Page 1

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 1


Biztosítási Kisokos | Tartalom

www.pbasarvar.hu

Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítások • • • • • • • • • • • •

Ki köteles GFB szerződést kötni? A GFB biztosítás bonus/malus rendszere Kárbejelentés időbeli haladéka Hogyan tudok felmondani egy biztosítási szerződést? Fizessünk pontosan a kötelező biztosításunkat! A kgfb biztosítás időtartama Biztosítási szerződés szüneteltetése Nemzetközi Zöldkártya Rendszer A Zöldkártya Rendszer tagországai: Mi a teendő káresemény esetén? Mi a kártörténeti igazolás? Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

Casco biztosítás • • • • • • • •

Amit a Casco-ról tudni érdemes Milyen kockázatokra nyújt fedezetet a casco biztosítás? Érdemes-e CASCO-t a márkakereskedésben kötni? Mit kell tudni a CASCO-ról, ha a gépjármű finanszírozott? Casco esetén mit jelent az önrészesedés? Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm? Hitelre vásárolt autónál kötelező casco-t kötni? Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan?

Lakásbiztosítás • • • • • • • • •

Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást? Milyen összegre biztosítsam a lakásomat? Miért emeli a biztosító évente a díjat? Mire jó a lakásbiztosításon belüli felelősségbiztosítás? Mikor mondható fel a lakásbiztosítás és hogyan? Mi a teendönk lakásbiztosítás kár esetén? Mit jelent az, hogy Lakás assistance szolgáltatás? Mi történik akkor, ha még a biztosítási kötvény nem érkezett meg és károm van? Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak?

Utasbiztosítás • • • • • • • • •

Utazás előtt mikor köthető meg legkorábban az utasbiztosítás? Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk? Mi minősül az utazási feltételek szerint hegymászásnak? Biztosítástípusok Mit kell tennem ha külföldön megbetegszem? Ki kell-e fizetnie az utasnak az orvost a helyszínen? Milyen dokumentumok kellenek a kárbejelentéshez? Van már kiváltott E-111-es nyomtatványom, mégis kössek utasbiztosítást? Nekem van bankkártyához tartozó utasbiztosításom, mégis kössek utasbiztosítást?


Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítások Ki köteles GFB szerződést kötni? Kötelező felelősségbiztosításnál a szerződő a gépjármű Magyar Köztársaság által kibocsátott forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában a gépjármű tulajdonosa. A gépjármű bérlője, használója viszont nem lehet szerződő, még abban az esetben sem, ha a bérleti, haszonbérleti, használati, stb. szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli. A bérlet, haszonbérlet vagy kölcsönszerződés, ugyanis nem eredményez az üzembentartó személyében bekövetkező változást. Új belépő: Új belépőnek minősül az, aki két éven belül nem volt azonos gépjármű-kategóriába GFB biztosítás szerződője. Új belépő esetén a szerződés bonus-malus besorolása csak A00 lehet, a szerződéshez a későbbiekben sem lehet bonus előzményt rögzíteni. Nem új belépő két éven belül rendelkezett GFB szerződéssel: Amennyiben két éven belül rendelkezett azonos gépjármű-kategóriába tartozó GFB szerződéssel, Ön nem számít új belépőnek a rendszerbe. Ebben az esetben a két éven belül megszűnt szerződésről “Kártörténeti igazolást” kell beszereznie előzménybiztosítójától, és azt az új szerződéséhez - legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90 napon belül - be kell küldenie. Az új szerződést A00 bonus-malus besorolásnak megfelelő díjon lehet megkötni, majd a Kártörténeti igazolás benyújtását követően, a szerződés bonus-malus besorolása az igazolás tartalmának megfelelően, visszamenőleges hatállyal módosításra kerül (Pl. a Kártörténeti igazolás alapján a b-m besorolás B10, akkor a szerződés kezdetére visszamenőlegesen 50%-kal csökken a biztosítás díja). FONTOS: amennyiben a Kártörténeti igazolást 90 napon belül nem küldi meg, a szerződést a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal a legkedvezőtlenebb M04-es besorolásnak megfelelő díjra módosítja a biztosító.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 3


Biztosítási Kisokos | Kötelező biztosítás

www.pbasarvar.hu

Nem új belépő jelenleg is rendelkezik GFB szerződéssel: Amennyiben jelenleg is rendelkezik azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre GFB szerződéssel, Ön nem számít új belépőnek a rendszerbe. Ebben az esetben a párhuzamosan üzemeltetett gépjárműre vonatkozó GFB szerződés biztosítójától egy igazolást kell kérni, és legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90 napon belül be kell küldeni az új biztosítási szerződéshez. Az igazolás tartalmát a kormányrendelet meghatározza, a nyomtatvány elnevezése: Igazolás kötelező felelősségbiztosításról. Az új szerződést A00 bonus-malus besorolás alapján lehet megkötni, de amennyiben a korábban kötött GFB szerződés az érdekviszony megszűnése miatt hatályát veszti, a megszűnő szerződés kedvezőbb bonus fokozata átvihető egy másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó GFB szerződésre.

