Page 1

BOOMTEELT KOERIER Uitgave april 2012

Blauwe besplanten goed beschermd tegen taxuskever Ruud en Elma Streng in Boskoop zijn druk bezig met het ompotten van blauwe besplanten. Dagelijks zetten ze zo'n 4000 tot 5000 planten over van de potmaat P12 naar P17. Om schade door taxuskever te voorkomen laten ze het biologische bodeminsecticide BIO 1020 aan de potgrond toevoegen. Volgens Streng heeft BIO 1020 zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen als krachtige en efficiënte bestrijder van taxuskever. ,,Doordat het alle stadia van de taxuskever bestrijdt is de plant van stek tot leverbare plant voordurend beschermd. In de praktijk zijn de meeste mobium (larven, red.) al opgeruimd voordat ze aan vreten toekomen'', zo is zijn ervaring. In combinatie met de inzet van (insecten-parasitaire) aaltjes in het najaar schat hij dat zo'n 95 procent van de mobium worden opgeruimd.

Lees meer op pagina 3

Buxusbladvlo vroeg aanpakken Een vroege aanpak van buxusbladvlo met behulp van een waarschuwingsmodel kan zowel de mate van aantasting als het aantal bespuitingen verminderen, zo blijkt uit een proef van DLV Plant. Het nieuwe middel Movento past vanwege zijn systemische werking uitstekend bij deze vroege aanpak.

'Meeldauw vraagt om een vroege bestrijding' Echte meeldauw is goed beheersbaar als je de schimmel maar strak en vroegtijdig aanpakt. Dat zegt spillenkweker Bert Radstake in Zelhem (Gld.). Het afgelopen jaar testte hij diverse meeldauw-middelen in ondermeer eik, krent en esdoorn.

Meeldauw blijft grote bedreiging In zijn terugblik op 2011 staat Radstake als eerste stil bij de schimmelziekten. Echte meeldauw staat daarbij met stip op nummer één. ,,Vooral in eik, maar ook in krent en

Het is een druilerige middag in februari wanneer we het bedrijf van Bert Radstake bezoeken. De temperaturen komen

esdoorn is dit veruit de belangrijkste schimmelziekte op ons

eindelijk weer eens boven nul uit, maar de vorst zit nog zeker 15 centimeter in de grond. Een goed moment om in een

bedrijf. Dat komt ondermeer omdat hier veel eiken in het

warme ontvangstruimte nog eens terug te blikken op het voorgaande seizoen. ,,Zeg maar wat je weten wilt; samen

buitengebied staan; de infectiedruk is daardoor vrij hoog.

komen we er denk ik wel uit'', zegt de goedlachse boomkweker. Met 'samen' doelt hij op adviseur Stefan Even van Cultus

Om de bomen schoon te houden moeten we de schimmel

Agro Advies die ook bij het gesprek aanwezig is. Hij staat Radstake regelmatig bij met teelttechnische raad en daad.

vroeg en strak aanpakken'', zo vertelt de boomkweker. Het afgelopen seizoen werden er drie blokbespuitingen uitgevoerd met een spuitinterval van ca. 10 dagen. Om resistentievorming te voorkomen werden drie middelen

,,De bestrijding van buxusbladvlo is in de prak-

uit verschillende werkzame groepen gebruikt. Radstake

tijk een behoorlijk lastig karwei. Meestal wordt

erkent dat hij er met zijn spuitschema 'flink bovenop zit',

er pas gespoten als de eerste larven zichtbaar

maar dat is volgens hem ook écht nodig. ,,Wij kweken

zijn. Eerder spuiten heeft geen zin, omdat de

uitsluitend uitgangsmateriaal en willen dat graag zo goed

eitjes niet gedood worden. Maar als er te laat

mogelijk doen. Ik vind dat je dan altijd moet streven naar

wordt gespoten zitten de larven tussen de was-

een zo schoon mogelijk eindproduct. Ik wil mijn klanten

draadjes en valt het effect van een bespuiting

niet opschepen met bomen die slecht willen groeien van-

ook tegen.'' Johan van den Broek van DLV

wege meeldauw.''

