Issuu on Google+

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿªš¡ªš›¨¬¤¢ ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ¨ ¬´ª¨œ¢¹

§¨Ÿ¦œª¢à

³ÆÍÁÎÁÂÑÏà 39&ÐÑÏÕÉÌÉ ÈÁÅÏÄÑÁÍÁ £ÛÑÖÏÃÉ ÐÏÒÓÉÇÆÎÉà ÃÏÐÓÉËÁÓÁ ÈÁÐÑÏÈÏÑ×É ­ÏÅÆÑÎÁ ÁÑÖÉÓÆËÓÔÑÁÏÓ ËÁÍÛËÉÒÓÛËÌÏ


¨ÅÑÁÃÆÊÓÆ ÔÃÁÇÁÆÍÉØÉÓÁÓÆÌÉ

ž›©§¨ž¢ª£§«§ª¨¡ª™¦¡ž  ™ª«©§¡«ž¤ª«›§«§

ÂÑ

²ÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ®¯£©®© ¡«³´¡¬®¯ ¥ÎÉÎÁÐÑÏÈÏÑÆ×ÁñÏÈÆÎÖÁÊÍ 5RWRÚÆÒÓÑÏÉÎÏÃÈÁÃÏÅ 9HVWROLWÉÎÃÆÒÓÉÑÁÍÉÌÉÏÎÁÆÃÑÏ ­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅHÎÓÆÖÎÉØÆÒËÉÐÁÎÁÉÑ°ÌÏÃÅÉà °ÑÏÍÆÎÉÃÑÛËÏÃÏÅÒÓÃÏÓÏÎÁ'LPH[ °±¦¥²³¯Àº¯ «ÏÎÄÑÆÒÛÓf°ÑÏÈÏÑ×ÉÕÁÒÁÅÉÒÓÛËÌÁuÚÆÒÆÐÑÏÃÆÅÆà ­ÏÒËÃÁÎÁÉÅÆËÆÍÃÑÉÄ ®Á­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉàÓÛÑÄÏÃÒËÉÐÁÎÁÉÑÈÁÁÑÖÉÓÆËÓÔÑÁÉ ÓÆÖÎÏÌÏÄÉɵÑÁÎËÕÔÑÓÎÁ­ÁÊΤÆÑÍÁÎÉà xÄ ÚÆÂÛÅÁÓÐÑÆÅÒÓÁÃÆÎÉÓÆÖÎÉØÆÒËÉ ÏÒÃÆÓÉÓÆÌÎÉÒÉÒÓÆÍÉÒÕÏËÔÒÃÛÑÖÔÎÁÍÁÌàÃÁÎÆÎÁ&2É ÏÐÁÈÃÁÎÆÎÁÏËÏÌÎÁÓÁÒÑÆÅÁ °ÑÆÅÒÓÏÉIHQVWHUEDXIURQWDOH °±¦¥²³¡£À®¦ ¤ÑÔÐÉÑÏÃËÁÓÁ*UHWVFK8QLWDVÎÁÃÛÑÙÉÄÏÅÉÎÉ f8OWUD7KHUPuxÎÏÃÏÓÏÐÏËÏÌÆÎÉÆÐÑÏÈÏÑ×ÉÏÓÅÛÑÃÏÉ ÁÌÔÍÉÎÉÊ ³¦­¡®¡¢±¯À ¦£±¯°¦ª²«©°±¯©¨£¯¥©³¦¬©®¡39&°±¯µ©¬©¨¡ °±¯¨¯±·©©£±¡³© ¡±¶©³¦«³´±¡

²ÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆ ÃÉÐÑÆÅÒÓÁÃàÍ ÎÏÆÍÃÑÉÊÒËÉàÂÑÏÊÎÁ ÒÐÉÒÁÎÉÆ%DXHOHPHQWH %DX¢ÛÌÄÁÑÉà ¨ÉÍÁÓÁÃÆØÆÎÁÖÌÔÃÁà ÐÑÁÃÁÓÁÒÉÉÓÏÃÁÆÅÏ ÂÑÆÈÁÚÏÓÏÒÆÎÁÅàÃÁÍ ÅÁÃÉÏÒÓÁÃÁÐÏÃÆØÆÃÑÆ ÍÆÈÁØÆÓÆÎƳÁËÁÚÆÍÏÇÆÓÆÅÁÎÁÔØÉÓÆ ËÏÉÕÉÑÍÉÉÒËÁËÃÏÒÆÐÑÆÅÒÓÁÃÉÖÁÎÁ ÆÒÆÎÎÉàÐÁÎÁÉÑðÌÏÃÅÉÃËÁË¡ÒÏ×ÉÁ ×Éàf¢ÛÌÄÁÑÒËÉÃÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×ÉuÒÆÐÑÆ ÒÓÑÔËÓÔÑÉÑÁÈÁÅÁÑÁÂÏÓÉÏÚÆÐÏÆÕÆË ÓÉÃÎÏÉËÏÉÏÓÃÁÒÈÁÚÏÉËÁËÐÑÁÈÎÔÃÁÖÁ ÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆׯÓÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÉÓÆÎÉ ÒÉÃÉÒÓÑÁÎÉ×ÉËÏÉÓÏÎÏÒàÓÏÒÎÏÃÎÁÓÁ ÓÆÍÁ¦£±¯°¦ª²«©°±¯©¨£¯¥©³¦¬©®¡ 39&°±¯µ©¬©¨¡°±¯¨¯±·©©£±¡³© ÐÔÂÌÉËÔÃÁÎÁÃÅÃÁÐÏÑÆÅÎÉÂÑÏàÈÁÚÏÓÏ ÒÐÉÒÛËÛÓÎÁÕÉÑÍÉÓÆÆÅÛÌÛÄÚÆÍÏÇÆÓÆ ÅÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÓÁÒÉÈÁÏÒ ÎÏÃÎÉÓÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÎÁÐÑÏÕÉÌÉÈÁ ÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉÏÓ39& ­ÏÇÆÂÉÚÆÈÁÂÆÌÆÇÉÓÆØÆÓÏÃÁÆÓÆÍÁÓÁ ÒËÏàÓÏÒÓÁÑÓÉÑÁÖÍÆÃÐÛÑÃÉÂÑÏÊ°ÏÃÓÏ ÑÆÎÉÆÓÏÒÆÎÁÌÁÄÁÎÆÒÁÍÏÈÁÚÏÓÏÓÏÃÁÆ ÓÃÛÑÅÆÃÁÇÎÁÓÆÍÁÁÉÈÁÚÏÓÏÆÎÆÏÂÖÏ ÅÉÍÏÅÁÒÉÎÖÑÏÎÉÈÉÑÁÍÆÓÆÍÉÓÆÒÓÆÈÉà ÏÑÉÄÉÎÁÌÎÏÓÏÒÐÉÒÁÎÉÆ%DXHOHPHQWH%DX ³ÁËÁÉÂÛÌÄÁÑÒËÉÓÆÕÉÑÍÉÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉ ÎÁÐÑÏÕÉÌÉÈÁÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉÏÓ39& ÚÆÍÏÄÁÓÅÁÒÆÃËÌßØÁÓÃÒÌÆÅÃÁÚÉàÎÉ ÅÃÁÎÁÊÒÆÓÉÂÑÏʳÏÃÁÍÉÎÁÐÏÍÎàÏÓÎÏÃÏ ÅÁÐÏËÁÎàÓÆÈÉÏÓÃÁÒËÏÉÓÏÇÆÌÁàÓÅÁ ÔØÁÒÓÃÁÓÃÒÌÆÅÃÁÚÉàÎÉÂÑÏÊÅÁÉÈÐÑÁ ÓàÓÃÑÆÅÁË×ÉàÓÁÒÃÏÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉà ÉÅÆÉÉÉÎÕÏÑÍÁ×Éà ­ÉÒÌàØÆÚÆÐÑÏÃÏËÉÑÁÍÆÉÎÓÆÑÆÒÁÃÉÉ ÒÑÔÂÑÉËÁÓÁ°±¦¥²³¯Àº¯ÈÁÚÏÓÏÏÓÎÆà ÚÆÎÁÔØÉÓÆËÏÄÁÉËÁËÃÉÒÐÆ×ÉÁÌÉÈÉÑÁÎÉ ÉÈÌÏÇÆÎÉàÐÑÆÅÒÓÏàÓÉÚÆÍÏÇÆÓÆÎÁÃÑÆ ÍÆÅÁÏÑÄÁÎÉÈÉÑÁÓÆÔØÁÒÓÉÆÓÏÒÉ ©ÒËÁÍÅÁÉÈÑÁÈàÉÒÃÏàÓÁÂÌÁÄÏÅÁÑÎÏÒÓ ËÛÍÕÉÑÍÉÓÆËÏÉÓÏÑÆÅÏÃÎÏÎÉÉÎÕÏÑ ÍÉÑÁÓÈÁÃÁÇÎÉÓÆÒÛÂÉÓÉàÈÁÎÏÃÉÓÆ ÐÑÏÅÔËÓÉÉÈÁÐÑÏÂÌÆÍÉÓÆËÏÉÓÏÒÑÆÚÁÓ ÈÁÚÏÓÏÒÁÍÏÓÁËÁÍÏÇÆÍÈÁÆÅÎÏÅÁÉÈÏ ÂÑÁÈÉÍÐÏÐÛÌÎÏËÁÑÓÉÎÁÓÁÎÁÂÑÁÎÙÁÔ ÎÁÒ

¢ÉÈÎÆÒ×ÆÎÓÛÑf«ÏÍÕÏÑÓuÃÛãÁÑÎÁ °±¯¥´«³©©³¦¶®¯¬¯¤©© (Q2FHDQÑÁÈÑÁÂÏÓÃÁÅÉÒÓÁÎ×ÉÏÎÎÁÓÆÖÎÏÌÏÄÉà

¤ÁÌÉÎÁ«ÁÍÂÔÑÏÃÁ ÄÌÁÃÆÎÑÆÅÁËÓÏÑ

ÂÆÈÂÁÓÆÑÉÉ 5RPDÑÁÈÙÉÑàÃÁÒÐÉÒÛËÁÎÁÑÏÌÆÓÎÉÓÆÚÏÑÉ

%$8(/(0(17(%$8
®¯£©®©

¦ËÒÐÏÈÉ×Éàf£ÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×ÉuxÎÏÃÏÒÓÈÁ°ÁÎÁÉÑÁÎÁ ÓÔÑÉÈÍÁÃÛãÁÑÎÁ Î ÀÊ ÉÊÁȾÌÄ ¾  ¾ÊÌÁÒ¼ ɼ ÆÏÇÎÏ̼μ Ä ÍËÊÌμ ¾Ö¾ ž¼Ìɼ ÍÁ ¯ ËÌʾÁÀÁ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉÄÛÎ ÁÍÁÉÁÉ «¼Š ɼÄÌɼÎÏÌÄÃȼÄ;ʽÊÀÉÊÎʾÌÁÈÁ £¼ ËÖ̾Ä ËÖÎ «¼É¼ÄÌÖÎ ½Á ʽʿ¼ÎÁÉ Í ÎÁȼÎÄÓɼμ ÁÆÍËÊÃÄÒÄÛ cžÌ¼ÎÄ Ä ËÌÊÃÊÌÒÄq ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ɼÍÖÍÍ֊ ÀÁÅÍξÄÁÎÊɼ­ÀÌÏÂÁÉÄÁcÖÇ¿¼ÌÍÆÄ ¾Ì¼ÎÄÄËÌÊÃÊÌÒÄq

³¼ÍÎÊÎ˼ɼÄ̼½ÁÄÔÁÍÎÊÎÊÄÊ À¼ÉÄÁɼÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÊÎÊÄÃÇÊÂÁÉÄÁ c®ÊËÇÊq ÓÄÄÎʼÆÒÁÉÎÄͼÉʾÊÍÎÄÎÁ¾ ȼÎÁÌļÇÄÎÁ Ä ÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛμ ü ÊÎʊ ËÇÁÉÄÁ Ä ¾ÁÉÎÄǼÒÄÛ ÆÇÄȼÎÄüÒÄÛ ÄÄÃÊǼÒÄÛ £¼ ËÖ̾Ä ËÖÎ ÍÖÍ ÍʽÍξÁÉ Õ¼ÉÀ ÏÓ¼Íξ¼¾ÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊÄœÍÊÒļÒÄÛ cÖÇ¿¼ÌÍÆÄ ¾Ì¼ÎÄ Ä ËÌÊÃÊÌÒÄq £¼

ÍÁ¿¼ Îʾ¼ Á ÁÀÄÉÍξÁɼμ ÊÌ¿¼ÉĊ üÒÄÛ Ï É¼Í ÆÊÛÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ ÐÄÌÈÄÎÁ¾Àʿ̼ȼÀÂÄÅÍÆÄÛÍÁÆÎÊÌ «ÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁÈʼѼÀ¼ÍÁüËÊÃɼÛÎ ÍÀÁÅÉÊÍÎμžÍÎ̼ɼμÄÆÊÉÆÌÁÎÉÊ ¾ ÌÁ¿ÄÊɼ À¼ ËÊÇÏӼΠÊοʾÊÌÄ ɼ ¾ÖËÌÊÍÄ ;ÖÌüÉÄͽ̼ÉÔ¼ À¼̼Ê ½Á̼ÎËÌÁÀÄÈÍξ¼Î¼ɼÓÇÁÉÍξÊÎʾ ÉÁÛ 

¥ÆÒÆÓÄÏÅÉÎÉf¿ÎÉÐÌÁÒÓu ¼PÆÎÊȾÌÄ¿¾ÌÁÍÎÊ̼ÉÎ ® cÄÂÏq ɼ ÑÊÎÁÇ c4JMWFS )PVTFq ¾ ­ÊÐÄÛÐÄÌȼcºÉÄËǼÍÎqÎÖÌÂÁÍξÁÉÊ ÊÎË̼ÃÉϾ¼;ÊÛÀÁÍÁοÊÀÄÔÁÉÚ½ÄÇÁÅ °ÄÌȼμ Á ËÖ̾¼Î¼ ¾ ÖÇ¿¼ÌÄÛ ÆÊÛÎÊ üËÊÓ¾¼À¼̼½ÊÎÄÍÉÁÈÍÆÄÎÁËÌÊÐÄÇÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄcKömmerling“ ɼÆÊÄÎÊÊÍμ¾¼ ¾ÛÌɼÄÀÊÍÁ¿¼«ÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼ½ÖNJ ¿¼ÌÍÆÄÛË¼Ã¼Ì ÊÎȼÅ¿ cºÉÄËǼÍÎq ËÌÄÎÁ¼¾¼ÖÇ¿¼ÌÍÆÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÊÀʽÌÁŠ ÉÄÁ ®ª «ÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊÁʽÊÌÏÀ¾¼ÉÊ Í¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÄľÄÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄ ÉÁÈÍÆÄ ȼÔÄÉÄ Í ÆÊÈËÚÎÖÌÉÊ ­/$ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ̼½ÊÎÁÕľÇÄÉÄÛ²ÁÇÄÛÎ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉËÌÊÒÁÍtÊξÃÁȼÉÁÎÊɼ ËÊÌÖÓƼμ ÀÊÁÆÍËÁÀÄ̼ÉÁÎÊɼ¿ÊÎʾ¼Î¼ Àʿ̼ȼÁ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÊÄÆÊÈËÚÎ֊ ÌÄÃÄ̼ÉÊžÈÊÈÁÉμ¾Ö¾ÐÄÌȼμÎÁÓÁ ËÌÊÒÁÍ ɼ ¾Ö¾ÁÂÀ¼ÉÁ ɼ ÍÄÍÎÁȼ ü žVTJOFTT¬SPDFTT¨BOBHFNFOUtÍÄÍÎÁȼ ü¾ÄÃϼÇÉÊÈÊÀÁÇÄ̼ÉÁļ¾ÎÊȼÎÄüÒÄÛ ɼÀÁÅÉÊÍÎμ ÆÊÁÎÊÕÁËÊþÊÇÄËʊÀʽÖÌ ÆÊÉÎÌÊÇÄËʾÄÔ¼¾¼ÉÁɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎμ ɼ¾ÍÄÓÆĽÄÃÉÁÍËÌÊÒÁÍÄ ¾Ö¾¾ÍÁÆÄÁÀÄÉ ÈÊÈÁÉÎÊÎÀÁÅÉÊÍÎμ cºÉÄËǼÍÎq̼ÃËÊǼ¿¼ÍÖÕÊμƼÍÖÍ

«ÇȸºÀʽÃ×ÊŸb¶ÅÀÇøÉÊq˜É½Å¥Æº¸ÏÂƺ½ѸÉÊÃÀº¼¸¹Ã¸»Æ¼¸ÈÀŸ¤¸ÈÀ¸Å¸ ¥ÀÂÀÌÆÈƺ¸ ÇȽ¼ÉʸºÀʽßKömmerling¿¸¼ÒûƻƼÀÐÅÆÊÆÉÒÊÈ˼ÅÀϽÉ漮 ÇȽºÒÈŸÃÆɽºÇÈÀ×ʽÃÉʺÆ

ÍʽÍξÁɼ½¼Ã¼üÊ¿Ö¾¼ÉÁɼ17$ËÌÊÐÄÇÄ ®Ê¾¼ÛË̼¾Ä¿Ö¾Æ¼¾¼ËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼ ÐÊÌÈÄÎÁɼÆÊÉÍÎÌÏÆÎľÉÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄt ¼ÌÆÄ ;ÊÀʾÁ ÉÁË̼¾ÄÇÉÄ ÐÊÌÈÄ ƼÆÎÊÄËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼÍÌÊÆʾÁÎÁü ÀÊÍμ¾Æ¼ °ÄÌȼμ ËÌÄÎÁ¼¾¼ Ƽ˼ÒÄÎÁÎ Ä ÉÁʽÑÊÀÄȼμ ÁÆÍËÁÌÎÄü Ä ÄÃ̼½Êξ¼

Ê¿Ö¾ÆÄÄüÀÌÏ¿ÄÎÁËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ„Kömmerlingq¾ÖÇ¿¼ÌÄÛ ¦¼Ë¼ÒÄÎÁÎÖÎ ɼ ÐÄÌȼμ Á t ÈÈÁÍÁÓÉÊ­ÌÁÀÉÊ¿ÊÀÄÔÉÊÎÊËÌʊ ÄþÊÀÍξÊɼcºÉÄËǼÍÎqüt¿ ÁtÈ®¼Æ¼ÍÁÊÓÁÌμ¾¼ʽÁÈÖÎ ɼËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼÐÄÌȼμÄËÌÁà ɼÍÎÊÛռμ¿

²ÉÌÆÎÉÎÓÆÑÆÒÎÁÐÏÌÒËÉÕÉÑÍÉËÛÍf²ÓÑÏÊËÏu ÎÀÊÊÆÎÊȾÌÄ¿üÀ¾¼ÅŠ ¯ ÍÁÎ Ä ÀÁ¾ÁÎÄ ËÖÎ ¾ ©¼ÒÄÊɼÇÉÄÛ À¾ÊÌÁÒɼÆÏÇÎÏ̼μ¾­ÊÐÄÛÍÁËÌʾÁÀÁ ɼŊ¿ÊÇÛÈÊÎÊÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÊÄÃÇÊÂÁŠ ÉÄÁÏɼÍt­®¬ª¥¦ª©¼ËÇÊÕÊÎ ƾÈɼÀÐÄÌÈÄËÌÁÀÍμ¾ÄѼ ;ÊÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄ ¼ÍμÎÄÍÎÄƼμËÊƼþ¼ ɼÀËÊÍÁÕÁÉÄÛɼÀÁÉ ªÎÉʾʾüÇÄÎÁɼ© ¦ÍÁÍÌÁÕɼѼ ÎÖ̿ʾÒÄ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÄËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄ ɼ ÔÄÌÊƼμ ¿¼È¼ ËÌÊÀÏÆÎÄ Ä ÏÍÇÏ¿Ä ÊÎÍÐÁ̼μɼÍÎÌÊÄÎÁÇɼμÄÉÀÏÍÎÌÄÛ ¨ÉÊ¿ÊÎÊ ÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄ ÐÄÌÈÄ ÆÊÄÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÛÎËÊÍÇÁÀÉÄÎÁËÊÍÎÄÂÁÉÄÛɼ ÍÎÌÊÄÎÁÇɼμÄÉÀÏÍÎÌÄÛ üÁÀÉÊͽÖNJ ¿¼ÌÍÆÄÎÁËÌÊÄþÊÀÍξ¼ ÆÊÄÎÊËÊÉÄÕÊ ÉÁÄÈÊÎÍÎÖ˾¼Î ʽ̼ÃϾ¼Ñ¼¾ÉÏÔÄÎÁÇɼ ÁÆÍËÊÃÄÒÄÛ t Ê¿ÇÁÀ¼ÇÊ ɼ ÏÍËÁÔɼμ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛɼ½ÖÇ¿¼ÌÍƼμÍÎÌÊÄÎÁÇɼ

 %$8(/(0(17(%$8 

ÄÉÀÏÍÎÌÄÛ¾ËÊÎÊƼɼÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁÄ ;ÁÎʾÉÄÎÁËÊÍÎÄÂÁÉÄÛ¾ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ÄÀÄüÅɼ ­Î¼½ÄÇÉÊÎÊ ̼þÄÎÄÁ ɼ ÄÃÇÊÂÁŠ ÉÄÁÎÊ ¾ ¿ÊÀÄÉÄÎÁ ¿Ê ɼË̼¾Ä ÈÉÊ¿Ê ËÌľÇÁƼÎÁÇÉÊÈÛÍÎÊüÀÁÇʾÄÆÊÉμÆÎÄ ÁÐÄƼÍɼÌÁÆǼȼÄÄÉÎÁÉÃľɼÎÖ̿ʾŠ ÍƼÀÁÅÉÊÍÎ ªÍʽÁÉÄÉÎÁÌÁ;ËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄ ËÌÊÛ¾Û¾¼ÎËÊÇÛÒÄÎÁ¨ÉÊ¿ÊËÊÇÍÆÄÐÄ̊ ÈľÄÂÀ¼Îc­ÎÌÊÅÆÊqƼÎÊÎ̼ÈËÇÄÉÆÖÈ ɼÔÄÛ˼ü̪ÎÄþÁÍÎÉʾÌÁÈÁ¾ÍÛƼ ËÌÊÇÁÎÎÖ̿ʾÍƼμÍÇϽ¼ɼ«ÊÇÍÆÊÎÊ ËÊÍÊÇÍξÊÄȼ;ÊÅÕ¼ÉÀ ¦Ê¿¼ÎÊÍÁ¿Ê¾ÊÌÄüÉʾÊÍÎÄ ÎÁͼ ÉÁͼÈÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆĨÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁÌÉÄ ½ÛѼ ÀÄüÅÉÁÌÍÆÄÎÁ ËÊÍÎÄÂÁÉÄÛ ­ÖŠ ¾ÌÁÈÁÉɼμ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏ̼ Á ÉÁÈÄÍÇÄȼ ½Áà ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼ ¾ÄÍÊÆÊÎÁÑÉʊ

ÇÊ¿ÄÓÉÄ Ä Æ̼ÍľÄ ÄÃÀÁÇÄÛ ž μÃÄ ¾ÌÖÃƼ ½ÛѼ ËÌÁÀÍμ¾ÁÉÄ ÉÁʽÄÓ¼ÅÉÄ ÄÁÇÁ¿¼ÉÎÉÄÌÁÔÁÉÄÛüÄÉÎÁÌÄÊ̼ÍÖÍ ÍÎÖÆÇÊÊγÁÑÄÛ®ÊÃĽǼ¿ÊÌÊÀÁÉȼÎÁŠ ÌÄ¼Ç ÄÃËÊÇþ¼É¾ÍÁËʾÁÓÁɼËÊÍÇÁÀÖÆ üʽÇÄÒʾƼɼͿ̼ÀÄÎÁ ÍÁËÌÁÀÍμ¾Ä ƼÎÊ ¼ÇÎÁÌɼÎľ¼ ɼ ËÊÃɼÎÄÎÁ ÉÄ ÍÌÁÀÍξ¼ ü ÊÐÊÌÈÛÉÁ ɼ ¾ÖÎÌÁÔÉÊÎÊ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉÊ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊ «ÊÆÌĊ ÎÄ Í ¿Ç¼ÉÒʾÄ Ä ȼÎʾÄ ÍËÁÒļÇÉÄ ÃÀ̼¾ÄǼÆʾÁÍÔÄÌÊƼ¿¼È¼Ò¾ÁÎʾÁ ÍÎÖÆÇÁÉÄÎÁ ˼ÉÁÇÄ À¼¾¼Î ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ üÄÃÉÁɼÀ¾¼ÕÊÍÈÁÇÄÌÁÔÁÉÄÛüËʊ ÈÁÕÁÉÄÛμɼÂÄÇÄÕÉÄÄʽÕÁÍξÁÉÄ Ϳ̼ÀÄ ­ÖÓÁμ¾¼Î ÍÁ ¼ÌÎÄÍÎÄÓÉÊÍÎ Ä ÁÐÁÆÎɼ ¾ÄÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓɼ ËÌÁŠ ÒÄÃÉÊÍÎ ɼ ÀÁμÅÇÄÎÁ žËÁÓ¼ÎÇÛ¾¼Õ¼ ÉʾÊÍÎ ½Á Ä ÊÎÆÇÚÓ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ¾Ì¼ÎÄ Í ËÌÖÍÎʾÊÎËÁÓ¼ÎÖÆ 


®¯£©®©

µÉÑÍÁf¬ÏÑÆËÒuÏÓËÑÉÎÏÃÁÓÁÒÉÒÄÑÁÅÁ ¼ ÊÆÎÊȾÌÄ ¾ ´ÏÈÁÉ ÐÄÌȼ ® c§ÊÌÁÆÍqÊÎÆÌÄÉʾ¼м½ÌÄƼ®ÛÁ ̼ÃËÊÇÊÂÁɼ ɼ ËÇÊÕ ÊÎ ÀƼ «Ìʊ ÄþÊÀÍξÁɼμ½¼Ã¼ ʽÊÌÏÀ¾¼É¼ÍɼŊ ÉʾÄÎÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄÇÄÉÄÄüÁÀÉÊͼÀŠ ÈÄÉÄÍÎ̼ÎľɼμÓ¼ÍÎüÁȼÎƾÈ ʽռ̼ÿÖɼμËÇÊÕž½ÇÄÃÊÍÎÍÁɼÈĊ ̼ÎÍÆǼÀʾÁ ÔÊÏÌÏÈ ÈÊÍÎÌÁɼüǼ ©Ê¾¼Î¼ м½ÌÄƼ Á Äÿ̼ÀÁɼ ü ËʊȼÇÆÊ ÊÎ ÁÀɼ ¿ÊÀÄɼ œ¾ÎÊÌÄ ɼ ËÌÊÁÆμͼ¼ÌÑŸÖ̽Á¾Ä¼ÌѤÇÄÉÓÁ¾ ¼¿Ç¼¾ÁÉÄÃËÖÇÉÄÎÁÇɼÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÎÁ ̼½ÊÎÄÁÍÎÌÊÄÎÁÇɼμÐÄÌȼc´ÏÈÁÉq

œ «ÌÊÁÆÎÖÎÁÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÍËÊÈÊÕμ ɼ½¼ÉƼ ­¦ÄcœÇļÉÒq c§ÊÌÁÆÍq Á ɼ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛ ˼üÌ ËʾÁÓÁÊοÊÀÄÉÄ®ÛÁÍÌÁÀɼŊ¿ÊŠ ÇÁÈÄÎÁÐÄÌÈÄ ËÌÊÄþÁÂÀ¼ÕÄËÌÊÃÊÌÒÄ ÊÎ17$ļÇÏÈÄÉÄÅÄмͼÀÄ­ÁÌÎÄÐĊ ÒÄ̼ɼÁËÊÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛÍμÉÀ¼ÌÎ ü ƼÓÁÍξÊ ɼ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁÎÊ &O *40 °ÄÌȼμ̼½ÊÎÄÍËÌÊÐÄÇÄ ɼ5SPDBM ÆÊÄÎÊüÁÀÉÊÍʽÆʾ¼ËÌÄÎÁŠ ¼¾¼Î¾ÍÄÓÆÄÍÁÌÎÄÐÄƼÎÄüƼÓÁÍξÊ ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ ÎÛËÌÄÎÁ¼¾¼Ä½ÖÇ¿¼ÌÍÆÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÊÀʽÌÁÉÄÁÊΩ­¤ª­­«

©ÇȽÈ׿º¸Å½ÊÆŸýÅʸʸ ËÇȸºÀʽÃ×ÊŸb£ÆȽÂÉq¥ÀÂÆøÁ ·Å¸ÂÀ½º º¼×ÉÅÆ ÀÀ¿ÇÒÃÅÀʽÃÅÀ×Ê ¼ÀȽÂÊÆÈŸb§ÈÆ̸ÁÅ ÅʽÈŸÎÀÆŸÃ ›ÈËÇq›½È͸ȼŸÆĽȽÈ ÆÊÃ×ºÆ ÉÀĺÆÃÀÏÅÆÆÊÂÈÀº¸ÊÅƺ¸Ê¸̸¹ÈÀ¸

¨ÊÀÁÌÉÊ ʽÊÌÏÀ¾¼É¼Î¼ м½ÌÄƼ Í Ê¿ÌÊÈÁÉ Ƽ˼ÒÄÎÁÎ ü ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼ¾ÄÍÊÆÊƼÓÁÍξÁÉÄËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄ ÉÁÍÖÈÉÁÉÊËÊÍμ¾ÛÐÄÌȼμɼÁÀÉÊÊÎ ËÖ̾ÄÎÁÈÁÍμ¾½Ì¼ÉÔ¼ 

²ÓÑÔËÓÔÑÎÉÐÑÏÍÆÎÉáÒÏ×ÉÁ×Éàf¢ÛÌÄÁÑÒËÉÃÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×Éu ¼ÊÆÎÊȾÌÄ ¾ÑÊÎÁÇc¡ÆÍËÊq¾­ÊŠ ÐÄÛ ÍÁËÌʾÁÀÁ¿ÊÀÄÔÉÊÎÊÊÎÓÁÎÉÊ ® Íֽ̼ÉÄÁ ɼ œÍÊÒļÒÄÛ cÖÇ¿¼ÌÍÆÄ ¾Ì¼ÎÄÄËÌÊÃÊÌÒÄq ­ÀÌÏÂÁÉÄÁcÖÇ¿¼ÌÍÆľ̼ÎÄÄËÌʊ ÃÊÌÒÄq ž« ÁÍÖÃÀ¼ÀÁÉÊËÌÁÿÄÁ ÌÁÀʾÁÉÓÇÁÉɼÁ¾ÌÊËÁÅÍƼμ½Ì¼ÉÔʾ¼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ &VSPQFBO 1MBTUJD 8JOEPXT &18 ŸÁÌȼÉÄÛ ÖÇ¿¼ÌÍƼ ÍÎÊ˼ÉÍƼ Ƽȼ̼ ­¦ ĝÖÇ¿¼ÌÍƼÎÖ̿ʾÍÆʊËÌʊ ÈÄÔÇÁɼ˼Ǽμ ®«« ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛμ ÁÍÀÌÏÂÁÉÄÁÍÄÀÁ¼ÇɼÒÁÇÄʽÁÀÄÉÛ¾¼ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÄÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄÐÄÌÈÄËÌÊÄÊ ¾ÊÀÄÎÁÇÄ ÎÖ̿ʾÒÄľÉÊÍÄÎÁÇÄɼ¾Ì¼ÎÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ üÆÇÚÓ¾¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ ʽÆʾ ËÌÊÐÄÇÄ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ ÏËÇÖÎÉÄÎÁÇÄÄ ȼÔÄÉÄüËÌÊÄþÊÀÍξʝž«üÕÄμ¾¼ ÄÉÎÁÌÁÍÄÎÁɼÐÄÌÈÄÎÁ¾ÍÎ̼ɼμ ¾ÊÀÄ ¼ÆÎľÁÉÀļÇÊ¿ÍÀÖ̼¾ÉÄÎÁÄÉÍÎÄÎÏÒÄÄ Ä¾ÁÀÊÈÍξ¼¾üÕÄμɼüÆÊÉÉÄÎÁË̼¾¼ ɼ;ÊÄÎÁÓÇÁÉʾÁ ËÌÊÏÓ¾¼ÄËÊÀËÊȼ¿¼ ÌÁÔ¼¾¼ÉÁÎÊɼƼÃÏÍÄ ;ÖÌüÉÄÍË̼¾Š

 %$8(/(0(17(%$8

ÉÄÎÁ ÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ÐÄɼÉÍÊ¾Ä ÁÆÊÇʊ ¿ÄÓÉÄ ÈÄÎÉÄÓÁÍÆÄÄÀÌϿļÍËÁÆÎÄÊÎ ÀÁÅÉÊÍÎμɼÐÄÌÈÄÎÁÊν̼ÉÔ¼ÄÃÉÁÍ ÍÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ ÍÁÈÄɼÌÄ Ä ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÄ ÆÊÄÎÊÊ;ÁÉÓÁËÊÀËÊȼ¿¼Î ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÊÎÊ̼þÄÎÄÁɼÍËÁÒļÇĊ ÍÎÄÎÁÊοÄÇÀÄÛμ ͼÊÎÇÄÓɼ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ üÏÍμÉʾ۾¼ÉÁɼÀÁÇʾÄÊÎÉÊÔÁÉÄÛ ÍÖÍÍÌÊÀÉÄÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄ ÎÖ̿ʾÍÆÄ˼ÌÎÉØÊÌĦ¼ÎÊÌÁÀʾÁÉÓÇÁÉ ɼ&18 ­ÀÌÏÂÁÉÄÁcÖÇ¿¼ÌÍÆľ̼ÎÄÄ ËÌÊÃÊÌÒÄqÍÁËÊÇþ¼Í¾ÍÄÓÆÄË̼¾¼ɼ μÃÄÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÍÁÌÄÊÃɼÄËÌÁÍÎÄÂɼ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀɼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ t Ë̼¾É¼ üÕÄμ ɼ ÓÇÁÉʾÁÎÁ ɼ ­ÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊ ɼÈÄ̼ÉÁɼÉʾÄ˼üÌÄÄÊÍÖÕÁÍξ۾¼ÉÁ ɼ¾ÖÉÔÉÊÎÖ̿ʾÍÆÄÆÊÉμÆÎÄ ËÌÊÏÓ¾¼ÉÁ ɼÉʾÄÀÁÇʾÄ˼ÌÎÉØÊÌÄ ÄÃÀ¼¾¼ÉÁɼ ÌÁÐÁÌÁÉÒÄÄü½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÎÁÓÇÁÉʾÁɼ ž« ƼÆÎÊÄÌÁÀÄÒ¼ÀÌÏ¿ÄÏÍÇÏ¿Ä μƼ ÉÁʽÑÊÀÄÈľÈÁÂÀÏɼÌÊÀɼμÎÖ̿ʾÍƼ ÀÁÅÉÊÍÎɼ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÎÁÐÄÌÈÄ

œÀÄÀÊÒÈ º¸Åƺ ÅƺÀ×ÊÇȽ¼É½¼¸Ê½Ã Ÿ«ÇȸºÀʽÃÅÀ×ÉÒº½ÊŸ˜ÉÆÎÀ¸ÎÀ×ʸ

©¼Íֽ̼ÉÄÁÎʽÁÁÀÄÉÊÀÏÔÉÊËÌÄÁÎ ÊÎÓÁÎÉÄÛÎÀÊÆǼÀɼ¯­Ä¦­üÄÃÈÄɼÇÄÛ ËÁÌÄÊÀ žÃÁÍÁÌÁÔÁÉÄÁÀ¼ÍÁ¾Ö¾ÁÀÁÍμÎÏÎ cËÊÓÁÎÁÉÓÇÁÉq ËÌÄÁÍÁ½ÚÀÂÁÎÖÎÄɼÍʊ ÆÄÎÁü̼þÄÎÄÁËÌÁÿÁʽÍÖÀÁÉ ÄËÌÄÁÎÉʾÏÍμ¾ ÆÊÅÎÊÀ¼ÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎÄ̼ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄ̼ÉÁÎʾÍÖÀ¼ɼÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄÎÁ þÁɼ ƼÎÊ ÆÇÊÉʾÁ ɼ ­ÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊ Í ÒÁÇËÊÍÎÄ¿¼ÉÁɼËʊ¿ÊÇÛȼÊËÁ̼Îľɼ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÉÊÍÎ ªÎ ;ÊÛ ÍÎ̼ɼ ÎÁ ÎÌÛ½¾¼À¼ÍÄÄýÁ̼ÎËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÄ ÆÊÄÎÊ ¼¾ÎÊȼÎÄÓÉÊÍμ¾¼ÎÓÇÁÉʾÁɼ¯­ ¡ÀÄÉÊÀÏÔÉʽÁÄý̼ÉÄÉʾËÌÁÀÍÁŠ À¼ÎÁÇɼ¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎt ÄÈÄÎÖÌ ¤¾¼ÉʾÊÎÐÄÌȼc³ÁÑËǼÍÎq 


СИСТЕМИ ЗА ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ

Стилмет предлага цялостни системни решения за вентилируеми фасади при използването на etalbond, керамика, HPL, етернит, камък и клинкер. 

 

София, бул. Илиенци 119 А т. 02 / 92 19 111, ф. 92 19 160 e-mail: pdimitrov@steelmetbg.vionet.gr www.etalbond.bg

 

 

Вентилируемите фасадни системи са найвъншните компоненти на сградата, които отделят физически вътрешните помещения от външния свят. Основна тяхна функция е да предпазват от атмосферни влияния и други смущения. Те застават като филтър и осигуряват контрола на всички значими параметри на вътрешната среда за обитаване. Основните предимства на вентилируемите фасади са: • намален риск от нарушаване целостта на фасадната облицовка • лесен монтаж • лесна експлоатация • защита на основната конструкция от атмосферни влияния • подбрена пожароустойчивост • повишено енергоспестяване • намалено топло/студено преминаване • елиминиране на кондензацията

VARIO е продукт на


®¯£©®©

®ÏÃÁÐÑÏÄÑÁÍÁÐÑÉÒÁÎÉÑÁÎÆÓÏÎÁÒÓÁÑÉÒÄÑÁÅÉ ÉÎÁÌÉÁÎͼÅÎÖÎXXX[VLVOGUBMUCBV © EF̼ÃÆÌľ¼ÆÊÇÆÊÁÉÁÌ¿ÄÛÈÊÂÁÀ¼ ÍËÁÍÎÛÎÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁɼÉÁÀ¾ÄÂÄÈÊÄÈϊ ÕÁÍÎ¾Ê ÆÊÄͼɼŊÁÐÁÆÎľÉÄÎÁÎÁÑÉʊ ÇÊ¿ÄÄ ƼƾÄɼÍÖÌÓÄÎÁÇÉľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÍÁËÌÁÀǼ¿¼ÎÄÆÖÀÁÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÎÖÌÍÄ ÆÊÉÍÏÇμÉÎËÊÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ¾ÖËÌÊÍÄ ©¼ ÚÇÄ Î¿ ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍξÊÎÊ ɼ ÊÆÊÇɼμ ÍÌÁÀ¼ ɼ ËÌʾÄÉÒÄÛ ¼ÀÁÉ žÚÌÎÁȽÁÌ¿ÍμÌÎÄ̼Éʾ¼Î¼ËÌʿ̼ȼ cÖÀÁÕÁüÍμÌÊÎÊÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊq«Ìʊ ¿Ì¼È¼Î¼ÕÁ̼ÃÛÍÉÛ¾¼ɼÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁ ËÊÇüμÊÎÁÐÄƼÍÉÊÎÊÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊͼÉĊ ̼ÉÁɼÍμÌÄͿ̼ÀÄ£¼À¼ÍÁÊÐÊÌÈÄ ÒÛÇÊÍÎÉÊ ÁÀÉÊ ͼÉÄ̼ÉÁ ËÌʿ̼ȼμ ÍÖ¾Áξ¼ ËÌÁÀÄ üËÊÓ¾¼ÉÁ ɼ ̼½ÊÎÄÎÁ ËÊͼÉÄ̼ÉÁÀ¼ÍÁËÌľÇÄÓ¼ÆÊÉÍÏÇμÉÎ ËÊÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ¾ÖËÌÊÍÄ £¼ À¼ ÍÎÄÈÏÇÄ̼ ÎÖÌÍÁÉÁÎÊ ÄÈ ËÌʿ̼ȼμ ËÌÁÀǼ¿¼ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü

ÍÎÊ˼ÉÄÎÁɼÍμÌÄͿ̼ÀÄ «Ìʿ̼ȼμ cÖÀÁÕÁ ü ÍμÌÊÎÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊqÁËÌÊÀÖÇÂÁÉÄÁɼc¤ÈŠ ËÏÇÍtËÌʿ̼ȼÍμÌÊÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊqÄ Éʾ¼Î¼ȼÌÆÁÎÄɿʾ¼ƼÈ˼ÉÄÛ ɼÍʊ ÓÁɼÆÖÈÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁɼÉÁÀ¾ÄÂÄÈÄ ÄÈÊÎÄÊξÍÄÓÆľÖÃ̼ÍÎʾÄ¿ÌÏËÄ c£¼ À¼ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ȼÆÍÄȼÇÄÃÄ̼ ÁÐÁÆÎÖÎÊÎͼÉÄ̼ÉÁÎÊÄÀ¼ÍÁÈÄÉĊ ÈÄÃÄ̼ÎÄɾÁÍÎÄÒÄÄÎÁ ÍÁÍÎÌÁÈÄÈÀ¼ ϽÁÂÀ¼¾¼ÈÁÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁüËÊÇüμ ÊÎÒÛÇÊÍÎÉÄÆÊÉÒÁËÒÄÄüͼÉÄ̼ÉÁq Ƽþ¼¦Ç¼ÏÀÄÛ¬ÄÍÎ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇƼɼ ËÌʿ̼ȼμÆÖÈœ¿ÁÉÒÄÛμËÊÊ˼þ¼ÉÁ ɼÆÇÄȼμÄÁÉÁÌ¿ÁÎÄƼμ ¦¡œ c©¼ËÖ̾ÊÈÛÍÎÊÎʾ¼ÁËÌľÇÄÓ¼Š ÉÁÎÊɼÆÊÉÍÏÇμÉÎËÊÁÉÁÌ¿ÊËÊÎÌÁ½Š ÇÁÉÄÁÎÊ ¾ Ϳ̼À¼Î¼ ®Ê¾¼ ¾ÖÃËÄ̼ ÊÎ ÉÁÁÐÄƼÍÉÄ ÁÀÄÉÄÓÉÄ ÊËÁ̼ÒÄÄ Ä ÀÁÅÉÊÍÎÄ ÊÎ ÉÁÆÊÌÁÆÎÉÊ Ä ÉÁËÌÊÐÁŠ

ÍÄÊɼÇÉÊÄÃËÖÇÉÁÉÄÁq ©Ê¾¼Î¼ ÄÉÎÁÌÉÁÎ ÍÎ̼ÉÄÒ¼ XXX [VLVOGUBMUCBVEF ̼ÃÆÌľ¼ ÆÊÇÆÊ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ÍËÁÍÎÄ ÆÊÄ ͼ ɼŊÁÐÄƼÍÉÄÎÁ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ƼƾÄ ɼÍÖÌÓÄÎÁÇÉÄËÌʿ̼ÈÄÈÊÂÁÀ¼ÍÁÄÊ ËÊÇþ¼ÎÄÆÖÀÁÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÎÖÌÍÄɼŊ ½ÇÄÃÆÄÛ ÆÊÉÍÏÇμÉÎ ËÊ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ ¾ÖËÌÊÍÄ ©Ê¾¼ ½ÌÊÔÏ̼ ÄÉÐÊÌÈÄ̼ ȼÅÍÎÊÌÄÎÁ ËÊ ͼÉÄ̼ÉÁ ¾ ÆÊÄ ÎÊÓÆÄ À¼üËÊÓɼÎÌÁÈÊÉμ §ÄÒÁ ü ÆÊÉμÆÎ ËÊ ËÌʿ̼ȼμ cÖÀÁÕÁüÍμÌÊÎÊÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊq ¦Ç¼ÏÀÄÛ¬ÄÍÎ ¦¼ÅÃÁÌÕ̼ÍÁ¼ ¦¼ÌÇÍÌÏÁ ÎÁÇÁÐÊÉ  Š мÆÍ  Š DMBVEJBSJTU![VLVOGUBMCBVEF XXX[VLVOGUBMUCBVEF

£ÛÈÍÏÇÎÏÒÓÈÁ×àÌÏÒÓÎÁÏ×ÆÎËÁ ®ÏÃÁÅÉÑÆËÓÉÃÁÎÁ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÈÁÐÑÏÈÏÑÆØÎÁÓÆÖÎÉËÁ LIW

̼¾ÄÇÉÊÎÊ ËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ ɼȼÇÛ¾¼ ° Ê˼ÍÉÊÍÎμÊÎËʾÌÁÀÄËÊ̼ÀľǼ¿¼ ¾ Ϳ̼ÀÄÎÁ Ä ˼ÃÄ ÊÎ ÃÀ̼¾ÊÍÇʾÉÄ Ä ÍÎÌÊÄÎÁÇÉʊÐÄÃÄÓÉÄ ËÌʽÇÁÈÄ ¦ÊɊ ÎÌÊÇÄ̼ÉÊÎÊÄÍÖÃɼÎÁÇÉÊËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ ËÌÄÀʽľ¼¾ÍÁËʊ¿ÊÇÛÈÊÃɼÓÁÉÄÁ ÎÖÅ ƼÎÊËÊ̼ÀľÍÁËʊ¿ÊÇÁÈÄÎÁÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛɼʽÇÄÒʾƼμɼͿ̼À¼Î¼ Íμ¾¼¾ÍÁËʊËÇÖÎɼ²ÁÇμɼ¼ÆÎϼÇɼμ ÀÄÌÁÆÎľ¼-6Šc«ÌÊÃÊÌÁÓÉʾÁÉÎĊ ÇÄ̼ÉÁt³¼ÍÎƼ˼ÒÄÎÁÎÄ;ÊÅÍξ¼q ÁÀ¼ËÌÁÀÊÍμ¾ÄɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼ ËÌÊÀÏÆÎÄ ü ¾ÁÉÎÄÇÄ̼ÉÁ ÈÁÎÊÀÄƼ ü ÒÛÇÊÍÎɼËÌÁÒÁÉƼɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁÍÄ £¼ ÊÒÁÉƼ ɼ ÍÖÍÎÊÛÉÄÁÎÊ ɼ ÍÄ͊ ÎÁÈÄÎÁüËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ̼ÃËÊǼ¿¼ÈÁÍ

ÈÉÊÂÁÍξÊ¿ÁÌȼÉÍÆÄÄÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ÍμÉÀ¼ÌÎÄÄÀÄÌÁÆÎľÄ³ÁÍÎÊËÌÊÁÆμɊ ÎÄ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÄÄÍÎÌÊÄÎÁÇÄͼËÌÁÆÊÈÁÌÉÊ üÎÌÏ˼ÉÄÊοÊÇÛÈÊÆÊÇÄÓÁÍξÊÀÊÆϊ ÈÁÉμÒÄÛÄÉÁÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÊË̼¾ÛνÁà ËÊÈÊÕÍÆÊÈËÇÁÆÍɼμÎÁȼÎÄƼüËÌʊ ÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊ ËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁÎÊÄɼÓÄɼɼ ¾ÁÉÎÄÇÄ̼ÉÁ ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊÆÖÈÓÄÍÎÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ¼ÍËÁÆÎÄ ËÖ̾ÊÍÎÁËÁÉÉÄ ÍÁËÌĽ¼¾ÛÎÄÀÌÏ¿Ä ¾ÎÊÌÊÍÎÁËÁÉÉÄ ÉÊ ÉÁȼÇʾ¼ÂÉÄÐÏÉÆÒÄÄɼÍÄÍÎÁȼμ ƼÎÊ ɼËÌÄÈÁÌÔÏÈÊÄÃÊǼÒÄÛ ËʼÌÊüÕÄμ üÕÄμÍÌÁÕϾÃÇÊÈÄËÌÄ¿ÊÀÉÊÍÎËÌÄ ËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊÄÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊɼÄÉÍμŠ ǼÒÄÄÎÁüËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ  ÁÒÁÉÎ̼ÇÄÃÄ̼ÉÄ ¾¿Ì¼ÀÁÉÄ ¾

ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ÍÄÍÎÁÈÄ ü ËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ ÆÊȽÄÉÄ̼ÉÄÍÀÌÏ¿ÄËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÛ ü ¾ÁÉÎÄÇÄ̼ÉÁ ɼËÌÄÈÁÌ ÒÁÉÎ̼ÇÉÄ ¼½ÍÊ̽Ä̼ÕÄ ÄÉÍμǼÒÄÄ ÈÊ¿¼Î À¼ ÊÍÄ¿ÏÌÛÎÉÁü¾ÄÍÄÈÊËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁü ʽÄμÎÁÇÄÎÁ «Ï½ÇÄÆϾ¼É¼Î¼¼ÆÎϼÇɼÀÄÌÁÆÎľ¼ ɼJGU-6ŠÀ¼¾¼ÄÉÐÊÌȼÒÄÛɼËÌʊ ÄþÊÀÄÎÁÇÛÀ¼ÏÍμÉʾÄƼ˼ÒÄÎÁÎÉÄÎÁ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ɼ ËÌÊÀÏÆμ ÍÄ Ä À¼ ¿Ê ÆǼÍÄÐÄÒÄ̼®¼ÃÄÒÛÇÊÍÎɼËÌÁÀÍμ¾¼ ËÌÁÀǼ¿¼ ÛÍɼ ÍÖËÊÍμ¾ÄÈÊÍÎ ɼ ÍËÁŠ ÒÄÐÄÓÉÄÎÁ;ÊÅÍξ¼ɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁü ËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ ƼÆÎÊÄÀÌϿľ¼ÂÉÄƼŠ ÓÁÍξ¼ƼÎÊËÌÄÈÁÌÉÊÔÏÈÊÄÃÊǼÒÄÛμ ËʼÌʽÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎμÄÎÉ 

9%+ÏÓÂÆÌàÈÃÁÅÉÎÁÍÉØÆÎÑÁÒÓÆÇ­ÏÚÎÏÐÏËÁØÃÁÎÆÎÁÏÂÏÑÏÓÁÉ ÑÆÈÔÌÓÁÓÉÓÆ #))PMEJOH"(ËÌÄÆÇÚÓÄÏÍËÁÔÉÊ ËÖ̾ÊÎÊ ËÊÇÏ¿ÊÀÄÁ ɼ ¿ 9ÍËÊÀÁÇÛÎ ÊÎ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ª½ÊŠ ÌÊÎÖÎ Ä ÌÁÃÏÇμÎÄÎÁ ͼ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËÊÀʽÌÁÉÄ ¾ Í̼¾ÉÁÉÄÁ Í ÈÄɼǼμ ¿ÊÀÄɼ ©¼Ë̼¾Áɼμ ËÌÁà ɼӼÇÊÎÊ ɼ¼¾¿ÏÍÎÊÎ7#)ËÌÊ¿ÉÊüÍÁÊË̼¾À¼ ƼÎÊ ÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÍÁ ËÊξÖÌÀÄѼ ÊӼƾ¼ÉÄÛμü½ÖÀÁÕÁÎʪ½ÊÌÊÎÖÎɼ ÆÊÉÒÁÌɼËÌÁÃËÖ̾ÊÎÊËÊÇÏ¿ÊÀÄÁɼ ¿¾Í̼¾ÉÁÉÄÁüÍÖÕÄÛËÁÌÄÊÀ ɼÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼÍÁËʾÄÔÄÍÊÆÊÇÊ ÄÇÄÊÎ ÈÄÇÁ¾ÌÊɼ ÈÄÇ Á¾ÌÊ °ÄɼÉÍʾÄÛÎ ÌÁÃÏÇμÎ Á ÊÎÓÁÎÇľÊ ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁ ÊÎ  ÈÄÇ Á¾ÌÊ ü ¿ ɼ ÈÄÇ Á¾ÌÊ ü μÃÄ¿ÊÀÄɼ«ÌÁÀ¾ÄÀÁÉÄÎÁÌÁÃÏÇμÎÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

ü ËÖ̾ÊÎÊ ËÊÇÏ¿ÊÀÄÁ ɼ ¿ ͼ ɼÀѾÖÌÇÁÉÄ žŸÁÌȼÉÄÛ7#)ÏÍËÛÀʽÌÁÀ¼ÄÊ ¿Ì¼ÀÄ˼üÌÉÄÎÁÍÄËÊÃÄÒÄÄüËÖ̾ÊÎÊ ËÊÇÏ¿ÊÀÄÁ ɼ μÃÄ ¿ÊÀÄɼ Ä ÊÎÓÁÎÁ ü½ÁÇÁÂÄÎÁÇÉÄ ÌÁÃÏÇμÎÄ žÊÀÁÕÄÎÁ ¾ʽÊÌÊμɼÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛ˼üÌɼ 7#)ͼËÌÁÀľÍÄÓÆÊÀÖÕÁÌÉÄÎÁÐÄÌÈÄ ÊΤÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ ƼÆÎÊÄÊΤμÇÄÛ ©ÄÀÁÌǼÉÀÄÛÄžÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛ žÆ̼ÛɼËÖ̾¼Î¼ËÊÇʾÄɼɼ¿ ¾ ÆÊÉÒÁÌɼ ÍÁ ËÊÍÎĿɼ ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁ ɼ ƾÊÎÄÎÁ ɼ ÍʽÍξÁÉÄÛ ƼËÄμÇ ɼ  üËÌÁÀÄÔɼμ¿ÊÀÄɼ  ¬¼½ÊÎÉÄÎÁÈÁÍμ¾ÆÊÉÒÁÌɼËÌÁÃËÖ̊ ¾ÊÎÊ ËÊÇÏ¿ÊÀÄÁ ÀÊÍÎĿɼ ÀÊ ü ËÌÁÀÑÊÀɼμ ¿ÊÀÄɼ t  «ÊƼӊ

¾¼ÉÁÎÊÍÁÀÖÇÂĿǼ¾ÉÊɼ̼ÍÎÁ¼ɼ ÎÖ̿ʾÄÛ¾¤ÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ ©¼ËÌÁÀɼÇÄÎÁËÊÃÄÒÄÄɼ7#) ÉÁüŠ ¾ÄÍÄÈÊÊÎÉÁÀʽÌÊÎÊ̼þÄÎÄÁɼ˼ü̼ ɼÉÁÀ¾ÄÂÄÈÄÎÁÄÈÊÎľŸÁÌȼÉÄÛ ÕÁ ÍÁüÀÖ̼ÎÄËÌÁþÎÊ̼μËÊÇʾÄɼɼ ¿ žÖ¾ ÐÊÆÏÍ ÍÁ ËÊÛ¾Û¾¼Î ÊÎÉʾÊ ¼ÃļÎÍÆÄÎÁ˼üÌÄ ƼÎÊÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÍÁËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼À¼ÍÁËÊÀÍÄÇÄËÌÁÀÍμ¾ÛŠ ÉÁÎʾ£¼Ë¼Àɼ¡¾ÌÊ˼  ÄɼÈÄÓÉÄÛÎ ̼ÍÎÁ ÍÁ ÀÖÇÂÄ ɼ мÆμ ÓÁ7#)ÏÍËÛÀ¼ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ËʾĊ Ô¼¾¼ÉÁɼʽÊÌÊμÍÖ;Í̼¾ÉÁÉÄÁ Í ËÊƼüÎÁÇÄÎÁ ÊÎÓÁÎÁÉÄ ü ÍÖÕÄÛ ËÁÌÄÊÀɼÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼ­ÖÕÊμƼ ͼËʾÄÔÁÉÄÐÄɼÉÍʾÄÎÁÌÁÃÏÇμÎÄÄ ÌÁÃÏÇμÎÄÎÁɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ 


     !   

    ÂŽ /          !  .     "  #   !   $  

"    " "  !  :   "   "  . !     "      " . ÂŽ/  (in 1out1ic)    >inside< ( ) >outside< ( ) >ingeneering creativity< ( !  ). # $  % % !  $  .

www.inoutic.com


°±¦¥²³¯Àº¯

ÑÛÒÓÎÁÔØÁÒÓÎÉ×ÉÓÆÈÁÆÅÎÁÄÏÅÉÎÁ

«ÏÎÄÑÆÒÛÓf°ÑÏÈÏÑ×ÉÕÁÒÁÅÉÒÓÛËÌÁuÚÆÒÆ ÐÑÏÃÆÅÆíÏÒËÃÁÎÁÉÅÆËÆÍÃÑÉÄ šÊÆÈÆÊÆĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ½ÆÊÊÆ¿ÀÈƼ ÆÈ»¸ÅÀ¿ÀȸÅÆÇÆÀÅÎÀ¸ÊÀº¸Ÿ ÅÉÊÀÊËʸ JGUº¨Æ¿½Å͸ÁÄ ŸÉÇÀɸÅÀ½#BVFMFNFOUF†#BVÀŸ."4.BSLFU"DDFT4VQQPSU (NC)Ï˺ÉʺÀʽÃÅÆѸȸ¿ÐÀÈÀÉÒѽÉʺ˺¸ÑÀʽÂÆÅνÇÎÀÀÀѽ¼¸¼½ ºÒ¿ÄƾÅÆÉÊ¿¸¹È¸ÅÐƺ¸ÉȽѸÀƹÄןŸÀ¼½ÀÀÆÇÀÊ

°

Ö̾ÄÛÎËÊÌÊÀ¼ÍÄÆÊÉ¿ÌÁÍc«Ìʊ ÃÊÌÒĊмͼÀĊÍÎÖÆǼqÍÁÍÖÍÎÊÛ ¾ Æ̼Û ɼ £¼ÈÄÍÇÁÉÊÎÊ ƼÎÊ ½Ì¼ÉÔʾ¼ ÍÌÁÕ¼ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÁ ÍËÁÓÁÇÄüƼÏüμÊÕÁÎÊ¿¼¾¼ŠÎÁ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄ ¾ÍÁ ¾¼ÂÉÄ ˼ÌÎÉØÊÌÄ ¾ ½Ì¼ÉÔ¼ ­ ɼÀ ÀÊÆǼÀÄ üÁÀÉÊ Í ËÌÁÃÁÉμÒÄÄÎÁɼɼŊ¾¼ÂÉÄÎÁÍËÊɊ ÍÊÌÄËÌÁÃÎÁÃÄÀ¾¼ÀÉÄÎʾ¼ÍÖ½ÄÎÄÁÍÁ ËÌÁ¾ÖÌɼ¾Æ̼ÅÖ¿ÖÇÁÉƼÈÖÆ ¾¼ÇÊÉ ü½Ì¼ÉÔ¼ü¿ÊÀÄɼμc²ÁÇμÉÄÁÀ¼ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÈÁ ½Ì¼ÉÔʾ¼ ÍÌÁÕ¼ Ä ËÊ ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ À¼ ÍÎÄÈÏÇÄ̼ÈÁ ÀļÇÊ¿¼ ÈÁÂÀÏɼÏƼμÄË̼ÆÎÄƼμÄμƼÀ¼ ÀÊËÌÄÉÁÍÁÈüÍμ½ÄÇÄÃÄ̼ÉÁɼÉÊ̊ ȼÎľÉÊÎÊ ÌÁ¿ÏÇÄ̼ÉÁ Ä ɼǼ¿¼ÉÁÎÊ ÈÏ ɼ ˼ü̼ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä мͼÀÄ žÍÄÓÆÊ Îʾ¼ Á Í ÒÁÇ À¼ ÍÖÃÀ¼ÀÁÈ Àʊ ¾ÁÌÄÁ Ä ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎ ¾ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ÎÖ̿ʾÄÛμ Ä Ï;ÊÛ¾¼ÉÁÎÊq ü۾Ä ¯ÇÌÄѣĽÁ̼ΠÀÄÌÁÆÎÊÌɼ¤ÉÍÎÄÎÏμ JGU ¾ ¬ÊÃÁÉѼÅÈ ¦ÌÄÍÎÄÛÉ ¬¼ÅѼÌÀ ÀÄÌÁÆÎÊÌɼ."4.BSLFU"DDFTT4VQQPSU (NC)ÁüÁμ½ÄÇÄ̼ÉÁÎÊɼÒÁÉÎ̼Çɼ ½Ì¼ÉÔʾ¼ ÍÌÁÕ¼ c¤ÍƼÈÁ À¼ ËÊÍÎÄ¿Š ÉÁÈ ËʾÁÓÁ ÊÎ ÁÀɼ ÌÁ¿ÄÊɼÇɼ ÆÊɊ ÐÁÌÁÉÒÄÛ Ä ÎÖ̿ʾÍÆÊ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÁ ©ÁƼÎʾ¼½ÖÀÁͽÄÌƼɼ½Ì¼ÉÔ¼ÍÒÁÇ ËÊÍÎÄ¿¼ÉÁ ɼ ʽÕÄ ÄþÊÀÄ ÆÊÄÎÊ À¼ ËÌÄÇÊÂÄÈɼ˼ü̼«¼Ã¼ÌÖÎtÄÎʾ¼ ËÌÁÀľÍÄÓÆÊÁÆÇÄÁÉÎÖÎ ÆÊÅÎÊÆÏËϾ¼ üÀ¼ËÌÊÄþÁÂÀ¼tÍÁÉÏÂÀ¼ÁÊÎÛÍÉʊ μ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎĽǼ¿ÊɼÀÁÂÀÉÊÍÎq ©Ê¾¼Î¼ ÆÊÉÒÁËÒÄÛ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÓϾÍξÄÎÁÇÉÊ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁļÆÒÁÉÎĊ ̼ÉÁɼÎÁȼÎÄƼμÊÎËÖ̾ÄÛÆÊÉ¿ÌÁÍ ®¼Æ¼ ɼËÌÄÈÁÌ ËÖ̾ÄÛÎ ÀÁÉ ÕÁ ½ÖÀÁ ËÊ;ÁÎÁÉ ɼ ɼÏƼμ Ä ÎÁÑÉÄƼμ  ÊÆǼÀÓÄÒÄÎÁ ͼ ÊÎ ¤ÉÍÎÄÎÏμ JGU ¾ ¬ÊÃÁÉѼÅÈ œÆÎϼÇÉÄ ¾ÖËÌÊÍÄ Ä ÎÁɊ ÀÁÉÒÄÄ ¾ ½Ì¼ÉÔ¼ ͼ ÊÍÉʾÉÄÎÁ ÎÁÈÄ «ÌÁà ¾ÎÊÌÄÛ ÀÁÉ ÎÁÊÌÄÛμ ÕÁ ½ÖÀÁ Êɼ¿ÇÁÀÁɼ ¾ ÊÎÀÁÇÉÄ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ÀÁÈÊÉÍÎ̼ÒÄÄ ­ÇÁÀʽÁÀÖÎ ɼ ÎÊÃÄ ÀÁÉ ÊÎÉʾÊ Á ËÊ;ÁÎÁÉ ɼ ÍÌÁÕ¼ ɼ ¾ÍÄÓÆÄÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄ«ÊÀÌÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ ɼ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇ ɼ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ÕÁ ÍÁ ÀÄÍÆÏÎÄ̼ ʽռ ü ½Ì¼ÉÔ¼ ÎÁȼ µÁ ËÊÍÇÁÀ¾¼ÀÄÍÆÏÍÄÛÄÍʽʽÕÁÉÄÁÎÊɼ ¯ÇÌÄѣĽÁ̼ÎÆÊÉ¿ÌÁÍÖÎÕÁËÌÄÆÇÚÓÄ ̼½Êμ

 %$8(/(0(17(%$8 

ªËÂѽɽÇÈƺ½¼½ÂÆŻȽÉÒÊb§ÈÆ¿ÆÈÎÀ† ̸ɸ¼À†ÉÊÒÂøp

ŸÇ¼¾ÉÄÎÁ ÎÁÈÄ ɼ ÆÊÉ¿ÌÁͼ ÕÁ ½ÖÀ¼Î̼ÿÇÁÂÀ¼Éľ̼ÃÇÄÓÉÄÍÁÍÄÄ c«ÌÊÃÊÌÒÄÄмͼÀÄq cœÌÑÄÎÁÆÎÏ̼Ä ÍÎÖÆÇÊq c«ÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ ÎÊËÇÊÄÃÊǼŠ ÒÄÛ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄľËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼ ÍÎÖÆÇÊq c¨ÊÉμÂÉÄÀÁÅÉÊÍÎÄÄÏËÇÖΊ ÉÁÉÄÛq c«ÌÊÄþÊÀÍξÊ Ä ÇÊ¿ÄÍÎÄƼq c£¼ÕÄμ ÍμÉÀ¼ÌÎÄ Ä ȼÌÆÁÎÄɿʾÊ ËÌÄÇÊÂÁÉÄÁq®ÁÃÄÎÁÈÄͼÆÌÄÎÁÌÄÄ ɼ ÊÎÀÁÇÉÄÎÁ üÍÁÀ¼ÉÄÛ c¦ÊÈÐÊÌÎ Ä ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎ ËÌÄ ¾ÖÉÔÉÄ ÎÁÈËÁ̼ÎÏÌÄ ÊÎ ¿Ì¼ÀÏͼ ɼÀ ÉÏǼμq cžÖËÌÊÍÄ ɼÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμɼмͼÀ¼Î¼q ÄÇÄc«Ìʊ ½ÇÁÈÄɼÈÊÉμÂÉÄÎÁ̼½ÊÎÄqÕÁͼ¾ ÒÁÉÎÖ̼ ɼ ʽÈÛɼμ ɼ ÊËÄÎ ÈÁÂÀÏ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊÄɼÏƼμ ¦ÊÉ¿ÌÁÍÖÎ Á ËÊÀËÊȼ¿¼É ÊÎ JGU ¬ÊÃÁÉѼÅÈÄɼŊ¾¼ÂÉÄÎÁÄÉÍÎÄÎÏÒÄÄ ɼ¬ÏÍÄÛ£¼ÁÀÉÊÍÄþÁÍÎÉÄÎÁÄÉÍÎÄÎϊ ÒÄÄɼÆÊÉ¿ÌÁͼÕÁ½ÖÀ¼ÎËÌÁÀÍμ¾ÁÉÄ Ä¿ÊÍÎÄÊάÏÍÆÄÛ˼ÌǼÈÁÉÎ ÏË̼¾¼Î¼ ɼ¨ÊÍƾ¼ÄʽǼÍÎμ ƼÆÎÊÄÊÎÀÌÏ¿Ä ¿Ì¼ÀʾÁ °ÄÌÈÄÎÁ Ä ÍËÊÉÍÊÌÄÎÁ ÕÁ ÄȼÎ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ À¼ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾ÛÎ ƼÎÊ

ü ¿Ç¼¾ÉÄÎÁ ÍËÊÉÍÊÌÄ ͼ ËÌÁÀ¾ÄÀÁÉÄ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÄÕ¼ÉÀʾÁÄËʊ¿ÊÇÁÈÄ ËÇÊÕÄü¾ÊÀÁÉÁɼÀʿʾÊÌÄ žÒÁÉÎÖ̼ÍÁËÊÈÁÕ¼¾¼ÎɼÌÐʊ ÌÏÈ®ÏÆÕÁÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÍÌÁռξÍÄÓÆÄ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄüʽÈÛɼɼÈÉÁÉÄÛªÆÊÇÊ ÐÊÌÏȼÕÁ½ÖÀ¼Î̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÄÉÐÊ̊ ȼÒÄÊÉÉÄÎÁ ˼¾ÄÇÄÊÉÄ ɼ ¿Ç¼¾ÉÄÎÁ ÍËÊÉÍÊÌĩʾÁÇÁÈÁÉÎɼÆÊÉ¿ÌÁͼÁ ÐÊÌÏÈÖÎüÀļÇÊ¿®ÊÅÕÁÍËÊÈÊ¿ÉÁü ËʊüÀÖǽÊÓÁɼÆÊÈÏÉÄƼÒÄÛÄÕÁËÊÊ ¾ÊÇÄ ɼ ¾ÍÄÓÆÄ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄ ËʊÄÉÎÁɊ ÃľɼʽÈÛɼɼÊËÄΤȼ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ À¼ÍÁϿʾÊÌÛÎËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÄÍÌÁÕÄÍ ËÌÁÀÍμ¾ÁÉÄÐÄÌÈÄÄÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄ;ÌÁŠ ÈÁÎ̼ÁÉÁÊÎÈÄÉÏÎĬÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ ɼÆÊÉ¿ÌÁͼÕÁÆÊÊÌÀÄÉÄ̼Ó¼ÍʾÁÎÁ ¾ ɼ¾ÁÓÁÌÄÁÎÊ ɼ ÐÊÌÏȼ ­ÌÁÕÄÎÁ ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÊÍÖÕÁÍξ۾¼ÎËÊÄýÊÌɼ ÄÃÇʽÁÉÕ¼ÉÀɼÍËÊÉÍÊÌÄÇľËʊ ÀÄÍÆÌÁÎɼ¼ÎÈÊÍÐÁ̼ ®ÌÛ½¾¼À¼ÍÁÍËÊÈÁÉÁÄË̼ÃÉÄÓɼŠ μ¾ÁÓÁÌÛËÌÁÃËÖ̾ÄÛÀÁÉ ÆÊÛÎÊÍÖÕÊ ÁÁÀÄÉÊÎÆÊÈÏÉÄƼÎľÉÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄ ɼÆÊÉ¿ÌÁͼ ¡ÀÉÊ ËÊÀʽÉÊ ɼÓÄɼÉÄÁ ÍÁ ÉÏŠ À¼ÁÊÎʽÊÍʽÁɼËÇÊÕɼÒÁÉÎ̼ÇÉÊ ÈÛÍÎʾ¿Ì¼À¼ ÊƼÎÊËÌÁÃÈÄɼǼμ ¿ÊÀÄɼ«Ö̾ÄÛÎÆÊÉ¿ÌÁÍÍÁËÌʾÁÀÁ¾ ÑÊÎÁÇ c¯Æ̼Åɼq ËÌÁà ¿ÊÀÄɼ Á ¼É¿¼ÂÄ̼É c°ÊÌÏÈq ¾ ¨ÊÍƾ¼ ®Ê¾¼ Á ÁȽÇÁȼÎÄÓÉÊ ÈÛÍÎÊ ü ÍÎÊÇÄҼμ ɼ ¬ÏÍÄÛžÖÌÑÏËÇÊÕÊÎƾÈc°ÊŠ ÌÏÈqÀ¼¾¼¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎüÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼Š ÉÁɼÐÁÍÎľ¼ÇÄɼÈÊÀ¼Î¼ ÎÖÌÂÁÍξ¼ ü¾ÌÖÓ¾¼ÉÁɼɼ¿Ì¼ÀÄ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ¿¼ÍÎÌÊÇÄɼ;ÁÎʾÉÄþÁÃÀÄ ¾ÆÇÚÓĊ ÎÁÇÉÊÄɼÆÊÉ¿ÌÁÍÄ ©¼¦ÊÉ¿ÌÁͼÍÁÊӼƾ¼ÎÏӼ͊ ÎÉÄÒÄ ÆÊÁÎÊÁÍËʾÁÓÁÍËÌÛÈÊ ÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼ«ÌÄËÖ̾ÊÎÊÈÏËÌʊ ¾ÁÂÀ¼ÉÁ¾¼ÂɼÌÊÇÛÄȼѼ¿Ç¼¾ÉÄÎÁÈÏ ÍËÊÉÍÊÌÄQSPGJOF 7FLB 3PUP 7#)­Á¿¼ ÍÁ ÊÓÁÌμ¾¼Î Ä ÀÌÏ¿Ä ÍËÊÉÍÊÌÄ ƼÎÊ BMVQMBTU CBNP &YQPDFOUFS FYQSPG 'SPOUBMFR GSJ[ HMBWFSCFSM HSFJOFS NBT HC NFFTFOCVSH NPTCVJME QSJNVT FYJCJUJPOT SPCJUFY TB[J TJFHFOJBŠBVCJ UCN USFNDPŠJMCSVDL UZUBO XFOJH £¼ËÄ;¼ÉÄÛ ¾ #BVFMFNFOUÁt#BV .PTLBV мÆÍ ÄÇÄÓÌÁà ÁÇÁÆÎÌÊÉɼ ËÊÕ¼ ɼ CBVFMFNFOUFŠ CBV!NBJMSVÄÇÄɼ¼ÀÌÁͼ¾ŸÁÌȼÉÄÛ ¯ÍÇʾÄÛμͼƼÆÎÊÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼt Á¾ÌÊ ËÌÄ ÀÊÍμ ËʊʽÔÄÌɼ ËÌʊ ¿Ì¼È¼ 


°±¦¥²³¯Àº¯

®Á­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉàÓÛÑÄÏÃÒËÉÐÁÎÁÉÑÈÁÁÑÖÉÓÆËÓÔÑÁÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉɵÑÁÎËÕÔÑÓÎÁ­ÁÊÎ ¤ÆÑÍÁÎÉà xÄ ÚÆÂÛÅÁÓÐÑÆÅÒÓÁÃÆÎÉÓÆÖÎÉØÆÒËÉÏÒÃÆÓÉÓÆÌÎÉÒÉÒÓÆÍÉ ¯² ÒÕÏËÔÒÃÛÑÖÔÎÁÍÁÌàÃÁÎÆÎÁ&2ÉÏÐÁÈÃÁÎÆÎÁÏËÏÌÎÁÓÁÒÑÆÅÁ

¨ÁÂÆÈÏÐÁÒÎÉÉÐÑÉÃÌÆËÁÓÆÌÎÉÄÑÁÅÏÃÆ  Ä¸ÁÂÀÇȽ¼ºÀ¼º½ÈÆ×ÊÅÀʽ¹Ò¼½ÑÀÂÃÀĸÊÀÏÅÀÇÈÆĽÅÀ ºÉ½ÇƆº¸¾ÅÀ Éʸº¸ÊÉÊȸʽ»ÀÀʽÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀʽ¿¸ÇƆ»ÆÃ×ĸ½Å½È»ÀÁŸ½ÌÀ¸ÉÅÆÉÊ À Éý¼Æº¸Ê½ÃÅÆ ŸĸýÅÀÀ¿ÃÒϺ¸ÅÀ× ½ÄÀÉÀÀ Ÿ$0ª¸¿Àνý ÇƼ¼ÒȾ¸Å¸ÉÒÑÆÆÊÄÅÆ»ÆÆÊŸȽ¼¹Àʽ À¿¼¸¼½ÅÀÆʝ© ŸÇÈÀĽÈ bœÀȽÂÊÀº¸Ê¸¿¸½ÂÆÃÆ»ÀϽżÀ¿¸ÁÅÀ½Å½È»ÀÁŸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊqªÆº¸ ¿¸É×»¸ÀËÃÀÏÅÆÊÆÆɺ½ÊýÅÀ½ »ÆÃ×ĸϸÉÊÆÊÂƽÊƽÆÉÅƺ¸ÅÆŸ ½ºÊÀŸ ÅÆŽ½Ì½ÂÊÀºÅ¸ʽÍÅÆÃÆ»À×ÆÊнÁɽÊʽ»Æ¼ÀÅÀ ¸ºÆÊƽ Æɺ½ÊýÅÀ½ÊƺÆÂÆÃÆÇÆÃƺÀÅ›½ÈĸÅÀ×À½¼Å¸ÊȽʸÆʝºÈÆǸ¸ÊÆ Î×ÃÆšʸ¿ÀºÈҿ¸ ½Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÆÊÆÇÆÊȽ¹Ã½ÅÀ½ŸÄƼ½ÈÅÀʽøÄÇÀ½ ŸĸÃ×ÃÆ ¸ÊƺÉÒÑÆÊƺȽĽÄÆÑÅÆÉÊʸŸÆɺ½ÊýÅÀ½ɽ½˺½ÃÀÏÀø ¨½¿ËÃʸÊÒÊÇȽ¿ÇÆÉý¼ÅÀʽ¼½É½Ê»Æ¼ÀÅÀ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊʸŸ¦©ÇÆÏÊÀ ɽ½˼ºÆÀø¦ÊŽ¾½Ã¸ÅÀ½ÊƼ¸ɽÇƼĽÅ×ËÃÀÏÅÆÊÆÆɺ½ÊýÅÀ½ ɸÄÆ »Æ¼ÀÐÅÆɽÇƼĽÅ×Ê Éý¼º¸º¿½Ä¸Å½ÊÆÇƼºÅÀĸÅÀ½ɸÄÆŸ ÉÊÆÁÅÆÉÊʸŸŸϸßʸÀź½ÉÊÀÎÀ× ºÄ½ÉÊÆȸ¿»Ã½¾¼¸Å½ÀŸ½Å½È»À×ʸ À Éý¼Æº¸Ê½ÃÅÆ ŸÆǽȸÊÀºÅÀʽȸ¿ÍƼÀŸ¦©ÇȽ¿νÃÀ×ÀľÀºÆÊ ǽÈÀƼŸȸ¹Æʸ °ÀÈƸʸ»¸Ä¸ÆÊÇÈƼËÂÊÀÀËÉÃË»À ÂÆÀÊÆÇȽ¼ÉÊÆÀ ¼¸¹Ò¼¸ÊÇȽ¼Éʸº½ÅÀŸÀ¿Ãƾ½ÅÀ½ÊÆb¦Éº½ÊýÅÀ½ÇÃÖÉÉÊÈÆÀʽÃÉʺÆ q Æѽº½¼ÅÒ¾ѽÇƼ¸Å×Ê¿¸ÇÈÆÄןÂÒĽŽȻÀÁÅƽ̽ÂÊÀºÅÀ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ¿¸ºÒÅÐÅÆÆɺ½ÊýÅÀ½

­

ÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛÎ ÎÖ̿ʾÍÆÄ ˼ɼÄÌ ü ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏ̼ Ä ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ Á ɼŊ¿ÊÇÛȼμ ÄÉʾ¼ÒÄÊÉɼËǼÎÐÊÌȼüÍÁÆÎÊ̼ ÄÕÁÊξÊÌľ̼Îľ־°Ì¼ÉÆÐÏÌÎɼ ¨¼ÅÉÊÎÀʼËÌÄÇ¿ ªÆÊÇÊÏÓ¼ÍÎÉÄÒľÄÃÇÊÂÁŠ ÉÄÁÎÊÕÁËÌÁÀÍμ¾ÛÎʽÔÄÌɼ¿¼È¼ ÊÎËÌÊÀÏÆÎÄÄÏÍÇÏ¿Äü¼ÌÑÄÎÁÆÎÄ ÄÉÎÁÌÄÊÌÉÄ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÄ ÀÄüÅÉÁÌÄ Ä ÄÉÂÁÉÁÌÄ ƼÆÎÊ Ä üɼÛÎÓÄÄ ÎÖ̿ʾÒÄ ɼ ÁÀÌÊ Ä ÀÌÁ½ÉÊ Ä ÄɊ ÀÏÍÎÌļÇÒĵÁ½ÖÀ¼ÎËÌÁÀÍμ¾ÁÉÄ ¾ÍÄÓÆÄ ɼÒÄÊɼÇÉÄ ¿ÁÌȼÉÍÆÄ Ä ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ÇÄÀÁÌÄ ÊÎ ÎÌÄÎÁ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξ¼ÕÄ ÍÄ ʽǼÍÎÄ ɼ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÊ ÄÉÂÁŠ ÉÁÌÍξÊļ¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÁɼÀÊȼ ÄͿ̼À¼Î¼ ­ÁÆÒÄÛμ ü Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ Á ɼŊ ¿ÊÇÛȼμ ¾ ;Áμ ÄÃÇʽÁɼ üǼ Í ÊÆÊÇÊÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄ®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ ª­ÄǼÈËÄÎÁÕÁͼÄÃÇÊÂÁÉľüÇÄ Ä ƼÆÎÊľüǼμüÐÊÌÏÈÄÄ üǼμ ü Ë̼ÃÉÁÉÍξ¼ ŸÌ¼ÀÍÆÊÎÊ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁÍÊ¿ÌÊÈÉÊ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ÊξÖÉÔÉĪ­ÈÊÂÁÀ¼ÍÁɼÈÁÌľ üǼ ©Ê¾¼ÎÊÌÍÆÄÎÁǼÈËÄĪ­ ƼÆÎÊ Ä ÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÉÄ ÌÁÔÁÉÄÛ ü ÏË̼Š ¾ÇÁÉÄÁ ɼ ¾ÖÉÔÉÊÎÊ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ ÆÊÄÎÊÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ¾ÄÀÛÎɼ˼ɼÄ̼ ͼ ËÌÁÀËÊÍμ¾ÆÄ ü ɼȼÇÛ¾¼ÉÁ ɼ ̼ÃÑÊÀÄÎÁ ü ̼½Êμ Ä ËÊÀÀÌÖÂƼ ɼ ʽÕÄÉÄÎÁ ÍÖÕÊ Ä ü ËʊÀʽ̼ üÕÄμ ɼ ÊÆÊÇɼμ ÍÌÁÀ¼ ž μÃÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

¥¸À¿Ãƾ½ÅÀ½ÊÆb¦Éº½ÊýÅÀ½ÇÃÖÉ ÉÊÈÆÀʽÃÉʺÆqѽɽÇȽ¼Éʸº×Ê ÐÀÈƸ»¸Ä¸ÆÊÇÈƼËÂÊÀÀËÉÃË»À

¾ÌÖÃƼ ËÌÁÀǼ¿¼ÎÍÁÄÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÄ ƼÎÊ̼ÃÑÊÀļÇÎÁÌɼÎÄ¾Ä ÆÊÄÎÊÉÁ ÄÃÄÍƾ¼ÎËÖÇɼËÊÀÈÛɼɼʽÊÌÏÀŠ ¾¼ÉÁÎÊ ¼ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼ÎƼÎÊ ɼÀ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁɼ¾ÁÓÁÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ©¼ËÌÄÈÁÌÁ¾ÎÄÉÄ ÉÊÉÁÁÐÁÆÎľŠ ÉÄǼÈËÄÍÂľ¼ÓÉÄËBAÌÄÈÊ¿¼ÎÀ¼ ÍÁüÈÁÉÛÎÍËÊÍÇÁÀÉÊÎÊËÊÆÊÇÁÉÄÁ ǼÈËÄÍɼÎÌÄÁ¾ÄËBAÌÄËÊÀ¾ÄÍÊÆÊ ɼÇÛ¿¼ÉÁ ÆÊÄÎÊ ÄÃÇÖÓ¾¼Î ÀÊ  ËʾÁÓÁ;ÁÎÇÄɼÄÄÃ̼ÃÑÊÀ¾¼ÎÊÆÊÇÊ ËʊȼÇÆÊÁÉÁÌ¿ÄÛ«ÊÎÊÃÄɼŠ

ÓÄÉÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÀʽÌÄÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμ ɼ À¾ÄÂÁÉÄÁÎÊ Ä ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ À¼ ÍÁ ɼȼÇÛÎ ÊËÁ̼ÎľÉÄÎÁ ̼½ÊÎÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ  ÊÌÄËʊ¿ÊÇÁÈÄËÌÁÀÄÈÍξ¼ÄȼÎ ÍÄÍÎÁÈÄ ÄÃËÊÇþ¼ÕÄǼÈËÄÍѼÇʊ ¿ÁÉÉʊÈÁμÇÉÄËBAÌÄ ÆÊÄÎÊÄÃÇÖÓ¾¼Î ÎÊËǼ½ÛǼ;ÁÎÇÄɼ ÄÍÖÊξÁÎÉÄÛÎ ÁÇÁÆÎÌÊÉÁɽ¼Ç¼ÍέÄÍÎÁÈÄÊÎÎÊÃÄ ¾ÄÀÍÖÃÀ¼¾¼ÎÍËÁÒļÇɼ¼ÎÈÊÍÐÁ̼ ÆÊÛÎÊ ÉÁ ͼÈÊ Ë̼¾Ä ¿Ì¼ÀʾÁÎÁ Ëʊ ËÌľÇÁƼÎÁÇÉÄ ÉÊ Ä ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁ ɼɼÀÁÂÀÉÄÛÄÃÎÊÓÉÄÆɼ;ÁÎÇÄɼ ÀÊËÌÄɼÍÛÎüÃɼÓÄÎÁÇÉÊËʊ¿ÊÇÛÈÊ ÓϾÍξÊüÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎϿ̼ÂÀ¼ÉÄÎÁ ¨ÊÀÁÌÉÊÎʾÖÉÔÉÊÊ;ÁÎÇÁÉÄÁÍÁ ÊÎÇÄÓ¼¾¼ÉÁͼÈÊÍÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÁÐÁƊ ÎľÉÄǼÈËÄÄËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÛ ÉÊÄ ÍËÌÄÇÊÂÁÉÄÁɼÍËÁÒÄÐÄÓÉÄüǼȊ ËÄÎÁÊËÎÄÓÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊÄÎÊÈÊ¿¼Î À¼ÍÁ¼À¼ËÎÄ̼ÎÆÖÈ¿ÁÊÈÁÎÌÄÓÉÊÎÊ ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÁ ɼ Ê;ÁÎÄÎÁÇɼμ ÍÄÍÎÁȼ ©¼ÅŠÀʽÌÊÎÊ ÊÎ ¿ÇÁÀɼ ÎÊÓƼ ɼ ÁÆÊÇÊ¿ÄÛμ ͼ ÏÇÄÓÉÄ ª­ ü ¾ÁÇÊÍÄËÁÀÉÄ Ä ËÁÔÁÑÊÀÉÄ ¼ÇÁÄ ÆÊÄÎÊ ÊÎÁÀɼÍÎ̼ɼ ͼʽÊÌÏÀ¾¼ÉÄ ÍÖÍ;ÁÎÇÊÄÃÇÖÓ¾¼ÕÄÀÄÊÀÄÍÀÖÇÖ¿ ÂľÊÎ Ä ÊÎÀÌÏ¿¼tÍÖ½Ä̼ÎÁÉÁÌ¿ÄÛ ÓÌÁà ÍÇÖÉÓÁ¾Ä ½¼ÎÁÌÄÄ ­ËÁÒļÇÉÊ ÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÄüÎʾ¼ËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ ÉÄÍÆÊÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄ-&%ÈÊÀÏÇÄͼÍɼ½Š ÀÁÉÄ Í ʾ¼Çɼ ÇÁÕ¼ ÆÊÛÎÊ ɼÍÊÓ¾¼ ;ÁÎÇÄɼμÎÊÓÉʾÉÏÂɼμʽǼÍÎ ÄÍÁɼȼÇÛ¾¼̼ÃÍÁž¼ÉÁÎÊÄüÈÖ̊ ÍÛ¾¼ÉÁÎÊɼ;ÁÎÇÄÉÉÄÛËÊÎÊÆ ¤ÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÉÊÎÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ɼ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁÎÊÈÊÂÁÍÖÕÊÀ¼ɼȼÇÄ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÎÊ ËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ üÈÖ̊ ÍÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ;ÁÎÇÄÉÉÄÛ ËÊÎÊÆ Ä ̼½ÊÎÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ ƼÎÊ ¾ ÍÖÕÊÎÊ ¾ÌÁÈÁ ËÊÀʽÌÛ¾¼ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμ ɼ À¾ÄÂÁÉÄÁÎÊ ËÊ ËÖÎÄռμ Ç¼¿ÊŠ À¼ÌÁÉÄÁ ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ -0/ ¿Ö¾Š Ƽ¾ÊÎÊ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ Á ¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ÉÊ ÊÎ ËǼÉÄ̼ÉÁ ÊÌÄÁÉÎÄ̼ÉÊ ÆÖÈ ÎÖÌÍÁÉÁÎÊ ¼À¼ËμÒÄÛɼÈÊÕÉÊÍÎμ ÓÌÁà üÈÖ¿ÇÛ¾¼ÉÁ ɼ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÄ ÈÁÍμ Ä ÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÄ ËÌÊÒÁÍÄ ü ËÊÀÀÌÖÂƼ ÓÌÁà ʽÔÄÌÉÄ ÐÏÉÆÒÄÄ üɼ½ÇÚÀÁÉÄÁ ªÍ¾ÁÉ ѼÌÈÊÉÄÃÄ̼ÉÄ ǼÈËÄ Ä ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ɼ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁÎÊ cªÍŠ ¾ÁÎÇÁÉÄÁ ËÇÚÍ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊ r ÕÁ ɼÍÊÓÄ ¾ÉÄȼÉÄÁÎÊ ÍÖÕÊ Ä ÆÖÈ ÏÇÄÓÉÊÎÊÊ;ÁÎÇÁÉÄÁ ÆÊÁÎÊÁƼÆÎÊ Éʾ¼ÎÊÌÍÆÊ μƼÄÆ̼ÍľÊ 


"5"*%: +/*.:6% ." !+ 7!"6"/+ /-: ! ." $")/ * .,+'+&./%" /+ .% +/!"("/" )('+ -")" $ ! ." 0"!%/" )*+#"./+/+ ,-"!%)./'+%/+%,-"!+./:!+ -)/ +/,-+1%(%:."+/(%4.,-"7$2+!*+ '4"./+,-"!( 09/"*'+)1+-/-$*++-$%" * 1+-)%/" %$+- * !"'+-/%*% "(")"*/% % 3"/++ )*+ ++-$%" .,+-"! 5%/" #"(*%: % ./-+%/"(*% ,-+"'/% '(94%/"(*+ /+,(+ % $0'+%$+(3%:*.7-")"**+*%+ ,+'+&./%" % .% 0-*+./ % !72/ +6" -*/%-*/ "'+(+ %4*+./ % !7( +/-&*+./ * ,-+1%(%/"''/+%'+),"/"*/*+.//*,-/*8+-%/" * *+'+(+ " . /"$% '+%/+ 6" % !!/ %*1+-)3%:$.%4'+'."6+,-+$+-3%%-/% $*+%:./-+"#%(%$,+!):**!+ -)/

%" 6" % ,+.+4%) . 0 ! + + ( . / % " ,-/*8+-%/" * *&(%$+!+. 

*&%.+'+'4"./+ ./%(*%,-/*8+-% +,/%)("*."-%$ ,"-1"'/*%-"5"*%:

 5%/".%./")%5%:/0.,"2

 VEKA AG в България 1797 София, ПК 10, Иван Димитров тел./факс:  

 

e-mail: idimitrov@veka.com, www.veka.bg

немско качество от клас А

Склад: ВЕКА България ЕООД 1220 София, кв. Орландовци ул. “Първа Българска Армия” 18 тел.:  

факс: 02/832 71 92 e-mail: office@veka-bg.com, www.veka.bg


¡«³´¡¬®¯

¥ÎÉÎÁÐÑÏÈÏÑÆ×ÁñÏÈÆÎÖÁÊÍ

°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÓÆÎÁÐÑÏÈÏÑ×É ÉËÌÉÍÁÓÉØÎÉÓÆÐÑÏÍÆÎÉ šÉ½Çƺ½Ï½ËɽѸĽÇÈÆĽÅÀʽºÂÃÀĸʸ¢¸ÇÈÀ¿ÀʽŸºÈ½Ä½ÊÆ ÆÉƹ½ÅÆ ÇȽ¿ʸ¿À»Æ¼ÀŸºÎ×øºÈÆǸ ŽÅÀÆÉʸºÀ͸ŸÄÀȸŸ¸Êƺ¸ÀÄÆÊÆÊÆŸ ʸ¿»Æ¼ÀÐÅÀʽœÅÀŸÇÈÆ¿ÆȽθº¨Æ¿½Å͸ÁÄ ÉÒÉÊÆ×ÃÀɽŸÆÂÊÆĺÈÀÊ» ¹½ÄÅÆ»ÆÇƼÍƼ×ÑÆb§ÈÆ¿ÆÈÎÀʽÀ̸ɸ¼ÀʽºËÉÃƺÀ×ʸŸÂÃÀĸÊÀÏÅÀ ÇÆĽÅÀp§È¸ºÀʽÃÉʺÆÊÆŸ›½ÈĸÅÀ׸ÂÊÀºÅÆѽÉý¼À¿¸À¿ÇÒÃŽÅÀ½ÊÆŸ ÇÆÉʸÅƺ½Å¸Ê¸νÿ¸¼È¸ÉÊÀÏÅÆŸĸÃ׺¸Å½Ÿ½ÄÀÉÀÀʽÆÊ©¦

¯

ÍÉʾÉÄÎÁ ÀÊÆǼÀÄ ½ÛѼ ËÊ͊ ¾ÁÎÁÉÄ ÄÈÁÉÉÊ ɼ μÃÄ ÎÁȼ ªÍʽÁÉÊ ËÌÁà ËÖ̾ÄÛ ÀÁÉ ɼ ËÌÄÍÖÍξ¼ÕÄÎÁ ½ÛѼ ËÌÁÀÇÊÂÁÉÄ ÎÁÈÄÎÁ c«ÌÊÃÊÌÒÄ Ä мͼÀÄ ¾ ËÌÊÈÁÉۊ ÕÄÛÍÁÆÇÄȼÎq ÀÊÆǼÀɼÌÖÆʾÊÀĊ ÎÁÇÛɼ¤ÉÍÎÄÎÏμ¯ÇÌÄÑ£ÄÇÁ̼Î c ¼ÂľÁÁÈÄÍÎÌÊÄÈÂÄÇÄÕ¼ɼ ½ÖÀÁÕÁÎÊq ÊÎÀŠÌ¥Ê¼ÑÄÈ­¼ÌÄÊÎÊÎ 5/4*OGSBUFTUt¨ÚÉÑÁÉ c«ÁÍÎÁÉÁ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ t üÀ¼Ó¼ ɼ½ÖÀÁÕÁÎÊqÄËÊÀÎÁÈÄÎÁÆÖÈÎÊÃÄ ÀÊÆǼÀ ɼÍÊÓÁÉÄÆÖÈÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä мͼÀÄ  ÊÆǼÀÖÎ ½Á ÄÃÉÁÍÁÉ ÊÎ ±¼ÉÍ  ÄÎÁÌ ±Á¿ÉÁÌ ÊÎ °ÁÀÁ̼ÇÉÊÎÊ ÈÄÉÄÍÎÁÌÍξÊ ü Î̼ÉÍËÊÌÎ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊĿ̼ÀÊÏ͊ ÎÌÊÅÍξʾÁÌÇÄÉ ž ËÌʾÁÀÁÉÄÎÁ ÍÁÈÄɼÌÄ ½ÛѼ ̼ÿÇÁÀ¼ÉÄ Ä ÎÁÈÄ ƼÎÊ c¦ÊÉÍÎÌϊ Ä̼ÉÁÍÉʾÄȼÎÁÌļÇÄq cªÍÄ¿ÏÌۊ ¾¼ÉÁɼ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎËÌÄËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ

¢ÆĽÅʸÈÀʽÇÈƼÒþ¸º¸ÊÀºÇÆÏÀºÂ¸Ê¸

 %$8(/(0(17(%$8 

cªË¼Ã¾¼ÉÁ ɼ ÆÇÄȼμ ËÊÍÌÁÀÍξÊÈ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ ɼ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊq c¤ÃÍÇÁÀ¾¼ÉÄÛ ü ½ÖÀÁÕÊÎÊ ÍÎÌÊĊ ÎÁÇÍξÊq cª½Ì¼½ÊÎƼ ɼ ÁÇÁÈÁÉÎÄ ɼÍÄÍÎÁÈÄÎÁq ¤ÉÎÁÌÁÍËÌÁÀÄþÄƼÇÁÆÒÄÛμɼ

«Ï¸ÉÊÅÀÎÀʽÀĸ͸ºÒ¿ÄƾÅÆÉʼ¸ÇÈÀÉÒÉʺ¸ÊŸÀÅʽȽÉÅÀɽÄÀŸÈÀ

ÄмͼÀÄÎÁq cžÖËÌÊÍÄÊÎË̼ÆÎÄƼμ ËÌÄËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄмͼÀÄÎÁq ¯Ó¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ ÄȼѼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ À¼ ʽÍÖÀÛÎ ÊÕÁ ÎÌÄ ÊÍÉʾÉÄ ÎÁÈÄ

ÀŠÌ°ÌÄÀÌÄѧÁÉÁÌɼÎÁȼc¢ÄÇÄÕ¼ Ä ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊ ¾ ¡¾ÌÊ˼q ƼÆÎÊ Ä ÀÊÆǼÀÖÎɼÀŠÌ°ÊÇп¼É¿£¼ÅÇÁÌÊÎ ¤ÉÍÎÄÎÏμËÊÈÁÎÁÊÌÊÇÊ¿ÄÛÄÄÃÍÇÁÀŠ ¾¼ÉÄÛɼÆÇÄȼμžÉÁ¿ÊÎÊÅüËÊÃɼ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ ¾  ÉÄÎÁ Í ¼ÆÎϼÇÉÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ɼ ªª© ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ Ê˼þ¼ÉÁÎÊɼÆÇÄȼμ ª½ÖÌɼÎʽÁ¾ÉÄȼÉÄÁɼËÊÀ¿ÊŠ ÎʾƼμɼ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀɼμ½Ì¼ÉÔʊ ¾¼ÍÌÁÕ¼ ËÊ;ÁÎÁɼɼŸÊÀÄɼμɼ ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ÆÊÛÎÊÕÁÍÁÍÖÍÎÊÄ ËÌÁüËÌÄÇËʾÌÁÈÁɼÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ GFOTUFSCBVGSPOUBMF  ÉÄÎÁ¾¬ÊÃÁÉѼÅȾÆÇÚÓ¾¼Ñ¼Ä Î̼ÀÄÒÄÊÉÉÄËÊÍÁÕÁÉÄÛɼǼ½Ê̼Š ÎÊÌÄÄ ¾ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ËÊ ËÌÊÃÊÌÁÓɼ ÎÁÑÉÄƼ JGU «ÖÇɼ ËÌʿ̼ȼ Í ÄÉÐÊÌȼÒÄʊ ÉÁÉ ȼÎÁÌÄ¼Ç ÀÊÆǼÀÄ Ä ÌÁÃÚÈÁμ ÄÃÉÁÍÁÉÄ ËÊ ¾ÌÁÈÁ ɼ  ÉÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ¾ ¬ÊÃÁÉѼÅÈ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ËÊÇÏӼξ¤ÉÎÁÌÉÁÎɼ¼ÀÌÁÍXXX JGUŠSPTFOIFJNEF


¡«³´¡¬®¯

5RWRÚÆÒÓÑÏÉÎÏÃÈÁÃÏÅ

®ÁØÁÌÏÎÁÎÏÃÆÓÁÐ 3PUP'SBOL"(½ºÆ¼½ÑÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ŸÈËÉÂÀ×Ǹ¿¸È¿¸ɽ»Ä½ÅÊÀÀƹÂƺ ¿¸¼ºËÆÉƺ¸¼Æ»È¸Ä¸Æʼ½É½Ê»Æ¼ÀÅÀŸɸĦʻÊËÂɽÇÈÆÀ¿º½¾¼¸ ƹÂƺŸ¸¼¸ÇÆÉȽÑŽŸȸÉŸÃÆÊÆÊÒÈɽŽ Æʼ¸ºÅ¸¹½ÇøÅÀȸÅÆ ÂÆÄÇýÂÊÅÆÊÆÄËÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆ¥¸ÖÅÀ»ɽÉÒÉÊÆ×ÇÒȺ¸Ê¸ÂÆǸ ŸÅƺ¿¸ºÆ¼Ÿ3PUP'SBOL"('SBOL"(º¥Æ»ÀÅÉ ¹ÃÀ¿Æ¼ÆɽÃÆ™ÆÈÀÃƺÆ ¤ÆÉÂƺɸƹøÉÊ 

£

;ÊÄÎÁ ËÌľÁÎÍξÁÉÄ ÍÇʾ¼ ¿ÁÉÁ̼ÇÉÄÛÎ ÀÄÌÁÆÎÊÌ ¨¼ÎļÍ ¡½ÁÌǼÅÉÄÓÇÁÉÖÎɼÏË̼¾ÄŠ ÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎɼ3PUP'SBOL"(§ÁÊɼÌÀ ¼Å¿ ËÊÀÓÁÌμѼ ¿ÊÇÛÈÊÎÊ ÃɼÓÁÉÄÁ ɼÁÀÄÉμÆÖ¾ü¾ÊÀ¾¬ÏÍÄÛ­ËÊÌÁÀ ¨¼ÎļÍ¡½ÁÌǼÅÉ ÉÁÍμ¾¼¾ÖËÌÊÍͼÈÊ üϾÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁɼËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊÄ ÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÁɼÀÊÍμ¾ÆÄÎÁ ÉÊÄü

ÔÁɼÄÍÆǼÀʾ¼Î¼½¼Ã¼ ÊÎÆÖÀÁÎÊÕÁÍÁ Íɼ½ÀÛ¾¼ÎÖ̿ʾÍƼμÈÌÁ¼

´ÒÐÆÙÎÁÐÉÏÎÆÑÒËÁÑÁÂÏÓÁ 3PUPÁ¼ÆÎľÁÉÏÓ¼ÍÎÉÄÆɼÌÏÍÆÄÛ ˼üÌËʾÁÓÁÊοÊÀÄÉÄ­ÎÌÏÆÎÏ̼μ ɼ3PUPÁÄÿ̼ÀÁɼÊκ̿Áɨ¼ÅÁÌ ÆÊÅÎÊËÌÁÿÊÍÉʾ¼¾¼ËÖ̾ÊÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξÊɼÐÄÌȼμÄμÃÄ

¥¸ÖÅÀ»¹½ŸÇȸº½Å¸ÇÒȺ¸Ê¸ÂÆǸŸÅƺÀ׿¸ºÆ¼Ÿ3PUP'SBOL"(º ¥Æ»ÀÅÉ ¤ÆÉÂƺɸƹøÉʦÊÃ׺ÆŸ¼×ÉÅÆ£½ÆŸȼ™È¸Á» ¤¸ÊÀ¸É¹½ÈøÁÅÀ ¶È»½Å¤¸Á½È ÂÆÁÊÆÆÉÅƺ¸ÇÒȺÆÊÆÇȽ¼ÉʸºÀʽÃÉʺÆŸ3PUP'SBOL"(º¨ËÉÀ×

ɼÈÄ̼ÉÁɼËÊÃÄÒÄÄɼËÊ̼ÍɼÇÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛɼ½ÖÌÃÊ̼þľ¼ÕÄÛÍÁ˼Š ü̾¬ÏÍÄÛœ§ÁÊɼÌÀ¼Å¿ÄÃÎÖÆɼ ÓÁ ÌÏÍÆÄÛξÖÎÌÁÔÁÉ˼üÌÍÁËÌÁ¾ÌÖÕ¼¾ ɼŊ¿ÊÇÁÈÄÛɼÒÄÊɼÇÁÉ˼üÌü3PUP 'SBOL"(£¼ÁÀÉÊÍÎʾ¼¬ÏÍÄÛÕÁĿ̼Á ÆÇÚÓʾ¼ÌÊÇÛ¾̼ÃÆÌľ¼ÉÁÎÊɼ˼üŠ ÌÄÎÁ¾­ÌÁÀɼœÃÄÛĦ¼¾Æ¼ÃÆÄÛÌÁ¿ÄÊÉ ü3PUP©¼ËÖ̾¼Î¼ÆÊËƼËÌÄÍÖÍξ¼Ñ¼ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄɼɼŊ¾¼ÂÉÄÎÁ˼ÌΊ ÉØÊÌÄÊÎÎÖ̿ʾÄÛμÄËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼËÌÊÃÊÌÁÓÉÄ۽̼ÉÔ ©¼ÑÁÆμ̼ÕÁÍÁËÊÍÎÌÊÛÎËÌʊ ÄþÊÀÍξÁÉÄѼÇÁμÍËÇÊÕɼŊȼÇÆÊ ÊÎ È «ÌÁÀ¾ÄÀÁÉÊ Á ÍÎÌÊÁÂÖÎ ɼ ü¾ÊÀ¼ À¼ ËÌÄÆÇÚÓÄ ¾ Æ̼Û ɼ ¿ÊÀÄɼžÎÊÌÄÛÎÁμËËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÀÊÆ̼Ûɼ¿ÊÀÄɼÀ¼½ÖÀÁü¾Ö̊

¿ÊÀÄɼÍÁÊÎÎÁ¿ÇľüÍÇÏÂÁɼËÁÉÍÄÛ  ÊƼÎÊ ¾ ɼӼÇÊÎÊ ɼ ËÌÁÀÁÉ ËǼÉ ÐÄÌȼμ üǼ¿¼ÔÁ ɼ ¼ÍËÁÆÎÄÎÁ ɼ ÍÁ̾ÄÃɼμ ÀÁÅÉÊÍÎ ü м½ÌÄÆÄÎÁ ü ËÌÊÃÊÌÒÄÄмͼÀÄ ÍÁ¿¼3PUPɼ¾ÌÁÈÁ ÊÎÓÄμÃɼÓÁÉÄÁÎÊɼÈÁÍÎÉÊÎÊËÌʊ ÄþÊÀÍξÊ®¼Æ¼ËÌÁÿÍμÌÎÄ̼ ÆÊÉÐÁÆÒÄÊÉÄ̼ÉÁÎÊɼʽÆʾÄ­À¾Á ÈÊÉμÂÉÄÇÄÉÄÄÄÊÆÊÇÊ̼½ÊÎÉÄÒÄ 3PUP'SBOL"(üËÖ̾ÄËÖÎËÌÄÀʽÄ ÊËÄξÈÁÍÎÉÊÎÊËÌÊÄþÊÀÍξÊŸÊÀÄɼ ËʊÆÖÍÉʽÁÀÊÍÎĿɼÎÍÁÌÎÄÐÄƼÎÖÎ ɼ ÍμÉÀ¼Ìμ %*/ &OHJOFFSJOH *40  ÉÁ;ÍÖÕÊÎÊËÌÊÄþÊÀÍξÊ ¾ÁÓÁ̼½ÊÎÛÎÀÏÔÄ ©Ê¾ÄÛÎ ü¾ÊÀ ¾ ©Ê¿ÄÉÍÆ üËÊÓ¾¼ ̼½ÊμÍ̼½ÊÎÉÄÒÄžÆ̼Ûɼ ¿ÊÀÄɼ ÎÁÑÉÄÛÎ ½ÌÊÅ ÕÁ ɼ̼ÍÉÁ ɼ

¶È»½Å¤¸Á½È ÂÆÁÊÆʸ¿À»Æ¼ÀŸ À¿Ã½¿½ºǽÅÉÀ× Æʼ¸ºÅ¸ŸÉÊÆ׺¸¿¸ ÆÈ»¸ÅÀ¿ÀȸŽŸĽÉÊÅÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆ

 ÊÎÆÊÄÎÊÕÁ½ÖÀ¼ÎüÁÎÄͼÈÊ ¾ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ 3PUP'SBOL"(ËÌÄǼ¿¼¾ʽǼÍÎμ ɼ ʽÆʾ¼ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛμ ɼ cÁÀÄÉÉÄÛ ËÌÊÀÏÆÎq ÍÆÊÁÎÊËÊÆÌľ¼¾ÍÄÓÆÄÄÊ ÄÍƾ¼ÉÄÛ«ÊÓÎľÍÄÓÆļÌÎÄÆÏÇÄÕÁ ÍÁËÌÊÄþÁÂÀ¼Î¾ÉʾÄÛü¾ÊÀ ȼÇƼ Ó¼ÍÎÕÁÍÁ¾É¼ÍÛ­¼ÈÊ¿¼Ç¾¼ÉÄÃÄ̼ÉÁÎÊ ÕÁÍÁÄþÖÌÔ¾¼ÊÎÀÌÏ¿ÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ «ÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ÍÁÍÖÕÊÄÆÊÊËÁÌÄ̼ÉÁÍÇʊ ¿ÄÍÎÄÓÉÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁüÍɼ½ÀÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼÌÏÍÆÄÎÁËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼËÌÊÃÊÌÒÄ Í¼ÍÊÌÎÄÈÁÉμɼ3PUP­É¼½ÀÛ¾¼ÉÁÎÊɼ ÎÖ̿ʾÍÆÄÎÁ ˼ÌÎÉØÊÌÄ ɼ ËÌÄÉÒÄ˼ cÀÂÖÍÎÄÉμÅÈqÕÁÁËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ ªÍ¾ÁÉ ¾ ¬ÏÍÄÛ ÆÊÉÒÁÌÉÖÎ Äȼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÊÕÁ¾ÁÀÄɼÅÍÁÎÍÎ̼ÉÄ ÎÌÄü¾ÊÀ¼ͼ¾ŸÁÌȼÉÄÛ ËÊÀ¾¼¾­œµ įɿ¼ÌÄÛ ÄȼÊÕÁ¾œ¾ÍÎÌÄÛ °Ì¼ÉÒÄÛ ­ÇʾÁÉÄÛ «ÊÇԼĦÄμÅžɼÀÍÎ̼Š ÉÄ3PUP'SBOL"(ÄȼËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξ¼ ÄÍÁ̾ÄÃÉĽÚ̼ 

¤¸ÊÀ¸É¹½ÈøÁÅb©ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆ ŸÄ×ÉÊÆѽÆÇÊÀÄÀ¿ÀȸĽ ¼ÆÉʸºÂÀʽ¿¸ÇȽȸ¹Æʺ¸Ê½ÃÀʽ ÀѽÆʻƺÆÈÀÄŸÇÆȸÉŸÃÀʽ À¿Àɺ¸ÅÀןÈËÉÂÀ×Ǹ¿¸Èp %$8(/(0(17(%$8
¡«³´¡¬®¯

9HVWROLWÉÎÃÆÒÓÉÑÁÍÉÌÉÏÎÁÆÃÑÏ

¨ÁÓÃÛÑÇÅÁÃÁÎÆÎÁÐÏÈÉ×ÉÉÓÆ ©»ÆýÄÀÀź½ÉÊÀÎÀÀ7FTUPMJU(NC)$P,(Àɸ¼¸ÇÈƼÒþÀ¼¸À¿»È¸¾¼¸ ÇÆ¿ÀÎÀÀʽÉÀŸºÆ¼½Ñ¼ÆÉʸºÏÀŸÉËÈƺÀÅÀ¿¸ÀżËÉÊÈÀ×ʸŸ ÇÈÆÌÀÃÀʽ¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀɝºÈÆǸ§È½¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ¿¸Ã¸»¸ŸºÀÉÆÂÆνŽÅÀ× ÇÆÃÀĽÈ7FTUPMJU¨¢b§ÈƼÒþ¸º¸Ä½ŸнÊÆȸ¿ºÀÊÀ½À¿¸Ã¸»¸Ä½Ÿ Êƺ¸ ÂƽÊƺ½Ï½½¼Æ¸¿¸ÃƸϽÉʺ¸Ê¸ÉÀq ƹ½Ñ¸º¸¼†È˜ÈÅƢŽ¹½Ã¸ÄÇ »ÆºÆÈÀʽßËÇȸºÀʽÃÅÀ×ÉÒº½ÊŸ7FTUPMJU ÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎɼ17$7FTUPMJUÄÊ °ÏÅËÑÆÐÁÐÑÉ ¿Ì¼ÂÀ¼ÍËÊÇÄÈÁ̼7FTUPMJU¬ ÑÁÈÑÁÂÏÓËÁÓÁÎÁ ¦½¼Ã¼Î¼üËÌÊÄþÊÀÍξÊɼ¾ÄÍʊ ÆÊƼÓÁÍξÁÉÄ17$ËÌÊÐÄÇÄüËÌÊÃÊÌÒÄ ÑÆ×ÆÐÓÔÑÎÉ×ÉÓÆ ªÎËÊÓÎÄ¿ÊÀÄÉÄ7FTUPMJUËÌÁÀǼ¿¼ ľÎÊÃÄÀÛÇÊÎ˼ü̼Á¾ÊÀÁÕÀÊÍμ¾ÓÄÆ 7FTUPMJU¬¦ƼÆÎÊĽ¼ÃÄ̼ÉÄÎÁɼ ü¡¾ÌÊ˼«ÌÁÀ¾ÄÀÁÉÊÁƼ˼ÒÄÎÁÎÖÎɼ ÎÊÃÄËÌÊÀÏÆÎÀ¼ÍÁËʾÄÔÄɼ μÃÄÊÍÉʾ¼ÍÈÁÍÄ®Ö̿ʾÍÆÊÎÊɼÄÈÁŠ ÎÊɼ ¿ÊÀÄÔÉÊ «Ê ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ 7FTUPMJU Éʾ¼ÉÄÁ ɼ ËÌÊÀÏÆμ 7FTUPMJU #BV ÍÁ Á Äȼ ÂÁǼÉÄÁ À¼ ÏÆÌÁËÄ ËÊÃÄÒÄÄ ÍÄ ¾ ËÌÁ¾ÖÌɼÇÊ ¾ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊÄþÁÍÎɼ

°

©ÇÆÄÆÑʸŸ ÉƹÉʺ½ÅÆÊÆ ƹÆÈ˼º¸Å½ɽ À¿ºÒÈк¸ÊÆÇÀÊÀÀ ÇÈÀȽ¸ÃÅÀËÉÃƺÀ× ɽ¼¸º¸ȽнÅÀן ÂÃÀ½ÅÊÀʽ

œº¸Ä¸Ê¸ʽÍÅÀÎÀ›½È͸ȼ¤½ÈøËÀ  Å»Æ¬ÀнÈÀÈÒÂƺƼÀʽÃɽ»Ä½ÅÊÅÀ ¤¸ÈÊÀŧ½Ê½ÈÉÉÒº½Êº¸ÊÂÃÀ½ÅÊÀʽ ÇƺÉÀÏÂÀºÒÇÈÆÉÀ ɺÒÈ¿¸ÅÀÉʽĸʸ ÇÈÆ¿ÆȽÎ

¡¾ÌÊ˼ÄÀ¼Á¾Æ̼ÆͽÖÀÁÕÄÛ̼ÍÎÁ ɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄ °ÄÌȼμÄɾÁÍÎÄ̼ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ ¾ÓÁÎÄÌÄÆÌÏËÉÄËÌÊÁÆμ ÊÎÆÊÁÎÊÕÁ ÍÁ¾ÖÃËÊÇþ¼ÄËÌÊÄþÊÀÍξÊÎʾ¨¼ÌǾ ­Á¾ÁÌÉÄÛ¬ÏÌÍÆÄ̼ÅÊÉc£¼ÎÊÃÄÌÁ¿ÄÊÉ ÍÈÁËÌÁÀ¾ÄÀÄÇÄËʾÁÓÁÊÎ̼½ÊÎÉÄ ÈÁÍμ ʽÛÍÉÛ¾¼¦ÉÁ½ÁÇƼÈË ÄÊÕÁÎÊNJ Æʾ¼ü̼ÃÇÄÓÉÄʽǼÍÎÄɼÍÁ̾ÄÃÉÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁrªË¼Ã¾¼Õ¼ÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼ ÈÁȽ̼ÉɼÁÇÁÆÎÌÊÇÄü Éʾ¿¼ÃÊÈÁÎÖÌ ü ¾ÄÉÄÇÑÇÊÌÄÀ Ä ÀÊÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ËÊÇÄÈÁÌÄüÒÄÊÉÉÄÎÁ Ƽ˼ÒÄÎÁÎÄ ÕÁ ÊÍÄ¿ÏÌÛÎÊÕÁËʊ¿ÊÇÁÈÄÎÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¾ ½ÖÀÁÕÁ £¼ ËʾĊ Ô¼¾¼ÉÁɼƼ˼ÒÄÎÁμɼɼÀÁÂÀɼμÄ ɼ¾ÌÁÈÁÉɼÀÊÍμ¾Æ¼ɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁɼ 7FTUPMJU¾ÈÊÈÁÉμÍÁÄÿ̼ÂÀ¼ÈÊÀÁÌÁÉ ÇÊ¿ÄÍÎÄÓÁÉÒÁÉÎÖÌ

 %$8(/(0(17(%$8 

7FTUPMJUͼɼÛÍÉÊÍËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄÎÁɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄ«ÊμÃÄËÌÄÓÄɼËÌÊÀÖNJ ¼¾¼À¼ÍÁüǼ¿¼ÈÉÊ¿ÊɼÑÄÈÄÓÉÄÎÁ ÍÖÁÀÄÉÁÉÄÛɼËÊÇĽÏÎÄǼÆÌÄǼμ 1#" ¾ 17$ ÖÇ¿Ê¿ÊÀÄÔÉÄÛÎÊËÄÎËÊƼþ¼ ÓÁÎÊÃÄ ËÌÊÒÁÍÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÀʽÌÊ ̼ÃËÌÁÀÁÇÛÉÁ¾ȼÎÌÄҼμ®Ê¾¼¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ ÓÁÈÊÀÄÐÄƼÎÊÌÖξËÌÊÄþÁÀÁɼμÍÏѼ ÍÈÁÍÉÁÍÁÁÊÎÀÁÇÄÇžÍÇÁÀÍξÄÁɼÎʾ¼ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμüÎ̼ÉÍËÊÌÎÄÍÖÑ̼ÉÁÉÄÁ ÉÁͼÍÇÊÂÉĪ;ÁÉÎʾ¼¾ÍÆǼÀÄ̼ÉÊÍÖ͊ ÎÊÛÉÄÁ7FTUPMJU¬¦ÉÁÁ¾ÃÌľÊÊ˼Íɼ ÍÈÁÍ­ËÁÒļÇÉÄÏÍÇʾÄÛüÍÆǼÀÄ̼ÉÁɼ ¾ÃÌľÊÊ˼ÍÉÄÍÈÁÍÄÉÁÍÁÄÃÄÍƾ¼Î ®ÁÑÉÄÆÖΟÁÌѼÌÀ¨ÁÌǼÏÁϽÁÀÁɾ ƼÓÁÍξ¼Î¼ɼ7FTUPMJU¬¦cžÄÍÊƼμ ËÇÖÎÉÊÍο¼Ì¼ÉÎÄ̼ÑÊÈÊ¿ÁÉÉÊÎÊËǼÍÎĊ ÐÄÒÄ̼ÉÁÄÍËÊÆÊÅÉÊÎÊÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁr ¤É¿Ê °ÄÔÁÌ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ üÎÁÌÈÊËǼÍÎÄÎÁËÌÄ7FTUPMJUÁÊÍʽÁÉÊ ¾ÖÃÑÄÎÁÉÊÎËÌÁ̼½ÊÎƼμɼËÌÊÀÏÆμ c­ÖÕÁÍξϾ¼Ê¿ÌÊÈÉÊ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ü ̼ÃÇÄÓÉÄ ¿ÊÇÁÈÄÉÄ ɼ ÁÆÍÎÌÏÀÄ̼Š ÉÁ Ä ÀÄÐÁÌÁÉÒÄ̼ÉÄ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎľËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁËÌÁÀŠ ËÌÄÛÎÄÛr ÆÊÈÁÉÎÄ̼ °ÄÔÁÌ c¬ÁÒÁËÎÏÌÄ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ 7FTUPMJU ÄÃËÖÇÉÛ¾¼ÎÎÁÃÄÄÃÄ͊ ƾ¼ÉÄÛ ÆÊÁÎÊÍÁÒÁÉÄ

ȼÌƼ7FTUPMJU¬¦ÍÁÁɼÇÊÂÄÇʾ ÒÛǼ¡¾ÌÊ˼ƼÎÊÍÏÌʾÄɼüÏÍÎÊÅÓľÄ ɼ;ÁÎÇÄɼļÎÈÊÍÐÁÌÉľÖÃÀÁÅÍξÄÛ ËÌÊÐÄÇÄ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ɼ ¾ÌÁÈÁÎÊÉÁËÌÁÆÖÍɼÎÊÁÊËÎÄÈÄÃÄ̼ɼÄ ÀÊ̼Ã̼½Êξ¼É¼ÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ«Ê ÎÊÃÄɼÓÄÉͼÍÇÁÀ¾¼ÉÄÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμü ƼÓÁÍξÁÉÊÎÊÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁɼËÌÊÐÄÇÄÎÁ üËÌÊÃÊÌÒÄ «ÌÄÍÖÍμ¾ÛÉÁÎÊɼÌÁÒÁËÎÏÌÉÄÒÄÎÁ 7FTUPMJUËÊÀËÊȼ¿¼ÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄÍÔÄÌʊ ÆÄÎÁÍÄËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÄÃɼÉÄÛľÄÍÊÆÊÎÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÉľÊ«ÌÄÎʾ¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼ ½Ê¿¼ÎÄÛÎÊËÄÎ ÆÊÅÎʾËÌÊÀÖÇÂÁÉÄÁɼ ÀÁÍÁÎÄÇÁÎÄÛÁÎÌÏ˼ɾ־7FTUPMJU©¼ÆÇĊ ÁÉÎÄÎÁÍÄ7FTUPMJUËÌÁÀǼ¿¼ÏÀʽÁÉÍÁ̾Äà ʽÊÌÏÀ¾¼ÉüÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁɼËÌÊÐÄÇÄÄ ÄÃËÖÇÉÛ¾¼ËÌÊÄþÊÀÍξÊËÊÎÄËÄÓÉÄü À¼ÀÁÉÄÛÆÇÄÁÉÎÌÁÒÁËÎÏÌÉÄÒÄ

¾ÄÍÊÆÊÊÎɼÔÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄr®ÁÃľÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎÄ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄ ÊÎ ÌÁÒÁËÎÏÌÉÄÒÄÎÁ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÎÉÁü¾ÄÍÄÈÊÍÎμÊÎÍÁ¿¼ÔÉÄÎÁ ÀÊÍμ¾ÓÄÒÄɼ17$ ­ÏÑÄÎÁ ÍÈÁÍÄ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ 7FTUPMJU ¬¦¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ÎÈÄÉÄȼÇÉÄË̼ÃÉÄ ÑÊÀʾÁ¾ËÌÊÒÁͼɼÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁ ÊÌÄ ÍÇÊÂÉÄ ÈÉÊ¿ÊƼÈÁÌÉÄ ËÌÊÐÄÇÄ ÍÖÍ ÍËÁÒļÇɼ ¿ÁÊÈÁÎÌÄÛ ÍÁ ËÌÊÄþÁÂÀ¼Î ½ÁÃËÌʽÇÁÈÉÊ ¨¼ÌÎÄÉ«ÁÎÁÌÍ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇɼÎÊÃÄ ÍÁ¿ÈÁÉÎ ËÊÀÓÁÌμ¾¼ ÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÎÁ ËÌÁÀÄÈÍξ¼ɼ½¼Ã¼Î¼ɼ$B;OÍμ½ÄÇĊ ÃÄ̼ÉÄÎÁÌÁÒÁËÎÏÌÄc­ɼÔÄÛȼÎÁÌļÇ Á¾ÖÃÈÊÂÉÊËʊ½ÖÌÃÊÎÊËÌÁÈÄɼ¾¼ÉÁÊÎ ÀÊÍÁ¿¼ÔÉÄÎÁ1CÌÁÒÁËÎÏÌĬ¼ÃÑÊÀÄÎÁ ;ÖÌüÉÄÍÆÊÌÁÆÒÄÛɼʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁÎÊ üÀ¼ÍμÉÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊɼ 7FTUPMJU¬¦ ͼÈÄÉÄȼÇÉÄr


   

6

8  

 :

 <0 

 . *, . < *  7)+;65 9))7 ,7 0,/ 0 -1* / <3 4 "'(%"'(%2 $#&!'%


°±¦¥²³¡£À®¦

¤ÑÔÐÉÑÏÃËÁÓÁ*UHWVFK8QLWDVÎÁÃÛÑÙÉÄÏÅÉÎÉ

«ÌßØÏÃÁÐÏÈÉ×Éà ÎÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉà ÐÁÈÁÑÈÁÏÂËÏà šÖ¹ÀýÁŸʸ»Æ¼ÀŸÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÒʺʽÍÅÆÃÆ»ÀÀʽ¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ ºÈ¸ÊÀ ÀºÍƼÅÀÉÀÉʽÄÀÀĸ¿¸¼»Òȹ¸ÉÀÀÉÊÆÈÀ× À¿ÇÒÃŽŸÉËÉǽÍÀº½¼ÀÅ ÇÈÆĽÅÃÀºº½Â§ÈÀÊƺ¸ÇȽ¿Î×ÃÆÊƺȽĽÅ×ÂÆÃÂÆÆÉÅƺÅÀÇÈÀÅÎÀǸ ºÀŸ»Àɸ¹ÀÃÀºÆÉÅƺ¸Ê¸Ÿ¼½ÁÅÆÉÊʸŸÂÆÅνÈŸºÆÃ×ʸÀÉÀøʸ¼¸ ÊÒÈÉÀкÀŸ»ÀÀÅƺ¸ÎÀÀʽ ÇÆÉÊÆ×ÅŸʸ»ÆÊƺÅÆÉʼ¸ÆÊÂÃÀº¸ÐºÀŸ»ÀŸ ÇÆÊȽ¹ÅÆÉÊÀʽŸÂÃÀ½ÅÊÀʽ ¸ÂÊÆÀÆÈÀ½ÅʸÎÀ×ʸÂÒÄɺ½ÊƺÅÀʽǸ¿¸ÈÀ

£

ÊÉÁÃÄ ½ÏÌÉÄ ¿ÊÀÄÉÄ ¾ Æ̼Û ɼ 9*9ÄɼӼÇÊÎÊɼ99¾ÁÆ ÎÁÑÉʊ ÇÊ¿ÖÎ žÄÆÎÊÌ ŸÌÁÎÓ ÌÁ¿ÄÍÎÌĊ ̼ ËÌÁà ¿ ÐÄÌÈÄÎÁ )FSNBOO (SFUTDI (NC) 'FVFSCBDI 6OJUBT .FUBMMXBSFOGBCSJL (NC) ¾ ÄÈËÁÌÍÆÄÛ ̼ÅÊÉÁÉÍÖÀ¾µÏο¼ÌΫÖ̾ÊɼӼÇÉÊ Í ÀÁÍÁÎÄɼ ̼½ÊÎÉÄÒÄ ¾ ̼½ÊÎÄÇÉĊ ҼμÍľ־°ÊÅÁ̽¼ÑtµÏο¼ÌÎ ÎÊÅ ËÌÊÄþÁÂÀ¼ËÖ̾ÊɼӼÇÉÊÐÄÆͼÎÊÌÄ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ ȼÇÆÄ ʽÆʾÄ Ä ¿ÊÌÉÄ ÆÌÄǼ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ Êξ¼ÌÛÕÄ ÍÁ Í ÔÉÏÌ ÉÁ¿Ê¾ÊÍʽÍξÁÉÊÄÃʽÌÁÎÁÉÄÁ «ÌÁà ¿ ÀÄÌÁÆÎÊÌ Íμ¾¼ ¥ÊѼÉ ¨¼ÏÍ ÆÊÅÎÊÁÄÍÖÀÌÏÂÉÄÆÄÀ¼¾¼ɼ ÐÄÌȼμÎÖ̿ʾÍÆÄÄÈËÏÇÍÄ ¾¼ÅÍÁÎÄ ÀÁ¾ÁοÊÀÄÔÉÄÛΨ¼Ï;ÁÓÁËÌÄÎÁ¼¾¼ ÊËÄÎ ɼ ËÌÊÆÏÌÄÍÎ ÊÎ ¾ÊÀÁÕÄ ÐÄÌÈÄ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÎÖ̿ʾÄÛμ Í ÂÁÇÛÃÊ ¬¼Ã½Ä̼ƼÆÀ¼ɼË̼¾ÄÊÎɼÇÄÓÉÄÎÁ

ËÌÊÀÏÆÎÄËÁÓÁÇľԼÍÎÊƼɼ˼üÌÄÎÁ ÄüËʊȼÇÆÊÊÎÀ¾Á¿ÊÀÄÉÄÎÊÅÏÍËÛ¾¼ À¼ ¿Ä ¾ÉÁÀÌÄ ¾ ÒÛǼ ŸÁÌȼÉÄÛ ¡ÀÉʊ ¾ÌÁÈÁÉÉÊ Í Îʾ¼ ÎÊÅ ÐÊÌÍÄ̼ üÁÀÉÊ ÍžÄÆÎÊÌŸÌÁÎÓ̼Ã̼½ÊÎÆÄÎÁɼÉʾÄ ËÌÊÀÏÆÎÄ ɼËÌÄÈÁÌ ¼¾ÎÊȼÎÄÎÁ ü Êξ¼ÌÛÉÁɼʽÇÁÌÇÄÑÎ7&/564'ËÌÁà ¿£¼À¼ÌÁÆǼÈÄ̼ÎÊÃÄËÌÊÀÏÆÎ ½Ä¾¼ ü ËÖ̾Ä ËÖÎ ¾Ö¾FÀFÉ ËÌÊÍËÁÆÎ ÊÎÀ¾¼Ò¾Ûμ®Ê¾¼ÁÁÀÄÉËÌÄÈÁÌ ƼÆ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÎÖÌÍÄ ÄÉʾ¼ÒÄÄ ÉÁ ͼÈʾÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÊÎÉÊÔÁÉÄÛ ÉÊÄ ¾ÌÁÆǼȼμÌÊÛÎɼ̼½ÊÎÉÄÎÁÈÁÍμ ¾ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎʽÖÌÃÊɼ̼Íξ¼ɼ ÀÏÔÄÄÊξÊÌÁÉÄÛÎÆÖÈ;ÁμÎÖ̿ʾÁÒ ÏÍμÉʾ۾¼ ËÖ̾ÄÎÁ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ÆÊÉμÆÎÄ

°ÁÅÆÎÉÆÉÐÏÅÆÍ ¨ÒÂƺƼÀʽÃÀŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ¼Å½É ɸÊȽÊÆÊÆÇÆÂÆýÅÀ½¶ÃÀËÉÌÆŨ½Ð ºÃ×ºÆ ÀŽ»ÆºÀ×ʹȸʤÀ͸½ÃÌÆÅ ¨½Ð

¥¸¼¿¸½ÊÀºÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆ ɺ½ÊƺŸÀ¿º½ÉÊÅÆÉÊÀÀÅʽÃÀ»½ÅÊÅÆÉÒϽʸ† ÅÀ½ŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÀËÉÃË»ÀsÊƺ¸½ÀÄÀ¼¾ÒÊŸ»ÈËÇÀÈƺ¸ʸ(SFUTDI†6OJUBT

 %$8(/(0(17(%$8 

§ÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½Å¸Ê¸¹¸¿¸Ÿ(†6

«Ö̾¼Î¼ ;ÁÎʾɼ ¾ÊÅɼ ÌÛÃÆÊ ÍËÄ̼ ̼þÄÎÄÁÎÊ Ä ÁÆÍ˼ÉÃÄÛμ ɼ ÈǼÀÊÎÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ ÆÊÁÎÊÊο ÉÊÍľÁÓÁÄÈÁÎÊ(SFUTDIŠ6OJUBT(NC) ¥ÊѼÉ ¨¼ÏÍ Á ÈʽÄÇÄÃÄ̼É Ä ÍÇÁÀ ¾ÊÅɼμ ɼÈÄ̼ Ë̼ÃÉÄ ÍÆǼÀʾÁ Ä ÍÌÏÎÁÉÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ «ÌÁà ¿ üÁÀÉÊ Í žÄÆÎÊÌ ŸÌÁÎÓ Ä ÊÕÁ ̼Š ½ÊÎÉÄÒÄÎÊÅÊÎÉʾÊüËÊÓ¾¼ÀÁÅÉÊÍÎ ©¼ÅŠ¿ÊÇÛȼμ üÍÇÏ¿¼ ɼ ¥ÊѼÉ ¨¼ÏÍ ËÌÁà ŠÎÁ ¿ÊÀÄÉÄ ÍÁ ÍÖÍÎÊÄ ¾ ÄÊ ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ Á¾ÌÊËÁÅÍƼ ÈÌÁ¼ ü ËǼÍÈÁÉÎ ®ÊÅ ÏÍËÛ¾¼ À¼ ɼÇÊÂÄ ɼ ˼üÌÄÎÁ ÊÎ ¤Î¼ÇÄÛ ÀÊ ­Æ¼ÉÀÄɼ¾ÄÛ (6 ʽÆʾÄÎÁ ¬¼ÍÎÛÕÊÎÊ ÎÖÌÍÁÉÁ ɼ ˼ü̼ ɼ ËÌÊÀÏÆÒÄÛμ ÊÎ µÏο¼ÌÎ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÊÒÁÇۊ ¾¼ÉÁÎÊ ¾ ÆÌÄÃÄÍÉÄÎÁ ü ÄÆÊÉÊÈÄƼμ ¿ÊÀÄÉÄÈÁÂÀÏÀ¾ÁÎÁ;ÁÎʾÉľÊÅÉÄ ª½ÆʾÄ ü ËʾÀÄ¿¼ÕÄ ÍÁ Ä ËÇÖÿ¼ÕÄ ¾Ì¼ÎÄ ÌÁ¾ÁÌÍľÉÄ Ǽ¿ÁÌÄ Ä ÌÊÇÆʾÄ ÊËÊÌÄ ÀÊËÖǾ¼Î ËÌÊÄþÊÀÍξÁɼμ ÇÄÍμ ª½ÕÊ ˼ÎÁÉμ ͼ ü۾ÁÉÄ ÈÁÂÀÏÄ¿ £¼À¼ÊÍÄ¿ÏÌÄËÖÇɼüÁÎÊÍξü¾ÊŠ À¼¾ÎÁÂÆÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄÍÇÁÀ ËÌÁÀŠ ËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÎÖÌÍÄ ÉʾÊ ËÊÇÁ ü ÄÃÛ¾¼ ¬¼ÃÌÁÔÁÉÄÁÎÊÁɼÈÁÌÁÉʾÌÁ¿ÏÇÄÌÏÁŠ ÈÄÎÁ¼¾ÎÊȼÎÄ6/*5"4üÍÆÄÄÌÊÇÆʾÄ


ÆÖÉÆÄ ¾ÆÇÚÓÁÉÄ ¾ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ËÌÁÿ ÊÄýÏѾ¼ÉÁÎÊɼžÎÊ̼μ ;ÁÎʾɼ¾ÊÅɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÏÍËÛ¾¼ ÀÊμƼ¾¼ÍÎÁËÁÉÀ¼̼ÃÉÊʽ̼ÃÄËÌʊ ÄþÊÀÍξÁɼμÍÄËÌʿ̼ȼ ÓÁÊÎÁÀɼ ÍÎ̼ɼÎÊÍμ¾¼ÉÁÄÃÈÁÉÁÉÏÓ¼ÍÎÉÄÆɼ ˼ü̼ÄÊÎÀÌÏ¿¼ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ËÊÍÎÊÛÉɼ ̼½Êμü½ÇÄÃÊ̼½ÊÎÉÄÒÄ ±¼Ì¼ÆÎÁÌÉÊü(SFUTDIŠ6OJUBTËÌÁà ŠÎÁ¿ÊÀÄÉÄɼÈÄɼÇÄÛ¾ÁÆÁËÊÍÎʊ ÛÉÉÊÎÊ ÈÁÍÎÁÉÁ ¾ Ëʊ¿ÊÇÁÈÄ Ϳ̼ÀÄ «ÌÁà ¿ ¾Ö¾ °ÊÅÁ̽¼Ñ ÄÃÉÄƾ¼ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼Îľɼ Ϳ̼À¼ ɼ ÐÄÌȼμ ËÌÁà t Éʾ¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁɼ Ϳ̼À¼ ¤ÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÎÁ ÏÍËÁÑÄ ÊÍĊ ¿ÏÌÛ¾¼Î Ä ËʊÀʽÖÌ ÍÊÒļÇÁÉ ÂľÊÎ ü̼½ÊÎÁÕÄÎÁ¾ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ®¼Æ¼ ËÌÁà ¿ (SFUTDIŠ6OJUBT ÊÍÉʾ¼¾¼ ÐÊÉÀ ü ËÊÀËÊȼ¿¼ÉÁ ɼ Õ¼ÎÉÄÎÁ ÍÄ ÍÇÏÂÄÎÁÇÄÄ̼½ÊÎÉÄÒÄ ¦Ê¿¼ÎÊžÄÆÎÊÌŸÌÁ¿ÓÏÈÄ̼ɼŠ ¿ÊÀÄÔɼ ¾ÖÃ̼ÍÎ ËÌÁà ¿ ¥ÊѼÉ ¨¼ÏÍ ÄÃÆÏËϾ¼ ÉÁ¿Ê¾ÄÛ ÀÛÇ Ä Íμ¾¼ ÁÀÉÊÇÄÓÁÉÍʽÍξÁÉÄÆɼËÌÁÀËÌÄÛÎĊ ÁÎʪÕÁËÌÁÿÍÄÉÖÎÈϺÇÄÏÍ ¨¼ÏÍ ÐÊÉ ¬ÁÔ ¾ÇÄü ¾Ö¾ ÐÄÌȼμ ¼ ÔÁÍÎ ¿ÊÀÄÉÄ ËʊÆÖÍÉÊ ¿Ê ËÊÍÇÁÀ¾¼ Ä ÀÌÏ¿ÄÛÎÈϽ̼α¼Éͨ¼ÏÍ žÎÊ̼μ;ÁÎʾɼ¾ÊÅɼËÌÁÀÄþÄƊ ¾¼ÎÁÂÖÆÏÀ¼Ì¾ÄÍÎÊÌÄÛμɼ(SFUTDIŠ 6OJUBT«ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÁËÌÄÉÏÀÁÉÊÀ¼ ÍμÉÁ ÀÊÍμ¾ÓÄÆ ɼ ¾ÊÁÉÉÄÎÁ ü¾ÊÀÄ Ä ËÌÊÄþÁÂÀ¼ üÆÇÚÓ¾¼ÕÄ ÈÁѼÉÄÃÈÄ ü¾ÊÁÉÉÄÎÁͼÈÊÇÁÎÄÄÆÉÁÑΊÐÄÇÎÌÄ «ÌÁÿ¾ÉÁ¿ÊüÁÎÄÎÁɼ½ÌÊÛ¾¼Î ͼÈÊÀÏÔÄ

¿ɼÀÉÁÔÉÄÛü¾ÊÀ• ËÌÁà ü¾ÖÌÔ¾¼ÊÆÊÉÓ¼ÎÁÇÉÊÎÊËÌÁÈÁÍξ¼ÉÁÊÎ µÏο¼Ìξ ÄÎÒÄÉ¿ÁÉ

©ÈÄÑÁÇÅÁÎÆÎÁ ÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏÈÁ ÐÑÏÈÏÑÆØÎÁÓÆÖÎÉËÁx ÐÛÑÃÉÒÓÛÐËÉà ÓÆÖÎÏÌÏÄÉàÓÁÈÁÃÑÁÓÉ ªÎ ¿ ºÇÄÏÍ ¨¼ÏÍ ÐÊÉ ¬ÁÔ ËÊÁȼ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÉÊ ÊοʾÊÌÉÊÍÎμ ü ÌÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ Ä üÍμ¾¼ ɼÓÁÇ�� ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÆÊÁÎÊ ËÊ Îʾ¼ ¾ÌÁÈÁ ɼ½ÌÊÛ¾¼ ÀÏÔÄ ¡ÐÁÆÎľÉÄ ÈÁÌÆÄ üÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁɼËÌʿ̼ȼüÀÊÍμ¾ÆÄ ÍÖʽ̼ÃÁɼÍ˼üÌÉÄÎÁÏÍÇʾÄÛ ÈÁÌÆÄ ü ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÎÊ ̼ÒÄÊɼÇÄÃÄ̼ÉÁ ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ t Îʾ¼ Á ɼŊѼŠ ̼ÆÎÁÌÉÊÎÊ ü ÍÎÄǼ ɼ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇÛ

¨¸¿È¸¹Æʽ† ÅÀʽÆÊ ÉÒ¿¼¸Ê½Ã× ŸÌÀÈĸʸ šÀÂÊÆțȽÊÏ ÇÈƼËÂÊÀ ¸ºÊÆĸÊÀ ¿¸ƹ½ÈÃÀÍÊ 7FOUVT' ÇÆ׺ÀÃÀɽŸ Ǹ¿¸È¸ÇȽ¿ »

®ÏÃÏÎÁØÁÌÏÉ ÉËÏÎÏÍÉØÆÒËÏØÔÅÏ ¡À¾¼ ÍÇÁÀ ¾¼ÇÏÎɼμ ÌÁÐÊÌȼ ËÌÁà ¿ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ üËÊÓ¾¼ ÌÁŠ ÀʾÉÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ Ä ËÌÊÀ¼Â½Ä Í ̼½ÊÎÉÄÒÄ­ÇÁÀÍÈÖÌÎμɼ¥ÊѼɨ¼ÏÍ ËÌÁÿÐÄÌȼμËÊÁȼÍÖËÌÏ¿¼Î¼ ÈÏ ±¼ÉÃÄ ¨¼ÏÍ ÀÊƼÎÊ ËÌÁà ¿ ü ÀÄÌÁÆÎÊÌÄ ͼ ɼÃɼÓÁÉÄ ÍÄÉʾÁÎÁ ÈÏ ºÇÄÏÍı¼ÉͺÇÄÏͨ¼ÏÍÐÊɬÁÔËÊ Îʾ¼ ¾ÌÁÈÁ Á ËÊÁÇ ÒÛÇÊÎÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊ ÌÖÆʾÊÀÍξÊ ­ÇÁÀ ¾ÊÅɼμ ÎÊÅ ÍÇÁÀ¾¼ ÄÉÂÁÉÁÌÍξÊÄ̼Ã̼½Êξ¼¾ƼÓÁÍξÊÎÊ ÍÄɼÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÌÁÀÄÒ¼ÉʾÄËÌÊÀÏÆÎÄ ¾ʽǼÍÎμɼʽÆʾ¼±¼Éͨ¼ÏÍËÊÁȼ ÎÖ̿ʾÍƼμÀÁÅÉÊÍÎɼÐÄÌȼμ ¾ÌÖÊ ÆÄÎÁ ÍÖÍ ÍÖÚÃÄÎÁ Ä ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÄÎÁ ÍÀÌÏÂÁÉÄÛ «Ê;ÁÕ¼¾¼ ÍÁ ËÌÁÀÄÈÉÊ ɼ ÄÃÉÊͼ Ä ˼üÌÄÎÁ  ¾¼È¼Î¼ ½Ì¼ÎÛ ÄþÁÂÀ¼ÎËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎʾÉʾÊÎʾÌÁÈÁ ɼÉʾÄËÊÃÄÒÄÄ ªÕÁËÌÁÊÎÁ¿ÊÀÄÉĺÇÄÏͨ¼ÏÍ ÐÊɬÁÔÍμ¾¼ÄÉÄÒļÎÊÌɼËǼÉÄ̼ÉÁŠ ÎÊÄËÌÁÈÁÍξ¼ÉÁÎÊɼËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄ ÈÊÕÉÊÍÎÄ ¾  ÄÎÒÄÉ¿ÁÉ «ÌÁà ¿ üËÊÓ¾¼Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊɼü¾ÊÀ• ËÌÁÃ

¦¹ÑÆ ǸʽÅʸɸ ¿¸×º½ÅÀĽ¾¼Ë À» ¤½¾¼ËÊ×Íɸ ø»½ÈÀʽ¿¸ ½¼ÈÆ»¸¹¸ÈÀʆ ÅÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ

ɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ«ÊÉÁ¿Ê¾Ê¾ÌÁÈÁÎÊ ÏÍËÛ¾¼ À¼ ÀÊÍÎÄ¿ÉÁ ÈÉÊ¿ÊÆ̼ÎÁÉ ÌÖÍÎ ¿ÊÀÄÔÁÉʽÊÌÊÎ ¡ÀÉÊ ÊÎ ɼŊü½ÁÇÁÂÄÎÁÇÉÄÎÁ ÈÏ ËÊÍÎÄÂÁÉÄÛÁüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊɼÐÌÁÉÍÆÄÛ ü¾ÊÀüʽÆʾ'FSDP*OUFSOBUJPOBM4"4 ¾ ­¼Ì½ÏÌ ƼÎÊ ËÊ ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ ÀÊËÖǾ¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁɼμ ÍÄ ÇÄÍμ Í ʽÆʾ ü ËʾÀÄ¿¼ÕʊËÇÖÿ¼ÕÄÍÁËÌÊÃÊÌÒĦ¼ÎÊ ¾ÖÌÑʾÊ ËÊÍÎÄÂÁÉÄÁ ü (SFUTDIŠ6OJUBT ËÌÁà ÎÁÃÄ ¿ÊÀÄÉÄ ÍÁ ÍÓÄμÎ ÆÊȽÄÉĊ

̼ÉÄÎÁ ¼¾ÎÊȼÎÄ ü üÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ɼ ¾Ì¼ÎÄ(6Š4FDVSZ ÄÁÁÀɼÊÎËÖ̾ÄÎÁ ÍÎÖËÆÄ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ü ¾Ì¼ÎÄ «ÌÁà ¿ ÊÎ ÊÎÀÁǼ ü ÄÃÓÄÍÇÄÎÁÇɼ ÎÁÑÉÄƼ ɼ (SFUTDIŠ6OJUBT (NC) ÍÁ ʽÊÍʽ۾¼ Éʾ¼ÐÄÌȼt"HFOB(NC) ÆÊÛÎÊËÊǼ¿¼ ÏÍÄÇÄÛ ¾ ̼þÄÎÄÁÎÊ Ä ʽÍÇϾ¼ÉÁÎÊ ɼ *5 ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ɼ ¿ÌÏËÄÌʾƼμ «ÌÁÿÐÄÌȼμÍÁËÌÁÏÍÎÌÊž¼¾ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ (SFUTDIŠ6OJUBT (NC) %$8(/(0(17(%$8
°±¦¥²³¡£À®¦

¦ÉÅƺ½Å ÇÈƼËÂÊ ŸÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀ† ½ÊÆÆÊ ɽ ׺׺¸Ê ÄÅÆ»ÆɆ ʽǽÅÅÆ ¿¸ÂÃÖφ º¸ÑÀʽ ÉÀÉʽÄÀ ©Ê×Í ÌÀÈĸʸ ŸºÃÀ¿¸ ŸǸ¿¸È¸ ¿¸ºÈ¸ÊÀ

Baubeschläge Ä (SFUTDIŠ6OJUBT (NC) «ÊÍÇÁÀÉÊÎÊÍÁÛ¾Û¾¼Ô¼ËƼɼ¿ÌÏËÄÌʾŠ Ƽμ ËÊÀËÊȼ¿¼ËÌÊÏÓ¾¼ÉÁÎÊÄÉʾÄÎÁ ̼Ã̼½ÊÎÆľÀÖÕÁÌÉÄÎÁÐÄÌÈÄÄÆÊÊ̊ ÀÄÉÄ̼˼üÌÄÎÁ­ÇÁÀüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊɼ #,4 (NC) ¾Ö¾ žÁǽÁÎ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÍÁ ÏξÖÌÂÀ¼¾¼ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÎÁÑÉÊÇʊ ¿ÄÄÎÁü¾Ì¼ÎįÍËÁÔÉÊÎÊ̼þÄÎÄÁɼ ȼÌƼμ#,4ÀÊÉÁÍÁɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¿ÊÀÄÔɼμɼ¿Ì¼À¼üɼ%FVUTDIF 4UBOEBSU&EJUJPOFO(NC) ž ʽǼÍÎμ ɼ ÌÁÆǼȼμ ËÌÁÀËÌĊ ÛÎÄÁÎÊ ÊÍÖÕÁÍξ۾¼ ¼ÆÎľɼ ÀÁÅÉÊÍÎ «ÌÁÊÎÁ¿ÊÀÄÉÄËÊÀ¾ÄÂɼμÌÁÆǼȼ ɼ (SFUTDIŠ6OJUBT (NC) ÍÁ ËÌÁ¾ÌÖÕ¼ ¾ ËÊÇÁÃÁÉ ˼üÌÁÉ ÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎ ü ÄɊ ÐÊÌȼÒÄÛüËÌÊÀÏÆÎÄÎÁÄÍÄÍÎÁÈÉÄÎÁ ÌÁÔÁÉÄÛɼ¿ÌÏËÄÌʾƼμ

¥ÉÎÁÍÉØÆÎÑÛÒÓÎÁ ÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÓÆÐÁÈÁÑÉ «ÌÁÿºÇÄÏÍÐÊɬÁÔüËÊÓ¾¼ ̼½Êμ ¾ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ «ÌÁà ½Ì¼Î ÈÏ ¨ÄѼÁÇ ÐÊÉ ¬ÁÔ ¿Ê ËÊÍÇÁÀ¾¼  ¾¼È¼Î¼ ÍÄÉʾÁ ɼ ºÇÄÏÍ ¨¼ÏÍ ÐÊÉ ¬ÁÔ ÀÉÁÍ ÌÖÆʾÊÀÛÎ ÎÌÁÎÊÎÊ ËÊÆÊÇÁŠ ÉÄÁ ɼ ¿ÌÏËÄÌʾƼμ (SFUTDIŠ6OJUBT ÀÄɼÈÄÓÉÊ Ä Í ¿Ìļ ü ÄÉʾ¼ÒÄÄ Ä ÏÍËÁÑÄ ɼ ¿Çʽ¼ÇÄÃÄ̼ÕÄÛ ÍÁ ˼üÌ «ÌÁÿ¾ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÍÁ¾Çľ¼ ÐÄÌȼμFMBŠTPGU(NC)$P,(«ÊÎʾ¼ ¾ÌÁÈÁÈǼÀÊÎÊ*5ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ¾ÁÌÇÄÉ ̼Ã̼½Êξ¼¾ÁÓÁÊοÊÀÄÉÄÉÁÏÎ̼ÇÉÄ ÈÁÉÄÀÂÈÖÉÎ ÍÄÍÎÁÈÄ ü ÊÑ̼ÉÄÎÁÇÉÄ Ϳ̼ÀÉÄÄÆÊÈÏÉÄƼÒÄÊÉÉÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ «ÊŠÄþÁÍÎÉÄÛÎËÌÊÀÏÆÎÁÆÊÈÏÉÄƼÒÄÊɊ ɼμÍÄÍÎÁȼ(FNPT «ÌÁÿÁÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ɼÐÄÌȼμ "54(NC)ÍËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼ¼¾ÎÊȼŠ ÎÄÓÉÄ ËÇÖÿ¼ÕÄ ÍÁ ¾Ì¼ÎÄ ¾ÖÌÎÛÕÄ ÍÁ ¾Ì¼ÎÄ Ä ÍÎÖÆÇÁÉÄ ÍÎÁÉÄ «ÌÁà ÍÖռμ ¿ÊÀÄɼ ÓÇÁÉ ɼ ¿ÌÏËÄÌʾƼμ Íμ¾¼

 %$8(/(0(17(%$8 

üÉÄȼ¾¼Õ¼Î¼ÍÁÍÄÉÍμÇÄ̼ÉÁÄËÊÀŠ ÀÖ̼ÉÁɼ¼¾ÎÊȼÎÄÓÉľÑÊÀÉľ̼ÎÄ ÐÄÌȼ UUT (NC) $0 ,( ŸÊÀÄɼ Ëʊ ÆÖÍÉÊ(SFUTDIŠ6OJUBTËÊÁȼü¾ÊÀ¼:BQJ &MFNFOUBSJ4BOWF5JD"4¾¤ÍμɽÏÇ «ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ Á ÌÁÃÏÇμÎ ÊÎ ÍÇĊ ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ÎÏÌÍÆÄÛ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇ ɼ ËÌÊÃÊÌÁÓÁÉ ʽÆʾ ¾ÊÀÁÕ ɼ ˼ü̼ Í ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξÊÎÊ ɼ (SFUTDIŠ6OJUBT (NC) (NC) ¾ ®ÏÌÒÄÛ (SFUTDIŠ6OJUBT -PHJTUJL(NC)ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼¾;ÁμÌÁÀÄÒ¼ ÇÊ¿ÄÍÎÄÓÉÄÏÍÇÏ¿Äü¿ÌÏËÄÌʾƼμ ª½ÕÊÀÌÏÂÁÍξ¼ üÉÄȼ¾¼ÕÄÍÁ Í ËÌÊÄþÊÀÍξÊ Ä ÎÖ̿ʾÄÛ ɼ ËÌÁÀˊ ÌÄÛÎÄÁÎÊÀÁÅÍξ¼ÎÀÉÁ;ÍÎ̼ÉÄËÊ ;Áμ  ÁÒÁÉÎ̼ÇÄÃÄ̼ɼμ ÌÁ¿ÄÊɼNJ ÉÊ ÊÌÄÁÉÎÄ̼ɼ ÍÎÌÏÆÎÏ̼ ËÊþÊÇÛ¾¼ ÄÉÀľÄÀϼÇÉÄ ÊÐÁÌÎÄ ÍÖʽ̼ÃÁÉÄ ÍÖÍ ÍμÉÀ¼ÌÎÄÎÁ Ä üÆÊÉÉÄÎÁ ÉÊÌÈÄ ¾ ÍÖÊξÁÎɼμ ÍÎ̼ɼ «ÊÓÎÄ  ÊÎ ÍÎÊÆÊʽÊÌÊμ ɼ ¿ÌÏËÄÌʾƼμ ÍÁ ÊÍ֊

ÕÁÍξ۾¼¾ÓϽÄɼ ƼÎÊŸÁÌȼÉÄÛÍÄ ÊÍμ¾¼ɼŊ¿ÊÇÁÈÄÛÎ˼üÌ

±Æ×ÆÐÓÁÈÁÔÒÐÆÖ ÐÑÆÅÎÉÎÁÒÛÒÒÉÒÓÆÍÉ

¦¼ÎÊ ;ÁÎʾÁÉ Ŀ̼Ó ÀÉÁÍ ¿ÌÏËĊ ÌʾƼμ ÍÁ Û¾Û¾¼ ÁÀÉÊ ÊÎ ¾ÊÀÁÕÄÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ü ÍÎÌÊÄÎÁÇÁÉ ʽÆʾ Ä ÈÁѼÉÄÃÈÄüüÕÄμ©Ê¾Ä̼Ã̼½ÊÎÆÄ ʽÆʾüËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄ üÆÇÚÓ¾¼ÕÄ ÈÁѼÉÄÃÈÄ ½Ì¼¾ÄÄ˼ÎÌÊÉÄ ÈÁѼÉÄÓÉÄ ÄÈÁѼÎÌÊÉÉĽ̼¾ÄÄÈÁѼÉÄÃÈÄ ʽÆʾ ü¼¾¼ÌÄÅÉľ̼ÎÄ ¼¾ÎÊȼÎÄÓÉÄËÇÖÿ¼Š ÕÄÍÁ¾Ì¼ÎÄ ÇÁÎÛÕÄľÖÌÎÛÕÄÍÁ¾Ì¼ÎÄ ÄËÇÖÿ¼ÕÄÍÁÍÎÖÆÇÁÉÄÍÎÁÉÄÄÍÁ̾ÄÊ ÉÊÎÊÄÈʽÍÇϾ¼ÉÁ üÀʾÊÇÛ¾¼ÕʾÍÛÆÊ ÂÁǼÉÄÁ ɼ ÆÇÄÁÉμ ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ɼ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμ ÆÊÈÐÊÌμÄƼÓÁÍξÊÎÊ ž ÈÊÈÁÉμ Á üÍÄÇÁÉÊ ¾ÉÄȼÉÄÁÎÊ ¾ÖÌÑÏÍÄÍÎÁÈÄü¾ÑÊÀÉÄ ÀÊȼÔÉÄÄËÊ̊ μÇÉľ̼ÎÄ ƼÆÎÊļ¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ¾ÑÊÀÉľ̼ÎÄžÖ¾ÐÊÆÏͼͼÁÇÁÆÎÌÊɊ ÉÄÛÎÀÊËÏÍÆÆÊÉÎÌÊÇ üÀ¾Ä¾¼ÉÁÎÊɼ ¼¾¼ÌÄÅÉľ̼ÎÄ ÈÁѼÎÌÊÉÉÄÎÁüÆÇÚÓ¾¼Š ÕÄÁÇÁÈÁÉÎÄ ÈÁѼÉÄÃÈÄü¼¾ÎÊȼÎÄÓÉÊ Êξ¼ÌÛÉÁÄüξ¼ÌÛÉÁ ƼÆÎÊÄÉÎÁ¿ÌÄ̼Š ÉÁÎÊɼÎÁÃÄÁÇÁÆÎÌÊÉÉÄÆÊÈËÊÉÁÉÎľ ÊÈÌÁ¾¼ÉÁÎÊɼͿ̼À¼Î¼¦ÊÈÐÊÌÎÉÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁ ɼÀÁÂÀÉÊÍÎμÄÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμ ¾ÁÆÍËÇʼμÒÄÛɼ¾Ì¼ÎÄÎÁÄËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ËÊÎ̼ÀÄÒÄÛÁËÖ̾ÊÍÎÁËÁÉɼ¿ÌļÊΊ Æ̼žÌÁÈÁü(SFUTDIŠ6OJUBT(NC)(NC) «ÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄÎÁɼ˼ü̼ ËÌÊÄÃÇÄüÕÄ ÊÎÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμɼ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏ̼μÄɼ ÁÉÁÌ¿ÊÍËÁÍÎÛ¾¼ÕÄÛËÊÀÑÊÀ ÊÎÀ¼¾É¼½ÛѼ ÊÎÓÁÎÁÉÄÄÍÖʽ̼ÃÁÉÄÍËÌÊÄþÊÀÍξÁɼŠ μËÌʿ̼ȼɼ(SFUTDIŠ6OJUBT ÄüÅÉ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇÉÊÍÎÄÄÆÊÉÊÈÄÓÉÊÍÎtÎʾ¼ Á ÒÁÇμ ɼ ÈÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξÁÉÄÎÁ ÌÁÔÁÉÄÛ£¼ÏÍËÁÑÄÎÁɼ(SFUTDIŠ6OJUBT ¿Ê¾ÊÌÛΊÎÁ˼ÎÁÉμ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁÍ ÏÍËÁÑɼ˼ü̼¼ÌÎÄÆÏǼÄÈÉʊ ÂÁÍξÊÎÊÄÉÀľÄÀϼÇÉÄÌÁÔÁÉÄÛ

šÄÆĽÅʸ¸ÂÊÀºÅÆɽȸ¿È¸¹Æʺ¸ɽÂÊÆÈÒÊ¿¸ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆŸºÍƼÅÀÀÇÆÈʸÆ ÅÀºÈ¸ÊÀ ¸ÂÊÆÀ¸ºÊÆĸÊÀÏÅÀʽºÍƼÅÀÉÀÉʽÄÀšÒº½¾¼¸Êɽº½ÂÉÇÃƸʸÎÀ× ÅƺÀѸÅÎƺ¸ÑÀĸÐÀÅÀ


ž—™¥›ž— 17$¦§¥«Ÿ¢Ÿ 17$¨Ÿ¨©œ£Ÿž—¦§¥ž¥§­ŸŸ™§—©Ÿ

“±À¢£¡¥¡´£¡§¡£¡­¦¢»¬¤¡±²«¯³¯ °±¯©¨£¯¥²³£¯ ¨¡¥¡²³¡®¦­°¯w¢¯¤¡³© «¡³¯®¡±¯¥©³¦ «¯©³¯´£¡§¡£¡³²£¯¦³¯ “¯¤¡£¡º¦²³¡®¦­¦¬©³

†¥©®²³£¦®©£‚»¬¤¡±©À²±¡¨¬©¸®©°±¯µ©¬®©²©²³¦­©lw w w©w«¡­¦±®©°±¯µ©¬©¨¡¥¯¤±¡­¡ «ÈÎÂÙà ÐÈd¥ÈÅÂÊÎÇËÕËÎÂr ÏÂÈ ѽÇÎ FŠNBJMPGGJDF!CMJDLDPN ©Åȼ¾Â¼à ÐÈd­ËÀËÕÇËÕËÎÂr ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@QMPWEJW!NCPYDPOUBDUCH œºÊǺà ¾ÐÈd¼Ê²ÐÊÅÜÁÅr ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@WBSOB!BCWCH ›ÍʽºËà ŠÅÇÅÈËÉÂÏ×Í ĽÁ½¿ÏËÇ×ÖÅÏÂ

ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@CVSHBT!BCWCH «ÌºÊºà¡º½Èʺà ÐÈdªÅÇËȽ¬ÂÏÇË¿r §ËÍÌÐÎ ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@TU[!BCWCH ªÍË¿à ¾½Ä½¯ÂÒÊËÍÂÎÐÍÎ ÐÈd¯×ÍÀË¿Îǽr ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@SVTF!BCWCH ›Åº½È¿¼½Êº¾à Ç¿d Í½É½Á½r ¾½Ä½¬ÅÍÅÊÎʽ¾ ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@CMBHPFWHSBE!BCWCH œ¿ÅÂÄÈà¬ÔÊÇȼÈà ÐÈdª ½¾ÍË¿ÎÇÅr ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@WU!NBJMCH ©Å¿¼¿Çà Ç¿d¥ÊÁÐÎÏÍŽÈʽÄËʽr ¯×ÍÀË¿ÅÜʽÂÁÍËd¬È¿ÂÊr¡ ÏÂÈ FŠNBJMT@NBSLPW!BCWCH ²ÍÆ¿Çà ¾ÐÈd®ÅÉÂËÊŸÂÈÅÇÅr– ®ÇȽÁË¿½¾½Ä½d©ËÏËÏÂÒÊÅǽr ÏÂÈ FŠNBJMCMJDL@TIPVNFO!BCWCH «Å¼¿Çà Ç¿d¥ÊÁÐÎÏÍŽÈÂÊr ÐÈd­ËÁËÌÅr– ÏÂÈ FŠNBJMCMJDL@TMJWFO!BCWCH ¯ºËÄȼÈà »ÃʽÅÊÁÐÎÏÍŽÈʽÄËʽ ®ÇȽÁË¿½¾½Ä½©½ÇÍ˧Ë

ÏÂÈѽÇÎ FŠNBJMCMJDL@IBTLPWP!BCWCH

XXXCMJDLDPN

&/*40

šÃ½¿º½ÃÀʸ


°±¦¥²³¡£À®¦

f8OWUD7KHUPuxÎÏÃÏÓÏÐÏËÏÌÆÎÉÆÐÑÏÈÏÑ×ÉÏÓÅÛÑÃÏÉÁÌÔÍÉÎÉÊ

£ÛÑÖÏÃÉÐÏÒÓÉÇÆÎÉà ÃÏÐÓÉËÁÓÁÈÁÐÑÏÈÏÑ×É §ÈÀÊÆÇÃÀÅŸʸÆÇÊÀÄÀ¿¸ÎÀןÉÀÉʽÄÀʽÇÈÆ¿ÆÈÎÀÂÆÅÉÊÈËÂÊÆÈÀʽɸ À¿Çȸº½ÅÀÇȽ¼ºÉ½ÇƆÊÈ˼ÅÀ¿¸¼¸ÏÀœ¸ɽÇÈƽÂÊÀȸÊÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ ÂÆÀÊƼ¸ÇȽ¼Ã¸»¸ÊŽɸÄƿŸÏÀʽßÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ× ÅƼ¸¿¸¼ÆºÆÃ׺¸Ê ½ÉʽÊÀϽÉÂÀʽÀ¿Àɺ¸ÅÀןÉÊÈÆÀʽÃÅÀʽÇȽ¼ÇÈÀ½Ä¸ÏÀÀ¸ÈÍÀʽÂÊÀʽ º½Ï½Žɸ¼ÆÉʸÊÒÏÅÀ¢ÆÅÉÊÈËÂÊÆÈÀʽŸ6OJMVYŽɸÄÆÉÀÇÆÉʸºÀ͸¿¸ νÃʸ¿À¿¸¼¸Ï¸ª×ÍŸʸȸ¿È¸¹ÆʸŸÅƺºÀ¼ÇÆÂÆýÅÀ½ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÆÊ ¼ÒȺÆÀ¸ÃËÄÀÅÀÁ ÊŸÈbÊÆÇÒÃÇÈÆ¿ÆȽÎp ѽɽÇÆ׺ÀŸǸ¿¸È¸ÇƼ ÀĽÊÆb6MUSB5IFSNp¥ÆºÆÊÆÇÆÂÆýÅÀ½ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ½˹½¼ÀʽÃÅƸÂÊƺ ʽÍÅÀϽÉÂÆÆÊÅÆнÅÀ½ ʸ¸ÀÇÆÆÊÅÆнÅÀ½ŸÆÇÊÀ¸ʸ

°

Ê̼ÀÄ ÉÁËʾÎÊÌÄȼμ ÍÄ ÆÊɊ ÍÎÌÏÆÒÄÛÄÌÁÃÏÇÎÄ̼ռμÊÎÎʾ¼ ÒÁɼ ÍÖÎÌÏÀÉÄÒÄÎÁɼ6OJMVYÍÄ ʽÁռѼ À¼ ËÊÍÎĿɼÎ ÉÁ ͼÈÊ ÀʽÖÌ ÊÎþÏÆ ÍÌÁÀ ;ÊÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄ ÉÊ Ä À¼ ÍÖ½ÏÀÛÎÄÉÎÁÌÁÍÏÎÖ̿ʾÒÄÎÁɼÍÎÌÊĊ ÎÁÇÉÄÁÇÁÈÁÉÎÄ ÆÊÄÎÊÀÊÎÊÃÄÈÊÈÁÉÎÉÁ ͼÆÏËϾ¼ÇÄÊέ¼ÇÈμÇ ÁÅÍξÄÎÁÇÉÊ ÎÁÉÁÊÍμɼѼ̼ÃÊÓ¼Ìʾ¼ÉÄ ÎÖÅƼÎÊ ÊÎÃľÄÎÁÍÌÁÀËÊÎÁÉÒļÇÉÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄ ÍÁÊƼüѼËÊÇÊÂÄÎÁÇÉÄ ž ̼ÈÆÄÎÁ ɼ ËÖÎϾ¼Õ¼Î¼ ËÌÁÃÁɊ μÒÄÛ ¾ ±ÚÇÍÑÁÀÁ ½ÇÄÃÊ ÀÊ ±¼ÉʾÁÌ ¾ ¿Ì¼ÀʾÁÎÁªÐÁɽ¼ÑĬʿÁɽÏÌ¿ÀʯÇÈ ÈÉÊ¿ÊÎÖ̿ʾÍÆÄËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄÊÎÒÛǼ ŸÁÌȼÉÄÛÄȼѼ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎËÖ̾ÄÀ¼ÍÁ üËÊÃɼÛÎÍÉʾÊÎÊËÊÆÊÇÁÉÄÁËÌÊÃÊÌÒÄ ËÊ ¾ÌÁÈÁ ɼ À¾Á ÊÍÉʾÉÄ ÄÃÇʽÄ £¼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ¾ œ¾ÍÎÌÄÛ Ä ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ ÍÁ ÍÖÍÎÊÛÊÎÀÁÇÉÊÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÁ¾ŸÌ¼Òž ̼ÈÆÄÎÁɼÎÁÃÄÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ¾Æ̼Ûɼ ¼¾¿ÏÍÎÄɼӼÇÊÎÊɼÍÁËÎÁȾÌÄ ¿ÊÍÎÄÎÁ ÍÁ ��ÉÐÊÌÈÄ̼Ѽ ü ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ ɼ

 %$8(/(0(17(%$8 

§Æ¼ºÀ¾ÅÆÐÆËÉÇȽ¿½ÅʸÎÀ׺ ­ÖÃɽ¼½¹ÃÀ¿Æ¼Æ­¸Åƺ½È º¦Ì½Å¹¸Í À¨Æ»½Å¹ËÈ»¼Æ«ÃÄ¿¸ÇƿŸÉÊÆÊÀÎÀ ǸÈÊÅÔÆÈÀÇÈÆ̽ÉÀÆŸÃÀÉÊÀÆÊ Î×ø›½ÈĸÅÀ×ÉÅƺÆÊÆÇÆÂÆýÅÀ½ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ

ÀÖ̾ÁÉÄÎÁ ËÌÊÃÊÌÒÄ ƼÆÎÊ Ä Í Éʾ¼Î¼ ËÌʿ̼ȼËÌÄÌÊÇÁÎÉÄÎÁÕÊÌÄÄÌÁÔÁΊ ÆÄÎÁËÌÊÎľÆÊȼÌÄÄɼÍÁÆÊÈÄ c¬ÁÀÄÒ¼ÏÓ¼ÍÎÉÄÒľÁÀɼ¿¼ÍÁϽÁŠ ÀÄѼ ƼƾÄ ˼üÌÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ËÌÁÀǼ¿¼ÉʾÊÎÊËÊÆÊÇÁÉÄÁËÌÊÃÊÌÒÄq ü۾۾¼œÇÐÌÁÀ¨ÁÁÎÊÎÌÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ ɼ6OJMVY ©Ê¾¼Î¼ÍÄÍÎÁȼËÌÊÃÊÌÒÄÊμÇϊ


°±¦¥²³¡£À®¦

ÈÄÉÄÅÄÀÖ̾ÊÍÁËÌÁÀǼ¿¼¾À¾¼¾¼ÌļɊ μ¾ÁÀÉÖÂƼÎÊ6MUSBUIFSNÍÀ¾ÊÅÉÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÄ6XŠÍÎÊÅÉÊÍÎÊÎ 8N, ľ־¾ÁÌÍÄÛμ6MUSBUIFSN ÍÎÌÊÅÉÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÍ6XŠÍÎÊÅÉÊÍÎÊÎ 8N, «ÌÄ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ ÍÖÍ ÍÎÊÅÉÊÍÎ 6H ÊÎ  8N, ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÎÄÁÇÁÈÁÉÎÄ ÆÊÄÎÊÄÃËÖÇÉۊ ¾¼Î ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμ ɼ 6XŠÍÎÊÅÉÊÍÎμ ɼ ˼ÍľɼμÆÖÕ¼­Îʾ¼ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÈÊÂÁ ÍËÊÆÊÅÉÊ À¼ ËÊÍÌÁÕÉÁ Ä ̼ÃÔĊ ÌÛ¾¼ÉÁɼÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ

ª¸ÁŸʸ½ºÒººÒÊȽÐÅÆÉÊʸŸ ÇÈÆÌÀøšÒººÒÊȽÐÅÆÉÊʸŸ »È½¼ÀÏÂÀʽŸÇÈÆ¿ÆȽθɽŸÄÀȸÊ ÊÈÀÀ¿ÆøÎÀÆÅÅÀÉÒÈνºÀÅÀ ÂÆÀÊÆ ÉÃ˾¸ÊÇȽ¼ÀÄÅÆ¿¸½ÌÀ¸ɽÅ ʽÈÄÀϽÅÄÆÉÊ

 %$8(/(0(17(%$8 

¥ÆºÀ×Ê ¼ÒȺ½ÅƆ ¸ÃËÄÀÅÀ½º ÇÈÆ¿ÆȽΟ 6OJMVYº½¼ÅÒ¾ ¸Êƺ¸ÈÀ¸ÅÊ 6MUSBUIFSN ɼºÆÁÅÆ ÆÉÊÒÂÃ׺¸Å½À 6X†ÉÊÆÁÅÆÉÊ ÆÊ 8N, À¸Êƺ½ÈÉÀ× 6MUSBUIFSN ÉÊÈÆÁÅÆ ÆÉÊÒÂÃ׺¸Å½É 6X†ÉÊÆÁÅÆÉÊ ÆÊ 8N,

ÄÃÊÇÄ̼ռÍÖÌÒÁ¾ÄɼËÌÁÀǼ¿¼Ê;ÁÉ Îʾ¼ ÉÁʽÑÊÀÄȼμ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ ü ü¾ÄÉξ¼ÉÁÎÊ ɼ ʽÆʾ¼ Ä ËÊÁȼÉÁÎÊ ɼ ÎÁÂÁÍÎμ œÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÎÁ ËǼÉÆÄ ͼ ËÊÀËǼÎÁÉÄ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ Í ËÛɼ ®ÖÅ ƼÎÊ ÄÃÊǼÒÄÊÉɼμ ÍÖÌÒÁ¾Äɼ ÊξÍÛÆÖÀÁÁËÊÆÌÄμÍÀÖÌ¾Ê ÍÖÊξÁÎÉÊ мÇÒÖÎÍÖÕÊÁüÆÌÄÎÊÎÍÎÖÆÇÊÎÊ ÎÛ ÊÎÉÄÆÖÀÁÉÁÍÁ¾ÄÂÀ¼«ÊÎÊÃÄɼÓÄÉ Á üÕÄÎÁɼ Ä ÊÎ ¾ÖÉÔÉÊ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÊ ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÁ «Ê̼ÀÄÍËÁÒļÇɼμÍÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ¿ÌÁÀÄÓÆÄÎÁ ÉÁ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼Î ÊÎÀÁÇÉÊ ¾ ÎÖ̿ʾÍƼμ ÈÌÁ¼ ®Á ÍÁ ËÊÀǼ¿¼Î ɼ ËÌÁÒÄÃɼȼÔÄÉɼÔÄÑÎʾƼ¾6OJMVY¾ ­¼ÇÈμǨ¼ÎÁÌļÇÄÎÁüÄÃÊǼÒÄÊÉɼμ ÍÖÌÒÁ¾Äɼ ÍÁ ÀÊÍμ¾ÛÎ ƼÎÊ ÊÎÀÁÇÉÄ ˼ÉÁÇÄÄÍÁɼÌÛþ¼ÎËÊ̼ÃÈÁÌÄ ÍÇÁÀ ÆÊÁÎÊÍÁʽÇÁ˾¼ÎÍÀÖ̾ÁÉÄǼÈÁÇÄ

ɼÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμtƼÆÎÊËÌÄÀÊËÖNJ ÉÁÉÄÁÎÊɼ©¼ÌÁÀ½¼Î¼üÄÆÊÉÊÈÄÄɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ žÖËÌÁÆÄÎÁÃÄÓÏÀÁÍÉÄÍÎÊÅÉÊÍÎÄɼ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ À¾ÁÎÁ ÉʾÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ͼ ÍÖÍÍÖÕÄÎÁ̼ÃÈÁÌÄ ƼÆÎÊËÌÄÍÖÕÁÍξϊ ¾¼ÕÄÎÁ¾ÁÓÁÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÀÖ̾ÁÉʊ¼Çϊ ÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÃÊÌÒÄɼÐÄÌȼμ6OJMVY ®¼Åɼμ Á ¾Ö¾ ¾ÖÎÌÁÔÉÊÍÎμ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ žÖ¾ ¾ÖÎÌÁÔÉÊÍÎμ ɼ ¿ÌÁÀÄÓÆÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÁÓɼμ ̼ÈƼ Äȼ ÎÌÄ ÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄ ÍÖÌÒÁ¾ÄÉÄ ÊÎ ξÖÌÀ¼ ËÛɼ Ä ÍμÎÄÓÉÊ ÀÁÅÍξ¼Õ ȼÎÁÌļÇ ÊÎ ÍËÁÒļÇɼ ËǼÍÎȼÍʾ¼ ÍÈÁÍ ÆÊÛÎÊÍÇÏÂÄüÁÐÄƼÍÁÉÎÁÌÈĊ ÓÁÉ ÈÊÍÎ £¼Û¾Áɼμ ü ˼ÎÁÉÎʾ¼ÉÁ

£¼ À¼ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ ÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁ ½ÌÊÅÆÄ 6OJMVY Á ¾Ö¾ÁǼ ¾ÄÍÊÆÊÓÁ͊ ÎÊÎÉÄÛ ÈÁÎÊÀ ®ÖÅ ƼÎÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇɼμ ÔÄÌÊÓÄɼ ɼ ËÌÊÐÄÇÄÎÁ Á ÄÀÁÉÎÄÓɼ Í ÀÊÍÁ¿¼ÔÉÄÎÁ ÀÖ̾ÁÉʊ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ¾ÍÄÓÆÄ ɼÇÄÓÉÄ ÍÖÁŠ ÀÄÉÄÎÁÇÉÄ ËÌÊÐÄÇÄ ÌÊÇÁÎÉÄ ̼ÈÆÄ Ä ÀÌÏ¿Ä ËÌÄÍμ¾ÆÄ ÈÊ¿¼Î À¼ ¾ÇÛüÎ ¾ ÏËÊÎÌÁ½¼ c®Ê¾¼ ÏÇÁÍÉÛ¾¼ ÀÊ ¿ÊÇÛȼ ÍÎÁËÁÉ ÎÖ̿ʾÍÆÄÎÁ ˼ÌÎÉØÊÌÄ ËÌÄ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÎÊɼÀʿʾÊÌÄ üÕÊÎÊÉÁÁ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊËÌÁÊÍÈÄÍÇÛÉÁɼËÌÊÁÆμq ʽÛÍÉÛ¾¼ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇÛÎɼȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ɼÐÄÌȼμ¦ÌÄÍÎÊдÊÅÌÄÉ¿ ž­¼ÇÈμÇͼÊÍʽÁÉÊ¿ÊÌÀÄÊÎÄÃËÖNJ ÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ÁÇÁ¿¼ÉÎÉÄÎÁ ÓÁÇÉÄ ̼ÈÆÄ

ªÆº¸ÉȸºÅ½ÅÀ½ ŸÉʸż¸ÈʽÅ ÇÈÆ¿ÆȽÎ À¼ÒȺ½ÅƆ ¸ÃËÄÀÅÀ½º ÇÈÆ¿ÆȽÎ Ÿ6OJMVY ÇƸ¿º¸ Ͻ ÇÆÉÊÀ»Å¸Ê¸Ê¸ ʽÈĸß ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ Ž½¿¸ÉĽÊ¸ ŸÆÇÊÀ¸ʸŸ ÇÈÆ¿ÆȽθÀÃÀ ÏȽ¿ÇƆ»ÆýÄÀ ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÆÅÅÀ ÐÀÈÀÅÀ


˜ÃËÄÀÅÀ½ºÆÊÆÇÆÂÈÀÊÀ½½ÇƼÇøʽÅƼÆÇÒÃÅÀʽÃÅÆÉ À¿ÆøÎÀÆÅŸÇן

¦ÊÈ˼ÆÎÉÊÎÊ ËÊÍμ¾ÛÉÁ ɼ 6MUSBUIFSN Ë̼¾Ä ËÌÊÀÏÆμ ½ÁÃËÌʽÇÁÈÁÉËÌÄÌÁÈÊÉÎÉÄÄÊ;ÁÂÄÎÁÇÉÄ̼½ÊÎÄ Ä¾ÊÀÄ ÀÊÄÆÊÉÊÈÄÄɼÍÌÁÀÍξ¼üÎ̼ÉÍËÊÌÎÄÍÆǼÀÄ̼ÉÁ c­ÖÍ ŠËÌÊÒÁÉÎÉÊÎÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ÉÄ ËÊþÊÇÛ¾¼ À¼ ËÌÁÀÇÊÂÄÈȼ̿ÄɼÇɼɼÀ½¼¾Æ¼ɼÒÁɼμüÉʾÊÎÊËʊ ÆÊÇÁÉÄÁËÌÊÃÊÌÒÄÍËÌÛÈÊʽÄÓ¼ÅÉÄÎÁÀÖ̾ÁÉʊ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄq ÊνÁÇÛþ¼ÍÖÍüÀʾÊÇÍξÊœÇÐÌÁÀ¨ÁÁÎ ®¼Æ¼ɼËÌÄÈÁÌüʽ̼½ÊÎƼμɼ¿ÌÁÀÄÓÆÄÎÁÉÁͼÉÁŠ ʽÑÊÀÄÈÄÍËÁÒļÇÉÄÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎÄ ÎÖÅƼÎÊÍÁËÌÊÄþÁÂÀ¼Î ¾ÖÌÑÏɼÇÄÓÉÄÎÁËÊÎÊÓÉÄÇÄÉÄĮʾ¼ÀÊÍμËÊÁ¾ÎÄÉÛ¾¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ¶¿Çʾ¼Î¼;ÌÖÃƼɼÁÇÁÈÁÉÎÄÎÁÍÁÊÍÖÕÁÍξ۾¼ƼÆÎÊ ËÌÄÍμÉÀ¼ÌÎÉÄÎÁÀÖ̾ÁÉʊ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÐÄÇÄËÊÍÌÁÀ͊ ξÊÈÀÚ½ÁÇÄ žÈÁÍÎÊ ÍÄÇÄÆÊÉʾÊ ¿ÊÌÁÕÊ üÇÁ˾¼ÉÁ ʽÄÓ¼ÅÉÊ ËÌÄ ÀÖ̾ÁÉÄÎÁ ËÌÊÃÊÌÒÄ 6OJMVY ËÌÄǼ¿¼ Ä ËÌÄ ÉʾÄÎÁ ÆÊÉ͊ ÎÌÏÆÒÄÄ ÍÄÍÎÁȼμ ɼ ÍÏÑÊÎÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ «Ê̼ÀÄ ÁÀ¾¼ ü½ÁÇÁÂÄÈÄÎÁ ÆÊÉÎÏÌÄ ɼ ÏËÇÖÎÉÁÉÄÛμ ÎÏÆ ÍÁ Äýۿ¾¼ ÓÁÍÎÊÍÌÁÕ¼ÉÊÎÊcÎ̼ÏÌÉÊqʽ̼ÈÓ¾¼ÉÁɼÍÎÖÆǼμ ªÎ¾ÊÀÉÛ¾¼ÉÁÎÊÁüÈÄÍÇÁÉÊƼÆÎÊËÌÄʽÄÓ¼ÅÉÄÎÁËÌʊ ÃÊÌÒÄ μƼÓÁÄÃÊǼÒÄÊÉɼμÍÖÌÒÁ¾ÄɼÉÁ¾ÇÄü¾ÆÊÉμÆÎ ÍÆÊÉÀÁÉÃÄ̼Ǽμ¾ÊÀ¼ ­Éʾ¼Î¼ËÌÊÃÊÌÁÓɼÍÄÍÎÁȼ6OJMVYÕÁËÊÍÌÁÕÉÁ̼ÍÎۊ ÕÊÎÊÎÖÌÍÁÉÁɼ˼ü̼ɼüξÊÌÁÉÄÁÇÁÈÁÉÎÄ;ÄÍÊÓÄɼ ÊÎÄËʾÁÓÁÈÁÎ̼ «ÊÍμ¾ÛÎÍÁÇÁ¼ÕÄɼÁÀɼËÇÊÍÆÊÍÎ ÇÄÉÄÛ üξ¼ÌÛÕÄ Ó¼ÍÎĮʾ¼ÁÍʽÍξÁɼ̼Ã̼½ÊÎƼɼ6OJMVY ÆÊÛÎÊÍÁ

šÄ½ÉÊÆÉÀÃÀÂÆÅƺÆÊÆ»ÆȽÑÆ¿¸Ã½Çº¸Å½ ÂƽÊƽƹÀϸÁÅÆ ÇÈÀ¼ÒȺ½ÅÀʽÇÈÆ¿ÆÈÎÀ 6OJMVYÇÈÀø»¸ÇÈÀÅƺ¸Ê¸ ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ÉÀÉʽĸʸŸÉËÍÆÊÆÆÉÊÒÂÃ׺¸Å½ %$8(/(0(17(%$8 
°±¦¥²³¡£À®¦

¢¸ÂÊÆÀÇÈÀ ¼ÒȺ½ÅƆ ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀʽ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ 4UBTOEBSUÀÊË ¿¸ÂÃÖϺ¸ÑÀʽ ½Ã½Ä½ÅÊÀɸ ÇÆÃƾ½ÅÀº½¼Å¸ ÇÃÆÉÂÆÉÊ

©»Æ¼ÀПʸÉÀÇÈƼËÂÎÀ× ÂÆ×ÊÆŸ¹ÈÆ׺¸ ½Ã½Ä½ÅʸÆʼÒȺÆÀ¸ÃËÄÀÅÀÁ ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ ¼Å½É½½¼ÅÆÆʺƼ½ÑÀʽŸ½ºÈÆǽÁÉÂÀ×Ǹ¿¸È

ËÌÄǼ¿¼ ¾ ÀÊÍÁ¿¼Ôɼμ ÀÖ̾ÁÉʊ¼Çϊ ÈÄÉÄÁ¾¼ ËÌʿ̼ȼ ¡ÎÊ ËÌÁÀÄÈÍξÊÎÊ ɼÌÁÔÁÉÄÁÎÊËÌľÇÁƼÎÁÇɼÊËÎÄƼÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎü½ÖÌÃÊÄÇÁÍÉÊËÊÓÄÍξ¼ÉÁ ɼмÇÒ¼ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ʿ̼ÉÄÓÁÉÊÎÊŠ ÈÄÇÄÈÁÎÌʾÊÈÁÂÀÏмÇÒʾÊËÌÊÍÎ̼Ɋ ÍξÊ Ê;ÁÉ ÎÊËÇʊ Ä ÔÏÈÊÄÃÊÇÄ̼ÕÊ ÃɼÓÁÉÄÁ Ŀ̼ÁÍÖÕ¼μƼÄÌÊÇÛËÌÄ üÕÄμÍÌÁÕÏÆ̼½Ä

­ÎÏÄÏÏÂÑÁÈÉÆà ÉÈÐÛÌÎÆÎÉÆÓÏÉ ×ÃÆÓÏÃÆÓÆ  ¾ÁÎÁ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼ÎÍÀ¾Á¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÊÆÌÄÎÄÛ

§Èƻȸ† ĸʸ¿¸ ¼ÒȺ½ÅƆ ¸ÃËÄÀ† ÅÀ½ºÀ ºÈ¸ÊÀ ¹½ƹƆ »¸Ê½Å¸É ÅƺÀ ÄƼ½Ã¸ À¼Å½Éɽ ÇȽ¼Ã¸† »¸Ê ÆÉÅƺÅÀ º¸ÈÀ† ¸Åʸ ºÈ¸ÊÀ

 %$8(/(0(17(%$8 

žÁÀÉÖ¾ÆǼÍÄÓÁÍÆÊÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ ËÊÀŠ ÓÁÌμÉÊ̼¾ÉÄÉÉÊÄÃÈÁÍÎÁɼ.PEFSOŠ -JSOF ÄÇÄ ¾Ö¾ ¾FÌÍÄÛμ -JWJOH -JOF ¾ ËÊÇÏ̼¾ÉÄÉÉÊ ÄÃÈÁÍÎÁÉÄ ÆÊÉÎÏÌÄ ÄÃÛÕÉÊüʽÇÁÉÄžÖÎÌÁÔÉÄÛÎËÌÊÐÄÇ ɼÀÖ̾ÊÎÊɼËÊÀʽ۾¼ÍÎÖÆÇÁɼ̼ÈƼ ľÉÏÔ¼¾¼ɼʽÄμÎÁÇÄÎÁÄÉÎÄÈɼμ ÊËÎÄƼɼÀÖ̾ÁÉÄÛËÌÊÃÊÌÁÒ ËÌÄÀ¼¾¼

ÊËÎÄÓÁÍÆÄÀÖǽÊÓÄɼ ËʾÄÔ¼¾¼ÍμÎĊ Ƽμ©¼̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÁͼÍÁ¿ÈÁÉÎÉÄÄ ʽÇÄÀֿʾÄÁÇÁÈÁÉÎÄ 6OJMVY ËÌÊÄþÁÂÀ¼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÊÎ ËÁξÄÀ¼ÀÖ̾ÁÍÄɼÈÁ̼ÉÎÄ ½ÊÌ ÀÖ½ ÁÇÔ¼ÄÇÄÍξÁÉÄÒ¼ £¼Ò¾ÁÎʾÊÎÊÊÐÊÌÈÇÁÉÄÁɼ¼Çϊ ÈÄÉÄÁ¾ÊÎÊËÊÆÌÄÎÄÁÆÇÄÁÉÎÖÎÈÊÂÁÀ¼ ÄýÄ̼ÊÎ̼ÃÇÄÓÉÄÒ¾Ûμ s¿Ç¼ÀÆÊÁÇÊÆÍÄ̼ÉÊÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ s¿Ç¼ÀÆÊǼÆÄ̼ÉÁÓÌÁÃÄÃËÄÓ¼ÉÁ sǼÆÄ̼ÉÁÓÌÁÃÄÃËÄÓ¼ÉÁÍÐÄɼ ÃÖÌÉÁÍμÍÎÌÏÆÎÏ̼ sǼÆÄ̼ÉÁÓÌÁÃÄÃËÄÓ¼ÉÁÍÐÄɼ ÍÎÌÏÆÎÏ̼ Ä ;ÁÎÇÊ Ò¾ÁÎÉÊ ËÄ¿ÈÁɊ ÎÄ̼ÉÁ sǼÆÄ̼ÉÁÍÁÐÁÆÎÈÁμÇÄÆ s ÐÊÇÄ̼ÉÊ Í ÊËÎÄƼ ɼ ÀÖ̾ÁŠ ÍÄɼ sÍμÉÀ¼ÌÎÉÄÒ¾ÁÎʾÁ ­¾ÖÌþ¼ÉÁÎÊɼ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÊÎÊËÊƊ ÌÄÎÄÁÍÀÖ̾ÁɼμÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛÍμ¾¼ ËÊÄÃËÄμÉÄÛÈÁÎÊÀÊÇÎʾÄÍÖÁÀÄÉÁŠ ÉÄÛËÌÁÃÀÖ̾ÊÎÊÄËÌÁÃÍËÁÒļÇÉÄÎÁ ÍμÎÄÓÉÄȼÎÁÌļÇÄËÊþÊÇÛ¾¼ÎÉÁüŠ ¾ÄÍÄÈÊÎÊ ÎÊËÇÄÉÉÊ ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁ ɼ ȼÎÁÌļÇÄÎÁ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÎÉÁʽÑÊÀÄÈÄÛ ÇÏÐÎ ÆÖÈ ÀÖ̾ÁÉÄÛ ËÌÊÐÄÇ ÆÊÅÎÊ Á Æ̼ÅÉÊÉÁʽÑÊÀÄÈüÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁɼ ÀÊÍμÎÖÓÉÊÈÁÂÀÄÉÉÊËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁ £¼ ÀÖ̾ÁÉÄÎÁ Ó¼ÍÎÄ Äȼ ¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎ ü ÄýÊÌ ÈÁÂÀÏ ǼÆʾÁ ÄÇÄ 3"-ŠÒ¾Ûμ ¦¼ÆÎÊ Á ʽÄÓ¼ÅÉÊ ü 6OJMVY ¾ÖŠ ¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ˼ü̼ ɼ Éʾ¼Î¼ ÍÄ͊ ÎÁȼËÌÊÃÊÌÒÄÕÁ½ÖÀÁÍÖËÌʾÊÀÁÉÊÍ ÀÄÐÁÌÁÉÒÄ̼ɼȼÌÆÁÎÄɿʾ¼ƼÈ˼Š ÉÄÛ


££¥¯«´­¦®³¡·©À

¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÎÁ39&ÐÑÏÕÉÌÎÉÒÉÒÓÆÍÉÈÁÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉ

¯ÒÎÏÃÎÁÓÆÍÁ

¦ÉÅƺŸʽĸŸǸ¿¸ÈÅÀ×ƹ¿ÆȺÊÆ¿À¹ÈÆÁɸÇÈÆÌÀÃÅÀʽÉÀÉʽÄÀ¿¸ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ ºÈ¸ÊÀÀ̸ɸ¼ÀÆÊ17$§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽŸ¼Æ»È¸Ä¸ÇÆÃËϸº¸Ê ¸ÂÊ˸ßÀÅÌÆÈĸÎÀ׿¸ʽż½ÅÎÀÀʽÀÅƺÀʽȸ¿È¸¹ÆÊÂÀŸÉÀÉʽÄÅÀ ʽÍÅÀÂÀ Ž¿¸ºÀÉÀÄÆÆÊÊƺ¸¼¸ÃÀɽÆÊŸÉ׿¸¼ÆÇÒÃÅÀʽÃÅÆ˺½ÃÀϸº¸Å½ ŸÂÆÅÉÊÈËÂÊÀºÅ¸Ê¸¼ÒùÆÏÀŸÀÃÀ¿¸ÆÇÊÀÄÀ¿¸ÎÀ×ʸŸʽÈÄÀÏÅÆÊÆ Çƺ½¼½ÅÀ½ŸÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀʽ§È½¼Éʸº×ÊɽÉǽÎÀ¸ÃÅÀȽнÅÀ׿¸ ȸ¿ºÀº¸ÑÀ×ɽǸ¿¸È¿¸ɸÅÀȸŽœÆ¹¸º½ÅÀɸÅƺÀǸÃÀÊÈÀÂÒÄ ÉÒѽÉʺ˺¸ÑÀʽ¼½ÂÆÈÀ¨¸¿È¸¹ÆʽÅÀɸÅƺÀÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ ÇÆ¿ºÆÃ׺¸ÑÀÉýǺ¸Å½™Ã¸»Æ¼¸È½ÅÀ½ŸÇ˹ÃÀÂ˺¸Å¸Ê¸ÀÅÌÆÈĸÎÀ׿¸ ÇÈƼËÂÊÀʽŸºÆ¼½ÑÀʽº¹È¸ÅиÌÀÈÄÀ ¸ÂÊ˸ÃÅÆÊÆÀ¿¼¸ÅÀ½ŸÉÇÀɸÅÀ½ #BVFMFNFOUF#"6Äƾ½¼¸ÉÃ˾À¿¸ÉÇȸºÆÏÅÀŸÉÀÉʽÄÅÀʽʽÍÅÀÂÀ ;ÁÎÇÄɼμ ɼ ÀÄÍÆÏÍÄÄÎÁ ÊΊ ÍÌÁÀÍξ¼ ¦¼ÈÁÌÄÎÁ ɼ ËÌÊÐÄÇÄÎÁ ÉÊÍÉÊ ÄÃÈÁÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ÆÇÄȼμ ÍÁüËÖǾ¼ÎÍÎÁÌÈÄÓÉÄÄÃÊǼÎÊÌÄ ÄÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμÊÎËÁÍÎÁÉÁɼ ϾÁÇÄÓ¼¾¼ ÍÁ ̼ÃÍÎÊÛÉÄÁÎÊ ÈÁÂÀÏ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ÌÁÍËÁÆÎľÉÊɼËÌÄǼ¿¼ÉÁɼ ÍÎÖÆǼμ ¾ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁμ ¾ÁÓÁ ÍÁ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ÎÁȼμ ü ÄÃËÊÇþ¼ ÎÁÌÈÄÓÉÊ ÊÎÀÁÇÁɼ ÍÎʊ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ ɼ 17$ ËÌÊÐÄÇÄÎÁ ȼÉÁɼ ¼ÌÈÄÌʾƼ ÄÇÄ ÍÁ ËÌÄǼ¿¼ ÊÎÉʾÊÁËÊÍμ¾Áɼ¾ÒÁÉÎÖ̼ɼ¾ÉÄȼŠ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμɼÍÇÁ˾¼ÉÁ üÀ¼ÍÁ ÉÄÁ©Ê¾ÄÎÁÆÌÄÎÁÌÄÄüÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÄýÁ¿ÉÁÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊɼÈÁμÇÉÄÎÁ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ɼ ÉʾÊÍÎÌÊÛÕÄÎÁ ÍÁ ÏÆÌÁ˾¼ÉÄÛ ÆÊÄÎÊͼÍǼ½ÊÎÊÈÛÍÎÊ Ϳ̼ÀÄËʾÄÔ¼¾¼ÎÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμÍÊÆÊÇÊ üÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ ¯¾ÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁÎÊɼÆÊÉÍÎÌÏÆÎľŠ ­ËÊÈÁɼÎÄÎÁ ÈÁÌÆÄ ü ËÊÀʽÌۊ ɼμ ÀÖǽÊÓÄɼ üÍÛ¿¼ ¾ÍÄÓÆÄ ̼ÈÆÄ ¾¼ÉÁ ɼ ËÊƼüÎÁÇÄÎÁ ɼ ÎÊËÇÊÄÃʊ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎȼÎÁÌļǼ ÊÎÆÊÅÎÊͼ ǼÒÄÛμÊÓÁ¾ÄÀÉÊÍÁËÌÄÁȼÎÄÃÆÇ��Š ÄÃËÖÇÉÁÉÄ ¼ ÎÌÊÅÉÄÎÁ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ ÓÄÎÁÇÉÊ ÀʽÌÁ ÊÎ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ Íμ¾¼ÎÍμÉÀ¼ÌÎ ɼ Àʿ̼ȼ ƼÆÎÊ ¾ÁÓÁ ÍÁ ¾ÄÀÛ ÊÎ ʽÃÊÌÉÄÛ ËÌÁ¿ÇÁÀ ɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁŠ ÇÄÎÁ ÄÃËÊÇþ¼ÕÄ ÎÁÃÄ ËÌÊÀÏÆÎʾÄ ËÌʿ̼ÈÄ §Ú½ÊËÄÎÉÊ Á ƼÆÖ¾ ÕÁ ½ÖÀÁ ÊΊ ¿Ê¾ÊÌÖÎɼ½Ì¼ÉÔ¼ɼÉÁËÌÁÆÖÍɼÎÊ ËʾÄÔ¼¾¼ÕÄÎÁÍÁÆÌÄÎÁÌÄÄüÎÊËÇʊ ÄÃÊǼÒÄÛμÄƼƾÊÕÁÍÁËÌÁÀÍμ¾Ä ɼÍÇÁÀ¾¼ÕÊÎÊÄÃÇÊÂÁÉÄÁGFOTUFSCBV ªÕÁÍÁ¿¼3FIBVËÌÁÀǼ¿¼ÍÖ¾ÍÁÈÉʾ¼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛüËÌÊÃÊÌÒÄ«ÌÊÁÆμɊ œÆ¹¸º½ÅÀɸÅƺÀǸÃÀÊÈÀÂÒÄ ÎÄÎÁʽÁÕ¼¾¼ÎÃɼÓÄÎÁÇÉÊËÊÀʽÌۊ ÉÒѽÉʺ˺¸ÑÀʽ¼½ÂÆÈÀ ¾¼ÉÁ ɼ ÎÁÌÈÄÓÉÄÎÁ ÍÎÊÅÉÊÍÎÄ ½Áà Ì¼ÉÔÖÎ ¾ÁÓÁ ÍμÌÎÄ̼ cÊÇÄȊ ËÌÊÀÖǼ¾¼ÉÁ ɼ ƼÈÁÌɼμ cÊÇÄȊ ËÄÅÍƼμɼÀËÌÁ¾¼Ì¼qËÌÄϾÁÇÄÓ¼Š ËļÀ¼qÄËʊɼμÎÖÔÉÊËʾÄÔ¼¾¼ÉÁ ¾¼ÉÁɼÀÖǽÊÓÄÉÄÎÁ®¼Æ¼ɼËÌÄÈÁÌ ɼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÎľÉÄÎÁ ÀÖǽÊÓÄÉÄ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁɼ˼ü̼ŠÈÄÇÄÈÁŠ «ÊŠËÊÀÌʽÉÄ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄ ÀÁμÅÇÄ ÎÌʾÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ½ÖÌÃÊ ÍÁ ËÌÁ¾ÌÖռΠƼÎÊ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛμ ɼ ËÌÊÐÄǼ ¾ Éʾ ÍμÉÀ¼ÌÎ ¤ ÊÕÁ ÀÊƼÎÊ ÎÁÓÁ ÀÖǽÊÓÄɼμ Ä ÀÌÏ¿Ä ¾ÍÁ ÊÕÁ ÉÁ ͼ ÎÊÃÄ ËÌÊÒÁÍ ½Ì¼ÉÔÖÎ ÍÁ ÍËÏÍƼ ¾ ÊËʾÁÍÎÁÉÄ ÍÇÁÀ¾¼ÕÄÛÌÏÉÀ «ÊÓÎÄ ¾ÍÄÓÆÄ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ®ÆÏÒÏÂÆÎÏÒÉÌÎÏ ɼËÌÊÐÄÇļμÆϾ¼Î˼ü̼ÍÆÊɊ ÐÑÆÅÒÓÁÃàÎÆÎÁÐÁÈÁÑÁ ÍÎÌÏÆÎľÉÄ ÀÖǽÊÓÄÉÄ  ÄÇÄ £É¼ÓÁÉÄÁÎÊ ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ ɼ ÀÊÌÄ ÈÈ ƼÆÎÊ Ë̼¾Ä ɼËÌÄÈÁÌ ÍÇÁ˾¼ÉÁ ËÌÊÀÖǼ¾¼ À¼ ɼ̼Íξ¼ 7&," Í ÉʾÄÎÁ ÍÄ ÔÁÍΊ ÍÁÀÁȊ Ä «ÌÄ ÉÁÛ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÖÎ ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼ ËʾÁÓÁ ƼÈÁÌÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ®ÖÅ ƼÎÊ ƼÎÊÉÊÍÁÕÁÇÁÈÁÉΨÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊ ƼÈÁÌÉÄÎÁ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ Í Ê¿ÇÁÀ ɼ ¾ÁÓÁËÊÓÎľÍÄÓÆÄÍÄÍÎÁÈÉÄÀÊÍμ¾Š ÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒĊ ÓÄÒÄ ͼ ¾ÆÇÚÓÄÇÄ ÆÖÈ ËÌʿ̼ÈÄÎÁ Ûμ ÈÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊ ͼ ÀÊÍÎĿɼÇÄ ÍÄ ËÌÊÐÄÇÉÄ ¾¼ÌļÉÎÄ ÍÖʽ̼ÃÁÉÄ ȼÆÍÄȼÇÉÄÎÁÍľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ËÌʊ ÍËÁÒļÇÉÊ ü ËÌÄǼ¿¼ÉÁ ɼ μÃÄ ÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁÍÁʽÌÖÕ¼ÎÆÖÈÀÌÏ¿Ä ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ£¼μÃÄÒÁÇÊÍÉʾÉÊÍÁ

£

ÄÃËÊÇþ¼ÎÍËÁÒļÇÉÄÇÁËÄǼ¡ÀÄɊ ÍξÁÉÊ *OPVUJD üǼ¿¼ ɼ ÄÃËÊÇþ¼Š ÉÁÎÊɼÇÁËÛÕÄÇÁÉÎÄ žÍÁÊÕÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμɼÍÇÁ˾¼Š ÉÁ ÉÁ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ɼÇÊÂÄ ÊÍʽÁÉÊ ¼ÆÎľÉÊ ɼ ˼ü̼ ¦¼ÆÎÊ Ä ËÌÁÀÄ ɼŊÍÄÇÉÊ μÃÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ Á üŠ ÍÎÖËÁɼ ̼Ã̼½ÊÎÁɼÄËÌÄÀ¾ÄÂÁɼ ɼËÌÁÀ ÊÎ ÐÄÌȼ BMVQMBTU žÍÁ ÊÕÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾Ì¼ÎÄ ÄÃËÊÇþ¼Î ÍÇÁ˾¼ÉÁÎÊ ξÖÌÀÁ ÌÛÀÆÊ ¼ ÍÁÌÄÅÉÊÎÊ Å ËÌÄǼ¿¼ÉÁ Á ÄÃÆÇÚÓÁÉÄÁ  ¼ÇÁÓËʊÍÄÇÉÊÁËÌÁÀǼ¿¼ÉÁÎÊɼ ÍËÁÒļÇÉÄÁÇÁÈÁÉÎÄƼÎÊÀֿʾÄÀÉÄ ÄÇÄÎÌÄÖ¿ÖÇÉÄËÌÊÃÊÌÒÄÄÇÄÁÇÁÈÁɊ ÎÄÍÈÁÂÀÏÁμÂɼ¾ÄÍÊÓÄɼ

©ÈÍÁÍÎÏÒÐÏËÏÊÒÓÃÉÆ ­ËÌÁÀǼ¿¼ÉÁÎÊɼÉʾÄËÌÊÐÄÇÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄÍɼȼÇÁÉÄÀÁ½ÁÇÄÉÄɼÍÎÁŠ ÉÄÎÁ ÆÊÄÎʽÄÎÌÛ½¾¼ÇÊÀ¼ÍÁËÌÁÀŠ Ǽ¿¼Î Ä ɼ ÉÁÈÍÆÄÛ Ë¼Ã¼Ì ÍÄÍÎÁȊ ÉÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ËÌÁÀÄþÄƼѼ ÊÂľÁÉÄÀÄÍÆÏÍÄÄüƼÓÁÍξÊÎÊɼ ÎÁÃÄËÌÊÐÄÇĦ¼ÎÊËÊÍÇÁÀÁÉÐÊÌÏÈ ɼÎÁÃÄÀÄÍÆÏÍÄÄÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÍÊÓÄ ÁÂÁ¿ÊÀÉÄÛÎÆÊÉ¿ÌÁÍɼª½ÁÀÄÉÁÉÄÁŠ ÎÊɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼËÌÊÃÊÌÒÄÄ мͼÀÄ ËÌʾÁÀÁÉʾ±¼È½ÏÌ¿ ¨ÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊ ÓÇÁÉʾÁÎÁ ɼ ʽÕÉÊÍÎμüƼÓÁÍξÊɼÍÄÍÎÁÈÄÎÁ ü17$ËÌÊÃÊÌÒÄ(,'4 ËÌÄÁѼ̼ÃÔĊ ÌÁÉÄÁ ɼ ÆÌÄÎÁÌÄÄÎÁ ü ËÌÊÐÄÇÄÎÁ üÆǼÍ# žü¾ÄÍÄÈÊÍÎÊνÖÀÁÕÊÎÊ̼þĊ ÎÄÁ ɼ ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ ˼üÌÄ ÉÛÆÊÄ ÊÎ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼËÌÊÐÄÇÉÄÍÄÍÎÁŠ Èľ־ÁÂÀ¼ÎËÊÓÎÄÊÎËÌÊÐÄÇÉĊ ÎÁËÌʿ̼ÈÄÀÁ½ÁÇÄÉÄɼÍÎÁÉÄÎÁÀ¼ ½ÖÀ¼Î ÈÈ«ÌÄÎʾ¼ ÎÁÃÄËÌÊÐÄÇÄ üÁȼÎ ËÊÓÎÄ  ÊÎ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁ ɼ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ˼üÌÄÄÌÁ¿ÄÊÉÄ ƼÎÊ ɼËÌÄÈÁ̾־°Ì¼ÉÒÄÛÄÇĤÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼£¼ÈÉÊ¿ÊËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎʾ¼ ÁÏÍÇʾÄÁÎÊüÏÍËÁѾÄÃÉÊͼ ÉÊÕÁ ü¿Ï½ÛÎÊÎËÊÃÄÒÄÄÎÁÍÄɼÉÁÈÍÆÄÛ ˼ų̈ÉÊ¿ÊÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁÉÁ ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÄËÊþÊÇÛÎÄÃËÖÇÉÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼËÌÊÐÄÇÄÎÁÍÀÁ½ÁÇÄɼɼÍÎÁÉÄÎÁ ÈÈ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎμ ü ÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼ÉÁÈÁÂÀÏÊÎÀÁÇÉÄÎÁÍÄ͊ ÎÁÈÄÄ;ÖÌüÉÊÎÊÍÎʾ¼ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁ ɼ̼ÃÑÊÀÄÎÁüÇÊ¿ÄÍÎÄƼ žÖÃÊÍÉʾ¼ɼÎÁÃÄмÆÎÄÍÁËÌʊ Æ̼À¾¼¾ÖËÌÊÍÖÎ ÆÊÇÆʾÌÁÈÁÊÕÁÕÁ ÄȼËÌÊÐÄÇÉÄÍÄÍÎÁÈÄÍÀÁ½ÁÇÄÉÄɼ ÍÎÁÉÄÎÁ ÈÈ ®ÖÅƼÎÊÎʾ¼ÁÈÉÊ¿ÊÊÍËÊ̾¼É¼ ÎÁȼ ¾ʽÃÊ̼ÏÈÄÔÇÁÉÊÁËÌÁÍÆÊÓÁŠ ɼμÃÄÄÉÐÊÌȼÒÄÛ %$8(/(0(17(%$8
BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

А

aluplast: bonding inside отново се налага

Технологии, изпълняващи изискванията на бъдещето С bonding inside aluplast обозначава технологията на слепените стъкла при PVC прозорците. С нея още днес се удовлетворяват претенциите на следващата генерация условия за енергийна ефективност, които вече са предвидени в EnEV 2007. С проверените от ift изпитвания и доказани U-стойности = 1,0 W/m2K за стандартната рамкова конструкция на крилото без допълнителни елементи, тази технология на слепване засенчва много от известните на пазара системи. ри използваната от aluplast П технология в областта на фалца стъклопакетът се залепва

ТЕМА Н А БРОЯ

към рамката на крилото. Центриращият елемент автоматично фиксира поставеното в рамката стъкло и получилата се от всички страни равномерна фуга се запълва с лепило. Заклинването на стъклопакета отпада. Също ненужно става използването на разточителната и скъпо струваща допълнителна стоманена армировка в рамката на крилото. Монтажът на остък ляването може да се изпълнява полуили напълно автоматизирано, а поставянето на лайстната за стъкло продължава да се извършва ръчно. Наред с добрите U-стойности, достигащи 1,0 W/m2K без помощни средства, продуктът, както и производството на крайното изделие притежават допълнителни положителни качества. Така например при производството отпада използването на допълнителното стоманено укрепване, а процесът за заклинване става излишен. Крайният продукт – прозорецът, печели оптимална топлоизолация, устойчивост на взлом според стандартите WK2, постигната чрез начина на свързване на стъклопакета с рамката на

Обозначение на системите и марките: Ideal 2000 – външно и вътрешно уплътнение, 60 мм конструктивна дълбочина; Ideal 2000 – round-line; Ideal 2000 – Е-оптика; Ideal 4000 – външно и вътрешно уплътнение, 70 мм конструктивна дълбочина; Ideal 4000 – система, предназначена за конкретни страни (Нидерландия, Дания, Великобритания); Ideal 4000 – плъзгане с повдигане; Ideal 5000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 70 мм конструктивна дълбочина; Ideal 6000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина, round-line; Ideal 7000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина; Ideal 6000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина, round-line; Ideal 8000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 85 мм конструктивна дълбочина, bonding inside; аluskin classic, aluskin function, aluskin art – алуминиеви покри-

Ideal 7000 - bonding inside bonding inside - Ideal 8000

крилото, вследствие на което се реализира повишена стабилност и улеснен монтаж.

26 BAUELEMENTE BAU 10/07

ващи профили; Слънцезащитни системи – специални конструкции. За да се добие обща представа за някои от възможностите за

комбиниране и дизайнерско оформление със системите на aluplast, са разработени нагледни примери на каси с крила и остъкляване с различни конструктивни дълбочини. Ideal 2000/ Ideal 2000 Roundline/ Ideal 2000 E-Optik Тази трикамерна система е една от най-продаваните класически серии профили на Aluplast. Системата се произвежда в различни варианти, като равнинно и полуравнинно изместени, Raund-line и равнинно разположени крила, като по този начин на клиентите се предлага точният профил според конкретните желания. Така например за Raund-line крила се предлагат съответните заоблени каси, заоблени стационарни кемпфери, заоблени летящи кемпфери, както и заоблени стъклодържачи, за да може всички стандартни видове прозорци да придобият Round-line оптика. Към вратите се предлагат термично разделени прагове, при които се предотвратява появата на конденз по повърхността им. Във Франция, към тази тази серия (със специални моноблок профили) се предлагат профили, с които се решават типични за страната проблеми. Ideal 2000, в комбинацията със стоманена достига Uf-стойности до 1,4 W/m2K; с подходящо остъкляване прозорците могат да постигнат Uw стойности под 1,0 W/m2K. Възможната дебелина на стъклопакета е до 35 мм, а при равнинно разположение на крилата до 51 мм. Ideal 4000 За постигане на по-добра топло- и звукоизолация, тази серия профили е разработена с 10 мм по-голяма конструктивна дълбочина, в сравнение с предходната 60-милиметрова серия. Профилната система Ideal 4000, с пет камери, напоследък се налага все по-настойчиво на пазара. Профилите се произвеждат за равнинно и полуравнинно изместени системи, Raund-line или с Е-оптика (Eleganz). Дебелините на стъклата могат да достигат до 44 мм, с което се постигат Uw стойности от 0,8 W/m2K. Също като при профилната серия Ideal 2000 могат да се произвеждат врати за старо и ново строителство с термочноразделящ праг с дълбочина 70 мм. Врата Ideal 4000 Като следваща новост и допълнение, през тази година преработвателите на продуктите на Aluplast ще получат цялостна система профили за врати. Така ще могат да се произвеждат не само прозорци от вида Round-line, но и врати със същата оптика. Като допълнително подобрение може да се посочи влагането на желязо с по-високи статични стойности, за изграждането на по-стабилни крила на вратите. Ideal 4000 за NL, DK и GB Профилната серия Ideal 4000 има специално направени доразработки за пазарите на Нидерландия, Дания и Великобритания. Чрез

развитието на продуктовата гама в областта на оцветените профили, в един специфичен холандски тон, както и специално цветно каширане, могат да се изпълнят типичните за страната изисквания. Тъй като монтажна��а дълбочина на прозорците от 70 мм, респективно 79 мм и петте камери, които постигат подобрена топлоизолация, ясно се отличават на пазара, преработвателите на Aluplast могат да използват тези предимства за свои цели в пазарната надпревара. Ideal 5000 Вариантът с конструктивна дълбочина 70 мм се очерта като водеща на немския пазар система за прозорци с папиросово бели уплътнения. Полуравнинно изместените крила предлагат със скосените или заоблените си ръбове модерен дизайн отвън и отвътре. За този модерен дизайн, наред със стандартните стъклодържачи с размер от 24 до 26 мм има и съответните softline лайстни за други дебелини на стъклата, преди всичко за мултифункционални стъкла, които могат да се съвместяват и с другите профилни системи. Uf стойностите на комбинираните рамки на крилата за прозорци със стандартното укрепване с желязо е 1,2 W/m2K. При тази профилна серия е възможно монтирането на стъклопакети до 44 мм. За постигане на оптимална топло- и звукоизолация е интегрирано трето уплътнение в рамката. Серията Ideal 5000 притежава някои строго специфични решения на касите и крилата на прозорците, предназначени специално за пазарите в Австрия и Швейцария, характерни за тези страни. Най-високо постижение са новите удостоверения за изпитване на звукоизолацията, при които дори за обикновените прозорци се постига шумоизолация клас 5.

Ideal 6000 - aluskin classic

Ideal 6000 Round-line Профилната система Ideal 6000 се базира на средноуплътнената система Ideal 5000, като камерите тук са 6, а конструктивната дълбочина е 80 мм. Всички фалцвани части на рамките и крилата са взаимствани от профилната серия Ideal 5000, така че съществува пълна съвместимост на фрезовите кон-


тури, механичните връзки и фалцваните подложки за стъклата. Възможна е комбинацията на елементи от Ideal 5000 и Ideal 6000. Наред с бялото уплътнение, много характерен e заобленият дизайн или така нареченият Round-line дизайн. В тази серия също има интегрирана трета изолация, за постигане на оптималната топлои звукоизолация. U-стойностите на тези прозорци, със стандартно подсилване на профилите с желязо, достигат 1,1 W/m 2K. При тази профилна серия могат да се монтират стъклопакети с дебелина до 44 мм. Ideal 7000 Развита е като допълнение към серията Ideal 4000, с 80 мм конструктивна дълбочина и изключителна изолация. С нея се дава възможност на производителите на прозорци да предлагат на клиентите си 80-милиметрови PVC прозорци. Всички профили от системата 4000 са съвместими с новата разработка. Basic Air plus При монтажа на новите модерни прозорци, с все по-уплътнени фуги е изключително важно осигуряването на нормална въздушна циркулация. Появата на мухъл в къщите и апартаментите в някои случаи е неизбежна поради отсъствие на стопаните от дома, охранителната техника или през студените зимни месеци. За решаването на тези проблеми, Aluplast разви самостоятелно

Basic Air Plus – система за проветрение.

работещата вентилация Air-plus, която регулира въздушния поток според околните условия и гарантира минимална енергийна консумация за постигане на хигиенични условия на въздуха в помещенията. Въздушната клапа на Air-plus, с интегриран предпазен филтър за насекоми, самостоятелно регулира преминаващото количество въздух в зависимост от външното атмосферно налягане. Проветрителната клапа се вдига автоматично при спадане на външното налягане, за да може външният въздух безпроблемно да преминава навътре. В момента, в който външното налягане се повиши, клапата се затваря и ограничава въздушния поток от

вън. Това се случва и за избягване на образуване на течение или свистене. Допълнителна алуминиева обшивка С прилагането на допълнителна алуминиева обшивка може да се постигне високостойностна оптика, висока устойчивост и голямото разнообразие на цветовете, както при алуминиевите профили. PVC прозорците на Aluplast, с допълнителната алуминиева обшивка, обединяват лесното поддържане на PVC прозорците с оптичното разнообразие на алуминиевите

aluskin function - Ideal 4000

профили. Интересното тук за инвеститорите, архитектите и изпълнителите е богатото ценово преимущество и по-добрата топлоизолация в сравнение с алуминиевите дограми. Елементарният монтаж на допълнителна алуминиева обшивка е плюс и осигурява на преработвателите рационално протичане на производствения процес. С клипс система се закрепва допълнителна алуминиева обшивка върху серийно произведената вече дограма или ролетни щори. Лесният монтаж, без необходимост от специални допълнителни захващания, като винтове, правят изработката изключително изгодна финансово. Допълнителна алуминиева обшивка може да се поставя на сериите профили Ideal 4000, Ideal 5000 и Ideal 6000. Голям интерес предизвиква и една друга новост, която е допълнително разработена за серията профили Ideal 4000. Тук крилото, което същевременно може да се използва и с отваряне навън, се изработва така, че допълнителната алуминиева обшивка служи за стъклодържател. По този начин може да се пропусне монтирането на лайстната за стъкло. Чрез рационално изрязване на герунг, при обработката отпада необходимостта от допълнително фрезоване. Прозорци или врати с голяма височина се реализират лесно с тази система, тъй като алуминиевата обшивка е така направена, че поема и статични функции. С това допълнително покриване на PVC профилите се

осигурява защита от външните атмосферни условия. Допълнителната обшивка придава на прозорците чиста и завършена линия. Фасадите, изпълнени с допълнителна алуминиева обшивка придобиват собствен облик, тъй като практически не съществуват никакви ограничения за форма и цвят. Сглобяема конструкция от дърво и PVC Друго постижение на Aluplast е комбинацията на материали за прозорци – PVC и дърво. Аналогично на успешните алуминиево/дървени конструкции са конструирани профили, които се произвеждат по конвенционалната технология на шлицовите съединения. Върху тези елементи се щракват готовите PVC профили, така че от външната страна на прозореца остава устойчивата и нестарееща част от PVC и предпазва от атмосферните влияния, докато отвътре остава удоволствието от вида и уюта, които създава дървото. На разположение на собствениците и инвеститорите от външната страна се предоставя огромен избор на цветове и фолиа. Плъзгаща се врата Тази система е базирана на профилната система Ideal 4000 и може да се комбинира с всички системи Ideal. Тя разполага с

Плъзгане с повдигане Ideal 4000 – с покриващ алуминиев профил.

изработения от Aluplast термично разделен праг. Многокамерните профили с конструктивната дълбочина 70 мм имат значителен принос към повишаването на топлоизолацията. За постигане на оптималните статични характеристики за плъзгащите врати се прилагат допълнителни укрепвания. И тук, също като при Ideal 4000 до Ideal 6000 е възможно монтиране на стъклопакети до 44 мм. Само за тази система е на разположение алуминиевата обшивка. Чрез тази последователна доразработка, Aluplast осигуряват конкурентоспособността на клиентите си. Алуминиевата обшивка е изключително подходяща за използване в случаите, когато плъзгащата врата трябва да отговаря на стила и цвета на кашираната витрина и да хармонира с останалата част на сградата. Технически не съществуват никакви недостатъци. Основната конструкция на плъзгащите врати притежава необходимите протоколи от тес-

тове и съответните сертификати. Без каквито и да било промени в цикъла на производство, алуминиевите обшивки се закрепват с клипс система. Тази система печели много в средната затваряща се част, подсилена от прилагането на алуминия, който укрепва и повишава устойчивостта на счупване. Една добре обмислена конструктивна система придава на алуминиевите профили различни функции и възможности за монтаж. С използването на минимум профили се постига изцяло завършен външен вид. Плъзгащи прозорци 60 мм Тази изцяло нова система е разработена за средиземноморските, респективно за южните страни. В Германия тази система с плъзгащи прозорци се предпочита при изграждането на павилиони. С дълбочина на рамката от 60 мм, тя се съчетава с допълнителните профили от системата Ideal 2000, така че могат да се реализират многобройни варианти. Също така се спазва условието, желязото в касите и в крилата да е с еднакво сечение, в зависимост от дебелината на стените. Възможно е остъкление с дебелина до 20 мм, а максимално тегло на крило в отваряемата част – 40 кг. С тази система се изграждат прозорци и малки балконски врати. Като по-нататъшна опция съществува възможността за поставяне на долно или горно осветление. При конструирането е предвидено и мрежи против насекоми. Орнаментна кутия за ролетни щори 150-180-210 мм Този елемент за ролетни щори се доставя в три размера. Компактната конструкция и малкото необходимо място при извършване на ремонтни работи представлява голямо преимущество. Възможно е да се комбинира с дървени, алиминиеви и PVC прозорци. Специалните изолации отговарят на енергийните изисквания за старо и ново строителство. Капаци 48 мм Това е също новоразработена програма за капаци, която се характеризира със сполучлива оптика и преди всичко със специално разработените ъглови връзки. Тяхното укрепване допринася за постигане на цялостна стабилност на системата. Всеобхватната декорираща програма към сериите профили Ideal, с цветова гама от бяло до високо ценения дизайн на дървените декори, като напр. golden oak, дава неограничени възможности за оформяне. Софтуерни приложения На панаира fenster/frontale 2006, Aluplast представи CD, разработен специално за проектанти, архитекти, жилищни кооперации и строителни служби. Наред с информацията за профилните серии и системите за проветряване, инструкции за правилно боравене с PVC прозорците, BAUELEMENTE BAU 10/07

27

ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати съответната документация. Тази част притежава предварителна комплексна техническа бележка, която може да бъде попълнена лесно и индивидуално. С този

диск може да се снабдите от маркетинговия отдел. За поддържане на винаги актуална информация, програмният продукт може да бъде обновяван от Интернет. ластта на фалца на рамката при системата MD, позволява лесно и удобно почистване. • Чрез специалната форма, външните уплътнения са почти незабележими. Изпълнението в бяло избягва черното обрамчване. Contour 7.0 Системата Contour 7.0 е доразвита. От 2003 г. насам, заедно с Contour 7.0 MD с 5/6 камери се предлага и Contour 7.0 AD (5–6-ка-

профилни фамилии Komfort 6.0 с вътрешно и външно уплътнение и Contor 7.0 със средно уплътнение, последвалата ги серия Elegance 8.0 с външно, вътрешно и средно уплътнение също се представя много убедително на пазара. Невероятно кратките срокове на доставка на фолирани профили осигуряват доброто име на системата Elegance – 80 мм. В отговор на запитвания от страна на производителите на дограма се добавя нова система за плъзгане с повдигане – 70 мм. Новата система на Dimex HSS 7.0 – плъзгане с повдигане, отговаря на най-високите изисквания от гледна точка на: статиката и стабилността, топло- и звукоизолацията, устойчивостта на взлом, уплътнеността на въздух и вода, като същевременно монтажът е улеснен и се осъществява с по-малко разходи. Предлагат се разнообразни възможности за оформяне на отвори с две, три или четири крила, съставени от плъзгащи се и неотваряеми елементи. Положителни характеристики на системата за плъзгане • Добри U w стойности – 1,4 за стандартно WSG стъкло. • Термично разделеният праг води до оптимално протичане на изотермичните процеси.

• Три различни обличания на царгите, при добри Uw-стойности и при добри хармонични елементи, респективно външен вид на профилите. • Критичните места в ъглите се покриват с допълнителни многокамерни профили. • Предварителен монтаж на рамките при големи размери. • Dimex предлагат профили с три дължини за оптимално разкрояване. • Крилата на прозорците са пригодени за преработвателните центрове. • IFT проверени. • Софтуер за предварителна калкулация, предоставена безплатно. Elegance 8.0 Elegance 8.0 е 6–7-камерна система за PVC прозорци, с възможност за комбиниране с другите системи на Dimex-Grupр. Elegance 8.0 съществува като пълноценна система с вътрешно, външно и средно уплътнение. При тази система се осъществява оптималното протичане на изотермичните процеси и максимално се избягва образуването на конденз. Покрит обков Перата на крилата на прозорците от 22 мм дават възможност за скрит монтаж на обкова. Тази система на Dimex е без видими, външнолежащи елементи на

обкова. Нова концепция за уплътняване Предлага се Elegance 8.0 с екструдирано уплътнение в стандартния черен цвят, при желание може да се изпълни в папирусово бяло. Геометрията на уплътнението също е съобразена с автоматизираната преработка. С предварително заводски положеното EPDM уплътняване се постига съответната гъвкавост в заварените ъгъли. Възможно е най-голямо задържане на топлината. Крила с остъкления до 45 мм изпращат системата в лигата на „пасивната къща“. Положителни характеристики на Elegance 8.0 • При разработката и оптимизацията на Elegance 8.0 са взети под внимание потребностите и желанията на преработвателите и крайните клиенти. Концепцията на тази новоразработена и успешна система за прозорци предлага редица ползи на клиентите: • CaZn стабилизиран материал. • 25 % по-голямо сечение на профилите, дълбочина 80 мм, по-добра статика, по-добра изолация. • По-голям брой камери, 6/7 на основните профили, оптимално армиране. • Подсилени пера на крилата 22 мм, възможност за скрит монтаж на елементите на обкова. • Нут за обкова 13 мм; възможност за монтаж на подсилени заключващи части, което подобрява сигурността. • Нутовете за обков са с размери, съобразени с размерите на обкова на повечето производители. • Възможна комбинация между вътрешно и външно уплътнени системи и средно уплътнени системи. • Еднаквата армировка на рамките и крилата с тази за Contour 7.0 намалява складовите разходи. • Затворено пространство на нутовете при касата и стационарния кемпфер, което пречи на натрупването на боклуци. • Повишена звукоизолация, постигната чрез третото уплътнение в покриващите части на рамката. • Широк водосточен улей в об-

Dimex cont AD

Dimex Elegance MD

Dimex Elegance AD

CD-то съдържа помощни програми, като например за разкройки, при което по всяко време може да се сменят отделни елементи, като крила, остъкление, про-

D

филни серии или начини на отваряне. Новата особеност на компактдиска е в областта на изписването, която дава възможност за бързо съставяне на

Dimex-Gruppe: системи за капаци

Един профил – два визуални варианта Системата за капаци на Dimex е конструирана за монтаж към каса или за директен монтаж към стената. Армировката от алуминий с голямо сечение е стабилна и устойчива на деформации, има малко тегло и е особено подходяща за големи елементи. Ламелите са подсилени с армиращи пръти от стъклено влакно, поради което отпада необходимостта от армиращи алуминиеви профили. Чрез интелигентната форма на кемпферите могат с един и същи профил да се получат два визуални варианта. Изработените декоративни нутове придават на капаците стройна оптика и модерен дизайн.

ТЕМА Н А БРОЯ

истеми за плъзгане с повС дигане След успешно наложилите се

28 BAUELEMENTE BAU 10/07

Капаците на Dimex могат да се монтират към касите или директно към зида.

мерна система), като комплексна система за врати и прозорци. Така за производителите на прозорци се предлага възможността, без големи пренастройки на машините да преработват различните системи. Благодарение на конструктивната дълбочина от 70 мм и професионалната 5–6-камерна системна техника, с Contour 7.0 AD се постига оптимална топло- и звукоизолация. Наред със скосените форми на профилите за крилата се предлагат и заоблени. При преработката, системата Contour 7.0 също предлага някои предимства. Според желанието е възможно предварително заваряване в заводски условия на някои от уплътненията, което води до рационално преработване на елементите. Специалната конструкция на връзката на перваза с прозореца реализира невидимо отвеждане на водите и придава изключителен акцент на елементите на прозорците и вратите. 20 мм височина на фалца на рамката и 7 мм на уплътнението, заедно с вътрешното уплътнение (с основа 8 мм) покриват високите изисквания за уплътняване на фугите според RAL.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

G

Технологична компетентност, изразена чрез новостите Модерният дизайн на продуктите придобива все по-голямо значение при определящите критерии за избор на високостойностните профилни системи, което представлява основна част от маркетинга на Dimex-Gruppe, защото наред с функционалността, прозорците и вратите се превръщат в градивни елементи на дизайна и играят все по-голяма роля при оформянето на архитектурната концепция. Цвят на профилите: брилянтно бяло Основните акценти в напредъка на Dimex-Gruppe са стремежът към

Gealan: цветни профили в отговор на голямото търсене на пазара

Огромна палитра от цветове и декоративни варианти

високо качество на продуктите и заемане на челна позиция на пазара. С тази цел е разработен и наложен на пазара новият цвят на профилите. С това всички системи се вписват универсално в изграждането на прозорците. Уплътнение PCE в черно и папирусово бяло Следващата новост, предлагана на клиентите на Dimex-Gruppe са екструдираните уплътнения към профилите. Уплътненията на профилите и стъклопакетите са разработени въз основа на добрите познания. Постига се оптимално уплътняване в ъглите. Нещо повече, уплътнението е така

положено, че отпада необходимостта от ръчна дообработка в ъглите. Това води до повишена продуктивност и намаляване на разходите. Гарантирано е качеството на уплътненията за дълъг период от време. Марки и системни означения Dimex-Gruppe има седем всеобхватни и пълноценни профилни системи: системи със средно, външно и вътрешно уплътнение за прозорци, входни и вътрешни врати, плъзгащи и клапващи елементи и нова система за плъзгане 7.0. Суровини за профилите Група на суровините: твърд PVC.

ло от 116 мм новата система S 8000 IQ е пълен хит. Шест камери за специални изисквания В много от случаите, в проектите е посочен броят на камерите на избраните профили. За да отговори на високите изисквания към основната четирикамерна система S 8000 IQ, Gealan разви допълните-

дена от един елемент, с отвори за винтове в алуминиевото укрепване и нутове за обкова в крилата дават възможност за монтиране по желание на големи или малки водачи без извършване на допълнително фрезоване. Профилите с размер 74 мм и царгите с конструктивна дълбочина 170 мм са оборудвани с укрепване в касите и крилата с големи размери. Това води до голяма стабилност на вратите. Заедно с класическото решение от две части се предлага и с летящ кемпфер. Друго преимущество са специалните адаптирани профили за задната част на царгите: при желание може да се доокомплектува с допълнителни профили, като например разширения или орнаментни елементи за кутии на ролетни щори. Плъзгащите врати на Gealan се предлагат в пълната гама на акрилните стандартни цветове.

Повече от 25 години Gealan екструдира оцветени с акрилни цветове профили. В този процес белите PVC корпуси и цветното акрилно стъкло се свързват помежду си чрез една работна стъпка. Тази технология на екструдиране, използвана от предприятието поставя нови мащаби. Защото произведените по този начин профили се характеризират с висока устойчивост на атмосферните условия и механични въздействия. В допълнение, акрилните профили са в голяма степен лесни за поддържане и 100 % могат да бъдат рециклирани. ъз основа на голямото пазарно В търсене на повърхности с метална оптика, Gealan включи към стандартните си програми новия акрилен цвят „сребро“. Допълнително към съществуващите до сега единайсет акрилни цвята са добавени множество стандартни цветове. Освен това палитрата съдържа шест стандартни фолиа, оцветени в дървесни декори, дванайсет външни стандартни фолиа, доставяни в съкратени срокове и една широка палитра атрактивни декоративни фолиа, полагани и доставяни в най-кратък период от време. Профилна система S 8000 IQ Универсалната система S 8000 IQ със 74 мм конструктивна дълбочина е развита за всички монтажни ситуации при изграждането на прозорците. В зависимост от ситуацията може да се избира между 4- и 6-камерните системи. Основните характеристики са: Пет пети на задната част на касата, полунаклонен фалц, идентична остъклителна система като тази на S 7000 IQ, меките линии (откосите с наклон 150, закръгленията с голям радиус, двойноскосеният стъклодържач), 74 мм конструктивна дълбочина (оптимално съотношение между статика и топлоизолация) и основна осова стъпка от 13 мм,

както е при всички системи на Gealan. Към S 8000 IQ се прилага същият обков, както при останалите системи на Gealan. В зависимост от желанието, системата се предлага или с екструдирано уплътнение в черно или бяло, или без уплътнения. С височина на стандартното изпълнение каса/кри-

Gealan S 8000 IQ – четирикамерен профил, равнинно изместен, 116 мм височина.

Gealan S 8000 IQ – шесткамерен профил, равнинно изместен, 116 мм височина.

лен вариант с шест камери. Наред със стандартните камери, в тези профили са добавени още две допълнителни топлоизолиращи, с които топлоизолацията на профила се подобрява на 1,2 W/m2K. От гледна точка на преработване на тези профили не съществуват трудности, тъй като укрепването със стоманената армировка в шесткамерния вариан е същото, както при S 7000 IQ. Наред с варианта арт. 8003/8094 с шест камери и с равнинно изместване се предлагат и такива с полуравнинно изместване и заоблена форма на елементите за специални изисквания на дизайна. Всички шесткамерни варианта могат да бъдат комбинирани с четирикамерните или шесткамерните каси. Плъзгащи врати S 8000 IQ Основният принцип при разработване на конструкцията на плъзгащите врати е опростеният монтаж и следващите от това съкратени срокове и намалени разходи. Царгата на плъзгащата врата, изгра-

Gealan S 8000 IQ – шесткамерен профил, равнинно изместен, 83 мм дълбочина.

Жилищни врати S 8000 IQ с изключителна стабилност За постигане на необходимата статична стабилност Gealan разработи системата S 8000 IQ с възможно най-големи размери на укрепващите елементи. Монтажната дълбочина на профилите от 74 мм позволява вграждането на стоманен профил с 30 % поголяма устойчивост на огъване. За увеличаване на устойчивостта на усукване и постигане на

BAUELEMENTE BAU 10/07

29

ТЕМА Н А БРОЯ

Komfort 6.0 Основната цел при тази система са качество и икономия. Съвсем съзнателно системата Komfort 6.0 е значително редуцирана. С трикамерната система, добрите Uw стойности и конструктивната дълбочина се реализират икономически изгодно големи проекти. Системата е предвидена за рационална обработка, например с предварително положени изолационни елементи в крилата и рамките, както и еднакъв профил на армировката за рамките и за крилата. Тези характеристики изграждат икономичността на системата.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

ТЕМ А Н А БРО Я

по-добра стабилност в ъглите се използват подходящи ъглови връзки. Укрепващите елементи са предварително фрезовани за улеснение на монтажа на бравите. Както е типично за останалите модели на Gealan и тук връзката между касата на вратите и прага се осъществява с помощта на държач за прага. Голямото разнообразие на допълващи елементи дават възможност за изграждане на многобройни варианти. Към профилите за врати могат да се монтират всички известни на пазара марки обков и заключващи механизми, както и запълващи елементи с дебелина до 40 мм. Стандартно, профилът за врати се произвежда в единайсет акрилни цвята и шест имитации на дърво. PVC прагове за врати Gealan предлага нова разработка на прагове, изработени от удароустойчив твърд PVC, като довършващ елемент към серията профили за врати. Праговете са с конструктивна височина 20 мм, съобразени за използване от инвалиди и са подходящи за прилагане както в ново, така и в ремонтното строителство. Фиксиращите крачета от долната страна са съвместими с всички стандартни профили на Gealan от 74-милиметровите системи. Независимо от начина на захващане на прага към пода с винтове и дюбели, закрепващите елементи се закриват с надлъжна капачка. Праговете се обработват с познатите машини за преработка на профили за прозорци и са още едно средство за подобряване на топлоизолацията. Gecco 3 предотвратява появата на мухъл За предотвратяване появата на мухъл, Gealan разработи и патентова системата за проветрение

PVC праг – НТ.

30 BAUELEMENTE BAU 10/07

Gecco 3. (Името Gecco произлиза от Gealan Clima Control.) Интегрира се и към системата S 8000 IQ. „Малката клапа с IQ“ се закача към корпуса на прозореца. Чрез намаляване на уплътнението в плоскостта на изолация се образува малък канал за циркулация на въздуха между външното и вътрешно пространство. В положение на покой, клапата е в отворена позиция, при което външният въздух може безпроблемно да навлиза в помещението. Ако обаче клапата се натовари с по-голям въздушен поток, предизвикан от засилен вятър, тя затваря автоматично канала за проветрение. При намаляване силата на вятъра, клапата се отваря автоматично и се подновява циркулацията на въздуха. Системата за проветрение отговаря на всички изисквания за енергийно спестяване по EnEV. Позиционирана е в горната вътрешна част на крилата и може безпроблемно да се прилага към всички използвани в момента уплътнителни системи. Алуминиева обшивка за постигане на цветово разнообразие За допълване на акрилната цветова палитра, Gealan предлага за част от профилите на системата S 8000 IQ възможността за покриване на външните части на прозорците с покривни алуминиеви капаци, оцветени с различни цветове. Това дава възможност за гъвкавост при планиране на фасадите за изграждане на индивидуален външен облик в цвят по избор. Предимства • Възможност за комплектуване с елементите на системата S 7000 IQ. Всички допълващи профили от системата S 3000 могат да се комбинират със системата S 8000 IQ. • Многообразие на системата за удовлетворяване на всички изисквания • Оптимизирана преработка и минимални складови площи, чрез уеднаквяване на стоманените армировки. • Положеното върху летящия кемпфер уплътнение улеснява производството на прозорци и спестява допълнителното нанасяне на уплътнител между кемпфера и крилото. • Закрепване на допълнително алуминиево покритие за постигане на по-богато цветово разнообразие. • Стандартно изпълнение в 11 акрилни цвята и 6 дървесни имитаци. Място на приложение Строителни обекти, търговия на строителни елементи, краен потребител. Профилна система S 7000 IQ Системата S 7000 IQ е петкамерна, със средно уплътнение и конструктивна дълбочина 74 мм. S 7000 IQ се предлага като равнинно и полуравнинно изместена система. Поставят се или летящи кемпфери на крилата с едностранно изрязано перо, или ако става въпрос за изключително тънки и елегантни конструкции се използват двуст-

ранно отрязани пера на крилата. Възможен е вариант на обкова със средно разположение на дръжката върху вътрешния летящ кемпфер. Пет камери за подобрена топлоизолация Конструктивната дълбочина от 74 мм дава възможност за оптимално разполагане на петте камери на касата и крилото. Особено внимание при конструирането се обръща на недопускането на топлинни мостове. При стандартно изпълнение със стоманена армировка се постигат тествана стойност Uf = 1,2 W/m2K. Кондензът се избягва с подобряване на изотермичните процеси. За повишаване на топлоизолацията Gealan конструира към системата допълнително средно уплътнение. Профилният пакет има пет камери и в областта на фалца. S 7000 IQ предотвратява появата на мухъл с Gecco plus За предотвратяване появата на мухъл Gealan разработи и патентова системата за вентилация Gecco plus

въздушен поток външна страна

Gealan S 8000 IQ – Gecco 3, затворена клапа.

за S 7000 IQ. Прилага се доразработеният вариант на Gecco plus, който осигурява значително подобрение на основното проветрение. Подобрена противовзломна сигурност Конструктивна дълбочина от 74 мм предлага големи преимущества от гледна точка на сигурността. При опит за изваждане на прозореца от пантите се оказва, че тази част от профила на касата, която притиска средното уплътнение е сериозно препятствие. Промушването на инструменти до обкова е доста трудно. S 7000 IQ е първата система, която цялостно е подложена на тестове за устойчивост при взлом, проведени в Института за системи за прозорци в Розенхайм. За първи път различни заключващи системи, видове конструкции и изпълнения на профили от една система са удостоверени с класове на издръжливост WK1 до WK3 по DIN V ENV 1627 ff. Конструктивната дълбочина, укрепващите ребра и стоманата осигуряват добрата статика. Голямата конструктивна дълбочина от 74 мм, множество оребрявания, добрата коравина в ъглите и големите стоманени укрепвания в касите и крилата допринасят за общата товароносимост. Прилаганата в кемпферите стомана дава възможност за изграждане на

прозорци с големи размери. Модерна оптика Заоблените и меки контури изразяват новите профили на Gealan и придават естетически дизайн. Касите и крилата са скосени до 150, а заоблянията са с голям радиус. Голямо внимание е отделено на външния вид, но не е за сметка на рационалната преработка. Стандартното изпълнение от 113 мм обща ширина на комбинацията каса-крило е изключително елегантно. S 7000 IQ за „пасивната къща“ Преработването на рамковата конструкция за пасивната къща е резултат на цялостен процес на развитие, проведен в Gealan. Алуминиевата обшивка, поставяна чрез щракване в държачи от изкуствен материал, осигурява допустимите стойности на U w , съгласно сертификата на д-р Файст. В института в Дармщат са доказани Uw стойности от 0,80 W/m 2K за невградени прозорци, изработени от компонентите на равнинно изместената профилна система S 7000 IQ, за стъклопакет с три стъкла – U w =0.70 W/m 2 K, с термично отделена стомана, алуминиева външна обшивка и фабрично нанесени уплътнения. Общата дълбочина на конструкцията е 120 мм. За производителите на прозорци системата за пасивната къща на Gealan не представлява проблем при обработката. Изработва се от равнинно разместената система S 7000 IQ (изключение е употребата на термично отделеното желязо за касите и крилата) и външната алуминиева обшивка. Тук предимството е, че не е необходимо допълнително оборудване с инструменти за преработка, като фрези и други машини. Истинска петкамерна врата Една от целите при разработване на новите профили за врати е подобряване на топлоизолационните качества. При сглобяването строителните фирми използват възможността за комбиниране, предлагано от системата S 7000 IQ, като по този начин се възползват от предимствата по отношение на намалените складови разходи и подобрения производствен процес. Освен това се използват същите укрепващи елементи като при системата S 3000 за жилищни врати. В допълнение, крилата на вратите са снабдени със заварените inline-уплътнения (залепващи се заедно с профила), с което отпада сложният монтаж на уплътненията при сглобяване на вратите. Наред с доказания коефициент за топлопроводимост, с противовзломната сигурност и добрата оптика новите врати се отличават и с лесно затваряне. Алуминиеви покривни капачки за голямо цветово разнообразие Описаната при системата S 8000 IQ възможност за поставяне на оцветена алуминиева обшивка съществува и за определени профили от S 7000 IQ


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Предимства • Изключителна топлоизолация Uf = 1,2 W/m2K. • Оптимално проветрение, осигурено чрез Gecco plus. • Тесен профил. • Оптимална статика. • Заварени екструдирани уплътнения в бяло или черно. • Еднаква армировка за каси и крила. • Еднакъв осов размер 13 мм, като във всички системи на Gealan. • Еднакъв обков за всички системи на Gealan. • Стандартно производство в 11 акрилни цвята и 6 имитации на дърво. • Алуминиева покриваща обшивка в богата цветова гама. • Възможност за прилагане в пасивната къща. Област на приложение За висококачествено луксозно строителство на обществени и жилищни сгради Система S 3000 Универсалната система S 3000 с монтажна дълбочина 62 мм е създадена за всички области на приложение при производството на прозорци. Характеризира се с изключително рационално преработване, което означава: еднаква армировка в касите и крилата; еднакви отвори в кемпферните и шпросните съединения, както и на отворите за закрепване с дюбели, еднакви фрези за кемпфери и шпроси; еднакви почистващи фрези за каси и крила. На разположение на строителите са различни профили крила, изпълнени с равнинно и полуравнинно изместване, както и една петкамерна и една рециклираща се версия със съответните каси. Gecco 3 предотвратява появата на мухъл Към системата S 3000, за предотвратяване появата на мухъл, се прилага патентованата система за вентилация Gecco 3.

Gealan S7000 IQ – за прозорци за пасивната къща с покриващ алуминиев профил от Gutmann, система Mira therm.

Такива продукти имат за задача да намаляват електромагнитните вълни, при което те рефлектират или се абсорбират. Доскоро не се отдаваше значение на ролята на прозорците в цялостното решаване на сградите. Модерното остъкление обаче играе важна роля в ефективната защита. Тъй като при задържането на електромагнитните вълни най-слабото място се оказват връзките, не трябва да се изпуска от внимание рамката на прозорците. Междината, която съществува в нормалната рамка на прозореца независимо от изолационните свойства на стъклата, пропуска електромагнитното лъчение. Този пропуск Gealan запълва с профила Gealan – Reflect. При този продукт, чрез нова концепция е разработена плоскост, която рефлектира излъчването. Функционалността на профила е доказана в Университета на Бундесвера в Мюнхен (Катедра по радарна техника). Профилът задържа 99,9 % от вълните (в диапазона от 200 до 2200 MHz). С Reflect профила Gealan предоставя на клиентите си висока изолация за PVC прозорци на ниски цени. Новият профил е пуснат на пазара в края на 2006 г. Преработката се извършва с наличното оборудване по стандартните методи.

да бъде дооборудвана с предпазна мрежа. Невидимо интегрирана в кутията тя задържа комарите и насекомите на сигурна дистанция дори при широкоотворен прозорец. Отпада временното съхранение на други места, например в мазето. Допълнителният монтаж на мрежата впоследствие не е свързан с промени и се извършва безпроблемно. Капакът за ролетни щори се произвежда в разнообразна цветова гама. Преимущества • Защита от насекоми – интегрирана, възможен монтаж впоследствие. • Ревизия отвътре или отдолу. • Възможност за почистване отвътре и отвън. • Висока топлоизолация. • Висока стабилност; възможност Gealan S 3000 IQ – петкамерен профил, равнинно изместен, 120 мм височина.

Допълнителни елементи за ролетни щори Приносът на Gealan към модната тенденция на дизайн на съвременните сгради с високи и големи прозорци и врати е допълнителният елемент за ролетни щори RAE plus. Същественото в тази разаработка са ценовото преимущество и решаването на проблемите във връзките между отделните елементи. Програмата за кутии се състои от елементи за ролетни щори, от областта на санирането, с монтажна височина от 155 и 195 мм за прозорци до 140 мм, респективно 230 мм. За прилагане в ново строителство се предлага кутия с монтажна височина 245 мм, с която се реализират елементи с височината

Профил Gealan – Reflect.

на помещението до около 250 мм. Особеното в новия елемент на Gealan е, че защитната кутия се почиства отвън и отвътре. Това допринася за бърз и икономически изгоден монтаж. До сега изпълняването на монтажа се извършва от зидари, производители на ролетни щори, производители на прозорци и монтажисти, сега монтажът на прозорците и ролетните щори може да се извърши само от производителя на прозорци. Съществено преимущество на трите размера на кутията за щорите е разположението на ревизионния отвор, който може по желание да бъде поставен отвътре или отдолу. За предпазване от мухи, комари и други инсекти, кутията на Gealan за ролетни щори може по желание

RAE plus

за монтиране на стоманено укрепване в долния край. • Дългите канали за завинтване осигуряват сигурен монтаж на мостри за задвижване (възможни са 40/60 ламели). • Елементарна връзка с касата и специални адапторни профили за различните профилни системи. • Възможност за комплексен монтаж заедно с прозореца. • Различни големини за ново и ремонтно строителство (според големината на прозорците 155 мм, 195 мм и 245 мм). • Лесно обслужване чрез различни задвижващи системи, които могат да се монтират допълнително (ремък, манивела или мотор). • Голямо цветово разнообразие, различни стандартни цветове, к��кто и дървесни декори. Област на приложение В старо и ново строителство за PVC, дървени или алуминиеви прозорци. Система за капаци Системата за капаци на Gealan се характеризира с профили за различна дебелина на стените и възможност за укрепване със стоманени профили. С това се гарантира устойчивостта при силно нагряване и се предотвратява появата на деформации на касите и ламелите. Системата за капаци се предлага в два варианта: с подвижни и неподвижни ламели. При пърBAUELEMENTE BAU 10/07

31

ТЕМ А Н А БРО Я

Gealan S 7000 IQ – петкамерен профил, равнинно изместен, 113 мм височина.

Вътрешно уплътнение От няколко години Gealan поставя нови мащаби с изпълнението на заводски екструдираното вътрешно уплътнение. Предимството се състои в еднаквата геометрията на външните и вътрешните уплътнения и уплътненията за стъклопакетите. По този начин, при фиксирано остъкление в рамката не е необходима смяна на уплътнението. Уплътненията са така оразмерени, че остават скрити и не се виждат нито отвън, нито отвътре. При всички основни профили по избор може да се монтират бели (подобни на цвят RAL 9018) или черни уплътнения. Gealan – Reflect отблъсква електромагнитни вълни Електросмогът преминава през прозорците, вратите и стените. За предотвратяване им в строителството вече се предлага голямо разнообразие от материали, които са преграда за различни вълни, така наречените защитни материали.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати вите е възможно регулирането на светлинния поток, проникващ в сградата, докато с неподвижния вариант това не е възможно. При желание за недопускане на външната светлина се избира затвореният вариант, в който ламелите служат за пълнеж. При определени условия се монтира царга към рамката. С нея крилото на капака може да бъде напълно затворен за приток на светлина. С новата система за капаци, производителите на прозорци могат да разширят продуктовата си палитра. Капаците, независимо от броя на крилата – едно или две, се обработват на машините за обработка на PVC прозорците. Всички големини на капаците се изпълняват в богата цветова гама. Може да се използва всякакъв обков, известен на пазара. Силни укрепвания и корави ъглови връзки осигуряват стабилността на капаците и предотвратяват появата на деформации. Преимущества: • Висока стабилност и устойчивост на формите чрез сериозното подсилване. • Богата цветова гама. • Светло- и UV-устойчивост. • Стандартен обков. • Регулируем светлинен поток чрез подвижни ламели.

ТЕМ А Н А БРО Я

Област на приложение • За еднофамилни и многофамилни къщи. • Показател за вентилация Gealan Air Watch. • За предотвратяване вредите от неправилното проветряване. За решаване на този проблем Gealan разработи специален уред за определяне на проветрението. Малкият уред, наречен Gealan Air Watch просто се поставя до прозореца и отчитайки влажността на въздуха, определя необходимостта от проветряване. Уредът е изграден на принципа на хидрометъра, но не показва

I

Gealan NL plus – равнинно изместен, 132 мм височина.

процентни или други измерителни единици, а е разделен на две области: синя – когато стрелката е в тази зона, това означава, че в помещението въздухът е с нормална влажност и червена, която сигнализира за необходимостта от опресняване на въздуха. Така с един поглед обитателят на къщата получава информация за състоянието на въздуха в дома си. Уредът се предлага в три цвята: бяло, карамел и кафяво. Съобразени са с основния бял цвят на дограмата или с възможността за комбиниране с дървесните декори. Оцветяване с acrylcolor При този метод още по време на екструдиране на профилите, основният PVC корпус се обработва хомогенно с плексигласова маса, това означава че още при екструдирането се получава здрава свръзка между двата материала. Плексигласът се характеризира с голяма устойчивост на издраскване, плътна, леснопочистваща се повърхност и преди всичко има голяма светлинна пропусквателна способност. По този начин UV лъчите проникват до оцветените пластове и рефлектират почти напълно отблъснати от белия цвят. Това води до предотвратяване на прегряването на профила и се минимизира деформацията му. Плексигласът е изключително

Inoltic/Deceuning GmbH: Prestige в три варианта на изпълнение

Слепването повишава стабилността За най-високите критерии за топлоизолация, както е при пасивните къщи, се предлага системата Prestige. С нея се достигат U-стойности 0,74 W/m2K. Приложимо към всички системи на Inoltic е новоразработеното слепване, осъществявано чрез висококачествена UV устойчива лепяща лента, като по този начин стабилността на стъклопакета се предава на крилото. Така могат да се реализират стройни челни ширини и големи елементни конструкции. истемата Prestige чрез шестте С си камери стои на силни позиции в конкурентната надпревара. Тези камери са основен фактор за подобряване на топлоизолацията.

32 BAUELEMENTE BAU 10/07

Едновременно с това се въвеждат закръглените профили за крилата на прозорците за удовлетворяване на дизайнерските изисквания на клиентите. В момента се

Капаци с нова царга.

Gealan Air Watch

като самостоятелно предприятие се представя специално на производителите на прозорци чрез Интернет, фирмени проспекти, панаирни щандове и изложбени салони. При това спектърът на представяне обхваща всички средства на рекламата и маркетинга. GDL произлиза от GealanGruppe. По този начин нейните сътрудници могат да прилагат натрупания дългогодишен професионален опит и ноу-хау в областта на вратите и прозорците. Дейността на GDL засилва конкурентоспособността на Gealan-Gruppe и се изявява като fill-service специалист в областта на консултантската дейност, графиката и PR и работи преди всичко със средни предприятия. Опитни консултанти в областта на маркетинга, рекламата, графиката и дизайна развиват комуникационните концепции.

предлагат три различни варианта: равнинно изместени (класически), полуравнинно изместени (в унисон с модните тенденции) и кръгли (органични). Въз основа на това, че стъклопакетът участва като носещ елемент, чрез специалното слепване се подобряват здравината на връзките, деформациите, огъването и евентуалното измятане на крилото. Чрез такъв вид слепване значително се повишава стабилността на специалните елементни конструкции, като например заоблените или триъгълните прозорци. Естетическите предимства на стройните челни ширини на елементните конструкции се съчетават с подобрените показатели на топло- и звукоизолацията и повишената стабилност. Inoltic предлага профили за PVC прозорци с одобрени от RAL термопластични уплътнения. След като през август 1997 г.

Система Prestige за жилищни врати.

издръжлив на атмосферни въздействия изкуствен материал, който запазва вида си дори след години. Тази технология, регистрирана в RAL, се практикува успешно от Gealan вече 29 години. Цветовата палитра на Gealan обхваща единайсет основни цвята, като съществува възможност да се реализират и много други. Маркетинг и реклама Gealan Dienstleistung GmbH (GDL),


доказването на качеството и изпитванията по RAL-GZ 716/1 Част 2 стават задължителни за екструдирани уплътнителни профили за PVC прозорци, уплътнителните профили от разрешени суровини стават част от знака за качество на PVC прозорците. С получаването на сертификата от RAL, потребителите на профилните системи на Inoltic са в състояние да предлагат на пазара прозорци, които разполагат със заводски изтеглени и гарантирани със сертификат уплътнения. Производителите на прозорци и фасади могат да правят своя избор между системите Prestige и Elite Arcade. Те разполагат с тесни профили за малки прозорци и ширини, стабилни профили за големи по площ прозорци и врати, като по този начин могат да удовлетворят всяко желание на клиентите. Тези системи се допълват от специални профили за рамки за саниране на стари сгради, профили за плъзгане с повдигане за нормални и големи размери, с елементи за ролетни щори PROtex с особено високи стойности на топлоизолацията за намаляване

Система Prestige – външно и вътрешно уплътнение, равнинно изместена.

на разходите за топлоенергия и интегрирани мрежи против насекоми. Конструкцията на жилищните врати се характеризира със стабилността си и се изпълнява с метални връзки в ъглите. Други профилни системи са на разположение за изпълняване на фасади и зимни градини, както и за плъзгащи се прозорци и врати. В рамките на отделните системи има допълнителни профили, които позволяват на производителя на дограма при монтажа да се съобрази с всички особености на строителните дадености, както и да удовлетвори желанието за по-тънки профили или при необходимост да покрие статическите изисквания при големи отвори. Наред с изпълнението в бяло профилните системи могат да бъдат цветни или с дървесни декори. В асортимента са включени стандартни цветове в зависимост от системите.

Означения на системите Prestige AD, Prestige MD, Prestige за жилищни врати, Prestige Passivhaus, външно и вътрешно уплътнение AD, средно уплътнение MD 100, Arcade, Elite, Elite за жилищни врати, жилищни врати AD, елементи за ролетни щори PROtex, плъзгащи врати HS с повдигане или отместване, плъзгащи врати с разгъване, фасадни системи и системи за зимни градини, прозорци за избени помещения, система с HL, Patio Door, Loggia, плъзгащ се прозорец. Система Prestige Системата Prestige е разработена като външно и вътрешно и като средно уплътнена. При двата варианта могат да се използват еднакви профили за крилата. Със стъпаловидната форма на фалца на профилите за крилата се постига повишена сигурност при експлоатация на малки прозорци, отварящи се по долната хоризонтална ос. Височината на фалца за стъклата е повишена на 25 мм, с цел подобряване на топлоизолацията на стъклопакетите в периферната зоната. Стъклодържателите в крилата, както и тези при варианта със средно уплътнение, могат да се монтират самостоятелно без допълнителни профили. Друга характерна особеност е еднаквият профил на армировката, поставяна в касите и в крилата. В системата Prestige също се използват високоценените бели уплътнения. От една страна, те са плоски и едва забележими, от друга – отговарят на висок уплътнителен клас и са лесни за преработка. Оптически привлекателни са заоблените форми на касите, крилата и стъклодържачите. Стъклодържачите са особен окрасяващ елемент с характерната сенчеста фуга. Дълбочината на фалца от 55 мм е достатъчно дълбок, за да поеме стъклопакети с дебелина до 44 мм, каквито са топло- и звукоизолиращите стъкла. Силното скосяване на фалца на рамката осигурява оптималното отвеждане на водите. Запълненият с пяна вариант Prestige MD е особено подходящ за пасивната или нискоенергийната къща. Специалната полимерна изолация на Thyssen се преработва безпроблемно и се интегрира в производствения процес. Асортиментът на връзките и съединенията е голям. С новоразработената система за уплътнение, се улеснява производството на сгъваеми плъзгащи се врати. Системата за жилищни врати Prestige, като довършващ елемент към системата за прозорци, комплектува предлагането на системи, прилагани както в новото строителство, така и при ремонтните дейности. Особено при петкамерните системи U fстойностите са изключително добри, независимо от големите размери на армиращите елементи. Единствени по рода си на паза-

Система Elite

Система Acarde

ра са новите термично разделени прагове за врати с изключително добро уплътняване срещу силни дъждове. Големите размери на металната армировка създава оптимална статическа стабилност. Значителна икономия на труд се постига чрез наличната щанцовка. Изпъкващ технически детайл, осигуряващ стабилността и сигурността, е ъгловата поцинкована връзка. Преди заваряването на PVC профилите тези метални връзки се свързват с армировката посредством винтове. Образува се затворена метална рамка, която придава на крилото на вратите голяма коравина на скелета и на ъглите. Новоразработеният праг, с широка скрита изолация, предлага оптимално термично разделяне за предотвратяване на конденза. Също ново е и двойното обрамчващо от всички страни уплътнение. С него се постига изключително добра изолация. Също както при системата за прозорци и тук се предлага допълнителната алуминиева обшивка. Вратите за жилища се изпълняват с отваряне навътре или навън. Допълнение към системата са спомагателните принадлежности в насока на защита, като многоточковото застопоряване, обковът за сигурност и др. Характерни за системата са конструктивната дълбочина от 71 мм и петте въздушни камери на профилите. Възможността за

комбиниране с познатите системи за уплътняване в областта на затварянето и остъклителните системи, осигуряват на производителите намалени складови площи за допълващите части. Могат да се използват всички 20 мм високи лайстни за стъкла на Thyssen Polymer, характерни с двете крачета. Това е безценно преимущество при непрекъснато повишаващата се дебелина на стъклата. Двете системи се характеризират с уплътнението на фалца в касите и в крилата. Профилите на рамките, кемпферите и крилата имат еднакъв кос фалц, еднаква височина на фалца и еднакви нутове за поемане на стъклата. Косият фалц има преимущество за по-доброто отвеждане на водата. В зависимост от условията може да се избира между девет профила за рамки с различни ширини, шест профила за стационарни кемпфери и единайсет профила за крила. Чрез еднаквото изграждане на фалца, профилите са подходящи както за крилата, така и за остъклените части. Профилите на кемпферите са предвидени за стационарни кемпфери в рамките и за шпроси в крилата. Дълбочината на профила е 71 мм. Еднаквата армировка, използвана в тази система, намалява необходимите складови площи. Характерни за всички профили е 45-градусовият (Elite), респективно 20-градусовият (Arcade) наклон на уплътненията, които придават строен облик на прозорците и осигурява безпроблемното стичане на дъждовните води. Предимство при преработката и осигуряването на стабилност е издърпаният с 8 мм назад нут, който от една страна води до по-лесно обработване на профилите с изтегленото в заводски условия уплътнение, от друга – съществува възможност за монтиране на по-големи заключващи елементи. Особено атрактивно въздействие има тясната средна част на кемпфера с ширина 114 мм чрез новия допълнителен профил. Наред с общоприетите отварящи се навътре прозорци и врати е възможно изработване на прозорци и фасадни врати с отваряне навън. В прозорците могат да се вграждат стъклопакети или плътни плоскости с дебелина до 47 мм. Стъклодържателите са вътрешни и отговарят на изискванията на DIN 18 545. Може да се

Система плъзгане с повдигане. BAUELEMENTE BAU 10/07

33

ТЕМ А Н А БРО Я

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати избира между сухо остъкляване и остъкляване със запечатване. Уплътненията на фалца са така изградени, че могат да бъдат полагани по ъглите. Добра атестация е дадена за топлоизолацията на системите Elite и Arcade. С протокол от изпитване се доказва, че профилите с армировка постигат Uf = 1,3 W/m2K. Профилната система Arcade притежава богати технически възможности и функции и впечатлява с елегантния си силует. Заоблените форми на профилите придават на прозорците изключителен стил. С тази система могат да се изпълнят всички видове отваряне с различен вид и големина, като например прозорци с отваряне по хоризонталната и вертикална ос, врати, неотваряеми части, комбинирани и такива с особена конструкция. Чрез полуравнинно изместеното изграждане на прозорците се повишава сигурността на системата от косо падащ дъжд. Разбира се, и тази система може да се доставя със заводски изтеглени уплътнения, съгласно свидетелството от RAL. Система за плъзгащи врати HS Големи фасадни отвори могат да бъдат затваряни с плъзгащи елементи. В зависимост от затварящия обков могат да се произвеждат плъзгащи врати или плъзгащи с отваряне по долната хоризонтална ос. Върху широката 145 мм каса могат да се плъзгат две крила с ширина 60 мм едно до друго. Изпълнението с едно неподвижно крило и едно подвижно се прилага най-често. Профилите на крилата са така изградени, че не е необходимо фрезоване за монтажа на ролките и обкова. Това значително улеснява производството на врати, скъсява времето за производство и намалява разходите. Алуминиевият праг е термично разделен, така че като цяло се постигат стойности на топлоизолацията 1,6 – 2,6 W/m2K. Естествено се постига оптиката на системите с външно/вътрешно и средно уплътнение. Новост: за да се пригоди HS вратата към сериите Deluxe и Prestige са разработени нови профили със заоблени контури. Система за плъзгане с отместване Системата е изградена от традиционните комбинации за каси и крила на системите с двойно и средно уплътнение. За рамките се използват профилите L 176 или L 276 и L710, L 720. Крилата с голяма площ се произвеждат от профили Z 710, ZA 780, H 740, Z 276. Система Patio Door Този вид плъзгащи врати намират приложение главно в Англия, Франция, Белгия и Испания и до известна степен в Германия. Системата е оптически пригодена към системите AD и MD и може да се комбинира с техните допълнителни профили. Големите размери на камерата за армировка позволява

34 BAUELEMENTE BAU 10/07

изграждането на прозорци с големина до 4,0 х 2,3 м. Чрез специалната конструкция на рамката с допълнително щракнатия профил се постига оптимално оттичане на водата в долната част на касата. Специалната алуминиева лайстна предпазва профила при настъпване. Система за разгъващи се плъзгащи врати Със система за разгъващи се плъзгащи врати може да се отва-

Система за жилищни врати.

рят изцяло големи площи. Единичните елементи на вратата се нагъват като хармоника в малък пакет и се отмества настрани. В застопоряващи ламарини може да се фиксират крилата при частично отваряне. С тази система могат да се произвеждат от 2- до 7-крили врати с обща дължина до 4 м (ширина на едно крило макс. 90 см). Касите и крилата се изработват от профилните системи на Thyssen за прозорци Prеstige и Elite. Обковът може да бъде от различни производители. Новото специално уплътнение за плъзгащите врати, тип хармоника, улеснява значително изработката. Система PROtex – украсителен елемент за ролетни щори За изпълнение на всички изисквания за топлоизолация и за удовлетворяване на желанията на клиентите за двустранно почистване е развита системата PROtex. ��собености на тази разработка: по желание може да се вгради мрежа против насекоми, без да се нарушава топлоизолацията. Изискванията към топлоизолацията на орнаментната PVC кутия се изпълняват от променено подреждане в областта на уплътнителните плоскости на прозореца. Спазват се допустимите стойности на коефициента за топлопропускливост Usb и нововъведеният температурен фактор fRsi без прибавяне на допълнителни уплътнения. В зависимост от големината на

кутиите се постигат следните стойности: Usb стойности до 0,79 W/m2K, fRsi – фактор до 0,76. Интересно детайлно решение е нутът за закрепване на анкери в горната част на кутията. Това осигурява предаване на натоварването върху щурца. Новост представлява функционалното уплътняване на вътрешното пространство на кутията на ролетните щори с четки в долната част. С допълнително фолио се постига звукоизолация до SSK 4. Голямо предимство е алуминиевото покритие, което предпазва мрежата за насекоми. Този алуминиев профил също има четки за уплътняване на вътрешното пространство на кутията на щорите. При изпълнение с мрежа против насекоми се постигат следните стойности: U sb стойности до 0,82 W/m 2 K, fRsi фактор до 0,71. На основата на PROtex са разработени два варианта на почистваща кутия: 205 и 250 мм височина. Ревизионната капачка има поемащ нут за специален уплътнителен профил за подобряване и оптимизиране на плътността. При това, ревизионната капачка се монтира само с щракване, допълнително завинтване не е необходимо. Специфично за Thyssen закрепване на вътрешната бленда позволява монтирането на почистваща плоча директно в кутията. Система за зимни градини За изграждане на зимни градини на разположение е нова, всеобхватна програма от профили. Основна характеристика на конструкцията са големите размери на стационарните кемпфери с дълбочина от 120 мм. Внедрената конструкция е изградена от изкуствени материали (PVC-U) и стоманени профили. PVC елементите поемат носещите функции на стъклодържателите, докато стоманените поемат натоварването и осигуряват стабилността. Ригелите и кемпферите се разполагат от вътрешната страна. Лежащите от външната страна стъклодържачи и покриващи профили се произвеждат от алуминий с бяло прахово покритие или са с естествения цвят на алуминия. Привличащи вниманието са надеждното конструиране и уплътняване в областта на капчука и покривните връзки. Специални захващащи крачета осигуряват точното позициониране и улесняват монтажа на кемпферните профили. Изграждането на покривни прозорци и интегрирането на проветрителните елементи за правилно климатизиране на зимните градини е също толкова елементарно, както и монтирането на стандартните прозорци и врати. Всички познати сглобки могат да се монтират с помощта на специална винтова връзка. Фасадна система Системата за фасади дава възможност за изграждане на кемпферна и гредова конструкция от PVC,

стоманени, стъклени фасадни елементи. Профилите на кемпферите, гредите и ребрата се изпълняват като свързана конструкция от изкуствения материал PVC-U и стомана, при което натоварванията и стабилността се поемат от стоманените профили, докато изкуственият материал служи за стъклодържач и облицовка. Външнолежащите стъклодържачи и покриващи профили се изпълняват от алуминий в естествен или в бял цвят, нанесен като прахово покритие. Могат да се монтират стъклопакети, панели или пълнежи с дебелини от 20 до 38 мм. Последователното разделяне на външните от вътрешните профили води до достигане на U-стойности от 1,5 W/m2K. В зависимост от конструктивните изисквания могат да се използват стационарни кемпфери с дълбочина до 120 мм. Допълващите профили и уплътненията осигуряват връзката с вратите и прозорците и служат за надеждно уплътняване, предпазващо от силен вятър и дъжд. Тази конструкция е особено подходяща за изграждане на остъкления, отговарящи на съвременната силно остъклена архитектура, като например стъклени пристройки, зимни градини, няколкоетажни стъклени преддверия, козирки на балкони, веранди, еркери, павилиони и др. Система Loggia Използване на малко профили и лесно изграждане са основните цели при разработката на плъзгащия се прозорец Loggia. Основно системата се състои от комбиниран профил, който може да се използва както за касите, така и за крилата. За крилата, комбипрофилът се поставя с плъзгащ ъгъл. Рамката се използва и при

Зимни градини/фасадни системи, капчук.

неотваряемите части. Като средна защита за вертикално уплътнение на подвижните крила служи самозалепваща се четка. Всички профили в областта на фалца се уплътняват с четки. За остъкляване могат да се използват обикновени стъкла с дебелина от 4 до 6 мм или стъклопакети с дебелина от 18 до 20 мм. Система за плъзгащи прозорци С новата система за плъзгане могат да се произведат прозорци и варти със следните размери:


прозорци с максимален размер до 3000х1500 мм, врати – максимално до 2000 х 2200 мм. Като отваряемост: двете крила – подвижни или едно подвижно и едно неподвижно крило. Особеното на плъзгащия се прозорец на Thyssen са изключително тънките профили на касите и крилата с общ размер от 107 мм. С това се печели голям приток на светлина,

K

което е от съществено значение при малките прозорци. Техническо описание Крилата са поставени върху ролки и се плъзгат по алуминиеви релси. От всички страни са с уплътнителни четки. За заключване се използват осигуряващи заключващи части. Те предотвратяват отварянето на прозореца в заключено положение. Големите

по размер стоманени подсилващи елементи, които използват всеки милиметър от профилната камера, дават на вратите и прозорците много висока стабилност. Особената форма на армировката, от една страна, предпазва нута на профила за обкова за ролките и от друга, поема натоварването от стъклото. От това произлизат следните предимства: запазване

на функционирането на прозорец за дълъг период от време, голяма стабилност и лесно плъзгане. Профилите са предвидени за монтаж на обикновено стъкло или на стъклопакети. Плъзгащите прозорци на Thyssen са дооборудвани с горно и долно осветление, странични елементи или допълнителни орнаментни части за ролетни щори.

GlassWin System 70 мм – с покриващ алуминиев профил.

Със 70-милиметрови системи към бъдещето КВЕ предлага комплексна програма със 70-милиметрови системни решения, която е съобразена с различни изисквания, диктувани от пазара: • System 70 мм с вътрешно и външно уплътнение. • System 70 мм Selekt с вътрешно и външно уплътнение. • System 70 мм със средно уплътнение. • Система за жилищни врати 70 мм конструктивна дълбочина. • КВЕ ClimaTEC 70 – регулируема система за проветряване. • КВЕ AluStar 70 – система за алуминиеви покриващи профили за профили с вътрешно и външно уплътнение. KBE ClimaTEC 70 Като пионер в техниката за прозорци, КВЕ от години предлага решения, отговарящи на нивото на развитие на технологиите в момента. Така, произведената от КВЕ ClimaTEC 70 е естествена доразработка на патентованата и високооценената основна система

KBE: атрактивен дизайн за прозорци

Cистема 70 Select със заоблен дизайн Със заоблените си профилни контури системата System 70 Select предлага нови възможности за дизайн на прозорци. Тя е допълнение към 70-милиметровата уплътнена система на производителя и може да се комплектува с досегашните системни фамилии. Профили за прозорци, които се отличават от стандартните решения с привличаща погледа заоблена оптика са все по-често търсени за сгради с индивидуален архитектурен облик. КВЕ атакува тази модна тенденция с новата профилна система System 70 Select. Характерна особеност на тази система с външно и вътрешно уплътнение са заоблените форми на профилните контури. Заедно със стройните видими ширини, както и с хармоничното водене на линиите на рамките и крилата се постига атрактивна картина на прозореца. Тъй като системата System 70 Select предлага изключително богат избор на цветове и дървесни декори, съществува възможност за нагаждане към различни строителни стилове, изпълнение на много видове покривни конструкции и разнообразие на начините за оформяне на фасади. Уплътнения в стандартно черно или в модерния светлосив цвят поставят допълнителни акценти при изпълнение с класическите бели профили. Те също допринасят за представителното въздействие на дизайна на 70 Select. Петкамерната система притежава също и убедителна функционалност, например топлинният коефициент Uf = 1,3 W/m2K. В допълнение следва фактът, че се произвежда изключително без нанасяне на вреди на околната среда – както е характерно за всички системи на profine Group, при производството на 70 Select се добавят само безо-

System 70 mm SELECT

ловни стабилизатори към суровия материал. 70 Select е допълнение към висококачествената System 70 мм на КВЕ и по отношение на преработката е напълно съвместима с останалите системи. Новият продукт запазва профилните размери и изисква същото остъкляване. При свързване на кемпфери, стоманените армировки, обкова, уплътненията и другите допълващи елементи, производителят на прозорци може да черпи от същия резервоар както за системата System 70 мм. Освен това клиентът може да комбинира касата 70 Select с профилите от системата на profine GlassWin, с което да може да реализира структурно остъкляване. Система GlassWin Характерна особеност на реализираната с GlassWin иновация слепване на стъклото с рамковата конструкция е позната с термина „структурно остъкляване“. Тази технология е заимствана от фасадното строителство, където тя се ограничава главно при изпълнението на стоманени или алуминиеви конструкции. Принципът на структурното остъкляване се състои главно в пренасящата усилията слепваща връзка между стъпаловидния стъклопакет и профила на крилото. Чрез статически действащото слепване голяма част от натоварването се поема от устойчивия на огъване стъклопакет. Изискваните при стандартните PVC прозорци стоманени армировки

отпадат. Без пълнежните елементи от стомана PVC профилите могат да бъдат значително по-тънки. По този начин може да се реализира голямо съотношение на големи остъклени площи към малки видими части на профилите. Това е особено подходящо за реализиране на модните архитектурни тенденции и представлява допълнение към спектъра от възможности за дизайнерско оформяне – така желано от всички архитекти. Технологията показва предимства и при преработката: при производството на прозорци отпадат някои етапи, като например заклинването и набиването на лайстната за стъкло, както и рязането и монтажът на стоманената армировка. Дозирането на специалното лепило може да се извършва напълно автоматизирано, при което се изразходва оптималното количество и се постига точно желаният резултат на залепването. Съответните дозиращи автомати се предлагат на пазара. Системата GlassWin се предлага с конструктивни дълбочини 70 и 58 мм.

System 70 мм за жилищни врати с термично разделен праг.

System 70 мм (средно уплътнена) ClimaTEC 70.

за вентилация на КВЕ, която се комплектува с ClimaTEC 70 md. ClimaTEC 70 е самостоятелно регулираща се система за вентилация, която контролира въздушния поток с цел предотвратяване появата на мухъл и създаване на здравословен климат в помещенията. Основната част на ClimaTEC 70 се състои от системна единица, BAUELEMENTE BAU 10/07

35

ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати в която е инсталиран механизмът за регулиране на въздушния поток. Корпусът лежи скрит в рамката и не се забелязва. Система за термично разделен праг за жилищни врати Следваща новост е термично разделеният праг за жилищни врати. Системата за прагове предлага по-

System 70 mm, AluStar 70

ТЕМА Н А БРОЯ

добрена топлоизолация, чрез комбинацията на външен алуминиев слой и вътрешен PVC. Конструкцията, собствена разработка на КВЕ, предлага оптимално уплътняване, постигнато чрез новата концепция за закрепване. Монтажът на традиционните оширения и свързващи профили на КВЕ е възможно, защото са налице идентични крачета при рамките, както при касите. Праговата система е разработена за 70 и 58 мм система с външно и вътрешно уплътнение. В тази връзка КВЕ разработи нов вид защита от дъжд, която се съвместява с профилните системи 70 мм (AD), както и с 58 мм AD система. Алуминиеви покриващи обшивки AluStar 70 За системата 70 мм, КВЕ разви нов вид алуминиева обшивка. Преимуществото е в залепването на покриващата обшивка. Производителят на прозорци спокойно може да обработва базисните PVC профили, без да са необходими промени, тъй като обшивката само се полага и залепва върху PVC профилите. На клиента е предоставена възможността да избира повърхност с цветове по желание, особено когато става въпрос за сгради с висока архитектурна стойност. Система 70 мм с външно и вътрешно уплътнение Със системата 70 мм с петкамерна

System 70 мм

36 BAUELEMENTE BAU 10/07

техника, КВЕ отговаря на изискванията на клиентите за модерна система за прозорци: подобрена топлоизолация, повишена сигурност, подсилена звукоизолация, модерен дизайн. Освен това, КВЕ предлага на клиентите си икономична обработка и оптимален монтаж. Изградена на основния принцип за съвместимост на елементите, което означава че стоманата, стъклодържачите и голяма част от спомагателните профили могат да се използват и при новата конструкция. Нещо повече, стоманеното подсилване е еднакво за касите и крилата. С това се дава възможност на преработвателите да съвместяват различни системи на производителя. Благодарение на строителната дълбочина от 70 мм и новата петкамерна техника на тази система с външно и вътрешно уплътнение се постига подобрена топлоизолация и оптимално протичане на изотермалните процеси. Допълнителна топлоизолация, постигана със стъклопакет с три стъкла или шумоизолация с функционални стъкла или дебели панели са също възможни. Осовото разстояние от 13 мм допринася за подобряване на сигурността срещу взлом. При изграждане на дизайна особено внимание се обръща на модерната и хармонична оптика, което се изразява от скосените ръбове. Системата 70 мм на КВЕ се предлага в богата гама универсални цветове и дървесни декори.

взлом. Осовото разстояние от 13 мм допринася за повишен комфорт на сигурност. Благодарение на възможността за комплектуване на основните компоненти (еднаква стоманена армировка, еднакви стъклодържачи, както и в голяма степен уеднаквени допълващи профили) дава на производителите на прозорци големи възможности. Оптималният монтаж на 70-милиметровата система е подходящ за прилагане при реновиращи мероприятия, например при замяната на дървени прозорци с нова генерация прозорци с по-голяма конструктивна дълбочина. Система с външно и вътрешно уплътнение 58 мм Системата е разработена като топлоизолационна система с три камери. Водосточният улей в рамката със скосен фалц на касата и

System 58 мм, равнинно изместена. System 58 мм, система за жилищни врати.

System 70 md

Система със средно уплътнение 70 md Със системата 70 md със средно уплътнение, КВЕ предлага комплексно решение на системи за прозорци и за проветрение. 70-милиметровата система със средно уплътнение се предлага за изпълнение на различни крила. Неотваряемото остъкляване се осъществява със стандартния за КВЕ стъклодържател с нова лайстна за неподвижно остъкление. По-дълбокият фалц за стъклата на 70-милиметровата система дава възможност за монтаж на по-дебели стъклопакети и панели. С това може да се реализира подобрена топло- и звукоизолация и подобрена устойчивост срещу

профила, така и с класическия вариант от 58 мм конструктивна дълбочина. Системата на КВЕ за жилищни врати има версия с отваряне навън и версия с отваряне навътре на крилото на вратите. Допълнително е на разположение специален стационарен кемпфер, който има същата ширина като крилата на вратите. За постигане на стабилност се вгражда стоманен профил с формата на затворен правоъгълник, който по желание може да бъде предварително фрезован в областта на ключалката. За стабилизиране на вратата се заварява ъглов съединителен елемент, който свързва

крилото осигуряват контролирано отводняване. Стъпаловидният фалц от вътрешната страна осигурява хоризонталното положение на главата на дюбелите. По-нататъшна стандартизация на системата с външно и вътрешно уплътнение се постига с еднаквата стоманена армировка в рамката и крилата. Това е от особена полза за производителите на стандартни прозорци. Дълбочината от 58 мм и идентичната свързваща техника на всички системи постигат също като остъкляващата техника със скосени, стоящи на герунг стъклодържачи намаляване на складовите разходи. За механичната връзка на стационарните кемпфери се използват тествани сглобки. Неотваряемото остъкляване към касата се извършва със същия стъклодържач, както при крилата. Програмата разполага с Т-образен профил и с възможност за отваряне навън, както е при някои балконски врати. За целите на ремонтното строителство се прилага система с външно и вътрешно уплътнение с летящ кемпфер с изключително тесни профили. В комбинация със съответното крило могат да се реализират дебелини до 110 мм. Системи за жилищни врати КВЕ предлага решения за врати, както със 70 мм дебелина на

както подсилващите метални части, така и рамката от пластмаса. По този начин се получава здрава скелетна конструкция на крилото на вратата. Нормите на системата позволяват на преработвателите да се възползват от елементи на уплътнените системи на КВЕ и с това да изпълняват индивидуалните изисквания на клиентите. Системата за жилищни врати на КВЕ разполага с евронут, който позволява монтажа с всички предлагани на пазара еврообкови. Същественото е, че долната връзка при монтажа е подобрена с внедряването на закрепването на прага „ton in ton“. Производителите на врати могат да реализират най-разнообразни естетически и функционални решения по желание на клиентите си с помощта на системата за врати на КВЕ. Предлага се система с профил за крилата с ширина 106 мм. Също като при системите за прозорци и тук, предлаганите разцветки варират от бяло до дървесни декори. Многокамерни системи с дълбочина 58 и 70 мм Суровина: акрилно модифициран твърд PVC; тестван: група на натоварване С за всички видове прозорци и конструкции; топлопропускливост: Uf до 1,5 W/m2K за 58-милиметровата система и до 1,2 W/m2K за 70-милиметровата; звукоизолация: до клас 4; сертификати от изпитвания: DIN EN ISO


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Кемпферна система.

Система за плъзгане.

KBE System 70

KBE System 70

9001; RAL изпитвания; доказана издръжливост на атмосферни влияния; UBAtc; ATG/BCCA; UEAtc; KOMO/kiwa; CSTB/NF; ITB; BSI/BBA; ITC; знак за качество на руското строително министерство (по ГОСТ); сертификат от Комисията по стандартизация, метрология и сертифициране на Украйна и други международни свидетелства. Варианти за декорация Системите за прозорци и врати се предлагат в различни цветове и дървесни декори, независимо от материала. Експортни системи КВЕ предлага на френския пазар фасадна система с изключително тънки профили, постигаща добра топлоизолация на прозорците и предназначена за особени монтажни ситуации, както и за удовлетворяване на индивиду-

ални изисквания. Основни за британския пазар са системите Chamfered и КВЕ 70. Това създава многообразие на комбинациите на касите, крилата и стационарните кемпфери, в зависимост от условията. Трябва да се посочи, че са възможни всякакви комбинации за изграждане на вътрешно и външно остъкление. В Англия системите разполагат и с предимствата на новата собствено развита система на КВЕ за прагове на жилищни врати. Летящият кемпфер дава възможност за монтиране на скрити задвижващи механизми. Като водеща марка за профили на руския пазар, КВЕ предлага и тук индивидуални системни решения. Рамката на касата за руския пазар е конструктивно оптимизирана. Постигната е подобра топлоизолация с добавените новоконструирани камери и е подобрено отвеждането на водите. Подсилващи техники Нормирани стандартни подсилвания за многобройните основни профили. Основните камери предлагат алтернативно вграждането на особени стоманени елементи за екстремни статични ситуации. Подреждането и оразмеряването на камерите с армировка дава възможност според вида на обкова той да бъде завинтван в укрепващите елементи през отвори за завинтване, през PVC стените или през стоманата. Уплътнителна техника За оптимизиране на оптическото изграждане и опростяване на изработката на прозорци, КВЕ предлага заводски положени уплътнения върху основните

Техники на остъкляване Безстепенното остъкляване до 52 мм дебелина на стъклопакета позволява употребата на изолиращи и шумозаглушаващи стъкла. За подпрозоречни плоскости с топлопроводимост до 0,37 W/m2K е предвидена ширина до 56 мм. При равнинно изместената система и монтажа на 38-милиметров стъклопакет се постига стойност на звукоизолацията 42 dB. Остъкляване със зарязания на герунг soft line стъклодържател може безпроблемно и сигурно да се осъществи. Може също да се изпълни остъкляване с обикновена ръкохватка. Свързваща и закрепваща техника Съединения, осъществяващи връзка с формата си, удовлетворяват всички изисквания на модерните технологии. Контролираното отвеждане на водите в свързващите профили предпазва дори при хоризонтално монтираните от навлизане на воден поток и се ценят високо с оглед на лесно осъществяване на връзките по време на монтаж. Свързващият нут в касата осигурява безпроблемното добавяне на удължения, подпрозоречни дъски и ролетни щори. Поставянето на дюбели в системата със средно уплътнение е извън зоните, подложени на атмосферно влияние, по желание може да бъде и във вътрешната предна камера. Пригодени към системата, анкерите улесняват монтажа при новото строителство. Високата степен на предварително завършените елементи от системите на КВЕ улеснява изключително много монтажните предприятия и осигуряват пълна функционалност дори при тежки монтажни предпоставки. Заключение Профилните системи на КВЕ се отличават с декоративна оптика, постигната със скосените елементи и заоблените кантове. По желание на инвеститора могат да се изградят челни елементи с ширини от 104 до 178 мм, чрез комбиниране на различни каси и крила. Скосените, монтирани на герунг стъклодържачи създават изключителния облик на прозореца. Лесната обработка

ТЕМА Н А БРОЯ

Система за руския пазар.

профили. Това има голямо преимущество при преработката, което означава при разкрояването и при заваряването, тъй като уплътненията са здраво захванати към основното тяло (чрез захващащ нутове). При необходимост, тези уплътнения могат да бъдат извадени обратно на познатите на пазара уплътнения, което е преимущество и по отношение на рециклирането. Свързващите елементи по невнимание могат да останат неуплътнени, което не може да се получи при елементи с предварително нанесено уплътнение. Отводняване и вентилация Фрезованите повърхности на всички профили лежат на едно ниво. Това е друго преимущество за производителите на дограма, тъй като не се налага прекъсване за пренастройка на машините. Отводняването следва през предните камери, по избор напред или покрито надолу и осигурява изравняване на налягането, както и водоплътност при достатъчно на брой отстъпи във височина. Същевременно предните камери осигуряват необходимото проветряване на оцветените профили. Всички профили са снабдени с насочващи кантове за контролирано стичане на водата. Освен това отвеждащите плоскости на всички профили са наклонени и са с прегради, пречещи на водата да навлиза навътре. Кемпферни връзки С различни варианти на летящите кемпфери КВЕ предлага на преработвателите възможността да изграждат вариращи челни ширини, така че да се намери решение за малки отвори в зидовете и същевременно и за тежки кемпферни крила на врати в зависимост от статичните условия. При различни варианти може да се пропусне почистването на ръбовете на профилите за крилата, което също е преимущество при производсвото. При вариантите с летящ кемпфер е обърнато внимание на разполагането на нутовете един срещу друг, така че монтажът на обкова също да бъде икономически ефективен. Обков Евронутовете дават възможност за безпроблемно монтиране на всички познати на пазара системи за обков. Каналите за винтове осигуряват сигурното закрепване на всички елементи на обкова. Вътрешните кантове на касите осигуряват стабилността. При използване на свързващата лентова ножица, въз основа на 3,5-милиметровото свободно пространство не се налага допълнителна обработка с фреза на профила, респективно на уплътнението. Сравнително големите вътрешни и външни пера (8 мм), както и 6-милиметровото уплътнение в системите със средно уплътнение осигуряват безпроблемно поемане на допустимите отклоненията по време на обработка.

С PremiDoor от profine се реализират оригинални идеи.

BAUELEMENTE BAU 10/07

37


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати и нормирането на продуктовата палитра са гаранция за надеждно и икономично производство. Плъзгащи врати PremiDoor С разработената плъзгащата врата PremiDoor, profine GmbH, съвместно предприятие на профилните марки KBE, Kömmerling и Trokal, предлага на пазара най-висококачествени продукти, отговарящи на най-високите архитектурни и функционални изисквания. PremiDoor е плъзгаща се врата с конструктивна дълбочина 70 мм и четирикамерни крила, предлагана в различни варианти за изпълнение. Характеризира се с изключително стройни линии. Добавянето на покриващата алуминиева обшивка разкрива още възможности за реализиране на разнообразни форми и цвят. Системата дава решение за големи отвори и има възможност за интегриране на горно осветление. Крилата могат да достигат размери на ширина до

K

3,00 м и на височина до 2,5 м. RolaPlus – система за ролетни щори от покриваща кутия от изкуствени материали Съвсем нов продукт от листата на предлаганите артикули е кутията за ролетни щори, изработена от PVC. Устойчивата повърхност подхожда идеално на PVC прозорците и допълнително повишава топлоизолацията на елементите на прозорците. Системата се предлага в големините 156/156 и 186/186, които са подходящи за елементи до 2500 мм. Извършването на монтажа може да стане още при производството на прозореца или да се постави на място на строителния обект. Елементът може да бъде идеално интегриран и в новото строителство. Кутия за ново строителство Кутията, предназначена за прилагане в новото строителство, с височина от 250 и дълбочина 260 мм,

Kömmerling Kunststoff: нова генерация прозорци и жилищни врати

AluFusion обединява предимствата на алуминия и PVC

може да бъде монтирана с клипс система към прозореца още в производственото помещение и да бъде анкериран като комплексен елемент към корпуса. Външните и вътрешните участъци могат да бъдат почиствани. С помощта на стабилни метални планки могат да се реализират големи фасадни елементи. По оптимален начин може да се монтира руло от мрежа за насекоми, леснодостъпна и същевременно предпазена от кутията на ролетните щори. Ревизионният отвор се намира в долната страна и може да се комбинира с прозоречни елементи с дълбочина на рамката до 120 мм. Миникутия Миникутията се предлага с четири различни височини – 146,166,186 и 210 мм и три конструктивни дълбочини – 200, 230 и 260 мм. За индивидуално оцветяване наред с покритите с фолио PVC бленди, могат да се използват на фасадния дизайн и поставянето на необикновени акценти. Както е типично за Kömmerling при AluFusion също ��тава въпрос за система, която може да бъде интегрирана без допълнителни разходи и без усложнения на стандартната поточна линия. Изцяло обмислената системна техника на AluFusion е базирана на високоценената дълбочина на профилите от 70 мм. Нови възможности на системата GlassWin Характерната особеност на нововъведението в системата Glass-

Както показва името, новостта се състои в перфектното използване на качествата на двете суровини – алуминий и PVC, с което Kömmerling поставя нови мащаби. За разлика от системите, при които се поставя алуминиев покриващ профил при AluFusion, външният алуминиев профил и вътрешната PVC част от крилото се свързват по иновативен начин един с друг. Предимствата на тази силна конструкция, която е обявена за патент в цяла Европа се виждат ясно: чрез иновативната връзка на двата профила алуминият поема статичните функции и грижите за оптимизиране на стабилността отпадат. Отпада лайстната за стъкло, а необходимата стоманена армировка, изисквана в PVC крилата се използва само при специални обстоятелства, например за постигане на шумоизолация.

ТЕМА Н А БРОЯ

окато алуминиевият профил Д осигурява качеството на стабилността и се отличава с дизайна на чистата равнинна и полуравнинна естетика, PVC профилът носи всички останали необходими за прозореца качества: оптимална топлоизолация Uf=1,3 – 1,4 W/m2K, в зависимост от изпълнението и звукоизолация до Rw.P= 44 dB, при което максимално се използват качествата на изкуствения материал. По този начин сборът от характерните особености на двата материала, изразен в AluFusion се проявява като мултиталант в системите за профили за прозорци. Наред с превъзходните качества новата генерация прозорци е атрактива и от икономическа гледна точка: AluFusion генерира модерен тип прозорци, който особено много допада на архитектите при следването на модните тенденции и доскоро се изпълняваше само със скъпи алуминиеви системи.

38 BAUELEMENTE BAU 10/07

AluFusion предлага на производителите на дограма възможността да изпълняват фасади и им предоставя повече възможности за завладяване на нови пазари, на които традиционният PVC прозорец по правило има по-малък шанс. AluFusion е профилна система, която предоставя на архитектите големи възможности: системата позволява изпълнение на прозорци с етажна височина като част от фасадния дизайн. Отваряеми крила с височина до 2,5 и 3,5 м широки елементи предлагат свобода при оформянето на външния облик. Системата за жилищни врати реализира еднокрили или двукрили врати с големина на крилото 1,10 м х 2,30 м без стоманена армировка, респективно 1,2 м х 2,5 м със стоманени подсилващи елементи. И тъй като цветовата гама на AluFusion е почти безгранична, архитектите и производителите на дограма имат пълната свобода при оформянето

въшни алуминиеви бленди. При монтажа в ново строителство може да се добави алуминиев профил с почистваща плоча във външната бленда. При изпълнение с ревизия от долната страна може да се почиства и вътрешната страна. Оптималното оборудване включва монтирането на руло против насекоми. Greenline Greenline е безоловният стабилизатор от рецептурника за изкуствени материали, който още сега отговаря на изискванията за опазване на околната среда в бъдеще. Greenline е марката за стабилизатор на международната групировка profine Group. От 2004 г. Greenline се използва във всички профилни системи на марките KBE, Kömmerling и Trokal и осигурява 100 % оловно чиста стабилизация на суровините. Това е знак за нова генерация оловно чисто стабилизирани профили.

GlassWin System 70 мм с покриващ алуминиев профил.

AluFusion на Kömmerling – равнинно лежаща.

AluFusion на Kömmerling за жилищни врати.

Winе е известна в професионалните среди като структурно остъкляване – слепване на стъклата с рамковата конструкция. Тази технология е позната от строителството на фасади, макар че до скоро се ограничаваше главно с метални, респективно алуминиеви конструкции. Основният принцип при структурното остъкляване е равномерно разпределяне на натоварването от стъклопакета върху профила на рамката, осъществявано чрез слепващата лента. Статически работещото слепване осигурява поемане на част от натоварванията от устойчивия на огъване стъклопакет. Стоманената армировка, типична за PVC системите тук се пропуска. Без подсилващите елменти PVC профилите могат да се използват само при малки размери на прозорците. С допълнителното укрепване се увеличава делът на остъклената част към дела на видимата част на рамката. В отговор на новите изисквания към възможностите за дизайнерско изграждане за архитектите се разкриват нови полета за разгръщане. Други преимущества на новата технология


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

се проявяват и по отношение на преработката: от производството отпадат работни етапи като: набиване и заклинване на стъклопакетите, както и разкрояване и монтаж на стоманените елементи за крилата на прозорците. Дозирането на лепилата може да става автоматизирано, което гарантира нужното оптимално количество. Автоматите за дозиране се предлагат на пазара. Системата GlassWin е с конструктивни дълбочини 70 и 58 мм. Системната фамилия EuroFutur с дълбочини 70 и 80 мм е доразработена В пазарната част на системи за прозорци с конструктивна дълбочина 70 мм, системната фамилия EuroFutur на Kömmerling заема водеща позиция. EuroFutur се характеризира с многообразие на профилите. Допълнително към успешната системата EuroFutur с външно и вътрешно уплътнение, Kömmerling предлага и система със средно уплътнение. EuroFutur MD Classic и EuroFutur MD Eksklusiv: средно уплътнени системи за прозорци с конструктивна дълбочина 70 и 80 мм Характерна черта е средното уплътнение на профила за рамки. Местоположението му предпазва от екстремни атмосферни въздействия, като например косо падащия дъжд или силния натиск на вятъра. Допълнителното уплътнение във вътрешността на профила образува второ ниво на уплътнение. EuroFutur MD Classic, с дълбочина 70 мм, се изработва с равнинно и полуравнинно изместване. EuroFutur MD Eksklusiv, с дълбочина 80 мм, се предлага с полуравнинно изместване. Двете системи могат да се доставят както със заварени уплътнения, така и с традиционните EPDM уплътнения. С коефициенти за топлинно задържане от Uf = 1,2 W/ m2K за EuroFutur MD Classic и 1,0 W/m2K за EuroFutur MD Eksklusiv, се изпълняват всички изисквания на нормите за енергийна ефективност (EnEV). Фалцът за стъкло поема модерните стъклопакети с топло- и звукоизолация с дебелина до 39 мм. Системите едва ли остават неизпълнени желания

ност на формата, както и високата функционална сигурност. Изграждането на цветовия облик се постига с голямата палитра на RAL цветовете с матова или гланцова повърхност. Нанасят се като прахово покритие. Друг вариант са елуксираните повърхности в натурален цвят, сребристо, златисто, светъл бронз, тъмен бронз и бяло. Специалното закрепване на клипс осъществява ненапрегната връзка между материалите PVC и алуминий. Вътрешната страна на прозорците също се предлага в богата цветова гама от бяло до дървесни декори. Профилът на бъдещето ProfilDuo С EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance, Kömmerling предлага две уплътнени многокамерни системи с конструктивна дълбочина от 70 мм за производство на врати и прозорци. Добрите жилищни врати и прозорци отговарят на изискванията на модните тенденции в архитектурата, за това двете системи се характеризират с елегантни и чисти линии, подчертаващи съвременния дизайн. Изчистеният вид на EuroFutur Classic във варианта на равнинно изместено изпълнение, се впи-

Система за прозорци EuroFutur MD Exklusiv, с покриващ алуминиев профил.

стилове прозорци. Също така се предлага крило с летящ кемпфер, с помощта на който се изгражда средна част с дебелина 113 мм. Със специалната покриваща лайстна се постига еднакъв външен и вътрешен вид. PVC прозорците се произвеждат в бяло, както и в богата гама от дървесни декори и универсални цветове. Прозорците от PVC се комбинират с алуминиева покриваща обшивка, като в този случай се използват предимствата на двата материала. От външната страна допълнителната алуминиева обшивка предлага на практика неограничени възможности по отношение на оцветяването, а от вътрешната страна PVC профилите гарантират лесната поддръжка, устойчивата стабил-

Система за прозорци EuroFutur Classic, равнинно изместена.

Система за прозорци EuroFutur Elegance, полуравнинно изместена.

сва ненатрапчиво в различните фасадни стилове, така че може да се използва и при сгради от по-стари епохи. Като фасадна система EuroFutur Classic се изпълнява в полуравнинно изместен вариант и отговаря на модерните стилови тенденции. EuroFutur Classic се произвежда в бяло и изпълнени с фолио в богата гама цветове и дървесни декори. За индивидуално цветово изграждане се разполага с външни алуминиеви обшивки. EuroFutur Elegance също се изпълнява във вариантите равнинно и полуравнинно изместени. Характерен за системата е необичайният дизайн на профилите, който е нова дефиниция за естетика на прозорци и жилищни врати. Системата впечатлява със заоблените вътрешни и външни части на касите и крилата. EuroFutur Elegance излъчва силен индивидуализъм, действа като акцент и със закръгленията си

може да повдигне оптическото ниво на фасадите. Двете системи се доставят с традиционното EPDM уплътнение или с пред��арително заварено уплътнение. Елементите на EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance могат да се комбинират. Всяко крило може да се използва с всяка каса. И тъй като типично за Kömmerling се предлага богато разнообразие от профили за каси, крила и кемпфери, взимането на най-разнообразни решения е практически неограничено. Могат да се изграждат прозорци с няколко крила и различни комбинации. За синхронизиране със съответния строителен стил съществуват дъгообразни извивки, други форми и разделителни шпроси и шпросни решетки. Двете системи покриват всички изисквания за енергоефективност (EnEV). Реализацията на стандарта за пасивната къща се постига още с икономически изгодните стъклопакети с две стъкла. Във варианта на равнинно изместено изпълнение EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance, със стоманено армиране, постигат топлинен коефициент Uf = 1,4 W/m2K. Полуравнинно изместеният вариант с дълбоко крило притежава допълнителна изолационна камера, с която се достигат стойности от Uf = 1,3 W/m2K. Докато EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance с равнинно изместване поемат стъклопакети до 39 мм дебелина, в полуравнинно изместените им варианти могат да се монтират стъклопакети с дебелина до 47 мм. Постигат се и много добри статични стойности. Закрепените в укрепващия стоманен профил съединителни елементи и обков поемат голямо натоварване и гарантират дълготрайната експлоатация. Това дава голяма свобода при избора на затваряне. Плъзгащи врати PremiDoor Плъзгащите врати PremiDoor на profine GmbH са конструирани с четирикамерни профили и дълбочина 70 мм, с богата възможност за изпълнение на различни варианти. Линейният характер на линиите създава елегантен дизайн. Допълнителната пок-

ТЕМА Н А БРОЯ

Система за прозорци EuroFutur MD Classic, равнинно изместена.

по отношение на дизайна. При равнинно изместеното изпълнение, характерните скосявания на видимите части и тесни профили осигуряват преминаването на голям светлинен поток, което се желае от много инвеститори и архитекти и им придава смислен характер. Полуравнинно изместеният вариант разкрива един завършен дизайн: ширината и подчертаният фацет на крилата се свързва с правата линия на рамката и образуват единно цяло. С многобройните профили за каси, крила, стационарни и летящи кемпфери тази гъвкава система дава изключително богати възможности за реализиране на най-разнообразни

Система за жилищни врати EuroFutur Elegance с термично разделен алуминиев праг. BAUELEMENTE BAU 10/07

39


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати риваща алуминиева обшивка е с атрактивен дизайн и оцветяване по желание. Със системата могат да се затварят големи отвори и освен това съществува възможност за вграждане на осветление. С размери от 3,0 м ширина и 2,5 м височина влиза голямо количество светлина и се постига добра пропусквателна способност. Система за жилищни врати Avantage Друга новост, представена от profine Group – KBE, Kömmerling, Trocal, на пазара на профили е системата за жилищни врати Avantage. Термично разделената алуминиева свързана система се характеризира с отлично изграждане: едно перфектно резистентно PVC покритие от външната страна, по която се проявяват метеорологичните въздействия върху елементите на прозорците. Системата се предлага в големините 156/156 и 186/186 и е подходяща за елементи с големина до около 2500 мм. Различни монтажни варианти осъществяват връзките към прозореца и могат да бъдат изпълнени предварително в предприятието

L

или направо на строителния обект. Вертикалната външна бленда може да бъде почистена, така че елементът да се прилага и в новото строителство. Кутии за ново строителство Кутиите се произвеждат с височина 250 мм и дълбочина 260 мм и чрез клипс система могат да се захванат към прозорци или още в работилницата, или на място на строителния обект. Закрепването

RolaPlus за ново строителство.

Кутия за ролетни щори RolaPlus.

LB.Profile: висока топлоизолация със системата PCD

Прозорци за пасивната къща със системата Concept-80 Профилната система Concept-80 с конструктивна дълбочина 80 мм, седем камери и средно уплътнение е конструирана с термично разделена армировка и специални изолиращи части и е предназначена за пасивните къщи. Коефициентът на топлопреминаване на рамката Uf е установен от Института за прозоречна техника ift и е равен на 1,0 W/m2K. При подходящо остъкляване за целия прозорец се достига стойност Uw = 0,8 W/m2K.

ТЕМА Н А БРОЯ

LB системни платформи Двете PAD и PCD са съвместими една с друга, което означава, че геометрията на всички профили пасва помежду си. В зависимост от конструктивната дълбочина могат да се използват еднакви свързващи профили, допълнителни профили, лайстни за стъкло, уплътнения, армировки и обков. Концепцията за комплектуване на всички профили независимо от серията дава редица предимства на производителите на прозорци чрез свободата за комбиниране на различните профили при специални решения и осигуряват производство, без да са необходими големи складови площи. Улеснява се и разработването на системни допълнения и нови системни платформи при LB. Profile, тъй като не е необходимо повтарянето на всички системни елементни. Това се отнася и за производството на специфични за даден клиент про-

40 BAUELEMENTE BAU 10/07

фили, които производителят на дограма предлага на пазара като собствена марка прозорци. С оглед на новите изисквания на EnEV и енергийния паспорт, който от 2008 г. става задължителен за много от жилищните сгради, LB.Profile разработи термично разделена армировка, която може да се приложи към почти всички профили за каси и крила на системните платформи PAD и PCD и които значително подобряват топлоизолацията на рамките. При профилната система Concept-80 с тази армировка и три изолатора се постигат Uf-стойности от 1,0 W/m2K, а при остъкление с Ug = 0,5 W/m2K стойностите Ug достигат 0,5 W/m2K. Производителят на прозорци разполага с голямо разнообразие от технически и конструктивни възможности, без да е необходимо да разширява складовите площи в предприятието си и без да се изис-

с големи планки дава възможност да се реализират големи прозорци. По оптимален начин се добавя ролетна мрежа за насекоми, която може да се навива в кутията на ролетните щори. Ревизионният отвор се отваря надолу и може да се комбинира с елементи за прозорци с дълбочина на рамката до 120 мм. Миникутия Миникутията се предлага с четири кват допълнителни инструменти. При производството може да се преминава от външни и вътрешни към средни уплътнения, от тези към петкамерни профили, от прозорци към врати или от нормална към по-дълбоки каси (XT), без да е необходимо допълнително пренастройване на машините. Освен това е възможно да използва почти всички допълнителни елементи (лайстни за стъкло, шпроси, връзки, армировки, обков и др.) към всяка от системите. Това води до компактни складови площи и опростява складирането. Системната платформа PCD обхваща системите Concept с петкамерни профили за касите и крилата и конструктивна дълбочина от 70 мм и системата Concept-80 със седем камери и дълбочина 80 мм. Двете системи имат рамки на касите с две или с три уплътнения. Особеното на тези системи е, че при производство може съвсем лесно да се преминава от каси с вътрешно и външно уплътнение, към каси със средно. За тази цел е необходимо само да се смени рамката, всичко останало остава така, както е. Смяната може да се извърши при работеща машина, тъй като оборудването с инструменти е еднакво за всички основни профили. Високата стабилност и сигурността са характерните особености на системата за врати Concwept/T. Укрепващите профили от стомана могат чрез заварени ъглови връзки да се свържат в здрава рамка. Вратите могат да се изпълнят с петкратно залостване и 3D система за обков, така че при подходящи платна да се постигне висока устойчивост на взлом. Четири камери в крилото и пет в касата, 70 мм конструктивна дълбочина,

различни височини – 146,166,186 и 210 мм и три конструктивни дълбочини – 200, 230 и 260 мм. За индивидуално оцветяване наред с покритите с фолио PVC бленди, могат да се използват въшни алуминиеви бленди. При монтажа в ново строителство може да се добави алуминиев профил с почистваща плоча във външната бленда. При изпълнение с ревизия от долната страна може да се почиства и вътрешната страна. Оптималното оборудване включва монтирането на руло против насекоми. Greenline Greenline е безоловният стабилизатор от рецептурника за пластмаси, който още сега отговаря на изискванията за опазване на околната среда. Greenline е марката за стабилизатор на международната групировка profine Group. От 2004 г. Greenline се използва във всички профилни системи на марките KBE, Kömmerling и Trokal и осигурява 100 % оловно чиста стабилизация на суровините. Това е знак за нова генерация оловно чисто стабилизирани профили. дълбокото положение на лайстната за стъкла, както и термично разделения праг осигуряват високата топлоизолация. Прагът е съобразен за преминаване на инвалидна количка според изискванията на DIN. Със системната платформа PAD се предлагат профили с три, четири, пет и седем камери и конструктивни дълбочини от 60, 70, 80 и 107 мм, както и две или три уплътнения; към това се прибавят различни кемпферни профили, шпроси, свързващи профилите, шини за ролетни щори и многобройни лайстни за стъкло �� уплътнения. Силни връзки LB.Profile от Хербщайн принадлежи към британската Lichfield Group of Conpanies. С пет предприятия за производство на профили в Европа и две отвъд океана, както и много представителства и разпространителски центрове, особено в Източна Европа, LB.Profile се причислява към големите

Прозорец Concept-80, спестяващ енергия.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати и врати с външно и вътрешно уплътнение. Classic, Compact: трикамерни профили, 60 мм конструктивна дълбочина, скосени кантове. Classic-5, Compact-5: петкамерни профили, 60 мм конструктивна дълбочина, скосени кантове. Contor: петкамерни профили, 70 м конструктивна дълбочина, softline. Classic/T: (врати) дву- и трикамерни профили, 60 мм конструктивна дълбочина. Classic/T: (врати) четири- и петкамерни профили, 70 мм конструктивна дълбочина, softline. CombiColor: покрития за външ-

PCD CZ 4-6 и CLM 4-6 с термично разделена армировка, изолатори и троен стъклопакет.

но оцветяване – двуцветни или трицветни. Comfort: три- и четирикамерни профили за плъзгащи прозорци, обща дълбочина 137 мм. PADHighspeed: PAD система със заводски заварени уплътнения. Classic-XT: профили за прозорци и врати с по-голяма дълбочина – 107 мм. PAD.Container: профили за прозорци с интегрирана кутия за ролетни щори. PAD.Chalet: висококачествена модулна система за комплексни прозорци за мобилни жилищни системи и типови сгради. LB.AirControl: саморегулиращи се проветрителни системи (приложими към всички системи). LB.Sprossen: делители за стъкла или декоративни шпроси. LB.Histronik: профили за стилни стари сгради. LB.Hometrim: фасадни профили. LB.Isolirung: топлоизолирани фасади. LB.MasterRoof: профили за покриви и стени. Стандартни фолиа с декори и цветове по RAL Покриването с фолио е доразработено, така че по всяко време е възможно нанасянето на покрития. В наличност се поддържат четирийсет различни декоративни фолиа. Възможни са цветни покрития за всички системи в цветовете по RAL, дори със сертификат за качество RAL-GZ 716/1-I-7.

Изолирани системи PAD и PCD За производители на прозорци, които залагат особено много на рационалното и опростено производство се предлагат системи със заводски положени вътрешни и външни уплътнения. Гладките повърхности улесняват машинното производство и ръчното почистване на профилите. Характерна особеност са правите контурни линии на три- и петкамерните профили. Големите камери за армировка позволяват използването на оптимални размери на стоманените профили за изпълнение на статичните изисквания. Идентичните уплътнители за крилата и касите осигуряват максималната плътност на фугите и уплътненост на вода до 9А, респективно Е. Лайстната за стъкло с клипс системата си осигуряват бързото остъкляване на крилата и касите. Специално за потребностите на ремонтното строителство се предлага системата PAD със стационарни кемпфери и екстремално тесни ширини. В комбинация с тесни крила се реализира търсената елегантност на прозореца. Специални форми на лайстните за стъкло и на декоративните шпроси позволяват изграждане на прозорец в съответния архитектурен стил на старите исторически постройки. Важна тема е устойчивостта на взлом. За целта е увеличен размерът на оста до 13 мм и устойчивата на взлом специална пластина се завинтва в дълбочина до стоманената армировка. Палитрата от лайстни за стъкло с уплътнения дават възможност за изпълнение на остъкление с различна дебелина. Еднаквата армировка в касите, крилата и стационарните кемпфери намаляват до минимум складовите площи. Фрезоването при механичното поставяне на стационарните и летящите кемпферни профили е еднакво и за двете системи. Клипс-функцията към профилите за касите предлагат многообразни възможности за връзка към различните елементи, осигуряващи контакта със зида. Подсилените части на обкова, които се закрепват към стоманената армировка водят до висока устойчивост на взлом. Гладката основа на фалца в касата улеснява почистването. Многообразие на програмите • Широки и тесни профили за каси. • Три- и петкамерни профили със скосени кантове и 60 мм конструктивна дълбочина. • Петкамерни профили със заоблен дизайн и 70 мм конструктивна дълбочина. • Петкамерни профили със скосени кантове и 70 мм конструктивна дълбочина. • Седемкамерни профили със скосени кантове и 80 мм конструктивна дълбочина. • Профили за кемпфери и шпроси.

• Профили за крила, равнинно изместени, полуравнинно изместени, равнинно лежащи. • Профили за крила на балконски врати. • Профили за крила за жилищни врати. • Т-профили за крила, за прозорци с отваряне навън. • Т-профили за крила на балконски врати с отваряне навън. • Системи за плъзгащи се врати. • Системи за отваряне по средна ос. Технически данни Топлоизолация: до Uf=1,3 W/m2K, със стоманена армировка. Шумоизолация: до клас 4. Отваряеми прозорци: изпитани в ift (сертифицирани). Прозорци, устойчиви на взлом: със сертификат SKG. Сертификати от изпитвания: знак за изпитване от RAL, доказани качества за устойчивост на атмосферни влияния SKZ и TNO, UBAtc: ATG/ BCCA (Белгия), KOMO/ KIWA (Нидерландия), институт ITB (Полша), EMI (Унгария), знак за проведени изпитвания ААМА (САЩ), сертификат за качество от Руското министерство на строителството, сертификат за качество от Украинското министерство на строителството, сертификат за качество от Румънското министерство на строителството.

Крило на жилищна врата PAD AZ 8-4, праг Н 751, отваряне навътре.

Системи за проветрение LB.AirControl (за всички системи) Проветрител във фалца (възможно и за допълнителен монтаж) за контролиране на проветрението. Саморегулиращ се, затваря се при висок натиск на вятъра, течение не се допуска. Предотвратява появата на мухъл. Системи PCD със средно уплътнение Средно уплътнената система PCD на LB се предпочита от инвеститори, строители и архитекти. Защитеното средно уплътнение, лежащо в касата е с концепция за дълъг експлоатационен живот. То лежи в средния фалц на крилото и е заварено в ъглите, така че се постига изключително добро уплътняване на въздух и вода. BAUELEMENTE BAU 10/07

41

ТЕМА Н А БРОЯ

системни доставчици. От много време международното предприятие заема високо положение в групировката. Спонтанността и гъвкавостта при взимане на решения в семейното предприятие и традиционната лоялност към клиентите водят до респектираща позиция на пазара за PVC продукти и системи за прозорци и врати. Различни опорни точки в групата при проучването и развитието (суровини, рецептури, производствени технологии, конструкции и др.) водят до ясно изразен синергиен ефект, с който се съобразяват всички членове на групата, за да бъдат полезни на клиентите си. LB.Profile екструдира профили от края на шейсетте години и е изградила последователно вътрешния и външния си пазар. Особено голям растеж бележи износът в страни като Балтика, Белгия, Босна, България, Дания, Хърватско, Македония, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция, Украйна, Унгария, САЩ и Беларус. Опазване на околната среда при LB.Profile Опазването на околната среда започва с избора на суровините и концепцията за процесите на производство. Разработени са безоловни рецептурници на калциево-цинкова основа. Производството на PVC профилите протича в затворена система, така че във въздуха в производствените помещения не се отделят вредни емисии. Разделен воден охладителен цикъл позволява многократното използване на водата, без да се губи от водното количество. Отнетата от водата топлина се отвежда в отоплителната система на производството. Отпадъците от производството се рециклират в рамките на предприятието. Естествено, приемат се PVC отпадъци и опаковки от клиентите и се връщат обратно в цикъла на производство. Производител на системата LB.Profile GmbH, Am Schlirfer Weg 2-4 D-36358 Herbstein, Deutschland. Обозначение на системите, респективно на марките LВ.PCD: нова профилна система със средно уплътнение. Concept-80: седемкамерни профили, 80 мм конструктивна дълбочина, класически дизайн, външно, вътрешно и средно уплътнение. Concept: петкамерни профили, 70 мм конструктивна дълбочина, класически дизайн, каси с външно и вътрешно уплътнение, каси с външно, вътрешно и средно уплътнение. Concept/T: за врати, четирикамерни крила, петкамерни профили за рамки на крила, за вътрешни и външни жилищни врати. PCDHighspeed: PCD система със заводски заварени уплътнения, светлосиви по RAL. LB.PAD: системи за прозорци


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати Добрата звукоизолация на тези системи се повишава от допълнителното външно уплътнение. Обковът лежи в сухата зона. Скритата и икономически изгодна система за проветрение се монтира без допълнителна подвижна лайстна под мотото на LB: „Елементарно, с ниска цена и бързо“. Разнообразие на системите • Широки и тесни профили за каси, 70 мм конструктивна дълбочина. • Тесни профили за каси, 80 мм конструктивна дълбочина. • Стационарни и летящи кемпфери, шпроси. • Профили за крила, равнинно изместени, полуравнинно изместени, 70/80 мм конструктивна дълбочина. • Профили за кемпфери и шпроси, за двукрили прозорци. • Лайстните за стъкло и уплътненията могат да се комплектуват с LB.PAD. • Армировките могат да се комплектуват с LB.PAD. • Термично разделена армировка и изолиращи части, в наличност трийсет ви��а декоративно фолио. • Покритие с всички цветове по RAL. Технически данни Топлоизолация: до Uf=1,2W/m2K, със стоманена армировка и Uf=1,0W/m2K, с термично отделена стоманена армировка. Звукоизолация: до клас 5.

P

Крило PAD AZ 7-5, каса AL7-5.

Сертификати от изпивания: RAL 716/1 (останалите като при LB.PAD). Система за жилищни врати и Многобройни са вариантите, които могат да се изпълнят с профилната система за жилищни врати: еднокрили и двукрили врати, по желание и двете части – отваряеми; предлагат се също и врати със странични части или с оберлихт. Електрически механизми за отваряне на вратите се добавят лесно. За поставяне на пощенските кутии е предвиден широк кемпфер. Системите за жилищни врати на LB са конструирани със сто-

Plustec: многообразна програма с възможност за комбиниране

Без олово вече 13 години

ТЕМА Н А БРОЯ

Продуктовите фамилии Plustec euroline, Plustec disignline и Plustec tecline са допълнени през последните години, чрез доразработване на атрактивни решения и смислени технически допълнения. Последното най-високо постижение е патентованата смесена PVC алуминиева конструкция Plustec as. При нея радикално е опростено производството на PVC алуминиеви прозорци. Петкамерната жилищна врата designline към серията е с привлекателен дизайн. Както е характерно за всички системи на Plustec допълненията и новите разработки са made in Germany и естествено се изработват с безоловни стабилизатори. истемната палитра на Plustec С предлага профилни варианти с три-, четири- и седемпрофилни камери и конструктивни дълбочини 60, 72 и 95,5 мм. Наред с профили с дебелини на стените по RAL-GZ 716/1 се покриват и дебелините по EN 12608-2003, клас В. Всички съставни елементи на системата могат да се комплектуват помежду си. По този начин се постига многообразие на вариантите за приложение. За производителите на прозорци, използващи системите на Plustec това означава изключително компактни складови площи, което днес е от особено голямо значение. Вследствие се намаляват капиталните вложения

42 BAUELEMENTE BAU 10/07

и при производството се улеснява преминаването от един профил към друг. Проектантите на профилната система са останали верни на основните принципи: интелигентни решения, логично изграждане на системите и дизайна в крак с модните тенденции, мултифункционални профили, които намират приложение във всички продуктови фамилии. Безоловни повече от десет години Plustec се отказа от използването на олово вече повече от десет години. По този начин отдавна изпълнява предписанията на пазара на Европейския съюз. „По стабилизирането на калция и

манена армировка със заварени ъглови връзки и обикаляща цялата рамка, така че крилото е с висока устойчивост на усукване. Големите размери на металните укрепващи елементи осигуряват оптимална статическа сигурност, докато заводското щанцоване на ключалката води до съкращаване времето на производство. Към пода се монтира термично разделен алуминиев праг, който е съобразен с изискванията за преминаване на инвалиди. Прагът е предназначен както за ново строителство, така и за целите на реновиране. Всички входни, балконски и вътрешни врати могат да се отварят в зависимост от условията навън или навътре. PADHighspeed и PCDHighspeed За улесняване производството на прозорци всички уплътнения, включително средното и това на лайстните за стъкло, се полагат още в завода производител. По този начин се опростява производственият процес в предприятието на дограмаджията. Намалява се времето за производство и не се изискват големи складови площи. Всички уплътнения са в черно или в светлосиво. Заварените уплътнители, одобрени от RAL са изработени като термопластичен еластомер и се характеризират с: устойчива плътност на озон, добра еластичност и бързо възстано-

цинка работим последователно от десет години. При това ние не повишаваме цената на профилите, заявява изпълнителният съдружник Фолкер Шмит. Нашите системи предлагат профили със сертификат RAL-GZ 716/1 и са по европейския стандарт EN 12608 от 2003г. Важно за нашите клиенти е техническото превъзходство на прозорците, които изработваме от нашите профили. Резултатите, вписани в нашите свидетелства от изпитанията показват, че когато заявяваме на клиентите дадена стойност на топлопроводимост Uf това означава, че той може да разчита, че тя именно ще бъде такава в продукта в профилния пакет със стоманена армировка на касата.“ Plustec designlinie Тази серия предлага вариантите premiem /Uf = 1,2 W/m2 K, армирани/, performance /Uf = 1,3 W/m2 K, армирани/ и входна врата от типа desiglnlinie /Uf = 1,3 W/m2K, армирани/. На разположение са варианти със сертификат от RAL 716-GZ и по европейския стандарт ЕN 12608:2003. Premium e топсистема от серията designlinie. Съдържа редица интелигентни решения и се отличава с оригинален дизайн. Тук личи предимството на разположението на петте камери. Поставеният на по-голяма широчина фалц дава възможност за звукоизолационно остъкляване с

вяване на формата, устойчивост на светлина и метеорологични въздействия. Система LB.XT Чрез това системно допълнение, изразено с дълбоки и стройни профили за рамки може със специален преходен елемент да се преминава от Т- към Z-профил (конструктивна дълбочина 107 мм). Със системата могат да се изграждат елементи с междуетажна височина. Дълбокият профил със забележителен дизайн постига необходимата статическа устойчивост. LB.Historik Със специалните декоративни профили става възможно изпълнението в оригиналния стил на историческите сгради. Палитрата включва от елементарни полузаоблени лайстни до профилирани кемпферни лайстни. Частично се използват масивни профили от пяна, които не изискват завършващи капачки. LB.Sprossen Истински шпроси (виенски) или имитации на шпроси се предлагат в различни изпълнения и големини. Цветовото разнообразие е огромно. В собствения отдел за фолио се изпълняват всички желани цветове. За саниране на сгради, съобразено със съответния стил се предлагат разнообразни варианти на различни декоративни шпроси.

Система за жилищни врати.

по-дебели стъкла. Performance е напаснат към сполучливия дизайн от серията premium. Този вариант представлява евтина алтернатива на фамилията design, без да се правят компромиси по отношение на добрата техника. Входната врата от типа design следва дизайна на premium и performance. Заедно с редица удачни решения в областта на заключващите системи и в последователното спазване на линията на дизайна, специалистите от Plustec разработиха нов метод на екструдиране, чрез който се получава брилянтна повърхност на


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Plustec premium

профилите. Редица технически детайли са взаимствани от областта на прозореца и представляват основа на една истинска петкамерна входна врата от най-висок клас. Plustec euroline Plustec euroline се утвърди вече на всички европейски пазари. Като стабилизирана серия профили предлага за избор пет варианта: classic, softline, comfort, classic quattro и входна врата euroline. Вариантите с монтажна широчина 60 мм, с три или четири камери и стойности на топлоизолация от Uf 1,4, 1,6 и 1,7 W/m2K се числят към най-доброто в Европа. С приятния си дизайн те са подходящи за прозорци за новото строителство, но и за възстановителни работи по стари сгради. Коси и заоблени кантове придават добра оптика. Plustec tecline Plustec tecline съдържа вариантите premium /Uf = 1,0 W/m2К, армирани/, патент № 19912626 и Plustec as, заявения за патентоване стъклопакет от алуминий и PVC. Като един плюс на системата се разглежда реше-

R

нието за високотоплоизолационен прозорец, което дава възможност на малки и средни по големина производители да изработват прозорци без голямо разточителство за тази пазарна ниша. Профили на системата classic quattro биват снабдявани след приключване на поточното производство с една допълнителна рамка за уплътняване. С получените по този начин седемпрофилни камери се постига стойност на топлоизолация от порядъка на Uf = 1,0 W/m2K при минимален разход в производството. Plustec as е наистина стъклопакет от алуминий и PVC от ново поколение. Като неудобство при много стъклопакетни конструкции от алуминий и PVC се счита голямата прецизност при сглобяването. Това, което е безпроблемно при построяването на един ъгъл, при монтирането вече на крила и каси с четири ъгли се изразходват много технологично време и средства. Не така стои обаче въпросът при Plustec as. Обявеното за патентоване технологично решение прави

възможно обичайното заводско изработване и автоматично изравнява всички разлики на профилите и рамките. Сглобките на четирите ъгли на рамката стават неизбежно плътни. Алуминиевите обвивки се слепват за профилите от PVC материя. По този начин се увеличава стабилността и качеството. Дълготрайни спрей лакове или покрития с елоксал във всички цветове според предписанията на RAL и NCS (естествени цветове) дава възможност на креативни производители на прозорци и на архитекти нови възможности при оформянето на фасадите. Съвместимост Съвместимост при Plustec означава използваемостта на всички профили от всички продуктови фамилии и серии. Това прави не само лесно изработката на профилите, но дава на преработвателите възможност да използват малки складове за по-голям брой серии и системи прозорци. Това означава също и по-малки разходи. Идентичният рисунък на фрезата

Plustec plus

Plustec as

на профила спестява смяната на инструменти. За армирането на стандартните камери на главните профили са необходими само няколко стоманени усилващи профила. Само един вид уплътнител за всеки случай, за всички системи и за всички профили рамки и подрамки, значително опростяват изработката и складирането на профилите. Техника на залепването Понастоящем технологията на залепване на стъклопакета на всички споменати системи профили премина успешни изпитания в новия учебен и контролен център. Plustec предлага техника на залепване за всички свои системи на изолационни стъклопакети. При това не е необходимо изменение на профилите. Наред с икономиите на стоманени армировки, тази технология показа значително подобряване на коефициентите Uf и Uw. Партньори Партньорите на компанията могат винаги да разчитат на интензивна подкрепа. Наред с изчерпателните консултации и подкрепа на място, съществува и директна връзка с непосредствената техническа служба. Чрез редовната информация посредством Plustec Update и достъпа до интернет страницата за партньорите, фирмата предлага постоянно актуални новини за новостите в производството на прозорци. На разположение са модерни, отговарящи на европейските стандарти изпитателни центрове. Интензивните теоретични и практически програми за обучение и квалификация, а също и отговарящите на последната дума на техниката съвременни контролни центрове, гарантират на партньорите най-високо качество. тенциал са класирани за компонент на пасивната къща от Института на пасивната къща в Дармщат. Оптималното използване на енергийните ресурси също е основна

Rehau използва потенциални възможности за икономии

Покачващите се цени на суровините и намаляващите ресурси оказват значително влияние в ежедневието. Повишава се търсенето на иновативни и ориентирани към бъдещето решения за енергийно ефективно строителство. Rehau интензивно разработва тази тема и я поставя на високо ниво. Специалистът по полимери предвижва напред успешно наложилите се на пазара продукти и разработва енергийно ефективни строителни технологии, които масово използват потенциалните възможности за реализиране на икономии и пестене на ресурси. В този процес предприятието се ориентира към три основни точки на енергийната ефективност: ограничаване на енергийните загуби, ефективно използване на енергията и ефективно производство на енергия. рез топлинните мостове част от П топлината се излъчва безвъзвратно към външната среда. Чрез модерните прозорци и фасадни системи значително се намаляват

разходите за топлоенергия, както в новото строителство, така и при саниране на съществуващия сграден фонд. Чрез добре обмислените конструкции на камерите и

ТЕМА Н А БРОЯ

Многофункционални системи Новото пазарно позициониране на Rehau се отбелязва и със знака за качество.

уплътненията, което е реализирано в профилните системи на Rehau се постига задържане на топлината в сградите. Например с прозорци и врати от Brillant-Design с конструктивна дълбочина 70 мм и пет камери се постигат изключително добри коефициенти на топлопреминаване, като същевременно се оформя привлекателен дизайн. Към това се прибавя фактът, че Rehau първи предлагат на пазара профилите за прозорци Clima-Design, които с високия си енергийноефективен по-

Нова технология на слепване в зоната на застъпване. BAUELEMENTE BAU 10/07

43


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

ТЕМ А НА БРО Я

Саморегулиращо се проветрение AirComfort.

тема на представянето на fenster/ frontale 2008, което ще протече под мотото: „Енергийната ефективност, доведена до перфекционизъм“. За първи път ще бъде представена съвсем нова генерация прозорци. Проектантите обещават значително подобряване на топлоизолацията, без продължаване на „камерната олимпиада“ и допълнително увеличаване на конструктивните дълбочини. Енергийно ефективните мероприятия не се ограничават само в рамките на програмите за прозорци и фасади. Rehau предлага системи за геотермично използване (въздушен и подземен обмен на топлина, сонди и колектори), темпериране на бетона, площно отопление и охлаждане, както и използване на дъждовната вода. Всички системи на Rehau се комбинират комплексно помежду си. По този начин инвеститорите могат максимално да се възползват от синергийните и допълнителни функции. Така клиентът получава иновативни и ориентирани в бъдещето решения, които щадят околната среда и са икономически изгодни. Знак за качество на дизайна на прозорците на Rehau Rehau заема нови стратегически позиции на пазара. С последователното концентриране върху три основни търговски точки: строителство, автоматизация и индустрия, предприятието се стреми да затвърди марката Rehau в световен мащаб, като използва компетентността и името си. Това естествено трябва да се изрази и нагледно. Специалистът по полимери прави първата си крачка в тази насока с разработването на новия Corporate Design, който е с модерен марков дизайн. Това е съставна част на силната марка и е гаранция за качество, иновативна сила и отразява компетентността за системните технологии и дизайнерските умения. Освен това знакът за качество потвърждава ориентацията към задоволяване на нуждите на клиентите и е от значение при успешното провеждане на търговските разговори с инвеститорите, с цел печелене на доверие. Партньорите и клиентите, за които

44 BAUELEMENTE BAU 10/07

знакът за качество е от значение, печелят много предимства. Защото могат да се възползват от активната конкурентна надпревара и да получават допълнителни екстри от силните продукти на Rehau. Знакът за качество доказва сериозните амбиции на производителя и вдъхва увереност у инвеститорите. Освен това Rehau подпомага партньорите си в изграждането на индивидуалния им облик и оказва пълна подкрепа в така важната в сегашно време конкурентна надпревара. Иновативни решения на Rehau с технологията на слепване Модерната архитектура е отворена и креативна. За да могат да се изградят големи остъклени площи и прозорци с етажна височина, досега познатите технологии достигнаха максимума си. За това Rehau разработи и патентова нов вид технология за слепване. Системата е изпитана от института ift в Розенхайм и притежава необходимите протоколи с убедителни резултати. Основната част от патентованата технология на Rehau се състои в слепване на стъклото към профила на крилото. По този начин максимално се използва носещата способност на стъклопакета. Това позволява осъществяването на остъкления с етажна височина, изпълнени от почти всички системи на Rehau, при запазване на тесните челни ширини. Лепилото се нанася само на тези места, на които то действително е необходимо. Това води до икономичност при производството на прозорци. Производителите могат да прилагат тази технология ръчно или напълно автоматизирано. За да се доразвие тази иновативна технология и да може да се допълни палитрата на предлагани системи, Rehau разработи ново слепено кри-

Rehau предлага всеобхватен софтуер за прозорци.

ло. Слепването става в основата на фалца или при застъпването и могат да се използват всички познати на пазара лепила. Производителите на прозорци могат да избират кой от вариантите е най-подходящ, съобразявайки се със собствените наличности. С новото слепено крило може да се реализира индустриалното производство на прозоречни елементи с още по-тесни челни ширини – до 48 мм. Rehau се реши при това тясно крило да запази камерата за армировка. Това дава възможност да се произвеждат дори цветни елементни и използването на допълнителни топлоизолационни мерки. Краткото време, необходимо за втвърдяване на лепилото, опростява монтажа

на стъклопакета, тъй като отпада необходимостта от заклинване. Проветрител AirComfort С проветрителя AirComfort Rehau разработи саморегулираща се система за проветрение, която отговаря на изискванията на EnEV 2004. Нейният принцип е едновременно прост и функционален. Проветрението се поставя в горната хоризонтална част на крилото и реагира автоматично на налягането, предизвикано от вятъра. Проветрителната система AirComfort не се вижда в затворено положение на крилото. За предотвратяване появата на течение въздушният поток, навлизащ в помещението е насочен към тавана. При достигане на натиск от 30–40 Ра, проветрителят се затваря автоматично. Наред с уплътнеността на вода от 600 Ра проветрителят AirComfort притежава доказана пропускливост на въздух клас 3 според изискванията на DIN EN 121207 (при затворено положение). Системата е тествана в Института за прозоречна техника в Розенхайм. По този начин Rehau предлага иновативна, единствена по рода си система, която по всяко време създава приятен вътрешен климат, оптимизира енергийния баланс, с което става неразделна част от модерното съвременно строителство и е ценен помощник при изграждане на уплътнени прозорци за целите на санирането. Още положителни страни на сервизното обслужване – софтуер за планиране Rehau изключително силно залага на оптималната подкрепа на клиентите, като изгражда първокласно сервизно обслужване. По тази причина специалистът по полимери разработи богата софтуерна програма за проектиране на прозорци, с която проектантите спестяват време и усилия и която води до още потясно сътрудничество. Софтуерът за проектиране на прозорци е съобразен с непрекъснато нарастващите изисквания на производителите, архитектите и проектантите, като покрива всички части и особености, включени в темата прозорец. Добре обмисленият софтуер подпомага производителите при уточняване на многобройни проектантски и изчислителни детайли, като например определянето на натоварването от вятър или изчисляването на коефициентите на топлопреминаване. Това гарантира точност при планирането и остойностяването и води до пестене на време. При съставянето на оферти или при водене на търговски преговори софтуерът е ценен помощник. Архитектите и проектантите печелят от детайлното планиране и конкретните изчисления, постигани с новия софтуерен продукт. Дори при елементни фасади се постигат също много добри резултати. Софтуерът за проектиране е съобразен с новите изисквания и критерии за всичко свързано с темата прозорец, като например техническата информация към монтажните насоки или изчисление на големините, като тези

основни принципи могат да бъдат коригирани по всяко време. За целта Rehau предлага възможност за актуализация. По този начин софтуерният продукт във всеки момент отговаря на най-новото актуално ниво. Обновяването на програмата може да се извършва по всяко време безплатно чрез Интернет. Мултимедиен продавач За онагледяване на предлаганите изделия при извършване на продажба Rehau разработи за клиентите мултимедиен продавач. Този софтуер обработва данните за действително необходимите на клиента критерии и разполага с над 3900 възможни комбинации, като предлага точни препоръки, коя от системите отговаря найдобре на конкретните дадености. Чрез допълнителната изчерпателна информация, като например топлоизолацията или устойчивостта на взлом, клиентът нагледно разбира необходимостта от допълнителните мерки. Освен това значението на строителния елемент прозорец като висококачествен продукт изпъква силно. Енергийната ефективност също е интегрирана в софтуерния продукт. По лесен начин се показват възможностите за пестене на енергия, изчислени на базата на конкретните дадености и във връзка с индивидуалните потребности на домакинството. Продавачът убедително показва на клиента какви са финансовите предимства от подмяната на прозорците и как да се използва най-рационално компетентността на специалистите. Стратегия Системите на Rehau се отличават с високата степен на комбиниране. Профилите с еднакви дълбочини могат безпроблемно да се комбинират помежду си. Системите позволяват рационално производство на прозорци при ограничени складови площи. • Еднакви размери на стъклата за всички системи. • Въз основа на еднаквия строеж, допълнителните профили (връзки, первази, лайстни за стъкло и др.) могат да се прилагат към всички системи. • Еднакъв обков, всички системи са с евронут и с ос 13 мм. • Идентично сечение на фрезоването в рамките на еднаквите дълбочини, идентичен фалц на крилото, касата и кемпферните профили. • По желание може предварително да се екструдират уплътнителите. Система плъзгащи се врати BrillantDesign Комфортно и гъвкаво решение за увеличаване на жизненото прос-

Мултимедиен продавач.


транство според желанието и настроението, предоставя новата система плъзгаща се врата. Тя обещава както естетика, така и икономичност, удобен преход и безпроблемно отделяне на жилищното помещение от неотопляеми зони в дома. Само с едно движение на ръката прозорецът се плъзга безшумно встрани и отваря ново пространство. С иновативната четирикамерна система Brillant-Design и с термично отделения профил на касата, Rehau поставя нови мащаби в оптимизирането на топлоизолацията в областта на технологията за прозорци и фасади. Съвсем в духа на новите изисквания за енергийна

Rehau Brillant-Design – жилищни врати.

ефективност, новата система плъзгащи се врати достига стойности на коефициента на топлопроводимост Uf от 1,9 W/m2K. Теми, като добра изолация при пороен дъжд, добра плътност срещу силен вятър или защитеност от взлом са застъпени в тази система – тя издържа на сила на пороен дъжд до 600 паскала или на скорост на вятъра до 113 км/ч според стандарта DIN EN 12207. По този начин системата плъзгащи се врати се нарежда в клас 2 за съпротивление по стандарта DIN V ENV 1627. Ъглови сглобки без конденз Екипът, занимаващ се с нови разработки в Rehau, предложи на пазара първите ъглови сглобки, при които проблемът с образуването на конденз е решен. Решението е в изработването на профилна конструкция, при която се възпрепятства образуването на влага, вследствие на топене на скреж. Явлението води до поява на плесен и повреди, а от тук и до скъпо струващи ремонти. Особената изработка на различни въздушни камери измества точката на размразяване навътре в профила. Новото решение при ъглите на профилите на Rehau притежава вече свидетелство, удостоверяващо защитата на профилите от образуване на влага при топене на скреж под номер DIN 4108-2. Както 10-градусовата изотерма (линия на еднаквата температура), така и 13-градусовата изотерма преминават вътре в профилната конструкция. Rehau представя три варианта: две решения с фиксирани ъглови греди под 90 и 135 градуса и варианти с променящи

се ъгли. Този вид дава възможност за индивидуално планиране и една по-гъвкава реализация на различни ъглови величини между 90 и 180 градуса. Стоманена армировка във вътрешността на профила му придава оптимална стабилност. Различните изпълнения на всички прозоречни системи на Rehau са с монтажна широчина 70 мм. Стратегия Системите на Rehau се отличават с голяма съвместимост помежду си. При всяка монтажна широчина на профила комбинацията е безпроблемна. При всички системи се поръчват еднакви размери за конфигурацията и стъклата. Допълнителните профили, като например профили за съединяване, външни подпрозоречни дъски, стъклодържачи и т.н., поради еднаквите по големина подложни рамки, могат да се прилагат с малки изключения при всички системи. Поради хомогенния фалц на профилите на рамките и подрамките се получава идентичен фрез в рамките на една и съща дебелина на стъклопакета. Евроканалът с ос на обкова от 13 мм се среща при всички системи на Rehau, така че при всички негови серии могат да се използват едни и същи елементи и части на обкова. Основните профили могат да се поръчват с изработени в завода екструдирани уплътнения. Това носи предимства и рационалност при изработката. Маркетинг Идеята за допълващите се системи е застъпена и в областта на маркетинга и сервизното обслужване. Ярък пример за това е т.нар. Академия за квалификация при Rehau с широка програма от семинари за специализираните предприятия и търговия. Диференцирани концепции за насърчаване на търговията е само една част от маркетинговия пакет на Rehau. Електронният бизнес на Rehau Фирмата залага на тази технология. Предлагащите се чрез нея възможности увеличават пазарните шансове на нейните партньори. Така последователно се изграждат пазарни позиции. Порталът на клиентите Клиентите имат директен достъп до техническата информация, състоянието на складовете и ценовите листи. И това 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Заедно с поръчката, те винаги могат да се информират и за наличността, за бързината на изпълнението на поръчката и нейния статус. Ценовите листи и техническата информация непрекъснато се актуализират. Всичко е много лесно и разбира се безплатно. Бюлетини Бюлетини на Rehau се изпращат на близо 16 000 адреса (на архитекти, проектанти или организации) веднъж месечно. Чрез тях фирмата информира за най-новите си разработки, нови виждания и резултати.

HeinzeBauOffice – в помощ на партньорите

Rehau Clima-Design

Базата данни на Heinze се ползва от 45 хиляди регистрирани в нея архитекти и проектанти. За тези ползватели това е перфектният път за бърз и прост достъп до цялата информация за продуктите на Rehau. Друга целева група, която редовно работи с тази база данни са специализираните търговски организации, строителни предприятия, общински и частни предприемачи в строителството. Чрез портала HeinzeBauOffice могат да се правят бързи технически проучвания за всички строителни продукти, с изображения, графики CAD детайли, рисунки или да се видят примери за приложенията им. Програма за изчисляване на Uстойностите Rehau предоставя за клиентите си програма за изчисляване на Uстойнстите за прозорци и врати. Те се изчисляват според големината и индивидуалното изпълнение на отделните елементи за прозорци и врати според стандарта DIN 1007-1, което е и доказателството според европейския стандарт EnEV. Бърза връзка със строителните предприемачи С концепцията си „Специализирани предприятия за прозорци – близо до Вас“, Rehau подкрепя привличането на нови клиенти от страна на бизнес партньорите си. Идват ли запитвания от страна на отделни строители, архитекти или строителни организации чрез Интернет, то те се обслужват от най-близкото предприятие по възможно най-бързия и небюрократичен начин чрез интернет портала за клиенти. Създаване на собствена презентация в Интернет Rehau подпомага своите клиенти при създаването на техни презентации в Интернет. В рамките на един семинар се извършва предварителната подготовка и се полага необходимата основа за тази дейност. Промените и поддържането на сайта е детска игра и може да се осъществява от клиента от неговото собствено бюро. Така той е в състояние без да губи време и без големи разходи да се предстая в Интернет като компетентен партньор с поглед към бъдещето. Предимствата при всички тези решения и възможности са налице: пестят се време и разходи. Бизнес комуникацията е бърза и гъвкава, сделките се опростяват, погрешните ходове рязко намаляват, нараства конкурентоспособността.

Необходимо е само наличността на персонален компютър и интернет връзка, електронен адрес и парола за достъп към портала. Rehau академия С Rehau академията е създадена институция, която служи за поддържане на високото ниво на информираност за най-новото в бранша, за технологични новооткрития, за тенденциите на пазара и оказва подкрепа на строители, архитекти, проектанти, сътрудници и жилищностроителни предприятия. Списъкът на предлаганите възможности е голям – от техническата информация, електронната обработка на данни, управление на предприятието и търговията, до консултации за производството. Фирмата предоставя свои специалисти и референти, както и експерти, работещи извън нея. Така се обезпечават теми и информация от бранша. Регионално присъствие В единайсетте търговски бюра работи състав от квалифицирани служители с най-добри познания в маркетинга на отделните райони. Обслужването чрез търговските бюра обхваща основни дейности като консултации, обслужване по обекти, обучение и решаване на проблеми. Rehau оказва помощ и при планирането на производството и при избор на производствени машини, поема инструктажа на работниците и служителите. Реклама (насърчаване на продажбите) Rehau оказва професионална подкрепа на своите партньори в производството и търговията и в областта на рекламата и насърчаването на продажбите. Например подкрепа при външната реклама, реклама върху превозни средства, реклама за участие в панаири и изложби, рекламиране чрез Интернет, оформяне на печатни издания и визитки. Врати от серията Thermo-Design Входните врати, изработени на основата на серията Thermo-Design, предлагат всевъзможни варианти: врати с едно или две крила, по желание на клиента е възможно отваряне и на двете страни, с допълнителни странични елементи и оберлихт, с електрическо отваряне и горно заключване. Чрез завинтване на лентите към стоманената армировка тежестта на крилата се отвежда чрез касата към тялото на строежа. Чрез свързване на армировката на ъглите на крилото със заваряеми ъглови сглобки се получава устойчива на усукване рамка. Еластични уплътнения, също и в обсега на прага, предпазват от течение и външни атмосферни влияния. Монтажна широчина 70 мм: ThermoDesign 70 Благодарение на многокамерната система с монтажна широчина от 70 мм, профилът предлага идеална топлоизолация с коефициент на топлопроводимост Uf = 1,3 W/m2K/ DIN EN 12412-2/. При термична армировка Thermo Design plus достига коефициент Uf = 1,2 W/m2K/. BAUELEMENTE BAU 10/07

45

ТЕМ А НА БРО Я

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


ТЕМ А НА БРО Я

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати По отношение на устойчивост от попадане на вода при силен дъжд и устойчивост от пропускане на фугите, системата е класифицирана в клас С. Защитени от взлом прозорци са класифицирани WK 3 според стандартите DIN V ENV 1627. Изпипаната конструкция позволява да се постави ударението по избор върху топлоизолацията или върху голяма статика. Статичните качества могат да се подобрят чрез влагане на повече армировка на крилата. Така могат безпроблемно да се реализират високи, колкото етажа елементи. При стандартно армиране отново на преден план се поставя топлоизолацията, защото получените по този начин допълнителни изолиращи камери подобряват топлоизолацията. Два различна дизайна на крилата дават възможност за избор между скосени и равнинно изместени прозорци. Rehau предлага неограничен избор на цвят. Монтажна широчина 70 мм: BrillantDesign С монтажна широчина 70 мм и с пет камери, серията BrillantDesign убеждава преди всичко с допълнителните си възможности за дизайнерски решения, в сравнение със серията Thermo-Design. Със сполучливата си петкамерна технология Brillant-Design постига топлоизолационна стойност от Uf = 1,3 W/m2K, респективно с армировка 1,2. Могат да се монтират изолационни стъкла с дебелина 41 мм. По отношение на непромокаемостта при силен дъжд и херметичността на фугите, системата е класифицирана в група С. При изпитанията за надеждност срещу взлом, системата е в клас WK 3 според стандартите DIN V ENV 1627. По избор на дизайн профилите на крилата могат да се поръчват скосени, кръгли прозорци или равнинно изместени прозорци. Гладката повърхност и 20-градусовите наклони придават благороден вид. Закрепването на носещите обковни части става чрез три PVC стенички или чрез допълнително стоманено армиране. По този начин се гарантира сигурното сваляне на летвите на крилата. Чрез изместения жлеб (13 мм) на обкова е осигурено монтирането на усилени части на обкова. Това се отразява положително на противовзломните качества на прозореца. Входни врати от системата BrillantDesign Монтажната широчина от 70 мм, заедно със специално изработеното армиране на крилата, води до много добра стабилност. Четирикамерното изпълнение при тези монтажни широчини осигурява също така добра топло- и звукоизолация. Чрез завинтване на летвите в стоманената армировка тежестта на крилата се отвежда през касата към строителното тяло. Чрез свързването на армировката в ъглите със заваряемите ъглови сглобки, се получава устойчива на усукване рамка на крилото. Трайни еластични уплътнения на две нива, също

46 BAUELEMENTE BAU 10/07

и в обсега на прага, предпазват от течение и външни атмосферни влияния. На разположение е също праг за инвалидни колички (20 мм). Brillant-Design MD Rehau предлага профила BrilantDesign и във вариант със средно уплътняване със стойност на топлоизолация Uf = 1,3 W/m2K /DIN EN 12412-2/. С термична армировка Brillant Design MD показва проверена стойност Uf =W/m2K /DIN EN 12412-2, която е по-добра от днешния стандарт. Средното уп-

Rehau Brillant-Design – жилищни врати.

лътнение на крилото е защитено от повреди, улеснява почистването и придава добра оптика при отворен прозорец. Clima-Design със сертификат Пасивна къща: Силно топлоизолираната система с монтажна широчина от 120 мм осигурява Uf стойност от порядъка на 0,71 W/m2K. Институтът по проблемите на пасивната къща в Дармщат даде сертификат на профила ClimaDesign, „годен за специфичните изисквания на пасивните къщи. При това оптичният вид на Climа-Design отговаря на нормален прозорец с фронтална ширина от 115 мм. Крилото е поставено прикрито в касата. Така фронталната ширина остава непроменена при отворен или затворен прозорец. Добрите Uстойности се постигат посредством специални уплътняващи профили, които са интегрирани още в заводски условия в подрамките. Те могат без допълнителни производствено-технически усилия да бъдат безпроблемно заварени. Тъй като уплътняващите елементи не са свързани с профила, при събирането на отпадъци профилите за уплътняване се сортират разделно без проблеми. Входни врати Brillant-Design за пасивна къща Тези врати получиха сертификат за годност за типа пасивна къща от Института в Дармщат като първите PVC врати за широко приложение в света. Сертификатът удостоверява стойност на топлоизолация Ud< 0.8 W/m2K. Освен това те приключиха

успешно изпитанията в Института за прозоречна техника в Розенхйм за устойчивост при проливен дъжд, на външни атмосферни влияния и за херметичност. Заварени ъглови сглобки с четири допълнителни свързващи болта и по-голяма армировка допринасят за голяма устойчивост по отношение на натоварването на вратите на Rehau за пасивна къща. Допълнително уплътняване в обсега на прага увеличават изолационния ефект. Налице са плътност при проливен дъжд – клас 3a /DIN EN 12208, херметичност – клас 3 /DIN EN 12207/. С това входната врата не показва слаби страни по отношение на изискванията за изолация на сградата от типа пасивна къща – /BlowerDoor-Test: n50<0,6 1/h/. Термично прекъснатият алуминиев праг на пода осигурява голям ефект на топлоизолация при долните етажи. Декоративни пана, контури и стоманени апликации създават възможност за най-различни варианти в изпълнението. Системи за фасади Polytec 50 Стандартната конструкция Polytec 50 беше основно доразвита и оптимизирана. Топлоизолационното й свойство беше чувствително подобрено. При профилния пакет коефициентът за пропускане на топлина Uf=1,0 W/m2K (за остъкляване от 24 мм) сега е по-нисък с 0,3 W/m 2 K и е с подобрена херметичност и устойчивост на проливен дъжд. При изработката и конфекционирането също бе постигнато опростяване. Особеността на фасадните системи на Rehau се състои в двуосното отваряне на стационарния кемпфер. Конструкцията е така замислена, че да се състои от един и същи PVC основен профил. Профилът покрива стоманените тръби, които играят роля на носеща конструкция и представляват статичното скеле. С допълнения към кон��епцията, като например серията за остъкляване на покриви и еркери Polytec 50 AS, фирмата е комплектувала програмата си за фасади. С фасадата за пасивна къща Polytec 50 PHZ с тройно изолационно остъкляване се оформят индивидуално едноетажни и многоетажни сгради с изнесени, вертикални и скосени фасади с Uf стойност от 0,74 / 0,76 W/m2K и профилна ширина от 50 мм. За индивидуален избор на цвят, алуминиевите облицовъчни външни гредички се изпичат с лак по желание на клиента. Така профилните повърхности се оформят според архитектурния план. Повърхностите на екструдираните PVC профили по стандарт са в бяло. Те могат цветово да се напаснат по метод за лакиране Rehau Acryl II. Фасадните конструкции са преминали всички задължителни изпитания според европейския стандарт и отговарят на изискванията на европейския продуктов стандарт за окачени фасади.

Система за фасада тип пасивна къща Polytec 50 PHZ Последователното разработване на системата за фасади Polytec-50 с цел сертифицирането й като пасивна къща Polytec 50 PHZ, предоставя нови идеи за оформяне при едноетажното и ниско строителство от типа пасивна къща. Този вариант залага на свързването на PVC, стомана и алуминий. Със своите големи топлоизолационни компоненти системата постига коефициент на топлопроводимост от Uf< 0,8 W/m2K, сертифицирана е от Института „Пасивна къща“ в Дармщат. Цветове Наборът от цветове за профилите на Rehau обхваща декори от имитация на дърво до универсални цветове. На разположение са 32 различни цветови разновидности. По-големи възможности предоставя системата за лакиране Acryl II. Преработващото предприятие може да си достави от Rehau вече лакирани елементи или само да си лакира прозорците. Друга възможност е алуминиевата облицовка AluTop. Така е възможно поставянето на прозорци и врати от PVC при запазване на цялостния оптичен външен вид на фасадата. Облицовката се предлага чиста, елуксирана или лакирана според цветовете по списъка на RAL. Ролетни щори Comfort-Design Външните щори Comfort-Design са пригодени за всички начини на отваряне на прозорците. Монтират се на прозореца като цяло тяло в отвора

Термично разделено решение за оформяне на ъгъл.

на зида. За да могат да се използват различни височини на прозорците и вратите, са предвидени четири размера на елементите: 128, 154, 184 и 214 мм. Чрез избор на съответен топлоизолационен модел, може да се постигнат всички строителнофизични изисквания по отношение на топлоизолацията (U до 0,6 Wm2K) и шумоизолация (до 42 dB). Ново в програмата е размер на елемент от 214 с вариант на ревизионен капак. Външните ролетни щори Comfort-Design могат да се комбинират с комарник. Той се монтира от външната страна между касата и водещите шини на щората. Системата капаци Sol-Design Системата задоволява всички изисквания на пазара. Оригинално и иновативно изглежда заводското изработване на армираните ламели, които се поставят както подвижни, така и неподвижни. Голяма стабилност се постига чрез стоманената армировка. Rehau отива с още една стъпка напред и повишава стабилността срещу усукване чрез заваряеми ъглови сглобки в армировката.


%$8(/(0(17(%$8¡®¡¬©¨®¡°¡¨¡±¡

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Ideal 2000+ Ideal 4000

Ideal 5000+ Ideal 6000

Ideal 7000

Ideal 8000

ÈÄÓÀ¼¹Æ¾

ÈÄÓÀ¼¹Æ¾ÊÈÇ»½Á¼¹Æ¾

ÉÇľËÆÁÒÇÉÁ

»É¹ËÁ

ùȹÏÁ

Elegance 8.0 AD + Elegance 8.0 MD

Elegance 8.0 AD Alu-Dual

Elegance 8.0 MD Alu-Dual

Contour ® 7.0 MD

Contour ® 7.0 AD

Contour ® 7.0 MD Alu-Dual

°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6ƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>67VBFGEK?Bƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>6M8;I;DFGEK?Bƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

C

C

C

A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

1,3/1,1/ 1,2

1,3

1,3

1,1/1,3

®ÁÉÍÆÎÏÃÁÎÉÆ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

e6N?DD6EI86GVD;¡FGE>EGM? Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ 7Ÿ[8JEHE8Ež8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ 8ŸgEHG;:D6EHžLEG?>EDI6BD6?B?8;GI?A6BD6Ÿ 9ŸgBQ>96D;žLEG?>EDI6BDEŸ :ŸgBQ>96D;HFE8:?96D; ;Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D;H?>D6HVD; e6N?DD6EI86GVD;¡K6H6:D?8G6I? Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ 7Ÿ[8JEHE8E 8ŸgE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? ŸgBQ>96PFG?DM?F 7Ÿj?FL6GCED?A6 8ŸgBQ>96D;HFE8:?96D; 9Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D; :Ÿ[GJ9? YLE:D??=?B?PD?8G6I?

i?HI;CD?;B;C;DI?>6GEB;ID?PEG?ƒG;HF;AI?8DEMVBEHID? AECFB;AI?>6GEB;ID?PEG?ƒFG;:B696D?D6F6>6G6 i6D?G6P?H?HI;C? pFGEH? gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM?? [EFQBD?I;BD?;B;C;DI?

/–

fHIQAB;D?;>6I;G6H?ƒ>?CD?9G6:?D?ƒFG?HIGE@A?¥HEB6GD? AEDHIGJAM?? [;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I; 6Ÿ`>MVBEEM8;I;D? 7ŸbE;AHIGJ:?G6D? 8ŸgEAG?I?HKEB?E 9ŸgG6AI?N;HA?EF?IHM8;ID?6FB?A6M?? :Ÿ[QG8;HD?:;AEG? i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8EIED6+1FGEK?B?I;ƒHFEG;: ?>?HA86D?VI6D6-' -"~x}¥x i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8ED6AEDHIGJAM?VI6 h;>JBI6I?EI?>F?I86D;D6H?HI;C?I;

C

iIE@DEHID6AE;K‚>6IEFBE?>EB6M?V

½Ç1,1/ 1,4 2–5 2–4

iIE@DEHID6AE;K‚>6>8JAE?>EB6M?V [;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6

A/B

C

½Ç1,1 ½Ç 0,1 ½Ç 1,0

2–5 A/B

2–4 A/B

2–4 B

½Ç 0,6

2–4 A/B

2–4 B

2–4

–5

–5

1,1/1,2 1,1/1,3 –5

–5

–5

–5

A/B

FEI;LD?N;HA6HF;M?K?A6M?V

%$8(/(0(17(%$8
%$8(/(0(17(%$8¥Ž¥Š¨Ž¥°¥¨¥¹¥

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Gealan Fenster-Systeme

Inoutic Deceuninck GmbH

Inoutic Deceuninck GmbH

Contour ÂŽ 7.0 AD Alu-Dual

Komfort

Komfort Objekt

Perfekt

Ă&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201C;Ă&#x20AC;ŸšĂ&#x2020;žĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;½à ŸšĂ&#x2020;ž

System S 3000

System S 7000IQ

System S 8000IQ

System HST

System RA E plus

Ă&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201C;Ă&#x20AC;ŸšĂ&#x2020;ž

Ă&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201C;Ă&#x20AC;ŸšĂ&#x2020;ž

Prestige AD

Prestige MD

°Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x152; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

7Â&#x;[8JEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

ÂŽĂ Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x192;Ă Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x2020; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

e6N?DD6EI86GVD;ÂĄFGE>EGM?

8Â&#x;gEHG;:D6EHÂ&#x17E;LEG?>EDI6BD6?B?8;GI?A6BD6Â&#x;9Â&#x;gBQ>96D;Â&#x17E;LEG?>EDI6BDEÂ&#x;:Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D;;Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;H?>D6HVD; e6N?DD6EI86GVD;ÂĄK6H6:D?8G6I? Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;7Â&#x;[8JEHE8E8Â&#x;gE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? Â&#x;gBQ>96PFG?DM?F7Â&#x;j?FL6GCED?A68Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D;9Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;:Â&#x;[GJ9?

 

YLE:D??=?B?PD?8G6I?d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6Â&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>67VBFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>6M8;I;DFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)C

C

1,2

1,1i?HI;CD?;B;C;DI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;G;HF;AI?8DEMVBEHID? AECFB;AI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;FG;:B696D?D6F6>6G6 

i6D?G6P?H?HI;C? 

pFGEH? gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM??[EFQBD?I;BD?;B;C;DI? fHIQAB;D?;>6I;G6H?Â&#x192;>?CD?9G6:?D?Â&#x192;FG?HIGE@A?ÂĽHEB6GD? AEDHIGJAM??

 

[;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I; 

6Â&#x;`>MVBEEM8;I;D? 7Â&#x;bE;AHIGJ:?G6D? 

8Â&#x;gEAG?I?HKEB?E 9Â&#x;gG6AI?N;HA?EF?IHM8;ID?6FB?A6M??

 

:Â&#x;[QG8;HD?:;AEG? i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8EIED6+1FGEK?B?I;Â&#x192;HFEG;: ?>?HA86D?VI6D6-' -"~x}ÂĽx

 

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8ED6AEDHIGJAM?VI6

h;>JBI6I?EI?>F?I86D;D6H?HI;C?I;

4/9A

4/9A

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6IEFBE?>EB6M?V

1,3

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6>8JAE?>EB6M?V

â&#x20AC;&#x201C;5

 4/8A

1,4/1,6 1,5/1,6 â&#x20AC;&#x201C;4

â&#x20AC;&#x201C;4

[;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6 xÂ&#x;

FEI;LD?N;HA6HF;M?K?A6M?V

 %$8(/(0(17(%$8 4/9A

4/9A

4/9A

1,6

1,2

1,2

47

47

49

1,9

0,85 44

SSK 5 SSK 5


L.B. Profile L.B. Profile

profine GmbH KBE Fenstersysteme profine GmbH KBE Fenstersysteme profine GmbH KBE Fenstersysteme

1"% 1"%$IBMFUTZTUFN

4ZTUFNNN4&-&$5Â&#x2122;% (MBTT8JO4ZTUFN 4ZTUFNNNÂ&#x2122;%

    

       

  

  

   

   

  /â&#x20AC;&#x201C; 

  /â&#x20AC;&#x201C; 

A

C

1,3

SSK 4 

 

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

DVC6 ohne

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

      

    

 B

A

C

C

1,5

SSK 4 9A

A/B 

9A

9A

1,5/ 1,4

1,5

1,3

1,3 1,2

4

4

4

B

A/B

RAL G2 996

A 

RAL G2 996

A9A

ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;Ă Ă&#x2021;Ă&#x2039;šĂ&#x2030;Ă&#x2DC;Ă&#x2020;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2039;Ă&#x2030;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2020;

1"%$PNCJTZTUFN

Ă&#x2021;Ă&#x2039;šĂ&#x2030;Ă&#x2DC;Ă&#x2020;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2039;Ă&#x2030;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2020;

L.B. Profile

L.B. Profile 1"%$0/5063 NNÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;Ă

L.B. Profile

L.B. Profile

1"%$0/5063, NN

1"% NN

L.B. Profile

1"%&VSPXJO NN

L.B. Profile

L.B. Profile

1"%ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;š Ă&#x2021;Ă&#x2039;šĂ&#x2030;Ă&#x2DC;Ă&#x2020;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2039;Ă&#x2030;žĂ&#x2020;šĂ&#x201C;Ă&#x2020;

1"% NN

L.B. Profile

PAD Classic 3K+ 5â&#x20AC;&#x201C;5K, 60 mm fv / fb / hfv + fv hfv

L.B. Profile

Inoutic Deceuninck GmbH

Holland-System

1"%954ZTUFN NN

Inoutic Deceuninck GmbH

Ă?šĂ&#x160;š½šĂ&#x20AC;Ă Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă ÂźĂ&#x2030;š½à Ă&#x2020;ĂL.B. Profile

Inoutic Deceuninck GmbH

Patio Door + Ă&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201C;Ă&#x20AC;ŸšĂ&#x2020;žĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;½à ŸšĂ&#x2020;ž1"%$PNCJTZTUFN NN" .%IGW

Inoutic Deceuninck GmbH

Ă&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201C;Ă&#x20AC;ŸšĂ&#x2020;žĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;½à ŸšĂ&#x2020;žL.B. Profile

Inoutic Deceuninck GmbH

Elite / Arcade

 1"%$PNCJTZTUFN NN"% .%GWIGW

Inoutic Deceuninck GmbH

ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;š Prestige + Elite

9A

9A

9A

4/9A

4/9A

4/9A

1,2 1,0

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

4/5

4/5

4

4

4

4

3

4

A/B

A/B

A

A/B

RAL G2 996

A 

 

A A

 

  

  

  

 

 1)

PĂ&#x2039; Ă&#x2020;š½ÂźĂ&#x2021;½à Ă&#x2020;Ă

*

A/B

xÂ&#x;

FEI;LD?N;HA6HF;M?K?A6M?VÂ&#x2039;H6CE>6+1FGEK?B?

%$8(/(0(17(%$8
%$8(/(0(17(%$8¡®¡¬©¨®¡°¡¨¡±¡

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

profine GmbH Kömmerling Kunststoff

Plustec

System 58 mm AD

ÊÁÊ˾ÅÁÀ¹»É¹ËÁ 58 mm / 70 mm

ÈÄÓÀ¼¹ÒÁÊÁÊ˾ÅÁ

PremiDoor

AluFusion

GlassWin System

EuroFutur MD Classic

EuroFutur MD Exklusiv

EuroFutur Classic

EuroFutur Elegance

ÈÄÓÀ¼¹Æ¾ÊÈÇ»½Á¼¹Æ¾ PremiDoor

classic

Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ7Ÿ[8JEHE8Ež8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸprofine GmbH KBE Fenstersysteme System 70 mm MD

°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

®ÁÉÍÆÎÏÃÁÎÉÆ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

e6N?DD6EI86GVD;¡FGE>EGM?

8ŸgEHG;:D6EHžLEG?>EDI6BD6?B?8;GI?A6BD6Ÿ9ŸgBQ>96D;žLEG?>EDI6BDEŸ:ŸgBQ>96D;HFE8:?96D;;Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D;H?>D6HVD;

Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ

7Ÿ[8JEHE8E

 

1)

1)

1)

e6N?DD6EI86GVD;¡K6H6:D?8G6I?

8ŸgE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? ŸgBQ>96PFG?DM?F 7Ÿj?FL6GCED?A68ŸgBQ>96D;HFE8:?96D;9Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D; :Ÿ[GJ9? YLE:D??=?B?PD?8G6I?

DVC6 ohne DVC6 ohne

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6ƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>67VBFGEK?Bƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AH‚G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>6M8;I;DFGEK?Bƒ8CC‹‹

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

i?HI;CD?;B;C;DI?>6GEB;ID?PEG?ƒG;HF;AI?8DEMVBEHID? AECFB;AI?>6GEB;ID?PEG?ƒFG;:B696D?D6F6>6G6pFGEH?

gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM??

i6D?G6P?H?HI;C?[EFQBD?I;BD?;B;C;DI?

* * * 

fHIQAB;D?;>6I;G6H?ƒ>?CD?9G6:?D?ƒFG?HIGE@A?¥HEB6GD? AEDHIGJAM?? [;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I; 

6Ÿ`>MVBEEM8;I;D?

7ŸbE;AHIGJ:?G6D? 

8ŸgEAG?I?HKEB?E

EID6:y9E:?D? seit 20 Jahren

9ŸgG6AI?N;HA?EF?IHM8;ID?6FB?A6M?? :Ÿ[QG8;HD?:;AEG?

EID6:z9E:?D? seit über 30 Jahren**

 

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8EIED6+1FGEK?B?I;ƒHFEG;: ?>?HA86D?VI6D6-' -"~x}¥x

*** 

*** i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8ED6AEDHIGJAM?VI6h;>JBI6I?EI?>F?I86D;D6H?HI;C?I;

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

iIE@DEHID6AE;K‚>6IEFBE?>EB6M?V

1,2

1,6

1,9

1,3

1,4

1,2

1,0

1,3

1,3

1,9

iIE@DEHID6AE;K‚>6>8JAE?>EB6M?V

4

4

3

4

3

4

5

4

4

[;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6

**

** 1,6 4 3,0

FEI;LD?N;HA6HF;M?K?A6M?V‹;:DEAG?B:8JEHE8‹‹8>68?H?CEHIEIFGEK?B6‹‹‹H6CE>6+1FGEK?B?

 %$8(/(0(17(%$8 


Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec

Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau Rehau

softline comfort classic quattro ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;Ă euroline premium performance ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;Ă designline Plustec plus

Brillant-Design Brillant-Design MD Euro Design Clima-Design (Ă&#x160;žĂ&#x2030;Ă&#x2039;Ă&#x20AC;šĂ&#x2C6;šĂ&#x160;Ă ÂťĂ&#x2020;šĂ&#x192;Ă&#x201C;Ă&#x2019;š) ĐĄĐ¸Ń Ń&#x201A;оПа Са вŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;и Brillant-Design ÂťĂ&#x2030;šĂ&#x2039;Ă Ă&#x20AC;šĂ&#x2C6;šĂ&#x160;Ă&#x192;Ă&#x201C;Ă&#x2019;š Brillant-Design Ă&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x201E;žĂ&#x2039;Ă&#x2020;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2030;Ă Comfort-Design plus Ă&#x160;Ă Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x20AC;šĂ&#x20AC;Ă Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă ÂźĂ&#x2030;š½à Ă&#x2020;Ă S 754 Ă?šĂ&#x160;š½Ă&#x2020;šĂ&#x160;Ă Ă&#x160;Ă&#x2039;žĂ&#x2026;š Polytec 50 Ă&#x192;šĂ&#x2C6;šĂ?Ă Sol-Design Ă?šĂ&#x160;š½Ă&#x2020;šĂ&#x160;Ă Ă&#x160;Ă&#x2039;žĂ&#x2026;š Polytec 50 PHZ Brillant-Design

     

     

 

     

     

     

 

  

* * * 

 

  

  

 

  

  4/9A

9A

4/9A

4/9A

1,6

1,6

1,4

1,7

1,2

1,3

1,3

1,0

1,2

1,1

1,2

< 0,8

4

4

4

4

x

4

4

5

4

3,0

2,7

3,0

3,0

2,7

3,0

A

A

B

3,0 

 

 

 

3,0 

   

 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)**A

  

A

1)A

< 0,8

A

0,85

4

 1)

KEB?G6D? foliertR7

R7

9A

13

< 0,76

1,9

A

4

 HFEG;:I;LD?N;HA6:EAJC;DI6M?VB6A?G6D?H?HI;C?

%$8(/(0(17(%$8
­¦§¥´®¡±¯¥(®³¦¶®©¸¦²«©°¡®¡©±°¬¯£¥©£

¦ÒÆÎxËÏÎÓÁËÓÎÁÈÏÎÁÎÁÂÛÌÄÁÑÒËÉàÉÆÃÑÏÐÆÊÒËÉàÂÉÈÎÆÒØÁÒÓ

ÀÑËÏÉÒÓÉÌÎÏÐÑÉÒÛÒÓÃÉÆ ¥¸¤½¾¼ËŸÈƼÅÀ×ʽÍÅÀϽÉÂÀǸŸÀȺ§Ãƺ¼Àºb©ÊÀÃĽÊpɽÇȽ¼ÉʸºÀ Êȸ¼ÀÎÀÆÅÅÆÉÀÃÅÆÀºÇ½Ï¸ÊÃ׺¸ÑÆÉÊÈÀÌÀÈĽÅÀѸż¸

 ¼ ËÌÄËÊÈÉÄÈ c­ÎÄÇÈÁÎq Á ÐÄÌȼμ ÆÊÛÎÊɼË̼¾ÄɼŊ¿ÊÇۊ ȼμ ÄɾÁÍÎÄÒÄÛ Ï ɼÍ ¾ ÈÊÀÁÌÉÊ ʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁ «ÌÁà ¼ËÌÄÇ ½ÛѼ

®

¼ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÉÄÛ Õ¼ÉÀ ¾ ˼Ǽμ ¾ËÌÄÛÎɼÄÈÊÀÁ̊ ɼʽÍμÉʾƼ½ÛѼËÊƼüŠ ÉÄ ÉʾÊÍÎÄÎÁ ¾ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ¡®¡¨ žÄÃÄÛμ ɼ Õ¼ÉÀ¼ ÄÃÓÄÍÎÁɼ ÈÊÉÊÑÌÊÈɼtÌÁÔÁɼ¾ ½ÛÇÊÄÓÁÌÉÊ ËÌľÇÄÓ¼ÔÁÊÎÀ¼ÇÁÓ ËÊ¿ÇÁÀÄÎÁɼËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁ žÒÁÉÎ̼ÇɼμÓ¼ÍÎɼÕ¼ÉÀ¼½Á Äÿ̼ÀÁÉ ÆÖÎ ü ̼ÿʾÊÌÄ ÆÊÅÎÊ ÊÌÄ¿ÄɼÇÉÊ ÀÁÈÊÉÍÎÌÄ̼ ̼ÃÇÄӊ ÉÄÎÁÒ¾ÁÎʾÁ&UBMCPOE ž ÍÖռμ ˼Ǽμ ½ÛѼ ÄÃÇʊ ÂÁÉÄ Ä ȼÔÄÉÄÎÁ ü ʽ̼½ÊÎƼ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä Ä 17$ ËÌÊÐÄÇÄ Ä FUBMCPOE «ÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁ ÈʼѼ À¼ ¾ÄÀÛÎ ȼÔÄÉÄÎÁ ɼ ¾ÊÀÁÕÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ &NNFHJ Ä "MVN¼ ƼÆÎÊÄÀÁÈÊÉÍÎ̼ÒÄÛɼÍÊÐÎÏÁÌ ü ËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁ Ä ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ '1 46*5& ©¼ ÎÌÁÎÄÛ Õ¼ÉÀ ¾ ˼Ǽμ c­ÎÄÇÈÁÎqËÌÁÀÍμ¾ÄËÖÇɼμËÌʊ ÀÏÆÎʾ¼¿¼È¼Ƽ½ÁÇÄÄËÌʾÊÀÉÄÒÄ ÍȼÌƼ$BCMFM

±¸Å¼ÒÊŸb©ÊÀÃĽÊpŸ§Ãƺ¼ÀºÉÂÀ×ǸŸÀȽºÇ½Ï¸ÊÃ׺¸ÑÀÉÊÀýŸÂÊÆ ºÀŸ»À

¢ÒÊÒÊ¿¸ȸ¿»ÆºÆÈÀÆÈÀ»ÀŸÃÅƼ½ÄÆÅÉÊÈÀȸȸ¿ÃÀÏÅÀκ½Êƺ½½Ê¸Ã¹Æż

 %$8(/(0(17(%$8 

¾Ö¾ÁÀÁÉÄ ¾ ÁÆÍËÇʼμÒÄÛ ÉʾÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄ ÈÊÕÉÊÍÎÄ ɼ ÍÎÊÅÉÊÍÎɼÀÈÇÉÇÁ¾¼®Ê¾¼ͼ ÁÀÄÉÍξÁÉÄÎÁ¾ÍÎ̼ɼμ¾ÁÌÎÄƼNJ ɼÄÉÍμǼÒÄÛüÁÇÁÆÎÌÊÍμÎÄÓÉÊ Ë̼ÑʾÊ ½ÊÛÀÄ;¼ÉÁ Ä ÑÊÌÄÃÊɊ μÇɼ ÇÄÉÄÛ ü ½ÊÛÀÄ;¼ÉÁ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ËÌÊÐÄÇÄ Í ÁÐÁÆÎ ɼ ÀÖ̾Ê ¯ÉÄƼÇɼ Á Ä ËÌÊÈÛɼμ ¾ ÎÖ̿ʾÍƼμËÊÇÄÎÄƼɼÐÄÌȼμ «ÌÁà ¼¾¿ÏÍÎ ÆÊÈ˼ÉÄÛμ ÍμÌÎĊ ̼ Éʾ¼ ÍÄÍÎÁȼ ü ËÌÊÀ¼Â½Ä t ËÌÊÐÄÇÄÎÁ ÊÎ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ¡®¡¨ ¾ÁÓÁ ÍÁ ËÌÊÀ¼¾¼Î ü ÇÁ¾¼ÈÁÎÖÌ ¼ ÉÁ ɼ ÆÄÇʿ̼È «Ì¼ÆÎÄƼμÁÍμÉÀ¼ÌÎüÐÄÌÈÄÎÁ ÊÎ £¼Ë¼Àɼ ¡¾ÌÊ˼ Í Î̼ÀÄÒÄÄ ¾ ½Ì¼ÉÔ¼­¾Ö¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊɼÉʾ¼Î¼ ÍÄÍÎÁȼüËÌÊÀ¼Â½Äc­ÎÄÇÈÁÎqÍÁ ËÌĽÇÄÂÄ ÊÕÁ ËʾÁÓÁ ÆÖÈ Á¾Ìʊ ËÁÅÍÆÄÎÁ ÉÊÌÈÄ ¾ ʽÍÇϾ¼ÉÁÎÊ üÀ¼ÊÍÄ¿ÏÌÄȼÆÍÄȼÇÁÉÆÊÈÐÊÌÎ ɼ ;ÊÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄ ¯ÉÄƼÇɼμ ü ÖÇ¿¼ÌÄÛ ÍÄÍÎÁȼ ü ËÌÊÀ¼Â½Ä ÏξÖÌÀÄ ËÊÃÄÒÄÛμ ɼ c­ÎÄÇÈÁÎq ƼÎÊÇÄÀÁÌɼ˼ü̼¾ÄÉʾ¼ÎľŠ ÉÄÎÁ ÌÁÔÁÉÄÛ ÈÊÀÁÌÉÄ ËÌÊÀÏÆÎÄ ÄÏÍÇÏ¿ÄÄÉÁɼËÊÍÇÁÀÉÊÈÛÍÎÊt ʽÁÈËÌÊÀ¼Â½Ä ­¦§¥´®¡±¯¥(®³¦¶®©¸¦²«©°¡®¡©±°¬¯£¥©£

½½½


œž®ª¨œ®¤³©œ¨œ´¤©œ£œ¬»£œ©¡¤¬œ£¦¬ª»žœ©¡©œ­®¶¦§ª

ž¦–—š˜Œž

¿Ì¦ÚÍÎÁÉÀÄÇ ÎÁÇмÆÍ (4.

XXXNJDSPUFMCHDPN


­¦§¥´®¡±¯¥(®³¦¶®©¸¦²«©°¡®¡©±°¬¯£¥©£

®ÏÃÏÒÓÈÁ¢ÛÌÄÁÑÉàxÏÄÑÁÅÉÏÓ39& ¥¸§Ãƺ¼ÀºÉÂÀ×ǸŸÀÈÌÀÈĸb˜ÈýŸpÇȽ¼ÉʸºÀ¿¸ÇÒȺÀÇÒʺ ™Òû¸ÈÀ×ƻȸ¼ÀÆÊ17$ªÈ¸¼ÀÎÀÆÅÅÆÌÀÈĸʸÊÒȻ˺¸É17$ÇÈÆÌÀÃÀ ƹÂƺ ¸ÂɽÉƸÈÀ ĸÐÀÅÀ¿¸ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆŸ¼Æ»È¸Ä¸ÆʺƼ½ÑÀ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀº¢ÀʸÁ ¼ÌÎÉØÊÌÄ ɼ ÐÄÌȼμ ͼ ;*.'5 $P -UE 4()1( $P -UE +5%. $P -UE +).. $P -UE «ÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ËÌÊÄþÁŠ À¼ÉÄ ËÊ ¼ÆÎϼÇÉÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ͼ Í ¾ÄÍÊÆÊ ƼÓÁÍÎ¾Ê ɼÀÁÂÀÉÊÍÎ Ä ÍÖ¾ÌÁÈÁÉÁÉ ÀÄüÅÉ žÍÄÓÆÄ ͼ ÍÁÌÎÄÐÄÒÄ̼ÉÄ ËÊ *40 Ä ËÌÄÎÁ¼¾¼Î ÉÁʽÑÊÀÄȼμ ¿¼Š ̼ÉÒÄÛ ª¿Ì¼ÀÄÎÁ ÊÎ 17$ ͼ ÉʾÊÍÎ ü ÖÇ¿¼ÌÄÛ ®Á ͼ ÄÃ̼½ÊÎÁÉÄ ËÊ ¦»È¸¼ÀʽÆÊ17$ɸ¿¼È¸ºÀÀ ÄÉʾ¼ÒÄÊÉɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ƼÎÊ ÇȸÂÊÀÏÅÀ

ÐÊÌÈÏǼμ ɼ ȼÎÁÌļǼ Á üÄȊ Íξ¼É¼ÊÎ17$ËÌÊÐÄÇÄÎÁüÀʿ̼Š ȼ®ÁͼÏÍÎÊÅÓľÄɼ¾ÖÉÔÉÄÎÁ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄ ÏÍÇʾÄÛ Ä üÕÄÎÁÉÄ ÊÎ ÏÇÎ̼¾ÄÊÇÁÎʾÄÛ ÍËÁÆÎÖÌ ɼ ÍÇÖÉÓÁ¾ÊÎÊʽÇÖÓ¾¼ÉÁ ÖǿʾÌÁŠ ÈÁü˼þ¼Î¾ÖÉÔÉÄÛÍľÄÀ Ò¾ÛÎ Ä ÁǼÍÎÄÓÉÊÍÎ «ÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ËÌÁÀǼ¿¼Î ɼÀ ÈÊÀÁǼ Í¿Çʽۊ ÁÈÄ ʿ̼ÀÄ ü ¾ÄǼμ ̼ÉÓÊÎÊ ½¼ÍÁÅɼ ÁÀÉÊмÈÄÇɼμ ÆÖÕ¼ ƼÎÊÊÍÉʾÉÊÍÁÀÁÇÛÎɼÎÌľÄÀ¼ ÍËÊÌÁÀ¾ÄÍÊÓÄɼμt È È È«ÌÁÀ¾ÄÀÁÉÊÁ¾ÁÌÎÄƼÇÉĊ ÎÁËÄÆÄÀ¼ÍÁ¾ÆÊ˼¾¼Î¾ÃÁÈÛμÊÎ ÀÊ È ÆÊÁÎÊËÌÁÀÊËÌÁÀÁÇÛ Íμ½ÄÇÉÊÍÎμÄÈ

f¥ÁÂÏÒuÐÑÆÅÒÓÁÃÉÎÏÃÁ ÁÃÓÏÍÁÓÉØÎÁÃÉÎÓÏÎÁÃÉÃÎÁ ÍÁÙÉÎÁ

ÎÁÌÄÃÄ̼ÍÎʾ¼ ÓÁͼȼËÌÁÈÁÍξ¼ ËÌÊÐÄǼÄɼ¾Ä¾¼¾ÄÉÎʾÁÎÁɼ̼Ê ÍÎÊÛÉÄÁ üÀ¼ÀÁÉÊÊÎÊËÁ̼ÎÊ̼ £Ç¼ÎÉÄÎÁ ÈÁÀ¼ÇÄ ½ÛѼ ¾ÌÖÓÁÉÄ ɼ ÏË̼¾ÄÎÁÇÛ ɼ ÐÄÌȼμ ÇÄÓÉÊ ÊÎ ÈÄÉÄÍÎÖ̼ ɼ ÄÆÊÉÊÈÄƼμ Ä ÁÉÁÌ¿ÁÎÄƼμ«ÁÎÖÌ ÄÈÄÎÌʾ®Ê¾¼ ÁüÍÇÏÂÁÉÊËÌÄÃɼÉÄÁüÏÍÄÇÄÛμ ɼÍÊÓÁÉÄÆÖÈÄÃ̼½Êξ¼ÉÁÎÊɼɼŊ ÎÖÌÍÁÉÄÎÁ ȼÔÄÉÄ ü ÍÎÖÆǼÌÍƼμ ËÌÊÈÄÔÇÁÉÊÍÎ ÏÍÄÇÄÛ ÍÖÓÁμÉÄÍËʊ ÍÎÊÛÉÉÊËÌÊÏÓ¾¼ÉÁɼËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄÎÁ ɼ˼ü̼ÄÄÉʾ¼ÎľÉÊÈÄÍÇÁÉÁ

°

¬ÀÈĸbœ¸¹ÆÉp¦¦œ½ÉǽÎÀ¸ÃÀ¿ÀȸŸºÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆŸĸÐÀÅÀÀ ÉÒÆÈÒ¾½ÅÀ׿¸ÉÊÒÂøÈɸʸÇÈÆÄÀÐýÅÆÉÊ Ľ¾¼ËÂÆÀÊÆĸÐÀÅÀ¿¸ ÄÀ½Å½ŸÉÊÒÂÃÆ ¿¸ÇÒÃŽŽŸÉÊÒÂÃÆǸ½ÊÀÉ»¸¿¸È»ÆÅ ¿¸¸ÅÊÀȸŽ ŸÉÊÒÂÃÆ ¿¸ÇÒÃŽŽŸ¼ÀÉʸÅÎÀÆŽÈÀʽɸ¹ÉÆȹ½ÅÊÇŽºÄ¸ÊÀÏŸ ĸɸ¿¸È׿¸Å½ŸÉÊÒÂÃÆ ÑÀǸ¿¸Çƺ¼À»¸Å½Ÿ»ÆýÄÀÃÀÉÊƺ½ÉÊÒÂÃÆ ÇÈÀÉÇÆÉƹýÅÀ׿¸ƻҺ¸Å½Ÿ¼ÀÉʸÅÎÀÆŽÈÀ ¿¸ÇÆÏÀÉʺ¸Å½ŸÒ»ÃÀʽ ĸɸ¿¸¿¸ÃÀº¸Å½ŸÉÊÒÂÃÆǸ½ÊÀ ÉÀÉʽĸ¿¸ƹȸÊŸÆÉÄÆ¿¸

£

ÍÛƼ¿ÊÀÄɼÐÄÌȼμÏÍËÁÔÉÊ ÍÁËÌÁÀÍμ¾ÛÍÖÍ;ÊÄÎÁÁÆ͊ ËÊɼÎÄ ɼ ̼ÃÇÄÓÉÄ ÍËÁÒĊ ¼ÇÄÃÄ̼ÉÄÄÃÇÊÂÁÉÄÛ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ Ä ɼ ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄ ˼ɼÄ̾«ÇʾÀľ ®¼ÃÄ¿ÊÀÄɼɼÁÍÁÉÉÄÛ«ÇʾÀľŠ ÍÆÄ˼ɼÄÌc ¼½ÊÍqËÊƼüÀÁÍÁξÄÀ¼ ȼÔÄÉÄÄËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÛ ©Ê¾¼̼Ã̼½ÊÎƼɼÐÄÌȼμ½Á¼¾Š ÎÊȼÎÄÓɼμ¾ÄÉÎÊɼ¾Ä¾É¼ȼÔÄɼ ÆÊÛÎÊÀÊÉÁÍÁɼc ¼½ÊÍqÃǼÎÁÉÈÁÀ¼Ç žÎÊÌÄÃǼÎÁÉÈÁÀ¼ÇÐÄÌȼμÍËÁÓÁÇÄ üȼÔÄɼüÈÄÁÉÁɼÍÎÖÆǼ žÄÉÎÊɼ¾Ä¾É¼Î¼ȼÔÄɼÍÁËÊƼÊ ¾¼üËÖ̾ÄËÖÎɼ˼ü̼ÄÍÁѼ̼Ɗ

fªÏÃÆÓÁ¤ÌÁÒuÒÎÏÃÉÐÏÈÉ×ÉÉ ÎÁÐÁÈÁÑÁ §È½¿ÇÆÉý¼Å¸Ê¸»Æ¼ÀŸb¡Æº½Ê¸›Ã¸ÉªÈ½Á¼ÀÅ»p¦¦œÀź½ÉÊÀȸ À¿ÂÃÖÏÀʽÃÅƺĸÐÀÅÀ ÉÒÆÈÒ¾½ÅÀ×ÀÇÈÀ¼Æ¹Àº¸Å½ŸÅƺÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ ÉνÃȸ¿ÐÀÈ׺¸Å½Ÿ¼½ÁÅÆÉÊʸÉÀÀ¿¸½Ä¸Å½ŸÅƺÀǸ¿¸ÈÅÀÅÀÐÀ šÊÆ¿ÀǽÈÀƼÊ×˺½ÃÀÏÀǽÈÉÆŸøÉÀ¹ÃÀ¿ÆÇÒÊÀÀɽÈÊÀÌÀÎÀȸ ÉÀÉʽĸʸÉÀ¿¸ËÇȸºÃ½ÅÀ½Ÿ¸ϽÉʺÆÊƺҺºÉÀÏÂÀʽÉÀÂÃÆÅƺ½º ÉÊȸŸʸÇÆÉʸż¸ÈÊ™œ©&/*40

 %$8(/(0(17(%$8 

ŸÃ¸ÊÅÀʽ Ľ¼¸ÃÀ¹×͸ ºÈÒϽÅÀŸ ËÇȸºÀʽÃ× ŸÌÀÈĸʸ ©Ê½Ì¸Å ©¸ÇËż¾À½º º¼×ÉÅÆ ÃÀÏÅÆÆÊ ÄÀÅÀÉÊÒȸŸ ÀÂÆÅÆÄÀ¸ʸÀ ½Å½È»½ÊÀ¸ʸ §½ÊÒÈ œÀÄÀÊÈƺ ºÃ×ºÆ 

¥

PƼÎÊÀÊÍÁ¿¼½ÁÔÁËÊÃɼμËʊ ¾ÁÓÁƼÎÊÎÖ̿ʾÁÒɼÍÎÖÆǼ Ä Ê¿ÇÁÀ¼Ç¼ ÍÁ¿¼ ÐÄÌȼμ ÍÁ ɼǼ¿¼ɼ˼ü̼Í̼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄÎÁ ÍÄ ¾ÄÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄ ¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎÄ ü ʽ̼½ÊÎƼ ɼ ÍÎÖÆÇÊ Ä ËÌÁÀǼ¿¼ÉÁÎÊ ɼ ÄÉÀľÄÀϼÇÉÄ ÄÉÎÁÌÄÊÌÉÄÄÁÆÍÎÁÌÄÊÌÉÄÌÁÔÁÉÄÛ ÊÎÍÎÖÆÇÊü;ÊÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄ ©¼ ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛ ˼ɼÄÌ ¾ ­¦§¥´®¡±¯¥(®³¦¶®©¸¦²«©°¡®¡©±°¬¯£¥©£

½½½


«ÇʾÀľ ÆÊÈ˼ÉÄÛμ üÇÊÂÄ ɼ ÍËÁÒļÇÉÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄ ÆÊÄÎÊËÌÁÀŠ Ǽ¿¼ ƼÆÎÊÄɼÉʾÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄü ½Ì¼ÉÔ¼tͼÈÊËÊÓÄÍξ¼ÕÊÍÁÄÓÁÎĊ ÌÄÍÁÃÊÉÉÊÍÎÖÆÇÊ ËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÄü ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÄÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁɼ¿ÊÇÁÈÄ мͼÀÄɼͿ̼ÀÄËÌÊÎľÊÆÏÌÔÏÈÉÊ ÍÎÖÆÇÊ ÍÎÖÆÇÊ Í мÀÁÌ ÄÈÄÎÄ̼Õ ÀÖ̾Ê ǼÈÄÉÄ̼ÉÊ ÍÎÖÆÇÊ ÍËÊÌÁÀ ÍËÁÒÄÐÄÓÉÄÎÁÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛɼÆÇÄÁÉμ üËÊÀ ˼̼ËÁÎÄ ËÊÆÌľ ¾ÄÎÌÄÉÄ ËÌÁ¿Ì¼ÀÉÄÍÎÁÉÄÄÀÌ ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄüʽ̼½ÊÎƼɼÍÎÖÆÇÊÄ ÎÛÑÉÊÎÊËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ¾ÍÎÌÊÄÎÁÇɼμ ÌÁÆǼÈɼμÄÈÁ½ÁÇɼμÄÉÀÏÍÎÌÄÛ ©¼Õ¼ÉÀ¼ÍÁÍËÄ̼ѼÀÄüÅÉÁÌÄ ¼ÌÑĊ ÎÁÆÎÄ ÎÖ̿ʾÒÄ Ó¼ÍÎÉÄÇÄÒ¼ ƼÆÎÊÄ ÆÇÄÁÉÎÄɼÐÄÌȼμ­ËÁÒļÇÄÍÎÄÎÁ ÄËÊÃɼ¾¼ÓÄÎÁÊÎÍÎÖÆǼÌÍƼμËÌʊ ÈÄÔÇÁÉÊÍÎÍÁüËÊÃɼѼÍÎÁÑÉÄÓÁŠ ÍÆÄÎÁ ËÊƼüÎÁÇÄ Ä Ѽ̼ÆÎÁÌÉÄÎÁ ÊÍʽÁÉÊÍÎÄɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ÖÀÁÕÄÎÁËǼÉʾÁɼÐÄÌȼμͼ ɼÍÊÓÁÉÄ ÆÖÈ ̼þÄÎÄÁ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÍÊǼÌÉÄÎÁ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ¤ÃÇʊ ÂÁÉÄÛÎ ɼ Õ¼ÉÀ¼ ÍÊǼÌÁÉ ÈÊÀÏÇ ËÌÁÀÄþÄƼ ÄÉÎÁÌÁͼ ɼ ËÌÁÀÍμŠ ¾ÄÎÁÇÄÎÁɼÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄÐÄÌÈÄ ̼½ÊÎÁÕÄ ¾ ½Ì¼ÉÔ¼ Ä üÉÄȼ¾¼ÕÄ ÍÁÍÁÉÁÌ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ

¥¸Ѹż¸Ÿb¡Æº½Ê¸›Ã¸ÉqÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÀʽɽ¿¸ÇƿŸ͸ÉʽÍÅÀϽÉÂÀʽ ÇƸ¿¸Ê½ÃÀÀÆÉƹ½ÅÆÉÊÀʽŸÇÈƼËÂÊÀʽ


­¦§¥´®¡±¯¥(®³¦¶®©¸¦²«©°¡®¡©±°¬¯£¥©£

´ÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆÓÏÅÁÅÏÒÓÁÃàÙÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆ ÉÄÛΜɿÁÇ­ÎÊÁ¾ÊÎœÍÁÉʾ¿Ì¼À ¬ÀÈĸb©ÆÃÀ¼pËϸÉʺ¸ÀŸʸ¿»Æ¼ÀÐÅÆÊÆÀ¿¼¸ÅÀ½Ÿ¤½¾¼ËŸÈƼÅÀ× žÌ¼Î¼Î¼ ¾ÁÓÁ Á ËÌÄ ;ÊÛ ÍʽŠ ʽÍÅÀϽÉÂÀǸŸÀȺ§Ãƺ¼Àº¥¸À¿Ãƾ½ÅÀ½ÊÆb©ÆÃÀ¼pɽÇȽ¼ÉʸºÀ ŸÅƺѸż ÂÆÁÊÆƹ½¼ÀÅÀÉÆÌÀÁÉÂÀ×ÀÇÃƺ¼ÀºÉÂÀ×ÆÌÀÉ ÍξÁÉÄÆœÁÆÄËÖÎɼc­ÊÇÄÀq ÎÊÃÄ ËÖÎ ÍËÁÒļÇÄÍÎÄÎÁ ¤ƼÆÎʾ־¾ÍÛƼĿ̼ μƼÄ ÏÍÁÎÄÎÌÖËƼμÊÎÎʾ¼À¼ÀÊÍμŠ ɼ ÐÄÌȼμ ÀÁÈÊÉÍÎÌÄ̼Ѽ ÎÏÆÄȼÔÁËʽÁÀÄÎÁÇtŠ¿ÊÀÄԊ ¾ÄÔÏÀʾÊÇÍξÄÁ ËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ ̼Ã̼½ÊÎÆÄ Ä ɼŊÉʾÄÎÁ ËÌÊÀÏÆÎÄ t Éʾ ÈÊÀÁÇ ÄÉÎÁÌÄÊÌɼ¾Ì¼Î¼ÄÍÁÅÐÍÉÁ¾ÄÀĊ ÈÊüÆÇÚÓ¾¼ÉÁžÍÐÁ̼μɼÀÄüŊ ɼɼ¾Ì¼ÎÄÎÁÍÖÕÊÄȼÔÁÉʾÊÍÎÄ ÆÊÄÎÊÍÁËÊƼþ¼Ñ¼üËÖ̾ÄËÖÎ ¤ÉÎÁÌÁÍÖÎ Ä ËÊÍÁÕ¼ÁÈÊÍÎμ ÍμɼѼ ÊÕÁ Ëʊ¿ÊÇÁÈÄ ÆÊ¿¼ÎÊ c­ÊÇÄÀ q ʽ۾Ä Ŀ̼ Í ÈÉÊ¿Ê ɼ¿Ì¼ÀÄ ɼŊ¿ÊÇÛȼμ ÊÎ ÆÊÄÎÊ ½ÁÔÁÎɼÌÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎɼ½ÇÄɊ ÀÄ̼ɼ ¾Ì¼Î¼ J14 Í ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ÓÌÁà Î̼ÉÍËÊÉÀÁÌ ½ÁÃÆÊÉμÆÎɼ ƼÌμ ¨¼ÇÆÄ Ä ¿ÊÇÁÈÄ ÍÁ ÎÌÏ˼Ѽ ËÌÁÀ¾Ì¼ÎÄÎÁɼc­ÊÇÄÀq üÀ¼ ÊËÄμÎÆÖÍÈÁμÍÄÄÍɼÀÁÂÀ¼Î¼ ¥¸Ѹż¸Ÿb©ÆÃÀ¼q¹×͸¼½ÄÆÅÉÊÈÀȸÅÀÇÆÉý¼ÅÀʽȸ¿È¸¹ÆÊÂÀÀŸÁ†ÅƺÀʽ ÇÈƼËÂÊÀŸÌÀÈĸʸ À¼ÍËÁÓÁÇÛÎ

©

¨ÁÆÅÎÏÐÏÐÛÓàËÛÍÂÛÅÆÚÆÓÏ µÉÑÍÁf´ÑÂÁ΢ª¢ÛÌÄÁÑÉàu¯¯¥ÐÑÆÅÒÓÁÃÉà °ÌÏÃÅÉÃÍÁÑËÉÓÆf8UEDQuÉf5DSLGu ©º½ÊƺÅÀʽÃÀ¼½ÈÀºÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆŸĸÐÀÅÀ¿¸À¿È¸¹Æʺ¸Å½Ÿ 17$¼Æ»È¸Ä¸6SCBO(NC)$P.BTDIJOFOCBV,(3BQJEs.BTIJOFOCBV (NC)ÀʽÍÅÀ×ÊÆÊÆÈÀ¿ÀȸżÀÉÊÈÀ¹ËÊÆȺ™Òû¸ÈÀ×sÌÀÈĸb«È¹¸Å ™¡™Òû¸ÈÀ×p¦¦œ¿¸ɽ¼Ä¸ÇÆȽ¼Å¸»Æ¼ÀŸËϸÉʺ¸Í¸Êȸ¼ÀÎÀÆÅÅÆŸ ¤½¾¼ËŸÈƼÅÀ×ʽÍÅÀϽÉÂÀǸŸÀȺ§Ãƺ¼Àº

°

ÊÍǼÉÄÁÎÊ ÆÊÁÎÊÐÄÌȼμÊΊ Ë̼¾ÄÆÖÈËÊÍÁÎÄÎÁÇÄ ÆÇĊ ÁÉÎÄ Ä ˼ÌÎÉØÊÌÄ c£¼ÁÀÉÊ

ËÊËÖÎÛÆÖȽÖÀÁÕÁÎÊq ÍÄÉÎÁÃÄ̼ ËÊÇÄÎÄƼμɼÐÄÌȼμ¾Äÿ̼Š À¼ÉÁÎÊ ɼ ½ÄÃÉÁÍ Ä ˼ÌÎÉØÊÌÍÆÄ

¢¸ÊÆÇȽ¼Ã¸»¸bºÉÀÏÂÆÆʽ¼Å¸ÈÒ¸p b«È¹¸Å™¡™Òû¸ÈÀ×qËýÉÅ׺¸ǸÈÊÅÔÆÈÀʽÉÀ

 %$8(/(0(17(%$8 

ÊÎÉÊÔÁÉÄÛ Í ɼÍÎÊÛÕÄ Ä ½ÖÀÁÕÄ ÆÇÄÁÉÎÄ ²ÁÇμ Á ËÌÄ ËÊÁȼÉÁ ɼ ÆÊɊ ÆÌÁÎÉļɿ¼ÂÄÈÁÉÎÄ ÄÃ̼½Êξ¼ÉÁ ü¾ÍÁÆÄÆÇÄÁÉÎɼÄÉÀľÄÀϼÇÉÄ ËÌÊÁÆÎÄÄÓÌÁÃËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÊÎÊ ÄÈ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ À¼ ÍÁ ËÊÍÎÄ¿ÉÁ ÀÖÇ¿ÊÎ̼ÅÉÊ ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊ ®Ê¾¼ ÍÁËÊÍÎÄ¿¼ ƼÎÊÍÁËÌÁÀǼ¿¼¾ÍÄӊ ÆÊ ÊÎ cÁÀɼ ÌÖƼq ÒÄÌÆÏÇÛÌÄ Ä ʽ̼½Êξ¼ÕÄÒÁÉÎÌʾÁ ü¾¼ÌÖÓÉÄ ȼÔÄÉÄ ËÊÓÄÍξ¼ÕÄ ȼÔÄÉÄ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÊʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁ ÆÊȊ ËÇÁÆÍÉÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄÇÄÉÄÄ ®¼Æ¼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ËÊÇÏÓ¼¾¼Î ÀÖÇ¿Ê¿ÊÀÄÔÁÉ ÊËÄÎ ɼ ÆÊÅÎÊ ÍÁ ÀʾÁÌÛ¾¼Î ɼŊ¾ÄÍÊƼ ɼÀÁÂÀŠ ÉÊÍÎÄƼÓÁÍξÊɼËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁ ȼÔÄÉÄ ÍËÁÒÄÐÄÓÉÄÌÁÔÁÉÄÛ Í֊ ʽ̼ÃÁÉÄÍɼŊ¾ÄÍÊÆÄÎÁÄÃÄÍƾ¼Š ÉÄÛɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÆÊÈËÁÎÁÉÎÁÉÄ ¾ÄÍÊÆÊƾ¼ÇÄÐÄÒÄ̼ÉÍÁ̾Äà ­ÄÉÎÁÌÁÍÉÄÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ËÌʊ ¾ÁÀÁÉÄËʾÌÁÈÁɼÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ c¯Ì½¼É ¥ ÖÇ¿¼ÌÄÛq ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÄ ɼ¾ÍÄÓÆÄ;ÊÄ˼ÌÎÉØÊÌÄÄÈÉʊ ¿Ê½ÌÊÅÉÄÆÇÄÁÉÎÄ


¡±¶©³¦«³´±¡

¢ÉÈÎÆÒ×ÆÎÓÛÑf«ÏÍÕÏÑÓuÃÛãÁÑÎÁ

f¡ÎÄÆÌÒËÉËÑÉÌÆuxÐÏÆÓÉØÎÏ ÒÃÆÓÏÔÒÆÚÁÎÆÉÍÏÅÆÑÎÁ ÁÑÖÉÓÆËÓÔÑÁÏÓËÁÍÛËÉÒÓÛËÌÏ šνÅÊÒȸŸš¸ÈŸ ÊÆÏÅÆÉȽÑËɻȸ¼¸Ê¸ŸƹÑÀŸʸɽÀ¿¼À»¸ ºÉ½ÆѽŸ»È˹ÉÊÈƽ¾ ¹À¿Å½Éɻȸ¼¸ ÂÆ×ÊÆÉҺĽÉÊ׺¸À¼½ÀʽÀ ÇÆýʸŸºÒƹȸ¾½ÅÀ½ÊÆŸ½¼ÀÅÉĽÃ½ÂÀÇÉŸÁ†ÅƺÀʽʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ  Åº½ÉÊÀÎÀÀʽÀȽ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×ʸÇÈÀŸ¼Ã½¾¸ÊŸ½¼Å¸ÆÊŸÁ†»ÆýÄÀʽ ÉÊÈÆÀʽÃÅÀÌÀÈÄÀº»È¸¼¸sb¢ÆÄÌÆÈÊpªÆº¸½ÌÀÈĸʸ ÂÆ×ÊÆÇÈÀ½ ÇȽ¼À¿ºÀ¸ʽÃÉʺÆÊƼ¸ÇÆÉÊÈÆÀÅ×ÂÆÃÂÆÄƼ½ÈÅÀƹ½ÂʸŸÄ×ÉÊÆÊÆ Ÿ½Ä¹Ã½Ä¸ÊÀÏÅÀ¿¸ÇÆÂÆýÅÀ׺¸ÈŽÅÎÀɻȸ¼ÀÉÀ¼½×ʸÀ¸Ä¹ÀÎÀ×ʸ ÅƺÀʽÇÆÉÊÈÆÁÂÀÉÒÑƼ¸ÉʸŸÊ½Ä¹Ã½Ä¸Ÿ»È¸¼¸

°

ÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊɼÊÐÄ͊Ϳ̼À¼ɼ ÄÃÉÁÍÒÁÉÎÖÌc¦ÊÈÐÊÌÎqüÁÆĊ ˼ÁÉÁͼÈʾÖËÌÊÍɼËÌÁÍÎÄ  ¼ Ä ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü ȼÎÁÌļÇÄÃÄ̼ÉÁ ɼÉʾÄÄÀÁÄľÄÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÎľÉÄÌÁÔÁÉÄÛ ©¼¾ÛÌÉÊ ¾ÍÁÆÄ ¼ÌÑÄÎÁÆÎ ÈÁÓμÁ

ü Ϳ̼À¼ Í μÆʾ¼ ÈÁÍÎÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ t ÆÌÖÍÎʾÄÕÁÎÊ ɼ À¾¼Î¼ ɼŊ¿ÊÇÁÈÄ ½ÏÇÁ¾¼ÌÀ¼ ɼ Æ̼Íľ ÈÊÀÁÌÁÉ ¿Ì¼À £¾ÏÓÄÈÉÊ¿ÊÊοʾÊÌÉÊÄÁÉÁ¾ÁÌÊÛÎÉÊ ƼÎÊËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍξÊ ­ËÊÌÁÀ¾ÊÀÁÕÄÛ¼ÌÑÄÎÁÆÎĿǼ¾ÁÉ ËÌÊÁÆμÉÎ ¼ÌÑ ž¼ÉÛ ¦¼Ì¼ÀÂʾ¼ ËÌÁŠ

ÀÄþÄƼÎÁÇÍξÊÎÊ ËÌÊÀÖǼ¾¼ ËÌÁà ÒÁÇÄÛÅÀÊÍÁ¿¼ÔÁÉËÌÊÁÆμÉÎÍÆÄÍμ ®ÛüËÊÓ¾¼üËÖ̾ÄËÖÎÀ¼ËÌÊÁÆÎÄ̼ ËÌÁÿ üÀ¼ÍÁ̼þÄÁËÌÁÿÊÀĊ ÉÄÎÁü¾ÖÌÔÁɼÄÀÁÛü½ÄÃÉÁÍͿ̼À¼ ÆÊÛÎÊ ÎÛ ɼÌÄÓ¼ cœÉ¿ÁÇÍÆÄ ÆÌÄÇÁq ­¿Ì¼À¼Î¼ ÉÊÍÄ ÍÄȾÊÇÄƼ ;ÖÌüɼ Í ÀʽÌÊÎÊɼӼÇÊɼ¾ÍÄÓÆÄɼÓÄɼÉÄÛ ¾ÏÉÄÍÊÉÍËÌÄÌÊÀ¼Î¼ÄÆ̼ÍľÐÄɼÇ ɼ ¾ÍÄÓÆÊ üËÊÓɼÎÊ žÄɼ¿Ä ÆÊ¿¼ÎÊ ÈÄÍÇÄüÉÁÛ ¾ÏÔÄÎÁÅþÏÓÄÈÏÃÄƼ ¨ÊÂÁ ½Ä ü ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÄÍÎÄÎÁ ÎÊÃÄ ËÊÀÑÊÀ Á ËÌÁƼÇÁÉÊ ÇÄÌÄÓÁÉ ÉÊ ¼ÌÑ ¦¼Ì¼ÀÂʾ¼ ËÌÁÀËÊÓÄμ ¾ÊÀÁÕÊÎÊ ɼŠ Ó¼ÇÊËÌÄËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊÀ¼½ÖÀÁÁÈʊ ÒÄÛμ üÕÊÎÊÄÈÁÉÉÊÎʾ¼ËÌÁ¾ÌÖÕ¼

™À¿Å½ÉνÅÊÒÈb¢ÆÄÌÆÈÊq š¸ÈŸ %$8(/(0(17(%$8
¡±¶©³¦«³´±¡

üɼÛμ¾ÄÃÆÏÍξÊ­ËÊÌÁÀÉÁÛͿ̼À¼Î¼ ɼÄÃÉÁÍÒÁÉÎÖÌc¦ÊÈÐÊÌÎqÄȼѼ̼Ɗ ÎÁÌÄÍÖ½ÏÂÀ¼ÁÈÊÒÄÄ ¤É¾ÁÍÎÄÎÊÌÖÎ ÊËÌÁÀÁÇÛ ˼̼ÈÁŠ ÎÌÄÎÁ ɼ ÍÖÀÖ̼ÉÄÁÎÊ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ ÈÉÊ¿ÊÎÊÓÉÊÄÆÊÉÆÌÁÎÉÊÄÅÀ¼¾¼cƼÌÎ ½Ç¼ÉÔrü̼þÄÎÄÁɼÄÀÁÛμ­ÉÁ¿Ê ƼÎÊÁÆÄËÊÎÍÖÈÄÔÇÁÉÄÒÄÍÖξÊÌÛ¾¼Î cɼԼμ ÆÖÕ¼q ¡ÀÄÉÊÀÏÔÉÄ ͼ ÓÁ ÎÌÛ½¾¼À¼½ÖÀÁc̼ÃÇÄÓɼqžÖÎÌÁÔÉÊÎÊ ̼ÃËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼ÄËǼÉʾ¼ ÍÑÁȼͼÇÊ¿ÄÓÁÉÌÁÃÏÇμÎÊÎÈÁÍÎÊËʊ ÇÊÂÁÉÄÁÎÊɼͿ̼À¼Î¼ÄÎÁÌÁɼ ¾ÖÌÑÏ ÆÊÅÎÊÁ̼ÃËÊÇÊÂÁɼ £¼ À¼ ¾ÖÃÀÁÅÍξ¼ ÍÄÇÉÊ Ϳ̼À¼Î¼ ÄÃÇÄüÍÈÊÕÉÄɼÀÀ¼¾¼ÉÄÛÄÍÁÄþĊ ÍÛ¾¼¾ÍÎÌÊÁÉÍÄÇÏÁήÁÃÄËÌÁÀÄþÄƼŠ ÎÁÇÍξ¼ÈÊÂÁÀ¼ËÌÁÊÀÊÇÁÁͼÈÊÍÈÁÇÄ ÊËÄÎÁÉÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌ ¡ÆÄËÖÎ ÄÍƼ cËÁÍÎÁÇľÊÍÎq ɼ ÄÊ ̼ÃÉÄÎÁ ÍÌÁÀÍξ¼ ɼ ȼÎÁÌļǼ ü ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ £¼Îʾ¼ ÄýÄ̼ ƼÎÁ¿ÊŠ ÌÄÓÉÊÀ¾¼ȼÎÁÌļǼƼÈÖÆÄÍÎÖÆÇÊ ¦¼ÈÖÆÖÎ ÆÊÅÎÊ ÉÊÍÄ ÉÁËÌÁÑÊÀÉÊÍÎμ ¾Ö¾ ¾ÌÁÈÁÎÊ Ä ÍÎÖÆÇÊÎÊ ÆÊÁÎÊ ÕÁ ¿Ê ÀÊËÖǾ¼Äü¾ÖÌÔ¾¼ÍËÌÁÒÄÃÉÊÍÎ ¤ μƼ ËÌÁà ÈÉÊ¿ÊÎÊ ¿ÊÀÄÉÄ ɼ ËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍÎ¾Ê ËÌÁÊÀÊÇÛ¾¼ÅÆÄ ½ÚÌÊÆ̼ÎÄÓÉÄ Ä ÉÁÀʽÌÊÂÁǼÎÁÇÉÄ ʽÍÎÊÛÎÁÇÍξ¼ Ϳ̼À¼Î¼ ÕÁ ÄþÄÍÛ¾¼ ÍÄÇÏÁμÍÄɼ¾ËÁÓ¼ÎÇÛ¾¼Õ¼ÌÑÄÎÁÆÎϊ ÌÁÉËÌÊÀÏÆÎɼÆÌÖÍÎʾÄÕÁÎÊɼÀ¾¼Î¼ ɼŊ¿ÊÇÁÈĽÏÇÁ¾¼ÌÀ¼ɼÆ̼Íľ¼Î¼ÉÄ ÈÊÌÍƼÍÎÊÇÄÒ¼ž¼Ìɼ 

©»È¸¼¸Ê¸Ï˼½ÉÅÆɽºÇÀɺ¸ºÆÂÆÃÅÀ×ǽÁ¿¸¾

 %$8(/(0(17(%$8 

©»È¸¼¸Ê¸Àĸ͸ȸÂʽÈÀÉҹ˾¼¸½ÄÆÎÀÀ tŸËÁÂÖ½ÍÒÅÏÂÇÏÅÀȽ¿ÂÊÌÍËÂÇÏu ½ÍÒŸ½Êܧ½Í½ÁÃË¿½ t¢ÇÅ̽ÍÒ´ËÊ¿½ ÅÊî¿ÂÏȽ ªÅÇËÈÔ¿½uÇËÊÎÏÍÐÇÏËÍ ÅÊáËÆÇË¿½ ÅÊôÐÉÌÅÈ¿ ÅÊáÅÈË¿ ÅÊêÅÇËÈË¿ t¥Ê¿ÂÎÏÅÏËÍÅd§ËÉÑËÍÏr««¡u §ËÎÏÐÍÇ˿ŦËÍÁ½ÊË¿ d¡Š¯Í½ÊÎr ««¡uÊÁËÊË¿ t¤½ÎÏÍËÂʽÌÈËÖʽÎÀͽÁ½Ï½ ÇÉÉ t­¤¬Ç¿É t®ÅÎÏÂɽʽËǽԿ½ÊÂʽѽνÁÅÏ d"MJWBru¥Ï½ÈÅÜ t§½ÉÂÊʽ˾ÈÅÓ˿ǽÀͽÊÅÏd7FSEF #VUUFSGMZr žÍ½ÄÅÈÅÜ t¡ËÀͽɽd­ÂÆʽÍÎr

§Æ½¿À×ÆʸÄÒÂÀÉÊÒÂÃÆ


¡«³´¡¬®¯

°ÑÏÍÆÎÉÃÑÛËÏÃÏÅÒÓÃÏÓÏÎÁ'LPH[

£ÏÌÕÄÁÎĨÉÐÆÑÆÑÒÆÒÂÏÄÔÃÁ šÉȽ¼¸Ê¸Ÿ»Æ¼ÀŸʸšÆÃÌ»¸Å»ŸÀǽȽÈŸÇËÉŸ¹Æȼ¸Ÿ¼ÀȽÂÊÆÈÀʽ ŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃן17$ÇÈÆ¿ÆȽÏÅÀÉÀÉʽÄÀ%JNFY(NC)ÀɽÆÊʽ»ÃÀº ¿¸ÉÃ˾½Å¸ǽÅÉÀ×¢¸ÊÆÊÒȻƺÉÂÀ¼ÀȽÂÊÆÈÉÆÉÅƺŸ¿¸¼¸Ï¸ÌÀŸÅÉÀʽ À¸¼ÈÀʽºÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ ¼½ÁÅÆÉÊʸŸŸÀǽȽÈŽɽ¿¸ÂÃÖϸº¸ɸÄƺ Êƺ¸¼¸Ÿ¹ÃÖ¼¸º¸ÉÒÉȽ¼ÆÊÆϽÅÆÎÀÌÈÀÀÉĽÊÂÀ ¸ÆÈ»¸ÅÀ¿ÀȸÀËϸÉʺ¸ ÇÆɺ½Ê¸ºĽÈÆÇÈÀ×ÊÀןÌÀÈĸʸªÆÁ¹½½¼ÀÅÆÊÊÒÈɽÅÀʽ ÆÉƹ½ÅÆ ÇȽ¿ÇÆÉý¼ÅÀʽ»Æ¼ÀÅÀ('ÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊ

ʽÕÄɼ¤üÀ¼ÉÁü¿Ï½ÄÎÌÁÉÄÉ¿ ËǼŠ ÉÄ̼ÍÁ¿¼ÍÖÍÍÖËÌÏ¿¼Î¼ÍÄÀ¼ʽÄÆÊÇÄ ;Áμ μÈÆÖÀÁÎÊÊÕÁÉÁÁ½ÄÇ

¥ÑÔÄÉÌÉ×ÁÃ'LPH[ ž ÑÊÀ¼ ɼ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÊÎÊ ËÌÁϊ ÍÎÌÊÅÍξʾ¿ÌÏËÄÌʾƼμ ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆʊ

¢

Ǽ¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁɼ½Ê¿¼ÎÄÛÈÏÊËÄÎ ÄË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄËÊÃɼÉÄÛ ÎÊžĊ ɼ¿ÄÏÈÁÁÔÁÀ¼ÊÒÁÉÄÄʽÌÄÍϾ¼ ÐÄɼÉÍʾ¼Î¼ƼÌÎÄɼ ÉÁÕÊ ÆÊÁÎÊÆÊÇÁŠ ¿¼Î¼ÈϺ̿Áɱ¼Ï¿ÄÃËÊÇþ¼ üÀ¼ËÌʊ Ƽ̼ÍÏÍËÁѼȽÄÒÄÊÃÉÄÎÁÍÄËǼÉʾÁ¾ ÊÍÉʾÉÊÎÊÀÌÏÂÁÍξʾ¨ÚÉÑÁÉ.%#"( žËÌÊÀÖÇÂÁÉÄÁɼÎÌÄ¿ÊÀÄÉÄ ÁÀÉÊÍÇÁÀ ÀÌÏ¿Ê ËÖ̾Ê ÍÁ ÊÍÉʾ¼¾¼ ËÌÁà ¿ ÀÌÏÂÁÍξÊÎÊ %JNFY 8JOEPX BOE %PPS $P -UE ž ´¼ÉѼŠ ȼÇÆÊ ÍÇÁÀ Îʾ¼ ËÊÍÇÁÀ¾¼ %JNFY 1SPGJM 4ZTUFN TSP ¾ ³ÁÑÄÛ Ä ¿ÊÀÄɼ ÍÇÁÀ Îʾ¼ %JNFY 1PMTLB TQ[PP ³ÌÁà ¾ÆÇÚÓ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆÄÛËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇɼÍÄÍÎÁÈÄ ÊÎ17­"DPSE(FTÈC)¾Ö¾ÐÄÌÈÁÉÊÎÊ ÀÌÏÂÁÍξÊüËÖ̾ÄËÖξÄÍÎÊÌÄÛμÈÏ ½ÁËÊÍÎĿɼÎÌÖÍÎ

Ÿ¸½¼ÅƺÈÒÂƺƼÉʺÆÊƺ¸ºÉÊÈÀÁÉÂÆÊƼÈ˾½ÉʺÆ('ÈÒÂƺƼÀʽÃÀʽ¡Æ͸Å ¦¹½ÈĸÁ½È Ã×ºÆ ÀœÀÊÈÀÍÌÆÅ­¸ÁĹËÈ»

žÖËÌÁÆÄÊÍÆÖÀÉÊÎÊÍÄ;ʽÊÀÉʾÌÁŠ ÈÁ £ÄËÁÌÁÌÍÁ¼É¿¼ÂÄ̼ľËÊÇÄÎÄƼμ ƼÎÊÓÇÁÉɼ¿Ì¼ÀÍÆÄÛÍÖ¾ÁξÌÊÀɼμÍÄ

§ÆÉý¼Å¸ÉҺĽÉÊŸÉÅÀĸÇȽ¼ÇÆÈʸøŸÌÀÈĸʸsÆÊÀº¸ÑÀ×ÊÉÀšÆÃÌ»¸Å» ŸÀǽȽÈÀ¶È»½Å­¸Ë» º¼×ÉÅÆ 

ÎÊÀÖÕÁÌÉÊÀÌÏÂÁÍξÊ%JNFY"DPSE(FT NC)ÍɼÃɼӼ¾¼ÉÁÎÊɼ ÄÎÌÄÑÐÊÉ ±¼ÅȽÏÌ¿ ÐÄÌȼμ ÕÁ Äȼ ÊÕÁ ÁÀÄÉ ÀÄÌÁÆÎÊÌ ªÍμ¾¼ ɼ ËÊÍμ ÍÄ ¥ÊѼÉ ª½ÁÌȼÅÁÌ ÆÊÅÎÊ Äȼ ɼÈÁÌÁÉÄÁ À¼ ¼ÆÎľÄÃÄ̼ËÌÄÊÌÄÎÁÎÄÎÁ¾ËǼÍÈÁÉμ Ä ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼  ÄÎÌÄÑ ÐÊÉ ±¼ÅȽÏÌ¿ ÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ɼÍÇÁÀÛ¾¼ ËÊÍμ ɼ žÊÇп¼É¿ £ÄËÁÌÁÌ Ä ÕÁ ÌÖÆʾÊÀÄ ÎÖ̿ʾÍƼμ ÀÁÅÉÊÍÎ ɼ ¿ÌÏËÄÌʾƼμ ¾©ÁÌÁÉ  ÖÕÁÌÉÊÀÌÏÂÁÍξʾ®ÏÌÄÉ «ÊÇÔ¼ Äȼ Éʾ ÀÄÌÁÆÎÊÌ t ©Ê̽ÁÌÎ ±ØʾÁŠ ÆÁÉȼÅÁÌ®ÊÅÁÍÇÏÂÄÎÁÇɼ%JNFYÊÎ ¿ÊÀÄÉÄ Äȼ ÀÖÇ¿Ê¿ÊÀÄÔÁÉ ÊËÄÎ ¾ ÓϽÄɼ ËÌÄÀʽÄÎɼŊ¾ÁÓÁ¾¦ÄμÅÄ ¬ÏÍÄÛ

¥Æȹ½ÈÊ­Ôƺ½Â½ÅĸÁ½ÈÈÒÂƺƼÀ ÆÊŸϸÃÆÊÆŸ»Æ¼ÀŸʸ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½º §ÆÃи %$8(/(0(17(%$8
°±¦¥²³¡£À®¦

°ÑÉËÌßØÉÐÑÏ×ÆÒÛÓÎÁÐÑÆÒÓÑÔËÓÔÑÉÑÁÎÆ

®ÏÃÉÐÏÈÉ×ÉÉÃÒÓÑÁÎÁÓÁÉØÔÇÂÉÎÁ šȸÄÂÀʽŸ»Æ¼ÀПʸÉȽѸŸÈÒÂƺƼÀʽÃÀʽŸ»ÈËÇÀÈƺ¸ʸ%JNFY ÂÆ×ÊÆɽÇÈƺ½¼½ÇÆÇƸŸŸĸÐÀÅÆÉÊÈÆÀʽÃÅÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½6SCBOº ÂȸןÖÅÀº»È¸¼¤½ÄÀÅ»½Å »ÆºÆÈÀʽÃ×ÊŸ¼ÀȽÂÊÆÈÉÂÀ×¹ÆȼŸ%JNFY ¶È»½Å­¸Ë»ÇȽ¼ÉʸºÀÅƺ¸Ê¸ÉÊȸʽ»ÀϽɸÂÆÅνÇÎÀקÈÀÉÒÉʺ¸Í¸ ¼ÀȽÂÊÆÈÀÀÈÒÂƺƼÅÀÉÒÊÈ˼ÅÀÎÀŸ»ÈËÇÀÈƺ¸ʸ ÂÆ×ÊƽÇȽ¼Éʸº½Å¸ º½Ï½ºÉÊȸÅÀ ÒÄμμɼ±ÁÉÌÄ°ÊÌÀc£¼Š ÁÀÉÊÀ¼ËÊÍμ¾ÄÈɼӼÇÊÎÊ üÁÀÉÊÀ¼ËÊÂÖÉÁÈÏÍËÁѼq ºÌ¿Áɱ¼ÏÊÎÆÌÄÍÌÁռμÄÍËÊÀÁÇÄ ¼ÆÎϼÇÉÄÄÄÉÎÁÌÁÍÉÄÉʾÄÉÄ žÖËÌÁÆÄ ÓÁ %JNFY (NC) Í ¿ÊŠ ÀÄÔÉÄÛ ÍÄ ʽÊÌÊÎ ÊÎ ÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌÊËÌÁÿÊÀÄɼÄÍÀÏÔÄ ËÁÌÍÊɼÇ ÍÁ ÓÄÍÇÄ ÆÖÈ ËʊȼNJ ÆÄÎÁ ÁÆÍÎÌÏÃÄÊÉÉÄ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ü ËÌÊÐÄÇÄ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾Ì¼ÎÄ ÐÄÌȼμ ¾ÁÓÁ ¼ÆÎľÉÊ ËÌÄÍÖÍξ¼

¾ÀÖ̼¾Ä¾;Áμ©¼ÅŠÉʾÄÎÁ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξ¼̼½ÊÎÛξŸÏÌ¿¼Š ÊɊ±¼ÌļɼÆ̼Å©Ú ÁÇÑľ¤ÉÀÄÛ Ä¾®ÁÑÁ̼É ª½ÕÊ ÁÆÍÎÌÏÃÄÊÉÉÄ ÇÄÉÄÄ ̼½ÊÎÛÎ ɼ ËÁÎ ÈÁÍμ t ¾ ©ÁÌÁÉ 

²

¨¸¿»ÆºÆÈĽ¾¼ËÂÆý»À

ÆÖÀÁÎÊÁ¿Ç¼¾ÉÊÎÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ œ¾Š ÍÎÌÄÛ «ÊÇÔ¼ ¨ÊÍƾ¼Ä¾´¼ÉѼÅ cž ÑÊÀ¼ ɼ Éʾ¼Î¼ ÍÎÌÏÆÎÏ̼ ÐÄÌȼμ ÍÎÌÊÄ ¾ ÈÊÈÁÉμ ËÌÁÀŠ ËÌÄÛÎÄÛ ÆÊÄÎÊ ¾ ½ÖÀÁÕÁ ÊÕÁ Ëʊ ¿Ö¾Æ¼¾ÊÄϽÁÀÄÎÁÇÉÊÕÁÊÎÆÇÄƾ¼Î ɼ ÄÉÀľÄÀϼÇÉÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ §ÆÇƸŸŸ¤¸ÈÊÀūȹ¸Å ºÃ×ºÆ ÉȽѸʸɽÉÒÉÊÆ׺ɻȸ¼¸Ê¸Ÿ 6SCBO½¼ÀÅÆÊÈÒÂƺƼÀʽÃÀʽŸ %JNFY¶È»½Å­¸Ë š½ÈŽÈ£ÀżŽÈ º¼×ÉÅÆ ÈÒÂƺƼÀʽßÆʼ½Ã¸ ¿¸ÊÒȻƺÀ×É ¿ÊÆÏŸºÈÆǸŸ ĸÐÀÅÆÉÊÈÆÀʽÃÅÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ 6SCBO

©È½Ñ¸ŸÈÒÂƺƼÀʽÃÀʽŸ%JNFYº˜Ã»ÆÁ

 %$8(/(0(17(%$8 


ɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁq ʽÊÍÉʾ¼¾¼ ºÌ¿ÁÉ ±¼Ï¿ÉʾÄÎÁÍÎÖËÆÄɼËÌÁÏÍÎÌÊŊ ÍξÊÎÊËÌÁÀÍËÄͼÉÄÁžBVFMFNFOUF #BV ®¼ÃÄ ËÌʿ̼ȼ ü ËʾÄÔ¼Š ¾¼ÉÁ ɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎμ ÕÁ ½ÖÀÁ ËÌÄÇÊÂÁɼ ËÊ ËÊÀÑÊÀÛÕ ɼÓÄÉ ¾ ËÁÎÎÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ¾ÓϽÄɼľ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ü 17$ ËÌÊÐÄÇÄ ¾ ÍÎ̼ɼμž̼ÈÆÄÎÁɼμÃÄ¿ÊÀÄɼ ÕÁ ½ÖÀÁ üÆÌÄÎÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ¾ ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆÄÛ ¿Ì¼À œÇÆʾÁÉ Ä ÕÁ ½ÖÀÁ ËÌÁÈÁÍÎÁÉÊ ÆÊÈËÇÁÆÎÉÊ ¾ ©ÁÌÁÉ μƼÓÁÊÎɼӼÇÊÎÊɼÍÇÁÀŠ ¾¼Õ¼Î¼ ¿ÊÀÄɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÐÄÇÄÎÁ,PNGPSU $POUPVS Ä&MFHBODFÕÁÍÁÍÖÍÌÁÀÊÎÊÓľ ËÊÇÄÎÁɼËǼÉÄɼμœÇ½¾´¾¼½ÄÛ ž ¿Ì¼À œÇÆʾÁÉ ÕÁ ÍÁ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ ÒÁÉÎÖÌ ü ̼ÃËÌÁÀÁÇÛÉÁ ɼ ËÌʊ ÀÏÆÒÄÛμüÀÊÍμ¾Æľº¿ÊÄÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ ƼÆÎÊÄü˼üÌÄÎÁ¾¤Î¼Š ÇÄÛ Ä ³ÁÑÄÛ ÍÖÕÊ Ä ¿ÊÇÛÈ ÍÆǼÀ

©ÀÅʽȽÉËϸÉÊÅÀÎÀʽºĽ¾¼ËŸÈƼŸʸÉȽѸÇÆÉȽѸÊÅƺ¸Ê¸ÉÊȸʽ»ÀϽɸ ÂÆÅνÇÎÀ×

 ÊÍÌÁÀ¼Î¼ɼÍÇÁÀ¾¼Õ¼Î¼¿ÊÀÄɼÍÁ ÊӼƾ¼ÎÀ¼½ÖÀ¼ÎËÌÊÄþÁÀÁÉÄËÖ̊ ¾ÄÎÁ ËÌÊÐÄÇÄ ¾ ÉʾÄÛ ü¾ÊÀ žÖ¾ ÐÄɼÇÉÄÛ ÁμË ɼ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ÈϾÁÓÁÕÁͼ¾ÁÆÍËÇʼμÒÄÛÉʾÄ ËÊÎÊÓÉÄÇÄÉÄÄüÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ü ÆÄμÅÍÆÄÛ Ä ÚÂÉÊÆÊÌÁÅÍÆÄÛ ˼üÌ%JNFYʽ¼ÓÁÉÁÍÁ¼É¿¼ÂÄ̼ ÁÀÄÉÍξÁÉÊü˼üÌÄÎÁ¾ÓϽÄɼ žŸÁÌȼÉÄÛËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÁÍÖÕÊ ÈÉʿʼÆÎľÉÊ­ÇÁÀÏÍËÁÔÉÊËÌĊ ÆÇÚÓÄÇÄÎÁ ÄÃËÄμÎÁÇÉÄ ̼½ÊÎÄ %JNFY ¾ÍÁ ËʾÁÓÁ üǼ¿¼ ɼ ÎÁɊ ÀÁÉÒÄÄÎÁ¾ÀÁÆÊÌÄÎÁÄÒ¾ÁÎʾÁÎÁ ­ËÊÌÁÀ ºÌ¿ÁÉ ±¼ÏÆ c­ÇÁÀ ƼÎÊ

ÏÍËÛÑÈÁ À¼ ËÊÍÎÄ¿ÉÁÈ ͼÈÊ ü ÀÉľÌÁÈÁüÀÊÍμ¾ÆÄËÌÄ¿ÊÇÛÈÊÎÊ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ɼ ÀÁÆÊ̼ÎľÉÄÎÁ ÐÊÇļ ü ÍÄÍÎÁÈÄÎÁ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ &MFHBODF ÍÈÛμÈÁ ÓÁËÌÁÀÍμŠ ¾ÛÉÁÎÊ ÉÄ ɼ ÌÊÀÉÄÛ ˼üÌ ÈÁŠ ÀϾÌÁÈÁÉÉÊÁ½ÁÇÛüÉÊÊÎÏÍËÁÑÄ ËÌÄÍÄÍÎÁÈÄÎÁ$POUPVS­ÖÕÊÎÊ ÕÁɼË̼¾ÄÈÄËÌÄ,PNGPSU­ Îʾ¼¾½ÖÀÁÕÁÉÛȼÀ¼Äȼ̼ÃÇÄƼ ÈÁÂÀÏÍμÉÀ¼ÌÎÉÄÎÁÄÍËÁÒļÇÉÄÎÁ ÐÊÇļ®Ê¾¼ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁ¾̼ÈÆÄÎÁ ɼÎʾ¼¾ÌÁÈÁüÀÊÍμ¾ÆÄ ÆÇÄÁÉÎÖÎ ÈÊÂÁÀ¼̼ÃÓÄμɼËʾÁÓÁ¾ÄÀʾÁ ÀÁÆÊÌÄq

œÀȽÂÊÆÈÒÊÇÆÊÒȻƺɸʸϸÉÊ­¸ÅÉ ¼½ÃĸÅÀ¿Å¸É×¼ÆÂø¼¿¸ÉÒÉÊÆ×ÅÀ½ÊÆ Ÿ»½ÈĸÅÉÂÀ×Ǹ¿¸ÈŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀ

¡ÆÍ˼ÉÃÄÛ ȼƼÌ Ä Í ËʊȼÇÆÄ Æ̼ÓÆÄ ÍÖÕÊÍÁËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼¾ÌÏÍÆÄÛ ü¾ÊÀ ­ËÁÒļÇÉÊ ü ǼÅÍÎÉÄÎÁ ü ÍÎÖÆÇÊÕÁ½ÖÀÁËÏÍɼμ¾ÁÆÍËÇʊ ¼Î¼ÒÄÛ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇɼ ÇÄÉÄÛ ü ÁÆÍÎÌÏÃÄÛ μƼÓÁÍÖÓÁμÉÄÁÎÊÊÎ ÈÁÍÎÉÊËÌÊÄþÊÀÍξÊÄɼ¾ÉÊÍÊÎ ŸÁÌȼÉÄÛÕÁ½ÖÀÁ¾̼ÃÏÈÉÊÍÖÊΊ ÉÊÔÁÉÄÁ¬ÖÆʾÊÀÍξÊÎÊÊӼƾ¼ÊÎ ÆÄμÅÍÆÊÎÊ ÀÖÕÁÌÉÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ %JNFY5BJDBOH 8JOEPX 1SPGJMF $P -UE ¾ ¿Ì ®¼ÅӼɿ ½ÇÄÃÊ ÀÊ ´¼ÉѼÅ Ëʊ¿ÊÇÛÈÊ ËÌÄÍÖÍξÄÁ ɼ ÆÄμÅÍÆÄÛļÃļÎÍÆÄ˼üÌ©ÁÍÁ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁɼËÇÊÕμ ɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ μƼÓÁÕÁ½ÖÀÁ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ Éʾ ü¾ÊÀ ž ÄÉÀÏÍÎÌļÇɼμ Ó¼ÍÎ ɼ ®¼ÅӼɿ½Á¾ÖÃÈÊÂÉÊüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊ ɼÎÁÌÁÉÊÎƾÈüËÊÍÎÌʊ Û¾¼ÉÁÎÊɼÉʾü¾ÊÀüÁÆÍÎÌÏÃÄÛ

šȸÄÂÀʽŸº½Ï½ÈÅÆÊÆĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ½ ÏýÅÒÊŸÈÒÂƺƼÉʺÆÊÆŸ.%#"(§½Ê½È ¬È¸ÁͽÈÌÆŶŻ½Å̽üºÈÒϺ¸ŸǽÅÉÀÆÅÀȸÃÀ×ɽÏýÅŸ¹Æȼ¸Ÿ¼ÀȽÂÊÆÈÀʽ šÆÃÌ»¸Å»ŸÀǽȽÈÀ¿ÀɸÅÀÇËÈÀ ¶È»½Å­¸Ë» º¼×ÉÅÆ %$8(/(0(17(%$8
RIBANTA INCANTO

¢È¸ÉÀº¸ÌÆÈĸ À¹Æ»¸ÊÆÉÒ¼ÒȾ¸ÅÀ½


ยฅร†ยบยผยบร‹ร†ร‰ร†ยบ ร„ยฝรยธร…ร€ยฟร’ร„ ร‰ร’ร‰ร‰ร‚รˆร€รŠร€ร‡ยธร…รŠร€ ยซรŠร„รรยฟร…ร„ยทร‚ร„ยทยผรˆร‰ยผร‰ยฟรยท ยšร‡ยผยนร‹ยนร‹ยนยผยนร…ยนรˆร‰ร‡ยฝรŒรƒร‹รร‡ร‹4"7*0รŠยพยฝร‡รˆร“ร„ร†รรŠ 3*#"/5"*/,"/50sรˆร“ร‰ยปรร˜ร‹ยฝยปรŒร‡รŠร‡ยปร…ยพรŽยนร†รร€ร“ร…รŠร“รŠ รŠรƒร‰รร‹รรˆยนร†ร‹รร€ยนรˆร‰ร‡รรร„รรˆร‡ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ร†ร‡ร†ร‡ยปร‡ร‰ยพร‘ยพร†รยพ รŠร“รยพร‹ยนยปยนร’ร‡รƒร‰ยนรŠรยปยปร“ร†ย† ร‘ยพร†ยปรยฝรŠยปรรŠร‡รƒยนรรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร†ร‡รŠร‹

ยฏยฟร‡ร…รยทร…ยธร‚ยทรˆร‰ร„ยทร†ร‡ยฟร‚ร…ยฝยผร„ยฟยผ ยฆร‡ยปรร˜ร‹ยฝยปรŒร‡รŠร‡ยปร…ยพรŽยนร†รร€ร“ร…รร…ยนร…ยนรƒรŠรร…ยนร„ร†ร‡ร‘รร‰ร‡รƒยน ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร†ยนรˆร‰รร„ร‡ยฟยพร†รยพ ร€ยนร‘รร‰รร†ยนร‡ร‹ ร…ร…รยปรรŠร‡รรร†ยนยฝร‡ร…ร… ยฅยพรŽยนร†รร€ร…ร“ร‹ รˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยปยนรŠยปร‡ยบร‡ยฝร†ร‡ร€ยนยปร“ร‰ร‹ยนร†ยพร†ยนรƒร‰รร„ร‡ร‹ร‡ยฝร‡ ยผร‰ยนยฝรŒรŠยนรรร€ยฝร“ร‰ยฟยนร†ยนร†ยนร‹ร‡ยปยนร‰ยปยนร†ยพยฝร‡รƒยผ รŠร“ยผร„ยนรŠร†ร‡3"-รยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรร‹ยพร†ร‡ร‰ร…ร

ยขยผรˆยผร„รƒร…ร„ร‰ยทยฝ ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ยพร†รยพร†ยนร†ร‡ยปยนร‹ยนรƒร„รรˆรŠรรŠร‹ยพร…ยน ยฝยปรŒร‡รŠร‡ยปรร˜ร‹ ร…ยพรŽยนร†รร€ร“ร…รŠยพร‡ร‹ร„รรยนยปยนรŠรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‹ยนรรŒยฝร‡ยบรŠร‹ยปร‡ร†ยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนรˆร‰รรˆร‡รŠร‹ยนยปร˜ร†ยพร‹ร‡รรŠยปยนร„ร˜ร†ยพร‹ร‡ ร†ยนรƒร‰รร„ร‡ร‹ร‡

ยชร„ยฟยนยผร‡รˆยทร‚ร„ร…ร‡ยผยบรŠร‚ยฟร‡ยทร„ยผ ยฆร‡ยปรร˜ร‹ยฝยปรŒร‡รŠร‡ยปร…ยพรŽยนร†รร€ร“ร…รŠร“รŠรŠรƒร‰รร‹รรˆยนร†ร‹รรˆร‡ร€ยปร‡ย† ร„ร˜ยปยนร‡รˆร‹รร…ยนร„ร†ร‡ร‰ยพยผรŒร„รร‰ยนร†ยพยปร‹ร‰รรˆร‡รŠร‡รƒรยฝยปรยฟยพร†รยพ รˆร‡รŽร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยนร„ยนรƒยนรƒร‹ร‡ร†ยนยผร‡ร‰ร†รร‹ยพ ร‹ยนรƒยนรร†ยนยฝร‡ร„ร†รร‹ยพ รˆยนร†ร‹รยปยพร‰ร‹รรƒยนร„ร†ร‡ยฝยปรยฟยพร†รยพร‹ร‡รŠยพร‡รŠร“ร’ยพรŠร‹ยปร˜ยปยนรŠ รˆร‡ร…ร‡ร’ร‹ยนร†ยนยปรร†ร‹ ร…ร‡ร†ร‹รร‰ยนร†ร†ยนยฝร‡ร„ร†ยนร‹ยนรˆยนร†ร‹ยนรŠร“รŠ ร€ยนยปร“ร‰ร‹ยนร†ยพร†ยนรƒร‰รร„ร‡ร‹ร‡รร‰ยพร€รˆร„ร“ร€ยผยนร ร…ร‡ร†ร‹รร‰ยนร†ร†ยนร†ยพย† รˆร‡ยฝยปรยฟร†ยนร‹ยนรยนรŠร‹ร†ยนยผร‡ร‰ร†ยนร‹ยนรˆยนร†ร‹ยน

+.#%(# .4(7 !0-! &+(*.60-.#. 30$!1 2!0!!$.0!

3+bยฆยพรŠร‹ร‡ร‰ย™ยบยนยฝยฟรยพยปo2&+  3+b!2!*o 2&+ 

!/!%-!/0.,(5+&-!'.-!!'! &-(*1&*.,o2&+  3+b(*.+!!"0.#1*(o !'!!1(#2&+  3+b-%3120(!+-!o !'!30$!1*.,&01(0$.1120.)o2&+  *#b-%3120(!+&-o"!'!(*.-(&*.,o2&+ 

 

ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡รรร†ร‡ยปยนรรรรˆร‰ร รŠรรŠร‹ยพร…รร‹ยพร€ยนยปร‰ยนร‹รรรˆร‰ร‡ร€ร‡ร‰รร


°±¯¥´«³©©³¦¶®¯¬¯¤©©

(Q2FHDQÑÁÈÑÁÂÏÓÃÁÅÉÒÓÁÎ×ÉÏÎÎÁÓÆÖÎÏÌÏÄÉàÂÆÈÂÁÓÆÑÉÉ

²ÁÍÏÒÎÁÓÉÒËÁÎÆÎÁÆÅÎÏËÏÐØÆÒÆ ÏÐÑÆÅÆÌàÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁÓÁÆÎÆÑÄÉà  ÅʽÃÀ»½ÅÊŸʸ¸ºÊÆĸÊÀ¿¸ÎÀןɻȸ¼Àʽ½ÂÃÖÏƺ¸¿¸ŸĸÃ׺¸Å½ÊÆ Ÿ½Å½È»ÀÁÅÀʽȸ¿ÍƼÀ ¿ÇÆÿº¸Å½ÊÆŸ¼ÀÉʸÅÎÀÆÅÅÆËÇȸºÃ½ÅÀ½ ÀɽſÆÈÀ¿Å¸ÏÀʽÃÅÆŸĸÃ׺¸Ƹ¹½Ã׺¸Å½ÊÆŸɻȸ¼Àʽ¦Éº½ÅÊƺ¸ ɽÇÆÉÊÀ»¸ÇƆ»ÆÃ×ĸ»ÒºÂ¸ºÆÉÊÇÈÀȸ¿ÇȽ¼½Ã׎ÊÆŸºÒÊȽÐÅÆÊÆ ÇÈÆÉÊȸÅÉ漮 ¿¸ÑÆÊÆÆÊǸ¼¸ŽƹÍƼÀÄÆÉÊʸÆÊÅƺÆƸ¹½Ã׺¸Å½šʸ¿À ºÈҿ¸&O0DFBOÇȽ¼Ã¸»¸Åƺ¸¹¸¿ÀÉŸʽÍÅÆÃÆ»À× ÂÆ×ÊÆȸ¹ÆÊÀŸÇÒÃÅÆ ¹½¿¹¸Ê½ÈÀÀÀɽ¿¸¼½ÁÉʺ¸ÄÆĽÅʸÃÅÆ

°

ʾÌÁÈÁɼËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁɼÉʾĊ ÎÁͿ̼ÀÄËÊË̼¾ÄÇÊÐÏÉÆÒÄÄÎÁ ɼ ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ ÉÁ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÊËÌÁÀÁÇÛÎÀÊËÊÍÇÁÀÉÄÛÀÁμÅÇ ÊÌÄ μÆľ¼ÁÇÁÈÁÉμÌÉÄÉÁÕ¼ƼÎÊÀÊËÖNJ ÉÄÎÁÇɼμËÌÊÈÛɼɼüξ¼ÌÛÉÁÎÊɼ ¾Ì¼ÎÄÎÁ ÈÊÉμÂÖÎ ¾ËÊÍÇÁÀÍξÄÁ ɼ ËÌÁÀ˼þ¼ÕÄÎÁ ÊÎ ÍÇÖÉÒÁ ÎÁÉÎÄ ÄÇÄ ÄÉÀľÄÀϼÇɼμ ÆÇÄȼÎÄÓɼ ÎÁÑÉÄƼ ¾Ö¾¾ÍÛÆÊËÊÈÁÕÁÉÄÁÓÁÍÎÊËÖÎÄËÌÁŠ ÀÄþÄƾ¼ÎÉʾÄ̼ÃÑÊÀÄüËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁ Ä ËÌÁÀÄ ¾ÍÄÓÆÊ ü ÈÊÉμ ¤ÃËÊÇþ¼Š ÉÁÎÊ ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ü ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ÊÎ ̼ÃÍÎÊÛÉÄÁ Á ÄÀÁ¼ÇÉÊÎÊ ÌÁÔÁÉÄÁ ü ÍÇÏÓ¼Û üÕÊÎÊÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁÍÁÉÃÊÌÄ Ä Ô¼ÇÎÁÌÄ ÉÁ ÄÃÄÍƾ¼Î ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ÊƼ½ÁÇÛ¾¼ÉÁ ¼ ËÌÊÍÎÊ ÍÁ ÍÖÓÁμ¾¼Î Í Äÿ̼ÀÁÉÊÎÊʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁÄÍÁÈÊÉÎÄ̼Î ɼÈÛÍÎÊËÊÂÁǼÉÄÁ «ÌÄ Àʽ¼¾ÛÉÁ ɼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼ ÆÖÈ ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ ԼNJ

ÎÁÌÄÎÁ ÉÁ ÄÃÄÍƾ¼Î ÉʾÊ ÊƼ½ÁÇÛ¾¼Š ÉÁ žÍÁ ˼Æ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁ ɼ ˼ü̼ ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇÉÄÏÍÎÌÊÅÍξ¼ÄȼÎ;ÊÄÎÁ ÉÁÀÊÍμÎÖÒÄ ž ËʾÁÓÁÎÊ ÊÎ ÍÇÏÓ¼ÄÎÁ ÀÄÍμÉÒÄÊÉÉÄÎÁ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ Ä ÍÁÉÃʊ ÌÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼Î üÌÁÂÀ¼ÉÁ Í ½¼ÎÁÌÄÄ ÆÊÄÎÊ ÎÌÛ½¾¼ ɼ¾ÌÁÈÁ À¼ ½ÖÀ¼Î ÍÈÁŠ ÉÁÉÄ ËÌÁÀÄÍÄÍÎÁȼμÀ¼ËÌÁÍμÉÁÀ¼ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄ̼

°ÑÆÅÁÃÁÓÆÌÎÉÒÆÎÈÏÑÉ ÂÆÈÂÁÓÆÑÉÉÏÓ(Q2FHDQ

¢ÆÅʸÂÊÒÊ¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀºÈ¸ÊÀ45¤ ɽ¿¸Íȸź¸Æʽ¼Å¸†½¼ÀÅÉʺ½Å¸ ÉÆøÈŸÂýʸÀÀĸ»ÆÊƺŸ ȸ¿ÇÆÃƾ½ÅÀ½½Å½È»À½ÅȽ¿½Èº¿¸ Å×ÂÆÃÂƼŽºÅÆÀ¿ÇÆÿº¸Å½ÇÈÀÇÒß ÊÒÄÅÀŸ

®ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ &O0DFBO ÊÎ ª½Á̼ÑÄÉ¿ ÀÊ ¨ÚÉÑÁÉ ÊÎ ¿ ̼Ã̼½Êξ¼Î ÌÁ¾ÊÇÚÒÄÊÉÉÄ ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇÉÄÍÁÉÃÊÌÉÄÈÊÀÏÇÄ ÆÊÄÎÊ ÓÁÌËÛÎÁÉÁÌ¿ÄÛÊÎɼÇÄÓÉÄÎÁÇÊƼÇÉÄ ÄÃÎÊÓÉÄÒĝǼ¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁɼÁÉÁÌ¿ÄŊ ÉÊÄÆÊÉÊÈÄÓɼμÁÇÁÆÎÌÊÉÄƼÄÄÃÆÇڊ ÓÄÎÁÇÉʽÖÌÃÊÎÊËÌÁÀ¼¾¼ÉÁɼÍĿɼÇÄ &O0DFBO ÊÕÁ ËÌÁà ¿ ËÌÁÀǼ¿¼ ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÄÆÇÚÓüÊ;ÁÎÇÁÉÄÁ ÆÊŊ ÎÊËÌÊÄþÁÂÀ¼ÍʽÍξÁɼμÍÄÁÉÁÌ¿ÄÛ ÁÀÄÉÍξÁÉÊ Ä ͼÈÊ ÊÎ ɼÎÄÍƼÉÁÎÊ ɼ ÆÊËÓÁÎʤÃË̼ÎÁÉÄÛÎÍĿɼÇÍÓÁÍÎÊμ .)[ Á Í ËÌÊÀÖÇÂÄÎÁÇÉÊÍÎ ÈÄÆÌʊ ÍÁÆÏÉÀ¼ÄÁËÖÎÄËʊÆÖÍÊÎÍĿɼǼ ɼ ÆÊɾÁÉÒÄÊɼÇÉÄÛ ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇ £¼ ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμɼËÌÁɼÍÛÉÁ ɼÍĿɼǼÍÁËʾμÌÛÊÕÁÀ¾¼ËÖÎľ ËÌÊÀÖÇÂÁÉÄÁɼ‘ÍÁÆ­ÎÁÃÄÊÍÉʾÉÄ ËÌÄÉÒÄËÄ ÈÊ¿¼Î ½ÁÃËÌʽÇÁÈÉÊ À¼ ÍÁ ;Ö̼Î ÍÎÊÎÄÒÄ ÆÇÚÓʾÁ Ä ÍÁÉÃÊÌÄ Ä À¼ ½ÖÀ¼Î üÀÁÅÍξ¼ÉÄ ˼̼ÇÁÇÉÊ üÕÊÎÊÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄËÊ¿ÇÁÀɼÎÊËÌÄ ɼÇÄÓÄÁÎÊ ɼ ÍÁÉÃÊ̼ ÆÊÄÎÊ ÄÊ Ë̼ռÎÍĿɼǾÍÛƼÈÄÉÏμËʾÁÀÉÖ ÁÀ¾¼ËÌÄÀÁÍÁÎÑÄÇÛÀÉÊÎÊÄÃÇÖÓ¾¼ÉÁÍÁ ËÊÇÏÓ¼¾¼¿ÌÁÔƼ¾À¼ÉÉÄÎÁ ¨ÊÀÏÇÄÎÁɼ&O0DFBOͼÆÊÈ˼ÆÎÉÄ ÄËÇÊÍÆÄÄÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÀʽ¼¾ÛÎÆÖÈÍ֊ ÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁÔ¼ÇÎÁÌÉÄËÌʿ̼ÈÄ

³ÆÑÍÏÒÓÁÓÉÈÁ ÐÏÍÆÚÆÎÉàÃÑÛÈËÉÒ ÐÑÏÈÏÑ×ÉÓÆÉÅÑ

¢ÃÖÏƺ½Ê½Ÿ&O0DFBOÄÆ»¸Ê¼¸ɽ¿¸Ã½Çº¸Ê¼ÆÈÀŸÉÊÒÂýÅÀÉʽÅÀÀɽ ÇȽ¼Ã¸»¸ÊÉȸ¿ÃÀϽżÀ¿¸ÁŧÈÀ'FTUP"(ŸÇÈÀĽÈɸÀ¿ÇÆÿº¸ÅÀÉȽ¹ÒÈÅÀŸ κ×ʹËÊÆÅÀÉÒÉÉÊÒÂýŸȸĸ Æκ½Ê½Å¸ºÒºÌÀÈĽÅÀ×κ×Êb$BFSVMp

 %$8(/(0(17(%$8 

©¼ÌÁÀ Í ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇÉÄÎÁ ÍÁÉÃÊÌÄ ½Áà ½¼ÎÁÌÄÄ &O0DFBO ̼Ã̼½ÊÎÄ ÁÉÁ̊ ¿ÊÄÆÊÉÊÈÄÓÉÄ ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇÉÄ ÈÊÀÏÇÄ ËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÄüÈÉÊ¿ÊÀÌÏ¿ÄʽǼÍÎÄ ɼËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ®ÁÍÁüÌÁÂÀ¼ÎÍÁÉÁÌ¿ÄÛ ͼÈÊ ÊÎ ÁÀɼ ȼÇƼ ÍÊǼÌɼ ÆÇÁÎƼ Í ËÇÊÕÑÈÈ­ËÁÆÎÖÌÖÎɼËÌÄÇÊÂÁŠ ÉÄÁÍÁ̼ÃËÌÊÍÎÄ̼ÊÎÎÁÌÈÊÍμÎÄüÌÁŠ ¿ÏÇÄ̼ÉÁɼÎÁÈËÁ̼ÎÏ̼¾ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ


(%201(+3,04031*3#/*( )#3420*4(-34%040 !1;GED8.6E@;G>C9"00'  3DI>NHA!07DE>L;" $ G;AI6@F

   26AI1;GED8

 

 &6A>C6,6B7HED86  

 

 /6:N,6AMK;86

  

ª¸¿ÀÀ¿ÃÒϺ¸Ñ¸ÉÀ»Å¸ÃÀ¼ÈҾ¸¿¸ÇÈÆ¿ÆȽÎÆÊ)PQQF¼Æ¹Àº¸½Å½È»À×ÆʺÒÈʽŽÊÆ ÇÈÀÆʺ¸È׎À¿¸Êº¸È׎ÀÇȽ¼¸º¸ÄÆĽÅʸÃÅÆÀÅÌÆÈĸÎÀ׿¸ÇÆ¿ÀÎÀ×ʸŸ ÇÈÆ¿ÆȽθ ÇÈÆ¿ÆȽÎÒʽÆʺÆȽŠÆÊÂȽÍŸÊÀÃÀ¿¸ÊºÆȽŠ

ËÌÁÃÏË̼¾ÇÁÉÄÛüËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄÍÎÄ¿¼ ÀÊ¿ÊÇÁÈÄÎÁËÊÌμÇÄɼ¼¾ÎÊÈʽÄÇÉÄÎÁ ÍÁ̾ÄÃĨÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊÀÊÌÄÀÌÖÂÆÄÎÁ ɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁɼ)PQQFͼʽÊÌÏÀ¾¼ÉÄ Í ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ɼ &O0DFBO ®Á ÓÁÌËÛÎ ÁÉÁÌ¿ÄÛμÍÄÊξÖÌÎÁÉÁÎÊɼÀÌÖÂƼμ ƼÎÊ ÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÍĿɼÇÄÃÄ̼Î ɼ ¼Ç¼ÌÈÁɼμÄÉÍμǼÒÄÛ ÓÁ¾ÍÁÊÕÁÄȼ ÊξÊÌÁÉËÌÊÃÊÌÁÒÄÇÄÍÒÁÇÄÆÊÉÊÈÄÛɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛÍĿɼÇÄÃÄ̼ΠÓÁÆÇÄȼÎÄÓɼμ ÄÉÍμǼÒÄÛ¾ËÊÈÁÕÁÉÄÁÎÊÄÇÄÊÎÊËÇÁŠ ÉÄÁÎÊÈÊ¿¼ÎÀ¼½ÖÀ¼ÎÄÃÆÇÚÓÁÉÄ &O0DFBO ËÌÄÆÇÚÓ¾¼ Í ̼Ã̼½ÊΊ ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ÀÌÏ¿ ÊÍÉʾÁÉ ËÌÄÉÒÄË ü ÁÉÁÌ¿ÄÅɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ÄÃËÊÇþ¼Õ ÎÁÈËÁ̼ÎÏÌÉÄÎÁ ̼ÃÇÄÆÄ žÍÇÁÀÍξÄÁ ɼ Îʾ¼ ÕÁ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼ ÍÁÉÃÊÌ ÆÊÅÎÊ ÕÁüÍÄӼĽÁÃƼ½ÁÇÕÁËÊƼþ¼ÊÎÀÁŠ ÇÁɼμÊÎÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÊÎÊÎÛÇÊÁÉÁÌ¿ÄÛ ƼÎʽÄÈÊ¿ÖÇÀ¼ÓÁÌËÄÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍξÊ ÊÎ ÎÁÈËÁ̼ÎÏÌɼμ ̼ÃÇÄƼ ÈÁÂÀÏ ÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÊÎÊ ÎÛÇÊ Ä üʽÄƼÇÛռμ ÍÌÁÀ¼«ÌÄËÌʾÁÂÀ¼ÉÁɼÊËÄÎÄÎÊÃÄ ËÌÄÉÒÄËÐÏÉÆÒÄÊÉÄ̼ËÌÄÎÁÈËÁ̼ÎÏ̊ ÉÄ̼ÃÇÄÆÄÊÎŒ¦ ËÊÎÊÃÄɼÓÄÉÈÊÂÁ üÍÁÆÏÉÀ¼À¼ÍÁËÌÁÀ¼¾¼ÎÀ¼ÉÉÄ

©ÎÓÆÌÉÄÆÎÓÎÁÒÄÑÁÅÎÁ ÁÃÓÏÍÁÓÉÈÁ×Éà ­ÁÉÃÊÌÄÎÁɼ&O0DFBOÄȼÎʽѾ¼Î ɼÀÁÅÍξÄÁÀÊȾ;ʽÊÀÉÊËÌÊ͊ Î̼ÉÍξÊÄÇÄÀÊÈËÌÁÃÍÎÁÉÄÄËÇÊÓÄ ¾̼ÈÆÄÎÁɼÁÀɼͿ̼À¼

£¼ËÌÄÁȼÉÁɼÄÃÇÖÓÁÉÄÎÁÀ¼ÉÉÄ ÄȼüÁÀÄÉÄÓÉÄÍμÉÒÄÄÍÁÀÉʊÄÇÄ À¾ÏƼɼÇÁÉËÌÁ¾ÆÇÚÓ¾¼ÎÁÇÄÇÄÀÄÈÁÌ ÆÊÄÎÊ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÈÊÉÎÄ̼Î ¾ ÍμɊ À¼ÌÎÁÉ ÆÇÚÓ žÖÃÈÊÂÁÉ Á ÀÄÌÁÆÎÉÄÛÎ ÈÊÉμÂÆÖÈɼÇÄÓÉÊÎÊüÀ¾Ä¾¼ÉÁɼ ÕÊÌĦÖÈÎÛÑͼ̼Ã̼½ÊÎÁÉÄËÌÄÁÈÉĊ ÒÄ ÆÊÄÎÊɼËÌÄÈÁÌÍÁ;ÖÌþ¼ÎÍËÌÁŠ ¾ÆÇÚÓ¾¼ÎÁÇ ÄÇÄ ÆÖÈ ÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÉÊÎÊ ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÊÌÁÔÁÉÄÁžʽǼÍÎμɼ Ϳ̼Àɼμ¼¾ÎÊȼÎÄüÒÄÛÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ɼ&O0DFBOɼÈÄ̼ÎÌÁÔÁÉÄÛËÌÄ"## (FCBVEFUFDIOJL #BDLIPGG 4JFNFOT 5IFSNPLPO 8BHPÄ8JFMBOE ¤È¼ ɼË̼¾ÁÉÄ ̼Ã̼½ÊÎÆÄ Ä ü ÍËÁÒļÇÉÄÎÁÍÇÏӼĮÁͼ;ÖÌüÉÄÍ ϾÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁ ɼ ʽѾ¼Î¼ ɼ ÀÁÅÍξÄÁ ËÌÄËʊ¿ÊÇÁÈÄÎÁͿ̼ÀÄÄÇÄÄÃÇÖÓ¾¼ÉÁ ɼ ʽ̼ÎÉÄ ÍĿɼÇÄ ü ËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ ¾ ʽǼÍÎμɼÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμ

#G6C6F*A@D8  

  *86?AD,DA;8

 6EJ>C<,A>B;CG>C5;EC;8 >C<1;GME0ED=D8 6EJ/>@DA6?/>@DAD8

   >C</;:NA@6$DK6ED86 ©ÈÅÁÃÁ ÒÆ ÃÛÈ ÏÒÎÏÃÁ ÎÁ ÌÉ ×ÆÎÈÉÏÎÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ Ò 9HUODJ für )DFKSXEOL]LVWLN*PE+ºÔÓÄÁÑÓ¤ÆÑ ÍÁÎÉà ²ÐÉÒÁÎÉÆ %$8(/(0(17( %$8 ÉÈ ÌÉÈÁ ÈÁ ÐÛÑÃÉ ÐÛÓ Ã ¤ÆÑÍÁÎÉà ÐÑÆÈ Ä£ÍÏÍÆÎÓÁÉÈÅÁÎÉÆÓÏÒÆÐÔ ÌÉËÔÃÁäÆÑÍÁÎÉà¡ÃÒÓÑÉà¹ÃÆÊ ×ÁÑÉà±ÔÒÉàÉ¢ÛÌÄÁÑÉà %$8(/(0(17(%$8¢ÛÌÄÁÑÉàÆÍÆ ÅÉÆÎ ÐÁÑÓÎÝÏÑ É ÑÆÅÏÃÆÎ ØÌÆÎ ÎÁ ¡ÒÏ×ÉÁ×Éàf¢ÛÌÄÁÑÒËÉÃÑÁÓÉÉÐÑÏ ÈÏÑ×Éu

®ÁÅÆÇÅÎÁÓÆÖÎÏÌÏÄÉà žÁÓÁËÁÎÀÁÍÁÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄËÌÁÀŠ Ǽ¿¼ÎÄÉÀÏÍÎÌļÇÉÄËÌÊÀÏÆÎÄüͿ̼ÀŠ ɼμÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼;¿Ì¼ÀÁÉÄÍÁÉÃÊÌÄ ÊÎ&O0DFBO¬Á¾ÊÇÚÒÄÊÉɼμÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ÍÁɼÈÄ̼¾ÈÉʿʽÌÊÅÉÄ¿ÊÇÁÈÄͿ̼ÀÄ ƼÎÊɼËÌÄÈÁ̾ÉʾÊÎÊÐÄÌÈÁÉÊÎÊÍÁŠ À¼ÇÄÕÁcBWJWB.VOJDIqɼBosch Siemens Hausgeräte(NC)ÄÇľÊÍÉʾÉÊÎÊÍÁÀ¼Š ÇÄÕÁɼ4"1%FVUTDIMBOE¾Ö¾ž¼ÇÀÊÌÐ «Ê¾ÁÓÁÄÉÐÊÌȼÒÄÛÈÊÂÁÀ¼ËÊÇÏÓÄÎÁ ɼ¼ÀÌÁÍXXXFOPDFBOEF %$8(/(0(17(%$8®ÉËÁËÃÁØÁÒÓÏÓÓÏÃÁÉÈÅÁÎÉÆÎÆÍÏÇÆ ÅÁ ÂÛÅÆ ÑÆÐÑÏÅÔ×ÉÑÁÎÁ ÉÈ×àÌÏ ÉÌÉ ØÁÒÓÉØÎÏÂÆÈÉÈÑÉØÎÏÓÏÐÉÒÍÆÎÏÑÁÈ ÑÆÙÆÎÉÆÎÁÉÈÅÁÓÆÌÒÓÃÏÓÏ ±ÆÅÁË×ÉàÓÁ ÎÆ ÎÏÒÉ ÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓ ÈÁ ÅÏÒÓÏÃÆÑÎÏÒÓÓÁÎÁÐÏÅÁÅÆÎÁÓÁÉÎÕÏÑ ÍÁ×Éà

£ÒÉØËÉÐÑÁÃÁÈÁÐÁÈÆÎÉŠ

®ÉÆÒÛÈÅÁÃÁÍÆÆÅÉÎÎÁÓÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÏÎÎÁÒÑÆÅÁ ÈÁÆÃÑÏÐÆÊÒËÉàÐÁÈÁÑÎÁ ÒÓÛËÌÁÅÏÄÑÁÍÁÕÁÒÁÅÉ


°¹Œ¼²³¯Ă&#x20AC;º¯

-   â&#x20AC;&#x201C;  

  ! " #$!

www.frontale.de

%. â&#x20AC;&#x153;&. '. (â&#x20AC;? 25 A, 1113 ) !

%C+ + , -+!+ /, = 2. 4. 2008 . . , G+! 8  EC- " "C " ",  â&#x20AC;&#x201C; 0, + + " fensterbau frontale 2008.  

: â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

     , , ,      ,   â&#x20AC;&#x201C; ,  ,    , ,   , ! ", #  ,  $%   &     ', ,  ,    ' % (!,       , ,  , ,   %  , %     %  ) , ! ,    & 

*++ - / +    0+  /4 $. 6 /4 +!: 7 " 8  + 0   500 /= (4 -4). )$ + 0  1000 /=. B - "! +  -= - . 6 +! $ . 02 816 30 30, 816 30 39, m.chipev@ahk-bg.org

12.11.2008 . . ) !

 %$8(/(0(17(%$8 

) -C :

E= F  


«ÁÓÁÌÏÄÎÁÕÉÑÍÉÓÆÃÂÑÁÎÙÁ £ËÁÓÁÌÏÄDÔØÁÒÓÃÁÓÕÉÑÍÉÓÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÉÌÉÃÎÏÒÉÓÆÌÉÉÅÉÒÓÑÉÂÔÓÏÑÉÎÁÒÓÛËÌÁÐÑÏÕÉÌÉ ÈÁÃÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×ÉÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉÏÂËÏÃÍÆÓÁÌÎÉËÏÎÒÓÑÔË×ÉÉÍÁÙÉÎÉÈÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏ ÏÂÑÁÂÏÓËÁÓÁÉÐÏÅÅÛÑÇÁÎÆÓÏÉÍÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÓÆÐÑÉÏÒÓÛËÌàÃÁÎÆÓÏÎÁÒÄÑÁÅÉÓÆÌÆÐÉÌÁ ÒÉÌÉËÏÎÉÐÏØÉÒÓÃÁÚÉÐÑÆÐÁÑÁÓÉÉÅÑÔÄÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÐÑÏÅÔËÓÉÎÁÒÓÑÏÉÓÆÌÎÁÓÁÖÉÍÉà 3+%12.0! $&(%" 2%+  3+ 2 * 2%+ 

 0- / $- /0.,(4+%- '.-  ' %-(*1%*.,2%+   3+(*.+ !0."1*(  ' 1("2%+  3+-$3120( +-  ' 30# 1 *.,%01(0#.1120.)2%+    *"-$3120( +%- ! ' (*.-(%*.,2%+ 

 

³ÏÃÁÍàÒÓÏ ÆÈÁ£ÁÒ

±ÁÈÍÆÑÎÁËÁÑÆÓÏÏÒÎÏÃÁÒÍÃÉÒÏØÉÎÁÒÍ ·ÆÎÁÈÁÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÐÑÉÆÅÎÏËÑÁÓÎÏÐÌÁÚÁÎÆÌà ·ÆÎÁÈÁÆÅÉÎÉØÎÉÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÌÃÎÁÂÑÏÊ ·ÆÎÉÓÆÎÆÃËÌßØÃÁÓ¥¥² µÏÑÍÁÓÎÁÄÏÓÏÃÉÓÆËÁÑÆÓÁ$GREH,OOXVWUDWRU(36ÉÌÉ7,))ÕÏÑÍÁÓÑÁÈÅÆÌÉÓÆÌÎÁÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓGSL 7HËÒÓÏÃÆÓÆÅÁÒÁËÏÎÃÆÑÓÉÑÁÎÉÃËÑÉÃɲÐÉÒÁÎÉÆÓÏÎÆÐÑÉÆÍÁÕÁÊÌÏÃÆÄÆÎÆÑÉÑÁÎÉÒ&RUHO'UDZ

²ÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©Àu ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆvÂÓÆÌÕÁËÒ


°±¯¥´«³©©³¦¶®¯¬¯¤©©

5RPDÑÁÈÙÉÑàÃÁÒÐÉÒÛËÁÎÁÑÏÌÆÓÎÉÓÆÚÏÑÉ

°ÁÒÃÁÈÁÃÒÉØËÉ ÍÁÎÒÁÑÅÎÉÐÑÏÈÏÑ×É 3PNBÆÊÅƺÆȸ¿ÐÀÈÀÉÇÀÉÒ¸ŸÈÆýÊÅÀʽÉÀÑÆÈÀ¿¸ĸÅɸȼÅÀ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ8FSTP¦Ê¼½ÃÅÀʽ½Ã½Ä½ÅÊÀǸɺ¸ÊÇÆÏÊÀŸºÉÀÏÂÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ ÇÈÆÀ¿º½¼½ÅÀÆÊÌÀÈÄÀʽ7FMVYÀ3PUP§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃ×ÊÇȽ¼Ã¸»¸ŸɺÆÀʽ ÂÃÀ½ÅÊÀÆÈÀ»ÀŸÃŸʽÍÅÀ¸ÉȽ¼ÀθÇȽ¼ÀÄÉʺ¸ ÆÉÀ»ËÈ׺¸ÉÀÀÇƆ »ÆÃ×ĸÂÆÅÂËȽÅÊÆÉÇÆÉƹÅÆÉÊ

±

¼Ã¿Ö¾¼ÉÁÎÊɼËÌÊÐÄÇÄÎÁËÊþʊ ÇÛ¾¼ÀÊÍÎÖËɼËʾÁÓÁ;ÁÎÇÄɼ ¾ ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ Ä Ëʊ¿ÊÇÛȼ ¾ÄÀÄÈÊÍÎ ɼ¾ÖÉ «ÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎ Á ÏÍÖ¾ÖÌÔÁÉÍξ¼Ç ËÌʿ̼ȼμ ÍÄ ü ÀÊÍμ¾ÆÄ8FSTPÁËÌÄ¿ÊÀÁÉüÌÁÀÄÒ¼ ÍÄÍÎÁÈÄȼÉͼÌÀÉÄËÌÊÃÊÌÒÄɼ7FMVY Ä 3PUP «ÌÄ Îʾ¼ ¾ÖÉÔÉÄÎÁ ÌÊÇÁÎÉÄ ÕÊÌÄ˼;¼Îɼ¾ÍÄÓÆÄȼÌÆÄËÌÊÃÊ̊ ÒÄ ËÌÊÄþÁÀÁÉÄ ÍÇÁÀ ¿ÊÀÄɼ c ÊÍμ ÍÁ ËÊÎÌÏÀÄÑÈÁ ÉÊ ÍËÊÆÊÅÉÊ ÈÊÂÁÈÀ¼ÊοʾÊÌÄÈÍÓÄÍμÍÖ¾ÁÍÎɼ ¾ÍÄÓÆÄÂÁǼÉÄÛÊÎÍÎ̼ɼɼÆÇÄÁÉÎĊ ÎÁ ʽÛÍÉÛ¾¼ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇÛÎɼÊÎÀÁǼ üÉʾÄ̼Ã̼½ÊÎÆÄ°ÊÇÆÁ̫мÏÀÇÁÌ ¨ÊÉÎÄ̼ÉÁÎʾÖʽÕÁÉÁÁÍÇÊÂÉÊÄÁ ÀÊÍμ½ÖÌÃʤÎÖÅƼÎÊËÌÄƼÓÁÍξÁÉ ÈÊÉμÂÉÄÕÊÉÁÍÁËÌÊÈÁÉÛËʾÌÁÈÁ

ɼ ÁÆÍËÇʼμÒÄÛμ ÉÄÎÊ ËÖÆ ÍÁ ɼŠ ÌÏÔ¼¾¼Î ÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÎÁ ƼÓÁÍξ¼ ɼ ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎÁÍËÊÆÊÁÉ üÀ¼ÀÁɼμÊÎÉÁ¿Ê¿¼Ì¼ÉÒÄÛ®ÖÌÍÁŠ ÉÁÎÊÊÎÍÎ̼ɼɼɼÔÄÎÁ˼ÌÎÉØÊÌÄÁ ÀÊÍμÎÖÓÉÊ ¾ÄÍÊÆÊ ³ÌÁà ɼÔÄÎÁ Ìʊ ÇÁÎÉÄÕÊÌÄÎÊÅÊÐÊÌÈÛÀÊÆ̼Å;ÊÛμ ËÌÊÀÏÆÎʾ¼ËÌʿ̼ȼÄÈÊÂÁÏÍËÁÔÉÊ À¼ËÊÍÌÁÕÉÁËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍξ¼Î¼ɼ ÆÊÉÆÏÌÁÉÎɼμ½Ê̽¼q ¬¼Ã½Ä̼ÍÁ 8FSTPËÌÁÀǼ¿¼¾¼ÌĊ ¼ÉÎ ½Áà ÐÏÉÆÒÄÄÎÁ ɼ ¼ÇÏÃÄ °Ä̊ ȼμ Í ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ÍÄ ËÊÍÎÄ¿¼ ¾ÄÍÊÆ ÆÊÈÐÊÌÎÓÌÁÃÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍƼÈÁѼÉÄƼ œÆÊ ÉÁ Á ¾ÖÃÈÊÂÉÊ À¼ ÍÁ ÊÍÄ¿ÏÌÄ ;ÖÌþ¼ÉÁ Í ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍƼμ ÈÌÁ¼ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ËÊÌÖӼΠÌÊÇÁÎÉÄ ÕÊÌÄ üÀ¾Ä¾¼ÉÄÓÌÁüÆÏÈÏǼÎÊÌ üÌÁŠ

3PNBƹƻ¸Ê׺¸ÉÇÀÉÒ¸ŸɺÆÀʽ ¼ÆÉʸºÂÀ¨ÆýÊÅÀʽÑÆÈÀŸ8FSTP ÄÆ»¸Ê¼¸ǸÉŸÊŸºÉÀÏÂÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ ÇÈÆÀ¿º½¼½ÅÀÉý¼»Æ¼ÀŸ

À¼Õ ÍÁ ÊÎ ÍÇÖÉÓÁ¾ ˼ÉÁÇ «Ê ÄýÊÌ üÀ¾Ä¾¼ÉÁÎÊÈÊÂÁÀ¼ÍÁÊÍÄ¿ÏÌÄÓÌÁà Ƽ½ÁÇÄÇÄËÌÄÍÊǼÌÉÊÎÊÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ tÀÄÍμÉÒÄÊÉÉʩʾÄÛÎÁÌ¿ÊÉÊÈÄÓÁÉ ÌÖÓÁÉ ËÌÁÀ¼¾¼ÎÁÇ (FOJP ËÊþÊÇÛ¾¼ ÄýÊÌ ɼ ËÊÃÄÒÄÊÉÄ̼ÉÁ ÆÖÀÁÎÊ Á ɼŊÏÀʽÉÊ«ÌÄÉÒÄËÖÎɼüÕÄ˾¼ÉÁ ÄÏËÊÎÌÁ½¼Î¼ɼÍÖ¾ÍÁÈȼÇÆÊɼ½ÌÊÅ ¾ÄÉÎʾÁ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ ÇÁÍÁÉ ÈÊÉμ ËÊ Ë̼¾ÄÇÊ ÊξÖÎÌÁ µÊ̼μ ÍÁ ÄýÄ̼ ËÊ Ò¾ÛÎ t Íľ ÍÌÁ½ÖÌÉÊÍľ ¼Ñ¼Î Ä ÎÉ£¼̼ÈÆÄÎÁ ËÊÀ̼ÈÆÄÎÁ ÔÄÉÄÎÁ ÄÊÍμɼÇÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄÁɼ̼ÃËÊÇʊ ÂÁÉÄÁÒÛǼμÆÊÇÁÆÒÄÛÊÎÒ¾ÁÎʾÁɼ 3PNB 

£ÂÑÏÊÎÁÒÐ%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©ÀÏØÁËÃÁÊÓÆ w³ÆÍÁÎÁÂÑÏà°±¯©¨£¯¥©³¦¬©®¡39&°±¯µ©¬©¨¡°±¯¨¯±·©© £±¡³©ÑÁØÁÒÓ¯ÐÉÒÁÎÉÆÉÓÆÖÎÉØÆÒËÉÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ³ÁÌÏÎÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓ ¡ËÏÇÆÌÁÆÓÆÅÁÎÆÐÑÏÐÔÒÎÆÓÆÎÉÓÏÆÅÉÎÂÑÏÊÏÓÒÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17( %$8¢»¬¤¡±©ÀuÎÁÊÌÆÒÎÏÆÅÁÒÆÁÂÏÎÉÑÁÓƨÁ×ÆÌÓÁÐÑÆÃÆÅÆÓÆÒÔÍÁÓÁ ÐÏÂÁÎËÏÃÐÛÓÉÎÉÉÈÐÑÁÓÆÓÆÐÏÐÛÌÎÆÎÓÁÌÏÎÒÓÏØÎÉàÒÉÁÅÑÆÒ ·ÆÎÁÈÁÂÑÏàÌà ÂÆÈ¥¥²

µÉÑÍÁ ©ÍÆÉÕÁÍÉÌÉà ´ÌÉ×Á°« °ÏÚÆÎÒËÉËÏÅÎÁÒÆÌÆÎÏÍàÒÓÏ ³ÆÌ µÁËÒ (PDLO $ÅÑÆÒÎÁÑÆÅÁË×ÉàÓÁ ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆu¢ ÓÆÌ

 %$8(/(0(17(%$8 

¥ÁÎÎÉÈÁÂÁÎËÏÃÉàÐÑÆÃÏÅ ±ÁÊÕÁÊÈÆ΢ÁÎË¢ÛÌÄÁÑÉà$¥ËÌ£ÉÓÏÙÁ%,&5=%%%*6) ²ÍÆÓËÁÃÌÆÃÁ%*5=%%


ETEM STATICS ETE M Пр

STA TIC S

огр а хор и ор ма за а изо зм с нта еря татич ван ли еск е за фа на в и изч сад ер и ни тик слен сис али ия тем и иЕ ТЕМ

 Лесен за употреба софтуер за проектанти и архитекти Бърз избор на подходящи профили за конкретен проект

ETEM STATICS Програма за статически изчисления и оразмеряване на вертикали и хоризонтали за фасадни системи ЕТЕМ

 Инерционни характеристики и примерни таблици за количествено-стойностни сметки за всички фасадни системи ЕТЕМ Стойности за натоварвания от вятър и сняг според действащото законодателство

ETEM Statics се разпространява безплатно. За да получите програмата, обърнете се към търговските ни представители или към най-близкия офис на Стилмет.

София 1220, бул. Илиенци 119А тел.: 02 92 19 111, 0800 18 900 факс: 02 92 19 160 e-mail: info@stmet.com www.etemsystems.com


Bauelemente 11/2007