__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020


Bate-året 2020 JANUAR Vi feirer! Bate har vokst og rundet:

800 kunder 25 000 boliger til forvaltning Kundene våre har gitt oss en tilfredshetsscore på 7,5 av 10 - og vi jobber med tiltak for å løfte den enda mer til neste år.

MARS Koronapandeminen rammer Norge og vi må sette inn harde tiltak for å begrense smitte og ivareta selskapets økonomi gjennom en vanskelig periode - inkludert permittering av ansatte. Byggeaktiviteten stopper ikke opp, og denne måneden starter grunnarbeidet på Fridas hage. Tidsriktig nok - nå blir også medlemskortet digitalt.

MAI Overraskelsenes måned! En uventende Anna Elise Sørdal Klungre blir tildelt prisen ”Batetalentet 2020” på scenen til Stavanger Jazzforum. I tillegg kommer vi på døra med gave til vårt:

medlem 55 000

2

Bate årsrapport 2020

FEBRUAR VI lanserer Bates grønne kroner et fond for å realisere sosiale og bærekraftige tiltak i boligselskapene våre. Vi arrangerer også boligseminar i Haugesund for nye kunder.

APRIL Etter nedstengingen av Norge jobber vi på spreng sammen med Pivotal for å lansere en digital løsning for årsmøter og generalforsamlinger. En midlertidig lovendring åpner for at møtene kan gjennomføres via skjerm, og i april er vi i gang. I løpet av året blir det gjennomført i alt:

200 digitale årsmøter/ generalforsamlinger

JUNI Bates generalforsamling blir arrangert på Hotel Residence i Sandnes. Harald Martin Gjøvaag blir valgt som ny styreleder etter Eirik Tjemsland.


JULI I Sandnes er to spennende Bateprosjekter i ferd med å ta form; Rekkehus på Hovemarka og bygårder og høyhus i Møllekvartalet. Høyhuset blir Sandnes’ høyeste bygg, med:

16 etasjer

SEPTEMBER Vi gjør et nytt framstøt for å sette førstegangsetablererne på agendaen, med innlegg i blant annet Stavanger Aftenblad og DN.

AUGUST I lys av koronapandemien gjennomfører vi en ekstra spørreundersøkelse blant våre medlemmer og kunder for å undersøke om deres behov har endret seg. To klare funn står ut - 57 prosent svarer at de har oppussingsplaner i løpet av de neste fem årene, og 60 prosent mener det viktiste Bate kan bidra med til samfunnet er å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Det første rekkehuset på Hovemarka blir overtatt av sine nye eiere. Vi arrangerer digitale kurs om budsjettering og årsregnskap for styremedlemmer.

OKTOBER Vi lanserer byggetrinn 2 på Hovemarka - 11 nye, familievennlige rekkehus.

NOVEMBER Vi går mot et rekordår på medlemssiden. Ved årsskiftet skal vi regne hele:

2 939 nye medlemmer I slutten av året løfter vi fram forkjøpsretten i markedsføringen vår Bate-medlemmers største fordel.

DESEMBER Vi signerer vår første vaktmesterkontrakt i Haugesund. Vaktmesteren fra Bate passerer nå:

20 mill. kr i omsetning På tampen av året inngår 52 av kundene våre avtaler om tilleggstjenestene Bates vedlikeholdsplan og/eller BevarHMS.

Bate årsrapport 2020

3


Der andre ser en bygningsmasse som skal driftes og vedlikeholdes, ser vi i Bate folk sine hjem. Vi har bygget og forvaltet boliger for medlemmene våre gjennom 75 år, og bistår i dag boligselskap med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Som medlemsorganisasjon er vi ikke bare opptatt av å utvikle gode boliger, men vil skape bomiljø og nabolag hvor beboerne våre trives gjennom hele livet. Line Andersen Nyberg, konstituert administrerende direktør i Bate

4

Bate årsrapport 2020


Årsberetning 2020 2020 er et år de fleste vil forbinde med koronapandemien. Slik er det også for Bate. Men selv om pandemien har skapt både usikkerhet og nye utfordringer, kan selskapet se tilbake på et framgangsrikt år. På nyåret lanserte Bate spennende nyheter som heldigitalt medlemskort og Fiksa - en nettbasert tjeneste hvor beboere kunne bestille hjelp til stort og smått de ville ha fikset i hjemmet. Selskapet arrangerte kurs om gjennomføring av årsmøter for styremedlemmer i Stavanger, og inviterte til boligseminar i Haugesund. I tillegg ble Bates grønne kroner introdusert – et nytt fond for sosiale og miljøvennlige tiltak i Bates boligselskap. 12. mars tok pandemien for alvor grep om Norge, og som alle andre måtte Bate snu seg raskt rundt for å takle en ny og usikker hverdag. Kontoret var ikke lenger en samlingsplass, befaringer og reiser ble avlyst, og prioriteringer ble gjort ut fra en langt kortere tidshorisont. Det ble tatt flere grep for å ivareta selskapets integritet: Strategiske initiativ, som Fiksa og digitale utviklingsprosjekt, ble satt på hold, markedsføringsbudsjettet ble kuttet og rekrutteringsprosesser ble utsatt. I tillegg ble 10 prosent av de ansatte helt eller delvis permittert for å holde kostnadene under kontroll i den første uoversiktlige perioden av pandemien. Heldigvis ble de mest pessimistiske anslagene aldri en realitet. Gjennom året har selskapet snarere opplevd vekst i boligomsetning - spesielt brukte boliger, økt bruk av fordelene i fordelsprogrammet, og ikke minst vekst i antall medlemmer. Pandemien har vist folk verdien av et godt hjem, hvor Bates virksomhet er helt sentral.

Konsernet Datterselskaper som inngår i det konsoliderte konsernregnskapet er Bate AS, Vaktmesteren fra Bate AS, Real Prosjektutvikling AS, Hillevågsveien 17 AS, Hillevågsveien Næring AS, Strandgata Gamle Stavanger AS, Bate Tilvalg AS, Uldal Eiendom AS og Fiksa AS. I tillegg har vi disse tilknyttede selskapene: Hovemarka utbygningsselskap AS, Vindhagen AS, Møllekvartalet AS, og Goagarden AS. I takt med økt etterspørsel og vekst, er organisasjonen utvidet med flere nye stillinger. I slutten av året ble det gjort en markedstilpasning av driftsorganisasjonen, som nå består av tre avdelinger: kunde, bomiljø, og salg og marked. Organisasjonsendringene skal stimulere til økt samarbeid mellom ulike fagmiljø internt og støtte opp om Bates offensive vekststrategi utenfor egen region.

