Page 1

BAZA TE PROJETIMIT Projekt kursi Tema : DHE TE PROJEKTOHET BANESE UNIFAMILIARE NE HAPESIREN DHENE ME KETO KERKESA: - MIN 1 DHOME FJETJE - MIN 1 NYJE HIGJENO SANITARE . - HAPSIRE GATIMI - HAPSIRE NGRENIE - AMBJENT NDEJTJE . - VEND PARKIMI Projekti i realizuar nga studentet do te ketë si reference Vizatimet e kërkuara: 1 Plani i përgjithshëm i godinës ( skema e përgjithshme do të jepet nga pedagogu) 1 Planimetri të mobiluara dhe e dimensionuara 2 Prerje te godinës (min. 2) 3 Fasadat e godinës 4 Perspektiva apo aksonometri te eksterierit (min. 2) 5 Perspektive te interierit (min1) , Fragmente perspektive (numri te cilave është i lire) A-6 Maket i objektit Këto vizatime do te përmblidhen ne dy poster A2 Teknika e paraqitjes se projektit është e lire . SHENIM: Përpara se të kryhet dorëzimi final do të kryhet një prezantim i projektit të kursit përpara stafit të lëndës. Studentet do paraqesin projektin e tyre dhe do ti përgjigjen pyetjeve te stafit pedagogjik të lëndës. -

Secili prej studenteve do te dorëzoje materialin grafik të kërkuar me sipër. Masa e frekuentimit te konsultimeve do te jete 70% ( secili grup pune apo student)

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës,Rruga “Muhamet Gjollesha”, 54, Tiranë Tel/Fax: +355 (4) 2229045 www.fau.edu.al info@fau.edu.al

Faqe 1

kerkesat e projekt projektit te kursit