?box, Test Against New Age

Page 1

MMMMMMMdomMNhdMMMMMMMmmyhMmyNsyMmshmMMmMm+-/yN:::++://-+NMhomMMMMMMNmdmMMMhyd.+yNys+oosssooossNmo-+d MMMMMNhsyy/+NhdMMMMMMMMMMMMMMNMMNMd/:mMMdssssdNNdyooshdo+mMNmMMMNNNMo---:mm//. `.-./syo+/:::...`:yo/ MMMdh+s:/o-.mhoNMMMMNMMdMMys+Nho-m+:sMMh+-`.-``++/:oyhhsyNMNsdMMNymMMNhsmhdmdmysdmysso/:--:++++//+hd MMMNNNNysyhdmysdMMMMMMMmMMNmNMNNymhyNMMhyyomNyoosdo+-````.sdshNMNNddmMNhm///::://+//:/dhs+o/:: ::-: ymys/o-` ``:`.::smMMNhNmNMdhyy+:-.-:mMN/.:/oNyo/smmdhsshhssmh/:/ooshNssmMh:-:o+//+++.``````.-. -::: NNNyymmyyhyhhyyddddmNNNNdMdmNmNmhhhmMMho+o+/oM/``.:+-``ss++smo::+sso/oyhdNy/-+y/mhsys+oss+o+ossso+/+ my:.-mo-:/+/::+yNNmmmNNMNmdmNNNNh+dNMMdssy+/+Ns``:+shhsyo:-/dd+oso++:/.``-dm/ohoms+-...:+o+::::-../dyohdmo///::..-+oyhNNhoo+:+o+o/++/yMMm:---:-/ohy+++/+oo/++/+sNmso+..//+sdoyNs-...//:/osy+::/::/osoys dddyoyso+//so/shsosohosdyhNhNds+-+mMMh-/yssoo/:``.oo+/o++oso++oohdyo+:-.dy+/hNydy+:.` .:/oo+sdy/+oo dod:+N:.-o:.--/+:+o/+//+:/oyyy//sdNNNs:-` ``-/ss+:`.-/+o+/:--+yydNs/-://odNh:+-:+:o:/oo+///.:oo/.... dmNhmNsshmho//oyosMMho++oo.`//:`/mM/-.-: oy+:` `./++o/:-..//://:-+hhso++:-sy+syyhy:..````..`++--/++y hNy-:++/:+o//+dNdNNhhNmss+://::-mdyyos+:..sy-.++:` `-.:+//:- .+yo++/-:.:+syy/.`..+:/ohh::/:``------: hsoosNNo+oNMhosmNNmdmMNs/-`.-.-/Nd:-.-.--:sd:```.- /y/-:-`.:o+/:.:hh:++//:-/ssso+:.``.hs.-/``:+/-//+ hhsyyosoohMmdyydNsoho/--+++oo+/:d+:/oso:-` -ds/:-` `+-`-:/+/-.:shy//so`.:oss+::-/ysssymy/::::-:++//o /:/:::-/+yMyms+osoddssoyo/-.``-ohoo/.`-:+s/::`.:s+ `yh`/+:--/oo--+hds+s/::..:sho:-``./--:ohdh:-:/:-/ dhhmdo++:/hMN:+myhmh:.`-:--/+:``` .++oo+- `/my+/-o+-./s+-:yd+-+yy:.:syo:-+yy+--+hysyyshso:/dNhsyhyo+ +++yysyhsyNMN+oNhh/mNy:.:/- .` .yo:-..:yho/-yNMmN+`-::.+y/-:+y+`:ss/../hho:/+hhy/:::/----..-/dNmyhhy oy+::+o/.:MMs::do++do.-- /-.-/:..``/ho+y+./+hNmhNo+:./: .yd+..dy-`./yo:-/yNm/---/hdyosoo+ooo:omNMMhs yoooysddhdMNs+ymhmoss+:-.-+o/`/os:.```sNy.++-/+sN+-/+ooy- `+dy+ohh+.`:ydh+/mooyyo+oo+++:.-:+o::NMMMN :ohhyyh+-:MN:..-.m:.` `:+ -/-`.-oy:`yhds:/o+-.:oyy.`-+yo. -/hd-:+yo-..smy+hh-omo/yyydhmd+::ydNsNMm s///oo+`.sMMd+ooodmd+/-.` -sys:``-/sNo-:/y+.ss+.`-so. `shoso-yho.`+oh/`:md/smo/ys :oy:/ddys:/mNNNm .:/sd/ `.-Mm.``-`.-+-``/h:` ``` .+s+.s+ys. .+s.`+yyo`/y/``.yhdd:`+dy. .sh/.hm/ssmy./Ns.:ydN+-ohNNMNm y//.` ``-/MNhsdmyss+s+.-. /`.:o+-`.+hd. :ms:.-y+. :ds-.oy: +NNm- .sdo` sM+-hN+ h+`ddhmh/`/dmyshmMs.-/o+:sh/`dd. ---.-.` +//. --`-os+``+s/`-h/d..oy+``+mdsyyo.`oy-h+` :No .mNo`oNy.`sy`dd. :mhh+/dNNdm +o`` `` +Nmyssh+.//+s+:.`-/.-s+.`ss: `+h+.smy` hh/`.yh.`-hm+yy-ym` oNs.`yM+ dm`om`:M+ :mh. :NNNMNo ``.++/so`myoo+-``/.//:--ss:.++-/yo` /:-``os:`/y-``.+m+`:h/`.dN-/y-N/ `dMo -Mh hN.d+ dN`.md`.yNh`sNN/`-++` `.m+:/sh/ `hh`-.-+o:h/`sy/` /s. .hs..+y/` -dd`.Ns` hN- hN. .Nm``dd hy-y :N/.dh.`oNN--sydM `sdyo.+osyd-.+:. :o/-.`.-.``-:+s/:/s:` /s- :ds .+h: -sd--yd:.Nm. hdh/ oM: oN d-h- dy ym. yMo+mNMymm mN``:s+ ..+o`:o `yo+yo:.-+++. /d:`/++-`os` os/`od:. yMo`dN/ym. :mNs /Mh /h: /N.+N./N:`yN+`mMMMNy` m`-dh` -dh/--/++syo/.` ..yy/`/ss. :o: `sh/-y/ `sh.sdyy yMdomd/Md hN` :Mh sd.`Ns.No/Ny:dd.+dMhoM+ / -+NN`.syddyyd/+/.+:-:ohms+:`:ss-.d: .dh- :do:m+`/h`sdms:sms+s+Nm-`hm. oN/ +h /MNNy:NNhMmy/++++NMo-m ssysNNo-ymy/--+++++/::od-./yy/:+:.dy- .yh+--`oh` :--/hMmshM+ :hy :my yy `dM.sN-:oN+sNm.yMh-+dMMNNm o+-:/+ydMMMdo+/``.`--::+ys:``./yo.`-oo` :yd:``./dNo:sdN./Ms-+ho sN: od+ mMo-ms.sd-oNh/yNdddddNMM/` dN/-ddo++Nyy/`-///+o+++:.`-so+.`.++: `hy+. `/d+- `/os/+N-/m:-hm/ dm`.md-oMd-Nh-dh`:N/-mh`/No/Nsmm-d Ms dMs`sNNy.dNm-`.--..`-ohs-`:oyo..N. ...os+- .:sy+` `oy./Ny-ommdyN+`hN:oNs:dM+mN:/m//Nd.yN/dNNNMdmM m..MNymNy`.yms`.+s///yys+::oy/.`++ shs/. `:hyss``//hoo+/hN+sNNmdNs.yMooms`ym:hM+hd./m+/dy:yMNMMymm/ o yMy+MN..hmo`-ds+y++//-:hs..yms: `-`-s+s/````oho+h`--+ys-::+:mMm+:dh+oN/`sN:sNomy-yd-oNN+dMMNd+NN-s +-NN-dM/`dm:`sooNMy++/hd//do``-:do :s/``:+oyy/`::.-++os: /+oymmy:sm:.ym//hyo:NNy//dh/yNNNNsyNh+mh/oN mhMdoNy`yNh:oNsshdsyd+/.-:+dhso `/+-`+oo+. -ooo-.+yh:+Myo/+os++smh/+mh/ym:`ymmo+dh-omNMNN+om:-md-hd/ MmMNNh-.N:./MN.+d:o-:sdsyy .:+y+- `s+-`.+hs//hyhs-`-/dN:.---sNNmyooo/+so./hy-+dN//yyyNMyNmN+ommhmh./ MNyMm-`hN: oMy hMoom+`.hmm``y:`/sy-`.+y/``-syo/-.+sy::////oshMNy:.-oy/-:sy-:smh/od/omydNNhmdy+hmyohh mo+Mm. yN.`dMy`yN-.oMy`-/od-`+s- -oo: .+y+.`/Noh-.../dh: /++hMNho+/:/sms.:yh/-/ym/`/mdd+shy+sm+/yNhMy:NN./mN`:NNm`+h yysNd-s+-sy:.s+. /d+` `yh/.hshmhhsd:.``/+oo////+ssyo::yh+./dNh-/ydy/odh:+mNmhhyh.h MN.+N+ +N/.yNs`-NyhNy/N+:hs:+h-`-so..hy:.`./hNs`:yhdMd+sd+/ohho///-.:dyyoosyddhodds/odd++hNhmmhmN:sN dN-.my`.dh:odm``+N+yd.:my.om+-oo.`/ho.-sh:` .+d-.s-:/o..y++hdo//shhso/:smd+:+dMNyoyNhyydyomMNNmMMmy/ +hmohmd`+NN+.do `Nh`yh`-hd--ho..o+`.ss: .sh:o+.//hds++` ``-//::/:::oyyNoyyhmmsNMNdmmNNmhNNNdoyNh::y h:mh:oh:+mm: :N-`+N-.do``oy/`sd/`:y/`.:+:`+:dd:s/.-.`:.` +yyhhdhhsyy+/omNso/smmMMNmNmdmNMNh+ohd/:syds/ms /my/:h/ /h+.my..dh. .dy../h-.+s+.-+/-`./dmssh/ `+yhsoyshm+/++syhshNhddmhdmo/hNNydmsohNdNhyy--y +m+/m.`hNo.sh+-/No:odo.so`..sh- -+o:`-y-.`./yhdsyohhs+.:++hy+dms/+/+//yhhyysmmsoohhdNdy/omdoyNNy:smM mhN:oms/ymo.:hy:+mm.:dy. :ms`:os/`.: /hh..-+mdh:.-:/smddmyyNdosssys+:/hmdMdddo/+hNm/hmNyymNMmdmmNN +MMh.yMs`:dm..so.-yy/:oh+`-os/`:sh- ` `.:+hhyy--yddhy+d:yyo/om/yy.:ssooohymsodshNmMNhdsNmNsdNNMmMNN omMmmNdNs-.dm:`:d/ +m-`/ds:.+ms:``---. :ho.-/dmyoo::/smNNMmmNdNmhhm+//yNMMmsyNs:yNNhoymhyymdo+mNdMMM NmmdsMN:od/-omy`.y+`-hy-`:hNmh-+y+-.+hy+/shyhdhydNmmh+o+oNdyd+NmhdmhNyNMNdhoyNhhsNMNNMhhmdhydh+dNMMM yMNMMdyy..yo-.oy/.oh:.`h+:-sd/+o//yd/.:ydyo/+sdmmd+/shhdmmNNy/NMNmyhNNMMhsydy/++ymhhhMmsydh+oshNMMMm +dMNMN++dy-omy..oho:sd/`-oms+do+hm/-sho-`/ydmoodddmhdmhyooddhddMhNhyhNmdyssyhdh++ydmhNNdyyydy++NMMNh NNMMNMNmdsmo:+h+.-smo./.+-`+s:odo+sdho/oo/::-/dmNds+++soooosdmdNmhyodmsshmdd/+hmmhyydNNmMMdoydNMMNNm MMMmhMd+ds/dm+./yo-:hh- .yh+/yyhMm/+ydNd/:sdhhd++ss+sydNNmhhmyymmhdmNNmooyhmdsoyhmmysoyoMNNyssmNhssd MMMMNNMy-oNoo+y:`:yds:ss+`..sy+:+dNNmssoymNh+s+sydNNdhooyyydhyssNNdyydNNds+yhmdso:+yNNMddyNNdMNyNdho mMMsdMNsmh:ydy:+my:+dh+-osso:+ymhshmmMmhhs:/shNhyooo+soNssshhhdhdmdo+ooydNNm+:/hNNmN/+Nmmy++mMmy-`/s oyMNo+mh/sd+-+msoohmdhsmmsohMNo.+dMshMNdhMNdmhdsoyydmNdNmdmmddhdNNmmNmdsoyhmNNdNy+hMMMMs/hNMNh+ydNh/ MMMMMNsyNs.mms/sNd++dNs/mhNMdhdNdooymNs++smdooNhdMNmoss+//oNs/s+hdNssydmdhhmMyhMNdNMhNMMNyoNmNm:``+h yMMMydNy/dNNohNNMdNmdyomMddMNNyddmMNdmymmso+/hydyyNy/+shdydmNNNNMMMNNy/:ohNMNso/osNMhhhMdmyo:`/sdNsd NMMMNy+hNs+mNhNmNm/+NNh/+hNm/+ydNdMyyNdshNyhNNm+osyNNdhNddmhhhhhyNddNNNNdssm/sdNdsyNydNMmo+oymmoo+om sMMmsmNsohmyhMMy+dNNm:yNmh::yNms+yNNdo+shmNdmNsyhmNNNMyyNyysMMMNNNdNMhsdodNMmys++mNdymNsdNds+dNNNNhy NNhNmyhmNyNNNMNNNy:sNmh-/mNh//+mmyohyhmNh+oshmmdyosy/+yNhhhyyNhhyyymMNNmdNdm/oddydNohNdy+:ohmyo:/NNN NNNMMMNoNMMdMMNosNmhyNNds+oNmmhyssdNd:-:+ymNo/osNNNNNNNMdddhNs/NMNsoooys+mNNdyNyymMymoymmy++.-smhh+d doMMMMMMMmMMNsmNNm+mMNs+sdNNN/yhmmmmhNNdo+omymNmmos+:+s++shNdmNdooshdNMMNhMdymmMNhmmNNhs+ohdmNmh/+yN NNNohMMMMdMMNNNsshmNyNmmd+/smNNs./yNNMNsomNNhmmhmNNNhssshmNNsdMNNmmMNs+hNmMdoohNMMMNmNmmNyo+ohNNNMMd NdmNNmsNhNMNsMMNm/:mNNsodmm+-+sNds::-yNNh++oodNhoooshshhmMhysymmosdNNNNMMNmdmdhMmmMMMN++Mdhmmd++hMMN NmydMMmh`ohNMMMmmNo-+ymNs/+hmmo+/ydmh//mNNNNmNMMMNNmmhhydMdhhmNNNMNdNdyhy/+shNNhdMMMNMNmNm-oN+sdNMmm dMMMMNyNdds/hNMNyhNmho-yMNy:ohmNd:.shddNNMMMMNdNMMmMmmmNmNNNddh/++hy//oyNNMMMNhmhMMMNmNMNNymNNMMMysm sNMMMN+:-ommdyhmMNd+dMmmoodmNh+/mNmds/:/yNMMMmhNMMNN++omyssooosyhhmmmNdyymdhMNNNNMmhhyNNNMmhNNMMMNMM MMMMsmNmh:.dMMmoMmNdmdhNmss:yhNmNoyhmNmdsdsmMMMMmNNdddmNMMNdmNmmmho/--:/ymMMNmysdMhdNNNMNMhyMNNdo+hm MMMMhdmMMNhyysNMMd-yMNy++dMmysNNNmmho/+dMMmNmmMMmNNhys-/y:////s//oooohNmNhhhd+oNNMNdNNMMNMMMMMN/ydNN MMMMMMMMmmMmddNymNyyhyNNsyMdmNNNNdymdddmMmdNhydmNhhyhmddddmNdhNmNNhdsoo:/:+hNmMmyNyyNNMMMMMMMMMMNhNN MMMMMMMMmdMmmNMo+ymMNy+shNMmdossNNmmho+sMMy++sdmNdo/:oo+NMdN+/ssdmooyyddmMMMNhNmNNmhdsomMMMMMMMMNhNN NNmMMMdymNMNdmMNNhmyhNms++ysdNmdNd/ommdmMmNNNhohhysymNdmNNNmmdNMMMNNNNMmdysmhmmNooysddNMNMMMMMMMMMMM Nh:dMNmo-hMMMMMNNNNd+/ddmNd/://omNdmNddmN/ms+hmmNNmyhmshohmo:-+Nh+/::hs:-:omhNNNMNmmdyMMNMMMMMMMMMMM NMmdh:ymdMMMMNMMNmyNMo/-hNdNmdhhmmyNs/oshmNNy+/+NsdydNNNmmNNmhhNNdmhdNNmdNmNmddmd+/+sdMMNmmMMMMMMMNd NydNm+/oshmMMmMMmdMNdmNNMh:dMNNh//oymdmyo++sdNMMMNNmmNmNooood-.:s+oo/::od/---.:hNmmdyos+//hMMMMdho:. Nhoommmmy+yNNmNMNmMNhyoyNMMMMd+hmdhsyNyNMNmhsNo+++ssyhhyhNNdddhyho:://ohmhsshymms/-.`.+hNNmhyMd-/oym smNNN:hMNmmmdomNN+oydNNmMMhmNNhh:+/mMNdMh+yNNNmy/-yddmdyymdo:/mh+ooyyysoNm-`-`smyhhhhdyo/-./hMNmmdNm ds/+mNMMMhyhmmNNms+/.:yNMMdsy++dNmsmNyNmmdmMh/ohmdyyyhoshyymmdhssoo:..-+Nms+/os:/y//::/+oymmmdo:.-dh NMNo:mNNMNd-hmdmmsmmddd+yMNNNyosMdoyNNMo-:+ymmhds--smmNNd/``...-:o+ydmNmMm:````-oshmNNshNdo+yhdmNNNm /smNMMdsNMMMm/-hdmN+-/dNmM+/ydNNNdso+oMNNmdhys+mNmhhs.-smddys+/-`.```.+Nm/:/:hy/sy/+/--omdNNNmyo++os hs-sMMMMMMMhNMMN:/dmhs+omMNNdo+-:sydNMMmMo/smNMMh:oymmmNy`-::/ydhdsydmNNNyo++yy::+ssydNmhso/+:/smNmh dMMMNoyMMMN--mMMNo--yhNNNMMMdNNhhs/:+smMNNy:`:NhNNNy:/oMNhhyss:-/---../yyNMNsyhsoo+/+-://oymMNmyNsoh .sNNMmdhyMMMNNMMMMMNo`yMMMMMNNy-/MMMNhNm:yhmmNMmsMhydddMN//oyddddhsooooshMMh::+ddhhddmmNMMMMMy:/mh:: Ny.+MMMMNMdhMMMMydMMNmhMMMMMy/odNMMNhMMNms+-:+hMNMd+--/smNmh+.```-oysyNMMMMNyyhmNNy++o+dMMMMMMMMMNmM NMNNMmodMMmhmmMMMMd+NMMMMMMMMNhoMMMMMdmyMNNNddNd:oymNNyyyso/mNmmNMNmNMMMMMMh/:--+NMMMhoNMMMMMMMMMNhM2–5–––annie–hägg ––––––bow–harp 6–9–––astrid–hjortdal ––––––how–to–change–something–without–being–affected– ––:by–it 10–11–sara–liv–hermansson ––––––instruction–piece 12–21–daniel–vincent–hansen ––––––lapidarium–,–siegestor 25––––bobby–shuk–pui–yu ––––––(–dis–)–placed–post–human–narrative 26–37–jacky–jaan–yuan–kuo ––––––i–don–t–have–the–mental–capacity–to–fail–at–making– –––bread–right–now 39––––helle–lindskog ––––––Takk–for–at–du–stiller–opp–:-) 40–49–jinbin–chen –––––– 50–54–sara–korshøj–christensen –––––– 56–57–hedda–hørran ––––––>hi––––––––––––––––––––––––––< 58–61–hanne–nilsen–nygård ––––––dette–er–en–plass 62–70–mikkel–carlsen ––––––screenshots–,–ai–and–phone–drawings 72–79–stan–d’haene –––––– 82–94–margareta–bergman ––––––oläsliga–stenar 96–99–bendik–syversætre–johannessen ––––––i–love–5G 100–101–amalie–vestergaard–olsen ––––––endless–miseducation 102––––cara–lien ––––––doreen–the–virtual–love–witch

test–against–new–age–––––––––––––––––––––––––––––––––––


``````````````..```````.```````.````.``````.````````````````````````````````` `` ``````````````````` ``````````````````````````````````..```````````````````````````````````````` ``````````````````````` ```````````````````...`````````````````````````````.`````..````````````````````````````````````````. ``````````````````-.``````````.````.y-```````````-/```````````````````````````````````````````````.. ````````````````````````````````````:h-``````````s/````````````````````````````````````````````````` `````````````````.`.`````````````````/h-````````/s````.````````````````````````````````````...`.```` ``````````````````````````.````````.``-so-.`..-os.``..``````````````````````````````````````.....``` ```````````````````````````````````.....-ohmhyy/.````..`.````````````````````````````````....``````` ``````````````.``````.```````.``````.``.``./my-```.``..`.`````````````````````````````.`.`.......... ``````````````````````````````.`...``....`..hho..```````..``````````````````````````````....```.```` ``````````````````````````````````..`......+dmh+.```````````````````````````````````````..````.``..` ````````````````````````````````````....``.ymshh-````````````````````````````````````.```..````...`. ```````````````````````````````````````````ss`.ds```````````````.`````..````````````````````.``````` ```````````````````````````````````````````s/``-mo````````````````````````````````...```...``.`````` ```````````````````````````````````````````y:```+m/````````````````````...```....`...`````.`.``````` ```````````````````````````````````````````h.````hd-````````````````````..``````````....``.`........ ```````````````````````````````````````````d`````-mh.`````````````````````.```..``.`...```....`..... ``````````````````````````````````````````.d`````.+ms.``````.```````````````````````....`..`....``.. .`.```````````````````````````````````````-h```````ym/`````````````.`````.````````````.`````..````.` ..````````````````````````````````````.```:s``....`-dh-````````````````````.```````````````````````` ...``````````````````````````````````..```/o```...`./yh.`````````````..`.....``.`````...```````````` ```..````..``````````.````````````````````++````````.yss``````````.....`.....`..``````...`````..```` ```..``````````.`.`.....`.````````````````s/`````````-hs+````````.....`..````````````````````.`````` ``.`````````````..```.`.``````````````````s:``````````+oy:````````````.....````````````````````````` `````````````````.``..````.```````````````y-```````````y/y.``.`````.````..`````````````````````````` `````````````````````.`.``````````````````h-```````````-y/s````````````````````````````````````````` ````..``````.````````````.``.``````````.``d.````````````o+s/``.````````````````````````````````````` ``````````.`````.``....```..`.`````.````..m.````````````.h:y.``````````.````````````````..`````````` ``````.``````````````````````````````````.d``````````````/y:o``````````````````````````````````````` `````.```````````````````````````````````-h```````````````s:o+````..```````````````````````````````` ````````````.``..``````....`.``.....`````:y.````.`````````-h.h:```````````..```.```....````````````` .``.````````.``````````````..`.```..`.```/y```````````````.so/y.``````````..`..``````..````````````` ``..```````..````````````````````````````+y````````````````.m-yo```````````````````````````````````` ``.````````````````````````````````````.`oy`````````````````os-m:``````````````````````````````````` ``..`````..````....````````````````.`..``ss`````````````````-m.yy``````````````````````````````````` `````````...```....```....``````.````.```ys``..``````````````d+:m:`````````````````````````````````` `````````````.`.`````...`````````````````yy``````````..``````hh.dy.````````````````````````````````` ```````````.```.`..```.``````````````````sd``````````````````yN-sm/````````````````````````````````` ````````````````````.````````````````````sd-`````````````````+N:-Nh`````````````````````````.``````` ````````````````````````````..```````````sm/`````````````````:N.`hN```````````.````````````.```````` ``````````````````````.```.``````````````ym+`````````````````-N.`/N.```````````.````.```````..`````` ````````````......``.........`..`.```````dNo`````````````.``.-m.`.N:````````````````.````.`.`.`````` ```````...`````............```.....`...``NNh..``````````````..m.``m+````````````````````....```````` ```````..````````````...```..```.....``..Ndm..`````````````..-m```hs`````````````````````.`.```````` ```.`....`````````````````````.`.........N+N-`````...```.````/h```sy````````````````.``````````````` `.....`.``...````.``...```````````...```.N.d/````````````..``o+...oy````````````````````````````.``` ..`...```````.`....`...`...``.``...`````:m`so```.```````````.h-..`oh.```````````````.```````.``````` `..`..`...``..`.......`..``````...````.`+y`/h...```..```..``:y....+h.``.``````````````````....`````` .........`.`.````.`.```````````````````.yo`.m.``.`..````.``.h/.`.`+y.`````````.`````````.``````````` ..```....``````````````````````````````.m-``h/````..```````/d.`..`+s`.`````.```````````````````````` `.````...``````````````````````````````od```/y`.``````````.d/`````+o```````````````````````````````` `....``````````````````````````````````m/```.m.```````````oh``````s+..`````.`````.`..``.```````````` .`...`````.```````````````````````````/d`````o+``````````-m-``````h/`````````..`...````````.`..````` ```.``````````````````````````````````d:`````.d.````````-d/``````.N.`````````````.`````````````````` `````````````````````````````````````sy```````oo```````.do``````.+d.`````````````...`.`....`````.``` ````````````````````````````````````/d.````````y/`````.ds`..````.ho``````````.`..............``..``` ```````````````````````````````````-m:`````````.y-```-dy..````..-N-````.```````.........````.``````` ``````````````````````````````````.ddo:..```````.y.`:my.`````...od``......````````````.`.``````````` ``````````````````````````````````om.-+sso/::----:hoNy:///++++//ms:--..........````````````````````` ``````````````````.````````````.`/N/.````.-://///omNy::---..-.-om::/++oo+:...........``````````````` ````````````````````````````````-ms`..``````````:dNyoo.``````.-ms```..``-+oo-.............`````````` ``````````````...``..```````.`..dd.``.````.......::.`/y/.``...hm.```..`````:h.........`````````````` ```````````````...``.````.````.yN:``..``......`.``.....oy/...oN/...........-y-........```````.`````` ```..`````````..`````.````.``.yMd``..``.........`........+ys+Nh........../yy:.`````.``......```.```` ```...`.``..``..```````......oNNs...............``..........mNsso++++oooo/.`````............`......` ......``...`````..`..`........--..........``............`..yNs...-::-.``.````````````.``.`...`...... .....``.`.......`...``........``..`.......................hNN/....``.```....````````````````.```.``` ...`....`......``````.`..``..`....``.....`.`.````.```````-yhy...``..``......``.```.`````..``..`...`. .``...`.``.`````````````````.```````..`...`.......```````````...```..```....``.`````.```````.``````. ...`.......`.....`............`.`..........```..``````````````................................`````` ``````..`..`………`...`..........`.`````````````````````..........................`...````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````` ````` ```````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````` ` ` ``` ````````````` `````````````````````````````````````````````````````````.````` `` ` ````` ``` `````````````` ``````````````````.```````````````````````````````````` `````` ``` ` `` `````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````` ````````` ` ```` ``````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````` ` `-:-` ``````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````` `` -shhmy ````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````` .ydhmm+```````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````````+hddmd````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````-yhdmm:````````````````````````````` ```````````````` ```````````````````````````````````````````````ohdmms`````````````````````````````` ``````````````````` ````````````````````````````````````````` `-ydhmm.`````````````````````````````` ````````````````````--`````````````````````````````` ``````````oddmN+``````````````````````````````` ```````````````````+ydy-``````````````````````` ``` `````````:yhhNd.``````````````````````````````` ```````````````````oNdmh-````````````````````````````````````.shhdN+```````````````````````````````` ````````````````````ymyNh````````````````````````````````````odhmNh````````````````````````````````` `````````````````````yddd/``````````````````````````````````-hdmmm-````````````````````````````````` `````````````````````.ymmd:````````````````````````````````.shdmm+`````````````````````````````````` ``````````````````````-dmmh/``````` ``````````````````````.oddmNy```````````````````````````````````


