Page 1

CKTChal et s

. .bet aal bar el uxe


CKTChal et s . .bi edenmogel i j k hedent eov er . Ov er alenv r i j welopel k epl ekt epl aat s en enbi nnenééndagi su wc hal etwi nd-en wat er di c ht .Zoheef tuv ooruhetweetde s l eut elv anu wc hal eti nhanden.Di twor dt mogel i j kgemaak tdoorpr ef abbou w ende k enni senk undev anCeesKooyT i mmer bedr i j f . Depr ef abbou wmet hodei sdémet hodeom opbes t aandepar k enu w oudec hal etof c ar av anpr obl eeml oost ev er v angenv oor eenCKT Chal et . Deonder houds ar mek wal i t ei t s mat er i al en waar meedec hal et sgebou wdwor dengar ander endatuj ar enl angonbek ommer d pl ezi erv anu w pr ac ht i gebezi tzul t

hebben.


. .f l exi bel

Cas c oopl e v er i ngofc ompl eeti nger i c ht ? Uz egthet ;CeesKooyT i mmer bedr i j fr egel thet . Erzi j ndi v er s emogel i j k heden;v ans t andaar dt otl u x e ,i nc l us i ef ofe x c l us i efk euk en.


t echni schespeci f i c at i es L or em i ps um dol ors i tamet ,c ons ec t et ueradi pi s c i ngel i t .Cur abi t ural i quett empusant e .Nam l or em ant e ,c onguenon,v ul put at ea,c ondi ment um v el ,neque .Donecul t r i c i est i nc i duntes t .Aeneanf er ment um por t aneque .Ves t i bul um ni s lpede ,c ommodoet ,v es t i bul um nec ,s ol l i c i t udi neget ,pede . Ves t i bul um l aor eeteui s modl ec t us .Et i am pl ac er ats us c i pi tdi am.Phas el l uss emperbi bendum es t .

DEZERUI MTEI SGERESERVEERDVOORPLAATSI NGVANEENDI SCLAI MER


L or em i psum dol or L or em i ps um dol ors i tamet ,c ons ec t et ueradi pi s c i ngel i t .Cur abi t ural i quett empusant e .Nam l or em ant e ,c onguenon,v ul put at ea,c ondi ment um v el ,neque .Donecul t r i c i est i nc i duntes t .Aeneanf er ment um por t aneque .Ves t i bul um ni s lpede ,c ommodoet ,v es t i bul um nec ,s ol l i c i t udi neget ,pede . Ves t i bul um l aor eeteui s modl ec t us .Et i am pl ac er ats us c i pi tdi am.Phas el l uss emperbi bendum es t .

I PSUM DOL OR SI TAMET, CONSECTETUER ADI PI SCI NG EL I T.CURABI TUR AL I QUET TEMPUS ANTE.NAM L OREM ANTE,CONGUE NON,VUL PUT ATE A,CONDI MENTUM

,NEQUE. VEL


CKTChal et s. . bi nnenĂŠĂŠndagwi nd-en wat er di cht ook al sopbouw vaneen woonboot i ncl usi efofexcl usi efi nboedel ;st andaar dofl uxe dei deal ever vangervanuw oudest ac ar avanofchal et ook gemakkel i j kt epl aat sen opbest aandepar ken kangepl aat stwor denop di ver sef under i ngst ypen

. .chal et sopmaat

CeesKooyTi mmerbedri j f Oos t ei nde95 1647AE Ber khout T.0229553172 F.0229553233 E.i nf o@cees kooy. nl

Cees Kooy Chalets  

Chalets door Cees Kooy Timmerbedrijf.

Cees Kooy Chalets  

Chalets door Cees Kooy Timmerbedrijf.

Advertisement