Page 1

Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав Утсаар холбогдох: Тэнцэхгүй Бусад:

Ажил олгогч бөглөнө.

Ажил авах: Нөөцөнд авах:

Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан /3х4/ цээж зураг

АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Ургийн овог:

Анкет бөглөсөн хугацаа:

Эцэг/эх/-ийн нэр:

Ажилд орох боломжтой хугацаа:

Өөрийн нэр:

Хүсч буй цалингийн хэмжэ

Сонирхож буй албан тушаал: ХОЁР. ХУВЬ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 2.1 Үндсэн мэдээлэл: Нас:

НД төлж эхэлсэн огноо:

Хүйс:

НДД-н дугаар:

Регистрийн дугаар:

ЭМДД-н дугаар:

Төрсөн газар:

Гадаад паспортын дугаар:

Ам бүлийн тоо:

Жолооны үнэмлэх:

Гэрлэлтийн байдал:

Сууцны хэлбэр:

Хүүхдийн тоо:

Эзэмшлийн хэлбэр:

Холбоо барих:

Гар:

Гэр:

И-мэйл:

Оршин суугаа хаяг: Биеийн өндөр, жин:

Цусны бүлэг:

ГУРАВ. ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 3.1 Гэр бүлийн байдал: / Энд мэдээллийг зөвхөн ам бүлд байгаа гишүүдийг бичнэ үү./ Төрсөн огноо Овог нэр Холбоо

Албан тушаал

3.2 Ураг төрлийн байдал: / Таны болон таны гэр бүлийн хүний эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэдээ тодорхой бичнэ үү./ Төрсөн огноо Овог нэр Холбоо Албан тушаал

1

Утас

Утас


Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 4.1 Үндсэн боловсрол: Сургуулийн нэр Хаана

4.2 Мэргэшлийн сургалт: Хаана Сургуулийн нэр

Элссэн, төгссөн он

Эзэмшсэн мэргэжил

Боловсролын зэрэг

Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар

Элссэн, төгссөн он сар

ТАВ. МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 5.1 Гадаад хэлний мэдлэг: Гадаад хэлний нэр

Ярих

Сонсож ойлгох

Уншиж ойлгох

Бичих

5.2 Ямар нэг хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх: (TOEFL, IELTS, GMAT г.м) Дүн, огноо Огноо Хэлний шалгалтын нэр

Түвшин

5.3 Ур чадварын түвшин: /5- маш сайн, 4- сайн, 3- дунд, 2- муу, 1- маш муу оноогоор үнэлнэ үү./ 1. Мэргэжлийн 2. Ажил гүйцэтгэх 3. Санал бодлоо амаар илэрхийлэх 4. Санал бодлоо бичгээр илэрхийлэх

5. Удирдан зохион байгуулах 6. Оновчтой шийдвэр гаргах 7. Өөрчлөлт шинэчлэл хийх 8. Бүтээлч санал дэвшүүлэх

9. Бие дааж ажиллах 10. Хамтарч ажиллах 11. Хариуцлага хүлээх 12. Хүнтэй харьцах

5.4 Компьютерын мэдлэг: / + тэмдэглэгээ хийнэ үү. Өөрийн ажилтай холбоотой ашигладаг бусад программуудаа нэмж бичнэ үү. / Программын нэр Анхан шатны Хэрэглээний түвшин Бүрэн эзэмшсэн Хэрхэн яаж сурсан бэ? MS Office программууд Prezi SPSS Photoshop CS

ЗУРГАА. АЖЛЫН ТУРШЛАГА/ хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа/ 6.1 Сүүлд ажиллаж байсан байгууллагууд: Байгууллагын нэр Албан тушаал

Ажиллаж байсан он

жлаас гарсан шалтгаа

Авч байсан цалин

Шагналын төрөл

Шагнагдсан огноо

ДОЛОО. ГАВЬЯА ШАГНАЛ 7.1 Ажиллах хугацаандаа авсан гавьяа шагнал: Хаана ажиллах хугацаандаа шагнагдсан

Шагналын нэр

2


Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав

7.2 Спорт, урлагийн амжилт: Cпортын амжилт Урлагийн амжилт Бусад НАЙМ. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 8.1 Та өөрийн давуу тал болон сул талыг тодорхойлно уу. Миний давуу тал:

Миний сул тал:

Та өөрийн 3 жилийн зорилтийг бичнэ үү:

8.2 Эрүүл мэндийн байдал:

Тийм

Тамхи татдаг эсэх Харшилтай эсэх Халдварт өвчин болон бусад өвчин

Үгүй

8.3 Шаардлагатай үед холбоо барих хүн: Утасны дугаар Таны хэн болох Нэр

Эрхэлдэг ажил

8.4 Ажил горилогчийн талаар тодорхойлолт өгөх хүн: Байгууллага Албан тушаал Нэр

Утасны дугаар

8.5 Медиа групп -т ажилладаг найз нөхөд, хамаатан байгаа эсэх: Байгууллага Албан тушаал Утасны дугаар Нэр

Та энэхүү ажлын зарыг хэрхэн мэдэж авсан бэ? /зөвхөн дотоод хэрэгцээнд/_________________________________ Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн:________________/гарын үсэг/

Анкет бөглөсөн огноо: 20__оны__сарын__өдөр

ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!

3

Ажил горилогчийн анкет  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you