BBC ALBA Nollaig 2020

Page 1

ALBA Nollaig 2020 Christmas 2020

bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA


ALBA


Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr bho BBC ALBA Merry Christmas and a happy new year from BBC ALBA Tha BBC ALBA a’ gluasad air Virgin Media. BBC ALBA is moving on Virgin Media. Bho 4 Faoilleach chithear BBC ALBA aig | From 4 January watch BBC ALBA on: • Virgin Media 120 (Alba / Scotland) • Virgin Media 161 (An còrr den RA / Rest of UK) • Freeview 7 (Alba / Scotland) • Freesat 109 • Sky 117 (Alba / Scotland) • Sky 169 (An còrr den RA / Rest of UK)


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Sol

Sol

Riochdaichte le Paper Owl, tionndadh Gàidhlig le Obh! Obh! Productions

Produced by Paper Owl, versioned by Obh! Obh! Productions

Diluain 21 Dùbhlachd, 6.30f

Monday 21 December, 6.30pm

Prògram airson an teaghlach air fad. Tha Sol - gille deich

Family viewing. Sol - a ten-year old boy who is struggling after

bliadhna a dh’aois a’ caoidh a sheanmhair Nonee agus e

the loss of his Grandmother, Nonee - is trying to figure out a

a’ feuchainn ri a shlighe a dhèanamh às a h-aonais.

way forward without her.

Na Tuinichean Mì-thoilichte

The Unhappy Pioneers

Riochdaichte le 1913 Films

Produced by 1913 Films

Diluain 21 Dùbhlachd, 9.45f

Monday 21 December, 9.45pm

Dràma ùr à Canada. Tha mòr-iongnadh ro dhithis

New comedy short from Canada. Two freshly arrived Scottish

thuinichean Albannach, a tha air ùr nochdadh ann an Alba

settlers in 1780s Nova Scotia wake up to a big surprise and

Nuadh sna 1780an, san dachaigh ùr aca agus tha iad a’

turn to the fast-talking land agent for help.

tionndadh gu neach-fearainn seòlta airson cuideachadh.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

An t-Inneal Espresso

The Espresso Machine

Riochdaichte le 1913 Films

Produced by 1913 Films

Diciadain 23 Dùbhlachd, 11.40f

Wednesday 23 December, 11.40pm

Comadaidh ùr à Canada.Thug Ealasaid an t-inneal espresso spaideil

New comedy short from Canada. Ealasaid loaned her high-end

aice air iasad do leannan Ailig, Una, agus tha i gu mòr ga iarraidh air

espresso machine to Ailig’s girlfriend Una, and desperately wants

ais. Gu mì-fhortanach, tha Ailig agus Una air dealachadh. A-nis chan

it back. Unfortunately, Ailig and Una just broke up. Now Ealasaid

eil ach aon roghainn aig Ealasaid ... rèiteachadh a dhèanamh eatorra

has only one option... get them back together or never drink that

no a bhith às aonais an cofaidh blasta gu bràth tuilleadh.

heavenly-tasting coffee again.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Cinema Gadelica

Cinema Gadelica

Riochdaichte le Caledonia TV

Produced by Caledonia TV

Diardaoin 24 Dùbhlachd, 9f

Diardaoin 24 Dùbhlachd, 9f

Le sàr-thaghadh bho na filmichean as fheàrr, tha Cinema Gadelica

Featuring some of the best clips from great movies, Cinema Gadelica

a’ sealltainn mar a bha a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan a’ tarraing reveals why film-makers have been drawn to the spectacular scenery stiùirichean film airson an cuid sgeulachdan a thoirt beò am measg

of the Highland and Islands. Expect action, comedy and romance –

seallaidhean àlainn.

along with some surprising movie trivia!


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Air Iomall - Music from the Edge Riochdaichte le Solus Productions Diardaoin 24 Dùbhlachd, 10.30f Tha an luchd-ciùil Charlie Grey is Joseph Peach air bàrr nan tonn, a’ sireadh dùsgadh-inntinn gus ceòl ùr a sgrìobhadh, agus an uair sin a chluich, airson a’ chiad uair a-riamh air cuid de na h-eileanan as iomallaiche ann an Alba, mar Hiort is na h-Eileanan Flannach.

