Page 1

Overijssel zoekt energieke commissaris

Profielschets voor de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel


Overijssel zoekt energieke commissaris Wie wordt het nieuwe gezicht van de provincie?

1


Dit is

2


Overijssel. Dit zijn wij. Van de uitgestrekte bossen en heidevelden in Salland tot de stedelijke dynamiek van Deventer. Van restaurants met Michelinsterren tot A-merken in de levensmiddelenindustrie. Van het innovatiecluster van Universiteit Twente tot de campings en vakantieparken in de groene omgeving van het Vechtdal. Van de uiterwaarden van de IJssel tot het merengebied in de Kop. Van Zwolle, hoofdstad en bestuurlijk centrum, tot de rust en ruimte van de tientallen dorpen. Overijssel is veelkleurig en rijk aan contrasten. Uitdagingen zijn er zeker. Kansen voor de toekomst des te meer.

3


Twente, Salland en de Kop van Overijssel Bijna 1,2 miljoen mensen wonen in onze 25 gemeenten. Inwoners van Overijssel zijn gehecht aan waar ze vandaan komen. Mensen voelen zich verbonden met hun regio en zijn bovenal trots op hun eigen plek. Die verbondenheid met het lokale blijkt in sociaal opzicht. Mensen zien om naar elkaar. Of dat noaberschap of naoberschap heet, hangt af van waar je in de provincie bent. De oorsprong ligt in dezelfde, breed gevoelde waarden: je helpt de ander en iedereen doet mee.

4


5


"Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die vernieuwing durft te brengen en risico’s niet uit de weg gaat.�

6


Pijlers voor de economie in onze provincie zijn de stedelijke regio’s van Twente, Zwolle en Deventer. Zwolle staat al jaren in de nationale top van groeiregio’s. Groei is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de economie, welvaart en bevolking. Er zijn ook plekken in Overijssel die te maken hebben met krimp. Eén van de opgaven is dan ook om samen te realiseren dat de hele provincie profiteert van economische groei. Een opgave in het verlengde hiervan is dat de sterke sociale samenhang waar we als provincie om bekend staan stevig geworteld blijft. Een vitale economie vraagt om een vitale samenleving én andersom.

De schop in de grond, samen de schouders eronder Dat is hier de mentaliteit. Hard werken koppelen we in Overijssel graag aan een blik op innovatie en vakmanschap. Overijssel wil graag bedrijven aantrekken die willen investeren en innoveren.

7


Natuur Natuur enen landschap landschap belangrijk belangrijk

InwonI waardw

Natuur Natuur enen landschap landschap belangrijk belangrijk

Inwoners Inwoners van Ov vn natuur waarderen waarderen de kw natuur natuur in huninom h

NatuurNatuur en landschap: en landschap: 72% 72%

Wensen

Belangrijkste Belangrijkste aspecten aspecten voor eigen voor eigen welzijn welzijn in de in woonomgeving: de woonomgeving:

Wensen

Belangrijkste Belangrijkste aspecten aspecten voor eigen voor eigen welzijn welzijn in de woonomgeving: in de woonomgeving:

Wensen

Wensen

Natuur Natuur belangrijker belangrijker dan winkels dan winkels in woonomgeving in woonomgeving

Beleving Beleving

Beleving

Beleving

NatuurNatuur belangrijker belangrijker dan winkels dan winkels in woonomgeving in woonomgeving

Top 3 Top wensen 3 wensen ten aa

Top 3Top wensen 3 wensen ten aanzien ten aanzie van

Natuur Natuur en landschap: en landschap: 72% 72%

Nabijheid Nabijheid familie/vrienden: familie/vrienden: 64% 64%

Nabijheid Nabijheid familie/vrienden: familie/vrienden: 64% 64%

Winkelaanbod: Winkelaanbod: 59% 59%

Participatie Participatie

Participatie

Participatie

Winkelaanbod: Winkelaanbod: 59% 59%

Meerderheid Meerderheid vindt vindt Meerderheid Meerderheid vindt vindt participatie participatie inwoners inwoners participatie participatie inwoners inwoners in ininnatuuronderhoud in natuuronderhoud natuuronderhoud natuuronderhoud een een idee goed idee eengoed goed een idee goed idee (72%) (72%) (72%) (72%)