A GFB biztosítás bonus/malus rendszere Az üzembentartó már megszerzett bonus-malus fokozata megmarad, és az arra jogosító időtartam tovább folyik, ha a szerződés megszűnik - kivéve a díjnemfizetés miatti megszűnést -, és a szerződés megszűnésétől számított kettő éven belül a biztosított új szerződést köt akár ugyanazon, akár más biztosítónál. Bonus-malus nyilvántartási rendszer az egyedi szerződésekkel rendelkező személygépkocsikra, tehergépjárművekre, autóbuszokra, motorkerékpárokra, vontatókra és mezőgazdasági vontatókra (gépjármű kategóriák) terjed ki.

kárbejelentés időbeli haladéka A biztosított köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával - 8 napon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni, továbbá a káresemény kapcsán a biztosítottat érintő hatósági határozatot annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a biztosító részére bemutatni. Az érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó a káreseményt 8 napon belül köteles a Kártalanítási Számla kezelőjének bejelenteni. Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani. Köteles a biztosított 8 napon belül bejelenteni azt is, ha a káreseménnyel kapcsolatban ellene peres vagy nem peres eljárás indult. A biztosító jogosult ebben az eljárásban a biztosított képviseletéről gondoskodni.

Hogyan tudok felmondani egy biztosítási szerződést? 1-2 kivételtől eltekintve (pl. utasbiztosítások, rendezvénybiztosítások) a biztosítási szerződések nagy része határozatlan tartamú, évente megújuló. A havi, negyedéves vagy féléves díjfizetések csak a fizetési gyakoriságoknak felelnek meg és a választástól függetlenül a biztosítók részére jár a biztosítási díj a teljes évre. A szerződéseket jellemzően a biztosítási évforduló előtt 30 nappal lehet felmondani a biztosítohoz intézett levélben. Természetesen igény szerint ebben is állunk rendelkezésedre.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 4


Biztosítási Kisokos | Kötelező biztosítás

www.pbasarvar.hu

Fizessünk pontosan a kötelező biztosításunkat! A kötelező biztosításnál a befizetés felelőssége a gépjármű tulajdonosát terheli. Utána kell járni, be kell fizetni időben a biztosítás díját, nem lehet a biztosító esetleges késlekedésére hivatkozni, “hogy nem jött csekk”. Ha 30 napon belül nincs befizetve a díj, akkor a szerződésünk megszűnik. Megkötése csak ugyanannál a biztosítónál lehetséges és a fizetetlen napokra fedezetlenségi díjat számolnak fel, aminek az összege nagyobb, mint a legmagasabb malus besorolásé! Ez egyszerűen nem éri meg Mi a teendő amennyiben nem érkezik meg a KGFB szerződésemhez a befizetési csekk? Ebben az esetben sürgősen vegyük fel a kapcsolatatot a biztosítóval vagy az alkusz céggel és kérjünk egy csekket. A befizetés mindenképpen a mi felelősségünk és kötelezettségünk. A biztosító késlekedése nem lehet kifogás.

A kgfb biztosítás időtartama A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan tartamú. A biztosítási év a szerződés megkötésétől számított egy év. Határozott időtartamú szerződés megkötésére meghatározott esetekben kerülhet sor. Ilyen pl.: “P” (próba), “V” (vám), “Z” (magyar határig érvényes) és “E” (érvényes magyar rendszámmal nem rendelkező) rendszámmal ellátott járművek, illetőleg azok a forgalomból kivont járművek, amelyek csak útvonalengedéllyel közlekedhetnek.

biztosítási szerződés szüneteltetése A biztosítási szerződés kettőtől hat hónapig terjedő tartamban szünetel, ha a biztosított bemutatja a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonását igazoló - külön jogszabályban meghatározott okiratokat. A szünetelés a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik és tart az újbóli üzembe helyezés napjáig. Az újbóli üzembe helyezés napját az üzembentartó köteles a biztosítónak bejelenteni. Abban az esetben, ha az üzembentartó az újbóli üzembe helyezést hat hónapon belül nem jelenti be, a szerződés érdekmúlással megszűnik.

