Page 1

Het NIEUWE vlaggenschip in de graanteelt

• de sterkste triazool

andere producten zoals fungiciden,

• uitstekende werking op Septoria

herbiciden, insecticiden, groeiregulatoren en meststoffen. Voeg altijd eerst Proline toe, tenzij door de

en alle andere graanziekten • snelle en krachtige curatieve

bescherming • de hoogste opbrengst • optimaal rendement

werking

mengpartner anders aangegeven.

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

www.bayercropscience.nl

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

PRESTEERT BETER!

• sterke en langdurige preventieve

Jan. 2006

Proline is mengbaar met tal van

Lees voor gebruik eerst het etiket

Proline, samenvattend:

500-010-073BAA

Mengingen


Proline , het NIEUWE vlaggenschip in de graanteelt ®

Graanziekten kunnen de opbrengsten Proline productprofiel:

sterk nadelig beïnvloeden. Met Proline heeft Bayer CropScience een innovatief

Werkzame stof: prothioconazool 250 g/l

product ontwikkeld met een zeer goede

Chemische groepen: triazolinthiones

werking tegen een groot aantal belang-

Werkingsmechanisme: remming sterolbiosynthese

rijke graanziekten.

Formulering: EC

Proline bevat prothioconazool (JAU™), een nieuwe actieve stof die behoort tot een nieuwe generatie middelen uit de triazole-groep, de triazolinthiones. Proline beschermt tegen een zeer breed

Verpakking: 4x5l Toegelaten in: wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, wintergerst, rogge en triticale Dosering: 0,8 l/ha

scala aan ziekten in tarwe en gerst en combineert een uitstekende preventieve

Producteigenschappen

Proline het best tot zijn recht in tarwe

werking met een prima curatieve

Na toepassing wordt Proline snel

aan het begin van de stengelstrek-

werking. Door de zeer goede werking

door de bladeren opgenomen en in

king, de T1 toepassing (BBCH 30-32).

behoudt prothioconazool het gewas

het plantenweefsel verdeeld. Het

In onderstaand schema is de wer-

langer schoon in vergelijking met andere

middel is binnen 30 minuten regen-

king in tarwe weergegeven.

triazolen.

vast. Proline is geformuleerd als een EC en wordt daardoor zeer goed

Proline:

opgenomen en geeft een zeer goede

• breed werkingsspectrum

bescherming

• snelle en krachtige curatieve werking.

Proline

Septoria tritici

4 Echte meeldauw 3 2 Sneeuwschimmel DTR 1 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 Scherpe 1 Bruine roest oogvlekkenziekte 2 3 Oogvlekkenziekte Gele roest 4

Beste referentie

Fusarium spp.

hechting aan het blad.

• zeer sterke en langdurige preventieve

Schema 1: Werkingsspectrum

Werkingspectrum Gezien het werkingsspectrum en de eigenschappen van Proline komt

Kafjesbruin

0= 1= 2= 3= 4=

geen effect matig effect goed effect beste standaard beter dan de beste standaard


Proline , het NIEUWE vlaggenschip in de graanteelt ®

Graanziekten kunnen de opbrengsten Proline productprofiel:

sterk nadelig beïnvloeden. Met Proline heeft Bayer CropScience een innovatief

Werkzame stof: prothioconazool 250 g/l

product ontwikkeld met een zeer goede

Chemische groepen: triazolinthiones

werking tegen een groot aantal belang-

Werkingsmechanisme: remming sterolbiosynthese

rijke graanziekten.

Formulering: EC

Proline bevat prothioconazool (JAU™), een nieuwe actieve stof die behoort tot een nieuwe generatie middelen uit de triazole-groep, de triazolinthiones. Proline beschermt tegen een zeer breed

Verpakking: 4x5l Toegelaten in: wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, wintergerst, rogge en triticale Dosering: 0,8 l/ha

scala aan ziekten in tarwe en gerst en combineert een uitstekende preventieve

Producteigenschappen

Proline het best tot zijn recht in tarwe

werking met een prima curatieve

Na toepassing wordt Proline snel

aan het begin van de stengelstrek-

werking. Door de zeer goede werking

door de bladeren opgenomen en in

king, de T1 toepassing (BBCH 30-32).

behoudt prothioconazool het gewas

het plantenweefsel verdeeld. Het

In onderstaand schema is de wer-

langer schoon in vergelijking met andere

middel is binnen 30 minuten regen-

king in tarwe weergegeven.

triazolen.

vast. Proline is geformuleerd als een EC en wordt daardoor zeer goed

Proline:

opgenomen en geeft een zeer goede

• breed werkingsspectrum

bescherming

• snelle en krachtige curatieve werking.