```````````````````````:dddd-````````````````````````````.oyddNh.``````````````````````````````````` ````````````````````````+ddmo```````````````````````````-sydmNd-```````````````````````````````````` `````````````````````````ommd+.````````````````````````:shdmNd-````````````````````````````````````` `````````````````````````.omdds-`````````` ``````````-+yhdmNd-`````````````````````````````````````` ```````````````````````````+hydd:`````````` ``````./shdmmmNy.``````````````````````````````````````` ````````````````````````````-smdo-.```````````.-+oydmmNNNh/````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````+hhyso+::::///+sshmdmNNNNh/.`````````````````````````` `````````````` ```````````````````````````````./shdmhddysyhhddmNNNNNh:.``````````````````````````` `````````````` ``````````````````````````````````.:oydmmdmmddmNNmNNy.```````````````````````````````````````` ````` `````````````````````````````````````.-+hmmmddddmdmd.``````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````./mdmdhdmhdh`````````````````` ```````````````````````````` ``````````````````````````````````````````/ddmhhdddh.``````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````ydmdhdmmh/```````````````````````````````````` `````````` ```````````````` ``````````````````````````ohdmhmmmds````````````````````` ````````````````` `````` ```````````````````````````````````````````/hddddhmdy/`````````````````````````````` `````````````` ```````````````````````````````````````````+ddyos+hdhs-`````````````````` ``` `````````````````````` ``````````````````````````````````````````.yhdy+/:smdyo.```````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````/yyhsoo+oyddy+```````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````` `````````yyhhyoooosdddy/``````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````:hhdddyssssdmddy:`````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````oddmNNmhyoshdddhy-````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````hdmmmNNdysshddddhs.```````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````-dmmNNNmmhyyhdddmddo```````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````:dNNNNNNmdhyhdmmmmmd+``````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````/mmNNNMMmmdhhdmmMNNmh:`````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````/mNmmMMN/hddhdmyhMMNmy.````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````:NNNmMM+`-ddmhmh.hMMNmo````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````-mmNmMd```/mhddm..hMNNd+```````````````````````````````````` ``````````````````````````````````` ````hmmmMo````sdhdm/`.dMMmd/``````````````````````````````````` ``````````````````````````````````` `````ymmmN-````-dddmy``.dNNmd-`````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````hNNNm``````ydddd.``-mNNmy`````````````````````````````````` ````````````````` ``````````` `````````dNNNh``````:mdmm+```:NNmmo````````````````````````````````` ```````````````` ````````````````` `````mNNNs```````hmdmh` ``oNNmd-```````````````````````````````` ````````````````````````````````````````.mNNN/```````/mddm:````hNNmy```````````````````````````````` ````````````````````````````````````````-mNNN:``` ````dddmy````-NNNm+``````````````````````````````` ````````````````````````````````````````.mNNN-````````sddmm-````oNNmm-`````````````````````````````` `````````````````````````````````````` `-NNNN.````````-mmmms````.dMNNh`````````````````````````````` ````````````````````````````````````````/MMNm``````````ymmmm.````:NNNN+````````````````````````````` `````` `````````````````````````````````oNMNh``````````-NNNmo`````oMNNm-```````````````````````````` ````````````````````````````````````````yMMNo```````````dNMNm.````.hMMNy```````````````````````````` ````````````````````````````````````````hMMN+```````````+mMNNo`````.dMNN+``````````````````````````` ````````````````````````````````````````dMMN:```````````.NNNNm.`````:NMNm.`````````````````````````` ````````````````````````````````````````NMNN.````````````ymNNNo``````+MMNy`````````````````````````` ```````````````````````````````````````.NMNm`````````````:NNNNd.``````hMMN+````````````````````````` ```````````````````````````````````````:MMMh``````````````dNNNN/``````-NMMm:```````````````````````` ```````````````````````````````````````/MMMy``````````````+NMNNy```````/MMNm-``````````````````````` ``````````````````````````.````````````+MMNs``````````````.mMMNN-```````yMMNh``````````````````````` ```````````````````````````````````````sMMNo```````````````oMMNNo```````.mMMNo`````````````````````` ```````````````````````````````````````yMMM/```````````````.MNMNd```````.-NMMN/````````````````````` ```````````````````````````````````````hMMN:````````````````hNMNN/````````:MMMm.```````````````````` ```````````````````````````````````````hMMN-````````````````/MNNMh`````....oMMMh.``````````````````` ``````````````````...``````````````````dMMN-`````````````````mNNMN-`.`......yMMMs``````````````````` ``````````````..omNNmmdmhmmmdhhdmy.`.``````.````````````````````````````````` `` ``````````````````` ````````````````.ymNNNNdmmmmmdhhhdo.```````````````````````````````````````` ``````````````````````` `````````````````-dNNmmmdymhdmdmddd:```````````````.`````..````````````````````````````````````````. ``````````````````+mNmmmhhyo+hddhddy.`````````````````````````````````````````````````````````````.. ``````````````````.ymNmmhddyddmmhddho``````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````.`:dmNmmddmdmmmmdddh/````````````````.````````````````````````````````````...`.```` ````````````````````odmNmddmmmdmmmmmdh-`````..``````..``````````````````````````````````````.....``` ````````````````````.ydNmmhmNdddmmddddy.......```````..`.````````````````````````````````....``````` ``````````````.``````/dmNmmdmddddmmmdmmo``````````.``..`.`````````````````````````````.`.`.......... ``````````````````````sdmNmmddodddmmmmmd/`.`````.```````..``````````````````````````````....```.```` ``````````````````````-hdNmmdmmdsdmmmmmmh-.``.``.```````````````````````````````````````..````.``..` ```````````````````````+dmNmdmmdmmdmmmmNmy.``````````````````````````````````````````.```..````...`. ```````````````````````.ydmmNmdmdmddNmmmNms`````````````````````.`````..````````````````````.``````` ````````````````````````+hmNNNmmdNNmmNmmNmm/``````````````````````````````````````...```...``.`````` ````````````````````````.sdNmmmddmNNdmmmmmmh-``````````````````````````...```....`...`````.`.``````` `````````````````````````:dmmmmmmhdmdddmmmNmh.``````````````````````````..``````````....``.`........ ``````````````````````````sdNmmmddddhddmmmmmmy.```````````````````````````.```..``.`...```....`..... ``````````````````````````-hmmmdddmmmhsdmmmNNmo``.``````````.```````````````````````....`..`....``.. .`.````````````````````````odmmmmddyhoshmmddmmd+```````````````````.`````.````````````.`````..````.` ..`````````````````````````.hmmmmdmdsddsymddmmmd/.````.````````````````````.```````````````````````` ...`````````````````````````+dmNmmddhdmdhmmmmdmmh:`....``````````````..`.....``.`````...```````````` ```..````..``````````.``````.ydmmmdddydyhdmdmdmmdh.``.````````````.....`.....`..``````...`````..```` ```..``````````.`.`.....`.```/hmNmmdddhmdmmmmmdmmms``````````````.....`..````````````````````.`````` ``.`````````````..```.`.`````.hdmmmdddodmmmmmmmmmmm+``````````````````.....````````````````````````` `````````````````.``..````.```ydNNmmdddhdhdmmmmmdmmd/````````.`````.````..`````````````````````````` `````````````````````.`.``````/hmNmNdddhyyyoNNmmmmmmd-`````````````````````````````````````````````` ````..``````.````````````.``.`.ydNNmmddmhhdmmNmmmmNmmh.`...```.````````````````````````````````````` ``````````.`````.``....```..`.`+dNNNNNmddsmNmmmmmmNNmms.```.```````````.````````````````..`````````` ``````.````````````````````````-hmNNNNmmmNmNmdmmmmmmNmd+```````````````````````````````````````````` `````.``````````````````````````smNNNNNNmdhNmymNmmmmNmmd:`````````..```````````````````````````````` ````````````.``..``````....`.``.:dNNNNNmdmNNmmmmNmmmmNmmh-````````````````..```.```....````````````` .``.````````.``````````````..`.`.smNNNNNNNNNNNmmmNmmmmmmmy..``````````````..`..``````..````````````` ``..```````..````````````````````:dNNNNNNNNNNNmmmmmmmmNmmmo````````````````````````````````````````` ``.```````````````````````````````smNNNNNNNMNNNmmmNNNmNmmmd:```````````````````````````````````````` ``..`````..````....```````````````:hhmNmNmNNNNNNmmmmmddNmmmh.``````````````````````````````````````` `````````...```....```....``````.``smNNNNNNNNNmdhhhhyyhNNNNms``````````````````````````````````````` `````````````.`.`````...```````````-dmNNmdhhhhhhyyyyyyhdNNmmd:```.`````````````````````````````````` ```````````.```.`..```.`````````````odmmmhhhhhhhhhhhhhhdmNmmmy``````````````````````````````````````


````````````````````.```````````````.hNNNdhddddhhddddhdddNNmmd/`````````````````````````````.``````` ````````````````````````````..```````-dmmNhddmdddhhhhhdddNNNNmh.``````````````.````````````.```````` ``````````````````````.```.```````````+mmNhhhhddddmddddddmNNNmm+```````````````.````.```````..`````` ````````````......``.........`..`.````.ymNNdhdddddmmmmmmmmNNNNmh.```````````````````.````.`.`.`````` ```````...`````............```.....`...:dmNmmdmmmmmmNNNNNmmNNNmm/```````````````````````....```````` ```````..````````````...```..```.....``.+mNNNmmNNNNNNMNNNmmNNNNmy.```````````````````````.`.```````` ```.`....`````````````````````.`.........smNNMMMMMMMMNNNNNNNMNNNd/``````````````````.``````````````` `.....`.``...````.``...```````````...````.hNNMMMMMMMMMNNNNNNNNNNms``````````````````````````````.``` ..`...```````.`....`...`...``.``...`````..:dNNNMMMMMMMMMNNNNNNNNmh...```````````````.```````.``````` `..`..`...``..`.......`..``````...````.``.`+mNNNMMNMMMMMNNNNNNNNNm+..``.``````````````````....`````` .........`.`.````.`.```````````````````.```.smNNNMMMMMMMMNNNNNNNNmy..`````````.`````````.``````````` ..```....```````````````````````````````````.smNNNMMMMMNNNNNNNNNNNm-`.`````.```````````````````````` `.````...````````````````````````````````````.ymNNNMNMMMNNNmmNNNNNm/```````````````````````````````` `....`````````````````````````````````````````-hNNNNNNNMMMNNmNNNNNms..`````.`````.`..``.```````````` .`...`````.````````````````````````````````````-hNNNNNNMMMNNNNNNNNmy`````````..`...````````.`..````` ```.````````````````````````````````````````````-hNNNNNNMMNNNNNNNNNh`````````````.`````````````````` `````````````````````````````````````````````````-dNNNNNMMMNNNNNNNNm.````````````...`.`....`````.``` ``````````````````````````````````````````````````-dNNNNNMMNNNMMNNNm-````````.`..............``..``` ```````````````````````````````````````````````````:mNNNNNMMNNMMNNNN/``.```````.........````.``````` ````````````````````````````````````````````````````oNNNNNMMNNNNNNNNs.....````````````.`.``````````` ````````````````````````````````````..```.```.```````yNNNNNMMNNNNNNNm-.........````````````````````` ``````````````````.````````````.````.```````.````````-mNNNNNMMNNMNMNNs...............``````````````` ``````````````````````````````````.`..````````````````smNNNMMMMNNNNNNm.```................`````````` ``````````````...``..```````.`.``````.````......``````.dNNNNMMMNNNNNNm-```````........`````````````` ```````````````...``.````.``````````..``......`.``...../mNNNNMMNNNNNNNs...............```````.`````` ```..`````````..`````.````.```...``..``.........`.......yNNNNNMMNNNNNNd.``....`````.``......```.```` ```...`.``..``..```````.........................``......:NNNNNMMMNNNNNmo````````............`......` ......``...`````..`..`....................``............`sNNNNMMMMNNNNNd.````````````.``.`...`...... .....``.`.......`...``........``..`......................-dNNNMMMMMNNNNm/...````````````````.```.``` ...`....`......``````.`..``..`....``.....`.`.````.````````oNNNNMMMMNNNNNh...``.```.`````..``..`...`. .``...`.``.`````````````````.```````..`...`.......````````.dNNNNMMMNNNNNm/..``.`````.```````.``````. ...`.......`.....`............`.`..........```..```````````/NNNMMMMMNNNNNh....................`````` `````````..`..`.........`...`..........`.```````````````````hmNNMMMMNNNNNm-.............`...```````` ::://////:-...```------::::::::::----:------------:------------.......................!"#$%"$&!'()*$+",*%!-()$#-%!".%$/*-()$'00*&%*1$/2$-% 3-0*$&"(%-(.*+$%!'%$+45-()$'0%*5(""($/2$%!*$#'%*5 -$',$3""6-()$'%$%!*$+#'(+7$1.&6+7$4-)*"(+7$+*').33+ %!*$'(-,'3$1-8*5+-%2$"0$"+3" '$4*5+"($%!5"#+$/5*'1$"($%!*$)5".(1$5-)!%$(*9%$%"$,* -$',$%!-(6-()$'/".%$'$,*,*$ '$4-)*"($-+$-33.+%5'%*1$3-6*$'$5"/"%$#-%!$'$%-(2$&',*5'$-(+-1* *943'-(-()$%!*$5*'+"($#!2$%!*$#"531$-+$+!.%$1"#( -+$/*&'.+*$%!*$/'%%*5-*+$-($%!*$4-)*"($(**1$&!'()-() '$/3'&6:!*'1*1$).33$-+$+%'(1-()$(*9%$%"$,*$ -%+$6-1$+&5*',+$#-%!$'$3".1$'(1$+!5-33$8"-&* '$+*&"(1$'0%*57$%!*$,"%!*5$%!5"#+$.4$&",45*++*1$/5*'1$05",$-%+$-(+-1*+$ %!*$6-1$*'%+$-%$0*5"&-".+32 -$%!5"#$.4$-($,2$"#($,".%!$/2$#-%(*++-()$-% -$',$,2$"#($/3'&6:!*'1*1$+*').33$,"%!*57$0**1-()$,2+*30 %!*$5-8*5$&"(%-(.*+$%!5".)!$%!*$&-%2 ".%$-(%"$%!*$"&*'( 05",$%!*$15-(6-()$#'%*5$'%$%!*$%"4$"0$%!*$!-33 %!*$+%5*',$&"33*&%+$!.,'($#'+%*$1"#($%!5".)!$%"#( -$',$'%$%!*$8*52$/"%%", /*0"5*$%!*$05*+!#'%*5$,**%+$%!*$+'3%#'%*5 %!*$1-5%-*+%$43'&* 3'2*5+$"($3'2*5+$"0$/-51+!-%$ +;.'5*$&'58*1$)5'(-%*$+%"(*+ %!-+$-+$#!*5*$-$#'(%$%"$+-% -$0**3$3-6*$%!-+$*9'&%$43'&*$1*+&5-/*+$*8*52%!-()$-($%!*$#"531 '$0-+!$+#-,+$%"$%!*$+.50'&*$"0$%!*$#'%*5$%"$*'%$'$/.) %!*$/.)$#-33$3-8*$-(+-1*$"0$%!*$0-+!$0"5$'$+!"5%$#!-3*$ /*0"5*$-%$1-*+$'(1$)*%+$1-)*+%*1 '$3-0*$-(+-1*$'$3-0* %!*5*<+$'$/.)$0"5$*8*52%!-() "(*$%!'%$*'%+$2".5$4'4*5 "(*$%!'%$*'%+$2".5$&3"%!*+ "(*$%!'%$*'%+$2".5$+6-(!"#$%&"#'()*"!+,)-"*./),0'12 /!34)",0)"+'*0",0!,"!,)",0)"4$2 *..1",0-))"5'()*"'1".1)"5'+) *6-'12"'*"0)-) '1"!1.,0)-"7!3",0!1" *6-'12"'*"1.-/!553"0)-) ,0)"%0!12)"'*"%.1,'1$.$*8"4$,"+'9)# ,0)"+5.7)-* ,0)"'1*)%,* ,0)"*$1"!1#"2-!** !55"!,".1%)8"!,",0)"*!/)",'/)8"'1"!"%'-%$5!-"/.,'.1 ',"+))5*"!*"'+",0)")!-,0"0!*"*6$1".$,".+"',*"-)2$5!-"6!,0 !"*/!55"#'*65!%)/)1, !"+)7"/'55'/),)-* %!1"3.$"%!55"*./),0'12")9.,'% 70)1"',"-)!553"/)!1*"+.-)'21" 5!12$!2)"'*"!5')1!,'12"$*" 3),"7)"0!()",."$*)"', ,0)"*$1"-)+5)%,*"'1"/3"%0))&4.1)* ,0)"7!,)-"%0!12)*"',*"6!,0 /3")3)4-.7*"2-.7",.2),0)+-./"#'1.*!$-",.".'5",."/'%-.65!*,'%",."!",'13"65!*,'%"-)65'%!".+"!"#'1.*!$-" !",-!%)".+",0)",-$)"*)5+")9'*,"'1",0)"+!5*)"*)5+ ,0!,"'*"!"/)/) 4$,"!5*."1., '"2),"'1"/3"-$11'12".$,+',"!1#",')"/3"*0.)*".$,*'#)",0)"#..'"7!1,",."-$1"!1#"-$1"!1#"-$1" $1,'5",0)",-))*"!1#",0)"2-!()5".1",0)"-.!#" ,0)"4$2"'1",0)"+'*0"'1",0)"4'-#"'1",0)"7!,)-"'1",0)"%',3"#.71",0)"/.$1,!'1" /)-2)"!1#"4)%./)"!"*,-)!&".+"5'20,"7',0.$,"!13"#)+'1)#"*0!6)".-"%.5.:$*,"!"5.,".+"5'1)*From Sara Liv Hermansson to Everyone: Everyone soak imute decided not to have my camera or microphone on and Iwas will you all to do the same, (you can press the stop video button and yourselves) From Sara Liv Hermansson toHello Everyone: i were thinking do this participatory performance where we all going to to drink coffee and build ato together, oryour inow mean seperately but at the same time -cave more or less From Sara Liv Hermansson to Everyone: but i think being on webcam is so intense, and thats why i chose do it this way so in a few minutes I will invite you all to build a nest/cave in room, i think the easiest will be under the table. with blankets and bedsheets. From Sara Liv Hermansson toknow Everyone: you can even take your coffee maybe aFrom small cake inside your cave when you have built your cave, please letMe us inHermansson the chat that itto is make ready iSara will do this now, and hopefully you will join, any questions? From Liv Hermansson to Everyone: while we are building, we will listen toand this music tookay, Everyone: isAlexandra itready okay ato cave under my bed? From Sara Liv to Everyone: yes lets start From Wallenius to Everyone: Cave From me Everyone: mine too! From Maria till to Everyone: yes From Andreas Wittwer to Everyone: Done! From iPhone to Everyone: done From jasper siverts to Everyone: Same here! From Me to Everyone: so snug From Ruben Jervell Pettersen to Everyone: never felt so snug under anever kitchen Me to toI’ve Everyone: I think zoom has me felt table more intimate. From Ruben Jervell Pettersen to Everyone: Thank you for taking me back my childhood and including in yours   before


From Sara to Everyone: Hello Everyone soak imute decided notLiv to Hermansson have my Liv camera or the microphone on andi Iwas will you all to do the same, (you canHermansson press stop video button and yourselves) From Sara to Everyone: thinking to do this participatory performance where we were all going to drink coffee and build a cave together, or i mean seperately but at the same time more or less From Sara Liv Hermansson to Everyone: butbuild ito think on webcam is asofew intense, thats why chose do itbeing this way soand now in minutes Iand will invite youi all to awith nest/cave in your room, iyour think the easiest will be under the table. blankets bedsheets. From Sara Liv Hermansson to Everyone: you can even takehave coffee and maybe a small cake inside your cave when you built your cave, please let us know in the chat that it is ready i will do this now, and hopefully you will join, any questions? From Sara Liv Hermansson to From Everyone: while we are building, wea will listen to this music Me tookay, Everyone: is itready okay to make cave under my bed? From Sara Liv Hermansson toFrom Everyone: yes lets start From Wallenius to Everyone: Cave me to Everyone: mine too! From Maria till to Everyone: yes From Andreas Wittwer to Everyone: Done! From Alexandra - iPhone to Everyone: done From jasper siverts to Everyone: Same here! From Me to Everyone: so snug From Ruben Jervell Pettersen to Everyone: I’ve neverPettersen felt so snug under anever kitchen table before From Me to Everyone: I think zoom has felt more intimate. From Ruben Jervell to Everyone: Thank you for taking me back to my childhood and including me in yours!
onico pure white slim mint with breadbox logo

monstera adansonii with breadbox logo on its largest leaf


wunderous photogenicus with breadbox contemporary logo on its head

sony xperia 720 with breadbox logo

satanic leaf tailed gecko with breadbox contemporary logo

joseph kosuth zerox book with breadbox logo............................................................................................................................................................................................................................` `.. `` ``` ` ` `` ``` ``````````` `` `` ``.````.-/:.``....` ```` `` ``` `` ` `` `````````````` `` ```` `` .o `.. `.` ` . ` ` ``` `` `` ``.+:. ....` `` ` `` `` ` ` ` ``` `` ` `: .. `.` `` ` ````` ``` ` `...```.` ....` ` ...` `` `` ` ``` . .. `.` . `.` `` ``` ....` ``````....` ` `.... ` ` ``` ``` ` `` .. `.` ` `. `` ` ` `.....``.`````..... ` `.... ` `` ` ` ` ` ` ` ` `` .. `.` `` `` ``` ` ` `....` ` ``..... ` ` ..... ```` ` ` ```` ` ` ` `/` .. `.` `. `` ``` `` `.... ````` ..... ` ` ....` ` ` `` ` `.` /: .. `.` ` ` `` . ```` . ``....`````..`..... `` ` `....` `` ` ` `` ````` ` ` `. .. `.` `` ` .` `` ` .````.....``....`..... .... ` `.... ```` ` ` ` `` ```.`` ` `` . .. `.` `` ` ` `.`` . ``` ` `.```.....`..--` ..... ....` ` ..... ..... ` `` ``` `` `.`.`````` ` `` .. `.` `` `` ` .`` `.`` ` ```` .````....----. ..... `....` ` ..... ..... ` ` `` `` ```````````` `. .. `.` `` ` `` .... .``` `````` .````.......` .....``.... ` ....``....` `` `` ` ``.- `. `` ` ` +.. `.` `` ` ` ` ..... `.` `.``````.```....-.`` .....`..... `` `....`..... ``` `` ` `` ```.``` ` ` ` .+ .. `.` `` `` ` ` .....` ..`` ````` ..``.....-`. .....``.... ` `....`..... `` `` ` ` ```.````````` `... `.` `` `` `` `` `.....`..`` `.`` ``.. .-.....`. .....``.... `` `.....`....` ``` `` ` ``:o`..` ` `` `` ` .` .. `.` `` `` ` `` ` ........``` `` `-/.`.-....`.... .....``....`..` .......... . `.``` ```ys`:o.` `` ` ```` `:` .. `.` ` `` `` ``. .``.....``.````.```--.``-.........`.....``........`..........` ``` `` ` ` ```/-.-y.` ``` `` ` ` ` `+` .. `.` ` ...` `.` ```. `` `..........`---../-.`-.........``.....`..................` ` ```. `` .....-`.`.`` ``` ` ` -/ .. `.` `` .....` ` `````.` .............:..-..............`........................` `` ``.` `` `` `..../````````` ```` ` `` .. `.` `` ` ......` . .````.``..........`.``.-..............`........................ .`` `. ``. `.....:`.` ````` ````` ` ` ` ` .. `.` ` ` ...... . ``.` `.............:-...:......................................` `. .` ` `````......``. `` ` ```` ``` `` ` .. `.` `` ` ...... `. ` `. `..................:......................................` `` `.` ` ` ...../` ```.. ```` ````` ``+. .. `.` `` ` ...... ..`` ```..................:.........................................` .` .`.......``` `-:`````````` `` ` `-` .. `.` ` ` `......`.....` .``............................................................ `. ```......``.` ``` ```` `` `. ` ` `` .. `.` `` ```............ .`............................................................`.` `.`.....`-:.```:` ..`..``` ``.`` ` ` `:` .. `.` .... ```............ ..............................................................`.` `.`......`.-.`-.-` `+.....```` `` `` `./. .. `.. .....` ```............`.............................................................`.` `.............--/-/ :-....-```` ``` `` .-` .. `.. ` `.....` `..............`.............................................................`.` `..............::.`- -......`.`` ` `` `` .. `.. ` `......` `..............................................................................` .............../-` .`.......` `` ``.-` `` ` ` ` .. `.. `` ` ......` ...........................................................................`.` `..............`+.` ......``` ` `` ` .``` .. `.. ``` `` ` `.....` ............................................................................ ..............:`.`:`.....` ` `` ` ``` ` .. `.. ``` ` `` `` `...... ...........................................................................`...............-..-o.....` ````` ` ````` `` ` `` .. `.. `....` ``` `` `` `......` ............................................................................................``.....` `.... ```.``-`` `` ```` .. `.. `......` ``` `` ```......` `................................................................................................. `..... `....` ``-``` ``````` .. `.. `.......` ``` ` `...`........... `.......................................................................................................`.....````-.-```..... ` .. `.. `.......`` `` ` `................``............................................................................................`........-.....` ```` `......` ` .. `.. `........` ``` `` `.................``.........................................................................................-.`......`......`````````......` ` ` ` .. `.. `........` `....` `....``.................`.........................................................................................-.....-............ `.......`` ```````` .. `.. `.......``......` `......``.......................................................................................................`............-.......`.......``` ```.....` .. `.. ``...............``......``.................................................................................................................................`` `````....... .. `.` `...............``......`..............................................................................................................................````````.......`` .. `.` ``` ` `...............`...................................................................................................................................`.............` .. `..` `` `` `...............`..............................................................................................................................``.............` .. `.`` ` ``` `..........................................................................................................................................:..............` .. `.` ` ``....` `.....................................................................................................................................................`` .. `.` ......` `.................................................................................................................................................` ` `` .. `.` `........` `.............................................................................................................................................`` ``````` .. `.` `........``.......................................................................................................................................... `` ``...... .. `.` `.........`.....................................................................................................................................` ` `.........` ``` .. `.` `` ` `.........................................................................................................................................-`` `.........```...... .. `.` ```` ``....` `......................................................................................................................................`............``........` ````` .. `.` `````````` `.......`` `................................................................................................................................```.....................` ```....... .. `.` ........`` ``........`` `.............................................................................................................................`....................`` ```..........` .. `.` `...........`````.........```............................................................................................................................................`` ``..........`` .. `.` ``...........````.........`........................................................................................................................................```............` .. `.. ``............`..............................................................................................................................................``...........`` .. `.` ` ` ``` ```................................................................................................................................................................``` .. `.` ```` `.......`````.........................................................................................................................................................`` ````` .. `.` `````` `...........```..................................................................................................................................................`` `````.`` .. `.` ````........................................................................................................................................................................`.`.` ` .. `.. ````` ........................................................................................................................................................................````` ` .. `..`.........```` ``....................................................................................................................................................................` ` ``` .. `.` `................```` ```..........................................................................................................................................................`` `` `` .. `.` ```..................``` ```.................................................................................................................................................```` `` ` ` ` .. `.` ```...................```````........................................................................................................................................``.`.......`` `` ` ` ````` ``` .. `.` ```.....................```............................................................................................................................................... ```.............``` .. `.` `` ```..................................................................................................................................................................................` .. `.` ```````````.....````` ````....................................................................................................................................................................```` .. `.` `..................````.........................................................................................................................................................``` `` .. `.` ```...................................................................................................................................................................```` .. `.` ````.....................................................................................................................................................``````````.......` `` ` .. `...............``````````````` `````.............................................................................................................................................................`` .. `.....................................................................................................................................................................................................```````````````......... `..`````````.................................................................................................................................................................................................................. `.` ```````````....................................................................................................................................................................................````.. `.` ```````````````````.................................................................................................................................................`````````` .. `.` ...................................................................................................................................................................`````` .. `.` ..............................................................................................................................................................................```` ` ` ` `.. `.` `` ````````````````........................................................................................................................................................````` ` ` ` `.. `.` ``````.....................................................................................................................................................................`````````````` ````` ` `.. `.` ``............................................................................................................................................................................````` ` `.. `.. `............`````````````` `````................................................................................................................................................`````` `.. `.` ````................................................................................................................................................................```` .. `.` ````....................................................................................................................................................```````......................`` .. `.` ```..............................................................................................................................................................``` ````..............` ` .. `.` `..................`````................................................................................................................................................``` `````.`` ` `.. `.` `......`````` ```.......................................................................................................................................................````` .. `.` ```.........................................................................................................................................`````..................````` .. `.` `.................................................................................................................................................`` ````..................``` .. `.` ````........```...........................................................................................................................................`` ````................`` .. `.` ``````` ``````..................................................................................................................................................` ````................`` `.. `.` `````` .............````..........................................................................................................................................` ```..............`.. `.` ``........`` `.................................................................................................................................................`` ```........`.. `.` ````` ```` ``........................................................................................................................................................`` ```` .. `.` ````` `........`................................................................................................................................................... .. `.. `` ```....```..........................................................................................................................`.........................```` .. `.` ```` ``.............................................................................................................................```.....................`` ``` .. `.. ``` `...................................................................................................................................` `..........`..........`` .. `.. `........................................................................................................................................` `...... ``..........` .. `.. ` ` ``` `.............................................................................................................................................` ``````` ``....... .. `..` ````````` `````` ``................................................................................................................................................. ```````` .. `..``````````````````````````` ``..................................................................................................................................................` `` ` .. `..```````````````````````` `` `..................``................................................................................................................................` ` .. `..`````````````````````````````....``.........`` `..............``.................................................................................................................... .. `..`````````````/+`````````````````..........`` ``............` ``............................................................................................................`.........` .. `..`````..```````.```````````````.........```````` `........` ```..............................................................................................................```........` .. `..`````.``..`.....``````````..........````````````........` ```.................................................................................................................` `........` .. `..```.`.````..```````-so-`..........````````````........` ```.............................................................................................................`.......` `........` .. `..`....```````..```.`:md:.........````````````........` ````................................................................................................................`....... `.......` .. `........`...--.....--.:/...--.```..`````````........`` ````...........`......................................................................................................``......` `.......` .. `.....-......-:/:------..-oshdy/-`..``..```........``` ````...........``.........................................................................................................``..... `.......` .. `...........-:/::-:--..---hNNNNNms:`.`..........``````````.........` `...........................................................................................................` ````` `.....` .. `.......------+o:-:::-.-/+hNNNNNNNm:`.`.......`` ``````.........` .............................................................................................................. ` ````` .. `...-...---:::/+:-/+/:++::/sNmymNNNd:.`......``````````........`` `..............................................................................................................` ` .. `....------:os::::-::--/+--:mN+:smNNd+:-..`..````````.........``` `` `.............................................................................................................. .. `...---.:-.-:+/-:////-/:-:::yNd/./ydssdd+-.`````````........````` `` ................................................................................................. `.............` .. `.-----://::/o+:-:/::o///+++yNNy+---:-/dNs-.`:...`.........`````` `` `...............................................................................................``..................` .. `..````.``..`...``.../-.....://-:----:-:oo/so--.-.........````````````................................................................................................. ....................` .. `.` .yyo+::o/+mNmo-...........`````````..........................................................................................................``.............. .. `.` `:sds:-:+::+h+............```.`````..........`...................................................................................`......`..... `.......`..... .. `.` .o+sy/::----...............-....```.................`.....................................................`......................``......`.... `......`````` .. `.` -Nmys//yyo/......-..--..--.--...```.`.......`......``.`...................................................`....................`.` ......` `` `.......` ``` .. `.` -NNNNd/:::.....-:++:.----..`.....`.`.......`......`````....................................................`........`...........`.` ......` ``` `......` `` .. `.` -NNNNNNs......-/:---:/:-....`.............`......```.`......................................`..............``.....`. `...........`.` `.....` `` `....... .. `.` -NNNNNs-....-::.----:+:----..`...........``......``.``......................................`..............` ......`` ............`` `.....` ````` `......` .. `.` .ymNm+.....-s+::::+:-:+-.`.............```......```.```.....................................``.............```.....``` ...........``` `.....`` `` ` `......` .. `.` -hd:....-ss+//ss+/:-........-::-.....-.`......```.````......................................`.....`.....`. ``.....`. `...........``` `.....` ```` ` `...... .. `.` `:-..../dNNNNmyhd+:--/:-----..-.......-.......``....`..............``....................... .....`.....`.````......`` `.....`....` `` `..... ```` `...... .. `.` .....-sNNNNNNNNNNNdo-.....-:::.....----....................`......```.......................`.....`......``````.....``` `.....```.` ``` ` ```.` ``` `` ` `.....` .. `.` `.....-hNNNNNNNNNNNNNNy-`-::/+:.....----......``...`................````...................... `.....`.....`.````......`` `.....` ```` `` `` ` `` ``` ` ```` .. `.` ......`:ymNNNNNmNNNNNmmm+-:://:....-/::-....-..`..-.``.`....`.......````..`...................` ..... .....```````.....``` ...... ``` `` ` ```` ` `` ```` `` .. `.` ....``.`.omNNs++oo+o+::/+/::/:-.../-:://..--...`.......`............````.``.........`......... `.....``.....`.` ```.....``` `.....``````` `` ` ```` ````````` .. `.` `-````.../hmNmmmho/:+o+oys//:.--ohs-----yy+o:...--..--................`.`..........`.........``.....``.....`.`` ``.....` ````.....` ```` ` ` ````````` ```````` .. `.` `+:````.:--odmNNNNmhs:/syyho:::/ddm+---:+ymmds++:::-:----.........```.`.``....................``.....`......`.`````.....``` ``.....` `` ````````````` ```````` .. `.` .+/-.`.`.-.`:oydNNNNdosmmhh+//--omNdo--+++oymmNms/------..-.......````..`..........`..........``.....``.....`.``````.....``````.....` `````` ``` ``````````````` .. `.` `/:+-`..``.``+/ooyhhmNNNNNhyNd//osNNy///hmmhmyo///:/+:-----......`...`..`....................```.....``.....`````` `.....``````......``````` ` ```````````````` .. `.` `/o+/...`...`-/+:/o++yyyhhyNNNmmNNNNsmy::hNNNNmy+://:--:++/-....-/-..........................................````````.....```` `.....`` ``` ````````````````````` .. `.` `//:/-.-....:/+:++/////:/yNNNNNNNNNymNm+/dNNNNNNdo+:/:/+mms:--..-/:-....-.....................-.-............````````......``````.....`````````````.`...........` .. `.` `///-+`-:..::/+-//:/+/::+mNNNNNNNNdyhmNmmNNNNNNNmyyo++/:oy/-///:+-.--.......--.................-:-...........`````````.....``.`.........`.......`.........-..-.-` .. `.` `/+/:+....-:///:-////-::odmNNNNNNmhdyhNNNNNNNNNNmdo++/..-+y:/:-+o--::---....--......-.........-:--............`````````...................................------. .. `.` `+/://`.../+//:+////:/:////ohdddmhmmmmmmmNNNNNNNmNNhhmh+++/hdy::oo++/+++/....-...............----:....-..-....`````..............`........`...........----------. .. `.` `////:`:.+o+++/+/:/-:-+///+/o+::/+ossss++oymNNNNNNNyNNNNNNsNNy::+hdhs//--/:--:....::-....-....::/:....:::-.....--.----....-....--....-......--..--------:-:::::/.. `.` `//++:::.oo+o++++/++:::/+++/o////+/++oo+/+++ymNNNNmdNNNNNNhNNmysoo++y++o+s////---://:.-..-----:///-.-.-:::-.-.--:--:::-:-...----:-----------::-:::::::://///+/++: `.` `so:-.-:-+oo+/o+/+//+/+++/++//++++++///+o+//oshmNNhmNNNNNhmNNymmmyooo+oo//:/++/-///:-.-..//:/:::::-.-.--//:....::::-:::::---------:-:---:-:::::::://///+/+/++++o: `.` `::-`.``.-:::-:/--.:::-:-:----/---+so+++ooo+oo+ohsosssoos+ooo/ooo+++//://:://+/:/://:.--.:::::--------:::::---::::/:::::::::::::--::--........-.--------:::::::/.. ....`.....``...``...```````.++oo///::++/:////:///:-.--.-:::/:/-::::-:::/::-://::://:::/::::::::::::`::::::::::::-----------....------:----:---::::--:::---:-:-:----------:--```````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

.. ..

https://open.spotify.com/show/3RON0C3g8dAEwRZ16bLgZX?si=brPBYpsOT9uZVZi9NMhV8Q https://soundcloud.com/user-288281355/monologue-post-human-narrative



`` ``````` ````` ``````````````` `````` ``` ``` ````` ``````````` `````` `` ` ` ` ` `` ```` ` ` ` ``` /o:--:+ooss+////////+ooo/-..-+shy/..: +yho/::/++o+++oss+:-://:..:+sys+///+/::.-/ ss/+ho/:++o//+o --.`.`.......:--..-.-..-.``./-..``./..`---.-


.`----.-:..:-.-:o::o/.-:++..-://.::-:+o-//.../so./syys+-..:+yhys:.`.:ohhs/-..:+yyo`-//:-+sso+/://+o+++oyys/:/++/:--:+shyo:```/ ss-o+++yhs:.-+o ```.-.-.-://-`.::-`./----..```-..`-::.-.-`-:..``.:/:...--/ +-.-/.--.:---.::.:----/o:..-...:-/. `-:oyso/:--:+++o+////:::/+ooo+:-:/+oo+`.:-..:oyys+:::+++::/oyhy+-``./oss+/:-:/+/ +/--+syo+/oo+ ...:-```:+/:.`+ +.---//--...:/.``-:.`.`..`.`.:-.`.`-.-/:/--: :..-.++:-`:-....-....-.-:/--:+-..-` //:-.-/+oyy+:.`.:oyhs/.``:+yhs/.`+yhy/:o/--:///::/oyyo:.``-/oso//::/::--:/ sys/./yo/o+:-:/ydh+ o--.--`-``....-.-.--:-/:--..:-.:-.````--....`..``::/o:/o/--..-/-::../ +-..------..--...::-.-: oh+-```:oyhs+-`.-/+o++/////::/+++o+//:/ oo:oyso:..--:++////+/:-..:+sys+-``./ohy:.+/ +yho-../ os+/ .----.`-.`..`::----.-:..:oo:``.`.../ -:``:..:-`.o...+/+-./:/o/`-/ +/-.-:.---:..::-..`../-.`-.`.: /oo++::-::://+oo+/-`.-oyhs/.``+yhs/.`-/-:+/:/+oso:.``./oyhs:.``-/ sys+:--/://+++//+++://sso-.. `-.`.:/ o/...::::-`.-....---.```.``--..:.`../s.. +`-.---:+:.:///::-/../-.-.:-:-`.-/.`..:`-``.-: ``-/syhs/.``.+yhy+-``-/oso+/:--://+++++/ +/.``./shy+-.`.:/o+o//:/:::--: +sys+..:yyyhs/..:shyo/:/ ..`-`: +/:`..-:/-...--`.`..`..---.:-`.-/.`.--/.... +/`../+:-./--/o:...-----..::..`...`.`.:....` ...:/oss+/:--:///// +o/:...:oyyo:.``:oysys+/--:://///


+o+/-.`.:oyys:.``.+sys/-./+osys/:/+++:/+yy -.`.`.-..`.`.//`...-o:```.`.::---// ``..:.`.-.-``-::``-.:-/.-.`:+..+::/: +:../:.-.....``.`-.`os/sso:-.-:+sys+-``./shy/.``./ syo+:..-///:-:/oys+-``.:oyyo:.``-/ oso+:-:::/:-/+o+s+/--:ohho-.-+so `......---:.-:-.:/ +--.`.```-:---//:`.`./--:...`:.--.```.-// `.--`-..::.:+-...-.:-.`.-```.``.ys: :yyyo:..-:+sso+:---///////:::-:/oyso++```-+sso/-.--:+/////+:--.-/ oyyo:.``:yyhhs:..:+oo+++so+`.`...-:`../.``:o:.`..``-..-.`.:/:....:.+o-..`...```.-/-:...:`//..:-.-`.-:-.-.`.:...-: `/o:-:-:/ooso/-..-+sys/.``-+sys/.``+ooyyo/:-::::.-/+ss/-``.:oyyo:```:+yso/-.-/ ooo+///oo+-.-+yhyo/ :-`:..:--..---.`--`.::..-..:.``.-..---`-::--.``....`..-/:..-:./+:--`----..-..`-.```-/-``-`` --``-/shho:.`.:oyyo:...:/++/////--:/--: +sys/.``-+yyo:.`.:/o++////::-.:/oss/ss:``+yy+:-:++/:/+ .--...`.:...:`.-...:-....`-..`..----:..`.-: +:.``./-..`..:o`:-.`--.--.-..--...-.:.`..``/:```` :++++/:://++o+::--:++o+:.`.-+yysoo/. ``/ +ss+/::///:/++o+:-.`.:oys+``.:oyyohs:--///::+shs/..:+ `.-.-/:``..-.````-o-:-`...```-:`..-:.-:``-//---..+o:``.`/+`..`:-.-..--:.....`.:/`..``.//```` .+yhyo-``.:ohho-` `:oys+-.`.:// oys+:--::--.-/oyyo.``:oyy+-.`.:/o+//://::/+ +:-:oyy+-`.+syo++shs ``-.:/-`..`-.`/`.-.-:`..``..-::```......`:+:.-::``..```.o.```-+.`-/:-`:--.-:-..-..-``.:-...`


.:/+o+//::::/++/:::::::/+oo/---::-:/ +yyo-```-/os+/::::/:://+o:-..-+yys/.:y+..+oo///oo/-.-oyy/ .:.--:..`-`-.:+-..``/ +.````...-:.```:..`.`---.`-/--: +.```./.`::.:-.-o+/`.:-...--`..-..``.-:.`` ::.``-+syy+-``-/syyo-``./so+ss+-```-/ os+/:-::--.-/sy+-``.:ohy+-..-/+o+/:o+// +o/:../yhs/--/++// ..`.:``...--`.`///...`````.-``-:.``.`-.-:.`.-`....:/````...-:-.-:./o.``-:...-.-::-````..-``. /+:...:+ss+/-.-:+oo+/:::-..:oso+////-`.:+sys/.``-ss/:-.-:/+/++o+/-.`-o/.`./ sy+:.-/++//oyhyoss `-````.:-`.`..`:/:-..```..``-:/+-``..`..:- ```.`.....`..-`..:+.`: +:..`...:`.-.-::..:-`.`````` ./+os+-.`.:+oso:-..-/ sy+---::..:oyys:.``./+so//:-/:.-/ oso/.`.:oyy+-``/s+:-://::/oys/..-+sso// o .-.`````.-``..++``.:+:.``.` `/+-/.```` `....``.-```.`.`.---`..--..:/-.-:--o/-`..`.`..```````. `-+sys/-``.:oyso:.`.:++/+ys/-`.-:////+ +oo/-..-/oyo```-+ys+::::::://///::/syo``:oyo+/+o+:-:-+/ ..:``.`..`-.../-``-/ +.`.``.` ..:```````.``-.````.````````........-..--..:... .```...`````````` .::-:///+/::--:/++o+:.`./o//+oso:.``-/ syyo:.``-+s///:---:+sys:` `.+y+-`.:+o+/:+ +/--:ohhs+ysyh+ .--.:-.:.```.`.`...-.``.. .```.-:...`.:..`..`..``...````-.``.`.`.-:.-:.`:.`--.``..`` ..``.`:` ++-```./sys+.``./sys+:::-.`. +syo/:::-----//o+/-.-+sys/.`./oo+/:---/o++ +o+:`.-ohy/-.:/+//so+yo/ ``--+-.-``-`.``...`..``-


``..-...--.`.`.```.....``.``-.`-.`-../-`.../ +:.`....`....:.``````...` :+/:-.--:++//:::---/+syo:---:-.-: +sys:.``./ss+-.-:/+++++/-.`-/oss:.../ syo:..://:/+sy+-.//-+/-. ..--...```.`.``` ``-:``...-`-::..:.`.`..``....`.:``..``.`/+`.``../.`..-:`...`.--..-/..``... `-:+ss+-```-+yhs/.`.:///+syo:```-/ +o+//:--.-:/os/.``-+yyo-``.: +sso:-::::-:oys:.`-+oo+ +syosyoos .````..```....````````.````.``. .-````-.++````....`````--`-`:+- .```.`.-/-.``-.`.....::..`.... ``.:os+/:..-:+o+++o+-``.:oo+///+:--`.oyo-``./os+:--:://++++/:--:/+sy+-``:+o+//+ +:.`.+s++sooys ..:..`````````.`...````-:`--.``.``...`-/.```.```.`...-`.``:-`....-`..`.`.`..`--..``-.`....` :/--`.:+oys+-``./syo:-::--``-+sys/.``-+ +/++/-.`.:oys/.``-oyyo-.-`.:++/// +/-..:oys/--+o::/--//: `./:``-`.. ` ``.``.`````.````.``...````.`.`.``.`.-.:.`.```..``` ..`.`.`.`..-.-`./:-``.:.```.-` +s/-``.:oyso/:::::--:oyy+.``.://////+/`-oyo/.``-+so+/:--:////++ +o/.``:oyo:.-://:-:shsyysoys+. ``.`````-.````-.`..``.```.``.`..-..-/.``.-..`.`.`. ..../```-:````.`...`.`..:..``--...-..```--` -//+oo+:-../oyhs:.`.:++///oo+:. `./ syo--:--://+/-.`-+sys/.``-.-+ss/-.--:-:/ sys/.`./+/osooyhyo/ `.``.``-.:-.```````.`````.``.` .`..`-```..`...``````.`-. `.-.`.```.-:.....---``.``...`:.-.-:. `.+yys/-..-:/+++sso:.``-/sys/-.`-:// +y+.` `:syo:.`-:+o/:--::::--.-/sy+-``:+o++


+oso::::./+/--``.:-..-:.-.````../.``.```.``.`.......`````` ``....-`````.````````` `-./:...`:..````/```..-..` .-::-:/+oso:```-+so+///::----::/oo`.////:::::-/+ss/-``.:o+/sys:``.:++// +o+:.`./yyssyyoss/.``. ``-o/`.-``.:.`:``.`` ``.``-``.```...---``.`...-`.``````.`````.`.`...:-`````.`-```::`.`:-`.:. +yo-```:oyo+/::/-`.-+shyo-` `-oso+/` `. +yyo.``:oys+-``.:/-://::/ oo/.``:sys/:-//:.:oooyhy++/ o+ .:`//..`.```.```:-.`.```:.-::.```````-...-..-....```.``.`-.``-:.-.-..``.``:-.-```.:.``/s.`.` /oo++/::-.-/syy+.`.-:/ +o//:----.:so/:-.-:+//++::-.-:/+o//sy/. `. +ss/:-/::-.:+yhs//+:--+/-::oys -`-::`.``.````--.--:-`......``.-.`````.//-.-.`````.`.`.`..``-:..-/.`````.-.-:.``.-..`-/`.-` `.:shhy/.``-/++++os+:.``-:+sy+.-`.:oys/.``/sys:` ./ys:+ss+/::::-`-/yyo:.`:/ +// ohyyss+.``-::: .```..````..``..::::.````` `````----`````.-.`````-.``` -...``````-.``/.`.:`-`````--``..+. `.-.` .-://+oooo+:.``-oyys+:```-:/+os/.`.-/ oo/:--:::///::-::++:-`.:sys/.`.-//:/+yyo`-//+ohy+++so+:` ``.`.`.-``..` `-::...--...``.```...```..````.-`.-``. `..`````.--.. ``.-.-:--```-s-`.`-.`.-.-` +s:```-ohhs/-..-:::////o+-``-//+os+-.`. +sy+. `/syy+.+hh+-`.-:/::/os/.``-+ss+ +ss/:.//--/syhs/: ` `-/:.`..` ``--.:.`.-.:.```.-.``..``.` ..`````````-. ```.``-..`.-:.``..`````os.````.---`.`


/o+/::::::/+oys+-` ./syo///``./os+/.`-/ o+/:-..-:++////::/oso-` ./os+//++:-`+ysyoso:``-:/:--: `-``.:/.-`` ```.``.. ```..```-.```:-`-` ```````````..`.````--.``.` `.:.`.```````..` ``.---.`-.:oyhy+.```:oyyo/:..-:--:oo+o+:-..: +ss:.`.:+sy+-``.sy/` `-+o/::/+:.`.:shy+:-//: ++shyooss+-` `. .:.```.``..```.` `````.`.``.`.`` .:... `` `..`````.```. `` .:```````..-` ````..--```-..`````` `.:oso+//::--..://oyo-`..`-oss+-``+yo/.`.-/os+:--+so///+:-``-+yy+:--:::-: +hyoo:./:-:oyyo+::// --.```...``.-.`````````-.-.``.````....-.```` ``..`````--``` --```:-`.::.` ````.-`-/ ``..`.````` -:-.`./oyyy/. ``-+ss++s/::--.-//+/:-.:/ +s/-.``-/oo/.`.:syo:-.:::--/syy/.`-/// yhsy+..-:::--:oys .`..`.-`.`.--....-. ````.`.-```.``..--``--``..:```--:/-` `.``.:.`./::..` ``.`...`---.`.``.` +s:```-/os++/:-:--..://sys/` `-oyo-``./ sys/.` .:ys/-.---.-:+ys/.``-/+/++ss/-/// yyssys+-```.:/: `-.:...`.`-:.````.```.````+o/.``.``.-.``:```.``.`..```````.`.-..``:-```.```..``.-:`.```-..` :+/++/--.`.:+oyy+---..-::////::-:// +/----:/:++:::--+ss+.``-:/:/+os+:``.+yssho/ +:.-oyyo+/://:.` `.`-..````...`-:.`.` ``````-/-..``.....```````.``.`.-.``..``..``````..``--...`````--.```.-..` `-+syyo-```.:/+++oooyo-` `/sys-``-oyy+.` `-+sss/``.://::+so:```:oso+// +/-:oshy/--:::-.-:oyyo:`.`.```````..`.:.````` ````.......`....```-


