Page 1

ชื่อธุรกิจ

โรงเรี ยนนาหนั งพัฒนศึ กษา

ชื่ อ จดหมายข่ า ว วันที่ของจดหมายข่ าว

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1

พาดหั วข่ า วเรื่ องนา โรงเรี ยนนาหนั ง นาเที ย นพรรษาไปถวายพระที่ วั ด ใกล้ โ รงเรี ยน

คุณสามารถรวบรวมรายชือ่ ผูร้ ับ จดหมายจากบัตรตอบรับทางธุรกิจ เอกสารข้อมูลลูกค้า นามบัตรทีร่ วบรวม จากงานแสดงสิ นค้า หรือรายชือ่ สมาชิก คุณอาจพิจารณาซื้อรายชื่อผูร้ บั จดหมาย จากบริ ษทั อื่น

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวคือเพือ่ ให้ขอ้ มูล พิเศษแก่ผอู้ ่านเป้ าหมาย จดหมายข่าวเป็ นวิธีที่ดี ในการทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของคุณ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรระหว่างเพือ่ น ร่ วมงาน สมาชิก พนักงาน หรื อผูจ้ าหน่ายอีกด้วย ขั้นแรก ให้กาหนดกลุ่มผูอ้ ่านของจดหมายข่าว ซึ่งอาจเป็ นใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จาก ข้อมูลในจดหมายข่าว ตัวอย่างเช่น พนักงานหรือ บุคคลทีส่ นใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือร้องขอบริการ ของคุณ

ถ้าคุณสารวจแค็ตตาล็อก Publisher คุณจะพบสิ่งพิมพ์จานวนมากที่ตรงกับ ลักษณะของจดหมายข่าวของคุณ

พาดหัวข่าวเป็ นส่ วนที่สาคัญของ จดหมายข่าว คุณจึงควรพิจารณาอย่าง รอบคอบ พาดหัวข่าวควรจะนาเสนอเนื้อหาของ เรื่ องราวได้อย่างตรงไปตรงมา และ ดึงดูดให้ผอู้ ่านสนใจเนื้อเรื่องโดยใช้คา เพียงเล็กน้อย คุณควรจะเขียนพาดหัว ข่าวก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่ อง ด้วยวิธีน้ ี พาดหัวข่าวจะช่วยให้คุณเขียนเนื้อเรื่ อง ได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างของพาดหัวข่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลแห่งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยประหยัดเวลา! สมาชิกทาได้เกินกว่าที่ต้งั เป้ าไว้ และ

 เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่  เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่  เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่  เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่

จากนั้น พิจารณาว่าคุณมีเวลาและ เงินทุนเท่าไรในการทาจดหมายข่าวนี้ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยกาหนดความยาว ของจดหมายข่าวและความถี่ในการ พิมพ์ เราแนะนาว่าคุณควรพิมพ์ จดหมายข่าวอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน เพื่อให้ผอู้ ่านเห็นว่าจดหมายข่าวนี้เป็ น แหล่งข้อมูลที่ปรับปรุ งอยู่เสมอ แล้ว ลูกค้าและพนักงานต่างก็จะรอคอยที่จะ ได้รับจดหมายข่าวนี้

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องรอง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ:

ภายในฉบับนี้:

สาขาใหม่เปิ ดใกล้บา้ นคุณแล้ว

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

3

เรื่ องในฉบับ

4

เรื่ องในฉบับ

5

เรื่ องในฉบับ

6


ชื่อจดหมายข่ าว

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

เพจ 2

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่งเสริมการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และ รายงานต่างๆ ได้ ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็จได้กค็ ือทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ่าน

คาอธิ บายภาพที่ อธิ บายรูปภาพหรื อกราฟิ ก

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของ ผูอ้ ่าน ให้ใส่ประโยคที่น่าสนใจ หรื อข้อความอ้างอิงจากเรื่ องไว้ใน ส่วนนี้”

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา

เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน ได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควรให้บทความยาว เกินไป คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว เป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็จแล้ว ให้แปลง จดหมายข่าวแล้วประกาศไปยังเว็บไซต์

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรือใส่ ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ ใหม่ลงในจดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหาบทความ “เติม

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้านเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของคุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รบั การ ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจาก ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณ อาจแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนงานใหม่ หรื อการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อ รายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรูปภาพหรือกราฟิ กเป็ นส่ วนทีส่ าคัญ ของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริบท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ

อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่ าง และสัญลักษณ์ หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิบาย รู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย คาอธิ บายภาพที่ อธิ บายรูปภาพหรื อกราฟิ ก


ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1

เพจ 3

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา

ใหม่ลงในจดหมายข่าว

ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่งเสริมการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และ รายงานต่างๆ ได้

คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหาบทความ “เติม เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน ได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควรให้บทความยาว เกินไป

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็จได้กค็ ือทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ่าน

คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว เป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็จแล้ว ให้แปลง จดหมายข่าวแล้วประกาศไปยังเว็บไซต์

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรือใส่ ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์

คาอธิ บายภาพที่ อธิ บายรูปภาพหรื อ กราฟิ ก

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของ ผูอ้ ่าน ให้ใส่ประโยคที่น่าสนใจ

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้านเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของคุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณ อาจแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนงานใหม่

หรื อข้อความอ้างอิงจากเรื่ องไว้ใน หรื อการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อ รายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร

ส่วนนี้”

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รบั การ ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจาก ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรูปภาพหรือกราฟิ กเป็ นส่ วนทีส่ าคัญ ของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ

หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิบาย รู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริบท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่ าง และสัญลักษณ์

คาอธิ บายภาพที่ อธิ บายรูปภาพหรื อ กราฟิ ก


ชื่อธุรกิจ ที่อยูธ่ ุรกิจหลัก ที่อยูบ่ รรทัดที่ 2 ที่อยูบ่ รรทัดที่ 3 ที่อยูบ่ รรทัดที่ 4 โทรศัพท์: 555-555-5555 โทรสาร: 555-555-5555 อีเมล: someone@example.com

ในส่ วนนี ้ถือเป็ นตาแหน่ งที่ดีในการเขียนย่ อหน้ าสั้ นๆ เกี่ยวกับองค์ กรของคุณ ซึ่ งอาจจะรวมวัตถุประสงค์ ขององค์ กร พันธกิจ วันที่ก่อตั้ง และประวัติโดยย่ อด้ วยได้ อี กทั้งคุณยังสามารถเพิ่มรายชื่ อของชนิ ดผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อโปรแกรมต่ างๆ แบบ คร่ าวๆ ที่องค์ กรของคุณมีอยู่ พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ครอบคลุม (ตัวอย่ างเช่ น ตลาดในสหรั ฐฯ ฝั่ งตะวันตก หรื อยุโรป เป็ นต้ น) และโปรไฟล์ ของประเภทลูกค้ าหรื อสมาชิ กที่คุณให้ บริ การ นอกจากนี ้ การใส่ ชื่อที่ติดต่ อสาหรั บผู้อ่านที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ กรก็นับว่ าเป็ นประโยชน์ เช่ นกัน

เราอยู่บนเว็บ! example.c om สโลแกนหรื อคติพจน์สาหรับธุรกิจ

พาดหั ว ข่ าวเรื่ องหน้ าหลัง เรื่ องนี้มีความ ยาวประมาณ 175-225 คา

คาอธิ บายภาพที่ อธิ บายรูปภาพหรื อ กราฟิ ก

ถ้าจดหมาย ข่าวของคุณ เป็ นเอกสารที่ พับแล้วส่ ง ทางไปรษณีย ์ เรื่ องนี้จะ ปรากฏที่ ด้านหลัง ดังนั้นคุณจึง ควรจะ ออกแบบให้

อ่านง่ายเวลาอ่านคร่ าวๆ ส่ วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่ วนที่จะช่วย ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ว คุณ สามารถรวบรวมคาถามทีไ่ ด้รับหลังจาก จดหมายข่าวฉบับล่าสุ ด หรื อคุณอาจจะรวบรวม คาถามทัว่ ๆ ไปที่มกั จะได้รบั เกีย่ วกับองค์กรของ คุณ

องค์ก ร

รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ใน องค์กรของคุณก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้จดหมาย ข่าวของคุณสื่ อถึงผูอ้ ่านอย่างเป็ นกันเอง ถ้า

องค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจจะใส่ ชื่อของ พนักงานทุกคนก็ได้ ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ มาตรฐาน คุณอาจจะใส่รายการราคานี้ไว้ในส่ วน นี้ดว้ ยเช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ผอู้ ่านของคุณ ทราบเกีย่ วกับวิธีต่างๆ ทีผ่ อู้ ่านสามารถติดต่อกับ องค์กรของคุณไว้ดว้ ย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู้ ่านลงบันทึก ในปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกีย่ วกับกิจกรรมที่ จัดเป็ นประจา เช่น การพบปะกันของตัวแทน ขายระหว่างอาหารเช้าทุกวันอังคารทีส่ ามของ เดือน หรือการประมูลเพือ่ การกุศลทุกหกเดือน และถ้ายังมีเนื้อทีเ่ หลือ คุณอาจจะใส่ภาพตัดปะ หรื อกราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

Nanang  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you