Plant schetst in het kort het dilemma waar veel buxuskwekers mee te maken hebben. Volgens

'Op tijd beginnen met spuiten',

hem dringen de beschikbare contactmiddelen

lees verder op pagina 3

te weinig door de wasdraden heen waardoor en goede bestrijding van de buxusbladvlo heel erg lastig is. Om de planten toch schoon af te kunnen leveren moet het gewas op het juiste

Bert Radstake (rechts) is boomkweker in Zelhem (Gld.). Stefan Even is adviseur bij Cultus Agro Advies.

moment gespoten worden voordat een aantasting zichtbaar is, stelt de adviseur.

Blijf op de hoogte van Infectiedruk voorspellen met waarschuwingsmodel, lees verder op pagina 2

de actuele zaken. Volg ons op Twitter @BayercropNL


Vervolg voorpagina

Infectiedruk voorspellen met waarschuwingsmodel Om de buxusbladvlo zo gericht mogelijk aan te kunnen pakken heeft DLV Plant een waarschuwingsmodel ontwikkeld waarmee een voorspelling kan worden gedaan van de infectiedruk. Het afgelopen seizoen is hier op kleine schaal ervaring mee opgedaan. ,,Met het model kunnen we tot tien dagen vooruit voorspellen wanneer de eerste larven in het gewas verschijnen. Kwekers krijgen met deze informatie de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen, dus nog voordat er wasdraden gevormd zijn. Met name in het voorjaar kan het aantastingsniveau hiermee aanmerkelijk lager worden gehouden. Dit geeft niet alleen minder visuele schade, maar zorgt er ook voor dat de populatie in volgende stadia - alsook in het volgende jaar - minder groot is'', zo vat Van den Broek de waarde van het model samen. Vroeg spuiten met Movento Een belangrijke rol bij het waarschuwingsmodel speelt het nieuwe systemische middel Movento. ,,Door zijn duurwerking is dit middel erg geschikt om vroeg - dat wil zeggen enkele dagen voordat de eerste larven van de buxusbladvlo verwacht worden - te spuiten. In de proef van vorig jaar kwam dit ook duidelijk naar voren; bij een vroege bespuiting met Movento liep de infectiedruk veel minder hoog op dan bij later spuiten met Movento'', zo licht onderzoeker Jeroen van der Meij toe. Hij benadrukt overigens dat het eindniveau van de aantasting bij alle toepassingstijdstippen weer min of meer gelijk uitkomt (zie ook grafiek). ,,De waarde van Movento zit dus vooral aan het begin van het seizoen. Dat is gunstig wanneer de planten al vroeg in het voorjaar worden afgezet. De visuele schade is dan beduidend lager. Ook verwachten we met de combinatie van het waarschuwingssysteem en een vroege inzet van Movento verderop in het seizoen minimaal ĂŠĂŠn bespuiting uit te sparen. Dat scheelt niet alleen geld en arbeid, maar ontlast ook het milieu.'' Johan van der Broek (rechts) is adviseur boomteelt bij DLV Plant. Jeroen van der Meij is projectleider onderzoek boomkwekerijgewassen bij DLV Plant.

PhytoBac ruimt restvloeistoffen op Elf boomkwekers uit Greenport Regio Boskoop gaan dit seizoen actief aan de slag met maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verder kunnen verbeteren. Een van de maatregelen is het plaatsen van een zogenaamde PhytoBac waarin restvloeistoffen op een natuurlijke manier worden afgebroken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op verschillende meetpunten in de regio Boskoop. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd, maar er worden nog regelmatig

De larven van de buxusbladvlo scheiden witte wasachtige draadjes af.

te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en stikstof en fosfaat gemeten. “Daar mĂłeten we iets aan doenâ€?, zegt Wilco Dorresteijn van DLV Plant. Volgens hem is schoon oppervlaktewater niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook vanuit economisch perspectief van direct belang voor de sector. ,,Als er teveel resten van een bepaald middel in de sloot gevonden wordt, kan dat in het uiterste geval betekenen dat de toelating van dit middel ingetrokken wordt. Dat mag ons als sector gewoon niet overkomen; daarvoor hebben we de beschikbare middelen te hard nodig.'' Om na te gaan welke maatregelen bij kunnen dragen aan een (nog) betere waterkwaliteit, is afgelopen najaar het onderzoeksproject 'Slootgerichte aanpak: samen werken