Air Iomall - Music from the Edge Produced by Solus Productions Thursday 24 December, 10.30pm Musicians Charlie Grey and Joseph Peach take to the high seas, hoping for inspiration to compose new material to be performed for the first time on some of Scotland’s most isolated islands, including St Kilda and The Flannan Isles.

Alleluia na Nollaige

Alleluia at Christmas

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Diardaoin 24 Dùbhlachd, 11.10f

Thursday 24 December, 11.10pm

Cuir fàilte air an Nollaig le ceòl is leughaidhean ann

Readings, reflections and musical celebration for

an cuideachd sàr luchd-ciùil. Nam measg Màiri Anna

Christmas with performances from Mary Ann Kennedy,

NicUalraig, Jamie MacDhùgaill, Joy Dunlop, Iain Eòsaph

Jamie MacDougall, Joy Dunlop, John Joe MacNeil,

MacNèill, Saffron Hanvidge agus Ruairidh Gray.

Saffron Hanvidge and Ruairidh Gray.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Dualag agus Cion a’ Chadail Riochdaichte le Atom Art, tionndadh Gàidhlig le Solus Productions Dihaoine 25 Dùbhlachd, 5f Mar dhòigh air aire a pàrantan a ghlacadh, tha nighean bheag, aois sia bliadhna, air a bheil am far-ainm Dualag agus a caraid mas-fhìor Mgr. Cion a’ Chadail a’ cur ri chèile sàr phlana. Dè eile ach a bràthair ùr agus Granaidh a chur chun na gealaich!

Pigtail and Mr. Sleeplessness Produced by Atom Art, versioned by Solus Productions Friday 25 December, 5pm To win back her parents’ attention, a six-year-old girl nicknamed Pigtail and her imaginary friend Mr. Sleeplessness come up with a clever plan to send her Baby Brother and Grandma to the Moon.

Zog agus na Dotairean Sgiathach

Zog and The Flying Doctors

Riochdaichte le Magic Light Pictures, tionndadh Gàidhlig le Solus Productions

Produced by Magic Light Pictures, versioned by Solus Productions

Dihaoine 25 Dùbhlachd, 5.30f

Friday 25 December, 5.30pm

Beothachadh ann an dreach comadaidh mun dràgon òg

An animated comedy about the keen young dragon Zog and his

dealasach Zog agus a charaidean, a’ bhana-phrionnsa Pearl

friends Princess Pearl and the brave Knight Gadabout.

agus an Ridire Gadabout.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Lena – An Croitear Òg

Lena – The Young Crofter

Riochdaichte le MacTV

Produced by MacTV

Dihaoine 25 Dùbhlachd, 6.35f

Friday 25 December, 6.35pm

Sealladh air beatha croitear òg às na Hearadh aig a bheil

A documentary portrait of a young Hebridean crofter on a

amas sònraichte.

special mission to an uninhabited island.

Cearcaill Ceò

Burning Rubber

Riochdaichte le Corran Media

Produced by Corran Media

Dihaoine 25 Dùbhlachd, 9f

Friday 25 December, 9pm

Sùil spòrsail air cultar chàraichean-railidh Leòdhais anns na

Thrills, spills and Friday-night fun in this affectionate look back

70an is na 80an.

at the rally-inspired Lewis car culture of the 70s and 80s.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Tide Lines 2020

Tide Lines 2020

Riochdaichte le BEEZR Studios

Produced by BEEZR Studios

Dihaoine 25 Dùbhlachd, 10f

Friday 25 December, 10pm

Prògram ciùil còmhla ri Tide Lines, air a chlàradh gu

Music show featuring Tide Lines in a specially recorded

sònraichte aig SWG3 ann an Glaschu.

performance in Glasgow’s SWG3

Charley Pride

Charley Pride

Riochdaichte le MacTV

Produced by MacTV

Dihaoine 25 Dùbhlachd, 10.30f

Friday 25 December, 10.30pm

Thàinig call mòr air saoghal ceòl dùthchasach le bàs an

Country music lost one of its enduring stars this year with the

t-seinneadair Charley Pride. Anns a’ phrògram-sa thèid

death of Charley Pride. This programme charts his improbable

sinn air turas iongantach còmhla ris, bho thoiseach

journey from humble beginnings as a sharecropper’s son on a

iriosal air tuathanas cotain sa bhaile sgaraichte, Sledge,

cotton farm in segregated Sledge, Mississippi, to his meteoric

Mississippi, gu bhith na shàr ghaisgeach ceòl dùthchasach.

rise as a trailblazing country music superstar.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Suiteis às na Speuran!

