Page 1

Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde Vien.reģ. Nr. 50008167121, Rīgā, Graudu ielā 68 e-pasts: info@batsp.lv www.batsp.lv

Studējošo pašpārvaldes Kopsapulces protokols Rīgā

01.10.2013.

Nr. 9

Kopsapulces sasaukšana: Kopsapulci sasauca BAT SP priekšsēdētāja Š. Janoviča, par to informējot, iepriekšējā kopsapulcē 3. septembrī. Atkārtotu informāciju par kopsapulci uz e-pastu izsūtīja BAT SP priekšsēdētājas Š. Janoviča 24. septembrī , kā arī 1. oktobrī tika nosūtīta īsziņa BAT SP biedriem ar atgādinājumu par kopsapulci no Studiju informācijas centra. Kopsapulcē piedalījās: Valdes locekļi : Šarlote Janoviča – priekšsēdētāja Gatis Ozoliņš – priekšsēdētājas vietnieks Jānis Gavars – akadēmiskā virziena vadītājs Santa Petroviča – sporta virziena vadītāja Mārcis Minders – tehniskā virziena vadītājs Sintija Segleniece – mārketinga virziena vadītāja Agija Jesere – kultūras virziena vadītāja Marija Ručevska – starptautiskās sadarbības virziena vadītāja Sintija Strazdiņa – ārējās komunikācijas virziena vadītāja Viesi: Rūta Kārkle, Jānis Bukšs BAT SP biedri: Adīne Aļeksejeva, Agija Jesere, Aiga Kalbjonoka, Aija Klāne, Anastasija Stepaņenko, Angelika Vabule, Annemarija Grasmane, Arnis Mīderis, Baiba Miltiņa, Dace Siksna, Dagnija Dumbrovska, Daiga Liepiņa, Daira Bērtule, Dārta Jakovicka, Diāna Līdaka, Diāna Pauļukeviča, Dita Bērziņa, Dita Druķe, Edgars Mikanovskis, Eleonora Matule, Elfa Zelle, Elīna Veselova, Gatis Ozoliņš, Gita Pavlovska, Grieta Kambala, Gunita Ākule, Hugo Baķis, Ieva Gercāne, Ieva, Ansberga, Iļja Saveļjevs, Jānis Gavars, Jānis Zvirbulis, Kalvis Ozols, Kaspars Priede, Kitija Jēkabsone, Krista Bāliņa, Kristaps Grants, Kristīna Babahina, Kristīne Jankovska, Kristīne Klāne, Kristīne Šņepste, Lauma Bērziņa, Laura Ūpe, Lelde Māliņa, Liene Blumberga, Līga Spriņģe, Linards Kālis, Linda Ramate, Lita Retko, Madara Zālīte, Mārcis Minders, Marija Ručevska, Matīss Imbovics, Mikus Arājums, Monta Vētra, Paula Pajate, Raivis Lindišs, Rebeka Rafaēla, Reinis Griķis, Rihards Upenieks, Roberts Viziņš, Sabīne Balode, Sabīne Kairēna, Sanda Bembere, Sandijs Brīze, Santa Kozlova, Santa Petroviča, Santa Stivriņa, Santa Sudraba, Šarlote Janoviča, Signe Koha, Sintija Lorence, Sintija Segleniece, Sintija Strazdiņa, Terēze Medne, Vineta Peiča, Zane Ribakova, Gunda Zviedre, Arta Iesalniece, Aija Karlsone, Lauris Leitāns. Sēde tiek sākta: Plkst. 17:20 Priekšsēdētājas ziņojums: a) BAT SP turpina uzņemt ar vien jaunus biedrus, un šajā gadā to skaits ir sasniedzis 101. No visiem studentiem, kas aizpildīja pieteikuma anketu, kopsapulcē ieradās 79 un tiks arī apstiprināti SP biedra statusā; b) Š. Janoviča atgādina par virzienu sēdēm, kā arī to, ka katra virziena vadītājs izsūtīs informāciju saviem biedriem uz e-pastu; 1


Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde Vien.reģ. Nr. 50008167121, Rīgā, Graudu ielā 68 e-pasts: info@batsp.lv www.batsp.lv

c) Valdes sēdes notiek vienreiz nedēļā, kopsapulce vienreiz mēnesī, virzienu sēdes notiek pārsvarā vienu reizi nedēļā, bet tas ir katram virzienam individuāli; d) Kopsapulcē katrs virziens atskaitās par padarīto un tiek apbalvoti virziena aktīvākie biedri; e) Š. Janoviča informē par kopsapulces norisi, par to, ka biedriem būs jāizvēlas, kurā virzienā viņi vēlas darboties. Sapulces norise: Kopsapulces darba kārtība 1) Biedru uzņemšana/apstiprināšana 2) Darba kārtības apstiprināšana 3) Attīstības daļas pārstāvis 4) BAT SP virzienu vadītāju prezentācijas 5) Balsu skaitīšanas komisija 6) Senatora vēlēšanas 7) SAF domnieka vēlēšanas 8) STF domnieka vēlēšanas 9) JF domnieka vēlēšanas 10) Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas 11) Akadēmiskās šķīrējtiesas dalībnieku vēlēšanas 12) Kam rūp students? 13 13) Motivācijas seminārs 14) Biedru sveikšana 15) Nākamā kopsapulce 1. Biedru uzņemšana Ziņo Š. Janoviča: a) Š. Janoviča ierosina balsojumu par biedru uzņemšanu BAT SP. PAR - 78 PRET – 0 Balsojumā ar 78 balsīm PAR un 0 balsīm PRET biedri tiek uzņemti BAT SP. 2. Darba kārtības apstiprināšana Ziņo Š. Janoviča: a) Š. Janoviča ierosina balsojumu par darba kārtības apstiprināšanu. PAR – 78 PRET – 0 Balsojumā ar 78 balsīm PAR un 0 balsīm PRET darba kārtība tiek apstiprināta. 3. Attīstības daļas pārstāvis Ziņo J. Bukšs: a) Attīstības daļas pārstāvis J. Bukšs ir ieradies, lai sveiktu BAT SP ar jauno studiju gada sākumu un jauno biedru uzņemšanu. Tiek sveikts jaunais BAT SP biedrs Eleonora Matule par aktīvu darbošanos sociālajos medijos. 4. BAT SP virzienu vadītāju prezentācijas a) S. Petroviča stāsta par sporta virzienu; 1)Sporta virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Mikus Arājums; 2)Sporta virziena sēde 07.10. plkst. 17:00 C213; b) S. Segleniece stāsta par mārketinga virzienu; 1)Mārketinga virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Monta Vētra; 2)Mārketinga virziena sēde 03.10. plkst. 17:30 C214; 2


Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde Vien.reģ. Nr. 50008167121, Rīgā, Graudu ielā 68 e-pasts: info@batsp.lv www.batsp.lv

c) M. Ručevska stāsta par starptautiskās sadarbības virzienu 1)Starptautiskās sadarbības virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Edgars Mikanovskis; 2)Starptautiskās sadarbības virziena septembra mēneša aktīvākais buddy ir Eleonora Matule; 3)Starptautiskā virziena sēde 02.10. plkst. 17:00 C213; d) A. Jesere prezentē kultūras virzienu; 1)Kultūras virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Dita Bērziņa; 2)Kultūras virziena sēde 08.10 plkst. 17:00; e) J. Gavars stāsta par akadēmisko virzienu; 1)Akadēmiskā virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Linards Kālis; 2)Akadēmiskā virziena sēde 02.10. plkst.17:30; f) S. Strazdiņa prezentē ārējās komunikācijas virzienu; 1)Ārējās komunikācijas septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Lita Retko; 2)Ārējās komunikācijas virziena sēde 03.10. plkst. 17:00; g) A. Mīderis stāsta par finanšu virzienu; 1)Finanšu virziena septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Santa Sudraba; 2)Finanšu virziena sēde – informācija sekos e-pastā; 3)Sponsoru seminārs 19.10. plkst. 19:00, pieteikums jāsūta A. Pumpurei uz e-pastu agneze.pumpure@gmail.com; h) M. Minders prezentē tehnisko virzienu; 1)Tehniskā virziena septembra mēnesī aktīvākais biedrs ir Iļja Saveļjevs; 2)Tehniskā virziena sēde 09.10. plkst. 17:00; i) BAT SP septembra mēneša aktīvākais biedrs ir Dita Bērziņa. 5. Balsu skaitīšanas komisija Ziņo Š. Janoviča: a) Vēlēšanu komisijā tiek izvirzīti G. Ozoliņš, L. Kālis un S. Strazdiņa. PAR – 77 PRET – 1 Balsojumā ar 77 balsīm PAR un 1 balsi PRET balsu skaitīšanas komisija tiek apstiprināta. 6. Senatoru vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: a) Sakarā ar izmaiņām senāta noteikumos, BAT SP kopsapulcē ir jāpārvēl jau esošie senatori. Š. Janoviča ierosina balsojumu par esošo senatoru atkārtotu ievēlēšanu senātā. PAR – 77 PRET – 0 Balsojumā ar 77 balsīm PAR un 0 balsīm PRET esošie senatori tiek atkārtoti ievēlēti senātā; b) Sakarā ar pašreizējās senatores D. Dumbrovskas nevēlēšanos turpināt darboties Senātā kā senatorei, tiek izsludināta pieteikšanās uz Senatora vakanci. Senatora amatam savu kandidatūru izvirza Kristaps Grants un viņiem tiek dots brīdis sevis prezentēšanai. Š. Janoviča ierosina balsojumu par K. Granta ievēlēšanu Senātā. PAR – 73 PRET – 1 Balsojumā ar 73 balsīm PAR un 1 balsi PRET K. Grants tiek ievēlēts senātā par senatoru.

3


Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde Vien.reģ. Nr. 50008167121, Rīgā, Graudu ielā 68 e-pasts: info@batsp.lv www.batsp.lv

7. SAF domnieka vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: c) Sakarā ar to, ka SAF domniece A. Krūmiņa ir absolvējusi augstskolu, tiek izsludināta vakance uz SAF domnieka vietu. SAF domnieka amatam savu kandidatūru izvirza L. Kālis un E. Mikanovskis un viņiem tiek dots brīdis sevis prezentēšanai. Kandidāti tiek lūgti atstāt telpu un tiek izvērsta diskusija. Š. Janoviča ierosina balsojumu par L. Kāļa ievēlēšanu SAF domē. PAR – 17 PRET – 45 Balsojumā ar 17 balsīm PAR un 45 balsīm PRET L. Kālis netiek ievēlēts par SAF domnieku. Š. Janoviča ierosina balsojumu par E. Mikanovska ievēlēšanu SAF domē. PAR – 55 PRET – 17 Balsojumā ar 55 balsīm PAR un 17 balsīm PRET E. Mikanovskis tiek ievēlēts par SAF domnieku. 8. STF domnieka vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: d) Sakarā ar pašreizējā STF domnieces I. Stūrmanes nevēlēšanos turpināt darboties domē kā domniekam, tiek izsludināta pieteikšanās uz STF domnieka vakanci. STF domnieka amatam savu kandidatūru izvirza L. Retko un viņai tiek dots brīdis sevis prezentēšanai. Kandidāte tiek lūgta atstāt telpu un tiek izvērsta diskusija. Š. Janoviča ierosina balsojumu par L. Retko ievēlēšanu STF domē. PAR – 68 PRET – 3 Balsojumā ar 68 balsīm PAR un 3 balsīm PRET L. Retko tiek ievēlēta par STF domnieci. 9. JF domnieka vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: e) Sakarā ar pašreizējā JF domnieka L. Stepiņa nevēlēšanos turpināt darboties domē kā domniekam, tiek izsludināta pieteikšanās uz JF domnieka vakanci. JF domnieka amatam savu kandidatūru izvirza K. Grants un viņam tiek dots brīdis sevis prezentēšanai. Š. Janoviča ierosina balsojumu par K. Granta ievēlēšanu JF domē. PAR – 69 PRET – 3 Balsojumā ar 69 balsīm PAR un 3 balsīm PRET K. Grants tiek ievēlēts par JF domnieku. 10. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: a) Satversmes sapulce ir BAT augstākā lēmējinstitūcija, kurā ir divas vakances un savu kandidatūru satversmes sapulces dalībnieku amatam izvirza Š. Janoviča un J. Gavars. Viņiem tiek dots brīdis sevis prezentēšanai. Kandidāti tiek lūgti atstāt telpu un tiek izvērsta diskusija. Š. Janoviča ierosina balsojumu par Š. Janovičas un J. Gavara ievēlēšanu satversmes sapulcē. PAR – 73 PRET – 0 Balsojumā ar 73 balsīm PAR un 0 balsīm PRET Š. Janoviča un J. Gavars tiek ievēlēti par satversmes sapulces dalībniekiem.

4


Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde Vien.reģ. Nr. 50008167121, Rīgā, Graudu ielā 68 e-pasts: info@batsp.lv www.batsp.lv

11. Akadēmiskās šķīrējtiesas dalībnieku vēlēšanas Ziņo Š. Janoviča: a) Akadēmiskā šķīrējtiesa izšķir akadēmiskus jautājumus, kurā ir viena vakance un savu kandidatūru izvirza Š. Janoviča. G. Ozoliņš ierosina balsojumu par Š. Janovičas ievēlēšanu PAR – 73 PRET – 0 Balsojumā ar 73 balsīm PAR un 0 balsīm PRET Š. Janoviča tiek ievļeēta par Akadēmiskās šķīrējtiesas dalībnieku. 12. Kam rūp students? 13 Ziņo Š. Janoviča: a) Kam rūp students? ir seminārs jauno pašpārvalžu biedru un pirmā kursa studentu izglītošanai, kurš notiks no 25. līdz 27. oktobrim. Pieteikšanās līdz 3. oktobra plkst. 23.59. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties seminārā, jāuzraksta Motivācijas vēstule un tā jāsūta Gatim Ozoliņam uz e-pastu ozolinsh.gatis@gmail.com. 13. Motivācijas seminārs Ziņo Š. Janoviča: a) Katru gadu pēc jauno biedru uzņemšanas, lai tie labāk savā starpā iepazītos, kā arī uzzinātu daudz dažādas un svarīgas lietas par SP un vadīšanu kopumā, tiek rīkots motivācijas seminārs, kurš šogad notiks no 26. – 27. oktobrim, par kuru sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastu. 14. Biedru sveikšana Ziņo Š. Janoviča: a) BAT SP sveic dzimšanas dienā SP biedrus, kuriem septembra mēnesī ir bijusi dzimšanas diena. Tie ir Daiga Liepiņa, Dace Siksna un Elfa Zelle, Elīna Pļaviņa, Santa Melne, Juliāna Andruškēviča, Aivars Kurobājevs, Ieva Ansberga. Nākamā kopsapulce: 5. novembrī plkst. 17.00 C120

Sēdi vadīja: BAT SP priekšsēdētāja

Šarlote Janoviča

Sēdi protokolēja: BAT SP biroja administratore

Sintija Lorence

5

Kopsapulces protokols nr 9  
Kopsapulces protokols nr 9  

BAT SP Kopsapulces protokols (1.10.2013.)

Advertisement