Ruim de Ruim de helft Ruim Ruim de helft dehelft helft inwoners inwoners draagt inwoners inwoners draagt draagtdraagt actief actief bij actief bij actief bij bij (53%) (53%) (53%) (53%)

1. MeerMeer Meer 2 1. Meer 1.1. Meer M groen2. groen in 2. in n

groengroen in in voor kv stedensteden steden steden

Voornaamste Voornaamste bijdragen bijdrag Voornaamste Voornaamste bijdragen bijdragen aan natuur/milieu aan zijn: natuur/milieu aan natuur/milieu aan natuur/milieu zijn:zijn: zi afval scheiden, afval scheiden, rommel rommel afval scheiden, afval scheiden, rommel romm opruimen, opruimen, straat straat of straat tuinof tuin opruimen, opruimen, straat of tuinof t onderhouden. onderhouden. onderhouden. onderhouden. Bron: TNS Bron: Nipo, TNS2015 Nipo, 2015

Bron: TNS Bron: Nipo, TNS 2015 Nipo, 2015

8


Inwoners vanvan Overijssel Inwoners Overijssel waarderen de de kwaliteit van dede waarderen kwaliteit van natuur in hun omgeving met: natuur in hun omgeving met:

7.6 7.6

ten aanzien van natuur en landschap

gen ijn: mel tuin

2. Meer natuur 3. Meer les over voor kinderen

de natuur

De tuin van Nederland Die naam dankt Overijssel aan schitterende en gevarieerde natuur. Nationale Parken, water, bos, heide, heuvels en rivierengebied: het is hier allemaal. In onze provincie is de natuur ook economisch een belangrijke drager. Een goede balans tussen natuurlijke en economische waarde is hierbij een van onze uitdagingen.

Meer lezen? overijssel.nl/cijfers

9


Elkaar verder brengen, daar slagen we in Overijssel des te meer in als we ons meer weten te verenigen. Voorop moet staan: de wil om samen resultaat te boeken. Kansen worden gepakt waar ambities gezamenlijk gevoeld worden. Voor onze nieuwe commissaris is een hoofdrol weggelegd om deze intentie aan te jagen. Hoe? Door partijen en belangen te verbinden, tegenstellingen te overbruggen en samenwerkingsverbanden te versterken.

10


Er liggen kansen over de grens Zowel industrie als MKB zijn op tal van terreinen met de Duitse economie verbonden. Dit betekent tegelijk dat de bereikbaarheid en toekomstbestendigheid van grensoverschrijdende infrastructuur, ook hier, onze aandacht vraagt. De uitkomsten van de studie ‘Kracht van Oost’ zijn voor ons, de provincies Gelderland en Overijssel, een belangrijk gezamenlijk vertrekpunt in het verstevigen van de concurrentiepositie van Oost-Nederland.

11


"Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die een gezicht geeft aan Overijssel, in de spotlights staat, charismatisch is, iemand die je als inwoner graag vooruit wilt schuiven.�

12


Dit is onze commissaris Als commissaris van de Koning bent u het gezicht van de provincie. U gáát en stáát voor de provincie, het provinciebestuur en het bestuur in de provincie. Dat doet u met natuurlijk gezag én tomeloze energie. In 7 kernaspecten schetsen we de bestuurder en persoonlijkheid die we voor ons zien.

13


1

U heeft een groot hart voor de samenleving en bent een betrokken boegbeeld. U laat dit zien in een persoonlijke en open manier van optreden, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken aan gemeenten en in (social) media. De identiteit van onze regio’s en wat daar leeft en speelt voelt u goed aan. Daardoor maakt u makkelijk contact. U toont zich zoals de inwoners dat in de consultatie hebben beschreven: aanwezig, betrokken en benaderbaar.

2

De toezichtstaken van een commissaris zoals op gemeenten en veiligheidsregio’s, zijn bij u in vertrouwde handen. Dat zijn taken waarbij gezaghebbend optreden van belang is. Als het nodig is dan pakt u ruimte. Bijvoorbeeld voor een goede raad, een relativerende opmerking of juist een stevig gesprek of reprimande. U kunt ook vloeiend schakelen tussen ruimte pakken en ruimte laten.

3

U bevordert de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel en bewaakt de integriteit. Als commissaris hecht u zeer aan een ordentelijk verloop van bestuurlijke processen. Dat vraagt een goed bestuurlijk netwerk op verschillende niveaus, maar ook mensenkennis en een verbindende persoonlijkheid waarmee u, ook bij bestuurlijke conflictsituaties, een oplossing mogelijk maakt.