The Great Northern Candy Drop

Riochdaichte le Obh! Obh!

Produced by Obh! Obh!

Disathairne 26 Dùbhlachd, 5.30f

Saturday 26 December, 5.30pm

Tha Oifigear Poblach rag a’ cur casg air a bhith a’

A by-the-book bureaucrat travels to the Canadian Arctic to try

lìbhrigeadh phrèasantan à plèana.

to stop the traditional Christmas delivery of sweets and toys by a maverick bush pilot.

Spòrs na Bliadhna 2020

Sport Review 2020

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Disathairne 26 Dùbhlachd, 7.45f

Saturday 26 December, 7.45pm

Ruairidh Alastair MacFhillinein, leis an taghadh as fhèarr

Ruairidh Alastair MacLennan presents this year’s sporting

bho shaoghal Spòrs 2020.

highlights.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Mach à Seo: Na Fir-chlis

Mach à Seo: Na Fir-chlis

Riochdaichte le Caledonia TV

Produced by Caledonia TV

Disathairne 26 Dùbhlachd, 9f

Saturday 26 December, 9pm

Bha Ramsay MacMahon a-riamh a’ miannachadh na Fir

Ramsay MacMahon has long-since dreamt of seeing the

Chlis fhaicinn le dhà shùil fhèin - ach ged a shiùbhladh

aurora borealis but having failed so far in his pursuit of this

e sìos no suas, cha robh sgeul aige orra. Chuir e dùbhlan

phenomenon, he sets himself a challenge – to see the elusive

roimhe fhèin - gum faiceadh e am badeigin iad mus biodh

Northern Lights before the winter is out.

an geamhradh seachad.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

A’ Bhliadhna 2020

A’ Bhliadhna 2020

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Didòmhnaich 27 Dùbhlachd, 6f

Sunday 27 December, 6pm

Bidh Anne Lundon a’ toirt sgrìob tro naidheachdan 2020,

Join Anne Lundon for a look back at the year’s biggest

bliadhna cho annasach ’s a bh’ ann.

news stories.

Trusadh – Poaching

Trusadh – Poaching

Riochdaichte le MacTV

Produced by MacTV

Diluain 28 Dùbhlachd, 9f

Monday 28 December, 9pm

Prògram onarach le dealbhan brèagha mu phoidseadh

An honest and visually beautiful programme about poaching

air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean ann an Alba.

across the Highlands and Islands of Scotland.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Dystonia: Beatha air Fhiaradh Riochdaichte le Sgeul Media Dimàirt 29 Dùbhlachd, 9f Airson faisg air dà fhichead bliadhna, tha DK Mac a’ Phì air a bhith beò le dystonia, a’ fàgail nach urrainn dha a cheann a chur dìreach. Cluinnidh sinn mun bhuaidh a tha sin a’ toirt air a bheatha bho là gu là agus an strì a tha e fhathast ris gus leighis no faochadh fhaighinn.

Dystonia: Beatha air Fhiaradh Produced by Sgeul Media Tuesday 29 December, 9pm For almost 40 years, DK MacPhee has lived with dystonia, leaving him unable to straighten his head. DK will give an insight into the impact this has on his daily life and his ongoing battle to find treatment or relief.

NY2SY

NY2SY

Riochdaichte le Moja

Produced by Moja

Diciadain 30 Dùbhlachd, 9f

Wednesday 30 December, 9pm

Bho doimhneachd inntinn gu iomradh air bhàrr tuinn

The dramatic highs and lows of a lone Atlantic rowing

a’ Chuain Shiair: sgeulachd Niall Iain Dòmhnallach.

challenge, with Niall Iain MacDonald.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Ronia, Nighean a’ Mhèirlich Riochdaichte le Obh! Obh! Bho Dhiardaoin 31 Dùbhlachd, 6f & 6.30f Tha Ronia, nighean a’ mhèirlich ga breith air oidhche stoirmeil le dealanach a tha a’ sgaradh an dùin na dhà leth.

Ronja, the Robber’s Daughter Produced by Obh! Obh! From Thursday 31 December, 6pm & 6.30pm The UK terrestrial premiere of a children’s series from “Pippi-Longstocking” creator, Astrid Lindgren, and legendary Japanese animators, Studio Ghibli. When Ronia, the robber’s daughter, is born on a stormy night, lightning strikes the bandit gang’s mountain hideaway.