Styret mener årsregnskapet, notene og beretningen gir et rett bilde av driften og situasjonen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning har det ikke skjedd noe som endrer den vurderingen. Rekordår for medlem 56 500 medlemmer var registrert ved utgangen av 2020. I løpet av 2020 fikk Bate 2 939 nye medlemmer - nesten 13 nye medlemmer hver arbeidsdag. Snittalderen på de nye Bate-medlemmene var 33,5 år. Det er likevel aldersgruppen 0 – 20 år som er selskapets største medlemsgruppe, med over 9 600 medlemmer. Medlemsfordeler Forkjøpsretten er Bate-medlemmenes største fordel– men ikke den eneste. Medlemskapet kan nemlig brukes til å oppnå rabatt og bonus i en rekke butikker både lokalt og nasjonalt. I 2020 ble medlemskortet digitalt. Det betyr at det ble tilgjengelig via Bate-appen på mobilen i stedet for et fysisk plastkort. Overgangen har gått fint, og har gitt Bate en mer bærekraftig og effektiv medlemsløsning. Samtidig har bruken økt kraftig. Medlemskortet omsatte for 98 millioner kroner i 2020. Gjennom dette har medlemmene opptjent 4,8 millioner kroner i bonus. Boligutvikling og samfunnsrolle Bate ønsker å være en fremtidsrettet stedsutvikler som tenker på helheten; bolig, grøntområder, rekreasjon og bærekraft. Folk som bor i områder Bate har utviklet skal føle kvalitet i grønne, trygge, gode nabolag. Selskapet har en sterk økning av lag som har installert ladeløsninger for elbiler, og vi tester videre alternative energiløsninger. Utvikling, salg og oppføring av nye boliger er lagt til Bates datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Selskapet selger de ferdige boligene til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, utvikling, salg og gjennomføring ligger i Real. Selskapet bruker i hovedsak fulltegningsforsikring for prosjektene gjennom NBBL Fulltegningsforsikring AS, noe som reduserer risikoen. Boligmarkedet i regionen har vært utfordrende med svak vekst og lavest prisutvikling sammenliknet med andre større byer, som Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo. Kundenes krav til boligene er store med hensyn til kvalitet og beliggenhet, og for Bate er det helt avgjørende å kunne tilby medlemmene de riktige boligene med de rette løsningene. I 2020 har konsernet bygget høyhus og leiligheter i Møllekvartalet i SandBate årsrapport 2020

5


nes, to leilighetsbygg i Fridas hage, ferdigstilt åtte og igangsatt byggingen av ytterligere elleve rekkehus på Hovemarka i Sandnes. Flere tomter er under utvikling og forventes å kunne lanseres for salg i løpet av de kommende årene. Selskapet hadde et mål om å oppnå 11 prosent markedsandel i 2020, men har ikke fått realisert nok prosjekter til å innfri dette. Tomtebanken er imidlertid styrket i løpet av året gjennom overtakelse av Rektor Steens Plass 1 og inngått avtale for Køhlerlåven i Stavanger. I tillegg er grunnlag for kjøp av enda flere tomter lagt, og selve overtakelsen av ytterligere en tomt i Østre bydel i Stavanger er planlagt i 2021. Dette gir et godt utgangspunkt for videre vekst og økt markedsandel. Markedsituasjon, salgs- og utbygningspotensiale er en viktig del av vurderingsgrunnlaget ved kjøp av nye tomter. Spesielt viktige er områdene med god kollektivdekning; langs dobbeltsporet og bussveiene, ved sentrale knutepunkt og i hele båndbyen Sandnes – Stavanger. For Bate er det viktig å investere i enda flere tomter langs hovedinfrastrukturen i årene som kommer. Salget av bruktboliger har holdt seg på et høyt nivå gjennom store deler av året. Av totalt 2 024 solgte bruktboliger, ble 147 boliger kjøpt av medlemmer som benyttet seg av forkjøpsretten. Det er bortimot en dobling sammenliknet med 2019. Leie-eie på dagsorden En viktig sak som Bate har fremmet dette året, er muligheten for å få flere unge inn på boligmarkedet gjennom selskapets leie-eie-modell. Startlån er ikke lenger en mulighet for denne gruppa, og det er derfor jobbet aktivt med å få kommunene med på en ny finansieringsløsning. Selskapet har vært i dialog med både lokale og nasjonale politikerne, og satt leie-eie-modellen på dagsorden ved flere anledninger. Interessen har vært stor og Bate har mottatt mye positiv oppmerksomhet rundt modellen. Bate ønsker å realisere flere boligprosjekter som dette, og å være en samarbeidspartner som bidrar til at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Selskapet ser derfor også på flere modeller som vil bidra til å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for alle. Sunn kjernevirksomhet Teknisk vedlikehold, regnskapsførsel, og økonomisk og administrativ forvaltning er en viktig del av Bates virksomhet og et strategisk satsingsområde for videre vekst. Selskapet forvalter boligselskapenes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i det enkelte selskap. Som forretningsfører, forvalter Bate en samlet bygnings- og eiendomsmasse på 70 milliarder kroner. Det er en økende etterspørsel etter selskapets tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging, både når det gjelder vedlikehold, reha6

Bate årsrapport 2020

bilitering og ordinær drift. Styrene i boligselskapene står overfor stadig økte krav og etterspør i større grad Bates tjenester for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag for effektiv drift. Med bakgrunn i økt etterspørsel har Bate blant annet utvidet tjenestetilbudet i 2020 for å kunne bistå boligselskapskunder som har behov for advokattjenester. I 2020 fikk selskapet 62 nye kunder, som omfatter 1 139 boliger. Det betyr at selskapet ved årsskiftet har forretningsførsel for i alt 863 boligselskaper og 27 557 boliger i ordinær drift. Internkontroll/HMS Bate boligbyggelag er opptatt av trygge bomiljø. Boligselskapene har ansvar og plikt til å utøve internkontroll i henhold til «Forskrift om helse, miljø og sikkerhetsarbeid». Sammen med Storbybolig leverer selskapet systemet «Bevar HMS». Det er nettbasert og hjelper boligselskapene med å utføre sine lovpålagte oppgaver på en god måte. I løpet av 2020 inngikk 34 nye kunder avtale om Bevar HMS. Ved årsskiftet hadde totalt 345 kunder denne tjenesten hos Bate. Byggfornyelse I 2020 gjennomførte Bate 45 ulike rehabiliteringsprosjekter for våre kunder. Disse hadde en samlet prosjektverdi på rundt 165 millioner kroner. Vi bistod i tillegg våre kunder med 38 forprosjekter og behandlet 772 forsikringssaker for våre kunder. Vaktmesteren fra Bate AS Vaktmesteren fra Bate fikk 26 nye kunder i 2020. Ved årsskiftet hadde 179 boligselskaper fast vaktmester- og/eller gartneravtale. Selskapet har 14 ansatte. Regnskap I 2020 har Bate behandlet 673 452 bilag. På vegne av kundene administrerer selskapet bankinnskudd, som ved årsskiftet utgjorde cirka 760 millioner kroner, og lån som utgjorde 7 000 millioner kroner. Vi har kontinuerlig søkelys på forbedringer, effektivisering og digitalisering, og har tatt i bruk både maskinlæring og roboter for å effektivisere daglige regnskapstjenester. Opplæring Selskapet driver utstrakt opplæring av styrene i boligselskapene. Sentrale tema for kursene er vedlikeholdsansvar for boligselskap og eier, skadeforebygging, HMS, samt opplæring i styrearbeid og styreportal. Siden det ikke har vært mulig å invitere til fysiske samlinger siden mars, har mesteparten av opplæringen skjedd via video og digitale kurs. Koronapandemien har også preget styrenes arbeid. En midlertidig forskrift åpnet for at årsmøter og generalforsamlinger kunne gjennomføres digitalt, og i samarbeid med BBL Pivotal fikk Bate raskt lansert en egen løsning for dette. Mer enn 200 kunder valgte