Wilco Dorresteijn is adviseur Boomteelt bij DLV Plant

aan schoner oppervlaktewater' gestart. Hierin gaan elf Reeuwijkse boomkwekers en het Hoogheemraadschap

De larven zuigen aan de nieuwe knoppen en jonge bladeren. Hierdoor krullen de bladeren om

Rijnland samen op zoek naar maatregelen die ervoor

en gaan ze bol staan (lepelvormig).

kunnen zorgen dat minder resten van gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. DLV Plant

Minder aantasting bij vroege toepassing Movento

biedt hierbij ondersteuning in de vorm van kennis en

Proef bestrijding buxusbladvlo (DLV Plant, 2011)

praktische adviezen. Naast het terugdringen van het aantal bespuitingen (door gerichter en efficiĂŤnter spuiten) is er ook aandacht voor het netjes afvoeren en verwerken van

 

  

spuitvloeistofresten zoals bijvoorbeeld spoelwater. Hier-

0DWHYDDDQWDWLQJ  JHHQ OLFKW PDWLJ ]ZDDUvoor wordt dit voorjaar - met hulp van Bayer CropScience

+)&*  , +)&*  , -

 

  ! "#$% & '!

- bij 4 boomkwekers een zogenaamde PhytoBac geplaatst.

 %'! "#$% & '!

Verwerking van afvalwater zonder restafval Het principe van de PhytoBac is afgeleid van het biofilter.

 %'! "#$% ( ) ')*' )! 

 +)&*  , 

+)&*  , 

 

 

  'DWXP

 

Bayer PhytoBac: geen restafval in de vorm van afvalwater of afvalgrond

In de akkerbouw werken enkele bedrijven hier al mee.

  

  

Weergave van infectiedruk per object.

Simpel gesteld is dit een grote bak met overkapping. De

Dorresteijn: “Samen met Bayer CropScience hebben we gekeken welke

bak wordt gevuld met een mengsel van stro (30%) en

bakken geschikt zijn voor boomkwekers. Voor de Reeuwijkse bedrijven

grond (70%). De grond is afkomstig van het bedrijf waar

gaat het om relatief weinig spuitvloeistofresten en kan worden volstaan

de PhytoBac wordt geĂŻnstalleerd. Vanuit de opvang- of

met een relatief kleine bak.� Hij ziet als groot voordeel van de PhytoBac

buffertank waarin alle afvalstromen worden verzameld,

dat er geen restafval in de vorm van afvalwater of afvalgrond vrijkomt.

kan het afvalwater geleidelijk over de bak worden verdeeld

Afvalstromen van water met gewasbeschermingsmiddelen kunnen

zodat deze steeds optimaal vochtig is. De aanwezige

zo volledig verwerkt worden. ''Ik hoop dat we op deze manier de

micro-organismen breken de middelen af. De PhytoBac

(punt)emissie van gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren nog

wordt door een plastic kap afgeschermd van regen.

verder kunnen terugdringen.�

Met rode vlaggen zijn de behandelingsdata weergegeven.

2

Boomteelt Koerier


Vervolg voorpagina

Op tijd beginnen met spuiten tegen meeldauw Belangrijk bij de meeldauwbestrijding is volgens Radstake om op tijd te beginnen. Dat wil zeggen: als de knoppen beginnen te schuiven (en het eerste blad zich begint te vormen). ,,Als je pas start wanneer de eerste meeldauw zichtbaar is, dan ben je eigenlijk al te laat en loop je het hele seizoen achter de feiten aan'', zo is zijn overtuiging. Het optimale tijdstip van spuiten is volgens Radstake vooral 'fingerspitzengefühl' ,,Ik let vooral op de temperatuur en de luchtvochtigheid, maar ik hou ook waarschuwingsmails en -faxen van adviesdiensten in de gaten. Uit al deze informatie trek ik mijn eigen plan.'' Dat Radstake zijn zaakjes goed op orde heeft, wil Stefan Even desgevraagd wel bevestigen. ,,Het afgelopen seizoen is de meeldauwbestrijding op dit bedrijf uitstekend gelukt. Zowel eik als krent waren superschoon.''