``````.``..:.`--.```.-::....... +/...`````..`.`.``.` `.:/oo///:+/:.`..-/+o+/::-::+ +//--:///:------+o//oo/. `-/s+/:/+:-..ohyo+:-++:/oyyo:```.://-:+ `---.````.:.`.`..```..``-.``.``````-./:.`.+````.-`-:....```````--.``.::`:y+..-..``.`.--...`` ::--``.:+sys+///+/.``-+yy+.``:sys/. `.:sys:`..`-+ss/:-:/-.`./syo/--:///yyso/.`+oo////+/:.``.`::.````..:::.`````..`.`` ``` ```.`..``./`````-..-:.`.`.`..``-.`..`..``-so/--...--..+-`.-: +s/.```.:/:://oso/:..-:oo+/-.-+o+/:...-: +:-:--:---`.:oys:-.:::--/ohy/-:/ ohyo///:-.`.:oyyo:-:/`: +/.`..``.-:-..`.-.-````````..````.`````.`.``````-`//...-...`````....````+:.:.``-/:..--``-:/:::://-..---..-/oys:.`./syo-.`.:+os+-` `--:sys/.`.-----+sy+-``-/o+sy+:+/:/ syys:.``--::-:+ss/ .:::...```..:-...-..````.:``.```````..`````:``.``..`.:.``.`.-:`` ``-````-...-/-.```.::.`-.-.`` `.:+oo//+oyo:-`.-oso/-`.:oso:.``-/ os+:-:-``-::-:/os+-``-:///++so:.:osyy/.`-/ +o+//+o+:.` .::-`:+:-``.```....`.--.```...```````````.````.-...--......`..` `--.:.`.````-.`.:/-``.`.`.--..`-`` ``--:-..--:://os/-..:+os/-..:/+o/--..-/ sy+/o+:``.:/+///oo/.``:oys+o/:/so++oo/``.:oss+:-://-`. `-::-..`...``........````.`.-``.````.....`-..:./-....```-``.--//.`..```.``:-```.`.-..-....` :ss/-:+o+-``./yy+-``./syo-` `:oys/``.::-:oso/:/+:.``-+so/////:-/


yyso/..:oyyo/-..--:-.-/syo//+ `--`.````.` `-.-```.......-/-.`-.```.`.-..-`.:+:-.:``.//.``..os+...-.``.`..`.`..`.-.-:.-:`` /so///++++++::-://+/---:////:--:::// +ss-.-:-`./os/:-::-.`./shs////shs/----::::/ oss/.```-:-.-/+ ..:``.````.```..```.....`...``.:.````..```.`... ::..`::.`.:.`.``: +/:.`::.`-.`..`.-.``.../-.... ..-/:.``:shy+` `-oyyo.` ./sys:` `./+syo/ +y+-.--...:oys/--:://oys///:/+syo/.` `-/ o+/::+o+-.``-`.:.``````.`` `.-..```.-.`-...-...` ``::`::.````--.....`.:..::`....//.-.:-.```.` `...`.-.-/:... :+oo++:::/++//:-::+++/:---:/:::-----:-`. ++:/sy+-..----:+yyo:-/shy+.``: +oo/:://:-.``.:+++//+oo: `.````````...``.-:-.`--:.`....``.```.-.-::.`.....-.---..-:.+/`..-.:/``-/.````..``...-:./:-.--.:+shs:``-+yys:.``:oys+.` `-+ss+/ s+..:-`.://:/oso:.`.:+o+s+:/o+////:-.``.: +oo/:---:.```-///: ..`..`.-.```````...``. -:-...`.``..`.`.---`-.``-:.: +.-:-.`..`::-.---.--``./-..-...`..`.:--//--. ...-/sso/.`-:os+/-``-/oo/:-..-::::ss// so::+:.``:/+//+os+-./syo:``.:oso/--:/:-.``-/ os+::://-``` -```.`.-.-```..:-..``.:-.`...```.-.``.-/........`::..` .`````.`:+-`....-`..:.---..-.`.-.-.---` :ss/:.-/+so:-..:/+s+:-.`.: +so:.``-:..:/-/sy+::+/-``./syo/:oyo:-.---.``.:+oo/:/+/:-.`./ooo/::`````.-..-.``.``-:..``..`.-..```..--....``..``.```-```.````-`..-`.-.-..-...`----.`--..`.`.-`


:yyo.``-oyyo-` `-oys+-.`.-:::::/oo:-/`.::..:oso/::/:--/s+:/:--:+ss+:---:-...+ss+:::::-..-:oo `````..`.-.``.`..--.`..---`...-::://````....-`.``.``````.....::-..`.:-.:.-:---..:..-:`.-:-. .:///::---::///:-.---:+so/.``.-/+//ss// so-.---..-+syo:.:+sy+.``.::/-:/oyyo-.`.--..+syo/-..-:: ..`.```........--::``.-..`````-...-:..-:`.`..`..`-`.`...---.------`-:..-/://::-: +/.....-:--` ``.:oys/.```:oss/.```-/+/::+o/-``.::.+s+/+ys:..-:///oo.-+s+/:/+/-```-/oo+//+so`..----/ +os+:. .--..`...::-....----.``-:...``-..` ``..`:/:.`..-.-..`.`.``...-:...````.-.---:.. ----//::.--:-.:` .----:-::/+o:----:/++:.``.:oo+::/o/``-:`./+/:/os+-`-oo//-.`./syy+/::/:-.`.:oys+ +os+-``.:oss+/ .-.-../+:/+`..```..```-..-:..:-..`.-...-:-`---...-:`.`::`.....`...``.--.`-..-/-.-..-:..:+:.` /ys:-.`.-:/+/:-.--:/:::/+/-.``-///:/ ss/--/:. `:+s+///-:sy+-``-:/::+oyhs/`.---../oo++///:--.-..`--: +::/:.`.-.`..``.```.--.:o/..`-:::`.---...:-...`.`-:..-.....`...--::--.`.::....:--..ss:. -:-:/+ss/-.`.-/++:.``.:+s+:--::-``-:/::/ sy+::/:-`./yo../o//+os+:``.:oso+/+oso`.-.``-+yhs/..--.`-:--:-```..`...``.``..--`-:-/:--:/:.-//.`../ o+:-.`--...----.-..-..-::--.......-..:-...:s +```.-/++::+oo/.``.:+o+-```-/os/::+/``.-:--/sys:..:+//o/.`-+yhyo////:-`.-+yyo/ +so:-..:/oo/+o+: .`.+-..````.//...-..--......`../:.-:-....--....


-/:.-:-..-.-:.--..--..-/:.--.-+ +/::......../:. ./oo/-```-://::://--..-//+:....://::/ o+:.`.-://++so-`.oy:..-:::/oshho:.`.---.+///+oo+:.`.:::: -/-:-/..-.`.:oo/.-:.-..`..```.--.``......`.-`...-.`.--..:-....:--....:-:.-----/+ +:-.-:------.:+/::/+o/-``.-+o+/--:---..: +s+:.`.-::-:/oso:``-shy+:-::-:oo/.``-+ss++/ +o+:..-.``.+sys/--:/:-`:.`.-.--..-.-:/-/.`..`.-.-:--.-..``......./:`.-:--....`..-..:-.--....-.--.-..`--:/:-::::// -.` `-+oo///++:.``.:os+:..---..-/ ss+.``.:osooo/++/:+oho-``:ss/:::::..-/sys+ +oo/:---.--:/+o+/++ .`.`-/ +/:..:.`....`-::.....--....-...`.```.`...-:..``..-..-....-.-..-.......`.`.-.-----.-.-. -:-://-```:+so/::/:-.`.:+yy+-.`-///// +oo/:.-+hdh+-.-+ys+//::-:oyhs:.``---..//:: +ys/.``.--..-+ + .-.`-:/:-..``````.-...-..`````.`..``... -..-:-....-.........``.`.-.-.````.`.```.--..-.-./:-... `-+yy+:-/+:-``./syo:...-::::+os+-``./ ydhs/-:/+ooosoo+:-/shy/`.:oso+/+o+:.`.-.`.: +o////++////:. +/.`::`````...``.--..`````...`...--++/-/ +//:-`...--........`..`.--.`.`-::.``.-/.`-.`-/:.-::` `..-..-+oo:.``..----:++:. `-+o+:-.-:::/ +os+:.`./oys+.`./oo/:----`.-/oo/:/ +///--.``-::---/oo+`--`` `..`````````.````````.--


`````.--..`.--:.````..`.-......---.`.:/-.::-..```..`-.`./:.`...

```.....```................````................--::-::::::::::::::::://:////::::::--:---....-........................----....-..-............-....................` .--::::::::::::::/::::://///////+/++++++++oooooososssssssssssssssssssssyyyyyyyssssso+/++//////++++/////+////+/////+/++++++++/+//++/++++++++++++++++++oooo+oooooo+/.///++oo++++ooooooooosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyysssssooossoooossssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso/-ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyssssyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/-ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyssssysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss:.sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss:: .ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/.sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/.osssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss:.ossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss:: .osssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso/ .+ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssysyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso: .+ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyssssyyyyyssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssss+: ./ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyysssssssyyhyyssyssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss+.ossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyssssssssssyyyyysssyssssssssssssssyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss+./ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssssssssssssyyyyysssyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso`-+ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssssssssssssssyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso: `-/sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyysssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: `::ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyssssyyyyyyysssssssssssssssssssyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: `::ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyysssssssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .:/sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyssssssssssssssssssssssssyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: ./+sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssysssyyyyyyysssssssssssssssssssssssssyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .+ossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssysssyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .o+yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .sshhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .ssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss: .syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssysssyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ ./yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ `/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ `+yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssysssyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/` `oyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssysssyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/` `syyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssysssyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyy+` `syyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssyyssyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhy+` .yyyyyyyyyyyysyssssssssssssssssssssyssyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhs/` -yyyyyyyyysyyssssssssssssssssssssyssyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyys/` :yyyyyyyyssysssssssssssssssssssyyssyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhys+` +yyyyyyyyysssssssssssssssssssyysyyyhyyyyssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+` +yyyyyyysysssssssssssssssssyyysyyhyyyyyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+` +yyyyyssyysssssssssssssssyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+` +yyyyssyysssssssssssssssyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/` +yyyyyyyssssssssssssssyyysyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/ +yyyyyyyssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/ +yyyyyyysssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: +yyyyssysssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo: +yyyyyyssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssyyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso: +yyyysssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo: +yyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssyyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+: +yyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssyyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo/: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo/: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo/: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo/: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssysyyyyysysssysssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssysyssyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+/: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysysssssssssssssyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyy++: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssyyysssyyyyyyyyyyyyy++: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyy++: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyys//: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyys//: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso:/: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso//: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso//: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysysssssssssssssssssssssssyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssso//: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssss++/ oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo+/ oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssysssyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhoo/ oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyoo: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+o/ oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys+o+` oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyys+o+` +yyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyos/` oyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssyyyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyssy/` oyyyyyyyyyyyyyyysssssssyysyyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyy/` oyyyyyyyyyyyyyssssssyyyyyyyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/` oyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhy:` oyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:` oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:` oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:` oyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:` oyyyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo:` oyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo:` oyyyyyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: +yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: :yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: .yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys: .yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: .syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/ .syyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .oyyyyyyyyyyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .soyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .sosyyyyyyyyyyysssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .sooyyyyyyyyyyyyssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .ssosyyyyyyyyyyyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhy/ .ossohyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyy/ .oysshyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhddhhhhhddddddddmddddddmmmmddddddddddmmdmddddmyhdhssooyyss/ .ssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyhhddyo++sdmmmyyyydddmmdmmdmmmmmmmmmmmmdddddmmmmmmdmdhddooo/++ssoooo/ .sshyy+yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhyo+hhho+ooossyssooosyddhddmdmdmmmmmmmmmmmmdmmmmmmdmmhdhyydy/`.-odyooos/ .ysyysoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyyyyyhdhhy+:++shhyo:-:hdho-../ooyhydddmdddmmmmmmmmdmmmmddmmmmmmmmdhhhyhh/::/oss++os/ .syshyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysydmmds:::/hdmdy:`../yhdy/..:yys+:-/oossyhhdddddmdmdmmmmmmmmmdddmmmmmmmmhhhysyh:ohhy+-o+oo/ .oysyhmhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhsso/+syyyo//--+shhy+/::+sss+////oss/-:yhssssyyhhddmmmmmmmmmmmmmmmdhhmmmmmmddhysssyy:oydy/:+/+o/ .osssyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhs+//ohmdho..:/yhys/..:+hdys+-:/+sddys:``.:yddy:.-shyooossyyyhhhddddddmmddddhhhhddddddhys+oosyysso:-//+:+o/ .osyss-:shyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyys++oyhdhs/-.:oshhs/:.:oyhho:-.:shddy:..-shddho:.`-+ooy+/:-oo+//////////+oooooooo+++++///+oooo+//://+osydh/.`-+//++/ -yosss.:yhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyhhhhyso+++oos+:://+ssoo:-/+oyhss/-:+oyhys+/+oo+ssss+++//sso++.`--oys+-:---.--------:-----:----.-----....---:/+oyo+//o++/++/ .sosssshhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhssyyhmdhs/..:ohddy+.``-ohhhs:.`./hddy/...+hmmh/`.-sdddho-`..+hddh+. ``-+oho:--oo//+sssooo+/:-:+yys/:-+++//:++/:.-/hhs/`-/hds+//+: .ssoyhmmh+syyyyyyyyyhhhhy+oshdmmh+--:ydmmy/-`./sydho/:--ooo+/://:++ss//+//osysoo/:-/syhyo/:../osyy+/:..///+:-//syy+:shs+-.:+shyso+/:::sso:`.+yh+` `/ydy:.`/syo+//+: .oyohyhysoyhyyo++oydmmdo-..:ydmhs+:-oyys++++osso+:::/oyss+:``./osys/```:yhhyo.`-/shys+:.--/shyo+/..--+sys+- ``:hhds-.oy/-.-oydho/-``-ohho-``+++::-:///-::oso/.++/+: -syssoooo+osso++++syssso+++ooosooo+oooo/++++ooo+////+oooo+////++ooo////+ossso+++ooooo+:/::+ooo++/:///+++++::::/++o++//+++/+++o++////+++o+////////////:://+++::++/+: -s++//////////////+++//////////++++++++/++/++/++//////+//++////++//+++++++++++oooooo+ooooo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ooooo+o++///////+++++++++++: `-://///////+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++oooo+++oo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/:. `````............................................................................................-.-........................................................`` ````````````.........................................................................................................................................````` ````````````````...................................................................................................................````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````