Nemzetközi Zöldkártya Rendszer A zöldkártya egy nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára a külföldön megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására. A zöldkártya tehát a magyar kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás külföldre való kiterjesztését igazoló nyomtatvány. A zöldkártyát a biztosítók a felelősségbiztosítási fedezet fennállásának utolsó napjáig (biztosítási díjjal fedezett időszak vége + 30 nap) állítják ki. A zöldkártyát legkevesebb 15 napra állítják ki. Az érvényes felelősségbiztosítás igazoló zöldkártyára a rendszámegyezményben részt vevő országokban nincs szükség. Az egyezményt ratifikáló országok ugyanis a gépjármű telephelye szerinti ország hatósági jelzését (rendszámát), valamint a gépjárművön külön elhelyezett ország jelzést elfogadják az érvényes felelősségbiztosítás igazolásául. A magyar rendszám és ország jelzés (H betű) igazolja tehát az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét. PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 5


Biztosítási Kisokos | Kötelező biztosítás

www.pbasarvar.hu

A Zöldkártya Rendszer tagországai: Ausztria, Albánia, Andorra, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország (Monaco), Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Luxemburg, Lettország, Lengyelország, Macedónia, Málta, Moldávia, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Egyesült Királyság (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán és San Marino Köztársaság), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc (Liechtenstein), Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Jugoszlávia (külön megállapodás alapján). A fentiektől függetlenül kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alábbi országokba utazáskor: Andorra, Ciprus, Észtország, Irán, Izrael, Lettország, Moldávia, Málta, Törökország, Tunézia, Ukrajna, Irán és Tunézia. Amennyiben ezeknek az országoknak a jele a Zöldkártya nyomtatványon nyomdailag át van húzva - az illető ország jelét (a régi nyomtatványkészlet kifogyásáig) külön fel kell tüntetni a bizonylaton. Ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes Zöldkártyával, az illető ország határán kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni. Javasolt a Zöldkártya kiváltása Görögországba és Lengyelországba történő utazáskor is.

Mi a teendő káresemény esetén? Ha személyi sérülés is történt, akkor minden esetben értesíteni kell a rendőrséget. Amennyiben a károkozó külföldi állampolgár szintén ajánlatos rendőrt hívni, valamint minden olyan esetben, ahol a felelősség megállapítása nem teljesen egyértelmű. Minden esetben, a másik féllel közösen ki kell tölteni az Európai Baleseti Bejelentőt. Ha nincs kéznél ilyen nyomtatvány, akkor egy üres lap is megteszi, melyen mindkét fél személyes adatait, a baleset körülményeinek részletes leírását (rajz) ill. a gépjárművek adatait kell rögzíteni. Fontos, hogy ha vannak az esetnek tanúi, az ő adataikat is írjuk fel. A vétlen félnek, a károkozó biztosítójánál kell kérni a kárfelmérést. Ha károkozó külföldi, akkor a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál be lehet jelenteni a kárt. Hasznos ilyen esetben feljegyezni a külföldi károkozó felelősségbiztosítójának nevét és a zöldkártyájának számát. A károsult a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül, a biztosított (károkozó) 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

Mi a kártörténeti igazolás? A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolás beszerzése, évfordulós átkötéskor (2007 évtől) már nem az ügyfél dolga, hanem a biztosítók küldik azt meg egymásnak. Évközi kötésnél az ügyfélnek kell 90 napon belül benyújtania az igazolást, bekérve azt az előző biztosítójától. Ügyelni kell arra, hogy a kiállítást követően az igazolás csak 30 napig érvényes.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 6


Biztosítási Kisokos | Kötelező biztosítás

www.pbasarvar.hu

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom? Külföldre utazáshoz szükséges úgynevezett nemzetközi zöld kártyát kiváltani, amely igazolja, hogy a gépjármű rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással. Külföldön, igazoltatáskor is kérhetik ezt Öntől. Ezt a zöldkártyát a biztosítója is megküldheti, de a CLB ügyfélszolgálata szívesen kiállítja és postázza Önnek. Igényét jelezheti, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.

Online díjszámítás: http://pbasarvar.hu/biztositasaink/ Infóvonal: +36 (95) 520 230 A PBA megoldása a legrugalmasabb és a legegyszerűbb!

