Page 1

Tjørring sogn

Tema:

Interview:

kirkeblad

1.juli-30.september 2008

Tradition og forandring

Men er vi blevet lykkeligere?_2

Bygge-udvalget:

Projekt: Renovering af Baunekirken_4

Nyhed:

Musikalsk legestue_7

BagsmĂŚkken:

Hvilke traditioner er vigtige for dig?_12


Interview:

En samtale mellem Karl Evald Hansen og sognepræst René Nord Hansen

Men er vi blevet lykkeligere? op af jorden, så samles naboerne for at samle hans kartofler op, så behøvede han ikke at spekulere på det, og det var en fornærmelse, hvis han prøvede på at betale for den hjælp, han fik. Det var jo en tjeneste, som man gjorde hinanden dengang. Jeg kan også huske engang, der var en nabo, der blev syg og skulle på sygehus, og hans kone kunne ikke malke, så var jeg derhenne for at malke både morgen og aften, mens han var indlagt. Det var da lidt strengt, men det gik.”

Der bliver råbt ”Kom ind!” da jeg banker på døren. Inde i dagligstuen er der kaffe og franske vafler på bordet, og vi når lige at få os sat før snakken går i gang. Karl Evald smiler, mens han fortæller, om dengang han sammen med sin hustru Hilda købte en gård og flyttede her til Tjørring. ”Dengang var her kun fire huse og så lige en købmand, så Tjørring var et decideret landbosamfund, der var ingen byfolk men mange landmænd. Men der er nu noget jeg savner i dag, som var dengang. Vi kom hinanden ved, i allerhøjeste grad. Var der en mand, der blev syg for eksempel. lige før, at kartoflerne skulle tages

Jeg spørger, om han synes, at det var et bedre samfund dengang. ”Det kommer an på, hvordan man ser på det. Der er aldrig noget, der er fuldkomment. Men jeg har ikke ligefrem nogle dårlige minder fra dengang. Vi blev godt modtaget her i Tjørring, for dengang havde man det sådan, at hele nabolaget kom sammen om aftenerne en gang eller to i løbet af vintrene. Det er der jo slet ikke noget af i dag.” Karl Evald på 90 år har boet her i Tjørring siden 1945. Samtalen kommer til at handle om de forandringer der er sket i samfundet, siden han var dreng og frem til i dag. ”Der er i hvert fald sket den forandring, at autoriteterne er blevet væk. Dengang var en lærer jo en autoritet. Børn kunne aldrig komme i tanke om at gå hen og sige noget til en lærer.

Når han kom ind i klasseværelset, stod man lodret op bag ved sin stol, og når han gav os lov så satte vi os. Det var det samme med præsten. Præsten skulle altid være med til gilde, og så stod fruen, i huset hvor der var gilde, altid og vartede præsten op.” Karl Evald griner og slår ud med armene. ”Det var nok lige rigeligt nogle gange, men der skal være en form for respekt for autoriteter. Man kan jo ikke køre en skole, hvis det er børnene, der bestemmer. Og en lille smule autoritet skal der også være overfor en præst. Jeg kommer aldrig nogensinde til at kalde en præst eller dig ved fornavn. Det er jeg simpelthen for gammel til.” Siger han, mens han smiler. Vi griner begge to og nipper lidt til kaffen. „Så er der en ting mere, det kan diskuteres, om det betyder noget, men dengang vi flyttede her til, var det utænkeligt at gå i kirke uden, at man trak i sit pæne tøj og slips. For en gudstjeneste skulle jo være en fest. Jeg synes, at det er gået for meget over i den modsatte grøft i dag. Det bliver vel ikke ringere af, at man er lidt festligt klædt på, når man skal til fest. Jeg ved da godt, at det ikke betyder noget, og at man hører ligeså godt med et par shorts på. Jeg synes bare ikke, at det er det samme, men det er jo også fordi, at jeg er en gammel historie.” Til spørgsmålet om han synes, at folk har forandret sig siger han: ”Det jeg mærker mest, det er igen, at vi ikke


kommer hinanden ved. Man hilser for eksempel ikke på hinanden, når man er ude at gå. Man går bare forbi hinanden. Det sker aldrig ude på landet. Men sådan noget kan man ikke lave om på.” Han byder på endnu en fransk vaffel, mens han prøver at sætte ord på, hvordan han har det med de forandringer, han har oplevet. ”Jeg har ikke noget imod forandringer, hvis det er til noget, der er bedre. Men skal man forandre noget, ja så skal det være fordi, man har noget bedre at sætte i stedet, ellers skal man jo ikke forandre noget. For eksempel tror jeg, at det er nødvendigt med forandringer i kirken. Man kan fint forandre indpakningen eller formen, men budskabet i kirken skal forblive det samme. Det kan jo ikke være anderledes. Det er bare ikke nødvendigvis forandringer, som gør os mere lykkelige. Økonomisk set har vi det meget bedre end dengang, jeg var dreng, men er vi blevet mere lykkelige? Dengang Hilda og jeg begyndte med gården og familien, havde vi kun det allermest nødvendige, og så købte vi efterhånden, som vi fik råd til det. I dag skal man starte på toppen med fjernsyn og det hele, men er man mere lykkelig på den måde? Jeg har ikke prøvet at have det hele fra starten af. Vi har skulle regne med Guds velsignelse hver eneste dag. Dengang vi blev gift, bad vi

om, at Gud ville velsigne det for os. Det har jeg tit tænkt på siden, når jeg ser tilbage. Det kunne ikke have ladet sig gøre, hvis ikke Gud havde velsignet os, for der var ikke ret meget at gøre med dengang. Vi har aldrig haft for meget, men det vi havde, har vi altid fået til at slå til, og det er jo egentligt det, der er Guds velsignelse. Det handler ikke om, at vi har en helt masse men at det slår til det vi har.” Som nabo til Missionshuset og forhenværende menighedsrådsmedlem har Karl Evald også oplevet store forandringer i de kirkelige sammenhænge i Tjørring. ”Jeg har været formand for KFUM i Sinding i rigtig mange år. Dengang kunne vi samle 22 unge mænd, og når det forgik i missionshuset slog bænkene ikke til. Sådan er det jo ikke mere. Når der var missionsuge, kom selv de folk, som ellers ikke normalt kom til vore møder. Det har også fået ende. Efter lidt stilhed spørger jeg, hvad traditioner betyder for ham? ”Jeg synes, at det er svært at snakke om traditioner, for hvor meget betyder traditioner, jeg ved det ikke rigtigt. Hvis man skal ændre noget, så skal man ændre med respekt for traditionerne. Ærligtalt så tror jeg ikke, at jeg selv er så traditionsbundet.” Jeg fornemmer at ydre traditioner ikke betyder så meget for Karl Evald, men det er indholdet i den kristne tro,

som betyder noget og samtalen bliver også mere alvorlig, da vi begynder at snakke om hans drømme for kirkens fremtid her i Tjørring. ”Når man først har oplevet en vækkelse og mærket stemningen i sådan en tid, så glemmer man det aldrig igen. Jeg drømmer meget om, at der vil blive vækkelse her i Tjørring igen, og den første betingelse for det er, at præsten selv tror på Gud, så der bliver forkyndt et budskab om frelse. Man skal ikke have helvedesprædikanter til Tjørring, men jeg synes, at det er meget alvorligt, det der står i vores Bibel om fortabelsen. Og derfor er det også nødvendigt, at det bliver nævnt i forkyndelsen - ikke til skræk og advarsel og ikke for at fordømme. Men hvis man tror på, at der er en reel fare for at gå fortabt, jamen så skal man da gøre, hvad man kan, for at det ikke skal ske for folk.” Efter en kort pause slår han ud med armen og siger: ”Jeg drømmer også om, at kirken skal være et godt sted at komme, hvor man både føler sig godt tilpas, og hvor man får den føde, man skal have rent åndeligt.” Vi står ude i forhaven, da vi siger farvel. Herfra er der frit udsyn til Baunekirken, som Karl Evald har kommet i, lige siden den blev bygget. Mens jeg går hjem, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om ikke han har ret. Man bliver vel ikke nødvendigvis lykkeligere af forandringer eller traditioner – det er indholdet, der tæller.

3


Bygge-udvalget:

Projekt: Renovering af Baunekirken Af Olav Helms medlem

af byggeudvalget.

Baunekirken har siden sin opførelse for ca. 30 år siden været en fantastisk god og inspirere nde ramme for kirkelivet i Tjørring sogn. Men nu trænger den som bekendt til en renovering, så den igen kan tåle at stå ude i regnv ejr. I forbindelse med dette mege t omfattende arbejde med taget, får vi mulighed for at give kirken en op datering, så den endnu bedre passe r til nutidens behov. I byggeudvalget arbejd ede vi først med en ambitiøs helhe dsplan, som både indeholdt tagren overingen og en tilbygning, der sku lle give helt nye muligheder og bedre forhold for de ansatte, men tilbyg ningen kunne der ikke findes midler til i Provstiet, og beskeden var, at vi skulle holde os ”inden for murene”. Vi har derfor fremlag t en ny plan, som godt nok ikke opfyld er alle ønsker, men kommer et godt stykke ad vejen og indehold er mange gode forbedringer. Vi skaber mere plads ved at flytte de fire lave glaspartier mellem korsa rmene udad. Hermed får vi bl.a. pla ds til et nyt konfirmandlokale mod nordvest, og et indgangsområde me d garderobe og et handikaptoilet, som placeres mod nordøst, hvorved det får en mere naturlig beliggen hed i forhold til parkeringsområdet. Køkkenet flyttes til syd øst, det bliver større, og det får dir ekte adgang til menighedslokalet i sydfløjen. 4

Kirkerummets fysiske form forbliver uændret, men det vil få en væsentlig opdatering i form af nye lyse farver på loft og gulv, nye lysarmaturer og delvist nyt inven tar. Desuden håber vi på at kunne skabe større fleksibilitet i kirkerumme t. Alle detaljer er ikke aftalt endnu, men vi overvejer at flyt te orglet til en placering bag prædikes tolen. Orglet skal under alle omstæ ndigheder pilles ned under renoveri ngsarbejdet. Det centrale område bag altret vil så kunne bruges til en scene, musikinstrumenter, kor, elle r hvad der ellers er behov for til gu dstjenester, koncerter og andre arr angementer.

Provstiet godkendte pro jektet d. 19. maj, og har sendt det videre til endelig godkendelse ve d Stiftet.

Det bedste ved de ma nge ønsker til bygningen er, at de skyldes et meget aktivt kirkeliv og mange nye tiltag fra bl.a. me nighedsråd og præster. Får sognet så også en Baunekirke i version 2.0 , er det da en win-win situation. Problemerne med tag et har stået på alt for længe, og renoveringen bliver frustrerende dy r, men lad os tage positive briller på , og glæde os over, at det har regne t på præsten. For snart drypper det me d fornyelse på degnen og hele so gnet.


Lige til at rykke ud og hænge op på opslagstavlen eller køleskabet. Her finder du et godt overblik over de mange gode og spændende arrangementer, der foregår i Baunekirken.

1.juli-30.september 2008

En aften om

pilgrimsvandring

Tag børnene med til Spaghettigudstjeneste

Sogneaften med tv-jounalist Anders Agger

Høstgudstjeneste

med efterfølgende høstfest

Og meget meget mere 5

Et godt overblik

overblik

kirkeblad

Et godt

Tjørring sogn


Éntre og kaffe 70,00 kr.

17. august Fællesskabsgruppen mødes efter gudstjenesten til frokost og efterfølgende bibelstudie. 20. august Pensionistklubben kl. 10.00 Udflugt Vi skal en tur til Vejle og Fredericia kanten, hvor vi får en lokal guide med. Afgang fra Baunekirken kl. 10.00. Hjemme kl. ca. 17.30. Pris for turen kr. 250,00 incl. middag. Tilmelding senest den 15/8 til tlf. 97-267285 eller 97-267671.

28. august Spaghettigudstjeneste kl. 17.30 Kom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde. Vi begynder kl 17.30 i kirken og slutter med at spise sammen. Vi er cirka færdige kl. 19.30.

5. september Fælleskabsgruppen mødes til spisning kl. 17.30 og efterfølgende hygge.

17. september Pensionistklubben kl. 14.00 Vi starter op med kaffe og hygge.

9. september Opstart for Rumæniens børn kl. 19.30 i Graverboligen.

21. september Fælleskabsgruppen mødes efter gudstjenesten til spisning og efterfølgende bibelstudie.

I samarbejde med Nøvlingskov Efterskole bliver det fremover børn i Ukraine, som modtager det, der bliver strikket og syet.

10. september KFUM og KFUK, Senior kl. 19.30 Pilgrimsruten El Camino ved Lars Rahbek, Århus.

Inga Andersen og Anna Bennet, Herning deltager også i paneldiskussionen om pilgrimsvandring.

14. september Høstgudstjeneste kl. 10.00 En festlig Gudstjeneste, hvor byens foreninger efterfølgende arrangerer boder med salg af forskelligt fra ”høsten”, lidt på grillen og noget sjovt for børn og barnlige sjæle.

Medlemskort kan købes for 80.00 kr

24. september Pensionistklubben kl. 14.00 En dannelsesrejse til USA Vi får besøg af vores sognepræst René Nord Hansen.

(Tilmelding til turen til Kroghøj Skole)

25. september Sogneaften kl. 19.30 med TV-jounalist Anders Agger. Entré 50 kr.

g Tjørringn so

d

13. august KFUM og KFUK, Senior kl. 19.30 Drageløberen ved Niels Knudsen Besøg i Kroghøj Gl. Skole Kroghøjvej 11, Sinding

September

kirkebla

August

08

mber 20

.septe

1.juli-30

Overskuddet går til høstofferet.

Tag dine venner og veninder med til en god oplevelse!

Tema:

on og Traditi ng ri forand

: Interview vi blevet er

2 Men ere?_ lykkelig

t:

Nyhed:

lsk Musika e_7 legestu

:

ækken o traditi Hvilke for dig vigtige

Bagsm

vering t: Reno Projek ekirken_4 af Baun dvalge

Bygge-u


oner er g?_12

Nyhed:

MENIGHEDSRÅDSVALG den 11.november 2008

Så er det snart tid til valg til menighedsrådet, hvor du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at afgive din stemme på valgdagen, eller måske er det netop noget for dig at lade dig opstille til valget....

I Tjørring har medlemmerne i det nuværende menighedsråd en stor spredning hvad angår kirkelig og aldersmæssig baggrund. Det håber vi kan fortsætte, så rådet repræsenterer hele sognet og byen. Det er utroligt spændende og givende at sidde i menighedsrådet, og i nogle perioder er der mere travlt end andre. Torsdag den 28.august kl. 19.00 afholdes der orienteringsmøde i Baunekirken, hvor menighedsrådet vil orientere om arbejdet i rådet, samt proceduren for valget. Mød op, og vær med til at præge fremtidens kirke i Tjørring. Torsdag den 4.sept. kl. 19.00 afholdes der opstillingsmøde.

Nyt kirkeblad!

Dette er det nye kirkeblad, som vi er meget stolte af at kunne præsentere for hele Tjørring sogn. Det udkommer fremover fire gange om året, og som det ses, er der blevet mere plads til f.eks. artikler og interviews. Vi håber, at det vil blive taget godt imod af alle! Med venlig hilsen,

Redaktionsudvalget

Musikalsk legestue

Er du hjemme med dit barn eller ung i huset og har brug for at møde ligesindede? Vil dit barn gerne lege og stimuleres gennem sang og musik? Har du og dit barn lyst til at høre bibelfortællinger på en børnevenlig facon? Så kom og vær med hver torsdag formiddag. Medbring gerne madpakke, der serveres kaffe/the/saft. Jeg glæder mig til at møde jer og jeres børn. Opstart den 21. august Sognemedhjælper Marianne Bak Mikkelsen

Mobil/tlf: 29 36 00 48 sognemedhjaelper@baunekirken.dk Baunekirken, Tjørring, Østerbyvej 10 hver torsdag mellem kl. 9.30-11.30

Rytmisk Børnekor i Baunekirken

Torsdag den 21.6 kl. 15.15-16.15 er vi klar igen efter ferien. Velkommen til alle børn fra 6 til 14 år. Vi synger rytmisk, danser, laver rytmer og meget mere. Så har du lyst til at være med så mød op i Baunekirken. Sognemedhjælper Marianne evt. spørgsmål 29360048


Gudstjenester juli-september 2008

Juli

August

Lise Edelberg Andersen 7. s. e. trinitatis Matt 10,24-31

René Nord Hansen 11. s. e. trinitatis Luk 7,36-50

Lise Edelberg Andersen 16. s. e. trinitatis Joh 11,19-45

13. juli kl. 8.30 Tjørring kirke

10. august kl. 10.00

14. september kl. 10.00

20. juli kl. 10.00

17. august kl. 10.00 (Spiren) Lise Edelberg Andersen 13. s. e. trinitatis Matt 20,20-28

René Nord Hansen 18. s. e. trinitatis Joh. 15,1-11

27. juli kl. 10.00

24. august kl. 10.00 (Spiren)

28. september kl. 10.00 (Spiren)

6. juli kl. 10.00

Lise Edelberg Andersen 8. s. e. trinitatis Matt 7,22-29

Lise Edelberg Andersen 9. s. e. trinitatis Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8

René Nord Hansen 10. s. e. trinitatis Matt 11,16-24

3. august kl. 8.30 Tjørring kirke

René Nord Hansen 12. s. e. trinitatis Matt 12,31-42

René Nord Hansen 14. s. e. trinitatis Joh 5,1-15

29. august kl. 17.30 René Nord Hansen Spaghettigudstjeneste

31.august kl. 10.00 (Spiren) René Nord Hansen 15. s. e. trinitatis Luk 10,38-42

8

• Spiren er en børneklub som foregår i kirken samtidigt med gudstjenesten. • Hvor ikke andet er noteret afholdes gudstjenesten i Baunekirken

September

7. september kl. 10.00 (Spiren)

René Nord Hansen Høstgudstjeneste 17. s. e. trinitatis Mark 2,14-22

21. september kl. 10.00 (Spiren)

René Nord Hansen 19. s. e. trinitatis Joh. 1,35-51


Kirkelig vejviser Henvendelse

- i tilfælde af fødsel og dåb til kordegnen. - i tilfælde af bryllup eller begravelse til en af præsterne. Yderligere praktisk information findes på hjemmesiden: www.baunekirken.dk Kordegnekontoret:

(Midlertidigt i Sunds) Nørrevang 45, 7451 Sunds. Kordegn: Michael G, Fischer Tlf. 96 26 57 23, Fax 96 29 28 93 mgf@km.dk

Åbent: Mandag - Fredag kl. 9.30-13.00 Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Sognepræst:

René Nord Hansen Brogårdvej 16, Tlf.: 97 26 80 31, rnh@km.dk

Træffes på kirkens kontor tirsdag kl. 10.30 - 11.30 og onsdag kl. 16.00-17.00, samt efter aftale. Træffes ikke mandag.

Sognepræst:

Lise Edelberg Andersen, Ørre Byvej 88, Ørre Tlf. 97 13 61 36, lea@km.dk

Træffes bedst: tirsdag og onsdag kl. 10.00-11.00 torsdag og fredag kl. 8.30-9.30 lørdag og søndag efter aftale, mandag fri.

Præstekontoret i Baunekirken: Tlf. 97 26 70 13.

Kirketjener:

Kristian Moesgaard Kirkens mobil: 40 44 27 58 kirketjener@baunekirken.dk

Spiren (børneklub under gudstjenester):

Tove Saka Bytoften 27 1. tlf. 97 26 62 32. KFUM og KFUK:

Jane Samuelsen Tlf. 97 26 78 81. organist@baunekirken.dk

Johannes S. Rasmussen, Nedertoften 55, tlf. 97 26 66 00 Tilbyder flere voksen-, teen- og børneklubber i sognet.

Sognemedhjælper:

Luthersk Mission:

Kirkegårdskontor, Pedersgårdvej 149, Graver: Ejgil Pedersen Tlf. 97 26 91 93, mobil: 23 43 04 41 kirkegaarden@baunekirken.dk

Møder på kollektivcentret:

Menighedsrådets formand:

Rumæniens børn:

Organist:

Marianne Bak Mikkelsen Tlf. 29 36 00 48. sognemedhjaelper@baunekirken.dk Træffes torsdag

Annelise Nyholm Nielsen, Blomstertoften 123, tlf. 97 26 89 24. Kirkeværge:

Henning Rønholm, Ålholmvej 20, tlf. 97 26 75 41.

Jens Kristian Nyborg, Brogårdvej 12, tlf. 97 26 70 40. Tilbyder børne- og juniorklubber i sognet Fælles møder for IM og LM Verner Kristensen, tlf: 97 26 92 91 Pensionistklubben:

Hanne Kristensen, tlf. 97 26 76 71 Karen Kjeldsen, tlf. 97 26 78 25 Fællesskabsgruppen:

Mette Gnanarajah tlf. 97 41 08 56. Bibelkredsene:

Pia Simonsen, Klintevænget 3, tlf. 96 29 49 02

Kreds 1: Laura Andersen, tlf. 97 26 75 84 Kreds 3: Thomas Andersen, tlf. 97 26 70 93 Kreds 5: Kirsten Sloth, tlf. 97 26 74 03

FDF:

Kirkebladets redaktion:

Sognevejviser KFUM-spejderne:

Ellen Sørensen, Liselundvej 94, tlf. 97 26 96 84

• Programmer for de enkelte foreninger og klubber findes i Baunekirken.

Ansv. René Nord Hansen, Annelise Nyholm Nielsen, Jytte Søndergaard Risom, Henrik Ribberholt.

9


For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke,

og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. - Bibelen: Esajas Bog kapitel 54 vers 10

Der er intet som at vende tilbage til et sted, hvor intet er forandret, og opdage

hvor meget man selv har forandret sig. - Nelson Mandela

10


11


Bagsmækken:

Hvilke traditioner er vigtige for dig? Familiære højtider er meget vigtige for mig fødselsdage og specielle sammenkomster rundt om årstiderne, det kan være alt lige fra jul, påske, skt. hans og sommer. Vi har nogle faste ting, vi gør sammen i løbet af året som familie, og det vægter jeg egentligt utroligt højt, for vi har egentligt så travlt i vores hverdag alle sammen. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi prioritere at holde fri til familiesammenkomster, for det betyder bare så meget for os alle sammen, for vores børn og for alle generationerne på tværs. I vores familie er vi nok særligt traditionsbundne omkring jul, det tror jeg mange mennesker er, det er vi i hvert fald hjemme hos os, det skal helst køre som det plejer hver år. Vi har nogle traditioner omkring vores familie, der er meget vigtige.

nesen, Kurt Johan Skole g in rr på Tjø skoleleder

Annika Bohman indehaver af Galn Olesen, leri tusindfryd

Til fødselsdage mødes både min kones og mine søskende, og til børnenes fødselsdage er vi altid en rigtig stor flok. Vi mødes også i forbindelse med højtiderne, til jul og påske og på andre tidspunkter. Det betyder utroligt meget. Når ting forandre sig, så tror jeg, at man er nød til at have nogle fikspunkter, som man ved altid er der, og det kan man glæde sig til. I forbindelse med mit arbejde kan det f.eks. være vores første og sidste skoledag, hvor vi gør nogle helt bestemte ting. Det kan også være sidste skoledag før jul, hvor vi har noget helt bestemt vi gør, og hvor vi også er i kirken. Det handler meget om, at vi får nogle fælles oplevelser. Jeg tror, at traditioner er med til at danne en fælles kultur og det synes jeg er vigtigt.

De traditioner, vi har haft i min familie med mine søskende, har betydet utroligt meget for mig. Dengang mine forældre levede, var det en tradition at hele familien var sammen hos dem næsten hver eneste søndag, og hver gang børnene havde fødselsdag var vi samlet voksne og børn. Det har givet os et mægtigt fællesskab. Der har aldrig været et ondt ord imellem os søskende. Baunekirken betyder også utroligt meget for mig. Jeg vil ikke sige, at jeg er en særlig flittig kirkegænger, men jeg er der da sommetider. Jeg kan ikke se at det skulle være en nødvendighed at gå i kirke hver søndag. Sådan ser jeg i hvert fald ikke på det.

nebjerg,n agel Lin le Simon NLundgårdssko å p v le e

Jamen det eneste der er, det er vel min fødselsdag, jul og nytår. Nytår nok fordi jeg godt kan lide fyrværkeri og jul fordi det er hyggeligt. Jeg tror, at det er de eneste traditioner, der sådan betyder noget for mig.

Niels Borup, tidligere gårdejer

12

Baunekirkens kirkeblad  

Kirkeblad for Tjørring sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you