Page 1

En levende Hobby 16. Årg.

Nr. 2

Marts 2013

Bestyrelsen skriver Fugleforening får nyt navn Filmaften Lokal 1. opdræt Aktivitetskalender Tur til Walsrode Foredrag om volierebyggeri Tropefugle hos Poul i Tarm

- -

Side 5 side 6 side 9 side 11 side 15 side 20 side 23 side 33


2


BESTYRELSE FORMAND

NÆSTFORMAND

KASSERER

SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

SUPPLEANT:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing. Poul Bloch Vester Marupvej 8 6900 Skjern Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Kennet Jensen Kildebakken 22 6940 Lem Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk Bodil Vinkel Lambækvej 61, Højmark Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk Tlf: 40458883 E-mail: bloch1@skjern-net.dk Tlf: 97342506 E-mail: t.holdensen@mail.tele.dk Tlf: 29467350 E-mail: kildebakken.j@gmail.com Tlf: 97382208 / 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97343138 Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

BLADUDVALG:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

REDAKTØR: Lilly Skovbo Tlf.: 9738 2208 / 21748908 Røjkumvej 1, Røjkum E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 6971 Spjald TEKST, BILLEDER, PRESSE M.V.: Carl Hammer Tlf.: 9736 9198 / 2424 8474 Toldhusvej 5, Stauning E-mail: toldhus@pc.dk 6900 Skjern DISTRIBUTION: Ingolf Lauridsen Tlf.: 9736 2332 Dyssevænget 39, Rk. Mølle E-mail: il@vestas.dk 6900 Skjern Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: ner@fam-rindom.dk 6950 Ringkøbing

www.roff.dk Forsidebillede: Goulds Amadiner -3-


Udvalg Udstillingsudvalget: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kennet Jensen, Kildebakken 22, Lem Kristian Vinkel, Lambækvej 61, Højmark

Tlf.: 29467350 Tlf.: 97343138

Lokal 1. opdræt: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted Mikael Pedersen, Vinkelvej 7, Grønbjerg.

Tlf: 24911078 Tlf: 97384744

PR-udvalg Kaj Jensen, Stationsvej 30, Videbæk Mads Schmidt, Rylen 8, Videbæk

Tlf: 97172098 Tlf.: 26142285

Bliv medlem af Ringkøbing - Skjern Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 350,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2014

4


Bestyrelsen skriver..... Årets stille tid er så småt ved at være ovre. En tid hvor vi har været samlet til filmaften, hvor ca. 25 medlemmer dukkede op og så film fra Walsrode Fuglepark samt en film om tropefugle i Australien. Foreningens årlige generalforsamling er også overstået. Tage Holdensen, Lilly Skovbo og Poul Bloch blev alle genvalgt, og derudover fik vi en suppleant mere i bestyrelsen, så vi nu har Bodil Vinkel og Kaj Jensen som henholdsvis første og anden suppleant. Der skulle også stemmes om nyt foreningsnavn denne aften og med 83 % af stemmerne blev det til RINGKØBING-SKJERN FUGLEFORENING. Den 12 marts holder vi endnu et foredrag i Medborgerhuset, denne gang om volierebyggeri hvor Per Madsen kommer og fortæller om egne erfaringer om byggeri og sammensætning af fugle i samme voliere. Til sidst vil vi minde om vores nyeste tiltag, fuglemarked i Højmark Hallen, søndag den 24. marts, hvor der er mulighed for at købe og sælge fugle. Alle er velkomne til at sælge, blot skal man huske at dukke op med fugle inden kl. 10.00 af hensyn til dyrlæge. Vi håber at se rigtig mange af jer denne dag, så vi kan få en kanon start på vores nye tiltag. Tag naboer, venner og familie med så vi får en rigtig god dag ud af det, inden markedet lukker kl. 15.00. Husk også vores bustur til Walsrode fuglepark, som I kan læse mere om her i bladet. På bestyrelsens vegne Sekretæren

-5-


Fugleforeningen får nyt navn

Af formandens beretning fremgik det, at der i årets løb har været livlig mødeaktivitet med foredragsaftener og voliereture både lokalt og til andre byer i Jylland. En stor del af foreningens 66 medlemmer har taget del i disse aktiviteter.