å gjennomføre sitt viktigste arrangement i selskapets digitale løsning i 2020 – med gode resultater. Valgdeltakelsen var i snitt noe høyere sammenliknet med fysiske årsmøter foregående år. En lovendring som vil åpne for digitale årsmøter på permanent basis er nå under behandling, og selskapet forventer at dette vil bli en foretrukket arrangementsform blant sine kunder også etter pandemien. Trygge økonomiske rammer Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. I samsvar med regnskapslovens § 3 3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for det ligger konsernets finansielle stilling, resultatprognoser for 2021 og konsernets planer for årene fremover. Spredningen av koronaviruset har i 2020 medført ekstraordinære tiltak for store deler av samfunnet. Vi som arbeidsgiver har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten og samtidig støttet opp om myndighetenes anbefalinger. Vi har begrenset vår reisevirksomhet, gjennomført møter og kurs digitalt, og majoriteten av våre ansatte har jobbet hjemmefra. Bate følger situasjonen tett og styret anser at selskapet og konsernet har tilstrekkelig beredskap, soliditet og likviditet til å håndtere situasjonen på en tilfredsstillende måte. Med unntak av Hovemarka, har vi fulltegningsforsikring på alle prosjektene våre. Risikoen vår er i stor grad knyttet til entreprenørene som vi samarbeider med – hva de gjør og hvor robuste de er. I tillegg er det avgjørende hva som skjer videre med oljeprisen, arbeidsledigheten og markedet vårt. Da gjelder det å være best i klassen. Finne ut hvem som skal bo i boligene våre. Samarbeide med kommunene rundt oss. Og løse utfordringer i fellesskap. I tillegg vet vi at det er mange som foretrekker å kjøpe bolig av Bate – det betyr at vi må bli enda flinkere til å markedsføre oss som boligbygger. Regnskapet til Bate viser et overskudd før skatt på kr 12 131 113. Overskudd etter skatt ble kr 10 522 464. Styret foreslår at resultatet disponeres slik: kr 10 522 464 overføres til annen egenkapital. Bokført egenkapital for Bate per 31.12.2020 er kr 204 394 915. Selskapet har i 2020 avgitt følgende konsernbidrag: Til Bate AS, kr 8 094 159 med skattemessig virkning og kr 3 894 591 uten skattemessig virkning.

stillende nivå. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger for påløpte og eventuelle fremtidige forpliktelser. Fremtidig lønnsomhet er avgjørende for å ha en tilfredsstillende egenkapital og dermed styrke til å gå inn i nye og krevende prosjekter til fordel for medlemmene. Forskjellen mellom kontantstrøm fra driften og driftsresultat er oppgjør for salg av boliger i prosjekter som er inntektsført tidligere år.

Organisasjon Ordinær generalforsamling ble avholdt 17. juni 2020. Styret har hatt åtte styremøter og behandlet 78 saker. Etter avtale med styret fratrådte administrerende direktør sin stilling februar 2021 og prosessen med å finne hans etterfølger er igangsatt. Line Andersen Nyberg er konstituert som ny administrerende direktør for boligbyggelaget. Hun kommer fra stillingen som økonomi- og finansdirektør. Personalforhold og arbeidsmiljø Antall ansatte i konsernet ved utgangen av 2020 var 112 mot 101 ved utgangen av 2019. Ansatte har i henhold til Bates vedtekter hatt to representanter og to vararepresentanter i styret. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har tre medlemmer fra arbeidsgiversiden og tre medlemmer fra arbeidstakerne. Bedriften er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke og har gjennom Virke tariffavtale for boligbyggelag med Fagforbundet og NITO. Det var ingen skader på personer i 2020. I 2018 og 2019 ble Bate sertifisert Great Place To Work, men i 2020 nådde vi ikke kravet for å bli re-sertifisert. Målet er å bli sertifisert igjen i 2021. Selskapet følger opp forbedringsområdene og gjør tiltak for å nå dette målet. Arbeidet for å sikre et godt arbeidsmiljø pågår kontinuerlig. Bedriften er tilsluttet avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) og det har gjennom året vært lagt stor vekt på systematisk sykefraværsoppfølging. Fravær Fraværet for 2020, i selskapene som inngår i konsernet, sammenlignet med 2019:

Konsernets overskudd før skatt ble kr 1 598 451 og etter skatt kr 3 224 282. Bokført egenkapital for konsernet 31.12.2020 er kr 425 168 425. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Byggeprosjektene finansieres med egenkapital og byggelån. Øvrig drift finansieres med egenkapital. Konsernets egenkapital er på 77,4 prosent av totalkapitalen. I forhold til fremtidig kapitalbinding og risikoeksponering er egenkapitalen på et tilfreds-

Bate

Vaktmesteren

2019: </= 16 dager

1,6 %

1,8 %

2020: </= 16 dager

0,9 %

1,1 %

2019: > 16 dager

3,1 %

3,6 %

2020: > 16 dager

3,1 %

1,9 %

Tabellen fortsetter på neste side Bate årsrapport 2020

7


Bate

Vaktmesteren

2019: totalt fravær

4,7 %

5,4 %

2020: totalt fravær

4,0 %

3,0 %

Diskriminering Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle diskrimineringslovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Samfunnsansvar I Bate betyr samfunnsansvar å skape verdi for samfunnet som helhet og for menneskene som bor i boligselskapene. En del av samfunnsansvaret er å være en fremtidsrettet boligbygger og forvalter - med ansvar for å ta vare på mennesker, samfunn og miljø. Bærekraftige løsninger og gode sosiale fellesskap er noe av det viktigste i et Bate-borettslag eller -sameie. Selskapet har valgt å gjøre en ekstra innsats innen tre av FNs bærekraftsmål. Målene fungerer som retningslinjer i Bates arbeid som utbygger, boligforvalter og i den daglige driften:

I Bate med datterselskaper var det per 31.12.2020 ansatt 59 kvinner (54 %) av 109 ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen over 70 %, det vil si 5 av 7 ledere. Totalt i ledende stillinger hos bedriften er kvinneandelen 60 %.

God helse. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Likestilling og mangfold Bate arbeider målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsarbeidet er forankret i virksomhetens ulike strategier, verktøy og retningslinjer. I selskapets personalhåndbok står det at Bate skal jobbe for å gjennomføre kompetanseutviklingstiltak, som sikrer at begge kjønn likestilles for kvalifiserende arbeidsoppgaver, spesielt med sikte på ledelsesoppgaver. Det er etablert kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og en likestillingsfremmende praktisering av disse. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.

Ansvarlig forbruk og produksjon. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

De fleste stillingene i selskapet fulltidsstillinger. Midlertidig ansettelse er kun avtalt i enkelte tilfeller, innenfor lovens rammer. Bate er opptatt av mangfold, og har ansatt en tilnærmet lik andel kvinner og menn. I fjerde kvartal 2020, ble det gjort en kartlegging av kjønnslikestillingen, for å undersøke om det finnes risiko for diskriminering, eller hindre for likestilling. I tillegg blir det gjort en årlig kartlegging av bedriftens lønnsforhold fordelt etter kjønn. Denne kartleggingen har ikke avdekket behov for videre tiltak i 2020. Som arbeidsgiver er Bate opptatt av å legge forholdene til rette for at medarbeidere kan kombinere arbeid og familieliv. Dette er noe selskapet ønsker å bli enda bedre på. Det vil derfor bli gjennomført en utvidet kartlegging av sammensatt diskriminering og eventuelle likestillingsutfordringer i samarbeid med de tillitsvalgte. HMS-politikk HMS-hensyn skal ivaretas i alle aktiviteter og Bate skal bidra til god HMS-kultur i samtlige prosjekter. Selskapet vil forebygge ulykker og helseskader, og legge til rette for et sunt arbeidsmiljø hvor alle tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet. Dette blir gjort i samsvar med Bates verdier og intensjoner i lover og forskrifter. 8