Proline

Septoria tritici

4 Echte meeldauw 3 2 Sneeuwschimmel DTR 1 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 Scherpe 1 Bruine roest oogvlekkenziekte 2 3 Oogvlekkenziekte Gele roest 4

Beste referentie

Fusarium spp.

hechting aan het blad.

• zeer sterke en langdurige preventieve

Schema 1: Werkingsspectrum

Werkingspectrum Gezien het werkingsspectrum en de eigenschappen van Proline komt

Kafjesbruin

0= 1= 2= 3= 4=

geen effect matig effect goed effect beste standaard beter dan de beste standaard


Proline bestrijdt de 5 belangrijkste ziekten in tarwe Tegen Septoria bladvlekken is Proline

Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)

Meeldauw (Erysiphe graminis)

Gele roest (Puccinia striiformis)

Bruine roest (Puccinia recondita)

Gele bladvlekkenziekte (Drechslera

sterker dan de huidige generatie

Bladvlekkenziekte – of kortweg

Meeldauw is een schimmelziekte die

Gele roest komt vooral voor bij koel

Bruine roest komt vooral voor bij

tritici repentis)

‘oudere’ triazolen. Mits preventief

Septoria - is een van de belangrijk-

algemeen voorkomt in alle granen.

en vochtig weer. Onder gunstige

warm en vochtig weer. 20° C en

Gele bladvlekkenziekte, ook wel DTR

toegepast, is Proline veruit de sterk-

ste graanziekten in Nederland. De

De schimmel is te vinden in een jong

hoger is ideaal voor de ontwikkeling

genoemd, is een ziekte die de laatste

ste triazool tegen meeldauw. In cura-

schimmel overwintert op stroresten

groeistadium en aan het eind van de

van de schimmel. Onder gunstige

jaren vrij algemeen voorkomt. Vooral

tieve omstandigheden, dient een

en wintertarwe en openbaart zich

groei als afrijpingsziekte in de aar.

omstandigheden kan al binnen vijf

in graanrijke bouwplannen, zoals op

specifieke meeldauwcomponent toe-

vaak al in de wintermaanden.

Meeldauw ontwikkelt zich het beste

dagen na een infectie een aantasting

gevoegd te worden.

bij een hoge luchtvochtigheid en een

worden waargenomen. De uitbrei-

De werking tegen roesten is goed,

temperatuur van 15 tot 20° C.

ding van de aantasting kan daardoor

zowel preventief als curatief, maar de

Het vormt dan sporen die door de

Gele roest

zeer snel verlopen.

werkingsduur is bij late infecties

wind worden verspreid.

omstandigheden kan de schimmel in

Kenmerkend voor bruine roest zijn

soms te kort. Bij vroege roestinfec-

Meeldauw leeft op de bovenzijde van

korte tijd een heel tarwegewas ver-

de ronde, bruine sporenhoopjes die

ties is de T1 toepassing van Proline

het blad en uit zich in wit tot witgrijs

nietigen. 10 tot 15° C is ideaal voor

onregelmatig op de bladeren voorko-

DTR

men. Rond deze sporenhoopjes zit

de zware klei in Groningen, komt de

overigens zeer goed en voldoende

Septoria

de ontwikkeling van de schimmel.

lang. Proline heeft een goede tot zeer

De optimale groeitemperatuur is 20

Zodra het echt warm wordt (>25° C)

ziekte op uitgebreide schaal voor.

goede werking tegen voetziekten

tot 25° C, maar ook bij lagere tem-

stopt de ontwikkeling en sterft de

Gele bladvlekkenziekte is te herken-

(oogvlekkenziekte, scherpe oogvlek-

peraturen kan de schimmel langzaam

schimmel af.

nen aan de kleine, ovale, geelbruine

kenziekte, sneeuwschimmel en

verder groeien. Bladvlekkenziekte be-

Gele roest is te herkennen aan de

vlekken met een donkere punt erin.