An Gobha - The Last Blacksmith

An Gobha - The Last Blacksmith

Riochdaichte le Mast Àrd

Produced by Mast Àrd

Diardaoin 31 Dùbhlachd, 7.30f

Thursday 31 December, 7.30pm

Film mu Chalum ‘Steallag’ MacLeòid, nach maireann, fear

Documentary about the late Calum ‘Steallag’ MacLeod, one

de na goibhnean traidiseanta mu dheireadh ann an Alba.

of Scotland’s last traditional blacksmiths. Filmed in 2006, the

Air fhilmeadh ann an 2006, tha am prògram a’ rannsachadh

programme explores the charismatic craftsman’s connection

a cheangal ri traidiseanan nan eilean, agus a’ glacadh cuid

to island traditions and the many stories told by the old

de na sgeulachdan a chaidh innse le seann charactaran

characters of Stornoway by the heat of the furnace.

Steòrnabhaigh an taca an teine sa cheàrdaich.x


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Ceòl na Loidhne

Song of the Track

Riochdaichte le Sgeul Media

Produced by Sgeul Media

Diardaoin 31 Dùbhlachd, 9f

Thursday 31 December, 9pm

Tha Ingrid NicEunraig a’ comharrachadh dealbhan ùra a

Ingrid Henderson celebrates newly discovered photographs

chaidh an lorg de Loidhne na Gàidhealtachd an Iar.

of the West Highland Line that give a unique insight into the construction of this epic feat of engineering.

Siud agad e! 2020

Siud agad e! 2020

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Diardaoin 31 Dùbhlachd, 11f

Thursday 31 December, 11pm

Comadaidh sgeidseachan ùra a’ toirt sùil air ais air

A comic look-back at a year to remember (or maybe forget...)

cuspairean agus naidheachdan na bliadhna-sa airson

Kathleen MacInnes and Calum MacKinnon present a side-

soraidh slàn a chur air 2020. Bidh Kathleen NicAonghais

splitting mixture of sketches, satire and general silliness.

agus Calum MacFhionghain le cleasachd a’ toirt thugainn sgeulachdan ann an dòigh aoireil agus èibhinn.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Cèilidh na Bliadhn’ Ùire

Hogmanay Cèilidh

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Diardaoin 31 Dùbhlachd, 11.30f

Thursday 31 December, 11.30pm

Cathy NicDhòmhnaill agus Niall Iain Dòmhnallach le sàr

Hogmanay ceilidh hosted by Cathy Macdonald and

cheòl bho leithid Peat & Diesel, Glenfinnan Ceilidh Band,

Niall Iain Macdonald. With Peat & Diesel, Glenfinnan

Sian agus Trail West.

Ceilidh Band, Sian and Trail West.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Iorram – Boat Song

Iorram – Boat Song

Riochdaichte le Bofa Films

Produced by Bofa Films

Dihaoine 1 Faoilleach, 6.35f

Friday 1 January, 6.35pm

Tha an stiùiriche, Alastair Cole, a’ toirt turas dealbhach tro

Director Alastair Cole takes a cinematic journey into the past

eileanan Innse Gall bho làithean a dh’fhalbh gus an latha

and present of the Outer Hebrides, mixing voices, stories and

an-diugh, a’ snìomh guthan, sgeulachdan agus òrain bhon

songs from the 20th century with images of island life today

20mh linn le ìomhaighean de bheatha nan eilean san latha

and music by Aidan O’Rourke.

an-diugh cuide ri ceòl ùr bho Aidan O’Rourke.

An Sgoil Bheag Mu Dheireadh

The Last Little School

Riochdaichte le Macanta Media

Produced by Macanta Media

Dihaoine 1 Faoilleach, 8.05f

Friday 1 January, 8.05pm

Anns an Ògmhìos, 2013, bha sgoil bheag sna Hearadh gus

In June, 2013, a small school in Harris was about to close. Six

dùnadh. Dh’fhàgadh i sianar chloinne às a dèidh, agus beàrn

children would be left without a school, and a chasm in the

ann an cridhe coimhearsnachd.

heart of the community.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

God Save The Quine

God Save The Quine

Riochdaichte le HG Productions

Produced by HG Productions

Dihaoine 1 Faoilleach, 9f

Friday 1 January, 9pm

Le agallamhan bho leithid Annie Lennox, Barbara Dickson,

Through exclusive interviews with Scotland’s finest female

Eddi Reader agus Clare Grogan, tha Fiona NicChoinnich

musicians, Fiona MacKenzie explores the journeys travelled

a’ rannsachadh saoghal ciùil nam ban Albannach.

by the country’s most revered female artists including Annie Lennox, Barbara Dickson, Eddi Reader and Clare Grogan.