Bate årsrapport 2020

Bærekraftige byer og samfunn. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Ved å jobbe aktivt for å bidra til disse målene, vil Bate bidra til å bekjempe ulikheter, skape sosiale og trygge miljøer, og til å stoppe klimaendringene innen 2030. Bates grønne kroner Gode sosiale fellesskap er viktig. Bates grønne kroner er et fond til støtte for klima- og miljøvennlige tiltak i borettslag og sameier som er tilknyttet Bate. I 2020 er det delt ut 300 000 kr til 16 ulike boligselskap. Bates grønne kroner blir videreført i 2021, med nye 300 000 kr og tildeling i løpet av høsten 2021. Ytre miljø Bate har en egen klimaplan og jobber målrettet med tiltak som skal bidra positivt til miljøet. I 2020 har selskapet blant annet samarbeidet med Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL, om å utvikle et bærekraftsprodukt for borettslag og sameier. Det skisserer en trappetrinnsmodell, hvor trinn 1 er enkle tiltak som boligselskapene kan gjennomføre selv, mens tiltakene på de neste trinnene er mer virkningsfulle og omfattende. Her er noen av tiltakene vi har gjort i 2020: Innført digitalt medlemskap og avviklet plastkort til medlemmer. Sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift siden 2008 og har utført miljøtiltak som har lønnet seg økonomisk, gitt gevinster for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet i en global sammenheng. Støttet Pådriv-prosjektet i Hillevåg, som arbeider for en bærekraftig utvikling av bydelen Hillevåg. Deltar i arbeidet i Grønn By - et nettverk mellom offentlige etater, næringsliv og organisasjoner hvor Bate bidrar med kompetanse og erfaring med mål om bærekraftig verdiskaping, innovasjon


og utvikling i vår region. Bate vil søke om å miljøsertifisere (BREEAM-NOR) nye prosjekter hvor det er mulig å gjennomføre. Dersom sertifisering ikke er mulig, skal vi likevel gjøre konkrete miljøtiltak, som gjør prosjektene grønnere.

Samarbeid med andre boligbyggelag Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene TOBB i Trøndelag, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og BONORD i Tromsø og Harstad og Bate i Rogaland. Dette samarbeidet gir Bate-medlemmer forkjøpsrett på både brukte og nye boliger for salg, i tillegg til utleieboliger i noen av de største universitetsbyene i Norge.

Hva mener kundene våre om oss?

et positivt bidrag til samfunnet. Hvilke områder vil du anbefale oss å prioritere? Hele 60 prosent mener det viktigste vi som boligbyggelag kan bidra med i samfunnet, er å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Veien videre I 2021 vil vi fortsette investeringene og den nødvendige utviklingen. For å klare dette er det samtidig en forutsetning at vi opprettholder en positiv drift. Boligmarkedet i regionen er utfordrende. Det stiller store krav til oss som utbygger. Vi må tilby medlemmene våre de rette boligene med de riktige løsningene. Vi endrer ikke kurs og veien fram mot 2025 vil fortsatt være preget av:

I 2020 har vi fått bedre innsikt i hva våre ulike kundegrupper ønsker av oss, både gjennom tett dialog og spørreundersøkelser. Vi er kontinuerlig på jakt etter områder hvor vi kan bli flinkere og hvor vi kan gjennomføre forbedringer som betyr noe for våre kunder.

Enda bedre drift og kvalitet slik at vi øker andelen svært fornøyde kunder.

Resultatene fra årets medlemsundersøkelse gav kundesenteret gode skussmål. Folk er godt fornøyde med både service, svartid og hjelpen de får.

Bygge kompetanse både internt og hos våre kunder.

I 2020 ønsket vi oppnå en kundetilfredshetsscore på 8 av 10. Alt i alt gir kundene våre, representert ved styrelederne i boligselskapene vi er forretningsfører for, oss karakteren 7,7. Det er, selv om målet ikke ble nådd, et godt resultat. Relasjonsstyrken vår går på hvor tilfredse kundene er med den løpende oppfølgingen de får og kontaktpersonene i Bate. Her gjør vi det veldig godt, med en samlet score på hele 8,4 mot 7,9 i 2019. Resultatene blir nøye gjennomgått. I tilfeller hvor styreledere har pekt på problemer og ting som ikke fungerer godt nok, tar vi kontakt og setter inn tiltak. I august svarte over 1 000 kunder på hvilke forventninger de har til oss som boligbyggelag. Ett av spørsmålene lød: Bate har en ambisjon om å skape

Styrke produkt- og tjenestetilbudet basert på reelle kundebehov, for å levere enda mer verdi for alle våre kunder - også i fremtiden.

Harald Gjøvaag Styreleder

Tor Sigurd Selseng Styremedlem

Jan Erling Danielsen Styremedlem

Cecilie Melbye Styremedlem

Bygge gode boliger og utvikle gode bomiljø i hele regionen. Utvikle eksisterende bomiljø hos våre kunder, slik at verdiene til beboerne ivaretas.

Styrke vår merkevare og kjennskapen til Bate.

Utvide nedslagsfeltet vårt, og tilbudet til våre medlemmer, gjennom stegvis ekspansjon utenfor Rogaland. Styret og administrasjonen arbeider aktivt med videre oppbygging av egenkapitalen gjennom lønnsomhet og risikostyring. Å styrke lønnsomheten ytterligere innen kjerneområdene må prioriteres slik at vi er bedre rustet til å møte økt konkurranse og tider med lavere nybyggvirksomhet. Styrets oppfatning er at Bate boligbyggelag er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer.

Inger Janne Karlsen Styremedlem

Marion Svihus Styremedlem

Hans Egil Jacobsen Styremedlem

Line Andersen Nyberg Konstituert adm. dir

Styret for Bate boligbyggelag | Signert med elektronisk signatur | Stavanger 23.mars 2021 Bate årsrapport 2020

