

ho svodu  Marley  barevně  ladí  k  starším  měděným  okapům,  a  ne‐ hyzdí  tak  vzhled  budovy.  Je  odolná  a  problém řeší dlouhodobě.  Podívejte se na video

GLYNWED SE ÚČASTNIL PILOTNÍHO ROČNÍKU VELETRHU PTÁČEK 9.‐ 11. 4. 2013 se naše společnost ak vně účastnila pilotního ročníku  veletrhu  Ptáček,  který  se  konal  na  brněnském  výstaviš .  Montážní  společnos  a další profesionálové si mohli na našem stánku prohléd‐ nout novinky i nosné produkty sor mentu sanity, vsakování dešťové  vody, elektrotvarovek FRIALEN® a také průmyslových rozvodů.  Společnost  GLYNWED  s.r.o.  zde  představila  nový  vsakovací  blok    GARANTIA EcoBloc a také nový systém vnitřní kanalizace AMAXPRO  s vylepšenými mechanickými i akus ckými vlastnostmi. K vidění byla  také  montáž  sedlové  tvarovky  SA‐XL  pomocí  přítlačného  zařízení  VACUSET XL. Děkujeme všem, kteří náš stánek navš vili, a těšíme se  na další příležitost. 


Stránka 4

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A REFERENCE REKONSTRUKCE ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV Rekonstrukce přivaděče  surové  vody z Ohře do elektrárny Pruné‐ řov  II  byla  provedena  řízeným  protahováním  PE  potrubí  d  800  do  ocelového  potrubí  d  800  me‐ todou  swagelining.  Pro  připojení  vzdušníků  na  potrubní  systém  bylo  zapotřebí  vysazení  odboček 

d 160 mm v šachtách. Odbočky byly  vysazeny  za  pomocí  sedlových  tva‐ rovek  FRIALEN®  SA‐XL  d  800/160  mm.   Realizaci  stavby  měla  na  staros   společnost  Vodohospodářské  stav‐ by  spol.  s  .r.o.  Teplice.  Materiál  dodala  společnost  Pumpa  a.s.  a  technologie  ŠKODA  PRAHA  Invest  s.r.o.

Další fotografie z této stavby

RETENČNÍ NÁDRŽ KAUFLAND V ČÁSLAVI Na přelomu  únoru  a  března  2013  společnost  GLYNWED  s.r.o.  dodávala  retenční  nádrž  na  stavbu  obchodního  domu  Kaufland  v  Čáslavi.  Celkový  retenční  objem  nádrže  je  více  než  84  m3.  Na  stavbu  bylo  použito  294ks  vsakovacích bloků Rain Bloc sestavených do kvádru 8,4x8,4x1,26m, který  byl obalen hydroizolací HDPE tl. 1,5mm a vodotěsně svařen. Jako ochran‐ ná vrstva byla použita geotex lie, nátok a odtok dešťové vody byl zajištěn  přes betonové šachty propojené s retenční nádrží přes čtyři polyetylénové  adaptéry DN 200 na straně nátoku i odtoku. Důležitou součás  bylo i PE  odvětrávací  potrubí  napojené  do  odtokové  šachty  s  regulovaným  odto‐ kem. Naše společnost dodávala materiál i zajišťovala svaření hydroizolační  fólie  včetně  potřebných  zkoušek.  Samozřejmos   je  pro  nás  asistence  při  Další fotografie z této stavby realizaci a koordinace prací ve spolupráci se stavbou.  FLORENTINUM—KANCELÁŘSKÁ A OB‐ CHODNÍ BUDOVA V CENTRU PRAHY

GLYNWED PODPOŘIL SOUTĚŽ MLADÝCH INSTALATÉRŮ

Kromě odhlučněného  odpadního  sys‐ tému byly na stavbu dodány PE trubky  a tvarovky FRIALEN® pro výtlačné řady  a vodní prvky ZTI . 

Společnost GLYNWED  podpořila  i  letos  soutěž  učňů  učebního  oboru  instalatér  z  Pardubického  a  kraje.   Soutěž  se  konala  19.3.  ve  Vysokém  Mýtě.  Teore cké  znalos   se  ověřo‐ vali  formou  testu,  prak cké  pak  montáží  rozvodů  vody  a  výseče  otopné  soustavy  a  to  dle  zadané  výkresové dokumentace.   Vítězům  blahopřejeme  a  doufáme,  že nás budou stejně dobře reprezen‐ tovat i ve finále této soutěže. 

systém tlumí hluk z odpadního potrubí  na hladinu 16 dB.  

Na začátku roku 2013 dodala společnost  GLYNWED  na  tuto  stavbu  odhlučněný  zvuk  tlumící  odpadní  systém  FRIAPHON  v  celkovém  rozsahu  cca  2000  m.  Tento 

GLYNWED s.r.o. Průmyslová 367 252 42 Vestec u Prahy Telefon: +420 272 084 611

Fax: +420 272 084 624 E-mail: info@glynwed.cz www.glynwed.cz

Zpravodaj GLYNWED 1 2 2013  
Advertisement