Boireannaich Iarainn

Iron Women

Riochdaichte le PurpleTV

Produced by PurpleTV

Disathairne 2 Faoilleach, 9f

Saturday 2 January, 9pm

Tha Boireannaich Iarainn a’ coimhead ri eachdraidh

Iron Women explores the extraordinary history of women’s

iongantach goilf bhoireannach ann an Alba.

golf in Scotland.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Gàrradh Phàdruig

Gàrradh Phàdruig

Riochdaichte le Caledonia TV

Produced by Caledonia TV

Bho Dhiluain 4 Faoilleach, 8.30f

From Monday 4 January, 8.30pm

Chaidh Gàrradh Phàdruig a chlàradh thar trì ràithean fhad

Filmed across a single growing season, from January

‘s a bha Pàdruig ag ionnsachadh mu obair àiteachais sa

to October, Gàrradh Phàdruig, follows newbie gardener

ghàrradh bheag chas aige ann an Glaschu.

Peter MacQueen, as he transforms his tumble-down tenement back court.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Lipoedema – Sgeulachd Lorna

Lipoedema – Lorna’s Story

Riochdaichte le Sorbier Productions

Produced by Sorbier Productions

Dimàirt 5 Faoilleach, 9f

Tuesday 5 January, 9pm

Sgeulachd Lorna Nic an t-Sagairt às an Eilean Sgitheanach,

Lorna Taggart from Isle of Skye has spent a lifetime battling

air a bheil an tinneas maireannach lipoedema.

the condition lipoedema; a fat cell disorder. The film follows her journey from diagnosis towards potentially life-changing surgery - now threatened by COVID.

Na Glèidheadairean (The Animal Keepers)

Na Glèidheadairean (The Animal Keepers)

Produced by Midas Media

Produced by Midas Media

Bho Dhiardaoin 7 Faoilleach, 9pm

From Thursday 7 January, 9pm

A’ leantainn glèidheadairean rè nan ràithean aig pàircean

Following keepers across the seasons at the wildlife parks

fiadh-bheathaichean na h-Alba.

and zoos in Scotland.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Nannag a’ Noo

Huggleboo

Riochdaichte le Solus Productions

Produced by Solus Productions

Bho Dhihaoine 8 Faoilleach, 5.45f

From Friday 8 January, 5.45pm

Tha Nannag a’ Noo agus Mamaidh a’ cluich falach-fead.

New pre-school animated series. Huggleboo and her mommy

Tha Nannag a’ Noo a’ cur nan dèideagan air falach ach saoil

are playing hide and seek, Huggleboo hides all her cuddly toys

càite an deach Flufag?

but where did Fluffy go?

ALT

ALT

Riochdaichte le BEEZR Studios

Produced by BEEZR Studios

Bho Dhihaoine 8 Faoilleach, 10.45f

From Friday 8 January, 10.45pm

Sùil air ais air ALT le ceòl bho Travis. Còmhla ri Dòmhnall

Highlights from ALT. Tonight music and chat from Travis.

Eòghainn MacFhionghain.

With Dòmhnall Eoghainn Mackinnon.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Nollaig 2020 | Christmas 2020

Clàr na Nollaig | Christmas Schedule Sol | Diluain 21 Dùbhlachd, 6.30f

Sol | Monday 21 December, 6.30pm

Na Tuinichean Mì-thoilichte | Diluain 21 Dùbhlachd, 9.45f

The Unhappy Pioneers | Monday 21 December, 9.45pm

An t-Inneal Espresso | Diciadain 23 Dùbhlachd, 11.40f

The Espresso Machine | Wednesday 23 December, 11.40pm

Cinema Gadelica | Diardaoin 24 Dùbhlachd, 9f

Cinema Gadelica | Thursday 24 December, 9pm

Air Iomall - Music from the Edge | Diardaoin 24 Dùbhlachd, 10.30f

Air Iomall - Music from the Edge | Thursday 24 December, 10.30pm

Alleluia na Nollaige | Diardaoin 24 Dùbhlachd, 11.10f

Alleluia at Christmas | Thursday 24 December, 11.10pm

Dualag agus Cion a’ Chadail | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 5f