Ringkøbing & Omegns Fugleforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 5. februar. Det mest væsentlige punkt på dagsordenen var uden tvivl et forslag til navneændring fremsendt af bestyrelsen. Siden foreningens start i 1998 er der sket en kommunesammenlægning og vi har efterhånden vænnet os til, at vi er blevet flere "i klassen".

Årets fugleudstilling blev - man fristes næsten til at sige traditionen tro - en stor succes. Det er foreningens største arrangement i årets løb, og igen i 2012 var det både for medlemmer og besøgende en god oplevelse. Og så er det jo ikke nogen ulempe, at fugleudstillingen samtidigt giver et positivt bidrag til foreningens økonomi.

For at signalere et lidt bredere område, som flere kan identificere sig med, havde bestyrelsen fremsendt forslag til navneændring. Udover at bibeholde det nuværende navn kunne der vælges mellem 2 nye navne: "Ringkøbing-Skjern Fugleforening" eller "Ringkøbing Fjord Fugleforening". 21 var mødt op til generalforsamlingen - heraf 18 stemmeberettigede medlemmer. Der var stor majoritet for en navneændring - 89 % stemte herfor. 83 % stemte herefter for, at det nye navn skal være: "RingkøbingSkjern Fugleforening".

Af kassererens beretning fremgik det, at årets resultat blev 2.600,- kr. Et tilfredsstillende resultat set på baggrund af, foreningen er passende "polstret" til at klare de løbende udgifter. Det er jo ikke foreningens formål at opbygge en formue - de indkomne penge skal komme medlemmerne til gode.

6


Som en lidt større investering er der i årets løb brugt 26.500,- kr. til indkøb af en ny container til opbevaring af udstillingsmateriel.

Schmidt og Kennet Jensen. Under valg af bestyrelsessuppleanter blev Kaj Jensen genvalgt og Bodil Vinkel nyvalgt. Sidstnævnte blev valgt som første suppleant.

Under "Indkomne forslag" havde bestyrelsen yderligere fremsendt 2 forslag til ændring af vedtægterne: Under pkt. 3 foreslås "en suppleant" ændret til "to suppleanter". Denne ændring blev vedtaget. Under pkt. 6 blev den nuværende bestemmelse:" På medlemslisten må der kun stå eet navn for hvert medlemskab" foreslået ændret til: "Begge ægtefællers / samleveres navne kan stå på medlemslisten idet førstnævnte har stemmeretten".

Niels Henrik Trankjær blev genvalgt som revisor og Jørgen Leth genvalgt som revisorsuppleant. Under eventuelt fortalte Jørgen Leth om en bustur til Vogelpark Walsrode, som han og Lilly Skovbo er ved at planlægge. En førstehåndstilkendegivelse viste god interesse for turen. Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden - med livlig debat og aktiv deltagelse af de fremmødte.

Under valg til bestyrelsen var Tage Holdensen, Poul Bloch og Lilly Skovbo på valg. De blev alle genvalgt. Udover de genvalgte består bestyrelsen af Christian Madsen, Mads

Digitale fugleblade Flere af vore venner indenfor Region Nord udsender det lokale fugleblad til de andre foreninger digitalt som en pdf-fil med e-mail. Heri ligger der en besparelse, men det har også flere praktiske fordele. Det digitale blad sendes kun til de andre foreningers formand eller redaktør, som så kan videresende til deres bestyrelsesmedlemmer. Samtidigt bliver det hermed meget

lettere at arkivere og systematisere udkomne fugleblade - flere år tilbage, hvis man har lyst. Vi har besluttet fremover at følge samme procedure i vores forening. Det vil ikke berøre vore egne medlemmer, der stadig vil modtage fuglebladet i papirudgave.

-7-


8


Klubaften med film Årets første arrangement blev afviklet torsdag den 17. januar i form af en filmaften.

Måske kunne vi godt holde en tilsvarende filmaften en anden gang.

Der blev vist 2 film - venligst udlånt af Jørgen Møller Hansen. Den første var en Naturfilm, der handlede om Australske Græsfinker, der bl.a. omfatter arter som: Zebrafinker, Goulds Amadiner, Papegøjeamadiner, Sivastrilder, Bæltefinker og mange andre. Den anden film fortalte om Papegøjer og Parakitter i Vogelpark Walsrode. Det var en rundtur i Europas største fuglepark med speciel fokus på Papegøjer og Parakitter. Der var mødt 30 op til dette års første klubmøde, og det er da en god opbakning.