#TenPointsForTrying#HvadKosterDetOgErKørestolenInkluderet#TheEndMNdhs+:..``...````....-NNNmmyydmmy/-.` ``` /mNNNNNNNNNmmddmddmdddddddddddmdd MMMMMMNNmhso/-.```.`../NNNmdyydmds/-.` ``.. ` `` yNNNNNNNNmdysodddddddmddddddddddd MMMMMMMMMMMMNNNdyo/:-:oNNNmdyymmhs/-`` ` ``... ``` ` ` .dNNNNNNdyooossddddddddmmddddddddd yhdmNMMMMMMMMMMMMNNNNNNMNNNhyhNmho/-```` `.`` `` ` `+mNNNmy+//++ohmmdddddmmmmmdmdddddm ....-:/oshdmNMMMMMMMMMMMNNNhyhmmho:-.` `..``` `` `hNmhsso+///sdmmdsooymmmmmmmmdddddm ...`........-:/+shmNMMMMMMNhydmmyo/-..`.``..`` ` :mho::/:-+ymmmdhso::odmmmmmmddddddd .................--:+dMMNNmyymmdyo/:-.......`` ++/++///smmmmdssso+ymmmmmmmddddmddm .....-.............-:yNMNNdyhNmhs+/::-..---.`` `-://::+hNNNmmhysyosddmmmmmmmmddmmmmm ....---............--yNNNNdhhNmho/:--....-::`` ` ` `:/o+++yNNNmysyyyyyhmmmmmmmmmmmddmmmmm ...----.......-----.:NNNmNhhdNmho/::.````-:-` `` ` `://oydNMMNh+//+oshmmdmmmmmmmmmmddmmmdd ..----.......-.----.+MNNmmhhmNmy+/--..````.. ``` `.-:+sdNMMMms++//:ohdmmmmmmmmmmmmmmdddddd ..-----...-.------.-:NNNmNdhNNdo/:..`` ` `` ..-:+oymNMMNhhyyo++yddddmmmmmmmmmmmmmdddddd .-----.....------.-::NNmNmhdNmh+:.`` `-:::+ymNNNdyosyhyhdhddddmmmmmmmmmmmmddddddd ----.--...-:-------:/mNmNdhmNmy/-.`` -+y/+yymNmhyysssymmhyyyhdmmmmmmmmmmmdddddddd ---.---...----:--:::oNNmNddmNds/--..``` ``../++yo+mdyyhyhhdddddhyyhmmmmdmmmmmmddddddmmd -------..---:--.::::yNNmmhdNmho:.:`````` `: `.....:s+--syyyhyhmmddhsydhhdmmmmmmmmmmddddddmmmm -------.-----:.-::::dNNNmddNmy+-.``` .``````` `..----sy:`-/syyyhddhdhhyyhmdmmmmmmmmmmmmmddmmmmmmm ------.-----:--::::/mMNNmdmNms:-. `...` .` `--.`-+y+-.-:+shdddhhhhhhmmmddmmmmmmmmmmmmmddmmmmmmm .------:-:::--:::::+NNmNddmNdo-.` ``.``` `.-::-.-o:.---/sdhyyhddhhdmmmmdmmmmmmmmmmmmddddmmmdddm --------:::--::::::oNNmNddmmh+-.` ``...` .-:.`./-:+-::--ooossssyhddmmmmddmdmmmmmmmmmmddddddddddm -----::::::-:::::::hMNNdhdNmy/.`` `.-```::-/-`.-:----:/+ooosyhdmmmmdmmmmdddmmmdmmmmmdmdhhddddmm ----::::::-:::::::/dMNNdhdNms-++ `..`----/::-`-:.--.+syssyddhhmmddmmmmmdmmmmmmmmmmmmdddddmmNN ----:::::--/::::::/mMNNhhmmd+-ho `-:h+.::::``:..-+oyhhdhhhhhhddmmmmdmmmdmmmmmmdddddddmmmNN ---:::::--::::::::+NMNmhhmNh/.:. .-:-.`./:- ./:/oyhhddhdddhhhdmmmdmmmddmmmmmdmdddddmmmNNN --::::::-:::::::-/sNNNmhdmmy/.`` ` `.-....:-``./+oyhdmddddhdhdmmmmdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNN -::::::-:::::::--:hMNNdhdNms-.`` .. .-..-:.--.///ydddddddhdddmmmmddddmdmmmmmmmmmmmmmmmmmNN ::::::--::::::--:/dMNNhhdmdo-.` ` --- ``.:oo-`-:+/ohdmdddddddmmmmmmmdmmmmmmmmmmmmmmmmmddmmNN :::::--:::::::-::+mNNNhhmmy/-.` ` ``.```..::-.-/+syddmddhdmmNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddhddmmmmm :::::-:/:/:::--::oNNNmhhmms/:.` ``.--...:...-+sydddmddmmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddhhdddmmmmm ::::-:/:::::--::/yNNNhhdmdo/:.`` `` ` .-..-`.....`.+oyhdmmmmNmNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddhdddhddmmmN ::::://:/:::-:::/hNNNhhdmh+::.``` `. `` `.` ```..--.-+shdmmNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmddhhhyhdmmmM //::///://:-:/::+dNNNhhmmy/:+--....`` ` ````````-:/--/odmmNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmddmmddhyyssdmmmNM //://////:-:/:::omNNmyhmds:/+.-.`... ``` ``````.::..-+mmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmddmmddysooohdddmMM /:/+/////:://:::smNNdyhmdo:-```. `.` `...`````.`...---ymNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmddddhysoosshhdmNMM //+//////://::::yNNNyyhmds/.`` `.`````````.`````......-:dmNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmdhhysoossoohddmMMN /++/////:://:::/dNNNyymmho/-.` ``````````.--........--omNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmddmdhysoosso+odddmNMMN ++/////:://::::+mNNNyhmdh+/-...````........-:.....----:ymmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmddddyssso++++shddmNMMMN ++//////+////::+NNNNhdmmyo+/:-..........-..--------::/+dmmNNNNNNmmmmmmmmmmmmmddhhyssoo++ossdmmmNMMMM

``````` ` ```````````````.``````````````````````````........--..---:oooyyoooossddmdNNmNmmddddmmd `````````````````` `````````````````````````````````````.-..........---:+sssss+/+sosdmmmNNNmmmdddddd `````` ```` `````````````````...`````````````````````````.--.........-::/oyyysooooooyhmNNNNNmmmddddd ````````` ````````````....-..`````````..``.`.````````..--.......-::-:::ossssoossoohdNNNMNNmmmdddm `````` `` ``````````.-----.````````.```````.````````..---...-...-:://:/osyyysso+/sdmNNNNNNmmmmNN ``` `` ``` ````````.```````````````````````.......--.....-:--:::::/ssssssso+/ydmmmmNNNNNNNN ``` `` ``````````````````````````````..```..--.....---:/oosyhhhyssys/:/sddmddmmNNNNN `````` ``` `````.``````````````````````.``````-..-/oyhmmddhyyydNmyooo++/+ohmmdmNNNNNN ` ` ``` ```````````````````````````````.`````-+sdmhs+::/:/::/+sdmmmdhhysyhmNmdmmmNNN ``` ` `````` `````````````````````-/sdmy+:--...-::::://++oooooso++smNNdmmmNN ``` ````````````` ```````````````````````````./ydmy+-.``......-::::/:/+so++/:-/+ohmNNmmmmN ````````````` `````````` ````````` ``````-odmh/.``..``.-..`.-/:://://oo+//:::/osdmNNmNNN ` ````` ``` ` `` `` ``` `` ```+dmy-```.`````..````.-:::::://++/:::::/+ymmNmmNN ``````` ` ````` ```````` ``` `` `:hNh:```````````````````.--.---::///:::://+sddmmmN `````` ``` ````` ` +dms.`````````````````````..----:::////:-////shdmNd ````` ` ``` ` `-.`. `+mm+``` ``````````````.....-------::::--://+sdddmm ``` `` `.`.`` `` `omm+ ```````````````....-.-------:::-:/oshdddm ` `````` ```````oNm+ ```````````````..```..`.-----:.--:///++ooydddm ` ````` ` ````-mmy` ``````````````````````````.--.--...::/++osyddddm ```` ` ` ````omm/ `` `````````````````````.......``.-:/++oyhdmmdd `` ``` `````````````/dNs` `````````````````````````.``...```..-/+ooshhddmd ````` ` ```` ``` `````````````oNNm:`````` ```````````..`...````....````..-/++osyyhdd ```` ``````` `````````````````-ddy+```````````````````.......````````````..-/++oosyyh ` ```` ````.``````````````````````````````````````````````..........````.......-:/++++oss ` ````````````````.`.````````````````````````````````.```````.````..............-...---:/++++oso `````````````````````````````````````````.````````````.`..``````..................--------::/ooo++os ```````````````````````````````````.`````....````````````````.....................--------::/+oo++oy ```````````````````..`...-.``````````.............``````..........................-.--------:/ooosos ````````````````````........````````````..-...--.....`..........................-------::-::::/o+oo+ ```````````````````..```--:.````````````...............................-..-..----------::::::::/++oo ````````````````````````.--/.``````````...----.-.--......................-------:::::--:::::::-:/+oo ```````````````......```.:o:..``.```.`.......--------.................--.---------:-----:::::::::/os ``````````````..```.````..o+::`.-.--............-----..................---:--:-----::::::::/::/::/+o ``````````````````````````:y:/..:----.......---:::--...............-...-.-------------:::::/:::::/+o ``````````````````````````.:o:-..-..........--::::-.................-.-----------:::---:::::::::::/+ ``````````.```````````````..:/-.-...........--------................-.-------------::::::::::://::// `.```````..-.-......```````..so..........-...------...................---:---:---:::::-:::::://////+ ….`````````....``````.``...os:...--...-.....-.--:--.............-.-----:::---::::::::://////////+/ mmdhdNNmmNmhhhyyyhdhdhysssyddddhyyhs++++++//++//o+++o//+osoooooo+++++/+/+//++++- `....``` ```````` mmmdmNNNNNdhdhhhhhhyysysssshddyhsyss++++/:/+o/:++o/////os++ooo+o++++///::/+/++/ ````` `````..````` `` ```````.-:/+++:-` ``.` `-/++o+::-.````:s/--/+///::/----..-.---.----........``.... mmmmmNNNNNmhhsoshdhhyysssssyddysyssy++++/+/+/://:o+/:/osooso++oo++/++///:+//++. ````...`..``...`` ` ` ` ```.-/+++:.` ``.-.` `-/+oo+/:-``.``+/.::-:/++//:/:/::::/::/-----.-..```....-... mmmmmNNNmNmhyyddmmhhhsssssoshhyyyoyy++o//+/+//+//++:/o+osss++/++//://////+//:+` `.----..`` ``.``` ``.:/+/-` `.---` `-/++o//:.`..`-:`.-.-::++++/////+/://::/---.......``..`.--.mmmmmNmNmddddmmmmmhhysssssshdhyysoyh++oo+++//////+/:++//soo+++++////////////// `.://::-. `.`` ``` ` ```-//-` ``-::-.` `.:+oo+/--.-`.-.`.`.-///+/////://-----.--......`.....```....mmmmdmmmdhddmmNmNmyyssssoooyddhysoyyoo+o+/+//++//::////++oo++++++//+///////+/: `-:/++/-.` ` ````` ```````` .` `.--` `.-://-` `.:/+++/:::-.-.````..::::-...-.-......---...--:::-.`.``..````. mdddmmmmddddNmNNNmhsssssosoyddhoooo+yos+/o+/+++/::/://s+o++//+/++++++///:////. `..:///::.` ``` `````````` `y+` ``` `.-:/::. `.:+++//+/--:-..```.......```...`...--::...-:---://:.````...``` mmmmNmmmddddmmNmmmhssosssooyhyso++o+oso/+++/+:o:://::/+/+o//+++o+/+++//////// ```.-::/:-.`` `` `````````` -s/`` ``.-::/:-` `-:////+/::/-..``````````````..`..-::/:-.---:--`.-://-`````....` mNmNmmmmddmhNmmmmmmysssssyhysooo+o+++o/:++//+//-:/::/ss::++/+o++++++++//////+. `.--:://:-`` ``` `````` ` /h+.` `.--::---` `-///++:-//-...```` `````.....--/++/:..--:/-..`...---.`````.... mNNmmmmmmmmhmNmdmmmysysydddsoooooo++o+/:+//+//://:://o+::++/+oo++++++++//++o+: `.-://////-.` `` ```` `hho``.--....`` `-:o+/:/+/--..`..` `````...----:/+//-.--::--.```.........-.````. NNNmNmddmddhmNmydyyddmddddds+oooooooo/+/++///:/::::/++o+:+//+o+++++++//+++++++ .::/+////:-.` ` ` -ds+.```.-:..``.` `-:::+o+:::-...-. ``.....---::::/+/::-----......``..--.-.--.`` mNNmNdddmddhddysyyydmmmmdmds+ooo++oo+/+/+++///::-:/++o++:://+++++/++///+++ooo+.`.-:/+///:-.`` ` +ms/``.---:...`` ...:os+://-----.` ``..-.---://////::--.------..--------..-..``` mNNNNdddddmmhhhysysdmmmddmds+oooo/o++++//+///:+oooo+////-//+++o+++/////++ooooo/` `.-:////:-.` ````` oms:..--::-..` `.`.+o:-://-:::-` ``.-:---////+++//::---:::-::::::::/:---.-..``` NNmmmdmmmNNNddhyosshmmddmmdy+oooo/++/+//+////:/s++++/o+::/+++++//////+++++ooo++/. `.-:/+//-.``` ``````` +do/:::::-..` .. -+--::--://-` `..:::::/++oooo+//////+//+//+++////::---...``` mmmmmdmNNNmNdhyyyyshmmdmmddhooooo++/+/++//://///+/+yyy////+++////////+++/+oo+++++:` `./+++/-.``````````..```` -dso//:/:-.` ..`:/`.----::.. ``.::::///+oossso++////+oo+////:-------.---....`` ``` ddmmmmNNNNmNdhyyhyyhmmmmddhhoooo+/+/+//+////:o+//+yddh+/++++/:///++++++/::/+//+++++. `.:++o+/--.....`...``` `yy++///:-```-.`--`..`--:.` `.-///++oosssss+++////////:--......--::::///::-.``````` ddmmmmNNNNNNdhyhyyyydmmmdhyysyyho/+++++///////ooosydhs///+++/:/::::/::::://++++o++++- `:/++o+//::--....```` +so++//:.`.-...`.``..-`` ``:/+++osossyssoo++/://:::-.....--:::///+++o++::.`````` dmmmmmNNNNNNdhyyyyyydddhyssshhhdh/+/+/+/+//+/+oshdosss/:/+++/:-----::::::///++++++o+o:` -:/+++++/:::-....``` `-++//+/--::.-...``...` ``-/ossooo+/::oyyhhs+/:-.....-:///+//+oo+oo++/::..```` ```. mmmmmmNNNNNNdhhyhhyhyssysssshdddy::/::+/+o++++/ymmo/+o///++++:-:--:::::-::://+++++o++/` `.-/+++++/:--...````` ``.+-::/::/:--.-.`...` ``.:++/:--:--../yddyo/:-.``.-:/++++++oooso+++:-.`````````..-mmmmmmNNNNmmdddmmNdmyyyssssshddh+-`..`:++o++/+sdds+//+//++o++/:::--:--:::/://+o+++++/` ``--://////::--.```````````./-..///::---....`` ``.---.```.-:/+oyhhs+/-.``.::++oo+o+oooo+//:..```````.....--/// NmmmmmNmmmdhdNNNNNmmyyssosssyddh/`.`.`:+++///sdyy+///+/+++o//::------::://:/:///++/+: ```..-::://////:..````.``````:-:--:/:---...`` ``.`````.-/+o+osooo+:.`.-::/+++oooooo++/-..``````````.----::///+ mNNmmmmmmmmddNNNmmNdsoooosssydd+-`..`.++o+::ohho///////+++/:::::--:-:::://::////////` `...-.-.-::::/:/::.....`````:::-.--::-.-..`` `` ``.-/+o+/:-.:///-``.-:+++++oooo+//:...```````.`...--:///////+/ mNNNNmmmmmmddNNNNNmhyo+osssoyhd+.`.-:++++/:hhyd+:++//:////:-:://:--::::::::::::-:::. `..-.``..----.-::::::-..`````-:-.-.-::---..`` ```.-/++/:/::-.``.-```-:/++++++oo++/:-.`````.```..---::::///++++++: mNNNNNmmmmdddNNNNNmmyoooooooshd/.:/oooo+/o/ddhhos++//:--:///:--::----:--:--------.` `..`````..`.--...-///::.``..-/--.-:-://-..``` ``.:/++/:---:::.`` `.-++++++osso+/--.`````.....---:::+//:///+//++/: mNNNNNmdmmdmdmNNNmmmyosooooooss-:+oooo+//s/yNmdyso////::-////:------------.-----` `````` ```.....-:+/:::/+:-...:+:--/:-:::-.`````.-:::--:---::-.`` `.-/++ooo+ooo+/::.......-----::://+++///:///://:/mNNNNNmmmmmdhmNNNmdhyossoossss:.:oo+oso//o/+NNmy+///////:////:----.----.----...```.-:-...-:-`...-:++o+/:.::::--+o/://::::-......--.....--::--.``` `.-/++ooossoo+:::-------:::-:::////////::::::------. mNNNNNmdmmmddmNmhhssshyyshdyys--+o++ooo//+:/sNmy/+///////////---...-.--.-::/::///:/+yhhhyyys:`-/+o+o+:----++//ss++//++:--:---::.```..-----.`` `-/++oooosso++//:--::://::::://///://--::-....``````` mNNmmNNddmmmdhso++//+dhhhdmmd+.-o+/+ss+//o/:+hhs:////://///+:..:/+soosysyddddhdyyso+oyhNNNNmh:+s/:/+o++o+///--+ss+oo+:-./++:-. `..-.-..`` `.-/++ooooosso+/::::://:/::::::::-.--.......```````...mNmmmmmNNNNNdhy//////hmdmmmmh:`./+/++o++/+/++o+/:://://://:--/shyhdhhdNMMMMNNNNmmmmdso+yhmdh:-o+...-:::-:+ooso+ohy/:--:+o:.````..--..`` `.-/+ooossooos+/::::/::::::::--...`````````` ```..----:NmmmmmmNNNNmdhyo++///hddmmdsy:--/+s++/:/://++s//:://///:-../yhmNNNNmNMMMMMMMMNNNNNNNmdysoso/++o+sy+..:/osyho+++//:::+o+:..````....`` `.-/+oooosssosoo//:-::::-:::-..```` ``````....--:://:/: NddmmmmNNNNmmdyo/////yddmdysy.--/+///+/::::osoo/::://:. `.+hmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNdhyhyhdmNNmdy+d:oydyo++o//oyo:--.````...`` ``.:+ooossssoooo+//:::::::--.``` ```````..-----:/://////// NdddmmmmmNmmNNhs+////shhdddh+...://o+++:-:/sso+/:-::- `:sdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNy/o../syssyyyoo::++-..```````` ``.:+ooossssooo+++///:/:-.``` ``````````.-::///://++///o++ MmddmmmmmmmNNNdyso+++yyyymd+-...:/+++o//:/++++//:-:. `:smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmo--+`.-::++oosos:/:+..`````` ``-:++sssssoooooo++/::-..````.:/+/:-.` `-:+++ooo+ooo+oooo MmdmmmmmmmmNNmmhyyyysyssym+--.../+ssoo/::o://+/:::. .+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNh:::/--..--/+oos++/--:.```` ``-/+osssssssoso+o+/::-.``.-/oydds/. `:++shhhhdhhdhhddm Mmdmmmmmmmmmmmmmhhhhhhyyss:--:../+oso++/:::::+/::`-+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNm+:ossyo-/-.:++oo+++..-.``` ` `.-:/+sssssssssoooo+/-` `-/ymNms:`` `.-+ydmmdhysyhddddmMM NNNNNNNNmdmdmdmNNNNNmhssso:-:/-.://o+/////::-+//:. .:yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNs:osymNdhh/.-/o+o++/..-.``` ``` `` ` ``.:+ossyssssssyys+/-` ./hms:````.-:ohNMNh+.`.://+ossoosN NNMMMMNNmmmmmmdNNmmNhdsooo+/-..-.-//++/+/::/:/:/: `.omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNm/++sdmNNms`.-/+oo+/:``-``````````` ``` ``-:/+syyyyyyyyyso+`-oh/.+ssssydNNms:` `.+yyosyysssd NNMMMMMNmmmmmddNNdNNNmysoo++.....:/+////:+/+////. `.:+sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNo/ss+odNNs``.//o+o/:.`.-``````````````` `.:+ooyyyyhhhyyys-` ``-oy: .+yhdddy+` `` `/ddhdddddmN NNMMMMNNmmmmmmdNNmNNNNyo+o/+:..-:-+++///:++s+//: `` `--`-hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmo/+so+ymNy``.-:/+o+:-``..``````````````` `-/oosyyhhdhysy/`````.-+ss:````...` --. .ommNNNNNMM NNMMMMMNmmmmmmdNNNNNNmyooo/+:..-/-:////////s+//`.`` `./omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNm+:oooosyNd-.--://+/-.-`.-````` ````````` ``.:+osyyyddhyyy-```..--/sss+:. ``.---` `/dmmdddhh NNNNMMMMNmmmmddNNNNNNmhso+/y/..-:-:o+////++o++/. ` .-../hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNy:+oooooomNo--::///-..-``.-``````````````` ``.:+ossyymmhyyo`````::/+syyyhy+. ```.-:::. `./oossss NNNNMMMMNmmmmddNNNmNNNdso+:y/-.:/://///+/ooo++/. ``.` .:::yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh/+ooooo+ohNh+::-:::..``.`.-:``` ```` `` `` ``.:/+ssyymmdhh:```..://ossyhdhy+:.```.-::.` ``-:++sss mNNNNNNNNNmmmdmmmmmmmdhyyo/y::://::+++++/ooo++/` `.``-.``:+ohmMMMMMMMMMMMMMMNd/++sssssosyNmo/:::-.```...`.-:``` ` `` ` ``-/oossymNmhy.` `.-:/+oyyyhhso//::.```-.-.`` ``..-/++o NNNNmdmNNNNNNNNmdhhhyyydmy/y/://+/:++++++ooo//: `.-.` `-:::+/sddmMNNNddhyo++ooosyyssoymmy++:::.```...:`.---`` ````` ````` `.:/+s+oymNmd+` ``-::/+oyyyyso/::::--.``...`.`````.-://+ NNNNmmNmNNMNNNNdhhhhyyymNs+y////o+://++oooos//: ``...--..-:://++oo+o+++/+oo+syhsoosdmho++/:--...---:..---.`````` `` ``````` ``.://+/+osmNmh-` `.:///+syysoo+///:::--.`````.````.-:/:/+ NNNNNmNmNNNNMNNmhhhhyyymNy+o////++//:++ssoso+/:` ``.---..-::--://+/++/+/+oossyysoyddhso////::::/ohmddyyyhho+++/:-.....--.-` ```` `.::/+://+sdNNy` ``.://++syyoo+////::---..````......:/+oyh NNNNNNNNNNNMMMNmdddhhhydNdso+////++/+++osooo+::. ```...-:-::::////+oooo++++osooydddyo+/::/::/sdNNNmmmmmmmdddddddddddddhs:.`` `` .-.//:://oodNN+ `..-///+yss++///+////:--.`` ``..--/osyhhh NNNNNNNmNNNMMNNNhhhhhhydmmooo-.--://++++ooo+o//:-` ``.----::::::::/:////////+osyhhhhso+:::/ohmNNNmmmhhmmddddddddmmmmmmmdmdo-`` ``../:-::/:++hNd` `.--///+sso+++/+++///:::-.````.--+yhhhhhh NNNNNNNmNNNMMNNNhhyhhyydmmooo-...:/++o+//oyo+/+//:-` ``.-::/://///:::://////+osyyyyso+//+shmNNNmmmmmdhhdhhdhddddddmmmmmmmdddho-` ``.:-...-://ohN/ ``.-///++ssoo+//++++/++//--.```.:ohddddhhy NNNNNNNNNNNNMMNNdhhhhyydNms+o--..-//+o+//+o+oo++/+//--.`` ```````..--:::////:///+/++ooosssso+/+oydmmNNmmmmddddhdhyhyhhydmmddddmmdmmmddddds+::.:.```..-:/+hh` `.-://+++sso+///++++oo+//:--..-/sdmmmddhyo mmNNNMNNNNNmmmddddddhhhdmdyso/----:/oo+++++/oo/o+++++//+//:--.......----::::://+++++oooo+++oydmmmmmmmmmmdddhhhhhhhyyyyhhdhdhdddddddmdddddddddhhyo/:-:.-:/y- ``--:////+so+///+++++o+:::::::+oydmmdhy+:` dmmNNNNNNNmmddddmNNNNNNmys+oo+----.-:o/++++++o++osoo+++///////+/::---..---::///o+++/++oshdmNNNNmmmmddddhhhhyyyyyhhhhhyyhhhhhdhhhhhhhdddddddddddmmddddo/+os.`..`.-:://++o++///++++o++/+ssssyhdddhyo-` dmmNNNNNNNmmddddmNNNNNNdssooso-..:...++/++/++os+oooo++///:/++/o+/++oo+++/:-::/+++oosyyhdddmmmdddddddhdhhhyysyyyhysyhyyyyyyhhhhhhhhhhdddhdddddddddddddddhhsoshh``-:////oo+////+/+oo+++oyyhhhhhyo:.` ddmNNNNNNNmmdmdddNNNNNNmsss/so/..-.`.-/++o:/ossooo+ooo++///+++o+o+oooooosoo++o+oossyysyhhhhhhhhhdddhddhyysyyhyyyyyhyysyyyhhhyhhhhyhhhhhhhddddmddddddmdmddddmmd` .::///oso+/+++o+++osssyhhhys/.` ``` dhmNNNNNMNmmmmdhdNNNNNNmsys+oo/..-:-.../++oooyyooo+ooooo++///+o+ooooooossooooosssssssyysyhyhhyyhhdhhhhyyyhsyysyyssyoosyyyhhyyysyysyhyyhhhhddddddddddddddddmdddo``-:///+o+//+oo++oossyyysso:.`` ``````` ddmmNNNNNNmmmddhhNNNNNNNyyyooo+--/+:.-../++oosssyooooooo+oo++++ooosoooosooooosyyysssyyysyssyyyyhhdhhhhyyyyyyhyyyyssyyhhyyyhhyysyssysyyhyyhhddddddhdddddddddddddo---:///++//+++oosooosss+/.````````````` mmNNNNNNNNmmmmddhNNNNNNNyyssoss:--:/-....///ooosssso+o++oooo+++++ooooooooo++osssssssyyyysssyyyyhhyyhyyyyyyyyyyyyyssyyyyyhhhhhhoosssyyyhhhdhhhhdhdhhdddddhhhhddddh+-.-:://///oososoooo+/-.````````..``` NNNNNNNNNNmmmmddhNNNNNNNyyss+so/---/:--..:/:+ossssoso+o+ooos+oo++o+o+ossooossoosoosyyyyyyyyhhhhhyyysysssyyyyosyysshhyyhhhyyysysosssoyhhhhhhddhhhhhhhhhhdhhhdhdhhddh+..::///osoo++++//:.```````..`..`` NNMNNNmmNmNNNNNNmddddmmmhyyyoss+-------..-///:/+syoos+ooooosso+o+++oosooooossosssossyyyyhhhhyhhyysssysssyysssyyyyyhhhhhhhyyssyysysyssyhhhhhhhhhhyyhhhhhhhhhhhddhddddy:.:/ooso///::-..``````......```` NMMNNNNNmNmNNNNNNdhyhhhhhmmdho+o-.-...--.://+/:-+ysoosoooo+oosooo+++oooooo+ooooooossyyyyhhhyyyyyyysyysssysssssoohhyhhyhhyyyyyyyyyyyyyyhyyhhhyhhhhhhhhhyyhhhhhdhddhddhhs+/+/:-....```````....-.`````` NNNNNNNNNNNNNNNNNdhhhhhyhNNNNy+s:.:-..--..:++o+::+ysoossoooo+sooooo+o+oo+++++++ossssyyyhhhyyssyyyysysossssssysyyyhyyhhhhyhyyysyyyyyyysyyyyyyhhyyhhhhhhyhhhhdhhhhhhddddddhs+:-.```````.........```` NNNNNNNNNmmNNNNNNdyhhhhhhNNNNd+o+----......:+++/:/osssssoosoossoooo+++oo+++ooooosyyhhyyyhyyyyyyyssyssossssssyyyyyhhyyhyhhhyyyyyyyyssyyysyhyhhhhyyhyhhhyyhhyhhhhhdhddddhddddddhssoooo+//::-..`````` NNNNNmmmNmmNNNNNNmhhhhhhhmNNNNsoo:.-.-..-...:+o/://ooysyooossssososo+ooo+++osooosshhyyyhhhyyyyyhssysssssyssyhyyyhhhhhhhhhhhyyyyyyyssyshyyyhyhdhyyhhdhhhhhsohdddhhhddddddddhdddddddmmdmdmdhys+:.`` mmmNNNNNNNmNNNNNmmhhdhhhhmNNNNdoo+......--...-/o:+:oosoossssyyyssooo+oso+//+o++osyhysyyyyyyyyysyyyhyyyssyyyhyhhhhdhhhhhdhhhhhhhhyyyyyhyyyhyyhhhhhhddhdhdddhdddddhdddhddddhhhhhdddddmdmmmmdmmmmhs:` mdddmNNNNNNNNNNNmmdhhhhhhmNNNNmyso+-....-.--..-/+ooooysooosyyyssso+oooooo+/++/+osssoosyyysysysyyyysssssyhyyyyyyhhdhhhyhhhddhhhhhyyyyyyyyyyyyyyhhhyhdddddddhhddyddhdddhhddddhhhhdddddddmmmdhdmmmmmh+. dddddNNMNNNmdmmmmmddhdhhhdNNNNNmsoo/....--.-.::::-osssso+ooosyssssoososoo+++/+++oosssssyyssssoosyysssysshyhhhyyyyhhhhyhhhhhhhhhhyyysoyhyhhhhhyhhhhhdddddddhdddhhddddddhdddddddhhhdddddmddddmmmddmmmds:` dddddNNNNNMNdmmdddmNmmddhdNNNNNNyo++-.---:.---::::osssooo/+/++ososssso+ooo+o+++++oooooosssssssysyyysysyyyhhhhhhysyyhhhyyyyhhhhyyyssssyyyyyyyyyyhyhyhdhhdmdddddyhddddddddddddddhdhdddmdddmdmmmmddmmmmmmh+ dddddNNNNNNNddddddmNNNNNNmddmmNNmo++/.--::----:--+oyyyoso/+oooossoossooossooooosoooooosysyssyysosyhyyssyyyyhyyyyyyyyyhyyyyyyyhhhysooyyoyyyyyyyyyhyhshhhhddddddddddmdddddddhsydddhddddmmmdddmmmmmmmmmmmmm dddddNMNNNNNddddddmNNMMMMNhhhhdhdy++:/-::::-.-.--:oyyyssoo+ooosssoosssosssssssssssssyyyssyyyhhyhyssssyyyyyyhhyyssyhyyyhyyyysyyhhysysyyyyyyyyyyhhhyhhhhdhddhhddddddmddmmmddhyyddddhhddddddmmmddmmmdmmmmmm mmmddmMMMNMNmdddddmNNMMMMNhhhhhdhhs++//-::--.....-:+sosss+++ssosyysosyssssoosyysssyyysysssysyyyhhsssyyyyyyyyhyssyyyyyhs+osssosyyyyyysssyyyyyyyhyyhhshhyyhhhhdddddddddddddhhdddddhhhhhdhddddmmmmddhdmmmmm mNmmmNNNNNMNmdddddmNNNMMMNhhhhhhhyhoooo::/---.....-:--/osoo/+sssyyyyyyysssssosyyyyhhhysssyyysyyyhhhyyyssyyyyyyyyyyyyyyys++yysyyyyysyyysyyyyyyyhhhyhhhooooyhhhhddddhddhyhddhhdddddddhhhhdddddddmmdddmmmmm mNNNNNNNNNNNmdddddmNNNMMNNdhhhhhhhdhoos+//---....`.-.-oosoo+/oysyhyyyyyyy+syyyyhhhhhhhyhhhhyyyyhdhhhhsyyyyyyhhyyyhhyhhhysyhysyyhhyyhyyyyyyyhyhhyhhhhhhyyyyhyhhhhhdddddyhddddddddddddddhhddddddddddmmmmmm mmNNMMNNNNNNNNmdddmNNMMNNNdhhhhhyydNsso+/:+:---....../soso+o//ssyyyyyhyysssyysyyyyyyyyshhhyhhysyyhdhhyysyyyhysysyhhyhyyyyhhyyyyhyyyyhyyyyyyyyhhhhhhhyhyhhyhhhhhhhddddddhddddddddddhdhhhdhhdddddddddmmmmm mNNNMMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNmhhhhyyhdNdoyo/:::-::-.....-+/+oos/+/ssyyyyyyyhyyyhhhssysyyhhhhyhyysssyhdhhhysysssyysssyhhyyysshyyyyyyyyyyysyhyyyyhhyyhhhhhyhyhyyyyyhhhhddhhdhddhhhdddddddhyyhhhdddddddhdmmmdm mmmNMMNNNNNNNNMMMMMNmmmmNNmhhhhhhyhNNhss:::::++/-.....-::/ss/+/oossyyyyyhhhysoyyyyyhyhhhhhhhhhyyhyhyhyssssssyyys+/oyssoshysyyyyyyyyyyhhhyyyhhyyhhhhhhhhhyhyshhhhdhhhhhhhddddhhhdddhhdhhhddddddddhhdddddd NNmmNMNNNNNNNMMMMMMNmdmddddmdhhhhhhNNNy++::-/oso/-.-:-++/--.-+:++oossss+oysyysssosyysyhhyyyhyyysyyssssysoyssyyyyss//ysyhyyyysssssyhyyyhyyyyyyhhhhhh .``.-. ` ````````......-//:.....---:/-.`-.````.`.`..`...``..````::.-+:--ossysysssssssyyyyhhddmdmNNNNmNmhhhyhyo+--/::-::/+//:/-..-:--::/::--.``-:/syhhhhyyyyysshyyso++++//+oso////+/:+so+syhysyyyysoys+ .`..-.` ` ``````...--`-//......--/o+-.`..````.``........``````.::..:-.:/+ssoo+ssss+osyyhmsoyysosmNmmNmhdhyss+/::::/:::+::::://:/::::--...-:+osshyhyyhhhyyo:/yhhs++/:::+osoo+///++//+ssosyssyo+oshysy+ `...-.`` ``````...-:.-//-.....-/:+/.....````````........```.``//.--.`...-:-.-:/++:/yyhdd+oh++yhoymNmyhhso++/++:/:/:-:--//:///:/::---/+oyyyhyoyyyhyyyyysssoyoos++o+/::/+ss/+++++///ooo/+syss+/yyyshho `..... ` `` ```-.--..-:/-..`-/////-...-.````````.....`...``.``//:-..``.-..`....:oosysssyhhsohmdymMNdhssooo++++:::::::::///:::---:/osssyyooo++ysyhysssysyys//oo/o////::/+s+so+/+//+oo+/oosoo++ss+++++ ``.... ` ````...--..:/-``://://-....:.````````..`...`..`..`.//-...`...`.....`./:++oodddmhsoydmdmmddo--o+o++/:::::-/::::::/://++/sso+so++o+sssdyhyy+syys:/:oo++/////::/o+o+///+/o/:+////:///++:--:/ `.``.` ``````..--..`::`..-:--::-.-.::.```````.`....`........:-......```....`....:so+ymmNmddhddNNmdhs:.++++/://::----:/:+++++////ooo++++/o+syhhysso+++://+/+////+/+/:://://:/+++/::/++++//:::----:/ `....` ````````..-:-...``---:--/:---.--.```````.......`.`...`./-.`.`...`....`...--:oyhmmdNNdyyhmNNmyy+//oo+/:-::-:-:::++++/:////+ooss+oo//o/syhhhyo++:--oo///://++/+//o++/////o//::++/::://--/-://:/ `....` `.```` ``..-:-`````..-..-::-...:/.`````````.......``.``.:--..`.......``.:///+ydmmddydhosdNmdmys/o+/:--://+/::::-+/+/:::/++oooosooo++o+syhyyysss/--/+:/:///+++oooo/:/:///++//+:::/::///::--:/// `....` `.`````` `.-.``````...`.-/:---:/+.`````````......```````/.....``.-..-``-++o+ymmmmdhssssmmmmmmhh+-:/osysyys/::-://+///:-://+ossooso++o+yso+syssss::--::::/ooo+sys+/+/:::+///o++/:/+////::::-/+/ `..``` ` ```````` `.````````..``.-::-:/++/.``````````.........`.`:-...``....-..:o+oshdmdmNmmhddhmmmddddysshdhyyosyy/:..:+++ooo+:/+//soo++s++++oyoosyys+oo///:-::/:+o/oosy+/oo/:+o/++/::/:+/://--::::+yo `...` .````````` ` ````````-..``.--:+++/-.``````````.-...--.....//------..`--/oyyhmmNmNmdNNddddddddddhhhddhhyysss++/:/+oo+/oooo/+/oso++ooo++++ssosyo/+o::-:-::://++sss/+:+o++++//////:////+//::::/+oo/ `..`` ``` ` ``````` ````````.`.````-:+++/:-```````````....--....-++:/+:/+-.-.:ossydmdhmNNmdhyhddddyysssyshdhhyyso++oo+oooo++++o+oooo++++++o+o+++o//+oo//++::+:::////oss/-:o//////::://////+o+/+//::::-/ ``` ````` ` ``..````..````..````.::+++::.``.``````......-......//:o+//+:-//+ooyymddhmmNmhyssyyysssososoyhhyys+/-+o+ssoso+o+oo+syso++++o++oo++ooo++os::++o+s+////:/++/::/++o+////::::///+/o++/+/::-/// ``` ```` ```..````-.````.`````.:-//-.:.``````...`....-.-...../++++o/:+++oosooyhshmmNNmhhdhoooooo+o+ooyhhso+//////oossso//+oyyso+osooo++osossoooossoo/+oo+++/o::::+::/++/++/o//::///:::://+/+/::://: ` ```` ``````..``..`````.``````..-.`.--``````--.`......-..-../::::++-////+sosyhyhsmmNNmhhsoo++++++//oysoo/++++++++osoo/:++osso+/osso+soosssso+/syss+ooso/:://+s+++/:://///+o/::-:/:-----///+o+/oo/: ` ``````..`````````.````........--`````.--..`.......--..+:-::::/::+//+ohdmmmmdhmhhyo+++++++++//ossssosoooooo+sss+oo+o+/+ooossooossosss+oooyysyyyyyyssso/o+/+-/::///+o+:::--.-----:-+s++oy/ss/: ` ``` ` .``......``````` ```.......:-```......```......---.:-::/:.--:o+/+hddddddNNdds++/////++++//oyyysosssooosoosssyo///+o+ossysssssoossssyhyssyyyysyhyyo:+--.----/:o+//:/:::.-----:+++/:ossoo/: `````` ` ` .........``````` ```--.--.-:-`..``....```````..--..--:-:---::/.-oddmNmNNNNNm/://::////+++/soyyysyysssosssssyy////ooooosssosssoosysyyyssyyys++sys+/::/--::-/+:/+::/::::-------:/++/osyo/+/ ```` ` `` ``.-```..``````` ```---/-..-.`.` `...````````......--------:--/ydmmNNNNNNNo:/+/+++++/++++oooysshyyyyyyssssys/+oossssssoossso+ooyyysy+syos+/:+ssso/-/:/::://++o::+:::-:::::::/:ossssyo+o+ ```````` ` `.-`````.``````````:--/-`.--`. `..````````.-::--..-...-::--.+sdmmNNNNNd+-://++o+++++++oyyys+shyyyyyssyss++ossssssssosssssossoyyyyyssoo+---:/++s//::/:+o////o::++::--:/++//::+/+ossss++ ``````.`` ``.-````..````..``.`-.-+-.---`:`````````...--///:---...`--::---sddNNNNMNh-.-:///o+++/////+syyhyhdhhyyyyys++ohhyssoossoossoososoosssosoo+/:-//oys/+///++//+////+::::::::/+++//:::::+ooso/: ``````.. ```..```````````.``...`-/:.:..`-.``.---.---:------:-/:...:-/::/shmmNNMMMN/.--::::/++//:::/+oyyyhhdhyyyhhyoshyhhyooososoooosoossyysyossyhyso/++ssos+/+o+++++/////:::::-.-:+/:///+/:/::+/::: ```````` ` ```` ````````````..`--:--.``....---:-.``---```.---/-.`.-////+ydNMMNMMNm...-::://////:/:/+yhhhhhhhhyhhysohhhhysoossosssoossssyhyyssysyyyyyyyyhs+so+/o+++o++///:-::-/:-:-/++/+////:::::/:: ` ``.``` ` ` ```` ```````````.--.--.`` ``:-.````.```.--:```.---:-`..::-/symNNMMMNNmo....-://://:::::/+shhhhhhydhhyyyyhhhyysoossosssysyyyyyyssssyssysyoyhs+/oyssooo++o++///:/:/++::/-//o+/+/:+/:-/:::: ``...``` ` . ````````````````...`````````..-.````````..:-`.`..---.`-:://ohdmNNNNNMm+.....--:::/::-/:::+osyyyhhydhhyyyhdhhyyssssyysyyyyyyyyyyysyyyyhso+ssy+/+oyyysoo++o///+o://s++-/+++//+:///+/:::-::: `....``` ` ```````````` ` ``` ```````..`-..```````..`........--..-/:++sdhmNNNMMNh........--::-----::+osyyddddhhhyyyhhhhhyyyyyyyshhyyyhyyyhhhyyhyhyysyysosssyssssssoo+oo+////s/://o++//++//+o+::://:: `.-...`` `` ````` ```` ```.````````````..`...``````...```...`.-.....::/:+yyhmNNMMMN-``.......---.--:::+oyydddddhhhhshhhhhhhhyyhhhyhhhhhdhhhddhyyhhhhhhsysssssyysyss+///o/:://////:-/:/:://+oso/:://:// ``...```` ``````` ``.....```````````````.````````...```..``.-......---sysohmNNMNh.```.``........-:::+shhddhdddhhhsyhhhhhhhyhhyhhhdmmmNmmmddhhddddhhhysyyssyhyo++o++://:::////:::---:///+/oo+//////// ``.-.```` `````` ```.....````````````````.````````-..``...``.`....----ymmNNNNNNy.``````````....---::+shhhhddddhhyhhhdhhhhhddddhyhhmNNNMNNmmmmdddhhddyooossyyysso++//++/::////::::----:+///:++/+///// `.--` `` `` ``....--.`````````````````.```.``...```--`````.`....-:hNmNNNNNm.````````.```...-.-::+yyhhhddddhhhhddmmddddmmmNmmmdNNMMMNNNNNmmmmmddddhssssyysoooo++/++//:///////::::::+///://+/+//++ .---.` `` ``....---`````````````` ````.`.......```.````````..--/dhhNMNMMN/```.`````````..--/+/oyyhhhhdhddhshdhmmmddddmmNNNNNmmNMMMNNNNNNNmmmddhhyhhyhsosso++++///+/////++o///++oo+//++++++//++ ...-.`` `````..-.``-````````````` ` ````...``...```````````..`..+hhNMMMMMN/....``````.....--::/syyhdyyddhdhysodhyhsdddmmmmNNNdmdNNNNNNNNNNNmmmdddhhhhhssosooys++++/o+:/o+///////+/+//:///+///// `..-```` `````....``-``````````````` ```.````...````````..````.-ymdmMNMMNm+:---`````.```...-::+sshdddddhhsydyshhhhydhmmmNmmmmmmdNmmNNNNNMNNNmmmddhhdhhysyssohsoo++:+://o++//+/:/+::/+/:-:////+/ `..-.``` ```.`....`.-```````````````` ````````.:-```` ````````.-smmhmNMMMhd/----``````````.-::+yyhdddhhyyyyhddydmdyyddNNNNmdNNmNNNNNmNNNNNmmmmmdhddddhhhhysossyooo//:://///++oo+o::////////:/+/ `.`.``` ``......`.-````````````````` ````````..````` ```````..-sddmNMMMMy-.----....`````...+:+hhhddhddhosoysoosyyhymNNmNNNNNNNNNmmNNNNNNNmmmmmmdhhdddhyysosysssso+/://oo//oo+s+++///+///////// `````.` ``` ````......-```````````` ``.` `-```.```````````.````....yddmNMMMMMy......`````.-:++osymdhydddmshy+sss//::oydmNNNmNNmmNNNNNNMNNNmmmNmmmmmdhdddyhyyyyssoooo++////++o//+///+++++++/////+// ``` `.. ``` `` ``.`.......``````````` `````-`.-```` ```````.`````...odmNNNMMMNm......-:`.`::yhmNmmNmdhhyshyyy+ss+osooohmmmNNMNMNmmNNNNNmNNmNmmmmdmdddddhhyyhdyhysooo+++o+++o++///+/////+++/://////: ` `.` `` ` ````.-..`..``````````` `````..`.+.``````` ```.``````..ymmNNMMNNN/`....../oo+oodymmmddmmdhmyyysso+yddhdhhNmdmNNNMMMNNNNNmmdhhmdhddddmddddhyyhhhyyyoooooosoo++oos+++/////+++oo++/////// ` ``` ```..-.....```` `` ``````````````--```````````.````..--smmhNMMNNm/````.----+hddmmmmmddhsyhysosooydhhhddhddmNNNNNMMMNNNmNNmNmdhdyyyyhhhhhhyyyyyysssooss+oso//+o+////++//++o++o++/////:/ ` ``` ` ` ````..```` ````````` `.```..```````` ````````````-+shhNNNMMMN+````.`-/soNmmmmdddhhhhys++hmddyyyhdhdsmmmmmNMMMMMmNmmmdNmddmsosysyhyyyssyyosoooooo++ooo++//+//+//++///++ooo++//+/:/ ` ``` ` `.``.````` ```````````.````.`..````` ```````````.:/hmdmNNMNMNN:``...:oydmmmddhyssoyssosddmdhhdhhhyydMmmNmNNNNmmmNNNNNNmdhhsossoossssssshss+oo+ooo++++++++++/////+//+++o+o+///::// ``````` ````.````` ```````````.`` `````````` ``````````````.+ysdNMMNMMNs```-+yhysyhdmhsyhy+:+ohhddddhyhyysyhdNNNhsddmNNmmmmNmmNNmNdsosso+++oosysooooo+++ooooo++/++/+/////++////++//+///:// `` `````````` ``` `.````````````` ``..`` ```````-sddmdmNNNNmh-.:ydmdoshhdmhsmm:/yyyhhhyhyoyysyyhdmmNhyo/-/hNmmdmmmNNNmmsooooo++o+///++o+o++o+++osoo++++syo://+++//:/://///:::: ` ` `````````` ````````````` ```````````````.:ydmddmmNNNNh/ss+sdh++oohhhhssosyssso/oo/ooooymNNNNNNh+ys+mmmNNNNMmhmmho+oooo+oso++yso/oo++/+//////++++o+/////s+////:+o:::--: ```` ````.`` ` ` ``.`````````` ``````````````` `/yhyhdmmNNNMNmhyooyho+++/sysoo+ss++////:://+odNNNNNNNNdhhdmNNNmdNNmdmmo+++ooo+osysos+o+yss+/++o/+ossoossso/:::/+/////++:::--: ` ` ````` ` `` ` ` ```````````` `````.````````` ://omyhyyhmmNNNNNNNyoys+/:/o+++o/++//:----:-/yssymNNmmmmNNNmdmNNmhddhdhyssoooooosys+so++yhyyo+o+++ooooysooo+/:::///+///////:::: ` ` ` `````` ```````` `````````````` ``````.`` `````` .-//yoo+yshdNNMNNMMMNdo/shmmmhds/://::::-.-:smyddshddmmhdNNNNNNmydmmddsssosooo+oosyso++osysyysoo//++++ooo+////::::/::::////:::: .` `` ````` `````````````..````````````````````` ```` `+:/::yhsssosdmmNNNhmdhdmdNNNMNNd++oyysys+oymNmmmdhdddmmhsyhmNmmmNNmmdooo+osooo+oo+/o++//ohhyyyooso/+o+oo+++///////oo/:/+/+///:: `` `````` ``````.`````````.``..-..````````...``` ` `.:smmy/hdhhmNmmmdhNNmNNNNMMNmNdddmyy//oydddmmdddNNNNmdyyhdysoyhyosossooooosoo+/+os+:/ssyyssossoooo+++++o+/+/:/o+//o++///::`````` ````````````` ` ````....``..-.` ` ./:ydh/+yyyohhdddmmmmmNmNMMNNddmmNhysddyhmmmNmmmmNNNNds//ssyyss+oosssoo+soooos/++++::/sysoooooo++++++ooo+:::::+//:+/+:+//:` ````` ```````````` ```` ```----` `ohds+odmoshmdmmmNmdNNmmmhyyhyhmNNdyoymNMNNmdmhhddNmhysss+o+o+//+osoo+o++syho///+/+oshyysooo//o///:/:+//::++oo+://o+::::` ````` ``````````````````` `` ```` ``````````./sddsyhddhddyhmmmhhhmmNmdmyhdmmmNddhhhhmdmdmmdyyhdddmmyo/+++////++++++++osyso//so//sysssyssoo/+///+//+ososo/+ooooo++:/-`` ```` ``````````````````` `````` ````.``.--:--odmmhsooooshhddhsoodddmNNmmhhdhmhhhddddmmsmmmdNNNNmmy:::/:/:////////+o+ssyoos++/:::///syysso/::+ooo++soo++o+/oo/++/++-` `````` `````` ````````` ` ``````.```````````` `/hhhyhyyysdys++shhsyoyhdmNNmmNNdyssdhdmddyyyhyyyhyss::-:/:--::///:/+ooosso//++///:-::-/osssso::/ooo++oo/+/::/+s::::s/-`````` `````` ````````` `` `````````````````` `-shsdsosyhhdyyoossyyyshdmmmdmdmNNdh+ssoooohosoooyss::-:::/:-:::////++++oo+//:://::-::-::/+ssss+---::/+++/o/:+o/++//:/:-` ```` `.`````````````` `` `` ```````````````.````-oyy:ssy+yyhhyys+/+ohyyhhyhdhhhmmdmddmmdhso+y+ohss:::--:::::-::////////+oo/::::/::::---/+:+ssssso+/:--/+o/:::o///++/::::: ```` `.`````````````` ` ` ````````````````` `:/++:/hdddddddho+-./ohmmysshhhdmNdmmmhydy+/+oooo+::::::----::///:////:/:::::----:::--:::/:++oossssso/:+++++//++//::-::+:: ` `` `.```.`````````` ` ` ````````````````` `//+syyyoNNmddhy+.`.+ohyohmymdddddyhyydhd:-/++.``....-::+:::-://++/////:--::-----:::-:+ooo+/:/oo+oooooooo++o+//:-/o/:::::: ` ` `````````.`````` ` ` ` ` ``````````````````/ss+ssdh/mNmmdyyo/.-+osoo+s/+sysydddsoysy...--.....`````....--:/+o++///:---:-::--:-:---:/+++:+oo//oooosoooo/:::-`//::::::/ ``` `.`````````````` `` ` `` ````````````````.:sh+/o/mmsmNmmdhs+/----:+/-:.````.-:/+/++/....--::-...`.....``````.----:-:+++/+//:-:::--.-:::/--++oooooooo+/+:--..+/::-::// ````` ```````` ```` ```` ` ````` `````````.````````.ooooodmdhNNmddhso/:--...``-.`````.``..:-:-.....---................```````.-::--//:://///:--:---.-/oooo//+++o::-.:/++/:/:-: `` ````````````````` .` ````````````````.......``.y//ssddydNNmdhhs+::-..`..`.````````````..........-..........................-....----::::://///::-://-.-:::-.:.----/++oo+o ` ` ````````````````` .`` `````````````........``./os++oymsyNNmddyo+/:-...--.-.````````..`.........:.....................-.---.-----::----.--...--:////////:---..--::-/:-::-: ` ``` ````````````` .`` ``` ````````````...:---......///oyymdomNmhdys+//-------:..`````...........-..--...............-......----.---:::-:------:------:/::::::::-:::::-::::--` `````` ``````````.```.` ` `````````````.-.:/-------::+ooydmmhmNmydyoo+/::-:--:/.```.............--..........................--.----------:-:-----::::::::::-::///::::://:/+/+: `` `` ```.```` ``````````````.` ` `-````````````-.-+:------.:/shhhmmdNNmhdhso+/::-:::::```..............---....-.--............---------...------/:::-..-:::/::::::::-/:/::::::::::/++ `` ``` ``````.`````````````` ``` `.````````````---:/------++odyyhdmymNmmdhss++/:::-:/:````..............-.....--------.-..--..----.-.-----:----:::-::...::---:::::::::::+/:::::://::+ `` ``` ````...``````````````` `` `````````````.:..::--::-:hddNosdmNmdNNmdhso++//:/:-/:```............----.....-------------..---.-----:-:-----:-:::--/-----:---:----:---:/+:--:::/--` ``` `````..```` ````.`` `` ``` ``.```````````::.:::-::::+mNNyyhmNNmNNddy+ss+:///:::-...............----......----------:---.-...-----:-------:------------.--::::---.---::----::-:: ` ``` ````....``` `````````` `` ` ` ``````````````::-::::/:::/dNNhyymmmmNNmdhysso////://..`......-.----.---.....---------:--:-.-....-.-:.--------:::--:------.--:::::-------------:.-::/ `` ` `` `` ` ````...`` `````````` `` ` ` `````````````-//:::://::::ossyyhhdmmNNNmhysoo+////+/-.......--.--------..--..-------::----------......---:-:-::-.--.--..----:/:::--::-::---.-.----:/ `` `` ``` ` ``..-..````` `````` `` ` ` ``````````..-//::////:////`:ssohdmNNMNmdhyo++//////........-...--------.-.....--.-:---.---:--::--:-..----.-::--....-....----:://:----::---------::+ ``.` ````.` ``....-`` ````````` ` ` ```````````-/////////////+/+//ydmNNNNNddyo//////+/....--.--..---.----.....-....---------:-----.---.----------..---.....----:--::-..----------:::/+ ` ` ````/```....-.` ````````` ` ```````````-+//////////////.+osdmmmNNNmdhs/:////+/.....--...----.-----........-------:----.---.-..-----.--:-:-........-.-..--.--:--.----------:::/ ` ````` ```...`..` ``` `` ` ````` `````````````:++/////+////++/`-hydhmmMMNmmhyo/+++++/.`...----.----..----........-.----------.---.-...-...---::-.........--....----.---.----------:// `` ` ``` ```.`...`` ` ` ````` `````````.`````````-///////////+/+: .ymmymmNMNNmhyooo/+/++-....---..----------....`..-...-..----...-...--.......-----......-.....----------.----..------:/ ..```......``````````` ``````````````````` ` ````````````````````.`````` ```````````` ````````````````` ` `````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````` ` ``````` ...```....-......`.````````` ```````````````````````````````````..` ```````````````````````````````````````````````````````````..`.``````````````````````````````````````````````````````````` ````` ` .``````.```````````````````````````````````````````````` ````````` ```````````````````````````````````````````````````````.-.....``.````..````````````````````````````````````````````````````` ``` ```.......```.```````````````````````.``````` ````` ```````` ``` ` ```````````` ` `````````` ````````````````````````..`````````````````````````````````.```````.....````````.````````````````` ....`````````````````````````````````` ` ` ````` ```` ```` ``````` ``````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.....`````````````` ```````````````````````````````````` ````````````````````````` ```````` ```````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````..`````````.``````````````````` ``````````````````````````````````` ``````````````````````````````````` ``````````````````````` `` ````` ```````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````` ..```````````````````````````.``.`` ````` ````````````````` ````` ``````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ....```````````````````.````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````.``````````````````````````````````````````````````````````.````````````` ```.````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`````````````` .....````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````` ``````````.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.``` ````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..` .``````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````.```````````....` .`````````````````````````````````````````````````````````````````````` ` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...... ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ..`.```````````.`````````..``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.```````````````````````````````````````...```````````````````.```` ...```````````````````````````````````````````````````````````````.````````````````````````````````````````````````````````````````` .- ` `.`````````````````````````````````...```````````````````````` ......``````````````````````````````````````.``.`````.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.+:.-```.```````````````````````````````````````````````````.```````` ``.`.``..``````..``````````````````````````..``.`` ``` `````````````````..`````````````````````````````````````````````````````.+hdm+.:`````````````````````````.```````````.````````...`````.```````` `````````````..``````````````````````````````.`````` ``````````````..``.````````````````````````````````````````````````./ydmd+-`.`````````````````````````.```````````..``````````````..```..``` ```````````````````````````````````````````` `````.` `````````````````````````..`````````````````````````````````````````````-sdmmo.```````````````````````````````````````````````````````````````.... ````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````.```````````````````````````````````````````.+hmmy-``````````````..````````````````````````````....``````...`.....`.``.. ```````.```...````````````````````````````````````.```````````````````````````````````````````````````````````````````````.+hdmh/.```````````````....```````````````..```````````.```````.........`.```` .````.``````````...`````````````````````````````.`.````````````````````````````````````````````````````````````````````.:+hmdy/.```````````````````````````````````````.```````````````......``..``````` .``````..``.``..```````````````````````````````````````````````````````````````...``.````..````````````````````````..-/shhho-``````````.```````````````````````.`.`.``````..``...``.......````...``````` .`...``.````````.`.`````````````````````````````..`````.`````````````````````````````````````````````````````````.:osshho:```````````````````.```````````````````.`.`````````..```.........``.`.```````` .....`````````..`.```````````````````.````````....``````````````````````````..````````````````````````````````.-+osyy+:``````````````..``````````````````````````````````....`````............``.``````` .``....`.`.````.```````````````.``...```````````````````````````..`````````.yo`````````````````````````````.-/osyy+-````````````````````.````````````````````````````````````````...............```````` ````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````.````````````.-:/oys+-.````````````````````````.`````````````````````````````````````.............`........`. ```````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````.-:+oss+-```````````````````.``````````````````````````````````````````````...--.................`` ```````````..`...``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.:+oyy/-````````````````````````````````````````````````..````````````````..............````...`...`` ``................`````````````````````````````````..```````````````````````````````````````````-/++ss+-````````````````````````````````````````````````````--.```.``````........``..`.............````` .`...........``.``````````````.````.``````````````..``..````````````````````````````````````.:+osyy+-`````````..``````````````````````````````````````````````.`..`.`............``````.`..`..........`. .`...............``````````````````````.`.```````.``````````````..```````````````````````./+yhhs+-```````.......``.``````````````````````````` ` ````````````````````..``````...``````.`.....```...```` .............````.``.`.`````````.````````````````.`````````````````````````````````````-+shdy+-``.```````.```.`````````````` `` ``````` ` ``````````````````````...``````````...``````````....`..`... .........`.......```````...``````.``````````````````````````````````````````````````-/ydmho``````````````````````````````` `` `` `````````````` ```````````````````.````````````......```.``````........ .....`........``.`````....``````````````...```````````````````````````````````````/sddms-`` ```````````````````````````````` `` ```````````````````````````````````````````````.````.````.`````.....`... ...-```......`````.`....````.```.`.``.....```````````````````.`````````````````-+ydmy/.``````.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.``...............` ....`...```.```````.`````````..``.``.``.``````````.`````.````.``````````````.:ohmdo-...`````````````````````````````````````````..``....````````````````````........``....```````````.....`.``.......``` ......```````````````.```````````````....````````````````.````````````````-+yhmy/.`.......``````````````````````````.`......``............`````````````........`..``.....``````````......`.```......```` ..``````````````````````````..``````.``..`````````````.`.``````````````.:oyddo-`........`..````````````````````````..`.......``...`.......````````.```````...`````````````````````````````````..``.````` `````````````.````````````````````````.`...```````````````````.``````-/shdh+..````.`.````.```````````````````````````````.``..........```.````````````.````````````````````````````````````````````````` `````````..``````````````.```````````...``````````````````````.```-/yhdds-.```````.`....```````````````````````````````````````...`.````````````````````````````````````````......`````````````````````` ``````.``.``````````````....```...````````````````````````````.-/ydddy/:-`.....`.........```````````````````````````````````````.`````````````````````````````````````````````..```````````````````````` .````````..```.``````````.````````````````````````````````.-:+yhdhs:.`````......`.......``````````````````````...`````````````.````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ....`````.```..````````````.``..````````````````.`````.:/oohdhy+-.`````...............``````````````````````-ohhhy/.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````...-..``..`..```````````.`````.-:+syhddys+-..``````................`....````````````````..+yddNNy-```````````````````````````````````````````````````````````.```````````````````````` ``````````````````-:+syo..`...`````````..`..-:+oyhddhyo/:--...-........./oo/oo-...........`````````````..`...omdmm/.`````````````````````.`````````````````````````````````.........`.....``````........ .....````````````./shdd/......`.......-:/oyyddyys/:-..................--/sooys//++++o+o++++o+o++++++/++++////+dddmo+++ooooooo++++++/++oooooo+++++++++++++++++++//+++++++++ooooooooooooooooooooo+oooooooo .`````````````````./:+/.`````````..:+syhdhyo/:....`......-.....----.......-+yhhhdhdhdddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhmmNNhhhhddddddhhhyhhhhhhdddddddddhddhhhhhhhhddddddddddddddmdmmmmmmmmmmmmmmddmmdmmmmmmmmmmm ``````.````````.``...--.....`..-/oyhddyo/-..........`..-:::-..---..-.```./ymhs+/+++ossysssssssssssssssssssssyyddddhyyyyyyyyyssssyyssssssyysyssysyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhy .`````.`..````````.`.`..```.-/shddho:-.`.``........``....-::--..----.``-smdo:://::::::://////////////////://////+++//////://::://:////////://////////////////////////++++++++++++++++++/+++++++++/+/++++ ``.````...```.`````````...:ohddy+-....````....-...````.``.-:-..--::-.-/hdy:-::/:::-----:--------------------------:------------------------------------:-----:---::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ``.``````````..````````./ydmh+-...............-....```......`..-----/oddo---:::---------................................---............................-.....-.....-------------------.........--------````````````....``````.sdmy:.`````...............`..`````...```...-+hdy/--:://:-----.......`.......``````.``.````.....................``...``````....................................................... `````````````...`.````:mNm-`..```....`.-....:::-..````````..``..-+ydh/-:-:::::----.......`.....````````````````..`..``......`````.``..`..`````````````````.``````.``.....`..................``````...`.. ``````````````````````.hNNd:..`.....`......-::-.....`...```..-/shhh+:-:----..----........``````````````````````..`...........`..`..........`````````....`.....``.```.........................`.```...... .``.`..`````..``.......-smNms:....`......................-:+yhdhs/::::----.-------..--......`.`````````````.```..............```.``..`````.`....```...........``.``.........................``.`..``.... ..`..............```.....:hmNms-.`........--.:..-..--:+oyhdhhs+::----.-.....-.-............````````.```.......`..`.........``.`.................`...............................................`......` ..................`......../hmNms/-......---:/++syyyhmm

`..`

` ```````..:/+o+++:.`

```

`-/+so+//:.````.:sso+++o++/:....````....-....-.....`.....