4

Of het nu is in Den Haag, in Brussel, in Duitsland of in regionale netwerken, u bent namens de provincie een gelijkwaardig gesprekspartner en zelfbewust netwerker. Met overtuiging brengt u de ambities die we als provincie hebben in deze verbanden voor het voetlicht. Net als wij ziet u de kracht van Overijssel, komt u op voor de belangen van de provincie en smeedt u partnerschappen met gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners.

14


15


16


5

U bent een even vaardig als initiatiefrijk bestuurder die werkt vanuit een heldere visie. Dat wil zeggen: u benut kansen, en creĂŤert ze ook zelf. Gemeenschappelijkheid naar boven halen is echt nodig om als provincie verder te komen. U spreekt de taal van samenwerking om de positie van de provincie te versterken. In plaats van de verantwoordelijkheid heel erg naar uzelf toe te trekken, schuift u op het juiste moment ook de juiste man of vrouw naar voren. U bent niet de spits, maar brengt anderen met een pass in positie.

6

Voor de burgemeesters bent u een klankbord en raadgever. Uw deur staat voor hen altijd open. U heeft een wettelijke positie rond benoeming, herbenoeming en vertrek van burgemeesters. Die wettelijke taken verricht u als rijksorgaan zorgvuldig, autonoom en met oog voor de lokale situatie.

7

U heeft een slagvaardige vergaderstijl als voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Uw onafhankelijkheid is geloofwaardig doordat u zowel transparant als politiek neutraal bent. Op proces en inhoud draagt u bij aan de kwaliteit van de provinciale besluitvorming. Onderdeel daarvan is dat u het samenspel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtelijke organisatie bevordert. Ook adviseert u collegeleden op basis van gelijkwaardigheid over wat speelt in hun portefeuilles.

17


De commissaris van de Koning in Overijssel heeft veel rollen, taken en bevoegdheden te vervullen. Deze profielschets is meer dan een optelsom van verwachtingen daarbij. Uw persoonlijkheid is voor ons van groot belang: wie ú bent, doet ertoe. Alleen dan is het gezag en het leiderschap dat bij het ambt hoort, uit te oefenen op een natuurlijke manier, zonder statusovergevoeligheid of poespas. Ziet u zichzelf als onze nieuwe, energieke commissaris? Herkent u zich in de kernaspecten? Past u bij Overijssel en haar inwoners? En bent u bovendien voor een periode van tenminste zes jaar beschikbaar? Dan nodigen we u uit om te solliciteren. Uw volledige aandacht voor het ambt is nodig. Daar passen nevenfuncties bij voor zover die uw positie als commissaris en gezicht van Overijssel versterken. Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Het spreekt voor zich dat u beantwoordt aan de vijf basiscondities die voor het ambt van commissaris van Overijssel gelden. We verwachten dat u integer, herkenbaar en verbindend in uw optreden bent. Dat vormt het fundament. Natuurlijk functioneert u als bestuurder onafhankelijk. Daarnaast bent u stressbestendig.

18


"Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die straalt! Iemand die ontzettend blij is dat zij het boegbeeld van onze mooie provincie is. Iemand die van de provincie Overijssel houdt!�

19


"Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die kennis heeft over en een warm hart heeft voor Overijssel, haar inwoners en de vraagstukken die hier spelen, nu en voor de toekomst�

20


Parels van Overijssel Omzien en aanpakken Onze provincie is gebouwd op een rijke historie van Hanzesteden en textielindustrie. Ondernemen, hard werken en vakmanschap zit in ons DNA. Dat geldt ook voor het omzien naar elkaar. Iedereen weet wat noaberschap is.

Tuin van Nederland Het coulissen-landschap rond de Sallandse Heuvelrug is enig in zijn soort. Datzelfde geldt voor veel, heel veel andere gebieden en landschappen in Overijssel, waaronder Weerribben-Wieden. Aan de opvallende variatie en rijke natuur dankt de provincie de naam Tuin van Nederland.

21


Overijsselaar tevreden over cultuuraanbod Overijsselaar tevreden over cult

78% (76% Nederland)

van de Overijsselaars vindt het aanbod voldoende

In vergelijking met de gemiddelde Nederlander bezoekt de Overijsselaar vaker:

83% van de Overijsselaars maakt gebruik van het cultuur aanbod in de regio Inwoners stad maken vaker gebruik van

Verschillen binnen Overijssel

22

Inwoners West Overijssel bezoeken vaker:

Inwoners van Twente bezoeken vaker:

festivals

bioscopen

theater

poppodia

bioscopen

musea


uuraanbod

Jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn

Culturele hoogtepunten Of het nu de torenhoge paasvuren zijn, of museum De Fundatie. In Overijssel bruist het culturele leven. Het Tuckerville Festival, Deventer op Stelten, het stads- en bevrijdingsfestival Zwolle, kerst in Oud Kampen, de bloemencorso’s en gondelvaarten in Noordwest Overijssel, carnaval in Boeskoolstad, het Dickens festijn en StÜppelhaene Raalte. Om van de jaarmarkten, kermissen en Koningsdagen nog te zwijgen. Elke tijd van het jaar kent overal in de provincie zijn eigen hoogtepunten.

Minder tevreden over cultuur aanbod Bron: Burgerpanel Overijssel | www.cijfersenkaarten.nl

23


24


"Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die tussen de bevolking staat en hen vertegenwoordigt. Geen solist is maar een verbinder.�

25


26


Teamgeest en topprestaties FC Twente, PEC Zwolle, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Overijssel is met vier voetbalclubs vertegenwoordigd in de hoogste divisies. Handbal en volleybal zijn andere teamsporten waarmee we als provincie landelijk scoren. Ook paardensport, wielrennen en schaatsen zijn van oorsprong sterk ontwikkelde pijlers in onze sportieve provincie. Schaatssucces staat in onze provincie bijvoorbeeld in een rijke traditie. Van elfstedentochtwinnaars tot olympische schaatshelden.

27


Overijsselse Overijsselse Overijsselse Overijsselse Overijsselse ondernemer ondernemer ondernemer ondernemer ondernemer ervaart ervaart ervaart ervaart ervaart minder minder minder minder minder regeldruk regeldruk regeldruk regeldruk regeldruk dan dan dan dan dan Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse collega collega collega collega collega InInOverijssel InOverijssel InOverijssel Overijssel worden worden worden worden lokale lokale lokale lokale enenen regionale regionale enregionale regionale over over heden over heden heden heden In Overijssel worden lokale en regionale overover heden Behulpzaamheid Behulpzaamheid Behulpzaamheid Behulpzaamheid Behulpzaamheid Regeldruk Regeldruk Regeldruk Regeldruk Regeldruk als alsals significant als significant significant significant meer meer meer meer behulpzaam behulpzaam behulpzaam behulpzaam ervaren ervaren ervaren ervaren als alsals inals ininin als significant meer behulpzaam ervaren als in Nederland, Nederland, Nederland, Nederland, dit ditdit geldt geldt dit geldt geldt zowel zowel zowel zowel voor voor voor voor provincie provincie provincie provincie alsalsals Nederland, dit geldt zowel voor provincie als als voor voor voor gemeenten. gemeenten. gemeenten. gemeenten. voorvoor gemeenten.

! !!!!

On O Onde HetHe oH sig s signifi on o onder

• Reg •• • Regels • •Regels •Regels •Regels beperken Regels beperken beperken beperken beperken de dededede • •Ambtenaren •Ambtenaren •Ambtenaren Ambtenaren denken denken denken denken denken • •Duurt •Duurt lang •Duurt Duurt lang voordat lang lang lang voordat voordat voordat voordat• Ambtenaren • Het • •Het kost •Het •Het kost Het moeite kost kost kost moeite moeite moeite moeite • Duurt flexibiliteit flexibiliteit flexibiliteit flexibiliteit vanvan het van van het van het het het de o goed goed mee goed goed mee over mee mee mee over over deover over dededede flexibiliteit een men men men een antwoord een een antwoord een antwoord antwoord antwoord goed om om de om om overheid de om dede overheid overheid deoverheid overheid te tetetete menmen nieu bedrijf. bedrijf. bedrijf. bedrijf. bedrijf. situatie situatie situatie situatie van situatie van de van van de van dedede krijgt. krijgt. krijgt. krijgt. krijgt. bereiken. bereiken. bereiken. bereiken. bereiken. of d ondernemer. ondernemer. ondernemer. ondernemer. ondernemer.

OvOv Ov Ov Ov NLNL NL NL NL

28

35% 35% 35% 35% 35% 47% 47% 47% 47% 47%

40% 40% 40% 40% 40% 62% 62% 62% 62% 62%

23% 23% 23% 23% 23% 15% 15% 15% 15% 15%

49% 49% 49% 49% 49% 63% 63% 63% 63% 63%


Innovatiekracht Team beleidsinformatie, Team beleidsinformatie, provincie Overijsssel, provincie Overijsssel, najaar 2017 najaar 2017

ernemers zijn over het regeldruk kritisch. kritisch. Ondernemers zijnthema over het thema regeldruk oordeel Overijsselse ondernemers is Hetvan oordeel van Overijsselse ondernemers is danNederlandse dat van Nederlandse icantsignificant positiever positiever dan dat van ondernemers. rnemers.

• De ondernemer moet • De ondernemer moet • Regels belemmeren gels belemmeren voldoendevoldoende betrokkenbetrokken de ontwikkeling van ontwikkeling van bij het opstellen het opstellen nieuwe productenworden bijworden uwe producten van regels.van regels. of diensten. diensten.

28% 35%

28% 35%

63% 64%

63% 64%

Op het snijvlak van onderwijs (hogescholen, ROC’s en universiteit), bedrijfsleven en overheid ontstaan innovaties. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. De Universiteit van Twente is van ongekende waarde als laboratorium voor innovatie en broedplaats voor ondernemingen. En met resultaat. Nergens in Nederland is het aantal start ups zo groot als hier. Zwolle zit al jaren in de top van groeiregio’s. Het MKB neemt hier een groot deel van de werkgelegenheid voor haar rekening. Onderscheidend is de inventiviteit in e-commerce en via het Polymer Science Park en het Health Innovation Park.

29


Overijsselaars lopen warm voor nieuwe energie! Alle cijfers hebben betrekking op 2016

Overijsselaars over opwekking duurzame energie in de eigen woonomgeving (%) positief zonne-energie

biomassa

koude- en warmte opslag

windenergie

neutraal negatief geen mening positiever dan in 2014 hetzelfde als in 2014 negatiever dan in 2014

Bereidheid van Overijsselaars energie te besparen (%)

68% wil meer energie besparen

Top 3 maatregelen waarmee Overijsselaars energie willen besparen (%) 54

aanschaf spaarlampen zuinig met stroom/water

15% wil niet meer energie besparen

30

thermostaat lager afstellen

47 39


Onze inwoners aan het woord Een dienende leider die informeel is en een sterke binding heeft met de provincie. Die binding blijkt bijvoorbeeld uit zichtbare aanwezigheid bij evenementen. Maar ook iemand die toekomstgericht is en grenzen durft op te zoeken. Dat zien Overijsselaren graag in hun nieuwe commissaris. Mijn Commissaris Van 23 januari tot en met woensdag 14 februari 2018 konden alle inwoners van de provincie hun mening geven over het profiel van hun commissaris. Zij kregen 13 stellingen en een open vraag voorgelegd. In totaal hebben 1.609 respondenten hun mening gegeven. De resultaten zijn verwerkt in deze profielschets. De rapportage van het onderzoek Mijn Commissaris is met alle uitkomsten en percentages te vinden op: www.overijssel.nl/mijncdk

‘Overijssel klaar maken voor de toekomst’ Wat opvalt is dat inwoners in hun commissaris liever iemand zien die grenzen op zoekt dan nadruk legt op het bewaken van grenzen. De behoefte aan vernieuwing en toekomstgerichtheid blijkt ook uit het feit dat inwoners het meest uitgesproken zijn bij de stelling dat de commissaris zich vooral moet richten op de uitdagingen van de toekomst. Deelnemers aan het onderzoek verstaan daar vooral onder dat wordt ingezet op duurzaamheid en het ontwikkelen van een visie voor Overijssel, bijvoorbeeld rondom krimp-gebieden en woon-werk verbindingen.

31


32


Colofon Provincie Overijssel maart 2018 Tekst provincie Overijssel Necker van Naem Traffic Coniek Meijer Ontwerp CĂŠcile Li Dtp Nu reclame Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle 038 499 88 99 www.overijssel.nl/mijncdk

Fotografie Raymond van Olphen Ben Vulkers Femke Teussink Hollandse Hoogte Job Boersma en Marketing Oost

Profielschets cdk overijssel  
Profielschets cdk overijssel  
Advertisement