9


Resultatregnskap Morselskap

2019

Konsern

2020

Note

2020

2019

Driftsinntekter 12 696 941

12 970 177

Medlemskontingenter

12 969 877

12 696 641

0

0

Salg av fast eiendom

84 524 605

80 441 496

112 170 004

113 375 120

Andre driftsinntekter

132 300 008

128 938 945

124 866 945

126 345 297

Sum driftsinntekter

229 794 490

222 077 081

103 327

94 828

Varekostnader

83 854 951

77 592 243

76 768 263

82 095 081

Lønnskostnad

4, 5

90 394 948

84 375 980

1 008 858

577 298

Avskrivning

6

930 253

1 216 632

0

0

Nedskrivning

13

12 472 972

2 000 000

50 989 161

42 846 944

Annen driftskostnad

3, 4, 6

53 113 617

57 151 452

128 869 609

125 614 151

Sum driftskostnad

240 766 741

222 336 307

-4 002 664

731 146

Driftsresultat

-10 972 251

-259 226

2

Driftskostnader

Finansinntekter/-kostnader 0

0

Inntekt på investering i datterselskap

7

0

1 248

0

0

Andel resultat tilknyttet selskap

7

-38 535

47 280

2 599

19 963

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

7 005

0

8 823 192

11 390 958

Annen renteinntekt

14 281 288

13 430 652

8 825 791

11 410 920

Sum finansinntekter

14 249 758

13 479 180

12 131

10 953

Annen rentekostnad

1 679 057

760 637

0

0

Annen finanskostnad

0

48 342

12 131

10 953

Sum finanskostnader

1 679 056

808 978

8 813 660

11 399 967

Netto finansposter

12 570 702

12 670 201

4 810 996

12 131 113

Resultat før skattekostnad

1 598 451

12 410 976

715 720

1 608 649

Skattekostnad på ordinært resultat

-1 625 831

1 927 357

4 095 276

10 522 464

Ordinært resultat

3 224 282

10 483 619

4 095 276

10 522 464

Årsresultat

3 224 282

10 483 619

2 572 364

10 522 464

Overført annen egenkapital

3 224 282

10 483 619

1 522 912

0

Avsatt til konsernbidrag

0

0

0

0

Overført til udekket tap

0

0

10

Bate årsrapport 2020

9

Overføringer 12


Balanse Morselskap

Konsern

2019

Note

2020

2019

1 989 523

0

1 989 523

0

5 850 000

12 445 944

9 643 454

482 192

1 809 801

2 087 061

17 303 255

15 015 198

Eiendeler Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler 0

0

Forskning og utvikling

0

0

Sum immaterielle eiendeler

16

Varige driftsmidler 0

0

Tomter,bygninger og annen fast eiendom

0

0

Anlegg under utførelse

1 548 075

1 436 269

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.

1 548 075

1 436 269

Sum varige driftsmidler

6

6

Finansielle anleggsmidler 94 594 762

104 802 797

Investeringer i datterselskap

7

0

0

0

0

Investering i tilknyttet selskap

7

11 517 164

11 805 699

19 961 292

19 961 292

Investeringer i aksjer og andeler

8

21 001 687

21 001 687

0

0

Ansvarlige lån

14

13 880 200

13 101 236

0

0

Andre langsiktige fordringer

2 414 189

2 552 592

114 556 054

124 764 089

Sum finansielle anleggsmidler

48 813 240

48 461 214

116 104 129

126 200 359

Sum anleggsmidler

68 106 018

63 476 411

0

Varelager

13, 15

282 493 889

230 462 144

7 290 872

4 140 821

Kundefordringer

15

9 296 070

8 593 282

8 605 894

2 636 583

Andre fordringer

10

1 787 462

7 210 757

15 896 767

6 777 403

Sum fordringer

11 083 532

15 804 039

101 425 512

122 397 896

Bankinnskudd,kontanter o.l.

187 821 718

201 298 113

117 322 278

129 175 299

Sum omløpsmidler

481 399 140

447 564 295

233 426 407

255 375 658

Sum eiendeler

549 505 158

511 040 707

Omløpsmidler 0

Fordringer

11

Bate årsrapport 2020 11


Balanse Morselskap

2019

Konsern

2020

Note

2020

2019

Egenkapital og gjeld Egenkapital

Innskutt egenkapital 18 022 600

18 902 200

Andelskapital

12

18 902 200

18 022 600

18 022 600

18 902 200

Sum innskutt egenkapital

12

18 902 200

18 022 600

Opptjent egenkapital 174 970 252

185 492 715

Annen egenkapital

12

406 133 725

402 920 588

0

0

Minoritetsinteresser

12

132 500

132 500

174 970 252

185 492 715

Sum opptjent egenkapital

406 266 225

403 053 088

192 992 851

204 394 915

Sum egenkapital

425 168 425

421 075 688

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 5 787 700

6 574 405

Pensjonsforpliktelser

5

6 574 405

5 787 700

1 547 167

889 390

Utsatt skatt

9

705 746

1 120 846

7 334 867

7 463 795

Sum avsetninger for forpliktelser

7 280 151

6 908 546

10 322 254

5 672 436

Leverandørgjeld

7 393 915

17 331 767

750 216

485 726

Betalbar skatt

485 726

1 318 587

9 188 808

8 886 574

Skyldige offentlige avgifter

10 127 844

10 222 624

0

0

Gjeld til kredittinstitusjoner

15

77 263 521

5 450 348

12 837 411

28 472 212

Annen kortsiktig gjeld

10

21 785 575

48 733 147

33 098 689

43 516 948

Sum kortsiktig gjeld

117 056 582

83 056 473

40 433 556

50 980 743

Sum gjeld

124 336 733

89 965 019

233 426 407

255 375 658

Sum egenkapital og gjeld

549 505 158

511 040 707

Kortsiktig gjeld

Harald Gjøvaag Styreleder

Tor Sigurd Selseng Styremedlem

Jan Erling Danielsen Styremedlem

Cecilie Melbye Styremedlem

9

Inger Janne Karlsen Styremedlem

Marion Svihus Styremedlem

Hans Egil Jacobsen Styremedlem

Line Andersen Nyberg Konstituert adm. dir

Styret for Bate boligbyggelag | Signert med elektronisk signatur | Stavanger 23. mars 2021 12

Bate årsrapport 2020


Kontantstrømoppstilling Bate 2019

Konsern 2020

2020

2019

1 598 451

12 410 977

372 972

-10 100

-1 318 569

-554 907

930 253

1 216 632

12 472 972

2 000 000

Kontantstrøm fra operasjonell aktiviteter 4 810 996

12 131 113

Resultat før skattekostnad

0

0

Tap /gevinst (-) ved salg av anleggsmiddler

-524 217

-750 216

Periodens betalte skatt

1 008 858

577 298

Ordinære avskrivninger

0

0

Nedskrivninger

-1 887 307

3 150 051

Endring i kundefordringer

-702 787

236 841

6 308 209

-4 649 818

Endring i leverandørgjeld

-9 937 852

11 564 679

0

0

Endring i varelager

-64 131 745

91 145 672

-6 260 078

11 265 594

Endring andre tidsavgrensinger

-19 795 361

-6 593 941

0

0

Resultatandel tilknyttet selskap

38 535

-48 280

-761 720

786 705

Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger

786 705

-761 720

-3 194 158

-3 183 024

Poster klassifisert som investeringsaktiviteter

-3 608 024

-3 194 158

-499 417

19 327 703

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-83 294 450

107 411 695

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -107 149

-465 492

Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler

-11 616 278

-613 949

0

0

Innbetalt ved salg av varige driftsmidler

5 662 500

45 000

-1 600 000

0

Utbetalt ved kjøp av aksjer

0

-1 877 120

0

0

Innbetalt ved salg av aksjer

250 000

0

3 194 158

31 83 024

Innbetalt utbytte

3 608 024

3 194 158

1 487 009

2 717 532

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-2 095 754

748 089

71 813 173

-87 893 852

-778 964

-6 551 030

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0

0

Netto endring i byggelån

0

0

Netto endring i ansvarlige lån

0

-1 952 451

Utbetalt konsernbidrag

0

0

722 400

879 600

Innbetalt andelskapital

879 600

722 400

722 400

-1 072 851

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

71 913 809

-93 722 482

Kontanter og bankinnskudd 31.12 1 709 992

20 972 384

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l.

-13 476 395

14 437 302

99 715 520

101 425 512

Bankinnskudd, kontanter o.l. 01.01.

201 298 113

186 860 811

101 425 512

122 397 896

Bankinnskudd, kontanter o.l. 31.12.

