Page 1

Br andonMar t i n,LandscapeArchitect


“ Neverbeaf r ai dt ot r ys omet hi ngnew,r emember amat eur sbui l tt hear c,pr of es s i onal sbui l tt he Ti t ani c. �

1


Tr ansi tOr i ent edDevel opment Spr i ng2008-Regi onalPl anni ng

LandscapeAr chi t ect ur eBui l di ngPl aza Fal l2008-Cons t r uct i onMat er i al s&Det ai l s

TheSandbarHot el& Resor t

Summer2009-Col l abor at i onSt udi o

Pr of essi onalWor k

Summer2008-I nt er ns hi p

ModelBui l di ng

Fal l2007-Si t eDes i gn

Ewar dsRanchCommuni t y Spr i ng2010-Seni orSt udi o

2


Mas t erPl andes i gnedi nAut oCAD Penwor kandr ender i ngcompl et edbyhand

Tr ansi t Or i ent edDevel opment Pr oj ectLocat i on:Lubbock,TX

Compl et ed:Spr i ng2008i nRegi onalPl anni ng

Ski l l sus ed:Aut oCAD,Sket chup,Pendr af t i ng,Handr ender i ng

3


El evat i onpr odcuedi nAut oCAD Al lpenwor kandr endr i ngdonebyhand Bi r d’ sEyeper s pect i veandot herper s pect i ves devel opedbyhandus i ngs ket chupmodel

Thi spr oj ectwasdevel opedi nor dert ocr eat eanew mul t i f ami l yhous i ngdevel opmenton t heeas ts i deofLubbock,TX.I nor derf ort her es i dent st ogett oandf r om wor kandot her ar easweal s ohadt oi ncor por at eat r ans i ts ys t em t hatwoul df unct i onwi t ht hes i t e.I n addi t i on,wehadt oi ncl udeampl egr eens pacebot har oundandwi t hi nt her es i dencear eas . Thes i t ewast oi ncl udeever yt hi ngt hataper s onwoul dneedt ol i ve.I nas ens et her es i dent s houl dhavet heabi l i t yt ol i veandneverhavet ol eavet hi sl ocat i on.

4


Mas t erPl andes i gnedi nAut oCAD Penwor kandr ender i ngcompl et edbyhand Cons t r uct i onDet ai l sdevel opedi nAut oCAD

LandscapeAr chi t ect ur eBui l di ngPl aza Pr oj ectLocat i on:Lubbock,TX

Compl et ed:Fal l2008i nConst r uct i onMat er i al s& Det ai l s Ski l l sus ed:Aut oCAD,Sket chup,Pendr af t i ng,Handr ender i ng

5


Thi spr oj ectwasdevel opedf orust or edes i gnt hepl azaont henor t hs i deoft heol d Ani malSci encesbui l di ngont heTexasTechCampus .Wewer et oconver tanexi s t i ng par ki ngl oti nt oapl azamadef orpedes t r i ans .Thr ought hepr oj ectwehadt o det er mi net hef act or st hatwoul di mpactours i t eandmakes ur et hatt heywer e addr es s edi nt hedes i gn.Wet henhadt odevel opdet ai l soft hecons t r uct i ondr awi ngs s ot hatwewoul dhaveabet t erunder s t andi ngofwhatwenti nt obui l di ngs omet hi ng onacons t r uct i onpr oj ect .

6


Comput erRender i ngscompl et edi nRevi tbypar t ner i ngr oup,buts howst hedes i gnoft hel ands cape Hel pedi nt hemodelcons t r uct i on,phot ost akenby gr ouppar t ner

TheSandbarHot el& Resort Pr oj ectLocat i on:Gal vest on,TX

Compl et ed:Summer2009i nCol l abor at i onSt udi o

Ski l l sused:Aut oCAD,Pendr af t i ng,Handr ender i ng,Phot oshop

7


Mas t erPl anwasdr af t edbyhand,t henr ender ed wi t hmar kerandpenci l ,andl as t l ys cannedand compl et edi nphot os hop

Theobj ect i veoft het hi speoj ectwast odevel opa r s tr at er es or thot elont he beachesofGal ves t on.Wewor kedwi t hAr chi t ect sandI nt er i orDes i gner st odes i gn t hepr oj ectf r om s cr at ch.Thedes i gnoft hel ands capewast o ow wi t ht hebui l di ng andgi veampl er oom f orpedes t r i answal ki ngal ongt her oad.I naddi t i on,wewer et o mai nt ai nanexcl us i vef eelf ort hehot elbys epar at i ngt heus esoft hehot elgues t s f r om t hepubl i c.Oneoft het oughes tchal l engeswast ocr eat eades i gnt hatwoul d l as tt hr oughhur r i canesandt heweat herofGal ves t on.