-9-


Lokalt førsteopdræt Alle medlemmer opfordres til at gøre brug af muligheden for at få anerkendt et lokalt førsteopdræt. Uanset om en art tidligere er opdrættet i foreningen, så gælder førsteopdrætsordningen først fra dette system blev indført i 2006. D.V.S. at hvis en art ikke står på den offentliggjorte liste over førsteopdræt i Ringkøbing - Skjern Fugleforening, så kan man henvende sig til Bjarne eller Mikael og anmelde sit opdræt så snart ungerne er på pind. Aktuel liste med hidtil anerkendte lokale førsteopdræt findes på ROFF’S hjemmeside www.roff.dk Her kan man også finde vedtægterne for lokalt første opdræt i Ringkøbing - Skjern Fugleforening. Udover æren ved at komme på den lokale førsteopdrætsliste får man et diplom for et godkendt førsteopdræt. Nærmere oplysninger fås hos: Bjarne Raabjerg, tlf. 24911078, E-mail: raabjerg@pionus.dk Mikael Pedersen, tlf. 97384744, E-mail: vinkevej6971@hotmail.com

SPORTSPRÆMIER - fra fagmanden. Pokaler - Statuetter - Medaljer m.m. HUSK! Vi graverer.

10


LOKAL 1. OPDRÆT 2012

Fuglens navn:

Opdrætter:

Dato:

Korthalet Bæltefinke Poephila cincta cincta

Per Brandsborg Holstebro

09/01-2012

Rødmasket Astrild Pytilia hypogrammica

Per Brandsborg Holstebro

22/03-2012

Tornastrild Aegintha temporalis

Michael Pedersen Grønbjerg

29/04-2012

Blånakket Conure Pyrrhura picta picta Maximilian Pionus Pionus maximiliani maximiliani

Aksel Thygesen Ringkøbing Bjarne Raabjerg Grindsted

03/07-2012

Emma´s Conure Pyrrhura emma emma

Aksel Thygesen Ringkøbing

22/07-2012

Indisk Alexanderpapakit Psittacula krameri manillensis

Kristian Vinkel Højmark

23/07-2012

Blåhovedet Pionus Pionus menstruus menstruus

Bjarne Raabjerg Grindsted

28/07-2012

Rosaisset Conure Pyrrhura rosiefrons

Aksel Thygesen Ringkøbing

19/09-2012

Citron Parakit Psilopsiagon aurifrons

Aksel Thygesen Ringkøbing

19/09-2012

Rødbrystet Conure Pyrrhura perlata

Aksel Thygesen Ringkøbing

21/10-2012

Jenday Parakit Aratinga jendaya

Gert Pedersen Tim

10/11-2012

Svale Parakit Lathamus discolor

Gert Pedersen Tim

10/11-2012

Lessons Spurvepapegøje Forpus coelestis

Linda Andreassen Grindsted

18/12-2012

- 11 -

13/07-2012


Conuregruppen er en interessegruppe som arbejder for udbredelse af kendskabet, bevarelse af rene conure arter. Alle kan blive medlem, også selv om du ingen conure har, men gerne vil støtte os i vores arbejde for conure arterne. Fordele ved at blive medlem: *Opdateret liste over opdrættere *Har medlemmer både i ind- og udland *Ingen bestyrelsesmøder *Hjemmesiden, altid er opdateret med sidste nyt. *Gratis opdrætter annonce mm. Bliv medlem for kun 50 kr. om året Indbetal til Nordea regnr. 2600 kontonr. 6886821741 husk dit navn -og du er medlem med det samme. Har du spørgsmål så kontakt os. Med venlig hilsen Conuregruppens styregruppe Lissi Andersen E-mail: lissi@pyrrhura.dk www.pyrrhura.dk 12


Hættecardigan med lommer

Sweatshirt

Foreningen har nu fået lavet nye trøjer med logo på. Hættetrøjen fås både til damer (let faconsyet) og herre. Sweatshirt er både en herre/dame model

Pris 200,Pris 200,-

Bestilling foretages ved Christian Madsen Tlf. 97322561 eller mail: acm@post12.tele.dk NB.: Er der nogen som har fået for stort eller lille i størrelsen, så kontakt mig. Så prøver jeg at få det byttet rundt, så den passer. MVH: Christian Madsen