///////////////////////+////////:://::::////://////////::::::/::::::::::-:::::::-:--::::://+ooo+++o+ooo++++++++++++++++++o+ooooooooo+o+o+++++++++++++++++//+++o++++++++++++++++///++ooo++++/++++++++++++ //:::::/:/:://::/:/:://:::/:://:/://:::::::::/::::::/::::::::::::::::::::-::-:::---::::::///+oo++++/+++++++++//+++++o+++++++o++++++o+++o+++++++++++/+///++++++++++++++//++++++++++/+++++//////++++++++++ ::-:::---:-:::::::::::::-:--:-:::-:::-----::::::::::::::::::::-:::---::----------------::::////+///::::/::::::://////+//::://///:://///////////////////:///++++//+++///++//++++++++++o++++////++++++++++ .----..-------------.---.---------:----.------------------------.---.-------..----::::::----:::::::-------------------:-----------------:-:::------::::----:::::::::::::::::::::::::////:/:::::/:://::// .............--...........--......-.......-..--.----........................-----:+/////-:-------::--..-....-.-----..-.-..................-----...........------------------------::---:------------::/: .................................................-........................-./:---:+/+++-::-/-.------.:..--.....--...--..---.....................................-................---------..-----------: .........................................................................`../+:.-:o+++o+:..-/:-....-..............-.-......................-..........-......`..............-........-.................. ............................................................`.````````...``.-/:.-/o++++/-...:/.-..........-.--....-....-...-.``....-.......-.....``.--...```.`.........```.`..````..--.....`............ ................-..............................```........```.`````````.```..++/::+/++/-.-:..--...-..........--..-....---.`..`..-..-`..-.............-...``.....`.....````....```..-.................... ................-.............................`````......`````````````````..-+++/+++++-..---.-.--........-..-----..-.--:-..-......--.--.-.-----...:-..-----:-...---.................--.--.......--.--::/ ..``................`````````.``........``......```````.`..`````````````.`-.:++++++////-://-..:/:--../:-.----:--...----:--.-..:...--..-.:--::--:----.-.-.:--....:-...--...-.---------::--::--:---::::/// `.````.```````````````````````````````````````````````````````````````.``.--/++/+++++/:.:+/::./::.-....----:-----.---:-:---....--.--.---:-.----::-.--..---.....--....--.....--.-..--:--.-------::/:/++++ ````````````````````````````````````````````````````````````````````````.--:/o+/+:o+o+:.-++::-/+-------/---:-----.-:-:--:--...-..---:-.-------::-----...---:--------:-.......--....-----.------:/:--:/// `````````````` ``` ``` ``````````````````````````````````````..```````.-.-:+o+:::o+o+..-+/+.-://:--::---:------:--:-:-::-----..:---..-::--------.-------.---.-.-..--.`........-......-.--....--.-..-:// ````````` ``` ` ` ``` `````````````````````````````````````.`.--++/--/++o:...-+:.-:/::..-.--:----::.----:::----.-...----.-------:--:-------.......-..-....-....--.-.......-....--......-:::: ```````````` ` ` ``` ` ``````````````````````.--///////+o/..---:+--.-::....---------.--..----.-.-....-.-.--..-.-------...-.-``.`.......-......`.`..-...``...`.-...`...`.---:: ```````````````` `` ` `` ``````````````````````-`-://////o+:/----//-.:/:--.--.`-....--.....----.......-.........-...--..-......``.`.`......`...`..```..````...``--````.``.-:::-

yyyhdddddddmmoyyhdmmmyhdddddyhdhddhoosddddydyshhhhhyydmhhhddddysyymmdmmmddmmdddhhhhhhhhhhsyyhhhhddhhhhhhyyhhhhdddysssyyhhhhhhhhmmmmdhhhhdmmmmmmdddmmmmmmddhddddddddmmddydmmmddmdmmdmmmmdddddmdddddhddhhh yhhhhddddddmmosyhddddyymmdddhyhdddhooyhhhhyooyhhyyhyydddsyddmdyyyhhddddmdddmmddhhhhhhhhysyyhhhhdddhshhhhyyyhhhhhh/sosyyyyhhdhhdmmddhhdhdmmmmmmdddmmdddmdddddddhhdddddddyymmdmmmmmmmmdmmddhdhhhhyyyyhdhhh hhhhhhdddddmm+shhhdhdddmmddmhhmmdhyoohdhhhsoyhhhhysosdddyhdddyyshdhddhddddmmmddhhhhhhhhyyyyyhhyhdddsysyyyyhhhhhhhyyysyyyyhhhhhdmhhhhhhdmmmdddddddhhdddddddhhhhhhhddddddyoddmmmdmmmmmmmmddhhyhyyyyyhhhyyy yhhhhhhddddmm+syhdhddddmmdmdydmddhhsydhhhhyshdhhhs+/sdddddyhhyyyhddhmddmddmmmmdhhhhhyyyyyhyhdhdhddhyysyyhhhyhhhhhysssyyyyyhdhhhddhhhdmmmmdddhhhyhhdddddhhhhhhhhdhdhdmddhssmmmdmmmmddmmdddhyyyyyhhyhyyyhy yyyhhhhdhdddmoshdmddddddhdhyydmdddhhhdhhhhyshhhhhyyoyhdddhooyyyyydddddmmddddmmdhhhhhyyyhyydddhdhhhhhyyyyyhhhhyhyssyyyyyyyyhdddhhhhhddmddddhyyyyhhhhddddhhhhhhyyhhhhddddhs+hdmmmmmdmmmddddhhhyhhyyyyssyyh yyyyyhhhhhddmsohmmdddhyhhyyysdmddmdhhhdhhhhhddhhhhhhhydhhs//shyyyhhhdddddddddmdhhhhhhyyyyyhhdddhhsyhyyyhhhhhyhhyyyyyyhyyyyhdddhhhddhmdhhhhyyyyhhhhhddddhhhhhhhhhhhhhhhdhs/yddmmmddmmddhhhhyhhhhyyyyyyhhh yyhhhhhhhdddmyohddddysoyyssssdmdhddhddddhhdyddhhyyhhhyhyy+/+syyyyyhhdddhysdddmmdyhhhhyhyyyhyhddhhhhdssoyyhhhhhhyyyyyyhhhyhhhddhddmhhyyhhhhyyhyhhhhhhhhhhyyhyhhhhhhhhyyhhyoshhdmmddddddhhhhyyhhhyhyhyhyyh hhhdhhhhddmmNh+hdddhssyyssssshmdhdhyhhhddhhyshyhhhyhyss+o++++yyyyyyhydmdyddhmmdhyydddddhhhhhhysdddddysyysyhhhhhhyyyyoshhhdhhhhdhyhhhhhhhyhhyyyhhhhyhhyyhyyyyyyyhhyysyhdhh+oshddddddddhhhhyyyyyyhhhdhhhhd hyhhddhhddmmmdohdmmhsydhssssohddhyssyyhhdhhy+yhhhyyyds///+//+hhhyyyhddddddhdddyyshddddhydddhyysdddmdhyyyyyyhhhhhhysy+syhhhyyhhhhsyhyyyyyyyhyyhhhhhyyysyyyyyyyyyyhysyyhhhho+ohdmmmmdddddhyyyyyyhhhddhyhyh hhhhdhhhdddmmmoydNNhhddhssossydhyyyyyhmdhhdh+ohhhyyhdy/////++yhhysyhddddddhhhsooohddddhhdddhyyyddddddyyyyyhhhhhhhhyyyyhhhyyhdmddhyyyyyyyyyyhyhhhhhyyyysyyysssyyyyyyyyyyyyooshmdmmddddddhhyhhyhddhhhhhhhh hdddhhhdddddmmsydNmdmmddssossyyhddyyhdmmhhdhooyhdhhddh/////++soyysyhmddyyyssyysyshddddddddddhdhhdddddyhysyhhsyhyyyyyydhyhdhdmddmdsyyysyyyyyyyyhhhhyyyyysssysssssyyyyyyyyyysoyddmmdddddhhhhhdddddddhhdhhh yhhdhhhdddhdmmssdmddmmmdssssyhshddhyhmmmhddhshddmddddd/////+++/sysshdhyyyyysysyysyhhhddddddddddddddddhhy+yhhyyyyyyyhdhhyhdmmdmmmdyysyysssyyyyyhyyyyyyyyysssssssssssyyssyyysosdmmmmmmdhhhhhhdddhhyhhhddhh yhhhhhyhhhhdmNyoyddmmmmdyssyddsyhddhhmmmddhhhddddddhddo////+//+/yssyyysyyyssysyyyyyyyyyhdddyshhdhhdddhyyyyyhyyyyyhhdhhhhdmmmmddmdyssyysyssyyyhhyhysosyyyyssysssssssssssyyyyosddddmdmddhhhhdddhhhhhhhhhyy yhhhhyyhhhhhdNhoshhdmmmhyydddmyhhdddhdhdhhysyddmdddddds/++////o/sssysssyys//syhyysyyyyyydddyyhhhdddddhsyyyyhyyyydddhhhddmmmmmmdddssyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyssssssossosssyysshddddddddddddddhhhhhhhhhsyy yhhhyyyhhyhhhmhosyhdmmddhdmmmmydhhddhddhyhsosmmmdhhddmy/++////+oyhys/+oys+/+syysysyysyyydddddhssshdddhssyysysyddddhhhdmmmmmdddhyyo+sssyyhhhhyhhyyyyyyysyyssssooossooo+oosssooyhhhddhdddddhhhhyhhhhhhyyss yyyhhhhhhyhhhdhsoshhdmdyhmmmmdhdddhhhhyyhyoosmmdddhddmh//////oyyyyy/::osyoossyhyysyhssyhhddhyhsyshhhhhyyhdhssydddhhdhdmdmmmmddysss++o+osyyyhhhyyyyyyyyyyysyysysoooo+o+++ooossooosyhdddddddhys+sysyyyso+o ysyyhhhhhdddhdhyssyhdhyyymmmmddhhhhhhhhhhsoosdmdhdhhdmd///+yyhhyyyy//+oyysyyyyyyssyhhyhddmdyydhhhhhhhyyhdddyhhhhhyddhddmmmddmmmdhhso/:+syyyyyyssyyyyyyssyssssssooooo++++ooooo+o+oyyhhhhyyyhysosso+oo+oos yyyyhhyhhhdddmhyyssyyssyymmmmdhhhhhddyyyssooshddhddhdmd++ydhhhhyyyhssssyyyyyyyyyyyyhhdddddhdhdhhyyyhhysydddddhhhhdmmhhdhdmmdhdddddysss+yyyyyyysyyyyyyysssooo++ooossoo++ooooooo+osyyhhyyysyysoosoo+ooooos yyyyhhhyhhddddhyyysysssyymmmmdhhhddmhsoyssoooyddddddddysyyhhhhhhyyhssssssyyyyyyysysdhddddhhhysysoyyyyyshshdhhhyhdmmmdhdhhdmdhhhhhhoososyyyyysyyyyyyyyyyo+//:-://:+oooooooooooo+osssyyoooooooo+oooosoosss ssyyhyyyhhhddddyhyyhossyymmdmdhddddmhs+yosoooyddddhys+/+hhhhhhhhhyysyyyyssyyyyssyyshhdhdhysyyyy//yyhyyyyddhyhhhdddmmmddhdddddhhshyo/oo++oyyyyyyysysyyyo+/::::::--::osooooososooossyssoo+oooo+/+o+ooossss sssyyyyhhhhhhddyhyohsosssdmmdhhdmdddyyooooooosddhhs/:+//yhhyyyyhhyysyyyysssssyyyssshhhyhyyyysyysyyyyyyhddhhhhddmddmmddhhddddmmdyyso+o+::+yhhyysyysssssso/::::::-::::+oooooooossosyyysssssooo//++oosssssy sssyyyyyyyyyhddydyoysosssddyyhsymhdddyo+ooooosysyhy+/://yyyyyyyhhyyyyyssssso+yyssyysyyyhyyyyyyyyyyhhhdddhhdddmdddddddysyhhhdddhsoooooo//syhhhysyssysssso/:::-:::::-:://:/+syyhy++oosssoosoo++ooooooossss sssyyysyyhhhdddyhyyhsoossysshhsymhmdhyssyyo++so+yyhy+///ossyysshhyyysysosssssyyyyyysyyhyyyyysysyyyhdddhhhddmmmmddddmdysyhooyhysooooo/::+syhhhysssysyysso//:--:::://ooo++oyhhhhs+//+oosssso+/+oosooosssss ysssyyyhyyydhddhhyhdysoyhyssdhyyddmdsyyshyoshho/yyhys/::ossssssyhhyssyssyssssshhhyhsssyyyhyyyysyhhddddddddmmmmmddmddddhys+oysssoosss/--+ssyyyssoyysssoo+ooo////osssyssosyhhhhys+//+oosssoo+/ooooooooosss yyssyyyyhhshyhdhyhhdhyhhdhoshhhsdmddsyysyydddhs/yyyys:::+ysssssyhhysossssssyyyyyhdhsosssyyyyys+hdddddddhhdmmmmmdmddddddhsyhhyyyysyyy+-:++o+++/+ssso+o+++o+yyyssyysssoyyhhhhddys++:+oooooooooooooooosyyss hyyyyyhhhhyysddhyddhydddhhooshyohdhyyssyyshhdds/syyyhs/::sssssyhhhyss/oyysyyydhhhhhyssssssyyysymdddddhyhhddmmmmdddddddddyhhhyhhhyyhhs:-///////+oos+sysyosohyssssssyyoyyhhhhhhyyo+:-/+/::+ooooosssssyysys yyyyyyyhhhhhyhdhyhhsydddddsooyyohyy+//syyyyhhhy/oyyyyso::syyyhhhhysyooyhyyysyhhdhhhhssssssssydddhdhyysoyyydmddddddddhdhyyyyysyyyyyyhh+-+ooooyyhhhdhhhyhysyyyssossysysyhhyyhhhsys++:/o/--:+ooooosssssssss yyyyyyyhhhhyhyddyhdssdddddsooshohs++/soohsoyyyy/+yyyysy::osysyso+//oosyhsyysyhdddhhdssssssshddhdhysyyysyyhddddddddddhhysyyyyyyoshssyhssyhyhhdhhdhhhhhyysyyyyssssyysyysyyyyyhyyhyso+::--:-/oosssssssooooo yyyyyyyyhyyyhhddyhhsshddddyooyhyyhs+/oooysssyyy+:+yyyyy+-+oo+////:://ohhhysshhhyhhddhyyhhshddhhysssyyyysshddddhhhddhyhyyssssyysyyo+syyhyydddhhhhhyhdhyyyyyyyyyysyyssyyyyyssyyoyyss/:-:::--:ossooosososo+ yyyyyyyyyyyhhdmdshhssdddddysyhhyyhs/+oyshyyoydho/:syhyys/:::::///::::/yhhhyyyhhyhhhyysshdhddhhysssssyysosshdddhdhhhyyyyyysssoooo++ooooyyhdddhhhhhhhhhhhyyysssssyyyyyyyyyyyyhsohyyy/:::::---:/oooosooso+/ yyyyyyyyhysyhdddshdhyhdddhydmdhdhho:oyyyyyysydds//syyyhsso:::///::::::shhhysyhhhhyhysshdmdhdhs++soosyssssshhddhhssyys++o++oo+oooooooo+shyhdhhhhhhhyyyhhyyhsossyyhyyyyyyyhyyyyyyyys+::::::::::ooooooso+++ sysyyyhhhsyyyhddyhddshhyssymddddhy+/sssssyyyyhdy/oyhdddhsy::/::/:://:-ohhhyyddhyhyhhyodNmhhyso++o+osssyssohhdhyo/:oo/++++o+oooooosooo++shhhhhhhhhhhyhhyyhhysyyyhhyhhhshyhhhyyhhyyo+/-::::--:+o++o+++oooo yhhyyyyyyyyyyhddyhddhysssssddmddhho//+sooyysyyyyydhhdddhyh+:/:/:://:--+yyhyhhhhhhhhhhydhhdyoooosssosssssooysss++++o+o++ooo/:+:++ooooo/+/hhhhhhdyyhhhhhhyyyyyyyyyhhyhyyyyyyyyyhhhhs+/-:::--:/+oooooo++ooo syyyyysssyssyhhdyhddmhssssoyhmdhhs+/+ooooyyyossyhhhyhddhsso/////////--/syyyhhhhhhyhhddhhdhdyoossss+/ooosyhyoosooo+oooooooo/-/+o++ooo++//ssyyhhhhhhyyhyyyyyyyyyyyyhhhyyysyhyysyhyyyo+-::::-:::+o+oooo+oos ysyysyyssyyyyyhdhdddmhsssssyddhsyo/oysso/y+sssyyyyhhhddhsos+:://////:-:yhyhyhhhhysydmmmmdysysoossossyshyyhy++sooooo+oooo+++++ooo++sooo++sssyyyhhhhysyysyyyyyyyyyhhhhhysyyyyyyhhyyyo+:-::-:::::ooooo+++oo sysssyysssyyhyddhhdddhssssssyhhosoooo+/+/ssyyyyyyhyydddhsys+:/:/:::/:--shddhhyyyoshhddy+++syyhhdhdddsshhhhho+oooooooooo+oo+oooo++oooso+/oysyyyyyyhysyhhyyossyhyyyhhyyyyyyhhhhhhhhys+/:-::-----/ooo+o++oo sssoossossshdhdddhdddhsssssshsyssoooss+y/osyyyyyyhhyhmhhsyss//////:://:ohhhhhyyoydmdds+yhdddddhhdddhhyhyhhyo++ooooosoooooo+ooo++ssoooo++ossosssooyyhhyyyysyysyyyyhyhhhhhhyyhyyyyyhyo//---------:oooo+ooo ssssyysssyyhdddmdhdddysssssss+so/+ssso:+oo+yyhyoohdhhhhhyhs/::/:////o+oosyyhssoyddmd/::yhhhhhhhhhddyhhhhyhhs+ooooooooooooooooo+osoo+o+++osyhyyssosyyhyyyhyyyssyyyyyhhhhhyyyyyyyyyhyo/:----------:+ooosoo oyyyyyssoyhhhdmmmddddhyssso+//++/+so+s+:+syyys+//ddhhyhdhss::://::::oo++ss+//sddddd/--:sdhhhhhhhdddddhhhhhhy++oooooooooo++ooo+ooo+o+ooo+oyhhyyyysooyyyhyhhysysyyyhhhyyhyyysyooosyhys//--..--------+osoos oosyyyyyyyyhdddmmmmdmdysyyhs//+///+++ss+ooyyo///+hdhhyyhyys/:-:///oosss+:+/sddhdmNd+-::ohhhhyhhhhhhhhhhhyhhyo++o+oooooo++oo+osoo++++ooo++syhsysssssyyhhyyyyyyssssyyhyhhhyyyosssssyyy+/:---.--.---/oossss ooosyhhhhhhhhddddhydmdhddhdd//+//+++s+yos+yy+////ydhhhdhhyhs/+ossyyyhyhs/+hddmmmmNdho:-+yyhhyyhhhhhhyyyoshhy+++++o++++++++++oo+oo++++ooo+/yhyyssoyyyyyyyyyysssssysyyyhhyssyyssyssyyys+/-...-----/+oooooo syssooossssyhhmmmhhhddhdhhdh/:/+/+sshsosh+y+/////sdddhhhhyysysyyyyhyhsysyohyhhsomNdhdysssoyyysyyhhyhhys+/syyo/++++++++o+/++ooo+ooo+/++++++ohyysosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhyysysyyyyssyy++-..---.:+++oooooo sssssoooooossyhhdhhddhhhhhhh+:/+++sydhoyy++//////oyyoo//oosoyyyyysoossssysyss/+ohNmo+:-:osssyssyyssy/+++ooyyo/+++++o+++++/+++o++ooo/++++//oyysossoyysssyyyyyyysssyyyyhyyyhyssyyyyysyys/::---:/+++oooooss sossoooooooosyydmdhdddhdhohhs+/+++odddsyso////++oo///::///oossos+oyysosysssoo+ooymh+:---ososssossyy+++ossooy///++++++++//+++++++oo+/++o++/ssssssoosyyysysyyyyyssssyyyyyhhhyyyyyyyysyys//:--:/++++o+ooooo oooosooossosyyhhmdhddddhh:hdyo+++oohddhysoosyhhhhh////::::+/ossysoyyyyoooosoosoooy+-----+o+/+o+osssso++os+os/+//++++++/++++++++oso++ooo+++ooooso+ssshhyyyyyyyysssssyysshhhyyyyyyyysyyyo/---:/++++++++oos oooso+soooosyyyhdmhddddhdoddyoo+o+/so+++++yhdddhhd+::::::+o:+sssyos+o//oo+ooosso+o------/so//+ooossssooss+syyo////+++++++++++++ooooosso++++osysssoosyyyyyyyyyssssyyyhyyhhyyyysyyyysyyys/-:/+ooooooosssyy oo+++oo+oosyyyhhdmdddddyhhhdhsssyyo+++++//yhhhhhhd+:::/:::++osoooso/:-+/s+ooooo+++:-----:so+++++oosssyyyyyysso/////+++++++++++++++oooos++++ssssssossyyyssyyyhyyyyyssysoosossosssooooooo+++oosysyssysssyy oooo+oosossyyhhhmmhdddhyhyosohhhhhso++++++yhhhhhhho:::::::-/+so+o/-.-://s++++oooo+:----.-soo++++++osssysyyyyss////////+++oo++++++++++++o+++oo++/osoooooo/+oo+++++++///+++oosyso+//++++++++/++syssyyssyyy +ooooosssssyyhhhdmhddmhyso+oohhhhhsoo+++++shhhhhddo/::::-:-:++/::-::+++oo//+/ooo+/-----..+so++o++/+osssyyyyyss//////////++++///////+++ooo++ooo//++/::////sy+////////++++++oydhs+/:/++++o++++oyyysyyyyyyy +oooosssssyyyhyhdmhdmmdhsoooohhhhhyso+++++oyyhhyyyo:::::---:/::-:/ooossss+:/+oo++/-----../sooo+///osyysssyyyys+///////////////+++ooooooss+ooo++///:+:.:::+s////://+++o+oo++s+ooo+/::+++o++o+oyyysysyyyyy oosssssssyyyyyhddmddmmddssooohhhhhhso+++++oyyhhhhho:::::-:/+//::+oysssssso/++s+/+/-----..:+oooo++oosssoo+++/:::/++++//++oso+ooooooosysshsosos+////::--:::///////:/+++++oo+++++ooo+++ooo++++oosso+ossssss +osssssyyyyssyhdmmddNmddss/ooyhhhdhso++++/+hhddhhho:::::/+oos:/+oohsyoysso-//++++/-----..:-///+:------.........:+ssossosoosooo/+oossssosoooo++///////////+/++///:/+++++oooo++ooooooo+++++//++o+oosssssss +osssosssyysyyhhdmddmmmdssoooyhhhhyso++++/+hhddhhhy/:::+syhhy++ossssoooo++:/+++oo+//+/////.-::/-.-.---.........-/ossssossssssoo+osyyyyyysossso-://////////////////+++++++ooo+++oo+++++/++//+ososssssssss osssssosssssyyhhhdmdmmmmsssooydhhhhyoo+++/+hhdddyhy/:/oooo+++oooo+/:/+:/:-:+ooosssso++++//-..-:...---......```..+syss+++ossssssosoyhysyyyoosso:-:-:/:///++/++/++++/+++++++++++++++++oo+/::/+++sssyysossy ssssssssssssyyhddmmdmmmmyss+oshhhhhyoo++++oyshyyossosoo+/-./yysoo+:::+::--:+ssossosss++o::-...--..--......`````.:oyyss+osssssssossyhhyyhyss+++/`-:::::/+/+//+//+++//+++++++++o+++++/::+/////+/+ssyyyysss ssssssyyyyyyyhhhhmmdmmmmys+/+sssssooyhdddhho/osssssoso+:::syyysoo+/:/++/:--oosoossssso+oo+/.......--.......`````.osssss/ossssssosssyhysyyys++o+`-:::://////////////++//+/++////++/+//:///:://+soosssssos osyyssyyyyyyyyhhdmmhddddhhyohdoooo+ohdmdddds//sssooo+//:+ysssoo//+o+o+++/:-+ooo/osssso+oo+:....-...........````.-++osssooosssssossosyyysyyo+yh+..-::///+//+////:///++o+////////++/+///////:///oooo+oooos ssysssyyyhyyhhhhdmmdddddhdhyddooo++oydddddds//o+o+//:/+yhysss++-:/+o+++++::/++ooossssoooo//-.......`.`....````..:+sosssssososs+ooooosyyssso+oho-`.///////://///://///so/////+//++++////////://oo+++oooos oossssyyhyyhhhhhdmmdddddhdhsddsooo+oyddddhdy+oo+/--:+oyyhysyss+:::/++//+/:::++osssosssoo+::-....-...-..```.```-://soossooooooooooooosyyssoo/oo+/`.//////:::///:/:///:////////////////////::://ooo+oosooo +oossyyyyyyhhhhhdmmhdmmddhh-ddsooooosddddhhs+++-.-/osyhhhyyyyyo+:-//:/+++/::+++sssosssooo/:-....-.......``.``.::/:+++ssooo++oooooooosssso+o/:+//..::/-////::::::::////:////////:///::////:-:::+++o+osooo oosyyyyhyhhhhhhddmmhddmmdhh:ddyoo++osdddhyo++/-.-+yssyhhhyyyyyoo:-+/:+//+/-://+oosssosooo//:....``..........-::-:::::o+++++++oo++oooooooo+o+-::/--::::::///:::::::///::::///////:///::////:::///+/oooooo syyyyyhhhhhhhhhhdmmddmmmdhhsddyoooooohhho+++::/:syysohhhhhyssoo+/:+o/++///-://++sssooooso+//......`.```....-//////:::+++ooo+o++++++oooooo++o/--:/.---:::::::::::::/:/::::::://////::::://:::://+/o+//:/+ yyyyyhhhhhhhhyhhmddhdmmmdhhymmyoooooohyoo/+/:/+sssss+hhhhhhyso+o/:++/++///-:::/osoooooso+o+o-..`.``..```.-.:/++///:::/ooo/ooo++++////+ooo+o+///:/`.-----::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++/:/+ hyysyhhhhhhhhdddmmdhymmmhhhhmdhoooososo++/:/+osyysosohdhhhhhsoo+++o+++/+/:--::/oo++oooo+/ooo/`.````.......-///////:::+oooooooo++o+++/+++++/++:///..------:--::::::::/:::::::::::::/:::::::::::::///////+ yssyhhhhyyhhhddmmmhhydmmdysyyyyyysoosoo//::+oossssssshhhhhhhyys++++++////::::+o+o+/+++o+:+oo/`..``......`.::/:///:::++ooooooooo+o+++++++/:://:-::-.---------:-------/:::::::://:::-::-:::::::::///////// yyyyhhhhyhhhhdmmddmmymmNmyooooohdhysoo/-///o+oosssssssyssoyyysso+oo///+:/::::oo+o++/////:+oo:````.`...---:::/:::::::/o++oo+o+oo+//+o++++/:--:/:-:-.--------:::----:-----::::::/:::::/::---:::::/::/:///+ yyyyyyyyhhhhdddddddmydmmmyoo/ooyhys+:::/+//++hyyhhsyy+::--:/::::oss+/++/+:::://+////////+ooo:.`````...:-:::::::::::://o++oo++oo/-:+o++///:-:::.-:-``.-..--:yy/:-:::-:::::/::--:::::///-----::-:/://///// hyyyyyyyyhhddddddddmhdmmhhoo+yhhys/.-/+++//++hysyhyyys::-----::-osyo///oo//:/--:/:.-::::/+/:-:-.```...-::::::::::::/+/+++o+oooo++:/+++++:/---:-://-`--------::---::::::::::-::::::-.::::----:.`//::/:::: yyyyysyyssyhdddddddmhmdddhoshhhs+-.:yyo+/////hhhyhhsso::------:-+oss///+s+:::.-:--`----`..`..://:-:::/::::---:::--::++//+++ooooo+::///+/:/:---/-//-`----------.--::/:::::::/:::::--::::----.--.-:-:::::: ysyyyyhhyyhhddhdddmmhmmddhhhyso/::+hdh+++////oshhhysys::--------/ooo/:/++/:--..:--`...--`````.-:////+o+oo+/::::/:-/+/:///++/oooo++-/++/::::::::::/-.-.---------.----------::::::--.--:-----.----/::::::: yyyhhyhhhhhddddddmmmddmmdhyso//+shdddd+++////ssyhhhyys::--:o----:ooo/:////::-.``-:-...-.-`````::////+++oo++//:://://:..:--::::-::::-::-:/:///::::::-.......-----.-----------:::::--.-:--..-.---.-/:://:/ yhyhhhhhhddddddddmmmmdhhdhys+/++dddddd+++////oshhyhsys:---/o/--.-+oo///+/+:::-```----.-...````-:--///+/+++++/:///://:..::--::-------..---.----::::--...`........-..-:--.-----:-::-----...------..:-://// hhhhhhhhhhhdddddhdmmdyhhhsooooooddddddo++//::+yyyyssys/:----+:--/oooo/:/:/::--`````.--....-```.--.////+++++/////::/+:.-------..----....`.````..-...::--::-----.....---.....--+yho-.--------..----:--:::: hyhhyyyhhhhhddddmdddhhhyysssysyysyhhdds+//////ysssooss+-----/+/:/osoo/++//::-:``````---.....```---//://+++///::/:://:--...`...-..----..`..```.....``:..-:::---.-----::/::-///ooy/::::---.....`.--:-.---hhhyyyhhhhhdddddmdydysooooshysddsoooosoo////:/syyssssso------:++oooo+//+o:----.`````........```-:-///::////:-:-::///--+-``````----.......`..`.....``.:...---------:-----::--/:--:--::////:///::::-:-:::hhhyyyhhhhhhhdddhddyosos+osdhdddyoooooodhs++//syysssyho--:----+o++++///+:::--..``````.`.......`-::/://///:::---:/://:--/`````..........`......``..``--..--`...---.-----.---........`..`.....`.`````````````````````````.`````.`..`....`..````.`....``.````````````````````````.`.````````````................` ````````````...````````````````....``````........-.....`.-:.--: .........`........```````````````````````````........`.....`.....`.`.`...`.````````````````````..........```` ```............`-..-`` ` `````.`.`````...`````````````.````````````.```.....``.....-:---.....````````..`````.````````````````````````........`...........````````.....``````````````..````.```..`.`````.....`........``..``` ``` ```.-.````.....``````.`````..`````..```.````...```.....:/:::`....````..```````````````````````````````````...................````````..`..`.`````````````....``````.`:.`..`` ............``..``` ```````````````````````````..``````.````.`````````.``...:::::: ...```````.`````````````````````````````````.`.................`.```.```````.``.``````````````````````.../:`.......-.........```.```` ```````` ` ``..`````` ````````````````..`...``````.`..--.-:: ..```````...`````````````````.``````````............................`....``.....````````.```````..```........................`..````` ````````````````````````` ` ```..````.````.........`````........-: `...`.````.``````````````````.``````````..``..............`.`............``.....`````````.``..``.............................``````````````````` ``` ``````````````````````.``..`....--..``..:.--....... ...``..````.```````````````````````````````````````````.`.`.`.`.```...``.``.````` ````````````..```.........................``.` ````````..`` ` ```````````````````````..........-o/--..`.-.. ..`.```.....```````````````````````````````````````````````.````````````````````````````.`````.`.............................``` `````....````` `` ` `````````````````````.``````....--os:-.....-. ``.```````..````.```````````````.``````````.````.`..```````````````````..````.````````````````````............--.---..........``` ```...`...`````` ` ``````````.``````````````.....-...-o:--....-`````````````````..```````````````````````````````...````.``````````````.````...```````````````````...........-.----........`` ` ` `````````````````` `` ````````.```..````````........-....--......-``````````````````````````````````````````````````````````````````````...`.```.``````````.`.```..```......................```..` ` ````````..```````````````.``````````.````..```......``...--........``````````````````````````````````````````````````.```````````````````......``````````````````.```.``.......``........`.....``.` ` ` ````...``.```` ```````````.``````.````....`````..```..........-:```````````.`````````````````````````````````````````````````````````.....`.`````````````````.````````.......`.`........```````` ` ```````..````` ``````````````......`...-..```.......-/.`....--`````.-+:``.````````````````````````````````````````````````````````````..```````````````````..`````.``````````````.``````````` ` `` ````````.````` ````..` `````.```...``..`...````..../.``.``.-``````:+.``````.````````````````````````````````````````````.``````````````````````````````````````````.````````````````````````` `.` ``.`````..`````` `` `-```````````````.....````````....:.......-``````````````````````````````````````````````````````````.````````````````````````````````````````````````````````````````````` ` ````````` ``````````..``````` ```````..`...````````.`.-.``.``... ``````````````````````````````````````````````````.``````...`.````````...``````````````````````````````.`.`````...`````````````` ````````` `````````.`````````..`..``......```.```````:.``.``... ````````````````````````````````````````...```````````..........``````...`.```````````````````````````````````````````````````` `` ```````` ` ```` ``````````````.....``.....`.`````.``:-`````.-. ``````````````````````````````````````````````````````...`.````.``````````.``````````````````````````````````````````````````` `` ``````` `` ` `` ``````````````.....``....``.```...``-.`````.-```````````.``````````````````````````````````````````..``..`.`````````````````````````````````````````````````````````````````` ` ``````` ``` ` `` `````````````````````````....```````````-``````.. ``````````````````````````````````````````````````````.``...``````````````````````````````````````````.````````````````````````` ` ` `` ```````````````````````````.``..```````````:-`````.` `````````````````````````````````````````````````````..`....`.`````...``..```````````````````````````````````````````````````` ``` ` ``` ``` `````````````````````````````..````.`````.````..`````.. `````````````````````````````````````````````````.`........................`.`.`````````````````````````````````````````````` `` ```````````` ```````` ````````````````````....``````````````````` ````````````````````````````````````````````````````.`.....................`````..`````````````````````````.`````````````````` ```` ``````` ```` ````````````````````````````````..`````````````. ``````````````````````````````````````````````````````......................````.```````````````````````````````````````````````.`` ` ```````````` ```````````````````````````...``...````````````` `````````````````````````````````````````-+/-.`.....```.................`....`.``````````````````````````````````````````````` ..` ```````````````````````````.`````````````..```...`````````````` ``````````````````````````````````````````/syhyo:-.-.-......-----..----....`..```````````````````````````````````````````````` ``` ` ``````.`````````````````````..```````````...```...`````````````` ````````````````````````````````````````````-:+yhhy+:--------:::------::---....`.`.``````````````````````````````````````````` `` ```` ``````````````.````````.`.`..```.`........```....```..`.````` ````` `` `````````````````````````````````````.:ohmds//++/::::://:://---.---.....`.````````````````````````````````````````````` `````` ```.``````````..`....``.......`..........````..``````...````` ````````` ``` `````````````````````````````````````./ydmmho////////////:::---:-..--...`.`````````````````````````.....``````.`````````````````.``````````................`.........````....`````..`````. ``````````````````````````````````````````````````````-+ydmmhsssyso+++/////:-::----....````.``````.``.``...``````....`..``.```````````````..``.`.``.`.......................................``..`..``.`. `````` ``````````````````````````````````````````````````-sdmmNmdhysso++//++///::---......................```````..`````````````````````````````.`..................................```.`.````````...... ````````````````````` `````````````````````````````````````.:oddmmNNmdhysooo++o//::---------...................```````````.``````````````..`````...................-----............`````````````````.`` ``````````````````````````````````````````````````````````````.-/+ydmmddddhhysso++/::::---------------+++/.-..```````````....`````...`.``..```..........---.--..--------........```````````````````````` ```` `````````````` `````` ```` ````````````````````````````.`.`..-/so++dNNmmmdyo+////::::::-------/sysyo-...`....``.```.....``...............-------------------------.....`.`.```````````````.``````` ` ` ```` ``````` ` ````` ``` ```````````.``````````````........-+yddmNNNmdhso++++++//::::/syyyhys+:--.-............--..-....-----..-------:::::::::::::://////:-..``.```.````..``......`..````` ` ``` ` ````````````````````` `` `````````````````````````````...``.....-/ohdmmNmmmdhyysoo++++shhhddhhhyo/-:-------.....--------------.-::////:::/:-::------://sddho-`.````.`...............````````` ` ````````````````.-```````````````````````````````````````````````......-/hddmNNmmNmmddddmmdmmNNNdho+///////:::-:---`......--..-...-:/++//://-....-.-/+shdmmhhy`````` ```` ```` ``` ```` ``` ``````````````smh..``.````````````````````````````````````/y-....`.````.++/oydddmmmmNNmmNmNNNNNdso+++++++////::::::...------------:://////ooosyhdmmdddhyo/.` ` ` ``` ```` ``` +hs:``````.```````` ` ` ``````` `:dy:````````-::----:+ydhhhdddmmddmmmmmdddddhddhhys+//:::-----:/:-::/o+ssyhhddmmddmdddhoo/:.``` `` `` ` ` `````` ` ` `` `` `````````````` `` `````````` :s:````````-/:....-..:::-:oyhdhddmmdmmmmmmNmmmmddhhyyysyysyhdmdhhdmmmmmmdmmdmho+:...````..``````` `````.````.````````` `` ````````` `````` ` ` `` `````````` ````` ` ` ` ```` ``````.`````````````````````````.://oooosyyyhhdddddddddhydddddmmmmddhddhyyyo/:/-.-``````````````````````` ```` ````` ````` ```` ``````` ` ` `` `` `` ` ````` ` ` ```` ``.```````````````` `` ````` ``````````..:/oyyy:---.-///:/---.`.``.````` ` ` ``` ` ` ` `````` `` ` ` ```` `````` ` `` ` ` ````` ````````````````` ```````` ``` ``````.```` ` ` ``` `` ` ` ``` `` ` ` ` ` `` ``````` ` ``` ` ``` ` `` ``````````````````` ````````````````` ` ```````` ` ` ` ` ` ` ``````` ` `` `` ` ` ` ` ````` ` ` ````` ``` ` ``````````````````````` ```````` ```` ``````````` ` ` ` `````` ` `` `` ` ``` ``` ` ````````` ` `` ````````` ` ` ``````` ``````````````````````````````````````` ``` ` `````` ``` ` ```` `` ` ```` ```````````````````` ` ` ` ```` ````` ````````````````````````````````````````` `` ` ` ` `` `` ` ` ` `` ` ` ```````````` ```````````````````` ` ` `` ```````` ` ``````````````````````````````````` ```````````````` ` ` `` ``` ` `````````````` `````````` `` ` ` ` ``` ```.```````````````````````````````````````````````````` ` ` ` `` ` `` `` ` ` `` ``````````````````````` `` ``` ` ` ` ````.`` ``` `````````````````````````````````````````````` ``` ` `` ` `` ` ` `` ` `` ````````````````````````` ` ```` ` `` `````..````````````````````````````````````````````````````` `` ` ` ``` ` `` ```````````````````````````` `` ```` ` `` ````` `````..```````````````````````````````````````````````````` ` ``` ` ` ``````````````````````````````` ````` `` ` ` ` ````````````````````````````````````````````````````````` ` `` ````````````````````````````` ``` ` ` ``` ` ` ` ```````````````````````````````````````````````````` ```` ```````` ` ````` ` `` ```````````````````````````````````` ` ` ` `` `` ``````````````````````````````````````````````````````````` ` `` ````` `` `` ````` ````````````````````````..````````` `` `` ` `` ` `````` ```````````````````````````````````````````````` `` ` .`` ` ` ` `` ` ````````````````````````````````` ` ` `` ` `` `````````````````````````````````````````````````````````` ` .`` ` ``````````````````````````````` `` `` ``` ```````````````````````````````` ` ` `````````````` `` ` ` ``` ` `` ``````````````` ` ``` ` ``` ` ` ` ``` ``` ` ```.````````` ` ``` ` `````````` ```````````` ` `` ` ``` ` ```````````` ` ``` `` `` ` ``` ` `` `` ` ` ` ```````` `` ```` `` ``` ` ` `` ` ` ` ` ``````````` `.` ` ` ` ` `` ` ````` ` ````` ` ` ````` `` ```` `` `` `` ```` `` ``````````````` ..` ` ````` ```` ` `````` ` `` ````````` ` ````````` `` ` `.` ```` ``.`` ``````````````` ` ` ` ` ````` ``````` `````` ` ` ```` ```````````` ` ` ` `` `..` ````` `.``` ````` `````````````````` `````````` `````````````` ` ` `````` ``````````` ``` ` ````` ```.` `` `.`` ` ` `````````````````` ` `` `````````````` ````````````` ` ```````````````````````` ` ` ``.` ````` ` ``` `` ``````````````````` `` ` ````````````` ``````` ` `` ` `` ``` ``````````````````` ` ` `` `` `` ``` ``` ` ` ` ``````` ``` ```````````````````` ` ` ` `````````` ` `` ` `` ` ` ` `` ````````````````` ` ` ``` ` ``` `` ` ```````` ``` ```````````` `````` ` ` ` ```` `` ``` ` `` ```` ` ````````````````````` ``````` ` `` ` ` `` ` ` ` ``````````` `` ````````` ` ``` ````` ````` `` ` ```` ` ` ``````````````` ` ```` `` `` ``` ````` ```` ```` ````````` ` ` ` ` `` ` ` ```` ```` `````` ` ` `````` `` `` ``````````````` ```` ` ` ``` ` ` ````` ` `` ` `` ` ````````` ` ````` ` ```` ```````` ``````````````````````` ``` ` `` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` `````````````` ` ` ` ` `````````` ` ``````````````````` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` `````` ` ` ` ` ` ````````````````````````` `` ` ` ` ` `` `` ` `` ` ````` `` ``````` `` ```` ` `` `` ` ` ` ` ` ``` ` ` ````````````` ``` ``` ` ` ` ` ` ` ```