Pigtail and Mr. Sleeplessness | Friday 25 December, 5pm

Zog agus na Dotairean Sgiathach | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 5.30f

Zog and The Flying Doctors | Friday 25 December, 5.30pm

Lena – An Croitear Òg | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 6.35f

Lena – The Young Crofter | Friday 25 December, 6.35pm

Cearcaill Ceò | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 9f

Burning Rubber | Friday 25 December, 9pm

Tide Lines 2020 | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 10f

Tide Lines 2020 | Friday 25 December, 10pm

Charley Pride | Dihaoine 25 Dùbhlachd, 10.30f

Charley Pride | Friday 25 December, 10.30pm

Suiteis às na Speuran! | Disathairne 26 Dùbhlachd, 5.30f

The Great Northern Candy Drop | Saturday 26 December, 5.30pm

Spòrs na Bliadhna 2020 | Disathairne 26 Dùbhlachd, 7.45f

Sport Review 2020 | Saturday 26 December, 7.45pm

Mach à Seo: Na Fir-chlis | Disathairne 26 Dùbhlachd, 9f

Mach à Seo: Na Fir-chlis | Saturday 26 December, 9pm

A’ Bhliadhna 2020 | Didòmhnaich 27 Dùbhlachd, 6f

A’ Bhliadhna 2020 | Sunday 27 December, 6pm

Trusadh – Poaching | Diluain 28 Dùbhlachd, 9f

Trusadh – Poaching | Monday 28 December, 9pm

Dystonia: Beatha air Fhiaradh | Dimàirt 29 Dùbhlachd, 9f

Dystonia: Beatha air Fhiaradh | Tuesday 29 December, 9pm

NY2SY | Diciadain 30 Dùbhlachd, 9f

NY2SY | Wednesday 30 December, 9pm

Ronia, Nighean a’ Mhèirlich | Bho Dhiardaoin 31 Dùbhlachd, 6f & 6.30f

Ronja, the Robber’s Daughter | From Thursday 31 December, 6pm & 6.30pm

An Gobha - The Last Blacksmith | Diardaoin 31 Dùbhlachd, 7.30f

An Gobha - The Last Blacksmith | Thursday 31 December, 7.30pm

Ceòl na Loidhne | Diardaoin 31 Dùbhlachd, 9f

Song of the Track | Thursday 31 December, 9pm

Siud agad e! 2020 | Diardaoin 31 Dùbhlachd, 11f

Siud agad e! 2020 | Thursday 31 December, 11pm

Cèilidh na Bliadhn’ Ùire | Diardaoin 31 Dùbhlachd, 11.30f

Hogmanay Cèilidh | Thursday 31 December, 11.30pm

Iorram – Boat Song | Dihaoine 1 Faoilleach, 6.35f

Iorram – Boat Song | Friday 1 January, 6.35pm

An Sgoil Bheag Mu Dheireadh | Dihaoine 1 Faoilleach, 8.05f

The Last Little School | Friday 1 January, 8.05pm

God Save The Quine | Dihaoine 1 Faoilleach, 9f

God Save The Quine | Friday 1 January, 9pm

Boireannaich Iarainn | Disathairne 2 Faoilleach, 9f

Iron Women | Saturday 2 January, 9pm

Gàrradh Phàdruig | Bho Dhiluain 4 Faoilleach, 8.30f

Gàrradh Phàdruig | From Monday 4 January, 8.30pm

Lipoedema – Sgeulachd Lorna | Dimàirt 5 Faoilleach, 9f

Lipoedema – Lorna’s Story | Tuesday 5 January, 9pm

Na Glèidheadairean (The Animal Keepers) | Bho Dhiardaoin 7 Faoilleach, 9f

Na Glèidheadairean (The Animal Keepers) | From Thursday 7 January, 9pm

Nannag a’ Noo | Bho Dhihaoine 8 Faoilleach, 5.45f

Huggleboo | From Friday 8 January, 5.45pm

ALT | Bho Dhihaoine 8 Faoilleach, 10.45f

ALT | Friday 8 January, 5.45pm


bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA