Page 1

E|zbietoMiśn iokiewicz WoiciechSkowroński

Rysunek techniczny budowlqny Rysunków9ó T q b l i c29

Arkody


SPIS TRESC!

WsTĘP 1 ' s T A N o W |s K o K R ESLA RSK |E' P RZ YBo RY I M A TERI A Ł YK RESLA RSK |E ...''... ....9 1.1. Stanowiskokreś|arskie 9 1.2.Przyborykreślarskie 9 1 .3 .M a te r i a łkyr e Ś |ar skie ...... ..'1 0 2 . O G O LN E ZA S A D Y W YK ONYW A NI ARYSUNK OWTECH NI CZ NYCH ........................ 1 ,1 2.1.Normalizacja 11 rysunkutechnicznego 2 .2 .Fo rm ar y s u n ko w technicz nych .......... ..... 12 2.2.1. Formatyarkuszyrysunkowych .........12 2.2.2.Forma graticznaarkusza 12 2 .2 .3 S . k ł a d a n ie .....................' 1 4 ... r ysunków 2.3.Podzialtki ..... 14 2 .4 .O p i s y wa n irey sunko w ..... ..1 5 2 .5 .Li n i ery s u n k o w e ........... ..... 15 ' l5 2 .5 .' lR o d z a j el i niir ysunko w ych . . .... ................ ....... 2 .5 .2 .Po d z i a |i ł n iir ysunko w ych z e w z g|ędu ............'.......... na gr ubo ś ci 18 2 .5 .3 .Z a s a d ywyko nyw ania 1inii................. 18 2.6.Rzutowaniei przekrojerysunkowe 19 .... 2.6.1.Rzutowaniee|ementówi obiektówbudow|anych 19 . . ..... 2.6.2.Wykonywanie i oznaczanieprzekrojów.... ... 20 2 .6 .3 ,,U . ry wa nie" i ,,pr z er yw anie" elemento w lubo biekto w .................... 23 budo w lanych 2.6'4'Rysowaniepowtarzających się e|ementówprzedmiotu i przedstawianie s y m e tr ipi r z edmio tów ....................... 23 2 .6 5 . K ł a d yp rz e kr o j ów ........2 4 2.6.6.Oznaczanieszczegółówi deta|i .',.'., 25 2.6.7.oznaczaniepo|przekrojów 25 ',,.''........ 2.7.Wymiarowanie e|ementówi obiektowbudow|anych na rysunkachtechnicznych..... 28 2 .7 .1 Po . d s ta wyp r aw idł o w ego w ymiar o w ania......'............ .....'........ ...... 28 2 .T .2 .Li n i e wy m iar o w e ..... ...2 9 2.7.3.Znakiograniczenra ..... 29 2 .7 .4 .Li n i eo d n i esienia ..... ...3 0 2.7.5.Liczbywymiarowe ...... 30 2 .8 .W y k o n y wa n ie w technicebanvnej ........... ..... 32 rysunko w 3 . R Y SU N EK U R BA N|STYCZ NY.............. 3 .1 .Pr o j e kzt a g o s po dar o w ania dz iał ki |ubter enubudo w |anego 3 .2 .O z n a c z e n i g a raficz ne w r ysunkuur banistycz nym ..................

...., ..3 4 ............... 35 ........ .... 36

4 . R Y SU N EK A R C H ITEK TONI CZ NO.BUD OW LA NY ....... .... 37 4.'1. Projekttechnicznyarchitektoniczno-budowlany ...........37 4 .2 .Sto p n i ed o k l a dno ści na r ysunkach ar chitekto nicz no -budo w lanych......'.................. 37 4 .3 .N u m e r a c j kao n dygnacj budynku i ........ .... 39 4 .4 .O z n a c z e n i a n a r ysunkach ar chitekto nicz no -budo w lanych.. .................. ......... 40 4 .4 .1 .Po d s ta wo w ez asady ........................ 40 4 .4 .2 W . z n i e s i enia ...... . . ...... . 4 0 4 .4 .3 .S p a d koi d w adniaj ące ' '. '''. .. 4 0 4 .4 .4 .N a c h y |e n ia ....'..... . 4 0 skar p,w yko pówi nasypo w 4 .4 .5 .Fu n d a m enty.............. 41 ........... ........ ... 4 .4 .6 .M u ryi Ś c i any . 42 przekryć 4.4.7.Konstrukcje ... . . ' .. 43 4 ' 4 .B.Po d c i ą g iz' ebr a,nadpr o z a ........'. ..... 44 4 .4 .9 o . t wo ryw Ś cianach,dr z w oi r azw ybr anee|ementy insta|acj i meb|i i ........... ..... ..4 4 4 .5 .W y m i a r o wa nie na r ysunkach .................................. 44 ar chitekto nicz no -budo w lanych

f,--


"' ANV-IMOOnE ANZC|NHC3Tv3Nnslu

zL, L tt

"""'

9 01 ""

l3vrnsldo

tyzytsy :lNvusAM ..

"

tr tuo Nz vy^M

H C A N V - I M OOnEM ON|W U3I ytNM O?S

.. .. ...... '' '0L L.t ,,,'.' . . . L 6 '' . ..' .'..' .. . . L6 ......... 16 ' """ L6

.0 ouzcfu}euouosłP | |fce|elsul e|cÓ|u|/ńzoU B ......... ^}nzJ |co lsau[^cen]^s ńueldz Z B e r v r o p o ez cz seutńcen1ńs A ueE L,z B tfce|elsul Ąnz 5 7 g eu;o 6olcgo r uo pelM! g .... A NTA 9V-lVr sNty3NnsA U .S

v6

,6 v6 Z6

z6

t6 t6 06 06

. .......''. .' 98 .. ..'.. .. t8 . ,..'.- . . 6L " ., ..... ' BL ', ', ... 8L . .,......,..... LL ' ...,.'' LL . ,,, ,,''.. 9L . . ......,..' . ,L . ... ...... ZL

zL ''

'. . Mo łB| J o l euJ e| ua | M B ] s a z' 9 . ' . 9 .....qcńzcoqol łro1uns& eluełrńuo1ńłr ńpesez eu1969 9 7.9 u ro d s I q n ts , M o ł t uet uo zc euzo . v . v . g . . . M9Jo M l o el ueł r o l er uńg ' g. 7 . 9 el uei v r o uo f c ńzo d, z. , . g . . lfc1nl1suo1qcńirno11ńsńnn Mo}uoule|ootueMołeuz .L.'.9 o zc o qo J r 1 uns ń5 7 ' 9 . . . . . . " . . . . e Mo z e } u o L l J I o M o | uo | M e} s arz1 uns ńU g. 9 . . . . '. . . . . . e uzc ń1 eu, l a qc s l 1 uns ń5 7 ' 9 eu; o 6 o l c s o l uo pel M L . g

"'

HCAMO-IVI3I! trsynulsNoy y3Nns^u .9

LI

l[c1n.l1suo1 elua[olqz l1unsńg 7.g.9 lfc1nl1suo1ye1zs1 ecbfelłle1spez.ld11unsń5 ; g g ..qcńuozólds tfc1nl1suo1 ozcoqoJ 11unsń; g g

L1 OL to 09 09 09 09 19 09 09 ..' .... ... 6V 9V

mglunsfuefezpog 1,9 HC NOZIUdS r H3AMOl:t8-r32 lrCynulsNoy ysNnsAU .9

...

eufńcezfu e1uełnul l1unsńg.2'7 .'.'.,t'to1uńpnq .9.7 qcńuełro}1efold 11unsń.t ełrope11ńzl3 .p łr96elqr lełropoqcs |łle|ło|ueMoJeu(pl g y .. f^Mopoqcs .' ..... .g.9.7 q 3 p J n uM M o ł e ueł eluemo lelLuńp1 qcńivrolnłzl p t qcńu uel1o MoJoMlo eluełtolel Luńp1.7.9. 7 . n1unsfu eu qcńrr,loletuńrvr llut;etuezczsoItllzou.|..9.'


1. sTANoWIsKo KREŚLARSK|E,PRZYBoRY t MATERIAŁYKREŚLARSKIE

1. 1. sTANoWlsKo KREŚLARSK|E Rysunkitechnicznewykonywanemetodątradycyjnąsporządzasię na dektore stanowiągładkii twardypodkładdo skach lub stołachkreślarskich, musi byc odpowiednio Stanowiskokreś|arskie rysowaniaoraz kreślenia. przymocowane z |ewej oŚwietlone_zazwYczajstosujesię |ampykreś|arskie stronydeski czy stołu. (z mięk. (rysownice)mogąbyÓ roznegorodzajuiwie|kości Deski kreś!arskie ma przykładnikiegodrewna |ubz tworzywa).Najprostszadeska kreś|arska jest deska cę przesuwanąpo boku deski. Wygodniejszad|a kreś|ącego przykładnicą na rolkach. z kreŚ|enieIinii Stoty kreślarskiewyposażonew prostowody(umoz|iwiające rowno|egłych) są niezbędnymWyposazeniempracowniprojektowej. Rysunki technicznemozna rowniezwykonywaĆmetodąkomputerowąza pomocąp|otera,ktoryjest urządzeniemperyferyjnym komputera.U moz|iwia najczęrysunkowtechnicznychna formatachroznejwie|kości, on kreś|enie od typu,ploterwyposazanyjest ściejod formatuA-4 do A_0. W za|ezności tuszamibarwnymi|ubty|ko w pisakio roznychgruboŚciachliniinapełnione dostępnesą rozne proczarnym'Na rynkuoprogramowaniakomputerowego jącez p|oterem, gramywspołpracu z ktorychnajbardziejznanymjestAutoCAD.

1.2. PRZY Bo RY KREŚ LARS Kl E Wykonującrysunkitechniczne,wykorzystujesię następująceprzyborykreŚ|arskie: i do ,,prowadzenia,, |iniirowno|egłych - przykładnice- stuządo kreś|enia sązaopatrzoneW prowadnicęprzesuwanąpo |ewymboku deski trojkątow; szybsze kreś|enie; na ro|kachumoz|iwiające i przykładnice najczęściej stosujesię przymiaryz p|az podziałkami; - ska|ówki _ |iniały i długości 20 |ub30 cm zaopatrzonew podziałki stykuo przekrojutrojkątnym redukcy jne, n p. 1 : 2 0 , 1 : 5 01, ' . 1 0 01, : 2 5 ; Iiniiprostychnachy|onychpod - trójkąty kreś|arskie- słuządo kreś|enia naji prostopadłych; odpowiednimkątemoraz Iiniiwzajemnierowno|egłych - z kątami45", 45.,90. oraz częściej stosujesię komp|etydwochtrojkątow 30",60', 90" - r ys.' 1 -1 ; Iiniikrzywychnie będą- kątomierze,cyrk|e,krzywiki - słuządo kreś|enia cych łukamiokręgow; wnętrzmieszka|Wyposazenia - wzorniki- słuządo rysowaniae|ementow (szab|ony |iterowe); pisania i Iiter cyfr itp.,do nych,urządzeńsanitarnych pręcikowgrafitowych(np.0'3; - ołówki _ automatyczneo roŻnejgrubości W oprawcedrewnianej. 0,5;0,7 mm)|ubołowki

,


OL .(Iłlełn1un1e6 po qnl au6apz) b>|le!ńz bl1soefnqoJłsoz nzsnl op bun6 bu;efcadsÓls e.letc -ńmulezsn1euennosń'leu o|u|l.opJe/nł ńun6 uńplen,r1 qcńueuo1ńn,r rua1rJel6 .eu11Ólul mo1unsń.l e ńun6 bzn1sr.ul11ólul r-ue1t1el6 qcńueuo1ńłr Luo|łM9ło ,uo1unsŃń11elo1o6 .tulńłto.lo|oł l|'!ezsn1|azpezl _ wńurczc uazsn1 Óts '|łsJPI9oJłzsnl |Moue1s 'lrue1 efnsŃ felcsÓzc[e51 mo,1el6opldel eluelu1edń1n .ao|Pł -elDopldelbs euo;se.l1 l1unsŃ qce1ue.ledsueJł eu | łBl eu 1e[o|uqopod .ntuezs1Ólłłod nluezsleluuod qn| ruńuepbz M ńcfu1eLu t;e1snnÓts 7pbq afnuo1ńłrlłl|qpo*.yarcdsuel]'Mzł,ÓcŃ1eru_ Ó>ltlqpo bu;etcedsgeuo1ńnn .lvt4cblnuńzl1o.łrg1el6olosł qn; łro1eledeqcńu1efc ze} euzoy\ .|),|}!qpo ?a} -adsbcoulod ez ceptnod euzoluoc|ełPu r1unsń5.nzsn}nnnno1unsńJ elue|s -al1ńnn op ńzn1s(alnn.leq lelezsousefo e1sńzco.lzezld) e11ńnnz Puz3|uqcolB) -;ey .fauzc;utł3al Óls enfqn 1eupefferc9Ózcfe1.(nnosel1ńnn euezpbzl 1>11e>1 -odsop)ńrno.l1au;;;tu.lelded l(uezsn1qnIulo|łM9ło nuoueło|uoJ}s tel1pe16 eu Óls !|9eJł);o1sń.lq:bs rvro1unsŃetue1sel1ńłr op tt-uńue^^ńzn lule.lelde6 az.latdedulńue.lqopolupelnłodpo eu ceuołAn ftzapuńuzcluqce11eunsńg

3rysuv'r93uyATvluSlvn'0'! .lc9oqnl6 qcńuzgl tue1l;el6lr"uńu;elceds IuJełM9ło aZ l1unsń.lcbfnuo1ńnn,?ennoU|lrl||ańnn euzol-uulezsn} o|uo|9al) .1elgrd rc9oq -nl6 lauzgl o (ue; yy) elgld eu1elcedsZa|uM9Jbzn1snzsn1nnnno1unsńlelu -ennńsldoo6 .lo1sńgel1s1odI lo|}poe}s,6ul,r1og ńLulr1(Ąel6osl) ń;elOoprdel Óts e1ń1odstelcgózcfe5.e;1lńcop n1el6opldele1[a1o|uemocouJńzldńcbfernn - ||zouln1euńzli za|uM9Jelo|nnez nng;elbopldel1e;duo1ńu1e4'l1tÓ;1ezl (1el ,l4zcblz óls epe11s(1el6 -gtd lcgoqn16auzgt btndÓlsńnn)bnnopnqoz e>1l9ld .ń;e.l6osl -osl) 1el6opldeg l ń;e.l6oplde.l bs nzsnl nnqcńuzclut]colnn9łuns -ńl Btuennńsldo l llul;e|ua|9aJł op ruleloqńzldttuńuennoso1s laluqcazsnnod[ep 'nlolstuq .8H ,[eu eu e|ue^^osfu op euennńznlelcsÓzcfeu bs J 'a'aZ ń1;1el61selu.lo1eu .HZ -z3|ut,|col ocIBł eu rrło1unsń.l elue1se:1ńn,r op bzn1s azspJeMł! Ht ń1l1eig .|csopJemlueldo1stuńcbfe;sel>lo 0L+L |u]eJeunuz H opJeml_ :J 'gH 'gHB lcgop.lennl [erupelsodltcso1>1Óltu r;eldo1slu:ńcble;seqo $+! ||'!eJeuJnuz g el11Ólru* :Ąt1el6ecb[ndÓ1seuÓls e|U1oJzoJqcńnno1l1el6 nno>1lcÓld lc9o11Ólruqn| |39opJe4 eludo1spo e|Uzopz

qcĄpedo1soldeluuefezm ttul1eluervrosńl(q .qcĄ6e1oułroleluuelezrvrttut1 etuełrosfu(e qcoir,rp :łto1b>1[ol1 bcotlod ez qcĄpedo1sold l qcĄ6e1ounno.l eluuefezm llut1ełue19el1ńM.!-l. .sńu

Ń

Ń L- - - s

(q

\

(,


2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA RYSUNKOW TECHNICZNYCH

2.1.NORMALIZACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO Polski KomitetNormalizacyjny opracowujezbioryPolskichNorm(PN),doty(B)' ogolnych(N)' maszynoczącychmiędzyinnymirysunkowbudow|anych (E). od roku 1995 PKN wydajerownieztłumaczewych (M)' e|ektrycznych (|So) dotyczących nia norm Międzynarodowej organizacjiNormaIizacyjnej takze rysunkutechnicznego. Autorzy ksiązki,przedstawiając poszczego|ne zasady wykonywania rysun. ku technicznego,podająw tekścienumerynorm,wg ktorychte zasady są podane.Stwarzato czyte|nikowi ksiązki moz|iwość szybkiejidentyfikacjitekstu z normą. przedstawienia w dokumentacji obiektubudowlanego Dla jednoznacznego nych technicznejsformułowanonormyuwzględniającespecyfikę poszczegoI ko|ejne rozW za tym rodzajowrysunkutechnicznegobudow|anego. ś|ad działyksiązki opisują: - rysunekurbanistyczny (rozdz.3), * rysunekarchitektoniczno-budowlany (rozdz.4), - rysunekkonstrukcyjny (rozdz.5,6, 7), - rysunekinstalacyjny (rozdz.8). przedstawiasię szczegołowoelementykonNa rysunkachkonstrukcyjnych danegoobiektu,przy Czym możnawyroznic: strukcyjne* - rysunekschematyczny, - rysunekroboczy, (montazowy), - rysunekzestawieniowy - rysunekszczegołow. Rysu nek schematyczny (ideowy)przedstawiaukładkonstrukcyjny obiektu lub elementubudowlanegow sposobuproszczony(na rzutachi przekrojach w Iiczbieniezbędnejdo jednoznacznegozrozumienia)orazjego podstawo. we wymiary,a w razie potrzebyinne parametry. Rysunek roboczy elementulub szereguelementowuwidaczniawszystkie dane i zawierainformacjeniezbędnedo wykonaniae|ementow(łączniez wykazamimateriałow). przedstawiaw sposobschematyczRysunek zestawieniowy(montazowy) ny rozmieszczenieelementowkonstrukcjii ich wzajemneusytuowanie.Na rysunkumontazowympodajesię rowniezszczegołypołączeń,wykazy e|ementowi wykazyłącznikow oraz inne informacjeniezbędnedo prawidłowe. go montazukonstrukcji. _ pzedRysunek szczegółówjestuzupełnieniem rysunkuzestawieniowego w większejpodziałce. stawiafragmentykonstrukcji jakiego wykonanyjest e|ement materiatubudow|anego Za|eŻnieod tego,z konstrukcyjny,rozrozniasię następującerysunki konstrukcyjne: - rysunekkonstrukcjizelbetowych, - rysunekkonstrukcjimetalowych, drewnianych. - rysunekkonstrukcji 11


Z' .,,'e|s ezczsa|ulnbuf^cełl/łUop| Ó1el15'qezl1odpo ftza1ez9so1osńłte .u]|.u elu Ąel1s te199o6n16.ezsnłJeÓ1u.lelÓts e19el1 )L| cezceJ4ezldeuulrvrod eufńc -im b1et .foLuesfe1rcsoqnlOo b16blcblut;euervrolleJqo cńq euulnnod .e1llń1uepr eJoJ}S.leulńce1l;ĄueplouaJls 'MzłM eJceu.lo;ulernołne1spod .n1 (enno1n/1) ełro1unsfuełzc||qe} )ae|Mez euulrvrod [ot]bullou z elupo67 ,Zv,tV qcelelllJo}eu lemo1unsfu |łz3l|qe} -euJJoJ n1oqo0ezs}9Jłznłpzm|v .t'łcele[lJoi qcĄe1sozod nnn1oq o6ezszn1p aIuezczsoluln1seIeuozczsndoo n1pedńzldM nłoq o6azs1ol1znłpzw- o6ervro1uns znłpzwzeJow nle[IJJoJ .fu ezsn1le n6ol ruńu;optuńnneld łr Óls ezczsa|ulnbrno1unsń.ló1zc;1qe1 .(g-7'sfu)elueuldrvr e;od_ n/zso.lo1sop ńu ZsnłJeApze>4 erzpÓqńp6 - ze.lobłro1unsfuÓ1zct;qeloa|u uetutmod -euldnn (z_z.sf,l\ Lurrj/.o lc9oqnl6feu;eullultu Ó;u;;9emosfueu o elue^^otue.lqo z atupo67 Ó ts ouulnnod oOeuzcluqce1n1unsfunzsnłJeuuńpze1eu [,ć,lbtu.lou vzsnvuv vNzctJVU9vt/uuoJ'z'z'z qcńmo1unsfu ńzsn1leń}eu'uol.!-z 'sńU

ffi_T 6ć-1 t-l \

ls*

ts

lIN f_

is

?V

€V

ZV

OV IV

1l"

_1

.ullu

L68 x OZt fuetuńłreu.lf, x gy ńupoqcod1euuo1 .MZl .du .o6eupoqcodnleu.l.loJ qce.leluńnn o uw O7,?x L6Z eV nleluJo}e|p Óls ezczsndo6 M9łoqqcńzs19l1a|ua|uloJło;etrvrz e1poOezclupeseZn}eulJoJ .(ululnnfuetulńłt) ;-7 .o fu1ń3''V .eV 'zv,|v sfu- ezsn1.le(fuelr-uńłr)cso1;elłrb|'ezceuzo.p||7,' t 0V :azclupesez ń1eu.lo; ecbfndÓlseu Óts e|u19)zd [gg]butlou z aupo67 HCAMOvNnSAU AZSnvUV AIVI\IUOJ' l'Z'Z

HCANZCINHC3r MOvNnSAU VWUOJ 'Z'Z .d1lqcńuzcI6o1ouqce1 łrg6erqezldń1euleqcs.uńzs .euJe|uazczso|ulzoJ ouzc|uqcalelceu.lo1uleu ńue;dpe11ńzldeu acbfnu.lfn qce1unsfueu o}peuod qcńue;łropnq.ouzcIuolłal|LłcJP auu| Óls efepod -}o}sI .leuzcfu 11e;al[ce1e1sul 1eunsń.l_ .lenłroze6 tfce;e1sut 1aunsfu.etuełrezl6o lfce1e1sut o6eu|e.lluoc 1eunsfu_ 'feu.relrues >1eunsfu rlce;e1sur :gervrouleqo ezour r oD saJłpZ tfce1ueun1op n}ło|qonpJepuPlspo f'7apz feu[ńce;e1sut -aue|/ńopnq .qcńłrolnurfc1nl1suo1 n1unsfulec oOeuzctuqce1 .bzcń1opńul.loufeu;efceds ouełroceldoolN .(/-z qn|9_Z ';qe1.du)nłe|Jalel! n|ezpole|UezJeuzoo6euzcl1e6ńpesez ze.loo6eue|Mopnq-ouzcIuolła}|qcJe t1unsńg Órs ezpbzlods qcńnłolnulfc>1nl1suo1 n1unsń.lftpesezcbln1sńzlo1ńnłr


-> --.--..> ---*--{>

/tnia obcięcia oryginatu tlnta obcięcia kopii (fornatul pola rysunkoHego I inia. obramoutania N odtegtości: - 5 mm dla f ornatóu A4 , A3 ; - 5 + /0 mm ne pozostatych formotach

arkusza Rys. 2-2. Liniaobramowania

Rys. 2-3. Umiejscowienie tabliczkirysunkowej oraz polawpinaniana arkuszu

a' b i c [40] Rys. 2-4' Za|ecaneukładyinformacjipodstawowych

prawejdo|nejczęścitabliczkirySunkowej. Strefata powinnaobejmowacobopodstawowe a, b orazc w jednymztrzech układowwg wiązkoweinformacje

rys.24.

W po|ua poda jes ię num er r ysunku( num ero r ygina |nyum ieszczasi ę W po|u b podajesię tytuł W prawymdo|nymrogu strefyidentyfikacyjnej). kon. budow|anej isposobprzedstawienia rysunku(nazwęczęścikonstrukcji po|u podaje przekroj). W c się nazwę strukcjina rysunku,np. rzut,widok, itp.). prawnegowłaścicie|a (przedsiębiorstwa, społki,jednostkiprojektowej W tzw.strefach informacji dodatkowych usytuowanychnad lewą stroną |ub/ipod nią umieszczasię informacje dodatkowe, strefyidentyfikacyjnej jak podstawową podziałkę takie rysunku,datęwydaniarysunku,nazwiska za treścrysunku, i podpisyautorowrysunkuoraz osob odpowiedzia|nych nazwęczęściprojektuorazwskazowki,dane techniczne,dane porządkowe i inne,za|eŻnieod potrzeb(rys.2-5). 13

ts-..


VL

?łłe|zpod.. ulo^ołsouoldb}sez..ele)is.' o^ołs(tLt,''.t.o l] du) qceLuJouqcńzsrvrouteu 11

.eldeul..uńuzc'"'gifiliśl: qc|upe|Modpo op .d1ln'epour :...,^'P.l:::].|:[!!.{łsl$z9azj :. .]cĄUo|MP}spazJd qc^to|l]1| |csoł|e|M ń'rłoqzcr;.łounsołs -e11e|zpod :óobl.i^li.e., -.: i.lpozld IuJele|LuzoJ .n)unsfu ..

z nlueun,ro.lod,rn n|epo'Lu eluezs1Ó;mz qnI e|uozs ^deLu lpnn4) o6el1s1o6e1ńzÓ1 -wz łounsols ńuo|e]sn_ e|ełs :efepod(926; en,rezsleg 1run,ro13(t

.: 5np fa1suvlń zcezl eperAodpo e>lulcpo ?9o6nłp r",,ił 3|: : :,? :;,;i:ł :;; e41ezpod paf

o7 e1e4sfp7]bwlouz aupo67. 1711,.B|P)S.. o^oj. 1se[euełtńzn e\ezpod*e^ołslse|uJezo1sÓzcecĄ1eld :1[j1qc,{uo|ut1,tcso>11em n1 t1cń1s - uńzcezl t1aupamodpoop n>1unsfu eu t'1c,{iemi1spazla.4cluo,1 t^soĄn,l/u ;uoqzct tzpod . a3łe|zpod 1łaunsoJso1 pat e>1p felupetmodpo n lllzc. qcń1slnn -\zcazl nnoleluńnn op nłUnsolsM nIuozs)'|Óin,rod qnj niuezstatuu'lz .ulupetnnod .co łr o6 Óls elnne1spazld |ezcf,nzez.lo|wpoz-.ld n1unsń:eu cbfnnnoJozmpo

|>Ą7v|zood.t,.z

\)Y

ąą

oootupoJs -odzoq elueuldrvr op (q .ńpedo1qn1 lłzco] op (e :7y n1eu.r.ro1 P|uepełłs csoufe;o11qgsod5 .9-z .sńU

\J, -IMrM1-

LŁ,u/

T-r='r=-l

i?

l\ l-i* i. I

*l-,]_-iJ p ?uouo|Mełs pez.l dolłel łPl.aIuqopJl .ilfl ł.'33;'x:?'3l,T]iij^"J:^i

.PL1]JoJ op PzsnłJBnuozołzod euzcoptnn e1ńq(n1unsfun6o.lulńu1opLu^nneld .'\Puozozsotun)eufńcellJoJut ełzc||qeł ńqe .1e1(ww t6Z x n}PuJ -'JoJop órs epe11smo1unsfulłllqpo '[77].ewrcu el,rne1s}óldOLZ) qcńupoqcod 'V l 'cńzclupesez q3elew)o1o qcń,rno1unskllzsn1Je e|uepełłs ńqosods t Apese7 MOyNnSAU :ilNVOV7yS .E.Z.Z

.o6ełno>1 -eIe1 luńnn unsń.l ezsn1.l e q,","a, #3JT:ł'ffi;lf

j:17

;::j: 3,,JzeM qctńqe,l1unsŃ?ezJzso|wzol1e1Órs .ezsnłJe.|u 3eJelszo|uM9J ńze|ery ...1cz.lałnłod etue1sńz.lo1ńnn ooezsde;feu1ef ntualumedez,uńusezcoupef ńzld .1unsń.l bu|er.rińs1eu.l 99ou1e1ńzc 9lunnadezAzapu .nzsnłJaeu Mołuauo|o >unsfucblezczseluzog .ńuo.l1s feivre| [e[z qn1butńceujJoJu| b1zci1qe1 peu atuilo1M ezczso||'lJn ' edzs qcńu1b1olsold l Óls efndnlOo6ałro1unsń: ezsn>1 .,e o6e1ec|csoJł op Óls ecbzsoupoB|ua|usafqo l atuacepz,l6enno|ł|ozsM eufńcer-uio1ul e)zc||qP}eluopeł1{zd .9_z'sńu

:usly

.lDuD/

W)lill,|nflng łWZIln - Vy570d0 Vylvffi]hl7a 'D,łDl2@ń

. ouJ)0

loa J9

trPturaPp/p

)/od , AF|AZoU.t

ail!,//


Wymiarliniowypodanyna rysunkuw odniesieniu do rzeczywistejdługości 1 cm = 1 cm t. I 1 cm = 2 0 cm 1: 20 1 cm = 5 0 cm 1: 50 tabl.2-1. Na rytechnicznymprzedstawia w rysunku stosowane Podziałki podzi n i ejszające. zm ałki p czaj zazwy uj wystę sunkachbudowlanYch ą Podziałka 4.Ą

Tablica2-1 Podziałki[29] Podztałkt pwĘkszoface

20:1 2,/

50 | 5 |

/00 | /0./

Podziałka naturalną

1'2

(t,2,5)

1,5

l|0

( 1,15 ) Podz/atkt zmniejszal4ce

1'20 /'200

( 1,25)

1:50

1:'t00

(1'250)

1'500

t."1000

/2000

((2500)

15000

/.'10000

/'20000

(t 25000)

1 50000 / /00000

Podznłkt w n,Tr^//asacn5ą n/eza(ecane

Przystępującdo odwzorowaniae|ementuna rysunkuna|ezy,Zapewn|ając iysunku, odpowiedniodobrac podziałkęrysowanegoe|ementu czyie|nóśĆ moż(za|eŻnie od przeznaczeniarySunku).Na jednymarkuszurySunkowym rÓznych podziałek, na umieszczace|ementyrysowaneZ uwzg|ędnieniem przy kazdegoe|ementu. rysunku obok napisutytułowego podajqcpodziałkę 2.4.OPISYWANIERYSUNKOW Rysunkitechnicznena|eŻyopisywacpismemtechnicznym,ktoremoze byc proste|ubpochyłepod kątem75. (rys.2_7).Norma|25]Wyrozniadwa rodzaje pisma technicznego za|eŻnieod stosunkugrubościIiniipisma d do pisma ł': Wysokości _ pismo rodzajuA : d =# łl (oo rysunkumaszynowegoi e|ektrycznego), _ pismo rodzajuB : d = rł;-łr(oo rysunkubudow|anego). odręcznieIubuzyskaRysunkitechniczneopisujesię pismemtechnicznym powinno byc wzorowanena Pismo to Iiterowych. nymza pomocąSzabIonow kształtach|iteri cyfr podanychna rys. 2_7 oraz powinnouwzg|ędniać stopniuzasadypodanew tabl'2-2' w mozliwiemaksymalnym 2.5.LINIERYSUNKOWE 2.5.1.RODZAJE LINIIRYSUNKOWYCH

|inierysunkoweciągłe,przerywaneiprzeZgodnieZ normą[33]rozroŻniasię (tab|.2-3). Linie przerywaneSą utworzonez regularniepo. złoŻone 'y-*"nu SiętakiegoSamegoelementugraficznego(kreskiIubpunktu), wtarzającego _ z regu|arniepowtarzających Się (przemienne) a linieprzerywanezłoŻone punktow)' i (kresek takichsamychgrup elementowgraficznych 15


./-z .s^u ?.. a n|.ezpuelus|d ^peł)^z]d

,g nfpzPoJ otus|d ł+=P Pg=a Pil=q PZ=D

Pl =)

P0l,=Ll


":

|Żc_l

Ó ,: {:s: charakterystycznep ismarodzajuB (d=+h) t25l Wielkości charakte ry sty cz ne ' - ,:-a iwysokośc/iter ..,

h

mnŁ',.L

1t .: - :::. ,leramii cyframt _: -::.:zlałka rtterszy(w| b : : -, somocntczel'/ - ' - ', ', 5. ę p m /ę a z yN tr a z a e '

"

),5ną

Hymtary , mn

0znaczenie

iQZ t4cl

d

U0/10)h ( 7/./o)h

/0d

'tR

7d

/,3

/,4

(2/10)h

h t/7//o)

2d /7d

ą35 74

/.2 l,J

/ó//0)h

6d

/,/

'łĄ

2,/

ł'2

ąU

ą/8

n2Ą

n2 Ą

ą7

/0

// //0)h

.J

!,J

2,5 0,7 60

5,0

/0,0 /4,0 20,0

3.5

7 0 /0,0 /4.0 1 , + 2,0 2,8 1 0 /2,0 24,0 3ł,0

/0

a5

/u //)

8 , + /2,0 2,0

- eczf dłomą liłeram, t cy.frąmt,któryc| sqskdnte ltnte nie sq do sbbie rtiwnoleqte/np LA, TI, /7),noze " :zci-,y o pdowę, t1 rouńygrufuśció |iniilit'ericyt'r .'.: '.::,, ,ózdzlelonych,źnakie'ln'interpunkc1t mtninalny,odslęp e 1est odlegtościąntedzy znokiem tnt'erpunkc7 - : - - " , - A'/ r A Ze m .

.

Tablica 2-3. Podziałogó|ny i rodzaje |inii

P2DZ/AŁoGOLNr linie ciqgte

l//U/A

C/ąg(a '^--___,_--_--\_-_-./-\

/.tnie przeryuane

/.inte przerywane złozone

RODZAJ L/M//

ciąqla Zqgząkoua ciqqfu fą/tsfą kreskowa tttie/opunktowa punklowa Cwupunktawa

poszczegolnych liniipodanonizej. Podstawoweprzeznaczenie Linia ciągłaoznacza'. - widocznezarYsyi krawędziena widokachi przekrojachprzedstawianych elementowi obiektowbudowlanych, _ |iniewymiarowe, Iiniewynoszącei inneIiniepomocnicze; Iinieodniesienia, Linia ciągłazygzakowa lub falista oznacza: -,,urwanie" elementowlub obiektowbudowlanych, widokuod przekroju; - oddzielenie Linia kreskowa oznacza'. _ niewidocznezarysy i krawędzieprzedstawianych e|ementow(i obiektow jego zakryteinnymelementem|ub częścią, budow|anych), _ |iniedo wyrazaniadanychdrugorzędnych; Lin ia punktowa oznacza'. - liniewyobrazalne(np.osie symetrii), _ osie rozdzie|ające (w przypadkuobiektowbudow|anych); Linia dwupunktowa oznacza'. - częściprzedmiotu(i obiektubudow|anego) |eząceprzedpłaszCzyznąprzekroju; Li n ia wielopunktowa oznacza'. _ zarysyi krawędziedrugorzędnena rysunkachbudow|anych. 17


-t

I

#

-Ą, |,lz -ąx

złozonych ; : ]-8. Wykonywanie i przerywanych |iniiprzerywanych [23]

niejestwiększyniŻ12 mm,|iniępunkgdy |iniowy Wymiarrzutue|ementu tową(np.ośsymetrii)mozna zastą]ic liniąciągłącienką; połozoneobok siebie powinnybyĆwykonanetak, aby |inierowno|egłe kreski(|ubinnee|ementylinii)byływzajemnieprzesunięte.

2.6. RZUTOWANIE I PRZEKROJE RYSUNKOWE 2.6.1.RZUTOWANIEELEMENTOW I OBIEKTOW BUDOWLANYCH

w Zgodniez normą[9]elementyi obiektybudow|ane(ichkształti połozenie pomocą rzutoza płaszczyznie przestrzeni)mozna przedstawicna rysunku Iubrzut perspekty. rzutaksonometryczny wania poprzezrzutyprostokątne, elementstosujesię rzutyprowiczny.W rysunkutechnicznymodwzorowując stokąinena szeŚc rzutnitworzącychszeŚcian. Zgodniez metodąeuropejską E, poszczego|nerzuty figury rysuje się na Ścianach sześcianu,przy zatózeniu ze figura ustawionajest między okiem rysującegoa odpowiednią zutow nie mozebyćinneniz na rys.2_9b. zutnią(rys.2_9a).Rozmieszczenie Zgodniez normą|27]rzutyprzedmiotuna poszczego|nerzutniemająnastępującenazwy: - rzutz Drzodu, - rzutz gory, - rzut z lewejstronY, - rzutz praweistronY, _ rzutz dołu, _ rzut z tyłu. W praktycemożnaspotkacsię rowniezze stosowanymW szczegoInychprzyrzutoww sposob amerykański- tzn. odwrotnym padkach rozmieszczeniem rozmieszczeniemrzutow lub rozmieszczeniemwidokow w kierunkuodponp' na rysunkudtugiche|ementowkonstrukcji wiedniopodanychstrzałek, metalowych.

19


8L

ab<s a€ 0 > 9 łlozołz aup)4 AJazJo zDJ? a/ylołqeJŁ elu/7

a^1o///undo/2//1./

a/u./7

//N/7 /^/y/Nf/,Ą/f7f lZ0'//,,/ )c't900

u/u) '9 //M7

2g0sna9

s |lu|l|39oqnJ6po |cgou?otez/ń qc^uozołz|.łc^uemfuazJd l qc^uervrfuaz.ld ńdÓ1sp9 llulI lueluaulo|a ^zpe|ru 9*Z ecllqel l11und3^q uo|ulmodelcÓtDezqn| e|ueuełezI ||u||q3omp elue1ń1s .Óls elcÓlcez.ld uecs[al,r-uqcńnrro11undo|o|M lIulIe|p _ :łosoJ>lncs|o||'ll M o|s ceMop .feuzńuulnnod ||u|| e|cÓ|6ezI e|Ueuełezllue1se.l1Óls 9e1Ąs l Óts 9eulcezld .b1sel1 cńzct'lo1 l Óls zco:do) alu!| _ 9euńzcez ńuutnnod(qcńnno11undo1alm lemo1eupeIcńq ńuutnnod llut1[euo1seJłoM ||.lJ|u ńzpÓtuuńdÓ1spo l nno11und ń.leluńm .łosoJł cso6n1p :(g_7 .sń:) acblndÓ1seubs qcńuozo1z qcńuemfuez.ldl qcńuen,rŃazldltul1eluennńuo1ńnł ecbzcń1opelue6euńM ouuI '9_ć'peł elepod ||u|| ||,Ile}uoule1e ńzpÓlru ńdÓ1spoou|eu|U|y\ ,t4cAuo1o1z qcńuervt .Mzł qcńuełrfuezld -fuazld ||u|| l llul;|ule}uoulo|ońzpÓrtu ńdólspo ecbfn1n6e.l ńpesez bs eu}ołstelu1o6ezczs qcńnno1unsń.l tlul1eluennńuo1ńMo|seJłez M ilNt-lvtNW\ANOyAMAOVSVZ'g'9'Z

, zDJo E

,7

Idnl6

1u1

bs

oęoqn.ł6

auc)a/DZ

oo'z

oo?

oż,

00t

oż2

00,

ozo

0e0

> fu

yg/7d0

s tb

€/0

yy/yf/)

n-A Uź (J

e€ , o

970

o/i2

ygnag 2zoavg

u,łtll,9 //N/7 29ogna9

a

v

e

Z

I

///V/7//Vtr//,^/OO

//N/7 ,ldnA9 urńueprlropnq n1uns& /ń aue/ńosols.e;dn.l6leuep m qcńnło1unsful|u|l|c9oqnJc '*zec].qeJ' .uińm .ec1elzpod fau.lesfe} nn -o1unsń.lnzsnłJe ruńrues uĄ eu qcńueln,re1spezld qcńuełrńuo1ńnn nng1unsfuqcl11sńzsme|p emo1eupefcńq euulmod Ilul;ednl6 e|uozczsó5ez euelqńp1 .n1unsfu ?9aJ} ! a|uez)euzozld cbleIupÓ;6zmn.||u|| po a|u?oIeZ9eletqńm |cgouo?ołz| |c9oł|o|M zeJo n}o|tUpaz.ld o6euotrne1spez.ld ńzapu lrul;ńdnlg .(v_z .pei ttuI;dn.l6 g e|Uzuzu [gg] eullo1r1.aqnl6 ozp ńdnl6 .MzłqoeuleJM .emołunsfuaIul.1 -leq l aqnl6 'a|łuo|ceu Óls ||o|Zp.lIu|| rcgoEnug vN nol-r9zM f z HcAMovNnsAHilNr-r?vrzoo d'z'9'z


Bu7otlj'ńuzńzczseldnpe|snuewełezrlńcbfepelnnodpo ncstelu łr .n>1unsń.l lcsou;e1ńzce1pqcńupÓqza|U .qcełped flzldqcńu zs M . hZ_,' 6 L_n'B L 196ezc _v ,LL_v,9|_v ,qo,_ć.sŃ) ntol1azldńuzńzczse1d eluezopdńuetu;zq."óś -[e1ul,rnez1e1óls ezczsoIun faqnl6 ||ul||łu|cpoqcńuerr,le1 qce1o''1a''o nn

OZ

'(eJoleMJaS -qo ńuol1s po feuolnnocsfelrun) n[o.l>1ez.ld fi,nzeu t eluemo}nz.l1eunlel1 qcńc -b[nze1od(yy_z 'sŃ) 1e1ezl1s.nfo.l1ez:dAuzilzczse1detuennodÓlsńmncs[elLu nn feqn.l6l|u||Mołu|cpo z óls epełłs a|Uazce'zo blg14 z alupo6z .[ez] ńru -.lou 6n1pan,rn[o.l1ez:d ńuz[zczse1d eluezopo ?ezceuzo Zo|uMoJ euzoy\l .oL _Z.sfu - (n1orupezld)nł1erqonsńlez ceulcez.ldńuutnnodalu (teqnl6 -ulcpo) |łsoJy '|gy] erc1eulasqo ltuo4s po ttaltuozczsetuln lluekau]nu il"ll li t tweł/s -el1 pulqnl5 eulamp ?ezleuzo Ós eca1ez nfoł1ezld ttuzt{zczse1d etute7o1o4

buzńzczseldpezldÓrsef npteuz?'"j'"#;'.':".$]?fi ff JiJŁ1x':i;T:J]r:1

-po ; n[ol1ead@upzelqońn,r)buz ńzczse$ (o6aue1nnopnq niłelqo)nluaulo|o e|cÓ|cez.ld zezń b|e\snnod o6eue|Mopnqnłło|qoqn| nlueulo;ebuz.l1Óurneln Ółropnqecbfnze1ode[ol1ezl6.3 tel1stedo.lne ńpo1atl6nno6eu1b1o1so.ld elu ,[6]euJou -eMołnzJ bpesez z alupolz Óls ezczseluzol e[o.l>1ezd etepod1ep Mgrouylzud 3TNVZCVNZOr 3INVMANOyAM .Z.g,Z

il

Molnzt etuazc -zsetwzo) (q' rulnzt etuezczsatluzoj qosods (e :let1sledolnańpo1eLu 6n1pemo|uemoJnzu '6-z .sńu

[.ło6 z

/nzr

tl

n1Ę z ./nzr

-LJ

Auotls laua1 z

/nzt

tl

npoztd łnz!

z

{uo,,ł1slauo,ło z /nzr

il

n)op z /nz/

(o Ynilb


PRZEKRÓI ptolvowYA-A

ą)

b)

RZUT POZIOMYB-B

przekrojow Rys. 2-'|0' Najczęściejstosowane oznaczanie

1Vfumalne /ł!m/arystrzatek

E

.

/5o+20o | Snn.)

Snn--l

Rys.2-11. Oznaczanieprzekroiowwg normy[23] zl


od podłogi Przekroie poziome budynku wykonujesię na takiejwysokości danej kondygnacji,aby pokazaćcharakterystyczne szczegółyi przedstawic w .po'ou najbardziejczyte|ny funkcjęuzytkowąpomieszczenia.Zazwyczajprzekrojete wykonujesię tuz nad do|nąkrawędziąotworowokiennyón 1uy pokazaÓotworyokiennei drzwioweznajdującesię w Ścianach). go przedstawicna rzucie,oznaJeże|inp.w stropiewystępujeotwor,na|eŻy a gdy otworznajdujesię (rys. 2-12), ciągłą czającw widoku linią cienką go zrys.2_13. Płasz. zgodnie się przekroju,przedstawia powyżej ,".yźnę.płaszczyzny przekroju pionowego na|eŻyprowadzictak, aby pokazaćjak najczęścibudynku.Gdy na tym samym przekroju więcejcharakterystycznych stosutrzeba pokazackiIkafragmentownie lezącychw jednej płaszczyżnie, 2-10). rys. na ( przekroj A_A je się łamaną|inięprzekroju |,,PRZERYWANIE''ELEMENToW LUB oBIEKToW BU DoWLANYCH 2'6.3.,,URYWANlE''

Zgodniez normą|23]rzutyi przekrojeelementowIubobiektowbudow|anych (ry z_lł1, oznaczającurwanie|iniąfa|istącienką|ub|inią ',urywac'' '. '"o.nu ciągłązygzakową,wychodzącąpozazarysprzedmiotunadługośÓ24mm, arń ógianiczająćkreskowaniedo nie narysowanej|iniiprostej. opuszczającich częścśrodkoRzuty e|ementowdługichmoŻna,,skracac'' Iiniąciągłązyg|iniąfa|istącienką, się *ą.,"P,."*anie''e|emenluzaznacza |inii narysowanej nie do (p. ,ai.o*ą |ubdoprowadzająckreskowanie 2.6.7) prostej(rys.2-15). elementowi obiektowbudowlanych i,,przerywanie" zazwyczal,,urywanie" rysujesię |iniąciągłązygzakową.

m

budowlanych) elementów(|ubobiektow rzutowi przekrojow ,,urywania,' Rys. 2-14. Przykłady

D

e|ementow rzutówi przekrojow ,,skracania'' Rys. 2-1 5. Przykłady

I PRZEDSTA. 2'6.4'RYSoWAN|E PoWTARzAJĄcYcH slĘ ELEMENToW PRZEDM|oTU WIANIESYMETRIIPRZEDMIOTOW

na się e|ementowrozmieszczonych W przypadkucyk|iczniepowtarzających narysowac prosteja|bookręgulub rozmieszczonychsymetrycznie,mozna na liniipunktowejcienkiej iylt<o ;óoen z nicń, a pozostałezaznaczyĆosiami (rys.2-16a). przedmiotowna|ezyoznaczaĆ|iniąpunktowącienką,przec|ągn|ęśymetrię tąpozaobrysprzedmiotu(rys.2_16b),Przedmiotysymetrycznewzg|ędem symetriimożnaprzedstawicjako połwidok|ub połprzejednej płaszczyzny ,t<roj krotkiekreski(liniąciągłącienką)na końcach dwie iór,'moIegłe ryśując osi symetrii(rYs.2-16b). WprzypadkurysowaniaeIementowkonstrukcyjnychsymetrycznych,na|eŻy symetrii,uzupełniapoku'y*u" je w zakresieograniczonymdo płaszczyzny Schemat jąc ryśuneto schematemcałejkonstrukcji(w mniejszejpodziałce). (rys. 2-16b). konstrukcji imiós,".a się nad zredukowanymrysunkiem 23


ć,z lalu fezńłrod qn; nfo.l1ezd buzAzczse1d paad o 6e c b z e Jnl uo u. l o l oo t uo zc euzg' gl -Z ' s ^ U

v-v

orcnzJeu nroMlo eruotmelspozJd 'Zl-Z 's^U

Xv-v ' ( g L - z ' st u

eu a|doJlsM nJo/vuo ńsf'rcz .du) nfol1azl d buz ńzczse1db u1ezel qońnnpezld ocb7o|nlło|qo(ńsfuez)elzpÓnnel1cbfnze1od- b1uelcbnno11undnn,rp brul1lnfol>1ezld buzńzczse1dez qcńcbze;(łrosfu -ez) zpbnel1 qcńuzcop|Mo|u nlue;gel1ńłr ńzld _ buervrń.laz.ld b1uelc blull _ .sfu :Ż v_z n fol1az.ld buzftzczse1d ez qc ńcb7 ) _ -e1(łtosŃez)lzpÓmel>1 qcńuzcoptłr nrue;gal1ńm Aad b16brcb1uercblull _ lnlotleztd buzfizczseld bupzelqo(,rnqcĄÓlcez.ld n11elqorzpÓłrel1ntue;se.l1ńrrł ńzld _ bqn.l6blull :||uIl IuJe|3soqnl6 ltuńcbfndÓ1seu Óls cennl 6n1sod ńzapu qcńue;n,ropnq qnIMolłolqo,rnolol1ezld /ńglue[!oIa t1unsń.l cbfnuo1ń11n ',,elor1ezld" eruzcolod- emouordelollezld zerc . oluzco1odqn| ..oulo|zodń1nzl'.Mzl .oulo|Zode[o.l1ez.ld ',ń1nz/. :bL_Z.sfu)qcńue1nnop .nq M9lueua|aqnIMolło|qonłolol1ez.ld ebzpol ecblndÓ1seuÓts eluzo.lzog .b1uelcbluIl- (ńsfuez)elzpÓnne.l1 .bq auz9opuv\el11sńzsłt 1seluo1eu Molło|qołMgluouJe|e -n.l6blul1Óls efnsfuqcńue;łropnq łnglo.l1ez.ld elzpónn .e.ly .(elue19el1pod zeq) u'ler1unsń.l peu órs ezczselu.ln(;-; ttllupetn,rodpo .du)n[o.l1ezld qzcl;lcso1osńnn al'uezceuzg.n1unsfuuńuep eu qcńrvroletuńnrr [eu1ol1_7euM9J cńq ńuulr'łodefol1ez.ldqcńcbfnsldol1ńc r le1l;lc9o1osń11 .|tll|łsqeJP lulel;ńc- qcńue;rnopnq .(eczbls1 M9luouJo|e a[ol>1az.ld łr o1Ófńzldo|łB}e|uozceuzo)lule.l }se|ulo}eu -e1l;luńznp onnofezcńnnz óls ezceuzo qcńue;ir,ropnq Molłatqoafo.l>1ez.ld 1eu -pe[falcgÓzcle1.(el1sqeJeqnIat1sulńz.l fu1ńccblnso1s)rtueleunululńu[e1o1 elol1ezld cełrńsldoe3a|ez[6;] eulo5 .yy_7 .s(l z alupolz |tllełłezJls e|u -emołnzJ tłunJo|ł cbfnze1od.(x .o .U .o .|]ol||?emoso1s ńze;euelu) feuzcń1 .oqeJ|elcsoufe;o1M |[r'leJoł|| cełrńsldoÓts ece1ezlłoplM .elupoqcsmebem .du .|tl.|Bmzeu .n[o.l1 -e1e Óts efnsldo(ńue;d.efcenne;e) nlło|qoeuivrg16 Ąnzg -azd ńuzńzczse1d e16e;ourno.l bcbfe;erzppo b1uelcbłro11und Ólul;cl;sel1ńnn


VZ

-.[ey Ó1sefn uo1ńnn nnofol1az.ld ńpety .,u,J#o!?lsTtiTffi:ff

:ii; ńp6 e .Órsefn1sal1M9pełła|uL]3zJolMo6 '(ruńnnolał|| |.lo|Uozceuzo o'e[ l elu -e*olnzJnłunJo|łuetuepodz) ntuezo1od' ulńuut qn;nio'' p'.,a -4q 'n[ol>1ezld iuz,{zczse1dtuatuazo1odz faupoiz ^Bo eu,Ós ezczsatwn "ń,,'ó" peł>4 'lgTlbqnt6 b16byc btutlgeuos -ll sfuez e 'nJolwpazd we1nzl ezod cezczsalun ń7e1eu /t1ótunsazld pety |g1)b4ua1cb16b|cbtut1ceuos,{l sfuez o6at e '(n4unsfunsou1a1ńzcńzslo6 -od atu o74eza0 nptwpezld Dlopt^Ą eu lezczsat',ń p"1,, rttaocs[a1upe1y uL_Z.sfu) ń1ólunsez.ld t ńmocs -[eJu pe'1 bs euzolzou .("06o nfo.l1ez.ld l,izi'nzózse1datcolqo od) n>1oplnn ooefeu orupersodzaqn]orLrJpoztd ntot4ezrd eruezeloool lsel nforlezrdpely Mgrouy3zudAov?y .9.9.2

j::ff : -od,1eu nsful1e1cbln.le ulńp1 nl1s'"l,"Łi"T 1[c1 ll".'..;ij.:ffii ;f ,qcńupzle1ł,rod peu -fu e psÓzld

etueftulodI o|ue^JozJd zazld 1eunsŃ ctcs -oldn ńze;eu _ anno1sÓz.ldo1eInn eufńc1nl1suo1ń1ueLue1a cblnsń.l_ g|uqopod

o|csłolM s|do- ([ez]l tol] z erupo6z)l[c1nl1suo>1 n1unsńletuezczsold1.9l-z 'sńU

Tii f

i i Ti ; Ti T Ti T i i m

(r

'f1"q1*ę,s

o

t--

6-

(q

xp (D

.liEĘF


b)

r Bl*r'

ozNAczANIEszczEcoŁow I DETAL| 2.6.6. Wra ziek onie cznoŚcipowię kszenia r ysunkuo br a zuj ącego S zczego ł pr ze o. jego e|ementow) odwzorowani'*'.yót'klcń odpowiedniego (w ce|u miotu w zwięxszonóioodziałce(rys.2_1B). rysujesię dany fragrnentprżedmiotu rysunku przedmiotuna|ezyograniczyÓna Zgodnie z normą p3) szczegoł na |iniiodniesieniawie|ką podstawowy*or.ręgTJ;(;6; d"xa] 11znaczyÓnaq odpowiednimpowięklitero*"póo"l".ię |iterą.Takie.u'o oźnuczenie la. z podaniem podziałkip.owiększen szeniemszczegołuórl"o'i"t" przedstawionie zostałyjednoznacznie Wszystkieetementy'ffiklu' któie u.upełnic.rysunkamideta|i' ne na rzutach,przekrojachi widokach,.i^leźy. olo9w1ednią czyte|nośc tańsu,itp np. gzymsu, sposobu zabezpieczenia rv sunków de ta|ina jczę ściej za pewnia j ąpo dzia ł ki1 : 2 O, 1 . ' 1 O, 1 . . 5 i1 : 2 .

ft sa)

A /t,zo1

szczegołu Rys. 2-18. Przykładoznaczeniarysunku

2.6.7.OZNACZANIEPOL PRZEKROJOW

Oznaczaniegraficzneogo|nebezuwzg|ędnieniarodzajumateriałurea|izuje o duzym z_Tg.i2_2Oa).Na przekrojach grasię poprzezt.r",*o*"uł:]'ł iiv,. oznaczeń i e ary czne nanoszen ś.iłl: g: po Iu powie rzchni oo p-u. przedmiotu' :ll ",2,^'przedstawia1ącój zarys |ub.krawędz ficznychty|kow poolizulinii rzutjest przenie ma wąfpliwości, lay ouJowlanym 1e na Jezeli rysunku obwodzisię |inią przet.roju t<rest<owanń.pote zamiaśt krojem,to zwycza,;owo podcieniowaniepola przekro1u' grubą(rys.2-20b). Norma [26]dopuszcza (rys.2-20c). ze|betowych konstrukcji co jest często.to.o*un" * iysunt.ach na rysunkumniejszejniz pr.."kr.ojo* 1o wąsxicn przypadt.u W '.".r.ości 2-20d). (rys' 2 mm) przekro.;emoŻnazaczerniaÓ 25


9Z [97] ryoupezld rcsÓzc Órs qcńc -b[e1ĄslecÓrrrir qn1qcoMp Mopełł qn1mofolr1ezld eluemolsoJł||u|| e|u -azpełłoldńqosods(c .r-uńłtołunsfu nzsnłJeLuńuepeu Órs qcńcbfnpteuz M9}uou]a|o e[ol1azidqcńcbfn>|sel) nutlstuazpemotd euluenrlesuol(q

.[sz] nł

()

-ueuJo|ottl1eulńslso qn; rzpÓłrel1 op ."9ż qnl Luelb1 pod nfol1az.ld "09 "0e e|uPMo)saJł llul;eluezpełroid(e :etueMO)SAJ) lrullbcourod ez Mgluourole nfot>1ezld ploo aluezcpuzg .TT_7.s/..y

(?

(etcs1e1 łr sldo)[97]mofol1ezldqcr1sbir,t r qcr6n1p a|uezceuzo

_llt_

l

łŁ

(q

(o

(o|3słe} łr srdo)łrofol1ez.ld (o6euzcl1el6) e|uezleuzo

Apepl:z,4 'oz-z .s^u

(p

*il

p

l lr T i

'lz-z 's^u

?L

u

(qp [97]nfol1eade;od(eu1o6o) euzcl1el6o|uezceuzo .6l-z 'sńU

7////,///2m


Tablica 2-G graficzne materiałówbudow|anych [5] óń""i"ni" Dnwm-pnekńj: w PoPmck wltikien wzd|uźw|ókicn

Belon lckki zbnlonY Cn|a, pusłaki na Zgpluolbo blokt wic tło.piennej

Nadługichiwąskichpzekrojachoraznakładachoznaczeniagraficznemozna pob|izukrawędziotworu(rys.2_21a), nanosicty|kona i"ń xon.u.h i w Wprzypa dkuprze rrojow ikł a do w, kt o r ychszerzłączonych o ko Ś cna r ysunkuj est m niej e|ementow, przekrojów y szaniŻZ mm, zaczerniasiępłaszcz zny (rys.2_21b). do optyczniewidocznejprzeruvy rozsuwającje minima|nie pr.." rodzajowńateriałow. ii !1"]i:l J ezeli zachodzipotrzebarozroznie nia 2-6 t5]|uboznaczenla tab|. w podane graficzne to stosujesię oznaczenia Wg normyt26](tab|.2_7). i"o'"l"ń maieriałow Norma[26]dopuszczastosowanieoznaczeńgraficznychmateriałownieu1ępo|uarkuszarysunkowe,pod warunkiemzamieszc.eńiaw tvchw tab|.2_7 objaŚnień. go odpowiednich Kres kow anie w y konuje się zza cho wa niem j edna ko wej o d|egł o scim ię dzy Wszystiichprzekrojachi kładachte1 na ńreskowania |iniami rowno|egłymi Linie kreskowaniapow|npodziałce. samej części,,y.o*unv"ń * tu, .u'"j |ubw prawo)do|iniiprzedstawiająny byc nachy|onepoJ ńątem45."(w lewo zie przedmiotubadz do jego ost cej charakterystyc)ne)u,y"y |ub krawęd nachy|onepod kątem45"ma1ą symetrii(rys.2_22a1.ooyiinie kreskowania przyjąćkąt krawęt|z|ub ośsymetrii, na|eŻy to samo nachy|enie, lub kładyelementownaryso"i_u',v,, nachy|enia30. lub ódJt'vi' z_22a),.Przekroje wanychnadanymarkuszumoŻnaoznaczaĆ|iniamikreskowanianachy|onydo liniiobramo45" w odniesieniu kątem,Wynoszącym mi podjednakowym lub kła(rys.z_zzo) Kreskowaniep'rzekrojow wania arKusza 'y.';k;;;óo częścioowlnn9.sięroznic nachy|e. dow dwoch ruo *ię."isry"rająóychsię (ewenliniamikr.eskowania niemw Iewolub* pŃo atooooiegtosciąńięozy przesunącw stosunkudo drujednejczęścina|eŻy tua|nieIiniekresKowania giej),co Pokazanona rys' 2-22c' 27


nak ooranbze linii wymtaroue1

ą =min 7mm b =min. /0nn Rys.2-23.Znakiwymiarowania Wymiarowaniei opisywanieelementówwykonujesię za pomocq wistości. ia , zna kó wo gr a niczen pomocniczy chIinii wym ia r o wych, Iinii w ymia row y ch, rysunkówomawialiczbi symbo|i(rys.2 23).ogó|nezasadywymiarowania jq normy |43] oraz |44). WYMIAROWE 2.7.2. LINIE w miaręmoz|iwoŚcina zesię |iniącienkąciągłą, Linie wymiarowekreś|i WnątrzobrySUprzedmiotui zawsze rowno|egledo wymiarowanejdługości. odstępmiędzyrówzakończonesą znakamiograniczenia. Liniewymiarowe liniamiwymiarowymipowinienbyÓ jednakowy (rys.2_23) i nie no|egłymi a |iniązarysu odstępmiędzy|iniąwymiarową mniejszyniŻ7 mm,natomiast podziałki rysunku orazod nie powinienbyc mniejszyniŻ10 mm iza|eŻnyod posiadanegomiejsca.Liniewymiarowenie powinnysię przecinać.Na|ezy pomocniczymi liniamiodniesienia tez unikacprzecinanialiniiwymiarowych i in nymilinia mi. je Pomocnicze linie wymiarowe rysujesię |iniąciągłącienką,przeciągając przedłuzazwyczaj poza wymiarowe. Sąone im Iinie mm odpowiadające 24 żeniemwymiarowanychkrawędzielementu(rys.2_23)'W rysunkubudowpomocniczej do |iliniiwymiarowej lanymdopuszczasię niedoprowadzenie nie na|iniącienką, zarysuprzedmiotu niizarysu,aw razieprzedstawienia |eżyjej doprowadzacdo zarysu przedmiotu. 2.7.3. ZNAKIOGRANICZENIA Znaki ograniczenia kreski Iub groty (zaczernionebqdź niezaczernione), oznaczenie poczqtku Iinii wymiarowej rysuje się na przecięciusię |inii wymiarowych z Iiniami wymiarowymi pomocniczymi. Kształtyznaków ograniczenia powinny być zgodne Z rys. 2 24 oraz proporcjona|nedo wie|kościrysunku. Wymiarując e|ement za|eca się stosowac jeden rodza1znaku ograniczenia właściwyd|a rodzaju rysunku. W rysunku budow|anymnajczęściejstosuje się kreski o gruboŚci takiejjak grubośc|iniiwymiarowych.Gdy na wspolnej linii wymiarowej brak jest miejsca na groty,dopuszcza się zastąpienie grotow kreskami |ub kropkami (z wyjątkiempozycji skrajnych)_ rys 2_25.

zv

ffi-


t o6euzceuzoupel op eupÓqz - Azcaz:Mn}uoulaloe|uazoMłpoo6aupe1>1op . e l u ń r e tut ńm _łro pbe zczs qnlM o}ua uo|oqcńzco qo lqce1 unsń. leulse|u' |o } -eu.(tanło11e[oldt11etsfuetruńlvr.du)ennonne1spodń.letuuńnn9emepodflza1eu qoe}euaqcsBu t M9}uaulolae|uezczse|u'|zoJ t'|3ełunsńr qcńrvroluetnnelsoz jn,unsń.l eluełtocBldonde}e op i f"u'"'u.łcelrfce}uaunłop n[ez:'pol ;Jil;"i wo|z eqzcD lc9orr,ropOezczs op Óls ainluoso;sop n4unsAl(s1dol n'gle1wAn qosodsłr qcńuep qcńupÓqzalu elueivrepod -o6 .ńu;eulń 1dot fruzceuzoupef .(1c9Ózco6ef qn1nluaul ouloJloupa[ o 9eqp ń1apu.łl"'"|" cb[nle1ulń6 aluepod)aluełro.le1wńnz qc^cerelqJi1o l.qou"łr qcń,tnoqzct1 -e;eŃelruń^,r n1unsŃbtołsI o6euzcIuqcal oMołpt,rneld 1saf o6e[l n1ueuolaaluP/ńoJozń^po t'l'z VINVMOUVIINAMO93MO7olMvud AMVISOOd'

H9ANZCINHC3IHcvyNns^u vN HCANV]MOOngMgly3lgo I MgINf ll3'lil SINVMOUVIIIIIAM'/'Z

.d/., bułtut'lpJoJ/łe/? buo7asld , bu p ln opą ał lćup Je 2 . ?ł?H J/o.lyu aJ,o/od7 auDlD,d^,/ lnl.plą,,,/ai elfu,{ia ru,, '1 ',fqo,t,{ucaunzo.t l?a/Pu auzPu P/ ru, .,1unJÓ slfu oz /asb lo lnappzd .ltu.t1 lzld oj1r4 ,E /goud'l auDypń a)uez,ouz70 u,(uzn1pzł nfo:1az:d /n ou^aJ6

ł orrn

n(o:xaz:d

ar1d.,(s ,(pr:arcY.1

tuaul a3otsaqze

raq1a7) .(uo[o:qz uor

'1u.{1

'sik8

,!,fl gls atuBls a alsl[ztoJz az:d :(1et:ater.u I oi{zS

.{Fr.ratnur

/a

auzslltrDJ r B)tlutPJ

ulnrE . auzc,{tspld

t: : r i c :5

at ua:) PuzO

nł91JalEu

,(sl}Ą

EA2pN

uz:rye:5 aruaz)Pu

nlErJat9ur

0az!N

P luo z ceuz O [ 9 7 ] n no letlaleu auz cl;el6 /-z P cr lqel


'(p8Z 's^i) Z nłuns^Jńuolls fanneldpo qnI nłoppo etue1ńzcpoqclńcbfelnn||Zou]n q9soc|s Óts a[nstdnnennoleluńnnńqzcl1 ,qcńnnolelr.uńnn ^^ llul; erueJńqceupo a|Uzapz (cgz z.sfu) eluetserupoblul; peu qnI bnnoletuńnn blul;pod l peu uetuezld Pu 9ezczsoIulneuzotll ennoleluńnnńqzcr;,onno6elezsqcńuolnne}snnnoletuńnn ,eBć n>1pedńzld M (q ńqzcl; eluennodó1sńnn 7..sńl) fennoletluńnn ncsfelu nn 9ennlaad Azapu nsńlez alulI l ltl}aulńsoIso ,eIUP^^o)salł oIuIl .IuJetulI luńupez 9eutcez.ldÓls ouutłnodetu lannoletruńnn ńqzcl1 '[g7] elrulou nn bś euolMe}spoz.ldqcńnno'lel uAnn qzc| eruezczsa|u n ńqosods au u .e|ua|sa|u po | blul; peu qn; ,ełpoj9 fel nzl;qod M lc9o^lIzo.u Ó,lelu nn ,bnno'leltuńnn blul; peu e[ Óts ezczsaIuln .PzsnłjPnlPullo; po buza;ez,99o1osńnn br-uesÓl 9alul Auutnnoduńnno1unsńlnzsn1,leiuĄec eu oMole|u'ńnnńqzcl; alus^zsM -I'L-Z SMOUV|ItAM ^az)n .n1ulcezld od csfelu.lqcazJl op brcsoupeł>|op z r]ceJ}aulnnÓrs ef -epod nnguolzod qcńupÓz |cgou.M (tz_z,sl.t) o\auolaz nwotzod op ouo|so|upo .Molr.lo|zod -t1uopnq eupÓz.l ez1e1 Óls ezceuzo e|uo|so|upoqce|u||PN .qcńnno.leluńnn qcelut1eu n1 -uauo|a o|ueMoJP|uńrr,r l atuesldo e|M||zo|.l]ołUn eMołunsŃ e1e1sńp6 .ńpe1n,r ez1e1Óts efnso1seluo|so|upoalu11.(elue|se|upo ||u|| ełłezJlse1ńlop o6alg11 .n1oq leltuń,rnÓrs elepod rcsoute;ołlazsnn.leld,rn)ue1o.l6b Uozcuo\eze|ua|saIu -po blul1Óls efnzlleel e1b1o1soldM9łoq ,r,roleiruńłn eluennńsróg '[g7j erulou afepod P|uotso|upollut1bcoutodez nłuoua|a qcńmope11slcgÓzc euez)euzo ńqosod3 .d1l r;ezcr;qoicńzod eluesldo .n1unsń.lnstdo'ob",up",.odzoq op .du efn1sńz.lo1ńłr l (gz_e.sŃ)b16blc b1uercbrur;Órs efnsfue|uo|So|upo o|u|l vtNf ls3tNoo lltNtl .t.L.z

00

.buoldn1s ó1ls ezceuzo ełłPzl]szńp6 ,nnglol6 Aze;eu alu qcńuzcń]etsL,|celeujaqcs 9emoso}s eu e|uezc|uel6onng1euzołer

I

l

l

r

l l

| l

| l

| |-

W

__J

ń1ol6euecslelu

nłeJq o|zeJM |u]EłseJłqn| rue1dol1 r v r o 1 o l 6 el uel db1 s e7 . 9 7 -7 'sń 5

I

0c

,$ .r9

ih

ę

Io

.o

lc

ln

ouotuJazcpzolu zpJo ouorulazoez ^loJ6 ,tlol6 (c,lannoletuńnn ,l1sel1 (e !!u!|ła}bzcod (q : el uezc l uel 6 oż euz . t z, z .s^ U


illltu

:a S r osobyr ys ow a n ilai n i i .:

lu[ -v lprsthlą

- 20rmt

- 240nn

Zerai " -240mm

- /5mm

tyąk

_ /5nn

b)

ą/

c/

d/ Ę) \

+ ^

L!.AU_

/2ą+52

Ry s, 2 27' o z n ac z an i e r zę dny c h po zi o m ów: a ) r zę dne po zi o m ów w r zuc i e po zi o m y m , b) rzędne poziomów na przekrojulub w widoku, c) oznaczenie bazy poziomu zero (grot o kqcie 90.,,w połowie zaczerniony),d) podanie wysokościbazy poztomu zero

W razie podanialiczbywymiarowejniezgodnejz wymiarami liniowymirysunkuWykonanego (rys.2W danejpodziałce, na|ezytę |iczbępodkreślić 28e). Gdy na rySunkuWystępująe|ementyroŻniącesię międzysobą ty|ko niektorymiwymiarami,na|eŻyje przedstawićna jednymrysunkuelementu, a WymiaryWpisacw odpowiedniejIiczbieWariantÓW, aznacząącjenawiasami (rys.2-2Bf)'|ubwszystkiewariantyWymiarowpodaćWtabelce(rys.2-289)' 31 f,


7C

-PJ6os|qn|ĄeJOopldel)o6er1sJe|9oJł nlÓzds nngłe|druo>1 n11l1elcńzn|3som 'qcńuzcluqcolM9ł -||zb|cn npomodz o\pez Óls efn1sńzlo1ńnn e1|cgom||zoy\ .fe1elq-ou.lezo -unsfuqcńunrueq elueuo1ńrr,r |csoM||zotlJ oc|u 1eupefbfelułs1 .qco}M nno1unsń.l et.uezpbzlods ńpesezbfn1uezeld lłZblsłńptzpzoseufe;oy |SNMUV8 SCINHC:|IM MgyNnSAU 3INVMANOXAM 'B'Z 'ururM qcl e|ueMoJe|[r.jńm op .uz1.lt,uńu[ńcłnJlsuoł tule1unsfuz qcńue;nnopnq-ouzc|uo} -ło}|t]cJe nło1unsfu eIueMoJeIuńnn eluecl;oupefn n>1un.le11nnbfezbpz o6eufńc -ez||s|'!JoN nlo}|[rJo) o6et1s1o6 ece.ld>1eupel.ulc M onłolezcńmz oUPMoJP|tu -ńnneue;mopnq-ouzc|uolłeł|qcJe 11unsń.l sezcqcń1o6.tl.]M oUPpodfueluńnn . .sfu elzp6 ;-g uler11b[ńłr z,LUU)nnouepodqce1unsfueu fuelLuńrr,r eczbls1p1 .uJM qn|uJ[! .qcńue;nnopnq ńze;eu ouzc|Uołłollqcle l1unsń: 9erno.leluńnn ^^ 'mo1uńpnq .n1ulcaz.ld lfc1nl}suo1 l1unsńi qc9Mpop blcsou od csfalr,u Ąnz5 .pełłopz LilM Óls afn.lelu.lńM Mo]ło|qonluemon1ńsn o elceLu.lo1ul ecbfepodr>1 -unsńg .fuelr'u l11soupaf Órs afepodqcńmolelulńM qoeqzc||tl'cń1Azld ol .u]qnl |.ll|.1l zlu t,|3eł}soupo[ qcńuuln'rauepodbs fueluńłrel11sńzsnn qnJLuńmo1uns -ń.lnzsn1.leuńuep eu nno.leluńnn cgozs1Ólnnzlu ń.letu q3eł}soupaf qcńuur nłń.letuuńłt cepod eqazJ|l|o?er.uul M .du ,euetuoOeupefbs el1lsńzsnn uńnn -o1unsń.lnzsnłJet.uńuesuń} eu ńp6 .fuelrul11soupef eluennepod zeq lulńłt -o.letuńm|uleqzc||bseuemńsrdo(u qn|uJ|'llM aueMepod)annolul; fueruńp1

0a

009 009 009 009

(o|c9)el m stdo) qcńłroleluńrrłqzc|| e|UezczselLunńpeł1ńzld .8z-z .s,{u

000f UULó

O"Z

a/Otrzyo 09/0/z7yo

a/?rz zYo

00/z 0?/0tzzr0 00€/ 09/0s/zy?

009 COE/ pł(a/ g (Lt!lLł/ 7 XnunHf,zĆ 3909n7n

n/E/ Zżo 1os/^/)€

loooc/'/oozz)'/oorz/ ,009t 'l,

'l,

--l

L

.)

I I I

9 ,ż ,€

7

r

-t I I

I I

I

Z

I

v

J

ł

Ly.t, tvu

p )+

I ooe 'il7 |o)e I

r)otł,/ąoqt/

I

'9

s \

p

(,

(?

(p

lp

I


( o io |. y' . '. : : 3izg .3,e- .z.^ egCcoSlę pJcc o bec. ' r za . OzelKo pL r j a c) c. .: ,.,:ec^rC€ c3.tll^le] Wykopog|ądowe spoŻądzasię na;częściej rysunki r-z!'si u.la.c. - koloryczerwone(karmin,cynober,minia)' chromowyciemny), - ko|orypomaranczowe(zołty, jasny, ugierzłoty,cytrynowy,gumigutta'um(Żółty chromowy - ko|oryŻołte bra palona), - koloryzie|one(zie|eńjasnaveronez, zie|eńsoczysta,zie|eńciemnaszmaragdowa), błękit jasny koba|towy, błękitciemnyultramaryna' _ xolo'v niebieskie(błękit ciemnyparyski), - koloryfioletowe(fioletciemny,fioletametystowy)' - ko|orypochodne(brązowy,czern,biały,srebrny,złoty). W rysunkutechnicznymbudow|anymzastosowaniemają ty|koniektóre kolorow: z wymienionych - umbrapalona(grunt), - ugier(piasek), paryski(sta|)' - błękit - fio|etIubzieIeń(beton)' _ cynober(cegłanowa- projektowana), _ rozwodnionykarmin(cegłastara_ istniejąca)' _ karmin(materiały ceramiczne,cegła), (izo|acja termiczna), - ugier złoty,Żołty elementdrewniany), (projektowany - gumigutta e|ementdrewniany), z grupyko|orowbrązowych(istniejący - śjenJpa|ona do rozprzeznaczone _ rozwodnionyczarny tusz (wykopyi częścibudynku biorki). poszczegolnerodzajeprzewodowmożnawyroŻNa rysunkuinsta|acyjnym c.o. poszczego|neprzewody' nic ko|orami.Na przykładna rysunkuinsta|acji para wodna)ijego parame(woda, grzejnego od rodzajuczynnika za|eŻnie do 115"C): (d|awody- temperatura trow,oznaczasię następująco - przewodzasi|ający- karmin, - przewodpowrotnY- niebieski, - sepia. Iubnapowietrzający - przewododpowietrzający W technicebarwnejsporządzasię rownieztzw. p|anszezbiorcze rysunku na danym podkładziearchitektoniczno-buprzedstawiające insta|acyjnego, jednocześnie wszystkierodzajeinsta|acjiprodow|anym(|lb geodezyjnym) roznymikolorami). obiektu(wykreś|ane jektowanejIubistniejącej prezentowac e|ewacjew natura|można architektonicznych Ńa rysunkach (tzw. lawowanie) Malowanie kolorach. rysunkowwynych, projektowanych zapędz|ami stosu.;ąc' odpowiednimi wykonujesię na brysto|ach kieś|anych (nie kry(kryjące), akware|e leznieod potrzeb,farbytempery|ubp|akatowe ko|orotłorysunku)albo tusz kreślarski jące - po ich nałozeniuprześwituje *y. Lu*o*anie moŻebyc jednorodnelub o tonacjizmiennej,uzyskiwanej koIejnoczęścipigmentu, przez stopniowerozwadnianiekładzionych

rjlr-

3


vt, .ocłe|Zpod [etupetnn ...fun11e11qc.le ńuzcluqcel l1afo.ld -odpom cemoceldońza;eufu9ł) [e1etu.. '09Z:| ocłelzp M sBZcM9M soJłez n11e[old o6eue1łropnq za|uMoJlzpot.łcM ńu .od nnulńueuo1ńm ńzapu.('d1t elue;deu clmocslaluno[ uńuzcń1slueqln .ennopol6o ,Meqez ńpoqcs)..fu nce1detuezpbzln ńueseq -oze6.eulńcelo>1ep eu cbfn11elol6 .nlłollqclE [e1Pur.. a3łeŻpqnl o|uoJo} ńluaula1eteue1nlropnq .ńcou1o4 nłunlo|łb11ezi1sa|Uezceuzozezld o6 cen .nłUnJalł zce| nnńuen,rosńJ uńue:qńnno|u|omop -o}ua|Jozńzapu sezcM96 (7-g sŃ) ńp9 ue;d elUemoJepodso6ez nuoJo} elu ńuełro1uel.lo edeu.l1ef 1se[ .[el>|et ec1etzpod nn [el1e[ qn1 ,(,tnocsfelul oueuo1ńnł ńu1o6o ue1dńnnop6azczs tldo1 qn|else|uJnue;do$au;emlqcle ófce1ueug.ńctu1etzp u Óls elrvre1spezrd .lłłelzp .[ qn1 nuele1óJce1 qn|nuaJa}eluelnnocsfelLun eu |łłB|Zp atcueut.l6el1 qn| P|upmoJepodso6ez nuoJoł teue;łropnq uetutnnod ułe4p -uolJo ?e)e|Mez .nuoJolelue[o.lqzn oIu o|u- nłuns^J?eIuLt'|o|cPz |celsouo|seIuPu 11efol6 .feue1rvropnq ńn,ropap1(zld ue|d |łłelzpP|uPMoJepodsooez eu ńqe - ulfug1>1 .Lłc|upolsbs l ńłropnqezlauenno11elold nnoue.le1 eN n1unsfu oueze>1od ;-g .Ąueul euuelezłtl fuelruńnn M Mo}łalqorc9o16a1po op ntuezbtnneu fecbtelu1sl .e|aeuzcńlsŃe11eleqc?ezełsMtuń}ńzld ńze;e1 .Iuolo|Z r o6eufńce1|unuloł .ÓpołtM e|u .Mołolc9 qn|) nqosods e|uPzpeMoJdpo (eluezczsftzco npełłn . -aAleooeznuala} eluelorqzn|co|s t]c^ue l6opnq Molła|qo qcńuenno11efo.ld .nuoJo}qn||łłe|Zp .eluervron1ńsn clue.l6:a|uo|9 npełłnl nsfuqo l qcńcbtaru1s| .o6auuez:1soz.ld etuełr .al1oulr11sńzsnn ue11>1elol4 epezld?eJe|Mezuelutnnod nuel uetutnnod cńq z ńupo6z |u,te|ue|e1sn -oiepodso$eznue1dobannocs[etu .(oos:y qcl csou1e1ńzc |ezcAlnzez) -e}qnl lłłe|zpe|ueMoJPpodsooez 11afol6 o$e1ecqnInlło|qo|39oł P|uozJa|wez l o$eue;łropnq tacb|.elułredez b1ńza1eu ńq l feulńzepoe6 .1alml nfezpo.l nn(feuzcl1el0ope1 ec1elzpod op leuenłoso}sop feu qn1 ńdeu lezclupesez ńdeuu qc^uep fełro11soupel 6m) -zn1sfennonn}sued csÓzc lbnnosldo .|enłłe csÓz3 .brvro1unsfu tldo1eu Óls etnuo1ńn,rbmo1unsfu .o6enn eIueMoJepodso6ez nuaJa}qnl |łłe|zp 11efol6 csezc ceJa|Mezuelulłrod saJłez o$eue;Mopnqn11e[o:d zelo tlcń}servrul -ocsfelu nue;dop efnzbtłreu qn| eluPl^oJPpodsobez lłłelzp nuoJal 11a[o.l6 o6eue1łnopnq M lzpot'łcM .0o0L:tqn| lcgÓzc l11soupef nn(fezclupeso ooo Z:| qae>|łeŻpod ,ooo .ooo (l1petso nn r-'|cPłłelzpod r ńue1d ez)zs oMoł9o 9z: L eIp) o L:t o0o 9:t .lsB|[!- qcńzclupeso M9lezsqo P|p)ou|96o ło}soupetqcńu196ezczsod ^u arnocslotruńue;6 nn Óls ezpbzlods LłcP|uMoceJd -e;do1bs iqcńuzcń1srueqJn '*obeuelnoPnqnuaJol qnl l qcńmocslatrunnoue;delu n,ro11e[old laue1nopnq!\łeFp e|uemoJepodso$ez qervroceldosoJłPZM -ervroceldoltlńuut ńzpatu bzpoqcnn*t1cńuzclfistueqJn

ocf NV-lMoonE gn'l Iv?vlzovlNvMouvoodsogvz rv3roud 't't nNfu:lr

ANZCAISINVEUN YSNNSAU'g


Rys. 3-1. Plan zagospodarowania budynkujednoro:ziałkibudow|anej 1:500) :zinnego(podziałka

'l

y'Budynekmteszka/ny 2.Budynekgopdorczy. 3 Snietntk

Rys. 3-2. P|anorientacyjnydziałki z rys.3_,1(podziałka :udow|anej ' 25 0 00)

3.2.OZNACZENIA GRAFICZNE W RYSUNKU URBANISTYCZNYM oznaczenia graficznena p|anachurbanistycznychSą zrÓŻnicowaneza|eŻprzeterenymieszkaniowe, nie od rodzajuplanu.Na planachmiejscowych jako powierzchsą najczęściej ban,vne itp.wykazywane rekreacyjne mysłowe, terenu|ubdziałkibudow|anie. Przy tworzeniuprojektuzagospodarowania przedstawiają schematycznie ktore posługiwaĆ symbo|ami, się nej nalezy gory.Niektore symz przestrzennego w widoku elementyzagospodarowania p|anu wielkoŚcią(gdy podziałki Się Stałą,nieza|eŻnąod bo|echarakteryzują np.symbo|przy. p|anubyłoby nieczyte|ne, SymboliW podziałce narysowanie symjednak narysowanego wielkoŚc Często miejskiej). komunikacji stanku p|anu (np. zadrzewienia). symbol od podziałki bo|uza|eŻy przedstawiono Wybranesymbolegraficznena rysunkachurbanistycznych W tab|.3-1. Pełnyzakres tych symbo|imoznazna|eicW normach[3'6' 7' B]. |iniągrubą, natoSymbo|ee|ementowprojektowanych na|ezyWykreślać konieczności razie W |inią cienką. istniejących miastsymboIeeIementow ScheWykonac na|eŻy podaniasymbo|ue|ementunie ujętegoW normach, W opisie(|eSymbo|u matycznyrysunektegoe|ementui podacobjaśnienie ge ndzie )planu. 35


9€ D/Jt/Un9n Op L/)nUOZ) . puz)"!d .obq qlĄ7b/s,,ussl nb7,łp o1p nuoł Ą,+/ Dlu?z)otJzo )/oI auillm/a']o'Jc/t ' q,luqłouzaŻd {za)ou pjŻDTap /vQ./oJdo^1l2 ZD-O zpbq q,/|1ryąu/ ,nazp' dnlÓ p/ćlałDuz? duÓ G ^1,ua2/.y Dnaz./p 90/ Ś 0o,u2twllo!Ę ,{uo.tc1 /) Eo//d.'/'lop,oHo

'

,, .t:r.'.'. . . . :1, . ....1. : {

tfs.pzt,.,c4o/ ,nut-/erl 2/2alua/r0

7wł,

auołap1a/aL4

-I

/)ł/llń1Vd! tuD!Opl at0rd -LL!\-

-^J-^J

3lsvlil

il?łd?illz

aLB.Al

f.!0rd

tlsYt 3ft7 ,t.t0uDhlAz du0Ł0JfaloJd

H3,1ń1 - 0xt//]tYc?t{01, HCAlSYt0/ tł1,łł3zilłld/uI auoło1yaIoł4

uuo?:0i

tyru7hny

g

HSlht 4WilV90H 0lt HSUSY/Jfn a0)1lzd, Mnd!

op o1s1łg

ń'o'nq.|aIaJ/

@

órc/0,uN'l ,t,ffigo/no puapłzq

()

=J

Pitblt ^uoJ,/t

ouuo1ploł4 HilU -ut//ILt90/'t0lt HJIlSY73I ńlId1 )d/1d9

rc1uńpnę la anJ'ós euoĄoJoIalt/,|

au0.9:0ł=J

ń,0pnq,I,!u!/ 'uĄ ,Ąo,nqoI e|l,/Up.zĄ

I7! I

ld

duoA0lłd/0jd

n1uńpnq op l'4s./a11

HJlĄ -0rpilw0N0)t

ffiArsrnt/7 ł,|]!d0,,łdndc

ddd

utpod tóa1pd uotzoo

dj'*a.

pun,l,a qłńsb/nzfua11 uotp t1cńunryaló lo.1 !.uł/, flaEE,/u.0d

slt

ull

A

ąJ0lqI6J

uu7bl

00

J ' 0€ = /'UD'ałdoPo fauhpn8

euotol 1a/u4

ńfuwlfJ./Nd 1łuńpnq nsfuą0

l!svlr/ 0,4tlzd(

olu,.,

otuoal

u a j i l-0 8 =J

-a7ńu1s nrr,lotzod D| .p.]J ,u0 ltJ|/n qn/ Ą gtel to atuuott1lł11'

DDatunsno0

g?alrf .D|ll'łpolł2 Ua,Nx ,o!0ts0d ! rqPZ .D/op 7upp| |PłALJ)

au0'0/:0'€ = J ilbletuls/

ilhpału1 /hoillofo/ aJtuoJ!

uu00l:0,€ = J suor?/)/al1Jd ]'iS.|/JSl]

008 / DllD/zpad

3///fz)v/'/zo

0łł1I8t

/7NV7d

/ A/J/A /777 rt

f tvtr vJ

qcełunsfu [ł9^uzc^ls|ueqJn

I

t__ )OE /

D)/1)o/z,Dad

3/,Ęfz)V,MZo

uaruoloJ Ndo al?/lIqo Nolago l3/ltYd9

,0/VV7C

/ A/7/^/?77

aue/ńosols ouzcllPl6 oloqu^s ouPlq^M ^^ L_€ ec!lqel


4.RYSUNEKARGHITEKToNIGZNo-BUDoWLANY

ICZNO'BUDOWLANY 4.1. PROJEKT TECHNICZNYARCHITEKTON budynkupowinienzawierac" Projektarchitektoniczno-budowlany _ metrykęprojektu' - opis technicznYbudYnku' obiektu, - plan sYtuacYjnY piwnic,pańeru,kondygnacjipowtarza|ne1, _ rzutypoziome:fundamentow, stropodachuIubwięŹbydachowe.;' - przekrojePionowe' - !t"*u";u (czyliwidokikazdejstronybudynku)' _ szczegołyi deta|e' _ zestańienia(np.sto|arkibudow|anej). na|ezywpiąc do skoroszytu Wszystkie arkusze Jokumentacjiprojektowej dokumentacjipowinienmiec od. KaŻdyegzemp|arz wg podanejt<ote1noścr okładkęi ujmującąnazwę| powiednioop|Saną.ir.onętyiułówąstanowiącą nu'*ę i ldres jednostkiprojektowej, adres obiektu,rooza1izakres projektu, powinnabyc me. dane o autorzei inwestorze.Pierwsząstronąóokumentacji stronietytułopodine wcześniej.na tryka projektu zawierającainformacje stronopisutechnicznego,Iiczbę iiczoę wej oraz oatęopraco*aniaprojektu, podpisy: rysunkow,zestawieńoraz nazwiskai - kierownikaPracownl' - gtownegoProjektanta' - projektantadanej branŻy, - sprawdzającego. do zaproje-ktow.a.przekazywana PonadtoWymagasię, aby dokumentacja miej. itekt (arch pa organ aoministral1i ństwoweJ twierdzenia przez właściwy stałe''. na miataarkusze,,wpięte ski, rejonowyurządnadzorubJdowlanego) 4.2.sToPN|EDoKŁADNoŚclNARYSUNKACHARcH|TEKToN|czNo. -BUDOWLANYCH stopniudoprojektuoowi1e1 byÓ wykonanyw odpowiednim KaŻdyrysunek dosto. projektow Zakres i siopień dokładnoŚci' kładności 1s.czegóio*ości). Wyrozwarunkow rea|izaĄibudowy. sowuje się do |.,".iv*,,tvch potrzeb i opracowaniarysunku: (szczegołowości) nia się trzy stopnteóoktaóności niektoreoznaczeniagraficzne - pien,vszystopleńdokładnoŚci,upraszćzający y zazwyczaj na rysunkachw odwzorowywanychelementow'slosowan

ilffiilń podziałkach

się gdywykonuje l:too1, tewentua|nie w uJę-

obiekt 'I.i.ioorysunkuprzedstawiającego opracowanie mniejszczegołowe ciu schematycznYm; stosowanY zazwyczajna rysunk".n1'ry!.-li- drugistopieńdońładności, stanowtągdywykonujesię rysunki,,robocze 1:,100), łkach1:50(ewentua|nie zawieracwsze|kieoznaczen|a, ce podstawę*vr.ońu*stwa,kiore muszą ktorymprzedsta. joxtuono."i, najbardziejśzczegołowy, _ trzecistopień .na większychniz 1:50 w poJziałkach wia się deta|ei szczegołykonstrukcyjńe (nP.1: 20,'1: 5). 3T


Bg a|uoJ}sfeme.ldn1 fanne1 po !|ulIe|uazczsoItllzo.l lcsou[e;o1 m Óls cbtennnsod .(16Ó11o nrrlu'ińuestdm) lul1sqele |uJeqz3|| oute|o1Óts ezceuzo n1uńpnqlełr -o11efold |łle|samouotdelut1.ouPMoJe|[r] fi,nzcńqńuulnłod fen,ro11alold l1łers |ue|u||ńzpÓtul lcso1Oa|pg.brno11undbłuelc brurlÓls efnsfufervrol1elo.ld .(t,* .sŃ) qcńnnoł1efold !łłe!sa!u!.| z euezbtnzcńq ńuurłrod 1e1els|ulP|u|| qcńue|nnopnq Moluotllo1e l łro1uńpnqouelmopnq-ouzoluołłol|qcJe 11unsńU '(Luo!>l -uA1z.du .uńrvroluazcuo1ńn,r ulołuaue|az zeln) *u.lt{notuozcuoyt(n elue]s nnqcńulńcezfue1uennul qce1unsŃ eu efn.letuńmt Óts etnne1spezld qcńcbtelu .1stnng1uńpnq ńuercgłse|ujoleN.(n1uń1.du .qcńnnotuezcuo1ńnł nno1uerueie tcgoqnl6eluerupÓ;6znnn zeq) *wttuolnsa!ueJsM ?eMoJe|[!ńrvr t celłte1spez.ld ń7e;euńuelcs qcńuełro11efo.ld nno1uńpnq qceto.l>iezld l qcełnzJeN .|csou -pełłopntudołs tlr6n.lpM (0oL:Lo|u|enlueme) n[ezcńnzez 69:;,ec1elzpod Óts efnsfunn91uńpnq qcńuzcluqca1 qce11efo.ld m efcen,re;e l ń1nzl,efo.l1ezl6 |ouJeInpoul ecje|seu n1uńpnqn1nzl1ueu6ell .z-' 's^u

V

feivro11elold |ł}Pls||u||a|uezoeuzo l eluervroletLuńM.L-' .s^U

@ e @o ITYY


rysunku.Natomiast|iniepoziomesiatki projektowejna|eŻyoznaczaĆ(zgodnie z normą[a1])ko|ejnoduzymi|iteramia|fabetułacińskiego(wpisanymiw okręgi)'posuwającsię w ko|ejności rozmieszczeniaosi od pierwszejdo|nej ku górze rysunku.oznaczanie cyfrowei |iteroweosi budow|ima szczegó|nie istotneznaczenie przy projektowaniuwiększych obiektow,np. ha|i fabrycznej,budynkuwielorodzinnego. Rysunki architekton iczno-budowlane budynku projektowanego z e|ementÓw prefabrykowanych(rowniez rysunki elementówzu nifikowanych,tzn. ujedno|iconych i modu|arnych. ) powinnybyć zwięane z |iniamisiatekprojektowych poziome Rzuty budynkówrea|izowanych z e|ementowprefabrykowanych, takichjak płytyścienne, stropowe,słupyitp.,rysujesię na siatcemodularnej charakteryzowanej wańoŚcią mu|timodułu 3M, 6M |ub 12M (podstawowy modułbudow|anyM = 100 mm).Liniesiatkimodu|arnej rysujesię |iniącienką ciągłą(rys.4-2). D|a zwiększeniaczyte|ności rysunkulinie modu|arne pokrywającesię z osiami moŻnaprzedstawiać|iniącienką punktową. 4.3. NUMERACJA KONDYGNACJI BUDYNKU Kondygnacjenumerujesię pzyj mującpieruusz ą kondygna cję użytkowq* jako podstawowąz numerem1, a wyisze numerującko|ejno'Kondygnacjebudynku znajdującesię pod pien,vsząkondygnacjąuzytkowąnumerujesię, zaczynĄąc od niej,kolejno w doł:01, 02 (rys.4-3a). Poniewazjednak większośćobiektowbudowlanychma ty|kojednąkondygnacjęponizejpien,vszej kondygnacjiuzytkowej,wydaje się słuszneprzyjęciewówczas oznaczenia jej przez 0 - rys. 4-3b.

a)

,rd

tr-4.

3

2 /

o

r o.ooo

J--

Rys. 4-3. Schematnumeracjikondygnacjibudynku:a) w razie występowaniaki|kukondygnacjiponizejpierwszejkondygnacjiuzytkowej,b) gdy pod pieruvszą kondygnacjąuzytkową jest tylkojedna kondygnacja

Bez wzg|ęduna rodzaj i przeznaczenie,numerację pomieszczeń kaŻdej kondygnacjirozpoczynasię od pomieszczeniaznajdującegosię najb|izej pien,vszej k|atkischodowej(K1),posuwającsię zgodniez ruchemwskazowek zegara.W symbolUoznaczeniapomieszczeniapodajesię numerkondygnacjii numerko|ejnypomieszczenia,np. 2l7 _ drugakondygnacjauŻytkowa, pomieszczeniesiódme. Mozna spotkaó się równiez z innymsposobem numeracjipomieszczeń_ numerypomieszczeńna ko|ejnychkondygnacjachzaczynĄąsię od numerukondygnacji,np. pieruvszakondygnacja 11,12,13..', s iodmak ondygna Ą a 7 1 , 7 2 , 7 3. . ' '

39 G


0n .9-' 'sfu - |zpÓlńeJł po ltuńcbzpoqcpo lel |uJełsoJłlllllłl9JłÓls ezceuzo qcńuolzod qcelnzJ eu nło}s7pÓłrel1bu.lgg ..ł:P|'lJo|łunsols * 'qcerudolsnn'rJcBluecoldrvr:rurgqosods fe7luqcńuepodz uepefł,tbuozelńivtbłroq Óls e|goJłoulńłrouoldnfo.l1ez.ld eu 11pedsqnI e|ue|sg|uzM -zcl1blcgo>11elivr |ńodAsVNIModoyAM luvys V|N3]AHcVN.7.7.'

łr9>1peds e|uezceuzo .9j .s^U [7]qcńcbfeluperurpo

k afaouod nloqaztdu oł!uPo?2lapds

l(.tńz nroą rp///

n>1u,(png oóaaouotd n/o"tyazudparald3t

'(g-y>reu

.pgłrninĄds nłunJo|łnnbuervrolel1sb1pz.l1s -nsfu)n>1peds 1ueco.ldcbJepod .qcelu;e.ld Óls ezceuzo (.du L|celumołloł łnqcńivro1e|cg łoleJł op >1ezpesod .eivrofo1sod .o/v\oL|cep .ątupoqc ece;d e;ce1od)acbfelupełrpoqped5 !>|peds 33VruNoVMoo lyovds .€ . '.' golseluzmepazceuzo'7-7's^U

.v_v's/u - B|uozsouz/v\ nłunJo|ł rvrbuerno.lel1sb4ezl1s óls ezceuzo (.Ąl ń7erc6 op ńpzelrr .elu1ńqcod.ńpoqcs)eulńce1lunulo1ń11e4| e|uo|se|uzM vlNSls3tNzM'z't't '6'v.v_z.v'v.dłr qcńuozczso|ujez qcec||qelM I qcełuns&eu bs ouo!/v\ełs eur.rou e[ -pead - lcgoupeilope;udo1sobe;6nrpelp - pruazcBuzooueJq^nn'[Z] pod qcńue;rnopnq-ouzcl qcJe qce1 uoD|ol| nsfu /v\9luaue1e u eu euzc4e.l6elu -e ńuep 9e19eJłoo|uzceuzoupef euo ńuulrvrodllcgoupepop -azceuzo .łuo|.llolo ntudo1st'uńivto>1eupefm Ó;s e[ns& n1unsń.lulńuep eu e|uazceuzoet4sńzsp1 AOVS\rZ SMOMVISOO d' l' ?' t

HCAN

-v'tMoong-oNzctNotvSfl Hcuv HcwNns^uvN vtNfzSvNzo't't


]E

Rys' 4-6. oznaczanie nachy|eniaskarp wykopówi nasypów

4.4.5.FUNDAMENTY

Oznaczenia pzekroju pionowegoorazrzutufundamentóW zgodnie z normą ! [2]podaje rys.4-T. WiększoŚĆobiektowbudow|anychposadawiasię na ławach* i stopachfundamentowych*o kszlałcieprostokątnym.W tych h brzypaorac _ zewzględu na większączyte|nośĆ rysunkubędĘiego szózegÓlnym przypadkiemrysunku zestawieniowego_ za|ecasię-potazanie pzórroju ń pl'io*ie posadowienia fundamentÓW(rys.4-8).

ą

TAhlY

STOPY

ll-I

Rys. 4-7. Pzykłady oznaczenia niektórych rodzajów fundamentów|2!:a) tawafundamentowa, b) stopafundamentowa

41 I!-

{ Ł Ą


zv |błnJlsuoł99Ózc p/v\ou - suemoualoJd ńuelcs(c ..elcÓlunsnop ouoz9euzozldńuetcg(q .eruennoqcez op ouetzp|Mez.ld ecbleru1s1 ,{uetcg(e :temourc9Ózcl .fecbfelu1sr eluez.lnqńrur op feuelzprłrezld rc9Ózcue|cgI MgJnrrl(n1unsfuru{ueuo1ńirn ołlroueu) o|uezcguzo .ol-'.s^U

uB|c9|MgJnuJa|uezleuzo .6ź'sńU

II II

tl

tl

I

7łl{u7o7a,fuo4p.n ./ _ o/apeJF lp/(up/|/ _ o7Ą'łvoJa'ó /4p/uau/e/a Z /{up/as

au4//otpu

a

.J

'0|_v łouns -fu elmełspozJd|ev] ńlu.lounłłofoJd6rnoOeue;rnopnq nłłotqolrcez,ulepou .ńrvropnqezd.n1uouel nuoroJd t.łcełuns^J eu ue|c9 | /v\-ojnueuazceuzo

-9$cqn;uińinole''tlle1oqulń3f k'':!ł:ff 5::JlTifJli#xx"'fil.łj,r

.(o_t .sfu) |ulPłsoJł Ąueule|3 Ó;s e|elzppo[euełro1fuqe1eld.teue| ltlJl)łl9D| -Mopnqtfcłnl1suo1ĄueLue;e eu;96ezczsodqcńuervro1ń.lqe1eld ł'gluerle1ez pedńad n e .llul1blcgoqnl6 bu pefÓ |.sezceuzo ep9 uelc9 n>1 nw sfuqo łu | łI|^,oJ ANVtCgt AUnU!'g.r.t edo1s(q .B^oluoll'pun,eivre.(e:MgluouJBpunJ ł,tgtol1ezld e|uazxeuzon*o^"#'l1::ill

t-'l L..-L

il-il

r u7T tt J,J

Adol s

H

ryT J{,1

llvlV7 ę

/ et/onłoJl?tu

ĄuD/J.

(o


4.4.7.KONSTRUKCJE PRZEKRYC

Najczęściej stosowane oznaczenia konstrukcji przekryó (strop Ów", dachow) podaje tab|.4*,t' Przekryciao nietypowychrozwiązaniachkonstrukcyjnych charakter' na|eŻyoznaczyĆw sposób odtwazający ich właściwy

Tablicatt-l oznaczanie przekryćw rzucie poziomymoraz w przekrojupionowym

/4nzUC/EP2z/0ilfft )aąUACZAN/E

PPZEKRTC/A

4.5.2.

z brolbne pdnokcruny'oac

łrzyżoaozbqone

elennfuvefobryłoua ne P/0Ą/u/rt/ oZ/yA CZAN/E/Ą/PRZEK4Żł/

PRZ€KRYc/A .

zelbe/o/łel,{WeWone lr

t

l

e/enenly pr efabryko ua' ne

żebroue elen en$p,efaó rytowane dacno/.{e

ffi

4.4.8'PoDcląGl,ŻEBRA,t,lłopnożrł OznaczeniapodciqgÓw*,żeber*i nadproży*na rzucie poziomym(rys.a-1 1) wykonujesię za pomocą - |iniipunktowejcienkiej,pokazującejośe|ementu; w widoku- |eżyponi- |iniiciągłejcienkiej,gdy elementjest przedstawiany ŻĄ płaszczyznyprzekroju; _ |iniidwupunktowej osie elementu,gdy lezy on cienkiejprzedstawiającej powyzej płaszczyznyprzekroju'

43


vv i'łwlutńce4e1fiprueruazld 1se[ńuo;elzpod11erqońp6 .du .lcgÓzc o6e[ qn| nuolqo o6e1ecŃelr-uńłr- p :lso e|uo|/'ĄelszoJ - c 1(leinoielulń/\^ qcńzszl;qteu ue|cg llu!| o|ue/'Ąole|uńnn ouepod zL-v 's/u eu) rcgÓzc qcńu196ezczsodń.lelu.lń,r,' - q 1(n.lnul ,pcll M qcńuueryo olueMoJeluńrvr ouepod zL_v .sfu eu) emopoozczs fuelulńrn - p ^^9JoMło

.p ze)o3.q .B olut1 -ode1o|u!..| cbfnlsńzo1 ńn (av_v.') ;.j.,;J[j,[5T; .rvrglelulńivr

ńdni6 ouo|9oJłobs euerno1pbzlodńztdlerrolelrlńivtllu||lep?By

.sńi eu

.sfu eu ńueze>1od qgsods 1ef - fezceu|qnl ez!-' ^ "u"^on,no..!ił b6oul o|ul|ołelsozod1seluloleN .ozs?l|q[eu[e[nlłe|qoŃelr-uńrn e[epod (e .o1 b.le1l;euozceuzo) ernoletu.lńrvr e|ul| ezslńJeld e7 1sa[ oulols| 'qcńrno.l .s^Jeu bueze1od genoqcez ||ulle|uezczso|l'lJzoJ -etu'lńnn csou[e1o>1 ńz zL_v -e|eu qcŃglł nlue/v\osńlAzld.qcńivto.leluńivr ivrgdbrcnł||łetue^^oso}spz eq -ez.l1odefndÓ1sńnn lercgÓzcfeuqcńue1rvropnq-ouzc|uo}łol|lpJe qce>1unsfu ep nyNnsAU VN Hc^MouV|lł1|AM |IN|]flN3zozs3ll^|zou.l.9.'

HSANVIMOOng-ONZCtN 'orvf rl H cuv H cw N ns^u vN MgrN I !lt3't3 3 INVMOUVIIUAM .9.t 't-t'lqel elinegspeadl;e1sferupelnnodpooue/v\ ,ozcwazllo epazpbun^ -osfu e;qerrrze.lo eufńcez|leueł-o/v\o6elcoporur eue/v\ .osols felcgÓzcfeulse|ulolpu .e-' .|qelM ouoliv\Blspezd|MzJp Bluozceuzo .z_v.'qe| rn ouepod .nfo.l1ezld ńuzńzczse1dop n1unsols/v\e|ue/no -nfisn qcl po o|u1opz.1óunn I pznJq e|Uezleuzo qgsodg .(e1r.ue1n lce1sod rvr)nporvrez.ld fueluuńłrÓls efepod l[ceu6ńpuo>1 feuervre1spez:d eu u'lńuezc poo .łeue1ńuep zezdbuervu6n1sqoÓfceu6ńpuo>1 -Ępod eleueł ńad ołro>11e ezleuzo n1oqulńsłoqo euozczso|ulneqzc!|qn1e$c wńzc ńzld'7_p .pe16n ?ezceuzo Aaapu eu [ńce!Ąu aM zao ennozeoełrou 1;ed s .ennoruńp*rf1eu ey .Óls ezceuzo elu nludo1st.uńzsrn.leld łr fuorn1ocb|ezceuzg.(;4le1o1s *n,oryebÓn,|c9oupełłop zeq) qcńueiv\opnqez o|u zeJo (*b4le1o1s ez) qcńuennopnqez qcńnno;nnz.lp l qcńuue;1o n^-oJo,l^ło l.'|ceuelcg M B|uezoeuzoqgsods ouepod 7-7 ńc;1qe1p1 tls3m r lrcV]VIsN| AlNau|:|.lf3NVu8AMłuo l^^zuo.HcVNvl3sM Auo^,\ro.6.'.'

tuńtuolzodalcnzJeu ńzo.ldpeu!eqe? .łrg6btcpod etuezceuzo 'll-t'sńu


Tab|icaŁ2 oinaczanie otworów w przegrodach budowtanych pionowych (drugi stopień dokładności)

ppztKpoJP/0/vŻłrr ntb zabudowane

N s

Ę \

zabudowane

$

s N

nb zabudowane

t

s

ś" ó \b \Ą Ę\

.ząbudouane

spałnowe gozoue

wenty/acy1.ne


9V po Óls ńzcr1rle1ede.ledz nJomłoteuuel1opod -uoł^Mnuełs|6ołpodnqcz.latrvr ńuelc9 99o1osńłrlse|uJoleN.ń7elcgorzpÓrvre.l1 [er.uorzod [eu|opop obenrrolu -ezcgo1ńnn nuełsl6o1podnqczlelrvrpo 9ńzcl1ń7e1eu n1ede.led zeq n.lorvrlo feu .nJo/ńlolc9o1osńłł -uel1opodńuelcg99o>1osńg pead nł|u^^oue|ul t.ue.lelulńłr M o|sP|iv\eu rvrÓts ezczsolun - uńłtouotdnfoqead r-ulupervrodpo eu ńuepod .nJomlo elu luplo9 qnl nłede.ledrcgo1osńnn 1se[ !aae(_ *fauuat>1opod .lelr.uńp1 |so eu n6Ól4o nwftuozczso|un u.le1oqrr.lńs u.llupelivtodpo 9ldb1sezńze1euteu qn|femodĄ |łJe|olsń.lerrr'lń6'G,v_v.sŃ) 9go1osńrvr -eMoz||eulJouz nr1luivrou -e|u .9gołoJozsnł|uzc||/ń :Płuełn ;ce1sodńltlso eu 9epod ń7e1eue1fu ^^.ńclu7engozeq bs ń.lonn1o -elulń6 ńp6 .ńzelcgooBemgn qn1rńc1u7e1c9o o|l -el^^g .[ł.([r]z elupo6z)|łJPlo}s e|}o|/tĄg iv\zo|u/v\-oJ Óls ervre1spez.ld rr-o.loruqo ^^ qcĄ fueluńnn nue|qo qce}nzJe1 .y'7e1c9ooBo|M9M ouozc||lcgopełrbfe19 qce;u;1ńzd euenłepoduJeJqzBJo qcńuz.lłÓuir,rern -e.lłoqcńłrrore!uńnn l qcńu .qcńuue|ło -z.l1Óułrez rvrz.lp.qcńrvrouoł|Bq lrvrzlp.l;1elnłgeu fue;uńp1 HCAMOTMZUO I HSANN3IyO MgUOMIO 3t^^gJoivuo NVMOUVilIUAM .2.9.t .n1uńpnqulńrvrouold nfo.l>1ez.ld eu qcńuolzod rvrg.letu.lńrvr eluepod Óts ezc 1 qce1pedńnł _ qcńuorupesezn -zsndoP . tvl -----r v'trvev qcńrtłouold fueltuńrn qce[ f-- -tryer\ryrvuvtv yJEl M.ervrouotd || -ołezld eu lselllo}eu .oulolzodfuelulńrnÓrs efepod qcńuolzod qcelnzJ eN i .n>1unsŃ .o; ?e|uulopezelu ńq i .nlo||'upazdłpbq nlło|qon1unsń.la1bunnerrÓls lzpennoldnpalqo l o EłsoJlz elue|Melspezd oDeuzceuzoupel elp ouzco|uołamoJe||'uńrur elul; ołe}sozod l I

I I I

eiloloqo enło/pt?o //11zrp //11zJP

il ll :Kr.-v: l l

-r

il

ll

..l r

ll

eł|oP/p///,Z? e/voPłp/ |/,Z?

lI ll

:

I

l! il l - ll\ l\ l! tl lI

OocE lI -'v,,|I

el/o/!'/uoću/pq.//1/Z? '/uz?

y' auureazłd!łlzp aulłreezJl Tvtzp

I

||

:-l: - ir F

- - l+

I|

= , L,L ,ł' ,E.V

|

l

I

ll

I'l l I

I II

T-

r

-/l\ ać/pJe//1łZoJ,/n./zJP eĄ4ałOł/q ać/pJe/}łZoJ eĄ4oaoł/q ,,/,/zJP

|

|

= : = 1, -

a/vołPD/D,+, 7^/t/uzJp eł/ołPD? l/uzJP

l-ht '-t L,Ą1| /rruauałnł

_]

_lrlt\l\ll I

ll rrĘł[rd1óz4/arc4płtz.tl1łop.n i

I

|

l l'1"-l-

euDPp/4s!/t/?./P eupPp/łs .//Y?łP

r

' I I

li :=\A :=\^l rF l| -r-lffilT-T-F |I /\F l lI

I

l

\| l

z,/ eup.pl/lłzoJ ula2/1b/lfn aaonułzo.t/h,z/p uatv1b/,ł, Ę .Z// /ł,złp

tF l r^r-

ano1ptbqłnup

/nłZa? /nłZa? fryzooa fryzooa

|

-\|Fl =

r

I

I

i

arc1pńz,ł7soupa/

I

(lcgoupełłop9e;do1s;6n.lp) lrnzJpoluezceuzo g-t BcltqPI


Tablica 4-4 oznaczenia graficzne wybranych elementów insta|acji i mebli (wg I2])

2ZA/ACZE//E GPAĘ/CZ/1/E b/ ą) '

/T/STAUCJ| WYBRAA|TELEIUIETlTT

l='..'1

Lś--]or-' 7tĄ 1 tta

Koctblc.o. a/ m pa/twostąte plynne ó) - IqąZol4e 4 -t|d/ kołol e/,e,(hyczny

,/ -

Komnek ogrzeh/czy

h,ec ogrzeA/cz)/ 'loły

bl

Dzon kucńennyPrzenośny a/ a/ na gaz /uó po/twoplynne b/ e/eklryczny

Podgrzeuacz c.w. o/na pa/ituoqazoue il e/ektrycznv Zleuazmywak kuchenny ą/dtłukomorowy b/ z ociekoczeń

Umyralka prostotqfna - 2 p-ktami czerpa/nymt/ /z /y'anna

a/ do oónutqłąntb b/ ilo/nosloąca

0rodztk,n/ryłłowy Eidet

15]-

"/trm o/re E

a/F-l

n

,D

Ó lubń

lT,t#a ustępoua Ptsuar

ą--

U I U bE

-usz/otty

podlopnyfr rr;!frffi /y'pusl

47


8V nłuns^JEu qc^/!ĄoJe|[r,ńłt ttul;eluezczse|u'tzou .zl-'

D 2

P

D

q )

P

Dnłoupqn

D/Dz?

,{uzcap77?łp6eb/

/e/E

E

tr u

/e/ol o/Eazry /eroTDl

ńuo7osv-1 uoz,łdo17n7 oł?p7 ?//22/tva9 tlN?pvNru 'pc H

Pcllqel

?B?/Ą/ atlvailłl

.s^u


czeniowego dowiezchuparapetu' Wymiarując otworypzesk|epione drzwiowe lub okienne,na|eŻyw mianowniku wpisaó wymiarwysokoŚci,będący sumąwymiarów wysokości otworuw wezgłowiu iwymiarustzałkiłuku f PołożenieotworÓwumieszczonych w ścianach wewnętrznych wymiaruje się następująco: _ przez podanieod|egłości - d|a ściankonstrukcyjnych krawędziotworu od najb|izszego e|ementukonstrukcyjnego |ubod krawędzinajblizszego otworu; _ dla Ścian działowych _ pŻez podanieod|egłości osi otworuod najb|izej |ezącegoe|ementukonstrukcyjnego |ubod ósi sąsiedniegootworu. omówionewyiej zasady wymiarowania w sposobpzykładowyobrazuje ry s . 4 -1 3 .

RZur p2z/O/u|r /łso)

p/1il?lEl/il PRZIKPŻII

2-2

3-3

Rys. 4-13. Przykładwymiarowaniaotworów okiennych i drzwiowych

4.5.3.WYMIARoWANIE KANAŁoW W MURAGH

Na poziomychrzutachmurÓw kanałyo wymiarachpodstawowych(przekroj 140 x 140 mm oraz przekrÓj kołowyo Średnicy wewnętrznej150 mm) nie powinnybyÓ wymiarowane'Natomiastkanałyo wymiarachinnychniz podstawowewymiarujesię na osi otworupodającdane |iczbowew postaciułam49


09 .e|ua|/v\opesod MguJo|zodeupÓz.louepod .^^eł e|uo|M -opesodlcgo1osńnn 3u19) etua|Mełspazld ep ,gL_v n1unsŃ ey .(69:; e11 -etzpod)|c9oupełIop nludo1sull6n.lpM oue^^oceJdo uleze.leoz o6euełro'lnu oOeuutzpoloupafn1uńpnq ń1nzll qcńrvro1ueuepunl nne1ńuolzod tg.l1azld .ńnnouold , ńrrłonne1spod ouolrvre1spezld [-oi1ezld oz.v 9 L-7 qcPłunsfu ey MQyNAOng HCANVMOIy3TOUd lyNnSAU SMOOVTyAZUd'9't 'nng6elqlr.ue1unsfu pod tuńł,r .(..V..p6ezczs) -ouold nfo.l1az.ld eu o^^ołiepop Óls ezczso||'!ne1efcer-u.lo1u| .sŃ eu .n6etqo6eu 9L-' 1e[.s ludo1s?9ołoJozszao q ludo1s99o1osńnn -ep ludo1sÓqzcl| :oufe|o>| bcbtezceuzoblul; peu e .n6elq 9esldnłotuo|soluz^^ e|uozsouzmłounJolłb>11ezl1s ?|l9oJłoń6a1euo}peuod 'łrg1sepodl qcńrvrop n1na lcgo6nłpzeJo */A2pol'l9s -ot.|csnn9Oetq lzsnp l qcńnnopoqcs rvrgOelq lcg -ołoJozsÓts efepodqcelnzJeu ńpoqcs cbfnlelrlń,q ,*uolsapodńr.uolzodel1 nfoqezd eN .|cgołoJezs 1sńzsnłÓts ezceuzo qce}nz eu l u'lńłtrouold t lcgo6n1p Óls afepod qcńuolzod qcelnzJ eu bnnopoqcsÓ11e11cbfn.lelulńp [e[fue1uńł,t .Óuercg'du ńufńc1nJlsuoł luouJelońuul qn;*Ópe4s g|cnzJeu lse|u]oley 'oOeuolzod -ryeq ós e|uzceplmnllceu6ńpuo1felu1e1so nfo.l1ez.ld Óuz(zczse1dbu;e7e.lqońłr (ludo1slzpÓrvre.l>1 llul|po 9lu79lpo ńqe) blul| bugo1s b1uelc bs ezceuzez [aupzn1nod llceuOńpuoł| nJoued .clunnld i i n}nz *o6anopot1cs n6atqn1uns& ep .llceu6ńpuo1lelule1so lfeu;ezel^Ąod *,./c . p uo4 nley ed .clulrłld:otuolzod efol>1ez.ld u 6ń -e An1zc fel r.u u feu oc ze.lobn,rop | zaad ńnouoldfo.l1eadgełłosfueu ńze1euo6eutńceu6ńpuo1o1arvr |-oqcsÓĘe|>| n1uńpnq t oOeuzceuzoupefe;6 +'il|1pol]ostanopot.trcsl>IpptBlue^^oJoz^^po I .Icgolsńafezld .g_E nloJłozld etue>1sńzn e1p ouoluńzcn o|u o6ozc | 1euns ńlvtzńzepu y_y nfol>1ezd1eunsńu .o9:L ocł ?e/'ĄoJe|[u |-^.,,t"l eluzcl6o;eue .|cgoupełłop nludo1sullOnlpirłńueuo>1ńnn 9L-ż 'sfu alnze.lqoqcńivt |-elzpodM nnooelq ze.lo fełropoqcs|łlBlłe|ue/v\oJe|[!ńivr l eluezceuzo qgsodg |-opoqcs nclmoooHcs Mggels ! rfmoooHcs rylvry flNvmouvnrulm.r.g.t I

II

fuv_v.sfu) n1eue1tzpÓrvre.l1 [eu[el1spo gtzc l 'o6eufńcłnJlsuoł ńzeleu Ó1 nłuoulolo po nłeueł oDezszr1qfeu 99ope1pg |-tl Io6elu1e1sol oOezsrn.leldlcgope1poÓls efepod qcńulotzodqcefo.l1ezlde1 o6 cbfezpezldod fuv_v.sfu) l ue;oqr.uńs l peu cesld ń7e1euoDan,rorvre1spod po r.uńu79l ruńivrop1 nfo.l1ez.ld o M9ł Iblso .nJnu ec||znłpzw.lelulńłr .nJnul p9oq ńclupe.lg letr.uńp1 - łlu/'Ąoue|uJ e |-eue1 .e1 ruelulńrvr op e16e1ourvr-ol ńuozelu.letulńłrelłre1spez.ld ł|uzcllo6elg11 |-nl6 I I

MgłPueło|uemo.letutńivt ełrope11ńzl4.'!j

l I

IrT l . rll

------'t -

N

I ,

""'

|

I I

lN lN

I oo lI I I

| |

,ś|u'e. ', n

-l

ll llr l l Ilr

.s^U

N lN

oa

r-4rJ

N:.

i

tr

Żz

.slN

\ls


PRZEKRóIp/0t/0ł{rE.E

Rys.4.15. Przekrojek|atkischodowej(podziałka1:50)


z9 n

g?

t

p

I6' .It N

o x 9: x o)

15

I

$

{

o)

d. oo)

(Jl

-

o

ź o 6 €

l. I

{

I I

I

N.

II

3

6'

II

t+I l+ I

tt t

ttt

l tl ll lt l

I ls-

l! ll ttl

|ll ll ll lr ltt ,

o\

lttlll' ltl tt l ll tt t ll t

T B N

lt l|Ń| Itl llsd '

2( T

(-

ll

-\

lt

ltttl l ll tt l

||l

lt lt l

ll l "

!Iś ill ll il ll lt llll

!l

ll+ Il.i

I

m

o


śę, \l I

ls II ś|s il6

$N Nls sF

,l Nlę sls

B= I- CJ

o_

Y? o

L

o N

.9

.= N

t F v

ó

t


n ?

5 I

P

vN

*ru n=

c

q)

o o o

T C

N. 0) x B'

ó

"'Nt

sl ł|

Ęl

dN

F

.ąl sl

Nls \15 ęs|9

Nl


ts |=Ę |Ę ts l* ts

NN

-EL \lN

L

!

IN

IBN {s t-cr =l N trl

oao-

Y? ta

o .Ń

o o (U

.sł o. N

t ot Y

o t


7 I

5 I t\'

I n

Ń

o x 9:

6'

€ I

l-

N. o) F

o) o .oi/_j

..01t:j

z+',,

Vz -r

,i

l Ł-

_f

$",. i,- - - - -

'j'

. _jr'---

/

/\,

r r ł. / l,:: i7- '__--_./ --__J

:-\

Ę

T

n

N

m t\

$c:il śl|

:JI

T

o(tl

o z. O €

L--r ll |

I

i - --'l

L_l I I I


M-4

M-3

zlło /o.p.p'79

ó

ó

powtarza|nej (podziałka't:50) Rys. 't-21. Budynekwielorodzinnyrzutkondygnacji

Rysunek 4_21 przedstawiaopracowywanyW drugim stopniu dokładności fragmentrzutu kondygnacjipowtarzalnejbudynkuwielorodzinnegow systemie prefabrykowanymWk-70' Jest to rysunekmontazowy,zawierającyeleRzut budynkuprzedstawiomenty rysunkuarchitektoniczno-budowlanego. Symbo|ami(literamii cyframi)opisanesą e|eny jest na siatce modu|arnej' menty prefabrykowane(wyprodukowanew,,fabrycedomóW'). 4.7. RYSUNKI INWENTARYZACYJNE lnwentaryzację obiektÓw|ube|ementÓwbudowlanychwykonujesię d|a ce|ów projektowych|ub archiwa|nych.InwentaryzaĄazwiązanaz koniecznoŚcią,,odtworzenia,,dokumentacji przebiegaw dwÓch etapach: I etap - wykonanieszkiców inwentaryzacyjnychpodczas og|ędzinobiektu na podstawiepomiaruz natury, || etap - wykonanierysunków technicznych(rzuty,przekroje,e|ewacje)na podstawieszkicÓw inwentaryzacyjnych, a w razie potrzeby,dodatkowona 57


.otupoJ9odzaq Ó|s ńaalu Ąueua;a ołeu!.uaD|ńzńzl>1_ a|uozc!,to>lez e ,b>11 -ea}s ez woJoz ÓIs ezceuzo nc|łzseu M9Je|uodlfcezJ1eerłounJa|ł l 1e1bzc -od ./ń-oJe|[!od rropóp PtuelseJeulc9o/'Ąt|?otu elcÓlu4rJnn|oceu eul rrglzc -po qcńufe|ołolue^oso1g.ńu9e1|auoló1ńad lvrg/zcpo qcńufe|o1 . -Aznf,rclw(rtłÓls efnsrd/v\ nc|łzseu qcl6n1p/v\9luol'IJalo "u"1. nn9.lelulod apłeJl .n1ueu6e.4 M o6ef qn|nlło|qoooeuep e|ue/v\oc|łzseu po Óls euńzcodzol 1de13 '(o6eino>1/q ez .du,o6ou -ozcuo1ńłro1e6oqnlło|qo e|p ez3zsełMz)l4cAuzcgel6o1o1 ceroz erłre1spod

f

ls

lś I

.€

lsN

N I l-

-T___aał

o9T@7-

--mu!

)t

N s

Nl--fk k

(D

(g|c9łollvrs!do)

ńulńcez&e1uemu| c|łzs.zz-t .s,{u


NanoszeniewynikÓwpomiarÓwprzeprowadza się zgodniezrys.4-22a (Wg gdzie normy[4])' ko|ejnomiezonewymiarywpisujesię na |iniachwymiaro. lnnysposób nanoszeniana szkic wychtuz pzy znakachograniczających. |iczbprzy wynikÓwpomiarówpolegana zapisywaniu kolejnoodczytywanych im zędnych (rys.4_22b). odpowiadających Podczas oględzinobiektui pomiarÓwinwentaryzacyjnych naleŻywykozy. stywaćwszystkiemoż|iwości kontroliuzyskiwanychwyników.W trosceo to, zwymiarowany, nalezymiędzyinnymi: by obiektzostałdokładnie pomieszczeń, miezyć Ściany od zewnątrz i od wewnątz spraw. dokonywać pom po przekątnych pom pom dzających iarów ieszczeń(nie wszystkie ieszczeniasą prostokątne); - opisywaćna rzutachi przekrojachwszystkieuzyskanewynikipomiarÓw.


niowym.Wprzypadkuskomplikowanegokształtukonstrukcjisporządzasię |ubw kilkuzutachz naniesioW r."..iiuń.vinego rysuneke.ementu 'iiooru - rys.5zbrojenia) (niewrysowując dń;;;ie|ńentu nyminiezbędnymi 1 a. N a ry s unk upo dajes ię klasę betonu,aw r aziepotz ebyr ó w niez inne betonu,wykończeniapoootycząctsz"'egolńychwłasności informacje mokonstrukcji przerwtechnologicznych wierzchniitp.w razieprojektowania przesię zaznacza ksztaftelementu n" ,y,un1Jpłedstawiającym no|itycznej, (rys'5-7).Na rysunkuprzedstaprzeruvy rywanąlinią miejsceprojektowanei egozaznaczasię rÓwniezusytuowa. wiającymksztaftetemeńtumonolityczn prefabryruurysunkukonstrukcji p,'"* jy|ataóyjny"ń. nie projektowanych dokładmasęmontaŻową, kowanychpodajesi6 ńonaotónieiuęłnedane: uwarunkowaniad|atransńvt,'vmiłoscbetonu, wymia,o*pu"oiu|nv"ń, ność Wymiarykonstrukcji połączeń. i montażuorazszczegoły portu,składowania prefabrykonstrukcji a mm, 10 oó pooa;esi| z dokładnoscią mono|itycznycn do 5 mm. kowanYch o)

b)

kształcie o skomplikowanym konstrukcyjnego R y s .5 - 1 . Przykładprzedstawianiae|ementu zbrojenia [11] kształte|ementu,b) rysunek przeostawiający i złożonymzbrojeniu:a) rysunek

5.2.2.RYSUNKI ZBROJENIA

i zbrojenie pokazuje się na od. W przypadru ztozonego kształtu,element w sposÓb jasny i czyte|nymożna dzie|nychrysunracnlijs , 5_1a, b), aby eiementu,jak i zbrojenia.WówbyłoprzedstawiÓksztań i *ymia'y zarowno |iniągrubą elementuna|eżywykreś|aÓ czas rysuner przeostawi"jńv rsźtałt zbrojeniakształte|ementu i zwymiarowaÓ(rys.5-1ai, natomiastna rysunku go (rys' 5_1b). wymiaruje por-azuń''ió ńniącienkąi nie konstrukcyjnego to możnazredukować|iczGdy zbrojenieeremenlunie jóst skomp|ikówane, kształt rysunku przedstaw.iającym bę rysunkow i pot<azacto źbrojeniena pop'.,"ó'n"go e|ementunie ulegajązmiakonstrukcji.Gdy wymiaryprzekroju przekrojachobrazujących nie, to moina je pominąÓna drugimi następnyih układzbrojenia(rys.5_2)'

2-2

Rys'5-2.Przykładpzedstawianiazbrojeniaonieskomplikowanymkształcienaprzekrojach elementu

61


I

l l l l I

€ | Mełsoz nłunsfueu ńuolnłełspezld 1sefńutńc1n4suoł}uauo|otul1efrvr.nl .qcefo.l1ezld -uouJeloetuezopdel>1e1efnze'lqo qcńupÓqze'ui qce>1 1eunsńg .qcelnz.l {p|M rn Óts elivre1spez.ld rfc>1n.l1suo>1 }łeEsx ŃBttuńnno6ef r ntue.u .t" lłPlzsłÓls efepod .o6ełło1eq;ez n}ugtuo|o ńzcoqo.l1eunsfuc'bfnuo1ń6 trcynursNoy r?vlzsy scvrvnnvrsoszud HNnsAU.l.Z,s

I

HCAMOr38llt?trcynursNoy szcosou NNnsAU .2.9

I

- o L :qL n r9 : L 'ćiL,,L:1...o9:L ,oL:;. łrgpbezczs l>1unsfu qn| łseluJo}eu - etuelo.lqz l1 oć:|

l l l

l l l l l l l l t l l l l l l I l l l l | l l ! ! l l I l |

I II

-!!"fu !,!lcłnJlsuoł l1unsŃ :qcńuepqcńupÓqzerueiu łe}zsłecbfernne1spezld -eze>|oo oce|e|M||7o|'!n |łłelzpodcbfele;qopÓls ezpbz.lodsezcoqo.ll1unsń5

^'.l",'f:ńffilxl3t -

.tfc>1n.l1suo1łetzsł ecbferrvre1spezid l1unsfu :bfele;nnezozcoqoJ ;r1unsńg .(lfc>1n.l1suoł lołec M9luaue;e qcńuerro1łe[oldAqzcllzerc tpńuzch1 ^^ ueluepod z) -"l" 9gzc||qoilcńzodM9Ja[!nu w(uzctp|.laqcs ze.lot,uńrvroluelivr .elsez n1unsfu lulńuues łB[1rue1oqruńs lulłel ouozceuzo l eueino.letuńnnz 9u e|upPłłop?^q ń.uulivtod Ąueule1e euerrosńg 'qcńutńc1n.lłsuoł /V\9luauo|o |rceA|edop oupÓqzo|uauep el11sńzsrn ?ąo|Mezńuulrnodoz9oqoJ;1unsńg orno196ezczseuerrosńlzolbpÓq elĄueru -"l" qcfu9łleu .M9łunsfufueunu IM9luo|'llo|o qcńu196ezczsodqcńuzcĄe1s efcńzod uozcl|qo ?o|uM9JÓls efepod qcńnnoluelłre}sez L|cełunsńep (uńu -zcĄeuJaqcs n1unsń.leu ulo|uozceuzoz ńupo6z 9ńq uelulnłod 1oqulńs),cńzc -:Y1" zuo.?ehoJelulńivrzA6epu Ąueule1eeuennosńg'qcńutńc1n.llsuoł /ń9ł -oosoz qcńu1gOezczsod eluezcb1odr eluernon1ńsn euruefeznn bfelivre1spezd. .09:;,ec1elzpod tooz:L qn| 00L:l nnfelcgÓzcfeu)ennolue!ń^Plsoz ;r1unsńg ./'^9łuo|JJa|a e|uozceuzo M9luoulo|errłgruolzod t ucńulńc)nJlsu.oł qcńuzcĄsfuó11e,"qceupÓz.l zelu -T9' Ó;s elepod t.uń1 eneu.leqcsPN .|soqc| op ntuezblłneu nnńuervrol e,-^^= nłłolqoM9luoulo|eqcńu196ezczsodeluezczsa|u]zoJłeuaqcs 9^quo|u|/v\od /t^9.Jnluoł ńsfuqoÓls e19al1ńrrbqnl6blul1_ qn1blur1bqnlo ozpleq 1olu9ula'1o .Pupo! n1Óls elnsfueufńc>1n.4suo>1Ąueule|e eu196ezczsod.qcńue|^^opnq-ou -zctuoDlollt]cJP łrgfo.l1ez.ld t/ń9lnz ililqpo eu1ue.ledsuel1ńpe11pod o>1eicbf .nls^zJoł^M'||/v\opnq łr qcńulńcłn4suołM9luo[!o|oeluennon1ńsn blelrne1s -pozJo(00Z:Lqn|00L:LqcełłB|zpod łnfercgÓzcteu) euzcń1euleqcs;4unsńg qcńzcoqo.l.qcńrvroluetłrelsez 'qcńuzcĄer-ugqcs_ :qce1unsfueu Óls e|/v\els -Pezlo +olLouoloql *auo7Ólds,ła/ńoloqp?afc4rupuo4[LL]bullou z aupo67

MQyNflSAUJrVzoOU .1..s

I

HCAMOTSS'l32

HcANo?IuasI rrcynulsNoy y3Nns^u'9

09


z9

e/v\oleqlozB)ilog .g-g .s^u

?l7€/

61 Ó,y

-'98t

gZ,Z9

./,Z€/ 96'oz9,l€ 64 W' //90 ZZZO 6y ,r9 ,t€ tft ta

00

/il

,€

0/ 9t 0/

9€

g#

s9ł€

C!

0t0

9Q

a -90s:ąvts.Z '079

oA/ Mrtt1p.t

2/iltlar rlv 7//7p0w

ZZ eł,l 7 9€ ?

t

IZ? 9l?

I

0t

Z yt,lzs

ul

N

,

Z

9ł 9l

,

Ą,

vlł}łn

s $s$R s IąlZ9

utut

s

o99€ = l _ qł+Ż

ruffiś

N

?-z

t-t '/sg

r

I

/s

/mg

,ntzs

AN gp/7 NZVA/

wAllroagzzvyllq

NŻtJgt

,r^u/r

gł/ /,|ąlua yquł "v/y03b, ru?ild u I v97/,/

90ł€ y/y@o ?gosnła y/Ntrodszilgw

#-g9,€

r//iloy7nrcrl,/

/7trlc/r0fffnnl

ft?,ii'ii rytn

obecbfepe1rvrodpo e;p 9ełrosń.lłretuafo.lqzelzeąńłtM B .t|.,uńrno>1pbzod lue.l -eunu lulńufe|o19ezceuzo ń1Óld e1Óls ouulivtodo1(łrg1uerle1e qce[o.l1e,ad t LłcPłnzeu o11Ąeuernosńlrneuo bs e) elcp1zs>1 r.uńuelvro1l|dujołselu qcńłr o -otuefo.lqzivrg1óldoluemoc|u4łJzałewefnzń:e11e.leqc ńufńc1nJlsuoł łuotll -a1eńp9 .euofoi1ezid-'{lfud o41ĄÓls afnrvros&rvr;nłue.le;e ncsfe;rl r.uńuo[o.l>1 -ezld łrre;uefolqzl 1ef .nłuau.lo|a nłeEsł ou/v\9JPz e|uo|goJło ejp qcńupÓqz -elu ,qcńuzcez.ldodqce[ol1ez.ldep .(błualcblur1Órs etnsh o6eufńc>1n4suo1 nluoulo|op1zs1) r-uĄsńzco.lzez.ldt.ue1euelerl 1sefuoloq ez |n|ua1ołezńad aluefolqz Óls efnzer1odqcefol1ez.ldl qce}nz BN .||els>|euzzeJoqcńivroluef -oJqzłopeilM PclupoJ9 | eqzq. elualĄoł ez, o|Uozlzso|ulzoJ .łepsł 1ńqńuo19 -oJło g|uzceuzoupefńqe .1e1qce1unsŃ Bu 9elMPlspaad ńż'apuJ1ue1olq|

u//fA/f7?


- wyk',ł P00ClĄ6 /Poz,5.2') //'50)

aCHEMATBEUI

EC -2',

|,aoo|6M I 6 f f ił

t-I

+-+

3-3

2-2

orr

*-.ffi*

@--+rl .-? a

@-JX

@-11

ffi ffi ffi \:./u-€

AtJill

2 l3 * /8 @+2 #

@zoto-t'+zoo

@ z+B-t'egso

asłnl=+uo

@zolo-lr-zq

z,.l,;

ffi

Rys. 5-4. Podciągżelbetowy

gdyW Natomiast prętawrazzwymiarami. numeruporządkowego.schemat gdy oraz i kształtem się Średnicą prętyroźniące elemenciezaprojektJwano pręty z rysunku,to poszczegolne pl"ęio*jesttrudnedó odczytania połozenie rzutu w poblizuWyrysowanego i wymiaruje iię scnematycznie przeostawia e|ementu) prętow na rysunku |ubpzekroju1rownoleglloo odpowiednióh rys.5-3 do 5-5. musibyĆ na poluarkuszarysunkowego występującego KaŻdyrodzajpręta .oortao numejanv Kolejne zasad' wg niżejpodanych nie.bpi i"Jnó1.tnió w pręty Tegosamegorodzaju podajesię-wńołkach. iv p,ęto*najczęściej jednym arkuszu na przedstawionych ,.Ojn'.nelemeniach'konstiukcylnych powinien pręta opis Pełny numerem. rysunkowymoznaczasiętymsamym 63


.(#leuełroJqo7||els lll-v ńse;>1 ./ ep.Q _ |FV ńse;1feueivroJqo1||ets Blp - le|>|peł6 l;e1se;p)e1Óldłeuz _ .elcuotuo|ot.uńuepivrino1Ó.ld >1n1zs óqzcr1.e1Ó.ldJoulnu -

v9

:ou[e;o>1 ?uotwez uelulrnodzeJo lrlol .eJonluoulolo .,ulńuoc nz.lńl^,. qn| ..ulńuoz peńAoJ peu ńuozczselrr.ln 9ńq dń^^,.

ru

t-r

uo|tl.lozJls a|uez3euzo .g-g .sńu

tl-..J t

lrry

z-7 g/\ĄoJqo?-omo1Ąd ńpoqc5 .9-€ .sńU

Żtet=?-sfl@

u#

t-, (r, N v

Zeo@ oqil,' ź


Tablica 5-1 Graficzne symbole zbrojenia zwykłego [11' 35l

Przeznaczenie i opis Pręt u uidoku -hnq ciqqtq bardzorubq , u przypadkad konieanych u cetu odróznienia zbrojeniągfownego o różnych średnicach oraz zbrolien.amontażouegodolinii o zróznicolunychgrubościach. puszcza się stosouanie

Z

Svmbot

PN.ar/B.0t0{ł/ wo PN-/503766:/994

a

Pręt' u przekroju Pręł u przekroju występujecy w danyn elemenae, lecz nie stanowiący zbrofenia.tegoelementulub czeil !:riu*

3

rysunku, Pręłzakończony hakiemu płaszczyźnie - hak półokrqq{y, - hak prost'y

Prętf bez haków , _ w pfaszczyźnterutnoleqłe.1 dorysunku, - w ptaszczyznie prost'opad[e1do rysunku

5

Pręt z dodatkowymelenentenkot'wiqcyn k*,

6

Pręf zaqęty pod kątemprosfym w kterunku : - czytelnika , - od czytelnika ,

o

c--

Gt-

wryzyp1dku bliskostbbtei d/a P,etówulożonych

mlkrottlmoNan/a 7

I

ańanych JednakowepręĘ lub strzemtonarozmbszczone odstępach możnaprzedstawiaćza pomocąiednego pręta lub strzemteniaz zaznączeniem odc|nka, na którym te prąt'y /ub strzemiona sq uk{adąne hVs.5-E,rvs 5-/0) Siatką zbrofentbwa

- w PrzeKroJu/ _hl rzucie _ obrys qabarytu gatki wrąZ z przekqtnq I

_ średnicę pręta(podanąw mm), _ całkowitą pręta/ podanąw mm (z dokładnością do 10 mm W przydługość padkuzbrojeniakonstrukcjimonolitycznych). opisując zbrojeniena rzutachi przekrojache|ementupodaje się zazwyczay się |iniamiodniesienia)|ub ty|konumeryprętÓwzbrojeniowych(posługując podaje się opis, na który składasię |iczba prętowwystępującychw danym Zbrojeniena rzutach,w widokach miejscuelementu,ich znak i średnica. i przekrojachprzedstawiasię zgodniez normą[11]lub z normą[35]'wyko. rzystującsymbo|epodanew tab|'5-1. Prętyzbrojeniowew widokurysujesię |iniąciągłąbardzogrubą(tabl.5-1). na|ezyrysowaÓ |iniągrubą' Jeze|i Strzemiona*e|ementukonstrukcyjnego w be|cewystępująstrzemionadwucięte,to w widokubeIkirysujesięje jedną 65


.q6-9 .s^J_ ńuozczso.ldnqgsods

rvrÓls elrvre1spez.ld *auenazlbz !\p!s .(qg_g.sń.l)ńuozczso.ldn qgsods nn eluefolqzgemńsldol 9emosfuBu?oul_ qctłsJe|9ol>1 ce.ldsoJłez9ńzsfeluu'tzl n1unsfu ?e|uulo|cezetu ńqe _ sezcm9m .qcedÓ1spoqcńułr-o.l nn qcńuozc -zse|uJzoJirłg1Óldqcńules qc|łeleqzc||ezs>1Órnn efndÓlsńnno!cuo|,!e|e ^Ą^po '(nlueule;eo6euul .sń.leu oueze1od ĄÓ.ld ulńuolu.lezcez 2_9 7_7 nfoąazld n.du) rlel1trg>1 elu 9ńzceuzez a[ ńze;eu .(1ueule1e ńuennosfub[e1;uezld)ul|u blndÓ1sńrr ^^nługtlJo|o zce| .nlue[!e1eo6e1etuefolqzacblivroue1s elu ĄÓ.ld Órs blnpfeuz .nłop|M wńuzcaadod nfo.l1ezldivrńp9 rvraluefolqz euep Óls e19el1ńł,r bl .9ł) .!!u!| lcgoqn.l6fecbfepe;rrodpo ńclupeJgo łoł9łqcńuolu.lezcezlce1sodnn Óls efnsń.lulńuzcez.ldodnfo.l1ezldnnĄÓ16 .(g-s 'sfu) lulńqn.lO|ue|u|||tu eu-lo|Mp -Ą6e1oult,tgl Órs efnsfue1Ótco.le1zc euo|tllozJ}slse|ujoleu .bqnl6 btul1

D?o?J

Żł|JezJd|

7 oóauut z ^.lard

,

7-7

l,-l

oóann

edn1se;uefolqzpe14ńa4 .Z-9 .s^u


jących nv"..s-s.UproszczenieyT9l*:y::r'".:?:"1.Jil[TTłxl[lffiT$:iłł} :'"::ffi";;.ffi;!ł.o*uni"wszystkichwystępu :f ..t1JiJ::J"i:ff

prętóww sposÓb uproszczony prętow,b) przedstawrenretychsamych Rys. Ł10'

[11] stopyfundamentowej Uproszczonerysowaniezbrojenia

(ze W elemenciesymetrycznym Przykładuproszczeniarysunkuzbrojenia przedstawion-o na rys' 5-l 0' jed nowarstwowym) symetrycznym zbrojeniem ia płytzbrojoprojektowan upros!-cJ"n ł.u" r.owychpóo.)u" Zastosowanie rys.5-11. nychobjaśnia oznasymbo|i rysunka"h r{*g" Zoodniez normąt35];;uproszczonych ozna. dodajesię symbol|iterowy #tłęc; gó'"łi.J"inąwarstwęzbrojenii T_gÓrna),aw razieoznaczeila o""ł *"''t*y1a - ootn", czającypołozenie oo gory|ubna lewo- d|a rysowaÓjakosrieiowńe końcÓwprętówna|eŻyje (rys.5_11b). lubn" p,"*o - dla gornejwarstwy do|nejWarstwy,orazdodołu przyobupłaszzbrojonych ściań ."ł''.l.":h,yi9:|ó* normą[35] z Zgodnie oznaczalące óo symoo|uzbroieniadodajesię litery ie da|sze), czyznachzewnętrznicń zbrojen FF ;il.;# i- i:.'Jńi"i' i" nti'''", ie Warstwy połozen je należy pręta rysowaÓjakoskierowane a w przypadxuo,n*,"nia końcow |ubna prawo- dla ó"ń'"go oiazdodołu do gorylubna r"*o- or"'brojenia

ami,taki i informaci Ikimi istotnym f''nx :Jfiffi';Jyń"|;.l:L wsze m ij ak nP':

ani otu|iny się.grubości niepodaje (zaau1rcz1 : ffiij,':.1x'ifŁ., enia przyjęto wg',as"o poó"nyót'w PN_84/B_03264 jeś|i 1" rozstawuprętow, i spęzone' obliczeniastatyczne )etLetowe óóiońówó, - ,,Konstrul..i" i Proiektowanie"), zbrojenia, i sposobwykonaniapołączeń - położenie spawanlaI technologii dotyczące iniormacje _ wymiaryspoini7órzłn o,", takichjak np. w konstrukcję, wbudowanych e|ementów - '..sffi, stalowe,okucia,Śruby,kotwieitp.' '*zenie nat<tait<i pasowanychzbrojenia, - dopuszc,"rn"oi"Ńń wymiaiow wYkazuzbrojenia' - numerkolejnY 67


89 .n1unsfuJoulnu '(nze>1ńłt oDeuepeirłoluelo.lqz ĄÓld bzcĄop o6elg1>1 9epod ńze|eu)eluefo.lqzn1unsfuop luezce1ńspo|tlJlupolłłodpo z brvrołn1ń1 Ó4zcl1qe1 rvrulńuoz.l1edoez nzsn1le uńu1elzppoeu qn;błło>1unsfu b>1zcl;qe1 peu o6ełro>1unsfu PzsnłJP ńuol1s fełre.ldz Ós ezczso|ulnol ńze>1ń6.e;u .e[o.lqz ze1ńrn 9einoce.ldońzapu oDeufńc1n.llsuoł n}uol'lJe1e o6ep7e>1 e1q [Se]uelcqeluefotqz ĄsJe^Ąelue7o1ode|uezceuzo(c .[se]$1d eluefolqz ńłł1slerur feu.lo6aIuezceuzo(q [eu1op 1 .([t.l]6m)qcńuennaz.lOz .l}-9 .s^U e|uetiv\elspezJd łe}e|so|uezcBuzo(e :1ńpeluefo.lqz

++ (q

(t

Z-Z

t-t (o


Tablica $-2 Przykładowywykaz zbrojenia sporządzony na podstawie normy [11]z podaniem rysunków prętów Ę-l'lni.

llr

kształtpręta

il,łt

ca cręta mm

I

2000

2 3

Z'ru

Itczfo

Frta

tłl /

n"r'p

sztuk m

m

2,0

/0

1,3 ,t2

6

2,95 I

lYosa lm pręta

m

m

26

t3 /6

Z7

27 /6 26 /ł9 O,ZZ2q6/7 088' m

Plasą prętdwug rodza1ów slali

ł9 k9

/1asa całkorula

k9

lYasa prętaw wg średnic

st05 3+C5 a 6 #/0#/2

e/eme-

/2

oqólru uq średnic Ątuqość

0łupgć ogÓIna

0lugdcprętau

5,99 9,8r2q03 32.96

5,99 39

Tablica 5-3 Fragment tablicy podstawowych kształtów prętów [36l

Przyklady

+------q------+ )r----q----1 pojedynczychprętów zbrojenia na|eŻyzaW wykazach zbĘenia długości prętówjednakowejśrednicy - do 1 m, okrąg|aĆdo 0,01 m, całkowitądługoŚć całkowitąmasę zbrojenia_ do 1 kg. Zgodniez normą[,11 ] kazdy wykaz zbrojeniapowinienzawieraćnastępujące masę całkowitąa W przypaddane: k|asę i znak sta|i,Średnice, długości, kach koniecznych- ksztafti wymiaryposzczegÓ|nychprętów' Jeżeli wykaz jest umieszczony na tym samym arkuszu, na którym narysowano e|ementi podano kształtyprętów,to nie ma potzeby rysowaniaschematów zbrojeniaw wykazie. Natomiastgdy na rysunku nie przedstawiasię prętÓw zbrojenia (położenieprętÓw w e|emenciejest jednoznaczne),to w wykazieumieszcza się zwymiarowanerysunki prętÓwzbrojenia.W ykaz zbrojenia umieszczony na samodzie|nymarkuszu powinienzawieraÓ schematy prętÓw zbrojeniowychwraz z ich poszczegÓlnymi Wymiarami,gdyi W Wytwornizbrojeniaz|okalizowanejpoza p|acembudowyprętykształtujesię mając jedynie przygotowanewykazy sta|izbrojeniowej do dyspozycji najczęściej (tabl.5-2). opracowującwykazy sta|izbĘeniowej mozna kozystać z normy [36].Nor. ma ta podaje podstawowe ksztafty prętów zich oznaczeniami kodowymi (tab|.$-3), pzedstawia zasady tworzeniaoznaczeń kodowych,a takżepo.


OL

(tt.t.]6,v')e1Óld rrir-oleluńrn qcńrropDezczs B|uBtmelspaadqgsods i,nopeyńaą .zt-g .s^u

.z|* .s^J|yy]n4unsfu ocłezpod |,ł|btqbqnl6 ozpJeq bupef qn1p: -e!u!l!w^qnJ6ewau^p?etl^ełspazJd l7a1eu (apÓd '21et4'e1cÓ1bez'du)!c9Óz3 Lłc!qry e1ua{otqzĄÓld p1ep qce4unstt.leN .oołB|zpodfelupelmodpołr n196 -azczs >1eunsfu f,4e\euol..dl! 9b$ezc|upeJ9le1Óldivr9lelulńnł qcńłr 9euo1ńrur .o196ezczs.ńufńc1n4suołłuotlJg|o in qcńueinopnq/ń/v\9llosoc)łB etuo|^^ocs uln .rvro, -[e1 op eqez1od |zpo.Ącezl|o?or łÓ.ldr;ezcbpd B|uo|/v\Blspozdo 6eupe1>1 Mg-ł99fzczs u Nns^u.E.z.g .guep eupÓqzelu auu|e|ulPnłuo/t^o zeJo /v\9l .nluotlJe;e -ueu,e|oÓqzcl1byivrołłec Óser.u.n1ueure;e (auazceuzo) |oqruńsÓls efepod qcłtuemor;ńrqelerd 1lc1 nr1suo1,nglu oluoto ze>1ł{rn cbfezpbzlodg .^^9|Josocłe g|c -uecnpo.ldl lfce1ueun1opo ÓfceuJołu|zPJo Óseul .Óqzcl1,;oqulńsńcbfnutn lqcńłro;uezcbpd ń^gluau|olozeąń,n ?e|uM9J9einoce.ldo ń6apu o1 ,(euos -ec1e)Ąueu'le1ełoliv\|oło|łe[ euełropnqrvr bs brvro1eq;e7 Ófc1n.4suo1m ńp9 .(t-s .lqel) l e1Óld oOeuepnłepsł 9Ól6ez o6ef qcńu196ezczsodń.lelu'lńnn on^opołoluozcPuzo.u| .uJ9epod Aaapu (bufńceulo1ulÓ1zcl;qe1rur ulńuozl -edoez) e|uefolqzelze4ńrtłp1 .eluefolqz nze>1Llv' ezJBlnuJJoJ cezloznł efep

0962 00, 007/

v ?r,n r/a ,19/e1,, re,pl!j euezt -oE0

0002 P

)

q

,cź,tÓozfuąrut1y

p

U

00

G99i

6

n ł I ?09ct ZI

0

U

0 0009.

€l

6

Z/ €l

0962 I €0ł, I M€ł 0/ 99ł€ 0002 Z/ 9eE I

rc1tłd łilDu,l nł,?Dłzil| p./.N Dł.,rr-a/a )', łp/ elłopol o|łD, -ołło) Vlrtd łB0a/? auaztouz0 vaał0typ.t7 qa7 q?!7

,1?!

D2

!/D/e

wn,ła YPJS Epl, -To:

f

7 I

'/ ilell

vaTd

o12to łaaaeJJ łpuZ

[9glbtu.louz e;upo6z ńuozpbzlods e;uafolqz ze1{rnńnnopetr1ńz.l6 rg ecllqPl


5.3.RYSuNKIRoBoczE KoNSTRUKGJ|sPRĘŹoNYcH KszTAŁTKoNsTRuKcJ| 5.3.1. RYsuNK!PRZEDSTAWIAJĄCE przedstawiających kształtkonstrukcjispręzonychna|eżypoNa rysunkach dać: _ dta konstrukcjikablobetonowych- osle kabliwraz z promieniami zagięć na rzucie lub w widoku i położeniekabli na widoku czołakonstrukcjiwraz ze sposobem wykonania zakotwien i wartościqstłysprężajqcej, - dla konstrukcjistrunobetonowych- usytuowanie strun na przekroiu poprzecznym 1111. 5.3.2.RYSUNK! ZBROJENIA KONSTRUKCJ!

Zbrojeniekonstrukcjina zutach, w widokachi przekĘach na|eżyprzedstawiaÓ, wykorzystującsymbole podane w tabl. 5_5' Przykład oznaczania zbrojenia konstrukcji kablobetonowej przedstawiono na rys.5-'13. Tablica 5-5 Graficznesymbole zbrojenia sprężającego[11]

Symbol

Przeznaczenie i opis

Zbro1e* sPręzalqce lub kable w widoku! -bardzo gruba Przeryłaną ltntaz dwemą kreskami /rys 5-/3/ Przekró1 kąbla (rys.5-/)

o

Przekrói sfrun i ltj,l

+

Zakot'wieniekabta od sfrony czynne/

Zakotuieniekablą odstronybierne1 z1trkU?, nie /estmożtwepomylenteze zbro,1ent?m T,,i,,dku'ądv ,ti,q'źńiespi(zZl1e,e moźebyc rysowane InĘ ccare lrdm 9ruą

1-1

1l

łnłmł łm

Rys. $-13. Be|kaspręzonakab|obetonowa

71


.(z-g .sŃ) nsfuqo zqbunaz eu qcńuenłosŃqcńłło.lelulńrvr qcelul;eu ńaapu Mgluauo|o ?ezczso|uln ivrgpdsezop Óls ecbzsoupo ń.leluń6 :qcń,r,r .oleluńnłrltuI;qcńu;elzppoop ?|soupo ńzapu dnl6 qcĄ z [ep|'e4Ńelrllxp1 '[gyl (.łc^/ńodolp 4a1aq!*MgJez -b1u'ngdn1seno*o t{dÓ1spo,du)1[c4rupuo4ng1odsezeluazołzop aupÓqz -aru 'A^,oJuowe1a qcńu196azczsodatue7o1odauwe{ezn ecbte1gaąofue1wita _ .(.d1l.ulods .qnJg.M9ł|u eluervron1ńsn l ńdÓ1spo.M9}uotllo|o fueiuńirł .du)alce1zs.lem nnlfc1ru1suoł e|ueuo1ńivr op eupÓqzelu fueiuńivr^^oluauo|o

azc!upesez a!rAp Pu?oul 9lu7o, .lńrnqcńrvro rl,l,,,,,"',ITil#ł,!"#?fl 1e1e .v','z.d

nnef ouesldg .(qcńu1eae1rnod psózld blcgÓzc z; qcxr'ojs qn1 -lz.ldo;elivt qcńuzcfuleruńsM9luou'lo|oeluenłrosń.l bzcńlop eluezczso.ldn ouu|'lcgoupe1>1op eludołspo ol k1ep7.9bululod- o|u^^t9ozJd qn|(9gouzelqz l alue;ńqcodezs1Ólłł9ełłos&eu)cl;1ndńnnn euzo|'u(łro1rułrolb1..ńó1'u,,,'oel -nmp'du)*t.1cńueuoc1eln /A94lu/,/|ołłe]z$! |u|4lzJelrnod99ou7e;qzbu="óu."!u l e!ue;ńqcod euzcBuzo!u M9łuo|'iJe;e qcńuzcezldod qjeroi>1ezlo eu [g7]ńtl -.lou6n1pe14'G'g.z 'd) łrg1ueule1e qcńu196azczsode1oqezlo _ ńpetł bs euBłtńze1odlfc1ru1suoł .( :'^') qcełunsfueu o1sÓzc"^o"-Jl";' t,-g ..d1lełno1z3rrł ^^9)op!M ,r1pe11pod a|uuoJłsoupe[Ólsefn>1se.l1 ńqceJq >1er L|cliei.qc^ó -bzcbtr M9luotlJo|enłgfo.l>1ez.ld ńuzfizczse1a.(t.g'z:d)eiwazcezqn| |uJtłuo|c nngfo.lr1ezldfruzńzczse16.b1uelcb|ull- M9łop|Mo|zp ![!e!u||Óls efn1se.l>1 .bqn.l6 -Órre.l1lse|uloleu blul; 9einosŃ ńaapi ntol1ezldbuzńzózsełde1Ólc -ez.ldn1ueule;eelzpÓłre.l1er11sńzsnł nfo.lłeadn1unsfuep .b1uelcblul;_ ervt .bqnl6 -olelulńłnI ozc|uco|'llod e1u!1 e blul;Óls e19el1ńłn eużcop,^e;zp5^e,,| t[c1n.4suo1 łopl/v\ulńcbfnze1odnzsnrye ey łrg[ol1ezd qcńupóq,";u 1'"1 -unsfu9elqadnzn ńaepu eu1b1o1so.ld ń1nzg 'M9cuołz o6eupei ^^9luo|'lJola op tll1euńslso po .ńuzcń.l1etuńs 1sef1ueule;el;ezefqn;n|ueule1eo6e1ec(njop z^,A.196 z .nłoqz) l>1oplnn o1ef (o6el1sr;e1fueule ejue^o1n',6łlro1sÓzc)qcńu qc'lnzJ M qcełunsfueu Óls elrurelspeado/V\olBlou, -1b>1o1sold efc1n4suoy

.o/v\o?ełuo|"lJ ,.euzcń1euleqcs iłlllf "^'u""ń'"lJ"oj l1unsŃ -

:nn9r1 u n sfu afezpo.l ecbfndÓ1seu.e!uozceuzaad po e|Uza|ez.efnufeqoqcńue|ivropnq lIc>1n.4suo1 qcńlvro|e1eul efce}uer-un>1oq .l'llJouqcńuoluelulńnn nqo 6rvrqcńrvro|els lfc>1n.l}suoł /v\9łunsfu eluełrńuo1ńnn ńpesez ouepod ec7bls1 nn.tfcezl;eelop qcńuennoJo|łs o|ulPlso o.leldope .nuJolle| eł|l}łqcńuennoc -e.ldorn91unsfueluervrń1tzcpo olsoJłezrn qcńue;łropnqlfc>1rulsuoł M9civ\Bu -!>|ńmńqealod e1zpĄ6złreu cbfey1.[2g]br-ulououo.dblse' olu1e1so b.l911 .[g1]ńulou 6in ouennńnłoce.ldo qcńrro1e1s lfc1n.l1suo1 J1unsfule| a|o|MzozJd

ńpesezeuestdo,n LT} r:ilHli?ffii ł:ft:t[ffi,'ii:fi ",p"rr"'T,l,!:lil -unsń.tqcĄ eluezpbzlods ńpesez etepodełzb|sł wA1z n>1fu1nzM.|.!n|ulul

-n|eingdo1sez qcńue1rnopnq qcńue1ń1odsołpezJl enł1cru,uopnq 1[cłrułsuo1 łr qcńuennosołs ||elsez l[c1nl1suo1ńzcĄopqcńrvro;eleu itc1n,1suo,11eunsńg

3N190OtCgol,lloovtM' t'9

HCAMO]VISu|lrcynursNoy ySNnsAU .9

zt


!-

rI

Żznączenią nitÓw ' ł QZ )mm,

ł ł r m n,

Rys. 6-1. Przykładfragmentuwidokube|kii jej przekrojuw9 [13]

{--Q'-+-+{-+++

+ . + ' + . -+ + +

'ź+re + +-+ +.+ + + {- +

-+ -+ ' * : -t

*:

9, /3C =//70

0znaczm/a nitóu,, + C20mm, + Q/6 nn. Rys. 6-2. Przykładwidokube|ki,tzw.blachownicf wg [13]

Do ograniczanialinii Wymiarowychstosuje się groty zacze|nione|ub kreski (rys. 2_24). Pomocnicze |inieWymiaroweza|eca się doprowadzaćdo wymiarowanegomiejsca elementu(zwttaszczana rysunkachroboczych),przy czym |iniete nie powinnystykaÓ się z symbolamiotworów,śrubi nitów. opisu. Wymiarowaniewęzłówkonstrukcjikratowych*W pierwszejkolejności jest środukład osi je systemosi, na którymkreś|i to się konturyelementow, przekrojÓwprętów.KonstrukcjepołączonenitamiIubśrubami kow cięzkości można,w uzasadnionychprzypadkach,opisywaÓstosującsystem osiowy po liniifras*.Do opisu geometrycznychwymiarów konstrukcjikratowejmoz-

73


?L .qcBlelłM c|uMnsq3^u|enlue^^a zeJo q)^uo|zod,ua?

qcńu[ńcłnJlsuoł M9luotllo|o -Ó7s; ,'"':n""iHji""J::::"ińili::.łl'x"i.łlx'1i; fuelulńrvrezc nfezpo.lpo av1apzj(s-g .s^')/'Ą9luo|.llo|e ryunsfu ltc>1ru1suo1 .qcńrvro1e1eu,l rurgpdsezqn; tlc1ru1s r[c1nr1suo1 -lupesez zeJo e|uozceuzoqc| .rvr91zÓrvr.r;ezcb1od zeq) Ąueule;e eurr916bferłłe1spez.ld -uo1(.d11epe11pod euzcĄeueqcs ;1unsńg (oot,:l,,ooz:| qce1przpodn tezcńnzezeuo19el>1)

|yNnSAU'Z'9 3NZCAIVU{3HCS n.l1suo1[ervrope11ńz.ld eluemolelulń11 .r9 .sńU [ełro1el1t[c>1

([eL] 6,\Ą)ńc1umo1e.l1 .e-g .sńu lrlrg1Óldeluenno.letulń11 n1ueu6e.4n1unsŃ a7peyńad eu [emo1el1r[c>1n.l1suo1

,du) ńzd _ uluJ L.o łlnqwa;srfsnluervro.letulńrvr r.9oz v qcńu;96ezczsodrvrg.lelulńrvr e|p- lrlu L [g;] nir91ueue1e .du)eluetsaluzrrqcńupÓa ze:o .(9gg Óls elepod LggZ| lseluez zl. l lc9o6np .rvrg>;uńpnq rcgo1osńivr llc1n.l1suo1 lcgołoJozs; lc9o6np e|p- tlltll 9 :rng.le;ruArn !39oupełłopecbtndÓlseuulĄ ńzld Órs e[nu[ńzl6 .(ulrl

.(y-9 .sfu)tule}Óldpeu o|upel9odzeq(nngtÓldtso 9ÓtcazldIulelłundńzpÓltu cblnleluń6 Óls efepod ,fennolelłlfc1nllsuo1}P|'uoqcs ńlelulńrrn lc!o16e1po) .łrg1lułro1 .ńclunło1e.l1 qc| ouepod l^pełł ouo|goJ>1ńrn łrg1Ótdlc9o6ntrp .e-9 .sń.lefnze.lqoe|uozc -epsł e;oqrlńs ?o|u/ń9Joueivrosńleuulfu911eu .łrg1Óld /tĄ9łpol9L.|ce|so euozl r'irgfo.l1ezdtcgo>17Ólc -euzo o6e} qgsodg ^^ eu) (,v'9łoq z o6ep1e>1n1pol9 b]ezceuzo fuelr,uńrvr r[c1n.l1suo1 -etul fełro1el>1 lfc>1ru1suo>1 ńqzcl1 'femo1el>1 ln6l1qcĄ zlpunez eu ouezczsa|un o/ńoJelr'uńłr qn1)ńlbl[o,ł9e1sńz.lo1ńnł eu (ń1b1o1alrur iv\ouo|goqńrvr zl1bumerrl;e1sfeu;orvrop


Rys. 6-5. Przykładowyrysunek schematyczny- opis w tekŚcie (wg [13])

- przekrojepoprzecznei podłuznez oznaczeniempoziomówi stęzeńpio. nowych, (np.typ, - e|ementyWyposazenia obiektuzwiązanez jego konstrukcją udŹwig,zasadniczewymiarysuwnic). prętykreŚ|isięw sposóbsymboliczny Na rysunkuschematycznym Iiniącią głąwosi pręta. Na przykładowym rysunku6-5 pokazanopzekroj poprzecznyha|i,a pzy tympodanonumerypozycjiob|iczeństatycznychi opisanosymbo|ami uwidocznionena przekrojunastępujące e|ementykonstrukcyjne ha|i: _Po z'1 * ( P) _ pła t wie* , _ Poz. 2 _ (D)_ świetlik dachowf , _ Poz.3 - (W3)_ więar dachowyŚrodkowy- kratownica trapezowa(wią. zaryskĘne W1,W2), _ Poz,4 - (s) - słupkratowy, _ Poz.5(T1)- belkapodsuwnicowa* (połączona z głowicą słupa)projekto= Wanana pzeniesienieudŹwigu z mostusuwnicy(Q 10 t), _ Poz.6 (B1)_ ściana ryglowa*. 6.3.RYSUNK!zEsTAWlENtoWE l MoNTAżoWE przedRysunki zestawieniowe e|ementów Iub częścikonstru kcji sta|owych połączen poszczegó| stawiają wzajemne usytuowan ie i ia nychzespołÓwkonstrukcyjnych, umoz|iwiające ich montazi kontro|ę' Na rysunkachprzedstawia się wszystkiezespołykonstrukcyjne, takiejak:estakadysuwnic,pomosty' Ściany ryg|owe,wiązary,stęzeniadachowe.Rysunekzestawieniowy na|eŻy wykonywaÓnajednymarkuszurysunkowym. Przedstawia się na nim (rzuty,pzekroje- p. 6'2)uzupełnione schematypodstawowe o numerypo. zyĄi ob|iczeństatycznyche|ementÓw, numeryrysunkÓwmontazowych, na ktoryche|ementy te pzedstawionoszczegÓłowo, oraz o inneniezbędneinformacje.Na rysunkuzestawieniowym i oznaczasię e|ementywysyłkowe (częśÓkonstrukcji stykimontażowe. E|ementywysyłkowe wysyłana z WtwÓrnina miejscemontazujakojednacałoŚć)pzedstawiasię na rysunkach pojedynczymi grubymi|iniami.MiejscastykÓw montazowych oznaczasię przerwąmiędzyobu stykającymi się e|ementami, ograniczoną z obu stron krótkimikreskami(rys.6-6). 75


9L .efceulo1uleupÓqzelueuul l .euzc|ut.|col qcĄńzn Ó1Ąsfu ep1eJeLłc /v\9łB|Jo}euJ elueoBuńłr ennopoezczs o1peuodÓls elepod qcńrvro7e1uouj r''|cełunsfu qcełuns ep .qcńnno|uo|MBłsgz -fu eu lule|uazceuzoz eupo6z e||JazJeuzo9o||'lJ I ouemoJe|ul ńnz gńqńuulivt -od Ąuaule;3 .qcńuzcĄeulaqcs qce1unsfueu oOeueirnowfez elua7o1odop tuńuzctOo;eue n|uozołod nngervrosfu Óls eca1ezĄueule;3 '(z-g .sfu)M9luoul -e|e ;lezcbpd l nze1uoulq9sods .etueirnon1ńsn euuleleznn9en,repodńuulrvr -od e1 ryunsńg .l[c1ru1suo1 nzeluoul a|soJłezłr o6enno11efo.ld eluBzbtivrzo.l elueze1od o1ńqełu;zor-u ńq .r1e1Ó4elzpod cbfele;qop|cgoupPłłop nludo1s ul6nlp łt Óls elłrelspez.ld qcńu196ezczsodenno7ełuotu11unsńu ^^9łuotlJo|o .sfu eu eIuezÓ1s.du)e1Óld lso nnbuerur '(qg-g fuead l qn1bqed Ólul;bupefcbfnsfu_ e;go.ldouqoJpe .(eg-g .sfu)ńclunno1el1 e1Óld qn1eł|upoJg99oqru6cbleflulod.du .eluzcl;oqrlńs3ls ezceuzo A1ól4 >1e19d

n1nz.l (c .o6eu7n1pod nlol1ezld1ueu6ell(q .ńuzcezldod 1ueul6el1 .9-9 's^U fg.l1ezld(e :(ru_sHr ule1sńs)fenno;e1s ń1elivr ńirnoluelłre1sez 1eunsń.lńmope11ńa6


Sf-/

/ POz.9)

r

x 4szt.

ł

I !

Szczegót A (/'/0 )

Rys. 6-7. Pzykład rysunkumontażowego tęznikaha|i - konstrukcjapionowegopodłuznego w osi słupów (systemLHS-N)

6.4. RYSUNKI ROBOCZE 6.4'1. ZNAKoWAN|E ELEMENToWWYsYŁKoWYcH KoNSTRUKcJ|

E|ementemwysyłkowym nazywasię tę częŚć konstrukcji,ktorąwysyłasię z wytwÓrnina miejsce montazujako jedną całośc. E|ementwysyłkowystanowijedną częŚc |ub moze składaÓsię z jednej pozycji|ubz wie|uczęści połączonychze sobą tnła|e|ub ty|ko na okres transportu.Nad rysunkiem roboczymelementuwysyłkowegopodaje się oznaczenie eIementu (literami i cyframiwysokości grubą|inią. 8 +10mm),podkreś|one Oznaczenia e|ementówwysyłkowychskładająsięze znaków: -głÓwnych(|itery), odnoszącychsię do grupye|ementówwysyłkowych i umiejscawiającychpojedynczeelementywysyłkowew odpowiednimschemacie montazowym(np' słupy- S, wiązary_W, belki- B, ryg|e- R, płatwie- P na

rys.6-8);

- drugorzędnych(cyfryarabskie),ktÓre odnoszą się do pojedynczychelementów i dodatkowoprecyzująpołozeniee|ementÓww stosunkudo sąsiednich tego samegotypu (np.słupskrajnydrugiejkondygnacjisl-2). pełnegoi skrÓconegoznakowaniae|ementÓw. Istniejemoz|iwośÓ Znakowa. pełne jak i drugorzędne. nie uwzg|ędnia zarÓwnoznaki głowne, W tym przy. padku kaŻdyzespÓł konstrukcjijest oznaczony literą(płatwie_P, wiązary_ _Pl,P2, W itd'),akaŻdye|ementw zespo|e- ko|ejnącyfrąarabską (płatwie P3, wiązary- W1, W2, W3 itd.).Umoz|iwiato przypisaniee|ementomWysyłkowymoznaczeń za|eŻnychod połozeniatych e|ementÓww konstrukcji. Znakowanie skrócone składasię ze znakÓw głównych(Ę W S itp.)'W konsekwencjitegojednakowee|ementy(płatwie - Ę wiązary- W itd') otrzymująjednakoweoznaczenia* bez wzg|ęduna ich połozenie. oznaczenie e|ementuwysyłkowegopodane na rysunku roboczym umieszczanejest na e|ementachkonstrukcjiwysyłanejz wytwórnina miejscemontaŻu'

E


r 8f

(q [gg]burouz aupoDz (q .tel] bulou z etupoDz(e :o6eu7n1pod pe11ńzl6 .ol{ .sńU n.lolvr1o etueinolelulńirn

.:|T:i[ sopoqcńuez.l",'o" |uleu{s 3:'",Tif,','Jff:::xtn",ffiffJ[i[il.-1'l^"'j: .ot-9 ,sŃ z elupobz Óts efn.lelu.lńrvr euznpod fuołr1g.(o-g 'sfu) gyl [a16a1n1caztd zpbnu\ op tttorctwin cbfetuledoparu 'eluelAose4luzttzc zse1d[anoneppod op nruosaupo n genorcnuńn ń7a1euno.nnp aruazołod M9UOMLO f !NVMOUVIII|AM'e't'g

'nlaqeJlefue1lg feleu ulelylepopz fu1 ,|ęy] ńc 9einoso1slse|tlJoleueu?ou\ (Ęorcu wa1cÓ1cg,nglonyo wawelszoJ p1bqzc11 .du) appw1u1w b1sl11u7.olbqos ńzpÓtw lq7eooqc ,ll'gluawap ,Iphlo,Jownuqciwes qcĄ 9enoso1size1eu elry .lfcńzod [uoJouJnuz ołł9ł hs ezczseluln qcecsfelu'lqcĄe1sozodM .eue/v\oJBlt.t.lńrurz ełelsozetzp6 .ule1 el o11Ąb[ Óls efnsldo o1.ńzel e1111 e[ndÓ1sńrvr efcńzod eues el o|ouauJo|o .nuolqo o6e1ecB|p a|ułuomłosuoł uńupel iv\ l oufe;o19t.zpenoldA7 ^pe llcńzod aluezceuzo 'u[! 0 L + 8 ńclupe.lgo n63.l1onnbuozc o|Pu ^^9}uaule;e qńzceuzoÓls ouulrvr zso|uJn b>1sqele bl$c tuńuoąelftinuJoJouJnuuńule1o>1 od o6erno11ńsńrr nluollalo (99Ózc) Ófcńzod bpze>|.rfc1ru1suo>1 iv\9luoulo|o pl11sńzsrnlfcńzodn|uozceuzoeu e6e;odeluennouolcńzo6.(eluelep .eluervt .ulods .qru9.ivtg1lu) olnl .B|uemaz.l6z nng1luzcb1e|ue^^osols zeq 9euo1ńnn eu .(lfcńzod) qcńłło1e1eul lc9Ózc z Óls bfepe1>1s lfc1ru1suo1 ?otll oJ9}ł Ąueule;3 :flNvMoNorc d' z'?'9 ^zo

Tt _ fb

@o

7x

t-

tza

t|.n_

ća

l: tt_"

tzd I

l,^ zd

lf la

l--tut_

ta

[g1]o6ełro4Óldo|alrr n1uńpnqqcńł,to1/sńłr ^^glueua|a .8-9 .s^U pe1>1fa4 e|uelv\ołeuz


6.4.4.ozNAczEN|A NlToW,ŚRue l sPo|N

w konmajązastosowanie typuswoiznióń"go(na nityi śruby) Połączenia częstanowiących st,uicńcn statowycndo łączóniab|achi kształtowników kratowychi innych. ścib|jchownic,konstrukcji łba,nasię,zaIeinieod kształtu ws.o najczęsciejstosońanychrozróŻnia stępującerodzajenitów: - z łbemku|istym' _ z łbemsoczewkowym, - z łbempłaskim. Za|eŻnieodrodzajurysunku,jegopodziałkiipotrzebypzedstawieniaszczeprzóostawiasię umownielubw sposóbuprosz. óoto*,połączenianitówane czony (rYs.6-11). Narysunkachwpodziałkach1.2O(1:25)imniejszych,możnastosowaÓoznatab|.6-1. c,"ńi^ umownenitów,którei|ustruje rodzaje następujące się najczęściej stośuje ouJow|anych W konstrukcjach śrub: - Śr u by zgrubne, o znac zo nesymboleml|l,zw anecz ę stoz w ykł ymiIubsu. |ubkwadratowym), rowymilz łbemszeŚciokątnym ll, , oznaczonesymbo|em - sruńyk|asyŚredniodokładnej

b)

a)

@

lUARZUAE

I unp zamknęau

Atiłprzd l,

zamKrufctanl

:

a) pzekrojnituprzed nitamiz łbemku|istym: połączenia Rys. 6-11. Przedstawienie czasiemontażu zakuwkąuformowanąw i po zamxnięciu 1)głowrąEw. zamknięciem trzpienia)'b) uproszczone części z wystającej

Tablica 6-1 nitów z łbem ku|istym (zgodnie z [13l) óln""."ni"

lo

T-iltba nitu

W'

ru cr lrrurr./

-

/6

.?0

30

36

25

3/

37

ar+ +Q + d' d' //

oznącz?ruą na rysuntoń ł/rzuae

/2 /3

2/

,24

!{,rn" tr

ny Prry

/7

Ąłtu& wtbrcony-p' montazu nobudorlle ^Ś'

Vt upnekroPNit wwidoku:

K

+

na/ezy podaĆ oznaczeile nitaw. Przy tabliczce rysuil<owe1 UWAGA:


08

.Óls ezceuzoa|uqnJ9 M9tlu nnqce1unsfu e1 l 09:L+ooz:|,Lłceł1elzpod .v|_9.sfueu qcńueze1

.M9l|u.qnJ9.M9Jon4oulńufńcłnJlsuoło|cuotlJ -od pesez 6nnef Óls efn.leluńnn .o|o M P|uozczso||'llz'ol o5euzcfuleulńsn1pedńzld in [ze]buu.louz elupo67 A gJomloI nnglruzcbtr euezceuzo e-g 'lqel ernnelspez.ld 'Ite] bs x ZL / nyu Jselwołeu ,0g x ZL W _ wńuzcń4 z lqrus atu€zceuzo .du)n7wn6 n[ezpol wouazceuzo gtzpazld -ow woJul/|^6 -od azsltlez l7a1eu ńqrug sdo ,noyu po qru1 eruoruZo,Jpo e1g .(gL-9 .sfu) e|uolsolupol|u||eu Óls efnsldonlueuJe|on1unsfueu ouo|MelspezldĄ;u l ńq .nlg fuoi'n1g.bqnlOblutl- n;oqrr.lńs lcgÓzc e1e1sozode Ł1uelc blul19ełrosfu ńzepu omo|soolu|llso qc! op fe16e;ounngl e|uemolnzJelupńzczsep eu 1selul -oteN .bqnl6blul; Óls efnsń.l|so t.łc| op fe1pedo1so.ld eluervro1nzl etu1ńzczse1d eu Mg}|uI qnJ9.M9Joltł1o e;oquńs .[/e]btt.llou z elupoOzl1unsfucbfnuo1ńg Z-g ecrlqelefru1s -n|tnłop|Mnnl nfo.l>1ezld qnJ9 ou/ńoun e|uozceuzo nł.olcnzJeu qcń11ńivrz

'(zv_g.sfu) ńuozc

.zso.ldn qgsods M qnlolumoun óls elivre1spezld o/'ĄoqnJg eluezcbpd ./'Ą9ł96 -azxzs eluormelspoztdAqez4odI r11e lzpod o6e['n>1 unsfu nlezpot po aulapz .du .nn)azceuzaadtlńu1efcedso ńqnlg 'omoluotlJepun1 .auBnnosed ńqnlg _ .; uue;oquńsouozceuzo.feupe11op ńse;1ńqnl9 -

qn.ls e/uaz)ouzosopod ńzapu fano4unefułzJ.//qD/fru ,Vg1ltr)

# fi że' tc '

,g

T//

o o o fi

?t, '

09 f,

l€,

l€

u// ,ż// Etl

|€

9Z'

BZ 9Z /Z //

/€

?€h

s o fi

n/oł4azld1

* €/

#,'o

d|2/7.?ł/v

7łsyunefł au D/Ue?)ouzr)

//

6

tzh ,zh 7?t/ ?/h 7/h ?//,/ th

{q.q/

r/JO^łJo

DąupeJs

(ur!t/Pu/Oulaou Dlupe/9

([ell z elupo6z)qcĄ1ńłnzqnJ9gluozcPuzo z-g EcllqPl

lc9oł|a|^Ą t nfezpol o6eues .oumouln(c .Ile] euozczso.ldn(q o6e1qcńuzcb1ztcsbzc Órs qcńcbfez.leyrnod elu1o.l1o|olil^ .[19]qazczsoidnzeq (e :([Lg]6iv\) ||'!eqnJ9 e1uezcbpda|ue|MelspgzJd.z!-9 .s^U 1ulńtr>1ńrvrz

++ + + + + ++ + + + +

o

t--

-l

g

ilnzar/l nrnillJz ild n (o

i


-

nitów)_ wg [37] otworów, (ana|ogicznie śrub Rys. 6-13. oznaczeniegrupyjednakowych

Tablica 6-3 łączników z łbem zwyktym oraz ich otworów (zgodnie z [37l) óińici"ni"

ZA/EZ/vŻśc/ sr/f7zl 0rłl1puft hutlKA)/^/ /,łyK0/v//y/A 00 /u/tJżcA JEC,O /25ADZA/Y/A)

0r/Ą/ÓR

na łqczntk',

z łbenzuykrym

tlłr śnual

z łbenzwyktyn

ll doost

ffi ffi 3ruóa

rozmieszczonych Rys. 6-14. WymiarowanieotworÓw,Śrub i nitÓw,symetrycznie (zgodniez [37])

81


7,8

a./uoJ/enilp )/+Pu//tq)Dd Dulod7

puu^l.lcoupa! D/rOalNq?D! pulodc .r '

l ou,todg

lp

A7 Dr,|oł?Z3 Du/oą9

A Dl'|ołoz? ou,todg /QJłpZJd

I

lnz,l

tł)D|UłcA,lpu lfutods aluazcóuzD

loJYezrd

7u/odW

I

nzt

,{utods A\,/ZOM

u lods e|uazceuzo ńpe11ńz.l6 t-9 Pcllqel

.9l.-9 .sńu feł,ropzcńulods lgl1azld

eluepod9buttuodeu?oul ,/v\9l -azleuzo l utodsevazleuzo.ńulods lc9o6n1p -uo[!olo qcńuozcb1nno,.lelulńnrr z olupelgodzaq eue1(zcpo9ńq ezou ńulods .(egl_g 'sŃ 99o0n1pl|ozor l rg '1qe1)uul nn1 ńulods 99o6n1pzelo (rue; ńulodsłeuz .|,Ul'll m e ńulods99oqnl6óls ezceuzo eIu -oquńs t-ulupalrnodpo) -o|salupollul;bcotuodez o6euertłeds o6eufńcłnJlsuoł nlueuele n1unsfue1 .(Fg .lqe})lulńuozcb1 |uleluoulo|e ńzpÓtul -od qcńuoz.lomlnr]cełMo.lqcńu;einleu/v\auepełłn.g/ńou!/nqcedńulods _ 7-g 'lqel zero gL-g 'sfu- (ey7.ftzc -zse1dleupel łł qcńuo7opd) ł,tg1ueue;eqcńuozcb1ng5azlq n|uemosoł qcńuer'rro1oOAzld -nz od qceł^ĄoJ m fetcsÓzcfeuouepełłn.on^ołozc ńulods .(onłtdols .Mzl o1ef u.lńuuĄd :eu?otlJ9luetuńnłouemoso}slalcgózcfeuo>1ep o|uels łt ńłro>11epop lue1uetle|e ńzpÓltu Óls lecblnp lP}au Óls ezpervro.ldrr,r nlcólu6 -{euzftu1azczsop lezcfi'nzez)bu;ods euewz,ezfttrze}l|oupeIbzlołĄ l nuels od Órs bzcby.o6e11elc op bs euezpervroldop e1delc uełłĄdnn -Ąsńłt pod łrg1ueue1a elzpÓrvrel>1 e 1u erneds sezc pod .M9luauo|o eluazcb1ńsecold .e|ue^^ozl6zbl.s auuIl a|ue^^oln| efnso1slsetuoleufavpez.l.ezclu1ervreds ńsec lfc>1nl1suoł o1sÓzc qcńue;rnopnq P|uozsouzmo|cłeJ}M -old Órs efn1sńzlo1ńrvr


a)

wym.daneJ cecha PodąNa -

@\

\

linia odni*ienn

d)

e)

7-4N Rys.6-16. oznaczaniespoin:a) ogó|ne,b) wykonywanychna montazu,c) wykonywanych po zamkniętymobwodzie,d) poddawanychbadaniuradiograficznemu, e) wykonywanych wg instrukcjispawania

nia dodatkowe,charakteryzującesposob wykonaniaspoin, okreś|anor. ma [20],zaktorąw tab|' 6_4 podano oznaczenia najczęŚciejstosowanych spoin. Gdy spoinywymagająspecja|negowykonania|ub kontro|i je ponu, na|eży merowaći podaÓ przy tym dodatkoweodpowiednieoznaczenia(rys.6-16). Znak spoinyumieszczasię nad liniąodniesienia, gdy strzałkawskazuje|ico spoiny,w przeciwnymrazie_ pod Iiniąodniesienia. Przykładopisaniaspoiny czołowejpodano w tab|.6_4. 6.4.5.OGOLNE ZASADY VVYKONYWANIARYSUNKOW ROBOCZYCH

Rysunki robocze powinnyprzedstawiaćwszystkiee|ementykonstrukcji obiektu za pomocą rzutów, przekrojów i szczegołowrysowanychw odpowiednichpodziałkach, umoz|iwiających uwidocznieniewszeIkichniezbędnychdanych do rea|izacjikonstrukcji.Najczęściej stosuje się podziałkę1:10,wyjątkowod|a wyraŹniejszegozi|ustrowaniarysunku podziałki1:5 i 1:2.RysunkiroboczepowinnyprzedstawiaÓwszystkiepozycje (częściskładowe)danegoe|ementukonstrukcyjnego ijego połączó. nia z sąsiednimie|ementami,nawiązaniedo głównychosi, poziomow, węzltowitd. E|ementyprzedstawiasię na rysunkachroboczychw takim jak na rysunkachzestawieniowych połozeniu i montazowychorazopisuje takimi samymi symbo|ami'Rysunek 6_17 stanowi przykładrysunku roboczegoelementukonstrukcyjnego. Na rysunkachroboczychpodajesię dokładne wymiarye|ementowrozmieszczenie i oznaczenieśrub,nitow,spoin, oznaczeniestanu powierzchni,stop. nia obróbki i dopasowania,oznaczeniee|ementówwysyłkowych,zestawienia materiałow (stali,śrub,nitow)orazwszelkieuwagii wyjaśnienia kierowane do wytwórcowo|az na montaz(rys.6-18). W razie potrzebyrysunki robocze uzupełniasię szczegołamiuściŚ|ającymi opis projektowanegopottączenia (rys' 6-19)'

83


VB 7 ? o) J

I

f

,--EP--,

l fŁ|

il-

o

o x

o N

Ń o

6' @

€ .o.

-l

I

b

rT - - l

tNl

__1tl _t.

Ś

-L

I

\il

\ł\

o


scHEMAr h//ĄzARAW-/ 7/,50)

W-/ ft /o)

|- | //,/o)

cl

2-2 (rs)

fragmentrysunkuroboczegospawanegowiązarakratowegoW-1 : a) schematwiązara (podziałka1:50)' Rys. 6-18' Przykładowy b) fragmentwiązara(podziałka1:10)'c) szczegd węzłapodporowego(podziałka1:5)


98 .6>ł op blcsoupe11op z Óls efepod(lfc ! .du) nze1 -łnJlsuołqn; o6erno11ńsńłt nłuotlolaÓseu .qn.lg3setl b1rnło>11ec -ńnłoOeuepnłeuolel!Óserubu190olse|uJoleu.6ł L.oop brcgoupe1>1op z Óls efepod elze1ńrr,r łr lfcńzodqcńu196ezczsodÓseul bcbte|se.l1o bnn .qcńruro1e1zsJe/v\ ^^9łelJoleuJ .qn.lg.fervro;l1o'ld .oqz3u99oueM M9l|u .qcŃnoze1uoul ^^9ł|u l1e1s.qcńrvro11ńsńir,t M9luo|'uo|o ze1ńn 'du 'rvrg1euelelu ńze1ńnn ull ecbfepernnod -po óls ezcb1opqcńzcoqol t qcńivroze1uou.qcńnnotuo|^^e}soz nng>1unsfu o6 M9TVIUSTVUUVI N3 IMVISI|Z'9't'9

.(e ńqce;qz oOeuernolłefold !-g 'sfu)n1uerue1e Iupo|Mqofeu1b1o1sold &elulńrvrzejo 99oqnl69epod ńzapu.ńqce;q cbfnsldg '009- gx09x061 :'dunluour .[ecbfe1elzppo .oOeuzcez.ld -e;e99o0n1p9epod eu?o|,lJ ocsoJłod orvro11epoq -od nfo.l1ezldezeluńrn o bfcerulo;u z zeJM qn1(qcńuul .qcĄ6b.l>1o .^^9)'||umołse1d .fl'n9ł!u,tl\olłPłzsł qn; qcńnno1eJpemł qcńu1b1o1sold) nn91ó.lde;oq .ulńs elupelłrodpo 9epod ń3apuĄueu a;e cb|ezceuzo. g]buulouz aupo67 [2

pzÓłr - nplazczs n1unsfu pe11ta4 .6l.{ .s^u ńclułło1e.l1 [euerno1tu

(c t1 v TPetzJZs


Tablica 6-5 Przykładowy wykaz e|ementów wysyłkowych [13]

Znak lVr rysunku e/ementu roboczego

liczba

Nązwą

/4'ąsą /vą5ą ekmentu catośct k9 kg

e/ementu

6+2 z 568 2szt.5/ iZszt.S/'/

5/

3/20//5

4

Stup narożny

52

3/20//6

/6

Słuppośredni

5J

2 4

633 /0/28

Stupprzybranowy 1elka podsuwn.elemenlkońcory

640 962

r6

3/20//7 3/20//7 3/20//7 3/20//7 3/20//8 3/20//8 3/20//B

T7

3/20//B

r2 T3

rł rĄ

/,1//

u2

P/

PZ P2

/v/

3/20//9 3/20/20

3/20/28 3/20/28 3/20/2s

3/20ft5

/6

0dblhtca

2

0rabtjła

/8 4

ó4 ćĄ 9

62 97

kralki podestoweprzy slupte kratki podeęlowe/cońcowe redrue K r alki p odeslałepoś

/280

3ałB 240

774

4?

234

5/

204

2112 /93ó 3872 ?ą

ly'iaząrv szczvtot,rc ilt'qzary ,oaśredn,e

/942 /7+78

20

PŁahtb ką/entbowe

80 20

Plature dącńoue

a3 ó6+0

Plalwe

okapote

BO

7/

Srubykolwlle łuPóy.

/420

B

704

7Z /ł40

Teorelyczna nosa katlrukclt

t1/azwuko

Bgdpis

W

e30 /vM0

pośrednt B elką podsuwn'e/ement

Uwagt

r6850

Data

Prol'ektowa/ Konstruowal lVazwą /ub znak tnstytuc1t

Spraudztl /łeś/t/

Zastępu1enr

Podziąlka

Zanawtalqcy

Taslqpionyprzez nr Oala zastqpienrc

Powterzchnta rysunku t2

om

1biekt' f/emen/. q

fa,zą

slr. wyk od

do

tVrrys

tVr archiwahy

/ł przypadku netypot,tgl,tzóy lul nte/ypol'vymrodm1u mkrqlek , podtłodek mkźy lo uwzq/q/nć a zeslowtena

87


88

'd1tqcĄsl;e1qoe|qop l1eq .t>1ulds ,qc\uzcblp qct>1el >1ef tcgÓzc oz3|ucotllodńze1ńm qn| (qcerulou łn qcĄÓfn etu) qce;q z ouu)|zeu qcńuervrouJJoJ M9ł|u^^ołłe1zs1 ze1ńłnÓls ezpbzlods ńqezllod aŻe) M'*t'1ct(lltlo7e7uow /A9]tueąe1ńnl(8_9 'pe1)*t4cAnoJeJzsJeA^ /v19t!uave4ftn:qcezełńnrrqcńu;elzppoeu Óls efepod /ngllu o!ualn^elsoz '(eluennouo |cftzodzeq) ulńnno4ńsńnn o|cuo[!o|o uńrvucg -e4nftzld/'Ą9łeuole|'u elze1ńrvr M oale} Óls ezczselun (lue11óJłeul lLuełpełł qnlg o|uo|^^e1sez -pod z) qcńnno;pueq o6e1po a|u?olezolN.(/-9 '|qe1)elze1ńnn uńu;elzppoivrÓts ezczso|uJnqcńnno|pueq 1epeł1pod! qnJ9 oluo|/nelsoz

9Q/,

= łx

t?1ou7a1ęop

%€ , p/',

0'32

a?

Ą

6Ce

v

Z'?

9t

0e9

eu

g?

obe

0'9t

e0z

,

0€ c

Z?O?

e?9t

sI/

v

o0g0

fl)or

ź00Ł

t2r

/

0090

pł,|'to,JD2

7zc/ 64 - oeop

łzg

Ul

lJ

0t

ttQ!"r Qe 1

, €

Z

llxQp/xQQl 1

00/,9'F

aul

; wmo)lado il9la 00 zvyil :il40v , .'nZVż//ł/ tylso aN

I

00r,A #

/.yord

?rol/ ?9oh.ł0

: gldaąd

Zlł0l ń

)Geł€ ,7VJ€

/-g

ł ilł,(zo,l /uead/j

8il07/I0Adt7v/9 ZVyllV

fenło;;1ord t1e1sze1ńnnńmope11ńz.l6 9-9 Bc!lqel

.elupe.lgod|cgoile/V\ Óls efnrlfńzld qcńuenrreds onnolcgÓzcl qcńuervro1lu onnotcgÓzclfc1n.l1suoł op ntua|so|upo M .(qcńuenno1|u o|cl^^ołłec lfc>1n.l1suoł e|p) o7og ńungl irł911u ńq1eu .(qcńuemeds o|olmołłec l[c1n.l1suoł e|p) 7 g.;,ńunng.l ńulodseu :ła}epopÓls elupÓ;Ozivrn .Óseu cbfezcl|qg .(g-g .lqel) qcńłrołłńsńivr lenno1l1o.ld !|ełsolzPłńrn łn M9tuotllo|oqcńu196ezczsod lcgoufe;o1ulelue^^oLłcez z (v _y 1eulo1)l|ełs elzełńnłr uńu;erzpporvrÓls efnsldo ulńzcoqo.ln1unsń.leu luoluolo ipż"y '(S-g 'lqel) o6enno>1unsfu ezsn>1le o6elupelnnodpo op w(uozcbpz (p _ y 1euloj) nzsnłJeruńu|elzppoeu Óls ezczse|un ze4Anoł.e7np1se[qcńnno11 -ńsńnnM9luo|'llo|o eqz)||ńp6 e .n1unsńlbufńceul.lo;ulb1zcl;qe1 peu Óls ezJ -zsol|'!nze4ńn ńqzcr|qcl fe1euo|zBJM .ervro1flsńrvr Ąueue;e nlłolqon1unsfu eu ecbfndÓlsńnnel11sńzs^^ lsnul qcńnno11ńsńrn nn91ueue1ezer1ńp1 ?eJo|/'Ąez


Tablica 6-7 Przykładowy wykaz śrub € T AL:

WqKAZśaua

lYP WYKAZU. OB/EKT.,

5

5t3SX lrrĄz 00 RY,lll

ĄaRE€.. UPHACA'1IAT.

/2,/3,/8 fraP/s;

fruby z tben sześcio. Podktadki do śruó Alakręt'ki średnice kąhyn zgrubne otrągłe dokładne okrqgte zgrubne wraz 2 nąkretkc dł' szt kg szt. k9 k9 szt. szt ks

/'/ /6

50

tI /6

/08

/ul?4

5tyki sl - ł{/, ,52 - W2 /d/a /8 stykón) /08

lr rysud,

/2,/3

/08

3ó Zakottvienta stupóa / /8nkotrueń) 72

,%

/8 36

Zestaptenb ogdne

/7 /6 ł4/6 tl 24

50 55

r00 4ó 36 4/

t2

/08

q+

36 72 /ą8

lr7

36

/2

ft

/ą8

t2

Tablica 6-8 Przykładowy wykaz nitów warsztatowych STAL: NR UYKAZU.,OBEKT.'

NTKAZillTON st3N w(Az7 Rrtil Ą0RE5.. OPRACOWAI., a0

hlARsZrArŻUyCH Sredni:d nitu mm

Kszllatł tba h/ą no?mv

Ątugość nitu mm

/0

t0p/5.'

lto# szt.

/7asa

ks

/6

Ptt-70/t"t-82952

58

il

/6

P/V-70t"/-AZ95Z

70

224

30

30ł

39

552

84

20

o/(-70//"/-a2952 62

Uuaqi

9

U*go : lIoznaprzyect'ąbsan uktądtaóeli dla wykazunitóatnmtazołtych


06 z ńqÓlłłeu eluezcbpd pe11ńa6 ńqnls uetueruroso}sez

.l-l .s^u

W lr-l,

,Iuolcg .[7;]qcńłrofe;1 m91Ąs IJoltle|ł .Pluotsotuz111 .lfc)nJ}suoł qcńupÓz .lfc /ń96elszoJ! lc9olÓ|dzoJ -Jo|dM9/v\BlszoJ _ .,|n,l.uo,t|c9oło;^MI losoonłp.M9łu^pnqlc9ołoJozs| |c9o6nłpe|p lutu 9 :[7;]btulouqcńu

.o|9oJło BIu ^^9l

.i:.ilp op uloIuoIu.pą Ic9oupełł j]:"#' = iH} :,:ffi ^M

ń.leluńłr3ls efepod qc^zclupesezrvr9letu,lńrvr M9luaulaloLłc^u|96ozczsod .lfc1nJlsuoł fuelLu^Mop eupÓqzo|u /v\9iuoulo|o elueuo1ńrvr zcgldo ezp6 '(t[c1n.l1s ,ńnnolso .99o6n1p .9go1óldzor dó1spo)ozaupesez fueluńłt .uoł ?9ołosńłr

od".'"1ffi u196ezczs u"ue1eqcń lri'"^ql ?ffi ; ;1;r.;il'BT5'x?J:J l"".

eludo1spo o|u4olez n1unsfu |cgoupełłop lfc>1n.l1suo1 eu49)zu feueturvre.lp .(g_z' rlerueze1odulńu1e1l1ep bIut1) (b>|uelc lqel).eu^",p etuefo1sn pózla ru^uzcezldodn[ol4ezldłr qcńzctupgsezM9}uoue1el ulńu z Óls eIrureiś M9luoule1ełrgfol1ezldAuzęzczspłd'( L-l .znipod nlol1ezid rvrqcńuelurvroJp (ptiltd ! ..,t,)ułu"." b1u;1 ltuńuolgerłlulńulb1ezrdeujo|MpÓts ezceuzo .I1pepłr ^u||),| ,ełrolodpod a|ł}9Jł .!)}!qpeu .!),|3o|ł !)peł>|pod al)ł}9lł 1ecb[nułrglńłr ez.ld fluzflzczsełd . p"ii >r eD'nqiu,o.Je1e qcńuqol p qcńuzcez dod łn9fo.l>1 ii "','ó 'bluetcblull .bqruobrur1 buzflzczse1d Óls e[ns& nfor1ez.ld oMołop|MelzpÓłrel1lse|Llloleu .b>1ueIc blul1 e1 qce>1unsfu nngfol1ezld erzpÓnłer>1 qcĄÓ;cazld M9}uo|'uo|o .n>1unsfu elzpÓrvrely euzcop|/v\ Pu | ozc|ucotlJodelul1 Óls e19el1ńłr tso po o|soJ) "^o,".*^^ 'b's'z.d) łrocgo1z o6eupelop tll1eutńs .ez M Ąueue1e cuteln,'elipJzld' eluazczsoldn 9eMoso}seuzoul (qcńrrozed .qcńrt,roler1 nIue^^os łrglezblłr.du)qcńuzcfu1euńsMg}uoulo|o -el1łrgle6lłr7p zcgsdo łrg1nzl qcńu1b1o'sold -ńl ńzl4.euzcfu1eulouos)le,(nzlÓrs efnuo1ńrvr .t[c1n.l1suo>1 e|ue^^oJłs .ńqJrur o6euervro1t;dtuo1s n1uer.u6el1 eu ez&1z 'du o1 .qcńu7nłpod t t'1cńuzcaad |zpoqcez lIo?ar -n1lzo6ezs[elupełłop ?gouzco|uoł .nłoq ,iu96 z łoplM) t.|cńulb>|o}s z -oó nł9roqezo bcoruół ez ze)o (npp z efc1ru1suoy oue|uMoJp elłre1spezld Óts eu ez L|cBłunsfu -old n,r9'nzibcotuod t'l 3N'199O |C9OII{OOVIM'

'L

vaNns^u HCANVINMSUO rrcvnursNoy


i pzekroju poprzecznegoczęściskładowychkonstruk1 mm _ dla długości cji (elementówzasadniczych i drugorzędnych)oraz d|a rozstawu sworzni, śrub,gwoŹdzi,kołkówiwrębów. W dokumentacjiprojektowejkonstrukcjedrewnianesązobrazowane na: - rysunkachschematYcznYch, - rysunkachzestawieniowychi montazowych, - rysunkachroboczYch. 7.2. RYSUNKI SGHEMATYCZNE Rysunki schematyczne wykonujesię stosującpodziałki1:500,1:200|ub Na rysunkachtych pzedi rodzajukonstrukcji). od wie|kości t:too 1zateżnie wymiary obiektu i zasadnicze stawia się zasadnicze e|ementykonstrukcji gościelemenpoprzecznych i dłu bez okreŚlania szczegółÓw,np. przekrojów tów konstrukcji'Rysunki schematycznepowinnyprzedstawiaćrzuty poziowidoki(z bokÓw,zgÓry,z (poprzecznei podłuzne), me, przekroje-pionowe przedstawienia całejkonstrukcji jednoznacznego dołujw|iczbieniezbędnejdo i przekrojee|ewidoki obie'ktu.Na rysunkachnie oznacza się łącznikow,a mentÓw drewnianychoznaczaw sposób uproszczony:w widoku i przekroju w pzekroju poprzecznym- punktem(rys'7_2)' podłużnym - jedną|iniąciągłą

l-t (t,zoo)

Rys. 7-2. Przykładowyrysunek schematycznywięŹbydachowejdrewnianej

7.3. RYSUNKI ZESTAWIENIOWEt MONTAŻOWE Rysunki zestawieniowe pzedstawiają całe konstrukcjelub zespołykonstiukcji,takiejak np' Ściana szkie|etowa,więŹbadachowa,ramownica,wiązar dachowy,za pomocą schematowpodstawowych(rzutypoziome i przekroje pionońe). Na rysuńkachzestawieniowychprzedstawiasię wzajemne piousytuowaniee|emeniówkonstrukcyjnychw płaszczyznachpoziomychi tych nowychz podaniemzasadniczychwymiarÓW(rys.7_3)' Na rysunkach 91


46

e .0L:Lop 09:,o" n,",'",]l#..L,j: ulolue^oso Isezz_ ĄoĘazczs łołe|zpod .o|łsJa|u .euełno1t;dtu

fl7ul. ezc o1s ezcbyzecbleruqn| -emoso}sezz Órs elnsfu - M9ł90 elc1ru1suoy.('_/ 'sfu)g;: v,oz:' l11elzpod -zsełMz.euervro1l|dulo>1s .09:L.0oL:1' qcĄsold l[c>1ru1suo1 -ezlzsqc|e ;1pIzpodÓls efnso1sqc|łs|o|se|c .lfc1nl1suo1 qcńzcoqol po A7epz nfezpo.l o6 qcńzcoqo;łrg>1unsfu elueuo1ńrvr I nzel ftze4flnzeJoM9luoula|oe|uPMopełłs łrg1unsfuełłB|zpod./\^9łB|Jo}eul .Plueuo1ńłr qcńuulI eumoJp ecbzcĄop 11un.lem.M9łe|Jo}Puu ll6o1oul.łcel -uot! .dłlłr91zÓłr'nn9uuolzod lc9o4etńse;1bs euełnepodqcńzcoqol qce1unsfuPN .ń1ueue;e .lso qcńun,rgp eu196 uepÓ16złretue7opdouo|9oJło 9elu ńuulłlrod 'ltu et11sńzsp1 Ąodsez euqólpo -azczsod ńqezl1odaŻeJ Me 'eufńc1nl1suo>1 o elceu.lo1uteupÓqz lrlńupe11opzze)M ltc1nl1suo1[euen,ro11efoid -e.lelulńnł .^^9}nzJ .rvr9[o.l1ezld | /ń9łop|M nngpOezczs Azcb1z Óts efepod -a|u o|ł|azsł,r . z ezcb1zze)o lfc1nl1suo1Ąueul bcouod Pz q3^lqcełuns^JeN |uleł|uzcb1 .louelu ,(Ąueule;e)rcgÓzc qcl .eu[ńc>1nJlsuoł Ąodsez -6el; euzcĄsfue11eleqc ńuulnnod ozcoqoJ11unsńg lfc1n.l1suo1 -/v\oJp Ąueue;e e|łls^zs6?ellv\PlspozJd


l- | / /;/oo/

PRZEKRzJr ttfr,IEilrów Nl€ZBy

.. - JĘrK0/Ą/tJ l{R0KM/0t,|/0

-o

@ @ @ @ @ @ @

@

,A @/

@z-

Krokieu - 80'/60 - 80,/60 lętk" P{ałeu -|60,/60 Mecz - 80'/00 -/60,|ó0 st,p -/20'1il Poduatna lturtata -/20'100

/C

'-@

-@ rA

T

B (/.20)

I

i

1:100) Rys.7-4. FragmentrysunkuroboczegowięŹbydachowej(podziałka

93


v6

.M9ł|uzcbł ze\^M _ .(qcńuelułnelp) qcńułrezJp ze1ńnn^^9łeuo1eu qce),| :qcńuelunnalp lfc1ru1suoł .qcńzc /'Ą9łeuoleu eu łł9ze1ńin -unsfu efezpo.lecbfndÓ1seu9lu79.lńnn Bu7olĄ -oqol qcełunsń.leu Óls ezczseIun .(r[c>1n.l1suoł Pmope11s99Ózc qn1ńu[ńc -łnJłsuołpdsez) efc1ru1suo1 qcń.lo11 z .^^9łeuoleru ńze>1ń6 1se[eueuo>1ńnn M97VIU3rVVtAZ\y t' t' L ^M' '(l:l op 0g:Lpo rllerzpod) lllerzpod)Mgretu qcl e|uo|/v\ełspaz.ld o6e1srivrńzcozJ qgsods nnbs -ńłrl n1e1zs>1 ńcbfernnl|?ouJn euennosńlI1pe11az.ld | |łpełłeul..eirno[e;>1 ezft,v'' sldeu Óts ezczso|un L|ceł -unsfu eu zca| .ulńuzct;el6uleqosods Óls ezceuzo elu qcńrnol.ep1ńzcb17 .(7-2 .sŃ) elu .ńuozczsoldn qgsods nłÓls elnze1odńqÓlnneu ezcb1zol .o9:L -zcĄeuleqcs op ooL:l po qcec|ue.l6 rvrÓls Icgelu n1unsfue11erzpod ńp9.(qcńuzcfu1eu qcńu1b1o1so.rd ńqez1od łn) erzel -ouosłe mg1nz.l bcoulod ez qce196azczs rt,rÓls efnze1od l.:L op oziL po |.łcełłelzpod r,lreuenłosfuńqÓ.lnneu ezcb17 .qnJ9 nng1Ól>1lvr ,tzp1on6e|Uazoeuzoouo|^ĄelspozJd ! |_L.|qeł/v\lselu] .[;g] -o1eu euJJoualepod.!łłoł.ńqn.lg.ń1Ó.lr1rn.elzp7on6 qcl1e1.i\Ą9ł!u >1ef -zcĘ ivtop6az3zsqce1unsful qcńzcoqo.lqce1unsfueu epez)euzo qgsodg MgytNzcY?JNzJIJVUgvlNfzcvNzo'r'r'L 'OZ:l - ecplzpod teupel>1op qcńzcoqoJ qcełunsfu eu ?olu/v\9jqezpenońezld leluul nłrqcńuenłńuo1ńrvr .luelc-s.leld .uel191łr euzoul qnJg .JotlJB|>1 nmełszoJo|uemoJe|uJńpi npełłnop nłunsolsn wfluzcazldodl t'uńu7nłpz/v\ nłunJolłnnrng1luzcb1 ńnłe1szolÓls e[ qcep5azczs eN 'tso qcl -epod ezcblz o6ep7e1plp ( L:L op OL:I po l>11elzpod) Óls epÓlcezld Iue11undńzpÓru ouozc||nno1Óld euzcń1eloe1lc9o6n1p Óts ezc -euzo qcńuzcfu1euoeOln6l1qcĄ zl1bur'łez eu luńuozczso||'!n|u]eqzc|| sezc pe11ńzldeu tuuńuo;gel1ńnn -M9M .(e_g 'sfu) ńclurrło1el1 z.l1bunnenn lrue1b1fgl1 qn1lue1b1o1elivt Óls 9ennt6n1sod euzolrl ouemole.lłsefc1ru1suo1 cbfnleluńg .qcńrr,roletuńnn ltul;bcoulodez 3ls efn.leluńłł Ąuaue;e eu;o6 l11elzpodbseuełnoso1s ńp6 -ezczsodo},(L:Lop o!:L po) ezslelupe1r1op icso6n1po6e[_ nłluMoue|uM eqzo||p .nlueu:o|o 9go1osńivr | ?gołoJazsezceuzo nł|uzc||M eqzc|l a;zpO.-ffi= o6ełrop1 nfo.l1aad P|polupo|Modpol *ry%" qnl .of|%_obeulbłoiśódnfo.l1ez.ld e1p.du .nf tule.leIulńłł z |uaze)Óls efepodM9luouo|a qcńu196ezczsodlc9o6 -o.l1ez.ld -n1p&elulńłro1.(67:|,.09:L)oupełłopleluu l>11elzpod bs ouemosolsńp6 _ :ńpesezecb[ndÓ1seu 'lvr91luzcb1 bfnzblnnoqouĄ ńz16 l Azcbtrzńnne1szo.l zeJo M9luoule;eqcńu196 ,lfc1n.l1suo1 azc|upesezfuetuńł,rÓls elepod qce1unsfue1 -ezczsod &eluńrvr HCANVINMfUO MOIN3 l l]'13 S tNVMOUVI!\IAM'Z't'L '+eJełJnw_ '*ewpnpod '*dn1s'*zoolLu 'nmeleld '*Utłb[ _ '.MaqoJ>l :(7-2 .sŃ eu feuotnłe1spead)teno>11b[fenoqcepńq7Óry /'Ą9lueul -e1e qcńcbfndÓ1seu eruelugelqo ouepod nł|ui'Ąołsfe1ep u'lńuozczsa|wez M


Tablica 7-1 Wybra ne rodzĄe łączni ków e lementów d rewn ia nych bęścl z{ączne

Przedstowtlenie

Rodzoj po(ączenia

upr0szcz0ne

umrwne w pilekroJu

w widoku

G//0Źnz/t

/ł rzucle

@@

oo

@

@

ł/K,ą{rr

o

łeL

x

oslrze

z- łbern

ku/tstym

/^/rzuc/e

śnuar

/.,/rzucc

,ozn,śt śrubyllo tab/'6ź

Wykaz materiałówdrzewnych (drewnianych)powinienokreś|ać: nazwę (asortyment e|ementu,rodzajmateriału i k|asęjakości), dane geometryczne (przekroj,długośc, liczbęsztuk,objętośÓ, Przykłado. ogo|nąpowierzchnię). WyWykaz materiałow d|adwuteowejbe|kik|ejonej(rys.7-5) podajetab|.72. objętoŚÓ drewna (w m.) d|a poszczego|nychpozycjiWykazupodajesię z dokładnościądo 4 cyfrpo przecinku,a sumarycznąobjętośÓ-zdokładno. ściądo2 miejscpo przecinku.Sumarycznąpowiezchnię(w m,) podajesię z dokładnością do 1 cyfrypo przecinku. Wykaz łączników przedstawianyjest w układzietab|icowymmodyfikowanymza|eŻnieod typułącznikowwystępującychW wykazie.Tab|icewykazów łącznikÓwobejmująm.in. kolumnęnumeracji,asortymentu,sztuk i masy. 95 I


96 .6>t op o|seulńztd 61 osL ; .6>| -+ ńzld otseul 61 ooe 09|, 9 .6>ł fezńnłodolseu ńzld 61 g; ooe :opbIcgoupeł\opz ('d1lmgdn1s.ło|oq.rvrg.le6lrvr7p) lfc1ru1suo1 ńseu bnnoqzo|| nze1ńnłr >1oqg 99oue/'ĄÓls efepod tulu pod qn| ^^9łeuo1eru .6>| op blcgoupe|\opzbrvroqzcl1 Óseu L.o 9gouem[e[e[epodl nłg1luzcb1 buzcń.leulnsÓls ezcl;qo (oOeuerunnelp e.le6lłr7p.du) lfc1n.l1suo1 fenno>11sou Óutun1o1bnło11epop óts ezpenno.ldnn -pe[[ep7e1e;6 .(tuur),,e4luzcb199o6n1p.' .l11o1.o|uzJoms.ńqnl9 qc11e1 oluuln|oł od nłg1luzcb1 e;6 ,.1ueulń1.lose.. 1ef 6rt6g=fl'6e* 96'8, = e, q6'I+ 009t9t90'0. tyllg

lEfW

J^łd il^?avft\l /"/]Zva ffiAl,|0/tv97/d

, w 0 '806t0

,

O'Z

002,9

07t b

v

00,

002, Q

00qe €

000€

00t, I

ffiB't,

Z

09ez

00ł,9

087''

Z

00s/

00t, I

0090

Z

0eB

00, *9

O'Z

fifi7 xCC

ęu 80.0-

t9000

+

VN/Ą]a0 N]ZVa

0nz

19000

U'

cz900

, ,

9ttt

\n'/zg

Uu) 27oón76

ZZOOO

/r/.00

au -u 7!Uq)ZJe.//'tod?FĄb/q0

I

O'Z 9Zt9

08,Z€

09, 67

09,zt

/ł/ qĄo/ufllo f.1lSd ap,tonl !łPpł>/o/v// /Ę/ ar'|o/uF//d n.1Ęd ap,ton1 !4PDł>|o/,l 0/ p/ / aNo./uf/./a Ą,{1d ap'lon1 łluPoJ5 6

/t/| ahotu2T.ta /v^./d ]PrDrl!

/)// ano/uF/la

Ąńft ap,,nn1

)|upo,ł9v tl.tupo,,/9 L

Pl / avo.tu?l.td

l1ttrdap,ton-1 )/!upor5 9

Jyil el4oucoe D/5a0 !4PDł4aZh Drqaz /ril el4?usos lrse? arltous?g DJqaŻ !ryse1 /t/il AS Od lĘ///anou,og llse0

J

, €.

ĄsDd ///a/vousosDFa1 T 08"Zź />/ .DeolD! pl / UWx AA N0-/ualuar lueaAlJo9D [q.ł4az,ł7,n/otta4óu |ozpoy DNz D/V ,łV

ze1ńp1 elp rngłPuo1eu [71]feuoJa;ł!łloq fernoe1nrnp z-Leclł.qeJ. eł|gqemoolnmo .9-l. .s^u - euo[ep1 1ueul6e.l1

EA/087v D/739

EilO]l/)NO NXOOIA4 INTN7VAI


8. RYSUNEK INSTALACYJNY

8.1'W|ADoMośctoGoLNE cieWszystkierysunki instalacjiwewnętrznych:sanitarnej(wodyzimnej, elektryczgazowej, ogrzewania, ptei,instalalitanalizacynei;,centralnego weńylJcyjnej,węzłowciep|nychsporządzasię na tzw. lej,'tet"etekĘcznej, (np.rzutypoziome,przekrojepionowe poórł"o".noloowlanycn.podt<tady _ pzewodyi ospzęt insta|acyjny budynku)rysujesię lin'iącienkąnat.omiast sporządzasię na |iniągrubą|ubbarózogiuoą.ńysunkisiecizewnętrznych geodezyjnych. podkładach 8.2.RZUTY INSTALACJI 8.2.1.PLANY SYTUACYJNEszczEGÓŁoWE

Planysytuacyjneszczegółowe(rzuty)instatacjiwewnętrznychrysujesię 1:100).Gdyzachodzikoniecz1:50(ewentua|nie pooziałt<i , *y[o,źy"tańiem nośÓpoi",ania na tym samymrysunkuurządzeń|ubprzewodówzarÓwno powinnybyÓprzedistnieiącychjaki póertowónyc-tr,to elementyinsta|acji e|ementy Liniegrubeokreślają grubości. stawiane|iniamio =ióŻni"o*ańej isti urządzenia pzewody okreŚ|ają natomiastliniecienkie projektowane, obiekcie. w jak pozostające i do usunięcia, l.'i"ią.",zarówno przeznaczone w obiekcieoznaczanesą |iniagrubszą pozostających eleńenty insta|acji do usunięcia. przezna;zonych óo insta|acji odrÓżnie-.ió tak by moŻnabyłó technicz.kondygnacji poziomym rzucie na danąinsta|ację, ńrzeóstawiając miejpoziomych, pzewodow siętrasę piwniczną1óznacza nef (nĄczęście; odcinki pionów.orazprzyboryi armaturę.Poszczegó|ne ."" *yśtępb*ańia (tzw. piony)oznaczasięcyframiarabskimiwokręgacho pionowe; insta|acji w poziomiekondygnakanalizacyjnej Średnicyó*,t0mm.Ńa pLnieinsta|acji umieszczaów okręna|ezy nie .ji-t""nńi.'nejcyfrańi arabskimi(cńr tych punkty charakterystyczne poziomei inne gach) oznaczaśięodgałęzienia 1np'zmianykierunkutrasy),a cyframirzymski[rzewodowrana|iżacyjnyór' podajesię mi - miejscawłączenńóo sieci (rys.8_1a).Ponadtona rzutach i ich spadki iakie.jak średnice'pzewodów insta|acji, parametry podstawowe odpływorurociągów odcinków Sóadki posźczególńych ó."' .vp przyborow. D|a w,loo' podajesię w %,alpadek kanałuu1icznego wychkana|izacji poszczesię|inieokreślające czytótnosóirysunkuróżnicuje lepsżej uźyskania oznaczasię liniąciągłą zimnej wody iństalację Ńa pzyt<tad óóin" insta|acje. _ liniąprzewodycyrku|acyjnej iruoą,wodyiiepłej-tińiąpunktową.grubą _ |iniąciągłąbardzogrubą kina|iżacji (t<ieskowo-falistą), Ń;ą (tabl.8-1). Są identyczprojektowane jeże|ina'"źoną użytkowych wszystkichkondygnacjach plan sytuacyjto sanitarnych, funńcjipo'ń,,.'"ń i inśta|acji ne rozwiązania d|ajedtylko się wykonuje ny ,'.,"iołowy instólacjiwodno.kana|izacyjnej (rys.8-1b)' nbj,typowelkondygnacji naog'.=ewan|a centra|nego insta|ację Na ńtacn poziomychokreślających i zaoanąd|akażdegoz pomieszczeńwarnosisię numerację'pomieszczeń 97


86

T

pa.tsou(g ,1lu2!2a|Ńp pu(o //Y/,/1/Zf/V iltw0/H

(q

.ło!JąłI,,?! uap)zilI'Da ,DPq

DV

ou(9 ' ;łv'ts Du(D W,lzełp2po

t

h

(q

dĄ.t eąupdJ, ?bp0d

:t/,/N1/200d JillANJH luuapqou(q

puuąaon}łp

r< g

/i,1 .t ,lupaJ9 ?DPOd

|ł/2J//fffiy7

p

n,D4/u!ilz?/ n/(E 'zod e./znz//14 l,

(q

lzn/vglaJ

X

/9il//7

)2nbłzn/up/|, p,Dil,|ołP

ffij-

tp qpart

Tłz@ułall

I

nuod

Ąz,LJ

@

. ,dluu'lJE tałgl!, ?fl/.tauu2

rt

r l,

'dlt

, ł!,l,l,/pu ,illapaĘ

?Dpod

t00/il /VŻ/d //V/VI//N/tl fdr?a

ilJaluwlqt/v

-ts

Irą-

--+-

--*--

,(aap4-

- --?--

ysaEUA/YIYZ

11Ąup/L/ołuh,|0

a

(q

ymłilu|

n }{

'zod elJnz/np .'atzoonaztdpu (o /TZMd

, dr-l

b4aaTtrn buotlt a z pulodJaz, 1/d_ilfe

,upa,,te

?opq

łulpdlazl '

łpnud a,/up)Ę

j r|-+ + -

. /2u1,u/? np2/v p?Na?/r

npuazd vpfu,/ ł,un/,'t)/

--

'EDD'IC

hrt

p0ł00d J,nd/,l

f/Y//f//

n/inldeztd ,łauile.a

l,|uuaQłlw

d.luq

? t c, -d/D32t/'tQpo/rl,

IałełpuJ zpJ0

aupioz[ztrq

raaDłdM2l/ul2/oz/,' z& r'łąpo}łezd Swpnozfztre /2!/Fdr.Ipoa ,prpzd e1luprrfl VD,WDOZr ^DO/|DZ,/n

npnaad bupap ?pPod 9a

--c-

s

ET]

A

$ tu frl

trh

tl

L

A

Ą

Ą n,2elu//|,|zoJ ^

0,r/

Ys fJWrueill/00/4lZila WArulil

./0//^/03Zdd

t:]

rTG FN

w)?rd Dr.uPa,$

V/il?ZrY/VZO CAIIA-A/"9-/Yd

o.

A $ ,AA

4tr np/,łpp/L,az^ \ /e)4en

?p/@d

/9f///7

JO/Vr)7

pQn/a2!r/ ^ulnJo.!/auuł/ (el7ouł'il?/,/a/yaa

-ru-.\Jl-lvb

Óilz.ąoup,f |.n.5aoń. npąrVAZJq

'wttr/l2illr ilv7rud

a/r|a/2//ą|)/_ ,}//}H ]/ilf7J3ł0n

-0u DulDd"łezJ_

-

Ęs0łd_ yłt/7y

-{

rsl6tt1ouufuz: - bt z ortto4s{,4.

U/.fiłpI.l/ fDJO

l*ltt -

Dv70dlzad y/i/7ZJVNZÓ g/,?-/ud p0łl0. .|/Oil 0 - g/,tg _t/d 0,||) _/0//,t0tzdd

ĄzJo

Ju,Dpad

I

--{

rjrłilrulilr,ln|7iliilt łilr/Dyf/7Ł/vftik d/L4a./JP

VZlAX

I

2s,{ł1ou poł ry1I4d /Ylrlg ateunJild Du-

oubupodozeuiplodYr7//Y//1,//) cuinoyapo ulałzTfuzt/r0AO/40//7//A

W,ł//n70/v]z

PrzrrtTd y/t/da/gz uat,l4ł^,z ru -uare7Tno/nnu

w\q/d

$ruduptln z Wfu,n W9//Ą/

.,łnuolzod e!2nzJ h

J/^/3ZJV,Ą/Z0

(/o/ło-g/żg- ild ofrt/

10/1//0lZdd

Bilayltit?9r JV7vlettl AaĄgAZua

.rng.loqńz.lde1uezceuzo euerqń6 feure1;ues;Jce;e1su;fun1eu.le l /v\gpo,nozJd l-8 BcllqBI

E


lsrN/EJ4Cr KAA/Ał 0GAWŻSFLAM/V r

wodneji kana|izacyjnej: a) kondygnacjitechnicznej, Ęs. 8-1. Rzut poziomy(p|ansytuacyjnyszczegółowy)insta|acji b) kondygnacjipowtarzalnej

99


00t feu;ezle1,rnod lfceu6ńpuo1 elLuotzodeu fełnoze6Ilce;e1suln1nz;1ueu6e.lJ .€ - 8

.s^u

n1nzl1ueu6e.ll .z-8 's^u eluełnez.lOo o6eu|BJluocl[ce1e1sul o6oLuo|zod

Td]E

ffiĄt

I lzh tsjil(a w

Ll@d

nailavd lr7zu .oMoł|s .oMo|uo|}o|M9o :^poMqoou|96 -od .ouu|| ouzc|uolo|ol.ozc|uMoJols g|ue|deN q3^uzc^Jlło|o l[ce|e}su| -azczsodIocbfe|tsezo|u||etse|MPlspozJd .ńzcĄop ue|d[oJ9łł.lfceuOńpuoł P|uozczsa|Luodacbln6n1sqo omouIleds ńpołnezldI a4a|woze6 .etuezp a1\e|e .ouf^ce|^}uonn ńpołrezldou|enluomo . l elue;de y 6 lfce;e1su -ban fuoqflAd, MaAd Óls efnze1od(e_e'sfu) lervroze '(Z-g'sfu) eruervrez.r6o ^po o6eu;erluecrfce; n1unsŃ eu ooouepodeluelupdnznoU1eM -elsu|oooMolłoloJd eluezbl.nzo.l .Lu[u ńctupelgo n6Ól1o nłfennoluezcl;qo fun1e.ledue1 bcblnnoue1s 99o1 o1,.+g

E.


łącznikow,gniazdek i kazuje się trasę przewodów oraz miejsca wpustów, oraz typ i liczbę sprzętu typ innego sprzętu.N" łśuńr.uchtych pob1je sĘ pzeilodow W poszczegó|nychobwodach (rys.8-4). p|anachsytuacyjnych Przedstawiającprzewoly, armaturę i urządzeniana aczenia podanew ozn się przyj uje m szczegółowychinsta|acji wewnętrznych misekustępowychw rysunkuinsta|acyjtab|.8-1 i 8_2 (uwagi.'o=n,"=ónie dotyczącejrysunkuarnv* iozni się od oinaczenia podanegow tabl. 44 chitektoniczno-budowlanego)'

Rys. 8-4. Przyktadplanuinstalacjielektrycznej

8.2.2.PLANY SYTUACYJNE SIECI

geodezyjnym.odpowiednią Pńy sytuacyjne.i"ciłsuje się na podkładzie od stopniazagęszczepoJ'i*ńę t:sóo luo t:zóo oonierasię w za|ezności nalezyWrysowacprojektowanyobiekt lia u,o.oj"nia.W pien,vszejko|ejności i kanadziałkę.w przypaokurysowaniasieci wodociągowej i itd. gnojowniki '*vńi"io*aÓ na p|anieuńi",,"'" się równiezstudnie,szamba, |izacyjnej Nap|aniesieciwooociągowe;ikana|izacyjnejprzedstawiasięusytuowanie połozenie kanałowuIicznych wraz ia przewodo.,iwodóciągowych, i połączen ol rzędw ńiezoęonychdanychltakichjak spadek przewodow "", Na ogo|nymp|a. 'ioo."ni"' ne itd.,oraz usytuo*"niu*pu"tÓ* kana|izacjiwewnętrznej. nies ieciga zow e j(podziałka 1 : 2 0 0 0 + 1 : 1 0 0 0 0 ) za zna cza się m iej sca po b9 . ruga zu,zbiorniki,przew odyga zo we, uzbr o j eniesieci' N a pla niesyt ua cyj się zewnętrznyprzewrysowuje gazowej insta|acji 1:500) (poo'iałka nyń gazu do budynku.P|anysie. wód gazowy izaznaczamiejsce wprowad}enia podajątrasy linii,sposoby połączeń, ci e|ektryczneji te|ekomunikacyjnej (w przypadku|inii materiałi przekrojpzewodów, liczbętorow |odzajsłupow go i zabezpieczeniaelektrycz*u'tośenapięcia napowietrznych), "iektry"'n" podajesię insta|acyjnych, ne. Na p|anachsytuacyjnychsieci,w tym równiez uzytych oznaczeń. objaśnienia 8.3. RozW|N|Ęc|A |NSTALAGJI l RZUTY AKsoNoMETRYczNE są rozwinięciainstalacjiIub insta|acyjnej Waznyme|ementemdokumentacji przekrojówpionowych będąóe oopowieon1kami teŻ rzutyat."onom"i';; się je z wykowykonuje Najczęściej rysunkubudowlano-ńonstrukóyjńego' rzystaniempodziałki1:100. 101


z0l

f,

E-

r

@-

Y/Vf/Z//Y/]Y

u0/0ao0

rx//1/20//./9

uleuJzPpltotrp z uolhtD/sPezr d ,luz,zlq7a1a ^ ąo1Ęuav1

r{l

ure.aazpov,fuPz luon n1sPazu ,fpn fuaf4 >1qazsonazlóp oo uń uItrela.zsłu np, luru u Dl ou o,tdp oulop2d z D/,łoa'//a,l/rfo u ta t ss,tory 1 odwo,7 .tut(ull

zJ./, *,', Du!' ^q ł;;;;;,u

=

lupóo ppk - bullcuałsaun1 7 onodg bdruo/z Dnolue/.plrfe

f.)-

(n,t1sbn1 zualuazppnolrp z ńuan /s/,d44 ąspaz.dKwłn,s upuazpD/LłaJoqpz ^u I nauapa.ap p ndtpl on

-

Jq"

f ,f P

/rndu

e e

bdu,toaz pa0zJa./l/

tr/N0/119 ou2)"/a,/,1

v/N00/e

1/N?Z)VA/ZO

(00il0.g/98-/ud oł//

7il1///02v9

ryspaz.td'

T.-

uńa,qupątp lv|.uzł/nf/ dua//e//|| 9a ł'dop qsluzp,t op du,7tuzlb1az6

nr//U0/l/00 tun1a7 t/,/07Y9b1/t'/YZ

,{uo/nu

,(noun6s.qnup lluztb7

ł//0Zy9,/fu/D/

tu oz u>7 ,(uounb,tqupa /, otsź,t (aeEbp uluozltup,lóo z 1!uzlb1

fuy& pw,b,ryuzłb7

Y-

zDtt/oJ V-

#

/w)o1 eL

+ o

az (|auzsĘaźaua ufi'lult1ło tua1:1Ąs anos1Ąn opząu1 1/>o1o4sul/ -o4s1a1a lpzo.tub wzl1 1/sa1łupqod opzouó anln 6łaua oppł zd, aqo,t1o1a'w,/auzłĄa qzDp' ałnl1 . o44a1a.t./lo Ęu 1rysu ila Dluezp o|'ł0ld,(u o u,t utul2lzPzoa

.opźi z anotnoppzd,

aztElzrd pnozsnlKud o1utrzt>1g uopuazl z

-

(PPaaztd/

ey/J1ill?u

ZE

l/NIDV/ft0

EilOZT9 r,r7vlqil| ł| 170gill9

ra/?a

/(uorqaz onl

luonbiqó7,o /fuo,tn,t y/ł,lrjZa9

?0P0d

żpła'l/,rzŻ/ Ą

|łĘbulder ?r^ulaP/ttt: Ęn't, 7.{1d dń.l?Wd

n n

-ź+łr709/,,//g

,{u 'plłneu ! tuuałslopgvazd lupdc21

n70ghil9 SlNSnvNZ

(il/002t0-3/26-Nd bn/ H)Yr l ofla n

rfilz)Avt,|17j 19tł|3|lZ,|! fw 170gu#

fnotrĘd yillrlza?

-

TI

lnouoTzt Y/ilązffi

,(uanalaztd

s.$ n osbzpappootutT ,po7$z,ą

D|Pp.ło

ul ł,|

D|u|7

ultrwu1co uapnazd t wAqa4n z u,ozo1 -€ D.tu!7 -au uePo}ł)zld

/0//,/01Zild vilrila9

noóryp't tttups,tT

upłDóp qn1nno1o1azldD>lzsnd ł9PH Dbzp,l'p

/

/0/ł1/0]Zad

D]ł, VtttłZrtzul? r]ttzafittlĘ7z

bDwrzps

ł

iuzt!/n

'zJeuooou qnl rrr/oz4etilodp -

łąualou npo^,D?to erupat, ?opd 7UO UA /tl/

,(ulotnod ultJtJ.D ,

u^ł/pa/

,Ót|olńrjz

/9yft/]

n,e/ur^rzor Nya^uą|zadepn?l n

1/At3Z3/t/20

o^ł/ /00źl0.s/+s-l/d

^zJ! -

ópusaa

J0/t^/ąlzad

Dnillilg0 ilil1z(Iyil|ll ,łil0tt]fta

e1uezceuzo eue.lqń11 leuzcfu11e;eltce1e1sul; fennoze$;ce;s.qcńzcrnoz.l$or,lezpbz.ln!ń^gpo/ńozJd z-8 ec!lqpl


ąl

ó)

ł/3950 lVptbho

Jak l piętro

I pięfro

2

@

b) kanalizacji Rys. 8-5. Rozwinięciainstalacji:a) wody (zimnej'ciepłej'cyrkulacyjnej), sanitarnej

łukówi załamańpoSzczegółowe rozwinięcie po|egana ,,Wyprostowaniu'' oraz pzeniesieniuschematutakiejinsta|aziomych przewodóWinsta|acyjnych liniącienką(pokazujeon ty|kozasadnicze cji na pzekroj pionowywykreś|ony stropy,fundamenty)- rys. B-5 i 8-6 . e|ementybudynku,takiejak ściany,

10 3


v0 l :o[ceuJJ oluI ecbfndÓ1seu ?uo| Mez ńuulłnodeuzcŃl -euouosłe ńlnzl l >1ef elcÓlulnnzoJouMoJB7 'n1uńpnqłn qcńuozczso|tlJzoJ qezpban I M9po/ńozJdlcgo1osńrneupÓ|6zn,r bfeluzceplłłna|upełłop flqzelu . e1111etndÓ1sez ftuzcl|l1oulouosł 1eupel (9Ótulnnzo.l e 1nz.luepe[)eu[ńce;e1sut |co|sołecbfelnne1spezld (g9:;.e11elzpod) euzcfu1euouosłel1unsń5 .(2_g .sfu) ńuzcfułauouosłE 1nzl efnze.lqoqgsods Ąsold M oc .M9po/v\ ;[ce!e1su1 -aad qewe1ezblnuodsło o|ul[ce1e1sut elcÓluInłzo'l ecbfelmelspezld l1unsńU

.o'c(q .nze6(e :llce1e1sul .9-8 .sńu etcÓlulirnzog

009?-

0 q a Ę7

0€6Z

G\

w af.d 1yJ:yo7

o4ąd 1 p7

o/9

G\

w

9zo al1łfl 111

ffi\c?tv-ua

w

(r

p


?^ŃL*

Rys- 8-7. Rzut aksonometryczny instalacjiwody zimnej

- rzędnekondygnacji, - zędne przewodóW ich przekrojei spadki poszczegÓ|nychodcinkoww o/o punktówcharakterystycznych, oraz od|egłości _ rodzaj zastosowanych materiałów, - połozeniei wymiaryprzewodÓWbiegnącychpoprzeczniedo trasy, _ usytuowaniepzyborów i wszystkiche|ementÓwinstalacji(zawory,tĘniki, zasuwy, kryzy,odpowietzn iki, odwadniacze, urządzeniapomiarowe itp.) w|azz podaniemich typu,wie|kości i innychparametrÓwtechnicznych. W projektachinsta|acjie|ektrycznejnie rysujesię rozwinięćani zutÓw aksonometrycznych,|ecz schematy ideowe. Pokazują one połączeniamiędzy e|ementami,aparatami,maszynami |ub urządzeniamie|ektrycznymioznaczonymi za pomocąsymboli. Tym samym rysunki te wyjaŚniajązasadę działaniaprojektowanejinsta|acjie|ektrycznej. Gdy prqektowanesąskomp!ikowane urządzeniaelektryczne(układy sterowania,sygnalizacji,pomiarówitp')'to rysujesię schematy montażowe, przedstawiająceurządzenia wraz z zaciskami oraz przewody łączącezaciski poszczegó|nychurządzeń, Pakiet rysunkowinsta|acyjnych uzupełniarysunek koordynacyjny (tzw. jednocześnie plansza zbiorcza) przedstawiający wszystkieinsta|acjena tle podkładówarchitektoniczno-budow|anych geodezyjnych (w przypadku Iub sieci zewnętrznej). 105


901 ''86 L BMBzs.lPM .t-NM - ..ńuzcluqce1-omołneuuo1ńs1e1,.:lvt.dp 1, .eł|eJl .Mzło1 ńpe4sn;eq Ńvrouo;d }uaulo|3 (L

' l1d nq p o L.tcseMeA^opJsurez op euozceuzazld ,uepy lwe34 euoz9tue]6oL/azJłsaild- ernopotłcsPłlely ' ezllerr'rroda1rt1nzfue;soun pgmezld - ńu[ńce1ńłuo,ńłPuey z ńcbfezpervro.ldpo 1e op e|uozczsol|.uod .ulń11elc qn;ulezeb qcńue;edorvr9c ulervu;ed -eld z ńul1edsfua1sou1eop ńcb[ezpełroldpopgnnezld_ ńrnoul1edsłeuey .uĄe1s uełu1edqcńue;edoqcńuueqcn1M9uozJl lir,r9celd z pglt,iezld- ńrnouńp łPuEy eIue1edsń11npold&e1soul1eop ńcbfezpełro.ldpo .(bqosńzp -Ólul elrvr1o.l1 flzcb| o6amo11Ó[-o^^o|MłoJł erczbln luottlo|ońr.uolzod-E}łllr .|6g]ano7unl6a7o1podeu etue7btcqoecb[nze4azldefc4n4suołluotuppunJ .[69]elzpol6ezldnłr nndn1s.du ezo.ldpeuqnIo|[UeJ ,ils eluasoluazld op ecb7np ic4rupuo>1 99Ózc - ńufńc1n.lłsuołluotuol3 .|6d n4u/tpnq eupuofcyun1ezs>1Óm - n1uńpnq łuotuolf 99Ózc .(euzcrt41ńqoso lelcgÓzcfeubs lule.lo1semu t) ńu .oZJnleqnł ,ńuuIzpo.loupef 'du -;enplrvrńpur 1erc6 1euńpnq 1e[ L|clłe} lelł|et,vt -o!u o /v\9lło|qo Ómopnqez pod ńuozceuzazld uoJol - Buelń^opnqPłłelzo .(zt]c^Mołzcl1od elzpÓrvrel1e1Ólunsńrnfe1ep[eu zazld qn1 1e1eqqcńuz.l1Óułłervr ludo1selzpÓłłe.l1e1Ólunsńn,r felzp.leq[eu zazldlwAftzpoqcezld lweuzńzczse1d _ ,ń9poqcs ezsno lueOelq ńzpÓttu r;ezl1sez.ld euozcluelOoltuńnnopoqcs ' |ł|umołsPłdeuennedsńz.ld qn; l1lunno1bł elue/ńol|ubcoulod ez eł|upoJ9t.łceuoJ}s nqo od oue^^o3o|'t'| q.;qo1Órsefnso1sńclułłoqc -Azld ll(zc.(euolzod I zo|uM9Juesezc) err,rouold -B|qelue/'ĄoJqc|/v\z P/t^lsuozca|dzeqelu eluezsleluuuze|o 't.,lcP|q z qcńueuo1ńłn (o6eu1opt o6eulo6)mgsedz I eł|upoJgez Óls btepe1>1s euełredsoctu/v\oqc ez lelcsÓzcfeuÓls ńzcbłuel1tupoJgoz -e|qoMoolnMo ./'Ą9ł|uMo1b1bcotuod qceo|u/v\or]3e|q ńsed qcńue/v\o}|u M 'ouemol|uqnIauemedso1e[Óls efnuo1ńrvr .auo1oltz qn; ezcuńpefod oc|uMot.|ce|8 9ńq b6oul ńse4 'o6eu1opt o6eulg6 _ _ :łr9sedzze)o eł|upoJ9 fervrouold |łue|cgez ua Óls epe2s o1 .ńrvroe1nrvrp .(u .>to po |ezcĘnzez)lcgo1Ótdzolqcńzs1Ólirnelcfu1ezld [9l1ezldeuJ ||o?or 8 op ńcbzn1sMgł|umolłBlzsł | qce|qz ńuuelcgoupdle6Iłt7p_ eclu/noqcp|g .|6g]t.1ctnopot'1cs tudo1s6btc lueruazldatu _ ńrnopoqcs 6e;g .(tuńulgO M9ł|umol elsed uńuo!ucotuz^^ o qcńuennoc|em .eMoctuMoq3e|q cńq e7otu)ńclurvrns zeueftlcqo ollJo|z 1ełzsłz qn|eiv\ołel1 eł|og -od l ennouoldńcbfnufoz.ldńufńc1nJlsuoł}uoulo|o* E/noclu/U\nspod '|6ęl Awotzod euąeń qn1ńwozod ,ruercdpodezod qn1lzpbtwod 'nso1ryp o6af op n>lunsoJs u t4sbu a1>1ńnz ńu[ńc>lru]suo>l erue7btcqoeruozsouazJdop ńueno1>1e[ońez ]uawap - ełlog . qauA w ou aw ap ńcb zc w I6e| tvlo,pewe1e tłc!>tzblc derczs zezld euozlou4n ,ecbf t'1cńuozcqamzttrcńlvlouotd t,ttg1uawe1a -ezcedzaqez epońezld qn1bzcÓlod t,1cńuozcuartz(Lt.lc^lvlouotd Lłz!>t>tal 6a.lazs zezld euozJolłJn,ecb[ezcetdzaqezepońezld _ epeJlsnlPg

HCANV]MOOng MONll tUSr vINMOTS


Kondygnacja _ przestrzeń między dwoma kolejnymi stropami lub między stropem i dachem 1391. Kondyg nacja tech n iczna _ kondygnacja,na ktÓrejnastępuje rozprowadze. (np.wody zimnej|ubciepłej) nie czynnikainsta|acyjnego i na ktoĘ zainsta|owanodo tego ce|uodpowiednieurządzenia.np. zespołyhydroforowe(d|a rozprowadzeniawody w insta|acjiwodociągowej),wymiennikiciepła- do transformacji czynnikagrzewczegoz wysokichparametrów(ok. 1'150C) na niskieparametry(ok.900C)'Kondygnacjątechnicznąinsta|acjikana|izacyjnejjest ta, na której przebiegająprzewodyodpływowepoziome. Kondygnacja użytkowa_ kondygnacja, na ktoĘ znajdująsiępomieszczenia uzytkowe,np. pokoje,kuchnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Konstru kcj a _ upo rzqdkowany ze spÓł połqczonych częŚc i, zap Ę ektowany w celu zapewnienia określonegostopniasztywności,lub obiekty budowlane o takim układzie |39l. Konstrukcja betonowa _ e|ementwykonanyz betonuzwykłegonie zbrojonego sta|ą|ubzbrojonegoW stopniumniejszymod okreś|onego normąpop zezt zw , minima Iny zbr o j enia ' s topie ń Konstrukcja stalowa nośna_ elementstalowyo charaktene konstrukcyjnym 1391. Konstrukcja sprężona_ konstrukcjabetonowa,sta|owa|ubdrewnianaspręŻonaprzed oddaniemjej do uzytku.Wstępne spręzeniema na ce|uspowodowaniew konstrukcjiściŚ|eokreś|onego stanu napręzeniapo to, by optyma|niewykorzystaÓgeometriękonstrukcji,właściwości materiałówbudow|anychoraz podwyŻszyć, nośność ustroju.Największezastosowanie mają konstrukcjespręzone betonowe. K o n s t r u k c ja s pr ę Ż o n a ( b et o n o w a ) - ko nst r ukcjbet a o no wa (druty pojedynczymi spręzona drutamista|owymi o wysokiejwytrzymałości, |ubw postaciwiązek,|in,sp|otów)'Za|eŻnieod rodzajusta|ii od sposobu spręzaniarozrÓzniasię: - konstrukcje(elementy)strunobetonowe, - konstrukcje(elementy)kablobetonowe. E|ementys t r u n o b e t o n o W e spręzonesąza pomocąstrunnaciągniętych przed betonowaniemi zwo|nionychpo stwardnieniubetonu'SiłaspręŻa1ąca(siłanaciągu)przekazywanajest na spręzany e|ementdzięki przymiędzybetonemi zbrojeniem. czepności E|ementyk a b I o b e t o n o W e spręzonesąza pomocąkab|ispręzających naciągniętych dopieropo stwardnieniu betonu.Siłaspręzającaprzenosisię na e|ementprzezurządzenia kotwiąceumieszczone na czołachkonstrukcji spręzanej,do ktorychkotwisię kab|e.Kab|ewprowadzasię w e|ementspecjaInymikanałami. Konstrukcje żelbetowe- e|ementywykonanez betonuzbrojonegosta|ą. W konstrukcjize|betowejwiotkiepręty sta|owezespo|onesą z betonem w sposób gwarantującywzajemnąwspołpracę. Prętyzbrojeniowew e|emencieze|betowympowinnymiećzapewnionąodjest normąi za|eŻyod powiedniągrubośÓ otu|eniabetonem,ktÓraokreś|ona rodza1uelementu,rodzaju zbrojenia,agresywnoŚci środowiskai k|asy odporności ogniowej.Przykładowo, wg krajowejnormyd|ae|ementówmono|itycznychw środowisku suchym,takichjak be|ki,słupyi ścianyo grubości powyzej100 mm,minimalnagrubośc otulinyprętÓwnośnych wynosi20 mm, a prętówmontazowychi strzemion- 10 mm. Wg normy europejskiejEUROCOD2. Projektowaniekonstrukcjiz betonu. Częśc1. Regułyogo|nei regułyd|a budynków.ProjektPN-ENV 1992_1,1:1991' Tom ,1.Wersjapo|skaENV 1992_1_1:1991; CzęŚć 2, Postanowieminima|na zbroje. nia kĘowe do ENV 1992_1_1:1991, otu|inawsze|kiego jest większa i wynosi co nia (równiezstrzemioni zbrojeniamontazowego) najmniej20 mm.

107


80 t .'86l eMezsJeM.I.NM _ :n,r.d5111 uo1ńs1e1.. ..ńuzcluqceyomołneu

.qc^uuolło .ouleJq.q3^Mo|MzJp eo|uzo|cgo łop^złsPluozso|MPzop .|6ę]etuazceuzaild nls[alw /|^oluelAolown ^znłs LpIacbr -ellAll4own,'d1tt'1ciuuaDlo,Llc^A^oIlL^zJp łop^zĄsaIuelAowuqo - ec!u?olcgo 'ńrvrotnnz.lp .ńuelcg qn| pod euo;ńqceu op uołbł qn| J9Młoacbrezc|ueJ0o [e1ec;; - e7e1c9g e|uL.lczJo|^^od ^uuolłoftuzńzczse1dzazldeuozceuzftr,ttńuelcg ołpedo}soJd 'lfc>1nl1suo1 celd eu nzeluotllop .rulgłqńm ^Mopnq łr ńuełrr ńuo1ec5 erudÓ1seu łn ńuemopodsuel1 |cgołec 1sef1ueue;e .Ą|u _ a/ńolelzsJe/n Ą!N -o1npo.ldńu[ńc1nl1suoł }uoulo|oÓls e;ecs lulfu9lł .l[c1n.l1suo1 bqos ezbzcb7 .l[c1ru1s eue;e eu1gOezczsod leuozsouzłr'du .ń1u nce;deu ouepełłezĄlu _ erno7e1uoulń1;p -uołn?eluouJelcłeJlnnńnnopnq '[6t] wannlo peu etueTbtcqoecbzsouazd e41aq- eTo.ldpep .|/tD|oJł felcgÓzcfeu.M9luauoIaqcńuut .tuolcÓlunsez.ld pez'ldeuozcetdzeqezI o|ue|c9eu e;p Ólodpod ecblnnoue1s eł|oq-(e c lu J n ul e u .l ełJ n lrl fezceul)elełJnn euozołneup|umoJp .ł|s t]3|obacbfelunnedez 1,qcńcbfe1slcgelurvrgp nIuozsouazldłnÓceldpdsm .M9luo|'uo|a qn1qct1 qcńuepe11n elueftm uo|uemosolsezz .(qcńuzcĄse1d .|ulełpełłozJd qn; elrr,reldez qn; zeq) oqcns z Z -dńs łrgtrellaleul 1epe11ezrd ,pr$ec 'du) qcńnnolelulńnnouqolp .nng1e1snd M9luotlJo|a eu (luelule1.M9},|o|q .du) e1mopnq (enno.lodo euelcgeuemoJnu euzcÓ.lzezld aueuo>1ńivr a|uepełłn .Pue|cg.du)l;łropnq qn;(le1q,dn1s.1uotllepun} luouo|e _ Jnn eu|o|zpo|'ues .erdn1s nn1sefńuozpesoco|uoło6e[l6nlp e .nne1e1d lbnłoqcepÓqzÓlnnbuelurvielp lelcgÓzcleu rlńupef eleldpod uocgoł nuotdpo ńuo;ńqcpo- zcol6 ńufńc1ru}suoł ńcbtelunnńpsn luotrle;eńnnolul; ,!6nłp ,ąsbn _ P/noluotuPpunłe/nP7 '|6t,]łuewepun1 ńwozod fezcinzez 'n}łelzsł qnl .qoeuos qcńzs1Ólłr rvr eluernose.l1cbf elnso1s Óls op ńuo1qezs |soPlue/v\oseJl .qceqce|q llul1qcń1eluezsoueu eu o|upoJgodzeq Bu .du .o|eue}Pu -nuo1ńp1 .(1pps1) qcńuelqelqo o|uo?ołodocbl rzpÓnnel>1 ń1epu qclłsJoseJłceld o6

-e|goJłoa|u||qn|ol'uo|'llo|o^fr";:#';;j;2:::n,::::,Ah"j:|-ff t"j:l] .o|łs|ul et1osńłn .c|uMolBJł lł|u1111oo} ĄÓld o>1ef [elcgÓzcteue[Órs efnso15 .1 o lÓld - ł ! u M o e 1 m nfol>1ezrd o|cłe}zsł feuocgirrnpo Óls elu79'lzog fue1r1 .(ott, .du) .r1pdelłrp| ] ł|upoJgÓrs eluzglńłrn;l;oldnn _ /v\ o oc >1| u Óls ezceuzo r ue1oqruńs bqzcl1 bcbfe;gel1o |.IltlJ 99o1osńłr ] .c|umot'|ce|q ^^ qnl o|uMolBJł r nngdn1s Ąueule;a '(oL"99'.o8 .du)util lvt99oqnl6 oueMosolsolsÓzc bs e1e1;1ol6 ĄÓld o>1et l Óls ezceuzo _ \ l u M o l b y cb[epod .1 ue1oqr-uńs |..|c| | uo|ue.lń.lelulńnł ' qc rtuo1o1z irngfo.l1 ezl d e|uemolłeEsł op zeJo e ueul6z bu bs e1e1r;ol6'ggotrec eluqoezsrvrod M ouemosols r1leqolef ermlctumopnq .(Ó1uercg) po e1Ólunspo (feu1Ótoqo |so l ńcbzcb1 [e;ep[eu -po[M ;119d ł|upoJg .(ooz .du) ul[! M Óls eluzglńłnn1r;oldM I ?9oł nfol1ezld ńłqslenn.[1)I>l19d zeJo lue1oquńs Óts ezceuzo- ł l u M o o l n M o -osńłnbcbfe;gel1obqzcll ,o5euzcazldodnf |cgoł|o|M ('dlIru ;.Óserl ,euzcń1e1s qcńu196ezczsodÓ1Ąsfu e11eleqc M9ł|umolłB1zs1 -ol1ez;d ń'leluńnnl 11e1zs1) .!ł|umol .|ł|umooc oc||qel .dll l>ltumolez bupd bfepod qcńzclu1nqmgqo.lńłt :aue6oc|e6azo|u}nqńqolńłt_ oue/U\og|p,ń ł1 ,11lunnoalngp !ł!u'ńolłplzsy .|69] n wi1ew ,wńu n>lunsołs o6a[op 1c9o6ryp ,wt{1ep o ńzau1nq qglńu _ ł!u'ńotłPlzsy -zcazldod nfol4ezld wńuo7o1zzce1 'lAtl wat>tPedsaz nLPeP etct{t4odecb|erctdpodotupa6od qry olupaJ1odzaqe41aqe1ńt1cod-rnel1o.ly .d1lervio1sotll |ł|oq.omoclumnsĄsoul .(euelunne.lp .o^^o3tu6nspod qnIomo|elslelcgÓzcfeu)ennoqcepflrczbln l11eq bfeu eclunło1ely.(eugołnĄÓld) acpzńzl>1l(ennouold o1ef etuełłosolsez sed ńu;opsed Óls e$19Jzu ńclurvro1e.l1 M.(Lu 8.ło po ĄÓld) l1dn1s.ńulg6 |ezcAnzez)lcgo1Óldzolqcń7np elcńł1azldop eMolPJł eł|oq_ eclu/v\oleJy


to inaczej f u twph lub oszklenia (w oknach wystawowych).ościeżnica ryn a , n a t o miast : okna krosnowego' n o to odpowiednikościeznicyd|a -x wotworze okiennym' po 'os osadzeniu krosno lub _o b o k n ie to oŚcieŹnica |ubkrosnopo osadzeniuw otworzedrzwiowym. - o d r zw i a to ościeznica Pańer_kondygnacja,naktÓrejznajdujesięgłÓwne-w^ejŚciedobudynku, jego pobliżu|39]' usytuowanaprzy póziomie terenu lub w w konstrukcjinośnejdachu |ączącawiązaryi podPłatew_ be|kapodłużna i stanowiąca t]zymującakrokwiepośrednie|ub łączącadzwigarydac-howe 1) pokrycia dachowego. Ń1.o"lós"ie podporę e|ementów

Fs

żelbe_ ,,iy*,,, poziom.a tubprawienozlorya'l197strukcja że|betowa

grubości|39|' t*i" o dużejpowie,,ćhniw stosunkudo swojej Po d e s t ( s p oc z n ik) _p łas zczy znaprzedzie |ając a biegischo do wew iu i wygodne poziomie kondygnacji, umoz|iwiająca Wypoczynek przy wchodzen kondygnacji.1) ioi."i" do pomńszćzeńznajdu.ńy"n się na danej Posadzka_wierzchniawarstwastropustanowiqcawykończeniejegopowbrzchnil39l. Poziom zórowy budynku _ poziom posadzki pańeru' i sama nie jest oparta Podciąg _ belia, ktoia jestpioaporqdla innych betek na inneibelce [39]. stanowiącapodstawę Poowaiina - poziomabe|kaopańa na fundamencie, ściany.'l _ ustrojukonstruk. w ciągłości Frzerwa dylatacyjna (d y l a t a c j a) przenrua budow|ami, siebie do luó szczóiina mięozydwiemaprzylegającymi odkształcaniesię "vl""g" umozliwiająca nieza|eŻnłpi""ę statyczną i niezalezne jednejbudowli.1l Ó|,och budowliIubrozdziólonycńczęścikonstrukcji Siatkizgrzewane-płaskie|ubprzestrzenneukładyprętÓwŻądanĄŚrednie y ( 3 = 1 2 mm ) wykonane zgrzew a rka mi.Sia tk ipł a skiesł uządo zbr o j enia e|ementowzelbetowych(monolitycznychi prefabrykowa. cienkościennych nych)oraze|ementówpłaskich_płytstropowych,ścian,przekryÓpowłokosłuządo zbrojeniaw wycrt Siatki przestrzenne(inaczejkosze zbrojeniowe) itp.' jak słupy e|Lmentacho większejgruboŚci,takich belki, ktoryprzenosi na pionowy. stup - smukĘ etómeit-konstrukcyjny,zózwyczaj swojqpodstawęprzyłożonedo niego sĘ, głownieśclska1qce[39]. takich jak Stan surowy _ stań obiektu bez e|emóntów wykończeniowych, i inne. Ęnki, posadzki,ściankidziałowe S ta n s u r o Wyo t wart yozna czastan,gdy zbudow a no wszyst kie elementykonstrukcyjnewznoszonego obiektu' S ta n S u r owyzam knię tyoznaczastan,gdy zbud o wa no wszyst kie e | e m e n t ykonst rukc yjne ora zzmontow anow szyst kiee|em ent ypr zegr ód okiennaorazdrzwiozewnętrznychwznosźonegoobiektu(sto|arkai ślusarka wa). Stanwykończeniowy-stanwykonanegoobiektubudow|anegouzyskany ch oraz wykończen iowych. óo zaróncze niu prac instaIacyjny zwykle p rzekqtnikowych, Stężenia _ systemy etemen{ów konstrukcyjnych, kcj s kany ch i rozciqgany ch, usztywniajqcych kons.tru ę' |39j, ści najczęŚciej drewniane Sto|arka - okna, drzwi oraz tym podóbne wyroby, ( z n a cz e niet ego t erminuby w arozszerzane rownieżna innewyr o by, np. z tworzYwsztucznYch) śt,op _ wewnętrzńup,"g,oda pozioma w budynku |39|' , Stopafundamentowa.podstawasłupówkonstrukcyjnychprzenoszącana gruntnacisksłupa. liniowych(be|Strzemiona_ wkładkizbrojeniowestosowanew e|ementach zapewniającewłaścikach, podciągacń,ławachiundamentowych,słupach) a w okresieeksplobetonowania, we ułozenieznrojeniagłownegopodczas się prostoumieszcza atacjizdo|n"oo ói'"ńwania'napręŹeń' Strzemiona - WN-T' Warszawa 1984' Np. w: ,,LeksykonnauKowo-techniczny"

109


.t.NM .'86L B^i\ezsJBM uo1ńs1e1,':łr.dp 1' ..ńuzcruqca1-omołneu

'atuelcgqnl noblspodPu .Pmo}oq|a?) Bł|oq_ olqaz euedo ,A1Ądz e|uozblcqoecbzsouazld (enno1e1s nJel[!^^^ (ń7elc9oo|lo|/v\g nJo^^lo ^^ qn| eusoq Je|uJ^M) po tsof /ń9łJeoÓłre11elrvr9nJo^^lo ^^ .ezo|cgoec|| p|p^zsfo|uuJ z elÓluns^/v\ łoJP6lM 99Ózc _^c|u?ap9o opJedo ecbiłroue1s 'IulPł ^up|cg .łrzl,|u;^Luo|zod luuńrvrorvre1s |lueJodzoJouedpod a|MłoJłbs lt.ue1ueu'le1e +Ó[ .euelumoJpełslo|se|cefc1n.l1suo1 - emołłÓJe^^oqcppBq7elM -pod [elgp1 1' rczbln 1safue1ueule1euńunn916

.nqcep eutńcńpel1eue|u/v\oJp etc1n.l1suo1 eu9ou [elg11 :ffffiffTjill

_.lezb;p1 ecblłrouełspc|u6olel>1 -ezd ńufńcłnJlsuoł}uoulolańrvrołre1spod .e17Ółrłr mg1luzcbłe|uozozso|tll ! łe}zsł qcfu9lł -zo.l l nfo.l1snooeuzcfulouooo npBłłnz bfe1luńłrfuetuuńnł .t'łce|q o1sÓz9 qce1zÓrr eluezcb1od nn ivrg1Óld ez Óls etnuo1ńn,r ula6}3|upoJgod 'lfc1n.l1suo>1 .fełroielł lcg ivt91Óld ĄÓld bs euozcb1elpÓnouoJls 1q 1[c1ru1suo>1 pzÓ6 ;[c1n.l1suo4 -o>tzÓic1só a1selcÓpez.ld 11undńuzcĄeroe1- Jemo1e.l1 'ńmopnq oOetrzsńzld nfonnzo.l e1>|ele.lse|u] 1o6eusezc1 -zo.llńłtopnqqc|eluervroue1d .1sP|uJ - er1ń1slueq.l1 buoulop eluepeqbs r>1Ąslueqrn ||Jo}s|q ńrle1qold -9dslr,r eu 'buzct;e.l 6o.les1bpo1eul?o|uM9J9euo>1ńłr '[eł,ro1unsfu lfpe1ueu -zo[! M9}uoledsue.ll lłllqpoze.loń1ue.ledsue.l1o?npa|N o6euzcluoD|ollqcJe e|M}ełn uloluetłelold uńrvro7ueJq -n)łopeluełro1obńzrd .euełrosfuop eu ouo|g oł l 1e[.ńcfu1eul-oc|eł n1unsfuz Ąrqpo .1ueledsuel1 uleqosods tuĄ uńueuńz.l1o -er1ńłrĄueruóle ounng.lezbsouzcop|/ńn>1unsfu :1ńp11"'o.łr4) uĄnzcoł}B!^^g eae;ded Pu nluoJedsuel1Ó>11lqpo 9euo>1ńłt .e;cue.ledsueJl ,n1unsfu eN "y euzot'll o/r^ou eiuobłsóue 9e^^osfuop Ąuerle1e .fe1nzcopervrg ełłlqpo (ńcfuleru) n1unsfu 1ueredsue.l1 ocleł eu eueuo1ńnn . . ('.ouzcfuD|o|al ai\Ąoze6(euponnńponnezrdelcezI1eue1) u o I . o lqz n u o J o 1 ulfu9l> ,le u.uoJ o l-ń ouJe l l u e selc e;e1su lÓls b[np[e uz .fun1;n1 .qcńuulzpo'lolo|M łr91 M9łuńpnq.npods .lfcńlserr,rut .du qnl ,qcńłrołsńulezld pod qcńzs1Ólrvr Órropnq n,rg11elqo -łolqo uolol ńuelrnopnq ue.le1 qcńue1nnopnq łołe|zppdsez pod o6eul96 o|uozp ełle|Mg ^uozceuzezld o6euuetzp op 11.ltozczSo||'!lod ,lgrn1oue1bcb[e1ńuezbporbez.ldbr.uoqcnlqn1b1 -ervroldopńcb[e1łrypouln uepalM9oJ9Mto- ńmoqcep ł !Iło!/ns -e1sb1sńzco.lzead z ze JM nqcep nnńnnot 'ł^Pqnl ,!|6fu qcńulolz lufu9lł ńzpÓlul mg1e1sndĄ6ec z Jn[u|Mouelso|uo|ułod^^^ euelcg_ erno16fuEuPlcs e/rĄoło|o|łzs qcńrvrouold z euegopnqz -od.rnngdnp Bue!3s toe]o6euuet4oruolń1o[a71uodt{ueng?1azo - Euuollopod '|6gl Ónopnqo eua1butvtazeuep7 euqouag - B/nouołsoeuelcs o6af ecbtnouep n>1uttpnq .du .qcńulńcłnJłsuoł .rvrgdo.l1s .B/'Ąouold PuPlcs euelcg - eu9ou^^9luotll -e;e qcńuulz elueablcqoefnufez.ldeJ9lł .I6tl aałÓun ecbp1zp ,eugoua1u,enouotdeuepy - Eń^ołBlzp Bue!3s qnl buo19el1o o|uazc M gozJ}sozJd (t.ll/tĄopnq -zsetutodeftlezctuetDo'ennouoldozpesez6'euel/v\opnqepo.l6ez.ld- eue;cg .uńue1nnopnq olcło|qołr elc1ury ou19J .qcńuuercg 'du) n'r91ueu .qcńrnodo.l1s .rvrgdn1s .(mgrezblt,t /1d 1Ąd qcńcblqed peiln o|uzJlÓułrorrńuełro1pbzlodn- rue1sńs -a|ool(łolsop qcńuervrosedop .u;.ulÓ;s ."ia'"óoi'" qn1'e1Ó;cnłrp euoiuez1s .e1Ólu1uezI augmloeuoltllozJls łr qcńurur9pm91ÓldnłunJoD|op e1ped elu?9Jzou q'ceoal..poqc1upelnnodpo


WYKAZ NORM

[ 1 ] PN - 9 1 /B - 0 1 0 1 0

oznaczenia Iiterowew budownictwie. Zasady ogólne' oznaczanie podstawowych wielkości. Projektybudowlane. Oznaczeniagraficznena rysunkacharchitekto[2] PN TOlB-O',tO25 niczno-budowlanych. Projekty zagospodarowania i ukształtowaniaterenóW zie|eni.ozna[ 3 ] PN - 7 1 /B 0 1 0 2 7 czenia graficzne na rysunkach. Projektyarchitektoniczno-budowlane. Wymiarowaniena rysunkach. [4] PN-60/B-01029 Projekty budowIane' oznaczenia graficzne materiałówbudowIanych' [5] PN-70/B-01030 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne).Oznaczenia [6] PN-62/B-01031 graficzne. Projekty budowlane. Oznaczenia na opracowaniach graficznych [7] PN-62/B 01034 zagospodarowaniap|aców budowy. Urzqdzeniasportowe.oznaczenia graficznena p|anachzagospoda[8] PN-71/B-01035 rowania terenu na rysunkach budowlanych. Projekty budowlane, Zasady rzutowania. [9] PN,87/B-01037 [ 1 0 ] PN - B- 0 1 0 4 0 : 1 9 9 4Rysu nek konstrukcyjno - bud owIany. Zasady ogó| ne. [ 1 1 ] PN - 8 8 /B- 0 1 0 4 1 Rysunek konstrukcyjno.budow|any.Konstrukcjebetonowe, żeIbe. towe i sprężone. [12] PN-64/B-O1042 Rysunek konstrukcyjno-budowlany.Konstrukcjedrewniane. Rysunek konstrukcyjno-budowlany.Konstrukcjestalowel). [13] PN-64/B-01043 [14] PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie.Oznaczenia na rysunkach. [ 1 5 ] PN - 8 9 /B- 0 1 4 1 0 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. [16] PN-75/8,O142O Ciepłownictwo.Urzqdzenia i sieć zewnętrzna.oznaczenia na mapach i planach. PN 6 9 /8 0 1 5 3 0 Gazownictwo . Żródłagazu i obiekty techno|ogiczneoraz gazociqgi [17] i ich uzbrojenie.Oznaczenia na planach i mapach. [18] PN-85/B-01700 Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sieć zewnętrzna. oznaczenia graficzne. Instalacjewewnętrznewodociqgowe i kanalizacyjne.oznaczenia na [19] PN 84lB-017O1 rysunkach. [20] PN 89/M-01134 Uproszczeniarysunkowe.Połqczeniaspawane i powierzchnienapa. wane2). Rysunek techniczny. Forma graficzna arkusza. [ 2 1 ] PN 7 6 l N 0 1 6 0 1 Rysunek techniczny' Składanierysunków. [22] PN,86/N-01603 [23] PN-91/N-01604 Rysunek techniczny' Widoki' przekroje,kłady. Rysunek techniczny.Wykonywanie rysunków' Techno|ogia. [24] PN 89/N 01605 [25] PN 80/N-01606 Rysunek techniczny. Pismo. [26] PN-88/N-01607 Rysunek techniczny. oznaczanie graficzne materiałów. Rysunek techniczny. Rzutowanie prostokqtne. [27] PN 78lN-01608 [28] PN-80/N-01609 Rysunek techniczny' oznaczanie częściskładowych. Rysunek techniczny. Podziałki. [ 2 9 ] PN - 8 0 /N 0 1 6 1 0 Rysunek techniczny. Formaty arkuszy. [30] PN-80/N-O1612 [ 3 1 ] PN - 8 1 /N - 0 1 6 1 3 Rysunek techniczny. Uproszczenia rysunkowe. Częścizłqczne. Rysunektechniczny.Wytyczne w zakresiemikrofilmowaniai powie[ 3 2 ] PN - 8 2 /N 0 1 6 1 7 l an i a. [33] PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe. [34]PN-92/E 01299111 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacjielektrycznych.budowlane i topograficzne. [ 3 5 ] PN - l SO 3 7 6 6 : 1 9 9 4Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu. [ 3 6 ] PN I S O 4 0 6 6 : 1 9 9 4Rysunek konstrukcyjny budowlany' Wykaz prętów do zbrojenia betonu. [37] PN-lSO 5261 :1994 Rysunek techniczny dla konstrukcjimetalowych. [38] PN ISO 5261 :1994/Ak:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcjimetalowych.

1)Normę PN-64/B-0.1043 zastępujenorma PN-EN lso 5261:2002. 2)Normę PN-89/M-01134zastępuje norma PN.EN 22553:1997 |so 2553 Rysunek techniczny.Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianiena rysunkach.

111


OL L .9t6 eMezsleM ,ńpe4ly .qcńnno1e1s t '1 ,'.Wzct/|^ounqń7 rfc1nl1suo4nn91unsńlLunq|V .euzc16o6epe6 . Iau|o]l-9.:Tcrurnepń11 .9 ! e/ńezsJe111 /66 .ńue1mopnq lounsru ,tmopór',rł:1 D1s/^oqoa!cfo111 '9661 BMPZSJeM

.ńue1rropn q 1eu .euzc16o6epad! aulo)zs BmlcIurrep,(11 .9 :1,'!sr^ot]catc[o1ą .nsńg'Pue|MopnqepeiuerunioQ '9L61BM .auzc16o6epad emp1umepń6'feue| ! au|ołzs . -ezsJeM ńuzctuqce1 rvr 1eunsńg: w \nul6 v -^oJń.irrp",lfuqe1e:d .ńpe1ly rvrńuzcÓ.l . /86 L B/ńPzslep1 :p o.|^tc]!l9Ęnq ,.H oyfnwe3 'g .po 1ńuzc;uqca1 1euńsń6 oy[nwes ' z96| e Mezsle11.ńpe1y'alĄclu/ńop .Z ,,p -nqrnńuzctuqcel1euńsńa:raqne1 |4st!ńzczsrue .g/6 emezsle11.ńpe1ly ! ńuozczsoldp1 >1eunsfu nr1suo1,tzcoqól tc1 ' qcńłro1eq r 1e7 ,:p 'I e>1st4fizcqelqc '.V ::ń t,tślei,utń' qsnó1zcats ANVIMOOng AZCINHCST

xsNns^u 3Cvrnsldo lv?vlsv SNVUSAM

.

| |łr9|qzoleluelłre1spezldeuozczsolon

^Mopnqoad łouns^U 8 L91 l. ll1 ::]:: :'1"].::f,l 'eupIMopnq |łuns^U'^uzclut,łce} ^o.s 16ńurou .' g

ff,fiil:il;;;..";;6'."'

1"r'o' |91os|-Nd

""l":

.bnnołnńl Ółzc||qel ! lsłol ,łouns .ń"reu obauoz ceuzałd o6erno1unsńl .^uełMopnq1eunsńg te?6 os|-Nd [o9] ezsn)JP |c9Ózc qc^u '66t: .qcńufńc1nltsuol ^^gluaruoIo -enno1fuqe1eldqcńzcoqol Mgłuns^J ńpesez eu1969'eue;łr eluervrńuo1ńnn .opnq l1unsńg .ńuzcruqcerleuns,tg t66VLenL os|-Nd [6?] .t.łc^uel/\'^ aluezc .opnq qcełunsń'leu tfcue.le1o} elcuelel0l nn n66Vn}Zg osl-Nd [8?] 'ofMlcluMopnq -Puzo .qcńuenno1ń:qe;eldtfc1 .eue1nn -nllsuoł nzBluoul op r1unsńg .^uzc|uqcol1_euns,tg v66|:zL|v osl-Nd [Z?] -opnq r1unsńu '(etuezblnneu; elu .o|solupoo|u|-l.^ue|Mopnq1eunsńg 866 l:89o' os|-Nd [9?] 'elue/\^ . o1 n z l ń p o l e y 1; . ń u e 1n n o p n q 1e u n s ńg8 6 6 t : v 6 9 zo s | -N d[ 9 ? ] .(ńnnotel1zsnłlV) eu;elcedse|uozcpuzoI e|ueuoł^M^p 'olu -o1ey1'elcrurleg 'au;96o ^pesez .ennoleluń11 .^uz3luq3el'1"uń,ig 966 t:łV/6z l osl-Nd [t'] .eu1efcedsp|uozceuzoI e|ueuoł^M 'etclur;e6 'aul960 ^Pesez 966 t:6z t os|-Nd .Auzcruqcel 1eunsńg .etuervroletr'uA1i1 ^poreU! ..,ńrnopnqezldl |łl9lqzoJ aruetMelspead euozczso"tdfl ouelrt,lr td .opnq r1unsńB .^uzc|uqcol'1eunsńg 8t9t os|-Nd 'lolels I llull 'M9lelul^M .euplm qcńule1npotuo|ue|Melspozld .^uzcluqcolleuns,ig ż66t:0998 oS|-Nd .opnq lłuns^u 'e/\/Ą o s | -N d -o tn ń } ! łz c ! |q BI . ^u z c |u q 3o } łe u n s ńg' 6 6l :o o zt 'eu196o ^uluuel?66t: t-to'g osl-Nd 'o^ttiu^opng 'er6oloutr'ure1

[s?]

|zn)

It'] [o?] [6e]

i !

I

Rysunek techniczny  

kreski kreski

Advertisement