Page 1

TRI

Score

Flute

&

Violin

&

Cello

Double Bass

Percussion

&

Vln.

&

Vc.

D.B.

Perc.

4

5

5

3

solo

f

? &

?

pizz.

œ

œ P

(crotales)

arco

œ F

!

p

p

bœ f

crotales

F

b b œœœœ b œœ

sempre

f f

?

œ

bœ P

?

f

n

f

to vibraphone

& Pno.

? ª

Fl.

&

Vln.

&

Vc.

D.B.

Perc.

3

flute

bœ p

œ p

?

vibraphone

œæ œ p

n

1

f œ

f

?

& Pno.

6

3

?

&

œ Í

4

&

3 œ piccolo

Í

b b œœœœ b œœ Ped.

ª

Fl.

q = 60

?

& Piano

Tim Bausch

II. Periods

œ F

æ œ

to sus. cymbal

F f

œ

©2013 Harmonic Innovation. All rights reserved.

b b b œœœ œœ

l.v.


TRI

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 mœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ œ œ œ œ œ œ

2

91

Fl.

&

Vc.

D.B.

& ? ?

91

Perc.

ã

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ > > > ƒ 3 bass drum

œ œ œ > > > ƒ

&

Pno.

ƒ

?

3

4= œ

3

106

&

ƒ Bœ æ . œ. B œarco

106

Vln.

Vc.

D.B.

& ?bœ

œ

ƒ

p

? &

ã

106

&

Pno.

? œ

piccolo

&

Vc.

D.B.

&

Perc.

œ b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. æ ƒ F

b œæ œœ mœ F

vibraphone

&

3

m œœ œœ œ œ P 3 œ œ œœ œœ

sempre

3

4

4

4

2

3

3

œ œ œ 3

m µ œœ ƒ B œœ ƒ

3

œ œ œ ƒ 3

& m œœ œœ œœ m œœ œœ œœ m œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ 3 3 3 ?œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ped.

flute

œ ƒ

œ

ã œ œ œ f

121

Pno.

ƒ

? 3

p

bœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ æ ! p f .œ œ. œ. B œ. œ. œ. œ. œ. B œ. œ. œ. œ. œ. B œ. œ. œ. œ. œ. B œ. œ. œ. œ. œ. B œ. œ. œ. œ. œ. B œ œ

?

121

œœl.v.

5

!

121

Vln.

&

œ

Ped.

121

crotales

>

œæ m m m œœœœ œ

ª

Fl.

œ œ > ƒ

gong > bass drum

p

Ͼ

Ͼ

106

Perc.

>> >

pizz.

œ m œœ m œ . œ œ œ m œœœ œ œœ œ æ >. >> >

3

œ œ œ œ œ œ > > >

ª

Fl.

>

ƒ bg b œ p

Ͼ

œ . œ œ œ œæ > >> > ƒ œ> œ. œœ œ œ

3

91

P

Bœ œ æ æ ƒ œ µœ æ æ ƒ

91

Vln.

3

crotales

&

œ

ƒ >œ œ f> bass drum

œ æ

gong

ã

solo

bœ bœ œ

f

œœ mœ mœ

œ mœ m

œ mœ

mœ œ mœ

b œœœœ ƒ mœ

ƒ 3 œœ m œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ

3

œ œ œ œœ œœ œœ

ã


TRI

Fl.

Vln.

Vc.

D.B.

181

3

181

3

& &

F

& &

4

œ

3

n

3

µœ œ œ µœ F

n

bœ œ œ bœ

?

181

Pno.

6 flute œ œ œ

? bœ p

pizz.

181

Perc.

5

œ

F 3 b arco œ œ œ bœ

F

# œ b œœ

n

3

n

3

m œœ œœ œœ m œœ œ œ œ œ F 3

?

œ œ œ œ œ œ

Ped.

œ œ

ª

7

3

196

Fl.

&

196

Vln.

Vc.

D.B.

&

?

b pizz. œ

196

Perc.

&

196

&

Pno.

µœ p

b pizz. œ

?

piccolo

5

F b gœ

pizz.

?

œ

F

&

p

p

œ bœ

crotales

F

m œœ œ

ʜ F

?

bœ F

œ b œœ

p œ œ

&

ª 211

Fl.

&

4

mœ p mœ

211

Vln.

Vc.

D.B.

& ?

œ

pizz.

p

œ

œ

arco

œ

mœ p

? 211

Perc.

&

211

Pno.

?

œæ $ mœ mœ p

sandpaper blocks

~~~~~~~~~~~~~~~~~

&

ã

mœ ˘ p

5

P b œœ

?


6

TRI

3

226

Fl.

&

Vc.

D.B.

& ?

6

n

ʜ p

&

?

?

œ

pizz.

crotales

ã

& bœ

&

p œ

œ

œ

œ

P

226

Pno.

œ œ œ mœ

p

226

Perc.

5 mœ

F b gœ

226

Vln.

œ

œ p

pizz.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

ã

? ª

b œ^

8

Fl.

& 241

Vln.

Vc.

D.B.

&

f

^ bœ

3 b œ^

^ bœ

5 bœ F b Êœ

!

ʜ

b b Êœ œo

F

bœ & bœ F #œ

sandpaper blocks

ã œæ $ &

?

&

bœ P

F m œ. . œ œ

Fl.

&

256

Vln.

Vc.

D.B.

& ?

bœ p

?

pizz.

? ã

256

&

Pno.

?

œ p

œ

µœ

œ œ

œ

Ͼ $

P

b œœ P

arco

œ

bœ b b œœœœœ P

+œ !

ã

sandpaper blocks

arco

œ

œ

crotales

n

ʜ P

p

256

Perc.

4

pizz.

n

b b b œœœ œœ

6

p

?

p

ª 256

n

n

crotales

241

Pno.

œ

œ

Ê & œ F

?m œ !

4

2

F

? m m ʜ ! 241

Perc.

4

&

bœ œ P œ b œœ

P

b b b œœœ œœ P

Ͼ $

ã

mœ p

mœ ˘ p

Periods preview  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you