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 7


Casco biztosítás

Amit a Casco-ról tudni érdemes Egy általános CASCO biztosítás fedezetet nyújt a jármű töréskáraira (akár sajáthibás balesetről, akár ismeretlen általi károkozásról legyen szó), elemi és tűzkárokra, az egész jármű vagy alkatrészeinek ellopására, de kiegészítőként akár tartalmazhat poggyász-, extratartozék- és balesetbiztosítást, vagy kölcsöngépjármű szolgáltatást is. Az autókba viszonylag gyakran keletkezik kár, és ezek a károk adott esetben nagy értékűek is lehetnek, így a nagy kockázat miatt a CASCO nem olcsó biztosítási forma. Új autókra ennek ellenére feltétlenül érdemes megkötni (különösen akkor, ha az autót hitelre vettük vagy lízingeljük), de pár éves gépjárműre is találhatunk megfelelő, de olcsóbb CASCO biztosítást. A teljes körű cascok mellett ma már elérhetők az ún. rész-casco szerződések is, amelyek vagy csak a töréskárra, vagy csak a lopáskárra vonatkoznak, de létezik idősebb használt autó casco is, amely alacsonyabb szolgáltatási szinttel, de kedvezőbb díjjal köthetők. A CASCO szerződések díját alapvetően két tényező határozza meg: az első az autó újkori értéke, a másik az ügyfél által választott önrészesedés. Az önrész mértékét a szerződés tartalmazza, egyrészt egy konkrét összeg (pl. 50.000 Ft), másrészt százalékos formában (pl. 10%). A kettő közül mindig a nagyobbik érték az, amit a biztosító a kártérítés összegéből le fog vonni, tehát ezt nekünk a kár ezen részét kell zsebből állnunk. Ennek arányában a biztosítás díját az önrész emelésével tehetjük kedvezőbbé, ezt azonban érdemes ésszerű mértéken belül megtenni.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 8


Biztosítási Kisokos | Casco biztosítás

www.pbasarvar.hu

Milyen kockázatokra nyújt fedezetet a casco biztosítás? • Elemi kár: a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár. • Töréskár: mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. • Lopáskár: a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése.

A CASCO szerződések díját alapvetően két tényező határozza meg: az első az autó újkori értéke, a másik az ügyfél által választott önrészesedés. Az önrész mértékét a szerződés tartalmazza, egyrészt egy konkrét összeg (pl. 50.000 Ft), másrészt százalékos formában (pl. 10%). A kettő közül mindig a nagyobbik érték az, amit a biztosító a kártérítés összegéből le fog vonni, tehát ezt nekünk a kár ezen részét kell zsebből állnunk. Ennek arányában a biztosítás díját az önrész emelésével tehetjük kedvezőbbé, ezt azonban érdemes ésszerű mértéken belül megtenni.

Érdemes-e CASCO-t a márkakereskedésben kötni? Autó vásárlásakor a márkakereskedésben több dolgot is szeretnének „segítő szándékkal” elintézni helyettünk, így a hitelszerződéshez feltétlenül szükséges, de egyébként is ajánlott CASCO biztosítás megkötését is. Kérdés, hogy biztosan jó-e ez nekünk? Olyan szempontból természetesen jó, hogy kényelmes, mert az ilyen esetben felmerülő sok elintéznivaló közül legalább ennek a CASCO biztosítás megkötésének terhe lekerül a vállunkról, de anyagilag nem feltétlenül nem járunk jól. Az autószalonokban általában csak az adott kereskedéssel szerződött biztosítók casco ajánlatai közül választhatunk, amelyek között valószínűleg nem lesz ott a piacon elérhető legkedvezőbb casco, így a szükségesnél akár jóval többet is fizethetünk. (úgy gondoljuk Ön sem örülne pl. egy 5 éves futamidejű autó finanszírozás mellett évente mondjuk 30.000 Forinttal többet fizetni.) Érdemes tehát megfontolni, hogy a CASCO megkötését a portálunk segítségével, vagy személyesen nálunk - szélesebb kínálatból választva - intézzük-e! Fontos tudni, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére erre mint lelendő tulajdonos jogunk van(!), bár az autókereskedések - főként a finanszírozott gépjárművek esetén - sajnos többször kommunikálják, hogy csak az általuk árult CASCO-t tudjuk megkötni, lévén azt fogadja el az autó finanszírozója.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 9


Biztosítási Kisokos | Casco biztosítás

www.pbasarvar.hu

Mit kell tudni a CASCO-ról, ha a gépjármű finanszírozott Gondolta volna, hogy évente a CASCO biztosításokkal fedezett gépjárművek 22%-ra történik kártérítés??? Ennek a megdöbbentő adatnak a tükrében úgy gondoljuk, hogy érdemes cascót kötni a család egyik legértékesebb és kár szempontjából a legveszélyeztetettebb vagyontárgyára. Gondoljon bele, hogy egy töréskárral, vagy egy lopáskárral mekkora anyagi terhet jelent családjának az autó javíttatása vagy elvesztése! Sokan gondolják, hogy „no cascos” hitelre vagy lízingre vettem az autómat, akkor nekem minek a casco. Az érvünk nagyon egyszerű: akkor is szívesen fizetné tovább a hitel törlesztő részeltet vagy a lízing díjjat, ha összetörné autóját, vagy ha autóját ellopnák? Pedig attól még, hogy az autóját ellopták, vagy használhatatlanná vált ugyan úgy kell fizetni a havi részleteket utána!