https://vimeo.com/413709386


https://vimeo.com/413709386


https://vimeo.com/413709386


https://vimeo.com/413709386


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMmyddddhhhhhhyhhhhddddmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMy:ssoo++///:::://+oosyyhhhhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMy:oo+++//::::::://+oosyyyyyNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMy://////:::::oso///+ossyyysNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy:mMMMMMhsMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMs-::::::::::/hsd++y++osssssNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMm:+mhyys+:sMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMs--.:sssy+:/+hydsyhssyysssyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy.sMh--y.`:oh+//oyNMMNNNMMMMMMM MMMMMMMs:/-:ysyyh/oo+ +ohdyhhdmysssMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM+o/ +MM:`oMd :yso/++::NMMMMMMM MMMMMMMs+o+/ hhssh+ohyyhs+yhddNmhyyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMd yy-`-sm- yo /Mh: .sMMMMMMMMMM MMMMMMMsshyydmmmmdmdhdNNmdmmNNmdhdMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:oN/ hNmds``` ` s/ -Ns.-NMMMMMMMM MMMMMMMdmNNNNmmNmmNNddmNmmNNmmMNNhMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNs-o-.``` `.:. -hdysoo:sydNMMMM MMMMMMMmNNNNNNNmNNNdshmmmmNmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:-NMNy+` -..` `.:s `NhomMMMMM MMNmmmdddhhhhhhhdddddmmmmmNmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm``+ `o+ `-` /symMo mMMMMMMMM MMmdddhhyyyyyyyyyhhhdddmmNmmmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm::+o/ydMy -o . ho::..y NMMMMMMMM MMmddhhyyyysyyyyhhhddddddmdmmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd:./s.`mo `d hMMN`.N+:yMMMMMMM MMmhhhyyysssssyydmmdddmmdmmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMms/:mo ` d` :MM::mMMmNNMMMMMM MMmhhyyyssssssymdyhmmmdmmNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy.+oo- `:+N- .M+/MMMMMMMMMMMMM MMmhhyyyssssssmNhyyNNNmNmNMNNNNdhhddddddmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMM+ .dMMs .M/:NMMMMMMMMMMMM MMmhhyyyssssssymmhdmNysmmNMMMMMdhyhhhhddmNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNs- /NN``NMMMMMMMMMMMMMMM

yyhhhhddmNNNNNNmMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMd+-oo /MMMMMMMMMMMMMMM

MMmdhhyyyssssoohdhhdddyhmNMMMMMhh


MMmddhhyyyyyyosyyyyyhmmhdNMMMMMhyyhddhhddmmN NNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:` oMMMMMMMMMMMMMM MMdyddddhhdhhoyhysydmmdmmmMMMMmhhdmyhmdmhmmm mmmmdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN` `MMMMMMMMMMMMMM MMmmmmmmmhyhhomNmdys// smNmMMMMMmhmNhdNdNhdydmmmmdMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMh:+ MMMMMMMMMMMMMM MMdhhhhmmdmmNNMmo// syhmmNMMMMMMdhdNmddsdyhdhdmmmhMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN`hMMMMMMMMMMMMM MMyshhhNNmNNNNmdmmNNNmNMMMMMNNNdhdmmhhshhdmd mmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+.N MMMMMMMMMMMM MMmhhmNmdmmdy/: +soooo+oshhmNNNNNmmmddmNmhhdddNmmyNMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd sMMMMMMMMMMMM MMNNNMMMMMMNmmmNNNmNNNmmNNNNNddhdymNNMm// ymmmNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy - `mMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmdhdmmmNmNNmhNmNNN NNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy:+dmmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdmNNdhdmmNMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmdhmmhyNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmNNMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmmhs/::::::+mdmdddNNm+sMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhh+yhos/::::yhyy+sdNNh++NMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhhysdyds//:/s+hs/hMMms++mMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMmhhmh+//smyyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhhhsmdhdy+/:::s:::dNh+/ymMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMs:-://-:://-::/mhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyydyNNNdy//:::s/:::h:yhsmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMmo-///-::/:/:/::://:-:+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyysshmdyo//syhdh+::ydNNhmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMs/-::/:::/y:+h::::/:://hdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhy/sydmso//++o:s::sdmNNdmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMy:///:/:-Nh-+:-s-Nh-/:/::::oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyy/s/+hNso/::+:s:/ymdmmdmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMN:--:::/Nh:syhy.:d/+md:/:://oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNss/yyssmys+::+:o//hmhmmdmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMmo//::/y+:oyhmh-sMMo-+y/:/::/yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNys:symNNNdy//+:+hhmNNNyhmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM/::::::+--:ss+/:/ss:--+::::::/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNys-shdNNNNNs/+:oNhhsdysdmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMy/::/:/h+-+MMs-hmhyo:+y+:://omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyy-s++Nmddhs/+/mNmmyhhohmMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMo//::/:dmo/d/.yhyy:hN/:::--:mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyy-y++mmNmyo/++odmhsNNyyNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMs::::/:/-hN-s--+-yN::/:////sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyy:yy/hsddhs+++/oddNyssyNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMmh//::/::::h+-y/:::/::-/oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhy/ydho+:/:-::::oo+s+:/sNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM+:-://:::/:/:/::-///:omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhy/yso:-.....``.```````/NMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMmdm/::-/+::-//:-:sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhyoho+/::------.......-+NMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMNhyymy+/+hNhhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhydhoo++o+++o/++o+o++//oNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhyyhhhysyssyyhdddhhsssshNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdhydysyyyhhdhhhyddddyhhhNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmddhdhhdddmmmdhdhddmmmNMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

`::.` ./:-.---::::-::.-`.-` `

`.:.`:`- `:-:.-:..:--..` `-::::::///::::::. -::////////////:-` `:ooo++++ss++ss+o//` ./+++++++++++++++/. :yssyo-:/yho+:/+hdhy `hMMMMMMMMMMMMMMMMMm:o-.....+y+-.----:s-hmmmmmmmmmmmmmmmmmm: /oo+++..--.....:++oy -dMMMMMMMMMMMMMMMMMm/ /:.............---/: :syyyyyyyyyyyyyyyyyy/ /o+:-o// +oo-.`.---:s .dMMMMMMMMMMMMMNMMMm: ::. ../syhs--.------/: :syyyyyys/-osys:oyyy/ /o:-.:/oyyy+--:..-s. .dMMMMMMMMMMs:ss+mMm+ ::.smNNmmNh-------++ :syyyyyo:::.::-`+yyyo /o/.--+/++//+::...s .dMMMMMMMMds/..:sNMm: /:NNNNmdmNh-------+: :syyyyso.:``-/+ssssy/ / oos::/...--:-:-...s .dMMMMMMMhs/:/-:MMMm: /:-yNNNNdymNy----::+: :syys+/:.`::osssssy/ +o+/:./...--./:....s -dMMMMMMh//::/:sMMMm/ //::mMMNNshNN+--::: +: /ssso-:-:/o++:/osssy/ +oo/..+/+h+/::+-...s` .:dMMMMdh+../ oshMMMMm/ //::sNMNmssdNs//:::+/ /ssso:/ ooosoo+-+osss+ /so+..s/+mddh-+-`..s :dMMMM:/ yssdNMMMMMMm: //:::dmmNdhmMo////:o: :ss so:ooooooo+-+ooos/


/soossss++s+oys..`.s` .dMMh++/ mNhhNMMMMMMN: :+///smMNsydMh///// o: :soo/:+ooooooo/-/oos/ /sosysssshyoys:``.`s-.-.-dMs`sMMN.... +MMMMMN: :+////dNNddh+ds++//o: `/soo+:: +oooooo+-/+os/ /ssoososhmhsso:``.-s:.--mMNmMhsm-....NMMMMN: /o+++/-` ```sNy+ +s+::-+sooo/`:oooooo++-+os/ /sosssosohyyyys+---y.-..:dNMMM:.yys// hMMMMMN: //...` ```` ``oNdos+-..+syos++o+o++++sosos/ /ssoosoo-osyyyyyy/.y..-..y++ +m:`.yhhddmNMMMN: /- `````````````/ Nhy+. :/syoyyssoosooooyo++s/ /oosssso/ossssosssoy.-:--yssdM/`/:-+++/++ +oy: /:.--.....```.-.:Nyy: ../sy+ssos++s+ +++ysssy/ /sosooooosooooosossh/+o+ +hyhMdo-//:oooosoooy: //.````...``..-yysy+---/sy+ssos++ssyhdymmmm/ +ysyhdmhhhyyyyyyssyd+///ohhdhd+:// +syssssssh: /:` ````..-::/+syyyho`-`/ yyosdddddhddddshhhd/ +dhhdmmmdhhhyysssyyd``.`-mNmdh+s/ yyyyssyyyyh: /:```````.-://shhyyho:/: +dmmyyyyyhhyyyhddddd/ +hsydmmmddhhhysooood`.--:ddhddhdhhhhhhhhhhhd / // ````..--odhhhyh+---/ hhyyyyyshyyyyyhyysd+ .hmmNNNNNNNNmmmmmmdo.--.ymNNNNNNNNNNNNNNNmh` .hysssyyyhyyhNNmmmNh --..:ddhhhhhhhhhhhhhhhhd. --: .:....-.-.--/..-----.```` ``./+:+:/+..///:-..:...-:/:::::-+//-:...` . ```- ..`---` ---:-` `-`-.-.--...//-.-.`:-//.-/-.:---.-`


-`--`.```` `--::-.-``-::.---::/.-:..:-..`:..-.` .--::--.-``- .:--.`.-.---.- .-`...../-.` `.. ` ` -::-------.-.../-/:.--:--.--`--:- :`: :---::`.` .---.-:-..-:-:.` ` -`--:-:..-.-.:-.:-:/:...... `

.: ::- .--..--.

`----::-... ` `:..```


`::.` ./:-.---::::-::.-`.-` `

`.:.`:`- `:-:.-:..:--..`

`-::::::///::::::. -::////////////:-` `:ooo++++ss++ss+o//` ./+++++++++++++++/. :yssyo-:/yho+:/+hdhy `hMMMMMMMMMMMMMMMMMm:o-.....-+y+-.----:s-hmmmmmmmmmmmmmmmmmm: /oo+++..--.....:++oy MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMNNNNNNNMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMo` ````:yhhy:.`` -dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMN- ``:+ssossssso:` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm- `/ysssssssssyy:` oMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm- `yhhyssssssyhhy- oNMyoyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMN- .yhhyssssssydhh/`ossyyyhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm- .yhhyysyyyyhyhy+`shyyyyhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm-`-yddhhyyyyhhyyhy.sdhyssyhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm-``ydhyyyyyyyhhhhy.shhyyyyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddNMMs-..+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm-``++yyyhhhyyyy++o.shyyyyyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNm:..odN/:`.+MNs/+yNMMMMMMMMMMMMMMM MMMm-``:oyhhhhhyyy/.::`shyyyyhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd:-..+-.:`::::-...hMMMMMMMMMMMMMMM MMMm-``.shhhhhdhyh+.`.`shyyyyhddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhmmm..:++hMdoyy.-:+NMMMMMMMMMMMMMMMM MMMm:``.shhhy:hhhh+````shhyyhdddmNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm-`-.::-hMNNNMNNM+/.:o++yNMMMMMMMMMMMM MMMN:``.sdhh+.+dhho````sdhhhddddNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+---.:dMNMMMMMMNMm-...`.hMMMMMMMMMMMM MMMN:```/hhh:.-dhh/````smmmoosmMNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo-:oNNMMMMMMNNo-:+syyNMMMMMMMMMMMM MMMN:```+hhh:`.hhh+````yNMNyohMNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo/--.+MmNNNMNNdho..sdMMMMMMMMMMMMMMM MMMN:```+hhh-`.hhhs````yNNMmmNdmMmNMMNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy.`.--.-:yMmsmm+-:....oNMMMMMMMMMMMMM MMMNo//+sddho+ohddho+++hmNmNdmdmdhdhdNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyymMo:.--./.-./dy+.:hMMMMMMMMMMMMMM MMMNsooshhyhysshhddsooohNNddddyhosossdNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-`.-sm+-`-:mMMNMMMMMMMMMMMMMMMM MMMNsoohmMNdhyhdNMNdooohmmNddmhoossssyshNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMms/+sMMN:.-oNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMNdyshNMMNhydNMMNdyyymNmNNmdsosoooosoommNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMmmmNNmmmNNNNNNNNMNmNNmNdoss+ooooy/dmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMhyhhysyoyyysyyymmmmNNNNd+y+:/:++h/dNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMhddhydhooooyyy+NNNNNNNNhos///:/+h+yNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMhddddds+o//++//NNNNNNNNhoo+//://ysoNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMdmdmmdoos+++///NNNNNmNNhsso+/+/+yhsmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMymddmh+ys++++++NNNNNNNNmyo//:://yyhNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMdmmdmyosoo+++++NNNNNNNNms++::::/+yhNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMdmmmdsyoo++////NNmddNMMds+o/:/:/+shdNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMmmdmdhhs++//:-:NNNNNNNNyssso+++ssyhdydNNNNNNNNNNNNddddmmNNNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMmmmmdhdhyys+++ohhddddNmmmmMMMMMMMMMMNMNNNNNNNNNMNmhdddddmNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMdmmmdddddhdhyyhddddmmNNNmNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNdhdddddmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNNNNNNNmhhhhdddNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmNNNNNmdhhhdddNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM -dMMMMMMMMMMMMMMMMMm/

/:.............----/:

:syyyyyyyyyyyyyyyyyy/

/o+:-o//+oo-.`.---:s

.dMMMMMMMMMMMMMNMMMm:

::.../syhs--.------/:

:syyyyyys/-osys:oyyy/

/o:-.:/oyyy+--:..--s.

.dMMMMMMMMMMs:ss+mMm+

::.smNNmmNh--------++

:syyyyyo:::.::-`+yyyo

/o/.--+/++//+::...s .dMMMMMMMMds/..:sNMm: /:NNNNmdmNh-------+: :syyyyso.:``-/+ssssy/ / oos::/...--:-:-...s .dMMMMMMMhs/:/-:MMMm: /:-yNNNNdymNy----::+: :syys+/:.`::osssssy/ +o+/:./...--./:....s -dMMMMMMh//::/:sMMMm/ //::mMMNNshNN+--::: +: /ssso-:-:/o++:/osssy/ +oo/..+/+h+/::+-...s` .:dMMMMdh+../ oshMMMMm/ //::sNMNmssdNs//:::+/ /ssso:/ ooosoo+-+osss+


/so+..s/+mddh-+-`..s :dMMMM:/ yssdNMMMMMMm: //:::dmmNdhmMo////:o: :ss so:ooooooo+-+ooos/ /soossss++s+oys..`.s` .dMMh++/ mNhhNMMMMMMN: :+///smMNsydMh///// o: :soo/:+ooooooo/-/oos/ /sosysssshyoys:``.`s-.-.-dMs`sMMN.... +MMMMMN: :+////dNNddh+ds++//o: `/soo+:: +oooooo+-/+os/ /ssoososhmhsso:``.-s:.--mMNmMhsm-....NMMMMN: /o+++/-` ```sNy+ +s+::-+sooo/`:oooooo++-+os/ /sosssosohyyyys+---y.-..:dNMMM:.yys// hMMMMMN: //...` ```` ``oNdos+-..+syos++o+o++++sosos/ /ssoosoo-osyyyyyy/.y..-..y++ +m:`.yhhddmNMMMN: /- `````````````/ Nhy+. :/syoyyssoosooooyo++s/ /oosssso/ossssosssoy.-:--yssdM/`/:-+++/++ +oy: /:.--.....```.-.:Nyy: ../sy+ssos++s+ +++ysssy/ /sosooooosooooosossh/+o+ +hyhMdo-//:oooosoooy: //.````...``..-yysy+---/sy+ssos++ssyhdymmmm/ +ysyhdmhhhyyyyyyssyd+///ohhdhd+:// +syssssssh: /:` ````..-::/+syyyho`-`/ yyosdddddhddddshhhd/ +dhhdmmmdhhhyysssyyd``.`-mNmdh+s/ yyyyssyyyyh: /:```````.-://shhyyho:/: +dmmyyyyyhhyyyhddddd/ +hsydmmmddhhhysooood`.--:ddhddhdhhhhhhhhhhhd / // ````..--odhhhyh+---/ hhyyyyyshyyyyyhyysd+ .hmmNNNNNNNNmmmmmmdo.--.ymNNNNNNNNNNNNNNNmh` .hysssyyyhyyhNNmmmNh --..:ddhhhhhhhhhhhhhhhhd.


--: .:....-.-.--/..-----.```` ``./+:+:/+..///:-..:...-:/:::::-+//-:...` . ```- ..`---` ---:-` `-`-.-.--...//-.-.`:-//.-/-.:---.-` -`--`.```` `--::-.-``-::.---::/.-:..:-..`:..-.` .--::--.-``- .:--.`.-.---.- .-`...../-.` `.. ` ` -::-------.-.../-/:.--:--.--`--:- :`: :---::`.` .---.-:-..-:-:.` ` -`--:-:..-.-.:-.:-:/:...... `

.: ::- .--..--.

`----::-... ` `:..```

`::.` ./:-.---::::-::.-`.-` ` `.:.`:`- `:-:.-:..:--..` `-::::::///::::::. -::////////////:-` `:ooo++++ss++ss+o//` ./+++++++++++++++/. :yssyo-:/yho+:/+hdhy `hMMMMMMMMMMMMMMMMMm:o-.....-+y+-.----:s-hmmmmmmmmmmmmmmmmmm: /oo+++..--.....:++oy -dMMMMMMMMMMMMMMMMMm/ /:.............----/: :syyyyyyyyyyyyyyyyyy/ /o+:-o//+oo-.`.---:s .dMMMMMMMMMMMMMNMMMm: ::.../syhs--.------/: :syyyyyys/-osys:oyyy/ /o:-.:/oyyy+--:..--s. .dMMMMMMMMMMs:ss+mMm+ ::.smNNmmNh--------++ :syyyyyo:::.::-`+yyyo /o/.--+/++//+::...-s .dMMMMMMMMds/..:sNMm: /:-NNNNmdmNh-------+: :syyyyso.:``-/+ssssy/ /oos::/...--:-:-...s .dMMMMMMMhs/:/-:MMMm: /:-yNNNNdymNy----::+: :syys+/:.-`::osssssy/ +o+/:./...--./:....s -dMMMMMMh//::/:sMMMm/ //::mMMNNshNN+--:::+: /ssso-:-:/o++:/osssy/ +oo/..+/+h+/::+-...s` .:dMMMMdh+../oshMMMMm/ //::sNMNmssdNs//:::+/ /ssso:/ooosoo+-+osss+ /so+..s/+mddh-+-`..s :dMMMM:/yssdNMMMMMMm: //:::dmmNdhmMo////:o: :ssso:ooooooo+-+ooos/ /soossss++s+oys..`.s` .dMMh++/mNhhNMMMMMMN: :+///smMNsydMh/////o: :soo/:+ooooooo/-/oos/ /sosysssshyoys:``.`s-.-.-dMs`sMMN....+MMMMMN: :+////dNNddh+ds++//o: `/soo+::+oooooo+-/+os/ /ssoososhmhsso:``.-s:.---mMNmMhsm-....NMMMMN: /o+++/-` ```sNy++s+::-+sooo/`:oooooo++-+os/ /sosssosohyyyys+---y.-..:dNMMM:.yys//hMMMMMN: //...` ```` ``oNdos+-..+syos+-+o+o++++sosos/ /ssoosoo-osyyyyyy/.y..-..y+++m:`.yhhddmNMMMN: /- `````````````/Nhy+. :/syoyyssoosooooyo++s/ /oosssso/ossssosssoy.-:--yssdM/`/:-+++/+++oy: /:.--.....```.-.:Nyy: ../sy+ssos++s++++ysssy/ /sosooooosooooosossh/+o++hyhMdo-//:oooosoooy: //.````...``..--yysy+---/sy+ssos++ssyhdymmmm/ +ysyhdmhhhyyyyyyssyd+///ohhdhd+://+syssssssh: /:` ````..-::/+syyyho`-`/yyosdddddhddddshhhd/ +dhhdmmmdhhhyysssyyd``.`-mNmdh+s/yyyyssyyyyh: /:```````.-://shhyyho:/:+dmmyyyyyhhyyyhddddd/ +hsydmmmddhhhysooood`.--:ddhddhdhhhhhhhhhhhd/ // ````..--odhhhyh+---/hhyyyyyshyyyyyhyysd+ .hmmNNNNNNNNmmmmmmdo.--.-ymNNNNNNNNNNNNNNNmh` .hysssyyyhyyhNNmmmNh--..:ddhhhhhhhhhhhhhhhhd. --: .:....-.-.--/..-----.```` ``./+:+:/+..///:-..:...-:/:::::-+//-:...` . ```- ..`---` ---:-` `-`-.-.--...//-.-.`:-//.-/-.:---.-` -`--`.```` `--::-.-``-::.---::/.-:..:-..`:..-.` .--::--.-``- .:--.`.-.---.- .-`...../-.` `.. ` ` -::-------.-.../-/:.--:--.--`--:- :`: :---::`.` .---.-:-..-:-:.` ` -`--:-:..-.-.:-.:-:/:...... ` .: ::- .--..--. `----::-... ` `:..```

:soo/:+ooooooo/-/oos/ /sosysssshyoys:``.`s-.-.-dMs`sMMN.... +MMMMMN: :+////dNNddh+ds++//o: `/soo+:: +oooooo+-/+os/