Demoproef met nieuw middel Om na te gaan of de Meeldauwbestrijding nóg beter en efficiënter kan, heeft Radstake in samenwerking met Cultus Agro Advies ook meegedaan aan een kleine demoproef. Hierin werd naast gangbare fungiciden als Flint en Folicur ook een nieuw, maar (nog) niet toegelaten middel opgenomen. Hoewel het 'slechts' om een demoproef (op 3 x 90 bomen) ging, is Radstake nu al zeer te spreken over het proefmiddel. ,,In de proef was duidelijk te zien dat dit preventieve middel een zeer sterke en langdurige werking heeft op meeldauw. De bomen bleven zeer lang en krachtig doorgroeien en er was vrijwel geen schimmel te vinden op het blad. Als wij de beschikking krijgen over dit middel, dan verwacht ik zeker twee à drie bespuitingen uit te kunnen sparen'', zo besluit hij.

'Movento een mooie aanwinst tegen bladluis'

Bert Radstake (links) heeft een boomkwekerij in Zelhem (Gld.). Hij richt zich uitsluitend op het kweken van spillen (8 -10, 10 -12 en 12 -14).

Hoewel de insecten het afgelopen seizoen geen grote rol hebben gespeeld op het

aantal al langer bestaande insecticiden. ,,We hebben Movento onder andere toegepast

bedrijf van Bert Radstake, heeft hij toch een aantal keren stevig moeten ingrijpen tegen

tegen bladluizen in eik en carpinus. En dat heeft echt uitstekend gewerkt. Niet alleen de

de bladluizen. Met name de beukenbladluis was lastig aan te pakken vanwege het

bladluizen, maar ook roestmijt en kopstekers werden heel erg goed bestreden.'' Ter illu-

droge en schrale voorjaarsweer. ,,Ik heb gemerkt dat het spuitmoment bij de gangbare

stratie laat hij graag nog even 'live' het verschil in groei zien tussen enkele rijen carpinus-

contact- en lokaal-systemische middelen dan zeer nauw luistert; niet elk middel heeft

sen die met Movento behandeld zijn en enkele rijen die niet gespoten zijn. De 'Movento-

toen even goed gewerkt'', zo weet de boomkweker.

bomen' zijn niet alleen ruim een halve tot een hele meter langer, ook ogen ze veel vitaler

Een middel dat wél uitstekend werk heeft afgeleverd is Movento. Met wat technische

en hebben ze een duidelijk betere vertakking. ,,Als je dit ziet, dan mag je toch wel stellen

Movento is is nu ook verkrijgbaar

hulp van Stefan Even vergeleek Radstake het middel het afgelopen seizoen met een

dat Movento een hele mooie aanwinst is voor onze sector'', zo besluit de boomkweker.

in een 1 liter verpakking.

De hoofdteelten zijn Prunus, Sorbus en Amelanchier. Stefan Even is adviseur bij Cultus Agro Advies.

Taxuskever onder controle zonder chemie Ruud Streng levert zijn blauwe besplanten uit als eetbaar product, dus met de bessen er aan. Om die reden kan en wil hij geen chemische middelen gebruiken. Om de taxuskever onder controle te houden laat hij het biologische bodeminsecticide BIO 1020 aan zijn potgprond toevoegen. ,,Ik denk dat we op dit moment het enige bedrijf in Europa zijn dat zeer jonge blauwe besplanten met bessen eraan kan leveren. Hierdoor hebben we een redelijk unieke positie op de markt verworven.'' Ruud Streng vat in het kort het 'unique selling point' van zijn bedrijf Mr. Blueberry samen. Al meer dan tien jaar timmert hij aan de weg met blauwe besplanten met 'iets lekkers eraan'. De meeste planten gaan als trio 'Julia, Augusta en Septa' van het bedrijf. De namen verwijzen naar de tijd dat de planten vrucht dragen. ,,Drie plantjes kopen betekent dus drie maanden iets lekkers te eten'', zo gooit Streng er nog maar eens een mooie one-liner uit.

Biologisch werken Om de blauwe besplanten als eetbaar product uit te kunnen leveren, gebeurt de gewasbescherming op het bedrijf volledig biologisch. In de praktijk draait het daarbij vooral om de bestrijding van taxuskever. Volgens Streng kunnen de mobium (larven, red.) van de taxuskever vooral in de zomer en nazomer veel schade aanrichten aan de wortels. Omdat de larven midden in de kluit zitten zijn ze ook nog eens zeer lastig te vinden. Vaak wordt de schade pas zichtbaar in november of december. ,,Maar als je het zover hebt laten komen, dan ben je natuurlijk veel te laat en kun je de bessenplanten wegggooien. Een krachtige bestrijding van alle stadia van de taxuskever is essentieel om gezonde planten af te kunnen leveren'', zo benadrukt Streng. de effectiviteit van de schimmel in de potgrond tot het maximale niveau op te krikken. In

Al 5 jaar BIO 1020

mijn ogen zijn we daar goed in geslaagd, temeer we vanuit de praktijk steeds meer posi-

Ruud Streng (rechts) heeft samen met

Als basis voor de bestrijding van taxuskever gebruikt Streng al bijna vijf jaar BIO 1020. Dit

tieve geluiden over BIO 1020 horen.'' Van der Burg verwacht dan ook dat BIO 1020 steeds

zijn vrouw Elma een blauwe besplanten

biologische bodeminsecticide bestaat uit gekookte rijstkorrels die teruggedroogd zijn en

nadrukkelijker in beeld komt als alternatief voor chemische middelen tegen taxuskever.

kwekerij ('Mr. Blueberry') in Boskoop.

waarop de schimmel Metarhizium anisopliae geënt is. Deze rijstkorrels worden door zijn

,,Ons doel is om binnen een paar jaar helemaal over te stappen van chemische toevoegin-

Cees van der Burg is manager pro-

potgrondleverancier Jiffy als toevoeging door de potgrond gemengd.

gen op BIO 1020. Dat geeft wel aan dat we écht in deze biologische bestrijder geloven.''

duct development bij Jiffy Products International B.V.

Volgens de kweker heeft BIO 1020 zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen als krachtige en efficiënte bestrijder van taxuskever. ,,Met BIO 1020 worden de eitjes, larven, poppen en jonge stadia van de taxuskever bestreden. Daardoor is de plant van stek tot leverbare plant voortdurend beschermd. In de praktijk zijn de meeste mobium al opgeruimd voordat ze aan vreten toekomen'', zo is zijn ervaring. In combinatie met de inzet van (insecten-parasitaire) aaltjes in het najaar schat hij dat zo'n 95 procent van de mobium worden opgeruimd.

'Steeds meer positieve geluiden' Rijstkorrel waarop de schimmel

Ook Cees van der Burg van potgrondproducent Jiffy is ronduit positief over BIO 1020. ,,Sinds de introductie hebben we er - samen met Bayer CropScience - alles aan gedaan om

Larve van taxuskever

3

Boomteelt Koerier

Taxuskever

Metarhizium anisopliae is geënt


COLOFON Concept en realisatie: l

Bayer CropScience SA-NV

Vormgeving en opmaak: l

Claudia Roorda

Fotografie: l

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk: Productiemannen B.V.

,,Met een PhytoBac komt er geen restafval in de vorm van afvalwater of afvalgrond vrij. Afvalstromen van water met gewasbeschermingsmiddelen kunnen zo volledig verwerkt worden.''

,,Met BIO 1020 worden de eitjes, larven, poppen en jonge stadia van de taxuskever bestreden. Daardoor is de plant van stek tot leverbare plant voortdurend beschermd.''

,,We hebben Movento onder andere toegepast in eik en carpinus. Niet alleen de bladluizen, maar ook roestmijt en kopstekers werden heel erg goed bestreden.''

,,De waarde van Movento tegen buxusbladvlo zit vooral aan het begin van het seizoen. Dat is gunstig wanneer de planten al vroeg in het voorjaar worden afgezet.''

l

Wilco Dorresteijn, adviseur Boomteelt bij DLV Plant

Ruud Streng, blauwe besplantenkweker in Boskoop en Cees van der Burg, manager product development bij Jiffy Products International

Bert Radstake, boomkweker in Zelhem en Stefan Even, adviseur bij Cultus Agro Advies

Johan van der Broek, adviseur boomteelt bij DLV Plant en Jeroen van der Meij, projectleider onderzoek boomkwekerijgewassen bij DLV Plant

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product, resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.

Dit is een uitgave van: Bayer CropScience SA-NV Energieweg 1 P.O. Box 231 NL-3640 AE Mijdrecht

Rick Kolster, voorzitter boomteeltstudieclub I-Grow:

'Uitwisseling van kennis en netwerken staat voorop' I-Grow is een nieuwe studieclub voor jonge ondernemers in de boomteelt. Volgens mede-oprichter en voorzitter Rick Kolster staat de naam niet alleen voor 'ik teel', maar ook voor 'ik groei'. ,,Jonge ondernemers hebben behoefte aan uitwisseling van kennis en netwerken. Het makkelijkste kan dat met leeftijdsgenoten; die hebben vaak dezelfde soort vragen en interesses.'' Het idee voor de studieclub ontstond eigenlijk al een jaar of drie, vier geleden tijdens de opleiding in Zwolle. ,,Ik merkte dat er een enorme kloof zit tussen de kennis die je op school opdoet en de kennis die je later in de praktijk nodig hebt. Scholen en bedrijven spreken elkaars taal niet; dat leidt ertoe dat veel studenten na hun opleiding in een soort vacuüm terechtkomen. Vooral de scholen moeten er in mijn ogen veel meer aan doen om aansluiting te vinden bij bedrijven, bijvoorbeeld door meer praktijklesssen of stages aan te bieden. Op dit moment is dat ver onder de maat'', zo luidt zijn kritische oordeel. Om dit 'gat' tussen opleiding en praktijk op te vullen heeft Kolster samen met een aantal studenten van de Groene Welle de studieclub I-Grow opgericht. Het afgelopen jaar werd een groot aantal jonge boomkwekers - hoofdzakelijk uit Midden- en Noord-Nederland - benaderd om lid te worden van de studieclub. En dat bleek een succes: op dit moment - ruim een half jaar na de introductiebijeenkomst - telt de studieclub al 27 leden. Veruit de meeste leden zijn ondernemers, maar Kolster benadrukt dat ook jonge werknemers en studenten welkom zijn bij de club. ,,We willen vooral jonge, enthousiaste mensen uit de boomteeltsector bijeen brengen; wat ze precies doen of wat hun functie is doet er niet zoveel toe. Het gaat vooral om het uitwisselen van kennis en netwerken; daar ligt de winst voor onze studieclub.''

Onafhankelijke status Hoewel I-Grow een vaste partner (Cultus Agro Advies) en een aantal sponsoren (waaronder Bayer CropScience) heeft, benadrukt Kolster dat de studieclub geheel onafhankelijk opereert. ,,We bepalen helemaal zelf welk programma we maken en welke onderwerpen daarbij aan bod komen. En als we sprekers uitnodigen, dan moet het gaan over hun kennis en niet over hun bedrijf.'' Om de bijeenkomsten voor zoveel mogelijk leden aantrekkelijk te maken, wordt vaak voor 'brede' onderwerpen gekozen. Zo zijn tijdens de winterbijeenkomsten onder meer de thema's arbeid, boekhouding, marketing en automatisering behandeld. Andere onderwerpen die nog op de rol staan zijn transport en logistiek, internationale handel, verkooptraining en het gebruik van social media en internet. Bij de invulling van de thema's waakt Kolster ervoor dat het vizier niet alleen naar de eigen sector, maar ook naar de buitenwereld gericht is. Om die reden wordt vaak één spreker van binnen en één spreker van buiten de sector uitgenodigd. ,,We willen niet alleen openstaan visies uit onze eigen sector, maar ook voor visies uit andere sectoren en uit de maatschappij. Misschien is dat ook wel typerend voor I-Grow; we willen verbinding maken en netwerken vergroten. Want dáárin zit in mijn ogen de meeste winst voor de toekomst.'' Rick Kolster is mede-oprichter en voorzitter van boomteelt-studieclub I-Grow.

Meer weten over I-Grow? Rick Kolster: 06-31002105 of rick@babyplant.nl

4

Boomteelt Koerier

Boomteelt Koerier 2012  
Boomteelt Koerier 2012  

Boomteelt Koerier 2012

Advertisement