Casco esetén mit jelent az önrészesedés? Az “önrész” az az összeg, amit kár esetén Önnek kell kifizetnie a kár teljes értékéből. Tehát kár esetén az igazoltan felmerülő - járulékos költségekkel együtt megállapított - kárösszegből, káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a szerződőnek magának kell viselni. A casco biztosítási konstrukciók zöménél, az önrészesedés két tényezőből tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy százalékos arányt, másrészt egy minimum összeget, amit mindenképpen a biztosítottnak kell vállalni. Példa az önrészesedés számítására: Tegyük fel, hogy az önrész 10%, de minimum 50.000 Ft. Ilyenkor a kárösszeg 10%-a terheli a biztosítottat, de ha ez nem éri el az 50.000 Ft-ot, akkor a “minimum 50.000 Ft” lép érvénybe. Pl: Ha a kárunk 100.000 Ft., akkor ebből a minket terhelő rész 50.000 Ft. (mivel a 10% csak 10.000 Ft.) Pl: Ha a kárunk 600.000 Ft, akkor már a minket terhelő rész 60.000 Ft., mert ilyenkor már a kárösszeg 10%-a meghaladja az 50.000 Ft-ot. Az önrészesedés nagysága természetesen nagyban befolyásolja a biztosítás éves díját. A mai biztosítási piacon számos biztosító kínál különböző önrész variációkat, különböző feltételekkel, díjakkal. A casco biztosítás kiválasztásakor ezért ne csak a fizetendő díjat vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy egy káreseménykor mekkora az az összeg, amit könnyedén ki tudunk fizetni a szerviznek. Nem olcsó az a casco, ami a kár bekövetkeztekor nagy terheket ró ránk!

Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm? Miután a másik fél részére kitölti a „kék-sárga” baleseti bejelentő lapot (ami alapján az okozott kárt a saját felelősségbiztosítója megtéríti), a saját gépjárművében keletkezett kárát a casco biztosítja téríti meg. A kárigény bejelentését a biztosító (területileg illetékes) kárrendezési egységénél, vagy valamelyik szerződött javítópartnerénél személyesen, vagy a biztosító bejelentési csatornáin (e-mail, telefax, call-center, web) elektronikus úton tudja bejelenteni. A szükséges információkkal a www.karmester.hu a nap 24 órájában segítségére van. Igény szerint a CLB Kft. mindkét esetben segít a kárügyintézésben, a rugalmas kárrendezésben. PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 10


Biztosítási Kisokos | Casco biztosítás

www.pbasarvar.hu

Hitelre vásárolt autónál kötelező casco-t kötni?

A hitelre vásárolt gépjárművek esetén a finanszírozó dönti el, hogy kötelezi-e a vásárlót casco biztosítás megkötésére. Ez ügyben tehát nem a biztosító, hanem a bank, vagy finanszírozó cég dönt. A finanszírozói elvárástól függetlenül a hitelre vett gépjárművek esetében totál-, vagy lopáskár esetén további terhet jelent, hogy a gépjármű elvesztésén kívül a finanszírozónak is ki kell fizetni ilyenkor a felvett hitel összeget. Ezért a casco biztosítás megléte ebben az esetben még nagyobb segítséget jelenthet a családnak. Casco biztosítás kötése esetén is érdemes megvizsgálni a biztosítók díjait, hiszen a díjak között több ezer forintos eltérés is lehetséges.

Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan ? Casco biztosítást, a biztosítás kötési évfordulót megelőző 30 nappal lehet felmondani írásban és évfordulóval újra, akár másik biztosító társasághoz átkötni. A casco esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

Online díjszámítás: http://pbasarvar.hu/biztositasaink/ Infóvonal: +36 (95) 520 230 A PBA megoldása a legrugalmasabb és a legegyszerűbb!

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 11


Lakásbiztosítás

Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást? Bárki, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen személy javára köti. A lakásbiztosítási szerződés tartama határozatlan. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.