Fusarium spp.).

gint met waterige vlekjes die verspreid

geeloranje sporen die in rijtjes langs

Later worden het onregelmatig begrensde verbruiningen, meestal

Fusarium

over het blad te vinden zijn. De vlekjes

Meeldauw

de nerven liggen. Dit in tegenstelling

zijn geel tot lichtgroen van kleur. Een

schimmelpluis met daarin zwarte

tot andere roestsoorten die juist een

Bruine roest

met een gele hof rondom een donker

duidelijke aftekening ontbreekt vaak.

puntjes. Deze puntjes zijn de vruchtli-

onregelmatig beeld laten zien.

meestal een lichtgroene rand. Een

centrum. Bij ernstige aantasting

In deze vlekjes komen regelmatige

chamen waarmee de schimmel in de

aantasting door bruine roest is

treedt afsterving en indroging van de

rijen zwarte stipjes voor: de vruchtli-

winter overblijft. Behalve op het blad

meestal zeer egaal verspreid over het

bladpunten op.

chamen. Later vergelen de planten of

kan meeldauw ook intensief op de

perceel.

herstellen ze zich weer, afhankelijk

stengels en de aren voorkomen.

van de weersomstandigheden.


Proline bestrijdt de 5 belangrijkste ziekten in tarwe Tegen Septoria bladvlekken is Proline

Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)

Meeldauw (Erysiphe graminis)

Gele roest (Puccinia striiformis)

Bruine roest (Puccinia recondita)

Gele bladvlekkenziekte (Drechslera

sterker dan de huidige generatie

Bladvlekkenziekte – of kortweg

Meeldauw is een schimmelziekte die

Gele roest komt vooral voor bij koel

Bruine roest komt vooral voor bij

tritici repentis)

‘oudere’ triazolen. Mits preventief

Septoria - is een van de belangrijk-

algemeen voorkomt in alle granen.

en vochtig weer. Onder gunstige

warm en vochtig weer. 20° C en

Gele bladvlekkenziekte, ook wel DTR

toegepast, is Proline veruit de sterk-

ste graanziekten in Nederland. De

De schimmel is te vinden in een jong

hoger is ideaal voor de ontwikkeling

genoemd, is een ziekte die de laatste

ste triazool tegen meeldauw. In cura-

schimmel overwintert op stroresten

groeistadium en aan het eind van de

van de schimmel. Onder gunstige

jaren vrij algemeen voorkomt. Vooral

tieve omstandigheden, dient een

en wintertarwe en openbaart zich

groei als afrijpingsziekte in de aar.

omstandigheden kan al binnen vijf

in graanrijke bouwplannen, zoals op

specifieke meeldauwcomponent toe-

vaak al in de wintermaanden.

Meeldauw ontwikkelt zich het beste

dagen na een infectie een aantasting

gevoegd te worden.

bij een hoge luchtvochtigheid en een

worden waargenomen. De uitbrei-

De werking tegen roesten is goed,

temperatuur van 15 tot 20° C.

ding van de aantasting kan daardoor

zowel preventief als curatief, maar de

Het vormt dan sporen die door de

Gele roest

zeer snel verlopen.

werkingsduur is bij late infecties

wind worden verspreid.

omstandigheden kan de schimmel in

Kenmerkend voor bruine roest zijn

soms te kort. Bij vroege roestinfec-

Meeldauw leeft op de bovenzijde van

korte tijd een heel tarwegewas ver-

de ronde, bruine sporenhoopjes die

ties is de T1 toepassing van Proline

het blad en uit zich in wit tot witgrijs

nietigen. 10 tot 15° C is ideaal voor

onregelmatig op de bladeren voorko-

DTR

men. Rond deze sporenhoopjes zit

de zware klei in Groningen, komt de

overigens zeer goed en voldoende

Septoria

de ontwikkeling van de schimmel.

lang. Proline heeft een goede tot zeer

De optimale groeitemperatuur is 20

Zodra het echt warm wordt (>25° C)

ziekte op uitgebreide schaal voor.

goede werking tegen voetziekten

tot 25° C, maar ook bij lagere tem-

stopt de ontwikkeling en sterft de

Gele bladvlekkenziekte is te herken-

(oogvlekkenziekte, scherpe oogvlek-

peraturen kan de schimmel langzaam

schimmel af.

nen aan de kleine, ovale, geelbruine

kenziekte, sneeuwschimmel en

verder groeien. Bladvlekkenziekte be-

Gele roest is te herkennen aan de

vlekken met een donkere punt erin.

Fusarium spp.).

gint met waterige vlekjes die verspreid

geeloranje sporen die in rijtjes langs

Later worden het onregelmatig begrensde verbruiningen, meestal

Fusarium

over het blad te vinden zijn. De vlekjes

Meeldauw

de nerven liggen. Dit in tegenstelling

zijn geel tot lichtgroen van kleur. Een

schimmelpluis met daarin zwarte

tot andere roestsoorten die juist een

Bruine roest

met een gele hof rondom een donker

duidelijke aftekening ontbreekt vaak.

puntjes. Deze puntjes zijn de vruchtli-

onregelmatig beeld laten zien.

meestal een lichtgroene rand. Een

centrum. Bij ernstige aantasting

In deze vlekjes komen regelmatige

chamen waarmee de schimmel in de

aantasting door bruine roest is

treedt afsterving en indroging van de

rijen zwarte stipjes voor: de vruchtli-

winter overblijft. Behalve op het blad

meestal zeer egaal verspreid over het

bladpunten op.

chamen. Later vergelen de planten of

kan meeldauw ook intensief op de

perceel.

herstellen ze zich weer, afhankelijk

stengels en de aren voorkomen.

van de weersomstandigheden.


Proefresultaten Proline heeft bewezen duidelijk hogere opbrengsten te leveren dan de huidige generatie ’oudere’ triazolen. In nevenstaande grafiek is de gemid-

Schema 2: Proefresultaten gem. 25 Nederlandse proeven in tarwe

ton/ha 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5

11,1

9,2

onbehandeld

delde opbrengst weergegeven van

10,7

Proline

ref 1

Advies

Bij een geringe tot matige ziektedruk

Proline heeft in vergelijking met de

en bij minder ziektegevoelige rassen

andere triazolen de langste preven-

volstaat 0,6 l/ha. Bij ziektegevoelige

tieve en sterkste curatieve werking.

variëteiten wordt 0,8 l/ha geadvi-

Proline wordt in tarwe geadviseerd

seerd.

vanaf begin stengelstrekking

Zie nevenstaand schema.

ref 1: epoxyconazool+fenpropimorf

25 proeven in tarwe in Nederland

(BBCH 30-32). Deze T1 toepassing

tussen 2003 en 2005.

is de laatste jaren erg belangrijk

Resistentiemanagement

gebleken om een goede basis te

Proline behoort tot de azoolfungici-

leggen voor een maximale

den. Resistentievorming tegen azolen

opbrengst. De slagzin “hit early and

berust op verandering van diverse

De bespuitingen zijn allen uitgevoerd

Schema 3: Meeropbrengst

op T1 bij begin stengelstrekking. kg/ha

meeropbrengst Proline t.o.v. Ref 1 gemiddeld 364 kg extra

Tijdens de T2 toepassing is zowel bij

1100

hit hard” is dan ook op zijn plaats.

genen en vergt daarom tijd om zich

Proline als bij de referentie steeds

1000 900

Daarom wordt geadviseerd om zo

te ontwikkelen. Er is geen sprake van

preventief mogelijk te spuiten.

een plotselinge verandering die leidt

met een zelfde middel gespoten.

800 700

De meeropbrengsten ten opzichte

600 500

van onbehandeld zijn gemiddeld

400 300

lijk proces (shifting) dat kan leiden tot

bijna 1900 kg. Ten opzichte van het

200 100

een bepaalde, langzame afname van

tot resistentie maar van een geleide-

Schema 4: Advies

0

referentieproduct waren de verschil-

de gevoeligheid. Om dit te voorko-

verschillende proeflocaties ref 1: epoxyconazool+fenpropimorf

len gemiddeld 360 kg/ha.

men, kunnen desgewenst preventie-

Proline 0,6-0,8 l/ha

Dit is in nevenstaand schema weer-

ve contactfungiciden worden toege-

gegeven per proef.

voegd. Voor meer informatie, zie BBCH 29

30

31

32

37

39

49

51

59

61- 69

http://www.frac.info

De dosering van Proline is 0,6-0,8 l/ha, afhankelijk van de ziektedruk en de ziektegevoeligheid van de variëteit.


Proefresultaten Proline heeft bewezen duidelijk hogere opbrengsten te leveren dan de huidige generatie ’oudere’ triazolen. In nevenstaande grafiek is de gemid-

Schema 2: Proefresultaten gem. 25 Nederlandse proeven in tarwe

ton/ha 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5

11,1

9,2

onbehandeld

delde opbrengst weergegeven van

10,7

Proline

ref 1

Advies

Bij een geringe tot matige ziektedruk

Proline heeft in vergelijking met de

en bij minder ziektegevoelige rassen

andere triazolen de langste preven-

volstaat 0,6 l/ha. Bij ziektegevoelige

tieve en sterkste curatieve werking.

variëteiten wordt 0,8 l/ha geadvi-

Proline wordt in tarwe geadviseerd

seerd.

vanaf begin stengelstrekking

Zie nevenstaand schema.

ref 1: epoxyconazool+fenpropimorf

25 proeven in tarwe in Nederland

(BBCH 30-32). Deze T1 toepassing

tussen 2003 en 2005.

is de laatste jaren erg belangrijk

Resistentiemanagement

gebleken om een goede basis te

Proline behoort tot de azoolfungici-

leggen voor een maximale

den. Resistentievorming tegen azolen

opbrengst. De slagzin “hit early and

berust op verandering van diverse

De bespuitingen zijn allen uitgevoerd

Schema 3: Meeropbrengst

op T1 bij begin stengelstrekking. kg/ha

meeropbrengst Proline t.o.v. Ref 1 gemiddeld 364 kg extra

Tijdens de T2 toepassing is zowel bij

1100

hit hard” is dan ook op zijn plaats.

genen en vergt daarom tijd om zich

Proline als bij de referentie steeds

1000 900

Daarom wordt geadviseerd om zo

te ontwikkelen. Er is geen sprake van

preventief mogelijk te spuiten.

een plotselinge verandering die leidt

met een zelfde middel gespoten.

800 700

De meeropbrengsten ten opzichte

600 500

van onbehandeld zijn gemiddeld

400 300

lijk proces (shifting) dat kan leiden tot

bijna 1900 kg. Ten opzichte van het

200 100

een bepaalde, langzame afname van

tot resistentie maar van een geleide-

Schema 4: Advies

0

referentieproduct waren de verschil-

de gevoeligheid. Om dit te voorko-

verschillende proeflocaties ref 1: epoxyconazool+fenpropimorf

len gemiddeld 360 kg/ha.

men, kunnen desgewenst preventie-

Proline 0,6-0,8 l/ha

Dit is in nevenstaand schema weer-

ve contactfungiciden worden toege-

gegeven per proef.

voegd. Voor meer informatie, zie BBCH 29

30

31

32

37

39

49

51

59

61- 69

http://www.frac.info

De dosering van Proline is 0,6-0,8 l/ha, afhankelijk van de ziektedruk en de ziektegevoeligheid van de variëteit.


Het NIEUWE vlaggenschip in de graanteelt

• de sterkste triazool

andere producten zoals fungiciden,

• uitstekende werking op Septoria

herbiciden, insecticiden, groeiregulatoren en meststoffen. Voeg altijd eerst Proline toe, tenzij door de

en alle andere graanziekten • snelle en krachtige curatieve

bescherming • de hoogste opbrengst • optimaal rendement

werking

mengpartner anders aangegeven.

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

www.bayercropscience.nl

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

PRESTEERT BETER!

• sterke en langdurige preventieve

Jan. 2006

Proline is mengbaar met tal van

Lees voor gebruik eerst het etiket

Proline, samenvattend:

500-010-073BAA

Mengingen

Proline brochure  

Proline brochure

Proline brochure  

Proline brochure

Advertisement