8


Pr of essi onalWor k

Pr oj ect sCompl et edatBer kenbi l eLandscapeAr chi t ect s Compl et ed:Summer2008,I nt er nshi p

Ski l l sus ed:Aut oCAD,Sket chup,Pendr af t i ng,Handr ender i ng

9


Render i ngsdr af t edi nAut oCAD andr ender edwi t ha compat i bl eAut oCAD r ender i ngengi ne Lands capeandI r r i gat i onpl ansdr af t edi nAut oCAD

Theabovepr oj ectwascompl et edatBer kenbi l eLands capeAr chi t ect sdur i ngani nt er ns hi p i nt hes ummerof2008.Thepr oj ectwasanew Car eerTechnol ogyCent erl oact edont he Eas t el dCommuni t yCol l egeCampus .Thi spr oj ectwoul dr equi r epr opercommuni cat i on bet weenus ,bei ngt heLands capeAr chi t ect ur e r m,andt heAr chi t ect swhower et hel ead ont hej ob.Theabover ender i ngswer edr af t edi nAut oCAD andt henr ender edi nan Aut oCAD compat abl er ender i ngpr ogr am.Thel ands capepl ans hownont her i ghtandt he i r r i gat i onpl anss howni nt hebackgr oundwer eal s odr af t edi nAut oCAD.

1 0


Tor nadoGal l er y

Busi nessAdmi ni s t r at i onPl aza

Ri char dNeut r aHous e Al lmodel swer ecompl et edwi t hgr oup par t nerandus edf ort he nalpr es ent at i on

ModelBui l di ng

Pr oj ectLocat i on:Lubbock,TX& Cal i f or ni a

1 1

Compl et ed:Fal l2007i nSi t eDesi gn Ski l l sused:ModelBui l di ng


TheTor nadoGal l er ywasanar tgal l er yi nLubbock.Theowneroft hebui l di ngwant ed t odevel opt hes i deyar di nt oaus abl epl azaf orhi svi s i t or st os i tandenj oy. TheBus i nes sAdmi ni s t r at i onPl azawasar econs t r uct i onpr oj ectofanexi s i t ngpr oj ect . Wewer et oanal yzet heexi s t i ngpl azaandt hendes i gnamor eeďŹƒci entpl aza. TheRi char dNeut r ahous ewasapr oj ectdevel opedf orust odes i gnas i t ear ounda f amousar chi t ect swor kandmakeeach ow wi t ht heot her .

1 2


I dealRel at i onshi p

Concept

Sket chescompl et edus i ngbas ei maget r aci ng t hencompl et edwi t hdet ai l sdonebyhand I dealDi agr am andConceptdr awnbyhandand r ender edi nphot os hop

deal>Pr el i mi nar yDesi gn Edwar dsRanchCommuni t y-I Pr oj ectLocat i on:Ft .Wort h,TX

1 3

Compl et ed:Spr i ng2010i nSeni orSt udi o

Ski l l sused:Aut oCAD,Sket chup,Pendr af t i ng,Handr ender i ng,Phot oshopRender i ng


Pr el i mi nar yDesi gn

Forours eni orpr oj ect ,mypar t nerandIr ecei vedt hi spr oj ectf r om Mes aDes i gn Gr oup.Wear ecur r ent l yt hr oughpr el i mi nar ydes i gnand owi ngi nt oMas t erPl anni ng. Thepr oj ecti sa300acr er es i dent i alnei ghbor hoods out hwes tofFt .Wor t h,TX.I ti st o i ncl udel uxur yhous esandameni t i est opr ovi det her es i dent swi t hat r uel yuni que l i vi ngexper i ence.Thedes i gnoft hes i t ei schal l engi ngduet ot heSout hwes tPar kway t ol lr oadbei ngcons t r uct edt hr ought hehear tofours i t e.I naddi t i ont ot henumber off aci l i t i eswear et oi ncl ude,t hepr oj ects houl dal s oi ncl udeampl egr eens pace.

1 4


2210Mai nSt .Lubbock,TX79401

469. 261. 8942

br andon. mar t i n@t t u. edu

Martin Portfolio 2010  
Martin Portfolio 2010  

This is my senior portfolio. Additional work will be updated once the Senior project is done.

Advertisement