Milyen összegre biztosítsam a lakásomat? nagyon fontos kérdés, mivel a biztosítási összeg helytelen meghatározása alulbiztosításhoz és kár esetén aránylagos kártérítéshez vezethet. A biztosítási összeg meghatározásánál nem a piaci, forgalmi hanem az újjáépítési értéket kell meghatároznunk. Lakásbiztosítási kalkulátorunk ebben is segít Önnek. Az épület kivitelének, korának és típusának figyelembevételével a program felajánl egy négyzetméterárat. Ennek és a biztosítani kívánt ingatlan alapterületének szorzata lesz a javasolt épületbiztosítási összeg. A javasolt épületbiztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vettük az összes biztosító erre vonatkozó ajánlását. A biztosítók eltekintenek az alulbiztosítás vizsgálatától, amennyiben a szerződés a javasolt négyzetméterár alkalmazásával jött létre. Mivel a felhasznált építőanyagok minősége ma már nagyon sokféle lehet, és ez árban is igen nagy eltérést jelenthet, a javasolt egységártól felfele természetesen el lehet térni.

Miért emeli a biztosító évente a díjat? A díjat úgy emeli a biztosító, hogy a biztosítási összeg változik meg. Minden évben leköveti például az ingatlannal kapcsolatban az építőanyagok drágulását. Hiszen évről-évre drágább az infláció miatt egy ugyanolyan házat felépíteni. Ha ez az un. indexálás nem történne meg, akkor egy több éve fennálló PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 12


Biztosítási Kisokos | Lakásbiztosítás

www.pbasarvar.hu

biztosítás egyszerűen nem lenne megfelelő, nem lenne elegendő arra a célra, amire létre lett hozva. Fontos, hogy ez kisebb károkra is vonatkozik, mert a biztosítók arányosan kevesebbet fizethetnek kártérítést egy ilyen esetben, mivel túl alacsony összegre lett biztosítva az otthonod. A fentiek nem arra az esetre vonatkoznak, amikor egy régi, mára már korszerűtlennek mondható biztosítás túl drágává válik arányosan az új termékekhez képest. Ilyenkor, ha úgy ítéled meg, hogy a régi biztosításod már túl drága lett, akkor tudsz néhány perc alatt kalkulálni magadnak, hogy a jelenlegi körülmények között mekkora lenne a legkedvezőbb díj.

Mire jó a lakásbiztosításon belüli felelősségbiztosítás? A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, Magyarország területi hatállyal megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosított tartozik kártérítési felelősséggel. A átvállalt kockázatokról a részletes tájékoztatót a biztosítási feltételekben találja.

Mikor mondható fel a lakásbiztosítás és hogyan? Lakásbiztosítást, a biztosítás kötési évfordulót megelőző 30 nappal lehet felmondani és évfordulóval újra, akár másik biztosító társasághoz átkötni.

Mi a teendönk lakásbiztosítás kár esetén? A lakásbiztosítási szerződésekre vonatkozó általános szabályok szerint a keletkezett kárt két napon belül írásban be kell jelenteni a biztosítónak. A biztosító köteles a bejelentéstől számított 5 napon belül a helyszínen megvizsgálni a történteket, mi pedig a helyszíni szemléig csak annyit változtathatunk a kár helyszínén, amennyi a további károk megelőzéséhez szükséges. Például egy csőrepedés esetén a sérült csőszakasz javíttatását elvégezhetjük, de a kicserélt, lyukas csőszakaszt őrizzük meg, és a megbontott csempét se pótoljuk a szemle időpontjáig. Ha lehetőségünk van rá, akkor a közvetlenül a kár utáni állapotról készítsünk fényképeket (jobb híján akár mobiltelefonnal is), ez később egyértelművé teszi a helyzetet, és elkerülhetővé a felesleges vitákat. Körülbelül mindenki számára egyértelmű (de a biztosítási szerződések is tartalmazzák), hogy betörés vagy rablás esetén értesíteni kell a rendőrséget. Azt azonban már nem tudja mindenki, hogy tűz és robbanás után viszont minden esetben értesíteni kell a tűzoltóságot, még akkor is, ha viszonylag kis tűz volt, és sikerült magunknak eloltani. A hatóság értesítésének elmaradása a kártérítési igény elutasítását is maga után vonhatja. Rendszeres konfliktusforrás a helyreállítási összegek mértéke is. A biztosító általában tapasztalati értékeket, piaci átlagárakat vesz figyelembe, míg az árajánlatot adó vállalkozók nem ritkán a vastagabban fogó ceruzájukat veszik elő, mondván, a biztosító úgyis kifizeti. A jogszabályok azonban ránk is PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 13


Biztosítási Kisokos | Lakásbiztosítás

www.pbasarvar.hu

kárenyhítési kötelezettséget rónak, ezért érdemes lehet több árajánlatot bekérni, és ezeket a biztosító kirendelt szakértőjével egyeztetni - így valóban megtérülhet minden költségünk. Gyakran felmerülő probléma kárrendezéskor, hogy a biztosító kárszakértője a károsodott vagyontárgyakról számlát kér. Ez egy vállalkozás kára esetében természetes igény, de lakásbiztosításnál nem ilyen egyértelmű a helyzet, ez esetben ugyanis nem vagyunk kötelesek megőrizni a vásárláskor kapott számlát. Az azonban elvárható, hogy ha nagy értékű, nemrégen vásárolt tárgyak megfizetését igényeljük a biztosítótól, akkor igényünket támasszuk alá a számlával, hiszen ezt már csak a garancia miatt is meg kellett őriznünk.

