Page 1

S DE Å G T ÅR TI LL

Underhålla gräsmattan


Underhålla gräsmattan Den perfekta gräsmattan, hur ser den ut egentligen? Det är upp till var och en att bestämma. Perfek­ tionisten kanske vill att den ska likna en golfgreen, medan andra ser gräsmattan som en aktivitetsyta att spela boll och leka på. Det är din syn på gräsmattan som bestämmer hur mycket tid du vill lägga ner på att hålla ogräs och svampar borta. Vare sig du är perfektionist eller låter gräsmattan ha sin ”egen vilja” hittar du allt du behöver hos BAUHAUS.

Maskrosor och annat ogräs Maskrosen brukar invadera gräs­ mattan men det finns även andra ogräs som förr eller senare etablerar sig i gräsmattan. Några vanliga ogräs är vitgröe, vitklöver, rölleka, kofibbla, brunört, daggkåpa och groblad. De har ofta den otrevliga förmågan att trycka sig mot marken och undgår därmed klipparens kni­ var. Det är upp till var och en att av­ göra om kemiska bekämpnings­ medel ska användas. Be vår personal berätta om de medel som finns, om du funderar på kemisk ­bekämpning. Ska du lägga om en gräsmatta som är bemängd med ogräs räcker det inte med att fräsa upp den gamla mattan och så nytt. Innan du vet ordet har de ogräsfrön som redan finns i jorden börjat gro. Minst en decimeter jord måste skra­ pas bort och ersättas med en ogräsfri planteringsjord. Mossa som breder ut sig Många tycker att mossa är det största problemet. Och mossa är inte lätt att få bort. Mossporer kom­ mer alltid att finnas i våra gräsmat­ tor eftersom det är den naturliga miljön för den. Förr eller senare kommer mossporerna att gro. För att mossans framfart ska hindras

ska gräsmattan vara väldränerad så att den torkar upp snabbt efter regn och bevattning. Samla upp gräset efter klippning så det inte bildas ett fuktbevarande skikt i botten av gräsmattan. Tänk också på att en bra gräsmatta kräver solljus större delen av dagen. Därför kanske du ska välja någon annan marktäckare i skuggiga lägen. Rent generellt ska du skapa förutsättningar för gräset att växa sig starkt för att dominera över mossan. Gödsla regelbundet och klipp det minst en gång i veck­ an till 3–4 cm. Det utgör naturligtvis inte någon garanti mot mossa men det är den möjlighet du har. Svampangrepp Svamp hittar du inte bara i skogen. Det finns en hel del arter som gärna etablerar sig i gräsmattor. En del svamparter är aktiva under vintern och orsakar ”snömögel” som dödar gräset fläckvis. Sådana skador måste lagas på våren. Häxringar i gräs­mattan är också jättetrist. De orsakas av nejlikbroskskivling som tar död på gräset. Om man inte har allt­för stor gräsmatta kan häxringen växa ut ur den av sig självt. Den bil­ dar en allt större cirkel och innanför cirkeln dör svampen bort. Det finns en metod som du kan prova för att

www.bauhaus.se

bekämpa häxringarna. Använd en grep och gör tätt med hål i gräset där svamparna växer och minst 30 cm utanför ringen. Vattna sedan rik­ ligt varje dag under en månad för att kväva svampen. Periodvis kan även större svampar dyka upp. Lik­ svampen är den värsta. Det under­ jordiska mycelet kommer du inte åt, så det är bara att plocka svampar­ na. Vid klippning krossas svampar­ na och förmultnar snabbt. Insekter Ogräs, mossa och svamp är de vanligaste fienderna men även ­insekter kan vålla problem. Ping­ borrens larver är t ex en elak ­gynnare som äter upp gräsrötterna. Larver som lever i jorden är natur­ ligtvis svåra att bekämpa. Fräsning av det angripna området har länge varit den enda metoden. Nu finns dock biologiska bekämpnings­ metoder med s k ­nematoder. Vid sådan bekämpning får jordtempera­ turen inte vara lägre än 13°C. Nema­ toderna är UV-känsliga. Därför mås­ te behandlingen ske på kvällen eller en regnig dag.

Underhalla_grasmatta  

G ÅR DET TIL L SÅ Mossa som breder ut sig Många tycker att mossa är det största problemet. Och mossa är inte lätt att få bort. Mossporer kom...

Advertisement