NÆSTE BLAD Maj 2013 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 20. april 2013 - 13 -


Klubaften med foredrag. Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 Per Madsen, Odder kommer og fortæller om volierebyggeri. Se side 23

Fuglemarked Søndag den 24. marts kl. 9.00 - 15.00 I Højmark Hallen

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRETS AKTIVITETSKALENDER Dato

Emne

Foredragsholder/Sted

Torsdag 17. jan kl.19.00

Klubaften Film-hygge-fuglesnak

Medborgerhuset

Tirsdag 5. feb kl. 19.00

Generalforsamling

Medborgerhuset

Lørdag 9. marts

Tur til Meppel Holland Fuglemarked

Tilmelding til Silkeborg fugleforening

Tirsdag 12. marts kl. 19.00

Foredrag

Medborgerhuset

Søndag 24. marts kl. 9 - 15

Fuglemarked

Højmark Hallen Adelvej 41, Højmark

Søndag 7. april

Fuglemarked Assentoft

24-25. maj

Walsrode Fuglepark Tyskland

Bustur

Torsdag 20. juni kl. 19.00

Foredrag

Medborgerhuset

Tirsdag 6. august kl. 19.00

Tilmelding til udstillingen

Medborgerhuset

fredag 16. august kl. 18.00

Lokal volieretur Aften med grillmad

Poul Lauridsen Tarm og Carl Hammer Stauning.

Lørdag 24. august

Volieretur med bus til Sønderjylland

Søndag 1. sept. kl. 10 - 16

Åben voliere dag

Er det noget for dig? Så meld det til bestyrelsen.

Torsdag 12. sep. kl. 19.00

Opsamling til udstillingen

Medborgerhuset

September

Tur til Zwolle Holland fuglemarked

Tilmelding til Silkeborg fugleforening

Lørdag/søndag 5-6. oktober

Årets udstilling

Alkjærskolen

Tirsdag 5. nov. kl. 19.00

Foredrag

Medborgerhuset

Torsdag 5. dec. kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse banko gløgg

Medborgerhuset

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530

- 15 -


LEM VVS ApS AUT. VVS-INSTALLATØR OG KLOAKMESTER

Medlem af: !"#$%%$#&'('!(")*'+$! "$# *!

v/ Karl Pedersen Nylandsvej 23 6940 Lem Tlf. 97 34 12 42 Mobil 40 33 12 42

16


Fuglemarked Søndag den 24. marts 2013 Kl. 9.00— 9.00—15.00

I Højmark Hallen Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem . Entré:

Sælgere:

25,00

Publikum: 10,00 Fugle indleveres kl. 9.00 - 10.00 (Dyrlægekontrol) I salgsbure skal der være mindst én siddepind samt foder og drikkevand. Syge fugle og fugle i for små eller snavsede bure afvises. Fangstbur er til rådighed ved overflytning af fugle. Udover fugle vil der være salgsstande med frø og tilbehør. Alle er velkomne Mad og drikkevarer kan købes i cafeteria. Kontaktperson:

Arrangør:

Kristian Vinkel 97343138/20990250

- 17 -


Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002

18


WESTERGAARDS HOTEL v/ Hildigunn og Bent Graakjær Bredgade 12 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 26 26 . Fax 97 17 29 23 E-mail: info@wgh.dk . www.wgh.dk

- 19 -


Parken, som er verdens største fuglepark, er på 24 hektar, og er også en utrolig oplevelse for haveinteresserede, da parken er anlagt således at fuglene, hvis det er muligt, er anbragt i deres naturlige miljø, og med de vækster som hører til i de respektive biotoper. Det betyder at publikum kan nyde et væld af sjældne træer, buske og plantearter. Blandt meget andet råder parken over 120 arter rhododendron, som sidst i maj vil stå i fuld flor. Parken er også et yndet sted for internationale ornitologer til forskning af fuglene i deres naturlige miljø. En oplevelse i særklasse er den store tropehal på 3000 m2. jungle med et væld af fritflyvende fugle, eller man kan opleve Vesterhavet med både terner og måger som tumler sig i Nordsøens bølger, ganske vist frembragt af en bølgemaskine, men meget naturtro. Der findes alle slags fugle lige fra Kolibrier til de store strudsefugle. Parken oplyser på deres hjemmeside, at der er ca. 4200 fugle fordelt på 673 arter. Hvis man bliver træt af at se på planter eller fugle kan man jo besøge et at Europas rigeste zoologiske haver som også er til rådighed for parkens gæster. Det er en selvfølge, at man får for lidt ud af besøget, hvis vi skal køre med bus til Walsrode og hjem igen den samme dag. Derfor er turen arrangeret således, at vi kører hjemmefra fredag d. 24 maj og samler op i Videbæk, Ringkøbing og Skjern. Ved ankomsten til vores hotel, som ligger i nærheden af parken, serveres der aftensmad, og resten af aftenen kan man bruge som man vil. Lørdag morgen serveres der morgenmad på hotellet, inden turen går til ”Vogelpark Walsrode,” - en tur på ca. 1/2 time.

20


Oplevelsestur til Walsrode Fuglepark Fredag - lørdag den 24. - 25. maj 2013 Ringkøbing-Skjern Fugleforening har arrangeret en oplevelsestur til Walsrode Vogelpark i Tyskland nærmere præcis på Lyneburg Heide. Turen foregår i en moderne bus med 50 pladser. Der kan købes øl, sodavand og kaffe i bussen. Venner og bekendte er velkommen til at tage med og vi har også inviteret vore fuglevenner fra naboforeninger til at deltage. Afgang og opsamling: Videbæk rutebilstation fredag d. 24. maj kl. 10.20 Ringkøbing på Banegårdspladsen kl. 10.40 Skjern rutebilstation kl. 11.00 Turen koster 1000 kr. iberegnet bus, hotel, aftensmad ved ankomsten fredag, morgenmad lørdag, og indgangsbillet til parken der har åben fra kl.10,00 til kl. 18,00 Afgang fra Walsrode kl. 17.00 Ved tilmelding betales et depositum på 500,00 kr på konto nr. 7670 - 1832323. Beløbet tilbagebetales ved evt., aflysning. Bestilling af turen starter d. 5. marts kl. 8.30 ved Lilly Skovbo tlf. 97 38 22 08 / 21 74 8908 eller Jørgen Leth tlf. 97 93 41 45 / 21 48 41 95

- 21 -


22


Foredrag om volierebygning. Per Madsen, Odder – kommer denne gang og fortæller om bygning af voliere og fuglehus. Foredragsholderen er selv fugleholder og opdrætter af Australske parakitter. Han har haft fuglehold siden 1977 – Dengang et meget beskedent fuglehold med Zebrafinker – senere almindelige Undulater, da forholdene ikke var til andet, når man er født og opvokset i en lejlighed på Frederiksberg i Århus. Efter endt læretid som maskinsnedker i 1986, blev der åbnet mulighed for at kunne købe et lille sommerhus med en tilliggende stor have. Foredragsholderen, bor i dag i en mindre landsby i nærheden af Odder og har genopført fuglehus og voliere. Foredraget vil omhandle valg af materialer, lovgivning, og ikke mindst hvordan man ikke skal gribe sagen an, når man gerne vil bygge sit eget voliereanlæg. Foredraget vil henvende sig til alle der har fugle under beskyttede forhold, eller ønsker det i nærmeste fremtid. Hvis tiden er til det, vil der til sidst blive talt om etik i fugleholdet, hvor der vil blive vist eksempler på hvordan nogle er sluppet uheldigt fra at sammensætte fugle. Foredraget vil blive ledsaget af dias og digitale billeder.

- 23 -


Salg til private

Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

24


- 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 53 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


v/dyrlæge Leif Sohnemann Konsultation efter aftale eller åben konsultation: Mandag-tirsdag-onsdag og fredag 16-17 Torsdag 18-19 eller efter aftale

97 32 20 22

Frejasvej 1

www.ringkøbingdyrehospital.dk

Frø sortiment Natural kanarie Natural undulat Natural parakit grov Natural papegøje King papegøje King kanarie King undulat King parakit King tropeblanding

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Lilly Skovbo, tlf. 9738 2208/21748908 eller e-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk

28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 9738 4744 vinkelvej6971@ hotmail.com

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 9719 1266 sokrogsgaard@ hotmail.com

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 9734 2506 t.holdensen@mail.tele.dk

Rosa Bourks Conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561 acm@post12.tele.dk

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 9733 3804

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 9734 1330 / 2120 4830 toftkurt@yahoo.dk

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet

Her er plads til DIN annonce!

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker -– Murer Tømrer -– Beton Murer –-Beton Entreprenør - Vognmand Kloak– Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…!

Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning 6900 Skjern Tlf. 2424 8474 toldhus@pc.dk

Opdræt af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 7532 0638 raabjerg@pionus.dk

Australske parakitter Undulater Bourks parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 9733 5363 / 5124 6774 niels.henrik.trankjaer@ optimera.dk

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 9717 2098 kajjensen@os.dk

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer.

DM i dværg- og spurvepapegøjer Lørdag den 16. marts 2013 Brædstrup Hallen, Skovvejen 29, 8740 Brædstrup

Gratis adgang - også til foredragene Bedømmelse af fugle kl. 09.30 - 16.00 Alle kan overvære dommernes arbejde. Salgsstande med fugle, foder og tilbehør. Arrangør: Dansk Agapornis Klub

32

www.danskagapornisklub.dk


Tropefugle hos Poul i Tarm

Det kan godt være ynglesæson i februar, hvis man holder tropefugle. Og det gør Poul Lauridsen i Tarm. Lige nu er der æg eller unger hos Gouldsamadine, Ringastrild, Rødmasket Sivastrild, Maskebæltefinke og Sortkindet Zebrafinke. Poul har altid haft "fjerkræ". I drenge- og ungdomsårene var det forskellige arter af tropefugle, så gik det over i duer i en periode på 22 år, hvorefter det fra 1998 igen har været fugle. Fuglehuset blev i første omgang indrettet med tropefugle i den ene side og "krumnæb" i form af undulater, græsparakitter og Ale-

xanderparakitter i den anden side. Af hensyn til et fortsat godt forhold til naboerne blev "krumnæbbene" dog ret hurtigt udskiftet med flere tropefugle og vagtler. P.t. har Poul følgende arter: Californisk Topvagtel, Sølvnæb, Mågefinke, Zebrafinke (Sortkindet, hvid og kanelfarvet), Ringastrild, Tornastrild, Sivastrild (gulmasket og rødmasket), Maskebæltefinke, Spidshalet Bæltefinke, Kanarifugle og Gouldsamadiner. Og de får unger - mange unger. I 2012 er det blevet til:

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: Lilly Skovbo, Røjkumvej 1, 6971 Spjald. TLF: 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: 0,1 Blommehovedet parakit 0,0 Grøn Alexander. Unge fra 2012 1,1 Bourks parakit. Unger fra 2012 0,1 Rødbrystet græsparakit. Unge fra 2012 Nik. Tlf. 97 33 53 63 el. mobil 51 24 67 74 mail Niels.henrik.trankjaer@optimera.dk Sælges: 2,0 Mangefarvet sangparakit 2,0 Rødbrystet Græsparakit 2,0 Lutino Sangparakit 0,1 Lutino Sangparakit (evt. byttes med 0,1 til videre avl) Lis og Tage Holdensen - Tlf. 97342506 Sælges: Goulds amadiner. Sølvnæb 1,1 Sivastrild Lilly Skovbo, Spjald. 21748908 34


Sølvnæb: 2 par fik ca. 30 unger. Gulmasket Sivastrild: 1 par fik 5 kuld med i alt 18 unger sidste 2 kuld med 5 i hver. Rødmasket sivastrild: 1 par fik 12 unger. 1 par Spidshalet Bæltefinke fik 17 unger - men med hjælp af Zebrafinker som ammefugle. De har den kedelige vane, at de smider deres unger ud af reden efter 2 dage. Alle unger spredes rundt i volieren i løbet af en time. Og de gør det hver gang. Her er det godt at have et par Zebrafinker eller mågefinker, der har æg på samme udviklingstrin. Når alle æg ombyttes, går det uden

problemer. Kanarier: 6 par fik 50 unger. Zebrafinker: ca. 120 unger. Det er mange fugle at ringmærke og ringmærkes skal de. Her kommer Pouls kone Connie ind i billedet som bogholder. Hun skal jo også mærke lidt af begejstringen ved at være fugleopdrætter. I fuglehuset er temperaturen 12-13 grader, men der er også 2 udendørs volierer uden adgang til inderrum. Her ynglede et par hvide Zebrafinker - uden tilladelse - i decemberfrosten. Under en kontrol mellem jul og nytår hoppede pludselig 3 nyudfløjne unger rundt. Der var intet redemateriale, men fuglene var kloge nok til at indse, at den tot Rockwool, der var brugt til at lukke indganghullet i fuglehuset også havde en langt bedre isoleringsevne i vinterkulden end de sædvanlige kokostrevler.

Et par Ringastrilder sammen med et par Sivastrilder. Begge par ruger.

- 35 -

Et par Gouldsamadiner og et par Maskebæltefinker, der blev erhvervet i december, blev sat sammen i et bur i værkstedet. Sidst i januar gik begge par i gang, men Gouldsamadinerne var åbenbart hurtigst til at snuppe redematerialet. Det gik dog ikke upåtalt hen, så Maske-hunnen plukkede alle


Reden T.H. med Zebrafinkeunger sidder i denne voliere, hvor der går mange andre fugle.

fjer af Goulds-hunnen og brugte dem til af fore reden med. Så blev Maskerne sat på porten med rede, æg og det hele. Begge par ruger videre og efter planen skal æggene klække om få dage. Det virker som om alt lykkes for Poul. Hvad mon hemmeligheden er? Både når det går godt og når det går skidt kan det være svært at finde en entydig forklaring. Men en kendsgerning er det, at Pouls fuglehold virker meget harmonisk og afslappet. Selv om der kommer en fremmed ind i det ret trange fuglehus, så går der ikke lang tid, før alt ånder fred og idyl. 36

De rugende fugle går på reden og nogle flyver ned på bunden og spiser. Noget specielt ved dette fuglehold er, at mange fugle af flere forskellige arter yngler i den samme voliere, som ikke er særlig stor. Der er i alt 7 fodersteder, og man fornemmer umiddelbart et godt socialt miljø, hvor ingen par går alene - bortset fra tidligere omtalte Gouldsamadiner, som nu kaldes "Stripperen". Men uheld kan jo forekomme. For 10 dage siden lå en Spidshalet Bæltefinke på volierens bund - på ryggen med stængerne lige i vejret. Det var lige før spisetid og den døde fugl blev lagt på filebænken i


værkstedet. Efter TV-tid blev bogholder Connie kaldt på arbejde, for ringens nummer skulle jo kontrolleres, så den rigtige fugl kunne få et kors i bogholderiet. Men hvad søren var det? Blinkede fuglen ikke med det ene øje? Så gik det hurtigt med at få rigget en kasse til og en lampe sat ovenover som varmeapparat. Efter få timer var fuglen på pind, og i dag kunne fotografen ved selvsyn konstatere, at den i høj grad ser levende ud.

tilsat lidt ekstra rød hirse. Hertil kommer hirsekolber, Vildtfugleblanding, gul æggefoder fra King samt universalfoder. Om sommeren gives vilde græsser, vejbred, fuglegræs m.v.

Foder er et tema i ethvert fuglehold. Poul anvender et grundfoder af Kanarieblanding og Tropeblanding

Den "døde" fugl.

Nordens største fuglemarked Søndag den 7. april 2013 Assentoft hallerne, stadionvej 41, 8960 Randers SØ Indlevering af fugle kl. 08.00 - 10.00 Adgang for publikum kl. 10.00 - 15.00 Henstilling fra de veterinære myndigheder: Der må ikke stilles fugle på gulvet af hensyn til stress. Der indføres mindstemål på salgskasser / -bure: Min. 1,5 gange fuglens længde i både højde, bredde og dybde. Der skal mindst være én siddepind Kasserne må meget gerne være lukket på 3 sider. Arrangør: Randers Fugleforening

- 37 -


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

Benyt dig af vores lokale leverandører: Laubjergs Planteskole Dyrecenter

Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

38


• • • • •

Rep. af minimaskiner & minkfodermaskiner Rep. af plæneklipper Salg af reservedele til alle maskiner Salg af minigraver og læsser Sikkerhedseftersyn udføres

Benny Larsen Møllevej 30 6950 Ringkøbing Tlf. 20701809 www.blmaskiner.dk benny@blmaskiner.dk

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseændring, men returneres med oplysning om ny adresse.

Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

40

En levende hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

En levende hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Advertisement