Mit jelent az, hogy Lakás assistance szolgáltatás? Lakásbiztosítás esetén köthető vészhelyzet elhárítási szolgáltatás, mely kiterjed információ szolgáltatásra is. Amennyiben egy váratlan, a lakásában történt meghibásodás, kár miatt javítás szükséges, (0-24h-ig hívható, hétvégén is) megszervezik a szakiparos tevékenységét. Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a szolgáltatás magában foglal olyan assistance (gyors segítség), vagy vészelhárítás jellegű javításokat is, meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha abba beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt.

Mi történik akkor, ha még a biztosítási kötvény nem érkezett meg és károm van? Ha a biztosító elfogadja az ajánlatot (már a kötéskor jelzi, ha valami ok miatt nem fogadná el, feltételezve természetesen, hogy a megadott adatok helytállóak), akkor kifizeti a feltételszerű kárösszeget. Amennyiben díja még nem érkezett a biztosítóhoz az első díjat a biztosító automatikusan levonja a kárból.

Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak? Szerződéskötésnél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a káresemény időpontjában meglévő, és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.

Online díjszámítás: http://pbasarvar.hu/biztositasaink/ Infóvonal: +36 (95) 520 230 A PBA megoldása a legrugalmasabb és a legegyszerűbb! PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 14


Utasbiztosítás Egy jól megkötött utasbiztosítás számtalan káresemény beálltára nyújt anyagi segítséget, azonban ezek többségét gondosan dokumentálnunk, vagy dokumentáltatnunk kell, különben a kártérítés nem vehető igénybe. Ha valamink eltűnik, akkor nem csak rendőrségnek, hanem annak a helynek is be kell jelentenünk, ahonnan eltűnt. Ha szállodából, akkor a szállodának, ha egy étteremből, akkor az étteremnek, ha pedig utazás közben sérült meg vagy tűnt el akkor az adott (légi) társaságnak.

Utazás előtt mikor köthető meg legkorábban az utasbiztosítás? Legkorábban a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 nappal köthető meg a biztosítás.

Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk? Nem, az utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon köthető meg. Az utazás megkezdése után (akár online) megkötött szerződés érvénytelen. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására, akár külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító assistance központját kell felhívni.

Mi minősül az utazási feltételek szerint hegymászásnak? Hegymászásnak minősül a hegyvidéken történő túrázás, amennyiben annak során a Biztosított a kijelölt turistaútról letér vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát indokolják (pl. kötélbiztosítás, hágóvas, jégcsákány stb.). Hegymászásnak minősül továbbá a ‘Klettersteig’ (‘via Ferrata’) típusú útvonalakon, valamint a 3.500 méter tengerszint feletti magasság fölött történő túrázás.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 15


Biztosítási Kisokos | Utasbiztosítás

www.pbasarvar.hu

Biztosítástípusok Ezek közé tartozik a síbiztosítás is, amely a síelők és snowboardosok számára lett kitalálva. Ez téríti a sífelszerelésben keletkezett károkat éppúgy, mint a helikopteres mentés, vagy az eltűnt síelő keresésére fordított összegeket. Az extrém sport biztosítások olyan eseményekre terjed ki, ami az alapvető utasbiztosítás esetében a nem térítendő elemek közt van, a vadászbiztosítás pedig a vadászat közben szerzett sérüléseket, és a vadászfegyverben keletkezetteket állja. A búvárbiztosítás téríti a keszon-betegség kúrálását, és a búvárfelszerelésben esett károkat. A motoros utasbiztosítás pedig a motoros felszerelésért áll jót, illetve automatikusan jár hozzá asszisztencia szolgálat is. Speciálisan tengerparti utakra összeállított szolgáltatások: Fedezetnyújtás a következő vízi sportokra: búvárkodás (40 m-ig), surf, kitesurf, windsurf, motorcsónakkal vontatott „banán”, „air-chair” és gumitömlő, vízisí, vitorlázás, tengeri kajak, jetski, quad Strandlopás-biztosítás Vízisporteszköz-fedezet a következő vízi sporteszközökre: búvár, surf, kitesurf, windsurf, vízisí, tengeri kajak felszerelések Szállodai és kemping-felelősségbiztosítás Hiperbár-kamrás kezelés Lássuk csak mivel nyújt többet a tengerpart utasbiztosítás mint a klasszikus utazásra szóló: • Szállodai és kemping felelősségbiztosítás, arra az esetre, ha kicsit keményebben nyitnád ki az ajtót a szállodában és beszakad a gipszkarton fal vagy a kempingben zárlatos dugót dugsz az aljzatba és kicsit megkárosítod a dolgokat. (azaz a harmadik félnek okozott kár) • Strandlopás-biztosítás plusz, hogy a strandon “megfújt” táskádat az irataiddal, ruháddal és egyéb poggyásszal térítse a biztosító • Vízi sporteszköz fedezet, mert nemcsak henyélsz is, hanem kicsit sportolsz is • Hiperbár-kamrás kezelésre arra az esetre, ha valamit csúnyán elhibáznál a merülés közben