187 821 718

201 298 113

Bate årsrapport 2020 13


Noter til årsregnskapet 2020 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Følgende datterselskaper inngår i konsernregnskapet: Bate AS, Real Prosjektutvikling AS, Vaktmesteren fra Bate AS, Bate Tilvalg AS, Fiksa AS, Strandgata Gamle Stavanger AS, Hillevågsveien 17 AS, Hillevågsveien 17 Næring AS og Uldal Eiendom AS. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Tomt og byggelån Tomt- og byggelån presenteres kortsiktig likt som selskapets varebeholdning av tomter og prosjekter under utførelse som de er ment å finansiere. Aksjer og obligasjoner Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditet (likvide aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre 14

Bate årsrapport 2020

utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer og utførte tjenester skjer i den perioden varen er levert eller tjenesten er utført. Inntektsføring av medlemskontingenter inntektsføres i den perioden de mottas. Inntekter fra salg av fast eiendom består av oppføring av bygg i egen regi. Salget foregår før, under og etter oppføring av bygget. Det foretas løpende inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet og salg. Første inntektsføring er ved byggestart. For prosjekter som forventes å gi tap blir hele tapet resultatført. Prosjekter Akkvisisjonskostnader utgiftsføres fortløpende. Det benyttes løpende avregning etter fullføringsgrad for pågående anleggskontrakter. For kontrakter som forventes å gi tap, resultatføres tapet i sin helhet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid og har en kostpris som overstiger kr 15 000,- Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode.

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Pensjoner Foretaket har hovedsakelig to pensjonsordninger pr 31.12.2020, en innskuddsbasert ordning og en kompensasjonssparing. Usikret pensjonsordning Selskapet har usikret pensjonsordning for daglig leder for lønn over 12G. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, fripolise og fremtidig avkastning på pensjonsmidler. AFP ordning Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. AFP-ordningen er en førtidspensjonsordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye


AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det ble ikke betalt premie i den nye ordningen før i 2011, og da var premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil

øke for de kommende årene.

avsatt i selskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Investering i datterselskap og tilknyttede selskap Datter- og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden for tilknyttede selskaper. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter.

Note 2 Driftsinntekter Morselskap

Konsern

2020

2019

2020

2019

Forretningsførsel og adm. av boligselskaper

49 123 260

47 596 511

48 275 047

46 832 027

Prosjektadm. og byggeledelse

24 394 159

24 590 572

22 440 662

22 460 203

Inntekter fra boligomsetn.

20 032 980

17 082 112

20 032 987

17 092 112

Andre salgs og provisjonsinntekt.

19 767 816

22 214 826

21 598 063

23 544 785

56 906

685 982

322 449

1 272 959

Vaktmestertjenester

0

0

14 310 731

13 605 261

Varesalg

0

0

5 320 069

4 131 596

113 375 120

112 170 004

132 300 008

128 938 945

Andre driftsinntekter

Leieinntekter

Sum andre driftsinntekter

Note 3 Andre driftskostnader Morselskap

Konsern

2020

2019

2020

2019

621 519

576 006

621 519

576 006

Andre personalkostnader

3 739 120

4 566 872

3 849 572

4 815 656

Innleid arbeidskraft

1 769 264

4 062 607

1 769 264

4 062 607

Revisjon og konsulenthonorar

4 077 799

5 247 597

5 849 418

5 522 966

Eiendomskostnader

5 697 446

5 531 104

5 977 246

5 842 328

12 049 563

10 329 683

13 098 780

11 364 088

7 221 557

8 318 004

7 292 053

8 354 060

0

0

3 967 190

2 904 649

7 670 676

12 357 288

10 688 575

13 709 092

42 846 944

50 989 161

53 113 617

57 151 452

Andre driftskostnader Innkjøpt på vegne av kunder

Kontorholdskostnader Salgs og markedsføringskostnader Avsetninger vedr prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

Bate årsrapport 2020 15


Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser Morselskap

Konsern

2020

2019

2020

2019

64 894 377

61 166 098

71 969 787

67 612 125

Arbeidsgiveravgift

9 711 113

9 779 803

10 769 180

10 789 200

Pensjonskostnader usikret pensjoner

1 062 272

1 243 054

1 062 272

1 243 054

Driftspensjon/innskuddspensjon

5 324 842

3 538 230

5 464 454

3 669 100

Andre ytelser

1 102 477

1 041 078

1 129 256

1 062 501

82 095 081

76 768 263

90 394 948

84 375 980

81

85

95

97

Lønnskostnader Lønn

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

Bate kommer inn under OTP ordningen. Selskapet gikk fra 31/12 2013 over fra ytelsesbasert forsikring til en innskuddsbasertordning. Ordningene tilfredsstiller lovens krav. Selskapet (konsernet) har innskuddsbaserte ordninger som omfatter 95(109) ansatte og 10(10) pensjonister. Selskapet har en usikret pensjonsordning som dekker lønn over 12G, i tillegg til AFP-ordningen gjennom LO/ NHO. Lønn til daglig leder 2 200 902 Andre ytelser 53 745 Innskuddspensjon 162 861 I tillegg er det nedfelt en avtale om tilleggspensjon som tar høyde for lønn utover 12 G. Daglig leder har rett på 12 måneders etterlønn ved oppsigelse. Se note 5 for nærmere informasjon om ytelsespensjonsordning for lønn over 12G.

Daglig leder og Bate Boligbyggelag inngikk sluttavtale 22.02.202. Det er konstituert ny daglig leder som signerer på årsregnskapet for 2020. Styrehonorar Det er utbetalt kr. 770.000 i styrehonorar til styret i Bate boligbyggelag i 2020. Styret har ikke mottatt eller har rett på andre ytelser. Revisjonshonorar eks. mva. for 2020 utgjør følgende:

Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen

Bate

Konsern

271 356

489 606

28 000

28 000

0

81 113

219 451

229 576

Note 5 Pensjonsforpliktelse Selskapet har en usikret ytelsespensjonsordning for lønn over 12G som omfatter i alt 1 person. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregnet pensjonsforpliktelse bygger på aktuarberegning.

Avstemming pensjonskostnader

2020

2019

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

676 663

591 080

12 825

168 210

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatførte planavvik/estimatendringer Arbeidsgiveravgift

73 602 97 217

106 809

786 705

939 701

Kostnad innskuddspensjonsordning

5 464 456

3 669 100

Kostnad AFP ordning

1 062 269

1 243 054

Sum pensjonskostnad for året

7 313 430

5 851 855

Netto pensjonskostnad ytelsesordning

16

Bate årsrapport 2020


Avstemming pensjonsforpliktelse:

31.12.2020

31.12.2019

7 368 667

5 905 714

-794 262

-118 014

6 574 405

5 787 700

12/31/2020

12/31/2019

Diskonteringsrente

1,70 %

2,30 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,25 %

2,25 %

Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling

2,00 %

2,00 %

Årlig forventet G-regulering

2,00 %

2,00 %

Dødelighetstabell

K2013

K2013

Beregnet pensjonsforpliktelse 31.12. Ikke resultatført estimatavvik/planendring Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.

Økonomiske forutsetninger:

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer.