/ssoososhmhsso:``.-s:.--mMNmMhsm-....NMMMMN: /o+++/-` ```sNy+ +s+::-+sooo/`:oooooo++-+os/ /sosssosohyyyys+---y.-..:dNMMM:.yys// hMMMMMN: //...` ```` ``oNdos+-..+syos++o+o++++sosos/ /ssoosoo-osyyyyyy/.y..-..y++ +m:`.yhhddmNMMMN: /- `````````````/ Nhy+. :/syoyyssoosooooyo++s/ /oosssso/ossssosssoy.-:--yssdM/`/:-+++/++ +oy: /:.--.....```.-.:Nyy: ../sy+ssos++s+ +++ysssy/ /sosooooosooooosossh/+o+ +hyhMdo-//:oooosoooy: //.````...``..-yysy+---/sy+ssos++ssyhdymmmm/ +ysyhdmhhhyyyyyyssyd
````.``.```...-::oNyooooo+oo+++++:-````.......--://oyo//s/+hddmdhyyyhhhhdhhysyyyhhNNNNNNNNNNNNMMM ````..``.`.....--::+NMyoooooooo+/-.```````..--.-:oyddhho/+s/+yhdmdhyhddhdddddddddhdddmNNNNNNNNNNMMM ````.`.`.....``..:::+mMdsosooooo:.``````.:oo++:-:ohddhyosohhoosyhddhhdddddhhddddddddddmNNNNNNNNNMMMM ....```....````..:::+mMNssssooy:.``..-:oyhyo/:-.:sysssysoymmsoosyhddhdddddyhddddddysdmmmNNNNMNNMMMMM ....`....`````.-.:::+NMMdsssydh:.``..:oooo++:--../o+//://smmyssooshdhdddddddhyhdddhhddmmNNNNMMMMMMMM -.``..```````.-.-::/sMMMMdosshy:.....-...---...``-/+/:::/oNNmyso++ohmdddddddhhhdddddddddNNNNMMMMMMMM .``.````````.-..-::+dMMMMN/+::o:-..``````.....````-++/::+oNNNmyo+++ydddddddds+shhddhddmmNNMMMMMMMMMM ``.````````.-...::/sNMMMMN/::.----....```...-:````.:o+//+smNNNs+//+yyydddmmdhsyyyyysyhdmNNMMMMMMMMMM `.````````.--...::omMMMMMNy:..-:--.........-:-.::/:+so//+smNMms/://-/o/dmdhysssoossyyhdNNNMMMMMMMMMM .````````.--....:+hMMMMMMmsshy/::--.......----.--//osso/+ymNMms++oo+ys+dhhysooosssyyhhNNNNMMMMMMMMMM .````````......-/yMMMMMds+smmNy:::-.......-://///++/--+-:ymNNdyo++oydddhhyyyssssssyhddNNNMMMMMMMMMMM ````````.......:sNMMNdo//ohmmmd--::----.--:/---::/+:-.:/./syyyso++ooyhddhhyyssssyyyhdmNNMMMMMMMMMMMM ````````.......+dMmyo///+sdNdmd:----:---------.--:::-../.:yysysssooosyddhysssssyyhhdmNMMMMMMMMMMMMMM ``` ``....`...-os///////osso+//--..---::-----....--...`+--yhysysssoosyhddysssssyhddmNNMNNMMMMMMMMMMM ````````````` `.``:////+so+..........----:::::--::-..``/--+sysyoossosssydhysssssyddmMNNNMMMMMMMMMMMM .````````` `````..:////oso/``` `.......----:/++++/-..`.`-.//ossooooooo/-:o+++osyhhdmNNMMMMMMMMMMMMMM ```.-.` ````````-:////os+soo+...-....---.--///++:.`...`:`:oooooooooooo:````.-/sdddmNMMMMMMMMMMMMMMM `....` ``` `.::://so+dmdhso:`--.....--::://:..`...`:`.+ooooo+oo+oo/```..`.-+dmNMMMMMMMMMMMMMMMM ````` ```.::://so+yo/:--/:``.-:-.---::/:-..``.``:.`:o+ooo+++++o:```.````./yNMMMMMMMMMMMMMMMM ```` ``.:///+so+s+---:--`.``-+:---:::-..`.`..`/-`-++oo+++++++/.`.``````.-oNMMMMMMMMMMMMMMM ``` `-:::/+so+o-`.````.`.--:-...//:....`````/.`./+o++++++++/```` ````.+NMMMMMMMMMMNMMM :. -:/::oo+++-``````.- .--.---::.....`.```-. `-++++++++++/`. ````./NMMMMMMMMMMMMM :` -:::/oo+++o:-..`.-+..-.-/-::-.....`.```.-``-++++++++++/.` `````./NMMMMMMMMMMMM -::/so++++sdhdyoydh/:---/-:---.....````.-``:+++++++++++: ````.+mMMMMMMMMMMM . ``-:/so+++++ohmmmmmmm+::://--`:..`..`````:.`.:+/-/+++++++:` `` ```.yMMMMMMMMMMM / ``-/+s+++++++smmmmmds/`-/+.`` ...```````./``.:+-``:++++++/.`````` ````-dMMMMMMMMMM + ``.+oo+++++++yyhdyy/:-`-:. ..```````-/``.-: ```...:+++/````` ` ``````.sMMMMMMMMM ```.-oo++++++oyosysso/-..` ````````./-..-:` `` `-/s.````````` `````:mMMMMMMM / ```.-oooooo++ooyoss/-. `````..:+-... `` ``````````` ```.dMMMMMM ``..-osoooooo:.::. ....::/:::. `` ```````` `.-mMMMMM ` ``.-:sysso/-.`` //hh.--:. ````` `.mMMMM ``.--.:---` `://... ` `````` ```.yMMN ````` `.-.` ` `````` ``:mN .:-.` ` ````` -h `::://+o+/-` ` ``````` ```:+ymmho//oooooo/:. ` ` ``` ````.:dmmNNmd//oooooooooo/.` ` ``````` ``.````-.-+oo+ys:/ooosoooosssooo/-` `` `` ``` ````.:.``.:/---..---/oooooooosssooysso/:.` `` ` ``` ````````:-.``-::/:++/:--/oooooooossoooysssosshs+-` ` ` `` . `:s:``````.:-.``./++//:/:--+oooooooosooooysssoosdmNdho-`````` `` `` ` y` `....`./sdy.``````.:-.``:mmmdmho-.-+oooooooooooooyyssooshmNddddy+:.```````` ``` Nh. `.-:/+o+/:-:+o/:```````.-.```:hmNNNN+..-+ooooooooooooosyssoooymNmdmdmmNmy+:.````` ``` MMm+. ``..-/++ooo+-::-:-----.`.````.-`````.-/so/....+ooooooooooooossssoooymNmdmdmNMMMMMmho/:-...-/ ssss+-`..---:::::::.``````````` .` `..````.-.```..```::::::::::::::///::::/osooooossssssssssoo++//+ ` ` ` `` :o+: ` ` ` ` ` ` .: + :/ :: :- `. -/` o+/y :. .. `+ /` :. - /` :. ` ` -++: ` ` ` yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmNNddNmNdNdMddMNdmMhmmMMMdNdmNMMMMNdNMNhMMdMhmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddNNddNMhmhNmddmmhdMhmdMMMmhmdMNMMMNddMhmdMdMhmdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMNN+.NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMmsshNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMoMsNhNhdddhNsNddhmhmmdhhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhmmNNNmhmdmNhNdddMdmddddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


-.....````.----````.--.``..-:/+//++o+o//:::sys.-/++.``` ``````......`````````````....---:::+ymNNNMMM .....--.` `.:o:-```.+o++hyo+syosyyh+/o++++++ohyssoso..````.........````````````````...---::/+ohhhdNN .````..`` `.-+o/...-shhdo:/dh-..//+:--:::::-.osydmNdhhyo/--:--.````````````````````....--::::////oNN ...`````````.:++sssshshd++/syhyy--ohho...+hhy/.-:/+-:ymmmdho/-``` ``````````````.......----::/+hNM -..``...-..-:/+shy-..ohdyos+/..----..:..-::oo-..-+s+:ymmdhs+o+-`````````````````````````....-:/+ydNM :--..`..-:oyo//sdmyhyydh/--:/yho--yhy-.-/+:+:---:+yhsssdms./yds:.-.`````........``````````...-:/+oyh :--...-..:++.-/sdNd-.-soyyy+//:+--:-+-.-+sh+-.-//-+ys+:+hs+:hmmy///.`.........`````````````..--://+o ``.....-:+oosdsoyNmsyyo+:-.:/o+:-/oo:..:-.o---/shyyo:-..+hmmdhs/+hhy+/:----.``` ```````````..--/+ss ```.////+/--yh:-/hNh:-:+yyy/shhs-oyd+.:hhy:--/-.ss/-+yy::+yyoys::ddhhosys:.```````````````.....-::/+ ..``-/+oso/shsyhysyhoooohsyoo::/-/./:.//y+-:yhhso:-.-odysso-.ohosmmdhoys+.````````````````...--:::// -..-/::oyyyys:sd/-/sdyyy/....`.```..````...-:yy/+yyy/sy+oyhyymmdmNNdysys-```..````..........--::/osh --:/+-./yyyyhhy/ohhhd/..``:-``.:/-` -/o/.````..-:sdhyys/./yyNMMNmmh+.-hdy/--...```.........---::+syd :/ossoohy::ohhh+ydd/-::`-os+`.+ys/``/++so../+.```/+oohhdys+/hmy:-sddyddhyy+:..```````.........--:ohd :oyy::yhhoshs/ohdss:.-.:so+:`-/+/-`-+ooy/:...-.oo-``-yhhhys-.omyydmNNmhsoyy+.```...............--:+y +sys:+ds/sdd+-ohh/+o-.../o:.``...```.::-`.::--so+o-:////sdhsydmmmdyoods.-shy/-----..............--:+ ys//:osyohdoohds/+o.-/.``.-/shddddys+/-.``--.`+so+/+-oo++syhdy::sdy+ommyyhhys//::::----...----.--::/ h/.:ys:/yddssd+-:/.`.-:/ohmNNNmmmNNNNNmmhs+:.``:::++-y/o++/hdmhdNNNMMMMNmdyso+/+/::::-------:-:-:::/ yyssys+oddo/o/-.-:+sydmNNmdhyssoooossyhdmNNmdyo:-`.o:o+oo/o/ddmdssdNmddmNhooo++o+/::-........-....-ho:+hhosdmdo+:+yhNMMMMNNmmddyso+/::/oshhddmmNNMNmy/:o//oos+:hddd+:+dd:-/dh:.:yys:-.``````````````..so/+yy+odmyo:oNNNMMNNmmmNNNNNmmh+:/sdmmmNNNNNNNNNdm:./o++++sdmmmdsoyhsosddo/+dhh-````````.........-s/:--:ohmNs-.hNNNMNddmmNNNmddmdh+-:ohmmmmmdhhdmmmdd:.-.://ymNmmmd+:/dd/-:hhoooss+:..```````...---::: y+////ydhy-/hdNNNNdhsshysso++ooo:--/++osyhhydddddmNmy+...`dNddmmmdshmNhsoddo..shs/.```````.-:/+ssoss /+hmsodmhhodydNNmNh+//:////::/oo-.:++/:/+oooo+//ohhydNdhyyhyhmNNms::hmhydmmhsshdh:```````..-/oyhhddm -:/syyyyhmmo+mmhNNyo/::-----:+so-.:o++/-.--..----+s//oydmmNmmmmmmmmmmd+.-hdyoooss:--...``....--:/+sy -:+oyhdhsh+oyhdddNdso/::---:/os+--/oo+/-.....---:+yyyo////dsohNmo:smmddhhdmo..oys/---....`........-:::/+oyhyyy+::ydhdmdso+/::/+soo/--/o++s+:----::/+yh//yyysy+..:+hdsyddshdhyysoydhy:.``````````....--:::::/oyhs//:/yhhdmmhyso+/++shh+//osss+/+/:://+oshmms///+oo.--/.+dNms.-yhysooooso:-..``````...---::: +///+osyy+oo-...-+dmdhhs+///smmmmmNNmh/:://+oossyhdmmddddy+`````smmhhyydd+oooooosso++::..`.......... sssssoosyhd+:..`.+dddhhysosysyddddhyso++///+osyyyhdmmmNMMh-`````/Nd+:ymms..os+++osooo+o/-...`....... ssys+/+++ss:.```./hhhhhhhhdmdhhhhyyyyyhhdysoossyyyhmmmNMMs-.```.-hhmdmddyyyddy////++++++:.......---yo/:---.-//-.````.+syhhhysooyyso+//+oso++ssoossyyyhdmmNMNy-`````.-.odhh+-/hyds.```..-/+/:-....--::-: --..--/:://-``````-+ydhhhysssyhdhhhyyo+//+ossyyyhdmmmmNMm/.``````-sddhhyydddy:--.```.--/+/:---:///// ..---:o/::-.```````:yMmhhysoo++++/:://///+ossyhdmmdddmNMm-``````.-ymh--osyy+...`...````-+o+////osooo --:/y/----`````````.yMNdhhysoooysso///++ooyhddmmddhddmNMN:````.```ohhs+yy+-.:-.```..`...-//++oosyyyy :///:---:.`` ``````.hMMddddyyyydddysoosyhdmNNmddddhhdmNMN:```.````:hddmmy/-..:-.......-..-::/+osyyyh //:---://.`````````-dMMmdhddddmmmmmmmmmmNNmmdddddhhhdmNNo.```..```.hmdhh+-....-::----:--..-::/+oossy +//:::/+o:.```````.:NMMmdddddmNNNNNNNNNmmmddddhhssshdmNNy-```.````.//ooo/--....-//---:----::/++oosyy /++//+osd/.```````.sMMMNhdddddmmNNNNNNNmmdddhhyo//+ydmMNd:```.````--.--:----...-:+://::::::/://osyhh ooooosydN+````````-mMMMNyshdddddmmmmmmmmddhysso+//+shNNyd:````````-h+---:::---..-+s+////////////oyhd ssyshhhmN:```..```:NMMMMmsosyhhyyhhhhhhhhysoso+++++syh++h-````````-dNho/:::::-----/oso++++++//o+shhd hhhdddmNs-...:-.`./NMMMMMdssssoosyyyyhhyso++++///+os+:/sh-````````-dNNNdyo////::---:/sysoooso+syhdmm ddmNNNMNs-...:-``.:hMMMMMMmyo+/--:oyhhyyoooo++//+++:-/osd+.```````.sNNNMNNdysso+/:----::/++oyyhdNNMM NNMMMMMMh/...o-.`.:hMMMMMMMNmhy++ydysysoooo++//++/--:+syN+.```````./NMMMMMMNNNmdsoo+//::///+sydmNMMM MMMMMMMMm+-..:...-/dMMMMMMMMMMNmNNNysydhsoo+++++sys+oymNNo-.``.``.-+NMMMMMMMMMMMNmmhhysoosoooyyhmNMM MMMMMMMMNs:-.--...:hMMMMMMMMMMMNdmdddhs+:/o++++syhmmmMMMMh-....``.-+NMMMMMMMMMMMNNMNMNmhyyhhyyyhdNMM +++++++++:..``````.:+++++++++++++/-:::....---.----://++++/.````````.++++++++++++++++++++/:://////+++ `` ` `` `` `` ` `` `+o+` ` ` ` ` `` ` :. `/ :/ :/ :: - /: :y.s/ :` -` .+ /` -- -` :. ./ `///. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmNNdmNmNmNmMNdMMddMmmmMMMNNmNmMMMMMNdNMNdMMmMdmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhmNmmmmMhdhmMhhmMyhMdNdNMMMhdhdMMMMMNddMhddMhMhNhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNMMMMMMMMMNMNNMNNMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMNMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdhdmNNNyyNmNNmNmMMNmMmmMmoMMsNmmmMyNNmNmNmNmMsNmmNmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMydhMsshNyMssmddsNMyyNyymyyMNsMyyydshyhmdmhssNyhmsNyyyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
::://////:-...```------::::::::::----:------------:------------....................... `mmmNNNNNNmy+//:..ssyyyhhhhhhhhhhhyyhyhyyysyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyy/////////////////////// `mNNNNNNNNNy+/::..ssyyyhhhhhhhhhhhyyhyhyyosyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyy/////////////////////// `mNNNNNNNNNh+/::..ssyyyhhhhhhhhhhhyyyyhysoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+////////////////////// `NNNNNNNmmmh+:::..osyyyyhhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+////////////////////// `NNNNNNNmmmh+:::..ossyyyhhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+//////////////////:::: `mNNNNNNmmmh+:::-.ossyyyyhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyysyyssyyyyyy+////////////::::--:::/ `mmNNNNNNmmd+:::-.+ssyyyyhhhhhhhhhyyyyyssyysssssssssssssssssyyyy+///////////:::::/++ooo` `mmNNNNNmmmh+:::-.+ssyyyyyhhhhhhyyo+/:-+ooso+:--:/+ososssssssyyyo//////////:::+++/::::: `mmmmmmddddh+::--.+ssyyyyyhhhyssoso+/-./ohhys+:-.```.-/+osssssyyo//////////+oo/::---::: `mdddddddddh+::--`+ssyyyyyysoooossys+:-/odhyys+:-..`````./ssssyys////////+so/:::::-:::: `mmmmdddddddo::--`+ssyyyyyooooosssyys+/oydhyyyo+/:-....```/osssys///////+y+//:::::-:-:: `Nmmmmmmdddd+::--`+ssyyyy+++ooossyyyyyyhmNdhyyyso+/:---.```+sssyy///////+o////::::::::/ `mmmmmmmdddd+::--`/ssyyys//+oosssyyyyhhdmNmhyyyyysoo//:-..`-ssssy/++/////++////:::::::/ `yhdddmmmddh+::--`/ssyyyo/++osssyyyyhhdhyyhhhyyyyyyyso+:-.``+sssy/++/////++///////::::/ `++osyhhddho+-:--`/ssyyy+/++ossyyyyhhhdssdssdhhhhyyyyyo/:-``-osss/++++///+++///////:::/ `+++++++ooo++-:--`/ssyso//++osyyyyyhhdmhsyssNmdhhhyyyyyo/-.``/sss++++++//++++///////::/ `///////////+-:--./syy+o//+ossyyyyyhddmNmdhdNNmdhhhhhyys+:.``./os++++++++++o+++/////::/ `///////////+::-:/oyyyso//+osssyyyhhdmNmmdd+hNmmddhhhyyys/-.``-/so+++++++++o++++/////:/ ////:::::::+::-:+syyyyo/++ossshhhhdmmmddhmyoddmmdhhhhyss+-...`/so+++++++++o++++++///// //:::::::::+::-:+yyhhho+++ossyhdddmmmmddyydohmmmddhhhhyo+:-...-so+++++++++oo++++++//// :::::::::::+::-:+yhhhh+++oooshdddmNNNmmmmssodmmmmmdhhhhy+:-----oo++++++++++oo+++++//// :::::::::::+::-:+yhhhh+ooossydmdmdmNNNNNNmhhNNNNmdddddhhs+/--/:+s++++++++++ooo+++++/// :::::::::::+::-:+yhhhhssosyydmmmmdsdNNNNNNNNNNNddddmmdddhyys/+oos++++++++++osoo+++++// ::::::::::-+::-:+yhhhhysshhhdmdmmmdhddmNNNNNmdddmmmmmmddddddyossy++++++++++osoooo++++/` :::::::::--/::-:+yhhhhyshdhhddhhhdhddhhdmmhyyshmhyyhyyyhdddddhssy++++++++++ossoooo+++/` :::::::::--//:::+yhhhhsyhhdhddhhydyyhhddddosysshyyyyyyyyhdddhhhsyo+++++++++oosooooo+++` ::::::::---//:::+yhhhhsyyyhddhhhhdyyhmddddhsyyyhyyyyyyyyyhdhyssooo++++++++++osssssssss` :::::::----//:::+ydhhyssyyhddhhhhdyyhmdmmdddmmmhyyyhyyyhyhdyysoooo++++++++++oosyhhdddm` ::::::-----//:::+yddhoosyhhddhhhhdhyymmmmmmmmmmyyyyhyyyhhhhyysoo+s++++++++oooossyyhhhh` ::::::-----//:::+yddyoosyyhdddhhhdhyhdNNNmmmNNdyyyyhhhhhhhyssssoos+++++++ooooooossyyyy` :::::------:/:::+yddsooossyhdddhddhyhhdmNNNmhysyhhhhhhhhhhysssssss++++++++oooooooossss` :::::------:/:::+ydds+ooooooydddddhyhhhhhhhyossyhhhhhhhhhhssssssss++++++++ooooooooooss` ::::::-----:/:::+ydds+oooo++ydddhdhhhhhhhhhysysshhhhhhhhhhyssssyyy++++++++ooooooooooos` ::::::-----:+:::/yddy+oooooohhhhhhhhhhhdhhhysysshhhhhhhhhhhsssyyhh++++++++oooooooooooo` ::::::::---:+:::/yhdhooooooydddhhhhhhhhdhhhhyyyhhhhhhhhhhhhysssyhh+++++++ooooooooooooo` ::::::::----//::/yhddooooosdddddhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhdyssyhd+++++ooooooooooooooo` ::::::::----+///+yhddsoooosmdddddddddddmmmmddddmmmmmmmmmmmmmhosyhdo++ooooooooooooooooo` :::::::::---+////yhddhooooymmdddddddddmmmmyyysyNmmmmNNNNNNNNdssyhdoooooooooooooooooooo` :::::::::::-+////yyhddooooyddddddddddmNNNhodhomNNNNNNNNNNNNNmssyhdoooooooooooooooossss` :::::::::::-+++++oyhddoooosddddddddddmNNNhyhohNNNNNNNNNNNNNNmssyhdysssssssssssssssssss` ////::::::::o++++syhddooooshddddhhhhddNNmyyhdNNNNNNNNNNNNNNNmsshhhyssssssyysssssssyssy` `++//////////oo+++yhhdds+ooshddddddhdddNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhsyhdysssssssssssssssssss` `////////////oosooyhhhhsossshddhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmddmmmdhhddysssssssssssssssssss` `////////////syyssyhhhyhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyssssssssssssssssssssssss` `+++///////////////osysyyyhyyyssssssssssssssssssssyyyyyhhysosssssssssssssssssssssssssss` `++++++++++///+++//+sysyhyhhyyssssssssssssssssssssyyyyyhyysoossyssssssssssssssssssyyyyy` `++++++++++++++++/:+sysyhyhhyysssssssssssssyyyyyyyyyyyyhyys+oosyyyyysssssssssyyyyyyyyyy` `+++++++++++++++++:+sssyhyhhhyyssssosssyyyyyyyyyyyyyyhhhhys+oosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy` `oooooooooo+ooooo+:+ossyhhhhhhyyssossyyyyyyyyyyhhhhhhhhdhys+ooshhhhhyyyyyyhhhhhhhhhhhhh` `oooooooososoossso:+sysyhddmdddhhsoyhhhhdddddddddddddmmmmys+oosdddddddddddddddddddddddd` `sssssssssssssssys/+syyyhdhhhhhhhhhhhhhddddddddddddddddddhy++oshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh` `ssssssssossssssss/+syyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhy++sshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh` `soooooooooossssss/osyyyhhhhhhhhhhhyhyyyyyyyyyyyyhhyyyyhdhy+osshhhhhhhhhyyhyyyyyyyyyyyy`

`oooooooooooooosso+osyhhhhyyyyyyysyssssssssssssssssssssshssoosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssss` ::://////:-...```------::::::::::----:------------:------------....................... `mmmNNNNNNmy+//:..ssyyyhhhhhhhhhhhyyhyhyyysyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyy/////////////////////// `mNNNNNNNNNy+/::..ssyyyhhhhhhhhhhhyyhyhyyosyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyy/////////////////////// `mNNNNNNNNNh+/::..ssyyyhhhhhhhhhhhyyyyhysoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+////////////////////// `NNNNNNNmmmh+:::..osyyyyhhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+////////////////////// `NNNNNNNmmmh+:::..ossyyyhhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+//////////////////:::: `mNNNNNNmmmh+:::-.ossyyyyhhhhhhhhhyyyyhyyyyyyyyyyyyyysyyssyyyyyy+////////////::::--:::/ `mmNNNNNNmmd+:::-.+ssyyyyhhhhhhhhhyyyyyssyysssssssssssssssssyyyy+///////////:::::/+ +ooo` `mmNNNNNmmmh+:::-.+ssyyyyyhhhhhhyyo+/:-+ooso+:--:/+ososssssssyyyo//////////:::++ +/::::: `mmmmmmddddh+::--.+ssyyyyyhhhyssoso+/-./ohhys+:-.```.-/+osssssyyo////////// +oo/::---::: `mdddddddddh+::--`+ssyyyyyysoooossys+:-/odhyys+:-..`````./ssssyys//////// +so/:::::-:::: `mmmmdddddddo::--`+ssyyyyyooooosssyys+/oydhyyyo+/:-....```/osssys/////// +y+//:::::-:-:: `Nmmmmmmdddd+::--`+ssyyyy+++ooossyyyyyyhmNdhyyyso+/:---.```+sssyy/////// +o////::::::::/ `mmmmmmmdddd+::--`/ssyyys//+oosssyyyyhhdmNmhyyyyysoo//:-..`-ssssy/++/////+ +////:::::::/ `yhdddmmmddh+::--`/ssyyyo/++osssyyyyhhdhyyhhhyyyyyyyso+:-.``+sssy/++/////+ +///////::::/


`++osyhhddho+-:--`/ssyyy+/++ossyyyyhhhdssdssdhhhhyyyyyo/:-``-osss/++++///++ +///////:::/ `+++++++ooo++-:--`/ssyso//++osyyyyyhhdmhsyssNmdhhhyyyyyo/-.``/sss++++++//+++ +///////::/ `///////////+-:--./syy+o//+ossyyyyyhddmNmdhdNNmdhhhhhyys+:.``./os++++++++++o++ +/////::/ `///////////+::-:/oyyyso//+osssyyyhhdmNmmdd+hNmmddhhhyyys/-.``-/so+++++++++o+++ +/////:/ ////:::::::+::-:+syyyyo/++ossshhhhdmmmddhmyoddmmdhhhhyss+-...`/so+++++++++o+++++ +///// //:::::::::+::-:+yyhhho+++ossyhdddmmmmddyydohmmmddhhhhyo+:-...-so+++++++++oo+++++ +//// :::::::::::+::-:+yhhhh+++oooshdddmNNNmmmmssodmmmmmdhhhhy+:-----oo++++++++++oo++++ +//// :::::::::::+::-:+yhhhh+ooossydmdmdmNNNNNNmhhNNNNmdddddhhs+/--/:+s++++++++++ooo++++ +/// :::::::::::+::-:+yhhhhssosyydmmmmdsdNNNNNNNNNNNddddmmdddhyys/+oos++++++++++osoo+++ ++// ::::::::::-+::-:+yhhhhysshhhdmdmmmdhddmNNNNNmdddmmmmmmddddddyossy++++++++++osoooo+ +++/` :::::::::--/::-:+yhhhhyshdhhddhhhdhddhhdmmhyyshmhyyhyyyhdddddhssy+++++++++ +ossoooo+++/` :::::::::--//:::+yhhhhsyhhdhddhhydyyhhddddosysshyyyyyyyyhdddhhhsyo++++++++ +oosooooo+++` ::::::::---//:::+yhhhhsyyyhddhhhhdyyhmddddhsyyyhyyyyyyyyyhdhyssooo+++++++++ +osssssssss` :::::::----//:::+ydhhyssyyhddhhhhdyyhmdmmdddmmmhyyyhyyyhyhdyysoooo+++++++++ +oosyhhdddm` ::::::-----//:::+yddhoosyhhddhhhhdhyymmmmmmmmmmyyyyhyyyhhhhyysoo+s+++++++ +oooossyyhhhh` ::::::-----//:::+yddyoosyyhdddhhhdhyhdNNNmmmNNdyyyyhhhhhhhyssssoos++++++ +ooooooossyyyy` :::::------:/:::+yddsooossyhdddhddhyhhdmNNNmhysyhhhhhhhhhhysssssss+++++++ +oooooooossss` :::::------:/:::+ydds+ooooooydddddhyhhhhhhhyossyhhhhhhhhhhssssssss+++++++ +ooooooooooss` ::::::-----:/:::+ydds+oooo++ydddhdhhhhhhhhhysysshhhhhhhhhhyssssyyy+++++++ +ooooooooooos` ::::::-----:+:::/yddy+oooooohhhhhhhhhhhdhhhysysshhhhhhhhhhhsssyyhh+++++++ +oooooooooooo` ::::::::---:+:::/yhdhooooooydddhhhhhhhhdhhhhyyyhhhhhhhhhhhhysssyhh++++++ +ooooooooooooo` ::::::::----//::/yhddooooosdddddhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhdyssyhd++++ +ooooooooooooooo` ::::::::----+///+yhddsoooosmdddddddddddmmmmddddmmmmmmmmmmmmmhosyhdo+ +ooooooooooooooooo` :::::::::---+//// yhddhooooymmdddddddddmmmmyyysyNmmmmNNNNNNNNdssyhdoooooooooooooooooooo` :::::::::::-+//// yyhddooooyddddddddddmNNNhodhomNNNNNNNNNNNNNmssyhdoooooooooooooooossss` :::::::::::-++++ +oyhddoooosddddddddddmNNNhyhohNNNNNNNNNNNNNNmssyhdysssssssssssssssssss` ////::::::::o+++ +syhddooooshddddhhhhddNNmyyhdNNNNNNNNNNNNNNNmsshhhyssssssyysssssssyssy` `++//////////oo++ +yhhdds+ooshddddddhdddNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhsyhdysssssssssssssssssss` `//////////// oosooyhhhhsossshddhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmddmmmdhhddysssssssssssssssssss` `//////////// syyssyhhhyhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyssssssssssssssssssssssss` `+++/////////////// osysyyyhyyyssssssssssssssssssssyyyyyhhysosssssssssssssssssssssssssss` `++++++++++///+++// +sysyhyhhyyssssssssssssssssssssyyyyyhyysoossyssssssssssssssssssyyyyy` `++++++++++++++++/: +sysyhyhhyysssssssssssssyyyyyyyyyyyyhyys+oosyyyyysssssssssyyyyyyyyyy` `+++++++++++++++++: +sssyhyhhhyyssssosssyyyyyyyyyyyyyyhhhhys+oosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy` `oooooooooo+ooooo+: +ossyhhhhhhyyssossyyyyyyyyyyhhhhhhhhdhys+ooshhhhhyyyyyyhhhhhhhhhhhhh` `oooooooososoossso: +sysyhddmdddhhsoyhhhhdddddddddddddmmmmys+oosdddddddddddddddddddddddd` `sssssssssssssssys/+syyyhdhhhhhhhhhhhhhddddddddddddddddddhy+ +oshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh` `ssssssssossssssss/+syyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhy+ +sshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh`


`soooooooooossssss/ osyyyhhhhhhhhhhhyhyyyyyyyyyyyyhhyyyyhdhy+osshhhhhhhhhyyhyyyyyyyyyyyy` `oooooooooooooosso+osyhhhhyyyyyyysyssssssssssssssssssssshssoosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssss` `ooo+ooooooooosooooosssssssosoosoooosooooooooooooooooooossoooosssssssssssssssssssssssss` `++++++++++++o+++++++oooooooo+++ooo++++ +oooooooooooooooooyooooooossssssssssssssssssssss` `////++//+/+o+++///++++++++++++++o+/////////+++++++++++++oo+++++ +oooooooooooooooooooooo` ................................--.......................-..........--.--------------

-+//. ++ :o` `//+/


..---...-.:-.`` ` -/.``-:+-` `-/+- -/.`.:dh:`+oo::+-+-/+o++--` `````--`. `/osyhs+/.:`-.``..-/ `...`` .:.-.` `.```/:``.-:/- `.-/+. -/` `-+mo-sso.:+/o.//++/...`.`......``--`...+osso++/`--:-...`-+ `:.``-::/`` ``.../:...:/+.``.://. :: `--hmoss+-:-++.//o//.`..`.```-...`.-```-+syys+o-.::::.`.-:+ `.````.-``.````/:`..:/+.``-/+/` :- `-.:myo++.:-o:.:+s+/.``` `..--.``.-.``-+ssssoo-`-::....`:+ ``.``.`.` `-.```.::.``:++``.-+//` :- `.:.-mmoo:`-/o`.:////-``` `.-..`..-..`.+sssss+-:---`::..:o .-:-..``` ` `--```:++ -+// :- `:.`oms+. :++ ./+///-` ``.-``..--.` -+sssyyo---``..-`-/+ o//---.`````` `. `:// `-///` `/-``-/..+dh+.`/o/ .:/++/-``` ````-```.-..` .+sssso+--.`-...:-/+ mdmy+---:-:+:.` ````` ``-// ` -/+/`.`:-..-/-`+yms .oo:``/+o//-```````.-....--.``-+sssoo+-...-..:::/s mmNNh++:-:+++:---.`.````.-.///```:-.--:.`/omh-/o+:`.:++:/.` ``` `.-..`.--.`.-ossyso+-.-:/-.---/s NMMNdy+//+o/:+o://o/.-...`. `://: ./..-:-``/+hdo+o/: `:/o//. ` ``.-`.``:-.`.-oysyhs+:---..`..-/o NMMNhsyhhdmhy/+:o::+-/:--.-. `.:/- .:--.:-`-+osmh+o+: `:++//` `.-````:-``.:oyyyyoo/----`..`-/o hdNdoosyyysoo..`/y//:/:--/+-``-:/- ./-``:-`-+++dmo+/: :/o//.` .- ```:-`--/syysso+-:.`..``./+s syyyysosoo+-.`.`:y/+soyysody//:::- -:``./--:++/smy++- /o///.`` ` `-````::`.-/syysoo+::` ```.-+oy hhmdhhhhhdo.``.`-++++shmmdNNh+:::::-:-` .-../++:omd/+- `:////. ` `.```.:..`-+syyss++::` ``.-/os hhdddddy:/-..-/--/:/::ydmmNNhys/-::/--:-.-.-+++/+yNy+- `:/+//. ````` .-..../-``-+syyys++/-` `-/os ssooydmy//:sddmdhyhhyhysydmhso+o++///+oo//:/+//+/:Nmo- `:/+++.`...```......+.``.+yyhsoo+:-` `:/oy yysssys++s/yhdddmmmdmNNNmhs+ysohyhoodmdhyssoyyso:`hNs. `:://+:.-.````./..`./.``-osyyyo++::` `/+oy yshyh+/:-:ossyhyhhhdhhmmmmNhdsddssydyhyyoso+shsy+/smh. `://+s/..` `../--`-/. `-oyhyss++/-` .+osy sos+/:::::oyyyhhhyysyshhyyyhdymhhyhhdy+oys++/hosy++mm+-.:/++s/..`````.-..`-/- /syhhyso+/:` -+oss //++++/:-///+syyhyssshhhyyo+oo+oohhhdo+/sso::ho+++:mNyh+//+os/....-``--.``-/. `:syhyyso+::-```.:+osy :-:::/:::/:--:::/++oossssss+++//+osyyhdy///:/ys+//-sNhohhdy+o:```..``:-.``:/- `:syhhyso+/:..`.:/ossy /::::-::::-::::/+++++o++///o//+//////++o:-/+ysodho:+Nm/omNNy/````````:-..`//.`./yhhhysoo/:`..../ossy ++/:::::::://:-:::+++////://+////-:::--.--..:yysdssyNmo+hNNs/-.``````--..`//`.-/yyhhyyo+/:..``-/+ssy oo/://///+///::----+/////+/:///++o+++///:-:---//s++sNNh:/yoo/+s+::.``--..`+/..:oyyyhhyo+/- ..`:+oshs o++/::/o+++/////:---:---:::::-::://+syso//+/+/:ossdyhNm:+o:-:yhh/o+/:--..`+/../oyshhyyso/-`..-/+syho oss+++/::+++///:::/:::/:/+:---::///++dNmysyhdo++yssyoNNy+ys/-yosso++/:-...o:../oyyyhyss+/-```-/+sys/ shdyhysso++++/////-::/+:/oyo:--+soso/sNmNmNNmydhs///:NNy++-:-yoyyso//.:--.+:/++shhyhyyy+/- ``//oyyo: hshdhdmdhhyyyso+++/:///:/soyoo+:oydmhosshMMMdhNMmoo/-mNd++/`/hyyyyo+/:.-./o:oyyyhhyyyos+/-``.++ossoddhdmmNNNNdddmhyoo+/oys//yyyssdy/symhs+/sMMNmhmMmhmdsdNdsoo-/yyysss//:.::++:oyyhhhhyyoo+/.``.+/osy+mhhyddNMNNmMNNmmyy+oymdo:ohhyhmdy+ohhso+oMMhohshNdNNmmNdysoosyoo+s+o+./+/++:oysyyhhysyo++- :+ooos/. dssodmMMMMNMMNmmhhhhmNmho/ysshysso+ysy+:sMNd:+//ymMNmNNmmNmmNyyyso+s/.yhyo++syyyyyhyyss+o..`/+oooo:` mhhhhmNNMMNMMNmNmNNNmmmmhooso+hhhhosdy+/yNNh///:/sydmNNmhhddhhmdhs+s--+oyhoosyysyshysso+/..-sossso/. NdyhddddmmNdmmdmhmNmmmNNmyhsoosmmmh/mo::mmd+hy+/o+:ydNNd+shyo+++smmd-ymyssoosyyhhyysyso+/../yososo+: dyoyhddhyyMNmhmNhdddsydNNmddo/hNmNy:oy:sMNh+oo+///od+yNd::hysyss+/+dsyh/sh/oyyhyhhhydyo/:``syssoo/-. hyyyhyddyydmmymNhdyy:oymMmNmd+mmMmo:://NNNy/+-::--/s/:Nmo/mdhhyddy::/:///s/syyyyhhyhhsso:.-hyssso:-mhhhdhysymddhhydds+sosodNMMNhosmd+/:-:sMNmso/::::/+o/-sNdomMmdhNmdho/:s/:+ysyyhyhhhhsso+:`odysys+-:yNmdysddsdys+sshNy-os/+ymmNdhh/y/+/--/dNmmoo://::++/:--ymhoyNNNMNmNmh+hmy//hyhhhhhhhyyo+:.yyyhos+-:-dmmysosyosdyoyyy:+++/+yddmhymsy/+--:yMNddoy:::::+/+/---hmdoyMNNNNMMNhmmdhohyyhdhhhhssoos+hhhhhy+:/: +oyyshssoyysmsyhy:://ohhyhmsyddsos/:omNmo/os://+/+o+--..-hmdoyy/yyNNmNMNdyyyhhhhhhyysso++shhhhyy/-+syyshshss+sosssss++o++yhddmhsdhdysyoshmmy+hs::--:+/+-:..+sdmdy+-/+ysddNNy/shdhhhdhhyyyo+:yhdhhhs:-/+sy//yhyoooos+o+s+/o+/+sddNmhhmmhssoo+/sssd//--.::o/--..+++mNdo/oyyssshdsoydddhhhhhyyyo+/hdddhhs:--osy/o++hhhhsyoosyyhyy//ymdmddhdNNmdhhyso/syo:--.:://-:+/ooshNdhosdyhyyhshdhdhdhhdyyssso+hmmmddds/:// /++sooyssso+++oyyhmoohmdNhmdhNNMMMNmNdyyys+//::.:::--/hNmdddmmdssdshhdyssyhdhdhdyhhyyso+dNdmdddo//// osoooo//-/:++oo+/+h+o+oshsoyhmNMMMMMNmmNNmdho+/-.----:mdsdhdmmmdyhooooo++ohddhhhhhsysys/dNmdddds++:y+/:/y/:-+s+//oo://+oyo+osyhddhNNMMMNMMMMMNdsys+::/--oMm+ddmNmdhssoooo+//+dddhhhhhsssos/sNNmdmdyos:: NNhsy:-:.oh+..o/-/ohdNmdhddMMmNNNmNMMMmmNNMMNmmyssysdNNNsydNNNhysoo+o+o++sddhhddddyssoo/+MMNmmmysyos ydmNmhssoss+//+symNNNMMNmdNNMMMMMNNNmmmmmNNMNmNmyossyhyydmNNNmdhysoo++//:sddhhdddhhhyoo//ymNNmmhyhso /osoohdNmdsyhsshddddddhddhyhhhhdddddmhhyoymdddmMNmmmmmNNMNmhsyyso+o++oo++sdmdyhhysyssos////oyhmhddy/ ooo++o/odmhhmNdyhhdmhyyhhddhyyhdNNmmNho++smyosssyddddmmdhyyooooo++o+osssyymdhyyhyo+++s+++:syo+/+dmyy y+:+oo-/o/hyssmmdNNNmhyNhNmmddmdNNNNmdo+odMmdsddoshdhssoooooooooo++///////++syyyysoo+oso++ss+//::/+o /://:+yhs:o++o+hNNmmddsyyhmhydddNmNNmmdsomNNNdmmyyooooossooosoooyo+////+++///+sooosyoo/+++o+o+//:::: /-+::+o:-./+yy/ohmdooyoosyddhhdddNNmdyyshhhddmdhhhyo+++sssysosyssoso+//++/+ssosssoo++o/oo++/++/++++o ..+/+ho//osodo/oyhyooyyyssyssyyyoddhdo/:sssyshsmNNddyssoosyyoosooss+++oo///oooooo+oo++++oso+so//://+ -:/osyshhho/dhsyhdhdhyyyysssosyhyssys+/-so+hyssmMMNNNdhyyosyyyysysso+o++oo+/sssossoo+///::://+++/++o :/+sysyddo/:ydddhyyysyssssssoooooosso+//ysydyysmMMMMMNNNmhdhhsyhysyyyssoooo+ooosyysoso++++//+++/++/+ -/+syshmmysyhhhhyyyyssssssshssoo++osoos+oshmhhsNMMMMMMNNNhhyyhyhhhhddhhddhsoo+osyydhhhhyss++/yyyyhhy /oosoymNdhhyyyhhhyyhysoo++oyysosoooso+oo+/ssso/hhhhhydysyo+osssyysyyyyyyyysss++oydddmhyoooo+ohNNNNNN +oyhhhyyysoosysososysssosoooshyysoo+o++oo+/+++::///////+///://++++++////////+/+++shso+o+oo+/+shdhmmm shNNddhhyysooososooosyysssooooooooyyys+//////::/::::////::/::::::::::----:::::::--:/+oyooyoo+////+o+ hNNNNmhhyyysssyos+//+oooss+oyso+/ossso+//:::///ss++///:/:::://::::-------::::::::--:+ymddmmNmhsoo+// NNmNNNmmhyyyyyoo++++o+o+ooo+++oo//+soo++/::-://++//::/:/:::://://///:::::/://::::/:::/ddhhhhhhdhss++ mhhhhdyssosyhysosyosysshhhdmdhhysssoss+//::::://:////+/+++++///:///++/+/:::/+o+++so+s/:::///::/oooso NmmmmmdhyhyyosooosyhhyyyysdNNmhyyyyhmmhys++syoo++ooyssysssso+//////://+/::-:+sosodyssy/---::-:---+++ NNNNNNNmmhymmdydhhyhhyddhyyhdhhddmNNNmmdmmdhyyyyhhhdhdmmhyyyso+///////////+///osshddyy+-.-.------:++ MMNNNMMNNmhdmNmdmNmhdhsmddysyydddmmNMNMNMNNmmNmmmNNNNdmmmmmhyssysoooo+ooshhso+/++ohmyo:---:::-----/o MMMMMMMMMMmmmmNNddmmNNmmmmNmmddmNNNMMMMMMMMNMMMMNMMMMMNMMNNmmdhhyssyydyyssooooyyso/////:-:-::--:-::: MMMMMNNNNmhhhhddNddMNNNNNMMMMMMMMMMNdmdNNMMMMMMMMMMMMMMNMMNmmhhymdsyysoo++++oymdy+::++ooo++//-::::/: mdddddhdhhhyyysyyddmdNNMMMMMMMMNNNNdsyyhhmMMMNmNNNmmhhyyys++soooohydhyyysssshmdh+/:+oys+++:::///+//: mmmmmNmmhddhhyhhhyyyssydmmMMMMNNNMNdsosysyNmmdhyyyooos/++/+++oosyhyddyydmNdNmdoossyyoso++/////////+/ mmmNmmdmdhddyyhyhydhysyhddMMNNmhdNdyssysyhyyhyysoooo+++++++ooohydhydmdmmdNNNmdy/+yssyo/++++o+/+oyyhy mmddNmmmhhssyyhyhhmmyyyhmNNNmmNdNMNNNNmdhyso+yss++osso+osydhyyhyhdmdmNdNmmmNdhdh/oyhyso+++++oysyhsys mdmmdmdmdmmhydddhdyydhyymNdddhhmmNMMNNhhhsyyshhhoooosyydmdmyhymdNNNNmmdddsdydhmmhshdhyoososshdssyyss mdddyhdhsyyhhyyyyhddddmhhyysyshdhyddhdhyhyymmddhmdhysmydmmmdmNNNNNmmhhdhdsyydmmmmdddyyhhhddhyhdddddm dddhyyhyyyhmmdhdmmmNNmhyhhyysyyhyyhsyyyyshdmNNmNNmdmdyhdmmNNmhmdddhhdmmmhsdmmNNmmyyyyyydhyhddmNNmmmm ddddhhhhdmhhdhdNNmdmmmmdhyssoooos++oyhhysysshdmMNmNNydNmhdNNNdNNmmmNmNhmdsmNNmdmhyhhhyyhhdmNNNMMNmdm shdhsssssyyyhhyyydddhyhysyysooss++sshddysssssyNmmddhmdmdddNNmNNNmNNhdNmmdhdmmdhdddddmdmmNNNMMMMMMMMN


`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....`````


`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....

`..::syso/. :-` -:hhsos...-//::. `//` ..--`` ... -/ `/` .+:.``. `so./..--ho s+:. `ohs. ++: -Ns -yyy/.```` -yh+. -: om/-/ohhoss.`` .+hhy+-` o `o-.```+yyhho:. `/yhdyyso/:......``.........`.. +. --.``````.:/s:-++. /ydo+osyhsysyyyhyhhsoososo` :.+ :+.```.--/-.`-++-.` `+yo `.---://:/:/+/-.`-. .o s-`s`: `.---.` .sy. `/ o` `-..-+.s:`:-`-``.` .-.` :` +. .yss+` -` ``o` ./+/y` ./````` .. ```` `.---....```.......`````...``` ```` ```....````` ````````..`.....


yyyysyhhyhmMNNmdddyyyosoo++//:-.--.` `````-/+-` :hddmmNNNMMMMMMMMNNNNNmmmmNNNNmdhyso++++ohddddddmmdddddhhhhyoshdmdddddmmmmmdmmmmNNNNNNNdsoosso+++++++ooooo//::/+ooooosooooo//:::::::::////++ ddddhhmdhhNMNdyhysoyysso++///:-.:.`` ``-::`` `-sysyhdmNNNMMMMNNhso+//+++oosyhhhhhhdhysooshddddmmmmddddhhhhyoshdmddddmmmmmmmmNNNNNNNNmdhoossso+++++++ooooo+//:/+ooooosooooo+//::::::::////++ mNNNNmNNmdNNNhyyyooyysoo+++//:--/..``` `.-:.` -o+++syhdmNNNNNmy/-..........--:/+oydmmmmdhsshdddmmmmdddddhhhysyhdmddmmmmmmmNNNNNNNNmddhdhooosso+++++++ooooo+//:/+ooooosooooo+///::::::::////+ dddddddhhhhhhyyyyssssssssooooo+++++///:--.`` `.-.-.` ./////+oydNNMNNh+-................--:+smNNNmhsyhdmmmmmddddhhhhysyhdmmmmmmmNNNNNNNNNmddhhhhhooosso++++++++oooo+//:/+ooooossoooo+///:::::::::///+ dddddhhhhhhhyyysssssssssoooo++++++////:--.````.-..-.` `-:::://+ydmNNds/-...................--:sdNNNmyoshdmmmmddddhhhhssydmmmmmmNNNNNNNNNmddddhhhhhsoosso+++++++ooooo+//:/+oo+oossoooo+////::::::::///+ ddddhhhhhhyyysssoooooooooo+++++++////::-..`::..``.:.` `.:::-:::/ssymdo:-...```````````.......--:odNNmdsooydmmddddhhhhhsoydmmmmNNNNNNNNmddddddhhhhhdsoossoo++++++ooooo+////+o+oooosoooo+/////::::::::/// hhhhhhhyyyysssymdhs+++++++++++++///::--.` ..``.``-` `.-::------//ods:..`.`..`````````.`......-:/oddddso+oydmddddhhhhhsshmmNNNNNNNmmmddhhhhddhhhhhdyoossoo++++++ooooo++///++++oooooooo++////::::::://// hhhhhyyyyyyssdNNNmds+++++++++////:--.``` `````-.`.` `.:---:.....-+syo-..```.......--..........---/oysso+//oydddddhhhhhhdmNNNNNNmmddddddhhhhddhhhhhdhoossooo+++++ooooo+////+++++oosooooo///////://:///// hhhhhhhyyyyyyhNNNNNm/+++/++////::-...``....` .`.-```:/----.....-oss+-.........--:+ossso/:--.--:/+oyy+//::/+yddddhhhhhmNmNNNNmmdddddddhhhhhhhhhyhddhooosooo++++oooooo+/////++++oooo+ooo///////:://///// hhhhhhhhhhhhhhmNNNNNs-///////:::-::..------` ``.-.`-+:----....`./oo+:-.....````.-:/ossoo+:--:/sddddhs//////+yhddhhhhhdddmmmmdddddddddhhhhhhhhyyhhdhooosoo++++++ooooo+/////++++oooooooo+//////://////// hhhhhhhhhhhhhhhdNNNNdo://///::::/yh:-:::::-` ```--`//-:--..`````.:++/..`.....--:://+oo/-...-+ysoooosyoo+//:/ohhhdhhhhhdmmmmdddddddddhhhhhhhhyyyyhhhooosoo+++++oooooo+///:/++++oooooooo+//////////://// hhhhhhhhhhhhhhhhhmNNmdso+//////////::::::::` `.`---+:---...``````.:+/-..-+osso+++++oso:..`.-oy++osysso+oo/::/shhhhhhhhdmmmmdddddddddhhhhhhhyyyyyhhhooosoooo+++oooooo+///:/++++oooooooo+///////////:/// hhhhhhhhhhhhhddmmNNMNNNdmmdhdyo/:::::::////` `-..:oo:--..`````` ``.::-.`.-/oydmmmmmmds/-..../hhyhdhsso+++/:::+hhhhhhhhdmmmddddddddddhhhhhhhyyyyyyhhooosoooo+++oooooo+///:/+++++ooooooo+/////////////// hhhhhhhhhhdNNNNMMMMNMMNNNNNNNNNdy+//////+++. `.--:++-....```` ``-::..`..--/oyhdddh+:------smNNmhsoso+o/---+yhhhhhhhdmmdhddddhhdddhhhhhhhyyssyyhhooosoooo++++ooooo+///:/+++++ooooooo+/////////////// dhhhhhhhddNNNNNNNNNNNNNNNNNMNMMNmhs+//+++oo. `.///:--...``` `-::-..```..--:///:---.-----oyys++oys/o+-.-+hhdhhhhddmmddddddddddhhhhhhhyyyssyyhhsoossooo++++ooooo++//:/+++++ooooooo+/////////////// mddmmmNNNdhhyhdhyyyyysssoymmmNhoooo+///+-..`` `+o:-....```` `.:::-.` ```..----......---.-/++++oyh+//--:ohdddhhhdmmmddddddddddhhhhhhhyysssyshhsoossooo++++oooooo+//:/+++++oooooooo+/////:::////// mNmmmNMMNhyssyhsssoooo+++dymmy////:/:::/-` `+s:-...``` ` ``.::-.````..-----..``.---...-/++ooshy+/:-/shdddhhhdmmdddddddddddhhhhhhhyyssyyshhsoossooo++++oooooo+//://++++oooooooo+/////:::////// NNNmmNMNmyyssyhsysooo+oo/oyms///:::::-:/:-` `/o-...```` ``.-::-.````..------.---:::-:/+oooooyho/:/oyhddhhhddmmdddddddddddhhhhhhhyyssyyshhsoossooo++++oooooo+//::/++++oooooooo+/////://////// NNNmdNMNdysssyhyysoo++so:sh++//::-----//---`` `:/-..````` ``.-//:-..```....---::-/o+++oo+++oooyyo/:oyhhhddddddmmmddddddddddhhhhhhyyysshyshhsoossooo++++oooooo+//://++++oooooooo+////////////// NNNddMMNhysssyhyys++++s+os//+/:------:/:--:-` `:-..```````` ``--+/:-..```.......-:::--::////+oo+sy+/+yhhhhhdddddmmddddddddddhhhhhhhyyssshyshhyoossoooo++ooooooo+//::/++++oooooooo+////////////// NNNdmMMmhyssshhhso+//ohs+:++/:-----.-::/--:/. `-.``````````` `.--+/:--...`.....``.....----/+++oo/+o+/+ydhyhhdddddmmdmddhhddddhhhhhhhysssyhsshhyoossoooo++ooooooo///::/+++++oooooooo+///////////// NNNmNMMddysssyyyo++::sdyoss+/-.---..-/:/---/:. `.```````````` `.-://:--.........`````.-:+oossssso/////oohhyydhddddmmdddhhhddddhhhhhhhysssyhosdhhsoosoooo+oooooooo+//::/+++++oooooooo+/+/////////// NNmmNMNdmysssyos///.-ossyso/-.--...-:/::---//-` `.``````````````` `.-/+/:-...........--:+shdddddysss+/:///+ooddhdddddmmmddddddddmdddhhhhhyssoyhosdhhyossoooo++ooooooo+//::/+++++oooooooo++++////////// mNmmNMNmmyyssooy:::`.:.-/++:.-:-...-:::----:/:.``..``````````````` `-/o+:-..........-+yyhhhhhdddyoss+//:::////odmmmdddmNmmdddddddddddddmdhysssyy+sdhdhossoooo++ooooooo+//::/+++++oooooooo++++////:///// NNmmNMmNmyysyosh::/.-:``://..:-..--::::---.-//-.`````````````````` `-+ss+:-...........-:/+ooosssyysso/::--://://yNmddddNNNmddmNNNmdddhhddddhhhhhyoyddddsssoooo++ooooooo+//::/+++++oooooooo++++////////// NmmmNMmNmyyyhyyy:::-::`-/+:-:...--:/:-::--.-:/:-.``````````````````-ohhs+/-............-::/ossysoooo+/:---://::/+dmdddmNNNNmNMMMNNNNNNNmmdhyyyhddhdddddsssoooo++ooooooo+//::/+++++ooooooooo++/////////// NmmmNNNNmyyyhhyyo+/-/:`-+:--..---://-:/:--.-::::.``````````````.`.:shhhyo/:--...........-----:://+o++/:-..:://::/sdhhdmNNNNNNMNNmmmNNMMMMNNmddmdsohmdmmsssooooooooooooo+//::/++++++ooooooo++++////////// NmmmNNNNmyyhdhyyyy++o/://:--.---/+/::::----:-:o:.``````..`````..:/shhhhyso/:----.............--:/++/+/::-.-://::::shddmNNmmmNMNNmNNNNMMMMMMMMMMNdohmmmmysssoooooooooooo+//::/+++/++oooooooo++++///////// NmmNNNNNmyyhdhyyyooso///:--..-:++::::::--.-:::+:```````..````.:/+yhyyyssssoo///:::--........--:/++//++::---::::-:--/ydNNNmmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmhsssooooooooosso+//::/++++++oooooooo++++///////// mmmNMNNNmyyhdyyysosso+/:--..-/+/:::::/--..-:::/.``````...```.:+oyhyysooo+o+++++++////::-:-://++++/::+//:-----::-:/:-/smNNNNNNNNMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNmmmmhsssooooooooooso+///://+++++ooooooooo+++///////// mmmNNNNNdyyhhyyyssso+//-.-.-/+/:///:/:-..--:::-``````..````.:+oyhhysoo+///:::::://+ooooo++ossso+/:--///:-------::/so/+hNNNNNMNNNNNNNMMMMNMMMMMMMMMmmmmmdsssoooooooooooo+///://++/++ooooooooo++++//////// mmmNMNNNdyydhyyyoo++/:-...-////+/::::------:::.````````````:+osyyysoo+//:::----::/++++++/+osso/---.-:::::---:---:/ss++hNNNNMNNNNNNNNMMMNNMMMMMMMMMmmmmmmyssoooooooooooo+//////++/+++oooooooo++++//////// mmmNNNNmhyyhysoo+//:::.---///++/:::::-------:-````````````:ossoosysoo+//::-----::////:::::/++o:..----::::::::::::/+++sdNNNMMMMMMNNNNMMMNNMMMMMMMMMNmmmNmyssossooooooosoo//////++++++oooooooo++++//////// mmmNNmmdhssso+///::::-.-:://++/:://:-----:::-.```` ``````-ooooo+ossso+//::----:::::::/:-::::/+/-.-------:::://///+osyhmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmNNysssssoooo+oosso/////+++++++oooooooo++++//////// dmmmmmmdyo+/::///::::---::/++/:-:/::-----::-.````` `` `-+sooooooosso+//:::---------:/-.:-:::/+:---....---:///+/:+sdddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNhssssssooooosssso++//+++++++osoooooo+++++/////// mmmmdhyo//::/++/::::---:://o/--::::------::-.````` `./oooooso++ooo+/:::----------//..:----:+/:.......--:///////+shmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmNNdssssssssosyyyyyyso++++++++oossossooo++++++///// dddyso+////+o+/:::::---://++:-::::------::-.````` ```.:+ooossoo//+++//::::--------:+/.-:----:/+-.`...---:////////+oohmdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmNdsyssyyyyyhdddhhhyso+oooo++oossssssoo+++++++//// yyso++//++oo+/:::::-::::/++:--:----------:-.````` ```-/oosooo+////+///::::::---.-:++-.-:--::::-````.---:/++///::/++oosdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmddmhyyyhhhhhdmmmmmmdhyoososoo+oossossssoo+++++++++/ ooo++++ooooo+//::--::/::/+:--------------:-.````` ``.:+ossso++/::/+//::::::---..-://..-:-.:::-..```-:--:+oo+/:--://+ooymNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMNddddhdhhhdddddddmmmmmmmdyssyssso+oossossssooo+++++++++ oooossssssoo///::--://::/:-:-..-----------.`````` `.-+oossso+///:///:--------...-::-.-::-.-:/:-----:-.-/++o+:-..-:/+oooymNMMMMMMMMMMMMMMNdddmNNMmhhddddddddmmmddmmmmmmmdhysyyyyso+osssssssssooo++++++++ ssssyyyssso+///:--:::::::--:------........``````` `-/osssooo+//:::::--...--.....---..-::-.-:/::::---..-/+///-...--://++osmNMMMMMMMMMMMMMdysshdmNhyddddddddddmdhdmddddmddhysyyyyssoosssssssssoooo+++++++ syyyyyysss+//+/:-::::/::--:/:----.........``````` `:+ossso+++//:::----..........--..--:-..-://::::--.`.:///:-...---://++ohmNMMMMMMMMNNMMmysooyhdyyhddhhhhhhddhyhddddddddhysyyyyysssyssssssyssooooo+++++ yyyyyyyyss++++/--::://::-:++/----..`....````````` `./ooosso+++/:::-----.........---.-----..-:/+//::-..`.::/::::-:-.:/+/osoohmMMMMMMMNmNMMNmhsoosysyhhhhyhhhhhhyshddhddddhhssyhddhhyyhyyssyyyysooooo+++++ hhhyyyyysooso/:-::////:::/ooo:---.```..`````````` `.+oosss++++/:::-----........-----------.-:/+++/:-..``.--::::::-.-:::+o+osdNMMMMMMMNMMMMMmhysssoyyhhyyhhhhhhyyhdddddddhyssydmmmdhhhhyyyyyyyssooooo++++ dhhyyyysssso+/:-::///:///osss+:-:-.`...``````.``` `-+osssso+++/::-----........----------:---/++oo/::--:-...-::://:..--/++ooohNMMMMMMMMMMMMMNmdhyssyhhhyhhhhhdhyyhdddddddhyssyhdmmddhhhyyyyhhhysoooooo+++ ddhyyysyhsoo//:::://:://+oosss+:::--...``````.`````-+sosssoo++/::-----.......-----------:---/+ooo+::-::/:---:/+++/---:+oooooyNNMMMMMMMMMMMMMMNNhsyhhhhhhhhhddyyyhddhddddhyssyhdmmddhhhyyyyhhhyssoooooo++ dhhyyyhhyso+/::::::::://+ooosso+//:::-..`````.`````.+ooossoo++/::-----.......---------.----:/+ooso:::--://:---::::://+osooossmNMMMMMMMMMMMMMMMMhsyhhhhhhhhhddyshdddddmmdhyssyhdmmdhyyyyyyhhhhyssoooooo++ yyhhyhdhsoo/:::/:::::://+ooosso+++//:-..``````.````./osssso+++/::----.......---------..----/+oooyy+:::--:::::///++ooooosssssshNMMMMMNMMMMMMMMMNyyhhhhhhhdddmdyyhmmddmNNmdyssyyhddhyyyyyyyhhhhyssoooooo++ yhhhhhhyso/://:////::://+oooooo+++//:-...`````.````.-osssso+++//------......--------....--:+oooyddho/:--::-------::///+ossssoshNMMMMMMMMMMMMMMdyhhhhyhddddmmdyydmmmmmNNmhyssssyhhyysyyyyyyhhhhysssooooo+ dhdddhys+///::///+/:::++/+oo+++++//:---.```.````````./osso++/++/:-----.....-----:---...-:-/oossyhhhso/---://///:///++oosyyssoosmMMMMMMMMMMMMMNyhddhhyhdddmmmyyhdddmmNNmdhsssysyhysssyyyyhhhhhhysssooooo+ mmddhys+////::::/+/:/oo/:+/+o+++//:::--.```.````````.-+oso+/+++/:-----....-----::----...::/+osysoshys+:///++oooosssssyyhhyyssssdNMMMMMMMMMMMNdyhddyyyhhddddhsyhhddmmNNmdyssyyyyysssyyyyyhhhhhhyyssooooo+ mdhhyo+++//:/+/://:/sso+-//:+++//::::--.``..```.````..:oys+++++/:------...-----::---....-:/++ooo+osyyo++oooosso/:+sshddhhyyssoosyNMMMMMMMMMMmhyhdysyyyyhhhhysyyyhdmNNmdhysyyyyyssssyyyyhhhhhhhyyssooooo+ hhhyo+ooo/:/o+////osyso+/:+//+/::::::--..`..```.````..:+yys+++++::-----..-----:::---...`.::+ooo+//+ossoooooosso+//ohddyshhyssoooshNMMMMMMNNmdyhhyssyyyyhhyyysssyhdmmNmdhyyyyyyssssyyyyyhhhhhhhhysssooooo ddhsooso///o+///ossyso+o+/++///:--:::--.....````.```..-:oss++oo+/::---------::-:/:--....-::+oooo+//+oosss+:oooooooohdyosyyyyssoooohNMMMMMNmdhhysssyyyyhhyyyssssyhdmmNmdyyyyyyyyyhdddhhhhhyyyhhhysssssooo dhsosso+/+o+//+oyyysso+o+++//::::--::--......```..```.--:oo++o++/::---------::://:-------:/+ooooooossyyyyy+:oooosoossshddhhhyssoooshNMMMMmdhhhssysyyyyhhhhsoosyhddmmNmhyyyyyyyhdmNmdhmNmdhhhhhhysssssooo hyoooo++o+///+ooyhhyoo+o+++////::::::---......```.``..--:/+oooo+/::---------::/+/:::---:://++o++oosysssssss++sssooooydmmdddhyyssooosymMMNmdhyyyyyyyyyhhhhyo+syhhddmmmdhyyyyyyhdmNmdhdmmdhhhhhhhyysssssoo yyso+++++//+syhyoosssoooo+//////:::::---...-...```.....-:/+ooo+++:::-------::/++::/::--://///////+oooosyysooosysooooyhdmmddhyysssssssydNmddhyyyhyyyyhyhhyo/+syhddmmmmddhyyyhdmNNmhydNmysyhhhhhhyysssssoo yyso////+++oshhhhsooooooo+//+////::::---...-...``.....--:/+oo++++//::-----::/+o/://:-::/+++++//://+ossssysoosssooooosshdmddhhhyyyyssssyyhhhhhhhhyyyyyyso+++osyhdmmmmddhhyyhddmNmhydmdysyyhhhhhhhysssssso yyyysoosssssyhhhhhyyssyyssssssssssssooooo++++++++++++ooooossssssssoooooooooosssooooooossssssssssyyyyyyyyyssyyyyyysssssyhddhhhhhyyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyssssssssyhhdddddhhhyyyhhddddhhddyyyyyhhhhhhhyyyyyyss hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

feeling lost? isolation got you down? Wonder what your quarantine crush thinks about you? Are they facetiming other people? Book an appointment with Doreen and find out today!

appointments thru breadboxcontemporary@gmail.com


MMMMMMMdomMNhdMMMMMMMmmyhMmyNsyMmshmMMmMm+-/yN:::++://-+NMhomMMMMMMNmdmMMMhyd.+yNys+oosssooossNmo-+d MMMMMNhsyy/+NhdMMMMMMMMMMMMMMNMMNMd/:mMMdssssdNNdyooshdo+mMNmMMMNNNMo---:mm//. `.-./syo+/:::...`:yo/ MMMdh+s:/o-.mhoNMMMMNMMdMMys+Nho-m+:sMMh+-`.-``++/:oyhhsyNMNsdMMNymMMNhsmhdmdmysdmysso/:--:++++//+hd MMMNNNNysyhdmysdMMMMMMMmMMNmNMNNymhyNMMhyyomNyoosdo+-````.sdshNMNNddmMNhm///::://+//:/dhs+o/:: ::-: ymys/o-` ``:`.::smMMNhNmNMdhyy+:-.-:mMN/.:/oNyo/smmdhsshhssmh/:/ooshNssmMh:-:o+//+++.``````.-. -::: NNNyymmyyhyhhyyddddmNNNNdMdmNmNmhhhmMMho+o+/oM/``.:+-``ss++smo::+sso/oyhdNy/-+y/mhsys+oss+o+ossso+/+ my:.-mo-:/+/::+yNNmmmNNMNmdmNNNNh+dNMMdssy+/+Ns``:+shhsyo:-/dd+oso++:/.``-dm/ohoms+-...:+o+::::-../dyohdmo///::..-+oyhNNhoo+:+o+o/++/yMMm:---:-/ohy+++/+oo/++/+sNmso+..//+sdoyNs-...//:/osy+::/::/osoys dddyoyso+//so/shsosohosdyhNhNds+-+mMMh-/yssoo/:``.oo+/o++oso++oohdyo+:-.dy+/hNydy+:.` .:/oo+sdy/+oo dod:+N:.-o:.--/+:+o/+//+:/oyyy//sdNNNs:-` ``-/ss+:`.-/+o+/:--+yydNs/-://odNh:+-:+:o:/oo+///.:oo/.... dmNhmNsshmho//oyosMMho++oo.`//:`/mM/-.-: oy+:` `./++o/:-..//://:-+hhso++:-sy+syyhy:..````..`++--/++y hNy-:++/:+o//+dNdNNhhNmss+://::-mdyyos+:..sy-.++:` `-.:+//:- .+yo++/-:.:+syy/.`..+:/ohh::/:``------: hsoosNNo+oNMhosmNNmdmMNs/-`.-.-/Nd:-.-.--:sd:```.- /y/-:-`.:o+/:.:hh:++//:-/ssso+:.``.hs.-/``:+/-//+ hhsyyosoohMmdyydNsoho/--+++oo+/:d+:/oso:-` -ds/:-` `+-`-:/+/-.:shy//so`.:oss+::-/ysssymy/::::-:++//o /:/:::-/+yMyms+osoddssoyo/-.``-ohoo/.`-:+s/::`.:s+ `yh`/+:--/oo--+hds+s/::..:sho:-``./--:ohdh:-:/:-/ dhhmdo++:/hMN:+myhmh:.`-:--/+:``` .++oo+- `/my+/-o+-./s+-:yd+-+yy:.:syo:-+yy+--+hysyyshso:/dNhsyhyo+ +++yysyhsyNMN+oNhh/mNy:.:/- .` .yo:-..:yho/-yNMmN+`-::.+y/-:+y+`:ss/../hho:/+hhy/:::/----..-/dNmyhhy oy+::+o/.:MMs::do++do.-- /-.-/:..``/ho+y+./+hNmhNo+:./: .yd+..dy-`./yo:-/yNm/---/hdyosoo+ooo:omNMMhs yoooysddhdMNs+ymhmoss+:-.-+o/`/os:.```sNy.++-/+sN+-/+ooy- `+dy+ohh+.`:ydh+/mooyyo+oo+++:.-:+o::NMMMN :ohhyyh+-:MN:..-.m:.` `:+ -/-`.-oy:`yhds:/o+-.:oyy.`-+yo. -/hd-:+yo-..smy+hh-omo/yyydhmd+::ydNsNMm s///oo+`.sMMd+ooodmd+/-.` -sys:``-/sNo-:/y+.ss+.`-so. `shoso-yho.`+oh/`:md/smo/ys :oy:/ddys:/mNNNm .:/sd/ `.-Mm.``-`.-+-``/h:` ``` .+s+.s+ys. .+s.`+yyo`/y/``.yhdd:`+dy. .sh/.hm/ssmy./Ns.:ydN+-ohNNMNm y//.` ``-/MNhsdmyss+s+.-. /`.:o+-`.+hd. :ms:.-y+. :ds-.oy: +NNm- .sdo` sM+-hN+ h+`ddhmh/`/dmyshmMs.-/o+:sh/`dd. ---.-.` +//. --`-os+``+s/`-h/d..oy+``+mdsyyo.`oy-h+` :No .mNo`oNy.`sy`dd. :mhh+/dNNdm +o`` `` +Nmyssh+.//+s+:.`-/.-s+.`ss: `+h+.smy` hh/`.yh.`-hm+yy-ym` oNs.`yM+ dm`om`:M+ :mh. :NNNMNo ``.++/so`myoo+-``/.//:--ss:.++-/yo` /:-``os:`/y-``.+m+`:h/`.dN-/y-N/ `dMo -Mh hN.d+ dN`.md`.yNh`sNN/`-++` `.m+:/sh/ `hh`-.-+o:h/`sy/` /s. .hs..+y/` -dd`.Ns` hN- hN. .Nm``dd hy-y :N/.dh.`oNN--sydM `sdyo.+osyd-.+:. :o/-.`.-.``-:+s/:/s:` /s- :ds .+h: -sd--yd:.Nm. hdh/ oM: oN d-h- dy ym. yMo+mNMymm mN``:s+ ..+o`:o `yo+yo:.-+++. /d:`/++-`os` os/`od:. yMo`dN/ym. :mNs /Mh /h: /N.+N./N:`yN+`mMMMNy` m`-dh` -dh/--/++syo/.` ..yy/`/ss. :o: `sh/-y/ `sh.sdyy yMdomd/Md hN` :Mh sd.`Ns.No/Ny:dd.+dMhoM+ / -+NN`.syddyyd/+/.+:-:ohms+:`:ss-.d: .dh- :do:m+`/h`sdms:sms+s+Nm-`hm. oN/ +h /MNNy:NNhMmy/++++NMo-m ssysNNo-ymy/--+++++/::od-./yy/:+:.dy- .yh+--`oh` :--/hMmshM+ :hy :my yy `dM.sN-:oN+sNm.yMh-+dMMNNm o+-:/+ydMMMdo+/``.`--::+ys:``./yo.`-oo` :yd:``./dNo:sdN./Ms-+ho sN: od+ mMo-ms.sd-oNh/yNdddddNMM/` dN/-ddo++Nyy/`-///+o+++:.`-so+.`.++: `hy+. `/d+- `/os/+N-/m:-hm/ dm`.md-oMd-Nh-dh`:N/-mh`/No/Nsmm-d Ms dMs`sNNy.dNm-`.--..`-ohs-`:oyo..N. ...os+- .:sy+` `oy./Ny-ommdyN+`hN:oNs:dM+mN:/m//Nd.yN/dNNNMdmM m..MNymNy`.yms`.+s///yys+::oy/.`++ shs/. `:hyss``//hoo+/hN+sNNmdNs.yMooms`ym:hM+hd./m+/dy:yMNMMymm/ o yMy+MN..hmo`-ds+y++//-:hs..yms: `-`-s+s/````oho+h`--+ys-::+:mMm+:dh+oN/`sN:sNomy-yd-oNN+dMMNd+NN-s +-NN-dM/`dm:`sooNMy++/hd//do``-:do :s/``:+oyy/`::.-++os: /+oymmy:sm:.ym//hyo:NNy//dh/yNNNNsyNh+mh/oN mhMdoNy`yNh:oNsshdsyd+/.-:+dhso `/+-`+oo+. -ooo-.+yh:+Myo/+os++smh/+mh/ym:`ymmo+dh-omNMNN+om:-md-hd/ MmMNNh-.N:./MN.+d:o-:sdsyy .:+y+- `s+-`.+hs//hyhs-`-/dN:.---sNNmyooo/+so./hy-+dN//yyyNMyNmN+ommhmh./ MNyMm-`hN: oMy hMoom+`.hmm``y:`/sy-`.+y/``-syo/-.+sy::////oshMNy:.-oy/-:sy-:smh/od/omydNNhmdy+hmyohh mo+Mm. yN.`dMy`yN-.oMy`-/od-`+s- -oo: .+y+.`/Noh-.../dh: /++hMNho+/:/sms.:yh/-/ym/`/mdd+shy+sm+/yNhMy:NN./mN`:NNm`+h yysNd-s+-sy:.s+. /d+` `yh/.hshmhhsd:.``/+oo////+ssyo::yh+./dNh-/ydy/odh:+mNmhhyh.h MN.+N+ +N/.yNs`-NyhNy/N+:hs:+h-`-so..hy:.`./hNs`:yhdMd+sd+/ohho///-.:dyyoosyddhodds/odd++hNhmmhmN:sN dN-.my`.dh:odm``+N+yd.:my.om+-oo.`/ho.-sh:` .+d-.s-:/o..y++hdo//shhso/:smd+:+dMNyoyNhyydyomMNNmMMmy/ +hmohmd`+NN+.do `Nh`yh`-hd--ho..o+`.ss: .sh:o+.//hds++` ``-//::/:::oyyNoyyhmmsNMNdmmNNmhNNNdoyNh::y h:mh:oh:+mm: :N-`+N-.do``oy/`sd/`:y/`.:+:`+:dd:s/.-.`:.` +yyhhdhhsyy+/omNso/smmMMNmNmdmNMNh+ohd/:syds/ms /my/:h/ /h+.my..dh. .dy../h-.+s+.-+/-`./dmssh/ `+yhsoyshm+/++syhshNhddmhdmo/hNNydmsohNdNhyy--y +m+/m.`hNo.sh+-/No:odo.so`..sh- -+o:`-y-.`./yhdsyohhs+.:++hy+dms/+/+//yhhyysmmsoohhdNdy/omdoyNNy:smM mhN:oms/ymo.:hy:+mm.:dy. :ms`:os/`.: /hh..-+mdh:.-:/smddmyyNdosssys+:/hmdMdddo/+hNm/hmNyymNMmdmmNN +MMh.yMs`:dm..so.-yy/:oh+`-os/`:sh- ` `.:+hhyy--yddhy+d:yyo/om/yy.:ssooohymsodshNmMNhdsNmNsdNNMmMNN omMmmNdNs-.dm:`:d/ +m-`/ds:.+ms:``---. :ho.-/dmyoo::/smNNMmmNdNmhhm+//yNMMmsyNs:yNNhoymhyymdo+mNdMMM NmmdsMN:od/-omy`.y+`-hy-`:hNmh-+y+-.+hy+/shyhdhydNmmh+o+oNdyd+NmhdmhNyNMNdhoyNhhsNMNNMhhmdhydh+dNMMM yMNMMdyy..yo-.oy/.oh:.`h+:-sd/+o//yd/.:ydyo/+sdmmd+/shhdmmNNy/NMNmyhNNMMhsydy/++ymhhhMmsydh+oshNMMMm +dMNMN++dy-omy..oho:sd/`-oms+do+hm/-sho-`/ydmoodddmhdmhyooddhddMhNhyhNmdyssyhdh++ydmhNNdyyydy++NMMNh NNMMNMNmdsmo:+h+.-smo./.+-`+s:odo+sdho/oo/::-/dmNds+++soooosdmdNmhyodmsshmdd/+hmmhyydNNmMMdoydNMMNNm MMMmhMd+ds/dm+./yo-:hh- .yh+/yyhMm/+ydNd/:sdhhd++ss+sydNNmhhmyymmhdmNNmooyhmdsoyhmmysoyoMNNyssmNhssd MMMMNNMy-oNoo+y:`:yds:ss+`..sy+:+dNNmssoymNh+s+sydNNdhooyyydhyssNNdyydNNds+yhmdso:+yNNMddyNNdMNyNdho mMMsdMNsmh:ydy:+my:+dh+-osso:+ymhshmmMmhhs:/shNhyooo+soNssshhhdhdmdo+ooydNNm+:/hNNmN/+Nmmy++mMmy-`/s oyMNo+mh/sd+-+msoohmdhsmmsohMNo.+dMshMNdhMNdmhdsoyydmNdNmdmmddhdNNmmNmdsoyhmNNdNy+hMMMMs/hNMNh+ydNh/ MMMMMNsyNs.mms/sNd++dNs/mhNMdhdNdooymNs++smdooNhdMNmoss+//oNs/s+hdNssydmdhhmMyhMNdNMhNMMNyoNmNm:``+h yMMMydNy/dNNohNNMdNmdyomMddMNNyddmMNdmymmso+/hydyyNy/+shdydmNNNNMMMNNy/:ohNMNso/osNMhhhMdmyo:`/sdNsd NMMMNy+hNs+mNhNmNm/+NNh/+hNm/+ydNdMyyNdshNyhNNm+osyNNdhNddmhhhhhyNddNNNNdssm/sdNdsyNydNMmo+oymmoo+om sMMmsmNsohmyhMMy+dNNm:yNmh::yNms+yNNdo+shmNdmNsyhmNNNMyyNyysMMMNNNdNMhsdodNMmys++mNdymNsdNds+dNNNNhy NNhNmyhmNyNNNMNNNy:sNmh-/mNh//+mmyohyhmNh+oshmmdyosy/+yNhhhyyNhhyyymMNNmdNdm/oddydNohNdy+:ohmyo:/NNN NNNMMMNoNMMdMMNosNmhyNNds+oNmmhyssdNd:-:+ymNo/osNNNNNNNMdddhNs/NMNsoooys+mNNdyNyymMymoymmy++.-smhh+d doMMMMMMMmMMNsmNNm+mMNs+sdNNN/yhmmmmhNNdo+omymNmmos+:+s++shNdmNdooshdNMMNhMdymmMNhmmNNhs+ohdmNmh/+yN NNNohMMMMdMMNNNsshmNyNmmd+/smNNs./yNNMNsomNNhmmhmNNNhssshmNNsdMNNmmMNs+hNmMdoohNMMMNmNmmNyo+ohNNNMMd NdmNNmsNhNMNsMMNm/:mNNsodmm+-+sNds::-yNNh++oodNhoooshshhmMhysymmosdNNNNMMNmdmdhMmmMMMN++Mdhmmd++hMMN NmydMMmh`ohNMMMmmNo-+ymNs/+hmmo+/ydmh//mNNNNmNMMMNNmmhhydMdhhmNNNMNdNdyhy/+shNNhdMMMNMNmNm-oN+sdNMmm dMMMMNyNdds/hNMNyhNmho-yMNy:ohmNd:.shddNNMMMMNdNMMmMmmmNmNNNddh/++hy//oyNNMMMNhmhMMMNmNMNNymNNMMMysm sNMMMN+:-ommdyhmMNd+dMmmoodmNh+/mNmds/:/yNMMMmhNMMNN++omyssooosyhhmmmNdyymdhMNNNNMmhhyNNNMmhNNMMMNMM MMMMsmNmh:.dMMmoMmNdmdhNmss:yhNmNoyhmNmdsdsmMMMMmNNdddmNMMNdmNmmmho/--:/ymMMNmysdMhdNNNMNMhyMNNdo+hm MMMMhdmMMNhyysNMMd-yMNy++dMmysNNNmmho/+dMMmNmmMMmNNhys-/y:////s//oooohNmNhhhd+oNNMNdNNMMNMMMMMN/ydNN MMMMMMMMmmMmddNymNyyhyNNsyMdmNNNNdymdddmMmdNhydmNhhyhmddddmNdhNmNNhdsoo:/:+hNmMmyNyyNNMMMMMMMMMMNhNN MMMMMMMMmdMmmNMo+ymMNy+shNMmdossNNmmho+sMMy++sdmNdo/:oo+NMdN+/ssdmooyyddmMMMNhNmNNmhdsomMMMMMMMMNhNN NNmMMMdymNMNdmMNNhmyhNms++ysdNmdNd/ommdmMmNNNhohhysymNdmNNNmmdNMMMNNNNMmdysmhmmNooysddNMNMMMMMMMMMMM Nh:dMNmo-hMMMMMNNNNd+/ddmNd/://omNdmNddmN/ms+hmmNNmyhmshohmo:-+Nh+/::hs:-:omhNNNMNmmdyMMNMMMMMMMMMMM NMmdh:ymdMMMMNMMNmyNMo/-hNdNmdhhmmyNs/oshmNNy+/+NsdydNNNmmNNmhhNNdmhdNNmdNmNmddmd+/+sdMMNmmMMMMMMMNd NydNm+/oshmMMmMMmdMNdmNNMh:dMNNh//oymdmyo++sdNMMMNNmmNmNooood-.:s+oo/::od/---.:hNmmdyos+//hMMMMdho:. Nhoommmmy+yNNmNMNmMNhyoyNMMMMd+hmdhsyNyNMNmhsNo+++ssyhhyhNNdddhyho:://ohmhsshymms/-.`.+hNNmhyMd-/oym smNNN:hMNmmmdomNN+oydNNmMMhmNNhh:+/mMNdMh+yNNNmy/-yddmdyymdo:/mh+ooyyysoNm-`-`smyhhhhdyo/-./hMNmmdNm ds/+mNMMMhyhmmNNms+/.:yNMMdsy++dNmsmNyNmmdmMh/ohmdyyyhoshyymmdhssoo:..-+Nms+/os:/y//::/+oymmmdo:.-dh NMNo:mNNMNd-hmdmmsmmddd+yMNNNyosMdoyNNMo-:+ymmhds--smmNNd/``...-:o+ydmNmMm:````-oshmNNshNdo+yhdmNNNm /smNMMdsNMMMm/-hdmN+-/dNmM+/ydNNNdso+oMNNmdhys+mNmhhs.-smddys+/-`.```.+Nm/:/:hy/sy/+/--omdNNNmyo++os hs-sMMMMMMMhNMMN:/dmhs+omMNNdo+-:sydNMMmMo/smNMMh:oymmmNy`-::/ydhdsydmNNNyo++yy::+ssydNmhso/+:/smNmh dMMMNoyMMMN--mMMNo--yhNNNMMMdNNhhs/:+smMNNy:`:NhNNNy:/oMNhhyss:-/---../yyNMNsyhsoo+/+-://oymMNmyNsoh .sNNMmdhyMMMNNMMMMMNo`yMMMMMNNy-/MMMNhNm:yhmmNMmsMhydddMN//oyddddhsooooshMMh::+ddhhddmmNMMMMMy:/mh:: Ny.+MMMMNMdhMMMMydMMNmhMMMMMy/odNMMNhMMNms+-:+hMNMd+--/smNmh+.```-oysyNMMMMNyyhmNNy++o+dMMMMMMMMMNmM NMNNMmodMMmhmmMMMMd+NMMMMMMMMNhoMMMMMdmyMNNNddNd:oymNNyyyso/mNmmNMNmNMMMMMMh/:--+NMMMhoNMMMMMMMMMNhM