Mit kell tennem ha külföldön megbetegszem? Haladéktalanul hívja fel az utasbiztosítási kötvényben megadott telefonszámon a biztosítót vagy annak asszisztencia szolgálatát, adja meg nevét, utasbiztosításának kötvényszámát, elérhetőségi telefonszámát. Az asszisztencia szolgálat, a helyzetnek megfelelő és teljes körű felvilágosítást fog nyújtani.

PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 16


Biztosítási Kisokos | Utasbiztosítás

www.pbasarvar.hu

Ki kell-e fizetnie az utasnak az orvost a helyszínen? A baleset vagy betegség következtében szükségessé váló kórházi kezelés esetén felmerült költségeket a Biztosító közvetlenül rendezi a kórházzal. Az orvossal vagy kórházzal egyeztetve az asszisztencia szolgálat garanciavállalási nyilatkozatot küld, amelyben nyilatkozik, hogy vállalja a költségeket és közvetlenül az orvosnak vagy a kórháznak kifizeti így a biztosítottat a helyszínen nem terheli költség. Az ezen kívül felmerült egyéb költségeket pl. gyógyszerköltség, a Biztosított fizeti és amikor visszatért, számla ellenében a Biztosító utólag visszatéríti.

Milyen dokumentumok kellenek a kárbejelentéshez? A következő dokumentumok szükségesek: - Biztosítási kötvény, - Orvosi igazolások, - Jegyzőkönyv balesetbiztosítási káresemény esetén, - Eredeti számlák, - Eredeti gyógyszervásárlási számlák, - Eredeti rendőrségi jegyzőkönyv, - Haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat.

Van már kiváltott E-111-es nyomtatványom, mégis kössek utasbiztosítást? Igen, hiszen az E-111 kizárólag sürgősségi betegellátásra használható és csak korlátozott számú egészségügyi intézményben. Sürgősségi ellátásnak az számít, ha az ellátás késedelme életet, testi épséget veszélyeztetne. Nem számít tehát ide a korábban is fennálló betegség külföldi kezeltetése, a fogászati kezelés, az utókezelés!Az E-111 nyomtatványt csak azok az intézmények fogadják el az EU-ban, amelyeknek szerződésük van a helyi társadalombiztosítással (zömmel állami kórházak). Gyakran előfordul, hogy a mentős vagy a magánklinika nem fogadja el a nyomtatványt, és a teljes költséget kéri készpénzben. Utólag a magyar OEP csak a magyarországi tarifák szerint térít (ami legtöbbször messze elmarad a tényleges külföldi költségektől).

Nekem van bankkártyához tartozó utasbiztosításom, mégis kössek utasbiztosítást? Igen, mindenképp. Rossz megoldása bankkártyák utasbiztosítási fedezetére hagyatkozni, hiszen a kártérítési összeg rendkívül alacsonyak. Egyes bankkártyák 1-2-3 millió forintig térítik a betegellátás költségeit, ami Nyugat Európában pár napos kórházi ellátás költségeit is alig fedezi.

Online díjszámítás: http://pbasarvar.hu/biztositasaink/ Infóvonal: +36 (95) 520 230 A PBA megoldása a legrugalmasabb és a legegyszerűbb! PBA Sárvár - A biztosítások szakértője! | 17

Biztosítási Kisokos  

Röviden a lényeg a biztosítások szakértőjétől! Kötelező • Casco • Lakás • Utas biztosítások

Biztosítási Kisokos  

Röviden a lényeg a biztosítások szakértőjétől! Kötelező • Casco • Lakás • Utas biztosítások

Advertisement