Note 6 Anleggsmidler Bate boligbyggelag

Konsern

Biler, inventar og kontorutstyr

Totalt

Anlegg under utførelse

Bygninger, tomt og annen fast eiendom

Biler, inventar og kontoutstyr

Totalt

5 071 789

5 071 789

482 192

12 845 944

6 554 018

19 882 154

Avgang 2020

0

0

0

6 422 972

0

6 422 972

Tilgang 2020

465 492

465 492

9 161 262

0

465 492

9 626 754

Anskaffelseskost 31.12.20

5 537 281

5 537 281

9 643 454

6 422 972

7 019 510

23 085 936

Akk. avskrivninger 31.12.20

4 101 012

4 101 012

0

572 972

5 209 708

5 782 680

Bokført verdi 31.12.20

1 436 269

1 436 269

9 643 454

5 850 000

1 809 801

17 303 255

577 298

577 298

0

187 500

742 754

930 253

Anskaffelseskost 01.01.20

Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Kostnadsført leasingleie

3-5 år

3-8 år

Lineær

Lineær

57 526

582 757

Fast eiendom i konsernet består per 31.12.20 av utleide boliger. Leieperioden er avtalt til 2021 med tre måneders oppsigelse.

Bate årsrapport 2020 17


Note 7 Datterselskaper og tilknyttede selskap Bate AS, ble stiftet av Bate boligbyggelag i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av Bate boligbyggelag som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet.

Bate boligbyggelag - Datterselskap Datterselskap

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Bate AS

1969

Stavanger

100 %

100 %

Bokført verdi 31.12.19

Endring bokført verdi

Bokført verdi 31.12.20

Resultat 2020

Egenkapital 31.12.20

94 594 762

10 208 035

104 802 797

5 396 712

57 339 290

Bate AS

Konsern - Datterselskap og tilknyttet selskap Bate AS eier alle aksjene i Real Prosjektutvikling AS, Vaktmesteren fra Bate AS, Bate Tilvalg AS og Fiksa AS. Real Prosjektutvikling AS eier 75% av aksjene i Strandgata Gamle Stavanger AS og 100% av aksjene i Hillevågsveien 17 AS, Hillevågsveien Næring AS og Uldal Eiendom AS. Selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet. Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Vindhagen AS

2006

Stavanger

50 %

50 %

Hovemarka Utbygging AS

2006

Stavanger

50 %

50 %

Møllekvartalet AS

2012

Sandnes

26 %

26 %

Goagarden AS

2015

Stavanger

50 %

50 %

Bokført verdi 31.12.2019

Endring bokført verdi

Resultatandel 2020

Bokført verdi 31.12.2020

Egenkapital 31.12.20

Vindhagen AS

343 466

0

343 466

686 931

Hovemarka Utbygging AS

627 267

-161 372

465 895

931 790

3 002

9 913 404

38 128 481

102 201

794 399

1 588 796

-56 169

11 517 164

Møllekvartalet AS

9 911 775

-1 373

Goagarden AS

692 198

Søstrene Hinna Utbygging AS

230 993

-230 993

11 805 699

-232 366

Sum

Tilknyttede selskaper er felleskontrollerte virksomheter eiet av Real Prosjektutvikling AS. Selskapene er regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Selskapet Søstrene Hinna Utbygging AS er solgt i løpet av 2020.

18

Bate årsrapport 2020


Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak Bate boligbyggelag - Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper

Anskaffelses kost

Balanseført verdi

Eierandel

25 000

25 000

14,3 %

6 896 822

6 896 822

9,2 %

13 014 470

13 014 470

13,4 %

25 000

25 000

0%

19 961 292

19 961 292

Storbybolig AS BBL-Datakompetanse AS Klare Finans AS Bilkollektivet SA Sum

Konsern - Aksjer og andeler i andre foretak Aksjer og andeler i andre selskaper

Anskaffelses kost

Balanseført verdi

Eierandel

25 000

25 000

14,3 %

6 896 822

6 896 822

9,2 %

13 014 470

13 014 470

13,4 %

25 000

25 000

0,0 %

Yg Technologies AS

277 120

277 120

1,7 %

Jørpeland Utviklingsselskap AS

763 275

763 275

15,0 %

21 001 687

21 001 687

Storbybolig AS BBL-Datakompetanse AS Klare Finans AS Bilkollektivet SA

Sum

Note 9 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Morselskap 2020

Konsern 2020

Ordinært resultat før skatt

12 131 113

1 598 451

Permanente forskjeller

-7 219 358

-11 720 168

0

-784 821

Endring midlertidige forskjeller

3 182 405

10 190 940

Årets skattegrunnlag

8 094 160

-715 598

Betalbar skatt på årets resultat

1 780 715

0

0

-4

-657 777

-2 111 539

1 608 650

-1 625 831

Underskudd til fremføring

For mye (-) / lite (+) avsatt skatt tidligere år Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat

Bate årsrapport 2020 19


Avstemming skattekostnader mot ordinært resultat før skatt Morselskap 2020

Konsern 2020

2 668 845

351 659

42 351

115 233

485 712

485 712

-1 588 259

-2 578 437

1 608 649

-1 625 831

485 712

485 712

1 780 715

2 176 614

15

15

-1 780 715

-2 176 614

485 727

485 727

22 % av resultat før skatt Effekt av endring post 113-124 i MF skjema Formueskatt Bate 22 % av permanente forskjeller Årets totale skattekostnad

Betalbar skatt i balansen: Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat Andre poster Betalbar skatt på avgitt/mottatt(+) konsernbidrag Betalbar skatt i balansen

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt, forskjeller som utlignes Bate 2020

Bate 2019

Konsern 2020

Konsern 2019

-406 654

-476 860

1 213 052

-358 382

0

-29 119 414

-21 429 222

-

0

1 485 969

1 539 010

-6 574 405

-5 787 700

-6 574 405

-5 787 700

-800 000

-884 955

-2 054 933

-1 956 955

11 003 445

13 754 306

10 853 547

13 566 934

Andre MF

1 020 299

827 793

28 048 438

20 397 928

Fordringer

-200 000

-400 000

-260 000

-476 353

4 042 685

7 032 584

3 592 254

5 495 260

0

0

-384 319

-400 502

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)

4 042 685

7 032 584

3 207 935

5 094 758

Beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)

889 390

1 547 166

705 746

1 120 846

889 390

1 547 167

705 746

1 120 846

Driftsmidler Tilvirkningskontrakter Finansielle instrumenter Pensjonsforpliktelse /midler (+) Påløpte kostnader Gevinst og tapskonto

Sum

Underskudd til fremføring

Ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel (-) Balanseført utsatt skatt/skattefordel (-)

20

Bate årsrapport 2020


Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern Morselskap

2020

2019

0

0

295 074

4 250 768

11 988 750

1 952 451

Langsiktige fordringer Kortsiktig fordringer Kortsiktig gjeld

Note 11 Bankinnskudd o.l. Morselskap Bundne midler i Bate boligbyggelag utgjør ved årsskiftet kr 10 391 536. I tillegg inngår aksjer og obligasjoner med kr 36 150 499, spesifisert nedenfor.. Verdipapirnavn

Beholdning

Inngangsverdi

Markedsverdi

Årets endring

130 071

14 769 058

15 789 357

192 506

0

0

0

0

312

10 521 678

12 993 278

-2 726 326

48 698

5 034 226

7 367 864

1 761 413

Sum

36 150 499

-772 407

Bankinnskudd

86 247 397

Alfred Berg Income Alfred Berg Nordic Inv. Grade ACC Alfred Berg Gambak Alfred Berg Nordic Gambak

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

122 397 896

Konsern Bundne midler i konsernet utgjør ved årsskiftet kr 11 760 732.- I tillegg inngår aksjer og obligasjoner med kr 73 624 006, spesifisert nedenfor. Verdipapirnavn

