Page 1

Zurekin LAZKAO

2012 APIRILA ABRIL 2012

Lazkaoko EAJ/PNVren aldizkaria

01 zenbakia

ZABORRAK: TEKNOLOGIAREN AUKERA EDUKIAK contenidos Zabor bilketarako 2sistema elektronikoa -5 Sistema electr贸nico de recogida de basura 2012ko aurrekontuak 6 eta 2011ko likidazioa Presupuestos de 2012 7 y liquidaci贸n de 2011 Obrak martxan Obras en marcha

8

Ona, itsusia...

9

Lo bueno, lo feo... Berriketan Entrevista

10 11

Agenda Kontaktua

12

errefusa

errefusa

ZABOR BILKETA DELA ETA

2011: ALDEKO SALDOA

BERRIKETAN / ENTREVISTA

A VUELTAS CON LA BASURA

2011: SALDO POSITIVO

JON ALTUNA


Página 2

Z u re k i n

BAI edukiontzien bidezko sistemaren garapenari SÍ al desarrollo del sistema de contenedores

Martxoaren 28an Bilduk Atez ateko zabor bil-

Bildu aprobó el 28 de marzo la implantación en

keta sistema Lazkaon ezartzea onartu zuen.

Lazkao del sistema de recogida de basuras Puer-

Bidezkoa da erabakia, jakina, baina presaka eta

ta a Puerta.

kontsentsurik gabe onartu da. Eta ez du plani-

adoptada con prisa, sin consenso y ! sin planifica-

fikazio urbanistikorik edo bidegarritasun planik !

ción urbanística ni plan de viabilidad previos !

Lazkaon, ordea, gaikako bilketa hobetzeko bidean

Lazkao, sin embargo, comenzó a ahondar en 2010

sakontzen

Honetarako

en la idea de mejorar la recogida selectiva. Idea-

aurreko legealdian martxan jarritako sistema aitzin-

mos para ello un sistema pionero que, de desarro-

daria asmatu genuen. Aurreikusita zegoen bezala

llarse tal y como estaba previsto en la anterior le-

garatuz gero, oso emaitza onak lor ditzake. Kostu

gislatura, podría conseguir excelentes resultados

ekonomiko eta urbanistiko txikiarekin gainera.

con un impacto económico y urbanístico mínimos.

Edukiontzi marroia zabaldu genuenean, ontzi baten

Con el contenedor marrón destinado a la recogida

irekierarako txartel elektronikoa bat asmatu

de residuos orgánicos, pusimos a la vez en marcha

eta ipini genuen. Edukiontzi marroiaren erabilerari,

un modelo piloto adaptando a un contenedor un

herrian okupatuta dauden etxebizitzen %50k eman

sistema de apertura mediante tarjeta elec-

zion baietza.

56 etxebizitzek txartel

trónica. El 50% de las viviendas ocupadas de Laz-

elektronikoa jaso zuten sistema probatzeko. Pro-

kao se adhirieron de forma voluntaria al uso del

batu ondoren, galdeketa bati erantzun zioten era-

contendor marrón y 56 viviendas dispusieron de

biltzaileek

tarjeta electrónica. Los usuarios

hasi

ginen

Gainera,

2010ean.

eta irekiera elektronikoa edukiontzi

Una decisión legítima, sí, pero

de la misma

marroi guztietara zabaltzearen alde agertu ziren.

apoyaron más tarde (marzo de 2011) la idea de

Zabalkuntza legealdi berrian egin zen.

extender el sistema de apertura electrónica a to-

Atez atekoak ez du hobetzen Lazkaon garatzen

dos los contenedores marrones del municipio. Esta

hasi ginen sistema. Beraz, EAJko ordezkariok

extensión llegó con la nueva legislatura.

eredu honekin jarraitu behar dela uste dugu.

El PaP no mejora el sistema que viene desarro-

Helburua zaborren bilketa bereizia bultzatzea

llándose en Lazkao. Los representantes del PNV

da. Kopuruak hobetzea, alegia. Ez genituen bes-

creemos que debemos seguir con la implanta-

tela orain arte eman ditugun pausoak eman

ción de este modelo con el objetivo de conse-

izango.

guir que aumenten los porcentajes de recogida

Zergatik ez du nahi Bilduk?

selectiva. ¿Por qué no quiere Bildu?

Lazkaotarron borondatean sinesten dugu. Hobetzeko eta ikasteko gai garela uste dugu. Horretarako, herritarrei zuzendutako kontzientziazio eta pedagogia arloko ekimenak prestatu behar dira. Hori da bidea.

Confiamos en la voluntad de los y las lazkaotarras para mejorar y en su capacidad para aprender y creemos que la fórmula para que esto sea posible debe basarse en iniciativas dirigidas a la concienciación y a la pedagogía.


Página 3

0 1 z en b a k i a

Txartelaren zabalkuntza: nondik noraino Extensión de la tarjeta: ¿hasta dónde?

Pausoz Pauso:

Paso a Paso:

1-Informazio kanpaina. Edukiontzi berdea kendu eta birziklatzerik ez dagoen zaborrarentzat txarteldun edukiontzi berria, grisa, jarri. Txartela etxebizitza guztietara zabalduko litzateke, berarekin edukiontzi grisa eta marroia zabaltzeko.

1-Campaña informativa y sustitución del contenedor verde para la recogida de la basura que no se puede reciclar por un contendor gris de apertura electrónica. Extensión de la tarjeta, única para los contenedores gris y marrón, a toda la población.

2-Bi edukiontzietan irekiera sistemaren bidez jasotako datuen arabera jakingo litzateke zein etxebizitzek erabiltzen duten metodoa eta zeintzuk ez. Hori jakinda, zaborren bereizketa ondo egiteko zailtasunak dituztenengan zuzendutako sentsibilizazio kanpainak egingo lirateke. Honez gain, edukiontzi griserako homologatutako poltsen erabilera ezarriko litzateke. Horien bidez ere, edukiontzi grisen erabilerari buruzko informazioa izango genuke. Honen baitan, birziklatzen dutenei hobariak emango genieke.

2-Los datos obtenidos a través de los sistemas de apertura de ambos contenedores informan sobre qué viviendas hacen uso del método y cuáles no. Esta lectura permitiría incidir en una nueva fase de sensibilización dirigida específicamente a quienes no depositan su basura de forma selectiva. Se podría extender el uso de bolsas homologadas para la basura del contenedor gris. Esto nos permitiría obtener datos sobre el uso de los contenedores e implementar un sistema de bonificaciones que beneficie a quienes reciclan.

3-Homologatutako zabor poltsei barra kodea jartzeko aukera izango litzateke. Edukiontzien erabilera okerra zuzentzeko izango litzateke, barra kodeak eta txartelak lotura izango lukete eta.

3-Sólo si fuera necesario, para evitar usos indebidos, se podría realizar un seguimiento a través de un código de barras que asociaría la tarjeta personal con las bolsas homologadas.

4-Beharrezkoa izanez gero, txartela edukiontzi guztietara zabaltzeko aukera izango litzateke.

4-En última instancia, se podría extender la apertura electrónica a todos los contenedores.

Edukiontzi berdea kendu eta

Sustituyendo el contenedor ver-

honen ordez irekiera elektroni-

de por uno nuevo de apertura

koa duen beste bat jar daiteke.

electrónica para la materia no

Birziklatzerik ez dagoen mate-

reciclable y la extensión de la

ria jasoko luke. Txartela herritar

tarjeta a toda la población, se

guztiek izango lukete. Aldi be-

podrían acometer campañas di-

rean, zaborrak bereizteko zail-

rigidas a quienes tienen dificulta-

tasunak

herritarrei

des para desechar la basura se-

kanpaina pertsonalak zuzenduko

lectivamente e incrementar de

litzaieke. Horrela lortuko litza-

esta manera los porcentajes de

teke birziklapen tasak hobetzea.

recogida selectiva y reciclaje.

dituzten


Página 4

Z u re k i n

Ezarpen egutegia Calendario de implantación

Sistema bat ez bada garatzen, ez du balio. Horregatik azaldu nahi ditugu txartelaren sistemak funtzionatzeko egindakoa eta aurrerantzean eman beharko liratekeen pausoak. Un sistema que no se desarrolla no sirve. Por eso queremos destacar los pasos dados hasta ahora y los que debieran darse para que funcione el sistema de tarjeta electrónica.

ORAIN ARTE, ZER?

22001100

HASTA AHORA, ¿QUÉ?

edukiontzi marroia eta txartel elektronikoarekin esperientzi pilotua contendor marrón y experiencia piloto con tarjeta electrónica

txartelaren ezarpena edukiontzi marroi guztietan

2011

ETA ORAIN, ZER?

implementación de tarjeta en todos los contenedores marrones

Y AHORA, ¿QUÉ? txartela etxebizitza guztietara banatu; sentsibilizazio eta informazio kanpaina

20 12

egin; edukiontzi berdea kendu eta txarteldun grisa ezarri reparto de la tarjeta a todas las viviendas; realización de campañas de sensibilización e información; sustitución de contenedor verde por gris con tarjeta

ETA GERO, ZER?

Y DESPUÉS, ¿QUÉ? birziklatzen dutenentzat hobariak eta oraindik birziklatzen ez dutenei zuzenduta,

2013

informazio kanpaina pertsonala bonificaciones a quienes reciclan y campaña de información personalizada dirigida a quienes no reciclan o depositan la basura selectivamente


Página 5

0 1 z en b a k i a

KONPARATU!!!

COMPARA!!!

Zein nahiago?

¿Cuál prefieres?

ATEZ ATE

SISTEMA ELEKTRONIKOA

Birziklatzen duenari eragozpenak

Birziklatzen duenari hobaria

Birziklatzen ez duenari eragozpenak

Birziklatzen ez duenari eragozpenak

Kostu ekonomiko handiagoa

Kostu ekonomiko txikiagoa

Bilketa selektiboaren portzentaje altua

Bilketa selektiboaren portzentaje altua

Zabor turismoa

Zabor turismorik ez

Inpaktu urbanistiko deigarria

Inpaktu urbanistikoan aldaketarik ez

Eztabaida sozial eta politikoa

Kontsentsu sozial eta politikoa errazagoa

Pertsonengan mesfidantza

Pertsonengan konfiantza

Herritarrak sistemaren zerbitzura

Sistema herritarren zerbitzura

PUERTA A PUERTA

SISTEMA ELECTRÓNICO

Impedimentos a quien ya recicla

Bonificaciones a quien recicla

Impedimentos a quien no recicla

Impedimentos a quien no recicla

Mayor coste económico

Menor coste económico

Alto porcentaje de recogida selectiva

Alto porcentaje de recogida selectiva

Turismo basura

No al turismo basura

Considerable impacto urbanístico

Menor impacto urbanístico

Mayor discusión política y social

Mayor consenso político y social

Desconfianza en las personas

Confianza en las personas

La ciudadanía al servicio del sistema

El sistema al servicio de la ciudadanía


Pรกgina 6

Z u re k i n

2011ko LIKIDAZIOA :

2012ko AURREKONTUA :

aldeko saldoa

aldeko botoa

Martxoko Osoko bilkuran 2011ko aurrekontuaren

Aurreko aldizkarian gure jarrera kritikoa azaldu ge-

likidazioa ezagutzera eman zen. Oso gustura gaude.

nuen onartu berriak ziren 2012ko tasen inguruan.

Batik bat, kontutan hartzen badugu urtean zehar izan-

Tasei egindako aldaketa proposamenak irizpiderik ez

dako mugimendua: 5.113.000 euro kudeatu ziren in-

zuela esan genuen.

bertsioetarako eta, maiatzean, udal hauteskundeen aurretik, 1.300.000 euro inguruko mailegua itxi zen.

Oraingoan, aurreko abenduan onartutako 2012ko aurrekontuen alde egin genuela esan behar dugu.

2011ko aurrekontuaren likidazioaren emaitza onak,

Guretzat, Lazkaorako garrantzitsuak diren hainbat

2012ko aurrekontuan diru kopuru bat eransteko au-

proiektu aurreikusi dira aurrekontuan eta horregatik

kera ematen du. Gainera, Lazkaoko Udalaren egoera

eman genuen aldeko botoa.

ekonomikoa ona ez zela zabaltzen ari zen zurrumurrua isildu edi lasaitzeko balioko du.

Iturgaitzaga eta Kanpandegiko biribilguneak egiteko partidak dira horiek. Proiektu horiek egiteko

Aldeko saldoa 137.887 eurokoa da eta 2012ko in-

adostasuna eta diru-laguntza (%100) lortu zen

bertsioetara erantsiko da. Kopuru honi, beste 127.000

aurreko legealdietan. Maiatzeko hauteskundeen on-

euro gehitzeko aukera izango da, kudeaketa ondo bi-

doren, ordea, proiektuak zalantzan jarri dira behin

deratzen bada. Diru hori gastu bezala aurreikusi zen,

eta

baina adostutako diru-sarrerei dagokion diru kopurua,

galtzeko arriskuan jarriz.

hainbat erakundeetatik laguntza moduan iritsiko da. Sarrera horiek ez dira oraindik egin, baina jasotzea

berriz,

gauzatzeko

lortutako

finantziazioa

2011ko aurrekontuaren likida-

espero dugu. Hauen artean, adib., Eusko Jaurlaritzak

zioaren

110.000 euro emango ditu Enpleguaren sustapenerako

aurrekontura diru kopuru bat erans-

martxan jarritako programarako. Aldeko saldoa eta laguntza horiek kontutan hartuta, guztira 250.000 eu-

emaitza

onak,

2012ko

teko aukera ematen du. Gainera,

ro gehiago izango lirateke 2012ko inbertsioetarako.

Lazkaoko Udaleko egoera ekonomi-

Ez da albiste makala, egoera orokorra nolakoa

koa ona ez zela zabaltzen ari zen

den kontutan izanda.

zurrumurrua isiltzeko balioko du.

Bizi dugun egoera ekonomikoaren aurrean gure kezka azaldu nahi dugu berriz ere. Udal batzorde ekonomikoa sortzeko eskaera egin dugu behin eta berriz. Honen helburua herri ikuspegitik gaia aztertu

eta autonomo, komertzio,

enpresa txiki eta, orokorrean, Lazkaoko sektore ekonomikoekin elkarlana bultzatzea izango litzateke. Aldeko erantzunik ez dugu lortzen. Hala ere, ez dugu etsiko eta eskaera berriz ere egingo dugu.


Página 7

0 1 z en b a k i a

LIQUIDACIÓN DE 2011:

PRESUPUESTO 2012 :

saldo positivo

voto favorable

No podemos sino mostrar nuestra satisfacción por el

En la anterior edición de esta revista mostrábamos

saldo positivo que arroja la liquidación del presupuesto

nuestra postura crítica ante las tasas aprobadas para

de 2011 dada a conocer en el Pleno de marzo. Máxime

el 2012 por considerar que las modificaciones plan-

si tenemos en cuenta que durante dicho ejercicio se

teadas carecían de criterio.

gestionaron inversiones por más de 5.113.000 de euros y se canceló un préstamo de unos 1.300.000 € en

En este caso debemos hacer referencia a nuestro voto favorable a los Presupuestos del 2012 aproba-

mayo, con anterioridad a las elecciones municipales.

dos en el Pleno de diciembre. Nuestro apoyo por-

El resultado de la liquidación, al tiempo que permite

que recoge partidas para el desarrollo de proyec-

incorporar nuevas cantidades económicas al ejercicio

tos importantes para Lazkao.

2012, servirá también para acallar o tranquilizar las

Son las partidas destinadas a la ejecución de las ro-

voces que hablaban de una mala situación económica

tondas de Iturgaitzaga y de Kanpandegi. Pro-

del Ayuntamiento de Lazkao.

yectos gestionados por consenso en las legislaturas

El saldo positivo de 137.887€ podrá ser por tanto su-

anteriores que tras las elecciones de mayo venían

mado al capítulo de inversiones de 2012, cifra que -

siendo cuestionados una y otra vez, con el riesgo de

salvo errores de gestión- se verá incrementada en

perder la financiación (100% del coste total) que se

otros 127.000€, una vez que se liberen las cantidades

había conseguido para su ejecución.

que, por seguridad, se reservaron a gastos con ingresos comprometidos pero que todavía no se han efec-

El resultado de la liquidación

tuado. Una vez se realicen estos ingresos por la enti-

de 2011, al tiempo que permite in-

dad correspondiente, entre otras el Gobierno Vasco

corporar nuevas cantidades económi-

con 110.000 € en concepto de fomento de empleo, serán unos 250.000 € los que pueda sumarse del ejer-

cas al ejercicio 2012, servirá también

cicio 2011 para nuevos proyectos en 2012.

para tranquilizar las voces que habla-

Una buena noticia para todos en los tiempos

ban sobre una mala situación econó-

que corren.

mica del Ayuntamiento de Lazkao.

Seguimos mostrando nuestra preocupación ante la nueva situación económica en la que vivimos. A pesar de nuestra insistencia para crear una comisión económica municipal que analice el tema desde lo local, y colabore con los autónomos, comercios, pequeña empresa, y sectores económicos de Lazkao en general, seguimos sin recibir una respuesta afirmativa. No nos damos por vencidos y seguiremos insistiendo.


Z u re k i n KIROLDEGIA ETA BIDEGORRIA,

EL POLIDEPORTIVO Y EL

MARTXA ONEAN

BIDEGORRI, A BUEN RITMO

Lanak Senpereko bidegorrian (goiko argazkian) eta kiroldegiko fatxadan

El bidegorri de Senpere (fotografía de la izquierda) y la fachada del

(eskuineko irudian)

polideportivo (imagen superior)

Pauso onean doaz aurreko urteetan abian jarrita-

Nos alegra ver que obras que vienen de le-

ko hainbat egitasmo. Poztekoa da, kontutan izan-

jos, y que por diversas causas han sufrido

da atzerapen garrantzitsuak izan dituztela. Hala,

retrasos importantes, como la ampliación

aurrera egiten ari dira kiroldegia handitzeko

del polideportivo, y el bidegorri hacia

lanek eta Ordiziarantz doan bidegorriak,

Ordizia en el tramo de CAF de Lazkao,

CAF lantegiaren parean, Lazkaon.

avancen a buen ritmo en estos momentos.

Bidegorriaren proiektuaren loturak jarraipena

Esperamos especialmente que este último

izatea espero dugu, aurreikusita zegoen bezalaxe,

proyecto, el bidegorri que incluye una acera

Beasaingo eta Ordiziako Udalen bultzadaz. Ur-

para peatones y vial para vehículos, no se

teetan egindako sukaldeko lana hutsean ez ge-

quede en nada y que los ayuntamientos de

ratzea espero dugu. Bidegorriaz gain, oinezkoen-

Beasain y Ordizia den continuidad al trabajo

tzat espaloia eta ibilgailuentzat errepidea ditu.

previo de despacho realizado durante años.

Guri dagokionez, prest gaude behar denerako.

Trataremos de aportar todo cuanto esté en

Hau da, Lazkaoko Udalatik behar den administra-

nuestras manos para que desde el Ayunta-

zioetan bitarteko lanak egiteko; Beasain, Ordizia

miento de Lazkao se incida ante los entes o

eta Lazkaoko herritarrok, oinez edo txirringaz,

administraciones pertinentes para que dis-

merezi dugun lotura osatu dadin. Izerdi asko bota

pongamos cuanto antes de una unión ciclista

dugu aurreko urteetan proiektua egin dadin eta

y peatonal en buenas condiciones. Proyecto

orain –batik bat herritarrengatik- ezin da egitas-

que tanto ha costado iniciar y que ahora no

moa erdi-bidean geratu.

debería parar.


Página 9

0 1 z en b a k i a

ONA, ITSUSIA ETA GAIZKI EGINA

LO BUENO, LO FEO Y LO MALO

Ataungo auto elektrikoa Ordizian

Udal aldizkari berriaren

Coche eléctrico de Ataun en Ordizia

1. alearen azala Portada del nº 1 de la nueva revista municipal

Gazte kooperanteak kanpaina batean Jóvenes cooperantes en una campaña

Aurreko legealdian auto elektrikoak alokai-

El visto bueno al proyecto piloto de co-

ruan jartzeko bultzatutako proiektuarekin segi-

ches eléctricos de alquiler promovido en

tzeko asmoa.

la pasada legislatura.

Legealdi honetan argitaratutako udal aldizkari

El uso de papel blanco sin reciclar para la

berrian birziklatu gabeko papera erabili zen.

edición de la nueva revista municipal. Adverti-

Dagokion batzordeari ‘deskuidoaz’ ohartarazi

mos sobre el ‘despiste’ a la comisión corres-

genion.

pondiente.

Nazioarteko kooperazioko egitasmoetan

El ‘no’ a promover la cooperación entre

Lazkaotar gazteen parte-hartzea errazteko,

los jóvenes. Presentamos e insistimos en la

bidaietarako laguntza egitasmoa aurkeztu ge-

propuesta de ofrecer ayudas de viaje a jóve-

nuen Udalean. Kooperazioa eta adiskidetasuna

nes lazkaotarras para acudir al extranjero co-

sustatzea da helburu. Erantzuna ‘ez’ izan da, eta

mo cooperantes y la respuesta, además de

ez da arrazoitu. Aurrekontuetan horretarako

negativa, carece de razonamiento. No es ra-

kopurua aurreikusita ez egotea ez da arrazoia.

zón la falta de concreción en el presupuesto.

Nahi izatea nahikoa da, diru gutxi baita. Heldu-

Sólo es necesario querer hacerlo. Insistire-

ko diogu gaiari berriz ere, helburua gazteen ar-

mos cuantas veces sea necesario porque esta-

tean baloreak sustatzea da eta.

mos hablando de promover valores.


Página 10

Z u re k i n JON ALTUNA, Mondragon Unibertsitateko erretore ordea: ‘Kualifikazio maila handia izateak krisiaren eragina txikiagotzen du’

Jon Altuna (Lazkao, 1971). Ikastola izan zuen bizitoki eta oraindik ere, bokazioak bultzatuta, ikasgelan segitzen du San Benitoko atezain ohiaren semeak. Mondragon Unibertsitateko erretore ordea da Jon. Lazkaon ez dugu sarritan ikusten, baina ahal den guztietan etortzen da. Lazkaomendi du txoko kuttuna eta Gabonak ditu gustuko. Lazkao, ‘bere nortasuna galdu gabe aurrera egiten ari den herria’ dela dio. -Ikasturtearen azken txanpan gara. Gazteak urduri daude: selektibitatea, zer egin edo ikasi, notak… Udaberriro dugun epidemia? Aurre egiteko txertorik? Gazte hauek bere bizitzako erabakirik garrantzitsuetako bat hartzeko unean daude eta guztiz ulertzekoa da urduri egotea.

Jon Altuna,

Gauza asko jokatzen dituzte denbora laburrean. Txertorik ez

Unibertsitate-

dago, beraz, pasa egin behar.

ko bulegoan

-Ikasketak aukeratzerakoan: modulua, unibertsitatea, letrak ala zientziak, teknologia edo artea… Ze irizpide

-Selektibitate berriak badirudi behar diren ikasgaien aukeraketa

nagusitu behar da? Gurasoena, praktikoa izan nahi du-

ahalik eta azkarren erabakita izatea eskatzen duela.

ena? Edo, adibidez, kazetaritza itsu-itsuan ikasi nahi

Hala da. Aurreikusten zen selektibitateko aldaketa guzti hauek eraba-

duen seme-alaba burugogorrarena?

kia aurreratzea zekarrela. Dena dela, ahots ugari dira unibertsitate eta

Erabakia ikaslearena izan behar du baino gurasoek eta ikaste-

batxilergo ingurutik selektibitateko gaur egungo frogarekiko zalantzak

txeko orientatzaile, tutore zein irakasleek zeresan handia

agertzen dituztenak. Batxilergoko azken ikasturtea hein handi baten

dute erabaki horretan. Gaur egun informazio ugari dago eta

froga horren prestaketara bideratzea ez da oso zentzuzkoa.

ezinbestekoa da aukera guztien inguruko informazioa jasotzea

-Bolonia, zer moduz?

erabakia hartu aurretik. Ondo. Boloniarako pausua eman genuen lehen euskal unibertsitatea Gomendioa ateak ixten ez dizkion aukera egitea da. Kazetari-

izanik, azken 4 urtetako balantzea positiboa da. 2000. urtean Mende-

tza ikasteak ez du beti esan nahi kazetari lanetan arituko de-

berri proiektua martxan ipini ondoren, 2008an Boloniaren aplikazioa

nik baino bai nagusiki. Kazetaritza egoera onean ez dagoela

aldaketa naturala izan zen. Gure hezkuntza ereduan sakontzeko au-

nabarmena izanik, kazetaritza ikasten duten askok beste arlo

kera aprobetxatu nahi izan dugu, ikasleek beste metodologia batzuen

batzuetan lanean bukatuko dutela izan behar dute buruan,

bidez ere ikasi dezaten. Aldaketak, ikasleriaren aldetik konpromiso eta

horretarako beste arlo bateko master bat ikasiz adibidez.

inplikazio maila handiagoa eskatzen du eta irakasleen rola ere guztiz

Orokorrean, bai nabarmendu da geroz eta kualifikazio maila handiagoa izateak krisiaren eragina txikitzen duela.

aldatzen da.

-Ze behar da? Mediku, ingeniari, enpresari, astronautak?

orokorrean galdetuko dugu. Nola ikusten dituzu gure unibertsita-

Krisiak lan merkatua guztiz itxuraldatzen du eta ez dago on-

-Mondragon Unibertsitatean duzu kargu potoloa baina, tira, teak? Zein dira indar, ahulezi, mehatxu eta aukera nagusiak?

dorio nabarmenik ateratzerik. Murrizketak arlo guztietan

Orokorrean, gure unibertsitateak ondo ikusten ditut, proiektu sendo-

datoz eta orokorrean lanbide guztiei eragiten ari zaie. Gakoa

ekin eta bakoitzak gainera bere eredu propioarekin. Guztiok gure

krisiaren irteeran dago, hau da, enpresa eta industria ekono-

gertuko gizartearekin daukagun konpromiso maila altuak batzen gaitu.

miaren motorra izanik krisitik irteteko industriarekin lotutako

Nazioarteko esparruak unibertsitatean geroz eta eragin handiagoa

perfilen benetako beharra izango da. Hortxe daukagu Alema-

izango du datozen urtetan eta nazioarteko unibertsitate nagusienen

niaren adibidea beste herrialdetako ingeniariak erakartzen.

ligan ez gaude batere ondo kokatuak. Gure apustua, unibertsitate

Bestalde, belaunaldi berri hau ekintzailea eta nazioarteko esparruan naturaltasunez lan egiten duena izan beharko du .

horiekiko alternatiba moduan aurkeztea izango da, gure eskualde eta komunitatearen garapenean unibertsitateak duen indarra balioztatuz.


Página 11

0 1 z en b a k i a

JON ALTUNA: vicerrector de Mondragon Unibertsitatea: ‘Disponer de una cualificación alta minimiza el efecto de la crisis’ Jon Altuna (Lazkao, 1971) es vicerrector de Mondragon Unibertsitatea. Es hijo de quien fuera conserje de la ikastola San Benito, por lo que vivió y creció en el centro. Esta circunstancia marcó su vocación por la enseñanza. Viene a Lazkao siempre que puede. Comenta que su ‘txoko’ favorito es Lazkaomendi y siente predilección por las Navidades. Define a Lazkao como ‘un pueblo que va hacia adelante sin perder su personalidad’. -El curso está entrando en su etapa final. Los jóvenes están nerviosos con la selectividad, la elección de estudios, las notas.. ¿Hay alguna vacuna para curar esta epidemia primaveral? Es normal que estén nerviosos porque están a punto de tomar una

Jon Altuna,

de las decisiones más importantes de su vida. Hay mucho en juego

en el despa-

en un espacio de tiempo muy breve. No hay vacunas. Por lo tanto,

cho de la

toca pasarlo.

Universidad

- Toca elegir: un módulo, la universidad; letras, ciencias, arte o tecnología.. ¿Qué criterio debe prevalecer? ¿El de los padres,

-La nueva selectividad parece exigir que el alumnado decida

que opta por ser más práctico? ¿O el del estudiante que insiste

las asignaturas que le convienen cuanto antes.

en estudiar, por ejemplo, periodismo en un momento en el que se están cerrando medios de comunicación?

Así es. Los cambios planificados para esta selectividad preveían el adelanto en la toma de decisiones. Pero son muchas las voces en el

Debe prevalecer la decisión del estudiante, aunque también tienen

entorno universitario y del bachillerato que están dudando a cerca

mucho que decir los padres, el orientador del centro escolar, el

de las pruebas de selectividad. No tiene mucho sentido centrar el

tutor y el profesorado. Es imprescindible recabar información sobre

último curso de bachillerato en la preparación de esta prueba.

todas las posibilidades existentes en la actualidad. Hay mucha información al respecto. La recomendación es elegir algo que no le cierre puertas. Estudiar periodismo no significa siempre que vayas a trabajar como periodista, aunque fundamentalmente sí debiera. Es evidente que la situación en este ámbito no es buena, por lo que quienes estudian periodismo deben tener claro que pueden acabar trabajando en otro ámbito, accediendo a ello con el aprendizaje de un máster por ejemplo. En general, está comprobado que disponer de una cualificación, alta minimiza los efectos de la crisis. -Médicos, ingenieros, empresarios, astronautas... ¿qué falta? No podemos concluir nada porque la crisis ha desfigurado el merca-

-Bolonia, ¿qué tal? Bien. Fuimos la primera universidad vasca que encaminó sus pasos hacia el plan Bolonia y el balance de estos 4 años es positivo. Tras poner en marcha el proyecto Mendeberri en el año 2000, asumimos con naturalidad la inmersión en el plan en 2008. Hemos aprovechado la oportunidad de profundizar en nuestro modelo educativo, ofreciendo a nuestro alumnado la posibilidad de aprender a través de otras metodologías. Exige una mayor implicación y compromiso al estudiante y cambia también el rol del profesorado. -Tiene un cargo de mucho peso en Mondragon U., pero le preguntaremos por nuestras universidades en general. ¿Cuáles con sus fortalezas, las debilidades, amenazas y oportunidades?

do de trabajo. Hay restricciones en todos los ámbitos y esto está

Las veo bien, dotadas de proyectos sólidos y modelos propios.

afectando a todas las profesiones en general. La clave está en la

Compartimos un alto nivel de compromiso con nuestra sociedad.

salida de la crisis. Esto es, la empresa y la industria son los motores de la economía, por lo que para salir de la crisis serán necesarios profesionales con perfiles ligados a la industria. Alemania por ejemplo está importando ingenieros de otras nacionalidades.

El ámbito internacional tendrá una influencia cada vez mayor en la universidad y no estamos nada bien ubicados en la liga de las principales universidades internacionales. Nuestra apuesta será ofrecernos como una alternativa respecto a esas universidades, realzando

Por otro lado, esta nueva generación deberá ser emprendedora y

la fortaleza de nuestra universidad en el desarrollo de nuestra co-

capaz de trabajar con naturalidad en ámbitos internacionales.

munidad y de nuestras comarcas.


Paper birziklatuarekin egindako aldizkaria

EAJ LAZKAOTARRENTZAT

LAZKAOTAR ETA BISITARI GUZTIOI, ONDO PASA SAN PRUDENTZIOAK!!!

AGENDA

AGENDA

Telefonia gailuei ahalik eta etekin handiena ateratzeko

Hemos organizado una charla con el objetivo de mos-

doako ikastaro laburra antolatu dugu. Herritar guztiei

trar cómo sacar el máximo rendimiento al aparato de

dago zabalduta eta maiatzaren 9an izango da, asteaz-

telefonía. Abierto a toda la ciudadanía, tendrá lugar el 9

kena, 18.30etatik 20.30etara. Telekomunikazioko in-

de mayo, miércoles, de 18.30 a 20.30 horas. Un inge-

geniari bat ariko da telefono eta tabletak, sistema ope-

niero de telecomunicaciones hablará sobre teléfonos y

ratiboak, konexio motak, aplikazio erabilienak eta de-

tabletas, sistemas operativos, tipos de conexión, aplica-

baldeko aplikazioak, operadoreen zerbitzuak, mezula-

ciones más utilizadas y aplicaciones gratuitas, servicios de

ritza, komunikazio moduak eta gastuaren kontrolari

operadoras, mensajería, modos de comunicación o con-

buruz. Parte hartu nahi baduzu, deitu 688677390 tele-

trol de gasto. Para participar puedes llamar al número de

fono zenbakira.

teléfono 688677390. ESKATU UDALETXEAN TXARTEL ELEKTRONIKOA ETA... ERABILI! SOLICITA EN EL AYUNTAMIENTO LA TARJETA ELECTRÓNICA Y… UTILÍZALA!

Herritarron ZUBI Udaleko informazioa puntualki jaso nahi baduzu, edo laguntza behar izanez gero; gure egitasmoan parte hartzeko edo edozein ekarpena egiteko, kontaktatu gurekin. Si necesitas ayuda o información municipal; si deseas participar en nuestro proyecto o realizar alguna aportación, contacta con nosotros. eajlazkao@gipuzko.com Twitter @eajlazkao Facebook eajlazkao 688677390

http://www.lazkaopnv.com

Lazkao zurekin 1  
Lazkao zurekin 1  

Lazkaoko eajtaren aldizkaria.

Advertisement