Beholdning

Inngangsverdi

Markedsverdi

Årets endring

Holberg Global

19 646

4 967 935

7 683 018

1 224 515

Odin Europa C

13 029

2 526 068

2 695 967

148 661

Holberg Rurik

11 483

2 520 329

2 394 286

134 937

353 910

40 070 602

42 961 193

523 788

312

14 991 326

12 993 278

-2 726 326

48 698

5 034 226

7 367 864

1 761 413

76 095 606

1 066 988

Alfred Berg Income Alfred Berg Gambak Alfred Berg Nordic Gambak Sum Bankinnskudd

111 726 112

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

187 821 718

Bate årsrapport 2020 21


Note 12 Egenkapital Morselskap - Årets endring i egenkapital

Egenkapital 01.01.20

Andelskapital

Annen egenkapital

Minoritetsinteresse

Sum

18 022 600

174 970 252

0

192 992 851

Ny andelskapital

879 600

Årets resultat Egenkapital 31.12.20

879 600 10 522 464

10 522 464

18 902 200

185 492 716

0

204 394 915

Andelskapital

Annen egenkapital

Minoritetsinteresse

Sum

18 022 600

402 920 588

132 500

421 075 688

Konsern - Årets endring i egenkapital

Egenkapital 01.01.20 Ny andelskapital

879 600

Stiftelsesgebyr

-11 144

Årets resultat Egenkapital 31.12.20

879 600

18 902 200

-11 144

3 224 283

0

3 224 283

406 133 725

132 500

425 168 425

Note 13 Varelager Varelager består av tomter og boliger under utvikling samt ferdigstilte ikke overleverte boliger pr balansedagen. Tomter hvor bygging ikke er påbegynt er regnskapsført til anskaffelseskost for tomt, utviklingskostnader samt aktiverte tomte-/byggelånsrenter. Prosjekter hvor kontrakt med kjøper er inngått og bygging påbegynt er regnskapsført til anskaffelseskost med tillegg for opptjent dekningsbidrag, beregnet ut fra kalkulert totalbidrag og ferdighetsstillelsesgrad i prosjektet. Ferdigstilte ikke overleverte boliger pr balansedagen er regnskapsført til forventet salgspris med reduksjon for salgsomkostninger. Tomter eller prosjekter nedskrives til virkelig verdi dersom virkelig verdi vurderes lavere enn bokført verdi. 31.12.2020

31.12.2019

Tomter og prosjektkostnader, ikke påbegynt bygging

192 469 381

191 208 467

Prosjekter under bygging

101 428 942

58 276 113

20 637 419

5 627 564

314 535 742

255 112 144

Akkumulert nedskrivning per 01.01.

24 650 000

31 350 000

Årets nedskrivning

12 100 000

2 000 000

-

-

Avgang nedskriving

-4 708 146

-8 700 000

Akkumulert nedskrivning per 31.12.

32 041 854

24 650 000

282 493 888

230 462 144

Ferdigstilte ikke overleverte boliger Sum

Reversering av tidligere års nedskrivning

Bokført verdi av varelager

Selskapet har i tillegg kostnadsført utviklingskostnader på kr 3 967 205 i 2020 knyttet til prosjekter som ikke kommer til realisering. Kostnaden er inkludert i andre driftskostnader.

22

Bate årsrapport 2020


Prosjekter under bygging Prosjekter under bygging, hvor kontrakt med kjøper er inngått, er regnskapsført til påløpt byggekostnad med tillegg for opptjent dekningsbidrag, beregnet ut fra kalkulert totalbidrag og ferdigstillelsesgrad. Som mål for ferdigstillelsesgrad benyttes påløpte byggekostnader i forhold til totale forventede byggekostnader for endelig ferdigstillelse. 31.12.2020

31.12.2019

69 025 057

52 046 780

4 022 933

1 521 186

73 047 990

53 567 966

Forskuddsbetaling fra kunder på prosjekter under bygging

0

0

Forskuddsbetaling fra kunder ferdigstilte ikke overleverte boliger

0

0

Sum forskudd inngår i annen kortsiktig gjeld

0

0

2020

2019

13 101 236

12 339 000

778 964

762 236

0

0

13 880 200

13 101 236

2020

2019

76 726 461

4 943 021

0

0

76 726 461

4 943 021

9 643 454

482 193

276 740 911

171 296 656

26 079

9 058

286 410 444

171 787 907

24 086 888

35 585 608

727 934

727 934

4 872 600

2 367 600

Kausjonsforpliktelse datter og tilknyttede selskaper

10 400 000

10 400 000

Sum

40 087 422

49 081 142

Påløpte kostnader på prosjekter under bygging Opptjent dekningsbidrag på prosjekter under bygging Sum bokført verdi inngår i varelager

Note 14 Ansvarlig lån Konsern - Ansvarlig lån gitt til tilknyttet virksomhet

Ansvarlig lån Renter Nedskrevet Bokført verdi

Note 15 Pantstillelser og garantier Konsern Gjeld sikret ved pant Byggelån Øvrig gjeld til kredittinstitusjoner Sum

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Varige driftsmidler Varelager Kundefordringer Sum

Garantier Entreprenørgarantier iht. §12 i Bustadoppføringsloven Entreprenørgarantier iht. overlevering VVA anlegg Andre entreprenørgarantier

Garantiene har løpetid mellom 1 til 5 år.


Note 16 Immaterielle verdier FoU

Sum

0

0

Tilgang gjennom året

1 989 524

1 989 524

Anskaffelseskost 31.12.

1 989 524

1 989 524

0

0

1 989 524

1 989 524

0

0

Anskaffelseskost 01.01

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. Bokført verdi 31.12.

Årets avskrivninger

Økonomisk levetid

3-5 år

Avskrivningsplan

Lineær

Balanseført utviklingskost for 2020 gjelder utvikling av programvare og nettsiden for Fiksa.no. Ettersom prosjektet ikke er ferdigstilt er det ikke startet med avskrivninger i 2020.

24

Bate årsrapport 2020


KPMG AS Forusparken 2 Postboks 57 4064 Stavanger

Telephone +47 45 40 40 63 Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Bate boligbyggelag

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Bate boligbyggelags årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 10 522 464 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 3 224 282. Årsregnskapet består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bate boligbyggelag per 31. desember 2020 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Bate boligbyggelag per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og annen informasjon som er inkludert i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Årsberetningen ble innhentet før datoen for denne revisjonsberetningen, mens annen informasjon i årsrapporten forventes å bli gjort tilgjengelig for oss etter denne dato.


Revisors beretning - 2020 Bate boligbyggelag

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på øvrig informasjon som vi har innhentet før datoen på revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Dersom vi ved gjennomlesing av årsrapporten konkluderer med at rapporten inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

26

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om

Bate årsrapport 2020

2


Revisors beretning - 2020 Bate boligbyggelag

selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften. •

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Stavanger, 24. mars 2021 KPMG AS

Monica Rosnes Statsautorisert revisor

3


I 2020 passerte Vaktmesteren fra Bate for første gang 20 millioner kroner i omsetning. Har du lyst til å høre hva vi kan gjøre for ditt boligselskap? Ring Rolf for et uforpliktende tilbud: 918 85 839

Alexander Dom Rolf

Profile for Bate

Årsrapport 2020  

Bates årsrapport for 2020 med årsberetning, regnskap, noter og revisors beretning.

Årsrapport 2020  

Bates årsrapport for 2020 med årsberetning, regnskap, noter og revisors beretning.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded